>> HOMEpage

Telling inwoners Friesland en hun bezit in 1672

Bron: H. Oldenhof, Skraebjen om jild, in: Friesland in het rampjaar 1672, red. J.J. Kalma en K. de Vries - Leeuwarden  1972, blz. 186-221.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2015.

Corte staat van de vrijwillige aengevinge der goederen, persoonen ende armen van de Provintie van Vrieslandt

Goederen Hoofden Armen bezit per inwoner percentage armen
Oostergoo
Leeuwarderadeel 648.080 3.194 243 202,9 7,6
Ferveradeal 255.405 3.196 222 79,8 6,9
Westdongardeel 151.140 2.325 195 65,0 5.4
Oostdongerdeel 316.249 3.234 202 97,8 8,2
Collumerlandt 263.275 3.131 172 64,1 5,5
Achtcarspelen 69.290 2.320 319 29,9 13,7
Dantumadeel
Tzietiercxteradeel
Smallingerlandt 147.541 2.757 286 53.5 13,0
Ydaerderadeel 182.055 2.104 418 86,5 19,9
Rauwerderhem 236.600 1.161 65 203,6 5,6
Westergoo
Menaldumadeel 814.925
3.225 220 252,7 6,5
Franequeradeel 545.210
1.996 101 273,1 5,0
Barradeel 517.135
2.879 259 179,6 9,3
Baerderadeel 332.251
2.904 168 114,4 6,4
Hennaerderadeel 261.975
2.022
129,5
Wonseradeel 1.401.090
7.683 569 182,4 7,4
Wynbritseradeel 555.800
2.886 71 2 182.5 24,6
Hemulum Oldvaart 244.225
2.816 229 86,7 8,1
Ter Bildt 331.675
2.867 355 115,6 12,3
Zevenwolden
Uittingeradeel 64.275
1.696 66 37,9 3,9
Angwirden 35.670
506 17 70.5 3,3
Doniaverstal 77.941-5
1.697 51 45.4 3,0
Haskerlant 210.031
2.471 42 85.0 1,7
Schoterlandt 131.795
4.017
32,8
Lemsterlandt 61.715
1.161 31 53,1 2,6
Gaesterlandt 192.825
1.808 153 106,6 3,8
Opsterlant 74.285
2.941
25,2
Ooststellingwerf 83.320
1.286 31 55.1 2,4
Weststellingwerf 71.042-10
3.060
23,2
Steeden
Leeuwarden 4.063.710 12.338 1.152 329,3 9,3
Bolswart 323.190 2.222
145,4
Franequer 610.710 3.450 173 177,2 5,0
Sneeck 521.275 4.032 338 129,2 8,2
Dockum 238.315 2.656 521 89,3 19,7
Harlingen 1.595.200 7.904 919 201,6 11,1
Stavoren 264.300 1.440 8
183,4 0,5
Sloten 53.420 419 29 127,5 7,0
Worckum 325.950 2.231 120 146,1 5,4
Ylst 132.580 827 83 160,2 10,0
Hindelopen 225.000 1.921 174 117,1 9,1


Oostergoo 2.269.625 23.442 2.122

Westergoo 5.004.286 29.278 2.633

Zevenwolden 1.002.899-15 20.643 391

Steeden 8.353.650 39.440 3.517(Fryslân 16.630.460-15 112.803 8.663 147,4 8,8)
In enkele gevallen achter - nog stuivers aangegeven.

>> begin