>> HOMEpage

Begrafenis Willem Lodewijk, 1620

Bron: Winsemius' Chronique fol. 902-909
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2016

Syn Gen. Graef Wilhelm
Ludwich van Nassauw, verhielde sich
in Hollandt by den Prince Maurits, om mede
door goede Raet te beslechten ende te effenen
die sware ende gevaerlijcke differenten, welcke
aldaer onder de Regenten ende de Ghemeente
gheresen waren. Dan alsoo de saken
van Vrieslandt vereyschende waren sijn presentie/
is hy van de Staten des Landts alhier
verschreven, ende binnen Leeuwarden comstigh/
is den twaelfften May, nadat hy het
middaghmael met eenighe Capiteyns ghedaen
hadde, in sijn Cabinet ghegaen, by hem
hebbende de Secretaris, alwaer hy met een
roeringe in der haest bevangen is. De spraeck
heeft hem terstondt oock begheven, de tonghe
door de roeringe gebonden zijnde, mitsgaders
de passie toenemende, also dat hy na desen het
Bedde heeft moeten houden. Ende alsoo de
cranckheyt van daghe te daghe meer toenam/
heeft hy ondertusschen (soveel de spraeck conde
lijden) den Oversten van het Landt, so van de
Staten, als den Provincialen Raedt, de ghemeene
sake in het bywesen van sijnen Broeder
Graef Ernst Casimijr van Nassauw, gerecommandeert
ende bevolen, ghevende ende
druckende tot een teycken de handen, dat hy
stervende haerlieden verbinden wilde aen het
handthaven van het ghemeene beste.

Na welcken hy corts, het quaedt wassende
ende toenemende, in den Heere ontslapen is/
den laesten May, als hem de sieckte den 13.
van den Maent bevanghen hadde. 't Lichaem
is van de Doctoren, als Regnero Bontio,
Nicolao Mulerio ende Menelao Winsemio,
Professoren der Medecijnen in de Universiteyten
van Leyden, Franeker ende Groningen,
gebalsemt, ende met Condituren versien
was, binnen Leeuwarden op een solemnele
Uutvaert ter Aerden gedragen, schouderende
den Baer ses-ende-dartigh, soo Edelluyden/
als Capiteyns ende Krijghs-Oversten. De
Hopluyden van de ghewapende Burgherije/
hebben oock in ordre ghestaen, om de Straten
ledigh te houden, ende plaetse te maken het
Lijck, voor 't welcke Homme van Hettinga,
de Trommelen becleedt zijnde met swart
Laken, ende een swart Vaendel langhs de
Straten slepende, sijne Compagnie gheleydt
heeft met om-ghekeerde Musquetten ende
Spiessen. Na welcken volghde het Hofghesinde
in lange Treur-cleederen, ende de Edelen
leydende de Peerden, ende dragende de Banieren,
als volght:
I. Schelto van Ebingha, ende
I. Tiallingh van Camstra leydende het eerste Peerdt
I. Ian van Goslingha draghende die eerste Baniere
I. Bote van Groustins
I. Gerold van Harama leydende het tweede Peerdt
M. de Nassau draghende de tweede Baniere
I. Siuck van Burmannia
I. Ade van Eysingha leydende t'samen het derde Peert
I. Frans van Emingha draghende die derde Baniere
I. Ryuerdt van Iuckema
I. Charles van Unia leydende t'samen het vierde Peerdt
I. Hendrick Kemnits Ceremoniemeester met een stocksken
I. Pieter van Walta dragende de vierde Baniere
I. Doco van Iongama Grietman van Franekeradeel voerende den Standart
I. Sijdts van Dekama draghende het eerste Wapem
I. Antonius van Hettingha, het twede Wapen
I. Syuck van Winia, het derde Wapen
I. Sijdtse van Sijdtsema, het vierde Wapen
I. Ade van Eysingha, het Wapen van zijn Ghenade
I. Steyn Lieuwes, de yseren Handtschoen
I. Dominicus van Hottinga, de Helmet
I. Pieter van Cammingha oldtse Soon van Ameland, de Spooren
H. Wilcke van Holdinga Vrijheer tot Swartsenburgh, het Sweert
H. Wilhelm Vrijheer tot Swartsenburch, de Wapenrock
