>> HOMEpage

Jaarsalarissen
ambtenaren
Friesland
1666
afgeleid uit de
Lyste van de taux

Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2015

Vergelijking met betalingsordonnanties van 17 maart 1664 en 15 januari 1666 waarin halfjaarsalarissen resp. kwartaalsalarissen genoemd worden, bevestigt dat de eenmalige belasting (taux) van 1666 gelijk was aan het jaarsalaris.

negen gecommitteerden ter Staten Generaal1500
twee Raden van State1500
twee heren in de Generaliteitsrekenkamer1500
tien [waaronder de drie volgende] raden Admiraliteit Harlingen1500
Fiscaal Admiraliteit Harlingen1500
Secretaris Admiraliteit Harlingen1500
Ontvanger Admiraliteit Harlingen1500
Commies generaal Admiraliteit Harlingen1200
twee equipagemeesters Admiraliteit Harlingen300
Vendumeester Admiraliteit Harlingen300
twee bewindhebbers Oost-Indische Compagnie kamer Amsterdam1200
negen Gedeputeerde Staten1500
secretaris Staten1500
secretaris Gedeputeerde Staten1500
12 Raden Hof van Friesland1500
Procureur Generaal1500
Griffier1500
vier rekenmeesters1250
secretaris rekenkamer1250
houtvester1500
rentmeester1500
ontvanger1500
commies van de finantie1200
landsadvocaat Friesland1000
fiscaal Loo1000
vier klerken Gedeputeerde Staten600
twee kamerboden Staten300
twee kamerboden Gedeputeerde Staten300
vier monstercommissarissen1000
vier schansmeesters600
krijgsgerechtsscholtus1000
twee assessoren krijgsgerecht600
secretaris krijgsgerecht600
40 grietmannen1000
30 grietenijsecretarissen1000
[4] burgemeesters Leeuwarden1000
secretaris Leeuwarden1000
ontvanger boelgoeden Leeuwarden1400
[6] burgemeesters Franeker333
secretaris Franeker1000
ontvanger boelgoeden Franeker800
[4] burgemeesters Sneek625
secretaris Sneek1000
ontvanger boelgoeden Sneek800
[8] burgemeesters Dokkum250
secretaris Dokkum1000
[8] burgemeesters Harlingen375
secretaris Harlingen1000
ontvanger boelgoeden Harlingen800
[8] burgemeesters Stavoren150
secretaris Stavoren600
[4] burgemeesters Sloten160
secretaris Sloten300
[8] burgemeesters Workum175
secretrais Workum800
[5] burgemeesters IJlst200
secretaris IJlst600
[5] burgemeesters Hindelopen200
secretaris Hindelopen200
dijkgraaf vijf delen1500
dijkgraaf Wonseradeel1000
dijkgraaf Wimbritseradeel1200
dijkgraaf Hemelumer-Oldephaart1000
dijkgraaf Zevenwouden1000
dijkgraaf vijf delen binnendijks1000
dijkgraaf vijf delen buitendijks1000
secretaris vijf delen1000
convooimeester Dokkum1200
convooimeester Harlingen1200
convooimeester Stavoren600
convooimeester Sloten600
convooimeester Workum600
convooimeester Hindelopen600
convooimeester Makkum900
ammunitiemeester Friesland800
bouwmeester Friesland600
majoor Leeuwarden600
majoor Harlingen400
4 curatoren academie Franeker300
prof. Nicolaus Arnoldus1400
prof. Johannes Valckenier1200
prof. Christianus Schotanus à Sterringa500
prof. Henricus Huber1200
prof. Wilhelmus Cup1000
prof. Joachimus Frencelius1300
prof. Philippus Matheus1000
prof. Petrus Moll800
prof. Michaäl Buschius1000
prof. Johannes Terentius700
prof. Abrahamus de Grau1000
prof. Greidanus800
prof. Abrahamus Steindam700
prof. Johannes Wubbena400
academiesecretaris Jacobus Crol400
bibliothecaris Johannes Kaldenbach250
muntmeester Friesland1500
assaieur600
waardein800
stempelsnijder500
keurmeester zilver400
keurmeester tin600
acht oudste advocaten300
secretaris Hof van Friesland Scheerhagen300
4 voogden landschapstuchthuis300
schrijver landschapstuchthuis300
twee tuchtmeesters800
vier kolonels2500
colonel te paard van Swartzenburgh2500
admiraal Tjerk Hiddes de Vries3000
schout bij nacht1000
vier overste luitenanten1500
zes majoors te paard1000
vier majoors te voet1000
zeven ritmeesters3000
55 kapiteins te voet2000
55 schrijvers1000
vier kolonelsschrijvers200 extra
zeven schrijvers van de ritmeesters1200
vier schrijvers van de marinier1125
11 schrijvers van de compagnieën "op den nieuwen extraordinaris staet van oorloghe"600

Zie hier voor "De waarde van de gulden / euro: vergelijking van de koopkracht van de gulden vanaf het jaar 1450 met een ander jaar". Deze link kon geplaatst worden dankzij een tip van Sytse ten Hoeve. De koopkracht van 1 gulden in 1666 is te vergelijken met 10 maal zoveel € in 2015.
Over het algemeen houden historici ongeveer een factor 100 aan in hedendaagse euro's t.o.v. één 17e eeuwse gulden!

>>begin