>> HOMEpage

Naamlijst
adel en notabelen Friesland
resp.
> Leeuwarders 1628-1652 >
De Broederschap van de H. Rozenkrans te Leeuwarden

G.A. MEIJER, Ord. Praed.
in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 35ste deel, Utrecht 1909, 168-176.
Voor internet bewerkt door M.H.H. Engels, november 2011
De bijlage "Namen van adellijke en notabele personen" aangevuld met "Leeuwarden". Van het originele register in het archief van de Dominicanen (Albertinum, Nijmegen) bevindt zich een matige fotocopie en dito microfilm in Tresoar onder toegang 348 (Verzameling kopieën elders), inv. nr. 6168.

[Rozenkransbroederschap: Gebedsvereniging van de dominicanen te Leeuwarden, opgericht 1628. Het register geeft tot 1652 de namen van 2875 leden met de woonplaats; 1652-1828 alleen de namen.]

Het apostolaat der priesters in Friesland was in de eerste helft der 17de eeuw - en nog later - een onafgebroken zwerftocht. Nu eens moesten zij hier vluchten voor den grietman en diens verspieders, dan weder elders heensnellen om de geloovigen bij te staan en de stervenden van de H.H. Sacramenten te voorzien.
Uitteraard zijn van dien zwaren, roemvollen arbeid weinige bijzonderheden tot ons gekomen, en daarom wekt des te meer belang een boek, dat sinds jaren in de Dominicanenstatie te Leeuwarden verscholen lag, n.l. Het Broederschapsregister van den H. Rozenkrans.
Dit boek bewijst doorslaand, dat de Dominicanen in de 17de en 18de eeuw ijverig hebben gearbeid om de Rozenkransdevotie onder de Friezen te verbreiden en levendig te houden.
Het broederschapsregister den 4den Augustus 1628 aangelegd - waarschijnlijk door P. Joannes Schiedam, wiens naam op de voorste bladzijde wordt aangetroffen - loopt nagenoeg onafgebroken door tot 1836, en bevat duizenden namen. Reeds in 1652 telde de broederschap 2875 leden. Opmerkelijk is het, dat de eerste honderd leden voor het meerendeel uit Bolsward en omstreken afkomstig zijn. Men zou hieruit met eenigen grond afleiden dat P. Schiedam in den beginne zijn werkkring vooral buiten Leeuwarden heeft gezocht.
Te Leeuwarden en in de meeste overige steden waren de Katholieken tot eene kleine minderheid geslonken, maar op het platteland vormden zij nog een aanzienlijk getal. Dit leert ons het register. Men treft daarin vele namen uit verscheidene dorpen en buurtschappen, o. a. Hallum, Wirdum, Aerem [Arum], Rodehuysen [Roodhuis], Steen [Stiens], Mnaem [Menaldum], Borgert [Burgwerd] bij Bolsward , Waexens, Cubart [Kubaard], Hechtem [Hichtum], Doniga [Doniaga], Worckum [Workum], Buxum [Boksum], Witmarsum, Warga, Osterwierum [Oosterwierum], Swichem [Swichum], Jurwardt [Jorwerd], Ferwerdt [Ferwerd], Bedart [Birdaard], Leckem [Lekkum], Makkum, Woudsend, Balck [Balk], Deersum, Jellum, Grouw, Irnsum, Alsum [Aalsum], Oostereinde [Oosterend], Goniohuysen [Goïngahuizen], Paesens [Peasens], Unia, Akkrum, enz.
En die Katholieken waren niet uitsluitend van den koopmans- of landbouwersstand, maar onder hen bevonden zich afstammelingen van oude, voorname geslachten, bijv. Jhr. Marten van Eexden, Jhr. Richardus en Julius de Unia te Ferwerdt, Neeltien Rommers Sickama, Jhr. Douwe Rhorda de Borchgraeff en Joffr. Domelia Rhorda, Hoeytema, Wigle Ayta te Swichem, Foeckel Roorda te Swichen, Tyeedske Roorda, Jhr. Julius Mockema van Unia en Joffr. Ida Alva, Joffr. Victoria Wytzema van Dongeradeel.
