>> HOMEpage

Een tiental werken van Erasmus
een kwart van de inventaris (1546) van
Take van Herama's boekenbezit

Bron: Gemeente-archief Franeker
(Telting 58: Inventaris van de boeken die Take van Herama aan Heer Bocke [Donia] priester van Arum vermaakt heeft, doch na diens dood zullen vervallen aan de kerk van Tzum, 4 mei 1546)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2016

Den iiijen May anno XVc ende XLVIo
Inventarys gemaeckt bij mij Dirck van
Delft secretaris in Franeker in bijwesen
van mijn Heeren, meester Jan Sarius pastoir,
ende H. Feddo vicarius in Franeker vs., van
alle alsulcke boucken, als saliger Take
van Herama, Heren Bocke Doenye pastoir
toe Arum in zijn leste wille besproken
ende toegelecht heeft, d'welcke nae den
overlijden van denzelven H. Bocke wederomme
commen ende verfallen zullen, aen d'kercke
van Tzum.
Eerst,
[1] Biblia magna excusa Antwerpie cum annotationus
[2] Opera Chrisostimi in quatuor magna volumina digesta
[3] Opera Divi Basilii Magni in uno volumine
[4] Historia ecclesiastica in uno volumnine
[5] Epitome omnium operum Divi Augustini
[6] Commentarii Pellicani in quatuor Evangelia et apostolorum acta
[7] Libri viginti antiquitatum Judaicarum Josephi in uno volumine
[8] Homilie Doctorum
[9] Libri quatuordecim adversus omnes hereses, F. Alfonsi de Castro in uno libro
[10] De veritate corporis et sanguinis C[h]risti in eucharistia per Rophensem
[11] Parthenice Mantuani cum commentariis Badii
[12] Enarrationes Theophilacti in ep[istu]las Pauli
[13] Index utriusque Testamenti
[14] Cathalogus hereticorum [Coloniae 1526]
[15] Evangelistar[i]um Marci Maruli
[16] Commentarii Albini in Evangelium Joh[ann]is
[17] Hyperaspist[a]e Erasmi liber secundus [adversus librum Martini Lutheri, cui titulum fecit Servum arbitrium - Basileae 1527]
[18] [Para]phrases Scriptur[a]e
[19] Opera Prudentii
[20] Operum Cipriani volumen primum
[21] Algerus De sacramento
[22] Paraphrises[!] Erasmi in Lucam et Johannem
[23] Paraphrises[!] eiusdem [Erasmi], ad Romanos, ad Corinthios et Galatas
[24] C[h]ristiani matrimonii institutio Erasmi
[25] Elucidatio in omnes ep[istu]las ap[osto]licas Titelmanni
[26] Modus orandi, methodus theologi[a]e, Erasmi, in uno libello
[27] Luterus De servo arbitrio
[28] Hermonye Evangelice Osiandri
[29] Commentarii Arnobii in psalterium
[30] Silva biblicorum no[m]i[nu]m
[31] Libri tres contrapositorum
[32] Enchiridion veri presulis, Dialectica Trapesontii, Collectania sinonimorum, De libero arbitrio Erasmi in uno libello
[33] Modus confitendi, et precatio D[omi]nica Erasmi
[34] Psalterium Campensis
[35] Assertio septem sacramentorum, Regis Angli[a]e, in Lutherum
[36] Erasmus De bello Turcis inferendo
[37] De veneratione sanctorum libellus
[38] De interdicto esu carnium, Institutio pricipis C[h]ristiani, Spongia Erasmi, in uno libello
[39] Una pars unionum, psalterium Daviticum
Actum den iiijen May anno uts. zes ende veertich,
onder 't hantscrift van mij,
Delphus

Inventaris van ytlijcke boucken, eenen H. Bocke van Arum, bij Tako van Herama besproken

Dat Take van Herama meer boeken bezat dan de hierboven genoemde, blijkt uit zijn testament van 21 juni 1545: ... Vorder legateer ende bespreeck ick, testator vs., den rechten armen bynnen Franeker 't huys dair ick nu ter tijt inne woen, staende opte Nijestraet, opten grondt van Minnen Cammingha. Item mijn boucken ende doctoren in sacra scriptura legeer ende bespreeck ick heeren Bocke Donya, pastoor toe Arum, soelanghe als hij leeft, ende nae wiens overlijden ende versterven d'selve zullen coomen ende vallen opten patroen toe Tzum. Item ick legeer ende bespreeck Pieter Cammingha mijn boucken in politioribus literis, ende Goffe Roorda Titum Livium, die hij mij geschoncken heeft, met alle die boucken die ick heb in medicinis ende in jure. Friese testamenten tot 1550, Leeuwarden 1994, blz. 403.
Taco Herema uit Ferwerd schreef zich in aan de universiteit van Leuven op 13 mei 1527. Zijn moeder heette Ath Johansdr. Roorda, zijn vader Taco van Herema. Hij overleed ongehuwd in de tweede helft van 1545 of kort nadien; hij moet vóór 1496 geboren zijn, aangezien zijn vader Taco senior in dat jaar is gestorven. Zes jaar voordat Taco als dertiger aan zijn studie begon, had Erasmus Leuven al verlaten (1521).

>> begin