>> HOMEpage

Taux Friesland 1623 resp. 1639

Bron: Register van den aanbreng van 1511 en verdere stukken tot de floreenbelasting betrekkelijk / uitg. door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde; [verz. door W.W. Buma, uitg. door J. Telting] - Leeuwarden [1880], IV blz. 124-132.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2015

EXTRACT UIT HET RESOLUTIEBOEK DER STATEN VAN FRIESLAND
11 Decemb. 1623
De Staten van Friesland tegenwoordiglijk binnen Leuwarden vergadert, na hare gewoonlijke ijver, onveranderlijkegoede genegentheit en sorgvuldigheit voor de conservatie van den Staat deser Landschappe, behoorliik gelet hebbende op den tegenwoordigen toestandt van dien, en daarbij wel serieuselijk overleggende, dat deselve bij gebrek van goede en prompte penningen geschapen is, van dag tot dag van quaad tot erger te vervallen, even verre daarin bij dadelijke wegen niet en souden mogen worden voorsien, hebben tot voorkominge van sulks goed, raadsaam en nodig bevonden, dat om in der ijl met de minste quetsinge van de voorsz. Landschappe en de conservatie van dien een notabile summa van gerede penningen te doen fourneren, alle amptdragende personen deser Landschappe, die men houdt voor seer goede patriotten, ten ten behoeve van ’t Land, volgens de ordre en lijst daarop gemaakt, sullen verschieten binnen de tijdt van agt of uiterlijk veertien dagen na de insinuatie deses aan den Ontvanger Jongema, die gehouden sal wesen, daarvan obligatie in forma te passeren, voor de tijt van twe jaren tegens seven ten hondert in ’t jaar, yder so veel, als hem bii de voorsz. ordre en lijst te laste gelegt is, onder dese conditie, dat na verloop van de voorsz. jaren niet alleen dese, maar ook andere Crediteurs, die te voren enige penningen verschoten hebben, wederom tot hunne vermaningen believen sullen worden betaaldt en gerembourseert uit de penningen sullende proeederen van de verkopinge van sodanige Landschaps- of Cloosterlanden, alsrede om verkogt te worden daartoe verordineert sijn; consenterende mede en auctoriserende bij desen de respective Officieren, sampt Ontvangers van Landen en Steden, bij gebreke van ’t selve uit hare middelen en contributien, als ook de Rentemeester van de Domeinen specialijk aan de Heren van den Hove en alle amptdragende personen,geen bewindt van Landspenningen hebbende , de gecrediteerde penningen aan hare ingesetenen, sulks versoekende, te betalen; Gevende hier en boven welgemelde Staten nog last aan hunne Gedeputeerde, om door hare Ontvangers ten spoedigsten tot laste van ’t Land op gelijke verband en intressen te negotieren de summa van 50,000 pd. tot nodigste lasten deser Landschappe geemploiëert te worden. Ende ten einde in ’t aflossen van de voorsz. penningen , alsook andere, die somtijts van de respective Ontvangers opgevordert worden, geen gebrek en valle, auctoriseren meergemelde Staten alsnog bij desen hunne Gedeputeerden, om met de verkopinge van de voorsz. landen haar bij register ter handen gesteldt, met ten eersten voort te varen, ten einde do penningen daarvan sullende procederen daartoe mogen worden gebruikt sender elders de selve te doen bekeeren.
Aldus gedaan en gearresteert &c. den 11 Decemb. 1623, was get. voor:
Oostergo, Nihil.
Westergo , D. van Jonghema, Ottho Wigara.
Sevenwouden, H. van Baardt, T. v. Oenema.
Steden, Albert Thomas, Jnte Jouckes.

LIJSTE van de TAUX, waarop de respective Officieren worden gesteldt, om ten dienste van ’t Landt inpromptis te verschieten voor de tijt van twe jaren, ten einde ’t voorsz. Landschap bij dese nood van gerede penningen moge worden versien.
De Ed. Heren in ’s Gravenhage, gelijk mede te Amsterdam en Hoorn.
De Ed. Heer Jr. Rienk van Burmania * 500.
De Ed. Heer Jr. Frederik van Jnthiema * 500.
De Ed. Heer J. Pijtter van Walta * 500.
De Ed. Heer Ridder Marcus van Lijcklama * 500.
De Ed. Heer Jr. Tjaard Aijlva * 500.
De Ed. Heer Joost Jongestal * 500.
De Ed. Heer Christiaan Oosterzee * 500.
De Ed. Heer van Eijsinga * 500.
De Ed. Heer Dr. Isbrand Ekens * 500.
4500.

Alsoo de Heren van Westergo verstaan, haar Ed. het vergeven van het commis-ampt in de Kamer van de Oost-Indische Compagnie alsnu te competeren, protesteren deselve Staten bij desen, om dienaangaande salfs regt te willen blijven.

