>> HOMEpage

Compagnieschrijvers Friesland 1600-1680

Bron: Tresoar, Nadere Toegang 5.09 deel 2
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2014

De schrijver (administrateur/betaalmeester) was de steun en toeverlaat van de kapitein inzake het beheer op papier van de compagnie. Hij hield nauwkeurig bij wie daarin aanwezig waren en hij verschafte deze opgaven aan de monstercommissarissen. Ook stelde hij de uitbetalingslijsten op en regelde, wanneer nodig, de inkwartiering. Vgl. C.M. Schulten en J.W.M. Schulten, Het leger in de zeventiende eeuw, Bussum 1969, met name blz. 33-37.
"Elke compagnie bezat een compagnieschrijver [of sypelschriever], die de soldijen uitbetaalde en de benodigde gelden daarvoor van de generale ontvangers der grietenijen uit de floreenbelasting ontving. Het ambt kwam reeds in 1585 voor, was vrij lucratief en werd geregeld door de waarnemer aan zijn opvolger verkocht. Oorspronkelijk werden de compagnieschrijvers aangesteld door de kapiteins der compagnieën, later door Gedeputeerde Staten, sinds 1634 door de Staten tegen betaling van 1000 daalders. Gedeputeerde Staten moesten toezien dat de schrijvers elke twee maanden de soldijen aan de compagnieën uitkeerden." (C.J. Guibal, Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens de Republiek, Assen 1934, blz. 55).
Dat de betrekking van compagnieschrijver (als bijbaan) begeerd was, bewijst het feit dat zelfs lieden met de titel van Dr. of Mr. voorkomen. Bij het militair waren er ook voor katholieken en doopsgezinden beroepskansen. In de lijst staat w. voor wijlen.
Volledigheid voor de genoemde periode kan niet gegarandeerd worden. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom: contactadres op de homepage!
Aanvulling tot 1700
.
>> Aangestelde compagnieschrijvers en hun voorgangers alfabetisch op op achternaam.
>> Aanvulling 1628 uit EVC-archief.