Van 1640 tot 1652 ontmoet men leden van de geslachten : Donia, Hannia, Ropta, Albada, Emingha, Popkema, Rorda, Witsema, Mensema, Decama, Hiddema, Elbinga, Oeckema, Bronckhorst-Albinga, Liauckema-Albinga, Sytsema, Camstra, Hoeytema, Sissinck, en natuurlijk ook Cammingha.
Verder de doctoren Sixtus Donia, Eelco Heymans, Campagius Nicolai, Theodorus Hanya en Nicolaus van der Laen. Ook de bekende geschiedschrijver van Friesland's Katholieken: Andreas Petri Tiara en Gerardus Petri Tiara, 1649. - Hieruit blijkt dat P. van der Heijden S. J. Petrus Tiara met recht den vader van Andreas noemt. - Annotationes Tiarae, uitgegeven door G. H. van Borssum Waalkes, blz. V. - In 1648 komen voor: Pieter Tiarda en Maria Tiarda van Leeuwarden.
Verschillende priesters lieten zich eveneens in de broederschap opnemen, o.a. P. Amaraldus van den Berge S.J. (1640), P. Cousin S.J., P. Judocus van Alst O.M. (1629), P. Arnoldus Peerken O.M., P. Franciscus Rosa O.M. (1665), P. Laurentius Simonis O.M. (1665), R. D. Th. Bruynsma, R. D. Wilh. Petri, enz. P. Apollinaris Capucinus (1630).
Uit het register teekenen wij nog aan:
Pontus Alexander de France ex Baronibus de Bouchout, Eccl. Cathedralis Audomarensis Archidiaconus et Canonicus Graduatus (1651)
Domina Anna Lucia Sternese.
Domicella Ludovica Theodora Sternese (1665).
Joffr. Elena van Hockinga.
Petronella van Hockinga (1666).
P. Godefridus van Lendt O.M. (1674).
Mr. Richardus van Onia, ritmeester (1674).
Mevr. Marianna Camstra.
Joncker Tialling Hessel Camstra (1674).
Doctor Gasper van Campen (1676).
Ds. Anthonius Baro de Scharenbergh.
Domicella Rosa de Scharenbergh (1676).
Ten tijde van P. Lud. de Meijere treft men aan: de familie Van der Lely (1693).
Mr. Hendrick Pieters.
Dr. Albertus Schouwen.
Dr. Guilielmus Benedictus (1694).
Den Graeve van Schellaert.
De Gravinne van Schellaert (1695).
Florentius Ignatius van Scheltinga.
Den Edelen Heer Camster (1696).
Den Edelen Heer Joannes Henricus de Wolf en syn Edele Huysvrouwe Joffr. Petronella Maria van Buygher - Volgens deze opgaaf is Jan Hendrik de Wolf niet gehuwd geweest met de wed. Hylck van Buygers geb. Ockinga, maar met hare dochter Petronella Maria Buygers.
Allard S. J. - P. Adrian. Cosyns S.J., blz. 22.
Joffr. Fenia Elisabeth de Wolf en Anna Catharina de Wolf.
Mr. Allaert Kerckman.
Gedurende de geestelijke bediening van P. Pimentel moest ook de broederschap de gevolgen zijner nalatigheid ondervinden. Van 1735 tot zijn dood in 1744 werd niemand ingeschreven.
Met des te meer ijver trachtte zijn opvolger P. Hyacinthus Penneman het verzuim goed te maken. Op het Rozenkransfeest 1744 begon hij opnieuw leden aan te nemen, o. a. Boetius Stalpaert van der Wielen, Emerentiana Heerenhuyse, Lucia Anna Suringar, Ludovicus Camminga.