De Ed. Heren Gedeputeerden.
De Ed. Heer Ernestus van Aijlva * 500.
De Ed. Heer Abraham van Roorda * 500.
De Ed. Heer Sicco Dekema * 500.
De Ed. Heer Martinus Gravius 500.
De Ed. Heer Pico Wijckel * 500.
De Ed. Heer Hippolitus Crak * 500.
De Ed. Heer Joannes Nijs * 500.
De Ed. Heer Horatius Domans * 500.
De Ed. Heer Joannes Romkes * 500.
De Ed. Heer Aucke Aijsma * 500.
5000.

De Ed. Heren van den Hove.
De Ed. Heer Ernestus van Haringsma * 500.
De Ed. Heer Rembertus Ulenburgh * 500.
De Ed. Heer Dr. Gellius Hillama * 500.
De Ed. Heer Suffridus Hania * 500.
De Ed. Heer Dr. Laelius van Lijcklama * 500.
De Ed. Heer Dr. Joannes Saakma * 500.
De Ed. Heer Dr. Johan van der Sande * 500.
De Ed. Heer Frans van Jonghema * 500.
De Ed. Heer Ork van Doijem * 500.
De Ed. Heer Dr. Gellius Jongestal * 500.
De Ed. Heer Dr. Joachimus Andrë * 500.
De Ed. Heer Everhardus Boner * 500.
De Ed. Heer Dr. Theodorus Scheltinga * 500.
De Ed. Heer Dr. Bocatius Hoppers * 500.
7000.

De Heeren Ter Admiraliteit.
De Ed. Heer Tjaard van Aijlva * 500.
De Ed. Heer Bocco van Burmania * 500.
De Ed. Heer Hobbo van Baardt * 500.
De Ed. Heer Pijtter Upkes Cromwal * 500.
De Ed. Heer Meinardus Atsma * 500.
De Ed. Heer H. Hottinga * 500.
3000.

De Ed. Heren Rekenmeesters.
De Ed. Heer Johan van Bootsma * 300.
De Ed. Heer Sakle van Kingma * 300.
De Ed. Heer Sijds van Osinga * 300.
De Ed. Heer Joachim Rienks * 300.
De Ed. Heer Dr. Livius Scheltinga * 300.
1500.

De Ed. Heren Rentemeesters en Ontvangers.
De Ed. Heer Ontvanger Laas van Jonghema * 500.
De Ed. Heer Ontvanger Andreas Roorda * 500.
De Ed. Heer Ontvanger Joannes Rhala * 500.
1500.

De Heer Holtvester Sibrand van Burmania * 500.
De Heer Lands Advocât Dr. Matthias a Viersen * 300.
800.

De Ed. Heren Grietsluiden van Oostergoo.
De Ed. Heer Grietman Ernst van Donia * 500.
De Ed. Heer Grietman Rienk van Burmania * 500.
De Ed. Heer Grietman Ernst van Aijlva * 600.
De Ed. Heer Grietman Douwe van Aijlva * 400.
De Ed. Heer Grietman Pijtter van Eijsinga * 500.
De Ed. Heer Grietman Bocco van Feitsma * 500
De Ed. Heer Grietman Tarquinius Boelens * 400.
De Ed. Heer Grietman Tjaard van Aijlva * 400.
De Ed. Heer Grietman Frans van Eijsinga * 400.
De Ed. Heer Grietman Abraham Roorda * 400.
De Ed. Heer Grietman Joucke Jochems * 400.
De Ed. tien Secretarien elks 300 pd., en één, nament1ijk Willem Hoijtes 100 pd. * 3100.
8100.

De Ed. Heren Grietsluiden van Westergoo.
De Ed. Heer Grietman Tjerk van Heerma * 500.
De Ed. Heer Grietman Duco van Jonghema * 500.
De Ed. Heer Grietman Douwe van Hottinga * 500.
De Ed. Heer Grietman Hobbe van Aijlva * 500.
De Ed. Heer Grietman Bocco van Burmania * 500.
De Ed. Heer Grietman Douwe van Epema * 500.
De Ed. Heer Grietman van Wonseradeel * 700.
De Ed. Heer Grietman van Wimbritseradeel * 700.
De Ed. Heer Grietman Edzardt van Burmania * 300.
De Ed. seven Secretarien elk 300 pd., nog twe elk 400 pd. te weten Wonseradeel en Wimbritseradeel * 2900.
7600.

De Ed. Heren Grietsluiden van de Sevenwouden.
De Ed. Heer Grietman Tiberius van Oenema * 400.
De Ed. Heer Grietman Hippolitus Crak * 400.
De Ed. Heer Grietman van Stellingwerf oosteinde * 400.
De Ed. Heer Grietman Tinco van Oenema * 400.
De Ed. Heer Grietman Saco Fockens * 400.
De Ed. Heer Grietman Marcus van Lijcklama * 500.
De Ed. Heer Grietman Obbe Obbes * 500.
De Ed. Heer Grietman Hobbe van Baardt * 500.
De Ed. Heer Grietman Sijds van Osinga * 500.
De Ed. Heer Grietman Christiaan van Oosterzee * 500.
De Secretarien van Utingeradeel, Aengwirden, Stellingwerf oosteinde, Opsterland en Lemsterland elks 200 pd. * 1000
De Secretarien van Schoterland, Stellingwerf westeinde, Gaasterland, Doniawerstal en Haskerlandt elks 300 pd. * 1500.
7000.

