>> HOMEpage

Inventarisatie- en aestimatieboeken Leeuwarden ca. 1600 - ca. 1650

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
Internetuitgave - selectie uit database omgewerkt in sorteerbare tabel: M.H.H. Engels, juli 2017
z = aestimatieboek, y = inventarisatieboek; men melde corrigenda in deze omwerking aan het adres op de homepage.
Aanvulling tot 1700 (niet sorteerbaar), september 2021
Vgl. de indexen van alle aestimatieboeken resp. inventarisatieboeken van de HCLwebsite .
Concordantie (1600-1700) van oude y- resp. z-signaturen > nieuwe inv.nrs. HCL

Nr.Sign.DatumInv.Beroepvrouw 1vrouw 2vrouw 3man 1Beroep m1man 2Beroep m2man 3Beroep m3AdresOpm.
187 z4; 1 16010216 Jasper Pouwelsz. Brouwer / koopman (?) Lijsbet Pijetersdr. - - - - - - - - - Jasper Pouwels is op het moment van de inventarisatie al 4 en een half jaar overleden. Beroep Jasper Pouwelsz. waarschijnlijk brouwer mogelijk in combinatie met koopman. Dit n.a.v posten in inventaris.
188 z4; 27 16010216 Jan Jochums - Trijn - - - - - - - - - -
189 z4; 30 16010224 Dirck Govertsz. - Wats Tijetedr. - - - - - - - - - Dirck Govertsz. is op moment van inventarisatie al tien jaar overleden.
190 z4; 48 16010721 Tijedts Pijetersdr. - - - - Lourens Jansz. - - - - - - Betreft goederen die bij de boedelverkoping onverkocht zijn gebleven.
191 z4; 50 16010811 Lisck Gerckedr. - - - - Reijner Jelmersz. Schepen Marcus van Hasselt Kramer - - Kleine Hoogstraat Zie nr. 192.
192 z4; 58 16010812 Alijt Lemmincks - - - - Marcus van Hasselt Koopman - - - - Westerhoek v.d. Brol en de Grote Hoogstraat Zie nr. 191. Beroep n.a.v. posten in inventaris.
193 z4; 78 16011008 Fox Foxz. Korfmaker Wijdts Rommertsdr. - - - - - - - - - -
194 z4; 87 16011019 Anna Jansdr. - - - - Hans Claesz. Koopman in zuivel en graan - - - - - Hans Claesz. blijkt vooral koopman in zuivel en graan.
195 z4;108 16011101 Geertijen Jansendr. - - - - Egbert Carstesz. Bakker - - - - - -
196 z4; 134 16020107 Reijns Pijetersdr - - - - Sijmon Hobbesz. - Sijdts Annesz. - - - - -
197 z4; 138 16020201 Rijenck Jetzesz. Kuiper en kramer Eebel Claesdr. - - - - - - - - Nieuweburen Beroep n.a.v. posten in inventarisatie.
198 z4; 153 16020209 Catalina Henrixdr. - - - - IJsaac Jansz. - Jacob Goetgeluck Haar- en doekwever - - - Catalina begin december 1601 overleden.
199 z4; 166 16020526 Hendrickijen Jansdr. - - - - Roeloff - Tonis Tammes Lakenkoper - - - -
200 z4; 198 16020616 Dirck Heerdtsz. Molenaar Habel Jacobsdr. - - - - - - - - - -
201 z4; 210 16020907 Aucke Sijmonsz. Kruidenier/wijn(ver)koper Geel Jansdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten in inventaris. NB. vervolg op f. 227. De folio's225 en 226 bij vergissing zie f. 241.
202 z4; 231 16020922 Grijet Jansdr. - - - - Hendrick Claesz. Proclamant der boelgoederen - - - - - -
203 z4; 241 16020927 Oentze Jetzesz. Roggedrager Trijn Roeloffsdr. - - - - - - - - - -
204 z4; 251 16021004 Baertijen Jurrijens - - - - Claes Benedicti - Jan Tonisz. Zadelmaker - - - Baertijen overleden op 5-7-1602
205 z4; 262 16021014 Hendrick Vitus Kammaker - - - - - - - - - - Hendrick heeft zelf een estimatie van zijn goederen laten maken en doet vervolgens het verzoek om deze in het Estimatieboek af te laten schrijven.
206 z4; 268 16021108 Rijeme Jacobsdr. - - - - Auck Broersz. Bakker en Hopman der burgerij - - - - - Beroep (bakker) n.a.v. posten in inventaris. Zie ook bakkersboek.
207 z5; 1 16030203 Belij Suerdtsdr. - - - - Willem Egbertsz. Glazemaker - - - - - Belij omtrent twee jaar daarvoor overleden.
208 z5; 10 16030210 Grijet Jansdr. - - - - Pijeter Arijensz. Hoedemaker - - - - - -
209 z5; 17 16030301 Luijtijen Luijtijesdr. - - - - Claes Entesz. Doodgraver - - - - Oldehoofster kerkhof Zie 104? & 313.
210 z5; 26 16030307 Feijck Sickesdr. - - - - Eijlert Roeloffsz. Kramer (Winkelier) - - - - - Feijck omtrent 28 weken voordien overleden. Beroep n.a.v. posten inventaris.
211 z5; 39 16030325 Frans Minnesz. - Hijlcke Harmensdr. - - - - - - - - - N.B. vervolg op f. 43 v.
212 z5; 60 16030325 Sijwrdtke Douwes - - - - Sacharias Hansz. - - - - - - -
213 z5; 62 16030408 Marten Jansz. Koopman in vlas en linnen Trijn Hobbedr. - - - - - - - - In de 'Vijer Eemskinderen' Beroep n.a.v. posten inventaris.
214 z5; 78 16020421 Sijbren Rienxz. - Pijetrick Woltersdr. - - - - - - - - - Jaartal mogelijk verkeerd! 1603?
215 z5; 83 16030507 IJntske Gerritsdr. - - - - Joanne Wobbema - - - - - - Alleen kleren en een zilveren onderriem.
216 z5; 85 16030627 Aeff Jans - - - - Jan Harmens Kaarsemaker (Winkelier) - - - - - N.B. folio's 91-96 leeg, op folio 97 verder. Zie ook nr 217.
217 z5; 99 16030627 Wijdts Entesdr. - - - - Jan Harmensz. - - - - - - Zie ook nr. 216
218 z5; 103 16030628 Douwe Philipsz. Koopman in baksteen en vlas Antke Sijuwerts - - - - - - - - In 't witt cruijs op de nije stadt Beroep n.a.v. posten in inventaris. Douwe al 2 en een half jaar overleden.
219 z5; 119 16030729 Berent Harmensz. Brouwer Grijet Rijenx - - - - - - - - - -
220 z5; 151 16030818 Jaucke Jacobsz. - Reijnsck Sijbedr. - - - - - - - - - -
221 z5; 158 16030825 Jantijen Jansdr. - - - - - - - - - - - Betreft alleen kleding en nog drie houten en een tinnen dingetje.
222 z5; 161 16030902 IJepel Jansdr. - - - - Eelcke Andrijesz. - - - - - - -
223 z5; 166 16030927 Maartien Antonisdr. - - - - Jan Hendrix Koopman (graan, vlas, garen) - - - - - Jan Hendrix wordt als Dr. betiteld. Waarschijnlijk grote koopman.
224 z5; 186 16031103 Lijsbet Pijetersdr. - - - - Ocke IJsbrandtsz. - Lambert Tonisz. Tinnegiete - - - -
225 z5; 197 16040614 Aeffke Jacobsdr. - - - - Pijeter Dirxz. Wielmaker - - - - - -
226 z5; 207 16040209 Rijurt Arentsz. Boer Trijn Jauckedr. - - - - - - - - Poppenhuis Beroep n.a.v. posten in inventaris.
227 z5; 219 16040301 Anna Pijetersdr. - - - - Gerrit Handrixz. Tingieter - - - - - -
228 z5; 228 16040904 Geertruijdt Harmensdr. - - - - Jan Pijetersz. Cipier 'op t blockhuijs ende gevanckenisse s hoffs van Fryeslant' - - - - - -
229 z5; 251 16040419 Antke Sijbrensdr. - - - - Pijeter Dirxz. Wagenmaker - - - - - -
230 z5; 254 16040426 Hill Handrixdr. - - - - Zander Finkijer Vinker (?) - - - - Wirdumerpoort op de Westerhoek N.B. Alleen de goederen die 'onvercoft (boven d'goeden bij boelgoed vercoft) sijn gebleven.'.Adres naar aanleiding van posten in inventaris. Zie nr. 231
231 z5; 258 16040426 Grijet Karstesdr. - - - - Zander Finkijer Vinker (?) - - - - - Zie nr. 230
232 z5; 261 16040605 Thoen Clases - - - - Coert Meijnes Metselaar - - - - Achter de Nieuwestad op de wallen (Zie nr. 249)
233 z5; 268 16040611 Trijn Geratsdr. - - - - Cornelis Cornelisz. Dole - - - - - Achter Geleester Klooster N.B. wordt vervolgd op f. 281. Abusievelijk nieuw nummer (in potlood) toegekend).
234 z5; 286 16040806 Sijdts Jansdr. - - - - Hendrick Jansz. Zeemtouwer en Blauwverver - - - - - Beroep blauwverver n.a.v. posten in inventaris.
235 z5; 298 16040816 Frans Jansz. Kuiper Aecht Tijerxdr. - - - - - - - - - Frans ca. 10 maanden daarvoor overleden. N.B. vervolg op f. 306
236 z5; 309 16040829 Figerus Tijlmanni - Catherina Claesdr. - - - - - - - - - -
237 z5; 314 16040927 Maijcke van Voert - - - - Hendrick Jansz. - - - - - St. Jacobssstraat in de 'Drije Cronen' Betreft ook de nalatenschap van Jantijen Dirxdr. de eerste overleden v. van Hendrick Jansz.
238 z5; 331 16041004 Pijeter Binnertsz. Lakenkoper IJschk Geertsdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten in inventaris.
239 z5; 346 16041012 Tomas Pijeters - - - - - - - - - - - -
240 z5; 352 16041129 Wijger Pijersz. - Antke Pijeters - - - - - - - - - -
241 z5; 359 16041204 Foecke Benedictus Gardenier Auck Fransdr. - - - - - - - - Buiten de Wirdumerpoort -
242 z6; 1 16050107 Trijn Janckesdr. - - - - Rijurdt Arendtsz. - - - - - - Met aantekening van hoe de goederen over de erfgenamen verdeeld werden!
243 z6; 15 16050101 Jantijen Sijbedr. - - - - Jorrit Tijerxz. - - - - - - Jantijen ca. anderhalf jaar daarvoor overleden.
244 z6; 26 16050122 Claes Jansz. Gardenier Trijn Claesdr. - - - - - - - - Buiten de Wirdumerpoort -
245 z6; 37 16050131 Albertijen Jansdr. - - - - Pijeter Gerrits Schrijver van de hopman Aetze van Hettinga - - - - Grote Hoogstraat hoek Torenstraat -
246 z6; 52 16050220 Antie Jansdr. - - - - Eelcke Jans IJzerkramer - - - - - Antie ca. anderhalf jaar daarvoor overleden.
247 z6; 63 16050504 Sijmon Feddrixz. Chirurgijn Lijsbet Harmensdr. - - - - - - - - - Sijmon ca. 3 jaar daarvoor overleden.
248 z6; 80 16050311 Anna Gerritsdr. - - - - Wouter Jacobsz. Kleermaker - - - - - -
249 z6; 100 16050320 Geert Dingedr. - - - - Idtzerdt Willemsz. Bakker te Sneek - - - - - Zie nr. 232
250 z6; 103 16050402 Hill Tonisdr. - - - - Pijeter Jans de Gier Kramer - - - - - Alleen winkelvoorraad getaxeerd, huisraad niet. Beroep n.a.v. posten.
251 z6; 136 16050405 Phoppe Gerloffsz. Wielmaker Wijdtske Pijetersdr. - - - - - - - - - Zie Nr. 252.
252 z6; 148 16050406 Marten Gijsberdtsz. Korfmaker Wijdske Pijetersdr. - - - - - - - - - Zie Nr. 251.
253 z6; 158 16050410 Liuwe Sipkes Boer Lijsbet Jansdr. - - - - - - - - - Liuwe op Batholomeusdag l.l. overleden.Beroep n.a.v. posten in inventaris.
254 z6; 169 16050418 Reijner Reijners - Anna Outgersdr. - - - - - - - - Ruiterskwartier (Achter de brede zijde van de Nieuwestad aan het bolwerk.) Vrij arm gezin. (Ruiterskwartier)
255 z6; 172 16050429 Wijerdt Roeloffsz. Boer Dieu Sijurdtsdr. - - - - - - - - Cleijenburg Wijerdt ca. half jaar overleden. Beroep n.a.v. posten in inventaris.
256 z6; 187 16050815 Trijn Sijmonsdr. - - - - Frans Dirxz. Metselaar - - - - - Zie Nr. 256.
257 z6; 191 16050815 Berentijen Assijes - - - - Frans Dircxz. - - - - - - Zie Nr. 256.
258 z6; 195 16050816 Sijmon Alberdesz. Kramer / Messenmaker Maijcke Pijetersdr. - - - - - - - - - Goederen deels ongetaxeerd. Sijmon 'ontrent zeven weecken geleden binnen Middelburch in t'landt Walcheren in Zeelant overleden.'
259 z6; 218 16050827 Wijdts Jacobsdr. - - - - Jacob Cornelisz. - - - - - - Betreft de 'goederen boven d' goederen op gisteren bij auctie in t'openbaar bij boelgoed vercoft'. Met aantekening hoe de boedel gescheiden werd.
260 z6; 228 16050912 Douwe Ockesz. Zuivelkoopman Trijn Lolledr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten in inventaris.
261 z6; 237 16050925 Roeloff Hendrixz. Brouwer Jelcke Jansdr. - - - - - - - - - Roeloff overleden 25-10-1604. 14-10-1603 Trouwden voor het gerecht Roeloff Henrixz. brouwer en Jelke Johannis. Jelke Jansdr. op 2-11-1605 voor het gerecht hertrouwd met Thomas Allsz.
262 z6; 277 16051107 Grijet Pijbedr. - - - - Hoijte Obbesz. Deurwaarder van Gedeputeerde Staten - - - - - -
263 z6; 288 16051122 Mins Alles - - - - Jan Blocq Koopman in laken, graan en zuivel - - - - Over de Waag in 'De Rode Haen' Mins 'omtrent negen verndel jaers deser werlt overleden'. Beroep n.a.v. posten in inventaris; koopman in laken, hozen, granen en zuivel.
264 z6; 317 16051205 Tijall Reijns - - - - Sijbe Johannesz. Boer - - - - - Beroep n.a.v. posten in inventaris.
265 z7; 1 16060118 Aelcke Sijurdtsdr. - - - - Dirck Allertsz. - - - - - - -
266 z7; 5 16060204 Hendrick Bartelsz. - Maijcke Mamminga - - - - - - - - - Hendrick Bartelsz. 'over de drije jaren dese werlt overleden'.
267 z7; 15 16060207 Gerbrech Martensdr. - - - - Jan Jansz. Ziekenbezoeker - - - - - Gerbrech 'over de drije jaren' overleden.
268 z7; 24 16060211 Siju Intesdr. - - - - Folckert Gerritsz. Fogelsangh - - - - - - Sjiu 'ontrent ses weecken overleden'.
269 z7; 28 16060211 Anna Sijtzedr. - - - - Joucke Jansz. - - - - - - -
270 z7; 31 16060312 Ael Gijsberts - - - - Jan Dirxz. Zeepzieder - - - - Bij Amelandspijp -
271 z7; 42 16060313 Jan Rijenxz. Pelser Dijewe Reijnersdr. Anna Entesdr. - - - - - - - Nieuwestad smalle zijde Jan Rijenxz. rond voorgaande allerheiligen overleden.
272 z7; 63 16060328 Anna Jans van der Elft - - - - Jan Frans Vaandrich in het Friese regiment - - - - - Anna ca. twee jaar overleden.
273 z7; 70 16060415 Doede Oenesz. Brouwer Sijrck Wesselsdr. - - - - - - - - Schavernek Doede ruim een jaar overleden. Beroep n.a.v. posten inventaris.
274 z7; 89v. 16060419 Judith Alberts - - - - Jan Cornelisz. - - - - - - Zie Nr. 275.
275 z7; 96 16060419 Tijets Jochimsdr. - - - - Jan Cornelisz. - - - - - - Zie Nr. 274.
276 z7; 99 16060423 Jantijen Jansdr. - - - - Jacob Harmens Brouwer - - - - - Op 19-3-1606 trouwde Jacob Harmensz. brouwer, laatste m. van Jantzen Jansdr. met Bauck Bartelsdr. weduwe van Olphert Sibrens.
277 z7 ; 109 16060507 Sijbrich Jansdr. - - - - Douwe Fransz. Metselaar Pijeter Alberdtsz. Turfmeter - - - Zie Nr. 277.
278 z7; 114 16060507 Pijeter Alberdtsz. Turfmeter Dijuwe Pijeters Sijbrich Jansdr. - - - - - - - - Zie Nr. 277.
279 z7; 119 16060508 Marij Andrijesdr. - - - - Jan Thomasz. Marskramer - - - - - Beroep n.a.v. posten in inventaris. Zie Nr. 284.
280 z7; 130 16060509 Pijeter Hendrixz. Bode van het gerecht (en boekdrukker?) Gou Fransdr. Trijn Jansdr. - - - - - - - - Aanvulling beroep n.a.v. post op f. 137v 'de druckerije met d'parse, figuren, letteren & andere gereetschappen daertoe dienende om redenen ongeestimeert gelaten.''
281 z7; 146 16060510 Fenne Hendrixdr. van Dwingel - - - - Berent Rutgersz. van Swoll Schoenmaker - - - - - Fenne ruim negen maanden daarvoor overleden. Zie Nr. 282.
282 z7; 152 16060512 Anna Reijners - - - - Berent Rutgersz. van Swoll Schoenmaker - - - - - Zie Nr. 281.
283 z7; 153 16060520 Rochus Folckertsz. Herbergier (?) Nijes Heerkes - - - - - - - - In de Groene Kan Rochus anderhalf jaar daarvoor overleden. Beroep waarschijnlijk herbergier. In voorraad zijn vier tonnen Bremer bier.
284 z7; 174 16060807 Anne Clasedr. - - - - Jan Thomisz. Marskramer - - - - - Zie Nr. 279. Voor beroep idem.
285 z7; 177 v. 16061014 Harmen Heijnsz. - Pijterick Jansdr. - - - - - - - - - Betreft tevens de nagelaten goederen van Heijne Jansz. ' de kinderen bestevader'.
286 z7; 188 16070105 Foeck Hotzodr. - - - - Huijbert Claesz. - - - - - - -
287 z7; 196 16070113 Marten Martensz. Kramer / winkelier Trijn Ittesdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten in inventaris.
287 z7; 278 16070910 Foockel Fransdr. - - - - Lambert Harmens Lakenbereider - - - - - Beroep n.a.v. posten.
288 z7; 215 v. 16070305 Claes Jansz. Boer Jacob Pijtersdr. - - - - - - - - - Ten behoeve van de 10 (!) weeskinderen. Beroep n.a.v. posten in inventaris.
289 z7; 223 v. 16070402 Jan Beuues - Auck Douwedr. - - - - - - - - - -
290 z7; 231 16070511 Grijtien Uulbes Boer Lijsbet Pouwels - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten inventaris.
291 z7; 239 16070613 Cornelis Cramd - Lutge Doedesdr. - - - - - - - - - Zie Nr. 291.
292 z7; 248 16070615 Martien Jansdr. - - - - Jan Luloffsz. - - - - - Peperstraat Zie Nr. 292. Adres n.a.v. posten inventaris.
293 z7; 248 v. 16070618 Jantien Willemsdr. - - - - Isbrant Isbrants - - - - - Vliet z.z. Adres n.a.v. post in inventaris
294 z7; 253 16070715 Olphert Olpherts Brouwer Willemke Dircx - - - - - - - - - Op 10-5-1607 trouwden Hendrick Coertsz. brouwer, geb. te Haselünne, laatste m. van Bauck Hesselsdr. met Willemke Dircxdr. geb. te Leeuwarden weduwe van Olphart Olphertsz. brouwer.
295 z7; 270 16070824 Harmen Jansz. - Holck Willemsdr., visverkoopster - - - - - - - - - Beroep n.a.v. post in inventaris: 1.200 lb stokvis.
296 z7; 274 v. 16070908 Gerrijt van Lingen Luitenant van de hopman Aerntsma Annetie Jans - - - - - - - - - -
298 z7; 284v. 16070921 Houck Feckedr. - - - - Taecke Hesselsz. - - - - - - -
299 z7; 286 v. 16070922 Marten Robbrecht - Aeltien Roelants - - - - - - - - - -
300 z7; 288 16071018 Jan Geertsz. - Anna Rompckesdr. - - - - - - - - - Niet geinventariseerd zijn de goederen die Jan bij testament aan zijn vrouw heeft nagelaten.
301 z7; 293 16071102 Alle Heresz. Gortmaker Jets Jetkedr. - - - - - - - - Vliet n.z. Tevens klein winkeltje plus wat veehouderij. Boedelscheiding i.v.m. nieuw huwelijk van Jets. Beroep en adres n.a.v. posten
302 z7; 35 16071125 Aeff Albrechts - - - - Lambert Harmensz. - - - - - - -
303 z7; 302 16071208 Trijn Claesdr. - - - - Bocke Obbes Dokkumer schipper - - - - - -
304 z7; 305 16071215 Hil Tonisdr. - - - - Pijter Willemsz. Schipper op Dokkum - - - - - -
305 z7; 308 v. 16080216 Anna Jansdr. - - - - Jeronimus Jochumsz. Verver - - - - - Beroep n.a.v. posten.
306 z8; 1 16080526 Sioerdt Oenesz. Herbergier Saeck Sioerdsdr. - - - - - - - - Olde Galileën ('t paradijs) Beroep n.a.v. posten
307 z8; 8 16080602 Antie Brantsdr. - - - - Sioucke Foockesz. Zandvoerder - - - - Vliet Zie 307,1.
307,1 z8; 11v. 16080602 Griet Beernts - - - - Sioucke Foockes Zandvoerder - - - - - Zie 307
308 z8; 13 16080702 Dion Sipckes - Anna Tiepckesdr. - - - - - - - - - Zie 343
309 z8; 17 16080809 Johannes Claesz. Langweer - Laeske Sibrantsdr. - - - - - - - - - -
310 z8; 23 16080819 Trijn Claesdr. - - - - Harmen Jansz. - - - - - - Trijn is "verleden sondach inde craem gesturven".
311 z8; 25 16080912 Erit Wijtzesdr. - - - - - - - - - - - -
312 z8; 27 16081205 Griet Gossesdr. - - - - Jeronimus Jochums - - - - - - Zie 305.
313 z8; 29 16090106 Griet Lijckledr. - - - - Claes Entes Doodgraver - - - - - Zie 104? & 209.
314 z8; 34 16090128 Claes Pieters - Trijn Henrixdr. - - - - - - - - - -
315 z8; 41 16090130 Attie Sijtzesdr. - - - - Gerloff Sipckesz. Bakker - - - - - -
316 z8; 53 v. 16090203 Luts Jansdr. Winkelier - - - Wibe Wibesz. - - - - - Vliet, slot van het Beroep n.a.v. posten.
317 z8; 58 16090214 Jacob Jacobs Schoorsteenveger Gese Engelberts - - - - - - - - - -
318 z8; 61 v. 16090301 Freerck Pijters Winkelier/kruidenier Jantiens Steffensdr - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten
319 z8; 68 16090321 Jan Sijgers Vlaskoper Jacob Pietersdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
320 z8; 73 16090421 Trijn Thomas - - - - Pabe Jansz. - Claes Jansz. - - - Olde Galileën -
321 z8; 76 16090327 Jan Thonis Wagenmaker Jantien Bauckes - - - - - - - - - NB loopt verder op f. 81! (Daar geen nieuw nummer.) Beroep n.a.v. posten.
323 z8; 84 16090518 Simon Meinertsz. Wijnkoper (en winkelier) Anna Jans Suaen - - - - - - - - - Zie y39; 1ff. Beroep n.a.v. posten.
324 z8; 136 16090922 Henrick Harmens Hellebaardier van 'sijn gen:' Aeffke Michiels - - - - - - - - - -
324,1 z8; 143v. 16100127 Mari Cornelis - - - - - - - - - - "In't Rood Hard" ? -
325 z8; 144 16100129 Tierck Sijbes - Auck Claeses - - - - - - - - - -
326 z8; 149 16100222 His Jacobsdr. - - - - Jacob Buwes - - - - - - -
327 z8; 153 16100227 Lenert Pijters - Jouck Tiercx - - - - - - - - - -
328 z8; 181 v. 16100319 Mari Wessels - - - - Ju Hinnes - - - - - - Alleen brieven en boekschulden geïnventariseerd.
329 z8; 189 16100412 Wille Jan Gommerts - Doed - - - - - - - - - -
330 z8; 198 16100418 Alle Feickes - Talke Pijters Clocx - - - - - - - - - -
331 z8; 216 16100518 Pijter Aelts - Griet Wigers - - - - - - - - - -
332 z8; 219 16100905 Lijsbet Pijtersdr. van Buijten - - - - Beernt Geertz. Schoenmaker - - - - - Zie 333.
333 z8; 234 16100907 IJske Simons - - - - Beernt Geerts - - - - - - Zie 332.
334 z8; 236 16100912 Eelck Jansdr. - - - - Pijter Jaques Kleermaker - - - - - -
335 z8; 244 16100921 Simon Ripkes - Anna Simons - - - - - - - - - -
336 z8; 250 16101003 Leeuke Bottes Winkelier Sibrich Eelckesdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
337 z8; 257 16101010 Jan Cornelis - Mari Wessels - - - - - - - - - Zie 328? Alleen rekenboeken geïnventariseerd.
338 z8; 261 16101016 Trijn Jansdr. - - - - Tiaert Jans Pannebakker Jan Jans Schoenmaker - - Vliet -
339 z8; 265 16101101 Griet Jansdr - - - - Pijter Annesz. - - - - - - -
340 z8; 272 16101113 Wiger Sioerts - Aeltie Pijters - - - - - - - - - -
341 z8; 277 16110211 Jacobien Alberts - - - - Henrick Janssen - - - - - - -
342 z8; 285 16110413 Dirck Beernts Hoedemaker Aeff Harmensdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten
343 z8; 291 16110417 Nanne Jochums - Anna Tiepckes - - - - - - - - - Zie 308
344 z8; 295 16110715 Met Jelles - - - - Claes Andries Smid (stadssmid) - - - - - -
345 z8; 303 16110810 Broer Martens - Antie Willems - - - - - - - - - -
346 z8; 306 16110826 Trijn Henrix - - - - Tialling Jaspers Gezworen Gemeensman/ Bakker - - - - - Beroep (bakker) n.a.v. posten.
347 z9; 1 16110903 Lodewijck Meies Nijenhuis - Suster Scheltes - - - - - - - - - -
348 z9; 26 16110909 Fed Freerx - - - - Tialling Johannis - - - - - - -
349 z9; 32 16110916 Trijntie Mathijsdr. - - - - Gerrijt Henrix Kleermaker - - - - - -
350 z9; 35 16110916 Siouckien Olpherts - - - - Gerrijt Henrix - - - - - - -
351 z9; 37 16110926 Fenne Henrixdr. - - - - Frans Dirx - - - - - - -
352 z9; 41 16110927 Aeltie Feddesdr Hoedemaakster - - - Claes Pijters - - - - - - -
353 z9; 49 16110927 Claes Pijters - Aeltie Feddes - - - - - - - - - Ook bezittingen Aeltie Feddes beschreven (vanaf f. 54.)
354 z9; 57 16111007 Frans Dirx Slachter Fenne Henrix - - - - - - - - - -
355 z9; 61 16111016 Hilcke Freerxdr. - - - - Hessel Sipckes - - - - - - -
356 z9; 63 16120108 Jan Andeles Winkelier Anna Willems - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten
357 z9; 70 16120123 Jan Davidts - Geert Harmensdr. - - - - - - - - - -
358 z9; 74 16120204 Epe Doedes - Maijcke Dirxdr. - - - - - - - - - -
359 z9; 77 16120221 Pijter Simons Scherprechter Anna Hans - - - - - - - - - -
360 z9; 85 16120309 Gerrit Dirxz. Boer Dieu Wijbesdr. - - - - - - - - Popmahuis Beroep n.a.v. posten.
361 z9; 91 16120317 Douwe Bockes - - - - - - - - - - Dokkum (te) -
362 z9; 96 16120406 Lijsbet van Meerbeke - - - - Harmen Wellinckhoff Hellebaardier van Zijne Genade - - - - - Zie 363
363 z9; 98 16120406 IJffke Willemsdr. - - - - Harmen Wellinghoff Hellebaardier van Zijne Genade - - - - - Zie 362
364 z9; 100 16120427 Sioert Aernts - Maijcke Claesdr. - - - - - - - - - -
365 z9; 103 16120520 Outger Sakes Hoedenverkoper/ -maker Anna Willemsdr - - - - - - - - - -
366 z9; 109 16120522 Wijntien Eelckes Goudsmid Anna (Antie) Thomasdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten. (Zie ook: Voet 1974; nr. 379)
367 z9; 120 16120603 Sijbe Janssen - - - - - - - - - - - -
368 z9; 122 16120703 Gaucke Epesz. - Rintske Euesdr. - - - - - - - - - Niet afgeschreven. In margine staat: "Depost alsoo pertien verdragen sijn, dat sij alle des sterffhuys goederen bij boelgoet sullen vercopen ende daeromme dese estimatie is onnoodich soo sijn alle de goederen int inventarisatieboeck deser stede geregistreerd."
369 z9; 123 16120720 Buwe Claesz. - Trijntie Lambertsdr. - - - - - - - - - -
370 z9; 130 16120811 Isebrant Tiaerts Winkelier (Kaarsenmaker) Geertien Henricxdr - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
371 z9; 141 16120826 Jurrien Rienx Schipper Trijntie Gerrits - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten. Zie ook Faber (1994).
372 z9; 155 16120902 Gaucke Ipes - Rinske Eues - - - - - - - - - -
373 z9; 159 16121008 Tiaert Rompckes - Lijsbet Jansdr. - - - - - - - - - -
374 z9; 165 16121119 Sakle Jans - IJtien Rutgers - - - - - - - - - -
375 z9; 175 16130201 Antie Jan Arentsdr. - - - - Regnerus Hachtinge Predikant - - - - - Zie 376.
376 z9; 186 16130202 Suphia Laurensdr. - - - - Regnerus Hachting Predikant - - - - - Zie 375
377 z9; 188 16130203 Gerrit Janssen Kleermaker Ariaentie Jansdr. - - - - - - - - - Inboedel al grotendeels bij boelgoed verkocht.
378 z9; 191 16130220 Johannes Sents (Cents) Winkelier Griet Jacobsdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten. Boedel is reeds verkocht dus niet geïnventariseerd.
379 z9; 199 16130408 IJtien Rintzes - - - - Jan Sickes Schrijver - - - - - -
380 z9; 212 16130413 Pijter Pijters Soutelande Boekbinder en -verkoper Hijlckien Arents Jellema - - - - - - - - - N.B. Boekwinkel. (enorme voorraad) .Of Soutelande ook daadwerkelijk als boekverkoper actief was, is niet helemaal duidelijk. NB f. 227 blanco.
381 z9; 240 16130402 Thimen Janssen - Siouck Fransdr. - - - - - - - - - -
382 z9; 243 16130424 Ritske Aelckesz. - Aeffke Fransdr. - - - - - - - - - -
383 z9; 252 16130427 Foppe Sijbesz. - Auck Hiemstra - - - - - - - - - -
384 z9; 260 16130429 Mr. Sioert Harmens - Luijtien Harmensdr. - - - - - - - - - -
385 z9; 264 16130601 Poppe Cornelis Schipper Jette Dirxdr. - - - - - - - - - Poppe 'ontrent vier maenten' daarvoor overleden.
386 z10; 1 16130617 Jacob Nitters - Trijn Jan Beex - - - - - - - - - -
387 z10; 6 16130622 Gerrit Riemers - Geeske Annesdr. - - - - - - - - - -
388 z10; 10 16131001 Hans Clercqs (jr.) - Lijsbettie Willemsdr. - - - - - - - - - -
389 z10; 17 16131011 Grietie Pieters - - - - Sipcke Gerrits Kistenmaker - - - - - Beroep n.a.v. posten.
390 z10; 24 16131015 Aeltie Ipesdr. - - - - Claes Dircx - - - - - - Zie y 26; 154. [nr. 1073] (in het bijzonder p. 160)
391 z10; 27 16131111 Bauck Tiebbes - - - - Albert Edes Schoenmaker - - - - - -
392 z10; 33 16131208 Sijbe Johannis Verlaatsman/Boer Foockel Dircx - - - - - - - - - Beroep (boer) n.a.v. posten.
393 z10; 37 16131216 Anna Sipckes - - - - Frans Ewouts van Os - - - - - - -
394 z10; 51 16140128 Cornelis Jansz. Schipper op Groningen en Vlaskoper/winkelier Barber Evertsdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten. Zie tevens lijst Faber.
395 z10; 56 16140214 IJtien Wilbertsdr. - - - - Harmen Jacobsz. Schol Bakker - - - - - Zie y22; 143ff. (Achternaam aldaar.)
396 z10; 67 16140217 Ime Imesz. Schedemaker Aeltie Thijsdr. - - - - - - - - - F. 77 blanco. ("Vacat vermits dit bladt gescheurt is.") Inventaris messen- en schedenwinkel.
397 z10; 84 16140405 Femme Wpckes - - - - Rein Gerckesz. Reen - - - - - - -
398 z10; 98 16140418 Catharina Mathijsdr. Booms - - - - Albert Raadt Notaris en Schrijver van de hopman Galenus Hania - - - - - -
399 z10; 105 16140503 Gerls Hilbrantsdr. - - - - Schelte Jacobsz. Boer - - - - Bilgaard Beroep n.a.v. posten.
400 z10; 117 16140506 Lijsbet Eelckesdr. - - - - Sascker Claesz. Koopman (zuivel) - - - - - Koopman is boterkoper. Voor ruim fl. 2.000,- aan boter in voorraad. Zie 411.
401 z10; 137 16140518 Jacob Carels Goetgeluck - Aeltie Jurriensdr. - - - - - - - - - -
402 z10; 143 16140519 Anna van Norden - - - - - - - - - - - -
403 z10; 145 16140526 Grietie Simonsdr. - - - - - - - - - - - -
404 z10; 148 v. 16140620 Wijts Jansdr. - - - - Harcke Pietersz. Hopman / Winkelier - - - - Tuinen Zie 405. Beroep (winkelier) n.a.v. posten. Hopman is burgerhopman.
405 z10; 169 16140623 Martien Cornelisdr. - - - - Coene Steffensz. - Harcke Pieters Hopman van de burgerij - - - Zie 404.
406 z10; 175 v. 16140624 Graats Foxedr. - - - - Albert Freercxz. Winkelier - - - - - Beroep n.a.v. posten.
407 z10; 181 16140625 Feij Oegedr. - - - - Folckert Folckerts Linnenwever - - - - - -
408 z10; 197 v. 16140719 Fokel Jelles - - - - Sijtze Jelles Gortmaker - - - - - -
409 z10; 205 16140819 Tziets Henrixdr. - - - - Wijbe Douwesz. Kalkdrager - - - - - Zie 410. (Daar ook beroep.) NB hier is eerste lezing gevolgd. Tziets is ca. 10 jaar voor opmaken van inventaris overleden.
410 z10; 209 16140819 Antie Liuppedr. - - - - Wijbe Douwesz. Kalkdrager - - - - - Zie 409.
411 z10; 210 16140826 Maeijcke Roeleffsdr. - - - - Sasker Claesz. Koopman (Zuivelkoper) - - - - - Zie 400. Specificatie beroep Sasker daar.
412 z10; 213 16141004 Sijts Hesselsdr. - - - - Jan Pietersz. Schoenlapper - - - - - -
413 z10; 219 16141010 Talcke Pietersdr. - - - - Alle Feijckesz. - Adriaen Engels van der Cijs Biersteker (?) - - - Adriaan van der Chijs in andere bronnen als biersteker vermeld.
414 z10; 234 16141011 Hoijte Obbesz. Deurwaarder van Gedeputeerde Staten Griet Pijbesdr. Tanneke Martensdr. - - - - - - - - -
415 z10; 242 16141107 Anna Martensdr. - - - - Lambert Arentsz. Smid - - - - - Anna ca. anderhalf jaar voor opmaken beschrijving overleden.
416 z10; 258 16150206 Jan Gerrijts (van Burum) Graankoper en gemeensman Tzietske Betzedr. Willemke Emes - - - - - - - - Vader van latere burgemeester Alle van Burum. Zie artikel Boomsma in LHR V. Beroep Jan Gerrijts n.a.v. gegegevens aldaar.
417 z10; 271 16150221 Dieucke Jansdr. - - - - Andries Willemsz. - Wijbe Beuisz. Lakenbereider - - - -
418 z10; 278 16150224 Harmen Martensz. Koster in de Jacobijner kerk Geeske Heinedr. Foockel Tiaerdsdr. - - - - - - - - -
419 z10; 285 16160325 IJesck Geertsdr. - - - - Evert Reiners - - - - - - Zie z11, f. 189 v.
420 z11; 1 16150227 Wijtske Jan Arentsdr. - - - - Joannes Gossesz. Koopman (vlas en garen) - - - - - Wijtske overl. 29-5-1613. Zie 423. Beroep n.a.v. posten.
421 z11; 24 16150413 Willem Willemsz. Winkelier Siouck Meuuisdr. - - - - - - - - - Willem overl. 22-5-1614. Beroep n.a.v. posten.
422 z11; 35 16150501 Beli - - - - Pieter Theunis - - - - - - -
423 z11; 38 16150502 Franske Cornelisdr. - - - - Pieter Augustini Burgemeester van Dokkum Joannis Gosses - - - - Zie 420.
424 z11; 50 16150513 Hiltie Pieters - - - - Albert Sijbesz. Slotmaker - - - - - Hiltie twee jaar daarvoor overleden.
425 z11; 58 16150605 Griet Vridachs - - - - Pieter Henrix Kleermaker - - - - - Zie 426.
426 z11; 63 16150605 Keimp Joannisdr. - - - - Pieter Henrixs Kleermaker - - - - - Zie 425.
427 z11; 65 16150613 Trijn Auckedr. - - - - Coert Henrix - Dirck Thomas van Jeveren Herbergier (?) - - - Trijn "verleden maendach voor acht weken deser werelt overleden". Beroep Dirck Thomas waarschijnlijk Herbergier.
428 z11; 73 16150822 Tziets Gabbedr. - - - - Marten Jaspers Smid - - - - - Zie 429.
429 z11; 84 16150823 Maeij Clasesdr. - - - - Boele Jansz. - Marten Jaspers - - - - Zie 428.
430 z11; 88v. 16151002 Lambert Jansz. - Geertruijt Galema - - - - - - - - - -
431 z11; 92 16151103 Maeijcke Jansdr. - - - - Douwe Bockesz. Schipper - - - - - Zie 432. Bij Faber nieuwe bruid Douwe Lolck Hoijtesdr. hier Lolck Wijbedr.
432 z11; 104 16151109 Lolck Hoijtedr. - - - - Doue Bockesz. Schipper - - - - - Zie 431.
433 z11; 106 16151113 Sijtske Pietersdr. Winkelierster en Lakenkoopster - - - Jan Doeckes - - - - - - -
434 z11; 148 16151124 Ningen Jansdr. - - - - Gerben Feckesz. Vlaskoper (?) Gerbren Taeckesz. Bakker - - - Zie z16; 53ff. en bakkersboek p. 215. Gerben Teckes geboren te Blija doet 9-5-1611 bakkersproef. Beroep Ningen vlaskoopster of -spinster?
435 z11; 153 16151127 Trijntie Martini - - - - Jodocus Reddingh Predikant te Oostermeer - - - - - -
436 z11; 164 16151128 Sara Casedr. - - - - Evert Gerrijtsz. Doptieswever - - - - - Sara is in mei 1615 overleden.
437 z11; 173 16151206 Anna Gerloffsdr. - - - - Pieter Hettesz. Winkelier - - - - - Beroep n.a.v. posten.
438 z11; 190 16160530 Aelcke Simonsdr. - - - - Jan Aedesz. Schipper - - - - - Aelcke twee en een half jaar daarvoor overleden. NB Jan Aedesz. niet in Faber.
439 z11; 125 16160724 Tieetske Jeppis Drielsma - - - - Thomas Dirxz. Chirurgijn - - - - - Beroep n.a.v. posten. Zie 440.
440 z11; 203 16160815 Jantien Jacobsdr. - - - - Rinnert Rinnerts - Thomas Dirxz. - - - - Zie 439. Rinnert Rinnerts burger te Bolsward.
441 z11; 210 16160829 Trijntie Willemsdr. - - - - Anne Jans Winkelier - - - - - Beroep n.a.v. posten. Zie 443. Boedel betreft alleen onverkochte deel. NB vervolg op f. 284. Potloodnummering aldaar is abuis.
443 z11; 217 v. 16160925 Trijntie Thonis - - - - Anne Jansz. - - - - - - Zie 441 en 442.
444 z11; 222 16161002 Pieter Gerbensz. Schipper Trijn Jacobsdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. context. Pieter is overleden voor 2-10-1616.
445 z11; 223 16161003 Trijn Feddedr. - - - - Roeleff Claesz. Bode van de Staten - - - - - Trijn overleden 25-11-1613. NB tegen boedelbeschrijving is protest aangetekend door de curatores over de kinderen van Trijn en Roeleff. Zie 446.
446 z11; 228 16161004 Griet Wiegersdr. - - - - Roeleff Claesz. Bode van de Staten van Friesland - - - - - Zie 445.
447 z11; 231 16161008 Thijs Jacobsz. - Trijn Clasesdr. - - - - - - - - - Thijs vijf jaar daarvoor overleden. Trijn twee jaar daarvoor hertrouwd.
448 z11; 236 16161101 Pieter Jansz. Clock Exploitant van onroerend goed (?) (o.a. veengebieden) Eesck Cornelisdr. - - - - - - - - - Pieter overleden in juli 1614. Op grond van de posten met onroerend goed en brieven valt te vermoeden dat Pieter vooral zijn inkomsten daaruit haalde.
449 z11; 277 16161128 Lambert Jansz. Koster Trijn Pietersdr. - - - - - - - - - -
450 z12; 1 16161204 Dioert Wabbis Metselaar Jantien Thomasdr. Orssel Jochumsdr. - - - - - - - - -
451 z12; 5 16170121 Mari Hartogs Winkelier - - - Pieter Pietersz. - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
452 z12; 14 16170131 Centius Claesz. Vlaskoper Sibrich Jansdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten. Inboedel slechts ten dele geïnventariseerd. Sibrich betaalt fl. 1.000,- voor de inboedel en fl. 480,- voor de winkel zodat alleen de kleren van Centius nader gespecificeerd zijn
453 z12; 17 v. 16170305 Claes Tiebbes - Sick Sijbedr. - - - - - - - - - Claes ruim een jaar daarvoor overleden.
454 z12; 24 16170306 Griet Joostedr. - - - - Jan Jacobs - - - - - - Griet overleden 26-7-1616.
455 z12; 31 16170313 Anna Douwedr. - - - - Albert Freerxz. - Douwe Douwesz. Kleermaker - - - Zie 456.
456 z12; 27 v. 16170314 Douwe Douwesz. Kleermaker Anna Douwedr. - - - - - - - - - Zie 455.
457 z12; 45 16170401 Reinsck Jetsedr. - - - - Ertse Piersz. - - - - - - -
458 z12; 52 16170417 Cheli Jansdr. - - - - Reiner Hotsis Boer - - - - Klokslag Beroep n.a.v. posten.
459 z12; 58 16170429 Rinckien Bauckedr. - - - - Sipcke Rompckes - Diorre Govertsz. - - - - -
460 z12; 70 16170517 Luts Juckedr. - - - - Jan Jochumsz. - - - - - - -
461 z12; 76 16170613 Antie Gielderts - Douwe Dirxz. - - - - - - - - - -
462 z12; 80 16170819 IJck Jansdr. - - - - Taecke Aggesz. - - - - - - Zie .IJck rond 15 maart 1616 overleden.
463 z12; 85 16171104 Lolck Sickedr. - - - - Claes Claesz. Smid - - - - Naast het 'Rode Hart' Lolck twee jaar daarvoor overleden. Zie 464.
464 z12; 91 16171105 Berber Carolsdr. - - - - Claes Claesz. Smid - - - - - Zie 463.
465 z12; 93 16171215 Aeffke Albertsdr. - - - - Lambert Harmens Bode van Gedeputeerde Staten - - - - - Aeffke in augustus 1615 overleden.
466 z12; 102 16180105 Trijntie Anthonisdr. - - - - Isaac Cnoop Boekverkoper/ -binder - - - - Koningstraat Trijntje 28-4-1617 overleden. Beroep (boekbinder) n.a.v. posten.
467 z12; 111 16180126 Sijcke Sipckes - - - - Wibren Fransz. Tichelaar/Boer - - - - Kleienburg Sijcke anderhalf jaar daarvoor overleden. Beroep n.a.v. posten.
468 z12; 121 16180126 Pieter Aebesz. - Aeltie Jacobsdr. - - - - - - - - Vliet (Slot) Pieter drie en een half jaar daarvoor overleden.
469 z12; 127 16180307 Harmen Aedis Boer Jel Hillebrantsdr. - - - - - - - - Bilgaard "bij Fedde van Haerdepoort" Harmen april 1616 overleden. Beroep n.a.v. posten
470 z12; 138 16180331 Pelgrim Auckisz. Bleker Griet Jansdr. - - - - - - - - Buiten de Wirdumerpoort Zie 472.
471 z12; 147 16180421 Trijn Sibrantsdr. - - - - Andries Wijbes Visser en Winkelier - - - - Vliet n.z. Trijn ruim drie jaar daarvoor overleden. Beroep (winkelier) n.a.v. posten.
472 z12; 156 16180603 Jan Claesz. Boer Griet Jansdr. - - - - - - - - - Zie 470. Beroep n.a.v. posten.
473 z12; 160 16180618 Hiltie Siboltsdr. - - - - Jan Jans Pottenbaker - - - - In de "Drie Spaarpotten" op het Vliet n.z. Hiltie overleden met pinkster 1617. Zie 474.
474 z12; 166 16180619 Sibbel Bottedr. - - - - Jan Jansz. Pottenbakker - - - - - Zie 473.
475 z12; 169 16180706 Maeijcke Feckedr. - - - - Marten Schultingh Hellebaardier van Graaf Wilhelm - - - - Kleine Kerkstraat "neffens over d' Bock" Zie y28;276ff. Maeijcke ongeveer vier jaar daarvoor overleden.
476 z12; 174 16180713 Jesel Jansdr. - - - - Samuel Joannis - - - - - Aan het bolwerk bij de Haniasteeg. Jesel is zes en een halve maand daarvoor overleden.
477 z12; 179 16180721 Jochum Freerxz. Roggedrager Gees Broersdr. - - - - - - - - Bij de opganck van de Nieuwebuiren Zie 478.
478 z12; 182 16180721 Gees Broersdr. - - - - Broer Jansz. Poortsluiter Jochum Freerx Roggedrager - - - Zie 477.
479 z12; 186 16181103 Trijn Jansdr. - - - - Aris Heerckesz. Vetermaker - - - - Bij de Vrouwenpoort -
480 z12; 192 16190107 Trijntie Harmensdr. - - - - Pibo Gualteri Klerk (eerste) ('vanden Comptoire van Frieslandt') - - - - - Zie y23; 23.
481 z12; 206 16190126 Jeesck Clasedr. - - - - Jan Heinsz. - - - - - In de voorkelder van de huisinge in de olimolen op de breesijde vande nieuwe stadt Arm gezin?
482 z12; 209 16190210 Melle Pietersz. Schoenmaker Reinsck Fouckedr. - - - - - - - - - -
483 z12; 221 16190215 Hijlck Gerloffsdr. - - - - Ege Poppesz. Pelser - - - - Nieuwestad n.z. -
484 z12; 235 16190219 Siouck Douwes - - - - Pieter Asmusz. - - - - - Achter de grote schole Siouck anderhalf jaar daarvoor overleden.
485 z12; 239 16190423 Hette Tierxz. Slager Griet Jans - - - - - - - - - Zie y22; 219ff. Inventarisatie heeft reeds op 6-2-1618 plaatsgevonden, estimatie op gemelde datum. Beroep n.a.v. posten.
486 z12; 244 16190430 Marten Coeder (Koeder) sr. Vaandrig Anna Bronchorst - - - - - - - - Voorboven opcamer in de huijsinge daer de halve maen wthangt -
486,1 z12; 253 16190510 Jantien Clasedr. - - - - Jan Hobbis - - - - - - Jan Hobbis woonachtig te Deinum.
486,2 z12; 256 16190524 Jantien Aedesdr. - - - - Eese Pietersz. - Mincus Fedrixz. - - - - Zie 486,3.
486,3 z12; 260 16190524 Mincus Fedrixz. - Jantien Aedesdr. - - - - - - - - - Zie 486,2.
487 z13; 1 16190527 Beli Dirxdr. - - - - Cornelis Jochums Geelgieter - - - - Kleine Hoogstraat Zie Y26; 162 [nr. 1074]
488 z13; 9 16190601 Tierck Freercks Winkelier Tiesck Juckes - - - - - - - - opde horne van de opganck van de nieuwebuiren bij de Potbackerspipe Beroep n.a.v. posten. Op 28-9-1606 trouwden Tzierck Freercxz. brouwersknecht, geb. te Leeuwarden en Tziesck Juckes geb. te Leeuwarden.
489 z13; 20 16190703 Neeltie Jacobsdr. - - - - Jacob Feddes Koopman (graan en zuivel) - - - - - Beroep n.a.v. posten. (Graan- en zuivelkoper.).Zie y23; 267 (nr. 987)
490 z13; 27 16190705 Henrick Beernts Molenaar Rints Tiaerdtsdr. - - - - - - - - Schavernek Zie nr. 546. Henrick zeven weken voor 'meij 1617' overleden. Beroep n.a.v. posten op f. 31 v. en 32.
491 z13; 34 16190721 Claas Atzisz. - Jell Jacobsdr. - - - - - - - - Achter Galeijster kerck bij Droevendal -
492 z13; 38 16190803 Jouck Aededr. - - - - Douwe Ables Molenaar - - - - Wijngiehornster molen onder de clockslach -
493 z13; 44 16190805 Harmen Jansz. Haarwever (Gaasmaker) Griet Sijtzes - - - - - - - - op d' horne van de Haniasteeg -
494 z13; 50 16190810 Simon Rompckes Gortmaker Antie Jansdr. - - - - - - - - Vliet n.z. "alwaer d' gortmolen uijthangt" Beroep en adres n.a.v. posten.
495 z13; 56 16190818 Harmen Henrixz. Bakker Geert Jans - - - - - - - - Weerd Betreft alleen de goederen die niet verkocht zijn.
496 z13; 59 16190921 Trijntie Kiersdr. - - - - Jan Martensz. Kleinreder (vlaskoper) - - - - Bij de Vismarkt Trijntie in oktober 1616 overleden. NB kleinreder staat waarschijnlijk voor koopman/entrepeneur. Jan Martensz. koopt vlas uit Haarlem en voert garen daarnaar uit. Zie 507.
497 z13; 71 16191014 Regnerus Hachtingius Predikant Antie Jans Suphia Laurentius Anna Cornelis - - - - - - - Zie 498.
498 z13; 75 16191014 Anna Cornelisdr. - - - - Francois de Swart Klerk van Gedeputeerde Staten Regnerus Hachtingius Predikant - - - Zie 497.
499 z13; 85 16200113 Coert Meniesz. Metselaar Griet Auckedr. - - - - - - - - Nieuwe camers op Oldehooffster kerckhoff Coert overleden 24 augustus 1619.
500 z13; 95 16200131 Eeske Thomas - - - - Pieter Jansz. Korfmaker - - - - Korfmakersstraat Eeske twee driekwart jaar daarvoor overleden.
501 z13; 101 16200207 Jan Nannes - Trijn Sickes - - - - - - - - Vliet n.z. Zie 502.
502 z13; 107 16200217 Pieter Jellesz. Schuitevoerder Trijn Sickedr. - - - - - - - - - Zie 501.
503 z13; 109 16200214 Jan Thomas Winkelier / Lakenkoper Anna Clasedr. - - - - - - - - Nieuwestad n.z. Jan 29-9-1619 overleden. Beroep n.a.v. posten.
504 z13; 132 16200228 Rienck Reinersz. - Jun Haeijedr. - - - - - - - - Sierxmahoof Rienck overleden 1-11-1615. Zie 504,1.
504,1 z12; 135v. 16200228 Foppe Sapesz. Schipper op Dokkum Jun Haijedr. - - - - - - - - - Zie 504. NB. Huwelijk niet bij Faber.
505 z13; 137 16200313 Aeltie Feddesdr. - - - - Claes Pietersz. Hoedemaker Arien Pietersz. Hoedemaker - - Nieuwestad z.z. "alwaer de swarte hoed uijthangt" Beroep Claes n.a.v. posten.
506 z13; 152 16200316 Eilert Roeleffs Metselaar Engel Gossedr. - - - - - - - - Bij de Vrouwenpoort Eilert overleden op 22-2-1616 of 29-6-1615. Afhankelijk van de dag waarop St. Pieter gevierd werd. (In Friesland doorgaans 22-2.)
507 z13; 163 16200322 Stijntie Assiesdr. - - - - Jan Martensz. Kleinreder - - - - - Zie 496.
508 z13; 168 16200419 Bottie Tierxdr. - - - - Jurrien Siouckesz. Gezworen Gemeensman / Koopman (laken en graan) - - - - Nieuwestad n.z. naast de Lange Pijp. Bottie drie jaar daarvoor overleden. Beroep (koopman) n.a.v. posten. Assortiment laken en graan.
509 z13; 193 v. 16200421 Simon Cornelisz. - Antie Jarichsdr. - - - - - - - - - Nieuwe v. van Antie is Pieter Uupckes Cromhwall burgemeester van Harlingen.
510 z13; 209 16200424 Swaentie Clasedr. - - - - Lieuwe Gerbensz. Bakker - - - - Bij de Brol Zie 511 en y24, p. 243ff.
511 z13; 218 16200426 Pietrick Jacobsdr. - - - - Lieuwe Gerbens Bakker - - - - - Zie 510.
512 z13; 223 16200428 Pibo Douwes Rentmeester Clara Simons - - - - - - - - - Alleen onverkochte goederen.
513 z13; 229 16200522 Rieme Alledr. - - - - Foecke Broersz. Koopman (zuivel) - - - - - Rieme 12-9-1617 overleden. Zie 515.
514 z13; 255 16200619 Eet Wijtzedr. - - - - Wijbren Wijbrensz. Timmerman - - - - Bij de Hoeksterpoort. Eet circa drie jaar daarvoor overleden.
515 z13; 262 16200727 Trijntie Jelmersdr. - - - - Foecke Broersz. Koopman - - - - - Zie 513.
516 z13; 268 16200830 Ariaentie Cornelis - - - - Gerloff Jansz. Winkelier - - - - Bij de Vismarkt ("in de drie hosen") Beroep n.a.v. posten.
517 z13; 279 16201010 Rijck Jansz. Tabaksverkoper (?) Maeijcke Joannisdr. - - - - - - - - Bij het "tegenwoordige Raedthuijspijpe" Rijck rond 25-11-1619 overleden. NB op laatste bladzijde van z14 aardig rijmpje over slag bij Boxum.
518 z14; 1 16201024 Jeronimus Jochumsz. Metselaar Griet Anskes - - - - - - - - Oldehoofster kerkhof -
519 z14; 3 16201106 Wolter Thimensz. Bakker Jidtie Bauckedr. - - - - - - - - Nieuwestad z.z. Wolter 5 jaar daarvoor overleden.
520 z14; 14 16201128 Pieter Eeskesz. Vaandrig van de compagnie van hopman Willem Inthiema - - - - - - - - - - -
521 z14; 18 16210105 Luippe Tierx Boer Rints Rienx - - - - - - - - Tijlkedam Beroep n.a.v. posten.
522 z14; 25 16210221 Albert Andries Vlaskoper Dieucke Juckedr. - - - - - - - - Turfmarkt Albert anderhalf jaar daarvoor overleden. Beroep n.a.v. posten. NB broer van Albert, Willem is gezworen gemeensman.
523 z14; 32 16210313 Henricus Busmannus Predikant te Beers Griet Gerrijtsdr. - - - - - - - - - -
524 z14; 40 16210409 Thomas Dircksz. Chirurgijn Jantien Jacobsdr. Rixtien Taeckedr. - - - - - - - Nieuwestad n.z. -
525 z14; 54 16210425 Sijtze Aggesz. - Jesel Sijbedr. - - - - - - - - Nieuweburen 'ontrent de Sparreboom' -
526 z14; 62 16210615 Lolck Wijbedr. - - - - Huijbert Claes Lakenkoper - - - - Nieuwestad n.z. (Vleesmarkt) Lolck anderhalf jaar daarvoor overleden. Voor adres zie f. 70 'D' vleijsbancken met d' schragen opd' wal tot 1-15-0'
527 z14; 93 16210705 Gaetske Sjoerdtsdr. - - - - Homme Jacobsz. Stadsbode - - - - Grote Kerkstraat tegenover het Gasthuis -
528 z14; 97 16210807 Anna van Bronchorst - - - - Marten Coede Vaandrig in de compagnie van hopman Bartholomeus Walsdorffer Gijsbert Crijcks Tafelhouder te Sneek - - Nieuwestad z.z, 'alwaer de gulden helm op de stock is' -
529 z14; 102 16210903 Hijlck Geurtsdr. - - - - Feije Fransz. Kuiper - - - - - Alleen kleren beschreven!
530 z14; 103 16210925 Anna Ebledr. - - - - Wijbe Jansz. Winkelier - - - - Amelandsstraat op de hoek bij het bolwerk Anna anderhalf jaar daarvoor overleden. Beroep n.a.v. posten.
531 z14; 111 16211008 Lijsbeth Henrix - - - - Obbe Isbrantsz. Wagenaar op Groningen - - - - De steeg bij 'Aeijte hoff' bij de Wirdumer poort Lijsbeth een jaar daarvoor overleden.
531,1 z14; 118 16211121 Gieldu Minnedr. - - - - Thonis Andries - - - - - Bilgaard -
532 z14; 122 16211213 Jantien Jansdr. - - - - Geert Cornelisz. Kramer - - - - Op de kelders "naest de huisinge alwaer St. Nicolaes wthangt" -
533 z14; 140 16220115 Egbert de Gruijter Klerk van Gedeputeerde Staten Riemke Fockedr. Birdama - - - - - - - - Oude Oosterstraat Achternaam Riemke uit posten.
534 z14; 159 16220305 Antie Poppedr. - - - - Gaetze Siercksz. Boer - - - - Bij het draeijholt onder de clockslach Antie drie weken na allerheiligen overleden. Beroep n.a.v. posten.
535 z14; 168 16220314 Nicolaes Joannis Ruiter in de compagnie van Spalderen Berber Lieuwes - - - - - - - - - Nicolaes twee jaar daarvoor rond St. Johannes in Duitsland overleden.
536 z14; 174 16220320 Rienck Gerleffs Boer Grietie Hiddedr. - - - - - - - - Op het nieuwland Beroep n.a.v. posten.
537 z14; 183 16220424 Aeff Menisdr. - - - - Gerrijt Jurriensz. Zeilmaker en poortier - - - - Tuinen n.z. -
538 z14; 189 16220705 Claes Siouckes Olieslager Antie Joannisdr. - - - - - - - - Nieuwestad z.z. Claes zeven en een half jaar daarvoor overleden. Beroep n.a.v. posten.
539 z14; 201 16220827 Sijtske Dircksdr. - - - - Dirck Hecken Visverkoper - - - - - Sijtske 12-6-1622 overleden
540 z14; 207 16220903 Gerrijt Jans van Aernhem Commis - - - - - - - - - - -
541 z14; 212 16221004 Hiske Jurrien Henrixdr. - - - - Evert Boner - - - - - - Hiske is dochter van de burgemeester Jurrien Henrix.
542 z14; 219 16221015 Friese Hettes Chirurgijn (veldscheerder) in de compagnie van de hopman Schelte van Scheltema Bauck Clasedr. - - - - - - - - - -
543 z14; 228 16221017 Pieter Jansz. Schoenmaker Wijtske Melledr. - - - - - - - - Oude Oosterstraat op de hoek bij de "pijpe van de peperstraet". Pieter overleden 1-5-1622
544 z14; 338 16221210 Jacob Claessen Sergewever of -verkoper ('Sragie') Pietrick Jacobsdr. - - - - - - - - Makkum -
545 z14; 242 16230130 Alle Dircks Leidekker Janke Schellingsdr. - - - - - - - - Bij de Blokhuispijp waar de 'Leijhammer' uithangt. Alle overleden 21-11-1620.
546 z14; 252 16230229 Tiepcke Jansz. Koopman (zuivel en graan) Rints Tiaerdsdr. - - - - - - - - - Zie nr. 490. Tiepcke overleden 4-12-1622 in het huis van de erven Jan van Buerum op de smalle zijde van de Nieuwestad.
547 z15; 1 16230227 Meints Laurentsdr. - - - - Claes Albertsz. Koopmansbode Abco Gijsberts Organist - - - -
548 z15; 8 16230408 Otto Ottesz. Metselaar Meints Athedr. Berber Martensdr. - - - - - - - - Otto zeven weken daarvoor overleden.
549 z15; 16 16230429 Geert Cornelisdr. - - - - Dirck Jansz. Schoenlapper - - - - - Geert driekwart jaar daarvoor overleden.
550 z15; 20 16230502 Lijsbeth Melledr. - - - - Inte Rintzes Stalman - - - - Nieuwestad z.z. 'daer t golden kettingh voor is uijthangende' -
551 z15; 27 16230513 Aecht Gangloffsdr. - - - - Upco Sijbes Zwaardveger - - - - - Aecht overleden op 25-7-1616.
552 z15; 36 16230626 Dr. Joanne (Jan) Egberts Campegius Advokaat Geertien Jacob in Antwerpens dr. Huijgama - - - - - - - - - Zie tevens: y32; 469. Achternaam Geertien Jacobs aldaar. Joannes Campegius overleden in juli 1622. Dr. Johannes Campegius werd op 23-6-1608 toegelaten als advokaat voor het Hof. (GAL, Stedelijke Bibliotheek G58, p. 66.)