I. Georgen van Ripperda Capiteyn
I. Willem van Haren Capiteyn ende Stalmeester van wilen zijn Genade, tusschen haer beyden hebbende het Peert met Fluweel becleedt
H. Sicco van Cammingha Vry ende Erf-heer van Ameland, dragende de Croone
H. Pieter van Regemortes Ridder W. zijn Ghenade Hoofmeester met een stocxken in zijn handt
De Heeren Hopluyden, Luytenanten ende Vaendrighs van de Respective Regimenten van Vrieslant, Stadt Groningen ende Ommelanden, mitsgaders de Hoofjonckeren van W. S. Gn. Gr. Wilhelm ende Graef Ernst Casimier van Nassau, met verscheyden jonghe Edelieden van Vrieslandt XXXVI int getal
I. Idsard van Burmania, W. zijn Gen. Hofjoncker Ceremoniemeester
I. Iulius van Meckama
I. Iohan van Heerma
I. Watse van Ockama
I. Sicco van Camminga
Hierna volghde het Lijck, bedeckt met een Fluweelen cleedt hangende tot op de floer, verciert met verscheyden Wapens, ende worden de vier hoecken des Lijck-cleets opghehouden van
I. Watze van Ockama
I. Iohan van Herema
I. Sicko van Camminga ende
I. Iulius van Meckama, ende wierde ghedraghen van 13 Capiteyns, 2 Luytenanten ende 4 Vaendrigs van de respective Regimenten van Vrieslandt, Stadt Groninghen ende Omlanden, 5 Hofjonckeren ende 12 jonghe Edelieden van Vrieslandt, makende t'samen 36 Personen, te weten:
Van de Capiteynen vant Vriesche Regiment
C. Viglius van Hanya
C. Ate van Hettinga
C. Schelto van Aysma
C. Frans van Donia
C. Frans van Humalda
C. Schelto van Scheltema
C. Homme van Hettinga
C. Iacob van Roussel
C. Syuck van Eysinga
Van 't Groninger Regiment
C. Wilhelm Coenders Drost ende Commandeur tot Lier-oort
C. Alhard Coenders
C. Alhard van Iselmuyden
C. Anthonius Dolleman
Luytenanten van 't Vriesche Regiment
L. Bonefacius van Scheltama
L. Horatius van Goslinga
Vaendrighs van 't Vriesch Regiment
V. Iohan van Douma
V. Michiel Potter
Van 't Groningher Regiment
V. N. van Iselmuyden
V. Iohan Heurnties
Hofjonckeren van sijn Genade Graef Wilh.
I. Sybe van Aylva
I. Rengers
I. Reyn Schaffer
Hofjonckeren van Graef Ernst
I. Goldsteyn
I. Doef
Vriesche Edelieden
Ioncker Reynold van Inthiema, Capit.
I. Frederick van Inthiema, Capit.
I. Tzialling van Eysinga
I. Gijsbert van Aernsma
I. Ian van Bootsma
I. Epo van Douma
I. Homme van Camstra
I. Tiepke van Aylva
I. Douwe van Ockinga
I. Douwe van Walta
I. Frans van Eysinga
I. Pieter van Aggema
Voor ende achter ginghen de sesthien Helbardiers van zijn Gen. Graef Willem, de Hellebaerden ommegekeert draghende
Daeraen volchde met de volle Rustingh
Ioris Lorayn Camerling van W. zijn Genade
Zijn Gen. Graef Ernst Casimyr van Nassau veldmaerschalck gaende tusschen
Heer Sicco van Decama, mede Gedeputeerde staet van Vrieslandt, ende
Heer Laes van Iongama ontfangher Generael van Vrieslandt
Gr. Hans Ludwich van Nassau
Gr. Iohan Maurits van Nassau, representerende zijn H. Vader den Prince van Orangien
Gr. Ian van Nassau, Gesante van zijn Genade
Gr. Georg van Nassau
Iacob Schickhard van Siegen, Raed van zijn G. Graef Ian van Nassau
Ghesante van Zijn Princ. Excell. van Orangien
I. Iulius van Eysinga, Overste Luytenandt des Vriesschen Regiments, Commandeur van Hoorn
Ghesante van zijn Exc. Prins Hendrick van Nassau
N.N. Stalmeester van zijn Princ. Excell. van Nassau
I. Iustinus van Nassau, Gouverneur der Stadt ende Landen van Breda
Ghesante van Zijn Genade de Graef van Culenburgh
I. Nicolaes van Braeckel, Drost ter Leede
Gesante van sijn Vorst. Gen. Hertoch Christiaen van Brunswijck
Hendrick Iulius van Wittersheym, Hoofmeester van zijn Vorstel. Gen.
