>> HOMEpage

  Begrafenis Willem Frederik 1664  

Bron: Beschrijvinghe ... uyt-vaert ... Wilhelm Frederich ... den 15. December 1664
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2016; maart 2019 namen ook als doorzoekbare tekst

• 1 ⇓
• • 2 ⇓
• • • 3 ⇓
• • • • 4 ⇓
• • • • • 5 ⇓
• • • • • • 6 ⇑
• 1

Hopluyden - Dirck Sjoerts Ens - Pieter Dircks - Leucke Jelles - Tjebbe Tjetsis Faber - Wijbbe Doyes - Jelle Rinnerts Gerenga - Gerrit Hanenburgh
Vaendrichs - Douwe Janssen Wartena - Meynardus Huygius - Everardus Schellinger - Anthonius Abeli Isbrants - Titus Janssen Wilgenrijs - Claes Kolthoff - Dr. Nicolaus Johannis Sixti - Dirck Sijbrens Lentsma - Dirck Gerrits Hoogslagh - Joucke Horrius
Ritmeester - Jr. Ritske van Unia
Luitenant Colonel - Gerrit van Amama
Capiteyn Luitenant van de guarde - Hendrick de Baer
Edelman - Jr. Caspar Tiddinga
Backer - Cornelis van Riet
Confiturier - Hendrick Blom
Bottelier - Reynier van Laeck
Dispençier - Hans Reynard Gies
Chirurgijn - Mr. Luytjen Schouwen
Schrijver van de guarde - Pieter Mentsenburgh
Jonchste Camerling - Samuel Muller
Oudste Camerling - Johan Hof-man
Clercq - Hendrick Hollewech
Praeceptor van Henrich Casimyr - Benedictus Apiarius
Capiteyn van 't Jacht tot Harlinghen - Ruyrd Sanstra
Sec. - Philips van Heyringen
Hofmedicus - Dr. Sibaldus Hemsterhuys
Maistre de ceremonien - Christ. van Wartensleben
Herault des armes - Folckert Remmerts
Edelluyden - Jr. Gabbe van Meynsma - Jr. Sjuck van Eminga - Arnolt van Lintelo - Jr. Laelius van Lijcklama - Jr. Circo Grevingh - Jr. Sicco van Eminga

• • 2

Edelluyden - Jr. Sybrand van Ockinga - Jr. Aernt Gerrit van Loo - Jr. Hessel van Aysma - Jr. Bennert Heeringa van Grovestins - Jr. Ulbe van Bootsma - Jr. Tjallingh van Camstra - Jr. Agge van Sixma - Jr. Arent van Loo - Lamorael van der Noot, Heer van Risoir - Jr. Sigismundus van Camminga - Jr. Hajo van Rinia - Jr. Rempt ter Hamm op Dickenburgh - Jr. Tjallingh Homme van Camstra - Jr. Bartold van Aylva - Johan Georgh vrijheer toe Schwartsenbergh en Hohenlandsbergh - Jr. Berent van Sevener, Heer tot Wolfferen - Jr. Bonne van Donia
Riquinius Frens, ritmeester - Johan Gruys, capiteyn en majoor - Sybrand van Walta, capiteyn en majoor
Inte van Kingma, ritmeester en majoor - Jr. Philips Sigismundus van der Wenge, ritmeester
Jr. Bocke van Burmania - Jr. Sijds van Donia - Jr. Haringh van Sijtgema - Jr. Hessel van Eminga - Jr. Oene van Roorda - Jr. Sweer van Tamminga, Lt. Col. - Jr. Gemme Laes van Burmania, holvester en pluymgraef - Jr. Sijds van Eminga, op Roodenburgh - Jr. Poppo van Burmania, luytenant colonel - Duco van Hemmema, colonel - Barent Entens van Helpen, ritmeester en majoor - Ernst Willem van Haren, ritmeester en majoor - Jr. Watze Wijtse van Camminga - Watze van Camminga, vryheer van Amelandt - Andolf Clant, colonel - Georgh Frederich, vryheer te Schwartsenbergh en Hohenlandsbergh - Hans Michels, piqueur - Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, Ridder, Raed ende Hofmeester
Hellebardiers - Inte Herckens - Bartolt Pictor - Roelef Uyterwijck - Pieter Allons - Freerck Freercks - H. Caspar Top - Jan Pieters - Hindrick Emmenes - Pieter Pybes - Michgel Budner - Dirck Jurjens - Jan Person - Wouter Isacks - Jacob Fransen
Colonellen - Georg Wolfgang, vryheer toe Swartsenberg en Hohenlandsberg - Hans Willem, vryheer van Aylva - Eppo Gockinga - Ernst van Aylva
Capiteyns - Jr. Feyo van Burmania - Jr. Douwe van Sijtsma - Jr. Gerrolt van Ockinga - Jr. Sicko van Rinia - Jr. Johan van Roorda, commandeur in de Langackerschans - Jr. Reynier van Glins

