>> HOMEpage

Burgemeesters Workum vóór 1632 & vroedschap en burgemeesters 1632-1795

Bronnen:
Recesboek Workum (Tresoar toegang 13-44 inv. nr. 38: 1617-1632; Classisboek Bolsward-Workum 1600-1633; * aanvullingen door Bernhard van Haersma Buma en Gerard Mast
De stêd Warkum, red. G. Bakker, Boalsert 1967, blz. 32-41.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2015


b. = burgemeester c.b. = classisboek m.b. = mede burgemeester, o.b. = oud burgemeester, p.b. = presiderend burgemeester
• Jacob Cornelis quaclap 5-5-1607 b.
• *Ulbert Allez 132-2-1613 b. (Won. 8, 1611-1614, 298v)
• Broer Cornelis c.b. 10 mei 1613, c.b. 24 april 1615, c.b. 23 april 1616, *1620 b. (Chronyk Winsemius 1622), c.b. 6 juni 1623; 9-4-1618 p.b., 16-4-1618 p.b., 29-1-1619 m.b., 28-2-1620 p.b., 15-4-1622 p.b., 30-4-1623 o.b., 25-4-1628 p.b., 13-4-1627 p.b., 4-5-1627 p.b., 25-4-1628 p.b., 16-5-1628 p.b., 27-5-1632 o.b.
• Haringh Robijns 27-4-1619 p.b.
• *Sipcke Segers 25-1-1621 b. (Charterboek V, 264)
• Albert Thomasz. 6-3-1621 p.b.
• Epe Augustini/*Augustinusz. Algera 26-6-1622 p.b., 2-12-1622 p.b., 13-5-1623 p.b., 24-4-1624 m.b., 17-11-1624 b., 16-12-1624 p.b., 6-10-1626 p.b., 12-10-1626 p.b., *5-5-1627 b. (Won. 17 f 253v), 9-5-1627 p.b., 23-11-1627 p.b., 27-11-1627 m.b., 27-5-1628 m.b., 2-1-1629 p.b., 20-7-1629 p.b., 4-3-1630 m.b., 8-5-1631 b., 17-5-1631 p.b.
• Thonis Joestz. 8-8-1622 p.b., 9-8-1623 b., 5-12-1623 b.
• Sipcke Seegersz./Siegersz. 18[?]-3-1623 b., 4-12-1623 b., 3-4-1624 p.b., 5-10-1624 m.b.
• Pier Ates 12-1-1624 p.b.
• Epo Jetties 12-2-1624 b.
• Hette Sybrandts 2.-1-1625 b., 16-3-1625 m.b., 30-4-1625 p.b., 31-3-1626 p.b., 30-10-1628 p.b., 7-5-1631 b.
• Hettie Foklezn. 11-2-1625 m.b.
• Eelke Fetthiez. 3-1-1626 p.b., 17-2-1627 m.b., 29-12-1627 m.b.
• Douwe Wybrants 20-12-1626 m.b., 31-3-1628 p.b., 4-12-1629 m.b., 6-3-1630 p.b., 8-4-1630 p.b., 21-3-1631 p.b.
• Reyner Allertsz. (*Raarda) 29-12-1627 m.b., 24-3-1628 p.b., *c.b. 1630 o.b., *1632 o.b. (Nedergerecht Workum 274, Hyp.boek f 227, HK)
• Jacob Cornelisz. 12-11-1627 o.b., 12-11-1627 o.b., 15-5-1629 o.b., 7-6-1631 o.b.
• Jr. Frederich van Inthiema 1-11-1626 p.b.
• Gattie Fokeles van den Bergh 9-1-1627 m.b., 27-1-1627 m.b., 2-6-1627 o.b., 29-4-1632 o.b.
• Cornelis Hendricks 17-2-1627 m.b., 13-4-1627 m.b.
• Alle Reyns 6-9-1627 m.b.
• Alle Robijnsz. 8-12-1627 p.b., 29-12-1627 m.b., 23-5-1628 m.b., 17-12-1628 p.b., 15-5-1629 m.b., 20-4-1630 m.b., *3-3-1632 p.b. (Nedergerecht Workum, gerecht. trouwboek H.K.), 25-3-1632 m.b.
• Ete/Itte Siouckes 15-4-1629, p.b., 15-5-1629 m.b., 29-10-1629 p.b.
• *Tyaert Lyeuwes 12-5-1630 p.b. (coll. wapenfiches Heerma van Voss, Tresoar nr. 192) • Hidde Tymens 6-3-1631 b., 21-3-1631 b., 22-12-1631 p.b., 12-1-1632 b.