Het register werd nu geregeld vervolgd, doch het aantal klinkende namen nam gaandeweg af. Waarschijnlijk waren verschillende oude families óf uitgestorven, óf uitgeweken, óf tot het Protestantisme overgegaan. P. Janssens zette bij den dood van P. Penneman in 1751 het werk ijverig voort, totdat ook hij in 1758 stierf en opgevolgd werd door P. Dominicus Willems, die meer dan vijftig jaar te Leeuwarden in bediening was. Als directeur der Broederschap hield hij het register trouw bij, doch week af van de loffelijke gewoonte zijner voorgangers, die den datum der inschrijving aanteekenden.
Het schijnt dat in het begin der 19de eeuw Pater Van Gulpen de maandelijksche processie der Rozenkransbroederschap invoerde, want in 1806 werd Philip Klaasses als kruisdrager ingeschreven. Verder vindt men de volgende verordening van genoemden pastoor:
"Niemant zal voortaan als lid van de processie of als Broedermeester van 't Broederschap des allerh. Rozenkrans erkent worden, tenzij hij zijnen naam heeft laaten aanschrijven in 't boek van voornoemt Broederschap, waar aan zig deeze volgende op den 19 Januarij 1811 bij de nieuwe introductie onderworpen hebben."
Arien Foppes Hoitema, 28 December 1786. Willem Doodkorte, 7 Februari 1799. Ign. M. Ryckholt, 19 Januari 1811. Douwe van der Werf 1811. Lodewijk Duprée 1811. - Joannes Bloemsma 1812. Joannes Hoen 1822. Joannes de Vries 1822. Carel Joseph Siro 1823. P. Nagtheim 1824. Dominicus D. Voets 1827. M. A. Bloemsma 1828. Johan Greevenstette 1828. Willem Morre 1828. Petrus Swindels.
Hiermede sluiten wij onze aanteekeningen, welke volkomen bevestigen, hetgeen de Weleerw. pater H. Mosmans C. ss. R. in zijn lezenswaardig artikel met recht veronderstelde: "'t Is niet aan te nemen, dat de zonen van St. Dominicus, in zoovele Hollandsche staties verspreid, de glorieuse traditiën hunner orde zouden hebben vergeten en veronachtzaamd." - Ned. Kath. Stemmen, 46 Jrg. blz. 113.


BIJLAGE.
Namen van adellijke en notabele familiën, voorkomende in het register der Rozenkransbroederschap van de Dominicanenstatie te Leeuwarden.

1629.
17 Januari.
Joncker Marten van Eerden, Lewarden.
Tekla van Eerden.
October.
Jhr. Richardus de Unia, Ferwert.
Jhr. Julius de Unia, Ferwert.
November.
Hector Albada, Lewarden.
Gellius Beyma, Bedaert.
1630. l Mei.
Joffr. Froucke Douma van Halm.
1631.
Broer Mennema Doctor.
1633
22 Juli.
Joffr. Margarita Albada, Sneek.
in festo Rosarii:
Joncker Douwe Rhorda de Borchgreff Cappell.
Joffr. Doomelia Rhorda de Borchgreff.
Unna Andries van Albada, Lewarden.
1634.
15 April.
Hinne Hoeytema, Jouwer.
1635.
2 November.
Redtzke van Wobbema, Lewarden.
Wigle Ayta, Swichem.
Foeckel Roorda, Swichem, uxor ejus.
Tjeedtzke Roorda, soror Foeckel.
1637.
2 Februari.
Jhr. Julius Mockema van Unia.
Joffr. Ida Alva, uxor ejus.
Joffr. Victoria Wytzema, Dongeradeel
1640.
in festo S. Dominici:
Anna van Blocklaudt.
Gerrecke Sickama v. Blocqlandt.
Reyniere Sickama v. Blocqlandt.
Lucia Janss. Lyckelma, Bolswardt.
1642.
4 Mei.
Perck Roorda, Roordenburch.
Joffr. Catharina Sterens Ropta, Lewarden.
Jhr. Dominicus Sterns Ropta, Lewarden.
Dr. Campagius Nicolai, Lewarden.
Theresa Hannia, Lewarden.
Catharina Sickama, Lewarden.
Anna Sickama, Lewarden.