 • Cent Sytses als schrijver geapprobeert, des stellende borge, den 16. Maii 1603
 • Dirck Gerrits als schrijver aengenomen op verkiesinge van de hopman, den 26. Maii 1603
 • Pier Dircks tot schrijver gekoren van de compagnie des hopmans Rinckes, den 19. Julii 1604
 • Jacob Beyma aengestelt tot schrijver, den 3. Junii 1606
 • Frans Rollema ut supra dito
 • Alle Feickes ut supra dito
 • Jetze Thomas ut supra dito
 • Pybe Gerrytsma van de compagnie van de capitain Besten, den 8. Martii 1621
 • Dirck Atsma ut supra van de capitain Eminga, dito
 • Jurrien Fockens ut supra van een compagnie waertgelders, den 25. Maii 1621
 • Ancke Oosterzee ut supra, dito
 • Hendrick Pytters ut supra, dito
 • Joannis Crack verkoren tot schrijver van de compagnie des capitains van Hattum in plaets van F. van der Hage, den 25. Jan.ii 1622
 • Gerryt Amama ut supra van de comp. van Potter in plaets van N. Potter, den 13. Junii 1623
 • Sebastiaen Spijckerhuis van de comp. van Slijp, den 25. Feb.ri 1624
 • Heert Bartes verkoren tot schrijver van de compagnie des capitains Adama in plaets van [niet ingevuld], den 25. Feb.rii 1624
 • Dr. Jelbinus Lensius, den 27. Septemb. 1625
 • Rein Saekma van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van Haringh Fries, den 17. Decemb. 1625
 • Jeronimus Martins van de comp. van Donia in plaets van Jetse Hiddes, den 17. Martii 1626
 • Dr. Hero Andelus Wiaerda van de comp. van Ruiffelaer in plaets van Remmert Reitses, den 22. Junii 1626
 • Acht schrijvers van aengenomene vreemde troupes aengestelt den 17. Octob. 1626
 • Bartel Hendricks Mamminga van de comp. van Stellingwerff in plaets van Claes Simons, den 28en Septemb. 1627
 • Minse Buma van de comp. van Du Gousne in plaets van Saekle Teyes, dito
 • Jurrien van Viersen van de comp. van Besten in plaets van P. Gerrytsma, den 31. Jan.rii 1628
 • Jillert Janssen Om van de comp. van H. Traffri in plaets van w. J.P. Doma, dito
 • Gerryt Buma van de comp. van Du Gousne in plaets van M. Buma, dito
 • Lammert Harmens van de comp. van La Rochette in plaets van Anne Wybes, den 5. Feb.rii 1628
 • Boele Broers van de comp. van L. Potter in plaets van G. Amama, dito
 • Douwe Thomas van de comp. van J. v. Oenema in plaets van Marcus Verspeek, dito
 • Watse Buma van de comp. van D. van Hattum in plaets van J. Crack, dito
 • Anne Feckis van de comp. des ritm.rs Ketsken, den 4. Decemb. 1629
 • Joannis Noordenbosch van de comp. des capitains Lindelaer, dito
 • Rogier Heres Wiaerda van de comp. van T. v. Eysinga, den 22. Jan.rii 1630
 • Gisbert Sirxma van de comp. van Maubray in plaets van H. van Lynder, den 17. Decemb.
 • Jan Sydses verkoren tot schrijver van de compagnie des capitains Du Gousne in plaets van M.W. Buma, den 20. Jan.rii 1631
 • Cornelis Lammerts ut supra van de comp. van J. van Idzarda in plaets van M.J. Gravius, den 5. Feb.rii 1631
 • homas Sydses van de comp. van H. van Besten in plaets van J. van Vierssen, den 2. Martii 1631
 • Jeroen Romckes van de comp. van H. Treffry in plaets van Sjoerd Pytters, den 7. April. 1631
 • Lammert van Dolen van de comp. van H. v. Burmania in plaets van J. Juckema, dito
 • Franciscus Sparchemius van de comp. van Aysma in plaets van F. Gravius, den 26. Jan.rii 1632
 • Lieuwe Fons van de comp. van Schonenburgh in plaets van w. D.R. Hannia, den 12. April. Vermits nogh leeft, geroieert den 1. Aug.ti 1635
 • Lambertus van Dalen van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van Eede Annes, den 9. Aug.ti 1634
 • Foppeus Meinsma van de comp. van A. Keller in plaets van J. Adius, den 18. Maii 1636
 • Petrus Boots van de comp. van Roussel in plaets van F. Meinsma, dito
 • Petrus Mol van de comp. van Hottinga in plaets van w. Claes Wulberts Baey, den 25. Junii 1636
 • Suffridus van Lycklema van de comp. des Ritmrs. Swartzenberg in plaets van N. Sparchemius, den 29en April. 1637
 • Simon Aenties van de comp. des capitains Loo in plaets van Dr. J. Lens, dito
 • Bernardus Sybes van de comp. van Hettinga in plaets van A. Rommerda, dito
 • Augustinus Nauta van de comp. harquebusiers van de Ritmr. Viller, den 13. Maii 1637
 • Epo Asgema van de comp. des Ritmrs. Pompeio in plaets van Focke Jans, den 23. Junii 1637
 • Cornelis Buttinga van de comp. des capitains Hottinga in plaets van w. H. Bornaeus, den 17. April. 1638
 • Nathanael Fullenius verkoren tot schrijver van de compagnie des capitains T. v. Eysinga in plaets van C. Haubois, den 22. Junii 1638
 • Willem Velsen ut supra van de comp. van Pons de Besco in plaets van N. Swaga, den 7. Septemb.
 • Hendrick Boots van de comp. van Roussel in plaets van P. Boots, den 30. Novemb. 1638
 • Hanso Mol van de comp. van W. v. Hottinga in plaets van P. Mol, den 28. Martii 1639
 • Lammert van Dalen de jonge van de comp. van de Ritmr. Haren in plaets van L. v. Dalen de oude, den 15. Junii 1639
 • Joannis Meinsma van de comp. des capitains Keller in plaets van F. Meinsma, den 2. Aug.ti 1639
 • Abelus Theodori van de comp. des. Lt. Collonels Hittinga in plaets van Dr. J. Revius, den 31. dito
 • Abraham Staphorst van de comp. van Boelens in plaets van [niet ingevuld], den 24. Septemb. Geannuleert, den 25 dito. Wederom aengestelt den 9. Octob. 1639
 • Nicolaus Coumans van de comp. van Inthiema in plaets van [niet ingevuld], den 25. Septemb. 1639
 • Gerryt Willems van de comp. des Rit.mrs Schwartzenberg in plaets van S. v. Lycklama, den 10. Jan.rii 1640
 • Allardus Staphorst van de comp. des capitains F. Boelens in plaets van Abr. Staphorst, den 17. Julii 1640
 • Allardus Staphorst van de comp. van S. v. Grovestins in plaets van van M.A. Fogelsangh, den 19. Novemb. 1640
 • Laelius Lycklama van de comp. van F. Boelens in plaets van A. Staphorst, den 23. dito
 • Pierre Paquet genaemt Champagne met het eerst vacante schrijverschap te voet te vereren. Den 27. dito aengestelt van de comp. van Morgan in plaets van Gerhardus Joannis, den 14. Aug.ti 1640
 • Oene Wybes Tepma van de comp. van H. Trephry in plaets van J.J. Popta, den 21. Maii 1641
 • Gerryt Willems Baard van de comp. van Moree in plaets van G. Hebbaeus, den 30. Novemb. 1641
 • Jan Clasen aengestelt tot schrijver van de compagnie van w. Jan Harings in plaets van Jan Harings de jonge, den 4. Decemb. 1641
 • Haentie Tepma ut supra van de comp. van D. v. Andringa in plaets van D. Rouckema, den 20. Maii 1642
 • Claes Sibrens van de comp. des Ritmeesters Lindenaer in plaets van J. Noordenbos, den 11. Martii 1643
 • Claes Can de jonge van de comp. van H. Tepma, den 13. Maii 1643
 • Haentie Tepma van de comp. van P. v. Burmania in plaets van D. Atsma, den 24. Junii 1643
 • Hendrick Jans van de comp. des Ritmrs. De Graeff Pompei in plaets van E. Esgama, dito
 • Jasper Willems van de comp. des capitains G. Frenck in plaets van Thomas Sydses, den 8. Decemb. 1643
 • Gellius Ansta van de comp. van G. Coehoorn in plaets van D. Wringer, den 10. Feb.rii 1644
 • Rienck Sydses van de comp. van G. v. Wiedenveldt in plaets van F. Hachtingh, den 24. dito
 • Pytter Doeckes van de comp. van D. v. Loo in plaets van S. Oosterzee, den 23. Martii 1644
 • Dirck van Velsen van de comp. van A. Formerius in plaets van Pytter Lieuwes, den 22. Feb.rii 1645
 • Dr. Laelius Lycklama van de comp. van A. Flemmingh in plaets van H. Rheen, den 28. dito
 • Bernardus Abbema van de comp. van Lolckema in plaets van H. Tepma, den 17. Septemb. 1645
 • Lieuwe Riemers van de comp. van P. v. Burmania in plaets van H. Tepma[?], den 11. Feb.rii 1646
 • Regnerus Bruinsma van de comp. van O. v. Grovestins in plaets van H. Bruinsma, den 18. dito
 • Dr. Allardus Kann van de comp. van J. Kock in plaets van O. v. Tepma, den 14. Martii 1646
 • Hermannus Grettinga van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van Anne Feckes. Protest daertegens, den 9. Septemb. 1646
 • Focke Fockes Eringa van de comp. van Ruiffelaer in plaets van w. Jan Clasen, den 8. Feb.rii 1647
 • Claes Jans aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains Popma in plaets van F. Sierxma, den 13. Feb.rii 1647
 • Wibrandt Fockes Cooycker ut supra van de comp. des Ritmrs. Marquette in plaets van G. Siersma, dito
 • Rombartus Ockema van de comp. des capitains S. v. Ockema in plaets van Jochem Isbrandts, dito
 • Joannis Echten van de comp. van J.H. Weyer in plaets van S. v. Echten, dito
 • Harmanus Grettinga van de comp. van A. van Loo in plaets van L. Tepma, den 19. Novemb. 1647
 • Bernardus Rommerda van de comp. van C. v. Sytsama in plaets van A.P. Rommerda, den 26. dito
 • François Jorritsma van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van Roeloff Eylarts, den 4. Feb.rii 1648
 • Bernardus Bernardi Fullenius van de comp. van Stuart in plaets van F.F. Eringa, den 24. Martii 1648
 • Jacob Rempt ten Burgh van de comp. van G. Lauder in plaets van C.R. ten Burgh, den 30. Junii 1648
 • Hendrick Hanenburgh van de comp. van C. Morgan in plaets van P. Paquet de Champagne, dito
 • Jacob Cann van de comp. van E. v. Aylva in plaets van C. Cann, dito
 • Jaspar Paulus van de comp. van T. v. Sixma in plaets van Willem Jans, den 12. Decemb. 1648
 • Willem Wilckes Homsboot van de comp. van Stuart in plaets van B.B. Fullenius, den 14. dito
 • Dominicus Wibrandi van de comp. van C. Morgan in plaets van H. Hanenburgh, den 26. April. 1649
 • Janus Oosterzee van Hylckama van de comp. van G. Coehoorn in plaets van G. Ansta, den 24. Novemb. 1649
 • Anne Heerkes van de comp. van J. v. Lauwick in plaets van P.P. Metzma, den 25. April. 1650
 • Harmen Lammerts van de comp. van L. v. Harinxma in plaets van W. Faber, den 27. dito
 • François Jorritsma van de comp. van G. v. Lauder in plaets van [niet ingevuld], den 22. Feb.rii 1651
 • Augustinus Nauta aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains H.M. van Aylva in plaets van Claes Pytters, den 11. April. 1651
 • Pytter Clasen Cleienburgh ut supra van de comp, van R. Stuart in plaets van w. W.W. Hornsloot, den 18. Octob. 1651
 • Willem Hillebrandts van de comp. van J. Morrê in plaets van G. Baardt, den 10. JN.RII 1652
 • Frederick Gabbema van de comp. van Wiedeveldt in plaets van Rienck Sydses, den 4. Septemb. 1652
 • Jarichius Allardi van de comp. van Runia in plaets van G. Bay, den 2. Octob. 1652
 • Dr. Allardus Kann van de comp. des Majôrs P. v. Burmania in plaets van J. Tzum, den 1. April. 1653
 • François van Burum van de comp. van G. Bouricius in plaets van C. Buttinga, den 26. dito