G. Bakker, LEDEN FAN DE WARKUMER FROEDSKIP
TUSKEN 1632 EN 1795
De list fan reginten fan Warkum út de jierren 1632-1795, dy't
Siemelink publisearre yn syn "Geschiedenis van de Stad Workum",
is spitigernôch net folslein. De reden hjirfan is, dat hy de Warkumer
resolúsjeboeken net brûkt hat. Hie Siemelink dat wol dien, dan hie
hy in folsleine list gearstalle kinnen.
Sûnt 1637 oant 1795 ta hat yn Warkum de Oranjepartij sûnder
ûnderbrekking it regear yn hannen hawn. Lieders fan dizze partij
en ek fortsjinwurdigers fan de steedhâlder yn it stedsbistjûr binne
Reinolt van Inthiema (oant 1646), Frederik van Inthiema (1646-
1697), Frederik van Sloterdijk (1728-1755), Herman van Sloterdijk
(1755-1779), Eco de Wendt (1780-1782), Petrus Camper (1782-
1789) en Daniël Bonifacius van der Haer Heer van Camper Nieu-
landt (1785-1795).
Dan noch in inkele technyske opmerking. It jier 1632 is as bigjin
nommen, om't yn dat jier de resolúsjeboeken bigjinne en ûnûnder-
brutsen trochrinne oant 1795. Ut de tiid foar 1632 soe sa hjir en dêr
noch wol in inkele namme to finen wêze, mar oars net as by hege
útsûndering.
It jiertal oan it bigjin fan de rigel jowt foar de dêrefter en
dêrûnder steande nammen it jier oan, dat de neamde persoanen
yn de froedskip komme. Daliks efter eltse namme stiet it jiertal
fan de ein fan de sitting, dat ek it jier fan forstjêrren is, as der
net in opmerking by stiet. Foar de jierren 1632-'35 is it noch
yngewikkelder, om't de leden fan de froedskip doe elts jier opnij
bineamd waerden. Ek dat is oanjown mei jiertallen. Efter in part fan
de nammen fynt de lezer dan ek noch de letter B mei dêrefter wer
jiertallen, d.w.s. de neamde persoan hat boargemaster west yn dy
jierren
. Foar de gong fan saken by de bineaming fan froedskipsleden
en boargemasters kin men myn beide foargeande artikels ried-
plachtsje.
* Correcties 18-8-2015 bijgedragen door Bernhard van Haersma Buma

1632 Jan Claessen Vollenhoof. 1633 en 1633-'37. B 1636-'37.
Michiel Pieters. 1637.
Douwe Wybrants. 1637. B 1632.
Sible Jackles. 1635.
Robyn Heris. 1640.
Lenert Tyssen. ± 1655. B 1638-'41.
Sicke Wijtties. 1635 en 1637-'64.
Cornelis Hendrix. 1035 en 1637-'55. B 1632-'33, '37-'39 en '42-'45.
Sipke Sitties. 1660. B 1636, '38-'41, '45-'48 en '50-'53.
Pier Seerps. 1635 en '38-'58. B 1645-'46, '48-'51 en '56-'58.
Ellert Lieuwes. 1635 en '37-'53. B 1632-'35, '37-'39 en '41-'44.
Reyner Tijmens. 1632 en 1645-'53. B 1648-'51.
Eelcke Fetties. 1652, B 1632-'37, '44-'47 en '52.
Doyttie Robijns. 1653. B 1636, '38, '42-'45, '47-'50 en '52-'53.
Lolle Lollis. 1635 en 1637-'53.
Hendrick Jans(en). 1635 en 1637-'52. B 1634-'35, '37-'38, '40-'43 en '47-'50.
Reinolt van Inthiema. 1635 en 1637-'46. B 1632-'35 en '37-'40.
Anske Hanckis. 1647.
Rinnert Sioerdts (Juckema). 1633 en 1636-'45.
Reiner Allerts. 1644. B 1634-'37.
Rein Oegis. 1635 en 1637-'38.
Hidde Tymens. 1638. B 1632-'37.
Claes Jans. 1633 en 1636-'37.
Lolle Oegis Algera. 1633 en 1637.
Bocke Sipkes. 1632 en 1636-'37.
Albert Tomas. 1632.
Jan Igis. 1632.
Sipcke Eelckis. 1633.
Hette Sijbrants. 1634. B 1632.
Gerben Tietis. 1634.
Alle Robijns. 1634. B 1632-'33.
Gerrit Jans. 1635.
Gerrit Segers. 1635.

