>> HOMEpage

Naamlijst deurwaarders (Gedeputeerde) Staten van Friesland 1600-1750

Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2013       >> tabel resp. deurwaarder domeinen
Bron: Tresoar NT 5.09 (index op de resoluties van GS door G. Nauta, ca. 1760, uit inv.nrs. 2289-2427 van toegang 5)

Volgens de Tegenwoordige Staat van Friesland beschikte het college van Gedeputeerde Staten over vier deurwaarders. Van deze ambtenaren is reeds in 1581 sprake doch hoe groot hun aantal in die tijd was is niet bekend. Zeker is slechts dat er vóór 1600 meerdere waren en dat geen gebruik werd gemaakt van de deurwaarders van het Hof van Friesland.
Taken en bevoegdheden: - De deurwaarders dienden de dagvaardingen om in een rechtzaak voor het college te verschijnen over te leveren. - In opdracht van het college moesten zij wanbetalers tot betaling sommeren. - Indien men na de sommatie in gebreke bleef, kon de deurwaarder tot "inlage" overgaan, dat wil zeggen dat er maximaal vijf dagen lang soldaten als dwangmiddel werden ingekwartierd. Werd er dan nog niet betaald, dan kon de wanbetaler drie dagen in gijzeling worden genomen en uiteindelijk op het Blokhuis gevangen worden gezet. Bij deze werkzaamheden mochten zij zich laten assisteren door twee helpers. - Zij dienden hun opdrachten binnen twee dagen uit te voeren, tenzij de vergadering anders besliste. - Zij mochten hun onkosten en salarissen laten betalen door de wanbetalers. Indien de laatstgenoemden dat niet konden, moest dit bedrag door de opdrachtgevers van de deurwaarders betaald worden. - Indien het ging om het invorderen van gelden bij de ontvangers-generaal, mochten de deurwaarders hun salaris van Gedeputeerde Staten, die opdracht tot de invordering hadden gegeven, vorderen. Van deze vorderingen moesten zij een specificatie overleggen. - Als de bedragen betaald waren, dienden de deurwaarders die binnen acht dagen af te dragen. - Op verzoek hoorden zij een kwitantie af te geven. - Zij moesten na opdracht goederen van wanbetalers verkopen
Functie-eisen en gedragsregels: - De deurwaarders dienden over een borg te beschikken. - Twisten tussen de deurwaarders en de partijen dienden te worden voorgelegd aan het college.