Gesante van zijn Gen. van Brederode
N. van Bloemendal, Drossaert van Vyanen
De Heeren Gecommitteerde uyt de Hog. M. Heeren Staten der vereenichde Nederlanden
Ioncker Carel van Vijgh, Heer tot Zoelen ende Ubburg, Amptman in de Neder-Betue vanwegen Gelderlant
De Heer Reynier Pauw, Burgemeester der Stadt Amsterdam, wegen Hollandt
I. Frederick de Vervouw wegen Vrieslandt
De Heeren Gecommitteerde weghen de Ed. Mog. Heeren Raden van Staten der Vereenichde Nederlanden
I. Kempo van Donya, Raed Ordinaris in den Hove van Vrieslandt
I. Evert Lieuwe tot Asinga, Ultrum, Fledorp, Mekerck & inde Merna ende Halfampt, Joncker ende Hoveling
De Ed. Mogh. Heeren Staten van Vrieslandt wegen Oostergoo
Leeuwarderadeel
Joncker Ernst van Donya, Grietman van Leeuwarderadeel
Ietse Hiddes, By-sitter van hetselve Deel
Ferwerderadeel
I. Reinick van Burmanya, Grietman van Ferwerderadeel ende Monsterheer van Vrieslandt
Wijbrand Iohannis, By-sitter
Dongerdeel Oost-Zijde ter Pasens
I. Menno Houwerda van Meckama
D. Lambertus Beyma, Secret. van de Grietenije van Dongerdeel Oost-zijde
Dongerdeel West-zijde ter Pasens
I. Douwe van Aylva, Grietman van Dongerdeel West-zijde
Sye Hayes
Collumerlandt
I. Bocco van Feytsma Grietman van Collumerlandt
Kempo van Tadema
Acht-Carspelen
De Heer Tierck Boelens, Griedtman van Acht-carspelen ende Ghecommitteerde Rekenm. van Vrieslandt
Allert Luytjens
Dantumadeel
D. Edele Heere Tiaerd van Aylva, Grietman van Dantumadeel ende Gecommitteerde Raedt ter Admiraliteyt van Vrieslandt
Wybrand Buwma
Tietzercksteradeel
I. Adolph van Hiemstra
D. Hector Bouritius, Professor Iuris in de Academie tot Franeker
Smallingerlandt
Ioucke Iochims, Grietman van Smallingerlandt
Igle Aetzes
Idaerderadeel
I. Sybrandt van Burmania, Holtvester van de Prov. van Vrieslandt
Rauwerderhem
I. Pieter van Eysingha, Grietman van Rauwerderhem ende Raedt ter Admiraliteyt van Hollandt
De Ed. Moghende Heeren Staten van Vrieslandt vanweghen Westergoo
Menaldumadeel
Watse Buma
Eypke Dircksen Bockama
Franekeradeel
Joncker Andries van Waltinga
Saeckle Kingma
Barradeel
I. Dominicus van Hottinga, Grietman van Barradeel
Wijbe Syuerds
Baerderadeel
I. Hobbe van Aylva, Grietman van Baarderdaeel
Hennarderadeel
I. Bocco van Burmanya, Grietman van Hennaerderadeel
Iohannes Rispens
Wonseradeel
I. Tiaerd van Aylva van Witmarsum
Syuerd Tiercks Heutinga, Bysitter
Wimbritseradeel
I. Doco van Botnya, Grietman van Wimbritseradeel
Ian Martens Gravius, Ontvanger van Wimbritseradeels Dijckagien met de Steden Sneec ende Ylst daeronder sorterende
Hemelumeroldphert
I. Douwe van Epema, Grietman van Hemelumerolphert
't Bildt
De Heere Ielger van Feytsma, Grietman van 't Bildt, Rentemeester Generael van de Domeynen in Vrieslant ende mede Provinciale Raedt aldaer
Harent Hendricx Vogel
De Ed. Moge. Heeren Staten van Vrieslandt wegen Sevenwolden