 • Joannis Mamminga van de comp. van Ockinga in plaets van R. Bruinsma, den 2. Decemb. 1653
 • Joannis Echten van de comp. van H.M. v. Aylva in plaets van w. A. Nauta, den 25. April. 1654
 • Dirck van den Bos van de comp. van Stanton in plaets van P. Eminga, den 16. Feb.rii 1655
 • Laelius van der Vecht van de comp. des Ritmrs. Schwartzenberg in plaets van G.W. v.d. Vecht, den 15. Novemb. 1655
 • Sicke Buma van de comp. van F. v. Burmania in plaets van H. Fungers, den 11. Jan.rii 1656
 • Sibrandus Jorritsma van de comp. van T. Solckema in plaets van B. Abbema, den 18. dito
 • Dirck van den Bos van de comp. van Schratenbach in plaets van [niet ingevuld], den 23. Maii 1656
 • Marcus de Horn van de comp. van Ingen van Nieulandt in plaets van E. Feen, den 23. Aug.ti 1656
 • Dr. Feio Winter van de comp. van T. v. Sixma in plaets van H. Hanenburgh, den 19. Septemb. 1656
 • Sachaius Renici Idsinga van de comp. van Steckes in plaets van F. Feickens, dito
 • Jan Lolckes Suiderbaen van de comp. des Ritmrs. E. v. Haren in plaets van L. v. Dalen, dito
 • Marten Faber aengestelt tot schrijver van de compagnie des Ritmrs. E. v. Haren in plaets van J.L. Suiderbaen, den 7. Novemb. 1656
 • Jan Lolckes Suiderbaen ut supra van de comp. des capitains Versteveren in plaets van M. Faber, dito
 • Crijn de Blau van de comp. des Ritmeesters Limburgh in plaets van R. Gravius, den 14. dito
 • Jan Janssen van de comp. des Ritmrs. Haren in plaets van w. M. Faber, dito, den 13. Feb.rii 1657
 • François Jorritsma van de comp. des capitains H. v. Aysma in plaets van w. R. Ockma, den 11. Decemb. 1656
 • Dirck van Ruyven van de comp. van Lauder in plaets van F. Jorritsma, dito
 • Syds Michiels van de comp. des Ritmrs. Kingma in plaets van G.S. Hoitema, den 9. Jan.rii 1657
 • Joannis Hixenius van de comp. des capitains Hogeveen in plaets van Willem Hylckes, den 12. Feb.rii 1657
 • Abraham Schouten van de comp. van E. v. Hemmema in plaets van Anne Heerckes, den 3. Julii 1657
 • Andries van Velsen van de comp. van Slijp in plaets van A. Domans, den 5. Septemb. 1657
 • Joannis Hannema van de comp. van Ingen van Nieulandt in plaets van M. de Horn, dito
 • Joannis van velsen van de comp. van D. v. Sytsama in plaets van [niet ingevuld], den 7. Novemb. 1657
 • Suffridus Joannis van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van Pytter Rinia, den 30. April. 1658
 • Jan Lolckes Suiderbaen van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van Hans de Vries, dito
 • Pytter Heixan van Velsen van de comp. van J. v. Aysma in plaets van P. Heixan, den 28. Maii 1658
 • Douwe Simons Lanquart van de comp. van Jr. J. v. Roorda in plaets van F.D. Lanquart, dito
 • Augustinus Loudewel van de comp. van G.W. v. Lauwick in plaets van [niet ingevuld], den 20. Aug.ti 1658
 • Zachaeus Abbema van de comp. van Versteveren in plaets van J.L. Suiderbaen, den 26. Feb.rii 1659
 • Henricus Popta aengestelt tot schrijver van de compagnie Switsers in plaets van T.J. Popta de vader, den 26, Martii 1659
 • Dr. Arnoldus Copius ut supra van de comp. des capitains Grovestins in plaets van Wytze Jans, den 30. April., den 2. Julii 1659
 • Hendrick Rutgers van de comp. des Ritmrs. Haren in plaets van J.J. van Boyl, den 1. Julii 1659
 • Jan van Aerssen van de comp. des capiatins Vegilin in plaets van H. Boots, den 2. dito
 • Sibrandt Ages Brunia van de comp. van Cock in plaets van A.A. Brunia, den 24. Septemb.
 • Christoffel Middachten van de comp. van J. d'Annoy in plaets van J. Offerman, den 12. Jan.rii 1660
 • Emoudt van den Bos van de comp. van J. de Murray in plaets van L. Lycklama, den 10. Aug.ti 1660
 • Jacob Kann van de comp. des Collonels Schwartzenberg in plaets van J.L. Suiderbaen, den 6. Septemb. 1660
 • Jan Lolckes Suiderbaen van de comp. van E. v. Aylva in plaets van J. Kann, dito
 • Gerryt Hanenburgh van de comp. van T. v. Sixma in plaets van Dr. Winter, den 16. Novemb.
 • Joris Gerryts van de comp. van Rinia in plaets van [niet ingevuld], den 30. dito
 • Roeloff Haersma van de comp. van Vegilin in plaets van [niet ingevuld] den 8. Feb.rii 1661
 • Adriaen van Haestrecht van de comp. van J. v. Loo in plaets van J. Meinsma, den 4. Decemb. 1661
 • Abraham Schouten van de comp. van F. v. Burmania in plaets van S. Buma, den 28. Feb.rii 1662
 • Jan Hettinga van de comp. van F. v. Heemstra in plaets van A. Schouten, dito
 • Pytter van Ruyven van de comp. van Wiedenveldt in plaets van N. Gabbema, den 1. Octob. 1663
 • Lammert Jacobs Fenema van de comp. van Aysma in plaets van H.J. Pettertilla, den 13, Feb.rii 1664
 • Albertus Swalue van de comp. van Rinia in plaets van Joris Gerryts, den 18. Martii 1664
 • Lieuwe Scheltes aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains P. v. Andringa in plaets van [niet ingevuld], den 18. Martii 1664
 • Tarquinius Sibonis ut supra van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van H. Grettinga, den 26. Maii 1664
 • Wouter Nijkerk van de comp. van D. Gonne in plaets van J.J. Nievelt, den 1. Julii 1664
 • Douwe Wytses van deselve comp. in plaets van W. Nijkerk bij changement, den 2. dito
 • Watze Gravius van de comp. van P. v. Sytsama in plaets van J. v. Velsen, den 4. Novemb. 1664
 • Hette Jacobs Fenema van de comp. van La Mair in plaets van w. D. Wibrandi, den 6. Feb.rii 1666
 • Elff schrijvers van nieuws geworvene compagnien aengestelt, den 7. dito
 • Hopperus Echten tot schrijver van de commandeur de marine Benedictus Teyens in plaets van Lubbert Piers, dito
 • Gerryt Horreus van de comp. van T. v. Andringa in plaets van C. Kann de jonge, den 16. Feb.rii 1666
 • Jacob Jorits van de comp. van E. v. Grovestins in plaets van S. Jorritsma, den 6. April. 1666
 • Vijff schrijvers van de compagnien, op dese provintie gebracht, aengestelt, dito
 • Gatse Boelens van de comp. van F. v. Burmania in plaets van A. Schouten, den 21. Julii 1666
 • Wibrandus Boelens van de comp. van Hundebeek in plaets van G. Boelens, den 21. Julii 1666
 • Jan van Mensenburgh van de comp. van J. Cock in plaets van S. Brunia, den 2. Aug.ti 1666
 • Benjamin Bourboom van De Neve van de comp. van Wigaerda in plaets van w. N. Gorp, den 6. Octob. 1666
 • Gabriël Kutsch bij provisie van de comp. van J. v. Andla in plaets van D. v. Ruyven, dito
 • Pytter Asperen van de comp. van W. v. Burmania in plaets van A. Velsen, den 20. Decemb. 1666
 • Zachaeus Abbema van de comp. van J. v. Loo in plaets van w. A. Haestrecht, den 11. Jan.rii 1667
 • Gerryt Aerts Gorps aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains D. v. Sixma in plaets van L. Abbema, den 11. Jan.rii 1667
 • Minne Hillebrandts ut supra van de comp. van Roper in plaets van W. Hillebrandts, dito
 • Richardt van Echten van de comp. van Hoppers in plaets van w. F. Echten, den 22. Feb.rii 1667
 • Jacob Janssen van de comp. van Douma in plaets van A. Loudewel, den 21. Martii 1667
 • Rudolphus Haersma van de comp. van J. v. Andla in plaets van D. v. Ruyven, den 20. April. 1667
 • Adriaen van Velsen van de comp. van Wartensleben in plaets van [niet ingevuld], den 10. Maii 1667
 • Sibrandt van Echten van de comp. van de Collonel Aylva in plaets van J. v. Echten, den 11. dito
 • Ids Jans van de comp. van M. van Coehoorn in plaets van J. Hylckema, den 11. Feb.rii 1668
 • Theodorus Brunsveldt van de comp. van H.H. v. Mauderick in plaets van P. v. Rosema, den 20. dito
 • Richoldt Echten van de comp. van Walta in plaets van Jacob Janssen, den 20. Martii 1668
 • Petrus Boelens van de comp. des Ritmrs. Plasburgh in plaets van J. Knop, dito
 • Wibrandus Boelens van de comp. van B. v. Boelens, den 25. April. 1668
 • Pytter Dircks van de comp. van Sterringa in plaets van [niet ingevuld], den 8. Maii 1668
 • Petrus Boelens van de comp. van Harinxma in plaets van Harmen Lammerts, den 25. Junii 1668
 • Gatse Boelens van de comp. des Collonels Schwartzenberg in plaets van J. Kann, dito
 • Michiel Gerroltsma van de comp. van Frenck in plaets van Jasper Willems, den 18. Julii 1668
 • Tjaerdt Haersma van de comp. van Lintelo in plaets van R. Haersma, den 22. Aug.ti 1668
 • Edo Reins van de comp. van J. v. Burum in plaets van [niet ingevuld], den 16. Octob. 1668
 • Petrus Conradi aengestelt tot schrijver van de comp. des capitains Du Gonne in plaets van w. Douwe Wytses, den 17. Octob. 1668
 • Bavius Nauta ut supra van de comp. van Harinxma in plaets van P. Boelens, dito
 • Petrus Boelens van de comp. van Van der Heyde in plaets van [niet ingevuld], dito
 • Harmen Idsinga van de comp. van Coenen in plaets van J. Amama, den 2. Feb.rii 1669
 • Jochem Amama van de comp. van Frenck in plaets van M. Gerroltsma, dito
 • Gerbrandus Tiberii van de comp. van O. v. Teyens in plaets van Suffridus Joannis, den 18. dito
 • Gerhardus de Blau van de comp. des Ritmrs. Schwartzenberg in plaets van C. de Blau, den 23. April. 1669
 • Augustinus Lycklama van de comp. van P. v. Burmania in plaets van w. A. Kann, den 18. Junii 1669
 • Outgerus Kutsch van de comp. van Douma in plaets van B. Rommerda, den 15. Julii 1669
 • Jacob Pytters van de comp. van Walrich in plaets van D. v. Velsen, den 16. dito
 • Claes Dircks van de comp. van Vosbergen in plaets van J. v. Amama, dito
 • Laelius Lycklama van de comp. van Du Gonne in plaets van P. Conradi, den 13. Novemb. 1669
 • Joucke Mamminga van de comp. van G. v. Doys in plaets van Jan J. Mamminga, den 25. dito
 • Floris Cornelis van Nijsten van de comp. des Ritmrs. Unia in plaets van Hendrick Janssen, den 24. Decemb. 1669
 • Dirck Eysma van de comp. des capitains Rosier in plaets van W. v. Velsen, dito
 • Douwe Eysma van de comp. van Wartensleben in plaets van A. v. Velsen, dito
 • Petrus Boelens van de comp. van Hiemstra in plaets van S. v. Hettinga, den 2. Martii 1670
 • Cornelis Joannis van de comp. des Ritmrs. Haren in plaets van w. Hendrick Rutgers, den 8. Martii 1670
 • Claes Lucas de Geus aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains D. v. Sytsama in plaets van J. Velsen, den 3. Junii 1670
 • Wilhelmus Gerlaci ut supra van de comp. van O.Teyens in plaets van G. Tiberii, den 9. dito
 • Gerhardus Mejontsma van de comp. van O. Teyens in plaets van W. Gerlaci, den 23. Septemb., den 8. Decemb. 1670
 • Wilhelmus Gerlaci van de comp. van Frenck in plaets van J. Amama, den 23. Septemb. 1670
 • Dr. Gulbartus Bay van de comp. van Van der Heyde in plaets van P. Boelens, dito