Dijk-Graven.
De Dijkgraaf van de Vijf delen * 500.
De Dijkgraaf van Wimbritseradeel * 400.
De Dijkgraaf van Wonseradeel * 300.
De Dijkgraaf van Hemelumer Oldephârt * 300.
De Dijkgraaf van de Sevenwouden * 200.
De Ontvanger van Vijf delen binnendijks * 400.
De Ontvanger van Vijf delen buitendijks * 300.
2400.

De Convoij-meesters.
De Convoijmeester tot Harlingen * 400.
De Convoijmeester tot Mackum * 300.
De Convoijmeester tot Dockum * 400.
De Convoijmeester tot Stavoren * 200.
De Convoijmeester tot Workum * 200.
De Convoijmeester tot Sloten * 200.
1700.

De Ammunitiemeester Frids Meinerts * 200.
De Boumeester Jacob Lents * 200.
400.

Steden.
De Stad Leuwarden * 1000.
De Secretaris * 400.
De Stad Bolswart * 500.
De Secretaris * 300.
De Stadt Sneek * 500.
De Secretaris * 300.
De Stad Harlingen * 600.
De Secretaris * 400.
De Stad Franeker * 600
De Secretaris * 300.
De Stad Dockum * 500.
De Secretaris * 300.
De Stad Stavoren 300.
De Secretaris * 200.
De Stad Sloten * 250.
De Secretaris * 150.
De Stad Workum * 400.
De Secretaris * 250.
De Stad IJlst * 300.
De Secretaris * 200.
De Stad Hindeloopen * 250.
De Secretaris * 150.
8150.

De Muntemeester * 500.
Jan Melchers * 250.
Harman Bruinsveldt * 250.
1000.

De Ed. Heren Doctoren Professoren.
Dr. Sibrandus * 400.
Dr. Hagtingius * 400.
Dr. Bouritius * 400.
Dr. Rala * 400.
Dr. Verhel * 400.
Dr. Metius * 400.
2400.

Monster-Commissarien.
De Ed. Heer Houverda * 400.
De Ed. Heer Glins * 400.
De Ed. Heer Oenema. * 400.
De Ed. Heer Oosterzee * 400.
De Ed. Heer Geregtscholtes Lijcklama * 300.
De Ed. Heer Commissaris * 250.
2150.

De Ed. Heren van de Militaire ampten.
De Overste Lt. Julius van Eijsinga * 1200.
De Capitain van de Guardes Haren * 500.
De Ritmeester Hero van Burmania * 600.
De Ritmeester Wilco van Schwartzenbergh * 600.
De Ritmeester Evo Einholts * 600.
3500.

Capitainen van ’t Regiment van Sijn Genade Graaf Willem Sal[ige]r Memorie.
Jacques Oenema * 500.
Duco van Hittinga * 500.
Sjuk van Eijsinga * 500.
Wigie van Hania * 500.
Frans van Donia * 500.
Abbe van Bootsma * 500.
Taco Lieuwes * 500.
Homme van Hettinga * 500.
Ate van Hettinga * 500.
Ludolph Potter * 500.
Jan Sageman * 500.
Cornelis Haubois * 500.
Quirin de Blauw * 500.
Jacob van Roussel * 500.
Rogier Slijp * 500.
Edzart van Eminga * 500.
Harmen van Wonsdorp * 500.
Jan van Eijsinga * 500.
Binnert van Heringa * 500.
Sijbe van Aijlva * 500.
Schelte van Aijsma * 500.
Hans van Oldenslo * 500.
Johannes Frans Stellingwerf * 500.
Schelte van Scheltema * 500.
12000.

Hoplieden van ’t Regiment van Siin Genade Graaf Ernst.
Jacob Sterk * 500.
Daniel van Hattum * 500.
Abraham van Hattum * 500.
Maximiliaan Frens * 500.
Gosewin van Lauwick * 500.
Hendrik van Besten * 500.
Jan Frans Adema * 500.
Frans Lijseman * 500.
Oom Kees * 500.
Johan Spenser * 500.
5000.

De vier schrijvers van de vier Vanen ruiters op de repartitie van Friesland, met de schrijvers van de agt en veertig compagnien soldaten, mede op deselve repartitie staande, elks 300 pd., facit * 15,600.

