>> HOMEpage
Statenzaal provinciehuis Friesland
plafond beschilderd met

72 wapens van de Friese adel

Internetbewerking: M.H.H. Engels, juli 2012

Noord
Heemstra
-
Bolsward
Camstra
-
Oostergo
Aytta
-
Oostergo
Aylva
-
Oostergo
Aebinga
-
Oostergo
Burmania
-
Leeuwarden
Herema
-
Bolsward
Haersma
-
Oostergo
Goslinga
-
Oostergo
Eminga
-
Oostergo
Eysinga
-
Oostergo
van Viersen
-
Leeuwarden
Jongema
-
Bolsward
Sytzama
-
Oostergo
Meckema
-
Oostergo
Martena
-
Oostergo
Holdinga
-
Oostergo
Dijxtra
-
Sloten
Bootsma
-
Dokkum
Wiarda
-
Oostergo
Unia
-
Oostergo
Tjaerda
-
Oostergo
Sminia
-
Oostergo
Frittema
-
Sneek
Huber
-
Dokkum
Dekema
-
Westergo
Beyma
-
Westergo
Albada
-
Westergo
Adelen
-
Westergo
Harinxma
-
Sneek
Wissema
-
Dokkum
Grovestins
-
Westergo
Glins
-
Westergo
Epema
-
Westergo
Donia
-
Westergo
Hoppers
-
Stavoren
Botnia
-
Franeker
Hoxwier
-
Westergo
Hettinga
-
Westergo
Hermana
-
Westergo
Hemmema
-
Westergo
Jongestal
-
Stavoren
Sjaerdema
-
Franeker
Schwartsenberg
-
Westergo
Roorda
-
Westergo
Rengers
-
Westergo
Liauckma
-
Westergo
Inthiema
-
Workum
Gerbranda
-
Harlingen
van Coehoorn
-
Zevenwouden
Bouricius
-
Zevenwouden
van Boelens
-
Zevenwouden
Andringa
-
Zevenwouden
Hottinga
-
Workum
van Sloterdijck
-
Harlingen
Hoytema
-
Zevenwouden
van Haren
-
Zevenwouden
Galama
-
Zevenwouden
Douma
-
Zevenwouden
Popma
-
IJlst
Adius
-
Leeuwarden
Osinga
-
Zevenwouden
Oenema
-
Zevenwouden
Lycklama a Nijeholt
-
Zevenwouden
Idsaerda
-
Zevenwouden
Rispens
-
IJlst
Arnoldy
-
Leeuwarden
van Wyckel
-
Zevenwouden
Vegelin van Claerbergen
-
Zevenwouden
Tietema
-
Zevenwouden
Scheltinga
-
Zevenwouden
Cammingha
-
Ameland
Zuid

deel van het plafond, gefotografeerd vanaf het Noorden>> begin