 • Petrus Florentius van Nijsten van de comp. des Ritmrs. Unia in plaets van F. Nijsten, den 24. dito
 • Hanso Hermannides van de comp. van S. v. Ockinga in plaets van N. Mamminga, den 29. Octob. 1670
 • Suffridus Holwegh van de comp. van J.E. v. Loo in plaets van Z. Abbema, dito
 • Jetse Bockema van de comp. van Walrich in plaets van Jacob Pytters, den 11. Novemb. 1670
 • Gerardus Cuilenburgh van de comp. van J. v. Burum in plaets van E.R. Winia, den 24. Decemb. 1670
 • Joannis Cuilenburgh van de comp. van Van der Heyde in plaets van P. Boelens, dito
 • Arrien Janssen van de comp. van Lt. Collonel Roorda in plaets van D. Lankwert, den 28 Jan.rii 1671
 • Rommert van Vierssen van de comp. des Ritmrs. E. v. Haren in plaets van Cornelis Joannis, den 15. Feb.rii 1671
 • Matthijs van Vierssen van de comp. van A. v. Velsen in plaets van J. v. Mensenburgh, dito
 • Freerck Botes Reinalda van de comp. van d'Aunoy in plaets van [niet ingevuld], den 28. April. 1671
 • Ericus Haersma van de comp. van Frenck in plaets van W. Gerlaci, den 17. Aug.ti 1671
 • Gerbrandus Meinsma van de comp. van Bootsma in plaets van N.J. Sixti, den 23. Septemb. 1671
 • Jan Bruinsma van de comp. des Ritmrs. Grovestins in plaets van Dr. H. van Dorn, den 9. Novemb. 1671
 • Egbert Bergeman aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains P. v. Andringa in plaets van L.S. Rispens, den 16. Decemb. 1671
 • Joannis Ennema ut supra van de comp. van Andla in plaets van L. Haersma, den 15. Feb.rii 1672
 • Willen Sohnius van de comp. des Ritmrs. Witgenstein in plaets van H. Kutsch, den 30. Aug.ti 1672
 • Jan Heixan van de comp. van Lauder in plaets van D. v. Aerssen, den 30. Aug.ti 1672
 • Adam Sohnius van de comp. van Crey in plaets van [niet ingevuld], den 31. dito
 • Freerck Botes van de comp. van Jeltinga in plaets van Bote Freercks, den 5. Octob. 1672
 • Wibrandus Vierssen van de comp. van d'Aunoy in plaets van Freerck Botes, dito
 • Lieuwe Hayes Bonnema van de comp. van Haersolte in plaets van W. Boelens, dito
 • Dr. Hans van Dorn van de comp. van F. v. Hettinga in plaets van M. Wybinga, dito
 • Mr. Henricus Aquila van de comp. des Collonels Schwartzenberg in plaets van G. Boelens, dito
 • Meijer Betius van de comp. des Ritmrs. Isselstein van in plaets van N. Baey, den 16. dito
 • Alonço Raeckema van de comp. van B/ v. Vierssen in plaets van [niet ingevuld], dito
 • Wilhelmus Sloterdijck van de comp. van J. v. Ockinga in plaets van [niet ingevuld], den 29. April. 1673
 • Eiso Wendt van de comp. van B. v. Vierssen in plaets van Dr. L. Uma, den 14. Maii 1673
 • Dr. Cornelius Strigelius van de comp. des Ritmrs. M. Lycklama in plaets van [niet ingevuld], den 7. Junii 1673
 • Suffridus Westra van de comp. van Hoppers, den 5. Julii 1673
 • Petrus Joannis van de comp. van R.F. van Uitterwijck, den 10. dito
 • Heinsius Joannis van de comp. des Ritmrs. Kingma in plaets van N. Schagen, den 30. Aug.ti 1673
 • Adriaen Clasen aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains D. Machet, den 30. Aug.ti 1673
 • Frans Snip van de comp. des Lt. Collonel Vollers, den 13. Septemb. 1673
 • Dirck Metz van de comp. van Haersolte, den 8. Novemb. 1673
 • Jan Idsinga van de comp. van Heemstra in plaets van Dr. G. Baey, den 17. dito
 • Jan Hendriks van de comp. van C.U. van Beverfeurde, den 22. dito
 • Claes Alberts van der Ley van de comp. van N. Heiden, dito
 • Jacob Franssen Roorda van de comp. van Coeper, den 29. dito
 • Carolus Gerlaci van de comp. van Aesgama in plaets van H. Mamminga, den 3. Decemb. 1673
 • Tjerck Hendricks Banga van de comp. des Majôrs Doys, den 19. dito
 • Dirck Janssen van de comp. van W.J. Broeckhiusen, den 16. Jan.rii 1674
 • Cornelis Janssen van de comp. van Prins W. Maurits van Nassau, dito
 • Wibrandus Faber van de comp. van Solgau in plaets van B.H. Tjebbinga, den 4. Feb.rii 1674
 • Andries Verhoek van de comp. van J.G. v. Breidenbach in plaets van Pier Tieties, den 21. dito
 • Claes Freercks Rinsma van de comp. van Weyerhorst, den 14. Martii 1674
 • Rinse Jetses van de comp. van V. de Velde, den 24. dito
 • Joannis Faber van de comp. des capitains Maes, dito
 • Andries Sloterdijck van de comp. des Ritmrs. Tegnagel, den 26. dito
 • Cornelius Feicama van de comp. van De Marme van Klinkaert, den 27. dito
 • Jacob Sanstra van de comp. des Ritmrs. N. Kloet, dito
 • Jillis Joannis aengestelt tot schrijver van de compagnie des Ritmeesters De Graeff van Witgenstein, den 27. Martii 1674
 • Levinus Winter ut supra van de comp. van C.S. Kyvit, dito
 • Joannis Winter van de comp. des Collonels De Graeff van Witgenstein, dito
 • Jacob Clasen van de comp. van Martenveldt, den 28. dito
 • Joannis Gerryts van de comp. van G. v. Uitterwijk, den 3. April. 1674
 • Sibren Gerryts Suriger van de comp. van S. Sigelbergh, den 10. dito
 • Joannis Willemns Vosma van de comp. van G. du Mont, dito
 • Harmanus Marcus van de comp. van P. Paille, dito
 • Frans Jetses Roorda van de comp. van P. v. Steelandt, den 29. dito
 • Bocke Douwes van de comp. des Ritmrs. Dockum, den 30. dito
 • Goucke Gerryts Suriger van de comp. van Verken, dito
 • Claes Eelcoma van de comp. van Fournier, dito
 • Jan Dircks Cuick van de comp. van J. van den Bergh, den 26. Junii 1674
 • Hendrick Conter van de comp. van Aesgama in plaets van C. Gerlaci, den 27. dito
 • Simon Elings van de comp. van Gabbemain plaets van Claes Tjebbes, den 7. Aug.ti 1674
 • Jan Huiberts Emmenes van de comp. van G. v. Eck, den 2. Novemb. 1674
 • Dr. Bernhardus ten Toren van de comp. des Ritmrs. Sevenaer in plaets van O. v. Simonides, den 21. dito
 • Benjamin van der Hoeff van de comp. van J. v. Haersolte in plaets van L.H. Bonnema, den 3. Decemb. 1674
 • Freerck Botes van de comp. van A. Baron, den 15. dito
 • Adam Sohnius aengestelt tot schrijver van de compagnie des Collonels Stecke gecontinueert, den 9. Jan.rii 1675
 • Dirck Stansius aengestelt tot schrijver van de compagnie van de capitain Teyens in plaets van A. Swalue, den 22. dito
 • Lolcke Suiderbaen ut supra van de comp. van Van Haeften van Verwolde, dito
 • Bartholdus Blidenstein van de comp. des Ritmrs. Sevenaer in plaets van Dr. ten Toren, den 19. Martii
 • Gellius Gerroltsma van de comp. van A. Polman in plaets van E. Bergman, den 2. April. 1675
 • Joannis Winter van de comp. des Majôrs Doys in plaets van T. Banga, den 28. dito
 • A. van der Ley van de comp. van A. Hum, den 29. dito
 • Claes A. van der Ley van de comp. van Van Sloot in plaets van Fedde Romckes, den 29. April. 1675
 • Jan Daversma van de comp. van G. v. Tiddinga in plaets van T. Haersma, den 23. Julii 1675
 • Dirck van Aerssen van de comp. van Brandis, den 18. Septemb. 1675
 • Tjerck Brouwer van de comp. van Verhoek in plaets van de secretaris Reuffers, den 6. Novemb. 1675
 • Eelco van Glinstra van de comp. van M. v. Lycklama in plaets van H. Aquila, den 11. Decemb. 1675
 • Gerloff Janssen van de comp. des Ritmrs. Dongen, den 1. Feb.rii 1676
 • Wouter Haeitses Kiestra van de comp. van F. v. Burmania in plaets van V.J. Sixti, den 10. dito
 • Bavius Nauta van de comp. van A. van Loo, dito
 • Gerryt Arents Gorp van de comp. van Albin, dito
 • Jan Hendricks van de comp. van de Graeff van Stirum, den 4. Martii 1676
 • Claes Heerts Ninsma aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains Andla in plaets van J. Ennema, den 27. Maii 1676
 • Freerck Botes Reinalda ut supra van de comp. van G. Burmania in plaets van B. Boelens, den 19. Octob. 1676
 • Jan Gerryts van de comp. des Ritmrs. Padburgh, den 20. dito
 • Eelco Glinstra van de comp. van Lauwerman in plaets van De Geus, den 8. Decemb. 1676
 • Agge Brunia van de comp. van Hoffman in plaets van N. Hixenius, den 5. Jan.rii 1677
 • Tjerck Brunia van de comp. van Sterringa in plaets van A. Brunia, dito
 • Abraham Horreus van de comp. van Papley, den 20. dito
 • Tjerck Brouwer van de comp. van Caron, den 9. Martii 1677
 • Willem Winter van de comp. des Ritmrs. de Graeff van Witgenstein, dito
 • Johan Reinhardt Kutsch van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van w. T. Sibema, den 5. Feb.rii 1678
 • Feio Winter van de comp. van E. Monter, den 10. Aug.ti 1678
 • Pytter Bruninga van de comp. van L. v. Scheltinga in plaets van de secretaris Jorritsma, den 7. Decemb. 1678
 • Dominicus Thijssen van de comp. van N. Tobias in plaets van H. Conter, den 10. Jan.rii 1679
 • Jacobus Hillebrandts van de comp. van Ockinga in plaets van Jan Thijssen, den 20. Feb.rii 1679
 • Phocaeus Kolde van de comp. van Lauwersma in plaets van E. v. Glinstra, den 20. Martii 1679
 • Dirck van Mensenburch van de comp. van Burum in plaets van A. Brunia, dito
 • Joannis Hoffhuis van de comp. van Walrich in plaets van J. Booktema, den 11. April. 1679
 • Arnoldus Idsinga van de comp. van T. v. Burmania in plaets van H. Idsinga, den 10. Maii 1679
 • Wibrandus Faber van de comp. van Ingenhoven, den 17. dito
 • Claes Heerts aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains Braem, den 17. Maii
 • Foppe Gerloffs ut supra van de comp. van Stakebrandi, dito
 • Jacobus Hillebrandts van de comp. van G. du Bois in plaets van w. L. Lycklama, den 27. Junii 1679
 • Jan Simons van de comp. van O. Teyens in plaets van D. Stansius, den 24. Julii 1679
 • Livius Meinsma van de comp. van H. v. Welle in plaets van G. Meinsma, den 17. Octob. 1679
 • Abrahamus Bechius van de comp. van Cock in plaets van G. Horreus, den 31. dito
 • Pytter van Vierssen van de comp. van Martin in plaets van W. v. Vierssen, den 28. Novemb. 1679
 • Jan Bruinsma van de comp. des Ritmrs. Glinstra in plaets van G. de Blau, den 19. Decemb. 1679
 • Aulus van Haersma van de comp. van Doys in plaets van T. Gabbema, den 9. Jan.rii 1680
 • Hector Livius van Haersma van de comp. van Oesten in plaets van w. Dr. T. Bruinsveldt, den 27. April. 1680
 • Augustinus Lycklama van de comp. van Teyens in plaets van w. Jan Simons, dito
 • Epeus Wielinga van de lijff-comp. van de Here Erff-Stadthouder in plaets van J.L. Suiderbaen, den 19. Junii 1680
 • Joannis Sanders van de comp. van Sixma in plaets van N. Hanenburgh, den 15. Julii 1680
 • Isbrandus Alema van de comp. des Collonels Steck in plaets van w. A. Sohnius, den 29. dito
 • Bocco Adius van de comp. van Steelandt in plaets van Claes Heerts, den 9. Octob. 1680
 • Joannis Wubbena van de comp. van Schepper in plaets van w. Claes Heerts, den 29. dito