Dirck Jelmers i.p.v. zijn vader Jelmer Jelles 30 jan. 1600
Sake Abbema i.p.v. Wytze Dircks 27 mei 1601
Schelte Vrielsma i.p.v. Hoite Obbes 23 juli 1614
Tjaerdt Hanssen van Alten i.p.v. Sake Abbema 15 dec. 1614
Tiete Jelma i.p.v. Schelte Vrielsma 27 feb. 1626
Cornelis Sibema i.p.v. Tiete Jelma 6 apr. 1627, "gedeporteert den 14. April 1635"
Lammert Arriens van Den Bos i.p.v. Tjaerdt Hansen Agricola 26 nov. 1634
Douwe Lammerts i.p.v. C. Sibema 14 apr. 1635
Sytse Rinnerts Winia i.p.v. Dirck Jelmers 25 juni 1636
Wyger Jacobs i.p.v. S.R. Winia 24 sept. 1636
Epo Bauckes Reen i.p.v. L.A. v. D. Bos 8 mrt. 1642, eed 9 dito
Wibrandus Ens i.p.v. Wyger Jacobs Jelgersma 8 mrt. 1642, eed 9 dito
Ernst Sax i.p.v. W. Ens 3 sept. 1644, eed 4 dito
Cornelis van Hemert i.p.v. H. Meyer 2 apr. 1647
Albert ter Steege i.p.v. Gerryt Oedses 19 sept. 1656
Hans van Mulhuisen i.p.v. A. ter Steege 11 dec. 1658
Jochem Taeckles Hansma i.p.v. C. v. Hemert 7 febr. 1660
Simon Piers i.p.v. H. v. Mulhuisen 16 nov. 1660
Igram Clasen van Achlum i.p.v. J. Hansma 25 apr. 1661
Herman Meyer i.p.v. w. Douwe Lammerts 9 jan. 1662, "gecasseert den 4. Jan. 1666"
Sicke Jelles Tasma i.p.v. H. Meyer 5 jan. 1666
Jan Arnholt i.p.v. E.B. Reen 20 dec. 1666
Berent Wilgenrijs i.p.v. S.J. Tasma 19 juli 1667
Piebe Lieuwes i.p.v. w. B. Wilgenrijs 16 nov. 1667
Alonço le Gentil i.p.v. J. Arnholt 9 febr. 1672
Theodorus Tjallingi notaris i.p.v. Simon Piers van der Werp 17 mrt. 1672
Sicke Joannis extra-ordinaris i.p.v. Claes Juckes 9 febr. 1670
Sicke Schaep i.p.v. Piebe Lieuwes 23 jan. 1675
Hendrick Heringhoff extra-ordinaris i.p.v. S. Schaep 23 jan. 1675
Tobias van Dessel i.p.v. T. Tjallingi 12 okt. 1678
Gellius Hommeri i.p.v. S. Schaep 19 febr. 1679
Pytter Tietes de Blij i.p.v. w. J. v. Achlum 8 okt. 1680
Michiel Hulshuis i.p.v. T. v. Dessel 23 dec. 1680
Pytter Comans i.p.v. G. Hommeri 9 apr. 1681
Hanso Tjallingi i.p.v. Pytter Comans 1 mei 1686
Sipcke Domna i.p.v. P. de Blij 30 okt. 1686
Pytter de Blij i.p.v. M. Hulshuis 28 apr. 1687
Hylcke van der Woldt i.p.v. H. Tjallingi 24 sept. 1696
Hessel Knijff i.p.v. H. v.d. Woldt 28 apr. 1698
Louis Wens i.p.v. S. Domna 11 juni 1698
Folckerus Haekma i.p.v. H. Knijff 17 apr. 1705
Dije Sipckes Domna i.p.v. L. Wens 19 juni 1705
Adam Millandt i.p.v. A. Legentil 31 mrt. 1707
Bouwe Cornelis Hunia i.p.v. A. Millandt 16 juni 1711
Foppe Pytters Dijxtra i.p.v. D.S. Domna 15 juli 1713
Levinus Matthei i.p.v. P. de Blij 12 jan. 1714
Joannis Clonckers i.p.v. F.P. Dijxtra 2 aug. 1715
Simon Harings i.p.v. J. Clonckers 23 juli 1716
Pytter de Frêne i.p.v. S. Harings 15 febr. 1718
Doecke Doeckema i.p.v. L. Mathei 10 apr. 1720
Dirck van de Leij i.p.v. D. Doeckema 8 okt. 1721
Haringh Sijlstra i.p.v. P. de Frêne 6 dec. 1721
Joannis Waller i.p.v. D. v. de Leij 8 dec. 1724
Hero de Jongh i.p.v. J. Waller 1 mei 1728
Jacobus Meinardi i.p.v. H. Zijlstra 4 aug. 1730
Jan van der Kern i.p.v. J. Meinardi 1 apr. 1732
Marcus Adama i.p.v. J. v.d. Kern 10 juni 1734
Joannis Meeth i.p.v. B. Hunia 27 jan. 1749
Cornelis van Dijck i.p.v. H. de Jongh 12 mrt. 1751
Marcus Ruirds Adama i.p.v. M. Adama 14 jan. 1752
Marcus Adama i.p.v. J. Meindershagen 20 mrt. 1752

Aanvulling volgens EO (d.i. Extraordinaris betalingsordonnanties van Gedeputeerde Staten, ed. A. Bokkinga 2010):
• Jan Lambertszn. 1596-1615; begr. Galileërkerk Lwd. als "outste duer[waarder]", datum overl. niet meer leesbaar, na zijn echtgenote?, die overl. 20-4-162[6?]
• Bocke Douwes 1599, echter B.D. Abbema
deurwaarder Hof van Friesland † 16-1-1610, begr. Jacobijnerkerk Lwd.
• Wybe Hania 1599
Valt hieruit op te maken dat er vóór 1600 zes deurwaarders waren?
In het eedboek inv.nr. 2611 van toegang 3 (archief Staten van Friesland) heeft op 19-5-1655 Salomon Geles de eed gedaan van de "deurwaerders deser Landtschappe"; hij werd deurwaarder der domeinen zoals hieronder blijkt, zij het met een afwijkende datum.