Dr. Theodorus Hanya, Lewardeu.
Joffr. Doedtie Donia, Belgaert.
Froucke Donia, Lewarden
Joannes Alberda, Wolvega.
Jacoinina Hoytema, Heerenveen
Jayke Sickama, Lewarden.
Ida Sickama, Lewarden.
Maria Sickama, Lewarden.
Maria Hoitema Lewarden.
Joffr.Abel Lucia Gramai Ropta.
Joffr. Margarita Albada Liuceus.
Philippus Bruinsma, Bolswert.
Joffr. Frouck van Emingha, Goutem.
Joffr. Dorothea van Emingha, Goutem.
Philippus van Campen, Lewarden.
Joffr. Saeck van Horda, Lewarden.
Joffr. Ida Mennema, Lewarden.
Joffr. Juliana van Decama, Wierdum. - Sibbel Ickes, bijgevoegd: miraculeus genezen van een wonder accident 1646.
Joffr. Aeltie Hiddama, Wierdum
Jhr. Frans van Eminga, Goutem.
Joffr. Bauck v. Eminga, Goutem.
Jhr. Minne van Eminga, Goutem.
Jhr. Hessel IIermana van Eminga, Goutem.
Jhr. Pieter Hector van Wissema, Blessom.
Jhr. Doucke van Wissema.
Joffr. Saeck v. Rorda, Lewarden.
Joffr. Juliana van Elbinga, Hallum.
Homme Hoytema van Ockema, Sneek.
Joffr. Ferdinanda van Sande, Leeuwarden.
Joffr. Geertruit de Hase, Emmerick.
Worp Peima, Handtumhuisen.
1647.
Joffr. Audraea Bronckhorst.
Abinga, Hallum.
Joffr. Anna Witsema a Caminga, Wirdum.
Jhr. Haringh Sytsema, Hallum.
1648.
Jhr. Watze Kamminga, Wirdum.
Jhr. Ofke Wytsema, Dongeradeel.
Jhr. Leeuwe Wytsema, Dongeradeel.
Dr. Nicolai senior, Lewarden.
Joffr. Meinocque Nicolai, Lewarden.
Joffr. Anna Nicolai, Lewarden.
Jhr. Sixtus Pappenraert, Tiom.
Joffr. Amerentiana Pappenraert, Tiom.
Joffr. Ida Catharina van Phappenraert, Tiom.
Joffr. Gerlandt Liauckama van Albinga, Sexbierum (?)
Broer Bauckes Hoeytema
Jencke Broers Hoytema.
Joffr. Anna Lucia Ghrymay, huysvrouw van Jhr. Carel Sterns Ropta, Ruermonde.
Joffr. Catharina Sterns Ropta.
Joffr. Elisabeth Magdalena Mepsche, Groeningen.
Joffr. Juliana Regina Dwingh. h. van Laen Weydum.
Joffr. Anna Duringh, Weydum.
Dr. Nicolaus van der Laen, Horn.
Dr. Jacobus Nicolai, Lewarden.
Pieter Tiarda, Lewarden.
Maria Tiarda, Lewarden.
1649.
Mons. Bertrandus Chasiel, francus.
Andreas Petri Tiara, Lewarden.
Gerardus Petri Tiara, Lewarden.
1650.
Joffr. Catharina Bruthema, Mechliniae.
Tyrick Donia, Lewarden.
Ancke Donia, Lewarden.
Jhr. Marten van Naerden, Lewarden.
Joffr. Ancke Donia junior, Lewarden.
Jacobus van Naerden, Lewarden.
Joffr. Iske van Ayta, Swichem.
Jhr. Siouck Immingha.
Jhr. Its Immingha.
Jean Le Rou ut Arthoys.
Joffr. Ryckxte Roorda, Erbagen (?)
Jhr. Johan Roorda, Hennaert.
Jhr. Fredericq Roorda.
Jhr. Oene Roorda, Bedaert.
Jhr. Viglius Ayta, Ryp.
Joffr. Reynske Ayta.