553 z15; 49 16230718 Harmen Annesz. Schipper Stijn Jeronimusdr. - - - - - - - - Nieuweburen z.z. 'ontrent de Sparreboom'. NB niet bij Faber. Harmen overleden na 13-1-1609 en voor 12-12-1621. (Zie f. 53.)
554 z15; 55 16230815 Eeff Simonsdr. - - - - Berent Geerts - Gerrijt Lenerts Kannegieter - - - -
555 z15; 59 16230910 Christijntie Fabers - - - - Waetze Gepckesz. Logementhouder - - - - - Logementhouder = 'gasterie holder'. Christijntje ruim zes jaar daarvoor overleden.
556 z15; 72 16230922 Oene Jansz. Hoedemaker Lisck Joostedr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten
557 z15; 79 16230925 Jan Tziommesz. Passementwerker Antie Clasedr. - - - - - - - - - Jan 'verleden sondach voor thien weken deser werelt overleden'
558 z15; 88 16231101 Geertie Jansdr. - - - - Claas Hansz. Gardenier - - - - Bij Duco Martenapijp naast de ''Drije Eemskinderen" -
559 z15; 96 16231103 Sijts Ottedr. - - - - Friese Fransz. Gardenier - - - - Bij het Blokhuis Sijts de donderdag daarvoor overleden.
560 z15; 105 16231105 Jan Jellesz. Brouwer Griet Epedr. - - - - - - - - In de vijer witte pilaers op de hoeck Jan overleden 13-1-1621. 7-2-1607 trouwden voor het gerecht Jan Jellesz., brouwer, geb. te Harlingen en Griet Epesdr. geb. te Leeuwarden, dochter van Epe Fedricx kuiper. (4-10-1623 gerecht) Griet Epedr. weduwe van Jan Jellesz. brouwer trouwt met Pieter Sibrentsz. schoenmaker en huidenkoper.
561 z15; 136 16231117 Henrico Regneri Notaris en postulant voor het gerecht Hidtie Thonisdr. - - - - - - - - - -
562 z15; 152 16231015 Taetske Uijlckedr. - - - - Jarich Wopckes Notaris publicus en postulant voor het gerecht - - - - Nieuweburen naast 'de Sparreboom' Zie 563. Wlcke Piers is vader vanTaetscke Uijlckdr.
563 z15; 164 16240114 Bauck Joannisdr. - - - - Wlcke Piers Koopman (lakenkoper) - - - - Op de hoek 'alwaer de olde Fries uijthangt'. Zie 562. Wlcke Piers is vader vanTaetscke Uijlckdr.
564 z15; 184 16240211 Gerrijtien Potters - - - - Jan Bruijnsvelt - - - - - Weerd Gerrijttien overleden 2-12-1623. Jan al ver daarvoor. Gerrijttien en Jan ouders van Harmen Jans Bruijnsvelt, zilversmid. (Voet nr. 382).
565 z15; 189 16240308 Antie Jansdr. - - - - Reiner Jansz. Pottenbakker - - - - Vliet z.z. 'alwaer de braadpoth uijthangt' -
566 z15; 197 16240322 Rints Rippertsdr. - - - - Arien Jacobsz. Kapitein van de timmerlieden 'onder t beleijt van zijne Princelijke Genade' - - - - - Rints anderhalf jaar daarvoor overleden.
567 z15; 204 16240405 Pieter Claesz. Winkelier Jantien Harmensdr. - - - - - - - - - Pieter eind februari 1622 overleden. Beroep n.a.v. posten
568 z15; 213 16240423 Wabbe Douwes Schipper op Dokkum Lijsbeth Jansdr. Sijts Tieddedr. - - - - - - - - Voor beroep zie posten op f. 215, 216 en 216v. Wabbe schipper sinds 1618. Daarvoor herbergier in de Groene Kan. (Zie tevens Faber)
569 z15; 218 16240531 Apolonia Reinersdr. - - - - Pieter Douwes Schipper op Amsterdam - - - - - Apolonia 21-2-1623 overleden.
570 z15; 224 16240615 Jentke Auckesz. Boer Trijn Jansdr. - - - - - - - - Vliet n.z. (achter) "bij Gerrit Wijbes hoff" Jentke overleden in januari 1622. Beroep n.a.v. posten.
571 z15; 230 16240616 Swaantie Tiaardsdr. - - - - Douwe Dircksz. Hoedemaker - - - - - Swaantie drie maand daarvoor overleden
572 z15; 241 16240618 Jeltie Ulbisdr. - - - - Thonis Willemsz. Chirurgijn - - - - Koningstraat Jeltie overleden 11-10-1620. Beroep n.a.v. posten.
573 z15; 246 16240624 Willem Henrix Brouwer Maijke Gerbens - - - - - - - - Schavernek Zie y31a; 311ff. en nr. 727. Willem (zoon van Hendrik Pieters) overleden op 5 februari 1623. Op 5-2-1617 trouwden Willem Henrixz. brouwer geb. te Pietersbierum en Mari Gerbensdr. geb. en wonende te Jelsum. Maijke hertrouwt met Sierck Dircxz.
574 z15; 256 16240730 Sibren Willemsz. Linnenwever Gert Gerrijtsdr. - - - - - - - - Bij het bolwerk tussen de Amelandsstraat en de "Croesepijpe". Sibren een maand daarvoor overleden.
575 z15; 262 16240802 Warner Dircxz. Herbergier (?) Ebel Edsedr. - - - - - - - - Int vergulde bargehooft naest de de collegie der heeren gedeputeerden Warner zeven zaterdagen daarvoor overleden. Zie y27; 1 (nr. 1102).
576 z15; 273 16240825 Sioerd Wabbes Metselaar Orsula Jochums - - - - - - - - Gasthuis -
577 z15; 280 16241004 Tziets Clasedr. - - - - Freerck Jacobsz. Boer - - - - Nieuwland bij Sirxmahof Tziets een jaar en drie weken daarvoor overleden.
578 z15; 285 16241115 Claas Simonsz. Schipper op Groningen Griet Wiegers - - - - - - - - - Claas ongeveer twee en een half jaar daarvoor overleden. (Bij Faber: Claes Sijemmens)
579 z16; 1 16241123 Geertie Hoijtedr. - - - - Huijge Cornelisz. Koopman (zuivel, graan en winkelwaren) - - - - - Huijge tevens kaarsenmaker.
580 z16; 18 16241206 Ariaantie Clasedr. - - - - Sensis Minnis Arbeider - - - - Haniasteeg (achter de) "naast de drie golden romers" Ariaantie achttien weken daarvoor overleden.
581 z16; 25 16241214 Graets Eelckedr. - - - - Claes Sibrands Viskoper - - - - Nieuweburen -
582 z16; 31 16250111 Bauck Ariensdr. - - - - Meintse Meintsis Lakenbereider - - - - - -
583 z16; 33 v. 16250125 Aede Harmensz, Timmermansgezel Wibrich Meinertsdr. - - - - - - - - - -
584 z16; 37 16250208 Taacke Lieuwisz. - Frouck Hettedr. - - - - - - - - In de lange stege achter de huijsinge van Marten Gijsbertsz. -
585 z16; 39 v. 16250301 Gaucke Dircxz. Brouwer Eelck Pietersdr. - - - - - - - - - 27-1-1611 trouwden Gaucke Dircxz. brouwer, geb. te Leeuwarden en Eelck Pieters van Harlingen.
586 z16; 49 16250307 Anna Jansdr. - - - - Arien Minnnes Graaffmr. = ? Lolle Olpherts Timmerman - - - -
587 z16; 53 16250309 Ningen Jansdr. - - - - Gerbrand Taeckesz. Tannia Bakker - - - - - Beroep n.a.v. posten. Zie z11; 148ff. en bakkersboek p. 215. Gerben Teckes geboren te Blija doet 9-5-1611 bakkersproef.
588 z16; 60 16250314 Hill Evertsdr. - - - - Abbe Abbisz. Bleker - - - - Buiten Hoeksterpoort aan de grachtswal. Abbe hield ook nog drie koeien.
589 z16; 66 16250317 Aaltie Gerrijtsdr. - - - - Sicke Tijerxz. Tichelaar - - - - Vliet (slot) Aaltie 6-11-1624 overleden.
590 z16; 75 16250324 Meintse Jans Gortmaker Geertie Pietersdr. Sijke Jansdr. - - - - - - - Tuinen n.z. Meintse circa anderhalf jaar daarvoor overleden.
591 z16; 81 16250411 Albertie Jansdr. - - - - Pieter Lieuwisz. - - - - - Nieuwland "in de stelp" -
592 z16; 87 16250412 Atke Oenedr. - - - - Jan Melchiors Oosterveld Stempelsnijder van het landschap en Goudsmid - - - - - Beroep (goudsmid) n.a.v. posten. (Voet 385)
593 z16; 106 16250414 Oetke Haiedr. - - - - IJe Jansz. Kalkman - - - - Nieuweburen. -
594 z16; 118 16250425 Claas Henrix Proclamant Willemcke Govertsdr. - - - - - - - - - -
595 z16; 122 16250425 Corst Thielsz. Herbergier Griet Harmensdr. Foockel Jansdr. - - - - - - - - -
596 z16; 127 16250426 Jan Egberts Koekenbakker Trijn Pietersdr. - - - - - - - - - Jan overleden op 11-2-1624. (Niet in bakkersboek.) Trijn hertrouwt met Simon Egberts. (Zie 624 & 625)
597 z16; 136 v. 16250614 Sibrand Joannis Koopman Neeltie Jeronimusdr. - - - - - - - - - Sibrand 21-9-1623 overleden. Inboedel is reeds verkocht. Alleen brieven en schulden.
598 z16; 140 v. 16250622 Evert Luijtiens - Sijdske Jansdr. - - - - - - - - - -
599 z16; 145 16250715 Duco Gerrijts Gardenier Bauck Andriesdr. - - - - - - - - Olde Galileën bij Snakkerburen -
600 z16; 153 v. 16250808 Tet Buwedr. - - - - Tijeetse Sickes Vleeshouwer Jan Gabbisz. Tolman (gewezene) - - - -
601 z16; 157 16250816 Claes Cann Chirurgijn Maritien Alledr. - - - - - - - - - Zie 132.
602 z16; 162 v. 16250811 Jancke Jansdr. - - - - Sicke Haies Kistenmaker - - - - - -
603 z16; 165 16250000 N.N. - - - - - - - - - - - Naam van de boedellater niet vermeld!
604 z16; 168 16251017 Baucke Sioerdsz. Metselaar Griet Henrixdr. - - - - - - - - - -
605 z16; 173 v. 16251024 Reinu Geertsdr. - - - - Claes Luijties Schuitemaker - - - - Kleienburg Zie 606.
606 z16; 179 16251025 Nijes Jacobsdr. - - - - Jelle Hesselsz. Gortmaker Claas Luijtiesz. Schuitemaker - - - Zie 605.
607 z16; 182 16251104 Auck Sioerdsdr. - - - - Hemme Tauckis Vleeshouwer - - - - - -
608 z16; 190 16251108 Roeloff Claesz. Bode van gedeputeerde staten Lijsbet Idsertsdr. - - - - - - - - - Zie 609.
609 z16; 194 16251108 Lijsbet Idsertsdr. - - - - Jelte Jansz. - Roeloff Claasz. Statenbode - - - Zie 608.
610 z16; 197 16251109 Harper Splijtloff (sic) - Dorothea van Laar - - - - - - - - - Slechts gedeelte van de boedel.
611 z16; 201 v. 16251206 Simon Rieurds - Hiltie Abbedr. - - - - - - - - Wirdum -
612 z16; 205 16260117 Jan Doeckis Lakenkoper Sijdske Pietersdr. - - - - - - - - Eewal Beroep en adres n.a.v. posten. NB Inboedel niet getaxeerd.
613 z16; 241 16260310 Rints Hans Lensdr. - - - - Roeloff Harmens - - - - - - -
614 z16; 247 16260314 Tijebbe Geerts Boer Dieu Clasedr. - - - - - - - - Schilkampen, oosteinde Beroep n.a.v. posten.
615 z16; 253 16260315 Antie Andries - - - - Sijtse Rieurdsz. Appelverkoper - - - - - -
616 z16; 256 v. 16260317 Aaltie Harmensdr. - - - - Jacob Jansz. Kleermaker - - - - - -
617 z16; 261 v. 16260317 Trijntie Luijtiesdr. - - - - Jacob Jansz. Kleermaker - - - - - Een post. Schuld aan Trijntje van fl. 100,-.
618 z16; 262 v. 16260319 Foecke Broersz. - Trijntie Jelmersdr. - - - - - - - - - -
619 z16; 265 v. 16260428 Marten Jansz. Luijt Kleermaker Antie Asmusdr. - - - - - - - - - -
620 z17; 1 16260607 Trijntie Annedr. - - - - Arijen Jacobsz. Schrijver van de hopman Wiglius van Hania - - - - - -
621 z17; 13 16260612 Maritie Clasedr. - - - - Huijbert Jansz. Bleker (gewesene) - - - - - -
622 z17; 18 16260731 Gerrijt Thonisz. Boer Sijpck Jacobsdr. - - - - - - - - Nieuwland Beroep n.a.v. posten.
623 z17; 25 16261011 Jan Martensz. Hoofddiaken van Leeuwarden Hiltie Jacobsdr. Schellingwou - - - - - - - - - -
624 z17; 37 16261023 Brecht Harmensdr. - - - - Gale Tiaards Koopman (Steen, graan en zuivel) - - - - - Gale hertrouwt met Trijn Pietersdr. weduwe van Simon Egberts (Zie 596 & 625)
625 z17; 47 16261024 Trijntie Pietersdr. - - - - Simon Egberts Koekenbakker Galle Tiaardsz. - - - - (Zie 596 & 625)
626 z17; 56 16261123 Aaltie Martensdr. - - - - Jan Minnesz. Koopman (groothandelaar in winkelwaren) - - - - Amelandsstraat Adres zie f. 66.
627 z17; 66 v. 16261208 Aaff Olphertsdr. - - - - Sijtse Jellis - - - - - - -
628 z17; 69 16261208 Geis Pietersdr. - - - - Hemme Takis Vleeshouwer - - - - - -
629 z17; 71 16261213 Isbrand Rienx Timmermansgezel Rompck Takedr. - - - - - - - - - -
630 z17; 75 16270301 Aaltie Joannisdr. - - - - Freerck Tijepckis - - - - - - Aaltie ongeveer elf jaar daarvoor overleden.
631 z17; 79 16270307 Henrick Hansen Kleermaker Trijn Jacobsdr. - - - - - - - - - -
632 z17; 85 16270320 Wijtske Pietersdr. - - - - Marten Gijsbertsz. Schepen (olde) - - - - - Inventaris behelst alleen de boeken, de wollen kleren van Wijtske en het zilverwerk.
633 z17; 87 16270328 Lijsbet Clasedr. - - - - Douwe Seerpsz. Winkelier in kouzen en sokken. - - - - - Beroep n.a.v. posten
634 z17; 100 v. 16270403 Sicke Lolckis Vleeshouwer Idtie Gerrijtsdr. - - - - - - - - - -
635 z17; 107 16270606 Jetse Douwes Boer Aacht Goijedr. - - - - - - - - Op de Grachtswal buiten de Wirdumerpoort Beroep n.a.v. posten.
636 z17; 112 16270615 Claas Jansz. Koekenbakker Antie Wlckedr. - - - - - - - - - Claas Jansz. moet eerder getrouwd zijn geweest.
637 z17; 122 16270703 Haie Allerts Molenaar Rompck Rompckisdr. - - - - - - - - - Naast molen klein winkeltje.
638 z17; 127v. 16270719 Sierck Tijaelckis Vlaskoper Trijn Bauckis - - - - - - - - Een steeg op de Nieuweburen z.z. Beroep n.a.v. posten.
639 z17; 134 16270803 Wijtske Hoijtsma - - - - Tacito Ipckema Notaris publicus - - - - - Zie ook f. 133.
640 z17; 141 v. 16270904 Heine Wabbisz. Schipper Aeltie Hansedr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. praam met zeil in inventaris en vermelding in lijst Faber (1618).
641 z17; 147 v. 16270911 Albert Taackisz. Schoenmaker Trijntie Bauckedr. - - - - - - - - - -
642 z17; 156 16271004 Pietrick Cornelisdr. - - - - Eete Gerbens Gortmaker - - - - Nieuweburen Naast gortmakerij een winkeltje.
643 z17; 162 16271126 Gerbrand Bernardi Chirurgijn Berberke Albertsdr. - - - - - - - - - Zie 655
644 z17; 173 16271215 Ietien Henrixdr. - - - - Gadie Meinerts Proclamant der boelgoederen - - - - - -
645 z17; 179 16280103 Lijsbet Atesdr. - - - - Doede Hessels Boer - - - - Cambuur Beroep n.a.v. posten.
646 z17; 183 16280114 Lucia Cornelisdr. - - - - Jan Atisz. Hopman (olde) - - - - - Tevens winkel
647 z17; 188 16280207 Trijn Pietersdr. - - - - Foocke Rompckis Gortmaker - - - - Vliet n.z. Zie 648.
648 z17; 192 v. 16280207 Aafke Ofkis - - - - Foke Rompckes Gortmaker - - - - - Zie 647.
649 z17; 194 16280213 Aaltie Rinnertsdr. - - - - Tijeetse Jansz. Schoenmaker - - - - - Zie 650.
650 z17; 198 16280213 Henrickie Henrixdr. - - - - Tijeetse Jans Schoenmaker - - - - - Zie 649.
651 z17; 200 16280228 Geert Aarnts - - - - Jacob Jeltis Schuitmaker - - - - Olde Galileën -
652 z17; 206 16280417 Tied Haiedr. - - - - Tijaecke Aliffs Kuiper - - - - - -
653 z17; 216 16280428 Henrickie Feijckedr. - - - - Thomas Egberts Kleermaker - - - - - -
654 z17; 221 16280429 Lieuwe Obbisz. Burgerfaandrig Taatske Bauckedr. - - - - - - - - - -
655 z17; 229 16280619 Mr. Gerbrandus Bernardi Chirurgijn Berberke Alberts - - - - - - - - - Zie 643. Slechts gedeelte v.d. boedel is geïnventariseerd.
656 z17; 231 16280701 Dieucke Bentisdr. - - - - Adie Henrixz. Koopman (winkelier/kramer) en kaarsenmaker - - - - - Tevens kaarsmakersgereedschap.
657 z17; 239 v. 16280719 Nieske Jans - - - - Jan Eelckis Schipper - - - - - -
658 z17; 243 16280815 Ida Sijedr. - - - - Dirck Jansz. Sluchter - - - - - - Alleen hetgeen bij boelgoed is verkocht.
659 z17; 246 16280820 Trijntie Gerritsdr. - - - - Sioerd Jentis - - - - - - -
660 z17; 250 16281113 Sioerd Seerpsz. Boer Rinscke Lieuwisdr. - - - - - - - - Bilgaard Beroep n.a.v. posten.
661 z17; 259 16281126 Pouwels Beerntsz. IJzerkoper Antie Rieurdsdr. - - - - - - - - - -
662 z18; 1 16290126 Sicke Wiegersz. Schipper op Groningen Trijn Martensdr. - - - - - - - - - Volgens lijst Faber Sicke overleden in oktober 1679! Abuis dus.
663 z18; 5 16290302 Meints Algersdr. - - - - Thonis Roeloffsz. Metselaar - - - - - -
664 z18; 11 16290423 Anna Albertsdr. - - - - Jelte Jansz. Lijnslager - - - - Nieuwestad z.z. -
665 z18; 26 16290625 Sijds Innisz. - Sijts Clasedr. - - - - - - - - - -
666 z18; 35 16291003 Jan Claasz. - Reinu Martensdr. - - - - - - - - Nieuweburen, bij de opgang -
667 z18; 38 16291012 Frouck Gerrijtsdr. - - - - Jacob Bartelsz. Schipper - - - - - Kaagschipper. Zie 668. en Y32; 113 (nr. 1384)
668 z18; 41 16291012 Antie Hansesdr. - - - - Jacob Bartels Schipper - - - - - Zie 667 en Y32; 113 (nr. 1384).
669 z18; 44 16291202 Trijn Dirxdr. - - - - Frans Douwes Bakker - - - - - -
670 z18; 51 v. 16300120 Berber Hijlckisdr. - - - - Wijbe Sioerds - - - - - - -
671 z18; 58 16300222 Eelck Jansdr. - - - - Simon Jacobsz. - - - - - Bij de Doelen -
672 z18; 61 v. 16300322 Sijts Foxedr. - - - - Pieter Coertsz. Korfmaker - - - - - Zie 673.
673 z18; 66 16300322 Rints Rochus - - - - Rippert Ariensz. - Pieter Coerts - - - - Zie 672.
674 z18; 68 v. 16300415 Trijntie Dirxdr. - - - - Tijepcke Takes Koopman / Graankoper - - - - - Beroep n.a.v. posten.
675 z18; 82 16300419 Caarll (sic) Everts Stadsbode Jantien Jansdr. Geeske Brongersdr. - - - - - - - - -
676 z18; 87 16300528 Dieucke Rinnertsdr. - - - - Meinard Tiaardsz. Gortmaker - - - - Nieuwestad z.z. -
677 z18; 93 16300622 Jan Jacobs - Anna Doeckisdr. - - - - - - - - - -
678 z18; 97 16300706 Jantien Clasedr. - - - - Pieter Wlbis Bode van Gedeputeerde Staten - - - - - In inventaris hoofdje "Spaansche stoelmakers waren!"
679 z18; 105 16300805 Heltie Joannis - - - - Reinier Jans Pottenbakker - - - - Vliet z.z. -
680 z18; 109 v. 16300811 Fia Frielsma - - - - Balthus Willems Broeckman - - - - - Over de kelders -
681 z18; 117 16300816 Christiaan Hansz. - - - - - - - - - - - Alleen de goederen die bij testament aan zijn dochters Lucia een Geertruijt vermaakt zijn.
682 z18; 120 16300902 Maaijcke Gerrijtsdr. - - - - Willem Jansz. Kleermaker - - - - Nieuweburen -
683 z18; 123 16301004 Hijlck Sibrandsdr. - - - - Gerrijt Gerrijts Croddehoff (?) Timmerman - - - - - Zonen (?) van Gerrijt Gerrijts worden Sibrandus en Gerardus Croddehoff genoemd.
684 z18; 127 16301105 Eets Sickisdr. - - - - Renger Minnes Leertouwer - - - - Schavernek -
685 z18; 134 16301203 Antie Herisdr. - - - - Albert Jacobs - - - - - Tuinen n.z. -
686 z18; 139v. 16310107 Anna Harmensdr. - - - - Wolter Wolters Poppenkramer - - - - - -
687 z18; 143 16310110 Frouck Pietersdr. - - - - Lolle Jansz. Geelgieter - - - - Peperstraat -
688 z18; 153 16310128 Hill Jansdr. - - - - Gerben Eeffsz. - - - - - Bij de Put -
689 z18; 157 16310127 Dirck Henrixz. Wagenmaker Jantien Jansdr. - - - - - - - - - -
690 z18; 162 16310208 Dirck Gerrijts Boer Ints Hilbrandsdr. - - - - - - - - Nieuwland -
691 z18; 172 16310210 Marij Sioerdsdr. - - - - Eelcke Dirx Koopman (winkelier in zuivel en vlees) - - - - Schavernek -
692 z18; 182 16310311 Jan Jansz. Glazemaker Jantien Douwis - - - - - - - - Sacramentsstraat -
693 z18; 187 16310405 Antie Luijtiesdr. - - - - Douwe Frans - - - - - Vliet n.z. -
694 z18; 191 16310419 Aerntie Tijepckedr. - - - - Lambert Lamberts Camp - - - - - - NB f. 193v. en 197v. zijn blanco.
695 z18; 209 16310425 Tijeetske Piersdr. - - - - Dirck Jansz. - Sijbe Tijerx Olieslager - - - -
696 z18; 214 16310826 Inte Douwis Schipper Saack Tiaardsdr. Antie Botedr. - - - - - - - Speelmansstraat -
697 z18; 219 16310830 Rixtie Takis Amama - - - - Thomas Dirx Chirurgijn - - - - - Rixtie is dochter van de oud burgemeester Taco Amama
698 z18; 230 16320301 Jantien Albertsdr. - - - - Arien Simons Gardenier - - - - Olde Galileën -
699 z18; 244 16320306 Metke Alledr. - - - - Eepe Sippis Hellinga - - - - - - -
700 z18; 259 16320514 Siouck Johannisdr. - - - - Eelcke Wtsis (Oedsis) Metselaar - - - - - Zie y31a; 389 (nr. 1352)
701 z18; 263 16320521 Sibrich Dirxdr. - - - - Henrick Sibrens Schipper - - - - Korfmakersstraat Beroep n.a.v. posten en lijst Faber.
702 z18; 268 16320524 Doedtie Foppedr. - - - - Keimpe Pieters Stalman - - - - Bij de Wirdumerpoort Adres n.a.v. posten.
703 z18; 279 16320803 Jan Jochums Schipper (grootschipper) Luts Juckedr. - - - - - - - - - Plus winkeltje.
704 z18; 286 v. 16320823 Hiltie Hansedr. - - - - Jetse Eelckis Schipper (grootschipper) - - - - - Grietie Roeloffsdr. X Jetse Eelckis (Zie 705).
705 z18; 290 v. 16320823 Anthoon Anthonis - Grietie Roeloffsdr. - - - - - - - - - Grietie Roeloffsdr. X Jetse Eelckis (Zie 704).
706 z19; 1 16320912 Dieucke Gerbensdr. - - - - Wolter Pieters Gardenier - - - - Buiten de Hoeksterpoort -
707 z19; 7 16330307 Eefke Herisdr. - - - - Jan Wierds Goudsmid - - - - - Voet nr. 394.
708 z19; 13 16330308 Jouck Douwis - - - - Jetse Auckis Schipper op Dokkum - - - - - Zie 709. Jetse Auckis x Mints Heinisdr.
709 z19; 17 16330308 Tabe Lieuwis - Mints Heinisdr. - - - - - - - - Amelandsstraat (hoek van, aan het bolwerk) Zie 708. Jetse Auckis x Mints Heinisdr.
710 z19; 21 16330327 Evert Jacobsz. - Boer - - - - - - - - Bilgaard Beroep n.a.v. posten.
711 z19; 26 16330408 Willem Jarichsz. Metselaar/ koopman van kleine waren Tiaardtie Allertsdr. - - - - - - - - Grote Kerkstraat (hoek met de Kleine Kerkstraat) -
712 z19; 31 16330620 Jan Jansz. Duijff - Geeske Elants (?) Elants (?) - - - - - - - - Vismarkt (bij de) Adres n.a.v. posten
713 z19; 43 16330627 Claas Jochums Smid Rompckien Jansdr. - - - - - - - - Wirdumerdijk (bij de poort) Adres n.a.v. posten.
714 z19; 50 v. 16330822 Jan Lioeloffs Bakker Eebel Doeckisdr. - - - - - - - - - Jan Lioeloffs niet in bakkersboek.
715 z18; 55 16340108 Antie Jacobsdr. - - - - Gerrit Outgers Turfschipper (?) - - - - Vliet n.z. Beroep n.a.v. post op f. 59v.
716 z19; 61 16340130 Antie Heeredr. - - - - Watse Gepkis - Henrick Gerritsz. Hanenburgh - - - - -
717 z19; 69 16340220 Gerrit Jansz. Pannebakker Lisck Freerxdr. - - - - - - - - Vliet z.z. -
718 z19; 75 v. 16340303 Jeltie Augustinidr. Ens - - - - Tiaard Doeckis - - - - - - Tiaard "voor enige jaren deser wereld overleden."
719 z19; 86 16340317 Harmen Gerrijts Pannebakker Sepck Weldtsdr. - - - - - - - - Vliet z.z. -
720 z19; 88 16340318 Frans Wolters Winkelier Bauck Dirxdr. - - - - - - - - Droevendal Beroep n.a.v. posten.
721 z19; 92 16340709 Henne Wilckis Gortmaker Antie Dirxdr. - - - - - - - - Ossenhiem Plus winkel.
722 z19; 96 v. 16341013 Wendeltie Wilckisdr. - - - - Evert Sapis Bierdrager Tijebbe Bauckis Schedemaker - - - -
723 z19; 101 16341013 Geel Daems (Damus) - - - - Tijebbe Bauckis Schedemaker - - - - Peperstraat Naam van boedellaatster niet opgeschreven. Deze is achterhaald m.b.v. klapper op ondertrouw. Adres n.a.v. posten.
724 z19; 104 16341016 Dieucke Jacobsdr. - - - - Orck Meijlis Kuiper en houtkoper - - - - Nieuwestad z.z. Orck Meijlis x Gaatscke Dirxdr.
725 z19; 114 16341119 Roelofke Allertsdr. - - - - Pieter Andries Schuitevoerder of -maker - - - - Vliet n.z. Beroep n.a.v. posten. Niet in lijst Faber. Zie 726.
726 z19; 118 v. 16341119 Taack Wijbisdr. - - - - Pieter Andries - - - - - - -
727 z19; 120 16350115 Sierck Dirx Brouwer Maaicke Gerbensdr. - - - - - - - - - Zie nr. 573 en y31a; 311ff. .(25-5-1624) Sierck Dirxz. brouwersgezel geboren en wonende te Hilaard trouwt met Maijke Gerbens weduwe van Willem Henrix brouwer.
728 z19; 135 16350406 Ulcke Cornelisz. Schipper op Groningen Tettie Joostedr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. post op f. 138. NB niet in lijst Faber.
729 z19; 139 16350408 Sibrich Aerntsdr. - - - - Aijse Henrixz. Smid - - - - Vliet z.z. Zie 730.
730 z19; 148 16350409 Feijck Edsisdr. - - - - Aijse Henrixz. Smid - - - - - Zie 729.
731 z19; 150 v. 16350511 Lieuwe Lieuwedr. - - - - Albert Johannis Houtzager - - - - - Zie 732.
732 z19; 152 v. 16350511 Mients Wopckedr. - - - - Albert Johannes Houtzager - - - - - Zie 731.
733 z19; 155 v. 16350525 Henrick Egberts Bezemmaker Rienckien Hesselsdr. - - - - - - - - Vliet, slot. Adres n.a.v. post.
734 z19; 159 16350525 Rienckien Hesselsdr. - - - - Henrick Egbertsz. Bezemmaker - - - - - -
735 z19; 161 16350721 Fijke Rintsedr. - - - - Johannes Harts Bakker - - - - Tuinen In Bakkersboek als Johannus Hardts.
736 z19; 166 16350826 Maritien Harmensdr. Herbergierster (?) - - - Simon Ketel - Adam Henrix Tabakverkoper (?) - - Schavernek Veronderstelling herberg i.v.m. aanwezig heid van 9 bedden plus een bankbedje. Beroep ? van Adam i.v.m. met aanwezigheid van handelsvoorraad tabak.
737 z19; 172 16351006 Rintie Eegis Bierschipper Tijeetske Henrixdr. - - - - - - - - - In lijst Faber als Riencke Ieges. Plus winkel. Geen schip in inventaris.
738 z19; 183 v. 16351013 Antie Freerxdr. - - - - Rijck Sioerds Weger in de waag - - - - - -
739 z19; 188 v. 16351229 Gerrijt Freerx Breider Lubke Aernsdr. - - - - - - - - - -
740 z19; 193 v. 16351230 Lodewijck Pieters Bachman - Aaff Jochumsdr. - - - - - - - - Raadhuispijp (bij de) Adres n.a.v. post.
741 z19; 199 16360126 Jan Reiloffsz. Chirurgijn ('binnen deser stede') en Veldscheerder ('onder de comp. van Sijne Genade') Hesterke Nooth - - - - - - - - - -
742 z19; 206 16360208 Pieter Sijpts Koopman (in aardewerk) Haebel Jacobsdr. - - - - - - - - - Koopman in aardewerk, zie f. 211 en 213v.
743 z19; 214 16360524 Jantien Douwisdr. - - - - Jan Jansz. Glazemaker - - - - - -
744 z19; 226 16360527 Trijn Jansdr. - - - - Johannis Wlbes Grootschipper Jan Jansen Koopman - - - NB niet in lijst Faber. Onduidelijk waar Jan in handelt.
745 z19; 233 16360714 Trijntie Douwes Winkelierster (koopvrouw in winkelwaren) - - - - - - - - - - Trijntie voerde één huishouding met Jetse Jansz. schipper en Bauck Douwes zijn vrouw. (Wel in Faber.) Bezittingen Jetse niet geïnventariseerd. Beroep n.a.v. posten.
746 z19; 242 16360000 Bettien Martens - - - - Meinart Folckerts Bakker - - - - - -
747 z19; 244 v. 16360000 Orck Riencks Vlaskoper Martien Diorres - - - - - - - - - -
748 z19; 262 v. 16360525 Foppe Sijes Koemelker Antie Clasedr. - - - - - - - - Jacobijnen (bij) -
749 z19; 265 v. 16361013 Sierck Foppes Tannia Koopman (zuivel) Trijntie Gosses Reinu Tialckis - - - - - - - - Handelsvoorraad bestaat uit boter.
750 z20; 1 16361018 Hans Hurdema(n) Adelborst onder de kapitein Philippus van Boshuisen Rixt Henrixdr. - - - - - - - - - -
751 z20; 9 16361020 Eelck Auckisdr. - - - - Gualterus Steenkist - Simon Bottis Kruidenier - - - -
752 z20; 12 16361108 Buwe Jelgers Koopman (winkelier) Jeltie Allertsdr. - - - - - - - - - Koopman is meer een soort winkelier.
753 z20; 19 16361115 Giels Folckertsz. Kramer en mutsenmaker Griet Pietersdr. - - - - - - - - - Zie y39; 459 nr. 1774. Huisraad niet getaxeerd.
754 z20; 34 16370222 Rinskien Tziallingsdr. - - - - Jan Harmens Bakker - - - - - -
755 z20; 42 16370000 N.N. - - - - - - - - - - - Acte is niet geheel afgeschreven.
756 z20; 50 16370320 Gerrit Hessels Gardenier Eelck Pietersdr. - - - - - - - - Bij de bonte osse in de klokslag. -
757 z20; 55 16370403 Pieter Annis Boer Frouck Sijdsis Trijn Pieters - - - - - - - Wilaardsterburen Beroep n.a.v. posten.
758 z20; 60 16370419 Trijn Dircks - - - - Obbe Piters Portier (v.d. Vrouwenpoort) - - - - - Zie 759.
759 z20; 64 v. 16370419 Saep Riencks - - - - Obbe Piters Portier (van de Vrouwenpoort) - - - - - Zie 758.
760 z20; 66 16370429 Gerbrich Jurrijensdr. - - - - Pijtter Schiere Rustmeester - - - - - -
761 z20; 71 16370708 Gerbrich Roeloffs - - - - Douwe Lamberts Deurwaarder - - - - - -
762 z20; 78 16370706 Rinnert Tiaerdts - Auckien Tierx - - - - - - - - - -
763 z20; 83 16370818 Gercke Gerrijtsz. Metselaar Geel Buwes - - - - - - - - Jacobijner kerk (bij de) Beroep n.a.v. post. Zie 784.
764 z20; 89 16370925 Tonis Sickes Schuitevoerder Aefke Timensdr. - - - - - - - - Vliet, Slot van Adres deels n.a.v. post. Aefke Timens wordt elders in de inventaris Aefke Tonis genoemd. (In de zin van Aafke Tonisvrouw?)
765 z20; 92 v. 16371101 Sijts Heijns - - - - Jan Sickes - - - - - - -
766 z20; 95 v. 16371205 Neeltje Jacobs - - - - Wibren Jansen Molenaar - - - - Wijnhornster molen onder de klokslag -
767 z20; 100 16380110 Hijlck Mellis - - - - Hoite Jouckes Gardenier - - - - Slot van het Vliet? Beroep n.a.v. post.
768 z20; 104 16380110 Antie Jans Winkelier - - - Hoite Jouckes - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
769 z20; 107 v. 16380125 Arent Eelkes - Frouck Clases - - - - - - - - Molenstraat Arent ca. 1 jaar daarvoor overleden. Adres n.a.v. post.
770 z20; 111 v. 16380130 Uble Ates - Marij Clases - - - - - - - - - Uble circa 7 weken daarvoor overleden. NB inventaris niet getaxeerd!
771 z20; 116 16380202 Uijlk Johannesdr. - - - - Gerben Gerbens - - - - - - Uijlk in maart 1637 overleden. De estimatie op f. 119 v. hoort bij dit nummer. Potloodnummering aldaar is abuis.
772 z20; 120 16380214 Jan Alberts - Lijsbet Teunis - - - - - - - - Weaze (op de hoek tegen het bolwerk) -
773 z20; 125 16380220 Taco Sakes Boelema - Sibbel Michiels - - - - - - - - Kleine Kerkstraat Adres n.a.v. post. NB f. 131 is blanco.
774 z20; 133 16380301 Gerrit Gerckis Metselaar Aelke Wouters - - - - - - - - - Beroep naar akte ondertrouw. 9-9-1632 trouwden Gerrit Gerckis mr. metselaar en Aaltie Woltersdr.
775 z20; 138 16380409 Balthasar Stuijffsant Predikant Stijntie Pijttersdr. - - - - - - - - Delfzijl Balthasar is vader van Pieter Stuivesant. Zie ook Jensma, "Over de jeugd van Pieter Stuivesant" in De Vrije Fries LXXIV (1990), noot 57.
776 z20; 143 16380423 Jan Henrixz. - Roelofke Martensdr. - - - - - - - - - -
777 z20; 148 16380423 Hendrick Hendricks - Lijsbet Wibres - - - - - - - - - -
778 z20; 150 v. 16370429 Heijn Cornelis Apotheker Auckien Heijns - - - - - - - - Vliet n.z. N.B. Datum mogelijk verkeerd. Akte staat tussen april 1638!
779 z20; 156 16380416 Jacob Jacobs Scheepstimmerman N.N. Antie Jans - - - - - - - - -
780 z20; 165 16380611 Jacob Adams - - - - - - - - - - - Jacob "van hier vertrokken zijnde."
781 z20; 166 16380621 Maijke van Vickefort - - - - Minne Sickes Goudsmid - - - - - Voet nr. 388. Typering mede n.a.v. Voet.
782 z20; 169 v. 16380701 Trijnke Jelbesdr. van Oosten - - - - Jacob Pieters Hoek - - - - - - -
783 z20; 177 16380704 Pieter Ulbes Bode Antie Tiaerds - - - - - - - - Galileester Kerkstraat Adres n.a.v. post. Zie y42; 251 (nr. 1911)
784 z20; 181 16380723 Heere Baukes Timmerman Geel Buwedr. - - - - - - - - - Zie 763. NB zowel inventarisatie van Geel's als van Heeres goederen.
785 z20; 185 16380904 Duike Jans - - - - Claes Meijnerts - - - - - - -
786 z20; 189 16381100 Hopingium Marlou - Marrijtien t Hoen - - - - - - - - - -
787 z20; 192 16360824 Jan Alberts Herbergier Lijsbet Jansdr. - - - - - - - - - NB Niet getaxeerd.
788 z20; 194 16390206 Jasper Jansen Schipper Antie (Anke) Hansesdr. - - - - - - - - - Zie lijst Faber.
789 z20; 199 16390225 Gerrit Heijns Gardenier Geert Cornelis - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten. Zie 790 Dirck Gerrits is zoon van Gerrit Heijns.
790 z20; 202 v. 16390226 Dirck Gerrits Gardenier Tied Thomas - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten. Zie 789 Dirck Gerrits is zoon van Gerrit Heijns.
791 z20; 206 16390307 Albert Berents Wever Tiam(ke) Takesdr. - - - - - - - - Nieuweburen Beroep en adres n.a.v. posten.
792 z20; 211 16390308 Jan Gerrits Glazemaker Martien Egberts - - - - - - - - Kleine Hoogstraat Adres n.a.v. post.
793 z20; 213 v. 16390502 Aene Edgers - - - - - - - - - - Sacramentstraat Aene Edgers is "fugatijf".
794 z20; 216 16390423 Harmen Hendrix Roermaker Geertien Jacobsdr. - - - - - - - - Kleine Kerkstraat Adres n.a.v. post.
795 z20; 220 v. 16390000 Hessel Pijtters - Trijntie Edserts - - - - - - - - - -
796 z20; 225 16390522 Hette Haenties - Antie Sibesdr. - - - - - - - - - -
797 z20; 229 16390621 Tietske Fransesdr - - - - Oege Folkerts - - - - - - Zowel inventarisatie van Tietskes als Oeges goederen.
798 z20; 232 16390624 Everd Gerrits - Machteld Clasesdr. - - - - - - - - Vrouwenpoort (bij de) -
799 z20; 237 v. 16390806 Marij Jansdr. - - - - - - - - - - - -
800 z20; 241 16400229 Gerben Hendrix Assistent der stad - - - - - - - - - - -
801 z20; 245 16400318 Rinske Alberts - - - - Claas Sipkes - - - - - - -
801,1 z20; 248 16400420 Inscke Jans - - - - Ecke Rienx - - - - - - Wordt vervolgd op f. 255!
802 z20; 250 16400424 Dominicus van Meden Majoor en wachtmeester Sara Joostes - - - - - - - - - Alleen goederen die onverkocht zijn.
803 z20; 259 16400504 Claes Hessels Wagenaar (op Groningen) Marij Hilledr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. post op f. 263.
804 z20; 264 16400604 Jan Coenders Burgerhopman (oud) - - - - - - - - - - -
805 z20; 268 16401009 Anthonie van Hees Raad en Bouwmeester der stad Janke Simons Henrickien Jurriensdr. - - - - - - - - Zie nr. 843. Naam echtg. 2 uit klapper op ondertrouw.
806 z20; 278 16401020 Pijtter Wigers Turfschipper N.N. Meints Sioerdts - - - - - - - Schilkampen Beroep n.a.v. post. (Niet in lijst Faber).Zie 807.
807 z20; 280 16401020 Meints Sioerdtsdr. - - - - Allert Johannes - Pijtter Wigers - - - - Zie 806. Naam echtg. 1 aldaar.
808 z20; 281v. 16400511 Aatie Pietersdr. - - - - Aernt Lammers Smid - - - - - -
809 z20; 285 16410201 Pieter Ottes Provenier in Anthony Gasthuis - - - - - - - - - - Pieter overleden in oktober 1640.
810 z20 286 v. 16410215 Trijnke Sching(en) Dienstmaagd van de hopman Bartel Mamminga - - - Willem Harmens - - - - - - -
811 z20; 288 v. 16410406 Claes Fox - Antie Feddrix - - - - - - - - - Claes 6 en 1/2 jaar daarvoor overleden.
812 z20; 291 v. 16410419 Albert Alberts Kleermaker Trijntje Jansdr. - - - - - - - - - Niet getaxeerd. NB vervolg op f. 314v.
813 z20; 293 16410601 Aede Alefs Schipper Jeltie Tiaerds - - - - - - - - - NB Aede Alefs niet in lijst Faber, evenmin als Broer Johannes de nieuwe m. van Jeltie Tiaerds. Op f. 294 v. "Een schip mette beurt en ander toebehoorten wardeerd op dusend gln -1000-0-"
814 z20; 295 v. 16410601 Grietie Sents - - - - Claes Epes Metselaar - - - - Galileesterkerk, achter Adres n.a.v. post.
815 z20; 298 16410921 Trijntie Henrix - - - - Henrik Huberts Brouwer - - - - - Zie 816, 824 en y37; 87. Trijntje rond kerst 1640 overleden. (25-2-1625 gerecht) Hendrick Huijberts brouwersgezel trouwt met Trijntie Hendricks geb. te Leeuwarden.
816 z20; 304 v. 16410922 Sioerdke Sibesdr. - - - - Jan Henrix - Henrik Huberts Brouwer - - - Zie 815, 824 en y37; 87ff. 3-10-1641 Trouwden Hendrick Huberts brouwer, weduwenaar en Sioerdtie Sibes weduwe van Jan Hendricks bakker.
817 z20; 307 16411006 Aeltie Meiles - - - - Douwe Ables - - - - - - -
818 z20; 311 16410805 Rinnert Sioerds Boer Anna Pieters - - - - - - - - Bilgaard Rinnert overleden op 9-5-1641. NB f. 314 v. bij nr. 812
819 z21; 1 16410505 Eme Agges Kleermaker - - - - - - - - - - Inventaris opgemaakt door een notaris.
820 z21; 5 16420201 Tettie Jelmers - - - - Jan Jetses Bakker - - - - Nieuwbuursterpijp (bij de) Adres n.a.v. post.
821 z21; 14 16420302 Gaetske Dirxdr. - - - - Orck Meiles Kuiper - - - - - -
822 z21; 21 16420317 Trijntje Douwedr. Winkelier - - - - - - - - - - Goederen behoorden mede toe aan (haar zuster?) Bauck(ien) Douwedr. Beide dames runden gezamelijk de winkel.
823 z21; 33 16420328 Janke Rienx - - - - Jan Tierx Kousenkoper - - - - - -
824 z21; 42 16420329 Hendrick Huiberts Brouwer - - - - - - - - - - Zie 815 en 816 en y37; 87ff. Interessante opsomming van al het gereedschap. Taxateurs (drie brouwers) van het brouwgereedschap zijn: de gemeensman Sibe Piers, Hendrick Pijtters en Sibren Dircks.
825 z21; 44 16420415 Hendrick Freercks Bakker Anne Siouckesdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. post op f. 45.
826 z21; 46 16420421 Grietie Aernts - - - - Gerrijt Tomas Wever - - - - Nieuweburen Zie 827 Gerrijt Tomas x Lutske Martens.
827 z21; 49 16420421 Gerrijt Hendrix Wever Lutske Martens - - - - - - - - Nieuweburen Zie 826 Gerrijt Tomas x Lutske Martens. Beroep n.a.v. post op f. 52. Adres n.a.v. post op f. 52v. NB f. 53 blanco.
828 z21; 57 16420623 Taecke Annis - Antie Jans - - - - - - - - - Toponiemen in klokslag (f. 60).
829 z21; 61 16420627 Janke Allerts - - - - Gauke Pijtters - Egbert Freercks - - - - Genoemd wordt "Hans Lenzesteeg bij Wirdumerpoort".
830 z21; 64 16420629 Michiel Frans Molenaar Stijntie Feddes - - - - - - - - - -
831 z21; 67 16420630 Edsert Jansen Koekenbakker Machteltie Pijtters - - - - - - - - Amelandspijp (bij de), "daer de roode koe wthangt" Adres n.a.v. post op f. 71v.
832 z21; 72 16420713 Feck Goslijcx - - - - Edgaer Andries Boer of Koemelker - - - - - Beroep n.a.v. posten op f. 74 en 74v.
833 z21; 75 v. 16420822 Lieuwe Sijtses Winkelier Griet Wijssedr. - - - - - - - - - Zie 834. Beroep n.a.v. posten.
834 z21; 94 16420823 Maerten Foeckes Marskramer en Imker Griet Wissedr. - - - - - - - - - Zie 833. Beroep n.a.v. post op f. 95 "een marsse met cramerije" en post op f. 95v. "60 corven bijen ijder 4 cgl fecit 240-:-:".
835 z21; 99 16420801 Trijntie Fransesdr. - - - - Haucke Eeskes Brouwer - - - - - Zie y34; 331 (nr. 1515).(21-7-1633) Trouwden Hauck Iskes brouwersknecht en Trijntie Fransesdr. beiden van Witmarsum.
836 z21; 102 16421101 Meijnu Harmens - - - - Rutger Eelckes Lakenbereider - - - - - -
837 z21; 107 16421102 Pijer Tiepckes - Wibrich Jacobs - - - - - - - - - -
838 z21; 111 v. 16421228 Rienckien Hessels - - - - Hendrick Egberts - Tecke Meijnts - - - - -
839 z21; 114 v. 16430109 Lucas Salamons van Lingen Scherprechter Frouck Pijttersdr. Aeltie Pijtters - - - - - - - - Zie y33; 487g e.v. Naam echtg. 1 op f. 131.
840 z21; 182 16430118 Magdalena Wijmerius - - - - Lieuwe Henricxz. Stoelwinder - - - - - -
841 z21; 135 16430213 Claes Jans Koekenbakker (en Koopman) Antie Uijlckes - - - - - - - - Vismarkt, bij de Adres n.a.v. post op f. 142v.
842 z21; 147 16430213 Dirck van Essen - Clara Hanses - - - - - - - - - -
843 z21; 153 16430316 Hendrickien Jurrijens - - - - Anthonis van Hees Raad en Bouwmeester - - - - - Zie nr. 805.
844 z21; 156 16430410 Homme Sijpts Boer Griet Everts - - - - - - - - Hennewier onder de klokslag Zie 845,1. NB f. 160v. blanco. Beroep n.a.v. posten op f. 161ff
845 z21; 162 v. 16430502 Trijn Jans - - - - Jan Romkes - - - - - Put, bij de. In de doorgaande steeg. -
845,1 z21; 165v. 16430526 Jacob Pijtters - Griet Everts - - - - - - - - Hennewier Zie 844.
846 z21; 166 v. 16430612 Ael Lasesdr. - - - - Pijtter Outgers Boer - - - - Jelgershuisterburen Beroep n.a.v. posten op f. 169 ff.
847 z21; 171 16430612 Berber Claeses - - - - Pijtter Outgers Boer - - - - - -
848 z21; 172 v. 16430619 Pijttie Sioerdts - - - - Jan Tierx Boer - - - - Schilkampen Beroep n.a.v. posten op f. 176v. ff.
849 z21; 179 16430627 Gerrijt Isbrandts Boer Pijttie Wibes - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten op f. 183.
850 z21; 185 v. 16430629 Haring Hillebrandts - - - - - - - - - - Klokslag Slechts een gedeelte van de boedel geïnventariseerd.
851 z21; 189 16430724 Tomas Janssen - Ariaentie Rommerts - - - - - - - - - -
852 z21; 196 16430803 Jetse Jeips - Siuw Jansdr. - - - - - - - - - Inboedel is reeds verkocht.
853 z21; 202 16430929 Jurrijen Aernts - Bauck Jans - - - - - - - - - -
854 z21; 205 16431211 Jan Hendrickx - Jeltie Gerhaerdus - - - - - - - - - -
855 z21; 209 16440104 Sierck Ro(o)dmers (Rochus) Apotheker en Gemeensman Bauckien Eelckes - - - - - - - - - NB f. 228v. blanco. f. 229 is vervolg op f. 224v. bij kruisje.
856 z21; 230 v. 16440221 Griet Jacobs - - - - Seerp Sircx - - - - - Schavernek Adres n.a.v. post op f. 232v.
857 z21; 238 16440222 Keiltie Jans - - - - Arent Jurriens Hovenier - - - - Vliet Beroep n.a.v. posten op f. 241 v.
858 z21; 242 v, 16440304 Selij Apkes - - - - Jacob Wierds - Tijs Alberts - - - - Tijs Alberts te Stavoren
859 z21; 245 16440307 Jan Douwes Winkelier Nieske Sipckes - - - - - - - - - -
860 z21; 250 v. 16440330 Reinske Jacobs Singel - - - - Tierck Effren van Minsburen Pasteibakker - - - - - -
861 z21; 258 16440328 Griet Andles Boer - - - Timen Jelbis - - - - - Vierhuis Zie 865. Beroep n.a.v. posten op f. 265.
862 z21; 271 16440000 Davit Geerts - - - - - - - - - - Vliet n.z. "het Cromholt" Adres mede n.a.v. post op f. 273.
863 z21; 273 v. 16461117 Tiedt Tieerdts - - - - Doecke Jouckes - - - - - Vliet n.z. Zie 864.
864 z21; 275 v. 16461217 Aeth Doeckes - - - - Doecke Jouckes - - - - - - Zie 863.
865 z22; 1 16440424 Doutien Heeres - - - - Witsse Rienx - Timen Jelbes - - - - Zie 861.
866 z22; 29 16440521 Trijntie Pijtters - - - - Hedser Halbes Koopman (in kruidenierswaren) - - - - Amelandspijp, bij de -
867 z22; 49 v. 16440716 Melle Tiaerdts - Nel Louws - - - - - - - - - -
868 z22; 54 16440902 Attie Ates - - - - Hette Cornelis Wieldraaier - - - - - -
869 z22; 58 16441007 Joannes Noordenbosck Schrijver Siouckien Arents - - - - - - - - - -
870 z22; 62 16441008 Folkerus Harckema - Siouckien Arents - - - - - - - - - -
871 z22; 63 16441109 Nenck Reiners - - - - Gerrijt Outgers - - - - - - -
872 z22; 67 16441113 Eilaart Tonis - Tiauck Redmers - - - - - - - - - -
873 z22; 70 v. 16441217 Jacob Jacobs Eslingh - Antie Upkes - - - - - - - - - -
874 z22; 72 v. 16450109 Hedser Saeckes - Tettie Joostes - - - - - - - - - -
875 z22; 75 16450127 Attie Doijtses - - - - - - - - - - - -
876 z22; 78 16450217 Rijck Sioerts Weger in de Waag (en winkelier of koopman) Tietske Hendricks - - - - - - - - - Aanvulling beroep n.a.v. posten.
877 z22; 91 16450221 Rint Jans - - - - Freerck Gerrijts Tichelaar - - - - - Beroep n.a.v. posten.
878 z22; 94 v. 16450318 Jan Bousuir - Trijn Hendricks - - - - - - - - - -
879 z22; 98 v. 16450402 Heere Tiercks Boer Marij Sibrens - - - - - - - - Sierxmahoof, bij Beroep n.a.v. posten op f. 103.
880 z22; 108 16450421 IJets Jepes - - - - Tiepcke Harmens Koemelker - - - - - -
881 z22; 114 16450624 Tziets Takes - - - - Ruirdt Joukes Koopman (graankoper) - - - - - Ruirdt is graankoper! Handelsvoorraad heeft waarde van fl. 3714, 6625. (f. 114v.).
882 z22; 125 16450702 Griet Wijbes - - - - Andries Willems Kleermaker - - - - - -
883 z22; 130 16450714 Trijntie Wibrants - - - - Pieter Tonis Schipper Harmen Gerrijts Schipper op Deventer - - - Zie 884. Pieter Tonis niet in lijst Faber, Harmen Gerrijts wel. Pieter Tonis overleden na 1-8-1641. (f. 134)
884 z22; 134 v. 16450715 Harmen Gerrijts Schipper op Deventer Trijntie Wibrants - - - - - - - - Weaze Zie 883. Adres n.a.v. post. NB Trijntie niet eerste vrouw.
885 z22; 140 16450724 Aeff Everts - - - - Pieter Doijtses Turfschipper - - - - Vliet n.z. Beroep n.a.v. post op f. 142v.
886 z22; 143 16451014 Lieuwe Saskers - Geertie Doedes - - - - - - - - Nieuwbuursterpijp, bij de Adres n.a.v. post op f. 148.
887 z22; 152 16451016 Boutie Jetses - - - - Outger Jans - - - - - - -
888 z22; 159 16451022 Aucke Alberts - Auck Bauckes - - - - - - - - - Inventaris is niet getaxeerd
889 z22; 161 v. 16460309 N.N. - - - - Oedse Tiallings Lakenkoper - - - - - Overleden vrouw van Oedse wordt niet met name genoemd.
890 z22; 183 16460504 Siucke Pijtters - - - - Baucke Doekes Boer - - - - Cambuur Beroep n.a.v. posten op f. 188v. ff.
891 z22; 190 v. 16460526 Auck Eelckes - - - - Claes Claessen Wolkammer - - - - Boterhoek -
892 z22; 192 v. 16460527 Mathijs Jans Nijenhuis Roermaker Geertie Jacobs - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten op f. 194v.-195.
893 z22; 200 16460813 Trijntie Lodewijcx - - - - Dirck Feijes Boer - - - - Spanjaardslaan -
894 z22; 206 16461124 Margarita Haeck - - - - Jurrien Alberts Muntergezel - - - - - -
895 z22; 210 16461126 Douwe Pieters Schoenmaker Ebeltie Feijckes - - - - - - - - Atsmasteeg Zie voor datum f. 210 linksboven.
896 z22; 214 16460920 Neeltie Jans - - - - Hendrick Janssen Breda - - - - - - Voor datum zie f. 216
897 z22; 217 16460000 Sijke Minnesdr. - - - - Outger Janssen - - - - - Harlingen (?) -
898 z23; 1 16470118 N.N. - - - - Michiel Rinses Gemeensman - - - - - Naam overleden v. van Michiel niet genoemd. De inventaris wordt opgemaakt t.b.v. de stiefzoon van Michiel, Jan Everts om daarmee een boedelscheiding te maken. Jan Everts protesteert evenwel tegen de inventaris zoals deze opgemaakt is.
899 z23; 7 16470316 Riessel Clases - - - - Pieter Fokes Gortmaker - - - - Vliet -
900 z23; 12 16470324 Geertruit Wibbes - - - - Pieter Franssen Soldaat onder de Zwitserse compagnie - - - - - -
901 z23; 16 16470526 Hero Joachimi Notaris Publicus Grietie Jesma - - - - - - - - Wirdumerdijk -
902 z23; 26 16470707 N.N. - - - - Jan Janssen Gardenier - - - - Vliet n.z. Overleden v. Jan niet met name genoemd. Zie 903.
903 z23; 31 16470701 Belij Riemers - - - - Jan Janssen Gardenier - - - - - Zie 902.
904 z23; 34 16471108 Wijtse Ulkes Bezemmaker (?) Rixtie Clases - - - - - - - - Vliet n.z. Grote voorraad heide en "heinen". Beroep: bezemmaker, mandemaker of heidekoper.
905 z23; 40 16471209 Ulcke Ulckes - Antie Abbema Doetie Sipckesdr. - - - - - - - - -
906 z23; 55 16480117 Eefke Caspers - - - - Jan Mullenaer Corporaal onder de compagnie van Foppe van Grovestins - - - - - Zie 907.
907 z23; 57 16480117 Grietie Gerrijts - - - - Jan Mullenaer Corporaal - - - - - Zie 906.
908 z23; 58 16480314 N.N. - - - - Lieuwe Pieters Agricola Wachtmeester - - - - Oosterstraat Vrouw van Agricola niet met name genoemd. Adres n.a.v. post op f. 61.
909 z23; 63 16480426 Pijtter Jacobs - Trijntie Dircks - - - - - - - - - -
910 z23; 67 16480517 Jan Jeremias Conter - Antie Dijckmans - - - - - - - - - -
911 z23; 89 16480608 Wemke Libbes - - - - Sioerd Aernts Boer - - - - Kleienburg -
912 z23; 92 16491101 Mathijs Gerijts Beeckma - Joostie Dirx - - - - - - - - - Zie 913.
913 z23; 97 16481206 Berend Epes - Joostie Dircks - - - - - - - - Verlaat, het Zie 912.
914 z23; 108 16481213 Inne Pieckes Schuitemaker Jetske Freercx - - - - - - - - Kleienburg -
915 z23; 113 v. 16490214 Simen Jelgers Schuitemaker Grietie Jans - - - - - - - - Vliet z.z. -
916 z23; 120 16490416 Orsel Sibrants - - - - Casper Caspers Linnenwever - - - - Zaailand -
917 z23; 123 16490417 Claes Jouckes Boer Antie Pieters - - - - - - - - Vierhuis -
918 z23; 128 16490518 Antie Piers - - - - Pieter Oetses Metselaar - - - - Wabbe Wissesbrug, bij de Adres n.a.v. post op f. 129. Zie 919. Pieter Oedses x Trijntie Willems
919 z23; 130 16490518 Harmen Hendricks Bierdrager Trijntie Willems - - - - - - - - Opgang naar de Nieuweburen, bij het bolwerk. Zie 918. Pieter Oedses x Trijntie Willems.Adres n.a.v. post op f. 131.
920 z23; 132 16490523 Schelte Scheltes - Hijlck Tiercx - - - - - - - - Vliet n.z. -
921 z23; 135 16500116 Maijcke Gommerts - - - - Jan Obbes - - - - - Weerd -
922 z23; 137 16500211 Antie Jans - - - - Claes Igrams Kamerbode van de Staten van Friesland - - - - - Na de dood van Antie is reeds boelgoed gehouden. (f. 139v.).Zie 923 Ifke Gerrits x Claes Igrams
923 z23; 141 16500212 Jillis Ariens Luitenant van de timmerlieden Ifke Gerrits - - - - - - - - Bollemansstraat Zie 922 Ifke Gerrits x Claes Igrams.Adres n.a.v. post op f. 144.
924 z23; 146 16500214 Aeltie Jacobs - - - - Philips Jans Kleermaker - - - - - Plus winkeltje (kruidenierswaren). Zie f. 147v.
925 z23; 150 16500228 Meinert Folckerts Bakker Jancke Wouters - - - - - - - - - -
926 z23; 158 16500822 Antie Dircks Winkelier - - - - - - - - - Wijde of Aijtasteeg bij de Wirdumerpoort. Antie Dircks is heimelijk vertrokken. Inventaris is opgemaakt op verzoek van Hendrik Bauckes "wegens sijn interest so neffens huishuir als andersins." Beroep n.a.v. posten.
927 z23; 161 v. 16500905 Orck Hettis Herbergier en Burger sergeant Jancke Cornelis - - - - - - - - In de Pau Bij de Vrouwenpoort op de hoek van de Burmaniastraat. -
928 z23; 180 16501010 Wintien Jans - - - - Romcke Coerts Lakenkoper - - - - - -
929 z23; 208 16501104 Hendrick Meinerts - Sibbeltie Waetses - - - - - - - - - -
930 z23; 216 v. 16510110 Attie Obbes - - - - Pijtter Janssen Schoenmaker - - - - - Zie 931. Er is reeds boelgoed gehouden. Beroep n.a.v. posten op f. 219 ff. NB vervolg op f. 221v.
931 z23; 219 v. 16510110 Antie Didts - - - - Pijtter Jans - - - - - - Zie 930. NB f. 221 is laatste folio van deze inventaris. Daarna behorende bij nr. 930.
932 z23; 225 16510127 Jacob Willems Schol Zeilmaker en Winkelier Hendrickien Hendricx - - - - - - - - - Vervolg op f. 252.
933 z23; 236 16510210 Geurtie Pijttersdr. - - - - Claes Pijtters Schepen (old) - - - - Bagijnestraat Zie 934. Vervolg op f. 242 v. en 243. Potloodnummering abuis. Adres n.a.v. post op f. 242v.
934 z23; 247 v. 16510212 Lijsbettie Tuckschaep - - - - Claes Pijtters Schepen (old) - - - - - Zie 933. f. 251v. is laatste folio van inventaris. f. 252 - 254v. bij nr. 932.