Utingeradeel
De Ed. Heere Tyberius van Oenama, Grietman van Utingeradeel, Ghecommitteerde Rekenmeester van Vrieslandt
Aengwirden
Kempo Ulkes
Lemsterlandt
De Heere Christiaen Ooster-zee, Gr. van Lemsterlandt
Haskerlandt
De Heere Hobbe van Baerd, Grietman van Haskerlandt, Gecommitteerde Raed ter Admiraliteydt van Vrieslandt
Schoterlandt
I. Tinco van Oenema, Grietman van Schoterlandt
Doniawerstal
I. Sixtus van Osinga, Grietman van Doniewerstal
Waltha van Hettinga
Gaasterlandt
Obbe Obbes, Grietman van Gaasterlandt
Hans Pieco Wijckel
Stellinghwerf West-eynde
I. Homme van Idzaerda, Grietman van Stellingwerf West-eynde
D. Mathijs Franckena, Secretarius van denselve Grietenije ende Monster-Heer van Vrieslandt
Stellinghwerf Oost-eynde
Eydse Ter-viske
Opsterlandt
D. Alhardus Beetsius, Advocaet voor den Hove van Vrieslandt
De Ed. Mogh. Heeren Staten van Vrieslandt wegen den Steden
Leeuwarden
H. Watze Eelckes Burgemeester
H. Govert Tiepkes Kinnema, ghesworen Ghemeente
Bolswert
H. Tijmen Fransz. Eysma, Burgem.
H. Gerrit Pietersz. G.G.
Franeker
H. Iacob Goslicx, Burgemeester
H. Pieter Lolles, gesworen gemeente
Sneeck
H. Ian Claesz. Burgemeester ende Rentemeester
H. Gerrit Iansz. G.G.
Dockum
H. Hayo Luytjes Burgemeester
H. Meye Hansz. gesworen gemeente
Harlinghen
H. Douwe Beyma Burgemeester
H. Bruyn Gijsberts Rentemeester
H. Syerck Harmens G.G.
Stavoren
H. Wybrandus Ionghstal, Burgemeester ende Convoymeester
Sloten
H. Wijmer Lieuwes, Burgemeester
Worcum
H. Broer Cornelis, Burgemeester ende Convoymeester
H. Dominicis Pompaeus Walrichemus, olde Secretarius
Ylst
H. Bartel Doedes, Burgemeester
De Heere Merck Bonnes, Secretaris van Ylst ende Ghecommitteerde Rekenmeester van Vrieslandt
Hindelopen
H. Liuke Euckes
De Ed. ende mogende Heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslandt
Vanweghen Oostergo
Mijn Heer Eernst van Aylva
H. Abraham Roorda
Vanweghen Westergo
H. Sybrand van Osinga
H. Albertus Aysma
Van de Sevenwolden
H. Pyeco Wijckel
H. Hijppolitus Krac
Vanweghen de Steden
H. Dirck Thijssen
H. Renicus Atsma
H. Fedde Feddes
H. Ausonius Aysma, haerder Edelen Mogh. Secretarius
Clercquen van de E.E. Moghende Heeren Staten
Iacob Beyma eerste Clercq
Menelaus Hillebrandts
Ian de Witte
Camerboden der Mogende Heeren
Saecke Uffes
Saecke Sakes
De Ed. Heeren Raden des Hofs van Vrieslandt
Eerst Gerrit Radijs, eerste deurwaerder des Hofs. Doen volghden
De Heer Ernestus Harincxma
H. Rombertus Ulenburck
H. Gellius Hillama
H. Suffridus Hanya
H. Laelius Lijclama
H. Ioannes Sacama
H. Ioannes van den Sande
H. Frans van Iongama
H. Oricus van Doyem
H. Kempo Donya, mede Raed van de Mogende H.H. Staten Generael
H. Gellius Iongestal
H. Ioachimus Andreae
H. Didericus Scheltinga, Procureur Generael
H. Bocco Hoppers Griffier
De Ed. Mog. Heeren Raden ter Admiraliteyt van Vrieslandt, Stadt Groningen ende Omlanden