>> begin

Dr. Arnoldus Copius
Dr. Bernhardus ten Toren
Dr. Cornelius Strigelius
Dr. Feio Winter
Dr. Gulbartus Baey/Bay
Dr. Hans van Dorn
Dr. Hero Andelus Wiaerda
Dr. J. Revius
Dr. Jelbe/Jelbinus Lens/Lensius
Dr. L. Uma
Dr. Laelius Lycklama
Dr. T. Bruinsveldt
Mr. Henricus Aquila

>> begin

Aangestelde compagnieschrijvers en hun voorgangers alfabetisch op achternaam (of patroniem)

B. Abbema - Bernardus Abbema - L. Abbema - Z. Abbema - Zachaeus Abbema - Bocco Adius - J. Adius - Simon Aenties - D. v. Aerssen - Dirck van Aerssen - Jan van Aerssen - Isbrandus Alema - Jarichius Allardi - G. Amama - Gerryt Amama - J. v. Amama - J. Amama - Jochem Amama - Eede Annes - G. Ansta - Gellius Ansta - H. Aquila - Mr. Henricus Aquila - Epo Asgema - Pytter Asperen - D. Atsma - Dirck Atsma - Gerryt Willems Baard - G. Baardt - Dr. G. Baey - N. Baey - w. Claes Wulberts Baey - T. Banga - Tjerck Hendricks Banga - Heert Bartes - Dr. Gulbartus Bay - G. Bay - Abrahamus Bechius - Egbert Bergeman - E. Bergman - Meijer Betius - Jacob Beyma - C. de Blau - Crijn de Blau - G. de Blau - Gerhardus de Blau - Bartholdus Blidenstein - Jetse Bockema - B. Boelens - G. Boelens - Gatse Boelens - P. Boelens - Petrus Boelens - W. Boelens - Wibrandus Boelens - L.H. Bonnema - Lieuwe Hayes Bonnema - J. Booktema - H. Boots - Hendrick Boots - P. Boots - Petrus Boots - w. H. Bornaeus - Dirck van den Bos - Emoudt van den Bos - Freerck Botes - J.J. van Boyl - Boele Broers - Tjerck Brouwer - H. Bruinsma - Jan Bruinsma - R. Bruinsma - Regnerus Bruinsma - w. Dr. T. Bruinsveldt - A. Brunia - A.A. Brunia - Agge Brunia - S. Brunia - Sibrandt Ages Brunia - Tjerck Brunia - Pytter Bruninga - Theodorus Brunsveldt - Gerryt Buma - M. Buma - M.W. Buma - Minse Buma - S. Buma - Sicke Buma - Watse Buma - C.R. ten Burgh - Jacob Rempt ten Burgh - François van Burum - C. Buttinga - Cornelis Buttinga - de jonge Claes Can - C. Cann - Jacob Cann - P. Paquet de Champagne - Pierre Paquet genaemt Champagne - Adriaen Clasen - Jacob Clasen - Jan Clasen - w. Jan Clasen - Pytter Clasen Cleienburgh - P. Conradi - Petrus Conradi - H. Conter - Hendrick Conter - Wibrandt Fockes Cooycker - Dr. Arnoldus Copius - Nicolaus Coumans - J. Crack - Joannis Crack - Jan Dircks Cuick - Gerardus Cuilenburgh - Joannis Cuilenburgh - de oude L. v. Dalen - de jonge Lammert van Dalen - L. v. Dalen - Lambertus van Dalen - Jan Daversma - Claes Dircks - Pier Dircks - Pytter Dircks - Pytter Doeckes - Lammert van Dolen - w. J.P. Doma - A. Domans - Dr. Hans van Dorn - Dr. H. van Dorn - Bocke Douwes - Hopperus Echten - J. v. Echten - Joannis Echten - Richardt van Echten - Richoldt Echten - S. v. Echten - Sibrandt van Echten - w. F. Echten - Claes Eelcoma - Simon Elings - P. Eminga - Jan Huiberts Emmenes - J. Ennema - Joannis Ennema - F.F. Eringa - Focke Fockes Eringa - E. Esgama - Roeloff Eylarts - Dirck Eysma - Douwe Eysma - Joannis Faber - M. Faber - Marten Faber - w. M. Faber - W. Faber - Wibrandus Faber - Anne Feckes - Anne Feckis - E. Feen - Cornelius Feicama - F. Feickens - Alle Feickes - Hette Jacobs Fenema - Lammert Jacobs Fenema - Jurrien Fockens - M.A. Fogelsangh - Lieuwe Fons - Bote Freercks - Haringh Fries - B.B. Fullenius - Bernardus Bernardi Fullenius - Nathanael Fullenius - H. Fungers - Frederick Gabbema - N. Gabbema - T. Gabbema - C. Gerlaci - Carolus Gerlaci - W. Gerlaci - Wilhelmus Gerlaci - Foppe Gerloffs - Dirck Gerrits - Gellius Gerroltsma - M. Gerroltsma - Michiel Gerroltsma - Jan Gerryts - Joannis Gerryts - Joris Gerryts - P. Gerrytsma - Pybe Gerrytsma - Claes Lucas de Geus - De Geus - E. v. Glinstra - Eelco Glinstra - Eelco van Glinstra - Gerryt Arents Gorp - w. N. Gorp - Gerryt Aerts Gorps - F. Gravius - M.J. Gravius - R. Gravius - Watze Gravius - H. Grettinga - Harmanus Grettinga - Hermannus Grettinga - F. Hachtingh - Aulus van Haersma - Ericus Haersma - Hector Livius van Haersma - L. Haersma - R. Haersma - Roeloff Haersma - Rudolphus Haersma - T. Haersma - Tjaerdt Haersma - Adriaen van Haestrecht - w. A. Haestrecht - F. van der Hage - Gerryt Hanenburgh - H. Hanenburgh - Hendrick Hanenburgh - N. Hanenburgh - Joannis Hannema - w. D.R. Hannia - de jonge Jan Harings - Lammert Harmens - C. Haubois - G. Hebbaeus - Anne Heerckes - Anne Heerkes - Claes Heerts - w. Claes Heerts - Jan Heixan - P. Heixan - Jan Hendricks - Jan Hendriks - Hanso Hermannides - Jan Hettinga - S. v. Hettinga - Jetse Hiddes - Jacobus Hillebrandts - Minne Hillebrandts - W. Hillebrandts - Willem Hillebrandts - Joannis Hixenius - N. Hixenius - Benjamin van der Hoeff - Joannis Hoffhuis - G.S. Hoitema - Suffridus Holwegh - Willem Wilckes Homsboot - M. de Horn - Marcus de Horn - w. W.W. Hornsloot - Abraham Horreus - G. Horreus - Gerryt Horreus - Janus Oosterzee van Hylckama - J. Hylckema - Willem Hylckes - Arnoldus Idsinga - H. Idsinga - Harmen Idsinga - Jan Idsinga - Sachaius Renici Idsinga - Jochem Isbrandts - Claes Jans - Focke Jans - Hendrick Jans - Ids Jans - Willem Jans - Wytze Jans - Arrien Janssen - Cornelis Janssen - Dirck Janssen - Gerloff Janssen - Hendrick Janssen - Jacob Janssen - Jan Janssen - Rinse Jetses - Cornelis Joannis - Gerhardus Joannis - Heinsius Joannis - Jillis Joannis - Petrus Joannis - Suffridus Joannis - Jacob Jorits - F. Jorritsma - François Jorritsma - S. Jorritsma - secretaris Jorritsma - Sibrandus Jorritsma - J. Juckema - de jonge C. Kann - Dr. Allardus Kann - J. Kann - Jacob Kann - w. A. Kann - Wouter Haeitses Kiestra - J. Knop - Phocaeus Kolde - Gabriël Kutsch - H. Kutsch - Johan Reinhardt Kutsch - Outgerus Kutsch - Cornelis Lammerts - Harmen Lammerts - D. Lankwert - Douwe Simons Lanquart - F.D. Lanquart - Dr. J. Lens - Dr. Jelbinus Lensius - A. van der Ley - Claes A. van der Ley - Claes Alberts van der Ley - Pytter Lieuwes - A. Loudewel - Augustinus Loudewel - Augustinus Lycklama - Dr. Laelius Lycklama - L. Lycklama - Laelius Lycklama - S. v. Lycklama - w. L. Lycklama - Suffridus van Lycklema - H. van Lynder - Bartel Hendricks Mamminga - H. Mamminga - Jan J. Mamminga - Joannis Mamminga - Joucke Mamminga - N. Mamminga - Harmanus Marcus - Jeronimus Martins - F. Meinsma - Foppeus Meinsma - G. Meinsma - Gerbrandus Meinsma - J. Meinsma - Joannis Meinsma - Livius Meinsma - Gerhardus Mejontsma - Dirck van Mensenburch - J. v. Mensenburgh - Jan van Mensenburgh - Dirck Metz - P.P. Metzma - Syds Michiels - Christoffel Middachten - Hanso Mol - P. Mol - Petrus Mol - Augustinus Nauta - Bavius Nauta - w. A. Nauta - Benjamin Bourboom van De Neve - J.J. Nievelt - Wouter Nijkerk - F. Nijsten - Floris Cornelis van Nijsten - Petrus Florentius van Nijsten - Claes Heerts Ninsma - J. Noordenbos - Joannis Noordenbosch - Rombartus Ockema - w. R. Ockma - J. Offerman - Jillert Janssen Om - Ancke Oosterzee - S. Oosterzee - Jaspar Paulus - H.J. Pettertilla - Lubbert Piers - Henricus Popta - J.J. Popta - N. Potter - Claes Pytters - Hendrick Pytters - Jacob Pytters - Alonço Raeckema - Freerck Botes Reinalda - Edo Reins - Remmert Reitses - secretaris Reuffers - Dr. J. Revius - H. Rheen - Lieuwe Riemers - Pytter Rinia - Claes Freercks Rinsma - L.S. Rispens - Frans Rollema - Fedde Romckes - Jeroen Romckes - A. Rommerda - A.P. Rommerda - B. Rommerda - Bernardus Rommerda - Frans Jetses Roorda - Jacob Franssen Roorda - P. v. Rosema - D. Rouckema - Hendrick Rutgers - w. Hendrick Rutgers - D. v. Ruyven - Dirck van Ruyven - Pytter van Ruyven - Rein Saekma - Joannis Sanders - Jacob Sanstra - N. Schagen - Lieuwe Scheltes - A. Schouten - Abraham Schouten - Acht schrijvers - Elff schrijvers - Vijff schrijvers - w. T. Sibema - Tarquinius Sibonis - Claes Sibrens - G. Siersma - F. Sierxma - O. v. Simonides - Claes Simons - Jan Simons - w. Jan Simons - Gisbert Sirxma - N.J. Sixti - V.J. Sixti - Andries Sloterdijck - Wilhelmus Sloterdijck - Frans Snip - Adam Sohnius - w. A. Sohnius - Willen Sohnius - Franciscus Sparchemius - N. Sparchemius - Sebastiaen Spijckerhuis - D. Stansius - Dirck Stansius - A. Staphorst - Abr. Staphorst - Abraham Staphorst - Allardus Staphorst - Dr. Cornelius Strigelius - J.L. Suiderbaen - Jan Lolckes Suiderbaen - Lolcke Suiderbaen - Goucke Gerryts Suriger - Sibren Gerryts Suriger - N. Swaga - A. Swalue - Albertus Swalue - Bernardus Sybes - Jan Sydses - Rienck Sydses - Thomas Sydses - Cent Sytses - H. Tepma - Haentie Tepma - L. Tepma - O. v. Tepma - Oene Wybes Tepma - Saekle Teyes - Abelus Theodori - Dominicus Thijssen - Jan Thijssen - Douwe Thomas - Jetze Thomas - G. Tiberii - Gerbrandus Tîberii - Pier Tieties - Claes Tjebbes - B.H. Tjebbinga - Dr. ten Toren - Dr. Bernhardus ten Toren - J. Tzum - Dr. L. Uma - T.J. Popta de vader - G.W. v.d. Vecht - Laelius van der Vecht - Joannis van velsen - A. Velsen - A. v. Velsen - Adriaen van Velsen - Andries van Velsen - D. v. Velsen - Dirck van Velsen - J. v. Velsen - J. Velsen - Pytter Heixan van Velsen - W. v. Velsen - Willem Velsen - Andries Verhoek - Marcus Verspeek - Jurrien van Viersen - J. van Vierssen - Matthijs van Vierssen - Pytter van Vierssen - Rommert van Vierssen - W. v. Vierssen - Wibrandus Vierssen - Joannis Willemns Vosma - Hans de Vries - Eiso Wendt - Suffridus Westra - Dr. Hero Andelus Wiaerda - Rogier Heres Wiaerda - Dominicus Wibrandi - w. D. Wibrandi - Epeus Wielinga - Gerryt Willems - Jasper Willems - E.R. Winia - Dr. Feio Winter - Dr. Winter - Feio Winter - Joannis Winter - Levinus Winter - Willem Winter - D. Wringer - Joannis Wubbena - Anne Wybes - M. Wybinga - Douwe Wytses - w. Douwe Wytses

