>> HOMEpage

Grietman Saeckma tot 1639 huurder van Eysingastate te Rinsumageest

Bron: familiearchief thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Tresoar toegang 326, inv.nr. 160
Internetuitgave: M.H.H. Engels, oktober 2015
Met dank aan Gerard Mast voor de attendering.

♦ Vrou Doed van Holdingha naegelatene wede. van wijlen den E. ende Wolgeborene Heere Georg vrijheer toe Schwartzenbergh, wonende binnen Leuwaerden, doe condich, certificere ende bekenne voor mij ende mijnen erven, geduyrende mijn leven lanck, verhuyert ende in bruyckma toegestanden te hebben, gelijck ick al in den jaere 1639 hebbe gedaen, ende alsnoch doe bij desen, den E. ende Wolgeborene Heere Wilco van Holdingha vrijheer toe Schwartzenbergh mijnen soene, ende maioer over een regement paerden, ende ritmr. over een compagnie curasiers, Eijsingha nu nieu Holdingha saete ende state, mette huysinge op d'elve staete staende, staende ende gelegen op Rinsumageest, groot nae naem ende faem hondert pond[ema]ten, doch soe groot ende cleyn goed ende quaedt d'selve aldaer is gelegen, vrij van floreen, des dat de huyerder mede genieten sal ende hem bij desen mede toegestanden werden de hooftdiensten, voor desen altoes deur de meyers aen Eijsinghastaete gebruyckt zijnde, des dat de huerder aen mij verhuyerderse alle jaeren zal geholden wesen te huyere betaelen voor de huysinge de somma van eenhondert Caroli gls., in voegen bij den grietman [Sjoerd/Suffridus] Saeckma daervoor oock voordesen is betaelt, ende voor de landen twee hondert vijff ende dartich golde gls. van acht ende twintich stuyvers 't stuck, op Jacobi ende Martini telken jaere de gerechte helfte ofte op Martini voor het geheel in vrijen schadeloesen gelde.
♦ Ende alzoe de meyershuysinge op Eijsinghastaete in den jaere 1639 ende ten tijde mijn vs. soene de ritmr. de possessie vandien heeft aengefaerdet, seer old ende bouvallich zijn geweest, soedat die sonder mercklijcke groote reparatien nyet langer staende conden blijven, die mij merckelijcken gecost hebben, soe ist dat ick d'vs. mijnen soene vij d'vs. huyringe hebbe geaccordeert, geconsenteert ende toegestanden, sulx doende alsnoch bij desen den welgedachten ritmr. mijnen soene omme d'selve olde huysinge cum annexis tot sijne costen te moegen laeten affbreecken, ende daermede te doen nae zijn believen, ende als zijn vrij eygen, denselven mijnen zoene daerbeneffens mede geconsenteert hebbende ende consentere bij desen, omme een nieuwe meyershuysinge, als oock //
schuyre tot des meyers verdoen sampt mede huysinge poort, singel, hovinge ende plantagie tot mijn vs. soens eygen verdoen nae sijn qualiteyt, staet ende conditie op d'voors. Eijsinghastaete te mogen setten, ofte doen setten, timmeren, bouwen, plantten, graeven, slatten, tot sijn costen ende welgefalle, tot alsulcken hoochte, wijte, breete, diepte, als hem believen sal, ende hij naer eysch ende gelegentheyt van de situatie des plaetses befinden sal te rade, ende sal willen, ende coemen utvoeren.
♦ Van gelijcken verclaere ick Vrou Doed van Holdingha verhuyerderse de gemelte mijnen zoene de ritmr. te hebben geconsenteert ende toegestanden, omme de olde hovinge, boomen ende plantagie te mogen utroeyen, ende nieuwe wederomme daerinne te setten ende planten, des dat die landen daertoe eerst wel bereyt sullen wesen.
♦ Ende soe ick in den verleden somer in den jaere 1640 't geene van huysinge, schuyre, hovinge, poort, gracht, singel, vaert, slatten, utroeyinge van d'olde hovinge, ende plantinge van die nieuwe hovinge, sampt andere plantagie buyten ende binnen porte van Eijsingestaete bij mijn soene de meergedacjte ritmr. aen de plaetse is verbetert ende t'oncosten is gedaen met goede deliberatie ende aendacht, hebbe besichticht ende op alles wel gelet ende doergesien, daeraen een goede behaegen ende contentement gehadt, soe verclaere ick Vrou toe Schwartzenbergh dieselve bouwinge, slaetinge, beplantinge ende bepotinge gelaudeert te hebben ende daeraen een welbehaegen te hebben gehadt, d'selve alle in voegen vooren verhaelt alsnoch te adproberen, ratificeren ende voor goet te kennen.
♦ Geloeve ende aenneme voor mij ende mijne erven ende naecoemelingen hem ritmr. daerinne nyet te sullen beletten nochte verhinderen, nochte daer ter contrarie mij te sullen nochte willen stellen, in nochte buyten rechte, dan d'vs. mijnen soene de reparatien, melioratien, bouwen, poten ende planten in voegen ende maenieren vooren verhaelt, tot sijn believen ende vermaeningevolgens sijne specificatie daeraff te verthoenen, tot moderatie ende seggen van onpartidige persoenen te willen ende sullen vergoeden ende betaelen. //
♦ Gelijck ick Vrou van Schwartzenbergh verhuyerderse oock wil ende begere (indien sulx vereyscht mochte weesen) nae mijn overlijden, dat alle d'vs. mijns soens oncosten, melioratien ende reparatien aen Eijsinghastate vooren verhaelt, hem bij mijn erffgenaemen geboetet ende betaelt sullen werden, alles tot tauxatie ofte rechts moderatie. 't Welck alles bij de ritmr. als huyerder geaccepteert zijnde, hebben partien als desen contracte met goede ende rijpe deliberatie aengegeven hebbende, beloeff ende aengenoemen voor haer ende haere erven desen contracte van verhuyringe ende huyringe respective in alle sijne poincten te willen ende sullen achtervolgen, onderholden ende naegaen, ende bij haer erffgenaemen ende naecoemelingen in alles achtervolget, onderholden ende naegegaen te werden, ende daertegenst tot geene tijden te sullen doen nochte laeten geschieden, in nochte buyten rechte, nochte daertegen in eeniger manieren gedaen te hebben, dan in alles daernae te sullen reguleren.
♦ In kennisse der waerheyt van 't geene vs. is zijn hieraff twee alleens luydende contracten gemaeckt, d'selve bij ons contrahenten wedersijdts met onse handen ende naemen befesticht, als oock tot onse versoecke gedaen is bij d'onderges. advocaten voor den Hove van Friesland, onder welck wij onse persoenen ende goederen voor onderholdinge deses submitteren, moegende lijden in cas van obpositie dat desen bij den Hove werde verclaert executabel.
Actum Leuwerden desen 28 Aprilis 1641.
Doed van Holdinghe
Vrou van Suartzenberch
wedue

4
A. Monnichuis
28
1641

W. zu Schwartzenberg
A[nn]o 1641 4/28

8o 7b.
E. Dronrypeus
1641

[Achterzijde:]
Contract van verhuyringe ende huyringe respective tuschen
Vrou Doed van Holdingha vrou toe Schwartzenbergh verhuyerderse
ende
d'Ritmr. Wilco van Holdingha vrijheer toe Schwartzenbergh huerder
[moderne hand:] Rinsma Geest

Inv.nr. 161 bevat drie stukken betreffende de herbouw en reparaties van Holdenborg[!] te Rinsumageest, 1645, 1646.

>> begin