11 Decemb. 1623
Alsoo de Staten van Frieslandt hoe langer hoe meer vernemen, dat de betalinge van de 500e penning der capitale goederen ten Landsdage ingewilligt bij vele gedilaieert en uitgesteldt wordt met praetext, dat sij bij resumtie van dien te hoog getauxeert en merkelijk beswaardt souden sijn ende uit sulks te bevresen staat, dat een goed deel van de voorsz. contributie op niet gebragt sal worden, die men nogtans in desen hoog aandringenden nood niet gemissen en kan; So is ’t, dat sij Staten bij desen ordonneren en statuëren, dat alle ingesetenen terstondt sonder enig vertrek gehouden sullen sijn, bij provisie optebrengen en betalen de taux hunner goederen, waarop sij bij de laaste resumtie volgens de uitgegeven registers sijn gesteldt; Ende ten einde nogtans een ijders klagten gehoordt en niemant boven behoren beswaart werde, worden de Heren Gedeputeerden geauctoriseert, om met overroepinge van de Officiers van de plaatse de voorsz. klagten te examineren, en ten spoedigsten in conformité van de resolutie de dato den 8 Augustij aftedoen, sullende de klagers 't gene sij bevonden sullen worden te veel betaaldt te hebben wederom gerembourseert worden bij de respective Grietenien en Steden, waaronder sij opgeschreven sijn, wel verstaande dat de vacatien en onkosten van de Officiers tot laste van de klagers sullen komen, indien sij in hun versoek afgeslagen worden, en tot laste van de Grietenien en Steden so sij daarinne bevonden sullen worden gefundeert te sijn. Worden ook de Grietsluiden en respective Magistraten bij desen geauctoriseert om de personen of goederen waarvan de Eigenaars buiten de Provintie wonen, die in de voorsz. Registers niet bevonden of notoir te leeg getauxeert sijn, op behoorlijke taux te stellen en deselve in cas van onwilligheit daarover te executeren, om daaruit so veel mogelijk ’t voorsz. remboursement te vinden. Aldus gedaan en geresolveert enz. den 11 Decemb. 1623, was get. voor:
Oostergo, D. van Aijlva, J. Jochems.
Westergo, Nihil.
Sevenwouden, T. v. Oenema, Joannis S. Crak.
Steden, Inte Joukes, Albert Thomas.
>> begin

1639

Lijste van den taux waerop die respective officieren werden gestelt om ten dienste van 't Landt in promptis te verschieten voor den tijt van twee jaren, ten eynde de voors. Lantschappe bij desen nood van gerede penningen mogen worden versien.
[Transcriptie Harm Nijboer, aanvulingen Onno Hellinga]