>> begin

Het beroep "schrijver" in de Leeuwarder consentboeken 1580-1680

• van een compagnie: Abbema, Sacheus 1661
• Adius, Isaac 1635
• Aersen, Dirck van 1620
• Baeckes, Joost 1638
• Bay, Gilles 1664
• van een hopman: Boeles, Broer 1594
• van de garde: Clots, Willem 1619
• Cluiter, Pyter Jans 1607
• van een compagnie: Coldewey, Lucas 1623
• van de overste Taco van Hellinga: Cornelis, Philippus 1595
• van een compagnie: Dalen, Lambarts van 1641
• Douwes, Rutger 1676
• van een compagnie: Fenema, Lambertus 1674
• van een compagnie: Feyckens, Fredrick 1651
• Fries, w. Heeringh 1656
• Frans, Harmen 1617
• Gabbema, Boudewijn 1635
• Gabbema, Buwe 1632
• van een compagnie: Gabbema, Nanningh Abbes 1642
• van de garde: Gachet, Bertrandt 1646
• van een compagnie: Gerbrand 1631
• van een compagnie: Gerryts, Pyter 1608
• Goverts, Marchelus 1636
• van een compagnie: Gravius, Heronimus Martens 1631
• van een compagnie: Haestrecht, Adriaen van 1637
• van een compagnie: Heixan, Egbertus 1653
• van een compagnie: Heixan, Pyter 1642
• van een compagnie: Hillema, Rein Minne 1635
• Hylckes, Willem 1655
• Jacobs, Adriaen 1615
• van een hopman: Jans, Focco 1614
• van een compagnie: Jitckes, Willem 1654
• in de Waag: Jurriens, Jilles 1650
• van een compagnie: Langwardt, Symen Douwes 1647
• Langwert, w. Symon Douwes 1662
• Leuckes, Agghe 1636
• van een compagnie: Luide, Hendrick van 1630
• Luytiens, Jan 1595
• van een compagnie: Mamminga, Bartel Henricx 1629
• Mamminga, Jan Jansen 1644
• Meynsma 1660
• van een compagnie: Oenes, w. Sybe 1645
• van een compagnie: Pagud, Pierre 1645
• Pieters, Claes 1630
• Ravens, w. Jan Sickes 1663
• van den kapitein Andrae: Ravens, Sixtus 1639
• van een compagnie: Rinia, Pytter Doeckes 1656
• van een compagnie: Rommerda, Alle 1637
• van een compagnie: Rommerda, Bernardus 1661
• van den hopman Groustins: Schellingh, Hendrick 1597
• van een compagnie: Schouten, Abraham 1661
• van een compagnie: Sickes, Jan 1620
• Sickes, Rommert 1597
• van een compagnie: Siersma, Gysbertus 1641
• van een compagnie: Swalue, Albertus 1675
• van een compagnie: Sybema, Tierck 1669
• van een compagnie: Sybema, w. Tarquinius 1680
• van een compagnie: Sydses, Jan 1642
• Sytzes, Lieuwe 1610
• van een compagnie te Groningen: Syuerdts, Jan 1602
• van een kapitein: Teeckes, Tiepke 1642
• van een hopman: Veno, Laurents de 1624
• Viersen, Dirck van 1630
• monster: Wisses, Wabbe 1605
• Wybrandi, w. Dominicus 1669
• Wytsma, w. Benne Symens 1664

>> begin

Aanvulling tot 1700: transcriptie John de Jong, augustus 2015; gecorrigeerd juli 2018