1633 Pieter Winckis. 1635 en '37-'52. B 1633-'35, '37-'40, '44-'47 en '49-'51.
Simen Assis. 1637 en 1652-±'70*1666. B 1658-'59.
Rinner Ulbets (Basco). 1670. B 1633-'37, '45-'48, '51-'54, '57-'60 en '62-'65.
Jaen Wijbis. 1636.

1634 Pompeus Dominia*Dominici Walrich. 1637. B 1637.
Lieuwe Bottis. 1637.
Bintcke Epckis. 1635 en 1637-'45. B 1643-'45.
Cornelis Symens. 1650 (ûntslach nommen).
Piebo Jacobs. 1634.

1635 Pieter Wijbes. 1660.
Jettie Jouckes. 1635.
Alle Ulbets. 1635.

1636 Haye Wybes. 1651.
Gattie Foockeles. 1644.
Mr. Agge Jacobs van den Burgh. 1636.
Oege Oegesz. 1653.
Cornelis Pieters. 1636 en 37(?).
Luycke Winckes. 1636 en '37 (?).
Meyner Tymensz. 1636 en '37(?).
Broes Cornelis. 1646. B 1636-'37 en '39-'42.
Gerardus Johannes (Baracloo). 1637.
Pieter Pieters d'olde. 1637.
Symon Fongers. 1637.
Heyn Tzietes. 1637.
Symon Idtsis. 1637 en '45-'50.
Waetse Berntsz. 1636 en '37(?).

1637 Jan Jansen. 1653. B 1640-'43.
Frederik van Inthiema. 1652. B 1641-'44, '46-'49 en '51-'52.
Dirk Hayes. ± 1655*1652.
Wijbe Jaens. 1665. B 1653-'56.
Botte Martens. 1648. B 1646-'48.
Cornelis Andries. 1637(?)-1654.
Gerke Rintjes. 1640.
Beern Hendriks. 1649.
Jan Wolters. 1644.
Arjen Harkes. 1655. B 1639-'42.

1638 Joannes Birdis. 1655. B 1643-'46en '52-'55.
Rinke Rinkes. 1648.

1639 Hidde Pijters. 1651.

1645 Rinke Hiddes. 1656. B 1656.
Allardus Regneri Raarda (Ellerts Reinerts). 1674. B 1648-'49, '52-'54 en '59-'62.

1646 Frederik van Inthiema. 1697. B 1649-'52, '55-'58, '60-'63, '65-'68 en '70-'73.
Jsack Offerman. 1667.

1647 Mr. Broer Gerlacius (Buwema). 1668.

1648 Wybrant Broers. 1667.
Ocke Reijns *Algera. 1653.

1649 Ulbet Alles. 1656.

1650 Ime Jacobs Haersma. 1667. B 1653-'56, '61-'64.
Roelof Tiaerda *ook Tiaerds. 1656.

1651 Pier Eilerts. 1672.
Pijtter Rinnerts. 1671*1670. B 1665-'68.

1652 Wybren Douwis. 1680*1679. B 1654-'57 en '69-'72.
Andrijs Michiels. 1683. B 1671-74 en '81 -'83.
Joannes Lenerts (Leonhardus ter Wolt). 1680. B 1655-'58 en '74-77.
Heere Symens. 1(553.

1653 Jochem Ruurds. 1672. B 1659-'62, '65 en '68-'69.
Haye Hilles. 1668. B 1658-'61 en '66-'68.
Jacob Gerbrants. 1670. B 1658-'61 en '63-'66.
Andries Jouckes. 1666. B 1660-'63.
Willem Iblis. 1666.
Jacob Jacobs. 1678. B 1656-'59 en '78.
Mr. Lucas Schinkel *meestal: Schenckel. 1665. B 1654-'57 en '62-'65.
Cornelis Scheltis. 1657*1656.