d' Ed. Heren in 's-Gravenhage gelijck mede tot Amsterdam ende Hoorn (1)
d' Ed. Albertus van Loo * 500 £
d' Ed. Here Piter van Walta * 500 £
d' Ed. H. Rinco van Lycklama * 500 £
d' Ed. H. Joannes van Crack * 500 £
d' Ed. H. Joannes Veltriel * 500 £
d' Ed. H. Frans van Donia * 500 £
d' Ed. H. Foecke van Heemstra * 500 £
d' Ed. H. Anchises Andla * 500 £
d' Ed. H. Abraham Schurmans * 500 £
Lateris * 4500 £
/62/
d' Ed. Heren Gedeputeerden
d' Ed. H. Piter van Eysinga * 500 £
d' E. H. Tarquinius Boelens * 500 £
d' Ed. H. Hobbe van Aylua * 500 £
d' E. H. Martinus Gravius * 500 £
d' E. H. Esaias van Lyclama * 500 £
d' E. H. Hobbe van Baart * 500 £
d' E. H. Guilhelmus Staackmans * 500 £
d' E. H. Johan van Beyma * 500 £
d' E. H. Adriaen van Velsen * 500 £
d' E. H. Lambertus Beyma * 500 £
Lateris * 5000 £
d' Ed. Heren van den Hove
d' Ed. H. Frans van Jongema * 500 £
d' Ed. H. Orck van Doyem * 500 £
d' Ed. H. Joachimus van Andrée * 500 £
wijlen d' E. Here Everdo Boner, nu Theodorus Saackma * 500 £ (2)
d. E. Here Johannes Nys * 500 £
d' E. H. Mathias van Vierssen * 500 £
d' E. H. Hommerius van Harinxma * 500 £
d' E. Here Cornelis van Kinnema * 500 £
d' E. Here Gajus Nauta * 500 £
d' E. Here Joannes Scheltinga * 500 £
d' E. Here Allardus Petrus Jongestall * 500 £
d. E. Heere Sibastianus van Pruyssen * 500 £
d' E. H. Wibrandus Geldorpius * 500 £
d. E. H. Epeus Glinstra * 500 £
Lateris * 7000 £ (3)
d' E. Heren ter Admiraliteit
d' Ed. Here Siuck van Burmania * 500 £
d' E. Here Douwe Simons * 500 £
d' Ed. Here Frans van Eysinga * 500 £
d' Ed. Here Johan van Aylua * 500 £
d' Ed. Here Amelus van Oenama * 500 £
d' E. Here Meinardus Aetzma * 500 £
d' E. H. Pier Dircx * 500 £
d' Ed. Here [ ] Reneman * * 500 £
Lateris * 4000 £
den (4) Heere Ontfanger [ ] Runia * 500 £
de Heeren Directeurs
Jacob Juckema * 300 £
Gerryt Lieuwes * 300 £
Riemer Hanties * 300 £
Rincke Mercx, burgemeester van Ilst * 300 £
Extraordinaris Directeurs
Rinnert Oedses, burgemeester tot Harlingen * 300 £
Hilbrandt Dircx * 300 £
d' Ed. Heren Rekenmeesters
d' E. Here Arent van Haarsma * 300 £
d' E. Here Regnerus Bruynsma * 300 £
d' E. Here Cyprianus Oosterzee * 300 £
d' E. Here Epeus Oosterzee * 300 £
d' E. Here Hartesius Jepema * 300 £
Lateris * 1500 £
Clercquen der Heren Gedeputeerden
Frederick van Voort * 400 £
Daniel Claix * 200 £
Feyke Douwes * 200 £
Hugo Dekemans * 200 £
Lateris * 1000 £
Deurwaerders der Heren Gedeputeerden
Hendrick Meyer * 200 £
Douwe Lamberts * 200 £
Lambert Ariens van den Bos * 200 £
Wiger Jacobs Jelgersma * 200 £
Lateris * 800 £
d' Ed Heren Rentemeester ende Ontvangers sampt Lantschaps Secretaris
d' Ed. Here Ontfanger Goslick van Hiddma * 500 £
d' Ed. Here Ontfanger Jacob van Runia * 500 £
d' Ed. Heere Renttemeester Assuerus van Viersen * 500 £
d' Ed. Here Ontfanger Albert van Aysma * 500 £
d' E. Here Secretaris dr. Livius Scheltinga * 500 £
Lateris * 2500 £
d' E. Here Holtvester Sibrant van Burmania * 300 £
d' E. Here lantschaps advocaet dr. [ ] Gemmenich * 300 £
d' E. Here Fiscael dr. Justinus Roijer * 200 £
Lateris * 800 £
d' Ed. Heren Grietsluiden van Oostergoo
d' E. Here Grietman Hessel Roorda van Eisinga * 500 £
d' E. Here Epo van Douma * 500 £
d' E. Here Johan Onuphrius tot Swartsenbergh * 600 £
d' E. Here Grietman Douwe van Aylua * 400 £
d' E. Here Ritske van Eisinga * 500 £
d' E. Here Grietman Petrus Boelens * 400 £
d' E. Here Grietman Sioert Saackma * 400 £
d' E. Here Frans van Eisinga * 400 £
d' E. Here Aulus van Haarsma * 400 £
d' E. Here Grietman Carel van Roorda * 400 £
d' E. Here Grietman Tialling van Eysinga * 500 £
d' E. Heren thien Secretariën elcx 300 £
[LWL: dr. Hector Epema]
[FER: Focco van Aysma]
[WED: mr. Cornelis Vermees]
[OOD: Marcus Verspeeck]
[KOL: Nicolaus à Viersma]
[ACH: dr. Menelaus Gerroltsma]
[TIE: dr. Jacobus Buttinga]
[SMA: Jurjen/Georgh Fockens Eringa]
[IDA: Aggaeus Nicolay Bruinsma]
[RAU: Aleph Abbema]
ende een namelijck Eduardus Aeneae [van Dantumadeel] 100 £, facit * 3100 £
Lateris * 8100 £
d' Ed. Heren Grietsluiden van Westergoo
d' E. Here Grietman Tierck van Heerma * 500 £
d' E. Here Grietman Douwe van Sixma * 500 £
d' E. Here Grietman Douwe van Hottinga * 500 £
d' E. Here Grietman Hobbe van Aylua * 500 £
d' E. Here Grietman Sicke van Grovestins * 500 £
d' E. Here Grietman Tiaerd van Aylua * 700 £
d' E. Here Grietman Siuck van Burmania * 700 £
d' E. Here Grietman Sioerd van Aylua * 500 £