• • • 3

Capiteyns - Tjaerd van Andringa - Hans van Hittinga - Poppe van Andringa - Jr. Jan van Loo - Johannes van Burum - Epeus van Aesgema - Jr. Ulbe van Sixma - Hendrick Georg, vryheer toe Swartsenbergh en Hohenlandsbergh - Arnout van Vierssen - Johan Morray - Jacob Kock, commandeur in de Dylerschans - Hotse van Aysma - Jr. Laes van Groustins - Jr. Jacob van Harinxma - Menno van Coehoorn - Jr. Hessel van Bootsma - Jr. Douwe van Sixma - Jr. Georg Doys - Jr. Feyo van Hiemstra - Jr. Watze van Burmania
Capiteyns van de Groninger repartitie - Tjaerd van Eeck - Jr. Johan Lutsborgh - Hendrick Loosekaet - Jr. Harman Gruys - Gerard Wichringh - baron van Ronauw - Hubertus Struyck
Friesche lieutenants - Christiaen Koen, capiteyn lieutenant - Seerp Heermans, capiteyn lieutenant
Friesche vaendrichs - Augustinus Ytsma - Douwe Echten - Jacob Jouwersma - Jan Andla
Hellebardiers - Jurrien Lautenschlager - Elias Jansen

Maerschalcken en directeurs van de ceremonien - Jr. Dames van Loo, lieutenant colonel - Jr. Wigbolt Broersma, lieutenant colonel en gouverneur van Coeverden - Jr. Tjallingh van Sixma, majoor
Henrick Casimyr, vorst tot Nassau, &c., Stadthouder - Wilco van Holdinga, vryheer tzu Schwartzenbergh en Hohenlandsbergh - Jr. Hillebrandt Gruys, Heer van Lellens
Jr. Johan Coenders, capiteyn en stalmeester
Gesanten van (en begeleiders):
Johan Maurits, vorst tot Nasssauw - Jr. Abbe van Bootsma - Jr. Johan de Mepsche, op Groot den Ham en Adueert - Jr. Ysselsteyn
Willem Hendrick, prince van Orangien - Jr. Lambertus van Coehoorn, tot Morra, dijckgraef van Oostdongherdeel - Jr. Otho van Jeltinga, tot Collum, Heer tot Rijddursma - Jr. Bentingh, edelman van Prins Maurits
de Prins van Anhalt - Jr. Schelto van Aebinga
de Churprins van Brandenburgh - Jr. Albert van Loo, Heer van Hodenpijl op Tjessens
de jonghe Prins van Brandenburgh - Jr. Philips van Humalda
Prins Johan Maurits - Gosewijn van Wiedenfelt, capiteyn en majoor
Prins Georgh Frids van Nassauw - Ewout Stiensma, Raed ter Admiraliyeyt in Frieslant
Prins Adolph van Nassauw
Vorst Maurits Hendrick van Nassauw
Prins Hendrick van Dillenborgh - Heer Abram Schuyrmans
Furst Johan Frans tzu Nassauw - Joncker Schelto van Jeltinga
Nassauw-Sarbrugghe
Hertogh van Brunswijck
Hertogh van Zimmeren
Prins van Tarante
Hertogh van Holsteyn
Graven van Donauw
Comte de Brederode
Graeff van Culenburgh
Grave van Oldenbourgh - H. Anthon. Gunther van Bardenleben, Hof- en Stalmeester
Vorst van Oost-Frieslandt - De Heer Johan Melchior, van Oeynhuysen tot Bekrum