• Evert Wielinga van de comp. van Caron in plaets van T. Brouwer den 28 Jan.rii 1681
• Jan Hillebrants van de comp. des Collonels Ropers in plaets van M. Hillebrandts den 19 Martii 1681
• Nicolaus Dankelman aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains Du Bois in plaets van J. Hillebrandt den 8 April. 1681
• Jochem van Amama ut supra van de comp. van L. van Scheltinga in plaets van P. Burmania (Bruninga) den 14 Julii 1681
• Eelcke Haersma van de comp. van Beilanus in plaets van E. Glinstra den 22 dito 1681
• Cornelis Bosman van de comp. van Heeke in plaets van J. Alema den 16 Septemb. 1681
• Henricus Dionisius Lomars van de comp. van A. v. Boxtel in plaets van G. Cuilenburgh dito 1681
• Jan Wielinga van de comp. van A. C. v. Hannia in plaets van E. Wielinga den 3 Novemb. 1681
• Isack Adius van de comp. van Sixma in plaets van J. Sanders den 17 Martii 1682
• Anthonius Ennema van de comp. van J. v. Burum in plaets van D. v. Mensenburgh den 23 Junii 1682
• Pytter Cornelis de Backer van de comp. van Schepper in plaets van S. Wubbena dito 1682
• Dr. Wibrandus Rouckema van de comp. van Verhoek in plaets van E. Wielinga den 22 Julii 1682
• Fredericus Alema van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van w. N. Kiestra den 25 Octob. 1682
• Arent Barels van de comp. des ritmrs. Kingma in plaets van H. J. Heinsius den 26 dito 1682
• Christiaen De Hertoghe van de comp. van Lauwerman in plaets van P. Colde den 11 Decemb. 1682
• Gajus van Boelens van de comp. van De Vries in plaets van D. Thijssen den 6 Feb.rii 1683
• Tjallingh van Sixma van de comp. van T. van Burmania in plaets van A. v. Idsinga den 9 dito 1683
• Pytter van Jongestal van de comp. van D. v. Roorda in plaets van S. Attema dito 1683
• Gerhardus Hanenburgh van de comp. van La Riviere in plaets van F. Alema den 15 Martii 1683
• Douwe Ygles aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains Sixma in plaets van P. v. Jongestal den 17 Martii 1683
• Everhardt Wielinga ut supra van de comp. van Ketel in plaets van Epeus Wielinga den 27 Decemb. 1683
• Augustinus van Lycklama van de comp. van A. van Loo in plaets van w. B. Nauta den 29 Martii 1684
• Bartholdus van Lycklama van de comp. van Venediger in plaets van P. Heixan dito 1684
• Tjallingh van Sixma de comp. van A.R. van Velsen in plaets van Abr. Vierssen den 11 April. 1684
• Dr. Allardus Aestwarda van de comp. des ritmrs. Amema in plaets van R. v. Vierssen den 18 dito 1684
• Coert Bosma van de comp. van J. Martin in plaets van P. v. Viersen den 3 Maii 1684
• Hette Eekes van de comp. van D. v. Sixma in plaets van Douwe Ygles den 25 Octob. 1684
• Aggeus Brunia van de comp. van D.F. v. Roorda in plaets van P. v. Jongestal den 11 Decemb. 1684
• Wibrandus Faber van de comp. van de Graeff van Stirum in plaets van w. Jan Hendricks den 9 Jan.rii. 1685
• Wilhelmus Wendt van de comp. van D. v.d. Waeijen in plaets van E. Wendt den 21 Aug.tii 1685
• Pierius Lyclama à Nijeholt van de comp. van O. v. Teyens in plaets van A. Lycklama à Nijeholt den 9 Decemb. 1685
• Petrus Rudolphi van de comp. van Papleij in plaets van w. A. Horreus den 11 dito 1685
• Joannis Bensma van de comp. van De Vries in plaets van G. v. Boelens den 12 Martii 1686
• Wibrandus Boelens van de comp. van Tamminga in plaets van P. en W. v. Boelens den 27 dito 1686
• Rudolph Lodewijck Louwerman van de comp. van de Majôr Wijckel in plaets van G. v. Mejontsma den 29 Julii 1686
• Reinhardt Louwerman van de comp. des ritmrs. D.C. v Unia in plaets van A. Barels den 20 Aug.tij 1686
• Boele Broers aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains Unckel in plaets van A. Lycklama den 21 Augustij 1686
• Lambartus Simonides Haga ut supra van de comp. van Molenschot in plaets van S. Lamberti den 10 Septemb. 1686
• Jacob Hendricks Hollander van de comp. van De Vries in plaets van J. Bensma den 29 Octob. 1686
• Joannis van der Leij van de comp. van Paen in plaets van A. v.d. Leij dito 1686
• Arnoldus van Idsinga van de collonel Heemstra in plaets van J. v. Idsinga den 11 Decemb. 1686
• Harmanus Gaeickema van de comp. van Vierssen in plaets van D. Metz den 24 Febr.ii. 1687
• Heercke Pytters van de comp. des lt. collonels Plettenbergh in plaets van D. v. Achlum den 31 Martii 1687
• Dr. Wopco Faber van de comp. van Tamminga in plaets van Dr. W. v. Boelens den 1 April. 1687
• Eelcke Eelcama van de comp. van Fullenius in plaets van A. Ennema den 16 Julii 1687
• Otto Cramers van de comp. van O. v. Jeltinga in plaets van Willem Hylckes den 27 September 1687
• Dr. Aggeus Hamerster van de comp. van Paen in plaets van J. v.d. Leij den 5 Jan.rii 1688
• Meinardus Siderius van de comp. des Major Wijckel in plaets van R. L. v. Louwerman den 7 dito 1688
• Livius Wijngaerden van de comp. van Stakebrandt in plaets van Foppe Gerlofs den 6 April. 1688
• Haeicke Clasen van de comp. van Rusiers in plaets van D. Eysma den 22 Junii 1688
• Christiaen Janssen van de comp. van D.F. v. Roorda in plaets van A. Brumia den 21 Julii 1688
• Harmanus Knock van de comp. van Pellessarij in plaets van M. Siderius den 18 Octob 1688
• Gajus van Scheltinga van de comp. van Doijs in plaets van A. v. Haersma den 9 Novemb 1688
• Hendrick Recalff van de comp. van Schwartzenberg in plaets van J. Holwegh den 6 Jan.rii 1689
• Hendrick Simons aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains Heemstra in plaets van A. van Idsinga den 6 Feb.rii 1689
• Heeije Ayses ut supra van de comp. van Acronius in plaets van P. Lycklama à Nijeholt den 19 dito 1689
• Pierius Lycklama à Nijeholt van de comp. van Unckel in plaets van Boete Broers dito 1689
• Gerben Siercks Monsma van de comp. van J. v. Idsinga in plaets van S.G. Monsma den 12 April. 1689
• Pytter Portz van de comp. des ritmrs. Haersolte in plaets van Dr. I.D. Portz den 15 dito 1689
• Pytter van der Straten van de comp. guardes te voet in plaets van w. P. Mensenburgh dito 1689
• Hector Livius van Haersma van de comp. van S. v. Aysma in plaets van H. Harmanides den 24 Maii 1689
• Hendrick Jacobs Popta van de comp. van J. Martin in plaets van C. Bosma den 1 Junii 1689
• Tjebbe Rodenhuis van de nieuw opgerechte comp. van B. H. Vos den 15 dito 1689
• Evert Lemmen van de opgerechte comp. van H. L. van Harinxma dito 1689
• Philip Hugo Vegilin van Claerbergen van de comp. van Roorda in plaets van Christiaen Janssen den 21 dito 1689
• Elias Wigeri van de comp. van Hanekroth in plaets van N. Inia den 23 Aug.tii 1689
• Gellius Sanders van de comp. van S. v. Aylva in plaets van Bote Freercks den 26 Septemb 1689
• Pier Hessels van de nieuw opgerechte comp. van Meijer den 19 Octob 1689
• Oeds Eelcama van de comp. van Fullenius in plaets van E. Eelcama den 7 Decemb. 1689
• Dr. Joannis van der Waeijen van de nieuw geworvene comp. van I. De Rengers den 25 Jan.rii 1690
• Livius van Andringa van de comp. van B. Sloot in plaets van C. v.d. Leij den 12 Feb.rii 1690
• Martinus Faber van de comp. van G. Du Bois in plaets van N.B. Dankelman den 19 April. 1690
• Hendrick Sierxma aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains N. Broekhuisen in plaets van J. Hollander den 24 Septemb. 1690
• Dominicus Hamerster ut supra van de comp. van Paen in plaets van A. Hamerster den 23 Octob. 1690
• Petrus van Harinxma van de comp. van N. Meijer in plaets van P. H. Spijxma den 25 dito 1690
• Feio van Harinxma van de comp. van N. Langen in plaets van P.H. Spijxma dito 1690
• Jacobus Hillebrants van de comp. van T. v. Burmania in plaets van Joannis Hillebrandts den 27 Martii 1691
• Frederick van Vierssen van de comp. van [niet ingevuld] in plaets van Daniel Joannis den 12 Maii 1691
• Jacobus Bouricius van de comp. van Heemstra in plaets van H. S. Haga den 18 Julii 1691
• Jentie Idses van de comp. van Coutes in plaets van Ids Jans den 29 Octob. 1691
• Dr. Joannis Sadelaer van de comp. van T.v. Donia in plaets van J. Daversman den 30 dito 1691
• Jetse Janssen van de comp. van Boelens in plaets van P. H. Vegilin van Claerbergen den 9 Decemb 1691
• Douwe Feie van Grovestins van de comp. van L. v. Vierssen in plaets van w. H. Gaeickema den 12 dito 1691
• Dr. Andreas Helmont van de comp. van T. Tullekens in plaets van Dr. W. Rouckema den 5 Feb.rii 1692
• Samuel Aestwarda van de comp. des ritmr. Hemmema in plaets van Dr. A. Aestwarda den 8 dito 1692
• Bartholdus de Haen van de comp. van Voorhouwen in plaets van H. de Haen den 11 dito 1692
• Ernst Willem van Jongestal van de comp. van Steelandt in plaats van B.S. v. Adius den 18 dito 1692
• Joannis Feicama van de comp. van J. v. Beijma in plaets van P. Kleijenburgh den 25 April. 1692
• Duco Sabinus van Vierssen van de lijff-comp. te paerdt van S.F.D. [= Sijn Furst. Doorlucht.; de stadhouder] in plaets van w. W.F. Coijcker den 14 Julii 1692
• Suffridus Holwegh aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains J. van Sixma in plaets van H. Recalff den 16 Julij 1692
• Petrus Bergsma van de comp. van N. Tullekens in plaets van A. Helmont den 8 Septemb. 1692
• Simon Gerroltsma van de comp. van Rouse in plaets van G. Gerroltsma dito 1692
• Hieronimus de Blau van de comp. van B. Jacot in plaets van Jacob Joris den 22 dito 1692
• Regnerus van Andringa van de comp. van T. v. Donia in plaets van J. Sadelaer den 1 Octob. 1692
• Dr. Theodorus Dompsma van de comp. van N. v. Vierssen in plaets van Jr. D. F. v. Grovestins den 18 Feb.rii 1693
• Suffridus Swaga van een comp. Brandenburgers in plaets van J. v. Vierssen dito 1693
• Aucke Jans Monsma van de comp. van K. Fullenius in plaets van O. Eelcama den 18 Martii 1693
• Everwijn van Loë van de comp. van Vermees in plaets van [niet ingevuld] den 14 April. 1693
• Jan Oosterhuis van de selve comp. in plaets van E. v. Loë den 26 dito 1693
• Pytter Gerrijts van Erpen van de comp. van P. Boelens in plaets van Jetse Jans den 1 Junii 1693
• Joannis Bechius van de comp. van Fonck in plaets van J. Hannema den 10 Novemb. 1693
• Everhardus Wielinga van de lijff-comp. van S.F.D. in plaets van E. Wielinga den 14 Decemb. 1693
• Joannis Poutsma van de comp. des ritmrs. Hemmema in plaets van S. Aestwarda den 7 Feb.rii 1694
• Haringh Fungers Repckema van de comp. van J. v. Beijma in plaets van J. Feicama den 8 dito 1694
• Assuerus Vegilin van de comp. van H. L. v. Harinxma in plaets van E. Lemmen den 17 dito 1694
• Tobias van Dessel van de comp. van N. Weideman in plaets van [niet ingevuld] de 3 Martii 1694
• Joannis Knotters aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains Wetsens in plaets van J. van Amama den 25 April. 1694
• Pierius Banga ut supra van de comp. van Rusiers in plaets van H. C. van Nes den 18 Maii 1694
• Egbertus Arents van de comp. van V. v. Glinstra in plaets van T. Ringmalda den 21 Julii 1694
• Hendrick Duijff van de comp. van S. v. Tamminga in plaets van Dr. E. Haersma den 7 Septemb. 1694
• Edzardt van Sminia van de comp. van W. v. Broekhuisen in plaets van H. L. v. Haersma den 8 dito 1694
• Dr. Theodorus Arents van de comp. van C. v. Feugen in plaets van Dr. J. Cuilenburgh den 4 Jan.rii 1695
• Johan Leopold Colerus van de comp. van de Lange in plaets van Jr. F. v. Harinxma den 12 Martii 1695
• Govert Adama van de selve comp. in plaets van J.L. Colerus den 18 April. 1695
• Aucke Tjetses Faber van de comp. van T. v. Burmania in plaets van J. M. Hillebrandts dito 1695
• Feicke Pytters van de comp. van Scheltinga in plaets van Dr. J. R. Kutsch den 17 Maii 1695
• Sicco Widerbrugh van de comp. van P. v. Vierssen in plaets van P. Rudolphi den 11 Jan.rii 1696
• Livius van Scheltinga van de comp. van J. v. Sixma in plaets van H. L. v. Haersma den 14 Feb.rii 1696
• Claes Jillis Hulshuis van de comp. van Bachman in plaets van w. J. v. Hamminga den 26 Martii 1696
• Schrijvers van Switzerse, Hanoverse en andere compagnien aangestelt den 29 Maii 1696
• Assuerus van Vierssen van de comp. van Hindenburgh in plaets van F. v. Vierssen den 19 Junii 1696
• Ulbe Idzardi van de comp. van T. v. Burmania in plaets van Dr. W. Faber dito 1696
• Albertus van der Leij van de comp. van H. Baron de Goltze in plaets van Dr. F. v.d. Leij den 17 Julii 1696
• Simon Braek van de comp. van N. v. Feugen in plaets van Dr. T. Arents den 22 Octob. 1696
• Eelco Offringa van de comp. van de Overste Plettenbergh in plaets van Heerke Pytters den 7 Jan.rii 1697
• Harco Horatii aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains T.D. van Sixma in plaets van Hette Eekes Horatii den 17 Martii 1697
• Doeckle Jans ut supra van de comp. van T. de Gaumoias (Gaumoins?) in plaets van w. P. Backer den 21 Maii 1697
• Assuerus van Vierssen van de comp. D. v. Grovestins in plaets van w. P. Backer den 19 Junii 1697
• Arent van Haersma aengestelt tot schrijver van de compagnie des capitains van Vierssen in plaets van L. Suiderbaen den 24 Septemb. 1697
• Theorus Wijngaerden van Mensenburgh van de comp. van Heemstra in plaets van S. Westra den 29 Jan.rii 1698
• Jackle Jenties van de comp. van D. v. Sixma in plaets van w. H. Horatii den 29 April. 1698
• Martinus van Scheltinga van de comp. van Broekhuisen in plaets van L. D. v. Andringa den 30 dito 1698
• Jan Albarda van de comp. van Fullenius in plaets van E. Bos den 27 Octob. 1698
• Tjepcke Reitsma van de comp. des ritmrs. Lannoij in plaets van R. v. Louwerman den 5 April. 1699
• Harmanus Crans van de comp. van S. v. Idsinga in plaets van A.T. Faber dito 1699
• Ulpianus Sprongh van de comp. van Tamminga in plaets van U. Idzardi den 21 Septemb. 1699
• Adolphus Alssem van de comp. van De Clair in plaets van G. A. Gorp den 22 Feb.rii 1700