d' E. Here Grietman Epo van Aylua * 300 £
d' Ed. Heren seven Secretariën elcx 300 £
[MEN: Folpert Tiettes Baerdt]
[FRL: dr. Theodorus Fogelsangh]
[BAR: dr. Johannes Clingbijl]
[BAA: Gossuinus Atsma]
[HEN: Suffridus Joannis Bruijnsma]
[HEM: Annius Jacobi Haersma]
[BIL: dr. Gerrit van Loo]
noch twee 400 £, te verstaen Wonseradeel [Menno Hillebrandsz] ende Wimbritseradeel [Gilbertus Verspeek], tesamen * 2900 £
Lateris * 7600 £
d' Ed. Heren Grietsluyden van de Sevenwolden
d' E. Here Grietman Tiberius van Oenama * 400 £
d' E. Here Grietman Joannes Crack * 400 £
d' E. Here Grietman Syds van Osinga * 400 £
d' E. Here Grietman Hobbe van Baart * 500 £
d' E. Here Grietman Amelus van Oenama * 400 £
d' E. Here Grietman Cyprianus Oosterzee * 500 £
d' E. Here Grietman Hans van Lyclama * 500 £
d' E. Here Grietman Sako Fockens * 400 £
d' E. Here Grietman Esaias van Lyclama * 400 £
d' E. Here Grietman Rinco van Lyclama * 500 £
de Secretariën van Uttingeradeel [Ede Jelles van Schoten], Aengwirden [Sjoerd Tjebbes], Ooststellingwerf [Suffridus Lycklama à Nijeholt], Opsterlant [Saecke Teijens], Lempsterlant [dr. Gellius Ambrosi Hijlckama] elcx 200 £, tsamen * 1000 £
de Secretariën van Schoterlant [Johannes Wijbrandi Meildam], Weststellingwerff [dr. Cornelis Buttinga], Gaesterlant [Pompejus Walrich], Doniaverstal [Tarquinius Assema] ende Haskerlant [Pieter Jelles Hijlkama] elcx 300 £, facit * 1500 £
Lateris * 7000 £
Dijckgraven
de Dijckgraef van de Vyff Delen [ ] * 500 £
de Dijckgraeff van Wymbritseradeel [ ] * 400 £
de Dijckgraeff van Hemelumerolphaert [ ] * 300 £
de Dijckgraeff van de Sevenwolden [ ] * 200 £
d' Ontfanger van de Vyff Delen binnendijcx [ ] * 400 £
d' Ontfanger van de Vyff Delen buynendijcx [ ] * 400 £
Lateris * 2400 £
de Convoymeesters
de Convoymeester tot Harlingen [ ] * 400 £
de Convoymeester tot Maccum [ ] * 300 £
'e Convoymeester tot Doccum [ ] * 400 £
de Convoymeester tot Sloten [ ] * 200 £
de Convoymeester tot Stauoren [ ] * 200 £
de Convoymeester tot Worcum [ ] * 200 £
Lateris * 1700 £
d' Ammunitiemeester Lælius van Lyclama * 200 £
de Boumeester Gerbrandus van Hottinga * 200 £
Wolter Jetses Cepier * 200 £
Lateris * 600 £
Steden
de stadtLeuwarden * 1000 £
de Secretaris [Theodorus Saeckema] * 400 £
de stadtBolswert * 500 £
de Secretaris [Reymer Harings] * 300 £
de stadtFraneker * 600 £
de Secretaris [mr. Jacob van Ghemmenich] * 300 £
de stadtSneeck * 500 £
de Secretaris [dr. Martinus Krijcx] * 300 £
de stadtDoccum * 500 £
de Secretaris [Cornelis Idema] * 300 £
de stadtHarlingen * 600 £
de Secretaris [dr. Andreas Heemstra] * 400 £
de stadtStavoren * 300 £
de Secretaris [Frans Tetmans Eickema] * 200 £
de stadtSloten * 250 £
de Secretaris [dr. Tinco van Andringa] * 150 £
de stadtWorckum * 400 £
de Secretaris [dr. Joannes Renici Haersma] * 250 £
de stadtYlst * 300 £
de Secretaris [Floris Mircx] * 200 £
de stadtHindelopen * 250 £
de Secretaris [Petrus H. Costerus] * 150 £
Lateris * 8250 £
deMuntemeester [ ] * 500 £
Jan Melchers * 250 £
Feye Joostes * 250 £
Lateris * 1000 £
de E. Heeren Professoren
dr. Joannes Macovius * 400 £
dr. Cornelius Pynacker * 400 £
dr. Henricus Rhala * 400 £
dr. Martinus Wybinga * 400 £
dr. Menelaus Winsemius * 400 £
dr. Arnoldus Verhell * 400 £
dr. Daniel Dammus * 400 £
dr. Bernhardus Fullenius * 400 £
dr. Pierius Winsemius * 400 £
dr. Joannes Coccæus * 400 £
Lateris * 4000 £
de E. Heren van de militaire ampten
d' E. Here Colonnel Jaques van Oenama * 1500 £
d' Ed. Here Colonnel Hessel Meckama van Aylua * 1500 £
d' Ed. Here Lieutenant Colonnel Homme van Hittinga * 800 £
den E. Here Lieutenant Colonnel Georg Frederich vrijheer toe Schuartsenbergh * 800 £
den Capitain Majeur Michael Potter * 700 £
den Capitain Majeur Adriaen Slyp * 700 £
Lateris * 6000 £
Monstercommissarissen
den E. Here Ritske van Eisinga * 400 £
den E. Here Tierck van Heerma * 400 £
den E. Here Saco Fockens * 400 £
den E. Here Reinholt van Inthiema * 400 £
Lateris * 1600 £
den E. Here Gerechtscholtes [ ] Ockinga * 300 £
dr. Theotardus Boelema assessor * 200 £
dr. Joannes Nysten adidem [?] * 200 £
Edo Henrici gerechtschriver [?] * 200 £
Lateris * 900 £
Andere Crijgs Officieren van uytheemsche regimenten
Maurice de Hallart Lieutenant Colonel van 't Regiment des heren [ ] van Maissonneuffue * 500 £
Sr. Philippe Balfour Lieutenant Colonel van 't Regiment van de Colonel [ ] Douchamp * 300 £