Heer Volcken Both
H. Tyaerd van Aylva Gr.
H. Tierck van Heerma, Gr.
H. Hobbe van Baerd
H. Rombertus Thomae, Burg.
H. Luytjen Kransen
Heer Piebe van Broersma
D. Hero van Hottinga, Raed ende Advocaet Fiscael
D. Meynardus Aetsma, Secretarius
H. Ian Hendrick Iarichsz, ontfanger van 't Collegie ter Admiraliteyt
De Edele Heeren Rekenmeesters van Vrieslandt
H. Tierck Boelens
D. Martinus Gravius
H. Tyberius van Oenema
H. Ian Hendricsz Rhala, Ontfanger der Cloosteren opcomsten in Vrieslant
H. Merck Bonnes
D. Livius Scheltinga, Secretarius van de Reken-Camer
De Ed. Heeren van de Magistraet der Stadt Leeuwarden
Burghemeesteren
Renicus Atsma
Watze Eelckes
Symon Iansz Runya
Tierck Abbes
Schepenen
Marten Gijsberts
Iacob Borridts
Steven Hotses
Aucke Broersen
Boumeesteren
Govert Tyepkes
Cent Ipkes
Doct. Ioachimus Lamberti Secr.
De Welgheleerde Heeren ende Professoren van de Academie tot Franeker
Doctor Henricus Rhala Prorector, eloquentiae & Historiae Profess.
D. Sybrandus Lubberti, Theologiae Professor
D. Ioannes Maccovius, Theologiae Professor
D. Menelaus Winsemius, Medicinae Professor
D. Adrianus Metius, Matheseos Professor
D. Sixtus Arcerius, Graecae Linguae Professor
S. Sixtinus Ammama, Hebreae Linguae Professor
D. Arnoldus Verhel, Physiologiae [Philosophiae] Professor
Predicanten der Stadt Leeuwarden
Bernardus Fullenius
Hermannus Colde
Regnerus Hachtingius
Ioannes Bogermannus
De geswooren of breede Ghemeente der Stadt Leeuwarden
De Ed. Moghende Heeren Staten van de Stadt Groninghen ende Omlanden
Burghemeesteren
Heer Ioachim. Altingh
Heer Berent Gruys
Raadts-Heeren
Heer Ioachim. Canter
Heer Bartold Wicheringh
De Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde der Stadt Groninghen ende Ommelanden
H. Gerhart Horenkens
H. Rembt Rengers ten Post
H. Rudolf Wicheringe
H. Henricus Schoonenburgh, haerder Ed. Mog. Secretarius
H. Bocco Aawema
De Ed. Heeren Hooftmannen van de Camer der Iustitie tot Groningen
Doct. Hieronymus Ysbrandi
H. Barent Sygers
D. Ludolphus Henricus, Secretar.
De Ed. Heeren Reken-Meesteren der Stadt Groninghen ende Ommelanden
Heer Albert Wyferinge
Coppen toe Nansum
Iohan Symens
Menno in den Ham
De Ed. Heeren Gecommitteerde der Geestelijcke goederen der Stadt Groningen ende Ommelanden
Heer Haye Lieuwe tot Meymaburgh
Hopman Geert Geerts
Luert Grevinge
Vendrich Pieter Volckers
Syger Sygerts
Ian Cloot
De Heeren Rector Magnificus ende Professoren van de Academie der Stadt Groninghen ende Ommelanden
D. Hermannus Ravensperch, Theologie Professor
D. Cornelius Pynacker, Juris Professor
D. Nicolaus Mulerius, Medicinae Professor
D. Guilhelmus Macdowel, Philosophiae Professor
De Ed. Heeren Drost ende Gedeputeerde der Lantschappe Drenthe
Heer Adolph Ripparda, tot Voerden ende Petkum Ir.
