>> HOMEpage

Testament Thomas Gerrits [Oosterbaan] 1638

Bron: Tresoar, archief Hof van Friesland, toegang 14 inv.nr. 16778. Register van fideïcommissaire testamenten 1656-1664, fol. 181r t/m 183v. Ingevolge de staatsresolutie van 2 maart 1654 moesten dergelijke bestaande testamenten binnen twee jaar geregistreerd worden, en nieuwe binnen twee jaar na overlijden van de erflater.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2015
Met dank aan John de Jong voor de basistranscriptie


In den Name des Heeren Amen. Op huijden des sevenden
Maij in den jaere desselffs ons Heren Jesu Christi duijsent
ses hondert acht en dertich, indictione sexta, omtrent
vijff uijren naer den middach, compareerde voor mij Jacobo
[5] Westfrisio openbare notaris bij den Hove van Hollandt
geadmitteert t'Amsterdam residerende, ter praesentie
van getuijgen naergenoemt, d'eersame Tomas Gerrijtzen
touwslager wonende tot Staveren in Vrieslandt, mij
notario bekent, gesundt van licham, gaende ende
[10] staende sijn verstandt, memorie ende uijtspraack
volkomel. machtig wesende, als claerl. bleeck,
diewelcke overdenckende die brosscheit des menschen
levens, ende datter niet seeckerder en is als de doodt,
en niet onseeckerder als de uijre derselver, heeft
[15] daeromme naer Christelijcke recommandatie van
sijne siele en licham, voorbedachtel. ende sonder eenige
persuatie ofte misleidinge, soo hij seijde, sijn testament,
dispositie ende laeste wille gestelt, geordonneert
en beslooten, stelt, ordonneert ende besluijt dieselve
[20] mits desen in der manieren ende voegen naerbeschreven.
In den eersten heeft den testateur voornt. werderroepen,
gecasseert, te doode ende te niete gedaen, wederroept
casseert, doet te dode ende te niete mits desen allen voorgaende
testamenten, codicillen, giften ofte maackingen ter saacke
[25] des doodts bij hem voor dato dezes eenichsints gemaeckt
ende gepasseert, niet willende dat eenich van allen effect
sorteren sal als dit alleene, ende op een nieuw disponeren
heeft gewilt ende wil mits desen, dat nae sijn
testateurs overlijden, bij die naergenoemde executeurs
[30] van dese sijne uijtterste wille, uijt sijne gereedste
naertelaten goederen aen sijne tegenwoordige huijsvrouw
Hilletge Laquaerts aen contante penningen ofte
gewisse obligatien, die hij heeft ten laste van de
provintie van Vrieslandt, sullen betaelt ende uijtgekeert
[35] werden, in voldoeninge vant houwelixcontract,
tusschen hem testateur en die voornde. sijne huijs-
vrouwe, bij het aengean van haerluiden huwelick
opgerecht, een somma van vier duijzent Carolus
guldens eens, willende hij testateur voorder
[40] ende begeert mits desen, alsoo bij die magistrât
van Staveren geresolveert is te doen timmeren
ofte op te regten een weeshuijs binnen derselver
stede, dat indien 't selve weeshuijs opgeregt
en tot perfectie gebrocht wert, in soodanen cas
[45] oover een jaer ende ses weecken nae sijn overlijden,
bij dieselve executeurs van dese sijne
uiterste wille, uijt sijne naertelaten goederen
genomen ende op seeckere gewisse ende vaste
rente beleijt sullen werden een somma ofte
[50] capitael van een duijsent Carolus guldens,
welcken renten ofte jaerlixe opkomsten
bij dieselve executeurs jaerlix, ende van tijdt
tot tijdt aende regenten ende ten behoeve
vant selve weeshuijs sullen werden betaelt
[55] ende uitgekeert. Maer 't voorn. weeshuijs
terugge blijvende en niet tot perfectie komende
nochte voortgeset werdende, soo is sijne
testateurs wille ende begeerte, dat die-
selve duijsent guldens, op tijt als vooren
[60] geordonneert, bij dieselve executeurs sullen
werden beleijt, ten behoeve van de armen van de
Gereformeerde Kercke binnen Staveren voors.
ende voorts bij dieselve executeurs, die
vruchten ofte jaerlixe opkomsten vandien,
[65] ten behoeve van dieselve armen, ende voorts
aen alsulcken andere perticuliere arme personen
ende behoeftigen, als sijluiden goet vinden sullen
jaerlix en van tijdt tot tijdt sullen gedistribueert
ende uijtgekeert werden, sonder dat die regenten
[70] van de armen der voorn. Kercke tot Staveren
eenich gesach ofte contradictie in de voorn.