den Ritmeester Swartsenbergh Sergeant Majeur van 't Regiment Peerden van den colonell [ ] Ysselsteyn * 500 £
Lateris * 1800 £
De Ed. Heren Ritmeesters ende Capitains van de Compagniën, staende op de repartitie van Vrieslant, eerst
Willem vrijheer toe Schwartsenbergh * 600 £
[ ] Abercronie * 600 £
Grave George Ernst van Limborch heere van Stierumb * 600 £
Willem van Haren * 600 £
Conte [ ] Pompei * 600 £
Johan Lindenaer * 600 £
Adriaen Decquere * 600 £
Carel Vollers * 600 £
Capiteins
Evert van Haren Capitein van Sijn Excellencie [ ] Compagnie * 500 £
Colonnel Jaques van Oenama * 500 £
Lieutenant Colonnel Homme van Hittinga * 500 £
Capitein Majeur Adriaen Slyp * 500 £
Seerp van Dycxtra * 500 £
Arent van Loo * 500 £
Jan Gerckes Hoptilla * 500 £
Jarich van Heerma * 500 £
Douwe van Andringa * 500 £
Foppe van Grovestins * 500 £
Douwe van Heerma * 500 £
Jarich van Hottinga * 500 £
Haring van Haringsma * 500 £
Poppe Burmania Oostendenaer * 500 £
Colonel Hessel Meckma van Aylua * 500 £
Lieutenant Colonnel Georgh Frederich vrijheer toe Schwartsenbergh * 500 £
Capitein Majeur Michael Potter * 500 £
Menno Houwerda van Meckama * 500 £
Wibrant van Roorda * 500 £
Poppe Martin van Andrée * 500 £
Sioerd van Grouestins * 500 £
Damus van Loo * 500 £
Goslick van Heerma * 500 £
Johan van Aysma * 500 £
Gerryt van Loo * 500 £
Goseweyn Wiedenvelt * 500 £
Duco van Hemminga * 500 £
Wilhelm Frederich Grave toe Nassau * 500 £
Andreas Steller * 500 £
Wyger Eelsma van Hottinga * 500 £
Hendrick van Besten * 500 £
Hendrick Frederick van Inthiema * 500 £
Johan van Lauwyck * 500 £
Tialling van Eysinga * 500 £
Jurien Nicolaeus van Lauwick * 500 £
Ruyrt van Feytsma * 500 £
Bartholt van Oostheim * 500 £
Sibrant Walta * 500 £
John Crommel * 500 £
Henry Treffry * 500 £
John Morre * 500 £
Henri Wylde * 500 £
Colonnel James Levingstoine * 500 £
Francis Stanton * 500 £
Georg Lander * [= Lauder] 500 £
Patrick Stuwaert * 500 £
Charles Morgan * 500 £
Johan ingen [?] Nieulant * 500 £
Titus van Galama * 500 £
Johan Hendrick Weyer * 500 £
Jaques du Gousue * 500 £
Piere de Hantemont Sr. de Larquier * 500 £
François de Blets Monsr. de Montvervais * 500 £
Dauid Pitcairne * 500 £
Johan van Loo * 500 £
Boudewijn van Loo * 500 £
Arent Furmeer[ius] * 500 £
Jacob Ruffelaer * 500 £
Jan Harings * 500 £
Wopke van Roorda * 500 £
Sibolt van Popma * 500 £
Hessel van Gerrytsma * 500 £
Lolle van Ockinga * 500 £
[ ] Challonnay * 500 £
[ ] Parfourrue * 500 £
Lateris * 37.800 £
de Schrijvers van de voorgestelde Ritmeesteren ende Capitains
Augustinus Lyclama * 300 £
Hendrick van Dorn * 300 £
Regnerus Gravius * 300 £
Lambert van Dalen * 300 £
Sierck Siersma * 300 £
Johannes Noordenbos * 300 £
Anne Feckes * 300 £
Augustinus Nauta * 300 £
Barthrand Gachet * 300 £
Gerbrant Anes * 300 £
dr. Joannes Revius * 300 £
Andreas Doman * 300 £
dr. Regnerus Ravens * 300 £
Epo Wybes * 300 £
Symon Douwes * 300 £
Dionisius Gerryts Gorp * 300 £
Jelte Feyes * 300 £
Jan Sydses * 300 £
Jan Eedes * 300 £
Cornelis Buttinga * 300 £
Hendrick Mamminga * 300 £
Dirck Atsma * 300 £
Claes Piters * 300 £
Hans Fries * 300 £
Sybe Anes * 300 £
Fredrich Hachtingh * 300 £
Haring Fongers * 300 £
Sixtus Jans Ravens * 300 £
Marcus Assuerus Fogelsangh * 300 £
Simon Aenties * 300 £
Agge Sibrant Brunia * 300 £
Piter Heixan * 300 £
mr. Claes Camp * 300 £
Alle Bæes Rommerda * 300 £
Boele Broers * 300 £
Tiebbe Jacobs Popta * 300 £
Foppius Meinsma * 300 £
Petrus Moll * 300 £
Thomas Sydses * 300 £
Pieter Hilbrants * 300 £
Pier Piters Metsma * 300 £
Nathanael Fullenius * 300 £
Nanningh Abbes Gabbema * 300 £
Joost Baeckes * 300 £
Suffridus Bruynsma * 300 £
Dirck van Viersen * 300 £
Jan Jacobs Popta * 300 £
Gebrant Hebbes * 300 £
Adriaen van Haestrecht * 300 £
Hermannus Rheen * 300 £
dr. Petrus Gabinius Eminga * 300 £
Rompt Bauckes * 300 £
Gysbert Siersma * 300 £
Gerryt Jans * 300 £
Marcellus Goverts * 300 £
Rein Minnes [?] Hillama * 300 £
Sibrant Jans Echten * 300 £
Isaac Frans van Nieuvelt * 300 £
Piter Claes Cleyenborgh * 300 £
Isaac Offerman * 300 £
[ ] Van Velsen * 300 £
Frederick Abbes Gabbema * 300 £
Frederick Feykes * 300 £
Hotse Aysma * 300 £
Focke Fockes * 300 £
Piter Lieuwes * 300 £
Wopke Faber * 300 £
Jacob Everts * 300 £
Focco Siersma * 300 £
Focke Feykes * 300 £
Dirck Riencx Hania * 300 £
Tiepke Takes * 300 £
[ ] de sone van Petrus Boots * 300 £
Lateris * 22.200 £