935 z23; 255 16510507 Willemcke Jacobs Schol - - - - Dirck Hardts Koekenbakker - - - - Tuinen -
936 z23; 259 16510602 Geertie Everts - - - - Douwe Jacobs Portier van de Wirdumerpoort - - - - - -
937 z23; 266 16510505 Sicke Jans Wagenmaker Teetske Dircx - - - - - - - - - -
938 z23; 270 16510609 Eme Jans - Nieske Ruirdts - - - - - - - - - Zie 939 Nieske Ruirdts x Claes Janssen
939 z23; 272 v. 16510509 Reinske Pieters - - - - Claes Janssen Vogelkoper - - - - Vliet n.z. Zie 938 Nieske Ruirdts x Claes Janssen
940 z23; 277 16510509 Joannes Janssen - Baefke Douwes - - - - - - - - - -
567 y12; 1 15990402 Thoenis Jaspers - Idtscke Gerrijtsdr. - - - - - - - - - -
568 y12; 9 15990423 Bronger Alberdtsz. Kistenmaker Houck Oegesdr. - - - - - - - - - -
569 y12; 12 15990514 Wiebe Pieters - Marij Harmens Aeff Harmensdr. - - - - - - - - -
570 y12; 19 15990515 Louie Haijes Soldaat Lib Geertsdr. Anna Buuwes - - - - - - - - -
571 y12; 24 15990709 Anna Jansdr. - - - - Sijurdt Eelckesz. Kuiper - - - - - Beroep n.a.v. posten
572 y11; 29 15990714 Gerrijt Douwes - Talle Pietersdr. - - - - - - - - - -
573 y12; 32 15990728 Hill Aucke Douwesdr. - - - - - - - - - - Tuchthuis -
574 y12; 33 15990731 Folckert Rijenxz. Visser Anna Geertsdr. IJdt Heijns - - - - - - - Vliet n.z. -
575 y12; 39 15990820 Baaucke Baauckesz. Schipper Taadts Jansdr. - - - - - - - - - -
576 y12; 42 15990804 Frouck Jansdr. - - - - Hendrick Vitusr - - - - - - -
577 y12; 44v. 15990918 Griet Douwesdr. - - - - Sibe Martens - - - - - - Inventarisatie geschied op verzoek van de 'armebedieners der gemeente binnen deser stede' (diaconie).
578 y12; 46v. 15991003 Aacht - - - - Cornelis Molenaar - - - - - Inventarisatie geschied op verzoek van de hoofddiaken.
580 y12; 48 15991114 Hette Frijes - Aedt Hendrixdr. Sipck Douwedr. - - - - - - - - -
581 y12; 54 15991106 Joost Matheusz. - - - - - - - - - - - -
582 y12; 56 15991108 Bauck Hotzes - - - - Folckert - Hendrick Sanders Korporaalr - - - -
583 y12; 59 15991207 Jan Pijetersz. Schoenmaker - - - - - - - - - - -
584 y12; 61v. 15991217 Reijner Jelmersz. Burgemeester Lisck Gerckesdr. - - - - - - - - - F. 62r hoort hierbij. Zie 595!!
585 y12; 62v. 16001221 Lucijja Karstedr. - - - - - - - - - - - -
586 y12; 63 16000109 Gellius Hotzenius Snecanus - - - - - - - - - - - -
587 y12; 67 16000111 Jouu Jansz. Koemelker en metselaar? IJdt Centsdr. - - - - - - - - Tylkedam Beroep (?) n.a.v. posten.
588 y12; 69 16000204 Claes Cornelisz. Schipper (Tweebaksschipper) Alijdt Jacobsdr. - - - - - - - - Purmerend Claes lag met zijn schip voor het Statencollege tweebak te venten. In de nacht van 3 op 4 februari is hij daar echter overleden.
589 y12; 72 16000206 Lijuppe Buwesz. - Anna Harmensdr. - - - - - - - - - -
590 y12; 76 16000208 Lambert Feddesz. - Griedt - - - - - - - - - -
591 y12; 80 16000212 Maijcke Jelmersdr. - - - - Lourens van der Vaerdt Lakenkoper - - - - - Beroep n.a.v. posten.
592 y12; 88 16000226 Tonis Pijetersz. Hoedemaker Tijedts Albertsdr. Claeske Frouck Joannesdr. - - - - - - Nieuwestad z.z. Tevens blauwverfgereedschap.
593 y12; 96 16000228 Gilles Lens - Frouck Gillisdr. - - - - - - - - - Gilles verblijft op moment van inventarisatie in het tuchthuis.
594 y12; 107 16000315 Hidt Jelmers - - - - Jan - - - - - Schavernek -
595 y12; 113 16000317 Reijner Jelmersz. Schepen Ancke Wijgers Lucretia Ratallers Liscke Gerckedr. - - - - - - - Zie 584.
596 y12; 141 16000322 Anne Jousz. - Juwck - - - - - - - - - -
597 y12; 144 16000412 Claes Pijetersz. - Luts - - - - - - - - - echtg. 1 geïdentificeerd met index.
598 y12; 147 16000331 Dr. Joannes (van) Loo - Sijouck Aebbedr. - - - - - - - - - NB let op droogscheerderders gereedschap op f. 155 v.
599 y12; 166 16000625 Jan Rijenxz. Winkelier (en kramer) Neel Pijetersdr. - - - - - - - - Hoogstraat Beroep n.a.v. posten.
600 y12; 177 16000702 Anna Bottedr. - - - - Dirck Dirxz. Schipper - - - - - NB Anna laat haar erfschap (bij testament!!) aan de armen na. Schip is 7 last. NB niet in lijst Faber.
601 y12; 185 16000715 Tzomme Bauckesz. Hoedemaker Aecht Gedeonsdr. - - - - - - - - - -
602 y12; 191 16000718 Wijts Joseps - - - - - - - - - - - -
603 y12; 194 16000725 Michel Brinck - Trijncke Pijetersdr. - - - - - - - - - -
604 y12; 198 16000818 Claes Reijnersz. Panbakker Freed Hendrixdr. - - - - - - - - Jacobijner hof (voormalige) -
605 y12; 207 16000820 Michel Freerxz. Teemsmaker Tijets Lijeuwedr. Trijncke Aebesdr. - - - - - - - - -
606 y12; 224 16001016 Jochem Inckema Schrijver van een compagnie - - - - - - - - - - -
607 y12; 228 16001021 Ael Gijsbertsdr. - - - - Jan Dirxz. Zeepzieder - - - - - -
608 y12; 262 16001103 Seerp Jannsz. - Aecht Sickes Sijouck Feddedr. - - - - - - - - -
609 y12; 273 16001116 Jets Uudedr - - - - Pouwels Jellesz.r - - - - - - -
610 y12; 279 16001110 Tijets Pijeterdr. - - - - Lourens Jansz. Schoenmaker - - - - - -
611 y12; 285 16001111 Wijbe Rijenxz. Kaasdrager Grijet Tijaerdtsdr. - - - - - - - - - Zie GG1, f. 57v.
612 y12; 293 16001206 Douwe Dirxz. Bakker Anck Haijedr. - - - - - - - - Cammingahorne -
613 y13; 1 16010115 Trijncke Freexdr - - - - Henricus Joannes - - - - - Droevendal Adres n.a.v. posten
614 y13; 14 16010117 Mr. Hans Reijners van Duijseldorp Hellebaardier en wijnmeester van Willem Lodewijk Sijtske Jansdr. - - - - - - - - - Betreft alleen de goederen "in deze landen van Vrieslant".
615 y13; 19 16010119 Dr. Joannes Wilhelmus Velsius Medicus en mathemathicus Aecht van Schoenhoven IJmpck van Geel - - - - - - - - echtg. 1 op f. 38v.
616 y13; 56 16010327 Lodowijck Hendrixz. Glazenmaker Lume Jansdr. - - - - - - - - - -
617 y13; 64 16010410 Jacob Hendrixz. Kalkmeter en brouwer Claeske Clasesdr. - - - - - - - - - Beroep (brouwer) deels n.a.v. posten. Waarschijnlijk werd brouwgereedschap echter meestal verhuurd. (Zie f. 69v laatste post.)
618 y13; 71 16010320 N.N. - - - - - - - - - - - -
619 y13; 75 16010520 Magdalena Pijetersdr. Vroedvrouw - - - Tijaerdt Taeckesz.r - - - - - - -
620 y13; 84 16010617 Tedt Jacobsdr. - - - - Luijtzen Sijdtzesz. Bode bij het hof van Friesland - - - - - -
621 y13; 91 16010727 Wouter Jansdr. - - - - Jan - Mathijs Lambertsz. van Aken Luitenantr - - - -
622 y13; 94 16010826 Gerrit Dirxz. Smid Anna Jeltedr. Rijeme Hennedr. Geert Ottedr. - - - - - - Amelandspijp, bij de echtg. 1 en echtg. 2 geïdentificeerd met index. NB naast smederij ook een winkel in inventaris partijen zeisen en sikkels en kouzen.
623 y13; 109 16011005 Cornelis Fransz. Kleermaker Rins Lijsbeth Hendrixdr. - - - - - - - - -
624 y13; 115 16011013 Harmen Roeloffsz. - Grijetke Sijbolts - - - - - - - - - Alleen onroerend goed.
625 y13; 116 16011105 Grijet Hans Lens - - - - Pijeter Albertsz.r - - - - - - -
626 y13; 132 16011111 Grijet Wiggersdr. - - - - Johannes Heerckesz. Smid - - - - Nieuweburen Zie 633!
627 y13; 139 16011228 Hendrick Roeliffsz. Schipper Jacoba Jacobsdr. - - - - - - - - Jisp Hendrick lag voor het Statencollege. De avond daarvoor overleden.
628 y13; 142 16020106 Gats Hieronimidr. - - - - Hendrick Helmichsr - - - - - - -
629 y13; 146 16020118 Reijnsch Jorrijts Andringa - - - - Sijurdt Fockensr - - - - - - -
630 y13; 155 16020126 Minne Hardtsz. - Lubbich Claesdr. Anna Freerxdr. - - - - - - - Vliet n.z. -
631 y13; 165 16020128 Marten Nannesz. Boer Reijnts Gerrijtsdr. Aelcke Sijdtzedr. - - - - - - - Bilgaard Beroep n.a.v. posten.
632 y13; 172 16020208 Jel Tijerxdr. - - - - - - - - - - Grote Kerkstraat -
633 y13; 180 16020223 Grijet Wijgersdr. - - - - Jan Heerckesz. Smid - - - - - Zie 626!
634 y13; 182 16020316 Jurrijen Martensz. Schrijver van een compagnie Cornelia Jansdr. Hoechborgoengen Geertruid Harmensdr. Godtschals Pijetrick Herema - - - - - - - -
635 y13; 194 16020429 Jan Warners - - - - - - - - - - Nieuwestad z.z. ('in de neghen handt keessen') -
636 y13; 195 16020331 Arijen Lenardtsz. Graankoper Marritgen Jacobsdr. Margareta Oedtzma - - - - - - - - echtg. 1 geïdentificeerd met index. Arijen wordt cramer genoemd, maar is duidelijk in de groothandel in graan actief.
637 y13; 214 16020607 Tijallingio Thomae Schoolmeester (inden triviale schole) Jelcke Woutersdr. - - - - - - - - - -
638 y13; 228 16020615 Dr. Petrus Echten Advokaat Aelcke Ritskedr. - - - - - - - - - Zie nr. 1490. Echten is 11-9-1594 voor het Hof als advokaat geimmatriculeerd. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 22.).Echten is twee jaar daarvoor overleden.
639 y13; 237 16020625 Douwe Taeckesz. Schipper Lijsbet Haijesdr. - - - - - - - - Aan de wallen achter "t'hoechhuijs" Douwe en Lijsbeth en hun twee dochtertjes 14 dagen daarvoor aan pest overleden.
640 y13; 244 16020705 Lodewijck Fox Notaris - - - - - - - - - - -
641 y13; 247 16020706 N.N. - - - - Jan Tonisz. Bakker - - - - - -
642 y13; 254 16020713 Arent Jacobsz Verver (Blauwverver) Eebel Tijebbes Impck Sipckedr. Meijnts Berentsdr. - - - - - - - Zie z1, f. 221 ff.
643 y13; 277 16020726 Jelle Wijbez. Wever Antke Eennedr. - - - - - - - - Nieuweburen "bij d'opvanck vande wall" Beroep n.a.v. posten.
644 y13; 285 16020817 Nicolaes Tas Hoefsmid en hellebaardier van Willem Lodewijk - - - - - - - - - Bagijnestraat -
645 y13; 298 16020823 Rommert Simonsz. Lakenkoper Met Sipkedr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
646 y14; 1 16020901 Trijn Hendrixdr. - - - - Sijurdt - Jan Frans van der Meij - - - - Zie 661!
647 y14; 9 16020907 Geis Andriesdr. - - - - Jan Jansz. Doodgraver - - - - - Alleen gereed geld.
648 y14; 11 16020915 Wijbe Attzes - Rixt Jetzesdr. - - - - - - - - - Alleen inventarisatie van geld en waardepapieren. Wijbe lijdt op het moment van inventarisatie aan de pest.
649 y14; 21 16020930 Beijts Ritskesdr. - - - - Jacob Gerritsz. Lijndraaier - - - - - -
650 y14; 37 16020930 Aelcke Jans - - - - Gerben Ariensz. Wever - - - - - NB behalve inventaris tevens boedelscheiding.
651 y14; 48 16021011 Cornelis Jans Pott - - - - - - - - - - - -
652 y14; 52 16021012 Eeme Dirxz. Gezworen wachter Tijedt Albertsdr. - - - - - - - - Tuinen Eeme en Tijedt zes weken daarvoor aan de pest overleden.
653 y14; 68 16021021 Sijurdt Minnesz. - Provenier - - - - - - - - Gasthuis (St. Anthony) -
654 y14; 74 16021022 Willem Valicours - - - - - - - - - - - -
655 y14; 78 16021026 Sijts Annedr. - - - - Rienck Jetzesz. - - - - - - Alleen waardepapieren.
656 y14; 80 16021127 Reijnsck Annes - - - - - - - - - - - Betreft de kleren die in Reijnsck haar huis zijn aangetroffen en waarvan Jantke Cornelis en Ruijerdtke Dircxdr., echtelieden, verklaren dat zij hen ontstolen zijn.
657 y14; 82 16021209 Pijeter Binnertsz. Lakenkoper Geertijen Jansdr. Maeijcke van Voerdt Jijsck Geertsdr. - - - - - - Op de kelders "daer tblau lam wthangt" echtg. 1 naar index. Beroep n.a.v. posten. NB p. 151-153, 196/7 en 211 blanco!
658 y14; 214 16021215 Sijdtze Burchertsz. Kleermaker Rienck Gerloffsdr. - - - - - - - - Korfmakersstraat -
659 y14; 260 16021229 Jouck Reijnsdr. - - - - Frans Ublez. - - - - - - echtg. 1 op p. 269.
660 y14; 294 16030110 Boegh van Oldenborchs Adelborst - - - - - - - - - - -
661 y14; 304 16030118 Trijn Hendrixdr. - - - - Sijurdt - Jan Fransz. van der Meij - - - Wirdumerpoort, bij de (achter aan het bolwerk) Zie 646! (echtg. 1 aldaar)
662 y14; 324 16030131 Joest Matheus Hoedenmaker Fijntzen Lijeuwes - - - - - - - - - -
663 y14; 338 16030201 Auck Aesgedr. - - - - Hendrick Sijdtzesz. - - - - - Schilkampen -
664 y14; 366 16030208 Attke Eelckesdr. - - - - Dirck Gauckesz. Veekoopman ? - - - - Nieuwstad, z.z. "daer de negen keesen wthangen" Adres n.a.v. posten. Beroep is onduidelijk. In inventaris genoeg vee om Dirck als boer te kwalificeren. Maar aan de Nieuwestad? Bovendien bezit hij vrij veel onroerend goed. O.a. een brouwerij aan de Weaze welke door Sijbe Jansz gehuurd wordt.
665 y14; 406 16030229 Willem Dirxz. - Eelcke Sijdtzedr. - - - - - - - - Oldehoofsterstraat alias de Lijnbaan -
666 y14; 424 16030227 Jan Coernelisz. - Bakker - - - - - - - - Franciscuspijp, bij de -
667 y14; 434 16030000 Tijs Jansz. Koopman (graan- en zuivelkoper) Wijdts Wijlckedr. - - - - - - - - Nieuwestad z.z. Beroep n.a.v. posten. (Tevens handel in vee, zie p. 465.) NB p. 443 blanco.
668 y14; 484 16030317 Grijet Gossesdr. - - - - Roeloff Jansz. Bakker Pijeter Jacobsz. Schellingwou Bakker - - - Beroepen n.a.v. posten en klapper op bakkersboek.
669 y14; 560 16030323 Arent Folckertsz. - Hendrickijen Pijetersdr. - - - - - - - - Slotmakersstraat (zuidwesthoek waar de drie schelvissen uithangen) Arent en Hendrickijen rond allerheiligen beiden aan de pest overleden.
670 y14; 580 16030324 Hidtke Reijnsdr. - - - - Jurrijen Gerbrandi Procureur postulant en notaris - - - - Hoogstraat bij de Nieuwetoren -
671 y14; 604 16030429 Hendrick Fijts Kammaker - - - - - - - - - - -
672 y14; 624 16030000 N.N. - - - - - - - - - - - -
673 y14; 634 16030511 Hendrick Taeckesz. Kramer Trijn Sijurdtsdr. - - - - - - - - Brol, bij de (waar de kleerbezem uithangt) -
674 y14; 678 16030520 Beerdt Dirxdr. - - - - Jan Andrijesz. Kleermaker - - - - Galileester kerk, naast de Winkeltje in inventaris.
675 y14; 704 16030616 Gert Jaspersz. Bakker Maij Oenedr. - - - - - - - - Nieuwestad n.z. -
676 y14; 730 16030624 Jacob Reijnersz. Schedemaker Berentze Clases - - - - - - - - Aernsmapijp, bij de Jacob en Berentze aan de pest overleden. NB Aanvulling op p. 798-801.
677 y14; 750 16030715 Jentke Jacobsz. Boer Stijnke Dirxdr. Eedts Sijdts Reijnsck Sijbedr. - - - - - - Nieuwland Beroep n.a.v. posten op p. 766.
678 y14; 808 16030829 Taetske Eerkedr. - - - - Obbe Assesz. Assema - - - - - Korfmakersstraat Assema zoon van Asse Obbesz., grietman van Haskerland.
679 y15; 1 16030329 Jonkheer Taeke (Taco) van Hettinga Overste luitenant Neeltjen Goverts - - - - - - - - Franciscuspijp, bij de (in Leuckema huijs) echtg. 1 op p. 40.
680 y15; 75 16030505 Aelcke Leppes - - - - Jacob Tijmensz. - - - - - Breedstraat, bij de Put Alleen uitschulden geïnventariseerd.
681 y15; 79 16030411 Jantijen Jarichsdr. - - - - Pijeter Andrijesz. - Aedije Lambertsz. Burgemeester - - - Zie 497. echtg. 1 op p. 107.
682 y15; 119 16030419 Freerck Hobbesz. Kleermaker Sijouck Sijdtzedr. - - - - - - - - - -
683 y15; 127 16030419 Jantijen Cornelisdr. - - - - - - - - - - Nieuweburen -
684 y15; 131 16030419 Hille Cornelisdr. - - - - Gerrijt - Eeuwe - Jochum Pijetersz. Kistenmaker Speelmanstraat -
685 y15; 147 16030502 N.N. - - - - - - - - - - - -
686 y15; 150 16030502 N.N. - - - - - - - - - - - -
687 y15; 157 16030421 Hans Lantingh - Marij Reijersdr. - - - - - - - - Anthonigasthuis -
688 y15; 161 16030802 Dirck Lambertsz. Zijdekramer - - - - - - - - - Tweebaksmarkt Alleen in- en uitschulden.
689 y15; 203 16030816 Pijetrick Jansz. - - - - - - - - - - Blokhuis, bij het Pijetrick aan pest overleden.
690 y15; 209 16031014 Minne Fockesz. Brouwer Aelck Rinnertsdr. - - - - - - - - - -
691 y15; 235 16031117 Aelcke Cleutings - - - - N.N. Croms - Jan Roeloffsz. Mel(l)r - - - - -
692 y15; 255 16040103 Rutger Hettesz. Timmerman Sibbel Cornelisdr. - - - - - - - - - -
693 y15; 293 16030109 Jan Sijurdtsz. Poortsluiter en Slachter en Schuitmaker? Anna Reijnersdr. - - - - - - - - Tuinen n.z. Beroepen slachter en schuitmaker naar posten. echtg. 1 op p. 314
694 y15; 329 16040112 Jantijen Jacobsdr. Vlasspinster - - - - - - - - - Nieuweburen n.z. Beroep n.a.v. posten.
695 y15; 339 16040112 Claes Herckesz. Timmerman Auck Mintzedr. - - - - - - - - Jacobijner appelhof, achter Beroep n.a.v. posten.
696 y15; 365 16040116 Jan Pijetersz. Hoedenmaker Trijn Dirxdr. Trijn Jansdr. - - - - - - - Amelandspijp, bij de -
697 y15; 391 16040118 Berendt Arentsz. Moijterman Kleermaker Gerrittijen Jacobsdr. - - - - - - - - Weerd Achternaam op p. 408. NB p. 413 blanco.
698 y15; 419 16040128 Idtzert Agges - Marij Tonisdr. - - - - - - - - Blokhuistersteeg -
699 y15; 433 16040202 Haije Andelesz. - - - - - - - - - - Nieuwestad, n.z. NB p. 449 blanco.
700 y15; 461 16040207 Tijaerdt Sijmesz. - Anna Albertsdr. - - - - - - - - Vismarkt, bij de -
701 y15; 471 16040208 Trijn Gerloffsdr. - - - - Jan Jochumsz. - - - - - Hoogstraat (in t vergulden hoeft) -
702 y15; 485 16040216 Auck Wijbedr. - - - - - - - - - - - -
703 y15; 489 16040222 Pijeter Scheltesz. Kuiper Geert Aggedr. - - - - - - - - - -
704 y15; 509 16040223 Lucas Arendsz. Verver Claeske - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
705 y15; 529 16040223 Bouwe Jansz. - N.N. Sickedr. - - - - - - - - - Alleen geld, zilver en waardepapieren.
706 y15; 537 16040227 Pijeter Arijensz. Hoedenmaker Grijet Jansdr. - - - - - - - - Nieuwestad, z.z. -
707 y15; 559 16040308 Thomas Jellesz. Visser en schuitemaker Sijouck Hanses Jets Jansdr. - - - - - - - Vliet, z.z. Zie 708. Beroep schuitemaker n.a.v. posten
708 y15; 591 16040309 Joucke Thomas Jellesz. - - - - - - - - - - - Zie 707.
709 y15; 597 16030319 Carst Sijmonsz. Kuiper Pijetrick Evertsdr. - - - - - - - - Nieuwestad, n.z. (in de drije tafel keesen) Beroep n.a.v. posten. Daarnaast ook nog een winkeltje.
710 y15; 623 16040417 Jan Walckes Hardinga Stoelmaker Geb Jacobsdr. Grijet Harmensdr. - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten op p. 632 en p. 636.
711 y15; 645 16040420 Grijtijen Dirxdr. - - - - Jaques Fransz. Speelmanr - - - - - -
712 y15; 663 16040421 Saecke Pijetersz. Turfmeter Sijouck Wabedr. - - - - - - - - Droevendal alias Hofstraat -
713 y16; 1 16040607 Jan Dirx Benth Slager Haringh Jan Freerxdr. Fopck Hillebrandtsdr. - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten
714 y16; 35 16040716 Harmen Jansz. Bakker Lijsbeth Jansdr. Harmantke Jansdr. - - - - - - - Weerd -
715 y16; 79 16040724 Trijn Frericx - - - - Evert Jansz. - - - - - Wormepoort (bij de) andt Bolwerc -
716 y16; 83 16040821 Latharina Lamberdts Croms - - - - Marten Tijaerdtsz.r - - - - - - -
717 y16; 127 16040827 Pijetke Pijetersdr. - - - - Ballingius Buitenpost Advokaat - - - - - NB niet in GAL, Stedelijke Bibliotheek G58. Buitenpost niettemin expliciet advokaat voor het Hof van Friesland genoemd. Mogelijk voor 1577 tot de advokatuur toegelaten. Vergelijk Nr. 2492.
718 y16; 163 16040912 Sijdts Jansdr. - - - - Lambert Cornelisz. Timmerman? - - - - - Beroep? n.a.v. posten op p. 173.
719 y16; 179 16041017 Ulcke Harmensz. Veldtimmerman van de Staten Generaal IJda Claesdr. - - - - - - - - - NB p.204 blanco.
720 y16; 213 16041108 Tijetke Epedr. Boer - - - Dirck Foppes - Jacob Haringsz. - - - Nieuwland (Gasthuislanden) Beroep n.a.v. posten.
721 y16; 237 16050110 IJda Jeltedr. Swijns - - - - Hobbe Baerdt Griffier in het Hof van Friesland Georgius Goedfridi Raad in het hof van Friesland - - - echtg. 1 en patroniem IJda Swijns zie p. 261ff.
722 y16; 287 16050121 Claes Dirxz. - Beijts Wijbrensdr. - - - - - - - - - -
723 y16; 301 16050126 Dirck Olphertsz. Schipper IJldu Abbesdr. - - - - - - - - Slotmakersstraat Zie lijst Faber.
724 y16; 309 16050128 Sij Aesgedr. - - - - Oene Hendrixz. Huidenkoper - - - - Schavernek ('t Cromholt) Beroep n.a.v. posten op p. 332 en 334. Conradt Cassel binnen Keulen en Jan van Holten te Wesel zijn een onbekend bedrag schuldig wegens kalfsvellen. De zaak hangt evenwel nog voor de gerechten in respectieve steden.
725 y16; 341 16050130 Willem Jansz. Stalknecht van Willem Lodewijk - - - - - - - - - - -
726 y16; 353 16050202 Aelcke Claesdr. - - - - Claes Dirxz. - - - - - - Alleen waardepapieren. Inboedel reeds geveild.
727 y16; 359 16050214 Pijeter van Colen - Jel Joannesdr. - - - - - - - - Nieuweburen (Sparreboom) -
728 y16; 371 16050301 Tijaerdt Tijebbes Hopman Tijalck Doededr. Syrxma Trijn Cornelis Catharina van Sevenhoven - - - - - - - -
729 y16; 395 16050307 Mr. Lodovicus Ens Advocaat - - - - - - - - - - Ludovicus Suffridus Ens in 1584 als advokaat voor het Hof toegelaten. Overleden 16-2-1605. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 13.) NB op p. 418 géén nieuw nummer.
730 y16; 425 16050409 Trijn Jansdr. - - - - Harmen Sipckesz. - Merck Gabbesz.r - - - - -
731 y16; 437 16050415 Joannes Augustini Bode van G.S. Trijnke (Latharina) Hillemans Sijbrich Nittersdr. - - - - - - - - NB p. 436 blanco.
732 y16; 443 16050417 Albert Fransz. - Doedt Claesdr. - - - - - - - - Sacramentstraat -
733 y16; 457 16050523 Mathias a Rommerts - Cunera Ailva - - - - - - - - - -
734 y16; 479 16050530 Harmen Pijetersz. Molenaar Eelck Hilbrandtsdr. - - - - - - - - Vliet (Zuidermolen) -
735 y16; 489 16050705 Hotze Tijallingsz. Houtzager Marij Gerritsdr. - - - - - - - - Aan de wal, achter het huis aan de Nieuwestad waar de 'vergulden wagen' uithangt. -
736 y16; 493 16050730 Rijemer Tzijommesz. Smid Hilgont Pijeters Grijet Tonisdr. - - - - - - - Martenapijp, bij de Beroep n.a.v. post op p. 522. Het betreft wel een grote smid annex ijzer- en kolenhandeaar.
737 y16; 523 16050807 Anna Bocke Sijdtzesdr. - - - - - - - - - - Heerenveen -
738 y16; 531 16050813 Oene Eeffsz. Moutmaker Wijdts Sijbedr. Barber Geertsdr. - - - - - - - Schavernek Alleen geld en waardepapieren. Inboedel is reeds geveild.
739 y16; 547 16050817 Reijnsch Tijercxdr. - - - - Hijlcke Abbesz. - - - - - Tuinen n.z. -
740 y16; 549 16051003 Jantijen Sijmonsdr. - - - - Hessel Willemsz. Busschutter - - - - Nieuwe Oosterstraat Jantijen acht jaar daarvoor in weduwestaat overleden. Het sterfhuis is sindsdien door haar zuster bewoond. Deze protesteert dan ook tegen het opmaken van deze inventaris.
741 y16; 573 16051207 Tijebbe Tijerxz. Smid IJdt Montedr. - - - - - - - - Vliet -
742 y17; 1 16071107 Hijlck Nannedr. - - - - Cornelis (alias Enolke) Janssen - - - - - Weerd -
743 y17; 7 16071124 Henrick Hanssen de Jonge - Anne Joostedr. - - - - - - - - - -
744 y17; 12 16080109 Pijbe Idtsz. - Grietke Cornelisdr. Trijn Botte Hoitema - - - - - - - - Alleen waardepapieren.
745 y17; 16 16080101 Lam Eissendr. - - - - Hansr - - - - - - -
746 y17; 20 16080126 Wijbck Sijbesdr. - - - - Beernt Jansz. Knuit - - - - - - Nalatenschap van Wijbck voor ene helft voor haar zoon en voor de andere helft voor de 'gemeente daeraff sij Wijpk onderholden geweest is'
747 y17; 26 16080129 Hein Lieuwesz. van Pingjum - - - - - - - - - - - Nalatenschap voor de ene helft voor de kinderen en voor de andere helft voor de "armen vande kercke ende minniste gemeente binnen deese stede en te Pingjum".
748 y17; 41 16080210 Bauck(ien) Buingha - - - - - - - - - - - -
749 y17; 57 16080211 Anna Theunisdr. - - - - Luirt Jansz.r - - - - - - -
750 y17; 67 16080211 Sijts Goitiesdr. - - - - Aernt Gerrijtsz. Pottenbakker - - - - - -
751 y17; 77 16080227 Henrickien Willems Priorin van Smalle Ee - - - - - - - - - - -
752 y17; 81 16080317 Henrickien Jacobsdr. - - - - Marten Battingr - - - - - - -
753 y17; 89 16080321 Wouter Dircxz. Boer - Antie IJpckedr. - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
754 y17; 106 16080425 Sijke Douwedr. - - - - Elias Swenton Hellebaardier - - - - - -
755 y17; 111 16080429 Roeleff Auckesz. Timmerman? Gerls Juckes Trijn Sijmonsdr. - - - - - - - Nieuwe Oosterstraat Beroep n.a.v. posten.
756 y17; 123 16080523 Berber Aloffsdr. - - - - Sijmon Carstesz.r - - - - - - -
757 y17; 137 16080115 N.H. kerk - - - - - - - - - - - Inventaris van kerkgoederen.
758 y17; 143 16080730 Sijke Tiercxdr. Jonge - - - - - - - - - - - -
759 y17; 151 16080813 Auck Jansdr. - - - - Eeck Eeckesz.r - - - - - - -
760 y17; 155 16080815 Eelck Lieuwedr. Graan- en zuivelkoopvrouw - - - - - - - - - - echtg. 1 is Dirck Pouwelsz. ?!?!? (Zie p. 161 ff.)
761 y17; 183 16080913 Bauck IJttma (Jistma) - - - - Jelmer Jansz.r - - - - - - -
762 y17; 211 16081001 Trijn Jans Verfster - - - - - - - - - Oldehoofsterstraat -
763 y17; 217 16081003 Jacob Jacobz. Schoorsteenveger Geis Engelberts - - - - - - - - - Tevens slachters gereedschap.
764 y17; 221 16081115 Feddrick Tiaertsz. - - - - - - - - - - - Alleen in- en uitschulden. Inboedel is verkocht.
765 y17; 225 16081122 Maicke Noldus (?) Noldus (?) - - - - Henrick Frieswijck - - - - - - Inboedel is reeds grotendeels verkocht.
766 y17; 239 16081123 Beernt Jacobsz. - Lotske Freerxdr. - - - - - - - - - -
767 y17; 250 16081130 Trijnke Joostedr. - - - - Jacob Pietersr - - - - - - -
768 y17; 257 16081215 Catharina van Raephorst - - - - - - - - - - - -
769 y17; 269 16090213 Lieuwe Laassen - Gees Willems - - - - - - - - - Zie 770.
770 y17; 275 16090213 Geis Willems - - - - Lieuwe Laas - - - - - - Zie 769.
771 y17; 283 16090303 Casper Boom - - - - - - - - - - - -
772 y17; 285 16090419 Lieuwe Sijttes Schrijver - - - - - - - - - - -
773 y17; 305 16090420 Marij Geertsdr. Can - - - - Sibrant Wibrantsz.r - - - - - - -
774 y17; 314 16090516 Dirckien Dircx - - - - Thijs Jansz. Lijndraaier - - - - - -
775 y17; 325 16090226 Peter Hesop - - - - - - - - - - - -
776 y17; 327 16090620 Joucke Buwesz. ('Uutsetter') Trijn Sioucke Bentisdr. - - - - - - - Vliet -
777 y17; 337 16090724 Ernst Jansz. van Wageninghen Herbergier Grijetijen Jansdr. - - - - - - - - Hoogstraat (daer de Pelhcaen wthangt) Beroep n.a.v. posten.
778 y17; 353 16090815 Aelcke Jansdr. - - - - Andries Bauckes - - - - - Slotmakersstraat -
779 y17; 357 16090816 Antie Sioerts - - - - Jan Lambertsr - - - - - - -
780 y17; 361 16090926 Antie Bottes - - - - - - - - - - - -
781 y17; 366 16090830 Jantien Jarichs - - - - Geert Jans - - - - - Amelandssteeg -
782 y17; 377 16090915 Rippert Alberts Mouter (en Graankoper?) - - - - - - - - - Hooghuister steeg Beroep n.a.v. posten. (Mogelijk ook aktief als graankoper)
783 y17; 413 16090825 Sijts Alledr. - - - - Jelte Hennis - Johan Lollesr - - - - -
784 y17; 439 16091003 Jan Baltus - Trijn Abbes - - - - - - - - - -
785 y17; 445 16091011 Jan Aerents Bakker - - - - - - - - - - -
786 y17; 473 16091028 Timotheus Douterleau - Saergen Dircx de Bout - - - - - - - - - NB loopt door tot op p. 489.
787 y17; 489 16091130 Hans Claesz. Koopman (graan en zuivel) Anna Jansdr. Aelcke Sipckesdr. - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
788 y17; 541 16091221 Pijtter Steffens - Frouck Jochums - - - - - - - - - -
789 y17; 569 16100106 Roeleff Jacobs Schoenmaker Sijts Jansdr. - - - - - - - - - -
790 y17; 587 16100122 Taecke Gerolts - - - - - - - - - - - Zie 791.
791 y17; 607 16100122 Taecke Gerolts - - - - - - - - - - - Zie 790.
792 y18; 1 16100124 Doede van Sierxma - Maria Rommerts - - - - - - - - - -
793 y18; 35 16100302 Anthoon van den Hove Bouwmeester (landschaps) - - - - - - - - - - -
794 y18; 51 16100307 Eise Jans Kistenmaker - - - - - - - - - - -
795 y18; 55 16100403 Berber Steffens - - - - Ruijrt Taeckesr - - - - - - -
796 y18; 73 16100405 Tieetske Leenerts - - - - Gedeon Janssen van Haestrichtr - - - - - - -
797 y18; 91 16100425 Hil Thimensdr. - - - - Jan Henrix Schotsman (?) Schotsman (?) Jan (Joannes) Jeltesz. brouwersgezel Andries Janssen Vlaskoper - Schotsman (commissiehandelaar) beroep? Beroep echtg. 3 n.a.v. posten.]
798 y18; 113 16100502 Tiet Jans - - - - - - - - - - - -
799 y18; 119 16100507 Hiltie Rienx - - - - - - - - - - - -
800 y18; 129 16100511 Andries Millius van IJscleven (?) Muntersgezel - - - - - - - - - - -
801 y18; 133 16100512 Sioert Boeles Grondbezitter (groot-) Aet Gatzedr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
802 y18; 181 16100515 Dirck Gerrijts Kannegieter Lijsbet Lousdr. - - - - - - - - - -
803 y18; 213 16100702 Wijts Jansdr. - - - - Lolle - Hessel Sipckesr - - - - -
804 y18; 225 16100702 Jan Janssen Bakker te Kollum - - - - - - - - - Kollum -
805 y18; 229 16100703 Gerrijt Martens Koopman - - - - - - - - - - -
806 y18; 243 16100719 Brecht Woutersdr. - - - - Bocke Douwes - - - - - Aan het bolwerk op de hoek van de Doelesteeg. -
807 y18; 253 16100731 Anna Gerrijts van Hon(d)t - - - - Thoma Ens - - - - - Groningen -
808 y18; 257 16100806 Broer Idts - - - - - - - - - - Wirdumerpoort, bij de (alwaer de witte leeu wthangt) -
809 y18; 2267 16100809 Tierck Fransz. - Griet Pouwels - - - - - - - - - -
810 y18; 277 16100831 Valentijn Ritter Luitenant - - - - - - - - - - -
811 y18; 285 16100906 Taecke Lieuwes - Aet Wibrants - - - - - - - - - -
812 y18; 291 16100913 Saepck Riemers - - - - Geert Thonisr - - - - - - -
813 y18; 303 16101019 Tiet Sipckesdr. - - - - Claes Schuring Chirurgijn - - - - - Zie 909. Beroep aldaar. Inventaris exclusief "t huisraat mr. Claes eeuwelijk ende erffelijk besproecken." Daarbij nog meer voorbehouden.
814 y18; 319 16101020 Jan Claessen Bakker - - - - - - - - - - -
815 y18; 335 16101029 Beernt Janssen Hardhouwer - - - - - - - - - - -
816 y18; 343 16101102 Jan Laesz. - - - - - - - - - - - Betreft zak met goederen die in de nacht daarvoor door Lieuwe Harmens "met een breeckijser door een venster ingecomen sijnde" gestolen was. Op p. 345 "Dieffsgereetschap in eenige lappen bevonden / een bossch sleutels / twee fijlen / een els / een gebroken mes."
817 y18; 347 16101107 Elssien - - - - Jacob Jans (?) Boekbinder en -verkoper - - - - Koningsstraat Patroniem (?) n.a.v. beroepenklapper op de Groot Consentboeken.
818 y18; 367 16101119 Tierck Fransz. Tichelaar Griet Pouwels - - - - - - - - Vliet ('t Slot) Huisraad is al verkocht.
819 y18; 379 16101210 Wilcke Allerts - Mari Sioertsdr. - - - - - - - - Wirdumerdijk -
820 y18; 395 16110111 Juffr. Swob Roirda - - - - - - - - - - - -
821 y18; 407 16110125 Aecht Thonis - - - - Floris de Vrijr - - - - - - -
822 y18; 419 16110123 Werp Jelles Wieldraaier en Vaandrig Jantien Aedesdr. - - - - - - - - - Beroep (wieldraaier) n.a.v. posten.
823 y18; 441 16110214 Anna Freercx Winkelier - - - Minne Hartsr - - - - - - -
824 y18; 453 16110221 Trijntie Rijsma - - - - Sioert Rispensr - - - - - - -
825 y18; 479 16110223 Foockel Pijetersdr. - - - - Marten Jacobsz.r - - - - - - -
826 y18; 487 16110306 Aets Gossesdr. Kramer - - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
827 y18; 499 16110312 Trijn Aenesdr. - - - - Sake Wpckes - - - - - - -
828 y18; 507 16110318 Henrick Claesz. - - - - - - - - - - Spanjaardslaan (achter het Lazarushuis) -
829 y18; 515 16110319 Evert Warners Kuiper en brouwer Bon Gijalts Anna Hendrixdr. Trijn Clasesdr. - - - - - - Amelandspijp Zie z3; 218 (175).Zie verder Nr. 2541, f. 107 ff. Beroep brouwer n.a.v. posten op 531/2.
830 y18; 559 16110411 Claes Janssen - - - - - - - - - - - -
831 y19; 1 16130928 Juffr. His Bootzma - - - - Frederick van Hoorn Drossaard van Staveren en Grietman van Hemelumer Oldeferd Pibe Haarda - - - - echtg. 1 op p. 17.
832 y19; 19 16131004 Berent Geertsz. Schoenmaker Elisabeth Piters IJffke Simonsdr. - - - - - - - Franciscuspijp, bij de Tevens inventarisatie van de goederen van zijn oudste zoon Geert Berents, die tegelijkertijd met hem is overleden. (Apart genummerd zie 833.)
833 y19; 39 16131005 Geert Berentsz. Schoenmaker - - - - - - - - - - Zie 832.
834 y19; 43 16131105 Sijbe Johannisz. Verlaatsman Tial Reins Fokel Dirx - - - - - - - Stadsverlaat Tevens kleine boer, visser en waarschijnlijk tapper/herbergier.
835 y19; 81 16131112 Geertien Freerxdr. - - - - Jan Gerritsz.r - - - - - - -
836 y19; 91 16131113 Joort Gerbrensz. Timmerman of kistenmaker Jeldu Claesdr. Aertie Cornelisdr. Jantien Lamberts - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
837 y19; 103 16131116 Mr. Epo Stoltenburgh - Hiltie - - - - - - - - - -
838 y19; 113 16131126 Joris Jansz. Pannebakker Geis Douwesdr. - - - - - - - - Vliet z.z. -
839 y19; 123 16131202 Jouck Tierxdr. - - - - Lenert Pieters - Wilcke Jansz. Lijndraaier en lakenkoper. - - - Beroep n.a.v. posten.
840 y19; 172 16131209 Jan Cornelisz. Hekelmaker Lijsbeth Judith Albertsdr. Tijeet Jochums - - - - - - - -
841 y19; 182 16140104 Jasper Pietersz. Pottenbakker Saeck Eelckedr. Gaats Pietersdr. - - - - - - - - -
842 y19; 202 16140114 Thonis Louwes van Marrum (in Groningerlant) - Griete Bruijns - - - - - - - - - -
843 y19; 212 16140120 Louijs de Bonne Stametdrapier ? - - - - - - - - - Leiden (Holland) Betreft de inventarisatie van een pak "stamet" (een wollen stof).
844 y19; 214 16140124 Ricxt Tiercxdr. - - - - Tierck Pieters - Jan Assiesz. Bakker - - - -
845 y19; 238 16140127 Pier Pietersz. - Jantien Attigsdr. - - - - - - - - - -
846 y19; 248 16140228 Abbe Jacobsz. Metselaar Geert Habel Pietersdr. - - - - - - - - -
847 y19; 260 16140308 Hessel Sipckesz. Bakker Rints Steffensdr. Wijts Jansdr. Hiltie (Hilke) Frerixdr. (Freerxdr.) - - - - - - - -
848 y19; 280 16140310 Jan Edesz. - Diew Hansesdr. - - - - - - - - - -
849 y19; 286 16140312 Jan Janssen Lademaker Maijcke Jansdr. Jantien Tierx - - - - - - - - -
850 y19; 312 16140426 Rinck Simons - - - - - - - - - - - -
851 y19; 332 16140401 Tiaert Vitus - - - - - - - - - - - -
852 y19; 338 16140405 Aeltie Arents - - - - Jacob Jansz.r - - - - - - -
853 y19; 342 16140411 Wijpck - Lenert Danckerts - - - - - - - - - -
854 y19; 354 16140411 Ansck Wijbesdr. - - - - Hans Janssen - - - - - - -
855 y19; 362 16140512 Jaques van Vleuten (sr.) - - - - - - - - - - - -
856 y19; 370 16140517 Sijke Woltersdr. - - - - Jacob Claesz.r - - - - - - -
857 y19; 386 16140519 Hil Dircxdr. - - - - - - - - - - - -
858 y19; 396 16140607 Antie Daniels te Potter - - - - Lenert Brakell - - - - - - -
859 y19; 401 16140628 Ansck Jansdr. - - - - Buwe Jansz. - - - - - - Betreft alleen die goederen die bij boelgoed zijn verkocht.
860 y19; 404 16140716 Harmen Jouckesz. - Siu Martensdr. - - - - - - - - Amelandspijp, bij de (waar de Rode Koe uithangt) -
861 y19; 410 16140806 Simon Frederixz. - Elisabeth Jacobsdr. Sijtske Joostedr. - - - - - - - - Alleen geld een waardepapieren.
862 y19; 432 16140824 Berent Jacobsz. Bakker Ebel Jansdr. - - - - - - - - - -
863 y19; 458 16140825 Evert Annesz. - Stijntie Pietersdr. - - - - - - - - Gasthuis -
864 y19; 469 16140801 Arien Gabbesz. Pottenbakker Lijsbeth Reinersdr. - - - - - - - - - -
865 y19; 477 16140805 Arriaen Woltersz. - Trijn Datedr. - - - - - - - - - Arriaen en Trijn zijn al zestien (!) jaar daarvoor overleden. Deze inventaris is opgemaakt om de nalatenschap onder de kinderen te verdelen en bevat derhalve alleen geld, waardepapieren en onroerend goed.
866 y19; 482 16141008 Berent Riencxz. Metselaar - - - - - - - - - - -
867 y19; 486 16141125 Rints Lieuwedr. - - - - Joucke Melles - Marten Johannes - - - Wirdumerpoort, bij de (waar de Engel uithangt) -
868 y19; 520 16141201 Joannes Gerleffsz. Timmerman of schuitemaker (?) Sierck Eelckedr. - - - - - - - - Spanjaardslaan, bij het Lazarushuis. Joannes mogelijk timmerman of schuitemaker.
869 y19; 538 16141206 Jan Gerrijtsz. van Burum Graan- en zuivelkoper en Gezworen gemeensman Tzietske Betzedr. Willemke Emedr. - - - - - - - - Vader van latere burgemeester Alle van Burum.
870 y20; 1 16150119 Albert Albertsz. Kalkmeter Griet Jans Trijn Jansdr. - - - - - - - Blokhuistersteeg -
871 y20; 15 16150123 Jacob Haringsz. Boer Tied Epedr. Rinck Doededr. - - - - - - - Nieuwland Beroep n.a.v. posten.
872 y20; 35 16150130 Boele Jansz. Bode van Gedeputeerde Staten Heil Mathijsdr. Maij Clasedr. - - - - - - - - -
873 y20; 77 16150204 Stijntie Gerrijtsdr. Wilthaes - - - - Joannis Ben Mosis - - - - - Munt , achter de Op p. 85 "Een geschreven boeck bij w: Joannes Ben Moises zelffs gescreven in Hebreus" (Eerste Joodse inwoner van Leeuwarden?)
874 y20; 93 16150223 Harmen Harmensz. Schipper Jouck Reinersdr. - - - - - - - - Nieuweburen Uitgezonderd het huisraad dat volgens het testament aan Trijn Harmens is toebedeeld.
875 y20; 107 16150323 Trijn Reinersdr. - - - - - - - - - - - -
876 y20; 117 16150407 Feick Epedr. - - - - Tierk - Dirck Jacobsz. Sluimde (?) Herbergier (?) - - - Beroep herbergier?
877 y20; 131 16150414 Jeesck Pietersdr. - - - - Baucke Jochumsz. - Lieuwe Liueppesz. Hengsteman (?) - - Nieuwland (Sierxmahoff) Op p. 142 "Twee springhhinxsten" (dekhengsten). Op p. 144/5 Inschulden: diverse posten ter causa van "springloon".
878 y20; 149 16150424 Beli Jacobsdr. - - - - Pieter Theuis Boekbinder ? - - - - - In kohier schoorsteengeld (1606) Pieter boekbinders weduwe (nr. 1370).
879 y20; 191 16150425 Berber Gerrijts - - - - Hidde Valcks - Henrick Geertsz. Linnenwever - - - -
880 y20; 199 16150509 Reiner Annesz. - Alijt Melisdr. - - - - - - - - - -
881 y20; 219 16150522 Rints Hessels Epema - - - - Focke Gerritsma - - - - - - -
882 y20; 255 16150613 Marten Joannisz. - - - - - - - - - - - -
883 y20; 257 16150718 Pier Jacobs Epema Herbergier Rieme Reins Trijn Hetzedr - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten
884 y20; 283 16150720 Jan Pieters - - - - - - - - - - Wirdumerpoortsdwinger, achter de -
885 y20; 298 16150801 Bauck Pietersdr. - - - - Thomas - Jochum Harmens - - - - Huisraad reeds verkocht, wordt verwezen naar "het vercoopboeck deser stede."
886 y20; 301 16150803 Auck Olphertsdr. - - - - - - - - - - Oldehoofster kerkhof Goederen behoren mede toe aan Suw en Geert, de zusters van Auck.
887 y20; 305 16150911 Jan Wierds Boer en kooiker Auck Meintedr. - - - - - - - - Cambuurster hemrik Beroep n.a.v. posten.
888 y20; 317 16151006 Pieter Kempesz. - - - - - - - - - - Pijlsteeg -
889 y20; 321 16151009 Jencke Henrixz. Herbergier? Sijts Sijuerdts - - - - - - - - In de Blauwe Falck Beroep n.a.v. posten.
890 y20; 347 16151012 Simon Pijnappel Luitenant - - - - - - - - - - -
891 y20; 351 16151017 Albert Frerixz. Hopman (burger) en pelser Graets Foppedr. Anna Douwesdr. - - - - - - - Hoeksterpoort, bij de Beroep (pelser) n.a.v. posten.
892 y20; 383 16151102 Idts Douwesz. Schoenmaker Lijsbeth Joannisdr. - - - - - - - - Hoochstraat -
893 y20; 392 16151004 Lijsbeth Claesdr. - - - - Henrick - Jacob - - - - -
894 y20; 401 16151015 Philippus Cornelisz. - Maeijcke Arents Hardenburch - - - - - - - - - -
895 y20; 408 16160130 Ane Douwesz. - - - - - - - - - - - -
896 y20; 413 16160212 Janneken Koenen (- van Buren) - - - - Bartholomeus Oldeneel Deurwaarder - - - - Speelmansstraat (in het witte nonnenkooster) -
897 y20; 448 16160219 Jeske Geertsdr. - - - - Pieter Binnerts - Evert Reiners Graan- en zuivelkoopman - - - Beroep n.a.v. posten
898 y20; 475 16160224 Douwe Eelckes Popta - Lijsbeth Gerrijtsdr. Geert Freerxdr. - - - - - - - - -
899 y20; 493 16160327 Broer Jansz. Poortsluiter Geeske Broersdr. - - - - - - - - - -
900 y21; 1 16160311 Mr. Arien Cornelisz. Ruts Schilder Lijsbeth Dirxdr. - - - - - - - - Minnemastraat Beroep en patroniem zie Karstkarel (1980), p. 116.
901 y21; 25 16160314 Marten Albertsz. Metselaar Aelcke Carstedr. Griet Berentsdr. - - - - - - - Doelenstraat Tevens winkel.
902 y21; 44 16160326 Rinck Joannisdr. - - - - Paie Bockes Boer - - - - Wilaardster buren. Beroep n.a.v. posten
903 y21; 55 16160408 Sijtze Gerrijtsz. Kleermaker Aeff Jick Gerrijtsdr. - - - - - - - - -
904 y21; 67 16160408 Popcke Geertsz. - Jouck Minnes - - - - - - - - - -
905 y21; 78 16160418 Willem Nannesz. - - - - - - - - - - - Betreft alleen boeken.
906 y21; 81 16160501 Juffr. Tied Hoijtema - - - - Severinus Eugalenis - - - - - - -
907 y21; 99 16160511 Liomme Jans - - - - - - - - - - - -
908 y21; 103 16160603 Aefke Michielsdr. - - - - Henrick Harmensz. - Willem Thijssen Brouwer - - - (12-9-1619) Willem Thijsz. brouwer, weduwenaar van Aef Michielsdr. trouwt met Wijts Epedr. weduwe van Jucke Juckes.
909 y21; 117 16160715 Claes Schuiringh Chirurgijn Tiet Sipckesdr. Willemke Govertsdr. - - - - - - - Eewal (Wortelhaven) Zie 813. echtg. 1 aldaar.
910 y21; 137 16160801 Siouck Sibrensdr. - - - - Dirck Lieuwesz. Hardhouwer - - - - - Dirck mogelijk tevens landmeter.
911 y21; 175 16160808 Eelck Dircxdr. - - - - Sipcke Claesz. Bakker - - - - Hoeksterpoort, bij de Huisraad is reeds bij boelgoed verkocht. Beroep n.a.v. posten. (Zie ook bakkersboek)
912 y21; 193 16160826 Hans Pieters - Lijsbet Jansdr. Schortinghuijsen - - - - - - - - - -
913 y21; 199 16160828 Trijntie Willemsdr. - - - - Anne Jansz. Kramer en Lakenbereider - - - - - Beroep n.a.v. posten.
914 y21; 225 16160921 Folcku Simons - - - - - - - - - - Groeneweg -
915 y21; 231 16160921 Geeske Alberts - - - - Reiner - - - - - Bolwerk (Ruiterskwartier) -
916 y21; 238 16160928 Andries van Overhagen - Trijntie Hannia - - - - - - - - - -
917 y21; 245 16161120 Auck Jacobsdr. - - - - Pieter Beinsz. - - - - - de vergulden star (Hoek) -
918 y21; 279 16161202 Lolcke Tiommesz. Schipper (?) en Zoutkoper Anna Sijbes - - - - - - - - Vrouwenpoort, bij de ("d'Swartte Swaen") Beroep n.a.v. post op p. 285 "Een olde caegh met mast zeijl ende zijn vordere toebehoorten". (Niet in ljst Faber.) Zoutkoper i.v.m. inschulden. Deze bijna allemaal vanwege geleverd zout.
919 y21; 297 16161213 Wijts Wijtsesdr. - - - - Evert Jacobsz. - - - - - Vliet -
920 y21; 303 16170107 Nanne Jansz. - Trijn Sickedr. Sijts Ariensdr. - - - - - - - Vliet, slot -
921 y21; 315 16170114 Hans Dinckels Appoincteerde Anna Tiepckedr. - - - - - - - - Nieuwe Oosterstraat -
922 y21; 321 16170204 Aet Gaeitzedr. - - - - Wijtze Martens - - - - - - -
923 y21; 357 16170213 Celi Jansdr. - - - - Reijner Hotsisz. Boer - - - - Vrouwenpoort, buiten de Beroep n.a.v. posten
924 y21; 371 16170225 Mr. Hans Ludisborn - Taets IJledr. Oesma - - - - - - - - Kleine Kerkstraat -
925 y21; 377 16170424 Aegh Douwes - - - - Eeske Eedes - - - - - Vliet, slot -
926 y21; 397 16170505 Wopcke Tiaerdtsz. - - - - - - - - - - - -
927 y21; 399 16170508 Tierck Eetskes Lieuckema - - - - - - - - - - Vliet -
928 y21; 409 16170513 Hotze Feijckesz. Boer Antie Hotzes - - - - - - - - Klokslag (achter Jan de Doods hoff) (Jelgerhuis) Beroep n.a.v. posten.
929 y21; 431 16170515 Maeijcke Gerbensdr. - - - - Aene Pijbesz.r - - - - - - -
930 y21; 447 16170519 Jel Bockes - - - - - - - - - - Wirdumerdijk (inden steige in gaende besijden de huijsinge van Jan Ates) -
931 y21; 457 16170526 Joannes Pouwelsz. Schipper & Koopman van kleine waren Paskijntie Willems Feijck Pieters - - - - - - - - Niet in lijst Faber. (Mogelijk venter/schipper; schip is slechts ca. 6 meter lang)
932 y21; 469 16170814 Eelck Doeckedr. - - - - Botte Scheltesz.r - - - - - - -
933 y21; 493 16170821 Anna Pietersdr. - - - - Diorre Goverts Schipper - - - - - Beroep n.a.v. posten. (Zie ook lijst Faber). Huisraad is reeds bij boelgoed verkocht.
934 y21; 505 16170909 Maij Mathijsdr. - - - - Jan Tiaerdtsz. Schoenlapper - - - - Munt, achter de -
935 y21; 515 16170908 Machtelt Egbertsdr. - - - - Tiepcke Laes Uitdrager - - - - - -
936 y21; 538 16170909 Trijntie Jansdr. - - - - Hette Bockisz. Ruiter - - - - - Beroep n.a.v. posten
937 y21; 543 16171002 Sipcke Wijbesz. - Engel Jacobsdr - - - - - - - - Olde Galileeen Reeds enige goederen bij boelgoed verkocht.
938 y21; 557 16171006 Lambert Saeckesz. Winkelier Trijntje Jacobsdr. - - - - - - - - Peperstraat Beroep n.a.v. posten.
939 y22; 1 16171014 Nanne Douwesz. - Sijts Sippedr. - - - - - - - - Haniasteeg -
940 y22; 13 16171020 Dirck Tiaerdtsz. - Sijtske Freerxdr. - - - - - - - - Oude Oosterstraat -
941 y22; 23 16171024 Simon Lieuwesz. - Geert Pietersdr. - - - - - - - - Haniasteeg -
942 y22; 29 16171101 Jantien Jansdr. Dienstmaagd - - - Isaac Knoop Boekverkoper - - - - - Beroep Knoop zie ondertrouw en Breuker (1980). Jantien was dienstmaagd van Joris Gerrijts, voormalig bouwmeester van Leeuwarden.
943 y22; 32 16171108 Jancke Abbedr. - - - - Jan Roeleffsz.r - - - - - - -
944 y22; 47 16171111 Sasker Claesz. Koopman (zuivelkoopman) Lijsbeth Eelckedr. Maijcke Roeleffsdr. - - - - - - - Nieuwestad ("inde Blauwe Clock over de Botterwage") -
945 y22; 85 16171118 Dirckien Thomasdr. - - - - Jacob - - - - - Bagijnestraat (naast de kaatsbaan) -
946 y22; 99 16171119 Hiltie Harmens - - - - Hans Jansz. Beker - - - - - Oldehoofster kerkhof (op twest vande eerste pastoriehuisinge) -
947 y22; 105 16171124 Tierck Dominici Bakker Griet Aebedr. Tietie Hessels - - - - - - - Nieuwestad z.z. ("alwaer de vijff ringen wthangen") Beroep n.a.v. posten (zie ook bakkersboek)
948 y22; 143 16171128 Harmen Jacobsz. Schol Bakker IJtien Wulberts Aeltie Thijssedr. - - - - - - - Vismarkt (alwaer de gloeijende oven wthangt) Zie z10; 56ff.
949 y22; 189 16171216 Jan Joostesz. Schipper op Dokkum Hijs Jans Trijn Jans - - - - - - - Amelandsdwinger, bij de Zie lijst Faber.
950 y22; 199 16180115 Geertien Henrixdr. - - - - Isbrants Tiaerdts - Ernst Pijbes - - - Schavernek (hoek van) -
951 y22; 219 16180206 Hette Tierxz. Slager Griet Jans Wick Ballingh Buijtenpost - - - - - - - - Zie z12; 239ff.
952 y22; 231 16180217 Albert Ludzerts Boer Lisck Pieters Griet Nannedr. - - - - - - - Nieuwland (bij Sierxsma hoff) Beroep n.a.v. posten
953 y22; 247 16180228 Pilgrum Auckesz. Bleker Griet Jansdr. - - - - - - - - Wirdumerpoort, buiten de -
954 y22; 271 16180223 Foeck Jansdr. - - - - - - - - - - Eewal -
955 y22; 281 16180226 Salvis Nicolai (Claesz.) Notaris Aeltie Lenertsdr. - - - - - - - - Nieuwestad (Over de Waag) Beroep n.a.v. posten en GAL, Sted. Bib. nr. B690.
956 y22; 295 16180317 Walcke Sijmonsdr. - - - - Homme Gosses Graan- en zuivelkoopman tevens winkelier - - - - Oude Oosterstraat (hoek van de) Beroep n.a.v. posten
957 y22; 317 16180321 Lolckien - - - - - - - - - - Pijlsteeg -
958 y22; 323 16180330 Anna Bartelsdr. - - - - Claas Rienxz. - Otto Goijtiesz.r - - - - -
959 y22; 339 16180330 Isbrand Gerrijtsz. Vleeshouwer Trijn Pietersdr. - - - - - - - - - -
960 y22; 345 16180402 Jacob Pietersz. - Sijtie Dannisdr. - - - - - - - - Nieuwesteeg -
961 y22; 361 16180408 Dirck Pouwelsz. Koopman (graankoper) Jeesck Siboltsdr. - - - - - - - - Kelders, bij de (alwaar d' pot wthangt) Handelsvoorraad op p. 373/4.
962 y22; 387 16180409 Hessel Sijtzesz. - Lieuck Sibrensdr. - - - - - - - - Bagijnestraat -
963 y22; 405 16180413 Schelte Jacobsz. Boer Gerls Hillebrants Eelck Clasedr. - - - - - - - Bilgaard Beroep n.a.v. posten
964 y22; 423 16180422 Luijtien Jansdr. - - - - Henrick van Wtzelar - - - - - Kleine Hoogstraat -
965 y22; 433 16180430 Gedeon Dominici Timmerman Lijsbeth Thonis - - - - - - - - Weaze -
966 y22; 449 16180511 Tzietse Buwesz. - Rints Clasedr. - - - - - - - - Vliet n.z. -
967 y22; 471 16180602 Buve Adius Luitenant Sas Sioerdts Sibbel Wobbedr. - - - - - - - Wirdumerpoort, bij de -
968 y22; 485 16180605 Dije Intesz. Kingma - Saeck Dircksdr. - - - - - - - - Oldegalileën Meerendeel van huisraad is bij boelgoed verkocht.
969 y22; 499 16180615 Huibert Stoffelsz. Winkelier Griete Coerts Boden - - - - - - - - Nieuwe Doelenstraat hoek Groeneweg Beroep n.a.v. posten.
970 y22; 513 16180616 Taecke Agges - IJck Jans Jelcke Sijdzedr. - - - - - - - Slotmakersstraat Zie z12; 80ff.
971 y22; 525 16180715 Neeltie Willemsdr. - - - - Douwe Jansz. Zadelmaker - - - - - -
972 y22; 531 16180715 Douwe Bockes Schipper Maeijcke Jans Lolck Hoijtedr. - - - - - - - Nieuwesteeg Plus winkel.
973 y23; 1 16180818 Feijcke Dircxz. Hellebaardier van Willem Lodewijk Impck Crijnsdr. - - - - - - - - Raadhuispijp, bij de -
974 y23; 23 16180910 Trijntie Harmensdr. - - - - Pibo Gualtheri Klerk (eerste clerq vanden comptoire van Frieslandt) - - - - Eewal (nieuwe) Zie tevens z12, 192.