Deurwaarder van de domeinen

Aede Popckes 5 apr. 1620
Salomon Geles 9 mrt. 1655, [eed] 18 mei
Pytter de Blij 30 okt. 1686
Michiel Hulshuis 28 apr. 1687
Sipcke Domna 11 juni 1698
Rinicus Wassenaer 18 febr. 1711
Jan Schouten de jonge 19 sept. 1721
Jacob Berent Thijssen 2 apr. 1732
Hendrick van Theeken 1 mrt. 1742

>> begin

In het Rijksmuseum te Amsterdam wordt een ivoren deurwaardersstaf bewaard; anoniem, c. 1675 - c. 1700, objectnr. NG-NM-635. Bewerkte staf met aan twee kanten zilveren beslag, dat aan de dikste kant voorzien is van het gekroonde wapen van Friesland.

************************************************************
opvolging DEURWAARDERS GS/STATEN Friesland 1600-1750
************************************************************

Jelmer Jelles (EO 1592) Wytze Dircks (EO 1594) Hoite Obbes Tjaerdt Hansen Agricola
1600 Dirck Jelmers 30 jan. 1600


1601
Sake Abbema 27 mei 1601

1614
Tjaerdt Hanssen van Alten 15 dec. 1614 Schelte Vrielsma 23 juli 1614
1618?
Hendrick Meijer (burgerboek Lwd. 1618, EO 1627vv)

1626

Tiete Jelma 27 feb. 1626
1627

Cornelis Sibema 6 apr. 1627, "gedeporteert den 14. April 1635"
1634


Lammert Arriens van Den Bos 26 nov. 1634
1635

Douwe Lammerts 14 apr. 1635
1636 Sytse Rinnerts Winia 25 juni 1636; Wyger JacobsJelgersma 24 sept. 1636


1642 Wibrandus Ens 8 mrt. 1642, eed 9 dito

Epo Bauckes Reen 8 mrt. 1642, eed 9 dito
1644 Ernst Sax 3 sept. 1644, eed 4 dito


164? Gerryt Oedses


1647
Cornelis van Hemert 2 apr. 1647

1656 Albert ter Steege 19 sept. 1656


1658 Hans van Mulhuisen 11 dec. 1658


1660 Simon Piers van der Werp 16 nov. 1660 Jochem Taeckles Hansma 7 febr. 1660

1661
Igram Clasen van Achlum 25 apr. 1661

1662

Herman Meyer 9 jan. 1662, "gecasseert den 4. Jan. 1666"
1666

Sicke Jelles Tasma 5 jan. 1666 Jan Arnholt 20 dec. 1666
1667

Berent Wilgenrijs 19 juli 1667; Piebe Lieuwes 16 nov.1667
1672 Theodorus Tjallingi notaris 17 mrt. 1672

Alonço le Gentil 9 febr. 1672
1675

Sicke Schaep 23 jan. 1675; Hendrick Heringhoff extra-ordinaris 23 jan. 1675
1678 Tobias van Dessel 12 okt. 1678


1679

Gellius Hommeri 19 febr. 1679
1680 Michiel Hulshuis 23 dec. 1680 Pytter Tietes de Blij 8 okt. 1680

1681

Pytter Comans 9 apr. 1681
1686
Sipcke Domna 30 okt. 1686 Hanso Tjallingi 1 mei 1686
1687 Pytter de Blij 28 apr. 1687


1696

Hylcke van der Woldt 24 sept. 1696
1698
Louis Wens 11 juni 1698 Hessel Knijff 28 apr. 1698
1705
Dije Sipckes Domna 19 juni 1705 Folckerus Haekma 17 apr. 1705
1707


Adam Millandt 31 mrt. 1707
1711


Bouwe Cornelis Hunia 16 juni 1711
1713
Foppe Pytters Dijxtra 15 juli 1713

1714 Levinus Matthei 12 jan. 1714


1715
Joannis Clonckers 2 aug. 1715

1716
Simon Harings 23 juli 1716

1718
Pytter de Frêne 15 febr. 1718

1720 Doecke Doeckema 10 apr. 1720


1721 Dirck van de Leij 8 okt. 1721 Haringh Zijlstra 6 dec. 1721

1724 Joannis Waller 8 dec. 1724


1728 Hero de Jongh 1 mei 1728


1730
Jacobus Meinardi 4 aug. 1730

1732
Jan van der Kern 1 apr. 1732

1734
Marcus Adama 10 juni 1734

1749


Joannis Meeth 27 jan. 1749
1751 Cornelis van Dijck 12 mrt. 1751


1752
Marcus Ruirds Adama 14 jan. 1752

>> begin