De Gecommitteerde van de Hoogh Mogende Heeren de Staten Generael der Vrye Vereenighde Nederlanden, voor de welcke quam gaen derselfder Hofmeester met een stock
De Heere Bonifacius van Vrybergen, Pensionarius van Ter Tholen, van weghen Zeelandt
De Heere Sjoerd van Aylva, Grietman over Dantumadeel, weghen Frieslandt
De Heere Wilhelm van Haren, Grietman van der Bildt, weghen Frieslandt
De Heere Henrick Gockinga, van wegen Stadt en Lande

De Gecommitteerde van de Edele Mogende Heeren de Raden van State van de Vrye Vereenighde Nedelanden, gaende voor deselfde derselver Hof-meester met een stock
De Heere Cornelis van Vryberghen, van weghen Zeelandt
De Heere Frederick van Groustins, van wegen Frieslant
De Heere Jan Gansneb, genaemt Tengnagel, van wegen Over-Yssel
De Heere Hieronymus van Beverningh, Thresorier Generael van Hollandt

De Gecommitteerde van de Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Frieslandt
De Heere Adriaen van Blyenburgh, Heere van Naeltwijck, oud Burgemester der Stadt Dordrecht
De Heere Andries de Graef, oud Schepen der Stadt Amsterdam
De Heere Jacob van Houten, Borgermeester der Stadt Alckmaer