1654 Agge Wijbes. 1656.

1655 Hendrik Jans(en). 1668. B 1664-'67.
Tjebbe Sybolts. 1665.

1656 Poppe Ytis. ± 1674.
Jelle Pieters (Bruninga). 1688. B 1661-'64, '68-'71, '74-77, '79-'82 en '84-'87.
Rinnert Douwis. 1667. B 1657-'60 en '63-'66.
Abraham Vollenhoof. 1662.

1657 Claes Joannis (Adema). 1674. B 1667-'70 en '72-'75*'74.

1658 Willem Jans. 1665.

1660 Augustinus Algera. 1679.
Douwe Fedder Jansma. 1668. B 1668.

1662 Inttie Piers (Buwama/Buma). 1676. B 1664-'67 en '73-'76.

1664 Hancke Jylderts (Jeltinga). 1691. B 1667-'70, '76-79, '81-'84 en '90-'91.

1665 Wouter Jansen (Gayckema?). 1695.
Feite Ulbes. 1672.
Wijbe Pieters (Algra). 1680.
Gerlof Abes (Westra). 1698. B 1679-'84 en '87-'90.
Broer Anskes. Foar 1666-'68*1667. B 1666-'68*'67.

1666 Jacobus Beetgumannus. 1691. B 1668-71, '75-78, '80-'83 en '91.
Ids Rinnerts (van der Molen). 1682*1681. B 1669-72 en '74-75.

1667 Meye Meyes (Algra/*Algera). 1678. B 1670-'73 en '76.
Sioerd Pytters. Foar 1691*1689. B 1684-'87.
Dr. Abrahamus Offerman. 1675*1673. B. 1672-'75*'73.
Jan Melchers. 1685.
Ruierdt Iderts. 1667.

1668 Stalle*Alle Ates. ± 1674.
Kinke Rinkes. 1671.
Wijbren Tijmens (Pauw). 1679. B 1675-'78.
Sybren Bauckes Osinga. 1691. B 1675 en '78-'81.
Cornelis Jelles de Mooy. 1681. B 1671-'74.
Hobbe Pijtters. 1668.

1670 R. Tijebbinga. 1675.
Roelof Roelofs. ± 1674.

1671 Jacob Arjens. 1680.
Wijbe Hayes (Tuinhout). 1715. B 1673-'76, '78-'81, '85-'88 en 1712-'15.
R./*Regnerus Raarda. ± 1700.

1672 Haye Sinnema. Foar 1691*1678.
Haye Tietjes (Westermolen). 1691. B 1683-'86.

1674 Gualterus Beeckma. 1680*1681. B 1677-'80.

1675 Rein Ockes (Okma/*Otma). 1699. B 1676-'79.
Carst Johans/*Johannes (Allinga). 1685. B 1677-'80 en '82-'85.
Rinse*Binse Hans Tijebbinga. 1694.
Rein Ulbes (Brouwer). 1708. B 1686-'89, '91-'94, '97-1700 en 1703-'06.
Jan Sioerdts. 1691.
Haike van Nes. 1675 of earder-1679.

1676 Jelle Hessels. 1691. B 1689-'91.

1678 Jacob Jans Schotsman. 1692*1691.
Hendrik Dirks Tadema. 1691. B 1680-'83.

1679 Dr. Jacobus Hempenius. 1714.
Syttje Watties (Buma). 1694. B 1693-'94.
Tomas Mellius. 1681. B 1681.

1680 Floris Houckema. 1709. B 1688-'91 en '94-'97.
Tietje Jacobs Spaackma. 1696. B 1692-'95.
Joost Cornelis (Isselstroom). 1692. B 1683-'86 en '88-'91.
Guerard van Coeverden. 1688.

1681. Jacobus Buma. 1704. B 1694-'96 en 1702-'04.
Mr. Jan Coraal. (Is nei yngripen fan de steedhâlder bineamd forklearre) 1703. B 1687-'90, '94-'97 en 1701-'03.
Rinner (*Ulberts) Basco. 1695 (fuorttein).

1682 Eelke Douwes (Gaastra). 1706. B 1685-'88, '90-'93, '97-1700 en 1706.

1683 Lieuke Freerks. 1686.

1685 Dr. Augustinus Segius. 1708. B 1689-'92, '95-'98 en '99-1701.
Bruno van Viersen. 1708. B 1686-'89, '91-'94 en 96-'99.