975 y23; 115 16181013 Pieterick Rintzes Linnennaaister - - - - - - - - - Hooghuistersteeg, bij de (aan het bolwerk) -
976 y23; 121 16190103 Juu Juusz. Kramer - - - - - - - - - Tuinen -
977 y23; 127 16190105 Elisabeth Pietersdr. Linnenwinkelier - - - Douwe Isbrants - - - - - Kleine Kerkstraat (hoek Burmaniastraat) Beroep n.a.v. posten.
978 y23; 159 16190120 Trijn Lamberts - - - - Jan Pieters van Menaem (van Menaldum) - - - - - Tweebaksmarkt (naast het College van G.S.) -
979 y23; 181 16190125 Jeesck Clasedr. - - - - Jan Heinsz. - - - - - Nieuwestad z.z. (inde voorkelder vande huijsinge inde Olimolen) -
980 y23; 195 16190209 Hiltie Frederix - - - - Hessel Sipckes - Romme Rompckes - - - Vliet z.z. -
981 y23; 207 16190302 Thomas Noois Boomsluiter Lijsbeth Jans - - - - - - - - bij d' croijse pijp aent bolwerck -
982 y23; 225 16190309 Sijte Wimerens Timmerman (?) Jelte Rintiedr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten. Sijte was (als aannemer?) betrokken bij de reparatie van de kerk in Eestrum.
983 y44; 87 16650103 Jorck Claesen - Grietie Lieuwes - - - - - - - - Klokslag -
983 y23; 233 16190529 Impck - - - - Lodewijck Henrix - Lenert Pieters Ketelboeter - - - -
984 y23; 241 16190603 Rieurd Jansz. Chirurgijn - - - - - - - - - - -
985 y23; 257 16190000 Sirck Doedesz. - - - - - - - - - - Bagijnestraat -
986 y23; 258 16190703 Mints Feckedr. - - - - Tamme Tammis - - - - - - -
987 y23; 267 16190703 Neeltie Jacobsdr. - - - - Jacob Feddes - - - - - - Zie z13; 20 (nr. 489). Aldaar afgeschreven.
988 y23; 269 16190706 Pietrick Jans Heerma - - - - Joost van Heema - - - - - Burmaniastraat NB Pietrick heeft achternaam van m. aangenomen.
989 y23; 285 16190715 Harmen Henrixz. Bakker Geert Jansdr. - - - - - - - - Weerd -
990 y23; 309 16190716 Jouck Reijners - - - - Harmen Harmensz. Schipper - - - - Gasthuis Beroep n.a.v. posten op p. 314. (Zie ook lijst Faber)
991 y23; 319 16190731 Jantien Harpersdr. - - - - Beernt Thijsz. Timmermansgezel - - - - - -
992 y23; 323 16190809 Baucke Jansz. Schuitevoerder Hil Albertsdr. - - - - - - - - Vliet z.z. -
993 y23; 329 16190820 Folcku Eelckes - - - - Claes Jauckes - - - - - Blokhuistersteeg Tevens inventarisatie van de goederen van Bottie Eelckes.
994 y23; 341 16190824 Thonis Tammesz. Koopman in lakenen, graan en zuivel. Henrickien Trijntie Obbes - - - - - - - Kelders, op de NB wordt vervolgd op p. 359. Beroep n.a.v. posten.
995 y23; 350 16190911 Jets Sijdsedr. - - - - - - - - - - Bij het bolwerk tussen de Tuinen en de Amelandssteeg -
996 y23; 355 16190928 Willem Hansz. Opmaander der boelgoedpenningen Geert Heijnsdr. - - - - - - - - - -
997 y23; 379 16191206 Mari Ariensdr. - - - - Dirck Reinersz. Zwaardveger - - - - Oude Oosterstraat -
998 y23; 419 16191214 Jan Lioeloffsz. Schoenlapper Coentie Freerx - - - - - - - - Slotmakersstraat Beroep n.a.v. posten. Huisraad reeds verkocht.
999 y23; 429 16200111 Buve Jansz. Koopman in kleine waren - - - - - - - - - Waag, bij de -
1000 y23; 445 16200121 Trijn Annes - - - - - - - - - - Bij het bolwerk tussen Wirdumerpoort en Huizumerpijp -
1001 y23; 455 16200127 Ludu Jans - - - - Egbert Wibrants Bornstra - Simon Simons Brouwer en hopman - - Munt, bij de Zie 1006!
1002 y23; 483 16200201 Pibo Douwesz. Douma Rentmeester van de stad Leeuwarden Clara Simonsdr. - - - - - - - - - -
1003 y23; 511 16200218 Marten Jaspers Smid Maij(cke) Clases - - - - - - - - Wirdumerpoort, bij de Jasper Martens absent naar Oostindien wesende
1004 y24; 1 16200301 Nicolaes Cornelis Secretaris van de Rekenkamer van Friesland IJdtie Tadema - - - - - - - - Minnemastraat -
1005 y24; 47 16200315 Dr. Joannes Ossanaeus Advokaat Aeffke Pietersdr. - - - - - - - - - Op 14-5-1604 als advokaat voor het Hof toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 55) Ossanaeus is zoon van de oud schepen Arien Jansz. van den Bosch.
1006 y24; 59 16200324 Ludu Jansdr. - - - - Simon Simonsz. Hopman - - - - - Zie 1001!
1007 y24; 65 16200000 N.N. - - - - - - - - - - - -
1008 y24; 69 16200429 Rints Tiepckedr. - - - - Albert Auckes - Gielt Tierxz. Winkelier en Schipper op Dokkum - - - Beroep n.a.v. posten. (NB niet in lijst Faber).Op p. 80 "T schippersgilde binnen deser stede varende van Leuwarden op Doccum compt voor hun gerechticheijt van t'vercopen van zekere beurt op Doccum cum annexis t sterffhuijs concernerende 24-0-0" daaronder [debetpost] "Marten Martens bij Collum van een schip". (Zie ook p. 77 vermelding koopbrief Dokkumer beurt d.d. 9-2-1620)
1009 y24; 85 16200508 Meintse Foeckedr. - - - - Agge Claesz. Linnenwever - - - - Nieuwebuursterpijp, bij de opgang van de -
1010 y24; 101 16200609 IJda Clasedr. - - - - Allert Cornelis Peerdberijder (Paardenbeleerder?) - - - - Bolwerk, aan het -
1011 y24; 119 16200619 Cunera Luijtiesdr. - - - - Douwe Idtsz. - - - - - Torenstraat -
1012 y24; 133 16200720 Jan Intzes - Sibbel Gerrijts - - - - - - - - Put, bij de -
1013 y24; 149 16200731 Aeltie Clases - - - - Andries Jansz. Vaandrig - - - - Tuinen n.z., bij de brug -
1014 y24; 168 16200000 N.N. Boer - - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1015 y24; 177 16201023 Rienck Rommerts Korfmaker - - - - - - - - - Grote Hoogstraat, naast het oude Raadhuis -
1016 y24; 181 16201123 Liuppe Tierxz. Boer Rints Rienxdr. - - - - - - - - Tylkedam Beroep n.a.v. posten.
1017 y24; 199 16201129 Jan Egbertsz. Soldaat - - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten. Jan Egberts is op moment van inventarisatie "hem onderhoudende inde Boeemsche Crijch."
1018 y24; 203 16201216 Jantien Michielsdr. - - - - Dieter - Gunningh Rennoi Soldaat - - - -
1019 y24; 209 16201227 Sijbe Sipckesz. Schipper (Bierschipper) Sijtske Tierxdr. - - - - - - - - - Huisraad niet geïnventariseerd. Zie lijst Faber.
1020 y24; 217 16210129 Marij Pietersdr. Dienstmeid in het hof van Ernst Casimir - - - - - - - - - - -
1021 y24; 223 16210305 Brecht Fransedr. - - - - Andries Jelles - Jan Frans Bakker - - Tuinen n.z. bij de houten brug. -
1022 y24; 243 16210413 Lieuwe Gerbensz. Bakker Swaencke Clasedr. Pietrick Jacobs - - - - - - - Brol, bij de Zie z13; 218ff.
1023 y24; 267 16210417 Jouck Wijbedr. - - - - Baltus Roeleffs - - - - - Jacobijnen, achter -
1024 y24; 279 16210507 Tzietse Sickesz. Vleeshouwer Eelck Taeckedr. Thet(s) Buuedr. - - - - - - - Grote Hoogstraat, naast de Vergulde Valck -
1025 y24; 299 16210613 Griet Tiaerdtsdr. - - - - Wijbe Rienxz. - Sibren Arisz.r - - - - -
1026 y24; 311 16210713 Willem Jansz. - Bauck Tonisdr. - - - - - - - - Vliet n.z. -
1027 y24; 339 16210720 Jaaij Fransdr. - - - - Cornelis Juusz. - - - - - Hooghuistersteeg, op de hoek van (bij het bolwerk) p. 339 "Juu Cornelisz. [een zoon] . . op de reijse nae oostindien getogen zijnde"
1028 y24; 345 16210823 Wijbe Jansz. - Anna Clasedr. - - - - - - - - Slotmakersstraat Alleen het geld, de financiele administratie en de boeken (5 stuks) geïnventariseerd.
1029 y24; 355 16210804 Jouck Wibransdr. - - - - Henrick Fransz. - - - - - Amelandshof, achter het -
1030 y24; 365 16210922 Gerben Douwesz. Koopman (in zuivel) - - - - - - - - - - Gerben Douwesz. in levene vrijgesel ende coopman Mogelijk tevens veekoopman of veehouder. In inventaris 7 koeien 'inde weijde gaende', 2 ossen, een twenter rier en een oud schaap. (p. 371)
1031 y24; 375 16210924 Itken (IJcke) Wilckedr. - - - - Rienck Henrix - Lodowijck ter Veer - - - Perkssteeg NB op p. 375 sprake van "Itken Lodowijcks", op p. 381 van "IJcke Wilckedr. weduwe van Lodowijck ter Veer"
1032 y24; 385 16211011 Gielis Sierds Schoenmaker Berbera Lijffaert - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1033 y24; 401 16220110 Obbe Abbesz. Schoenmaker Jees Henrixdr. - - - - - - - - Nieuwestad, n.z. (de Witte Hen) -
1034 y24; 419 16220207 Tziets Gerrijtsdr. - - - - Jucke Auckes - - - - - Vliet n.z. -
1035 y24; 433 16220218 Tiete Tierxz. Kuiper Antie Eelckes - - - - - - - - Vliet n.z. -
1036 y24; 455 16220306 Deonijs Colijn Praeceptor in het hof van Ernst Casimir - - - - - - - - - - -
1037 y25; 1 16220321 Rixt Feijckes - - - - Dominicus - Simon - - - - -
1038 y25; 10 16220401 Christiaan Friburgh Appoincteerde onder een compagnie - - - - - - - - - - -
1039 y25; 13 16220409 Dirck Pieters Karreman (olde carremenner) - - - - - - - - - Bolwerk, aan het (bij de "Pinichtoorn") -
1040 y25; 25 16220614 Sibren Annesz. Herbergier - - - - - - - - - Molenstraat, hoek van de -
1041 y25; 37 16220717 Jacob Pietersz. Koopmansbode op Emden Jantien Willemsdr. - - - - - - - - Brol, bij de -
1042 y25; 47 16220723 Trijn(tie) Hobbedr. - - - - Thonis Tammes Vlas- en linnenkoper - - - - Duco Martenapijp, ten noorden van de (De Vier Heemskinderen) Beroep n.a.v. posten.
1043 y25; 73 16220805 Tziempck Minnedr. - - - - Jacob Gerbens - - - - - Weaze -
1044 y25; 91 16220815 Jantien Lenert Adriaensdr. - - - - Thonis Sioerdts Kruidenier - - - - Hoeksterpoort, bij de (aan de weestzijde van de brug) Beroep n.a.v. posten. Broeders en zusters van Jantien zijn erfgenamen. Zij wonen o.a. te Haarlem, Antwerpen en Heidelberg.
1045 y25; 111 16220820 Griet Rieurdts - - - - Feijcke Hessels - Tiaerd Jansz. Turfschipper of visser (?) Romme Sakes Turfschipper of visser (?) Vliet, Slot van het Griet tussen 13 & 14 aug. overleden "door ongeluck in zee". Beroep echtg. 2 en echtg. 3 waarschijnlijk turfschipper of visser. (Zie p. 121 en 123.).
1046 y25; 125 16220910 Willem Henrix Linnenwever Lijsbeth Jans - - - - - - - - Bredestraat (bij de Put [?] omtrent de Nieuweburen) Willem is broer van Luijtien Henrix, gezworen gemeensman.
1047 y25; 141 16220923 Tierck Sibrensz. Timmerman - - - - - - - - - Wirdumerpoort, bij de, in een steeg. Tierck drie weken daarvoor met noorderzon vertrokken, hierbij zijn drie kinderen in de steek latend.
1048 y25; 149 16221009 Henrick Claessen Proclamant Trijntie Claesedr. - - - - - - - - Klokstraat (de Vergulde Schaar) -
1049 y25; 171 16221104 Trijn Jansdr. - - - - Rompcke Sickesz. Timmerman - - - - - -
1050 y25; 187 16221106 Aeltie Jansdr. - - - - Claas Jacobs Schooldienaar (in de nonnenkerk) - - - - - Aeltie dochter van Jan Lioeleffsz. oud schepen.
1051 y25; 207 16221111 Phoca(s) Hermanni Kolde Lakenkoper Eetske Doeddr. - - - - - - - - - Inboedel reeds bij boelgoed verkocht.
1052 y25; 213 16221111 Antie Wilhelmi - - - - Carts Renneman Linnenkoper - - - - Franciscuspijp, bij de (de Vergulden Ring) Beroep n.a.v. posten
1053 y25; 293 16221125 Juffr. Sijbilla van den Berch - - - - Bartholomeus Waldorffer Kapitein van een Compagnie Zwitserse soldaten - - - - - -
1054 y25; 334 16221216 Aeltie Jochums - - - - Joost Hoedemaker - - - - Blokhuistersteeg Inventarisatie op verzoek van de armvoogden van Keimpema espel "alsoo de voorss. w: Aeltie uijt de armebuijdel onderholden is."
1055 y25; 341 16230102 Hans Clercks Concierge in het stadhouderlijk hof Antie Fransedr. - - - - - - - - - -
1056 y25; 365 16230107 Cornelis Melisz. Koemelker Oede Baarda - - - - - - - - Bagijnestraat -
1057 y25; 383 16230110 Cornelis Pietersz. Schipper Theun Jeltedr. - - - - - - - - Nieuwestad n.z. (de Groene Schaar) Zie lijst Faber.
1058 y25; 397 16230122 Joannes Rintzes Kuiper Auck Joannisdr. - - - - - - - - Vliet n.z., bij de brug -
1059 y25; 423 16230207 Olphert Oenes Kruidenier Antie Jacobsdr. - - - - - - - - Amelandspijp, bij de Zie 1060. Beroep n.a.v. posten.
1060 y25; 451 16230210 Jacob Douwes Hoedemaker Fijme Jansdr. - - - - - - - - Sacramentsstraat (op de hoek bij de Amelandspijp) Zie 1059. (Jacob Douwes is vader van Antie Jacobs.)
1061 y25; 475 16230228 Apolonia Tiaerdtsdr. - - - - Sasker - Pieter Wijbes Kalkmeter - - - -
1062 y25; 485 16230301 Jan Aedes Schipper op Harlingen Aelcke Simons Sijke Fedrix - - - - - - - - NB niet in lijst Faber.
1063 y25; 501 16230304 Pieter Henrixz. Kleermaker Griet Vridachs Keimp Joannisdr. - - - - - - - Nieuweburen (tegenover de Sparreboom bij de middelste Nieuwebuursterpijp) -
1064 y25; 517 16230305 Lijntie Rijcxsdr. - - - - Cornelis Colbertus - - - - - Heerenstraat (oostzijde) -
1065 y25; 527 16230000 Eem Dircksdr. - - - - Gerrijt Dircksz. Lakenkoper - - - - Nieuwestad n.z. -
1066 y25; 59 16230307 Bauke Taeckesz. - Tied Jacobs - - - - - - - - Nieuweburen n.z. -
1067 y26; 1 16230409 Nel(le)tie Lodowijcks Loeven - - - - Jan - Jelle Cornelisz. Herbergier - - Tuinen Beroep Jelle op p. 15.
1068 y26; 27 16230411 Rieme Jans - - - - - - - - - - Nieuwestad n.z. (de Vergulde Acker) -
1069 y26; 33 16230416 Geert Jansdr. - - - - Jan Willems - Jelle Jellesz. - Coop Everts - Leprooshuis -
1070 y26; 47 16230421 Eem Dircksdr. - - - - Gerrijt Dircksz. Lakenkoper - - - - Nieuwestad n.z. -
1071 y26; 128 16230430 Sijds Taeckes Schipper op Groningen Trijntie Hanses - - - - - - - - - (Zie lijst Faber: Sijdts Feckes)
1072 y26; 144 16230501 Henrick Jans Slotmaker Jaeij Meijnerts Taets Isbrantsdr. - - - - - - - Dwarsstraat tussen Beijerstraat en Kleine Hoogstraat -
1073 y26; 154 16230512 Claas Dircksz. - Aelcke Epedr. Eelck Juckedr. - - - - - - - Boterhoek ("het noord van Oldehoof") Zie Z 10; 24. [nr. 390]
1074 y26; 162 16230516 Cornelis Jochums Geelgieter Beli Dirxdr. Sijbrich Pietersdr. - - - - - - - Kleine Hoogstraat Zie z13; 1. [nr. 487]
1075 y26; 186 16230605 Douwe Dooijtzesz. - Jouck Jouckedr. - - - - - - - - - -
1076 y26; 200 16230623 Trijn Gerrijtsdr. - - - - Pieter Stieph - - - - - - -
1077 y26; 212 16230719 Homme Lollesz. Boer Stijne Jeronimusdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1078 y26; 218 16230724 Jantien Joris de Vogel (?) Verfster - - - - - - - - - Nieuwestad n.z. (in de schuur en het achterhuis van de Vergulde Acker) Op p. 218 "Jan Joris de Vogel absent naer Oostindien zijnde."
1079 y26; 228 16230731 Hans Jansz. Langweer Kruidenier Jouckien Ritskedr. - - - - - - - - op de hoeck (de Vergulde Druif) Beroep n.a.v. posten.
1080 y26; 248 16230825 Sijke Jelledr. - - - - Rienck Folckerts Kramer - - - - Vliet n.z. Beroep n.a.v. posten.
1081 y26; 274 16230827 Jacob Andriesz. Assistent van de wachtmeester (Stockelknecht) N.N. Eeske Jurriens - - - - - - - - -
1082 y26; 284 16230828 Otto Ottesz. Hoedemaker - - - - - - - - - Oude Doelensteeg -
1083 y26; 290 16230901 Griet Anskes - - - - Coert Meines Metselaar - - - - Oldehoofster kerkhof -
1084 y26; 306 16230905 Saecke Siercksz. Rustmeester - - - - - - - - - - -
1085 y26; 310 16230905 Siouck Pietersdr. - - - - Rienck Kempes Schipper op Dokkum - - - - - Zie lijst Faber.
1086 y26; 320 16230726 Griet Simonsdr. - - - - Sicke Sioerdts Vaandrig - - - - - Huisraad is reeds grotendeels verkocht.
1087 y26; 328 16231003 Jacob Olpherts Wagenaar Anna Dirxdr. - - - - - - - - Wirdumerpoort, bij de Wagen en reed op Groningen op p. 334.
1088 y26; 336 16231014 Harcke Jetzesz. Bezemmaker en schuitevoerder Dieuu Lieuuedr Hijlck Eeckedr. - - - - - - - Vliet n.z. (bij de "Braubanck") -
1089 y26; 350 16231229 Pieter Jansz. Cluijter Lakenkoper Jacobien Ariensdr. Janthien (Jancke) Mockema - - - - - - - Wortelhaven Beroep n.a.v. posten.
1090 y26; 416 16240112 Allert Allertsz. Wagenaar Dieucke Thimensdr. - - - - - - - - Wirdumerpoort, bij de Reed op Groningen vermeld op p. 426 en 427.
1091 y26; 430 16240127 Wijbe Ulbes Breider en soetelaar Im(pc)ke Harmens - - - - - - - - Galileester Kerk, achter de -
1092 y26; 438 16240212 Hillebrant Everts Schuitevoerder en koemelker - - - - - - - - - Vliet n.z. (bij het "hoogholt") Beroep (koemelker) n.a.v. posten
1093 y26; 454 16240216 Sij Berentsdr. - - - - Wopcke Tromslager - - - - Boelema gasthuis in de Speelmansstraat -
1094 y26; 464 16240217 Jeesck Pietersdr. - - - - Dirck Henrix - Jacob Gerrijts Blauwverver - - - -
1095 y26; 494 16240224 Stijntie Cornelis - - - - Jan Willemsz. - - - - - Bredestraat (bij de Put, in de Kraanwachter) -
1096 y26; 504 16240227 Frans Juusz. Molenaar Anna Michiels - - - - - - - - Westerwijnjehorne -
1097 y26; 516 16240426 Tziallingh Jaspersz. Bakker en Rentmeester der Geestelijke goederen van Leeuwarden Trijntie Henricksdr. van Rossum Attie Dijedr. Douma - - - - - - - Nieuwestad n.z. (de Witte Windhond) -
1098 y26; 542 16240520 Jan Claesz. Bakker - - - - - - - - - Tuinen (op de hoek bij de Amelandspijp) Plus winkeltje
1099 y26; 570 16240609 Claas Can Chirurgijn Maritien Alledr. - - - - - - - - St. Jacobsstraat -
1100 y26; 612 16240726 Douwe Jansz. Schipper Tziets Doededr. - - - - - - - - Groningen -
1101 y26; 616 16240729 Ritske Wijtsesz. Constabel Griet Jans - - - - - - - - Dwarsoosterstraat Constabel is (niet vast omschreven) militaire rang of politieambtenaar. Huisraad reeds bij boelgoed verkocht.
1102 y27; 1 16240802 Warner Dircxz. - Ebel Edsedr. - - - - - - - - Tweebaksmarkt (in het Vergulde Bargehoofd, naast het College van G.S.) Zie z15; 262 (nr. 575).
1103 y27; 2 16240805 Anna Finertsdr. - - - - Isbrant Jacobs - Sipcke Lieuwes - - - Tuinen -
1104 y27; 17 16240907 Antie Broer Minnesdr. - - - - Jan Swaan - - - - - - -
1105 y27; 33 16240909 Lambert Arentsz. Smid Anna Martensdr. Rinck Gerloffsdr. - - - - - - - Amelandspijp, bij de -
1106 y27; 71 16240924 Centius (Sentius) Lollisz. - Bauck Hesselsdr. - - - - - - - - Blokhuistersteeg -
1107 y27; 93 16241005 Dirck Allesz. Leidekker Aeff Douwedr. - - - - - - - - Eewal, nieuwe (waar de Leihamer uithangt) -
1108 y27; 141 16241101 Andries Claasz. Kleermaker Riencke Ariensdr. - - - - - - - - Franciscuspijp, bij de (naast de Golden Ring) -
1109 y27; 157 16241103 Bauck Ariensdr. - - - - Meintse Meintsisz. Lakenbereider - - - - - -
1110 y27; 167 16241106 Noeij Noeijsz. Stadsbode, gewezen Idtien Jobsdr. - - - - - - - - - Huisraad is reeds bij boelgoed verkocht.
1111 y27; 171 16241108 Meinard Gerrijtsz. Klerk op de secretarie van Leeuwarden (eerste gezworen) - - - - - - - - - - Inventaris afgeschreven op p. 331-349.
1112 y27; 173 16241109 Jan Luijtiesz. Bakker Machtell Jansdr. - - - - - - - - Nieuweburen, n.z. (tegenover de Sparreboom) -
1113 y27; 186 16241110 Andries Folckertsz. Kleermaker Ida Heerckedr. - - - - - - - - Dwarsstraat van de Nieuwe Oosterstraat -
1114 y27; 193 16241111 Lijsbet Thonisdr. - - - - Willem Willems - Gedion Dominici - - - - -
1115 y27; 207 16241124 Marten Albertsz. Sackeerll. - - - - - - - - - - - -
1116 y27; 208 16241201 Tiaard Douwesz. Bierdrager Auck Hardisdr. - - - - - - - - Langesteeg op de Tuinen z.z. (naast de Gulden Klok) -
1117 y27; 217 16241202 Meinard Jochums Bakker Henrickien Jansdr. - - - - - - - - Opgang van de Nieuweburen bij de Pottenbakkerspijp (de voormalige) -
1118 y27; 229 16241203 Ansck Rintsedr. - - - - Dominicus Henrixz. - - - - - Anthony Gasthuis -
1119 y27; 236 16241207 Jan Henrixz. Herbergier Welmoed Egbertsdr. - - - - - - - - In de lange steeg naast het huis waar Enkhuizen uithangt -
1121 y27; 269 16241213 Hessell Jansz. Ruiter (?) Ebel Bennedr. - - - - - - - - Kleine Kerkstraat (de Bok) Zie 1124!.Beroep n.a.v. posten in 1124. Hier geen huisraad beschreven.
1122 y27; 275 16241213 Aechd Hiddedr. - - - - Haringh Haanties - - - - - - -
1123 y27; 289 16250107 Cornelis Jansz. de Oier (?) Bakker Lijsbet Simonsdr. - - - - - - - - Grote Kerkstraat (hoek pijlsteeg) Tevens winkeltje en distilleerderij.
1124 y27; 305 16250110 Hessell Jansz. Ruiter (?) Ebel Bennedr. - - - - - - - - Kleine Kerkstraat (de Bok) Zie 1121. Beroep n.a.v. posten.
1125 y27; 352 16250000 Gerrijt Rinnerts Schipper op Dokkum Bauck Meinertsdr. - - - - - - - - - Zie lijst Faber.
1125 y27; 246 16241209 Gabriel Gerrijts Klerk in de griffie van het Hof van Friesland Antie Beijma - - - - - - - - - -
1126 y27; 368 16250124 Aucke Claasz. Gardenier Fix Hansedr. Stijn Jacobsdr. - - - - - - - Oldegalileen -
1127 y27; 379 16250131 Jan Claesisz. Droogscheerder Truijcke Jansdr. - - - - - - - - - Jan en Truijcke "voir enige tijd geleden door onweder op zee deser wereld overleden ende inden here gerust."
1128 y27; 391 16250201 Anna Jacobsdr. - - - - Rutger Willems - Pieter Jansz. Metselaar - - - -
1129 y27; 411 16250203 Jantien Tijerxdr. - - - - Jan Jansz. Ladenmaker Rintse Annisz. - - - Bagijnestraat (tegenover de Schoolstraat) -
1130 y27; 427 16250207 Steffen Steffens Genter - Sibrich (Siborg) Jelledr. - - - - - - - - Bagijnestraat (bij 't Ravet) -
1131 y27; 436 16250211 Sijtse Sijtsisz. Hoedemaker Griet Gabbis Frouck Hettedr. - - - - - - - - -
1132 y27; 437 16250215 Henrick Hartsz. Bakker Trijn Isbrands - - - - - - - - Tuinen n.z. (bij de houten brug) -
1133 y27; 459 16250307 Doed Feijedr. - - - - Lolle Olphertsz. Timmermansgezel - - - - - -
1134 y27; 471 16250325 Dieucke Heinsdr. - - - - Wijbe Sibrens - - - - - Droevendal -
1135 y27; 482 16250325 Pieter Folckerts Soldaat - - - - - - - - - - -
1136 y27; 485 16250401 Griet Wiegersdr. - - - - Roeloff Claasz. - - - - - Westerklokstraat -
1137 y27; 495 16250418 Beernt Jansz. - Jesck Jansdr - - - - - - - - Galileester kerk, tegenover de -
1138 y27; 506 16250509 Jacob Anskisz. Koopman in granen Antie Jansdr. - - - - - - - - - Huisraad onvolledig geïnventariseerd
1139 y27; 555 16250518 Bauck Jacobsdr. - - - - - - - - - - - -
1140 y27; 559 16250609 Hans van den Broecke Pasteibakker Willemcke Ariensdr. - - - - - - - - - Huisraad is reeds bij boelgoed verkocht.
1141 y27; 575 16250621 Ju Doedis Schipper - - - - - - - - - Tuinen (in de Schuitemakerssteeg) NB niet in lijst Faber. Op p. 580 echter "Een smallschip groot ontrent 6 last met seijll ende verdere toebehoorten".
1142 y27; 584 16250623 Marten Martens Arbeider Eelck Harmensdr. - - - - - - - - Sacramentsstraat -
1143 y27; 592 16250713 Henrick Jansz. - Geert Luijtiesdr. - - - - - - - - - Huisraad niet geïnventariseerd.
1144 y27; 599 16250720 Griet Abbedr. - - - - Jan Cornelis Tapijtwerker - - - - - Huisraad is bij boelgoed verkocht. Zie 1147. Jan Cornelis x Aaltie Eesedr.
1145 y27; 610 16250000 Johan Conrad 'Wild ende Rhijngraaf' (?) - - - - - - - - - - -
1146 y27; 617 16250803 Jan Hobois Schrijver van een compagnie - - - - - - - - - - -
1147 y27; 631 16250809 Aaltie Eesedr. - - - - Jelle Werpsz. Wieldraaier Jan Cornelis - - - - Zie 1144.
1148 y27; 637 16250825 Rieurd Hans Executeur Hijlck Tijepckedr. - - - - - - - - Buitenpost -
1149 y27; 646 16250908 Pier Hoijtedr. - - - - Sibren Claasz. Schipper - - - - - Zie lijst Faber. Toeschrijving van inventaris mede op basis van gegevens daar.
1150 y27; 656 16250926 Berber Tijebbedr. - - - - Reiner Henrix Stapelmoer - - - - - Nieuweburen (bij de voormalige opgang) -
1151 y27; 663 16251005 Wopcke Jarigs Ontvanger van de koeschatting Tijam Joannesdr. Metke Dirxdr. Auck Feijckedr. - - - - - - - het vervolg van deze invententaris is opgenomen in: Y18;563.
1152 y28; 1 16251121 Anscke Eelckisz. Apotheker Aafcke Wlckedr. - - - - - - - - - -
1153 y28; 31 16251125 Meinard Harckes - Goijck Tijalledr. Tijam Eededr. - - - - - - - - Deel van het huisraad is reeds bij boelgoed verkocht.
1154 y28; 41 16251130 Sibrich Henrixdr. - - - - Manguns Simons - - - - - Wirdumerpoort, bij de (in de Blauwe Wagen) -
1155 y28; 46 16251205 Wijbe Jans Koemelker Frouck Gerbensdr. - - - - - - - - - Huisraad reeds bij boelgoed verkocht.
1156 y28; 53 16260119 Diu Sioertsdr. - - - - Pieter Sibrants Tichelaar - - - - Kleienburg NB wordt vervolgd op p. 71. Beroep n.a.v. posten.
1157 y28; 60 16251228 Ibel Haens Wijbenga (?) - - - - Tonis Andries Apotheker - - - - - Slechts beschrijving van de goederen "die buijten de besegelinge bevonden sijn". NB p. 71 ff. hoort bij nr. 1157.
1158 y28; 81 16260207 Foecke Broersz. Minnema (?) Koopman in zuivel Rieme Alledr. Trijntie Jelmersdr. - - - - - - - - Beroep (specialisatie) n.a.v. posten.
1159 y28; 143 16260223 Eebel Haiedr. - - - - - - - - - - - -
1160 y28; 155 16260323 Aeltie Sipckedr. - - - - Gerrijt - Dirck Harmensz. - - - Bagijnepijp, bij de (naast de Hulck) -
1161 y28; 167 16260404 Anna Clasedr. - - - - Simon Ripckisz. - - - - - Slotmakersstraat -
1162 y28; 177 16260417 Geert Willems - Jantien Heredr. - - - - - - - - Nieuwestad (tegenover de Waag, in de Gulden Hoed) -
1163 y28; 188 16260426 Aaff Ariensdr. - - - - - - - - - - Bagijnestraat -
1164 y28; 197 16260502 Jr. Sicke van Paffenrade - - - - - - - - - - - -
1165 y28; 200 16260522 Gieldu Andriesdr. - - - - Gerrijt Albertus Cipier - - - - - -
1166 y28; 213 16260601 Meinse Atisz. Schipper op Harlingen - - - - - - - - - - Huisraad al grotendeels bij boelgoed verkocht.
1167 y28; 219 16260612 Hidke Thonisdr. - - - - Henricus Regneri Notaris - - - - - -
1168 y28; 243 16260704 Pier Hettisz. - Swaantie Jansdr. Maritien Euoutsdr. - - - - - - - Korfmakersstraat -
1169 y28; 264 16260715 Wijbe Foppis - Jantie Joannisdr. - - - - - - - - Katershof Slechts gedeelte van inboedel beschreven.
1170 y28; 265 16260807 Lucas Hemmisz. Kleermaker Griet Rintiesdr. - - - - - - - - - -
1171 y28; 276 16260901 Marten Schultingh Hellebaardier van Zijne Genade Maijcke Feckedr. Hiltie Franckedr. - - - - - - - - Zie z12; 169ff.
1172 y28; 286 16261005 Antie Atedr. - - - - Jan Martensz. Boer - - - - Gerrit Wijbeshof onder de Klokslag. Beroep n.a.v. posten (8 koeien)
1173 y28; 297 16261016 Sijtse Jellisz. Gortmaker Fokel Jelledr. Aaff Olphertsdr. - - - - - - - - -
1174 y28; 319 16261110 Lijsbeth Clasedr. - - - - Pibo Rintiesz. Hopman (burger-) en leerlooier - - - - - Huisraad niet beschreven. Beroep deels n.a.v. posten.
1175 y28; 339 16261120 Nieske Ariensdr. - - - - Claas Gossisz. - - - - - - Huisraad is bij boelgoed verkocht
1176 y28; 349 16261121 Jan Lioeloffs Kleermaker Lutger Doedesdr. - - - - - - - - - -
1177 y28; 361 16261129 Gaucke Pieckis Gortmaker Sijts Auckedr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten
1178 y28; 369 16260000 Lijsbeth Cornelisdr. - - - - Rintse Abbisz.r - - - - - - -
1179 y28; 379 16261211 Sondagh Ninwegh Korporaal - - - - - - - - - - -
1180 y28; 382 16261213 Wpcke Jellisz. Schipper Auckien Leeuckisdr. - - - - - - - - - Wpcke "ter zee overleden". NB niet in lijst Faber.
1181 y28; 389 16270136 Maaicke Gerrijtsdr. Keukenmoer in het Anthony Gasthuis - - - Jaques Vredeman Muziekmeester - - - - - Zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VII, p. 1290/1. Beroep volgens gegevens daar.
1182 y28; 392 16270226 Wijtske Pietersdr. - - - - Foppe Gerloffsz. - Marten Gijsbertsz. Schepen, oud en korfmaker. - - - Beroep Marten deels (korfmaker) n.a.v. posten.
1183 y28; 413 16270308 Hill Jansdr. - - - - Pieter Asmus - Borchert Borchertsz. Torenwachter - - - Boedel is getaxeerd. De zaken betreffende het erfdeel van Douwe Pietersz., het weeskind van Pieter Asmus, zijn reeds afgehandeld.
1184 y28; 418 16270404 Beernt Stijp - Willemcke Wincents (Sents) - - - - - - - - - -
1185 y28; 422 16270406 Henrick Eetisz. Handschoenmaker en kouzenwinkelier Griet Wilhelmi Geertie Jansdr. Griet Clasedr. - - - - - - - Beroep n.a.v. posten
1186 y28; 449 16270410 Antie Fetsedr. - - - - Sixtus Gellii Predikant te Grouw - - - - Grouw Huisraad is reeds bij boelgoed verkocht.
1187 y28; 457 16270418 Rieurd Cornelis Koopman (winkelier) en schipper Dieuck Rompckedr. Berber Huijghisdr. - - - - - - - - NB op p. 497 "sekere halff smalschip met Pieter Thomas t'samen . ." ZIE LIJST FABER!! Schipper/koopman combinatie?!?!
1188 y28; 499 16270501 Christiaan Thomas Winkelier - - - - - - - - - - -
1189 y28; 503 16270507 Claas Jacobs Schoolmeester en voorzanger Aaltie Jansdr. Trijntie Wijbedr. - - - - - - - - -
1190 y28; 523 16270621 Houck Tiaardsdr. - - - - Feijcke Fockens - - - - - - Nb addendum op p. 522.
1191 y28; 527 16270623 Pieter Doijtsis Schoenmakersgezel - - - - - - - - - - -
1192 y28; 529 16270724 Andries Andriesz. - - - - - - - - - - - -
1193 y29; 1 16271101 Tijepcke Reinersz. - Hijlck Dirxdr. - - - - - - - - - -
1194 y29; 17 16271106 Jan van Leuwen - Lijsbettie van Schuilenburgh - - - - - - - - - -
1195 y29; 29 16280104 Jacob Jacobsz. Groninger Koemelker Lipck Geerts - - - - - - - - - Alleen waardepapieren en uitschulden beschreven.
1196 y29; 33 16280122 Bernardus Furmerius Kwartiermeester van het Friese Regiment Lijsbet Jelmersdr - - - - - - - - - -
1197 y29; 49 16280214 Homme Gerrijts Schipper Aaff Gerbensdr. - - - - - - - - - -
1198 y29; 59 16280306 Eebel Sipckedr. - - - - Thonis Jansz. Lakenkoper - - - - - -
1199 y29; 81 16280324 Griet Nannedr. - - - - Albert Ludsertsz. - Jacob Pieters Boer - - Nieuwland Beroep n.a.v. posten. Waarschijnlijk legde Jacob zich toe op de veefokkerij. Er is nl. geen melkvee aanwezig wel 17 kalveren, 1 vaars en drie hokkelingen. Daarnaast akkerbouw.
1200 y29; 95 16280300 Gielis Wilberts Passementswerker Stijntie Henrix - - - - - - - - - -
1201 y29; 109 16280417 Huijge Cornelis Koopman (winkelier) - - - - - - - - - - -
1202 y29; 135 16280523 Tijeetse Jansz. Schoenmaker en winkelier Aaltie Riemertsdr. Henrickie Henrixdr. - - - - - - - - -
1203 y29; 145 16280529 Hiltie - - - - Rixte - - - - - Ossenhiem ("op 't olde ossenhiem achter 't blauwe harte in sekere stege") -
1204 y29; 148 16280610 Jacob Cornelis - Dieu Bauckedr. - - - - - - - - - -
1205 y29; 151 16280000 N.N. Schilder - - - - - - - - - - Acte niet afgeschreven. Hoogstwaarschijnlijk betreft het de inventaris van een schilder. Op p. 160-164 de schilderijen in voorraad. Waaronder op p. 161 "een bordeel met een buijtenlist"
1206 y29; 167 16280723 Egbert Jeppema Notaris - - - - - - - - - - -
1207 y29; 177 16280814 Maaicke Bras (Jelgerahuijs) - - - - - - - - - - - Zie GG44, f. 201.
1208 y29; 199 16280908 Pieter Coerts Korfmaker - - - - - - - - - - -
1209 y29; 203 16280909 Wijts Wibrandsdr. - - - - Simon Juuckis de Geest Glasschilder en stadsbode - - - - - Wijts is moeder van Wijbrand Simonsz. de Geest en Gielis Simonsz. de Geest. De laatste is op moment van inventarisatie "absent".
1210 y29; 211 16280924 Gerrijt Jansz. Timmermansgezel - - - - - - - - - - -
1211 y29; 217 16281103 Taatske Bauckedr. - - - - Lieuwe Obbis - Jan Henrix van Westerhold - - - - Huisraad reeds bij boelgoed verkocht.
1212 y29; 226 16281201 Anne Hoijtisz. Schoenlapper Dinge Jansdr. Taatske Takesdr. - - - - - - - - -
1213 y29; 236 16290108 Marij Jansdr. - - - - Andries Waatsis - Wijbe Johannis Vogelkoper - - Tuinen Zie nr. 1274. Huisraad reeds bij boelgoed verkocht.
1214 y29; 243 16290112 Cornelis Hendrixz. Bakker Aaltie Sioerdsdr. - - - - - - - - - Huisraad niet beschreven.
1215 y29; 255 16290115 Jan Lieuwis - Sijts Jantsdr. - - - - - - - - - Huisraad reeds bij boelgoed verkocht.
1216 y29; 261 16290224 Pieter Gerrijts - - - - - - - - - - - -
1217 y29; 273 16290303 Griet Henrixdr. - - - - Baucke Sioerds Metselaar Henrick Jansz. Lakenbereider - - - -
1218 y29; 289 16290310 Geertie Cornelisdr. - - - - Hans de Fries Hopman - - - - - -
1219 y29; 299 16290409 Johannis Sijtsis Kleermaker en winkelier Eeske Roeloffsdr. - - - - - - - - - -
1220 y29; 309 16290418 Maaicke Andriesdr. - - - - Gielis Pietersz. - - - - - Blokhuisterpijp -
1221 y29; 322 16290421 Aesge Coerts Linnenwever Anneken Cremer Marij Dirx - - - - - - - Heer Ivostraatje ("Heer Eeffsstrate ofte steege") -
1222 y29; 334 16290527 Artus Legouche (Gouche, le) Goudsmidsgezel - - - - - - - - - Speelmansstraat -
1223 y29; 336 16290716 Jan Bouwens Kleermaker Saack Gerloffsdr. - - - - - - - - - -
1224 y29; 341 16290817 Jetse Haantiesz. Smid Atke Hilledr. Beits Sijtiedr. - - - - - - - - -
1225 y29; 359 16290820 Engelbert Friens Goudgewichtmaker Ansck - - - - - - - - - Niet in Voet.
1226 y29; 361 16291211 Jan Pietersz. Ens - Elscke Henrixdr. - - - - - - - - - -
1227 y29; 371 16300105 Frans Sioerdsz. - Tet Jansdr. - - - - - - - - - -
1228 y29; 377 16300123 Fed Pietersdr. - - - - Here Takis - - - - - Oldegalileen -
1229 y29; 387 16300223 Michiel Sipckesz. Turfmeter Trijn Sijckedr. - - - - - - - - - -
1230 y29; 393 16300401 Rintske Hotsisdr. - - - - Aucke Auckisz.r - - - - - - -
1231 y29; 403 16300414 Tijerck Abbisz. Burgemeester Tijeets Sioerdsdr. - - - - - - - - - -
1232 y29; 421 16300416 Thens Sickedr. - - - - Sibrand Jochumsz. Schipper - - - - - Zie lijst Faber.
1233 y29; 439 16300726 Wij Abesdr. - - - - Jan Minnes - - - - - - -
1234 y29; 443 16300000 N.N. - - - - - - - - - - - -
1235 y29; 447 16300813 Jurien Bambach - - - - - - - - - - - Boedel is getaxeerd.
1236 y29; 454 16300824 Sijdske Meinertsdr. - - - - Gerbrand Furmerius Kwartiermeester - - - - - -
1237 y29; 457 16300921 Gerrijt Hettisz. Boer Fokel Lieuwisdr. - - - - - - - - Cammingaburg, achter Beroep n.a.v. posten
1238 y29; 469 16301021 van Roorda - - - - Otto Hoijtema - - - - - - -
1239 y29; 477 16301118 Jan Assiesz. - Luijtien Simonsdr. - - - - - - - - - -
1240 y29; 491 16301122 Eese Douwis Boer Jouck Sijbedr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten
1241 y29; 509 16301207 Albert Sijbisz. Slotmaker Hiltie Pietersdr. Aaltie Pietersdr. Griet Mellisdr. - - - - - - - -
1242 y29; 520 16301229 Griet Thonisdr. - - - - Rochus - - - - - Zuupsteeg -
1243 y29; 527 16310120 Ben Laurentsdr. Vroedvrouw - - - - - - - - - - Alleen waardepapieren.
1244 y29; 537 16310131 Trijn Heinsdr. - - - - Henrick Alberts - - - - - Haniasteeg -
1245 y30; 1 16310314 Jelle Atsisz. Kaarsenmaker - - - - - - - - - Kleine Kerkstraat Beroep n.a.v. posten.
1246 y30; 11 16310319 Ate Haiesz. - - - - - - - - - - Bilgaard Huisraad is niet beschreven.
1247 y30; 21 16310322 Sioerd Centiesz. Herbergier - - - - - - - - - Blauwe Valk, de Alleen de inschulden uit de rekenboeken beschreven.
1248 y30; 28 16310325 Inte Rintsisz. - Aelck Haiesdr. - - - - - - - - - -
1249 y30; 34 16310407 Houck Fockisdr. - - - - Laurent Jansz. Tromslager Abel Eelckis - - - - Getaxeerde boedel.
1250 y30; 40 16310502 Hendrick Pieters Erven - - - - - - - - - - - Mogelijk Erven geen achternaam, maar aanduiding voor erfgenamen.
1251 y30; 44 16310608 Auckien Auckisdr. - - - - Sijbe Tijerx Olieslager - - - - - Wollen en linnen kleren van Auckien en het huisraad zijn reeds bij boelgoed verkocht.
1252 y30; 49 16310617 Hijlck Pietersdr. - - - - Jan Cleisz. Poortier - - - - - -
1253 y30; 55 16310803 Trijntie Ritskisdr. - - - - Pieter Thimonsz. - Lambert Lamberts - - - - -
1254 y30; 81 16310811 Goitien Reiloffsz. Schuitemaker Graets Hansdr. - - - - - - - - Oldegalileen -
1255 y30; 93 16310818 Antie Joannisdr. - - - - Sijbe Tijerx Bange - - - - - Speelmansstraat -
1256 y30; 105 16310831 Casper Jungh van Franckfort - - - - - - - - - - Blokhuissteeg -
1257 y30; 120 16311017 Simon Fransz. Bakker Trijn Pietersdr. - - - - - - - - - -
1258 y30; 127 16311018 Foeck Sijbisdr. - - - - Tierck Aesgis - Taaitse Jansz. Boer (bouwboer) - - Lazerushuis, achter het Beroep n.a.v. posten.
1259 y30; 139 16311114 Jantien Allertsdr. - - - - Pieter Jochums Paardenkoper - - - - Hoghuistersteeg -
1260 y30; 161 16311130 Maaicke Douwedr. - - - - Minnolt Minnes Schoenmaker - - - - - -
1261 y30; 177 16320114 Beernt Harmensz. Linnenwever Reimerich Jacobsdr. - - - - - - - - Oldehoofster kerkhof, bij het (De Blauwe Duif) Zie 1280.
1262 y30; 188 16320128 Aacht Jansdr. - - - - Doede Hillebrands Schepen, olde - - - - - -
1263 y30; 207 16320130 Magdalena Barels - - - - - - - - - - - -
1264 y30; 220 16320307 Jantien Albertsdr. - - - - Arien Simons Gardenier - - - - Olde Galileen -
1265 y30; 221 16320000 Mettie Alledr. - - - - Eepe Sippes Hellinga - - - - - - -
1266 y30; 222 16320312 Johan Bogeslagh - - - - - - - - - - In het hof van Ernst Casimir. -
1267 y30; 244 16320404 Aucke Auckis - Rintscke Hotsis - - - - - - - - Nieuwestad n.z. NB inventaris opgemaakt ten verzoeke van de voorstanders van de doopsgezinde armen. Aan dezen komt ex testamento een deel van de nalatenschap toe.
1268 y30; 254 16320405 Hijlck - - - - Johannes Jans - - - - - - -
1269 y30; 260 16320423 Sijds Jans - - - - - - - - - - Wirdumerpoort, bij de (De Blauwe Valk) -
1270 y30; 283 16320525 Antie Jans ('Copster') - - - - - - - - - Jacobijnerkerk, achter -
1271 y30; 293 16320605 Berber Crijns - - - - - - - - - - Korfmakersstraat -
1272 y30; 303 16320627 Machtel Gerbens - - - - Henrick Jansz. - - - - - Kleine Hoogstraat -
1273 y30; 314 16320702 Jan Oenesz. Uldersma - Foske Coops - - - - - - - - - -
1274 y30; 345 16320814 Wijbe Joannis Vogelkoper Marij Jans Lolck Jetsis - - - - - - - Tuinen n.z. Zie nr. 1213.
1275 y30; 356 16320912 Eetske Clasis - - - - Pouwels Roeloffs Bakker - - - - Blokhuistersteeg -
1276 y30; 364 16321019 Reinsck Fouckisdr. - - - - Eege Poppis Pelser - - - - - -
1277 y30; 373 16321101 Hans Pieckis Gortmaker Sim(p)cke Simons - - - - - - - - Vliet n.z. Boedel deels getaxeerd.
1278 y30; 397 16331209 Douwe Eeuwis Arbeider - - - - - - - - - Nieuwe Oosterstraat -
1279 y30; 398 16321112 Warner Jans Bode van G.S. N.N. Nanninghs Elske Harmens - - - - - - - - -
1280 y30; 41 16321229 Reimerich Jacobsdr. - - - - Beernt Harmens Linnenwever - - - - Oldehoofster kerkhof, bij het (De Blauwe Duif) Zie 1261.
1281 y30; 431 16330222 Buwe Gerrits Smid Sibrich Jansdr. - - - - - - - - Nieuweburen n.z. -
1282 y30; 441 16330000 Taacke Anis Bierdrager Tieets Clasis Jantien Rieurdsdr. - - - - - - - Hoekster kerhof -
1283 y30; 447 16330131 Pier Nannis Wune Corvet Reinu Heertsdr. - - - - - - - - - -
1284 y30; 459 16330314 Lijsbet Tiaardsdr. - - - - Cornelis Jans Bakker - - - - Pijlsteeg (op de hoek met de Grote Kerkstraat) -
1285 y30; 477 16330323 Lucas Stasis - - - - - - - - - - Hoeksterpijp, bij de -
1286 y30; 485 16330506 Jans Dirxz. Stuff - Maaicke Everts Ansck Roeloffsdr. - - - - - - - Nieuwe Oosterstraat (waar Groningen uithangt -
1287 y30; 493 16330520 Lieuck Willemsdr. - - - - Tieetse Doedes - Claas Pieters - - - Vrouwenpoort, bij de -
1288 y30; 503 16330527 Simon Carstisz. - Oedske Albertsdr. - - - - - - - - - -
1289 y30; 509 16330619 Jarich Gossis - Bauck Jeppedr. - - - - - - - - Schavernek o.z. (Het Gulden Veerschip) -
1290 y30; 517 16330622 Griet Gerloffs - - - - Lieuwe Sioerds - Schelte Frijelsma Deurwaarder - - - -
1291 y30; 531 16330626 Jan Laurentsz. Koopman Aet Gerbensdr. - - - - - - - - - -
1292 y30; 539 16330711 Jacob Jansz. Winkelier Rints Wilckisdr. - - - - - - - - Tuinen Beroep n.a.v. posten.
1293 y30; 554 16330715 Griet Huijberts - - - - - - - - - - - -
1294 y30; 557 16330812 Cornelis Freerx Wagenaar Griet Jans Foockel Feddedr. - - - - - - - Vrouwenpoort, bij de -
1295 y31; 1 16330906 Menit van Wckema Luitenant - - - - - - - - - - -
1296 y31; 11 16331101 Rombert Jaspers - Dirckien Beerntsdr. - - - - - - - - Wirdumerpoort, bij de -
1297 y31; 23 16331104 Aafke Wlckisdr. - - - - Anske Eelckis - Simon Pieters Kleermaker - - - -
1298 y31; 30 16331112 Tieets Folckertsdr. - - - - Dirck Pietersz. - - - - - Nieuwestad, z.z. (achter de) -
1299 y31; 39 16331118 Hijlck Carstedr. - - - - Johannes Jans Gortmaker - - - - - -
1300 y31; 45 16331120 Geertie Pietersdr. - - - - Buwe Sioerdsz. Doenia Apotheker - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1301 y31; 59 16340113 Juw Ailva Soldaat - - - - - - - - - - NB op p. 59 Juw Ailna en op p. 61 Juw van Ailva.
1302 y31; 63 16340114 Rintske Lieuwis - - - - Sioerd Seerps - Jacob Piers Boer - - Bilgaard Beroep n.a.v. posten.
1303 y31; 81 16340217 Foockel Gerrijtsdr. - - - - Thijs Jansz. Lakenkoper - - - - - -
1304 y31; 121 16340311 His Aernts - - - - - - - - - - Tuinen z.z. in Lieuwe Simonssteeg -
1305 y31; 127 16340401 Hiltie Jansdr. - - - - Hercke Wijbes - - - - - - -
1306 y31; 135 16340429 Ie Jansen - Dettie Haijesdr. Eelck Hotsedr - - - - - - - Nieuwestad z.z. -
1307 y31; 147 16340505 Beernt Pijttersen Zeepzieder Antie Henrixdr. - - - - - - - - - Boedel is getaxeerd.
1308 y31; 193 16340703 Tiepcke Gerrijts Koopman (winkelier) - - - - - - - - - Tuinen -
1309 y31; 201 16340808 Roelefke - - - - Dirck Thomas - - - - - Vliet n.z. ("bont ofte graubeerd") -
1310 y31; 205 16340911 Nanningh Allerts Kleermaker N.N. Jans - - - - - - - - - -
1311 y31; 215 16340923 Wijts Wissedr. - - - - Halbe Martens Koopman in granen - - - - Tuinen z.z. Aanvulling beroep n.a.v. posten.
1312 y31; 241 16341002 Aachtien Jacobsdr. - - - - Aucke Jansz. ten Bent Schipper - - - - Speelmansstraat Beroep n.a.v. posten. (p. 255 "een caagh") Zie lijst Faber. Tevens winkeltje.
1313 y31; 257 16341105 Saack Dirxdr. - - - - Sije Intis - Jacob Claasz. Wagenmaker - - - -
1314 y31; 273 16341110 Doitse Dirxz. Burgerhopman en brouwer Jantien Gerbensdr. Antie Jochums - - - - - - - - NB wordt vervolgd op p. 357. Zie nr. 1476. Op 26-4-1614 trouwden Doeijtze Dirx, brouwersgezel, geboren te Deinum en Jantin Gerbensdr. geb. te Leeuwarden.
1315 y31; 343 16341113 Arrien Dirxsen Vaandrig, olde en zwaardveger - - - - - - - - - Peperstraat Beroep (zwaardveger) n.a.v. posten.Arrien is broer van burgemeester Harmen Dirxsen. p. 357 e.v. bij nr. 1315.
1316 y31; 361 16341125 Jouck Sioerdsdr. - - - - Tijepcke Tijepckis Timmermansgezel - - - - Hoeksterpoort, bij de -
1317 y31; 371 16341204 Roelofke - - - - Jacob Claasz. Bakker - - - - Speelmansstraat -
1318 y31; 377 16350119 Hart Henrixz. Bakker Siouck Sipckisdr. - - - - - - - - Hoeksterpoort, bij de -
1319 y31; 419 16350131 Dr. Joannes Juckema Advokaat - - - - - - - - - - Juckema op 8-9-1620 als advokaat voor het Hof toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 103.)
1320 y31; 465 16350211 Willem Clots Schrijver van de garde van Zijne Genade - - - - - - - - - - -
1321 y31; 495 16350214 Tiaerd Hansz. Agricola Deurwaarder van G.S. Frouckien Lambertsdr. - - - - - - - - - -
1322 y31a; 1 16350226 Sibrich Jansdr. - - - - Cent - Harmen Claasz.r - - - - -
1323 y31a; 15 16350304 Pibo Rinties Schoenmaker Geert Jansdr. - - - - - - - - - -
1324 y31a; 51 16350406 Jacob Harckis Boer - - - - - - - - - Kleienburg Beroep n.a.v. posten.
1325 y31a; 61 16350728 Roeloff Mueseler Korporaal onder de Zwitsers (en wever?) Trijn Bientzesdr. - - - - - - - - - Wordt vervolgd op p. 95 e.v.!.Op p. 102/3 Wevers gereedschappen!.
1326 y31a; 62 16350407 Anna Woltersdr. - - - - Marten Cleenhans Adelborst - - - - - -
1327 y31a; 69 16350416 Isaac Wolffs Hellebaardier en zadelmeester van Zijne Genade Geertie Simonsdr. - - - - - - - - - -
1328 y31a; 77 16350427 Sipcke Tammisz. Karreman (stads-) en koemelker Wijts Haiedr. - - - - - - - - - Aanvulling beroep (koemelker) n.a.v. posten.
1329 y31a; 93 16350511 Pieter Roclaas - - - - - - - - - - - -
1330 y31a; 107 16351123 Jan Goiesz. Kuiper Maij Jansdr. - - - - - - - - - -
1331 y31a; 123 16351211 Fijke Stijp - - - - Dirck Jelmers Deurwaarder van G.S. - - - - Nieuwe Oosterstraat -
1332 y31a; 135 16360119 Antie Laurentsdr. - - - - Jacob Noldus - - - - - - -
1333 y31a; 147 16360203 Saepke Jansdr. - - - - Gerloff Foppes - - - - - - Inventaris is incompleet.
1334 y31a; 153 16360205 His Jeroensdr. - - - - Rompcke Greolts - - - - - Nieuweburen (Sparreboom) -
1335 y31a; 164 16360304 Eebel Lucas Vroedvrouw - - - - - - - - - - -
1336 y31a; 175 16360309 Willem Pistorius Wijnkoper Aijsbertie Gerckesdr. - - - - - - - - - Wordt vervolgd op p. 223.
1337 y31a; 197 16360321 Jelte Jeltes Kleermaker Ibeltie Hansis - - - - - - - - - Huisraad reeds (grotendeels) verkocht.
1338 y31a; 203 16360329 Jan Rompckisz. Korfmaker Trijn Haringsdr. - - - - - - - - Poststraat -
1339 y31a; 213 16360411 Lolle Jansz. Geelgieter Doedtie Ballings - - - - - - - - - Huisraad reeds (grotendeels) verkocht.
1340 y31a; 245 16360523 Foppe Sijes Koemelker - - - - - - - - - Wabbe Wissesbrug, bij de -
1341 y31a; 255 16360528 Gerritie Harmensdr. - - - - - - - - - - Koningsstraat -
1342 y31a; 263 16360610 Claas Andriesz. Smid (stads-) Met Jelledr. - - - - - - - - - -
1343 y31a; 283 16360613 Thonis Douwis Koopman (winkelier) Dieucke Juwsdr. (Juuckisdr.) - - - - - - - - Vliet -
1344 y31a; 301 16360618 Ame Jeppes - Hijlck Hansedr. - - - - - - - - Oldegalileen -
1345 y31a; 311 16360621 Maijke Gerbens - - - - Willem Henrix Brouwer Sijrck Dircx. Brouwer Jelle Gerrits Brouwer - Zie z15; 246ff en z19; 120. 28-10-1634 (gerecht) trouwden Maicke Gerbensdr. laatste weduwe van Sierck Dircx brouwer met Jelle Gerritsz. brouwersgezel. Onder de verzoekende curatores Hendrick Pijters. Van het huisraad is alleen datgene geïnventariseerd dat door Maijke en Jelle tijdens hun leven is aangekocht.
1346 y31a; 323 16360719 Johannes (sr.) Backemuijde Boekbinder en -verkoper Geescke Lenarts - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1347 y31a; 347 16360723 Mr. Wessel Doedis - Henrickien Fransedr. Drost - - - - - - - - - Huisraad reeds verkocht.
1348 y31a; 353 16360730 Jan Jacobs Glazemakersgezel - - - - - - - - - - -
1349 y31a; 355 16360802 Engeltie Mockema - - - - - - - - - - Slotmakersstraat -
1350 y31a; 361 16360805 Eelck Auckedr. - - - - Simon Bottis - - - - - - -
1351 y31a; 377 16360817 Atze Abbes Schipper Jantien Gerrijts Stijntie Beernts - - - - - - - Nieuwestad z.z. (De Drie Princedalers) (p. 377) "Gerrit Atses de jonge in Groenland sijnde" NB Gerrit Atses in 1633 lid geworden van het schippersgilde Zie lijst Faber. Beroep n.a.v. posten en lijst Faber. (echtg. 1 in lijst Faber)
1352 y31a; 389 16360818 Eelcke Oedses Metselaar Siouck Johannis Trijntie Ipodr. - - - - - - - - Zie z18; 259 (nr. 700)
1353 y31a; 407 16360819 Melchior Jansen Koekenbakker Hendrickien Melledr. - - - - - - - - - -
1354 y31a; 430 16360828 Willem Isbrandsz. Timmerman Marij Rinckedr. - - - - - - - - - Huisraad reeds verkocht
1355 y31a; 438 16361005 Sipcke Sioerdsz. Pama - Antie Gassini Eminga - - - - - - - - - Niet afgeschreven i.v.m. onderhandse regeling erfgenamen.
1356 y31a; 440 16361028 Hoijte Dirxz. Smid Berber Jans - - - - - - - - - Goederen komen toe aan burgemeester Tonis Riemersz.
1357 y31a; 445 16361101 Geeske van Schouwenburgh - - - - - - - - - - Grote Kerkstraat -
1358 y31a; 449 16360901 Laes Doekes Schuitemaker Ebel Joukedr. - - - - - - - - Vliet z.z. Beroep n.a.v. posten op p. 459.
1359 y31a; 463 16360915 Elske Gosses - - - - - - - - - - - -
1360 y31a; 465 16361005 Pijtter Janssen Schipper (Groninger) Trijn Jans - - - - - - - - - Niet in lijst Faber.
1361 y31a; 471 16361006 Roeloff Alberts ('Formdraijer') Stijn Coerts - - - - - - - - Bagijnestraat (naest het revet) -
1362 y31a; 475 16361007 Gerben Sioerdtsz. Kistenmaker - - - - - - - - - Put, bij de -
1363 y31a; 481 16361010 Agneta Carstes - - - - Hans Cornelis Zijdekramer - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1364 y31a; 495 16360928 Roeloff Harmens Nauschut Leerverkoper (Huidenkoper) Trijntie Thomas - - - - - - - - Peperstraat NB p. 529 e.v. en 533 e.v. horen nog steeds bij dit nummer!
1365 y31a; 549 16361103 Dr. Regnerus Meildam Advokaat en Predikant te Goingarijp Eetske Rommertsdr. - - - - - - - - - Regnerus Meildam, zoon van Cornelis Meildam, gepromoveerd te Franeker in 1630, werd op 6-7-1630 toegelaten als advokaat voor het Hof. Overleden begin 1636 als predikant te Goingarijp. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 120.)