Jhr. Peter Hannia, Lewarden.
Jhr. Frouck Sterns, Tiom.
Joffr. Tettie van Naerden.
Joffr. Haringh Popkema, Lewarden.
Dr. Sixtus Donia.
Joffr. Dorothea Donia.
Joffr. Veronica Donia.
Dr. Eelco Heymans, Lewarden.
Reynscke F'oppens Gayckema, Lewarden.
Baucke Foppeus Gayckema, Lewarden.
Liduina Foppens Gayckema, Lewarden.
1652.
Sixtus van Emmena.
Elisabeth van Emmena.
Henricus van Heutema.
Fredericus van Heutema.
Agnes van Quade.
Jacoba van Heutema.
Tecla van Narden.
Honorius Oenens Roorda.
1656.
Dorothea van Heceringa.
1665.
Pontus Alexander de France ex Baronibus de Bouchout Eccl. Cathedralis Audomarensis Archidiaconus et Canonicus Graduatus, etc.
Joffr. Sitske van Imminga.
Joffr. Catharina Victoria Sternese.
Den Edelen Heer Jonckheer Everardus van Sissinck, obiit 1672 2 Sept.
Sophia van Caminga.
Broer Ryniers Heutema.
Dns Judocus Nobilaer.
Domiua Anna Lucia Sterensen.
Domicella Ludovica Theodora Sterensen.
Joannes Dominicus Peima.
1666.
Dr. Joannes Petreus.
Joffr. Elena van Hockinga.
Petronella van Holckinga.
1668.
Sophia van Ockinga.
Mevr. Lucia Onia.
Jhr. Franciscus Hessingh.
Joffr. Ida Hessingh.
1669.
Rupert Lauwens Forsenborgh.
Aligonde van Lelie.
1670.
Jacobus Gulielmus Artius.
1673.
Joffr. Bauken Emega.
Joffr. Elisabeth Emega.
1674.
Mijnheer Richardus van Onia, ritmeester.
Mevr. Marianna Camstra.
Jhr. Tialling Hessel Camstra.
1676.
Joffr. Maria van Campen.
Joffr. Angelica van Campen.
Dr. Gaspar van Campen.
Dominus Anthonius Baro de
Scharenburgh.
Domicella Rosa de Scharenburgh.
Joffr. Dorothea Francisca de Scharenburgh.
Joannes Dominicus Bentema.
Hiacintus Bentema.
Eecke Bentema.
Joftr. Maria Morra.
Joffr. Carlote Morra.
Joffr. Baucke Morra.
1677.
Mevr. Ester van Imiga.
Den Edel Heer Camstra.
1678.
Jancken vander Lely.
1679.
Joffr. Joanna Maria Vellaers.
Joffr. Cornelia Brunsma.
1680.
Gerardus Petraeus.
Anna Maria Geleanus Scheywers.
1682.
Catharina Pieters Agma.
Rosa Pieters Agma, Harlem.
1684.
Monsieur Nicolaus Nicolai.
Dominus Nicolaus Grevius.
1686.
Joffr. Aleyda Louwers.
Hector vander Lely.
1687.
Joffr. Colomba Anna v. Camingha.
Doctor Eelckema
Mr. Gerrit Metselaer.
Joffr. Maria Gertrydt de Vries.
Joffr. Anna Catharina de Vries.
Joffr. Johanna Tres. Petraeus.
Joannes Barbara van Swighem.
Catharina Maria van Swighem.
Ildegondis van Swighem.
1693.
Guiliana vander Lely.
Petronella van der Lely.
Mr Henderick Pieters Wolc. (?)
1694.
Doctor Albertus Schouwen.
Mr. Guilielmus Benedictus.
1695.
Den Graeve van Schellaert.
De Gravinne van Schellaert. Florentius Ignatius van Scheltinga.
1696.
Den Edelen Heer Camstra.
Den Edelen Heer Joannes Henricus de Wolf.
Syn Edele huysvrouwe: Joffr. Petronella Maria van Bugher.