1686 Alle Jacobs (Saekma). 1721. B 1692-'95, '99-1702, '13-'16 en '17-'20.

1688 Cornelis de Bruyn. 1694.
Sybren Douwes. 1690.

1689 Anne Hobbes de Boer. 1728. B 1700-03, '06-'09, '14-'17, '19-'22 en '24-'27.

1690 Syttje Romkes. 1695.
Anne Jacobs (Vitringa). 1715.
Fonger (Heeris) Nauta. 1702. Nei skriuwen fan de Prinses Douarière út de froedskip stjitten. Yn syn plak komt Y. M. Adius.

1691. Laurens (Heeris) Schermer. 1715. B 1693-'96 en 1708-'10.
Foeke Ruurds (Haagman*Saagman). 1712. B 1695-'98.
Saaling Hessels (Bruninga). 1711.
Hayke Klazes van Nes. 1710. B 1691-'93, '96-'99, 1702-'05 en 1708-10.
Aucke Watties Hoexma. 1728. B 1698-1701, '07-'10, '15-'18, '20-'23 en '26-'28.
Abram Aates (Faber). 1695.

1692 Dooitje Foppes Riemersma. 1729. B 1705-'08 en '10-13.
Jan Watses van Achten. 1708. B 1689*1699-1701 en '07-'08.

1694 Aate Rintkes (Reitzma). 1710. B 1704-'07.
Doede Sioerdts (de Jonge). 1720. B 1704-'07 en '13-'16.
Dooitje Andries Anrea. 1707. B 1703-'04.

1695 Pieter Alles Allinga. 1727.
Pytter Wybes Algera. 1708. B 1700-'03.
Mr Mathijs Kramer. 1720. B 1703-'06, '10-'13, '15-'17 en '20.
Hille Clazes (Hillema). 1699.

1696 Minke Wijbes Potma. 1728. B 1701-'04, '08-11, '15-'18 en
'21-'24.

1697 Nanne Wijbes (Sickma). 1727.

1698 Douwe Gerloffs Fallinga. 1712.

1699 Alger Ettiens Algra. 1700 en 1704-' 18. De Prinses Douarière forklearret de forkiezing fan Algra ûnwettich. Yn 1704 wurdt Algra opnij keazen. Yn 1700 kaem op oanstean fan de Pr. D. yn 'e froedskip G. H. Beusecom*Breusecom. B 1709-'12 en '16-'18.
Ruerd Douwes. 1706.

1700 Gerryt Hendriks Beusecom*Breusecom. 1713. B 1705-'08.

1702 Ysaak Martyn Adius. 1719. (Sj. 1690 F. Nauta). B 1704-'05, '06-'09 en '11-'14.

1703 Jan Clasen Timmerman (alias Kooiker). 1709.

1704 Hessel Lieuwes Brandenburg. 1704 en 1706-'34. (Yn 1704 forklearret de Pr. Douarière de forkiezing fan Brandenburg ûnwettich).

1706 Douwe Eelkes Gaastra. 1728. B 1710-11. '12-15, 18-'19, '20-'23 en '26-'28.
Oege Reins Okma. 1723.

1707 Pieter Jacobs Hoekstra. 1739.

1708 Pier Seerps Buwema. 1719. B 1715.
Dr. H. Grovestins. 1713 (ûntslach nommen). B 1709-'12.
Jacob Hillebrands. 1715.
Jackle Sibbles (Backer). 1727.
Frans Pieters Manting. I 709.

1709 Sybert Ottes van der Gaast. 1727. B 1718-'21.
Mellius Tomae. 1722. B 1711-'14 en '22.
Barend Odink. 1714.

1710 Tjalling Auckes Iedema. 1718 (Yn dit jier is syn setel fakant forklearre. Hy is fallyt gien en sûnt in jier út de stêd).
Ahasverus van Viersen. 1713.

1711 Burde Dirks van Tienen. 1 728.

1712 Tiepke Sybes Smid. 1722.
Meye Idses Nauta. 1720.

1713 Ruyrd Salings Bruninga. 1730.
Aucke Pieters van der Molen. 1718.
Frederik van Viersen. 1715. B 1714-'15.

1714 Hanske Pieters Cuperus. 1740. B 1717-'20.
Robijn Reiners Gaastré. 1745. B 1719-'22, '25-'28, '33-'36 en '41-'44.

1715 Tymen Jelles Bruninga. 1737. B 1718-'21, '23-'26, '28-'29 en '36-'37.
Pytter Everts Kannegieter. 1735.
Intje Annes Vitringa. 1728.
Rienk Greults Hobma. 1728.
Dr. Ruardus Tuinhout. 1720. B 1716-'19.

