>> HOMEpage

Ordonnantie apothekers Leeuwarden 1687

Bron: Leeuwarder apotheek na de Galenisch-Chymiçe manier door het College der Medicijns aldaar opgemaakt, ed. Feyo Johannes Winter, Leeuwarden, Gerardus Hoogslagh, 1687
Internetuitgave: M.H.H. Engels, december 2013


ORDONNANTIE
raakende de
APOTHEKERS
ende
d'APOTHEEK
binnen LEEUWARDEN.

BURGEMEESTEREN, SCHEPENEN, ende RAADE der Stadt Leeuwarden, considererende de Gesontheit des menschen te zijn een onwaardeerlijcke Schat, ende hier op aarden het grootste geluck, om welcke te bewaren ofte verloren zijnde, weder te bekomen, DE GROOTE SCHEPPER, OPPER-VOOGD, en REGEERDER VAN 'T GEHEELE ALL, na sijne oneindige Goedheit veele en verscheidene hulptmiddelen aan 't menschelijcke Geslachte verleent heeft, welcke sonder goede toebereidinge niet na behoren gebruickt konnen worden: Ende nadien meermalen bevonden is, dat merckelijcke abuisen daar inne worden begaan, hebben goed-gevonden, ende hoog-noodich geacht, ten besten van onse goede ingesetenen, daar tegens (so veel doenlijk) te voorsien. En nademaal dien-aangaande door de Doctores Medicinae in dese onse Stadt met groote en sorghvuldige neersticheit te samen gestelt zy een PHARMACOPOEA. SO IS'T Dat Wy op dat de selve wel mach worden geobserveert ende na gekomen, aangaande de Apothekers en Apotheeck, hebben gearresteert volgende Articulen.

I.

Dat niemant na desen als Apotheker in deese Stadt sal worden toegelaten, als na voorgegaane Examen ten overstaan van Gecommitteerden uit de Magistrât te doen, door twee Doctores Medicinae, neffens twee Apothekers by de selve Gecommitteerden daar toe by beurte te nomineren, zijnde daar te boven oock voorsien met goede getuichgenisse aangaande sijn leven en wandel.

II.

Dat de Apothekers haare winckels sullen moeten voorsien van alderhande Medicamenten so enckelde als tesamengestelde, in de voorsz. Pharmacopoea uitgedruckt, by poene van dertich stuivers te verbeuren neffens yder Defect, en so menichmaal sulx gebeuren mochte; sullende nochtans een yegelijk Apotheker geoorloft wesen, ook andere Medicamenten te bereiden en te verkoopen waar van in de selve Pharmacopoea geen gewach wort gemaakt.

III.

Dat de Apothekers alle medicamenten in den Pharmacopoea uitgedrukt, conform den inhout der selver getrouwelijk sullen moeten bereiden, en na die Ordre bereyt zijnde, soodanich te koop houden ende leveren.

IV.

Dat de Apothekers niet sullen vermogen krancken of Siecken te visiteren, haer medicamenten voor te schryven, noch sonder voorschrift van een Medicus eenige Slaap-middelen, Quikmiddelen, Braakmiddelen, of stercke Purgatien in te geven, nochte aan ymant te verkoopen waar in eenigsins pericul mochte wesen, ten ware de selve met by-doeninge van de naam van 't medicament, of by geschrifte expres daar toe mochte worden versocht, by Poene van daar over naar Exigentie van saaken Arbitralijcken gecorrigeert te worden.

V.

Dat de Apothekers geen Composita ofte bereyde medicamenten die in de voorschrevene Pharmacopaea zijn uytgedrukt, van elders sullen mogen ontbieden en verkoopen, of leveren, als op approbatie van een Medicus ende een Apotheker, by verbeurte van Ses carolyguldens, 't Elckemaal te verbeuren.

VI.

Dat ten overstaan van Gecommitteerden uit de Magistrât door twee Doctores medicinae, en twee Apothekers (op nominatie als voren) twee of meermaalen in 't jaar des Apothekers winckels sullen worden besocht, ende neerstelijk ondersocht, off deselve al met goede en versche medicamenten sijn voorsien, op dat de niet goed gekeurde en verouderde wech geworpen, en andere betere ende van behoorlijcke kracht in der selver plaatse gedaan mogen worden. Welcke visitatie en wechdoen der niet goed-gekeurde medicinen, de Apothekers in geenderleye manieren sullen hebben te weigeren, by Poene van twaalff caroli guldens

VII.

Dat by-aldien een Doctor eenich medicament mochte komen voor te schryven, 't welck min gebruickelijk ofte om 't Saisoen van 't jaar niet te bekomen waare, geen Apotheker eenichsins ook d'alderminste veranderinge sonder consent en ordre van een Medicus daar in sal vermogen te doen.

VIII.

Dat alle Apothekers rede zijnde, ende die namaals sullen worden toegelaten, onder solemnelen Eede sullen beloven om bovenstaande Derde en Sevende Articulen in allen deelen punctuelijcken na te komen
Aldus gedaan en gearresteert by de Achtb. Magistraat der Stadt Leeuwarden tot der selver Ampliatie, Interpretatie, en Revocatie.

Actum op den Raadhuyse der selver Stede den xiii May, MDCLXXXVII.

Ter ordinantie van de E. Raad van voorschrevene Stadt,
L. v. GREVEN NP. [Lucas van Greven *Bolsward, fiscaal en eerste klerk van Leeuwarden]
Absente Secretario.

>> begin