Joffr. Fenia Elisabeth de Wolf.
Joffr Anna Catharina de Wolf.
1699.
Joffr. Hebbelynck.
1700.
De Edelvrouw Maria Constantia Camster.
1701.
Bouggen Jarninck alias Tinga.
1702.
Jhr. Tialling Ruertandus van
Camstra.
Catharina Emerentiana van Loo.
Sixtus Ignatius van Loo.
1703. Anna Elisabeth Teeckelenbergh.
1708. Anna Margareta Angelade.
1710. Joannes Scrineri.
1720. Gerardus vander Lely.
1727. Maria Elisabeth Feyens.
l73l.
Joffr. Regina van Fiestens.
1735.
Mevr. Lucia Magdalena geboren Volij.
1744
Angelina van der Werff.
Margareta Maria van der Werff.
Boetius Stalpaert van der Wiele.
1745.
Joffr. Emerentiana Anna Heerenhuyse.
1746.
Joffr. Anna Catharina van Albada.
Den Edelen Heer Fredericus Josephus Caminga.
Joffr. van der Schilt
1747.
Joffr. Lucia Anna Suringar.
Het Broederschapsboek is 20 cm. breed en 30 cm. lang, en in geheel perkamenten band gevat. De band was eertijds met gouden stempels en roodzijden linten versierd, maar is thans zeer beschadigd. Met moeite ontwaart men nog op een stempel de Geboorte van Christus met het onderschrift: Gloria in excelcis Deo.

De dominicaan Alanus de Rupe (Alain de la Roche, * Bretagne 1428 † Zwolle 1475) stichtte in 1468 de eerste rozenkransbroederschap te Douai (Doornik). Is het toeval dat de Leeuwarder broederschap 200 jaar na zijn geboorte werd opgericht?>> begin

Leeuwarders 1628-1652
Folio 1 kolom 1
4 Augusti 1628 [begin]
in festo assumptionis
Dirrick Raukens tot Lewarden
Itien Reyners zijn husf.
28 Augusti
Trijntie Reintiens
Tette Siuurtz te Lewarden
Meus Claessen L
Trijntie Lucas
Siuurt Tiummes L
Ryme Siurtz L
1.2
Lucas Martinus
5.1
2 Maii 1629
Joachimus Block L
Trijntien Poulus L
5.2
Octob. 1629
Liutz Gossens L
Novemb. 1629
Itien Janssen L
Foeckel Frerix
6.1
1 Maii 1630
Berber Wybes L
Greetien Hieronimus L
Imke Pieters L
Machtelt Gerbens L
Hittie Derrickx L
Siaelcke Andries L
Auc Jenties L +
Aeltie Hettes L
Magdalena Wynerens L
Anna Fockens L
Elske Suertz L
Wymeren Syeres L
Intie Meinartz L
Symon Wybrantz
Ulke Elbes uxor Wybrantz
Pibe van Albada L
Susanna Wytzema L
Liutz Gossens L [dubbel]
6.2
3 Juny 1630
Bauke Wybes L
Derrick Derricks L
Aeltien Hindrix L
Lolcke Pieters L
Stephana Hindrick filia
Herke Ipens L maritus
Petie Tyarcks L uxor
Ipe Harkes L filius
Tyarck Harkes L filius
Pieter Harckes L filius
Trijntien Symens L
Claeske Reintz L
Antie Jelles dr. L
7.1
Jantien Renix hese breyd L
Aeffke Janssen filia L
Trijne Juwes filia L
Lyzabeth Joukes fam. Corn. Nicolai
7.2
[in festo palmarum]
Nieltien Rommers Sickama L
Jan Jelles parens L
His Cornelis dr. L
Ariana Sipkes L
Fenne Hanssens L
in festo Laurentii
Hylick Jochums L in de gasthuistege
Anne Egbertz L by fylick
Maria Goevert L
4. Septemb. 1631
Anna Dionysius L