1718 Jonger Holkes Dixtra. 1731. B 1721-'24 en '28-'31.
Hessel Fopma. 1728.
Pytter Freerks Nieuwenhuys. 1721.

1719 Eelke Piers Buwema. 1720.
Gerrit Gerrit Postuma (ek Posthumus). 1755. B 1722-'25 en '29-'32.

1720 Lieuke Doedes de Jong. 1740. B 1724-'27 en '30-'33.
Wybe Pytters Algera. 1726.

1721 Pytter Joosten Ysselstroom. 1703. B 1745-'48, '54-'57 en '60-'63.
Andries Goytiiens Saakma. 1740. B 1723-'26, '31 en '34-'37.
Arend Eelkes van Coeverden. 1731. B 1722-'25 en '27-'30.
Pieter Fransen Manting. 1731. B 1727-'30.

1722 Hendrik Jans Drinth. 1778. B 1743-'46, '51-'54, '58-'61, '63, '66-'69 en '72-'75.
Douwes Symens (de Boer). 1748.
Here Lourens Schenner. 1722.

1723 Anne Jans Palmhoff. 1739. B 1725-'28, '30-'33 en '35-'38.

1726 Age Ruurds Buma. 1730. (Ofgien). B 1730.
Douwe Ruurds Stallinga. 1730. B 1728-'30.

1727 Farmer Sybolts Backer. 1763.
Anke Rinia. 1747. B 1738-'41 en '44-'47.
Tomas Pijtters Allinga. 1775. B 1744-'47, '49-'52, '54-'57, '59-'62, '64-'67 en '70-'73.
Claes Hilles Hillema. 1750. B 1729-'32. '35-'38 en '42-'45.

1728 Frederik van Sloterdijk. 1755 (Ofgien). B 1728-'29, '31-'34, '36-'39, '46-'49 en '51-'54.
Gooitje Nannes Sikma. 1757.
Hylke Wybes van Coeverden. 1773. B 1731-'34, '39-'42, '49-'52,
'58-'61 en '63-'66.
Jarig Lieuwes Ockma. 1772. B 1739-'42, '53-'56, '62-'65 en '67-'70.
Aucke Cornelis Schaafsma. 1771. B 1732-'35, '37-'40, '42-'45, '47 en '52-'55.
Beern Piers Joustra. 1730.
Abe Pytters van Nes. 1747. B 1737-'39 en '45-'47.

1729 Jan Elpenbeen. 1741. B 1730-'31 en '34-'37.
Foppe Doytjes Riemersma. 1738.

1730 Atsma. 1730(?)-1772.
Pytter Ruyrds Ruardi. 1768. B 1733-'36 en '38-'41.
Rein Ockes Okma. 1745. B 1732-'35 en '40-'43.

1731 Christoffel Manting. 1742.
Fokke Gerkes Hoffman. 1755.
Adrianus Carolinus. 1731 en 1734-'67. (De Prinses Douarière forklearret de forkiezing fan Carolinus yn 1731 ûnwettllj. Hy wurdt yn 1734 opnij keazen).
Jan Dijxma. 1741. B 1737-'40.
Gerlof Hiddes Hiddema. 1735.

1735 Hobbe de Boer. 1741. B 1740-'41.
Jan van Dessel. 1739.

1737 Romke Obbes Brouwer. 1763. B 1746-'49.

1738 Dominicus Marnstra. 1787. B 1741-'43.

1739 Karst Ros. 1739 en 1746-'74. (Troch de Steedhâlder fan syn eed ûntslein yn 1739. Yn 1746 opnij keazen.) B 1747-'48, '50-'53, '60-'63, '65-'68 en '71-'74.
Claas Balk. 1772.
Sybren Boukes Osinga. 1762.
Bernhardus Bergsma. 1749 (ôfgien).