• • • • 4

De Edele Moghende Heeren Staten van de Provincie van Frieslandt
Herault: Sydtse Gravius
Van wegen Ooster-goo
Leeuwarderadeel
Jr. Laes van Burmania
Jan Sijdses, Olde Secretaris
Ferwerderadeel
Jr. Bartolt van Douma, Grietman en Ontf.
Bartholomaeus van Nijsten
West-Dongerdeel
Jr. Ernst Sicco van Aylva, Grietman, en Raed ter Admiraliteyt in Frieslandt
Oost-Dongerdeel
Georgh Wilco, Vry-Heer toe Schwartzenbergh en Hohenlands-bergh, Heer van Vishausen en Wiarden, Grietman
Nicolaes Doenga, Secretaris
Collumerlandt
Jr. Feyo van Scheltema, Grietman, en Raed ter Admiraliteyt in Frieslandt
Gajus Broersma, Secretaris en Ontfanger
Acht-Carspelen
Livius van Scheltinga, Grietman, absent
Petrus Mejontsma
Dantumadeel
Dr. Jacobus Canter, Secretaris
Tietzercksteradeel
Jr. Scipio Meckema van Aylva, Grietman
Arent van Hillama, mede Monster-Commissaris van Frieslandt
Smallingerlandt
Aernt van Haersma, Grietman
Focco Fockens Eringa, Olde Secretaris
Ydaerderadeel
Jr. Watzo van Roorda
Rauwarderahem
Jr. Frans van Eysinga op Jousma, Grietman
Dr. Wilhelmus Hagius
Van weghen Wester-goo
Voor haer Ed. Mog. gingen twee lopende Boden, Bartel Pieters ende Frans Oosterman
Menaldumadeel
Jr. Idzardt toe Grovestins, Grietman
Franekeradeel
Jan van Ammama, Convoy-meester
Barradeel
Jr. Douwe van Walta, Grietman, mede Admiraliteyt in 't Noorder Quartier
Mattheus Idsinga, Secretaris
Baerderadeel
Jr. Douwe Aylva van Loo, Grietman, mede Admiraliteyt tot Rotterdam
Dr. Gerhardus Adius
Hennaerderadeel
Jr. Assuerus van Grovestins, mede Monster-Commissaris van Frieslandt
Wonseradeel
Jr. Taco van Camminga, Olde Grietman
Jacob Jansen Merverda
Wimbritseradeel
Jr. Duco Martna van Burmania, Grietman
Hemelummer-Olphert
Jr. Jarigh van Grovestins, Grietman
Poppe Sjoerdts de Jonghe
Het Bildt
Theodorus Keth
Van wegen de Seven-Wolden
Voor haer Ed. Mog. gingen twee lopende Boden, Abram Reverts ende Sicke Fockes
Uyttingeradeel
Regnerus van Andringa, Grietman
Hessel van Sminia
Aenghwirden
Jacobus Bouritius, Grietman
Dr. Hippolytus Beyem van Aerssen
Donia-Warstal
Jr. Sybrandt van Osinga, Grietman
Dr. Dominicus Feenstra
Hasker-Landt
Egbert van Baerdt, Grietman, absent
Jorck Annes, absent
Schooter-Landt
Fedde Rouckes
Opster-Landt
Saecke Fockens, Secretaris
Hepko Fockens
Gaester-Landt
Goeytien Haentjes Ottema, Secretaris
Lemster-Landt
Frederick van Roorda, Grietman
Bernardus van Echten, Secretaris
Stellinghwerff Oosteynde
Lubbertus van Lijcklama, Grietman
Laelius Swaga, Secretaris
Stellingwerff Westeynde
Dirck van Baerdt, Grietman
Van weghen de Steden
Voor haer Ed. Mog. gingen twee Boden, Jan Hendricks ende Claes Hansen Coop-man
Leeuwarden
Romcke Sickes Gayckema, Burgemeester, ende
De Heer Claes Can
Bolswart
Floris Floris Posthumus, Burgemeester
Dr. Tarquinius Boelens, Secretaris over Wonseradeel
Franeker
Dr. Henricus Schotanus à Sterringa, Burghemeester
Pieter Roelefs, Vroeds-man
Sneeck
Aert Gorp, Burghemeester
Melchior Hellendoorn
Dockum
Joannes Waelwijck, Burghemeester
Gerrit Stinstra
Harlinghen
Theodorus Stantius
Schelte Jurjens Fonteyn
Stavoren
Dr. Onias Geldorp, Burghemeester en Raed ter Admiraliteyt tot Amsterdam
Heere Obbes
Slooten
Dr. Cyprianus Bruynsma, Burgemeester, en Monster-Commissaris van Frieslandt
Worckum
Jelle Pieters Bruyninga
Jr. Frederick van Inthiema, mede Ghecommitteerde in de Generaliteyts Reecken-Kamer in 's Graven Hage
Ylst
Evert Everts
Wijbe Johannis Adama
Hindeloopen
Jan Pieters, Burghemeester
De Heere Pibo van Doma, I.U.D., Secretaris van weghen de Edele Mogende Heeren Staten van Frieslandt
Clerquen van haer Ed. Mogende
Aernt van Arcken
Hesselus Conradi
Camer-Boden
Claes Ygrams
Johannes Pruyssen

• • • • • 5

De Gecommitteerde van de Edele Mogende Heeren Staten van Over-yssel
Lambert Bernhart van Oer, tot Buckhorst, Heere van Salck en Vecaten, Stadt-houder van de Leenen, Dinchwaerder van de Hooghe Banck van Justitie.
Bernhart de L'Espiere, Burghemeester der Stadt Deventer,.
Diedrich Roelinck tot Wechterweert, Raemstal en Slendebroeck, Griffier van de Staten.

De Eedele Moghende Heeren Ghedeputeerde Staten van Frieslandt
Deurwaerders gaende voor haer Ed. Mog.: Ype Bauckes, Ygram van Achlum, Symon Piers, I. Meyer

Oostergo
De Heere Douwe van Aylva, Grietman over Leeuwarderadeel
De Heere Carel van Roorda, Grietman over Ydaerderadeel
Westergo
De Heere Oene van Groustins, grietman over Hennaerderadeel
De Heere Eelcke van Glinstra
Seven-Wolden
De Heere Martinus Fockens, Grietman over Opster-Landt
De Heere Johannes van Scheltinga, Grietman over Gaester-Landt
Steden
De Heere Schelto van Rispens, Burgemeester tot Ylst
De Heere Allardus van Burum, Burgemeester tot Leeuwarden
De Heere Wilhelmus Uma, Burghemeester tot Doccum
Gijsbertus van Vierssen, Secretarius