1366 y31a; 559 16361109 Geertie Jentiesdr. - - - - Allert Pietersz. Paardenkoper - - - - - -
1367 y31a; 571 16361110 Cornelis Clemans Assistent van de deurwaarder - - - - - - - - - - -
1368 y31a; 577 16361111 Pieter Harmens Molenaar N.N. Seerpsdr. Idtie Mellisdr. - - - - - - - Vliet z.z. -
1369 y31a; 587 16361118 Bartel Sioerdts Vleeshouwer Antie Harmensdr. - - - - - - - - - -
1370 y31a; 599 16361120 Robert Gilmer Schotsman Leerverkoper (?) - - - - - - - - - - Schotsman duidt hier op Schotse herkomst! Op p. 599 o.a. "een bonte Schotse deken" en "een Schotse bedspreed". Beroep mogelijk leerkramer.
1371 y31a; 607 16361124 Jan Willemsz. Doptieswever Stijntie Geurtsdr. - - - - - - - - Opgang van de Nieuweburen -
1372 y31a; 619 16361128 Aeltie Fransisdr. - - - - Taco Hotsisz. - - - - - - NB betreft alleen de kleding van Aeltie.
1373 y31a; 622 16361128 Sijtse Rinnerts Burgerfaandrig Anneke van Wassenbergh - - - - - - - - - -
1374 y31a; 637 16361129 Geertie Johannisdr. - - - - Henrick Pieters Brouwer - - - - - Zie 1534.
1375 y31a; 653 16361201 Idtien Rutgersdr. - - - - Take Wilckisz. Kuiper - - - - - -
1376 y32; 1 16361205 Gale Tiaerdtsz. Koopman in zuivel en granen (en steen) Brecht Harmens Trijntie Pietersdr. - - - - - - - Nieuwestad n.z. Inboedel is niet geïnventariseerd.(p. 17 blanco) Beroep (specialisatie) n.a.v. posten. Gale voerde graan en zuivel uit en voerde natuursteen in.
1377 y32; 23 16361208 Jacob Jansz. Kleermaker Gauck Roeloffsdr. - - - - - - - - - -
1378 y32; 39 16361210 Dieucke Jetsis Dienstmeid (van Tonis Joostis in de Star bij Hoeksterpoort) - - - - - - - - - - -
1379 y32; 43 16361212 Willem Jacobs Executeur (van de stad) Antie Jansdr. Post - - - - - - - - - -
1380 y32; 61 16361215 Jelle Reiners Glazenmaker Idtien Dirxdr. - - - - - - - - - Claude Fonteyne treedt op als geauthoriseerde voormomber. Inboedel reeds grotendeels bij boelgoed verkocht.
1381 y32; 71 16361228 Jan Sickis Kistenmaker Susanne Staphorst - - - - - - - - - -
1382 y32; 79 16370101 Frans Spanier - Lijsbeth Christoffels - - - - - - - - Weerd (de Witte Aernt) Pand de Witte Arend herbergde begin 18e eeuw een brouwerij. In inventaris evenwel geen aanwijzingen dat Spanier als brouwer actief was.
1383 y32; 93 16370110 Dieucke Hillisdr. Winkelierster - - - Sioerdt Tierx - - - - - Pijlsteeg (op de hoek bij de Pijlsteegster pijp) Beroep n.a.v. posten.
1384 y32; 113 16370114 Jacob Bartels Schipper (lichtervoerder) Frouck Gerrijts Antie Hanses - - - - - - - - Zie lijst Faber en z18; 38 (nr. 667) en z18; 41 (nr. 668).
1385 y32; 123 16370119 Pieter Wiegers Koopman in graan (gewezen bakker) Anns Tiels - - - - - - - - - Inboedel niet geïnventariseerd. Zie 1387. Voor het voormalige bakkerschap zie p. 128 en klapper bakkersboek.
1386 y32; 133 16370124 Sioerd Henrixz. Burger hopman en vlas- en garenkoper* Attie Dirxdr. Grietie Jansdr. - - - - - - - - Beroep * n.a.v. posten.
1387 y32; 175 16370131 Anna Tielsdr. - - - - Gabbe Gerloffs - Pieter Wiegers Koopman in graan (gewezen bakker) - - - Zie 1385.
1388 y32; 217 16370208 Johannes Harts Bakker Fijcke Rinses Martijen Freerxdr. - - - - - - - - -
1389 y32; 233 16370221 Aecht Gerbensdr. - - - - Meinard Sierxz. Schipper op Harlingen - - - - - Inboedel is reeds bij boelgoed verkocht.
1390 y32; 237 16370222 Trijn Jans - - - - Jentie - Hijlcke Dijorres Boer - - Wilaardsterburen Beroep n.a.v. posten
1391 y32; 249 16370224 Tonis Joostisz. Aerenburgh Herbergier Eets Wilckis - - - - - - - - Hoeksterpoort, bij de (De Star) Wordt vervolgd op p. 305. Beroep n.a.v. adres.
1392 y32; 279 16370307 Jan Beerntsz. Boer / koemelker Jantien Jacobs - - - - - - - - Schilkampen Beroep n.a.v. posten
1393 y32; 289 16370323 Jetse Gerx Schipper op Dokkum Aeltie Dirxdr. - - - - - - - - Tuinen n.z. Niet in lijst Faber.
1394 y32; 297 16370331 Jie Jans - Eelck Bottes - - - - - - - - - Alleen financiële administratie. NB p. 305 e.v. bij nr. 1391.
1395 y32; 311 16370512 Sibren Tijercks Brouwer Berber Wlrichsdr. - - - - - - - - Hoeksterpoort, bij de -
1396 y32; 329 16370517 Tijeetske Jellis - - - - Jan Harderwijck Herbergier ? - - - - - Beroep (onzeker) n.a.v. posten.
1397 y32; 345 16370522 Impck Wijtsisdr. - - - - Pieter - Rienck Gabrielsz. Kleermaker - - - -
1398 y32; 355 16370721 Oetse Riemaers Metselaar Grietie Gerrijts - - - - - - - - - -
1399 y32; 369 16370627 Pijtter Henricks Schipper op Amsterdam Aeff Jansdr. - - - - - - - - - Zie lijst Faber.
1400 y32; 383 16370629 Neeltie Jans - - - - Rommert Siccama Lakenkoper - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1401 y32; 411 16370703 Oetse Riemars Metselaar - - - - - - - - - - Getaxeerde boedel.
1402 y32; 419 16370728 Sixtus Donia Advokaat - - - - - - - - - - Betreft inhoud van een kist die zich ten huize van Sixtus Donia bevindt. Over eigenaar van de kist wordt niets vermeld.
1403 y32; 423 16370218 Harmen Harckes Bouwmeester Maijcke Waetses - - - - - - - - - Getaxeerde boedel.
1404 y32; 442 16370219 Antie Rouckema - - - - Aucke Broersen Burgemeester - - - - - -
1405 y32; 455 16370825 Isbrant Fimerts Schoenmaker N.N. Gerloffs Antie Thomas - - - - - - - - NB wordt vervolgd op p. 487.
1406 y32; 469 16370828 Geertie Jacobs Huijgama - - - - Joannes Campae(g)uen Advokaat Antonis Janssen van Damme Instrumentmaker - - - Zie tevens: z15; 36ff. Beroep Antonis van Damme aldaar. Dr. Johannes Campegius werd op 23-6-1608 toegelaten als advokaat voor het Hof. (GAL, Stedelijke Bibliotheek G58, p. 66.) Overleden juli 1622. (z15; 36ff.) Goederen Antonis Janssen van Damme op 18-12-1628 te Antwerpen (is waarsch. naam huis; zie z15; 36ff.) geinventariseerd. (p. 478)
1407 y32; 493 16370831 Siricus Drogenham Advokaat - - - - - - - - - - Siricus Drogenham op 3-9-1633 als advokaat voor het Hof toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 132.)
1408 y32; 513 16370916 Christophel Pistorius - - - - - - - - - - - -
1409 y32; 517 16371106 Benne Wijtsma - - - - - - - - - - - -
1410 y32; 520 16371117 Teunke Ketelaers - - - - N.N. Nijs Kapitein - - - - - Alleen brieven, zilverwerk en textiel beschreven.
1411 y32; 533 16371122 Rixt Henrix - - - - Hans Hordeman - Lambert Lamberts Uurwerkmaker - - - -
1412 y32; 547 16380101 Jetse Auckes Schipper op Dokkum Mints Heins - - - - - - - - - Getaxeerde boedel. Zie lijst Faber.
1413 y32; 555 16380110 Doetie Meinses - - - - Gabbe Jenties - - - - - - Gabbe op moment van inventarisatie "uijtlandich".
1414 y32; 561 16370526 Trijntie Roeloffs - - - - Warner Hendrix Wever - - - - Breedestraat Beroep n.a.v. posten
1415 y32; 585 16380126 Bernard Heringa Kapitein - - - - - - - - - - Wordt vervolgd op p. 616.
1416 y32; 596 16370103 Johannes Hessels Schipper op Sneek Stijntie Simens - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1417 y32; 610 16380205 Claeske Gabbes - - - - Henrick Tiaerds - - - - - - NB p. 616 bij nr. 1415.
1418 y32; 617 16380206 Reijner Scheltes - Pietrick Everds - - - - - - - - - -
1419 y32; 625 16380222 Harmen Obbisz. - - - - - - - - - - - Nalatenschap Harmen komt toe aan de diakonie.
1420 y33; 1 16371002 Lambert Jacobsz. Schilder N.N. Thonisdr. - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten op p. 12-16.
1421 y33; 17 16380308 Jan Sioukes Herbergier Aelke Jans - - - - - - - - - -
1422 y33; 25 16380313 Jan Gerbens - Maijcke Simons - - - - - - - - - -
1423 y33; 29 16380303 Jeltie Piers - - - - Jacob Benedictus - - - - - - -
1424 y33; 35 16380324 Gerrijt Joris Metselaar (Landschaps-) - - - - - - - - - - -
1425 y33; 49 16380328 Jacob Edesz. Koopman (winkelier) Rompckien Bauckesdr. - - - - - - - - - Getaxeerde boedel.
1426 y33; 59 16380405 Simon Jacobs - Geeltie Jansdr. - - - - - - - - - -
1427 y33; 67 16380412 Griet Huberts - - - - Athe IJes - - - - - Groeneweg -
1428 y33; 71 16370418 Cornelis Claas Visverkoper (Visser) Antie Jans - - - - - - - - Vliet n.z. NB wordt vervolgd op p. 87.
1429 y33; 75 16380430 Antie Jacobs - - - - Sipcke Wimers - - - - - - -
1430 y33; 111 16380720 Sijtske Haijes - - - - Baucke - Sipke Tammis Karreman (Stads-) - - Tuinen -
1431 y33; 118 16360930 Jan Wieberts Diepenheim - Aeltie Obbedr. - - - - - - - - - -
1432 y33; 145 16380000 Joost Eikemaar Sergeant van de garde van Zijne Genade - - - - - - - - - - -
1433 y33; 150 16381017 Meijnu Juws - - - - Douwe Broers - - - - - - -
1434 y33; 153 16381025 Bote Janss Soldaat onder Graaf Hendrik van Nassau Eets Taeckes - - - - - - - - - -
1435 y33; 155 16381102 N.N. - - - - - - - - - - - -
1436 y33; 158 16381103 Frans Cornelis Brouwer - - - - - - - - - - Zie 1455. (5-12-1630) Frans Cornelis brouwersgezel trouwt met Aaltie Abrahams.
1437 y33; 161 16381106 Trijn de Weert - - - - N.N. Soldaat - - - - Bolwerk achter de Heer van Ameland -
1438 y33; 163 16381120 Jeroen Romkes - - - - - - - - - - - -
1439 y33; 167 16390227 Hendrickien Jans - - - - Marten Isbrandts - - - - - - -
1440 y33; 173 16380822 Claes Auckes Gardenier Beinsk Jurriens - - - - - - - - Olde Galileen -
1441 y33; 177 16390228 Rins Pijtters - - - - Douwe - Rienck Harmensz. - - - Minnemastraat -
1442 y33; 183 16390000 N.N. - - - - - - - - - - - -
1442 y33; 180 16390000 Jan Feddrix - - - - - - - - - - - -
1444 y33; 189 16390303 Aefke Folckerts Nijs - - - - Jan Hanssen Nijs - - - - - - -
1445 y33; 201 16390514 Pijtter Bonnes - - - - - - - - - - - -
1446 y33; 203 16390613 Anke Lamberts - - - - Cornelis Cornelis Winkelier - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1447 y33; 210 16390625 Dirck Douwes - - - - - - - - - - Vliet -
1448 y33; 213 16390724 Marij Jans - - - - Gerlof Boeles - - - - - - -
1449 y33; 224 16390814 Jan Pieters Molenaar Trijnke Reijniers - - - - - - - - - -
1450 y33; 235 16390821 Lou Riuerds Lakenkoper Taedke Cornelisdr. - - - - - - - - - NB p. 292-294 horen bij dit nummer!
1451 y33; 295 16390911 Hesselus Gerritsma Kapitein - - - - - - - - - - -
1452 y33; 303 16391008 Trijnke Eises - - - - Freerk Nitten - - - - - - Freerk is naar Indie.
1453 y33; 307 16391118 Jan Gerrits Lakenkoper - - - - - - - - - - Inventarisatie van een aantal goederen die in het bezit zijn van Jan Gerrits en een zekere Joannes Pauw te Groningen toekomen.
1454 y33; 308 16391118 Trijnke Wijbes - - - - Claes Jacobs - - - - - - -
1455 y33; 313 16391128 Frans Cornelis Brouwer - - - - - - - - - - Zie 1436.
1456 y33; 314 16391209 Sipk Tiebbesdr - - - - Jan Alberts - - - - - - -
1457 y33; 318 16391200 Joannes Martini Sijbada Notaris Bauckien Wiarda - - - - - - - - - -
1458 y33; 323 16400106 Tiaerd Siccama - Anke Sijmons - - - - - - - - - -
1459 y33; 327 16400107 Doetie Jochems - - - - Regnerus Accronius - - - - - Anthony Gasthuis -
1460 y33; 330 16400114 Martien Alberts - - - - Jacob Pieters - - - - - - -
1461 y33; 335 16400114 Wolter Nannisz. Gardenier - - - - - - - - - Hoeksterpoort, buiten -
1462 y33; 337 16410121 Pieter Can - Reinuke Tonis - - - - - - - - - -
1463 y33; 353 16400217 Eme Nannis Graankoper Grietie Gerrit Sluiters - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1464 y33; 363 16400302 Dirck Dircksen Schipper op Harlingen Claaske Harmens - - - - - - - - Schavernek w.z. Getaxeerde boedel. Niet in lijst Faber.
1465 y33; 371 16400329 Dr. Richaeus Echten Advokaat Grietke Douwesdr. - - - - - - - - - Richeus van Echten op 5-12-1623 als advokaat voor het Hof toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 112.)
1466 y33; 388 16400420 Antie Lamberts - - - - Ritske Ritskes Nijenhuis Koopman in zuivel en graan - - - - - Zie 1482 en 1661.
1467 y33; 420 16400000 Jan Ellef - - - - - - - - - - - Creditor is Tomas Ariens koopman te Amersfoort.
1468 y33; 427 16400520 Jan Jansen Kruidenier Antie Martens Janke Douwes - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1469 y33; 462 16400709 Antie Abes - - - - Jan Dirks - - - - - - -
1470 y33; 467 16400727 Anna Hanses - - - - Joachim van Tecklenburg Scherprechter - - - - - Zie nr. 1471 en 1484.
1471 y33; 487 16400803 Frouckien Pieters - - - - Lucas Salomons van Lingen Scherprechter - - - - - Zie nr. 1470 en z21; 114 v. (Beroep en achternaam Van Lingen in estimatieboek.)
1472 y33; 499 16400811 Siouck Cornelisdr. - - - - Cornelis Roos Rentmeester van de stad Leeuwarden - - - - - -
1473 y33; 503 16400818 Hartman Barnardus - Atke Barnardus - - - - - - - - Dwarsoosterstraat -
1474 y33; 509 16400908 Reinuke Pijtters - - - - Epe Bauckes - - - - - - -
1475 y33; 521 16400921 Mr. Gerrijt Noot - - - - - - - - - - - Betreft alleen (een deel van) de administratie.
1476 y33; 523 16400922 Antie Jochems - - - - Doitse Dirx Brouwer en Burger hopman - - - - - Zie 1314.
1477 y34; 1 16401026 Antie Hansesdr. - - - - Folckert Baukes - - - - - Schavernek w.z. -
1478 y34; 7 16401103 Ockien Jeppema (Jepma) - - - - Antoni Hurt - - - - - - -
1479 y34; 21 16401106 Jan de Wit Tabaksverkoper - - - - - - - - - - Beroep n.a.v. posten.
1480 y34; 29 16401117 IJe Jans Bleker - - - - - - - - - Hoeksterpoort, buiten NB p. 38-39 blanco.
1481 y34; 43 16401126 Gijsbert Harmens Organist - - - - - - - - - - NB BETREFT DE SPULLEN VAN HET "COLLEGIE DER MUSICANTEN". O.a instrumenten en bladmuziek.
1482 y34; 53 16401202 Antie Lamberts - - - - Ritske Ritskes Nijenhuis Koopman in graan en zuivel (en Mouter) - - - - - Zie 1466 en 1661. Beroep deels n.a.v. posten
1483 y34; 87 16401204 Antie Waetses - - - - Hendrick Gerrijts Hanenborgh - - - - - - Betreft de inhoud van een koffer met goederen uit de nalatenschap van Jr. Roeloff Mapskij.
1484 y34; 91 16401202 Jochem Harmen van Teecklenburgh Scherprechter - - - - - - - - - - Zie nr. 1470. NB p. 102 ff hoort bij dit nummer.
1485 y34; 105 16401211 Harmen Janss Koopman (winkelier) Dieuke Franses Feickien Harings - - - - - - - Nieuwestad z.z. -
1486 y34; 121 16410205 Geeske Allertsdr. - - - - Adriaen van der Chijs Hopman (olde) en Biersteker - - - - - Beroep (biersteker) naar andere bronnen. NB inventaris zo te zien niet compleet.
1487 y34; 126 16410223 Geurt Cornelis Mutsmaker Doedke Kempes - - - - - - - - Hanenburg, achter (Hanenburg mogelijk persoonsnaam) -
1488 y34; 134 16410301 Fedke Jans - - - - Pieter Nannes Tinnegieter en winkelier in glas- en aardewerk - - - - - Getaxeerde boedel.
1489 y34; 151 16410323 Hans Tremmel - - - - - - - - - - - -
1490 y34; 155 16410330 Aeltie Ritskes - - - - Peter Echten Advokaat - - - - - Zie nr. 638. Daar ook bijzonderheden over Peter Echten.
1491 y34; 162 16410413 Bauck Jans - - - - Anne Wijmers Boer - - - - Klokslag Beroep n.a.v. posten
1492 y34; 170 16410414 Meinse Reijns Schipper op Deventer Rixt Harmens - - - - - - - - Kelders, op de Zie lijst Faber. NB schipper/koopman zie met name posten op p. 175
1493 y34; 181 16410511 Antie Goities - - - - Giels Andries - - - - - Hoeksterpoort, bij de (waar de Fortuin uithangt) -
1494 y34; 184 16410527 Jacob Wierds Slotemaker Selij Apkes - - - - - - - - - Huisraad reeds verkocht.
1495 y34; 187 16410708 Willemke Hartius - - - - Jarig Frans Chirurgijn en Burger Hopman - - - - - -
1496 y34; 204 16410709 Jan Henriks Ruiter en smid onder kapitein Haren - - - - - - - - - - -
1497 y34; 206 16410714 Eelk Jans - - - - Freeck Crijns Timmerman - - - - Schoolstraat (naast de School) Getaxeerde boedel. Tevens inventarisatie goederen van Janke Lourens nieuwe v. van Freeck
1498 y34; 219 16410715 Jacob Clasen Wagenmaker Trijnke Liborius - - - - - - - - Hoeksterpoort, bij -
1499 y34; 221 16410705 Griet (Dieu) Clasesdr. - - - - Wouter Heij Leerbewerker (?) - - - - - Wouter is leerbewerker (zie p. 227).
1500 y34; 229 16410923 Griet Melles - - - - Albert Sibes - - - - - - -
1501 y34; 232 16410928 Aeffke Gellii - - - - Jiles (Jilert) Pieters Collecteur - - - - - -
1502 y34; 241 16411007 Claaske Wibrens - - - - Heere Elis Soldaat - - - - - Op p. 244 "Clederen toebehorende Heere Elis en Hendrick zijn slaper"
1503 y34; 245 16411102 Jurijen Jurrijens (sr.) Noppendraaier Geeske Bartels - - - - - - - - - NB p. 256 ff hoort bij dit nummer. Getaxeerde boedel. Jurijen op 30-8-1636 overleden. Daarom verklaart zijn zoon Hendrick dat hij sinds het overlijden van zijn vader "getroulijk in 't sterfhuis saken gehandelt te hebben."
1504 y34; 267 16411217 Janneke Jans - - - - Jan Janssen Tafellakenwever - - - - Nieuweburen -
1505 y34; 275 16411228 Aeff Meusdr. - - - - Gerrijt Jurrijens - - - - - Tuinen -
1506 y34; 284 16420105 Evert Bartels Uitdrager Dirckien Henrix - - - - - - - - - -
1507 y34; 293 16420118 Wijts Buwedr. - - - - - - - - - - - -
1508 y34; 301 16420127 Tiets Sioerds - - - - Tierk Abbes Burgemeester - - - - - Alleen (een deel van de) adminisratie beschreven.
1509 y34; 306 16420322 Jan Andries Timmerman Sijcke Jans - - - - - - - - Atzmasteeg -
1510 y34; 313 16420408 Hebel Wijtses - - - - Ede Baukes Timmerman - - - - Weaze -
1511 y34; 317 16420428 Jan Anthoni Kramer (marskramer) - - - - - - - - - Blokhuistersteeg -
1512 y34; 319 16420526 Isbrandt Fransen - Griet Sijbrens - - - - - - - - - -
1513 y34; 321 16420627 Antie Beerns - - - - Elias Meijer - - - - - - -
1514 y34; 325 16420728 Cornelis Gerrijts Steenhouwer Tietske Oenis Heerma - - - - - - - - Nieuweburen -
1515 y34; 331 16421013 Haucke Jesckes Brouwer Trijntie Fransedr Claeske Sioerts - - - - - - - - Zie z21; 99 (Nr. 835).20-8-1642 ondertrouwden Hauke Eeskes brouwer, weduwnaar en Claeske Sioerdts, weduwe van Fedde Willems te Sneek. (attestatie 6-9-1642).
1516 y34; 352 16421014 Jantien Boelema - - - - Jacob van Loon - - - - - - -
1517 y34; 369 16421112 Tiets Feddrix - - - - Tomas Janssen Boer - - - - Peins Beroep n.a.v. posten
1518 y34; 380 16421212 Luwcke Jansdr. - - - - Wilbert Gilles (Jelles) Baij - - - - - - Vergelijk nr. 184.
1519 y34; 397 16421214 Sijtske Joostesdr. - - - - Jan de Wilde Schilder - - - - - Zie Kartskarel.
1520 y34; 423 16430103 Roelofke Sickes - - - - Huitse Diorris - - - - - Amelandsstraat -
1521 y34; 431 16430111 Wabbe Douwes Schipper op Dokkum Fenne Dirx Auck Douwes - - - - - - - Hoeksterpoort, bij de Zie lijst Faber echtg. 1 aldaar.
1522 y34; 436 16430116 Eme Agges Kleermaker Saeck Rijtskedr. - - - - - - - - - -
1523 y34; 447 16430120 Tiepke Taeckes - - - - - - - - - - Nieuweburen z.z. -
1524 y34; 458 16430217 Dr. (Johannes) (Dominicus) Walrich Advokaat - - - - - - - - - - Walrich waarschijnlijk advokaat. In inventaris alleen processtukken beschreven. Johannes Dominicus Walrichemus werd op 5-2-1616 toegelaten als advokaat voor het Hof. Vervulde daarna ook nog de functie van secretaris van de stad Workum. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 93.)
1525 y34; 475 16430214 Theodorus Bouwer Geweldige - - - - - - - - - - -
1526 y34; 479 16430504 Caerl Everts Stadsbode Geiske Brongers Fokel Jans - - - - - - - - -
1527 y34; 490 16430000 Gerrijt Isbrandts Slachter Pijttie Wibes - - - - - - - - - -
1528 y34; 491 16430815 Abraham Hoogcamer Lakenkoper (en -verver?) Catharina Hustaert - - - - - - - - - Wordt vervolgd op p. 513. Beroep n.a.v. posten.
1529 y34; 509 16430815 Jelte Douwes Stalman - - - - - - - - - - -
1530 y34; 525 16430904 Harmentie Hendrix - - - - Jan Janssen Passementswerker - - - - - NB wordt vervolgd op p. 549 ff.
1531 y34; 537 16430921 Govert van Tongeren Notaris Stephania van Cuick - - - - - - - - - -
1532 y34; 555 16430921 Hendrick Goossen - Evertien - - - - - - - - Amelandsstraat -
1533 y34; 559 16431023 Jan Dirx Kramer (Winkelier) Antie Roeloffs - - - - - - - - Wirdumerpoort, bij de (op de horne) Getaxeerde boedel. Inventaris opgemaakt door de notaris S. Rodenhuis en later in Inventarisatieboek afgeschreven. Beroep n.a.v. posten.
1534 y34; 567 16431110 Hendrick Pijtters Brouwer Geertie Johannesdr. Sike Lenarts - - - - - - - Schavernek o.z. Zie nr. 1374. 26-11-1636 ondertrouwden Hendrick Pieters brouwer, weduwenaar, en Sijke Lenartsdr.
1535 y34; 600 16440129 Ate Siboldts Timmerman Eeske Botterwech - - - - - - - - Droevendal Alleen geld en waardepapieren beschreven, huisraad wordt verkocht.
1536 y34; 607 16440410 Wendel Rinties - - - - Jan Hanssen - Lubbert Harmens - - - - -
1537 y34; 614 16440513 Griet Pilgrums - - - - - - - - - - Wirdumerpoort, buiten de (op de bleek) -
1538 y34; 631 16440527 Ida Heerckes - - - - Andries Folckerts Kleermaker - - - - - -
1539 y34; 639 16440528 Hessel Geerts - - - - - - - - - - Vliet n.z. -
1540 y34; 643 16440528 Willemke Andries - - - - Jucke - - - - - Vliet n.z. -
1541 y35; 1 16440603 Pijtter Jelles - Trintie Si(p)ckes - - - - - - - - Vliet z.z. -
1542 y35; 7 16440727 Hendrick Lamberts - - - - - - - - - - - -
1543 y35; 11 16440729 Hendrick Jalissen Tabakspijpmaker Auck Rinties - - - - - - - - - -
1544 y35; 14 16440905 Dirck Hopkens - - - - - - - - - - - NB wordt vervolgd op p. 22 ff.
1545 y35; 19 16440923 Jan Meinerts Linnenwever Lisbet Martens - - - - - - - - - -
1546 y35; 35 16441015 Claes Jetses - - - - - - - - - - Schilkampen -
1547 y35; 42 16441107 Jacob Westerman Hellebardier van Willem Frederik van Nassau Claeske Pijtters - - - - - - - - - -
1548 y35; 53 16441121 Janke Cornelis - - - - Pijtter Deekes - - - - - Weaze -
1549 y35; 73 16441125 Trijntie Claeses - - - - Tijs Jacobs - Willem Willems Brouwer - - Weaze Op 18-1-1615 trouwden Willem Willemsz. brouwersgezel geb. te Roordahuizum en Trijnetie Clasedr. weduwe van Thijs Jacobs.
1550 y35; 85 16441126 Fonger Gerrijts Jelgersma - Doutien Wisses - - - - - - - - Nieuwbuursterpijp -
1551 y35; 91 16450103 Maritie Hendricx - - - - Hendrick Dircx - - - - - - Getaxeerde boedel.
1552 y35; 101 16450106 Jantie Reius - - - - N.N. Sas - - - - - - -
1553 y35; 106 16450128 Tomas Hendricx - - - - - - - - - - - Zie resolutie van de Magistraat 28-1-1645.
1554 y35; 112 16450211 Maijcke van Haselbergh - - - - - - - - - - - -
1555 y35; 114 16450220 Pier Doeckeles Brouwer ? (Onzeker) - - - - - - - - - Nieuwestad (het Hooghuis) -
1556 y35; 119 16450226 Rinske van Heteren - - - - Hendrick van Linder - - - - - - -
1557 y35; 123 16450304 Commerke van Velsen - - - - Suffridus Rispens - - - - - - -
1558 y35; 164 16450326 Claes Gerbens Paardekoper Ebel Allertsdr. - - - - - - - - - Boedel dient als onderpand voor hypotheek. (Boedel is deels getaxeerd)
1559 y35; 170 16450413 Andries Pijtters Drogenham Herbergier Tiedt Thomas - - - - - - - - - -
1560 y35; 181 16450416 Hans Sauuel - - - - - - - - - - - -
1561 y35; 184 16450428 Tiaerdt Andries Herbergier - - - - - - - - - op de grachtscant -
1562 y35; 188 16450430 Fopck Oetses - - - - - - - - - - - Boedel was onderpand voor hypotheek. Zie hypotheekboek 20-1-1641.
1563 y35; 192 16450517 Aeltie Sipckes - - - - Sierck Pieters Winkelier - - - - - Bij aankomst in het sterfhuis blijkt dat er onvoldoende huisraad aanwezig is, om inventaris op te maken.
1564 y35; 193 16450529 Lucia Siuckes - - - - Dirck Andries Notaris - - - - Hallum -
1565 y35; 200 16450609 Govert van Tongeren Notaris Stephania van Cuijk - - - - - - - - - Beroep zie nr. 1531. Huisraad grotendeels buiten de beschrijving gelaten.
1566 y35; 210 16450625 Mr. Jan Sijdses Mensma - Griet Egberts - - - - - - - - - -
1567 y35; 214 16450811 Sike Wouters - - - - Wigle Agges - - - - - - -
1568 y35; 222 16450927 Griet Bartels - - - - Broer Sijbes Soldaat - - - - - -
1569 y35; 228 16450929 Ulck - - - - Gerben - - - - - naest Balsers hoff -
1570 y35; 234 16451024 Claes Jochems - Aeltie Hendricx - - - - - - - - Schilkampen Huisraad is reeds bij boelgoed verkocht.
1571 y35; 237 16451120 Jan Orff Herbergier - - - - - - - - - op de grachtskant Inboedel was met hypotheek bezwaard.
1572 y35; 242 16451210 Douwe Douwes Rentmeester der stad Leeuwarden Antie Willems - - - - - - - - - -
1573 y35; 256 16460131 Gosse IJskes Schipper (Grootschipper) Lijsbet Jans - - - - - - - - Poststraat Zie lijst Faber.
1574 y35; 264 16460203 Gerben Dircx Boer Ebel Finia - - - - - - - - Nieuwland Beroep n.a.v. posten.
1575 y35; 282 16460000 Willem Janssen - Pijttie Wouters - - - - - - - - Nieuweburen -
1576 y35; 304 16460610 Tiepke Lamberts Camp Chirurgijn van de Guarde van Z.E. Hester Noot - - - - - - - - - -
1577 y35; 320 16460628 Grietie Lamberts Camp - - - - Hesselus Coumans Secretaris van de Universiteit van Franeker - - - - - -
1578 y35; 327 16470301 Sophia Elisabeth van der Schulenburg - - - - Frederick Schwartzenbergh - - - - - - Betreft alleen die goederen die zich bevinden in het pied a terre van genoemde echtpaar te Leeuwarden.
1579 y35; 334 16460630 Joost Heismer - N.N. Feickes - - - - - - - - Vliet (op de hoek van) -
1580 y35; 344 16460702 Oene Gravius Majoor ('deser Provintie') - - - - - - - - - - -
1581 y35; 354 16460818 Willem Pieters Chirurgijn Swaentie Meinerts - - - - - - - - Hasselt -
1582 y35; 360 16460903 Hessel Mellis Provenier - - - - - - - - - Anthonygasthuis -
1583 y35; 368 16461009 Jaques van Oenema - - - - - - - - - - - -
1584 y35; 374 16461230 Arien Cornelis - Saeckien Hendrix - - - - - - - - Schavernek o.z. (Duinkerken) -
1585 y35; 378 16470120 Jochem Isacx Lakenwever - - - - - - - - - - -
1586 y35; 382 16470216 Agge Saskers Kleermaker - - - - - - - - - Hoekster- of Nieuwebuursterpijp, bij de Agge expliciet 'vrijgesel' genoemd.
1587 y35; 390 16470322 Sicke Haijes Kistenmaker - - - - - - - - - Slotmakersstraat -
1588 y35; 402 16470401 Hendrick Haickes - - - - - - - - - - - -
1589 y35; 404 16470426 Dr. Johan van Beijma Advokaat en Burgemeester Femme van Beintinga - - - - - - - - Vismarkt, bij de (waar het Engelse Laken heeft uitgehangen) Johannes Beijma, geboren te Leeuwarden, gepromoveerd in 1617, werd op 15-4-1618 toegelaten als advokaat voor het Hof. Burgemeester van Leeuwarden 1629-32; 1634-37 en 1645-1747. Tevens voogd Anthonijgasthuis en Gedeputeerde Staat. Gestorven in 1647. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 96.)
1590 y35; 468 16470616 Keimpo Unia - - - - - - - - - - Amelandsstraat -
1591 y35; 475 16470728 Folckert Auckes - - - - - - - - - - - -
1592 y35; 479 16470803 Jan van Alten Faandrig Jetske Bangma - - - - - - - - Delfzijl -
1593 y35; 484 16470817 Sijtse Harmens - - - - - - - - - - Duco Martenapijp, bij de Sijtse wordt "een old vrijer" genoemd.
1594 y35; 492 16470909 Auckien Lammertsdr. - - - - Pieter - Hendrick Eijlaerts Appoincteerde onder een Compagnie - - - -
1595 y35; 500 16471018 Ludtger Jansdr. - - - - Pijtter Bauckes - Gerrijt Janssen Brouwersgezel - - - Beroep naar akte ondertrouw. 3-7-1647 ondertrouwden Gerrijt Jansen brouwersgezel en Ludtgert Jans weduwe van Pijtter Bauckes. (3e procl. 18-7-1647)
1596 y35; 513 16471025 Tialling Meilema - Lijsbettie Jobbedr. - - - - - - - - Minnemastraat Een van de crediteuren is de biersteker Leucke Jellis die ook bij veel andere inventarissen vanwege schuldvereffening in deze band als crediteur optreedt.
1597 y35; 524 16471115 Sioert Sakes Broersma - Antie Abbema - - - - - - - - - -
1598 y35; 540 16480120 Lieuwe Tietes Schuitmakersknecht Jantien Ritskes - - - - - - - - - -
1599 y35; 546 16480413 Martien Gerrijts - - - - Jan Willems de Graef Schipper - - - - - Zie lijst Faber.
1600 y35; 549 16480417 Folcku Gerbens - Sijtse Luippes - - - - - - - - Haniasteeg (hoek van) -
1601 y35; 557 16480423 Frans Baukes Herbergier Wobbel - - - - - - - - Grachtswal -
1602 y36; 1 16480503 Hotse Pijtters - Rieme Takes - - - - - - - - Gasthuis NB op p. 7 wordt melding gemaakt van een "inventarisatie ende estimatie" van de goederen van Rieme Takes op 30-10-1623. Niet in Inventarisatie- of Estimatieboek.
1603 y36; 17 16480500 Antie Dijckmans - - - - Jan Jeremias Conter - - - - - - -
1604 y36; 18 16480518 Marij Hillis - - - - Dirck Wigers Voerman op Groningen - - - - Wirdumerpoort, bij de Beroep n.a.v. posten.
1605 y36; 29 16480519 Geert Jans - - - - Pieter Dircx Bakker - - - - - -
1606 y36; 37 16480601 Antje Gerrijtsdr. - - - - Gosse Cents Bakker en Graankoper - - - - - Huisraad niet beschreven. Beroep n.a.v. posten. Zie tevens bakkersboek.
1607 y36; 52 16480601 Graef van Wit - - - - - - - - - - - -
1608 y36; 56 16480605 Gerben Jacobs - Anne Aesges Grietie Meintses - - - - - - - - -
1609 y36; 70 16480619 Jorrijt Tierx Rentmeester der burgerwachtgelden Fokeltie Luities - - - - - - - - Nieuweburen (bij de Pottenbakkerspijp) Zie 1610.
1610 y36; 86 16480619 Tierck Jorrijts Holverda Boekbinder en Rentmeester der burgerwachtgelden - - - - - - - - - - Zie 1609. Beroep deels n.a.v. posten.
1611 y36; 93 16480718 Roelof Berents Passementswerker Siouckien Simens - - - - - - - - - -
1612 y36; 103 16480914 Minne Sickes Goudsmid Lijntie Bastiaens Gorp - - - - - - - - - Voet 388. p. 103 "Sicke Minnes . . in Westindien sijnde".
1613 y36; 121 16480922 Hiltie Saeckes - - - - Baucke Edes Timmerman (stads-) - - - - - -
1614 y36; 131 16481003 Sijds Doeckes Koopman (in zuivel) Fokeltie Hendricx - - - - - - - - - -
1615 y36; 177 16481129 Sibrandus Hilarius Medicus (Dr.) Elisabeth Berkx - - - - - - - - Eewal NB Hilarius is patroniem.
1616 y36; 197 16490103 Joost Hilleman - - - - - - - - - - - -
1617 y36; 202 16490314 Jeltie Gerritsma - - - - Hans Lentz Bouwmeester (olde) (en Advokaat ?) - - - - Nauw Johannes Lens, gepromoveerd te Franeker in 1593, werd op 5-1-1594 toegelaten als advokaat voor het Hof. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 21.) Onduidelijk of dit dezelfde is.
1619 y36; 265 16490427 Hans Hansen - - - - - - - - - - Tuinen -
1620 y36; 273 16490716 Rompt Jacobs ten Burgh Schepen (voormalig) Geertie Jan Keimpesdr. - - - - - - - - Grote Hoogstraat -
1621 y36; 291 16490727 Marten Pieters Tzum Apotheker - - - - - - - - - Weerd (hoek van) -
1622 y36; 305 16490728 Sioerd Buues Bleker Auck Nannes - - - - - - - - Wirdumerpoort, buiten de (op de tweede bleek) Alleen het linnen dat op de bleek ligt beschreven.
1623 y36; 315 16490925 Fedde Janssen - - - - - - - - - - - -
1624 y36; 321 16500129 Coert Wijndruijff - - - - - - - - - - - -
1625 y36; 329 16500401 Taco Hillebrants - - - - - - - - - - - -
1626 y36; 333 16500410 Jan Pijtters Hoeck Koopman IJttie Jarichsdr. - - - - - - - - Nieuwestad n.z. -
1627 y36; 339 16500507 Sijts van Herema - - - - - - - - - - - -
1628 y36; 342 16500527 Mettie Pijtters - - - - Jan Dirckssen - - - - - Over de kelders -
1629 y36; 356 16500705 Jancke Joannes - - - - Hans Jans - - - - - - -
1630 y36; 367 16500607 Jacob Pijtters Boer Geertie Heins - - - - - - - - Nieuwland Beroep n.a.v. posten
1631 y36; 386 16500805 Pieter Tijssen Moutmaker Eelck Bonnedr. - - - - - - - - Nieuwestraat (omtrent de Nieuwepijp) Huisraad niet beschreven.
1632 y36; 409 16500809 Douwe Eeses Schoorsteenveger Trijntje Jacobs - - - - - - - - Latijnse school, tegenover de Beroep n.a.v. posten. p. 416 'Van schoorsteenvegen int hoff van sijn excellentie etc. 3-2-.'
1633 y36; 419 16500809 Hotske Hotses - - - - - - - - - - - -
1634 y36; 426 16500819 Steven Lourens Haer Lakenkoper (en andere textiel) Maritien Jacels (?) - - - - - - - - - NB wordt vervolgd op p. 534. Beroep n.a.v. posten.
1635 y36; 469 16500830 Antie Roelofs - - - - Pieter Romkes - - - - - - -
1636 y36; 479 16501007 Trijntie Alberts Winkelierster in linnen en speldewerk - - - Idsart Tiallinghs Luitenant - - - - - -
1637 y36; 499 16501212 Cornelis Harmens Bakker Ricxt Lieuwes - - - - - - - - Amelandspijp, tegenover de Vervolg op p. 553.
1638 y36; 521 16501216 Gerrijt Thomas Linnenwever Grietie Arents Lutske Martens - - - - - - - Nieuweburen NB p. 534 ff hoort bij nr. 1634.
1639 y36; 539 16500122 Auck Sijdses - - - - Foppe Gales - - - - - - Foppe "naer Oostindien getrocken". Auck Sijdses overleden 11-9-1649. Meeste huisraad en kleding reeds verkocht. NB p. 553 ff bij nr. 1637.

Concordantie (1600-1700) oude * nieuwe nummers

y12 * 3359 | y13 * 3360 | y14 * 3361 | y15 * 3362 | y16 * 3363 | y17 * 3364 | y18 * 3365 | y19 * 3366 | y20 * 3367 | y21 * 3368 | y22 * 3369 | y23 * 3370 | y24 * 3371 | y25 * 3372 | y26 * 3373 | y27 * 3374 | y28 * 3375 | y29 * 3376 | y30 * 3377 | y31 * 3378 | y31a * 3379 | y32 * 3380 | y33 * 3381 | y34 * 3382 | y35 * 3383 | y36 * 3384 | y37 * 3385 | y38 * 3386 | y39 * 3387 | y40 * 3388 | y41 * 3389 | y42 * 3390 | y43 * 3391 | y44 * 3392 | y45 * 3393 | y46 * 3394 | y47 * 3395 | y48 * 3396 | y49 * 3397 | y50 * 3398 | y51 * 3399 | y52 * 3400 | y53 * 3401 | y54 * 3402 | y55 * 3403 | y56 * 3404 | y57 * 3405 | y58 * 3406 | y59 * 3407 | y60 * 3408 | y61 * 3409 | y62 * 3410 | y63 * 3411 | y64 * 3412 | y65 * 3413 | y66 * 3414 | y67 * 3415 | y68 * 3416 | y69 * 3417 | y70 * 3418 | y71 * 3419 | y72 * 3420 | y72a * 3421 |

z4 * 3461 | z5 * 3462 | z6 * 3463 | z7 * 3464 | z8 * 3465 | z9 * 3466 | z10 * 3467 | z11 * 3468 | z12 * 3469 | z13 * 3470 | z14 * 3471 | z15 * 3472 | z16 * 3473 | z17 * 3474 | z18 * 3475 | z19 * 3476 | z20 * 3477 | z21 * 3478 | z22 * 3479 | z23 * 3480 | z24 * 3481 | z25 * 3482 | z26 * 3483 | z27 * 3484 | z28 * 3485 | z29 * 3486 | z30 * 3487 | z31 * 3488 | z32 * 3489 | z33 * 3490

>> begin

Aanvulling aestimatieboeken (z) en inventarisatieboeken (y) 1651-1700; niet sorteerbaar
941 z24; 1 1651/07/07 Ewout Rijcx van den Bos Antie Ariens van der Leth
942 z24; 8 1651/10/14 Pierke Pieters Joannes Samuels Linnenwever Zie 943
943 z24; 14 1651/10/14 Eefke Harmens Dienstmaagd Joannes Samuels Doppieswever Zie 942
944 z24; 15 1651/02/26 Geeltie Heredr. Lou Gerrijts Koopman
945 z24; 19 1651/11/24 Geertie Jans Greinte Tiaerts Betreft Geexecuteerde goederen. Zie definitieve sententie 22-3-1651 en resolutie 19-11-1651. N.B. voor november 1651 geen executieboek.
946 z24; 21 v. 1651/11/26 Maike Jeltsdr. Douwe Jans Bakker Nieuwe Oosterstraat "over de drie molens"
947 z24; 29 1652/01/06 Hein Cornelis Timmerman Antie Gerrijts Hoeksterpoort, bij
948 z24; 45 1652/02/03 Antie Pijtters Hiske Minnes van Climpe Spaanse stoelmaker Korfmakersstraat
949 z24; 53 v. 1652/02/12 Gillis Buwes Bakker N.N. Lijsbettie Reiners Slotmakersstraat Zie 950.
950 z24; 59 1652/02/12 Jan Janssen Lijsbet Reiners Heerenveen Zie 949. (Adres aldaar.)
951 z24; 62 1652/02/20 Sibbeltie Jans Goijtien Auckes Graankoper. Beroep n.a.v. posten op f. 66.
952 z24; 68 v. 1652/03/13 Jacob Freerx Verver Aechtie Jans Trijntie Clases Nieuweburen
953 z24; 76 1652/03/29 Bote Ewerts Eelkijen Sioerdts NB Boedelbeschrijving wordt vervolgd op f. 106. Zie 954. Gerrijt Nannes van der Werf x Eelckien Sioerts.
954 z24; 91 1652/05/03 Nieske Sijbrens Gerrijt Nannes van der Werf Bakker Zie 953. Gerrijt Nannes van der Werf x Eelckien Sioerts. NB posten op f. 106 ff horen bij nr. 953.
955 z24; 119 1652/05/26 Tiampke Hendricks Aucke Alberts Linnenwever Torenstraat op de hoek van het kerkhof
956 z24; 124 v. 1652/06/15 Trijntie Schingen Willem Harmens Kramer Gasthuissteeg Beroep n.a.v. posten op f. 128.
957 z24; 129 1653/01/14 Sijbe Hendricx Kleermakersgezel
958 z24; 130 1653/03/24 Hebel Heins Adam Philips Vijfschachtwerker
959 z24; 136 1653/04/26 Maike Meinerts Harmen Pieters Schoenmaker Nieuweburen Zie 959,1.
959,1 z24; 141 1653/06/10 N.N. Acte niet afgeschreven! (Hoort mogelijk bij 959.)
960 z24; 146 1653/07/01 Foske Wopkedr. Wolter Isaacks Wolfgangh Zadelaar en hellebaardier van zijne Excelentie. Zie 961. Wolter Isaacks x Doedtie Siercx.
961 z24; 154 1653/07/07 Jacob Gerrijts Metselaar Doedtie Siercx Zie 960. Wolter Isaacks x Doedtie Siercx.
962 z24; 160 1653/07/28 Houckien Reins Gerben Gerbens Metselaar Naam overleden echtgenote van Gerben Gerbens wordt vermeld op f. 162.
963 z24; 165 1653/10/18 Marichie Cornelis Jan Engelen Koopman (Tabak, gedestilleerd en specerijen.) Handelsvoorraad op f. 170v. en 171. (Tabak, gedestilleerd en specerijen.)
964 z24; 177 1654/01/12 Antie Lamberts Geert Sibrants Schipper op Deventer Zie lijst Faber. Zie 990.
965 z24; 181 1654/01/28 Claes Lases Schipper op Groningen Wijtske Pieters Zie lijst Faber.
966 z24; 184 1654/03/01 Marten Sioerts Boer Sijtske Jacobs Camstraburen
967 z24; 191 1654/05/19 Freerck Crijns Timmerman (van het landschap) Jancke Laurens
968 z24; 195 1654/06/12 Joannes Jans Molenaar Beitske Reijtsdr. Vrouwenpoortsdwinger
969 z24; 199 v. 1654/06/19 Sibrant Dircx Brouwer N.N. Jideke van Rossum Nieuwestad n.z. "daer de groene acker uijt hangt"
970 z24; 206 v. 1654/07/18 Lijsbetie Hoijtes Suffridus Sinnema Predikant te Sexbierum
971 z24; 211 1654/09/21 Here Takes Schoenmaker Janke Pietersdr.
972 z24; 220 1654/10/24 Rinske du Gardijn Franciscus Brunsvelt Chirurgijn
973 z24; 229 1654/10/25 Catharina van Doorn Franciscus (Frans) Brunsvelt Chirurgijn Zie 972.
974 z24; 239 1654/11/02 Dieucke Jans Joannes Jans Brouwer Wabbe Wissesbrug, bij (Nieuweburen)
975 z25; 1 1654/12/04 Jelle Hanenburgh Comis van de financiën in Friesland Maijke Pieters Wietinga
976 z25; 20 1654/12/11 Jacob Wijtses Koopman (bier, wijn en kruidenierswaren) Impck Jans Hoeksterpoort Koopman/winkelier (waarschijnlijk zowel groot- als kleinhandel)
977 z25; 38 1655/01/22 Antie Canter Augustinus Brunsvelt Zilversmid Zie Voet 406. Nieuwe huwelijk vermeld bij Voet.
978 z25; 49 1655/04/10 Trijn Jans Hein Gerrijts Gardenier Olde Galileën
979 z25; 55 1655/05/04 Dieucke Doijtses Benedictus Tietus Westerbaen
980 z25; 59 1655/10/25 Grietie Sickes Hessel Joannes Valck Tabakverkoper Hoeksterpoort, bij de
981 z25; 63 1655/11/14 Jan Jetses Bakker Harmentie Arents
982 z25; 76 v. 1656/02/04 Harmen Wijtses Wagenaar op Groningen Maritien Dircx Beroep n.a.v. post op f. 81v.
983 z25; 82 v. 1656/02/28 Suffridus Woldsma Notaris publicus Hiltie Ekema
984 z25; 87 v. 1656/04/26 Japke Pieters Bientse Tialkes
985 z25; 92 1656/04/28 Pieter Tiaerts Schoenmaker Girtie Hendricx Zie 986. Girtie Hendricx x Andries Caspers.
986 z25; 97 v. 1656/04/30 N.N. Andries Caspers Kouzenbreider Zie 985. Girtie Hendricx x Andries Caspers.
987 z25; 102 1656/06/19 Wopke Seerps Schipper op Bolsward Jeltie Douwes
988 z25; 105 1656/08/20 Robert Claessen Tieertie Nannisdr.
989 z25; 108 1656 Lijsbet Christoffels Mellema Spanjaert Kapitein Wouter Haen Bode van de staten van Friesland
990 z25; 112 1657/01/07 Geert Sibrants Schipper op Deventer Antie Lamberts Antie Gerrijts Zie 964. Naam e1 aldaar. Tevens lijst Faber. Tevens winkel.
991 z25; 117 1657/03/25 Arien Pijters Breider Feijkien Joukesdr.
992 z25; 122 1657/04/28 Aefke Lamberts Joris Gerrits Kleermaker Kleine Hoogstraat Adres op f. 125v.
993 z25; 127 1657/05/25 Applonia (sic) Douwes Wolter Everts Datum linksboven.
994 z25; 130 1657/05/25 Reinsk Idses Wigle Doekes Kuiper Zie 995.
995 z25; 133 1657/05/26 Maijke Clases Wigle Doekes Kuiper Zie 994.
996 z25; 134 v. 1657/05/27 Claes Feddes Herbergier Tettie Jacobsdr.
997 z25; 139 1657/06/30 Pijter Dircx Boer Sijke Jacobsdr. Bilgaard
998 z25; 143 1657 Hijlke Jans Trijntie Pietersdr.
999 z25; 147 1657/06/19 Goick Jans Joris Gerrits Kleermaker
1000 z25; 148 v. 1657/07/08 Uble Bastiaans Passementwerker Geijske Harmensdr.
1001 z25; 153 1657/07/28 Berent Jans Wever Antie Beerns Vliet n.z. Beroep n.a.v. posten op f. 154v. t/m 155v.
1002 z25; 158 v. 1657/07/15 Insse Ipes Mettie Jochums
1003 z25; 164 1657/08/25 Sijtse Tiercx Molenaar Beijtske Clases Buiten Hoeksterpoort aan de Ee
1004 z25; 170 1657/09/02 Antie Sipkes Hijlcke Meinerts Koemelker Kleienburg
1005 z25; 172 1657/09/10 Jacob Jacobs Wagenaar op Groningen Hijlck Haijtses Tegen de inventarisatie wordt protest aangetekend.
1006 z25; 174 v. 1657/10/09 Claes Martens Antie Berens
1007 z25; 176 1657/11/12 Geertie Luitiens Aert Joosten Onderwachtmeester van de stad. Gedeeltelijk ongetaxeerd.
1008 z25; 184 1657/12/07 Jacob Jacobs Hiltie Simens van der Leth
1009 z25; 186 1658/01/08 Reinuke Gauckesdr. Claes Jillis Pannebakker Vliet, einde v.h.
1010 z25; 192 1658/01/12 Reinuke Tialkes Bonnema Frans Sipckes Koopman (graan en zuivel) Frans is graan- kaas- en boterkoper. Zie f. 188v. t/m 200.
1011 z25; 203 1658/01/18 Jelle Annes Tingieter Geertie Minnesdr.
1012 z25; 211 1658/01/28 Tiete Benedictus Lijnslager Geijske Jans
1013 z25; 214 1658/03/08 Welmoedtie Hendricx Claes Arents Schipper Zie lijst Faber.
1014 z25; 218 1658/03/10 Tiamke Ruirdtsdr. Adam Westerman Bode van Gedeputeerde Staten
1015 z25; 224 1658/06/29 Claeske Claesses Lambert Lamberts Kleermaker
1016 z25; 228 1658/08/05 Antie Jans Michiel Jans Kleermaker en sergeant van de burgerwacht.
1017 z25; 231 1658/08/11 Jacob Boerboom Wijnkoper Aukien Bennes Feddema
1018 z25; 240 1658/09/21 Sioerd Eetses Roggedrager Neltie Dircx
1019 z25; 242 v. 1657/08/14 Sipke Roelofs Brechtie Gerrijts Inventarisatie is opgemaakt door notaris Sipma en vervolgens in het aestimatieboek afgeschreven.
1020 z25; 248 1659/01/06 Impckien Sibrantsdr. Schelte Sijtses Tichelaar Vliet n.z.
1021 z25; 253 1659/03/22 Sioerd Doekes Smid van het Landschap Foeckien Jans Vrouwenpoort, bij de Adres op f. 259.
1022 z25; 261 1659/05/27 Oom Andries Reins
1023 z25; 263 v. 1659/09/07 Wijbe Janssen Schipper op Groningen Botie Intes Acte opgemaakt door notaris Sipma.
1024 z25; 269 1659/11/28 Willem Pieters Moutmaker Antie Albertsdr. Simpson (op de Wortelhaven naast Benthem) Voor adres zie f. 272v
1025 z26; 1 1660/01/06 Idtie Heijnsdr. Frans Jouwes Molenaar Amelandsdwinger
1026 z26; 5 1660/01/11 Andries Willems Lakenkoper Antie Jetsesdr.
1027 z26; 15 1660/01/29 Tietske Pieters Blokhuistersteeg
1028 z26; 17 1660/03/05 Douwe Riencx Kleermaker Tettie Jacobsdr.
1029 z26; 20 1660/09/13 Stijntie Dirx Abram Samuel Schoolmeester te Anjum
1030 z26; 23 v. 1660/12/18 Tierck Tietes Kuiper Claeske Jelles Vliet n.z.
1031 z26; 26 v. 1661/01/07 Freerck Gerrijts Tichelaar Eeke Binnertsdr. Vliet z.z.
1032 z26; 31 1661/01/22 Sible Waetses Reen(stra) Auckien Woutersdr.
1033 z26; 39 1661/04/24 Marcus Intes Trijntie Clases Bredeplaats
1034 z26; 43v. 1661/05/09 Aeltie Rijks Alger Claessen Mensma Goudsmid Geijske Roelofs.
1035 z26; 52 v. 1662/03/10 Ulck Lambertsdr. Jan Cornelis Koopman (grossier in kruidenierswaren) Tuinen Waarschijnlijk zowel groot- als kleinhandel.
1036 z26; 68 1663/02/25 Jacob Rinnerts Geertie Pijttersdr. Trijntie Franses
1037 z26; 72 1663/06/17 Lijsbeth Jans Lieuwe Jelgers Kuiper
1038 z26; 78 1663/07/20 Harke Jacobsz. Maijke Hansesdr.
1039 z26; 82 1663/07/21 Sijd Keimpes Koemelker Sacramentstraat Beroep n.a.v. posten op f. 83v.
1040 z26; 84 v. 1663/11/08 Siouckien Keimpes Pieter Alons Hellebardier van zijn genade.
1041 z26; 89 1664/02/04 Pijttie Jans Haije Haijes Schavernek
1042 z26; 96 1664/05/20 Tjepke Harmens Trijntje Dircks
1043 z26; 99 1664/06/17 Pier Piers Brouwer Sijke Gerrijts
1044 z26; 110 1664/06/29 Susanna Wilhelmi
1045 z26, 114 1664/11/03 Pijter Jacobs Antie Clases
1046 z26; 119 1665/09/07 Attie Jacobs Pijter Riencks Zuivelkoper Deel van de inboedel al bij boelgoed verkocht.
1047 z26; 125 1665/09/18 Ruijrd Diowes Winkelier Antie Tialkes Beroep n.a.v. posten op f. 128v. - 133v.
1048 z26; 135 1666/02/09 Claes Aleffs Linnenkoper Madaleentie Willems Beroep n.a.v. posten.
1049 z26; 143 1666/02/15 Dirck Meinses Brouwer Beroep n.a.v. posten op f. 145 ff.
1050 z26; 147 1666/03/21 Mathijs Gerijts Bode van de stad Titte Heres Zie 1051.
1051 z26; 154 1666/03/22 Titie Heres Matijs Gerits Bode van de stad Zie 1050.
1052 z26; 166 1666/03/19 Pijter Alberts Boekverkoper/ -binder Inventaris boekverkoper. NB niet in Breuker.
1053 z26; 173 1666/05/30 Itie Tietses Tamme Jans Koopman (graan en zuivel) en winkelier Tuinen n.z. NB Huisraad niet compleet beschreven. Beroep n.a.v. posten. Kouzenwinkel en handelsvoorraad graan en zuivel op zolder. Adres n.a.v. posten.
1054 z26; 182 1666/06/28 Claes Emes Aeltie Bates
1055 z26; 191 1666/07/10 Ruijrt Jancke Hendricx Naam overleden echtgenote van Jancke niet genoemd. Ruijrt n.a.v. patroniem van de kinderen.
1056 z26; 196 1667/01/09 Impckien Pieters Jan Alberts Bakker
1057 z26; 204 1667 Antie Pijters Dirck Tialckes Notaris publicus
1058 z27; 1 1667/03/01 Sibille Clases Jan Lenerts Brouwer Jan Holterman Ruiter onder de ritmeester Unia Schavernek Adres n.a.v. post op f. 5.
1059 z27; 7 1667/04/15 Harmen Minnolts Winkelier (of grossier in kruidenierswaren) Frouck Joannis Beroep n.a.v. posten. NB wordt vervolgd op f. 33.
1060 z27; 18 1667/04/15 Itien Bennes Boer Jouckjen Feijckes Beroep n.a.v. posten.
1061 z27; 25 1667/05/08 Maicke Jans Tiaerdt (Tieerd) Keimpes NB f. 33 ff bij 1059.
1062 z27; 39 1667/05/15 Antie Jenties Folckert Sijtses Gortmaker
1063 z27; 44 1667/09/10 Tieerd Siux Brouwer Wickjen Goslijx Beroep n.a.v. post op f. 51. Op 26-1-1661 ondertrouwden voor het gerecht Tiaerd Siucks brouwersgezel en Wickien Goslijcx. (getr. stadhuis 16-2-1661)
1064 z27; 55 1668/01/09 Hijlck van Hettinga
1065 z27; 59 1668/03/12 Joannes Jucudides Preceptor scholae secundae Ibeltie Jans
1066 z27; 67 1668/03/31 Hilbrant Harings Boer Antie Hillis Beroep n.a.v. posten op f. 72 ff.
1067 z27; 76 1668/04/16 Jancke Ipes Winkelier NB Huisraad deels ongetaxeerd.
1068 z27; 101 1668/04/29 Doije Rutgers Vlaskoper Boontie Wepkes Beroep n.a.v. posten op f. 104 ff. Naast vlas ook kouzen en garen.
1069 z27; 116 1668 Reinu Hetts Doeckle Abbes Stalman
1070 z27; 118 1668/06/29 Neeltie Eijlarts Homme Dircx Goltsma Goudsmid Nieuwestad z.z. (over de Waag) Zie y51; 7 (Nr. 2200).Voet nr. 412. Aldaar ook achternaam Goltsma. Adres n.a.v. post op f. 127v.
1071 z27; 133 1668/07/06 Gatse Feijckes Gortmaker Itie Clases Beroep n.a.v. posten op f. 137v.
1072 z27; 144 1668/07/21 Tettie Heerckes Hans Jaspers
1073 z27; 156 1668/08/18 Frans Oosterman Bode van Gedeputeerde Staten Auckien Gerrijts
1074 z27; 168 1668/09/04 Tierck ten Post Chirurgijn en Burgerfaandrig Petronel Voleij
1075 z27; 184 1668/10/08 Geertie Deeckmans Albertus Swalue Schrijver (en Beddenkoopman) Handel in bedden. (Zie f. 192 ff.).
1076 z27; 199 1668/10/29 Neeltie Feijkes Claes Tomas
1077 z27; 202 1669/02/11 Isbrand Doedes Brouwer Beijtske Bennes 10-11-1649 ondertrouwden Isbrand Doedes, brouwersknecht en Beijts Bennesdr. (getr. 2-12-1649)
1078 z28; 1 1669/04/10 Antie Foppes Oene Jansen Monsma
1079 z28; 4 1670/01/27 Jouwercke Ruijrts Hemcke Tiedes Bleker Hoeksterpoort, buiten de
1080 z28; 13 1670/02/08 Gabbe Piers Frouckjen Tomas
1081 z28; 18 1670/03/29 Tialcke Piters Kleermaker Frouck Luijtiens
1082 z28; 23 1670/04/13 Trijntie Auckes Gerben Clasen Brouwer Kleine brouwer (gereedschap fl. 473).13-11-1669 ondertrouwden Gerben Claessen brouwer en Aerntie Coumans weduwe van Folckert Minnema (3e procl. 28-11-1669). 23-3-1672 ondertrouwden Gerben Clasen brouwer en Wijke Cornelis weduwe van Jochum Janssen (getr. 11-4-1672).
1083 z28; 29 1670/09/22 Wpke Linnenkoper Rinske Gijsberts Naam overleden echtgenoot van Rinske niet vermeld. Wpke naar patroniem kinderen. Beroep n.a.v. posten
1084 z28; 38 1671/01/23 Sijtse Rinnerts Boekdrukker Taetske Fockes Beroep n.a.v. posten. Inventaris wordt niet vermeld door Breuker.
1085 z28; 52 1671/02/02 Siouckjen Jacobs Claes Sijbrants
1086 z28; 62 1670/10/04 Aeffke Gerckes Sioerd Eelcama Vroedsman y49; 331ff. Naam boedellaatster aldaar. Datum is wellicht wat vreemd. Waarschijnlijk betreft dit de dag waarop de inventaris (door een notaris!) is opgemaakt en is de inventaris pas in februari 1671 in het aestimatieboek is ingeschreven.