1740 Holle Lieukes de Jongh. 1778. B 1743-'46 en '48-'51.

1741 Ype Paulus (Hoexma). 1757. B 1747-'50.
Doytie Foppes Riemersma. 1786 (ôfgien). B 1748-'51, '53-'56, '62-'65, '67-'70, '73-'76 en '79-'82.
Jelle Salings Bruninga. 1750.

1742 Dirk Manting. 1758.

1745 Holke (Jongers) Dyxtra. 1783. B 1747-'50, '50-'56, '63-'66, '69-'72, '77-'80 en '82-'83.
Gerben Mourens Saakma. 1748 of '49.

1746 Evert Jans van der Velde. 1760. B 1755-'58.

1747 Jacob Roodenburg. 1781. B 1757-'60.
Tjepke Rinia. 1762. B 1750-'53 en '55-'58.

1751 Dr. Sibelius Lemstra. 1755.
Johannes Acronius. 1780. B 1752-'55.

1752 Claas van Dijk. 1784. B 1759-'62, '65-'68, '70-'73 en '78-'8l
Sybren Heeres Heersma. 1779.
Jodocus Potter. 1760.

1755. Hette Eelkes Altena. 1784. B 1757-'60, '64-'67 en '69-'72.
H. Toutenburgh. 1781.
I. Schotsman. 1771.
Herman van Sloterdijk. 1779 (Syn heit Fr. v. Sloterdyk giet ôf, nei't Herman op rekommandaesje van Prinses Anna sûnder stimming forkeazen forklearre is). B 1756-'59, '61-'64, '66-'69, '71 -'74 en '76-'79.

1758 Frans Algra. 1781.
Pytter Gosses Bruinsma. 1766. B 1761-'64.

1762 R. Buma. 1762-'82.
H. Hagius. 1766.

1763 Eelke Arents van Coeverden. 1795. B 1768-'71, '74-'77, '80-'83 en '87-'90.
Hessel L. Brandenburg. 1787.
Tjerk Otma. 1773.

1766 Age Thomae. 1780.
Albert Alberts Potma. 1776. B 1772-'75.
Gerrit Jans van der Zee. 1779. B 1768-'70 en '75-78.
Heere Kannegieter. 1778.
Jan van der Velde. 1785. B 1783-'85.

1778 Gosse P. Bruinsma. 1795.
Ruurd Stallinga. 1795.
Jan Walles de Boer. 1783.

1779 Reinicus Hermanides. 1795.
Gerrit Alberts Hingst. 1795. B 1784-'87 en '94-'95.

1780 Mr. Eco de Wendt. 1782. (Is op "bijzondere recommandatie" fan Willem V keazen nei it forstjerren fan H. v. Sloterdijk. Yn 1782 is De Wendt nei Snits gien om dêr "premier" to wurden. B 1781-'82.
Lolke Thomas Thomae. 1795. B 1785-'88, '90-'93 en '94-'95.
Lieuke de Jongh. 1786.

1781 Gerben W. Ybema. 1795.
Jaitze van der Zee. 1795. B 1785-'86, '89-'92 en '95.
Lieuke Acronius. 1787.

1782 Roelof Ackringa. 1794 (nimt ûntslach). B 1783-'85, '88-'91 en '93-'94.
Petrus Camper. 1789. (Wurdt yn 1782 keazen nei "missive" fan Willem V as opfolger fan De Wendt. Camper giet yn 1789 nei Den Haag). B 1782-'84.

1783 Johannes Kannegieter. 1795.

1784 Pieter Hagius. 1795.
Lipke T. Malinus. 1795.
Karst Durks Molenaar. 1785 en 1786-'95. (Yn 1785 ûntslein op oanstean fan P. Camper, om't yn syn plak keazen wurde moast D. B. van der Haer. Yn 1786 opnij keazen.)

1785 Rienk Sjoerd Hobma. 1795.
Daniël Bonifacius van der Haer Heer van Camper Nieulandt. 1795. B 1786-'89 en '91-'94.

1786 Thijs Douwes van der Werf. 1792.

1787 Anne Marnstra. 1795.
Gerryt Cornelis de Boer. 1795. B 1792-'95.
Andries Jochums van Baren. 1791.

1789 Willem Rochol. 1792.

1791 Huite Martens Bakker. 1795.

1792 Gerben Cornelis Piekema. 1795.
Wisse Zweitses Veenstra. 1795.

1794 Hottje Jettjes Blauw. 1795.

>> begin