>> begin

Archief EVC (toegang 323) inv.nr. 3646: Opteeckeninge van de schrijvers der compaig[ni]en staende op de repartitie van Vrieslandt, overgeleverd aen de heeren Volmachtige Staten van Westergo staatswijse op desen tegenwoordigen Landsdagh binnen Leeuvarden vergadert, den XIIIIen Martij a[nn]o XVIc acht ende twintich
SCHRIJVERS 1628CAPITEINS
Willem ClotzSijne Gen[ad]en Comp[agni]e
Anthonis van HeesS.[?] lieut[ena]nt Eysingha
Tiaerd BoelemaJacob van Roussel S[ergean]t Maj[oo]r
Dr. Cornelius ButtinghaGraeff Wilhelm Fredrich van Nassau
Zeger Prinssch[rijve]r van de compaig[ni]e ruyteren des ritmrs. Wilhelm vrijhere tot Schuartzenbergh
Hendrick van Doornsch[rijve]r van de compaig[ni]e ruyteren des ritmrs. Ivo van Eynhoutz
Regnerus Graviussch[rijve]r van de compaig[ni]e ruyteren des ritmrs. Guillaume Urrie
Jacob Juckemasch[rijve]r van de compaig[ni]e ruyteren des ritmrs. Hero van Burmania
Siourd Wygers IbaerdaQuirijn de Blauw
Dirck AtzmaEdzard van Emingha
Adriaen JacobsWiglius van Hannia
Pieter LieuwesAtte van Hittingha
Bartel Hendricx MamminghaJoan. Fr. Stellingwerff
Gerryt Aerts z. GorpCornelis Haubois
Titus GraviusSchelto van Aysma
Marten GraviusFrans van Donia
Sicke Jans z.Schelto van Scheltema
Gerryt Amama nu Boele BroerssLudolph Potter
Dr. Joannes FungerusHomerus van Hittingha
Tiaerd GauwemaBernhard van Heringha
Buwe Abbes GabbemaDoco van Hittingha
Marcus Verspeeck nu Douwe ThomasJaques van Oenama
Claes PietersAbbe van Bootzma
Andries DomanAdriaen Slijp
Haring FungersFrans van Scheltema
Dirck van ArssenMichiel Potter
Dr. Jelbius LenzHessel van Aysma
Reynt HarckemaFrans van Roussel
Laurens de VenoM. Houwarda van Meckama
Jan SickesPoppo van Burmania
Rombert SickesLubbert van Lyclama
Heert Bartes BorneusJan Frans z. Adama
Isaac Adius/AdjusAndreas Keller
Nanning Abbes GabbemaGossuijn van Lauwyck
Folckert Janss PlumeonMaximiliaen Frentz
Jelbe Cornelis HanenburgOom Kees
Assuerus van VierssenHendrick van Besten
Dr. Joannes HansmaHendrick van Kemnitz
Focco Jans z.Abraham van Hattem
Pieter HilbrantsFredrick van Inthiema
Claes RintjesJan van Lauwyck
Joannes Crack nu Waetze Buwmawijlen Daniel van Hattem
Gerryt Jans z.John Spenser
Harmen Piers RheenSr. Archibald de Bethune
Dirck van VierssenJohn Cromwel
Adriaen van HaestrechtSr. John Heydon
Rompt JacobsJames Murray
Hendrick van LynderJames Moubray
Jan TziepkesHenry Treffry
Dr. Petrus Gabinius AeminghaThomas Rhöl
Gerbrandus HebbaeusGeorge Darell
Jan PauwelsCaerl Hendr. van Inhuisen
Allert PiersBlasius van Mulheim
Wybe TiarcxJac. Holtzappel geseydt Milander
Edo Ulckes SuagaIvan de Besco
Gerryt BuwmaJaques du Gousne
Egbert RenemanIvan Frottier Sr. de la Rochelle
Gaetze BoelensCharles de St. Martin
Frederick Abbes GabbemaDavid Pitcairne

>> begin