1087 z28; 64 1671/02/22 Grijtie Hendrix Sijbe Wpkes Hoogacker
1088 z28; 72 1671/04/07 Pijtter Jansen Femme Pijtters Zie 1089.
1089 z28; 75 1671/04/07 Femme Pijtters Pijtter Janssen Zie 1088.
1090 z28; 79 1671/05/26 Beitske Beerns Taecke Jilles Chirurgijn Turfmarkt Adres n.a.v. post op f. 82.
1091 z28; 84 1671/06/29 N.N. Impck Jetses
1092 z28; 87 1671/07/06 Lijsbettie Haijes (Koekenbakker) Jan Pijtters Landmeter Turfmarkt Inboedel niet getaxeerd. NB de geïnventariseerde koekenbakkerij behoorde waarschijnlijk aan Pijtter Janssen de zoon van Lijsbettie en Jan. NB Beschrijving wordt vervolgd op f. 100. Adres n.a.v. post op f. 104.
1093 z28; 92 1671/08/07 N.N. Jan Arents Passementwerker f. 100 ff bij 1092.
1094 z28; 105 1671/10/23 N.N. Walle Ruijrts Schuitemaker Zie 1095. Bauckjen Wbes x Walle Ruijrts.
1095 z28; 110 1671/10/23 N.N. Bauckjen Wbes Zie 1094. Bauckjen Wbes x Walle Ruijrts.
1096 z28; 113 1672/03/18 Anthonij Jennema
1097 z28; 115 1672/10/17 Wijger Bauckes IJfke Ditmars Vrouwenpoort, bij de Zie y59; 72 (Nr. 2432). Adres n.a.v. post op f. 122.
1098 z28; 123 1672/11/22 Bernardus Horreus Steenhouwer Jeltie Saskers
1099 z28; 135 1669/11/05 Eelckien Sioerds Lijcle Lijcles Bakker NB inventaris is opgesteld door de notaris Annius Vos en is later afgeschreven in het aestimatieboek.
1100 z28; 146 v. 1670 N.N. Datum bij benadering. Onduidelijk waarbij dit lijstje hoort.
1101 z28; 151 1673/05/17 N.N. Claes Thomas Lakenkoper Beroep n.a.v. posten. Huisraad niet getaxeerd.
1102 z28; 165 1673/04/04 Rijckien Gerrijts Abraham Horreus Chirurgijn
1103 z28; 173 1673/12/09 Fopcke Jeskes Jan Heeres Bouwma Bakker en Burgerfaandrig Wirdumerdijk Adres n.a.v. post op f. 177v. Naam boedellaatster op f. 180r. & v.
1104 z28; 182 1673/10/15 Ripper Lous Forssenborgh Steenhouwer Hier niet afgreschreven. Is afgeschreven in inventarisatieboek. Zie Y52; 74.
1105 z28; 183 1674/01/05 Harmen Douwes Bakker Jancke Jacobs Beroep n.a.v. posten op f. 185. Identificatie boedellater met behulp van ondertrouwakte. (27-12-1673 ondetrouwden Jancke Jacobs weduwe van Harmen Douwes mr. bakker en Fedde Annes trekschipper)
1106 z28; 187 1674/02/04 N.N. Claes Aerents
1107 z28; 194 1674/02/05 N.N. Elske Claeses
1108 z28; 198 1675/03/19 Geertie Willems Jan Egberts Hardenburgh Koopman Zie 1108,1. Naam Geertie op f. 203v.
1108,1 z28; 206 1675/03/19 Berber Hobbes Jan Egberts Hardenburgh Koopman Zie 1108
1109 z28; 209 1674/06/03 N.N. Luduw Horreus
1110 z28; 217 1674/07/02 N.N. Sibble Douwes Winkelier (kouzen en wol) Beroep n.a.v. post op f. 225.
1111 z28; 227 1674/11/12 Pijter Jacobs Kruidenier Rintie Siouckes Vliet n.z. Beroep n.a.v. posten.
1112 z28; 239 1674/11/21 Jacob Bouwman Stoeldraaier Barbara Jurriens
1113 z28; 248 1675/01/22 Antie Claeses Freerck Edes Winkelier (wol, kouzen fournituren) Beroep n.a.v. posten
1114 z28; 254 1675 Oege Wabbes
1115 z28; 259 1675/03/22 Albart Martens Stalman Beijtske Sijbes
1116 z28; 263 1675 Poulus Janssen Pasteibakker Meijntie Jeppes
1117 z29; 1 1675/08/05 Biltie Harmens Winkelier Nieske Johannes NB op f. 7 v. begint geen nieuwe inventaris. Potloodnummering is abuis. Beroep n.a.v. posten.
1118 z29; 16 1675/09/10 Hendrickien Metz Jan Riencks Hauxma
1119 z29; 24 1675/09/30 N.N. Harmannus Douwes Schoenmaker
1120 z29; 37 1675/11/15 Sijmen Claessen
1121 z29; 44 1675/11/15 Sijmen Pouwels
1122 z29; 49 1676/02/07 Feijcke Jans Eelckien Oeges
1123 z29; 53 1676/05/25 Frans Arriens Catalina Nicolai
1124 z29; 57 1676/06/01 Saecke Bouwes Ocke Meijnts Bakker Beroep n.a.v. posten.
1125 z29; 62 1676/06/20 Ruijrdt Intes Aeltie Tiallinghs
1126 z29; 67 1676/09/25 Jan Jansen Antie Ipckes
1127 z29; 71 1677/06/01 Geertie Hendricks Andrijs Caspers Kouzenverkoper Over de Kelders Zie y56; 207ff. Beroep en adres n.a.v. posten
1128 z29; 85 1677/06/18 Wibrandus Noordenbos Deurwaarder van het Hof van Friesland Pijtie Claessen Harderwijck Tevens tapperij of herberg. (f. 88-89)
1129 z29; 94 1677/06/20 Jacob Dircks Linnenkoper Sijtske Jochums Beroep n.a.v. posten.
1130 z29; 108 1677/09/05 Bouwe Sibrants Schoenmaker Grijtie Jans
1131 z29; 113 1677/11/24 Anne Tietes Schoenlapper Geijske Tijerks
1132 z29; 118 1678/01/10 Antie Thijses Jentie Wisses Schipper Beroep n.a.v. posten. Zie lijst Faber. Aldaar naam Antie. In lijst Faber echter niet naam van de tweede vrouw van Jentie; Grijtie Idses.
1133 z29; 128 1678/02/08 Bauckien Gerrijts Wijbe Douwes
1134 z29; 133 1678/03/14 Arnold Lintelo, van Kapitein van een compagnie te voet Ida Maria van Unia
1135 z29; 141 1678/04/04 Grietie Jans Sijmen Janssen Boendermaker
1136 z29; 155 1678/04/30 Casparus Hommes (?) Homes (Hommes) Schilder Pijtie Geerts Beroep n.a.v. posten en klapper op ondertrouw. Naamsvariant n.a.v. klapper op ondertrouw. NB niet in Karstkarel.
1137 z29; 171 1678/06/04 Geijske Dircks Hendrick Harmens Lijnslager Voor datum zie f. 173 v.
1138 z29; 177 1678/06/27 Jan de Boijs Wolhandelaar Antie Andrijs Beroep n.a.v. posten. Zie 1139. Jan Gerrijts Hooghslach x Antie Andrijs.
1139 z29; 186 1678/07/19 Saepcke Siercks Jan Gerrijts Hooghslach Kleermaker Zie 1138. Jan Gerrijts Hooghslach x Antie Andrijs.
1140 z29; 195 1678/10/24 Abraham Jelles Passementwerker Adriaantie Pouwels Uitgebreide winkelvoorraad, dus waarschijnlijk niet alleen verkoop van eigen produkten!
1141 z29; 218 1678 Betske Johannes Lambert Jansen Bakker Datum onzeker. Beroep n.a.v. posten
1142 z30; 1 1679/03/04 Douwe Martens Schipper Barber Lucas Zie lijst Faber. Aldaar niet de naam van Barber. Zie 1143 Jan Jacobs x Barber Lucas.
1143 z30; 8 1679/03/04 Jancke Harmens Jan Jacobs Zie 1142 Jan Jacobs x Barber Lucas.
1144 z30; 12 1679/06/19 Pijter Jan Tijercks Trijntie Pijters
1145 z30; 20 1679/10/25 Johan Georgh van Bredenbach Kapitein van een compagnie te voet
1146 z30; 22 1679/11/14 Meijnke Reijns Dionisius Metz Winkelier, Suikerbakker en Linnenkoper
1147 z30; 49 1680/04/07 Andrijs Smits Zwaardveger Jannetie Elberts van der Codde Beroep n.a.v. posten op f. 52v. - 53.
1148 z30; 56 1680/08/04 Stijntie Jaspers Cornelis Boneval Westersingel (?) Huis stond waarschijnlijk op de westersingel. (Zie f. 56v. & 57.)
1149 z30; 67 1680/09/09 Roucke Pieckes Tabakswinkelier Grietie Thijssen Holwerda Zie 1149,1 "Wordende de winckel ende winckelwaren met den aancleve van dien althans ten huijse bevonden genomen in plaats van de gene die bij t' versterven van Roucke geweest is vermits van malcanderen weinich verschillende" (f. 67v.) Beroep n.a.v. posten op f. 70v.
1149,1 z30; 75 1680/09/09 Taco Buitenpost Grietie Tijssen Holwerda Zie 1149
1150 z30; 76 1680/10/06 Lijsbet Wijbes Jan Dioerts Schuitemaker Beroep n.a.v. posten op f. 77v.
1151 z30; 79 1681/01/05 Foeck Ruijrdts Focke Dircks Molenaar
1152 z30; 84 1681/01/11 Sijmen (Willem?) Tijepkes Lijnslager Minke Hanssen Sijmen wordt tot twee keer toe (abusievelijk?!?!) Willem genoemd. Tevens melding van een "eerste huijsvrouwe" Beertie Sijmens de moeder van Beertie Sijmens! Waarschijnlijk heeft de klerk hier enige namen door elkaar gehaald.
1153 z30; 98 1681/03/21 Stijntie Froboos Mathijs Ewerts Hans Calle Scherprechter Mathijs Ewerts waarschijnlijk de broer van Joost Ewerts scherprechter in Appingedam. Plus winkel in geneesmiddelen.
1154 z30; 108 1681/04/18 Barber Sijmens Anne Jochums Boer Vierhuis(en)
1155 z30; 117 1681/07/07 Hans Obbes Brouwer Lucia Sijdses Zie y67; 13.Beroep n.a.v. posten op 120v. Brouwerij ten tijde van inventarisatie waarschijnlijk reeds verkocht of werd gehuurd. Wel vermeld:."Een brouwers silveren gildelepel sullende voor de kinderen worden bewaardt." (f. 120v)
1156 z30; 124 1681/08/16 Jan Heidentrijck Brouwer Boel Hendrix Hiske Gijsberts Stadsdoele, omtrent de Beroep en adres n.a.v. posten op 126v. e1 naar acte ondertrouw. 31- 12-1670 ondertrouwden Jan Heijdentrijck brouwersknecht en Boel Hendrix (getr. 26-1-1671). 5-6-1673 ondertrouwden voor het gerecht Jan Heijdentrijck brouwersgezel en Hiske Gijsberts. (getr. 20-6-1673)
1157 z30; 130 1681/09/20 Hendrick Clasen Wijnkoper (?) Trijntie Jans Zie y71; 57 (Nr. 2795).Beroep wijnkoper??, zie inventarisatieboek.
1158 z30; 141 1681/10/06 Johan Jacob Esker Kapitein van een compagnie te voet
1159 z30; 143 1681/10/28 Jancke Willems Hogeveen Andrijs Verhoeck Winkelier Beroep n.a.v. posten.
1160 z30; 152 1681/12/19 Hendrick Alberts Molenaar Trijntje Sipckes Wirdumerpoort, buiten de
1161 z30; 155 1682/01/04 Eelcke Tiaardts van Rossum Brouwer Tettie Jans Nieuwestad n.z. "alwaer de groene acker uijt hancht" Beroep n.a.v. post op f. 162v. Adres n.a.v. post op f. 162.
1162 z30; 175 1682/01/11 Hendrickien Ariens Jan Clasen Bakker
1163 z30; 179 1682/01/18 Egbert Doekes Vleeshouwer Jancke Harmens Beroep n.a.v. posten op f. 186v.
1164 z31; 1 1682/06/20 Tijetse Tijebbes Faber Smid Trijntie Beerns Beroep n.a.v. posten op f. 7 ff. NB f. 9v. is geen nieuw nummer.
1165 z31; 19 1682/08/27 Rinnert Wijtses Boer Siuwke Jeltes Beroep n.a.v. posten op f. 21v ff.
1166 z31; 24 1682/09/09 Rinske Clases Bartholomeus Willems
1167 z31; 30 1682 Poulus Jansen Kruidenier Grietie Clases Beroep n.a.v. posten op f. 32 ff.
1168 z31; 35 1682/10/25 Marijtie Jans Winkelierster in lederen schedes en kokers Ritske Jacobs Boekverkoper Beroep Marijtie n.a.v. posten.
1169 z31; 48 1682/11/09 Claaske Claassen Jacob Sijtses Brouwer (en Visser) Zie y72a; 115ff. (nr. 2866).Waarschijlijk tevens visser. f. 51v. 'het schip met seel & treil cum annexis 30-.-. / Twee schakelnetten, een vischkaar, reultier, twee setstocken & een slach elger te samen op 11-.-. / twee oude wiednetten 2-.-.'
1170 z31; 55 1683/01/22 Aaltie Hendricks Jan Claassen Blauwverver
1171 z31; 61 1683/02/14 Claas IJpkes Koopman (laken en linnen) en Tichelaar Dieucke Jacobs Rinske Gijsberts Koopman in laken, linnen en andere textiel. (Zie posten op f. 66v ff.) Tichelaar n.a.v. posten op f. 81 ff.
1172 z31; 88 1683/07/09 Johanna van Schouwen Abraham van Assema Chirurgijn
1173 z31; 96 1683/09/13 Aaltie Sioerds Pottenbakker Frouckien Arriens Vliet z.z. Adres n.a.v. post op f. 100v.
1174 z31; 103 1683/11/29 Elske Winsemius Bernardus Cole Koopman Groentemarkt (tusschen Lindeboom en Peperstraat) Koopman is (grote) kruidenier, zie f. 108v. ff. Adres n.a.v. post op f. 114.
1175 z31; 117 1684/02/25 Meinse Sioerds Tichelaar Wapke Fransen Zie 1176. Datum gelijk gesteld aan 1176. Beroep n.a.v. posten op f. 122v. ff.
1176 z31; 127 1684/02/25 Jan Jacobs Wapke Franssen Zie 1175.
1177 z31; 129 1684/06/16 Jochum van Swichum Bode van de Staten Generaal te Den Haag Dirckien Janssen Winkelierster (aardewerk en kruidenierswaren) Kranestraat in Den Haag Goederen zijn te Leeuwarden geïnventariseerd en de beschrijving betreft dus het huishouden van de weduwe!
1178 z31; 137 1684/07/29 Hendrick Sijbes Hooghacker Siouckien Haijes Goederen behoren mede toe aan Jan Sijbes Hooghacker de 'innocente' broer van Hendrick. Inventarisatie i.v.m. aanstaande huwelijk van Hendrick. Zie 1181. Zie: y66; 1 (Nr. 2645)
1179 z31; 147 1684/07/30 Wijbe Sipckes Brouwer Dirckien Lieuwes Beroep n.a.v. posten op f. 151v. 27-2-1664 ondertrouwden Wijbe Sipkes brouwer van Boksum en Dirckien Lieuwes onder de Klokslag van Franeker. (getr. 11-5-1664)
1180 z31; 158 1684/09/16 Doecke Alberts Koopman/Winkelier / kaarsenmaker (Koopman in kruidenierswaren) Grietie Harmens Beroep n.a.v. posten. (Vooral kruidenierswaren).
1181 z31; 182 1684/09/24 Sioerd Pijters Siouckien Haijes y66; 1 (Nr. 2645)
1182 z31; 189 1684/12/29 Antie Uijlckes Geert Janssen Attendoorn Vlaskoper en winkelier in aardewerk en glaswerk Koornmarkt Beroep n.a.v. posten op f. 195 ff. Adres n.a.v. post op f. 202.
1183 z31; 205 1685/04/25 Antie Hillebrandts Harmen Sioerds Smid Harmen Sioerds begeeft zich "ad sexta vota" in het huwelijk. Tevens handel of winkel in ijzerwaren.
1184 z31; 221 1685/04/29 Marten Jansen Trijntie Diurres
1185 z32; 1 1685/06/29 Tiete Hansen Dedtie Piers
1186 z32; 15 1687/05/17 Grietie Sioukes Meinert Centes Koopman (kouzen en wol) Winkelvoorraad kouzen en wol.
1187 z32; 25 1687/06/02 Albertine Alberti Feicke Feickes Herbergier Burmaniastraat, hoek van ("In de Croon") Zie 1189.
1188 z32; 35 1687/08/06 Dr. Joannes (Jan) Teunis de Bel Koopman (in textiel) Vismarkt, bij de Adres en patroniem op f. 61.
1189 z32; 70 1687/11/01 Dieucke Meinerts Feicke Feickes Zie 1187.
1190 z32; 74 1688/03/14 Wijger Heins Winkelier Auckien Jans Beroep n.a.v. posten op f. 79v. ff.
1191 z32; 85 1688/04/26 Abraham Horreus Chirurgijn/Vroedsman Jancke Pijters Meijers 'de drie starren' NB op f. 217v. ff geen nieuw nummer.
1192 z32; 103 1688/07/02 Schate Oedses Lakenwever Grietie (Margriet) Jans Deijema (Doijema) Beroep n.a.v. posten en klapper op ondertrouw. Daar Margriet in plaats van Griet.
1193 z32; 115 1689/09/02 Willem Hendricks van Minnen Koopman/Winkelier (winkelwaren) Foeckien Leeuckes
1194 z32; 128 1689/12/05 Hans Hendricks Altenhowen (Oldenhooff) Baatie Sipkes Variant achternaam op f. 131.
1195 z32; 134 1690/08/13 Siouck Piers Jacob Jans
1196 z32; 141 1691/04/01 Tiallingh Ruijrts Tabaksverkoper Jancke Tobias Beroep n.a.v. posten.
1197 z32; 149 1691/04/23 Pijter Clasen Boer en Trekschipper op Dokkum Tijetske Hillebrants Beroep n.a.v. posten op f. 153 ff. Zie lijst Faber.
1198 z32; 157 1691/09/22 Antie Hetties Sijmen Albarts Bakker
1199 z32; 166 1692/04/14 IJcke Jansen Feicke Wijbes Boer Klokslag Zie 1200.
1200 z32; 171 1692/04/14 Dieucke Douwes Feicke Wijbes Zie 1199.
1201 z32; 175 1692/05/26 Jan Jurriens Molenaar Maeijke Reiners Beroep n.a.v. posten op f. 179 & 179v.
1202 z32; 182 1692/06/09 Feicke Minnes Trijntie Feickes Boerin Beroep n.a.v. posten op f. 185v.
1203 z32; 189 1692/06/29 Jancke Jans Tiallingh Siuckes Johannes Dircks Schoolmeester (?) Beroep n.a.v. posten.
1204 z32; 196 1693/05/29 Gerrijt Geelis Brouwerius Brouwer en Burgerhopman Antie Freercks Schoenmakersperk Adres n.a.v. post op f. 204.
1205 z32; 214 1693/06/09 Albert Bouwes Molenaar Bauckien Deurres Ruiterskwartier Beroep en adres n.a.v. post op 217v.
1206 z33; 1 1693/09/05 Wijtse Wijbrens Boer en Wagenaar op Groningen Jancke Roeloffs Beroepen n.a.v. posten op f. 6 ff.
1207 z33; 9 1694/04/03 Frouckien Jans Thijs Derckes Douwe Upckes Koopman (Kruidenier en Kaarsenmaker) Tuinen Inventaris abusievelijk gedateerd op 1684. (Vergelijk f. 26v) Adres op f. 22.
1208 z33; 28 1694/07/03 Jochum Jacobs Koopman in textiel Bauckien Rienckes Beroep n.a.v. posten op f. 36 ff.
1209 z33; 49 1694/08/28 IJbeltie Gerijts Sioucke Wijger Molenaar Hoeksterdwinger
1210 z33; 55 1694/09/04 Ewert Haarsma Chirurgijn en Winkelier of Koopman (in textiel) Janneke van den Heuvel Beroep (winkelier) n.a.v. posten op f. 63 ff.
1211 z33; 82 1695/03/18 Harmen Jansen Eekmolenaar Lammertie Pieters Vliet
1212 z33; 87 1695/05/27 Haantie Hendricks Pompmaker Trijntie Riencks Vliet n.z. Beroep n.a.v. posten op f. 91 ff.
1213 z33; 99 1695/10/30 Claas Ringers (Rengers) Koopman (tabaksverkoper) Lijsske Claassen Nieuwestad (tussen de Vrouwenpoort en de Duco Martenapijp) Aanvulling beroep n.a.v. posten. Adres op f. 109. NB Ringers is achternaam.
1214 z33; 111 1695/11/28 Marijke Leonards Wouter Kelder Koopman (in brandewijn en tabak) Wirdumerdijk Aanvulling beroep n.a.v. posten op f. 117v. & 118. Adres op f. 122v.
1215 z33; 125 1697/01/07 Albart Harmens Soldaat en Winkelier (in koperen ketels) Aaltie Harmens
1216 z33; 130 1697/03/07 Pijter Douwes Wartena Frouckien Pijters Claarcamp Oosterstraat Adres n.a.v. post op f. 131v.
1217 z33; 134 1698/12/21 Bauckien Diurres Allert Douwes Thobias Douwes Molenaar Zie 1205. 16-4-1692 ondertrouwden Tobias Douwes brouwersgezel van Vrouwenparochie en Bauck Diorres van Grouw (beiden woonachtig te Leeuwarden. Met attestatie naar elders (14-5-1692).
1218 z33; 140 1699/01/04 Foockeltie Sioerdts Schelte Scheltis (jr.) Houtzager Vliet n.z. Beroep en adres n.a.v. post op f. 143v.
1219 z33; 147 1699/01/09 Regina Gellius Albartus Schouwen Apotheker Hesselus Vos Apotheker Beroep e1 volgens akte ondertrouw. Mogelijk ook advokaat. (Cf. GAL, Stedelijke Bibliotheek G58, p. 307.)
⇓ Inventarisatieboeken 1651-1700 ⇓            ⇑ Aestimatieboeken 1651-1700 ⇑       >> begin
1640 y37; 1 1651/01/18 Laurens Doijtses Timmerman
1641 y37; 23 1651 Geert Gerrijts Rienck Romberts Jan Janssen Herbergier Amelandsstraat Jan Janssen was voorheen "brouuer int haentie"
1642 y37; 31 1651/03/10 Dorenthea Borcharts Jan Gerrijts
1643 y37; 41 1651/03/15 Redu Hanses Luitien Egberts Pieter Sundee Soldaat
1644 y37; 46 1651/03/25 Leentie Roelofsdr. Winkelierster Melle Sibrants Beroep n.a.v. posten.
1645 y37; 69 1651/03/27 Hessel Janssen Bakker Ulck Alles
1646 y37; 87 1651/04/07 Hendrick Huiberts Brouwer N.N. Hendrix Sioerdtie Sibes Schavernek ('t Cromholdt) (bij Duco Martenapijp) Zie Z20; 298ff; Z20; 304 v. ff.; en Z21; 42ff.
1647 y37; 107 1651/04/09 Tiallingh Piers Schipper op Harlingen
1648 y37; 115 1651/04/17 Claes Saskers Koopman (Wijn- en zuivelkoper) Sijtske Intses Tegenover de Waag Beroep deels n.a.v. posten. NB huisraad en kleding niet beschreven. (bij boelgoed verkocht zie p. 130)
1649 y37; 137 1651/04/30 Jacob Lieuwes Bakker Nieuweburen
1650 y37; 145 1651/05/02 Wijtske Annes Jan Aernts Vliet
1651 y37; 147 1651/04/21 Rins Ariens Feijke Goijes
1652 y37; 157 1651/05/29 Pieter Ulbes Bakker Droevendal Pieter Ulbes "nu verleden nacht banquerot gespelt sijnde"
1653 y37; 165 1651/06/18 Wijts Feickes Feicke Schoolstraat
1654 y37; 169 1651/06/19 Lieuwe Gerrijts Koopman Bernske Minkes
1655 y37; 177 1651/07/03 Hijlcke Benedictus Uitdrager (?) Aeltie Tiaerts Beroep n.a.v. posten.
1656 y37; 197 1651/07/08 Gerbrant Pieters Kleermaker Efrasijna van der Wange Beijerstraat Efrasijna op moment van inventarisatie afwezig, verblijvende in "haer lant in Duijtslant".
1657 y37; 219 1651/07/15 Janke Jans Bonte Papesteeg Vervolg op p. 239.
1658 y37; 233 1651/07/21 Epe Janssen Schooldienaar Anne Hendricx Hoeksterkerkhof NB p. 239 bij nr. 1657.
1659 y37; 243 1651/08/13 Aeltie Cornelis Hanenburgh Abraham Hansen Bode van G.S.
1660 y37; 257 1651/08/19 Otte Apkes Kleermaker Huisraad en kleding reeds grotendeels verkocht.
1661 y37; 267 1651/10/02 Machteltie Waetses Ritske Nijenhuijs Burgervaandrig (en Zuivel- en graankoopman) Hooghuistersteeg Zie 1466 en 1482. Huisraad reeds bij boelgoed verkocht. Beroep deels n.a.v. posten.
1662 y37; 285 1651/10/03 Jorrit Hemmis Portier ('van de cruisepiep') Claeske Pijtters Stadswal, aan de
1663 y37; 299 1651/10/21 Gerrijt Gerrijts Turfdrager Auck Hardesdr. Tuinen (in de lange steeg naast de Gulden Klok) NB p. 300 en 304/5 blanco.
1664 y37; 313 1651/10/22 Teun Roelofs Winkelierster Tonis Dircks Waagmeester Wirdumerpoort, bij de Beroep (Teun) n.a.v. posten.
1665 y37; 321 1651/11/13 Eillert Dircks Metselaar Aeltie Sijtses Jacobijner kerk, achter de
1666 y37; 349 1651/11/18 Doedtie Emis Waetse Hendrix Hopman
1667 y37; 413 1651/12/03 Trijn Jacobs Wijger Wijgers
1668 y37; 419 1651/12/08 Pieter Simons Koemelker Rins Tekes Spanjaardslaan, bij de Beroep n.a.v. posten. (6 koeien)
1669 y37; 423 1651/12/13 Harmen Hanses Wever Antie Pietersdr. Huisraad is reeds bij boelgoed verkocht.
1670 y37; 429 1652/01/16 Ate Harmens Hiltie Jacobs Sijtske Pijtters Nieuweburen Op verzoek van de voogden van het weeshuis en Mr. Frans Bruinsvelt namens de Gereformeerde armen, bij testament erfgenamen van Ate.
1671 y37; 439 1652/02/04 Eelcke Wijnties Goudsmid Antie Wimers Nauw Voet 399.
1672 y37; 463 1652/02/24 Tettie Gaukes Winkelierster Take Heins Sioerd Buwes Vliet z.z. Beroep n.a.v. posten.
1673 y37; 469 1652/03/04 Janke Cornelis Orck Hettes Tijl(l)e Jans NB wordt vervolgd op p. 489. Huisraad reeds bij boelgoed verkocht.
1674 y37; 477 1652/03/12 Belij Lieuwes
1675 y37; 493 1652/04/17 Hans Lens Winkelier Aeltie Jeltes Beroep n.a.v. posten.
1676 y37; 503 1652/04/26 Maijke Crachts Casparus Luickerius van Suickou
1677 y37; 523 1652/05/17 Wilhelmus Gemmenich Advokaat en Bouwmeester (Landschaps-) Willem van Gemmenich werd op 27-5-1637 toegelaten als advokaat voor het Hof. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 150.)
1678 y37; 549 1652/06/16 Hessel Heerts Doodgraver N.N. Ruirdts Hessel mogelijk tevens wieldraaier. (zie p. 552)
1679 y37; 557 1652/07/16 Gerlske Ammama Rippertus Sixtus Predikant Wordt vervolgd op p. 617. .Huisraad niet beschreven. Gerlske is dochter van burgemeester Ammama.
1680 y37; 563 1652/09/07 Maijke Tonis Jacobus Tijpsma Medicinae doctor NB betreft alleen de goederen die aan Maijke Tonis toebehoorden. Maijke Tonis dochter van burgemeester Tonis Riemers (Faber?).
1681 y37; 571 1652/09/09 Henricus Kolde Rector en Landschaps Historieschrijver Aeltie Tonis Van de boeken werd een aparte catalogus opgemaakt. (p. 582)
1682 y37; 587 1652/09/27 Aucke Alberts Linnenwever Tiiamke Hendricx Antie Martens
1683 y37; 597 1652/09/28 Petrus Weeskoren Candidatus Theologicus. NB op de pagina's voorafgaand aan p. 1 enige bladzijden met opgetekende inschulden, onduidelijk waar deze bij horen.
1684 y38; 1 1652/11/25 Antie Jacobsdr. Foppius Metz Notaris NB vervolg op p. 99.
1685 y38; 11 1652/10/16 (Marcus) Mercus Verspeeck Secretaris Elisabeth Farbes
1686 y38; 21 1652/10/22 Lieuwe Walles Koemelker Tied Gerrijts
1687 y38; 33 1652/11/02 Maike Wolters Crediteur is Claes Simons Swart te Emden.
1688 y38; 41 1652/11/11 Sibe Sibes Burgemeester Tietske van der Leij NB vervolg op p. 19.
1689 y38; 71 1652/11/12 Jacob Jacobs Faesla Siouckien Jochums
1690 y38; 87 1652/11/27 Hessel Pieters Koopman (Winkelier) Schavernek Specificering beroep n.a.v. posten.
1691 y38; 95 1653/01/04 Sijtse Idtses Boer Trijntie Clases Nieuwland Vervolg op p. 113
1692 y38; 103 1652/12/14 Coert Geerts Dienaar van de Hoge Justitie Antie Fongers Geeske Hendricx Wabbe Wissesbrug, bij de
1693 y38; 125 1653/01/25 Trijntie Clasen Jan Dekenoldt Wever Grote Kerktstraat Bezittingen reeds verkocht. NB het weversgereedschap werd niet bij het boelgoed verkocht, maar bij een aparte veiling onder supervisie van het weversgilde.
1694 y38; 126 1653/01/31 Trijntie Buwes Waetse Arien Rinses Nieuwestad z.z.
1695 y38; 131 1653/02/10 Tamme Tiebbes Schedemaker Trijntie Gerrijts
1696 y38; 141 1653/03/03 Anneke Jacobs Groningen
1697 y38; 145 1653/03/25 Roelof Jansen Biersteker Hoeksterpoort, bij de (daer het molentie uijtgesteken heeft)
1698 y38; 151 1653/03/26 Gratianus Hannema Oude Oosterstraat (Gladde Gevel)
1699 y38; 157 1653/04/21 Simen Eggerling Herbergier Tweebaksmarkt (bij het college van G.S.)
1700 y38; 164 1653/04/27 Jan Tijssen Wever
1701 y38; 166 1653/04/28 Joannes Hansen Soldaat
1702 y38; 168 1653/04/28 Marten Sioerts Pouwelijn Pouwels
1703 y38; 177 1653/05/18 Wijtske Oedsesdr. Oedtse Jukes Metselaar Galileester Kerk, tegenover de
1704 y38; 189 1653/05/23 Hoeke Wimers Koopman (in vee, zuivel en granen) Tietske Foppes Specificering beroep n.a.v. posten
1705 y38; 211 1653/05/25 Geijske Bartels Jurrien Jurriens Nappendraaier
1706 y38; 219 1653/06/13 Ebe Eelkes Brouwer Ibel Everts Tuinen (de Witte Koe) (19-2-1631) Ondertrouwden Eebe Eelckes brouwersgezel van Snakkerburen onder de Klokslag en Eebel Everts.
1707 y38; 255 1653/08/03 Jr. Fredrick van Stemburch Soldaat onder de Zwitserse Compagnie
1708 y38; 263 1653/08/09 Jan Siccama St. Jacobsstraat
1709 y38; 267 1653/08/09 Meinert Simons Koopman (winkelier) Specificering beroep n.a.v. posten.
1710 y38; 273 1653/08/16 Doutien Feijkes Cosmus Claessen Coppens Chirurgijn te Sneek Camstraburen
1711 y38; 284 1653/09/22 Reiner Jans Pottebakker Lijsbet Piebes Vliet n.z.
1712 y38; 297 1653/10/03 Grietie Hanses Houtkoperse Tialke Alefs
1713 y38; 323 1653/10/03 Sibrich Arents Julius Tijdloos Notaris Bagijnestraat (Westerkerkstraat) Vervolg op p. 349
1714 y38; 339 1653/10/12 Reiner Gerlofs Lakendrapier Diewertie Jacobs Aefke Tekes Grote Kerkstraat op de hoek met de Bontepapesteeg Eerst geregistreerde crediteur is Cornelis van Bambeec, koopman te Amsterdam.
1715 y38; 357 1653/11/03 Willem Tomas Gardenier Teed Harmens Olde Galileën (op het einde van) P. 363 Op het land "verscheiden saijingen als wortelen, kool, bietewortel, pinxternakelen ende andere gardeniersvruchten daer op staende."
1716 y38; 367 1653/11 Reinsck (?) N.N., voor poging tot identificatie zie p. 371.
1717 y38; 373 1653/11/29 Pieter Janssen Schoenmaker Attie Obbes Antie Didts Lange Pijp, bij de
1718 y38; 393 1653/12/13 Baucke Sibrants Menaldum Brouwer Aeltie Hendricks Schavernek Op 25-1-1651 trouwden voor het gerecht Aeltje Hendrix, weduwe van Pieter Hendrix brouwer en Bauke Sibrants Menaldum koopman. Zie tevens GG44, f. 164v.-165.
1719 y38; 425 1653/12/17 Thomas Sijdses Antie Epes
1720 y38; 435 1654/01/25 Pieter Ames Bakker Weert (bij de Lange Pijp)
1721 y38; 441 1654/01/30 Teetske Hommes Wibrandus Noordenbosch Schepen en Apotheker Oosterstraat (op de hoek van) Op p. 459 "sekere cruijdt ende blometuin staende ende gelegen in Droevendal". Apothekerswinkel reeds verkocht.
1722 y38; 475 1654/01/31 Gerrijt Sickes Kramer Dokkum (?)
1723 y38; 481 1654/02/21 Jan Gerbens Boer Oudland (Bilgaard)
1724 y38; 498 1654/03/03 Jelle (Gellius) Gerrijts (Gerhardus) Procureur polstulant voor het gerecht van Leeuwarden Grietie Ariens
1725 y38; 517 1654/03/06 Timens Jelbes Boer Grietie Anles Doutien Heeres Vierhuis
1726 y38; 541 1654/03/10 Hendrick Harmens Wever Grietie Joannes Wabbe Wissesbrug, bij de
1727 y38; 545 1654/03/31 Timen Pieters Blokhuistersteeg
1728 y38; 557 1654/04/03 Freerck Crijns Timmerman (Landschaps-) N.N. Janke Laurens Schoolstraat (naast de Latijnse School)
1729 y38; 577 1654/04/04 Reijnu Sijbes Jan Wijbes Weaze Huisraad reeds bij boelgoed verkocht.
1730 y38; 591 1654/04/10 Guilliaem Pieters Slotmaker Hiltie Andriesdr Trintie Sioerdtsdr. Speelmansstraat
1731 y38; 616 1654/04/17 Hendrick Harmens Ziekentrooster Antie Jacobs
1732 y38; 625 1654/04/18 Antie Franses Gerben Heerts Bode van G.S.
1733 y39; 1 1654/04/24 Anna Jans Swaen Douwe Agges Notaris en Geweldige Zie Z8; 84ff.
1734 y39; 15 1654/04/27 Lieuwe Reiners Gardenier Femme Jansdr. Wirdumerpoort, buiten de (achter de tweede bleek)
1735 y39; 18 1654/05/10 Roelof Melles Winkelier Beroep n.a.v. posten.
1736 y39; 29 1654/05/17 Tiaerd Eelkes Schepen en Zuivelkoper Jideke Jans van Rossum Beroep (zuivelkoper) n.a.v. posten. NB vanaf p. 48 goederen getaxeerd. Dit blijken goederen te zijn, die al op de voorgaande pagina's zijn beschreven! NB niet alle goederen in de inventarisatie worden hier wederom genoemd. (Onder de getaxeerde goederen bijv. geen tinwerk.)
1737 y39; 59 1654/05/17 Doedtie Botterwech Jan Apkes Beintingh Organist in de Jacobijner kerk
1738 y39; 75 1654/05/23 Querinus Isselmonde Eisende partij is Willem Rijsbeesck, boekverkoper binnen Leeuwarden. Betreft een partij boeken.
1739 y39; 83 1654/06/03 Albert Ulkes Provenier Antie Siegers St. Anthony Gasthuis
1740 y39; 93 1654/06/05 Maijke Roelofs Winkelierster Sasker Claessen Beroep n.a.v. posten.
1741 y39; 108 1654/06/21 Auck Tomas Sijds Riencks Jacob Sioerts
1742 y39; 121 1654 Trijntie Rijtskes Lambert Lamberts Camp Gemeensman
1743 y39; 132 1654/07/19 Gerrijt Lolkes Pietertie Dircx Wirdumerdijk Huisraad reeds verkocht.
1744 y39; 143 1654/11/15 Trijntie Lieuwes Pieter Caspers Linnenwever
1745 y39; 155 1654/11/24 Doutien Wisses Eccius Monsma Burgemeester van Dokkum (voormalig)
1746 y39; 168 1655/01/10 Margareta Homsboot Meinardus Tijssen Notaris
1747 y39; 175 1655/01/11 Alle Tietsis Bezemmaker Nieuwestad n.z.
1748 y39; 181 1655/03/26 Freerck Jans Bakker Slotmakersstraat (hoek van de)
1749 y39; 185 1655/04/09 Jan Willems Spiers Schooldienaar
1750 y39; 193 1655/04/12 Rinse Jenties Foeck Foeckes Vliet (Slot)
1751 y39; 200 1655/04/12 Grietie Jansdr. Jan Willems Kleermaker
1752 y39; 207 1655/04/18 Lieppe Wolter Boer Nieuwland Beroep n.a.v. posten.
1753 y39; 220 1655/04/21 Jan Andries Turfdrager Foek Jacobs De inboedel is later bij boelgoed verkocht voor fl. 504-1-8. (p. 225) Wel beschreven!
1754 y39; 231 1655/04/30 Antie Daniels Nieuwestad
1755 y39; 233 1655/04/30 Jacob Maerburch Hiske Jans
1756 y39; 237 1655/05/08 Marijke Joukes
1757 y39; 241 1655/05/31 Ane Willems Koemelker Droevendal, achter
1758 y39; 244 1655/06/07 Marike Andries Alons(o) Legentil (Le Gentille) p. 244 "Alons Legentil innocent sijnde". Alons wordt vertegenwoordigd door een curator, Joannes Jans, koopman.
1759 y39; 258 1655 Lieuwe Dircx Metselaar en Vioolmaker Trijntie Burcherts Beroep (vioolmaker) n.a.v. posten op p. 264 "seven violen soo gesnaerd als ongesnaerd ende een tenor . . vier violen met een sijter andre luijden toecomende ende ten sterfhuise gebracht om te repareren . . het vioelmakers gereedschap soo in generael als int particulier".
1760 y39; 266 1655/08/17 Trijntie Bartels Ipe Brouwerssteeg (Eebe Brouwers stege)
1761 y39; 269 1655/09/17 Jan de Voocht Soldaat Bredestraat (in de steege bij Rienck Jans) Op verzoek van Antie Berents "enige jaren bij voorseide Voocht gewoont hebbende ende wedersijts goederen t'samen gebruick . .".
1762 y39; 273 1655/09/21 Jan Tarre Winkelier Ariaentie Hoogstraat Echtelieden zijn 'banckquerot'. Schuldeisers zijn diverse kooplieden in Amsterdam. Winkel in linten, hoeden en kousen. Vooral linten. Uitgebreid assortiment.
1763 y39; 317 1655 Margrieta Jans
1764 y39; 327 1655/10/05 Margarieta Barents Donia Betreft alleen kleding.
1765 y39; 331 1655 Hiltie Jans Tierck Claeses Boekverkoper
1766 y39; 342 1655/12/06 Pieter Ruirdts Gemeensman en Leidekker Trijntie Schellings Antie Kingma Hillemapijp, bij de
1767 y39; 367 1655/02/07 Egbertie Arents Carel Andries Datum waarschijnlijk verkeerd. Moet logischerwijze 1656 zijn. Carel Andries is "nae Oostindien". Op p. 372 "Seker brieve waer bij Carel Andries op sijn reijs naer Oostindien jaerlijks aen den Compagnie heeft staen gelaten tot onderholt van sijn kinderen dartich car.gl."
1768 y39; 373 1656/02/12 Jid Dircx Lieuwe Gerrijts
1769 y39; 381 1656/02/18 Rijckien Steffens David Holtingh Faandrig (voormalig)
1770 y39; 393 1656/02/20 Henricus Schotanus (a Sterringa) Schepen en Steenhouwer (en Schilder?) NB p. 422-426 blanco. Beroep (steenhouwer) n.a.v. posten. (Zie tevens GG44, f. 147.)
1771 y39; 437 1656/03/15 Pieter van Aken Zuipsteeg
1772 y39; 443 1656/03/20 Bauckien Clases Tijs Lieuwes Molenaar
1773 y39; 455 1656/03/28 Dr. Nicolaus Manderwijl Vliet
1774 y39; 459 1656/04/24 Dirck Lamberts Bakker Grietie Pieters Slotmakersstraat Zie Z20; 19 nr. 753. Alleen beschrijving van geld, waardepapieren en persoonlijke kleding van Dirck.
1775 y39; 471 1656/05/01 Dirck Lamberts Bierdrager Antie Franses
1776 y39; 483 1656/05/20 Hendrick Woldringh Chirurgijn Wijtske Sioertsdr.
1777 y39; 491 1656/05/21 Benne Geerts Koemelker (Boer) Koemelker is hier te geringschattend. 2 ruinen, 1 merrie, 1 hengst, 14 koeien, 1 rier, 3 hokkelingen en 2 kalveren. (p. 498)
1778 y39; 501 1656/06/25 Sierd Ipes Bakker Lijsbeth Gerritsdr.
1779 y39; 513 1656/07/26 Marten Aukes Gortmaker Pieterick Simens Vliet n.z.
1780 y39; 523 1656/08/05 Siouck Ripperts Gadie Meinerts Proclamant der boelgoederen binnen Leeuwarden Inboedel reeds grotendeels bij boelgoed verkocht.
1781 y39; 533 1656/09/15 Grietie Jan Kiers Sacramentstraat
1782 y39; 535 1656/09/15 Ebel Feijkesdr. Douwe Pieters Ipe Brouwerssteeg (Axmasteeg)
1783 y39; 543 1656/08/16 Jacob Claessen Bakker Weaze
1784 y39; 555 1656/08/18 Antie Jansdr. Epe Baukes Reen Deurwaarder van G.S.
1785 y39; 571 1656/09/26 Joannes Jans Brouwer Dieucke Juusdr. Geertie Hesselsdr. Nieuweburen (bij Wabbe Wissesbrug)
1786 y39; 597 1656/10/08 Trijntie Pieters Jan Egberts Gaele Tiaerts y40 (1656)
1787 y40; 1 1656/10 Keimpe Gauma Chirurgijn
1788 y40; 14 1656/10 Trijntie Ga(e)les
1789 y40; 27 1656/10/19 Heilke Pieters Collecteurse van turf en brandhout
1790 y40; 35 1656/10/14 Lammert Lammerts Camp Gezworen Gemeensman en Collecteur van het Gemaal
1791 y40; 77 1656/10/16 Jacob Jarichs Bode (Stads-) Rintk Rintkesdr. Poststraat Waarschijnlijk zijn beiden aan de pest overleden. Ook de dienstmaagd blijkt kort daarvoor te zijn overleden.
1792 y40; 89 1656/10/20 Jan Haijes Boedel behoort mede toe aan Goijtien Haijes, broer van Jan.
1793 y40; 95 1656/10/20 Dominicus Hartesius Bode van het Hof van Friesland Trijntie Doitses Demema
1794 y40; 113 1656/10/21 Beern Beerns Schipper op Sneek NB Morck Hettis is Beerns 'slaepvrou' te Leeuwarden en Lijsbeth Elings zijn 'slaepvrou' te Sneek.
1795 y40; 121 1656/10/21 Sara Martens Pothar Theodorus Evercamp Joannes Bentinga Cornet
1796 y40; 137 1656/10/21 Aucke Bierdrager
1797 y40; 143 1656/10/22 Harmen Gerbens Bakker Fopk Lijcklesdr
1798 y40; 169 1656/10/21 Dr. Lambartus van Dalen Advokaat Maria (Marijke) Dusart Wordt vervolgd op p. 397. Beide echtelieden aan de pest overleden. Lambertus van Dalen, geboren te Leeuwarden, studeerde te Utrecht, Franeker en Leiden en promoveerde te Leiden. Hij werd op 15-7-1655 toegelaten als advokaat voor het Hof en is kort daarna (in hetzelfde jaar!?) overleden aan de pest. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 218.)
1799 y40; 187 1656/10/27 Pijttie Pijtters Joannes Tania
1800 y40; 197 1656/10/23 Machtel (sic) Jillis Winkelierster en Mutsenmaakster Beroep n.a.v. posten.
1801 y40; 215 1656/10/28 Rommert Jacobs Wijngaerden Bakker Janneke Pijtters
1802 y40; 225 1656/11/04 Juw Pieckes Schuitemaker Lolck Simonsdr. Olde Galileen
1803 y40; 243 1656/11/04 Taetske Siercxma
1804 y40; 255 1656/11/10 Hiltie Stottenhuijs Frans Melchiors
1805 y40; 261 1656/11/12 Taedts Tiaerts Reiner Dircx Eelcke Aris Schavernek (naast het Cromholt)
1806 y40; 271 1656 Antie Attama Is gelijk aan nr. 1814.
1807 y40; 283 1656/11/13 Duicke Feers (sic) Jacob Goslijcx Schipper op Harlingen
1808 y40; 295 1656/11/14 Goslijck Aernts Timmerman Hiltie Dircx
1809 y40; 307 1656/11/23 Gerrijt Sassis Kistemaker
1810 y40; 317 1656/11/04 Jean (Jan) Guilliam Sergeant v.d. Zwitsers Griet Meinerts Berber Husserius
1811 y40; 329 1656/11/03 Aefke Jansdr. Seerp Siercx Sioerd Aernts Metselaar
1812 y40; 337 1656/11/07 Pieter de Ronde Distilateur Geijske Coerts Antie Amsesdr. NB p. 344-345 blanco.
1813 y40; 354 1656/11/10 Hans Jansen Molenaar Oldehoofster dwinger Zie 1822.
1814 y40; 359 1656 Antie Attama Is gelijk aan nr. 1806.
1815 y40; 365 1656/11/15 Pijttie Wijbbes Slachter Poststraat
1816 y40; 369 1656 Jentie Ruijrdtsz. Bakker Aeltie Pietersdr. Wirdumerdijk
1817 y40; 375 1656/11/12 Jacob Jacobs Gortmaker
1818 y40; 377 1656/11/10 Doede Jacobs Herbergier Auck Oegesdr.
1819 y40; 383 1656/11/25 Dirck van Abbema Notaris
1820 y40; 387 1656/12/06 Trijntie Jans Tiepke Douwes Steenhouwer Put, bij de
1821 y41; 1 1657/01/07 Arnoldus Baders Orgelmaker
1822 y41; 3 1657/01 Joannes Jans Molenaar Jancke Ides Lieve Vrouwendwinger Zie 1813. Huisraad reeds grotendeels bij boelgoed verkocht.
1823 y41; 7 1657/02/10 Claes Jans Swart Kleermaker
1824 y41; 09 1657/02/12 Louw Claessen Stoeldraaier Aefke Hansesdr. Nieuweburen
1825 y41; 13 1657/02/13 Jan Poppes Metselaar Grietie Binnertsdr. Vliet
1826 y41; 21 1657/03/05 Jan Hotses Soldaat
1827 y41; 24 1657/03/11 Dieuke Jansdr. Jan Berents Metselaarsgezel Wabbe Wissesbrug Betreft legaat aan de diaconie.
1828 y41; 31 1657/03/24 Ruardus Bantert Advokaat Gretske Cleijenburgh Zie ook p. 18. Ruardus Bantert op 21-4-1638 als advokaat voor het Hof toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 153.)
1829 y41; 41 1657/04/06 Antie Hoites Hette Wigbolts
1830 y41; 45 1657/04/21 Claes Hiddes Janke Keimpesdr.
1831 y41; 51 1657/04/24 Lolcke Wouters Bakker Antie Cornelisdr. Roerende goederen reeds bij boelgoed verkocht.
1832 y41; 59 1657/05/12 Barent van Limbeeck Ruiter
1833 y41; 63 1657/05/13 Arent Pijters
1834 y41; 67 1657 Meinte Gosses Kleermaker en Gezworen Gemeensman Curator is Barent Meinerts grootschipper op Amsterdam.
1835 y41; 79 1657/07/14 Wijtske Franssen Tabakverkoopster
1836 y41; 91 1657/07/27 Anne Wijmers Boer Bauck Jans Pijtie Sioertsdr. Wilaarderburen Zie 1855!!!
1837 y41; 99 1657/07/29 Mettie Sipkes Roelof Roelofs
1838 y41; 101 1657/08/18 Jacob Hendricx Erven Chirurgijn Antie Meinertsdr.
1839 y41; 105 1657/09/01 Tietske Eelkesdr. Jelger Jelgers Abraham Isaacx Roerende goederen reeds bij boelgoed verkocht.
1840 y41; 11 1657/09/21 Rienck Jans Trijntie Gerrijts
1841 y41; 121 1657/09/30 Hilarius Sibrandus Hilarius Een van de verzoekende partijen is Joannes Cuilenburgh "old schepen deser stede als last hebbende van Joannes Bex coopman binnen Londen in Engelant".
1842 y41; 126 1657/09/13 Rinse Hinnes Schipper op Dokkum Antie Aebles Zie lijst Faber. Getaxeerde boedel. Gedeelte van de roerende goederen is reeds bij boelgoed verkocht.
1843 y41; 135 1657 Bauck Ales
1844 y41; 141 1657/10/22 Fopkien Oedses Douwe Wijlkes
1845 y41; 145 1657/11/02 Douwe Douwes Herbergier Rinske Vliet
1846 y41; 157 1657/11/26 Folkert Martens Bode (van Gedeputeerde Staten) Aeltie Dircx
1847 y41; 181 1657/12/29 Douwe Eelkes Schipper (Koopman) Zie 1854!!!!.Zie lijst Faber. Douwe 'althans in sijn finnen geslagen'. In inventaris bovendien hoeveelheid handelswaar. o.a. 16,5 lopen hennepzaad en veel partijen hout.
1848 y41; 187 1658/01/20 Jan Hessels Boer Siouck Meijles Fetske Reijtsesdr. Wilaarderburen Getaxeerde boedel. Bij boerderij tevens watermolen. (p. 195)
1849 y41; 199 1657/01/25 Geertie Dircx Saecke Haenties
1850 y41; 207 1658/02/13 Hans Arents Margarita Bonsieurs
1851 y41; 211 1658/02/15 Epeus Nijenhuis Advokaat Komt niet voor in GAL, Stedelijke Bibliotheek G58. Wordt niettemin expliciet advokaat voor het Hof van Friesland genoemd.
1852 y41; 221 1658/03/05 Berberke Albersdr. Gerben Beerns Chirurgijn
1853 y41; 234 1658/03/19 Sioerd Arents Koemelker Wimpke Libbes Sunierke (Zunierke) Berents Cleijenburgh Beroep n.a.v. posten. (5 koeien)
1854 y41; 239 1658/03/24 Douwe Eelckes Schipper (Koopman) Zie 1847!!!.Betreft schip en handelswaar die zich daarin bevindt. o.a. boekweit, vlees en hennep.
1855 y41; 241 1658/03/25 Anne Wijmers Bauck Zie 1836!!!!.Betreft een zak met goederen die door Anne's vrouw Bauck heimelijk uit het sterfhuis was gevoerd.
1856 y41; 243 1658/03/29 Janneke Inthiema Joannes Fennonius van Unes(?) Betreft alleen de kleren van Janneke Inthiema en het huisraad dat tijdens het huwelijk is aangekocht. "Joannes Fennonius van unes(?) Italianer"
1857 y41; 247 1658/04/26 Jan Pieters Appoincteerde Hijck Hardersdr. Ype Brouwerssteeg (Axmasteeg)
1858 y41; 249 1658/04/26 Maijke Schol Zie 1878.
1859 y41; 251 1658/05/03 Haije Geerts Korporaal van de Garde van de Stadhouder
1860 y41; 256 1658 Willem Winolts
1861 y41; 263 1658/05/04 IJke Meinerts Gillis de Vos Jacobijner Kerk, achter de
1862 y41; 273 1658/05/28 Grijttie Alexanders van Piemont
1863 y41; 277 1658/06/20 Trijntie Adams Adam Reijners Tromslager (Stads-)
1864 y41; 283 1658/05/15 Antie Jans Reiner Hoite Joukes Koemelker Vliet Beroep n.a.v. posten (4 koeien)
1865 y41; 289 1658/06/18 Impck Minnes Hogebeintum
1866 y41; 295 1658/09/02 Albertus Wilhelmi Notaris Fettie Feijkesdr.
1867 y41; 302 1658/09/07 Feijke Franssen Vliet n.z.
1868 y41; 307 1658/11/18 Freerckien Doedes Jan Hanssen Botterwech Hellebaardier en Concierge van de stadhouder
1869 y41; 311 1659/03/25 Trijntie Douwesdr. Jan Tierx Koopman Alleen de kleding van Trijntie beschreven.
1870 y41; 314 1658/12/29 Meinte Jans Schuitemaker en Koemelker Beroep (Koemelker) n.a.v. posten.
1871 y41; 325 1659/01/11 Impkien Idema Tobias Harmens Jelle Jelles Gardenier
1872 y41; 327 1659/02/02 Harmen Willems Linnenwever Saep Jetsesdr.
1873 y41; 333 1659 Tijle Carstes Schipper op Harlingen Sijtske Gerrijts
1874 y41; 341 1659/02/23 Trijntie Gijsberts Tijetse Ottes Deeckmans Chirurgijn Peperstraat Beroep n.a.v. posten. Roerende goederen reeds grotendeels bij boelgoed verkocht.
1875 y41; 349 1659/04/06 Horatius Algerii Deurwaarder (van het Hof van Friesland)
1876 y41; 353 1659/04/15 Aechtie Dircx (?) Dirck (?) Doodgraver Eisende partij is Jacob Lammerts koekebakker en vroedsman.
1877 y41; 359 1659/04/16 Pieter Andries Teeck Wijbes Vliet
1878 y41; 364 1659/04/20 Maijke Schol Herbergierse Zie 1858.
1879 y41; 367 1659/05/03 Hendrick Beversluis Helena Tiason
1880 y41; 372 1659/06/08 Frans Tonis Korfmaker
1881 y41; 377 1659/09/13 Arentie Auckes Ritske Boelema Gasthuis
1882 y41; 381 1659/10/05 Pieter Jans Molensteeg
1883 y41; 385 1659/10/06 Wijtske Jansdr. Jacob Hans Hes Constabel Generaal van Friesland
1884 y41; 391 1659/10/20 Pijter Sijbrants Provenier Siouckien Simens Anthony Gasthuis Roerend goed is reeds bij boelgoed verkocht.
1885 y41; 397 1659/11/14 Roelofke Roelofs Bonte Papesteeg (hoek van de)
1886 y41; 400 1659/11/15 Vincentius Plecker Notaris Aefke Cipriani
1887 y41; 417 1659/11/24 Hendrik van Vastenau Soldaat onder de garde van de stadhouder Eisende partij laat inventaris opmaken vanwege de goederen die Vastenau van hen gestolen zou hebben.
1888 y42; 1 1660/01/11 Albert Pieters
1889 y42; 7 1660 Maijke Pietersdr. Cornelis Jans Engehuis
1890 y42; 17 1660/01/28 Jochem Meijer Korporaal Rixtie Bottesdr.
1891 y42; 21 1660/02/08 Idtie Hendricks Dinnickhof Reiner Dircx Sergeant
1892 y42; 29 1660/02/28 Sioerdt Jelles Molenaar Antie Timensdr. Wirdumerpoortsdwinger
1893 y42; 40 1660/03/29 Freerck Rijcx Glazemaker (Stads-) Elske Gerrijtsdr.
1894 y42; 57 1660/04/11 Hans Jonghbloet Appoincteerde Christina Pottenaer
1895 y42; 65 1660/04/26 Sixtus van Peima Betreft alleen boeken.
1896 y42; 69 1660/04/26 Joannes Tinjoost
1897 y42; 72 1660/04/27 Heercke Wijbrants Kistemaker Sacramentsstraat
1898 y42; 74 1660/04/27 Dirck Riencx Schipper op Dokkum Antie Gerrijtsdr. Zie lijst Faber.
1899 y42; 81 1660/04/21 Dirck Feijes Koemelker Tiaertie Meinerts Spanjaardslaan (Spaeniaers dijck) Beroep n.a.v. posten. (4 koeien)
1900 y42; 87 1660/06/14 Gerben Jarichsz. Trijntie Gerrijts
1901 y42; 147 1660 Gijsbert Sijbbes Boekbinder Fokeltie Douwes Tijttie Doekes NB winkel niet beschreven.
1902 y42; 155 1660/07/04 Trijntie Joannesdr. Pieter Koopman
1903 y42; 158 1660/07/09 Gosse Auckes Molenaar Aefke Clasesdr. Aeltie Sijgersdr. Hoeksterpoort, buiten de
1904 y42; 167 1660/07/10 Alle Bees Rommerda Beroep wieldraaier, landmeter?? Zie posten op p. 168.
1905 y42; 173 1660/08/25 Jan Jacobs Kalkbrander en Gemeensman Nieuweburen NB op p. 178 geen nieuw nummer.
1906 y42; 184 1660/09/12 Auckien Jacobsdr. Feijke Hotses Koopman in zuivel, vlas en graan Getaxeerde boedel.
1907 y42; 211 1660/11/01 Agatha van Velsen Anthonij del Moll Grote Kerkstraat Groot gedeelte van de kleding van Agatha van Velsen is 'aen arme menschen gegeven'.
1908 y42; 217 1660/11/14 Sara Jansdr. Herbergierse (?) In de 'Witte Son' Beroep niet helemaal zeker.
1909 y42; 225 1660 Douwe Lamberts Deurwaarder van G.S.
1910 y42; 243 1660 Pijtter Reilofs
1911 y42; 251 1660/12/05 Pieter Ulbes Bode van G.S. Antie Tiercx Zie Z20; 177 (Nr. 783)
1912 y42; 261 1660/12/11 Claes Idtsen Passementswerker Lucretia Jansdr. Weerd Bed, deken en kleren van Claes reeds bij boelgoed verkocht.
1913 y42; 270 1661/01/08 Janke Pijtters Winkelierster (kant en linnen) Jan Egberts Beroep n.a.v. posten.
1914 y42; 290 1661/02/05 Clement Baltus Mesmaker
1915 y42; 292 1661/02/27 Tiepke Harmens Boer Jitske Jippesdr. Trijntie Dirx Bilgaard NB slechts 6 koeien en 1 rier. De 2 paarden zijn 's zomers verkocht om schulden af te lossen.
1916 y42; 301 1661/02/28 Baucke Doekes Boer Siucke Pijtters Antie Tedesdr. Cambuur, achter Getaxeerde boedel. Beroep n.a.v. posten.
1917 y42; 309 1661/04/17 Trijntie Pijttersdr. Crijn Broers Olde Galileen
1918 y42; 317 1661/05/04 Hendrick Jans Bakker Fokeltie Nieuwestad z.z.
1919 y42; 320 1661/05/20 Auck Rijtskes Blokhuistersteeg Ten verzoeke van Aete Sibrants moutmaker en Hette Berens schoenmaker 'diaconen van Jan Jacobs gemeente' ex testamento erfgenamen van Auck.
1920 y42; 325 1661/05/22 Gerrijt Idses Schipper en Koopman Imke Jansdr. Zie lijst Faber.
1921 y42; 335 1661/06/18 Trijntie Gerrijts Rienck Jans
1922 y42; 339 1661/09/05 Tiestke Jan Lammerts Sicke Fongers Alleen brieven beschreven.
1923 y42; 341 1661/11/01 Antie Anthonij Abelus Isbrandi Medicinae Doctor Getaxeerde boedel.
1924 y42; 357 1661/11/21 Roelof Aebles Molenaar Fedtie Jochumsdr. Jantien Claesdr. Cleijenburg (achter het Vliet)
1925 y42; 365 1661/11/29 Reiner Minnes Pouwelske Reins Schavernek w.z. Getaxeerde boedel.
1926 y42; 372 1661/11/30 Beijtske Reijdts Jan Ruirdts Molenaar Vrouwenpoorts Dwinger Getaxeerde boedel. Beroep n.a.v. posten
1927 y42; 385 1661/12/02 Gerrijt Nannes van der Werf Bakker en Vroedsman Eelckien Sioertsdr. Op p. 407 "Het Backersgilde debet aent t sterfhuis wegen Gerrijt Nannes oudermanschap ende bij deselve aen gelde wegen t gilde uijtgelegt 147-:-"
1928 y42; 410 1661/12/04 Evertie Clases Cornelis Jans Blokhuistersteeg Op verzoek van de diaconen van "Jan Jacobs gemeente".
1929 y42; 414 1661/12/05 Teetske Pijtters Jan Jaspers Schipper op Harlingen
1930 y42; 420 1661 Rutger Eelckes Lakenkoper en Burger Faandrig Franciscuspijp, bij de Tevens lakenbereider (zie p. 431)
1931 y43; 1 1662/01/07 Claes Martens Timmerman Polonia Ebes Cambuurster pad (Cambuirster wandelpath) Alleen kleding, timmermansgereedschap, brieven en vastgoed beschreven.