Register

Abbema * Abercronie * Aenties * Aetzma * Andla * Andrée * Andringa * Anes Anes * Assema * Atsma * Aylua * Aysma * Baart * Baeckes * Baerdt * Balfour * Bauckes * Besten * Beyma * Blets * Boelema * Boelens * Boner * Boots * Bos * Broers * Bruijnsma * Bruinsma * Brunia * Bruynsma * Burmania * Buttinga * Camp * Challonnay * Claix * Cleyenborgh * Clingbijl * Coccæus * Costerus * Crack * Crommel * Dalen * Dammus * Decquere * Dekemans * Dircx * Doman * Donia * Dorn * Douchamp * Douma * Douwes * Doyem * Dycxtra * Echten * Eedes * Eickema * Eisinga * Eminga * Epema * Eringa * Everts * Eysinga * Faber * Feckes * Feyes * Feykes * Feytsma * Fockens * Fockes * Fogelsangh * Fongers * Fries * Fullenius * Furmeer * Gabbema * Gachet * Galama * Geldorpius * Gemmenich * Gerroltsma * Gerrytsma * Ghemmenich * Glinstra * Gorp * Goverts * Gousue * Gravius * Grovestins * Haarsma * Hachtingh * Haersma * Haestrecht * Hallart * Hania * Hantemont * Hanties * Haren * Harings * Haringsma * Harinxma * Hebbes * Heemstra * Heerma * Heixan * Hemminga * Henrici * Hiddma * Hijlckama * Hijlkama * Hilbrants * Hillama * Hillebrandsz * Hittinga * Hoptilla * Hottinga * Idema * Inthiema * Jans * Jelgersma * Jepema * Jetses * Jongema * Jongestall * Joostes * Juckema * Kinnema * Krijcx * Lamberts * Lander * Larquier * Lauwick * Lauwyck * Leuingstoine * Lieuwes * Limborch * Lindenaer * Loo * Lycklama * Lyclama * Macovius * Maissonneuffue * Mamminga * Meckama * Meildam * Meinsma * Melchers * Mercx * Metsma * Meyer * Mircx * Moll * Montvervais * Morgan * Morre * Nassau * Nauta * Nieulant * Nieuvelt * Noordenbos * Nys * Nysten * Ockinga * Oedses * Oenama * Offerman * Oosterzee * Oostheim * Osinga * Parfourrue * Pitcairne * Piters * Pompei * Popma * Popta * Potter * Pruyssen * Pynacker * Ravens * Reneman * Revius * Rhala * Rheen * Roijer * Rommerda * Roorda * Ruffelaer * Runia * Saackma * Saeckema * Scheltinga * Schoten * Schurmans * Schwartsenbergh * Siersma * Simons * Sixma * Slyp * Staackmans * Stanton * Steller * Stuwaert * Swartsenbergh * Sydses * Takes * Teijens * Tjebbes * Treffry * Velsen * Veltriel * Verhell * Vermees * Verspeeck * Verspeek * Viersen * Viersma * Vierssen * Vollers * Voort * Walrich * Walta * Weyer * Wiedenvelt * Winsemius * Wybes * Wybinga * Wylde * Ysselsteyn


>> lijst 1639

1. Doorgehaald: "gelijck mede tot Amsterdam ende Hoorn".

2. Deze regel met latere hand.

3. Dit bedrag met latere hand; doorgehaald: 6500 £.

4. Vanaf hier met latere hand tot en met: Hilbrandt Dircx.

>> begin