Dr. Sybrandus van Hittinga, Commijs van de Finantien van Frieslandt
Clercquen van haer Edele Mogende: Cornelius Fockens Eringa, Gabriel Kutsch, Jan van Aerssen, Johannes Nicolai
Camer-Boden van haer Edele Moghende: Claes Rijks van den Bos, Jacob van Vierssen

De Gecommitteerde van de Ed. Mog. Heeren Ghedeputeerde Staten van de Stadt Groeninghen en Omme-Landen
De Heere Henrick Cluving
Jr. Gerhard Gruys
Jr. Ludolf Coenders

De Edele Mog. Heeren Raden Provinciael van den Hove van Frieslandt
Allardus Petrus à Jonghstal, Theodorus Saeckma, Pieter van Haringhsma toe Sloten, Hero van Ockinga, Johannes van Glinstra, Hartesius Jepema, Sicco van Groustins, Jetzo van Sminia, Theodorus à Scheltinga, Wilhelmus van Vierssen, Johannes Bouritius, Horatius Knijf
Antonius Kan, Procureur Generael
Suffridus Boelens, Griffier
Sicke Radijs, Substituyt
Hermannus Scheerhagen, Onder-Griffier

Gaende nae haer Ed. Mog.
De Edele Mog. Heeren Hooft-Mannen der Hooge Justitie-Kamer van de Stsdt Groeninghen en Omme-Landen
Gerhard ten Berge
Regnerus Tjaerda
Jr. Hillebrant Gruys, van Wirdum
Jr. Johan Leeuwe, Heer van Middelstum
Albertus Berckhuys, Secretarius
Johannes Solbach, Secretarius
Bernardus Julsingh, Ontfangher van de Hooge Justitie-Kamer

De Edele Mogende Heeren Reecken-Meesters van Frieslandt
De Heere Aulus van Haersma, Oud Grietman over Smallinger-Landt
De Heere Sjuck Aebinga van Humalda
De Heere Daniel de Blocq van Scheltinga, Grietman over Schoter-Landt
De Heere Idsardus Geroltsma, Burghemeester tot Franeker
Ysbrandus van Vierssen, Secretaris en Pensionarius van Leeuwarden en Harlinghen
Gerardus Walrich, Ontfanger Generael over Frieslandt
Dr. Hieronymus de Blauw, des Landtschaps Advocaet, en Pensionaris van Leeuwarden en Harlinghen
Dr. Jacobus Loo, Fiscael van Frieslandt

De Ed. Mog. Heeren Reecken-Meesteren van de Stadt Groeninghen en Ommelanden
De Heere Sicco Eyssinge, De Heere Theodorus Ham, De Heere Wicher Wichers, De Heere Nicolaus Secama, De Heere Cornelius Philips, De Heere Jacobus Swarte
Dr. Cornelius Rotgers, Secretarius

De Magistraet der Stadt Leeuwarden
Burghemeesteren: Rombertus Siercksma, Hillebrant Brongersma
Schepenen: Warner Everts, Floris Schol, Conradus Boelens, Sjoerd Jansen Eppinga, Suffridus Hardomans, Jan Melchers Oostervelt
Bou-Meesteren: Tacitus Ipkema, Steffen Lieuwes
Dr. Jacobus Adius, Secretarius en Pensionarius
Het Vroedtschap van Leeuwarden
Jacob Oosterbaen, Adrianus Haestrecht, Dr. Johannes Cuylen-burgh, Dirck Gerrits, Jacob Jansen van der Mey, Geert Pieters, Gerrit Willems, Dr. Johannes Gualteri, Bartel Mamminga, Michiel Ammama, Harmen Harckes, Dr. Otto Swalve, Thijs Piers, Jacob Dimmers, Dr. Tiberius Thome, Cornelis Hylckens, Wijntjen Beerns, Assuerus Franssen, Bocke Jansen, Cornelis Everts, Rienck Jansen, Meynte Mathijssen, Sjoerd Eelckema, Dr. Feyo Winter