1932 y43; 5 1662/01/15 Impck Jansdr. Jacob Wijtses Nanne Joosten Koopman in kruidenierswaren en Kaarsenmaker Vervolg op p. 69. Beroep (specificering en Kaarsenmaker) n.a.v. posten) Winkelwaren zijn getaxeerd.
1933 y43; 29 1662/01/22 Aert Joosten Onderwachtmeester Trijntie Jansdr. Geertien Luijtiens
1934 y43; 45 1662/02/15 Geert Claessen Herbergier Aechte Arentsdr. Grachtswal
1935 y43; 5 1662/02/28 Ate Eelkes Brandewijnbrander
1936 y43; 55 1662/03/28 Antie Wilties Coert Coertsen
1937 y43; 56 1662/04/11 Michiel Pijtters Griet Jelles
1938 y43; 58 1662/04/17 Albertus Monnickhuis Advokaat In register advokaten (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 38.) alleen vermelding van een Albartus Monachusius of Monnickhuis, als advokaat toegelaten op 1-7-1598 en overleden op 8-2-1622.
1939 y43; 66 1662/04/30 Isbrant Joannes Dieucke Pijtters Vliet
1940 y43; 77 1662/05/21 Tietske Gerkes Hoptilla Jan Michels Pikeur Kleine Hoogstraat en Bagijnestraat
1941 y43; 85 1662/05/23 Adam Millant Chirurgijn Annetie Outermans
1942 y43; 104 1662/07/16 Pijtter Diorres Koopman, Winkelier en Kaarsenmaker Sioucke Rintiesdr. Beroep n.a.v. posten.
1943 y43; 123 1662/07/17 Wobbel Auckes Hessel
1944 y43; 131 1662/07/21 Lijsbettie Willems Jan de Moer Ype Brouwerssteeg
1945 y43; 139 1662/08/02 Jan Martens Koopman Vismarkt, bij de Huisraad niet beschreven.
1946 y43; 145 1662/08/18 Evert Claessen Stalman Jiesel Jacobsdr. Waag, achter de
1947 y43; 151 1662/09/17 Joannes Langweer Goudsmid Clara de Monnick Peperstraat Wordt vervolgd op p. 167. Voet 416.
1948 y43; 163 1662/09/19 Philippus Hofmeir Sergeant
1949 y43; 177 1662/12/01 Douwe Seerps Ansma Olieslager Siouckien Sibrants Zie nr. 1950.
1950 y43; 203 1663/01/09 Siouckien Sibrants Douwe Seerps Zie nr. 1949. Betreft alleen de kleding van Siouckien en haar trouwpenningen.
1951 y43; 207 1663/02/06 Dr. Jacobus Jeltema Advokaat, (gewezen) Bouwmeester en (gewezen) Vroedsman Rijckien Boelema Jacobus Jeltema of Jeltinga, gepromoveeerd te Orlean in 1632, werd op 26-3-1633 toegelaten als advokaat voor het Hof. Bouwmeester in Leeuwarden in 1656-59 en in 1657 Vroedsman. Overleden op 23-1-1663. (GAL, Stedelijke Bibliotheek G58, p. 130.)
1952 y43; 215 1663/02/09 Aeltie Gerrijtsdr. Mevis Jaspers Naast Minne Jelles brouwer
1953 y43; 221 1663/02/19 Heiman Gijsberts Trijntie Teunis Vliet n.z. Huisraad niet beschreven.
1954 y43; 233 1663/03/09 Trijntie Ruirdtsdr. Jacob Clasen Bakker Schavernek Getaxeerde boedel.
1955 y43; 239 1663/03/20 Coert Jans Aeltie Claesen Schavernek (Keerweer)
1956 y43; 243 1663/03/30 Jantien Friesinga (Vriesinga)
1957 y43; 259 1663/04/02 Jr. Hendrick de Mortagne Impckien del Mol
1958 y43; 267 1663/04/23 Teke Sioertsz. Boer Antie Pijtters Vierhuis (Klokslag) Beroep n.a.v. posten
1959 y43; 278 1663/06/11 Dirck Ulbes Bantert Schoenmaker en Koopman (in kruidenierswaren) Antie Willems
1960 y43; 293 1663/06/02 Berber Dircx Eelcke Dircx Kleijenburg Getaxeerde boedel.
1961 y43; 305 1663/07/28 Eilart Jans Hellebaardier ('van de Gewaldige Provoost') Antie Hanses
1962 y43; 309 1663/09/27 Hendrick van der Gracht
1963 y43; 319 1663/10/05 Gerben Pijbes Koopman (Winkelier) St. Jacobsstraat (in de Olifant)
1964 y43; 335 1663/11/27 Lijntie Pieters Pieter Janssen
1965 y43; 369 1663/12/03 Hendrick Alberts Gasthuis
1966 y43; 374 1663 Willem Oldthoff Goudsmid Bettie Franssen Wordt vervolgd op p. 443. Voet 407. Datum onzeker; kan ook 1664 zijn.
1967 y43; 413 1664/02/03 Stijntie Isaacks Tierck Blokhuistersteeg
1968 y43; 423 1664/02/19 Sijmon Wopkes Asistent der stad Leeuwarden NB op p. 424 geen nieuw nummer.
1969 y43; 425 1664/03/08 Mettie Cornelis Rinnert Wijtses Boer Spanjaardslaan Getaxeerde boedel. Beroep n.a.v. posten.
1970 y43; 431 1664/03/09 Oege Popkes Marij Clasen NB p. 443 ff hoort bij Nr. 1966.
1971 y44; 1 1664/03/17 Albert Olpherts Koopman in zuivel, vlas en graan
1972 y44; 5 1664/06/09 Sipke Gijsberts
1973 y44; 10 1664/06/13 Elske Jochems Dirck Tonis
1974 y44; 17 1664/06/16 Saske Dircx Pijter Janssen Woljeme
1975 y44; 23 1664/06/06 Jan Tierx Boer Impkien Clases Schilkampen Beroep n.a.v. posten
1976 y44; 29 1664/06/24 Joannes Gauckes Schoenmaker Schilkampen
1977 y44; 32 1664/07/04 Marten Pijters Broers Christina van Heijst
1978 y44; 47 1664/07/13 Jan Gabriels Geelgieter (?) Dirckjen Harckes Beroep n.a.v. posten.
1979 y44; 53 1664/07/19 Douwe Foppes Vliet
1980 y44; 57 1664/09/30 Sijds Tiaerts Boer Trijntie Teeckes Eewal (onder de Klokslag) Beroep n.a.v. posten.
1981 y44; 62 1664/11/22 Wlck Jochums Freerck Taeckes
1982 y44; 83 1664/11/28 Claes Pijters Schoenmaker Tettie Douwes
1984 y44; 95 1665/01/09 Joannes Samuels Doppieswever Piercke Piters Elske Harmens
1985 y44; 101 1665/01/19 Wolter Isacks Foske Wopkes Doetie Siercx
1986 y44; 117 1665/01/23 Trijntie Juckes
1987 y44; 123 1665/02/09 Hidtie Dircx
1988 y44; 127 1665/03/15 Claeske Jouckes
1989 y44; 133 1665/03/24 Jan Wopkes Brouwer Getaxeerde boedel. NB p. 141/2 hoort bij dit nummer, zie teken in rechtermarge op p. 138.
1990 y44; 145 1665/04/20 Lijsbettie Noorenbosch (sic) Sijmon Douwes Langwart Faandrig en Gemeensman
1991 y44; 165 1665/04/27 Albert ter Stege Majoor Jancke Wijgers Getaxeerde boedel.
1992 y44; 171 1665/05/01 Foeck Iges Dirck Pijters Schipper op Harlingen
1993 y44; 179 1665/05/10 Geertie Jacobs Hans Tijs Nijenhuis Arent Breinhout Uurwerkmaker
1994 y44; 195 1665/05/20 Aeltie Siegers Hessel Everts
1995 y44; 201 1665/06/02 Gerrijt Willems Schepen
1996 y44; 213 1665/04/25 Joannes Nicolai Franciscuspijp, bij de
1997 y44; 261 1665/06/20 Hedser Arents Koopman (Tabaksverkoper) N.N. Ruijrds Naast tabak ook andere handelswaar.
1998 y44; 285 1665/06/22 Biense Tijssen Wijtske Pijters
1999 y44; 289 1665/07/20 Richst Doedes Jan Jelles
2000 y44; 297 1665/08/08 Tieetske Seerps Intse Everts Brouwer Beroep n.a.v. posten.
2001 y44; 311 1665/08/30 Antonij Tanton
2002 y44; 315 1665/12/05 Tietscke Hendricx Winkelierster (Koekebakster???) Beroep n.a.v. posten.
2003 y44; 331 1665/09/27 Jurriaen de Cordier De Cordier enige maanden daarvoor naar Frankrijk vertrokken.
2004 y44; 337 1665/10/20 Dr. Simon de Geest Medicus (Medicinae Dr.) Anna Maria Peijma Beroep naar acte ondertrouw.
2005 y44; 401 1665/11/18 Aeffke Taeckes
2006 y44; 409 1665/11/20 Dr. Nicolaus Hachtingius Doctor Medicinae Chrijstina St. Jacobsstraat Voor beroep en naam e1 zie ee22, f. 157.
2007 y44; 439 1665/11/23 Euwe Jans Trijntie Abrahams Tuinen
2008 y45; 1 1665/11/23 Maijcke Jans Jan Engels
2009 y45; 17 1665/11/28 Carst IJnske Jans Vliet
2010 y44; 21 1665/11/30 Cornelis Haijes Lisck Jans
2011 y45; 29 1665/12/29 Jochum Minnes Trijntie Martens
2012 y45; 33 1666/01/10 Piecke Harings Brouwer Beroep n.a.v. posten
2013 y45; 39 1666/02/06 Jancke Lourens
2014 y45; 47 1666/02/12 Wijtske Jans Hillema Willem Hessels Glazemaker
2015 y45; 55 1666/02/16 Huijbert van Meurs
2016 y45; 69 1666/02/27 Frans Jansen Brouwer Jancke Jacobs Wordt vervolgd op p. 173.
2017 y45; 85 1666/03/08 Willem Alles
2018 y45; 89 1666/04/06 Marten Gauckes Brouwer 15-4-1642 ondertrouwden voor het gerecht Marten Gauckesz. brouwer en Geertie Adiesdr.
2019 y45; 117 1666/04/09 Thomas Romckes Tabaksverkoper Beroep n.a.v. posten.
2020 y45; 147 1666/04/12 Sijbrandus Schouten
2021 y45; 149 1666/04/18 Antie Gerrijts Dirck Riencks Schipper op Dokkum Zie lijst Faber.
2022 y45; 159 1666/04/28 Lieuckien Pijters Sioerd Martens Kalkbrander Wordt vervolgd op p. 205. Beroep n.a.v. posten
2023 y45; 167 1666/04/30 Pijter Tonis Kleienburg Nb p. 173 ff. hoort bij nr. 2016.
2024 y45; 187 1666/06/19 Aeffke Sipkes NB p. 205 ff hoort bij nr. 2022.
2025 y45; 209 1666/06/21 Dieucke Gerrijts Marten de Ronde
2026 y45; 233 1666/07/03 Claes Jansen Rustmeester Sibilla Poppinga
2027 y45; 261 1666/08/13 Grietie Sweers Vliet
2028 y45; 267 1666/08/14 N.N. Jan Jansen Lieurick Kleermaker Vrouwenpoort, bij de
2029 y45; 277 1666/08/16 Cornelis Jeltes Soldaat onder de Stadhouder Aeltie Wouters Bagijnestraat
2030 y45; 287 1666/08/23 Pijter Alons Helbaardier van de stadhouder Aeltie Struickborgh
2031 y45; 309 1666/08/29 Jancke Carels Pier Sipkes
2032 y45; 321 1666/08/31 Douwe Annes Bauck Sioerts
2033 y45; 327 1666/09/07 Tamme Jans Itie Tietses Tuinen n.z.
2034 y45; 343 1666/09/11 Rijck Beerns Asten, van Itie Pouwels Rijck is broer van de vroedsman Wijntien Beerns.
2035 y45; 357 1666/09/13 Rinske Hessels Pijter Ates
2036 y45; 369 1666/09/18 Auckien Jilderts
2037 y45; 377 1666/09/21 Dirck van Ruijwen
2038 y45; 393 1666/10/05 Sierck Harckes Moutmaker Beroep n.a.v. posten.
2039 y45; 411 1666/10/15 Hijlck Sensis Oege Folkerts Dopjeswever
2040 y45; 425 1666/10/22 Auckjen van Dorn Hans van Dorn
2041 y45; 433 1666/10/22 Jan Essen, van
2042 y45; 441 1666/10/24 Douwe Hoijtes Lakenkoper of -winkelier Beroep n.a.v. posten.
2043 y46; 0,5 1666 N.N. Nb in het ongepagineerde gedeelte voorin. Op aangeven van Juliana 'Spreeck van niemand geen quaet door toorne opstinaet want het doet u ziele schaet. Tinies.')
2044 y46; 1 1666/11/12 Hessel Jans Schuitemaker Vliet Beroep n.a.v. posten.
2045 y46; 15 1666/11/14 Antie Pijters Rinnert Sioerts Camstraburen
2046 y46; 23 1666/11/16 Ids Reijners Steenhouwer (?) Beroep n.a.v. posten.
2047 y46; 35 1666/11/19 Sijke Jans Dirck Jansen
2048 y46; 45 1666/11/29 Frouck Doedes Steffen Pijters
2049 y46; 51 1666/12/20 Hendrick Dorenboss (sr.) Lakenkoper en Lakenbereider Janneke Jacobs Beroep n.a.v. posten (op p. 57 een scheerraemt)
2050 y46; 73 1666/12/29 Jan Ruijrts
2051 y46; 77 1666 Wijtse Ambrosius Passementwerker Beroep n.a.v. posten.
2052 y46; 89 1667/01/29 Eme Jansen Popmaker
2053 y46; 99 1667/02/07 Martien Mewis Lolcke Allerts
2054 y46; 113 1667/02/27 Arent van Arcken (jr.) Inventaris opgemaakt omdat erfenis niet aanvaard wordt.
2055 y46; 117 1667/05/04 Michel Budtgers Sergeant Jancke Sijbes
2056 y46; 125 1667/03/07 Sijtske Binnerts Binnert Vliet
2057 y46; 129 1667/03/26 Gerrijt Harmens
2058 y46; 135 1667/04/20 Willem de Neeff Winkelier (textiel) Auckien Fockes Beroep n.a.v. posten.
2059 y46; 151 1667/04/23 Bauckjen Pijters Tieerd Hettes Epema
2060 y46; 168 1667 Jan Melchiors Geertie Fransen NB Toeschrijving aan genoemde personen n.a.v. posten.
2061 y46; 183 1667/05/01 Trijn Bonsiours Let op achternaam!! Inventarisatie op verzoek van de schuldeisers van de dochter van Trijn, Margriet Bonsiours.
2062 y46; 189 1667/05/17 Maijcke Pijters Ids Fockes
2063 y46; 195 1667/05/21 Jan Wijbes Sijtske Jans
2064 y46; 209 1667/05/23 Rienck Albarts Grietie Willems
2065 y46; 217 1667/06/25 Geertie Minnes Simon Abrams Tinnegieter en winkelier in glaswerk NB handelsvoorraad gedeeltelijk getaxeerd.
2066 y46; 251 1667/07/02 Naentie Clasen Jan Minnes
2067 y46; 257 1667/07/05 Juffr. Beatrix van Thibout Maximiliaen van Sanderen
2068 y46; 299 1667/07/08 Auck Hansen Jarich Pibes Claes Aleffs Vliet
2069 y46; 307 1667/08/06 Jedtie Cornelis Harmen Aens Hoedemaker
2070 y46; 315 1667/08/19 Sixtus Arnoldini
2071 y46; 321 1667/08/24 Rinske Jans Jan Caspers Ten verzoeke van Rinske Jans, ziek te bedde liggende.
2072 y46; 327 1667/09/04 Hans Sijwerts
2073 y46; 333 1667 Jan Tijssen Linnenwever
2074 y46; 339 1667/09/11 Antie Jans Albert Dirx
2075 y46; 347 1667/09/14 Bauck Andries Doecke
2076 y46; 357 1667/09/30 Rinske Gerrijts Bonne Oijters Kuiper
2077 y46; 367 1667/10/28 Hendrickien Gijsberts Zochen
2078 y46; 385 1667/11/02 N. Idserts
2079 y46; 399 1667/12/02 Susanna Claix
2080 y46; 411 1667/12/09 Pijtter Watses Maijcke Rommerts
2081 y46; 427 1667/12/20 Jantien Clasen Roelof Ables Ible Wijtses
2082 y47; 1 1667/12/20 Dirck Gerrijts Hoogslagh Schrijver der Boelgoederen en Burgerhopman Eewal
2083 y47; 41 1667/12/30 Buwe Aedes Koemelker
2084 y47; 49 1668/01/10 Douwe Sijbes N.N. Martens Vliet
2085 y47; 63 1668/01/14 Trijntie Gerrijts Pijter Pijters Camstraburen
2086 y47; 85 1668/01/23 Harmentie Arents Jan Jetses NB heeft (onduidelijke) relatie met nr. 2087.
2087 y47; 95 1668 Ariaentie Gerrijts Arent Fockes Schepen NB heeft (onduidelijke) relatie met nr. 2086.
2088 y47; 109 1668/02/11 Grietie Rutgers Jan Pijters Schoenmaker Beroep n.a.v. posten.
2089 y47; 131 1668/02/26 Sijmen Teeckes Molenaar Rixtie Tiallings Olde Galileen
2090 y47; 141 1668/02/28 Govert Gerrijts Winkelier Antie Binnerts Beroep n.a.v. posten.
2091 y47; 167 1668/03/02 Jelbe Hoek
2092 y47; 180 1668 N.N.
2093 y47; 185 1668/03/11 Barber Wlckes
2094 y47; 195 1668/03/25 Reijnske Jans
2095 y47; 211 1668/04/02 Cornelis Jeltes Aeltie Wolters Bagijnestraat
2096 y47; 235 1668/04/06 Willem de Backer Winkelier Beroep n.a.v. posten.
2097 y47; 247 1668/04/08 Fokeltie Jans Pijtter Willems Schoenmaker
2098 y47; 255 1668/04/08 Auwe Teijes Winkelier. Beroep n.a.v. posten.
2099 y47; 281 1668/04/14 Rixt Bockes Thomas Wbles
2100 y47; 289 1668/04/15 Johan Tabes Vliet
2101 y47; 297 1668/04/22 Claes Janses Alleen obligaties beschreven.
2102 y48; 1 1668/04/23 Jurrien Luijtsen Geertie Dirx Deels getaxeerd.
2103 y48; 13 1668/04/23 Joostie Dircks Beern Herbergier Verlaat (op het) Beroep n.a.v. posten.
2104 y48; 33 1668/05/13 Reijner Clasen Cambuur, bij
2105 y48; 39 1668/05/18 Grijtie Harmens Joucke (?)
2106 y48; 51 1668/05/25 Jan Eelckes
2107 y48; 57 1668/05/29 Hilbrandt Brongersma Burgemeester en Zilversmid Weerd NB Wordt vervolgd op p. 129. Voet 410.
2108 y48; 127 1668 Saekjen Pijtters Cornelis Jusum P. 129 ff bij nr. 2107!!!
2109 y48; 135 1668/07/01 Saeske Tiercx Huijge Arriens Claes Harckes Klokslag
2110 y48; 143 1668/07/13 Andries Broers
2111 y48; 149 1668/07/28 Benjamin Stevens Vliet
2112 y48; 161 1668/07/28 Sibrich Jans van Paerlestein
2113 y48; 173 1668/08/10 Oedts Tiallinghs Lakenbereider (wever en scheerder) Bauckjen Jacobs Beroep n.a.v. posten.
2114 y48; 181 1668/08/26 Taecke Pijters Boer Auck Wobbes Klokslag Beroep n.a.v. posten.
2115 y48; 197 1668/09/02 Inse Ewerts Riemersma Brouwer Tiets Seerps Jetske Dirx Alma Familienaam naar akte ondertrouw. Op 3-4-1658 ondertrouwden Inse Everts Riemersma brouwer en Jetske Dirx Alma van Kollum. (getr. 18-4-1658)
2116 y48; 247 1668/09/09 Jan Ewerts Metselaar Leentie
2117 y48; 253 1668/09/24 Douwe Watses Bouratwerker (?) Trijntie Clases Beroep n.a.v. posten
2118 y48; 281 1668/10/05 Sijmon Pouwels Betreft goederen in een kist die bestemd is voor de heren M. en Bernhardt Heringa van Grovestins.
2119 y48; 285 1669/10/17 Aeffke Ciprianus Wincentius Plecker Winkelier (Kruidenier) Beroep n.a.v. posten.
2120 y48; 297 1668/11/05 Douwe Auckes Trekschipper Grijetie Aenes Beroep n.a.v. post op p. 300.
2121 y48; 303 1668/11/13 B. Nauta Exr. (Excijsmeester of executeur?) Turfmarkt
2122 y48; 305 1668/11/27 Michiel de Pool
2123 y48; 313 1668/12/14 Antie Simens Rapenburgh Pier Upts Koopman (Lakenkoper?) Beroep n.a.v. posten. Getaxeerde boedel.
2124 y48; 383 1668/12/31 Jorijt Wlkes Bakker
2125 y48; 389 1669/01/23 Francois Bacot
2126 y48; 399 1669/01/29 Cornelia Cuijck
2127 y48; 407 1669/02/10 Sijbrandus Feddema Auckien (?) Poulus (?) Op p. 413 wordt goudsmidsgereedschap vermeld, Sijbrandus echter niet in Voet.
2128 y48; 425 1669/04/08 Gerrijt Idses
2129 y48; 429 1669/04/12 Ate Folckerts Herbergier Betreft inhoud van een koffer die in de herberg is gevonden of achtergelaten.
2130 y48; 433 1669 Joseph Pitoris Franse Pastoor
2131 y48; 439 1669/06/02 Gerben Jans Trijntie (?) Jacobs (?) Anthony Gasthuis
2132 y48; 447 1669/06/21 Jan Blanckema NB op band van dit deel 'Inventarisatieboek' over 'Estimatieboek' heen geschreven.
2133 y49; 1 1669/06/29 Lijsbet Doijtses Jan Gerbens
2134 y49; 17 1669/07/28 Jan Harmens Vroedsman en Bakker Antie Clases Beroep (bakker) n.a.v. posten. NB p. 33 bij dit nummer.
2135 y49; 35 1669/07/30 Antie Pijters Arent Lamberts Smid
2136 y49; 53 1669/09/25 Hendrick Gosses Kuiper
2137 y49; 59 1669/09/01 Claes Jilles Tiulebutter Tichelaar en Kalkbrander Reinuke Gauckes Aeltie Rinties Beroep n.a.v. posten. Tevens enig vee. Tiulebutter achternaam of synoniem voor tichelaar?
2138 y49; 109 1669/09/24 Juffr. Rintske Oetsema Gerardus Hubertii Cathius
2139 y49; 123 1669/11/22 Hendrick Willems Rentmeester (Stads-) Op p. 128/9 enige aantekeningen betreffende de stedelijke financien.
2140 y49; 135 1669/11/29 Pijtter Gerrijts
2141 y49; 149 1669/12/29 Gerrijt Ipes Kistemaker Reinckien Hoijtema Tussen de Amelands- en Hoeksterpijp NB wordt vervolgd op p. 437.Deels getaxeerde boedel. NB Gerrijt overleden tussen 8-10 en 29-12-1669. (p. 195)
2142 y49; 213 1670/03/21 Feijcke Jansen
2143 y49; 217 1670/04/11 Saecke Sijbrants Kuiper Jerijntie Joris Voor beroep zie Oudrechterlijk Archief ee18, f. 208v. 11-2-1642 ondertrouwden Sake Sibrens brouwersgezel en Jorijtie Jorisdr.
2144 y49; 223 1670/04/12 Aeltie Jans Pijtter Jansen Goudslager Ritske Boelema Gasthuis NB niet in Voet.
2145 y49; 233 1670/04/15 Ds. Borritius Isbrandi Predikant ? Uijlckjen Jaens Beroep onzeker, niet in naamlijst Friese Predikanten.
2146 y49; 243 1670/04/26 Trijntie Idses Claes Sijbrandts
2147 y49; 251 1670/05/06 Hendrick Hendricks Linnenwever
2148 y49; 255 1670/05/16 Antie Diddes Winkelierster (Levensmiddelen en Tabak) Piter Here Jeppes Beroep n.a.v. posten
2149 y49; 269 1670 Jacob Pijters Koopman Nieuwestad, n.z. Uit posten blijkt niet een bepaalde specialisatie.
2150 y49; 277 1670/06/04 Elle Clasen Schipper Zie lijst Faber.
2151 y49; 283 1670/06/20 Jacob Freerx Wirdumerdijk (bij de poort)
2152 y49; 287 1670/07/06 Brechtie Gerrijts Philippus Daniels Koekebakker Beroep n.a.v. posten.
2153 y49; 317 1670/08/09 Allert Harmens Croese Stalknecht v.d. stadhouder
2154 y49; 323 1670/09/25 Eelck Douues Gerrijt Wijtses Korfmaker
2155 y49; 331 1670/09/26 Aeffke Gerckes Sioerd Eelckes Eelcama Vroedsman Kleine Kerkstraat z28; 62ff.
2156 y49; 345 1670/10/04 Hendrick Emmenes Hellebaardier van de stadhouder
2157 y49; 357 1670/11/03 Allart Edes Winkelier Beroep n.a.v. posten.
2158 y49; 363 1670/11/24 Pijtter Geerts Vetermaker
2159 y49; 367 1670/12/01 Pier Nannes Schipper (op Deventer) Jeltie Broerckes Beroep n.a.v. posten en lijst Faber.
2160 y49; 373 1670/12/28 Antie Lenerts Vliet
2161 y49; 379 1671/02/07 Gerben Jans Postrijder
2162 y49; 385 1671/02/10 Jelle Jelles Trijntie Auckes Camstraburen
2163 y49; 397 1671/02/18 Sara Feenstra Winkelierster Gellius Acronius Predikant tot Suawoude Beroep Sara n.a.v. posten. Zie Romein, Friese Predikanten, p. 130/1.
2164 y49; 405 1671/03/06 Anthonius Abeli Isbrandts Ammunitiemeester (Landschaps-)
2165 y49; 419 1671/03/14 Pijtter Meijnerts Passementwerker
2166 y49; 423 1671/03/24 Wibrichjen Jacobs Rutger Eelckes Vliet Burgerfaandrig
2167 y49; 427 1671/03/28 Trijntie Jacobs Marcellus Goverts Gasthuis
2168 y49; 433 1671/05/05 Hendrick Meinerts Vliet P. 437 ff bij nr. 2141.
2169 y50; 1 1671/05/03 Havick van Vliet Lakenkoper Beroep n.a.v. posten.
2170 y50; 49 1671/06/23 Sijtske Willems
2171 y50; 53 1671/07/18 Aeltie Reiners Foecke Rippers Bakker
2172 y50; 65 1671/07/24 Abraham Hansen Bode Hingstewad
2173 y50; 81 1671/07/26 Grijtie Lamberts Blokhuistersteeg
2174 y50; 85 1671/07/25 Dr. Henricus Lauswolt Advokaat Lauswolt in 1638 te Leiden gepromoveerd na in Frankrijk te hebben gestudeerd. Als advokaat voor het Hof toegelaten op 10-10-1640. Overleden 22-7- 1671. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 165.)
2175 y50; 103 1671/08/28 Robert Janssen Molenmaker Huisraad zal bij boelgoed verkocht worden.
2176 y50; 107 1671/12/05 Aeffke Lieuwes Oege Folkerts Wever Beroep n.a.v. posten.
2177 y50; 119 1672/01/03 Popcke Oeges Reins Tiebbes Rinske Steffens
2178 y50; 131 1672/02/07 Geertie Alberts Vliet (Slot )
2179 y50; 137 1672/01/11 Jantijen Gerrijts Saecke Reijnarda Chirurgijn Wordt vervolgd op p. 181.
2180 y50; 169 1672/01/17 Antie Martens Doijtse Oenes Voerman op Groningen Beroep n.a.v. posten.
2181 y50; 191 1672/03/01 Juffr. Maria van Haarsma Joannes van Scheltinga Grietman van Gaasterland (en gewezen Advokaat) Alexander Hum Kapitein Johannes Scheltinga, zoon van de Raadsheer Johannes Scheltinga, gepromoveerd te Franeker in 1653, werd op 5-8-1653 toegelaten als advokaat voor het Hof. In 1659 nam hij afscheid van de advokatuur en werd grietman van Gassterland. Scheltinga is op 17-4-1669 overleden. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 212.)
2182 y50; 281 1672/03/08 Haaske Jans Jan Jansen Guijlcker Speelmansstraat
2183 y50; 293 1672/03/15 Grietie Geerts Betreft de goederen die bevonden zijn ten sterfhuize van Hendrick Bartels, curator over Grietie.
2184 y50; 299 1672/03/18 Lazerushuis Spanjaardslaan Inboedel Leprozenhuis.
2185 y50; 303 1672/03/20 Auckien Tiercx Rinnert Focke Sickes Moeder van de Schepen Jelle Rinnerts. Huisraad niet beschreven.
2186 y50; 311 1672/03/27 Jaen Jeppes Bakker Sara Clases Nieuwestad
2187 y50; 321 1672/04/22 Lijckle Lijckles Bakker Eelckjen Sioerts Trijntie Bothes Lange Pijp
2188 y50; 341 1672/04/29 Sijmon Piers Deurwaarder
2189 y50; 345 1672/04/29 Rinske Aleffs Blokhuistersteeg Op verzoek van de administrateurs van de Gemeente der Mennoniten.
2190 y50; 351 1672/05/08 Gerrijt Jeroens
2191 y50; 355 1672/05/20 Harcke Taeckes Romckjen Jurriens
2192 y50; 373 1672/09/01 Juffr. Hiltie Terwischa N.N. van Franckena Ontvanger (?)
2193 y50; 407 1672/08/24 Lolck Jans
2194 y50; 415 1672/08/29 Gerrijt Janssen Nieuwestad, z.z.
2195 y50; 421 1672/10/07 IJpck Gerrijts
2196 y50; 427 1672/11/12 Adriaentie Gerloffs Winkelierster (levensmiddelen) Jurrien Ritsma
2197 y50; 436 1672/11/18 Here Jilderts Schipper op Sneek Beroep (specificatie) n.a.v. posten. Deels getaxeerd.
2198 y50; 448 1672 Harcke Hijlckes
2199 y51; 1 1672/11/22 Claeske Pijtters Jan Prigge
2200 y51; 7 1672/11/29 Homme Dircx Goltsma Schepen en Zilversmid Neeltie Eilaerts Zie Z27; 118 (nr. 1070).Beroep mede n.a.v. posten. Zie Voet 412.
2201 y51; 49 1672/12/05 Grietie Tonis Saecke Ruijrts Metselaar Beijerstraat
2202 y51; 57 1672/1/09 Hendrickjen Arriens N.N. Butterwech
2203 y51; 91 1672/12/27 Gerloff Reijners Bakker Beroep n.a.v. posten.
2204 y51; 109 1672/12/30 Thrijs Ockers Tiet(s)e Jacobijner Kerk, achter de
2205 y51; 115 1673/01/02 Trijntie Dircx Jelle Clasen Gardenier Beroep n.a.v. posten. p. 119 'een parti kool, biettewortels, pinxternaeckels en rapen in het potkas'.p. 120 'een parti pinxternaeckels, en raepen op het landt'
2206 y51; 123 1673/01/02 Sipke Joannes Koopman in graan en zuivel (?) Trijntie Sickes Wirdumerpoort, buiten de Beroep boer of koopman?? Grote voorraad graan en zuivel (p. 127/8).
2207 y51; 133 1673/01/04 Tieertie Jans Boerin Klokslag Beroep n.a.v. posten
2208 y51; 143 1673/01/06 Taecke Jilles Chirurgijn Turfmarkt
2209 y51; 161 1673/01/13 Trijntie Keimpes
2210 y51; 167 1673/01/23 Lammert Gijsberts Pompmaker
2211 y51; 185 1673/02/04 Henricus Domna Predikant binnen Leeuwarden
2212 y51; 215 1673/02/13 Frans Jouws Molenaar
2213 y51; 223 1673/02/17 Lijsbettie Alberts Rienck Janssen (Hansen) Vroedsman Breedstraat Wordt vervolgd op p. 447.
2214 y51; 233 1673/02/17 Cornelis Riencx Albertie Harmens Auck Doijtses Zie 2215.
2215 y51; 239 1673/02/17 Albertie Harmens Cornelis Riencks Zie 2214.
2216 y51; 245 1673/02/18 Hiske Jacobs Winkelierster Vliet Beroep n.a.v. posten.
2217 y51; 253 1673/02/18 Aucke Hessels
2218 y51; 257 1673/02/24 Itie Clasen Gaatse Feijckes Folckert Jansen Gortmaker
2219 y51; 281 1673 Hendrick Been Herbergier Raadhuis, tegenover het
2220 y51; 293 1673/03/11 Borchert Tuitenburgh Winkelier (Franse Kramer) Margarieta Holstein Sara Langeweer
2221 y51; 327 1673/03/14 Catharina Rapenburgh Ciprianus Pecama Advokaat Ciprianus Pecama, gepromoveerd te Franeker in 1644, werd op 22-2- 1644 toegelaten als advokaat voor het Hof. Overleden 4-4-1659, begraven te Huizum. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 174.) Naam boedellaatster naar akte ondertrouw.
2222 y51; 343 1673/04/01 Michaël Heloma Kapitein Luitenant Anna van Velssen
2223 y51; 367 1673/03/25 Jan Thomas Wever (Dopjes) Beroep n.a.v. posten
2224 y51; 375 1673/03/27 Hendrick Roberts Nieuwesteeg (hoek van de)
2225 y51; 381 1673/04/03 Rijckien Gerrits Joucke Horreus Chirurgijn
2226 y51; 401 1673/04/05 N.N. Olde Galileen
2227 y51; 405 1673/04/15 Claes Sijbrants Schilder (Huisschilder) Sioucke Jacobs Poststraat Beroep n.a.v. posten. Op p. 410 'De stadt Leeuwarden is schuldig van geleverde verve als arbeitsloon, soo verdient aende grote als aende Westerkerck met toegedane verve de somma van 100-:-:
2228 y51; 415 1673/04/21 Claeske Carsten Speelmansstraat
2229 y51; 417 1673/04/22 Rienck Orx
2230 y51; 421 1673 N.N. Schavernek
2231 y51; 439 1673/05/01 Dieucke Rinses Schilkampen
2232 y51; 445 1673/05/01 Gerben IJskes Wirdumerpoort, bij de NB p.447 ff. bij Nr. 2213.
2233 y52; 1 1673/05/06 Wijbe Doedes Hoogterp Burgerhopman en distilateur (?) Jeltie Fockes Beroep distilateur n.a.v. posten op f. 8.
2234 y52; 13 1673/05/13 Joannes Wemerus Predikant te Marrum Anneke Ottes
2235 y52; 24 1673/05/21 Sicke Rutgers
2236 y52; 28 1673/06/23 Trijntie Lammerts Laken- en Linnenkoopster Sacramentsstraat Beroep n.a.v. posten. Trijntie expliciet 'ongehoude dochter' genoemd.
2237 y52; 38 1673/06/26 Jan van Duijnevelt Betreft de goederen 'leggende int schip van Wijbe Aleffs gevoert soudende worden na Rotterdam'. Betreft enig huisraad, duidelijk geen handelswaar. (Verhuizing?)
2238 y52; 39 1673/06/30 Ruijrd Oetses Schuitemaker Vliet Beroep n.a.v. posten.
2239 y52; 44 1673/07/16 Dr. Wilhelmus Beuckens Advokaat (?) Betreft de inhoud van een koffer. Wilhelmus Beuckens werd op 16-4- 1673 toegelaten als advokaat voor het Hof. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 285.)
2240 y52; 47v. 1673 N.N. Zeepzieder (?) Beroep n.a.v. post op f. 47v.
2241 y52; 55 1673/09/22 Geertie Rouckema Jarichus Atsma Advokaat en oud Vroedsman
2242 y52; 74 1673/09/23 Dieucke Dircks Rippert Louwes Forstenborgh Steenhouwer NB wordt vervolgd op f. 203. timmerman/metselaar.Inboedel deels getaxeerd. Waarschijnlijk zijn getaxeerde goederen ook terug te vinden in normale inventaris.
2243 y52; 82 1673/09/26 Rixtie Jacobs Ridsert Harmens Deel boedel reeds verkocht.
2244 y52; 87 1673/09/30 Trijn Eemkes Jelle Idses Kuiper Burmaniastraat Beroep n.a.v. post op f. 91.
2245 y52; 97 1673/10/03 Antie Jans Douwe Janties Bakker
2246 y52; 102 1673/10/07 Tijtie de Falck Pijter Claesen Rania Spaanse stoelmaker
2247 y52; 109 1673/10/23 Aucke Atsma
2248 y52; 117 1673/10/27 Gerrijt Pijters Broerke (?) Ruijrdts (?) 8-3-1662 ondertrouwden Broercke Ruijrds en Tierck Pieters bakker. (NB uit inventaris wijst niets op uitoefening van het akkersambacht.)
2249 y52; 137 1673/10/28 Hendrick Jacobs
2250 y52; 140 1673/11/04 Adriaentie Eppinga Wibrandus Questius Inboedel reeds grotendeels verkocht.
2251 y52; 147 1673/11/05 Pijter Jansen Ketelaer Brouwer (gewezen) Femmeke Meetsma
2252 y52; 157 1673/11/07 Jan Pijters Steenhouwer Griet Jetses f. 160 over de wollen kleren van Jan Pijters wordt gezegd dat deze met de 'teickeninge ende kunstboecken' bij boelgoed zijn verkocht.
2253 y52; 166 1673/11/11 Eelck Pijters Jacob Sickes Camstraburen
2254 y52; 172 1673/11/18 Tierck Popkes Ruiter
2255 y52; 174 1673/11/25 Claes Schut Distilateur (Stoker)
2256 y52; 176 1673/11/28 Cornelia Rommerts van Ulenburch Albertus a Loo Advokaat
2257 y52; 190 1673/12/01 Trijntie Dircks Pijter Jochem Thomas Claesen Schipper op Sneek Schavernek (Klein)
2258 y52; 198 1673/12/02 Reijnsch Steffens Popke Oeges f. 203 ff. hoort bij Nr. 2242.
2259 y52; 213 1673/12/05 Hans Pijters Koemelker Beroep n.a.v. posten.
2260 y52; 215 1673/12/13 Neeltie Tiercks Jan Sijmons Vinck
2261 y52; 221 1673/12/15 Trijntie Jelles Johannes Hessels Schipper op Dokkum Beroep n.a.v. posten. (Zie lijst Faber. NB daar overlijden dus verkeerd!!)
2262 y52; 226 1673/12/17 Jeltie Pijters Thomas Bartholomeus
2263 y52; 229 1673/12/29 Jelbe Hoeck Chirurgijn en Laken- en Linnenkoper Aeffke Jarichs Jancke Ewouts Sacrementsstraat (hoek van) Beroep (lakenkoper) n.a.v. posten. Beroepssituatie is onduidelijk.
2264 y52; 238 1674/01/31 Melle Sijbrants Herbergier Grachtswal
2265 y52; 242 1674/02/06 Theotardus Regneri Notaris Dieucke Fockes Meeckma Beroep n.a.v. akte ondertrouw en GAL, St. Bib. B 690. Achternaam e1 naar ondertrouwakte.
2266 y52; 261 1674/10/10 Pijtter Annes Bode van G.S. Wordt vervolgd op f. 286. Pijter laat zijn erfenis na aan het Weeshuis.
2267 y52; 267 1674/02/27 Frouckien Martens Pijter Claessen Lakenkoper Beroep n.a.v. posten. (Tevens veel kant in winkel) Winkelvoorraad getaxeerd.
2268 y52; 285 1674/03/02 Imck Jetses Sleepster f. 286 ff hoort bij Nr. 2266.
2269 y53; 1 1674/03/11 Baetie Gellius Winkelierster (vlas, garen en fournituren) Dominicus Petraeus Predikant te Oosterlittens Beroep Baetie n.a.v. posten.
2270 y53; 14 1674/03/12 Trijntie Tiepckes
2271 y53; 17 1674/03/16 Jeltie Andrijs
2272 y53; 22 1674/04/10 Trijntie Jacobs Jan Pijters Ketelaer (?) Ketelaar (?)
2273 y53; 27 1674/04/11 Aucke Claesen Wiersma Bakker Kleine Kerkstraat Inboedel reeds bij boelgoed verkocht. Beroep n.a.v. posten.
2274 y53; 31 1674/05/25 Swaentie Wouters Jacob Pijters
2275 y53; 35 1674/05/29 Claes Janssen Provenier Anthony Gasthuis
2276 y53; 38 1674/06/29 Trijntie Jans Hidde Gerrijts van Ravenstein (?) Kleermaker Achternaam van zoon.
2277 y53; 46 1674/07/19 Lijsbettie Lamberts Harmen Jacobs Brouwer Beroep naar akte ondertrouw. (30-6-1632) trouwden Harmen Jacobs brouwer en Lijsbet Lambertsdr.
2278 y53; 53 1674/08/03 Gerrijt Pijters Opzichter
2279 y53; 58 1674/08/24 Ruijrdt Pijters Trekschipper op Dokkum Jeltie Sipckes Beroep n.a.v. posten. Zie lijst Faber.
2280 y53; 64 1674/08/28 Fedde Janssen Brouwer
2281 y53; 66 1674/10/09 Ewert Jansen Pompmaker en Cementmaker Vliet n.z. Beroepen n.a.v. posten
2282 y53; 72 1674/11/03 Jouw Tijmens Glazemaker
2283 y53; 76 1674/11/14 Hendrick Been
2284 y53; 79 1674/11/16 Haijo Henrick van Mouderick Majoor en Kapitein
2285 y53; 109 1675/01/06 Rienck Jenties Claeske Jacobs Muggestraatje Boedelscheiding tussen Claeske en de erfgenamen van Rienck i.v.m. herhuwen Claeske met de koopman Jan Janssen.
2286 y53; 114 1675/01/15 Tial Dirx Winkelier in aardewerk (mogelijk ook Pottebakker) Vliet n.z. Beroep n.a.v. posten. Ten verzoeke van de armvoogden van het Vliet.
2287 y53; 118 1675/01/19 Tierck Jeltes
2288 y53; 123 1675/02/03 Folckert Harmens Vliet n.z.
2289 y53; 127 1675/02/08 Jan Janssen Bakker Sijke Auckes Inboedel reeds bij boelgoed verkocht.
2290 y53; 131 1625/02/19 Focke Aleffs Stalman Gerkske Auckes
2291 y53; 137 1625/03/26 Andrijs Peijs Soldaat
2292 y53; 139 1675/03/28 Hendrick Crijns Vleeshouwer
2293 y53; 141 1675/04/08 Marcus Schut Distilateur Vliet
2294 y53; 143 1675/04/12 Jan Gerrijts Bierdrager Lombardssteeg (Hoeghhoeffstersteeg)
2295 y53; 145 1675/04/25 Antie de Vos Johannes Petri Secretaris van het Hof van Friesland
2296 y53; 153 1675/04/25 Enno Sanders Sergeant
2297 y53; 160 1675/05/17 Isbrant van Vierssen Staat Generaal der Verenigde Nederlanden, (gewezen) Advokaat, (gewezen) Vroedsman, (gewezen) Pensionaris van Leeuwarden, (gewezen) Secretaris van de Provinciale Rekenkamer Alida van Lauta IJsbrand van Vierssen, zoon van Matthijs van Vierssen, gepromoveerd te Leiden, werd op 25-6-1653 toegelaten als advokaat voor het Hof. Was daarna Pensionaris van Leeuwarden, Vroedsman, secretaris van de Provinciale Rekenkamer en Staat Generaal. Overleden op 8-5-1675 te Den Haag. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 210.) Naam e1 aldaar.
2298 y53; 199 1675/05/31 Cornelia Jans (Datema) Freerck Riencks Tiete Tietes Tietema Wachtmeester en Wijnkoper/biersteker Beroep (wijnkoper) n.a.v. posten.
2299 y53; 218 1675/07/27 Andrijs Carsten Hoedenmaker en Winkelier (Tabaksverkoper) Beroep (winkelier) n.a.v. posten.
2300 y53; 222 1675/08/27 Philippus Homoedt Sergeant
2301 y53; 224 1675/09/30 Pijter Heijmans Apotheker N.N. de Lange Nieuwestad
2302 y53; 253 1675/11/01 Jan Heemstra Luitenant
2303 y53; 256 1675/11/30 Sibilla Roda Jan Stases
2304 y53; 260 1675/12/14 Antie Wijtses Gerrijt Albarts Nieuwestad n.z. Beschrijving werd opgemaakt omdat Antie (reeds wed. van Gerrijt) 'door haer innocentheijt in St. Anthonij Gasthuijs in de Dollekast geraeckt sijnde'.
2305 y53; 262 1675/12/20 Pijtie Jans Marten Albarts
2306 y53; 268 1675/12/28 Remmert Warners Bakker Aeltie Sijbrens Adama y54 (1676)
2307 y54; 1 1676/01/05 Dirck Puppen Gevangenen- en Ziekentrooster (Landschaps-) Hendrickien Lucas Deel inboedel (555-3-10) en de boeken (160-3-.) reeds bij boelgoed verkocht. (f. 8.)
2308 y54; 10 1676/01/05 Lutske Sijbes Douwe Hotses
2309 y54; 14 1676/01/17 Maijcke Pijters Speelmansstraat
2310 y54; 19 1676/01/20 Sijtske Sprongh Hanso Idsardi Advokaat Idsardi op 7-9-1668 als advokaat voor het Hof toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 269.) Inventaris niet volledig. Betreft alleen de goederen die Sijtske alleen toebehoren.
2311 y54; 24 1676/02/21 Wijtske Joosten Pijter Teeckes Kleermaker en Kantwerker(?) Beroep (kantwerker) n.a.v. posten.
2312 y54; 36 1676/02/25 Beijtske Bennes Isbrant Doedes Gerrijt Gelis Brouwer Op 23-1-1669 ondertrouwden Gerrijt Gaeles brouwer en Beijtske Bennis weduwe van Isbrant Doedes (getr. 18-2-1669). Op 8-6-1676 ondertrouwden Gerrijt Gaelis mr. brouwer en Antje Freerx (getr. 27-7-1676).
2313 y54; 43 1676/03/06 Andrijs Lieuwes Camstraburen
2314 y54; 56 1676/05/24 Lourens Dircks Ten verzoeke van de armedienaar Jan Faber.
2315 y54; 61 1676/04/18 N.N. Stuart Overste Luitenant
2316 y54; 62 1676/04/21 Joucke Claessen Koopman in graan, Winkelier (kouzen en fournituren) en Blauwverver Antie Poulus Wordt vervolgd op p. 92. Beroep gedeeltelijk n.a.v. posten
2317 y54; 70 1676/04/29 Uijlcke Wopckes Stalman Beroep n.a.v. posten.
2318 y54; 72 1676/05/01 Imcke Tewater Reijn Sijbes Jan Hardorp
2319 y54; 75 1676/05/23 Pijter Pijters Geertie Hanses
2320 y54; 80 1676/06/01 Trijntie Sickes Jelle Cornelis Eeuwe Jans
2321 y54; 85 1676/06/05 IJpe Sioerdts Schoenmaker en Winkelier Kleine Hoogstraat (hoek Speelmansstraat) Beroep n.a.v. posten.
2322 y54; 100 1676/06/22 Ewerke Boelema Nicolaus Cres Nicolaus Donia (Doma) Chirurgijn te Sloten
2323 y54; 110 1676/07/03 Hans Wilgenrijs Ingenieur Antie Jans Storm Trijntie Willems Wordt vervolgd op f. 214. NB f. 124v. en 125 blanco. Beroep n.a.v. posten.
2324 y54; 129 1676/07/05 Conradus Boelens Schepen Eewal Huisraad reeds deels bij boelgoed verkocht.
2325 y54; 183 1676/08/16 Hijlcke Meijnerts Lijsbet (?) Jelles (?) Schilkampen
2326 y54; 188 1676/08/31 Tijetske Harmens Jacob Ebles Roggemeter
2327 y54; 196 1676/09/24 Antie Jans Luijtien Rinnerts Anthonij Gasthuis
2328 y54; 201 1676/09/21 Epcke Hendricks
2329 y54; 205 1676/10/20 Sijmen Heimans Luitenant
2330 y54; 207 1676/10/27 Sijke Jans Harmen Tiebbes
2331 y55; 1 1676/11/08 Lijntien Rewers Andreas Conter(s) Wijnkoper Weerd Wordt vervolgd op f. 255. Beroep n.a.v. posten.
2332 y55; 41 1677/01/02 Tamme Teunis Bakker en Marktmeester
2333 y55; 48 1677/01/31 Truijcke van Wigara Theodorus van Scheltinga Advokaat en Raad ordinaris in het Hof van Friesland Exclusief de goederen die zich te Wijckel bevinden. Deze worden voor het gerecht van Gaasterland beschreven. Theodorus Scheltinga, zoon van Johannes Scheltinga (zie nr. 2181), werd op 25-2-1645 toegelaten als advokaat voor het Hof. Werd op 5-8-1653 Raadsheer in plaats van zijn vader en daarna Landssecretaris. Overleden eind 1671 of begin 1672. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 179.)
2334 y55; 83 1677/02/05 Arrien Heerts Gortmaker
2335 y55; 89 1677 Pijtie Jans Jan Jacobs Brouwer Claes Hobbes Brouwer Op 19 en 20 maart 1664 ondertrouwden te resp. Leeuwarden en Jan Jacobs brouwer van Wirdum en Pijtije Jans van Leeuwarden. (getr. 10-4-1664 te Wirdum)
2336 y55; 99 1677/03/01 Martien Carsten Feddrick Pijters Huisraad niet beschreven.
2337 y55; 104 1677/03/01 Gerloff Keijser
2338 y55; 107 1677/03/12 Jan Cornelis Koopman (Winkelier) Maeijke Tiaerdts Beroep (aanvulling) n.a.v. posten.
2339 y55; 118 1677/03/13 Esge Jans Haakmaker Ansck Jans
2340 y55; 124 1677/03/19 Lourens Geerts Schoolmeester
2341 y55; 129 1677/03/21 Sijtske Boners N.N. Boners Majoor
2342 y55; 135 1677/03/23 Foeck van Eisinga Douwe Sijtsma Majoor en Kapitein
2343 y55; 146 1677/03/27 Gerrijt Horreus Klerk (Eerste klerk in de secretarie van Leeuwarden) Joanna Butterwech
2344 y55; 151 1677/04/04 Claas Marsma Blikslager
2345 y55; 153 1677/04/09 Hotse Carel Bintie Ulckes Vliet
2346 y55; 156 1677/04/24 Jancke Geerts Marten Haack
2347 y55; 160 1677/04/24 Luduw Horreus Joannes Finck Jacob Nieukerck Banketbakker (Suikerbakker)
2348 y55; 170 1677/04/28 Annius Vos Notaris Jancke Pijters
2349 y55; 175 1677/05/24 Dirck Tiaerdts Eelck Attes Camstraburen
2350 y55; 183 1677/05/29 Siouwke Heijns Bente Reijners Vliet (bij de Witte Brug)
2351 y55; 186 1677/07/13 Hans Jacobs Distilateur Anthonij Gasthuis Beroep n.a.v. posten.
2352 y55; 189 1677/09/12 Isabella Cres Johannes Walters Winkelier (?) Weerd (bij de ingang, tegenover het raadhuis) Zie Nr. 2399. NB Walters is achternaam.
2353 y55; 200 1677/09/24 Rinske Andles Eelcke Floris Bakker Beroep n.a.v. posten.
2354 y55; 205 1677/09/27 Pijtie Gerrijts Wijtse Siersma Jacobus van der Gracht Wijnkoper Zie nr. 2755. NB f. 229 blanco.
2355 y55; 231 1677/10/02 Jorijt Uijlckes Aeffke Claessen Vliet
2356 y55; 235 1677/10/03 Antie Tijalckes Ruijrdt Diorres Sipke Romckes Freerck Andrijs
2357 y55; 261 1677/10/05 Jasper Jilles Jupen Chirurgijn
2358 y55; 267 1677/10/23 Adriaen van der Cornput Heer Ivostraat ('Here Ewestraet') NB op f. 269 geen nieuw nummer.
2359 y56; 1 1677/11/08 Maria van Orns Ulricus van Ulenburgh Advokaat Ulricus Ulenburg, geboren te Leeuwarden, gepromoveerd te Franeker in 1623, werd op 22-4-1623 toegelaten als advokaat voor het Hof. NB twee dochters van Ulenburgh bevinden zich in Hongarije.
2360 y56; 8 1677/11/13 Uijlckien Barthels Keijmpe Riencks Bode van het Hof van Friesland Weaze
2361 y56; 16 1677/11/15 Claes Tiaerdts Wijngaerden Bakker en Burgerfaandrig Schavernek (naast het Franeker veerhuis) Vader van de vroedsman Gerben Clasen Wijngaerden.
2362 y56; 28 1677/11/16 Bote Anes Metselaar Lijsbet Pijters
2363 y56; 48 1677/11/23 Hendrick Carsten Vliet n.z.
2364 y56; 52 1677/11/30 Antie Jans Ruijrdt Oeges
2365 y56; 61 1677/12/11 Willem Stevens Sergeant
2366 y56; 64 1677/12/11 Sophia Jans Hendrick Soble Voorzanger in de Waalse Kerk
2367 y56; 69 1678/01/05 Geertie Harmens Hendrick Pijter Pijters
2368 y56; 73 1678/01/08 Geertie Jans Dienstmeid van Ernst Duijff
2369 y56; 76 1678/02/02 Lijckle Jacobs Herbergier Schavernek (Klein) Zie 2371.
2370 y56; 78 1678/02/18 Joost Fransen Rustmeester Swaentie Geerts
2371 y56; 82 1678/02/25 Lijckle Jacobs Herbergier Schavernek (Klein) Zie 2369. Betreft goederen die opgeslagen waren bij zijn broer.
2372 y56; 84 1678/02/26 Tijerck Jeppema Speelmansstraat
2373 y56; 99 1678/03/20 Lijsbet Edes Guliaem Segers Gerrijt Harmens van Epen Tabaksverkoper Beroep n.a.v. posten.
2374 y56; 111 1678/06/07 Nieske Hessels Andrijs Selman
2375 y56; 116 1678/06/10 Willem Winck Luitenant Sijke Winter
2376 y56; 119 1678/07/04 IJpe Gerrijts Kistemaker Agnietie Fenema Boedel wordt tussen beide echtelieden gescheiden, terwijl beiden nog leven. (Echtscheiding?).
2377 y56; 133 1678/08/26 Antie IJmes
2378 y56; 236 1678/08/26 Andrijs Minnes
2379 y56; 140 1678/09/07 Gale van Galema Kapitein
2380 y56; 145 1678/10/08 Grijtie Pijters Jan Meijnses Wieldraaier
2381 y56; 153 1678/10/21 Aldegunda van Unia Ulbe van Sixma Kapitein
2382 y56; 162 1678/10/22 Rixtie Mathijssen Claas Joosten Executeur (Stads-) Grote Kerkstraat (naast de Franse Kerk)
2383 y56; 171 1678/10/23 Swaantie Claasses Anthony Gasthuis Goederen behoren mede toe aan Franske Claasses (zuster), eveneens in het Anthony Gasthuis.
2384 y56; 175 1678/10/30 Geijske Harmens Hendrick Freercks Schoenmaker
2385 y56; 181 1678/11/04 Jancke Heimans Melchior Hoeck Jacobus Wijnia Herbergier Beroep n.a.v. posten.
2386 y56; 194 1678/11/14 Tijebbe Tijebbes Winkelier (Kouzen) N.N. Lucas Kelders, op de Beroep n.a.v. posten. Mogelijk ook kouzenbreider.
2387 y56; 207 1678/11/18 Andrijs Caspers Kouzenverkoper (Hooscooper) Geertie Hendricks Aaltie Jans Kelders, over de Zie Z29; 71ff.
2388 y57; 1 1678/12/11 Joannes van Glinstra Advokaat en Raad ordinaris in het Hof van Friesland (eerste) Jeepke van Lijcklema (a Nijeholt) Zie Nr. 2389 en 2731. Johannes Glinstra studeerde in Franeker, Leiden en Frankrijk en promoveerde in 1637 aan een Franse universiteit. Op 29-1-1638 werd hij toegelaten als advokaat voor het Hof en korte tijd daarna werd hij pensionaris van Leeuwarden. 1640-43 was hij schepen van deze stad. In 1642 aangesteld als Raadsheer. Overleden op 10-10-1642 en is in Blessum begraven. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 152.)
2389 y57; 81 1678/12/02 Jacobus Bouricius Grietman van Engwirden (Compagnon in veenderijen) Zie Nr. 2388. Deze inventaris betreft de goederen en waardepapieren die zich in het huis van Johannes Glinstra bevonden.
2390 y57; 98 1678/12/07 Jan Gerrijts Molensteeg Jan expliciet vrijgezel genoemd.
2391 y57; 101 1678/12/13 Tialcke Johannes Boer Beroep n.a.v. posten.
2392 y57; 106 1678/12/18 Hiltie Willems Jan van Gelekercken Erfgenamen zijn liefdadigheidsinstellingen.
2393 y57; 114 1679/01/07 Fockien Claassen Eelcke Dircks
2394 y57; 126 1679/01/09 Hijlck Joris Boer Jan Gabes Hoochterp Beroep n.a.v. posten.
2395 y57; 139 1679/01/13 Trijntie Hommes Marcellus Goverts Gasthuis
2396 y57; 144 1679/01/20 Alberts Olpherts IJtie Pijters
2397 y57; 148 1679/01/23 Horatius Knijff Advokaat en Raad ordinaris in het Hof van Friesland (eerste) Lucia van Hiddema Eewal Horatius Knijf, studeerde te Leiden en promoveerde daar in 1650. Hij werd op 1-6-1651 toegelaten als advokaat voor het Hof van Friesland. Woonde te Bolsward en was daar Burgemeester. In 1660 wegens het kwartier der steden als Raadsheer aangesteld en was daarna Staat Generaal. Overleden 27-1-1697 (sic!) te Wier waar hij zijn buitenwoning had en is daar begraven. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 203.) y58 (1679)
2398 y58; 1 1679/02/03 Harcke Reijners Timmerman Antie Sioerds Doutien Heres Nieuwestad n.z. (Vleesmarkt) f. 12/12v. Harcke eigenaar van het huis de Gladde Gevel.
2399 y58; 31 1679/02/11 Isabella Cres Johannes Walter Zie Nr. 2352.
2400 y58; 35 1679/02/22 Antie Andrijs Jan de Boij Jan Gerrijts Hooghslach
2401 y58; 38 1679/02/27 Johannes Thijssen Ontvanger van de genegotieerde penningen vanwege de provincie Friesland Wencke Sijdses Thijssen is achternaam!.Alleen geld, brieven e.d. beschreven.
2402 y58; 54 1679/03/03 Doecke Ritskes Smid Jopke Ruijrts
2403 y58; 72 1679/03/08 Auck Sioerdts Camstraburen
2404 y58; 76 1679/03/19 Cornelis Hendricks
2405 y58; 78 1679/03/21 Jochum Jacobs Anthony Gasthuis 'Jochum Jacobs, vrijgesel'.
2406 y58; 83 1679/03/24 Auckien Gerrijts Frans Oosterman Bode van G.S.
2407 y58; 93 1679/04/04 Antie Upkes Willem Wijdesteeg
2408 y58; 98 1679/04/14 Hackien Rispens
2409 y58; 105 1679/04/15 Jan Morel Soldaat
2410 y58; 108 1679/04/16 Jan Poulus Kalkschaver Grijtie Jans Ten verzoeke van de curatores over Grijtie Jans 'als tot ouderdom onmachtig tot opsicht haarder goederen aangaande de ontscheidinge die tusschen haar en haar wijlen mans erffgenamen staat ondernomen te worden'.
2411 y58; 112 1679/04/24 Antie Annij Vos Jan Leeuwrick Kleermaker Betreft alleen de kleding tot Anties lijf behorende.
2412 y58; 115 1679/04/29 Jan Geerts Herbergier Aaltie Jans Camstraburen Twee zoons van Jan bevinden zich in Indië.
2413 y58; 120 1679/05/02 Steffentie Steffens Willem van Helmond
2414 y58; 124 1679/05/05 Antie Hilles Hillebrandt Haringhs Koemelker/boer Beroep n.a.v. posten.
2415 y58; 132 1679/05/15 Ritske Feijckes Grachtswal (buiten de stad)
2416 y58; 135 1679/06/02 Siuck Humalda (Abinga van Humalda) Betreft een verzegeld pulpitum en de inhoud daarvan.
2417 y58; 142 1679/06/16 Jan Janssen Brouwer
2418 y58; 14 1679/06/17 Antie Joosten Kraamster Anthony Gasthuis Beroep n.a.v. posten.
2419 y58; 151 1679/07/03 Hendrickien Bates Jan Jansen
2420 y58; 159 1679/07/07 Dr. Wibrandus Beintema Advokaat Wijbrandus Beintema, gepromoveerd te Franeker, werd op 29-6-1667 toegelaten als advokaat voor het Hof. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 264.)
2421 y58; 175 1679/07/09 Rinske Foppes Jacob Arriens Kouzenkoper Beroep n.a.v. posten.
2422 y58; 194 1679/07/10 Harmannus Scheerhagen Secretaris van het Hof van Friesland Lijsbet Egberts
2423 y58; 205 1679 Goijck Sijbes (Ritskes) Claas Aleffs
2424 y59; 1 1679/07/24 Doecke Esges Timmerman Jetske Johannes Aaltie Bosman
2425 y59; 14 1679/07/31 Hessel Janssen Herbergier Olde Galileen
2426 y59; 19 1679/08/14 Heiltie Gerrijts Aarnt Pijters
2427 y59; 24 1679/08/13 Pijtter Jansen Gardenier Olde Galileen
2428 y59; 30 1679/08/28 Albert Douwes Metselaar Jetske Jacobs
2429 y59; 38 1679/08/29 Frans Melchers Sijtske Edesdr. De erfgenamen woonachtig in Oldendorp in het Graafschap Raamsburgh in Brandenburg.
2430 y59; 42 1679/09/04 Thomas Daniels Bode (Stads-) Beijerstraat
2431 y59; 49 1679/09/08 Tiallingus Rodenhuijs Notaris, Burgerhopman en Rentmeester van het Stadsweeshuis Jancke Minnes Hoeksterpoort, bij de
2432 y59; 72 1679/09/12 IJffke Didmers Wijger Baukes Tabaksverkoper Vrouwenpoort, bij de Zie Z28; 115 (Nr. 1097) Beroep n.a.v. posten.