distributie sullen mogen hebben noch praetenderen,
als dieselve distributie der voors. jaerlixe
vruchten ende opkomsten allene bevelende aen de
[75] voors. executeurs, ende dienvolgens aen dengenen, die
bij haerluider afflijvicheijt in haerl. plaets van tijdt
tot tijdt sullen mogen surrogeren. Ende in allen andere
sijne nae te laten roerende ende onroerende goederen, actien
en crediten, in qualite als hij dieselve metter doodt ontruijmen
[80] ende naelaten sal, geene uijtbescheijden, daerinne heeft
den testateur, te weten alleene in de jaerlixe vruchten
ende opkomsten derselver sijne naer te laten goederen
ende verder niet, geinstitueert ende institueert
daerinne mits desen sijn dochter Tietge Tomas
[85] ofte haere kindt ofte kinderen bij repraesentatie,
indien sij eenige compt naer te laten, ende dat voor ende in
plaets van haere legitime portie, ende bij afflijvicheijt
van dieselve sijne dochter, ofte derselver kindt ofte
kinderen, sijne testateurs broeders ende suster ofte
[90] derselver wettige descendenten, ofte alssulcken andere
persoonen van sijnen bloede, die ab intestato daerinne bevonden
sullen werden geraeckt te wesen, ende dat mede alleenl.
in de jaerlixe vruchten ende opkomsten derselver sijne
naer te laten goederen, sulcx dat den testateur wil ende
[95] beveelt, dat het capitael van allen sijne naer te laten
roerende en onroerende goederen, sal blijven vast ende
restitutie subject aen den bloede van hem testateur
tot in den derden graet, sonder dat die voornde. sijne
dochter noch haer kindt ofte kinderen, indien sij eenige
[100] kompt naer te laten, nochte jemand van sijne andere
vrienden ende erffgenamen dieselve sijne naertelaten goederen
bij eenich contract, gifte ofte maeckinge van den
bloede van hem testateur sullen mogen vervreembden,
vele weijniger belasten noch beswaren, directel. noch
[105] indirectel., in geeniger manieren, maer niet verder
bij dieselve sijne erffgenamen ende naekomelingen, tot
in den derden graet toe, als voors., als die jaerlixe
vruchten ende opkomsten sullen mogen getrocken ofte
genoten werden. Gelijck mede des testateurs wille
[110] ende begeerte is, dat geenige van sijne vaste
goederen, die hij sal komen naertelaten, soo
huijsingen, landerijen als andersints, daeronder
mede comprehenderende ende begrijpende
sijne testateurs halve lijnbane binnen Staveren
[115] voors., mette parten scheeps vandien, tegen-
woordich daerbij sijnde, ende die van tijdt tot
tijdt daerbij gevoecht en aengebrocht
werdende, mette dependentien ende winningen
vandien, daervan die wederhelfte sijn broeder
[120] ende suster Reijner Gerrijts touwslager
ende Auck Gerrijts toebehoort, sal ofte
sullen mogen werden verkoft bij die voors.
sijne geinstitueerde erffgenamen, maer
tot in den derden graet toe (als voors.)
[125] sijnen bloede sullen sijn te blijven subject.
Mit dese voordere conditie, wille ende
bevel, indien die proffijten ofte avancementen
van de voors. baan door Godes segen zulx mochten
komen te vallen, dat dieselve allegaer in de baan
[130] niet zouden konnen werden geimploieert, dat in
zoodanen cas 't selve residuum mede op vaste
renten beleijdt, ende mede niet meer als die vruchten
vandien, bij die voors. sijne erffgenaemen getrocken
ende genoten sullen werden, en dattet capitael sal
[135] blijven verbonden ende subiect als voorschrevene.
Belangende sijne testateurs meubele goederen
als inboel ende huijsgeraet, gout, silver
gemunt en ongemunt, uijtstaende schulden,
actien en crediten, is sijne testateurs wille
[140] ende begeerte dat dieselve bij dieselve sijne
naergenoemde executeurs sullen werden
verkoft ende insgelijx die penningen, daervan
procedererende, op vaste en gewisse renten
verder beleijdt, ten profijte van de voors.
