>> HOMEpage

Wenplakken fan de Fryske adel yn 1632

Ph.H. Breuker, in: Ut 'e smidte, Fryske Akademy, juni 1980, 16-17
Met toestemming van de auteur overgenomen en bewerkt voor internet door M.H.H. Engels, januari 2011
[Waar de Friese adel woonde in 1632]


It falt lang net altyd ta en fyn út wêr't de adel yn de santjinde ieu (en earder) wenne hat en wa't dêr ta hearden. In seldsume trochsneed jout de list fan lju dy't frege waarden foar de begraffenis fan steedhâlder Ernst Casimir (Inv. A23-IV3, Ken. húsargyf Den Haach). It fersyk dêr't trije boaden mei op in paad gongen is sa:

Naedemael wy, volgens t' Christlicke gebruicke, geresolveert sijn, t' licham van Wijlen den Welgebooren onsen Veelbeminden heer, Gemael en Vader, Ernst Casimier Grave tot Nassau, Stadhouder in Vriesland, Christsal. gedachtenis, op den 3 Januarij, omtrent 9 uijren, voor den noen, alhier ter aerden te besteeden, Soo versoeken wy seer vriendelick deese hieronder benoembde Heeren en Edelluijden dat haer Ed. believen wille derselver tijt sich alhier te vinden en welgemelten onsen Ghemaal en heer Vader Sal. die laeste eere te bewijsen, Waeraen ons eere en vriendschap geschieden sall die wy by allen occurrentien terkennen niet manqueren sullen;
Signatum Lewarden den 17Xber [desimber] 1632
Sophie [en] Henrich g. zu Nassau

De iene boade bereizge it noardeasten, de oare it noardwesten en in tredden it suden en meiinoar fregen se sa: