>> HOMEpage

Glazeniersgereedschap
van
Willem Egbertsz

Bron: aestimatieboek, HCL inv.nr. 3462 (oud: z5) fol. 1recto - 8verso
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2017

1r
Anno 1603
Aestimatie ende waerderinge
gedaen bij Gryete Claes ende Geert
Gysberts uutdraechsters dies verstandt
hebbende van alle de navolgende
goederen bevonden in den sterffhuyse van
wijlen Belij Everdts dr. in tijden
huysfre. van Willem Egberts zn.
glaesmaker nu ontrent de twye
jaren deeser werlt overleden, ende
beschreven bij mij Egberdt de Gruyter
eerste gesworen clercq der gerechte
in Leuwarden ten overstaen van de
praesiderende burgemr. Jan Arendts zn.
ten versoecke van Joucke Jochums grietman
van Smallingerlandt als geauthoriseert
voormondt benevens Albert Arents zn.
Harderwijck over Fedtke Feddes dr.
des vs. Belij Everts drs. voerdochterken
doer angeven van den vs. Willem Egberts
zn. daertoe den behoerl. boeleedt in forma
bey den vs. burgemr. gepraesteert hebbende
omme alles oprechtel. te willen aengeven
ende nyet verswijgen ten ware sulx doer
vergetelheyt geschyed, alles ter praesentie
van den vs. voermondt ende Homme
Jacobs zn. gesworen bode deser steede
desen 3en Februarij anno 1603.
7r
Bij continuatie den 4en Feb.rij 1603
Glasen ende glaesmakers
gereedtschap voer in den winckel ...
gepriseert bij Aryen Willems zn.
ende Jan Luytyens zn. glaesmakers ende
burgers deser steede daertoe en
behoerl. eedt an handen van den vs.
praesiderenden burgemr. in forma gepraesteert
hebbende om d'zelve waerderinge
in alle oprechticheyt te doen
- Twye loedtwinden yder tot achtehalve car. gl. f[ac]it 15-0-0
- Een gietijser tot 30-0-0
- Een laedt met allerleye gereedtschap tot 3-0-0
- Een podt tot loedt in te smelten met d'tryfoet daer d'zelve op staet 1-5-0
- Een mesken plaet dienende tot d'verve te vrijven 1-15-0
- Twye bolten met enyge vijlen tot 1-0-0
- Een laedt met schrijffreedtschap 1-0-0
7v
- Een schalijcke met een verndels ponts gewicht 0-6-0
- Noch seeckere luycknagels tot 0-3-0
- Twye silverpotten met een laedt tot 0-8-0
- Ettelijcke patroenen in kunst 1-5-0
- Vyer schoven Hessens glas stuck 0-9-0
- Etlijck loed tot 0-12-0
- Enich timmergereedtschap met een bick 1-0-0
- Twye laden met enyge stucken glas sampt enyge borden 1-10-0
- Een glasen lampteern met een loedt laedt 0-10-0
- Drye olde wercktafels
Twye olde raempten
Een holten candlerke
tzamen 1-0-0
- Twye schragen met een olde tryfoet 0-5-0
8r
- Een resteel met een vrijffsteen 0-6-0
Nae noen
Inschulden en utschulden
...
8v
Noch compt Sydts Michyels
zn. ende Styntyen sijn husfre. woenende
toe Sneeck competeren ter causa van
coeppenn. der huysinge op de nije
stadt naest de drye golden principale
prince dalers als reste vandien de
summe van twye hondert seven ende
dartich golden gulden stuck 28 strs.
doende f[ac]it in car. gl. 331-16-0
...

>> begin