Iohan Hiddinge
Daeraen volghde de samentlijcke Edelluyden, representerende de Heerlijckheyt van Vrieslandt
Daerna quamen de Heeren van het Krijghs-Recht met haer Assessoren van de Provincien van Vrieslant ende Groningerlandt
I. Eyse van Lycklama, Gerechtscholtes van 't Vriesch Regiment
D. Focco Feyckens, Secretaris van 't Krijghs-Recht
D. Vultetus Mathaei, Assessor van 't Krijghs-Recht
D. Martinus Boelema, Assessor van 't Krijghs-Recht
Fridzs Meynarts, Amonitie-meester van Vrieslandt
Hopman Oom Kees
I. Wolter Sighers, Drost van 't Oldampt
H. Edzard Rengers, Drost van Wedde
I. Egberdt Habbes, Amptman van 't Gherecht
I. Iohan van Wichringen, Ontfanger Generael van de Stadt Groningen ende Ommelanden
H. Gerlacus Verrutius, Rentmeester der Clooster Goederen van de Stadt Groningen ende Ommelanden
Capiteyn Ian van der Stappen, Major der Stadt Groninghen ende Ommelanden
Ian Warners, gesworen Provoost der Stadt Groninghen ende Ommelanden
I. van Bootslet, Ontfangher der Landtschap Drenthe
I. Coppen Iarges, Rentmeester van Wedde ende Westingerlandt
I. de Vos van Steenwijck, Rentmeester der Landtschap Drenthe
Namen der Heeren Advocaten voor den Hove van Vrieslant, die mede het Lijck volghden ende gebeden waren tot de begraeffenisse
D. Iacobus Bouritius
D. Duco Eningha
D. Suffridus Nijenhuys
D. Sixtus Peyma
D. Ioannes Lenz
D. Ioost Brantzum
M. Gerrit Hardemans
D. Gabinus Foppens
D. Albertus Monnichuis
M. Martinus Vulteti, Ten horen
D. Ioannes Iusum
D. Regnerus Annius
D. Ysbrandt Ekes
D. Sixtus Donia
D. Ioannes de Veno
M. Iacob van Campen
D. Hayo Eelcama
D. Ielbinus Lensius
D. Theodorus Marssum
D. Sebastiaen van Pruyssen, Secretaris van Leeuwarderadeel
M. Elco Dronrijp
D. Hector Meynsius
D. Lollius Dominici
D. Ioannes Nysten
D. Livius Sickama
D. Ioannes Hoptilla
D. Ioannes Nys
D. Everardus Boner
D. Nicolaus Nicolai
D. Mathias van Vierssen
D. Lucas Iarges
D. Tyalingius Riemersma
D. Ioachimus van Reen
D. Horatius Meynsma
D. Wybrandus Bras
D. Gabinus Wissema
D. Livius Scheltinga
D. Rombertus Ulenburgh
D. Mathias van Vierssen, Landts Advocaet
D. Suffridus Baardt
D. Scipio Dominici
D. Petrus Nysten
D. Ioannes Scheltinga
D. Cornelius Kingema
D. Allardus Beetsius
D. Adigerus Adius
D. Adriaen van Velsen
D. Iacobus Fabritius
D. Gualterus Henricus
D. Iustus Scheltinga
D. Symon Fetsonius
D. Epeus Oosterzee
D. Honorius Roukema
D. Albertus à Loo
Daerna quam Dominicus Aggei, Gewaldige van de Burgery der Stadt Leeuwarden,
Ende de ghemeene Burghery derselfder Stede.

Met alsulcken Statie ende Pompe is de Uutvaert gehouden binnen Leeuwarden, den derthienden Jul. ende het Lichaem is in 't Choor van de Iacobijner Kercke begraven, by Anna, Princesse van Orangien, sijnen L. Huysvrouwe.

>> begin