[145] sijne geinstitueerde erffgenamen, die insgel.
jaerlix daervan niet meer zullen mogen trecken noch
genieten, als die jaerlixe vruchten ende opkomsten,
ende sulcx mede dieselve capitale penningen, soo-
wel als andere sijne voorschreven naertelaten
[150] goederen, sullen sijn ende blijven subject ende verbonden als
voors. Ende teneinde dese sijne uijtterste wille
ten vollen ende nae sijn begeerten mach werden geexequeert
soo heeft hij testateur daerover tot executeurs, oock
respectivel. tot administrateurs over die voors. sijne
[155] naer te laten goederen gedeputeert ende gestelt, sulx hij is
doende mits desen, sijn twee broeders als Reiner ende
Anne Gerrijts, diewelcke hij daertoe is gevende allen
generale ende speciale macht, authoriteijt ende bevel,
als executeurs van jemandts uijtterste wille ende
[160] administrateurs derselver goederen nae rechte competeert,
authoriserende daerbenevens bij afflijvicheijt van d'eene
voor d'ander der voors. sijne broeders, den langstlevende
van hen, een ander bequaem ende deuchdel. persoon in des
overledens plaets te mogen nomineren ende eligeren, dien
[165] hij gelijcke macht ende authoriteit is gevende, als
off dieselve in desen genomineert waere, ende dat
van tijdt tot tijdt, soo wanneer een van dieselve
executeurs ende administrateurs kompt te ooverlijden,
bij den langstlevende een ander in des ooverledens plaets
[170] te eligeren als voors., met seclusie ende uijtsluijtinge van
alle andere vrienden hem nae ofte verder in bloede bestaende.
Entlick geeft den testateur hem gereserveert ende
voorbehouden dat soo, wes hij naemaels bij monde voor
twee getuijgen, ofte onder sijn eijgen handtgeschrift
[175] ende onderteijkeninge sal komen te maecken ende te bespreecken,
't selve van sulcken kracht ende waerde sal sijn, als oft
van woordt tot woordt in desen instrumente ge-
insereert waere. Alle 't welcke voors. staet,
verclaerde den testateur voornt. ende verklaert mits
[180] desen te wesen sijn testament, dispositie ende laeste
wille, die hij begeert ende will wel expressel. dat
van alle ende eenen ijegelijcken gehoorsaeml. achtervolgt
ende naegecomen sal worden, 't welck oock sal
gelden ende bestaen in krachte van alsulx, ofte
[190] tenminsten als codicil, donatie onder den
levenden, 't welck uijt oorsake des doodts
geschiet, met ofte sonder solemniteiten, alsoo
't selve naer gemeene usantie ende custume
van den Lande ten bestien valideren ende effect
[195] sorteren sal konnen ende mogen, ende versochten
hierover bij mij notario gemaeckt ende hem
gelevert te worden instrumentum openbaer,
een ofte meer in forma. Actum Amsterdam
ten comptoire mijns notarij. Ter praesentie van
[200] Dirck Sarcerius, Jan Jacobsen, Willem Pietersen,
Teunis Pieterssen, Olbert Minnen, Goijvert
van Heusden ende Harmen Reijers, poorters ende
inwoonders deser stede, getuijgen van goeden
gelove hiertoe special. versocht, diewelcke
[205] die minute onder mij notario berustende
neffens den testateur hebben onderteijkent
Anno & die uts.
Onderstonde pro vera
collationata et autentica copia protocolli subscr.
was vertekent
J.W. Frisius Not. Publ. met eenige
[210] haelen.
Noch stonde leger
Wij Burgermr. ende Regierders der Stad
Amstelredamme doen kond eenen ijegelijcken
dien 't behoort, certificerende voor de waerheijt
dat Jacobus Westfrisius die de voorstaende
[215] acte van testamentarie dispositie ondergetekent
heeft, is openbaer notaris binnen deser stede,
ende dat alle acten ende instrumenten, voor
hem gepasseert ende als vooren getekent,
zoodanich geloove gegeven ende toegestaen
[220] wordt, als acten notariael naer rechte competeert.
Des t'oirconde deser Stede zegel ter zaken
hieronder gedruckt den darthienden Julij a[nn]o 1639.
Onder desen stond 't zegel der vs. stede in groene wasse
op een papierke gedruckt, ende daerbeneffens vertekent W. Backer
met togen.
Nae gedane collatie tegens den
authentica Copia protocolli, verteeckent als boven,
is desen verteeckent ende versegelt als boven, daarmede
bevonden te accorderen. In kennisse van mij
den 8 9ber 1659
Ter ordonnantie van den Hove
H. Scheerhagen
12-8-1659

>> begin