2433 y59; 82 1679/09/24 Teunis Egberts Vrijgezel.
2434 y59; 87 1679/10/20 Pijter Pijters Gardenier Antie Willems Olde Galileen
2435 y59; 97 1679/10/21 Luijtien Braack Faandrig Dorothea Druijff
2436 y59; 102 1679/10/29 Jarich Oenses
2437 y59; 105 1680/11/03 Johannes Heimans Schilder Maria van Toor Tijetske Hedsers Hester Gibbes Heimans is achternaam. Zie Karskarel, p. 131.
2438 y59; 130 1679/11/06 Mathijs Velthuijsen
2439 y59; 123 1679/11/12 Jouckien Jusum Jacob Pijters Burgerhopman Koningstraat
2440 y59; 131 1679/11/16 Griete (Grijtie) Brongersma Johannes Julij Predikant te Menaldum Korfmakersstraat, hoek van (achter de Gouden Ring)
2441 y59; 143 1679/11/21 Wijbrich Melis Pijter Hoites Bakker
2442 y59; 159 1679/11/22 Gabbe Ruijrdts Boer Fedtie Reijdses Wijlaarsterterp, omtrent (achter Schilkampen) f. 163 'seeckere watermolen staande opde landen bij wijlen Gabbe Ruijrts in leven gebruickt'
2443 y59; 166 1679/11/24 Barber Hendricks Hendrick Knolman Groene Kan, achter de
2444 y59; 170 1679/11/24 Machtel Franssen Jan Janssen Zadelmaker
2445 y59; 177 1679/11/25 Catharina Nol Nicolaus Sixti Secretaris Hendrick Wolters Cornet Wordt vervolgd op f. 272 en f. 279.
2446 y59; 175 1679/12/01 Meijnske Jans Jurrien (Georgh) Lodewijcks Cres
2447 y59; 180 1679/12/03 Jan Buijs Antie Dirx Amelandsstraat
2448 y59; 184 1679/12/05 Jonas Marinus Blauwverver Trijntie Jacobs Maijke Gerrijts Beroep n.a.v. posten.
2449 y59; 191 1679/12/12 Claas Romkes Koopman (Winkelier/Kruidenier) Neeltie Jans Trijntie Jans Beroep (winkelier) n.a.v. posten.
2450 y59; 200 1679/12/20 Sijmen Ipes Vliet
2451 y59; 204 1679/12/22 Warnerus Gutberleth Advokaat Anna Sprongh Warnerus Gutberleth, gepromoveerd te Franeker in 1665, werd op 23- 9-1665 toegelaten als advokaat voor het Hof. Overleden op 25-11-1679. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 254.)
2452 y59; 214 1679/12/27 Wijpck Gerrijts Freerck Johannes Bombazijnwever Oude Doelesteeg Beroep n.a.v. posten
2453 y59; 218 1680/01/05 Nicolaus Winsemius Deurwaarder van het Hof van Friesland Aeltie Dircks 'Raadhuijsburghwal' NB Nicolaus Winsemius niet dezelfde persoon als de advokaat Nicolaus Winsemius.
2454 y59; 228 1680/01/06 Elisabeth Popta Ballingius Buitenpost Notaris en Vroedsman Vismarkt, bij de Vergelijk Nr. 2492.
2455 y59; 255 1680/01/13 Anna Wringer Dominicus Mellinga Advokaat Odulphus Saackma Advokaat Hofstraat NB f. 272 ff. bij nr. 2445. Douwe Mellinga als advokaat voor het Hof toegelaten op 28-11-1655. Odolphus Saekema gepromoveerd te Franeker in 1675 en tot advokaat voor het Hof toegelaten op 13-7-1675. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 220 & 292.)
2456 y59; 276 1680/01/08 Aeltie Jan Meske Camstraburen NB f. 279 ff. bij Nr. 2445.
2457 y60; 1 1680/01/27 Hijlck Harmens Sijmen Hessels Schipper Jurrien Sijmens Schipper op Dokkum Zie lijst Faber. Beroep Sijmen Hessels n.a.v. post op f. 14v en vermelding in lijst Faber.
2458 y60; 19 1680/01/28 Aaltie Pijters Jan Hendricks Lindhorst (Lendhorst) Betreft alleen de klederen en juwelen tot Aaltjes lijf behorende.
2459 y60; 25 1680/02/06 Marijke Jans Corbuth Tza (?)
2460 y60; 27 1680 Jan Hendricks Rustmeester Hoort mogelijk bij Nr. 2459.
2461 y60; 29 1680/02/10 Hans Pijters Koemelker (Boer) Beroep n.a.v. posten.
2462 y60; 35 1680/02/19 Aacht Nanninghs Binnert Eelckes Executeur op Ameland Bagijnestraat
2463 y60; 49 1680/03/02 Sijmen van IJtens
2464 y60; 55 1680/03/18 Lijsbettie Jans Hendrick Stoltsum Douwe Hoijtes
2465 y60; 71 1680/03/30 Antie Pijters Pijter Hoijtes
2466 y60; 77 1680/04/06 Ernst Hessels van Dijck Kleermaker Lamke Hendricks Sara Langweer
2467 y60; 115 1680/04/27 Saackien Annes Rinse Douwes
2468 y60; 123 1680/05/03 Hendrickien Roeloffs Winkelierster Geert Janssen Koekebakker Tuinen Beroep Hendrickien n.a.v. posten.
2469 y60; 137 1680/05/04 Philippus Teeckmeijer Sergeant
2470 y60; 147 1680 Pijter Teeckes Boer (Koemelker) Wilaardsterterp, achter
2471 y60; 155 1680/05/26 Antie Reins Hillama Gossvinus AEsgema Chirurgijn Wirdumerdijk Zie Nr. 2489.
2472 y60; 187 1680 Claas Edes Amama
2473 y60; 205 1680/06/18 Jacob Jouckes Goederen behoren mede Jacobs zuster toe.
2474 y60; 209 1680/06/21 Pijter Hettes Kamerbode van de Staten van Friesland Trijntie Feijckes
2475 y60; 237 1680/06/22 Geertie Luijtiens Cornelis van Leeuwen Tabaksverkoper Beroep n.a.v. posten.
2476 y60; 251 1680/08/19 Adam Sohnius Schrijver van een compagnie te voet
2477 y60; 279 1680/08/09 Eelckien Lieuwes Sixtus Radijs Substituut Procureur Generaal van Friesland Turfmarkt
2478 y60; 293 1680/08/14 Jurgien Smids Ruiter en Herbergier ('wiptapper') Vrouwenpoort (De Drie Hoefijzers)
2479 y60; 297 1680/08/19 Antie Epkes Douwe Jouws Woldoo (?) Zie nr. 2483.
2480 y60; 309 1680/09/04 Aaltie Hanses Jan Michiels Jan Hansen Voerman
2481 y60; 319 1680/10/25 Eva (Ewa) Bechius Leonardus Vermees Advokaat en Vroedsman Vermees, geboren te Leeuwarden, gepromoveerde te Franeker werd op 19-6-1655 toegelaten als advokaat voor het Hof. In 1667 tot lid van de vroedschap gekozen. Overleden op 12-4-1670 (grafzerk) of 24-6-1679 (aantekening op het matricula). (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 85.)
2482 y60; 343 1680/10/25 Sioerdtie Imkes (IJmkes) Focke Hendricks Schipper Niet in lijst Faber.
2483 y60; 347 1680/10/28 Pijtie Harderwijck Wibrandus Noordenbos Deurwaarder van het Hof van Friesland Jouw Douwes Wolda Herbergier Grachtswal (buiten Leeuwarden) Zie nr. 2479.
2484 y60; 369 1681/01/11 Sioerdt Sioerdts Pottebakker Vliet
2485 y60; 377 1680/11/04 Elisabeth Verspeeck Theodorus Scheltinga Luitenant
2486 y60; 383 1680/11/05 Teetske Oenes
2487 y60; 393 1680/12/06 Harmen Beerns Linnenwever
2488 y60; 409 1680/12/23 Leonard Flasmar NB Leonard Flasmar is zoon van Mathijs Haringhs! (Zie art. Van der Meer in Beaken XXVI [1964])
2489 y60; 441 1681/01/04 Gossuinus AEsgema Chirurgijn Antie Reijns Hillama Wirdumerdijk Zie nr. 2471.
2490 y61; 1 1681/02/10 Hans Gies Wijnkoper Marij Hardij Sijdske Idses Beroep n.a.v. posten.
2491 y61; 22 1681/03/30 Joannes van Velsen Overste Luitenant Anna van Scheltinga Juliana van Jeltinga
2492 y61; 27 1681/03/30 Pijtie Ballinghs Allert Folckerts Vergelijk Nr. 717 en 2454 en 2554.
2493 y61; 31 1681/03/31 Geiske Alberts Vliet z.z.
2494 y61; 38 1681/04/12 Jan Jansen Popma Koopman (Winkelier) Nieuweburen (opgang van de) Beroep (aanvulling) n.a.v. posten.
2495 y61; 41 1681 Margriet Hudingh Winkelierster Minne Michels Soldaat Beroep (Margriet) n.a.v. posten.
2496 y61; 47 1681/08/22 Tiaard Melles Bakker
2497 y61; 51 1681/07/21 Willem Steenwijck
2498 y61; 53 1681/07/23 Hendrick Alberts Molenaar Trijntie Sipkes Wirdumerpoort, buiten de
2499 y61; 59 1681/08/23 Hiltie Polman Bartholomeus Londwel
2500 y61; 62 1681/09/08 Marijke Hoites Hans Metz Chirurgijn
2501 y61; 78 1681/11/10 Hero Johannis Apotheker Pijtie Tiaardts
2502 y61; 97 1681/11/10 IJdeke Jans van Rossum Sijbren Dircks Brouwer (?) Beroep n.a.v. akte ondertrouw. Op 25-3-1654 ondertrouwden Sijbren Dircx brouwer, weduwnaar, en Ideke Jans van Rossen, weduwe van de schepen Tiaerd Eelckes. (3e procl. 9-4-1654) (NB ruim 25 jaar eerder!)
2503 y61; 110 1681/11/30 Ruijrd Siccama Apotheker
2504 y61; 114 1681/12/01 Paulus Haack
2505 y61; 118 1681/12/08 Abelus Sprongh
2506 y61; 125 1681/12/14 Jaan Jaans Lijndraaier
2507 y61; 128 1681/12/22 IJtie Claessen Wijngaarden Gerrijt Haselaar
2508 y61; 135 1682/02/07 Lumke Eewerts Dirck Jansen Schoenmaker
2509 y61; 139 1682/02/14 Christiaan van Coenen Kapitein Anna van Simonides Grachtswal (buiten Leeuwarden)
2510 y61; 148 1682/02/20 Andrijs Alberts Schoenmaker Jisk Pijters
2511 y61; 154 1682/02/23 Lenart Harns Blauwverver
2512 y61; 158 1682/03/03 Magdalena van Jongestal Caspar van Vosbergen Waardepapieren niet beschreven.
2513 y61; 173 1682/03/06 Hiskia van Aijta f. 194 'een sack met brieven behorende tot .het hospitaal tot Swichum'
2514 y61; 199 1682 Jeltie Dircx Wilcke Clasen Bleker en Koemelker Vrouwenpoort, buiten de Wordt vervolgd op f. 208. Beroep (koemelker) n.a.v. posten
2515 y61; 205 1682/03/09 IJgo Douwes Pijtie Cornelis NB f. 208 bij Nr. 2514.
2516 y61; 209 1682/03/13 Sioert Pijters Timmerman Antie Reiners Siouckien Haijes
2517 y61; 216 1682/03/23 Gerbrich (Gepke) Pijters Schier
2518 y61; 221 1682/04/10 Jan Cornelis Wiersma Bouwmeester en Lakenkoper en -bereider Dieucke Hessels Nauw Zie tevens nr. 2583. Beroep (Lakenkoper/-bereider) n.a.v. posten.
2519 y61; 250 1682/04/13 Grietie Reneman Harmannus Sapeïdes Predikant te Warns Sapeïdes is patroniem.
2520 y61; 254 1682/05/01 Lambert Harmens Breenborgh
2521 y61; 257 1682 Pijtie Wijbes Haije Andrijs Gardenier
2522 y61; 260 1682 Hillebrandt Hillebrants Boer Antie Sijmens Getaxeerde boedel. Beroep n.a.v. posten.
2523 y61; 266 1682/05/08 Watse Wagenburgh
2524 y61; 268 1682/05/12 Claas Feddes Tichelaar en Koemelker Dieucke Clases Vliet n.z. Beroep (koemelker) n.a.v. posten.
2525 y61; 274 1682/05/16 Marij Jilles Buwes Op verzoek van de Diaconen der Menoniete Gemeente.
2526 y62; 1 1682/05/30 Quirijn Sijdses
2527 y62; 5 1682/07/04 Han Jurriens Herbergier Het Wapen van Swol
2528 y62; 8 1682/07/19 Aechtie Wilckes Joannes Fungeri (jr.) Advokaat Johannes Fungerus promoveerde in 1628 te Franeker en werd op 14-5- 1628 als advokaat voor het Hof toegelaten. Overleden op 12-12-1652. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 118.).
2529 y62; 11 1682/09/21 Sioerdtie Rispens Tiberius Thomae Advokaat en Vroedsman Kanselarijpijp, bij de Tiberius Thonae is in 1633 gepromoveerd te Franeker en werd in maart 1633 toegelaten als advokaat voor het Hof. In 1657 in de Vroedschap gekozen. Overleden 31-5-1677. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 131.)
2530 y62; 33 1682/10/09 Pijtie Stevens Stellingwerf Schelto Lieuwes
2531 y62; 41 1682/11/09 Livius van Rispens Kapitein
2532 y62; 47 1682/11/06 Pijter Tiammes Slotemaker Sijtske Coerts
2533 y62; 50 1682/11/11 Taco Jeltema Advokaat Reinskien Feicama Taco Jeltema werd op 5-10-1677 als advokaat voor het Hof toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 300.)
2534 y62; 54 1682/11/23 Lucas Jacobs de Geus Rentmeester (Stads-) Bagijnestraat NB wordt vervolgd op f. 196.
2535 y62; 67 1682/12/04 Ruijrdt Rinnerts Vleeshouwer
2536 y62; 70 1682/12/11 Aaltie Seines Jacob Gerrijts Vliet n.z.
2537 y62; 74 1682/12/14 Lambert Jansen Bakker Betske Johannis Jancke Rinnerts
2538 y62; 82 1682/12/15 Folckert Jans Tuimelaarbakker ('Tumelaarbacker') IJtie Claassen Vliet
2539 y62; 87 1682/12/18 Sibrich Thijssen (Stienstra) Dirck Harmens Korfmaker Dirck Harmens overleden voor11-4-1663. (f. 88v.)
2540 y62; 93 1683/01/04 Eele Heres Koicker (?) Kooiker (?) Jouck Tijtie T(a)eeckes
2541 y62; 101 1683/02/19 Dieuke Jacobs Warner Ewerts Schepen Vergelijk Nr. 829. (Zie f. 107)
2542 y62; 112 1683/03/19 Gerrijt Gosses Kuiper Gatske Hommes
2543 y62; 117 1683/04/17 Henricus Avercamp Advokaat
2544 y62; 120 1683/04/13 IJbeltie (Eebeltie) Jans Nauta Annius Theodori Predikant (Tertia Classis Praeceptor binnen Leeuwarden)
2545 y62; 132 1683/08/06 Geeske Harmens Jan Jacobs Fennema Passementwerker en Portier
2546 y62; 138 1683/08/29 Jan Hendricks Haarmeijer
2547 y62; 140 1683/09/26 Theodorus Paludanus Predikant te Leeuwarden Acke Pijters Steindam
2548 y62;159 1683/10/09 Oege Haenties Kistemaker
2549 y62; 162 1683/12/03 Joris Jorissen van Nuijs Koopman (Lakenkoper- en bereider) Landschaps Werkhuis Zie Nr. 2551. Beroep (specificatie) n.a.v. posten. NB Van Nuijs was afkomstig uit Leiden. Circa 1680 waarschijnlijk aangesteld als beheerder van het Landschaps Werkhuis.
2550 y62; 171 1683/12/14 Albert Teeckes Antie Wobbes Martien Hanses NB op f. 175v. géén nieuw nummer. Deels getaxeerd.
2551 y62; 180 1684/01/05 Machteltie Gijsberts Ouwelandt Joris Jorissen van Nuijs Koopman in het Landschaps Werkhuis Zie Nr. 2549.
2552 y62; 184 1684/01/09 Bauckien Oeges Douwe Walle Ruijrdts Schuitemaker Vliet NB op f. 190 géén nieuw nummer. Gedeeltelijk getaxeerd. Zie Z28; 105 en Z28; 110 (Nrs 1094 en 1095)
2553 y62; 200 1684/01/24 Jacob Inses Vleeshouwer Beroep n.a.v. posten.
2554 y62; 205 1684/02/27 Lijsbet Allerts Buijtenpost Zie Nr. 2492.
2555 y62; 211 1684/03/11 Elida Folckerts Sixtus Brunsvelt Predikant binnen Leeuwarden
2556 y62; 222 1684/04/08 Abe Jacobs
2557 y62; 225 1684/04/16 Aaltie Jans
2558 y62; 227 1684/04/28 Gerrijtie Knoop Albertus Reen Predikant te Rauwerd
2559 y62; 230 1684/04/28 Claas Aarns Schipper Aaffke Jacobs Zie lijst Faber.
2560 y62; 239 1684/05/02 Heert Clasen Bakker Nieuwestad n.z.
2561 y62; 243 1684/05/05 Tettie IJsbrants Jan Clasen Harmen Jochums Ruiter
2562 y63; 1 1684/05/21 Jan Jilles Lijstmaker (Ebbenlijstmaker)
2563 y63; 4 1684/05/26 Jan Jansen Koopman (Kruidenier) Jacomijntie Sweers
2564 y63; 13 1684/06/17 Oene ten Post
2565 y63; 15 1684/07/04 Tiaardt Sakes Collecteur van de impost op turf en brandhout Betreft beschrijving van met name de administratie over de impost op turf en brandhout over 1683/4. Dit op verzoek van de magistraat van Leeuwarden omdat Tiaardt Sakes 'sich tegenwoordich fugitijff buijten de Provintie onthoudende'.
2566 y63; 19 1684/08/29 Meincke (Minke) Wijbes Rienck Hansen Willem Jansen Getaxeerde boedel.
2567 y63; 26 1684/10/16 Aaltie Jans Wijbe Ruijrdts
2568 y63; 28 1684/12/12 Pijter Annes Voerman en Koemelker Bauck Ritskes Tijtie Ruijrts Beroep (koemelker) n.a.v. posten.
2569 y63; 31 1684/12/19 Harmen Wilties Koopman (specialisatie onbekend)
2570 y63; 36 1684/12/23 Cornelis Boneval Stijntie Jaspers Auckien Sijes
2571 y63; 46 1685/01/06 Rienck Brouwer Ontvanger Generaal van de lijfrente der Provintie en Rentmeester van het stadhouderlijk hof Trijntie Jans Storm Helena IJsbrants Wordt vervolgd op f. 249. Zie Nr. 2604. Aanvulling beroep n.a.v. posten.
2572 y63; 70 1685/01/14 Hoijte Pijters Bakker
2573 y63; 73 1685/01/17 Hesselus Brandenburgh Bode van het Hof van Friesland Grietie Jochums
2574 y63; 79 1685/03/02 IJnske Nannes Ockma Rinnert Harckes Koopman te Bolsward Frederick van der Lelij Zilversmid Zie Voet 424.
2575 y63; 91 1685/03/03 Robert Hamelton Luitenant
2576 y63; 92 1685/03/09 Jacob Forssenburgh Herbergier Grachtswal
2577 y63; 95 1685/03/10 Aetske (Eetske / IJdske) Esgama (Æsgama) Justus Schavola Conrector van de 'triviale schoole'
2578 y63; 112 1685/04/01 Siuck Pijters Brouwer Wordt vervolgd op f. 257.
2579 y63; 122 1685/04/06 Anneke Mathijssen Linnen- en vlaskoopster Isaack Knoop Notaris (???) Beroepen n.a.v. posten en GAL, S.B., B 690.
2580 y63; 130 1685/04/22 Andrijs Bogerts Kuiper Frouckien Jans Luijtien Cornelis Eewal
2581 y63; 139 1685/04/25 Trijntie Jacobs
2582 y63; 142 1685/04/27 Stijntie Roeloffs Datema Oege Oetses
2583 y63; 152 1685/04/29 Dr. Cornelius Wiersma Advokaat Zie tevens nr. 2518. Wiersma in 1682 gepromoveerd te Franeker en 27-2-1683 als advokaat toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 321.) NB betreft tevens goederen van jongere broers en zusters van Cornelius Wiersma.
2584 y63; 165 1685/05/01 Gerrijt Jansen Glazemaker
2585 y63; 168 1685/05/02 Sepkien Brongersma Epeus Joachimi Secundo classis praeceptor binnen Leeuwarden
2586 y63; 175 1685/05/06 Aucke Gerloffs Vleeshouwer
2587 y63; 178 1685/06/02 Jacobus van Vierssen Rentmeester (Stads-)
2588 y63; 194 1685/06/22 Antie Rinties Hessel Hessels jr. Koopman (Lakenkoper) Waag, tegenover de Beroep (specialisatie) n.a.v. posten. Op verzoek een aangeving van Antie's broer Hendrick Rinties, boekverkoper.
2589 y64; 1 1685/07/06 Assuerus Coops Lijndraaier Geiske Jans Beroep n.a.v. posten.
2590 y64; 26 1685/08/17 N.N. Doedens Picquer van de Prins van Nassau
2591 y64; 28 1685/08/22 Johannes Winter Apotheker Maria van Randen Hester Wurst NB wordt vervolgd op f. 164 t/m 168. NB op f. 43 géén nieuw nummer.
2592 y64; 48 1686/01/04 Geeske Brongersma Thobias Gutberleth Rector van de triviale school
2593 y64; 56 1686/02/01 Lolck van Aijsma Georgh Sigismundus van Zidlitz Kapitein
2594 y64; 75 1686/02/04 Dirck Metz Koperslager en Handelaar in koper- en messingwerk. Antie Ewouts NB op f. 121 en f. 123 géén nieuw nummers. Beroep n.a.v. posten. NB koperslagerij was groot bedrijf. Daarnaast had Metz een nevenfunctie als ontvanger of iets dergelijks; blijkbaar meerde financieel-administratieve nevenfuncties.
2595 y64; 129 1686/02/13 Egbert Egberts Koopman (in kruidenierswaren, kaas en graan) Beroep (specialisatie) n.a.v. posten.
2596 y64; 137 1686/03/10 Feickien Mathaeus Ids Gosses Marten IJdes Kruidenier Beroep n.a.v. posten.
2597 y64; 146 1686 Swana Margareta van Merve Anthonius Mauritz. van Appel Kapitein
2598 y64; 152 1686/03/22 Hendrick van Erven Chirurgijn
2599 y64; 156 1686/04/20 Renuke Michiels Pieter Coerts Steenbrinck Passementwerker
2600 y64; 170 1686/04/23 Trijntie Hanses Johannes Folckerts Harmannus Eckinga Bode van de Staten van Friesland (extraordinaris)
2601 y64; 179 1686/04/30 Anneke Pijters Goederen behoren mede toe aan Anneke's zuster Grietie.
2602 y64; 181 1686/05/18 Auckien Jans Johannes Sijbes
2603 y64; 186 1686/05/28 Arent van Bolten (sr.) Advokaat Imck Cathius (Kathius) Eewal f. 191 'een letterkastie met eenige brieven, behoorende soo aen het soete name Jesus gilde als andere particuliere personen als mede eigene'
2604 y64; 210 1686/06/10 Helena IJsbrants (Abeli IJsbrants) Sioerdt Sprongh Renicus Brouwer Ontvanger Generaal van Friesland Zie Nr. 2571.
2605 y64; 220 1686/06/26 Hypolitus Beijem van Aarssen Advokaat Inventarisatie geschiedt op verzoek van de curatoren over Beijem van Aerssen die zelf 'impotent' is. Hijpolitus Beijem van Aerssen werd op 3-5-1657 toegelaten als advokaat voor het Hof. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 222.)
2606 y65; 1 1686/07/27 IJpe Oeges Boer en Stalhouder Minke Jacobs Beroep n.a.v. posten.
2607 y65; 9 1686/07/22 Jan Teijes Gortmaker Camstraburen
2608 y65; 16 1686/09/08 Pijter Sijmens Herbergier Lijsbeth Pijters Heringa
2609 y65; 27 1686/09/24 Tijetske Auckes Gerloff Jurrien Janssen Vleeshouwer Beroep n.a.v. posten.
2610 y65; 39 1686/10/07 Corneliske Hendricks Wijbe Hendricks Turfmeter en Gezworen Wachter
2611 y65; 41 1686/11/17 Meinardus Thijssen Procureur
2612 y65; 45 1687/01/24 Jancke Scheerhagen
2613 y65; 47 1687/01/26 Jan Harmens Auckien Wierdts Alleen juwelen, geld en papieren beschreven en daar naast een kleine hoeveelheid linnengoed.
2614 y65; 50 1687/02/21 Aaltie Clases
2615 y65; 54 1687/03/03 Carel Lefebre Koopman (Tabaksverkoper) Zie nr. 2801. Beroep n.a.v. posten.
2616 y65; 58 1687/03/09 Sibrand Vermeulen Wijnkoper Een broer van Sibrand, Jan, als Mr. Chirurgijn in Oost Indie werkzaam.
2617 y65; 73 1687/03/21 Douwe Meinerts Koopman (Veekoopman) Korfmakersstraat Beroep n.a.v. posten.
2618 y65; 93 1687/04/04 Hendrick Pijters Schoenmaker Trijntie Clases Hiltie Meintes
2619 y65; 105 1687/04/21 Lieuwe Jelgers Kuiper Aaffke Theunis Nieuwestad, z.z. Wordt vervolgd op f. 138.
2620 y65; 114 1687/04/23 Grietie Hendricks Winkelierster Jan Feickes Bode van het Hof van Friesland Beroep Grietie n.a.v. posten. Curatores over de weeskinderen zijn Richaius Brackenburgh, Mr. schilder, en Claas Beerns, Mr. brouwer.
2621 y65; 122 1687/04/26 Pijter Pijters van Eecken
2622 y65; 124 1687/04/28 Jan Janssen Kruckman
2623 y65; 126 1687/04/30 Meinert Fransen Boer Klokslag Crediteuren (wegens huishuur) zijn Gerhard van Camminga en Catharina Victoria van Sternze.
2624 y65; 129 1687/07/01 Frederick Hovius Schooldienaar IJdtie Pijters
2625 y65; 141 1687/07/08 Galenus van Echten Burgerhopman en Chirurgijn Zie 2738.
2626 y65; 150 1687/07/26 Dirck Sibrandts Lensma Burgerhopman
2627 y65; 158 1687/07/28 Minne Hendricks Bieruma Kleermaker en (gewezen) Voogd van het Nieuwe Stads Weeshuis Maijke Wierdts Jancke Jeppes
2628 y65; 165 1687/08/02 Jan Rijckman Koffietapper In de 'Drie Friessen' 'Jan Rijckman in de Drie Friessen caffij getapt hebbende'.
2629 y65; 169 1687/09/21 Michael Noë Hellebaardier van de Stadhouder Anna Ester Savarij Exclusief de goederen die door Anna Ester Savaij bij het huwelijk zijn ingebracht.
2630 y65; 178 1687/09/22 Paulus Wijtses Smid
2631 y65; 180 1687/09/26 Gerhardus Flugger
2632 y65; 189 1688/01/16 Albart Abels Koekebakker en Voerman (?) Maaijke Cornelis Beroep (voerman) n.a.v. post op f. 191 'de gerechticheit van een reed op Groningen'.
2633 y65; 193 1688/03/07 Sioucke (Siuwke) Jeltes Rinnert Wijtses Tijmen Idses Boer
2634 y65; 201 1688/04/10 Johannes Haackma Bode (Stads-) Rixtie Sijtsma Inboedel reeds grotendeels bij boelgoed verkocht.
2635 y65; 204 1688/03/28 Jancke Rinnerts Lammert Jansen Bakker
2636 y65; 207 1688/04/13 Hessel Aijsma Kapitein
2637 y65; 209 1688/05/01 Janneke Willems Bartholomaeus Pijters Bartholomaeus 'uitlandich'.
2638 y65; 211 1688/05/16 Remkien (van) Hoitema Gerrijt IJpes
2639 y65; 223 1688/05/19 Tiaardt van der Lelij Zilversmid en Schilder Beroep (Schilder n.a.v.) posten. .Voet 420. Karskarel p. 136.
2640 y65; 231 1688/06/01 Catharina Crouser
2641 y65; 240 1688/06/27 Anneke Hendricks Thomas Jackson Sergeant Oosterstraat Ten verzoeke van de voogden van het N.S.W., ex testamento erfgenamen van Anneke.
2642 y65; 242 1688/07/04 Marten Wijmers Slotmaker Marijke Hanses Frouckien Jans
2643 y65; 250 1688/08/14 Anna van Loo
2644 y65; 257 1688/08/17 Jacob Philips
2645 y66; 1 1688/09/03 Siouckien Haijes Sioerdt Pijters Hendrick Hooghacker Zie Z31; 182 (Nr. 1181) en Z31; 137 (Nr. 1178).
2646 y66; 6 1688/09/28 Lambert Kanckelaar Schoenmaker Tijetske Harmens Geertruijdt Rotmans
2647 y66; 18 1688/10/04 Gerrijt Wijtses Korfmaker Frouckien Jans
2648 y66; 29 1688/11/12 Willem Hijlckes Hogeveen Ontvanger der boelgoederen binnen Leeuwarden (en Veenexploitant of -speculant) Voorstreek (tussen Vismarkt en Meelbrug) Beroep (aanvulling) n.a.v. posten. f. 41 Over de verkoop van een perceel hoogveen aan de noordkant van de Zandige Wijk door Willem Hijlckes Hogeveen aan Wigger Lammerts. (1681) Op volgende folio's nog meer transacties in percelen veen.
2649 y66; 98 1688/11/01 Richaeus van den Bos Advokaat , (gewezen) Vroedsman en Procureur Fiscaal van Leeuwarden Grietie Hansma Eewal Richeus van den Bos, geboren te Leeuwarden, promoveerde te Franeker in 1663. Op 23-3-1663 werd hij toegelaten als advokaat voor het Hof. Fiscaal van de stad en in 1673 vroedsman. Overleden op 4-11-1676. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 241.)
2650 y66; 120 1688/11/15 Arnold Verbuijs Schilder ('Kunstschilder') Zie Karstkarel 129. Voornaam wordt in acte niet vermeld.
2651 y66; 124 1688/11/19 Hans Bisschop
2652 y66; 128 1688/11/29 Johannes Postma Tabakverkoper Vliet
2653 y66; 131 1688/12/18 Neeltie IJpes Ate Hettes Korfmaker Korfmakersstraat
2654 y66; 140 1689/01/07 Geertie Anes Haije Jansen Kalkbrander Weaze Wordt vervolgd op f. 264. NB Geertie woonde samen met Haije Jansen. (Niet getrouwd!) Een deel van de beschreven goederen behoorde mede aan hem toe. Beroep n.a.v. posten.
2655 y66; 161 1689/01/16 Tiaardt Tiaardtsen Zandvoerder Geisske Pijters Vliet, z.z.
2656 y66; 168 1689/01/29 Lovijs Vreijenhowen (Freijenhoven) Herbergier (??) Beroep n.a.v. posten.
2657 y66; 176 1689/02/22 Sara Vierssen IJgram van Achlum Deurwaarder van de Staten van Friesland Heerestraat
2658 y66; 194 1689/02/29 Tijetske Adams Wijbe Jansen
2659 y66; 218 1689/03/04 Beernt van Heuwel Hospes Marrijtie Beerts De Drie Leeuwen Zie Nr. 2675. Met hospes wordt een herbergier/stalman bedoeld die blijkbaar speciaal toegerust was op het herbergen van militairen.
2660 y66; 235 1689/03/26 Geertruidt Dirck Martens
2661 y66; 239 1689/12/30 Jacob Philips Levij Handelaar in juwelen en edelstenen (juwelier) Rebecca Levij Beroep n.a.v. posten. 'dat deselve den behoorlijcken eedt om sulcks alles wel ende getrouwelijck te sullen doen aan handen van voors. here president op de Joodtsche manier de handt opde wet Mosis gelecht hebbende heeft gepraesteert.'
2662 y66; 252 1689/06/06 Sioerdtie Saskers Winkelierster Wijbe Claassen Vliet Beroep n.a.v. posten.
2663 y67; 1 1689/08/13 Lammert Carre Brouwer (?) Auckien Thijssen Beroep n.a.v. posten. Beschrijving oogt niet volledig.
2664 y67; 6 1689/08/19 Alegonda Schaap Gualtherus Plecker Predikant te Idaard
2665 y67; 13 1689/08/26 Lucia Sijdses Kruidenierster Hans Obbes Broersma Brouwer (?) Wijbe Ruijrdts Schierhuijs Brouwer (?) Zie Z30; 117. Beroepen n.a.v. posten. f. 20v. 30-4-1685 verkoopt Lucia Sijdses een brouwerij staande bij de blokhuisterpijp, alwaar de Druif uithangt. 2-7-1681 ondertrouwden Wijbe Ruijrdts brouwersgezel en Locijke Sijdtses weduwe van Hans Obbes (getr. 4-8-1681)
2666 y67; 24 1689/09/24 Antie Engelbarts Dienstmaagd
2667 y67; 26 1689/10/07 Cornelis Theunis Hoedemaker
2668 y67; 30 1689/10/08 Sophia Magdalena van Schwartsenburg N.N. Nauta
2669 y67; 35 1689/11/05 Trijntie Sijbouts Thomas Sioerts Jochum Inses
2670 y67; 41 1689/12/05 Theunis Aerents Bettie Sickes Alleen administratieve stukken beschreven.
2671 y67; 45 1690/02/03 Willemke Mullers Andries Reins Jacob Jacobs Recalff Deurwaarder van het Hof van Friesland NB genoemde Jacob Jacobs Recalff is niet dezelfde persoon als de advokaat en burgemeester Jacobus Recalf.
2672 y67; 59 1689/12/23 Pijter Holwarda Schilder (?) Beroep n.a.v. posten. Zie ook ondertrouwakte. (4-4-1674) NB een aantal posten betreft verf e.d. Kunst- of Huisschilder?
2673 y67; 61 1690/02/13 Frans Feddes Vliet 'Frans Feddes vrijgesel'.
2674 y67; 66 1690/03/19 Trijntie Harmens Michiel Budner Hellebaardier van de prins NB géén nieuw nummer op f. 69.
2675 y67; 74 1690/04/01 Marijtie Beerts Beernt van Heuwel Zie Nr. 2659.
2676 y67; 78 1690/04/08 Siouck Gerloffs
2677 y67; 80 1690/05/01 Levijntie Huijssens Abraham Le Bock (Bock, le)
2678 y67; 89 1690/05/10 Gerrijt Geerts Koemelker
2679 y67; 94 1690/07/08 Jan Morinas Schilder Zie Karstkarel p. 133.
2680 y67; 98 1690/07/15 Gatske Sijtses Dienstbode
2681 y67; 102 1690/07/18 Harmen Lammerts Beiaardier ('Klockspeelder') Jacobie Roeloffs
2682 y67; 107 1690/07/23 Douwe Thijssen
2683 y67; 110 1690/10/30 Sicke Wiersma
2684 y67; 114 1690/08/05 Hubert Grijsenaer
2685 y67; 117 1690/10/01 Abrahamus Caesarius Notaris NB beschrijving waarschijnlijk opgemaakt n.a.v. geschil tussen de kinderen van Abraham Caesarius.
2686 y67; 119 1690/10/20 Catharina Hendricks
2687 y67; 121 1690/11/03 Pijter Albarts Bakker
2688 y67; 129 1690/11/18 Andries Willems Tabaksverkoper Beroep n.a.v. posten.
2689 y67; 132 1690/11/28 Johan van Morgan Luitenant Maria van Loo Huisraad niet beschreven. Zoon Albart van Morgan 'reipublici causa absent . . in Yrlandt'. Maria van Loo is dochter van Albartus a Loo en Neeltje Rommerts Ulenburgh.
2690 y67; 137 1690/12/22 Gepcke Freercks f. 137 'Claas Freercks (naa Oost Indien vertrocken ende van sijn leven als doot voor alsnoch onbekent) . .'
2691 y67; 143 1690/12/29 Johannes van Minnen Antie Jans Harmenke Johannis
2692 y67; 149 1691/01/08 Machteltie Fockes Tiaardt Upkes Fons Isaack Hansen Bisschop Brouwer Droevendal, achter ('achter Droevendal aande vaarts wal') Op 17-4-1675 ondertrouwden Isaack Hanssen Bisschop brouwer en Machteltje Fockes weduwe van Tieert Upckes (getr. 2-5-1675). Op 17-10-1691 ondertrouwden IJsaack Hansen Biscop mr. brouwer en Jisk Upkes.
2693 y67; 160 1690/02/02 Hijlkien Tiallinghs Rienck Jans Gardenier Canbuurster Opvaart, bij de
2694 y67; 171 1691/03/02 Hemke Tietes Bleker en Koemelker Hoeksterpoort Beroep (koemelker) n.a.v. posten.
2695 y67; 211 1691/03/16 Tijtie Teeckes Eele Heeres Roeleff Storm Convooimeester
2696 y67; 220 1691/03/18 Jaquelijn Fransen N.N. Garentwijnder Beroep n.a.v. posten. f. 220 'een tweernmeulen cum annexis' in de winkel, waarin verder garen en ongesponnen wol.
2697 y67; 225 1691/04/06 Claas Jochums Hoedemaker
2698 y67; 231 1691/04/27 Joost Rijsbeeck Distilateur Betreft de goederen die Rijsbeeck met zijn compagnon Cornelis Inthema, distilateur, in gemeenschappelijke eigendom heeft. Zie 2703.
2699 y67; 234 1691/05/29 Reintie Siouckes Boote Pijters Schipper op Harlingen Vliet Beroep n.a.v. posten.
2700 y67; 240 1691/07/04 Pier Piers Bakker
2701 y67; 244 1691/07/06 Fedde Sibrants Gortmaker en Kruidenier Jetske Siercks Elbrich Jacobs Antie Wijbrens Camstraburen Beroep (kruidenier) n.a.v. posten.
2702 y67; 260 1691/07/07 Joukien Quirijns Vroedvrouw Opgemaakt op verzoek van Joukien i.v.m. haar slechte gezondheid. (t.b.v. testament?).Zie 2703.
2703 y67; 270 1691/07/10 Cornelis Inthema Geertruijdt Rijsbeeck Zie 2702 en 2698.
2704 y68; 1 1691/07/16 Gerlske Pijters Tiaardt Tiaardts Zandvoerder Vliet
2705 y68; 7 1691/07/23 Wouter Wouters Popmaker
2706 y68; 12 1691/08/24 Jan Jansen Jellema Provenier St. Anthony Gasthuis
2707 y68; 16 1691/09/07 Hendrick Pijters Bakker
2708 y68; 23 1691/09/15 Ansck Clases Age IJtes Bakker te Harlingen
2709 y68; 29 1691/09/26 Pijter Hijlckes Oosterdijck
2710 y68; 38 1691/10/16 Johannes Braaxma Chirurgijn
2711 y68; 43 1691/11/07 Cornelia van der Veere Jochum Hoppers Chirurgijn (Leger-) (?) Beroep n.a.v. posten.
2712 y68; 46 1691/11/13 Jacomina van Campen
2713 y68; 52 1691/12/01 Joannes van Holst Predikant
2714 y68; 63 1691/12/15 Jacob Tijercks Bakker Antie Tijetses
2715 y68; 73 1691/12/15 Henricus Beilanus Kapitein
2716 y68; 92 1691/12/21 Douwe Sickes Schaap Berberke Clases
2717 y68; 98 1691/12/30 Francois de Swart Burgemeester en Gedeputeerde Staat (Gewezen) en Apotheker Maria Harmens van Ringlenbergh Grietie Brantsma Eelckien Kann Vismarkt, bij de (waar de Pauw uithangt) Wordt vervolgd op f. 269. Beroep (apotheker) n.a.v. posten.
2718 y68; 132 1692/01/07 Harmannus Gaickema Chirurgijn en Burgerhopman Petronella de Swart Wordt vervolgd op f. 229. Zie tevens nr. 2717.
2719 y68; 141 1692/01/05 Sara Clasen Jaan Jeppes Eelcke Clasen Trekschipper op Harlingen (?) Beroep n.a.v. posten.
2720 y68; 152 1692/01/13 Ate Jenties Schuitevoerder Liskien Luijtiens
2721 y68; 159 1692/01/26 Tijerck Riemers Koopman (Winkelier) Antie Jacobs Olde Galileen Beroep (Winkelier) n.a.v. posten.
2722 y68; 164 1692/02/25 Rinske IJpes Sentie Clasen Leenard Giessen Koopman/winkelier in katoenen en linnen stoffen, kant en fournituren. Vliet, n.z. Beroep n.a.v. posten.
2723 y68; 181 1692/03/04 Elisabeth Forssenburgh Jan Coijer
2724 y68; 184 1692/03/08 Hijlckien Claessen Lambartus Dronrijp Boekverkoper
2725 y68; 192 1692/03/10 Hiltie Minnes Claas Hessels Boer Cammingaburg, achter Beroep n.a.v. posten.
2726 y68; 199 1692/03/26 Corneliske Harmens
2727 y68; 201 1692/03/30 Jurrien Gatses Boer Hiske Goslijcks Appollonia Halbes Klokslag
2728 y68; 207 1692/03/31 Salomon Jans Schoenlapper Vliet Beroep n.a.v. posten.
2729 y68; 211 1692/04/08 Aathie Thijssen Aame Jenties Prins
2730 y68; 220 1692/04/13 Jetso van Stiensma Kapitein Alida Geertruijdt Brentholt
2731 y68; 234 1692/03/26 Jeepke van Lijcklama (a Nijeholt) Johannes van Glinstra Advokaat, Raad van het Hof van Friesland (eerste en presiderende) Zie nrs. 2388 en 2389. (Bijzonderheden over Glinstra bij nr. 2388.).Alleen zilverwerk, tafel- en bedlinnen, contanten en waardepapieren e.d. beschreven.
2732 y69; 1 1692/04/21 Marijtie Jans Sicke Schaap Deurwaarder van G.S. Taco Minnes Scheltinga
2733 y69; 7 1692/04/26 Willem Willems Torenblazer (gewezen) en Provenier St. Anthony Gasthuis
2734 y69; 10 1692/04/29 Trijntie Tania Minne Teeckes Scheltinga Koopman
2735 y69; 18 1692/04/30 Willem Andrijs Koekebakker Rixties Bootes Idema
2736 y69; 21 1692/05/03 Tialcke Tiallingij Schoenmaker
2737 y69; 23 1692/05/19 Jacob Warners Bakker Trijntie Bauckes Grietie Sioerts
2738 y69; 34 1692 Galenus van Echten Chirurgijn Zie 2625.
2739 y69; 30 1692/06/15 Beernt Jansen Poortwachter van St. Jacobspoort. Tijttie Jacobs
2740 y69; 50 1692/06/18 Uijlcke IJckes Boer Klokslag
2741 y69; 56 1692/06/29 Gellius Gratema Schrijver van een Compagnie (substituut) Margareta Drenhuijsen
2742 y69; 65 1692/07/19 Saapke Pijters Jan Clasen Harmen Jacobs Boer Vliet Beroep n.a.v. posten.
2743 y69; 70 1692/08/24 Marijke Hastingh Pijter Pluijsaart
2744 y69; 77 1692/09/26 Foeckien Leeukes Willem van Minnen Pijter Crans Onderwachtmeester der stad en Winkelier Beroep (winkelier) n.a.v. posten.
2745 y69; 90 1692/09/28 Bartel Riencks Gardenier Fopkien Siouckes Vliet Beroep n.a.v. posten. f. 95 'eenige vrugten op den velde staande als wortelen, rapen, boonen, pastenaaken, bietewortelen, sijpelen etc.'
2746 y69; 98 1692/11/14 Jacobus Hagenaar Boekverkoper Trijntie Willems
2747 y69; 105 1692/11/21 Johannes Gerrijts Plet Herbergier (Hospes) De Seven Starren
2748 y69; 108 1692/11/22 Abraham Bloemert Blikslager Zie 2751.
2749 y69; 112 1692/11/28 Ernst Willem Theben Advokaat Helena Maria Spitholt Theben op 12-4-1681 voor het Hof als advokaat toegelaten. Gestorven 14-10-1692. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 314.).Ernst Theben waarschijnlijk afkomstig uit Schutrup, Duitsland.
2750 y69; 121 1692/11/29 Jelle Rinnerts Geringa Wachtmeester Lolckien Fransen Fopma
2751 y69; 134 1692/11/30 Abraham Bloemart Blikslager Zie 2748. Betreft de inhoud van de 'potkast' die door Bloemart gehuurd werd. NB deze was dus bij 2748 niet beschreven.
2752 y69; 137 1692/12/12 IJtie Tiallinghs Abraham Peterson Abraham Peterson 'tegenwoordich in 's Landschaps werckhuijs in detentie sittende'.
2753 y69; 140 1693/01/03 Jacob Jacobs Tambuser Vroedsman en Lakenbereider /-koper Trijntie Woldurp Herenwaltje ('Aardenwaltie' of 'Raadhuijsburghwal') Wordt vervolgd op f. 180. Beroep lakenbereider / -koper n.a.v. posten. Waarschijnlijk soort koopman/industrieel. Had verscheidene persen en getouwen in zijn bezit.
2754 y69; 159 1693/01/07 Trijntie Hendricks Coert (Coenraad) Sijbes (?) Marten Louwerens
2755 y69; 164 1693/01/14 Jacobus van der Gracht Wijnkoper Zie nr. 2354. Beroep (Wijnkoper) aldaar.
2756 y69; 169 1693/01/23 Beernt Harmens Timmermansknecht en Winkelier Beroep (winkelier) n.a.v. posten.
2757 y69; 173 1693/01/24 Wouter de Haan Bode van G.S. (extraordinaris) Elisabath Christoffer Muller Grachtswal achter Droevendal
2758 y69; 183 1693/01/30 Romkien Hennes Pijter Steffens Bakker
2759 y69; 187 1693/02/04 Jacob Jacobs
2760 y69; 191 1693/02/13 Fedde Sibrands (Jr.) Schoenmaker Antie Wijbrants
2761 y69; 204 1693/03/21 Taco Sijgers ter Borgh Majoor Theodora Margareta van Camminga
2762 y69; 216 1693/05/09 Gabriel de Rocqueval Ritmeester Anna Maria de Laignier
2763 y69; 233 1693/05/13 Rieme Tiaardts Folkert Pijters
2764 y69; 236 1693/05/22 Jan Pijters Olde Galileen
2765 y69; 239 1693/05/29 Geertie Sijmens Gellius Boltsma Advokaat Boltsma 10-11-1662 als advokaat voor het Hof toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 239a.)
2766 y70; 1 1693/06/13 Mathijs Hendricks van der Cloots Koopman/winkelier in bier, wijn, specerijen en andere kruidenierswaren.
2767 y70; 12 1693/06/19 Nanke Freercks Monte Joost Bantert Adjudant
2768 y70; 18 1693/06/21 Nicolaus Duphlou
2769 y70; 20 1693/07/03 Jancke Scheerhagen
2770 y70; 23 1693/07/31 Petronella van Wildenraad Anthonij Engelbart Kelderman Faandrig
2771 y70; 28 1693/08/23 Age Heins Kalk- en Steenverkoper Baukien Arriens Baukien Piers Nieuwestad n.z. Wordt vervolgd op f. 61.
2772 y70; 49 1693/09/29 Maria Rispens Johannes van Peima Advokaat Op 20-9-1682 als advokaat voor het Hof toegelaten. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 319.)
2773 y70; 64 1693/10/05 Tijttie Teeckes Eele Heeres Roeloff Storm Convooimeester Inboedel reeds bij boelgoed verkocht.
2774 y70; 68 1693/10/12 Claas Fonck Slotmaker en IJzerkramer Trijntie IJmes Beroep (ijzerkramer) n.a.v. posten.
2775 y70; 81 1693/10/17 Isaack Staphorstius Deurwaarder van het Hof van Friesland Aaffke Harmens
2776 y70; 93 1693/10/18 Trijntie Pijters Claas Sijmens Feije Hansen
2777 y70; 99 1693/10/19 Edzard (Idzard) Duco van Harinxma toe Sloten Lucia Helena van Scheltema Put, bij de Wordt vervolgd op f. 234. Betreft mede de (fidei commissaire) goederen die de familie gezamelijk toebehoren. Zo te zien niet geïnventariseerd zijn goederen die zich in (een buiten te?) Hallum bevonden. (Zie f. 111.)
2778 y70; 115 1693/10/23 Trijntie Riencks Jacob Obbes Pier Wopkes Boer Spanjaardslaan (bij het Lazerushuis'
2779 y70; 126 1693/11/02 Catharina de Bocq
2780 y70; 134 1693/11/08 Anna Reen Isaack de Grauw Linnenkoper Beroep n.a.v. posten.
2781 y70; 152 1693/11/21 Sijke Fransen Tiaardt Hendricks Stalman Ruiterskwartier
2782 y70; 158 1693/11/23 Adrianus Visscherij Notaris
2783 y70; 163 1693/11/27 Anna Outgers Gabriel Kutsch Secretaris van G.S.
2784 y70; 186 1693/11/30 Johannes Lamberti Bakker Aaltie Cornelis
2785 y70; 196 1693/12/09 Nicolaus Inia Notaris Claaske Spanhemius Zie 2786. Inboedel reeds bij boelgoed verkocht. Alleen instrumenten, contanten en zilverwerk beschreven. Nicolaus Inia is zoon van de gewezen hopman (en brouwer) Dirck Gideons Inia.
2786 y70; 205 1693/12/11 IJdtie Groen Sijtse Spanhemius Zie 2785.
2787 y70; 220 1694/01/17 IJbella IJda de Tiara Ten verzoeke van de voogden van het Franeker Weeshuis, ex testamento erfgenaam van IJbella de Tiara.
2788 y70; 242 1694/01/16 Anthonius Luijrtsma Boekverkoper Aechtie Meinsma
2789 y70; 263 1694/01/29 Lucia van Unia N.N. Sissingh
2790 y70; 270 1694/01/30 Petrus Mellema Advokaat en Burgemeester (gewezen) en Pensionaris der stad (gewezen) Sophia Domans Sijtske Hansma Petrus Mellema, geboren te Leeuwarden, promoveerde te Franeker in 1659. Op 4-9-1659 werd hij toegelaten als advokaat voor het Hof. In 1686 burgerhopman, in 1679 vroedsman, in 1684-86 burgemeester, en in 1687 Pensionaris van Leeuwarden. Overleden 25-12-1693, 54 jaar oud. Begraven te Veenwouden, waar hij een buitenplaats had. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 233.)
2791 y71; 1 1694/02/19 Trijntie Stevens Buijrte Hedsart Halbes Koopman
2792 y71; 29 1694/03/20 Enno Ruijrts Jellersma Chirurgijn, Distillateur en Vleeshouwer Harmentie Harmens Auckien Hillebrants Ruiterskwartier ('alwaar de distilleerkeetel in de gevel staat') Beroepen n.a.v. posten. NB let op merkwaardige combinatie. (NB vleeshouwerij duidelijk belangrijkste bron van inkomsten)
2793 y71; 42 1694/02/23 Rein Rengers Leerbereider (Leertouwer) en Burgerfaandrig Claaske Geerts
2794 y71; 50 1694/03/27 Eelckien Pijters Jan Pijters Boer Klokslag
2795 y71; 57 1694/04/03 Trijntie Jans Hendrick Clasen Claas van Weerens Cornet en Wijnkoper Zie Z30; 130 (Nr. 1157) Beroep (wijnkoper) n.a.v. posten. Mogelijk tevens herbergier of tabaksverkoper.
2796 y71; 83 1694/04/25 Tijerck Mensenburgh Schepen (oud)
2797 y71; 102 1694/05/01 Uble Hillebrants Boer Sibeltie Clasen Klokslag
2798 y71; 109 1694/05/24 Geertie Theunis Jacobus Moulaart Wijtse Pijters Wirdumerpoort, bij de
2799 y71; 114 1694/06/07 Christina Dronrijp Nieuwesteeg
2800 y71; 130 1694/06/04 Jancke Thobias Tiallingh Ruijrts Wijtse Hortsma Tabaksverkoper (?) Beroep (onzeker) n.a.v. posten.
2801 y71; 140 1694/06/19 Carel Lefebvre Provenier (Gewezen Tabaksverkoper) Aaltie Hendricks St. Anthnoy Gasthuis Zie nr. 2615. (Aldaar beroep tabaksverkoper.)
2802 y71; 146 1694/07/03 Sasker Willems Gardenier Aaffke Jacobs Doedtie Sannes Olde Galileën
2803 y71; 153 1694/07/10 Folkert Sipkes Gortmaker
2804 y71; 157 1694/08/02 Daniel Amstenrad Wijnkoper (?) Beroep (onzeker) n.a.v. posten. Mogelijk anders, bijv. herbergier of apotheker.
2805 y71; 160 1694/11/05 Lijsbettie Rossum Jacobus Revius Predikant te Holwerd
2806 y71; 169 1694/11/15 Sijke Jacobs Michiel Jans Boterhoek
2807 y71; 173 1694/12/20 Gerloff Hillebrants Boer Klokslag
2808 y71; 179 1694/12/28 Isabella Sibilla van Uukel Johan Rudolph Stockert Kapitein
2809 y71; 184 1695/01/10 Teetske Haijes Harmanus Douwes Schoenmaker
2810 y71; 188 1695/01/13 Lijsbettie Jacobs Bosman Sijmen Clasen
2811 y71; 194 1695/01/16 Ida Lusana van Wissema Gellius Wibrandus van Jongestall Grietman van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde Wordt vervolgd op f. 261. Betreft alleen de inboedel die zich in het pied a terre in Leeuwarden bevond.
2812 y71; 205 1695/01/19 Thomas Hansen van Drammen Provenier St. Anthony Gasthuis Thomas Hansen van Drammen geboortich uijt Deenemarcken Zie ook archief S.A.G. inv. nr. 607.
2813 y71; 211 1695/01/30 Hendrick Geerts Appoincteerde Olde Galileën
2814 y71; 215 1695/01/25 Jacob Pijters Bakker Baukien Foppes
2815 y71; 225 1695/03/11 IJmkien Keimpes Haringh Hillebrants Boer Klokslag
2816 y71; 231 1695/04/08 Claas Ates Mouter Grietie IJwes Valck
2817 y71; 238 1695/04/10 Johannes Wilgenrijs Notaris
2818 y71; 242 1695/04/27 Anna Maria Albarts Hendrick de Fries Kleermaker
2819 y71; 245 1695/04/29 Harmen Rutgers Soldaat Harmen 'in s' landts dienst te velde sijnde achtergelaten'.
2820 y71; 248 1695/05/13 Gerrijtie IJpes Albart Johannis Linnenwever
2821 y71; 253 1695/05/28 Douwe IJges
2822 y71; 259 1695/06/20 Sent Clasen Schoenmaker
2823 y72; 1 1698/03/17 Margareta van Walta Johan Coenders Kapitein van de lijfwacht te voet van de prins van Nassau Nieuwestad z.z.
2824 y72; 46 1698/03/19 Jacobus de Backer
2825 y72; 50 1698/04/21 Wilhelmus Eelsma Bode van de Staten van Friesland
2826 y72; 53 1698/05/23 Pijter Gauckes Boer Klokslag
2827 y72; 55 1698/04/27 Pijter Pijters Rinia
2828 y72; 58 1698/04/28 Jan Noordstra
2829 y72; 62 1698/05/03 Aarnt Willems
2830 y72; 64 1698/05/09 Philippus Dues Winkelier in koffie en thee Sara Beerns Beroep n.a.v. posten.
2831 y72; 67 1698/05/19 Jan Huberts van Emmenes Schepen
2832 y72; 75 1698/06/17 Johannes Foppes Zilversmid Jancke Thomas Voet 413.
2833 y72; 84 1698/08/29 Nicolaus Mensma Zilversmid Catharina Meurs Zie 2834. Beroep n.a.v. posten. Zie Voet 425. Gedeeltelijk getaxeerd.
2834 y72; 88v. 1698/11/02 Nicolaus Mensma Zilversmid Catharina Meurs Zie 2833. Deze inventaris is gedeeltelijk gelijk aan de vorige maar er zijn ook verschillen. De hoeveelheid schilderijen en koffie- en theegoed die hier vermeld wordt is groter.
2835 y72; 95 1698/09 Grijtie Kuijnder Tiaardt van der Lelij Zilversmid Voet 420. Beschrijving betreft zo te zien alleen de goederen van Grijtie Kuijnder en niet die van Van der Lelij.
2836 y72; 100 1698/11/07 Antie Foppes Oene Monsma Zwaardveger Beroep n.a.v. posten.
2837 y72; 113 1698/11/09 Freerck Hendricks Koopman (Winkelier in kruidenierswaren, tabak e.d.) Sara Hansen Heiltie Gerrijts Beroep (aanvulling) n.a.v. posten.
2838 y72; 123 1698/11/24 Grijtie Ates Albart Jans Winkelier in stoffen en fournituren Vliet n.z. Beroep n.a.v. posten.
2839 y72; 132 1698/11/30 Auckien Liummes Sioerdt Aleffs Winkelier in stoffen (laken- en linnenkoper) Beroep n.a.v. posten.
2840 y72; 147 1698/12/05 Anna Rutgers Arrien Mensma Zilversmid Wordt vervolgd op f. 188. Voet 428
2841 y72; 155 1698/12/08 Rinske Jans Hauxma
2842 y72; 160 1699/01/03 Jaitske Wigmana Jan Tiaardts
2843 y72; 164 1699/01/24 Tiaardt Forssenburgh Steenhouwer Margaretha Renici
2844 y72; 181 1699/01/30 IJbeltie Taeckles Anne Anes Tiaardt Melles Koopman in zuivel en graan Beroep n.a.v. posten.
2845 y72; 191 1699/02/02 Stoffel Wijtses Antie Pijters Jacobijner Kerkhof
2846 y72; 195 1699/02/13 Aaffke Jans
2847 y72; 196 1699/02/20 Jan Dircks Brouwer Attie Sijbes 2-6-1676 ondertrouwden voor het gerecht Jan Dircks brouwer en A(e)tje Sijbes (getr. 17-6-1676).
2848 y72; 204 1699/02/28 Barbar Jans Barbar lid van de Waterlandse Gemeente. (Doopsgezind)
2849 y72; 209 1699/03/06 Meije Douwes Trijntie Olpherts y72a (1699-1701)
2850 y72a; 1 1699/03/21 Catharina Adolphs Cornelis Cornelis Trompetter Ten verzoeke van de voogden van NSW en NH diaconie, ex testamento erfgenamen.
2851 y72a; 7 1699/04/18 Meinte Romkes Haakmaker Beroep n.a.v. posten.
2852 y72a; 12 1699/04/24 Hendrick Lucas Aarningh Frouckien Gotes Aarningh waarschijnlijk afkomstig uit Tillicht in Twente.
2853 y72a; 17 1699/07/19 Meinard Bennema Notaris Maijke Gerrijts
2854 y72a; 30 1699/08/18 Frans Dircks Provenier St. Anthony Gasthuis
2855 y72a; 34 1699/07/24 Egbert Andrijs Appoincteerde
2856 y72a; 37 1699/08/03 Auckien Hillebrants Enno Ruijrdts Jellersma
2857 y72a; 41 1699/11/17 Pier Joosten Boer Geertie Hendricks Vierhuis ('Vierhuizen onder de klockslach)
2858 y72a; 47 1699/12/01 Adriaantie Baltus Tarquinius Wemerus Sacro sancti ministerii candidatus Martijn Hambeeck
2859 y72a; 52 1699/12/05 Assuerus van Grovestins Raad van het Hof van Friesland (eerste) NB niet in GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58. Mogelijk voor zijn benoeming tot Raadsheer geen carriere in de advokatuur gehad.
2860 y72a; 70 1700/01/08 Elisabeth Stellingwerff Livius Wisselpenningh Advokaat en Burgerfaandrig Sijtse Douwes Winsemius Zie 2864. Wisselpenningh geboren te Leeuwarden, gepromoveerd in 1669, werd op 25-10-1669 als advokaat voor het Hof toegelaten. Daarna ook burgerfaandrig geweest. Overleden op 25-1-1683. (GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58, p. 275.)
2861 y72a; 78 1700/01/19 Pijter Jacobs Boer Liskien Harmens Klokslag
2862 y72a; 87 1700/01/26 Elisabeth Adius Quirijn de Blauw Raad (ordinaris) in het Hof van Friesland St. Jacobsstraat NB niet in GAL, Stedelijke Bibliotheek, G58.
2863 y72a; 106 1700/01/31 Oeno Grovestins Grietman van Hennaarderadeel Betreft alleen documenten.
2864 y72a; 109 1700/02/06 Cornelia Wisselpenningh Zie 2860.
2865 y72a; 113 1700/03/14 Johannes Pijters Brouwer Betreft enige planken waarover voor het gerecht proces wordt gevoerd.
2866 y72a; 115 1700/04/24 Siuwke Wijbrens Jacob Sijdses Brouwer Schavernek Zie Z31; 48 (nr. 1169).Op 7-1-1682 ondertrouwden Jacob Sijdses brouwer en Sioucke Wijbrens (getr. 22-1-1682).
2867 y72a; 124 1700/04/27 N.N. Hotse Gerrijts
2868 y72a; 126 1700/07/19 Sibilla Jongestal Arnold Vierssen Grietman van Haskerland Betreft alleen kleding e.d.
2869 y72a; 128 1700/09/29 Trijntie Minnen Marten Pijters Lutor Metselaar Weaze ('aan het bruchie')
2870 y72a; 141 1700/09/03 Leertie Harmens Jan Heeres Bakker op Ameland
2871 y72a; 144 1700/11/06 Albert Thomas Reiger Koopman in ijzerwaren Maria Reddingius Specificatie beroep n.a.v. posten.
2872 y72a; 157 1700/11/28 Focke Idses Trekschipper op Dokkum Siuwke Jans Beroep n.a.v. posten. (Zie lijst Faber)

>> begin