Gecommitteerde uyt de Magistrat. en Vroedschappen van de andere Steden van Frieslandt
Bolswart
Aucke Yges Algera, Claes Claessen Balck, Burgemeesteren
De Heere Regnerus Bruynsma, Dijck-graef van Wonseradeel
Franeker
Cornelius Gemmenich, Haeytse Ypes Kiestra, Burgemeesteren
Gerardus Kaldenbach, Secretarius

• • • • • • 6

Sneeck
Burghemeesteren
De Heere Cornelius Haubois
Taeckle Thomas Farcx
Secretarius
Dominicus Walrich
Doccum
Burgemeesteren
Egbert Annes Idskema
Menso Gratema
Gemeens-Luyden
Dr. Johannes van der Malen
Jan Lolckes Suyder-baen
Harlinghen
Burghemeesteren
Gerrit Hardenburgh
Hendrick Coenraets
Secretarius
Dr. Dominicus Wringer
Gemeens Luyden
Gellius Vetsensius
Simon Slooter-dijck
Stavoren
Douwe Andries Ockes, Burgemeester
Jan Jacobs Haersma, Secretarius
Slooten
Henricus Mamminga, Burgemeester
Watze Hannema
Worckum
Burgemeesteren
Ime Jacobs Haersma
Intie Piers Bouwema
Jacob Gerbrants
Secretarius
Dr. Renicus Hantsma
Gemeensluyden
Reyner Douwes Doyma
Hancke Jeltinga
Hayo Hillama
Ylst
Willem Wabes van Abema, Burgemeester
Hermanus Botma, Secretarius

De E. E. Heeren professoren van de Academie tot Franeker
Jacobus Tabbecatius, Petrus Poll, Pedellen
Joannes Terentius, A.M. Linguae Professor &c. P.T. Academiae Rector
Nicolaus Arnoldus, Joannes Valckenier, S.S. Theol. Professores
Guilhelmus Cup, Iuris Professor
Joachimus Frencelius. Philippus Matthaeus, Medicinae Professores
Petrus Moll, Graecae Linguae Professor
Ulricus Huber, Eloquent., Hist. & Polit. Professor
Abraham de Grauw, Matheseos Professor
Johannes Greydanus, Abrahamus Steyndam, Johannes Wubbena, Philos. Professores
Jacobus Kroll, Secretarius

De. E.E. Heeren Gecommitteerde Professoren van de Academie tot Groeninghen
Bartholomeus Becherer, Pedel
Abdias Widmarius, Theologiae Professor ac P.t. Rector Academiae
Franciscus Junius, F. N. Iuris Professor
Antonius Deusingius, Henricus Eyssonius, Medicinae Professores

De E. Krijghs-raedt van Frieslandt
Johannes Verhel, Gericht-Scholtes
Dr. Hermannus Feyckens, Dr. Matthias van Vierssen, Assessores
Dr. Meynardus Wiarda, Secretarius

De E. Krijghs-raedt der Stadt Groeningen
Johan-Wilhelm Sohnius, Ghericht-Scholtes
Andreas Sibenius, Sybrandus Vechter, Assessores
Dr. Theodorus Robers ab Egmont, Secretarius

De Gecommitteerde uyt de Geswooren Gemeenten ende Taelmans binnen Groeningen
Lubbertus Jacobi Berckhuys, Roelef Helprichs, Jr. Johan Coenders van 't Hamrick, Hendrick van 't Laer

De Predicanten der Stadt Leeuwarden
Gellius Boëtius, Franciscus Elgersma, Henricus Daventraeus, Regnerus Hachtingius, Henricus Domna

De Predicanten van Groeninghen
Otto Zaunschliffer, Thomas Aberthoma, Gregorius Mees, Antonius Matthaeus

De Oudtste Advocaten voor den Hove van Frieslandt
Dr. Albertus Loo, Dr. Arnoldus Bolten, Dr. Arnoldus Copius, Dr. Hector Epema

>> begin