Auke Diunia
8 Septemb. 1631
Maria Foppens L
8.1
26 Septemb. 1631
Trijntien Josue L
+ Jan Rinties L
3 October 1631
Lolke Berentz L
Jeltie Smynie
Trijntien Janssen L
8.2
Fruicke Broersen L
22 Junii 1633
Catharina Block L
9.1
22 Julii 1633
Anna Janssen L
His Cornelys
2[?] Augusti
Maria Sioukes L
Jacobien Hardus op oude Galeijen
Hindrick Jacobs kistemaker L
+ Lysabeth Unes, uxor Henrici
in festo rosarii [Mariae: 7 okt.; sedert 1573 eerste zondag van oktober] 1633
Jedske Lamberts L
Maria Sendt L famula inz... +++
Aeltien Heimans L
9.2
Rijnske Willems Cambiur
Marrijen Dames
Nieltien Block L
Jan Block L +
Clementia Alles uxor L +
Geertruit van Kiuck L
Anna van Kiuck L
Tintie Heymans filia
Tilmannus Heimans L
Elcko Heymans L
Pieter Heymans L
Bruintien Heymans L
Anneken Janssen alias A. Jurriens ofte liudtslagers L
Anneken Block L 1 Decemb. 1633
Hille Harmens van Anckum bij Osnabrugge
Antie Andries L
10.1
Cornelia van Kiuck L
13.2
in festo sanctificationis [1634]
Jedske Brasses L
Adriaen Pieters
Jelte Lolles L
Matthijs Heimans L obiit
Foeckien Doeckes L
14.1
4. Octob. 1635
Hiltie Tiaertz L filia Tiaert
2 Novemb. 1635
Godefridus Block L
Trijntie Blocq L
Aeffke Hindrix L
Derrickien Derrix L
Hylick Senssens dr. L
Eedtzke van Wobbema L [vgl. lijst edelen]
Siprianus Huberti L
Hylyck Janssen L
Antie Evertz L
14.2
Marten Doytzes L
Mientien uxor Martini
Jacob Foppens L
Goytien Juws L
Dieucke Rinses L
Anno 1637, 2 Feb.
Grietie Ipens van Lewarden
Marri Sydtses L
Gedie Meynertz
Aeth Gerrytz op oude galeijen
Ada Egberts L
15.1
Antie Pieters L
Jan Jansen Groen L
Marijke Gerryts L
Syrrick Pieters L
Aeltie Sippes L
15.2
[in nativitate Domini 1637]
Rixt Takes L
Idtie Feickes L
Foeckel Lambertz L
Antie Watzes L
Mintse Jurriens L
Mayke Sydtses L
Trijn Ariens L
Griet Jetzes L
Doedtie Feddes L
Eedske Lambertz L
Aeva Hendrix L
Brecht Willems L
Machtel Eebeles L
Antie Tiaercx L
Aeltien Tiarx L
Trijntie Tijsse Calcker [beroep of plaatsnaam?]
16.1
1639
Foockel Claessens L
Maria Wytzes L
Franscijntie Sipkes L
Janke Sipkes L
Timon Jows glasemaecker L
Trijne Tymens van Lewarden
Hylick Wopkes L
Antie Pouls L
Reurt Gerrytz L
Maria Wybes L
Pytie Wybes L
Benignna Westhoff L
Wybe Suouckes L
Grietie Wybes L
Willem Jans L +
Mayke Willems L +
Antie Jansen L
Wytke Sydtz L
Mechtelt Tijssen kalcker +
Doede Gerbens L
Tonnys Allerts L
Elyzabeth Tonnys L
Gerryt Martens L
Aeltie Gerrytz L
Jan Gerrytz L
Marten Gerrytz
Cornelys Meyners bij die Scharns[!]
Margriete Jans L
16.2
Margriete Hartmans L
Baucke Rreurs L
Antie Jacobs L
Maria Wybes L
Elske Tieert L
in festo Sancti Dominici 1640
+++ Amaraldus van den Berge Jesuita
Antie Andries L
Antie Rijnses L
Lysbeth Rinses L
Trijntie Foppens L
Jetse Clases L
Sybrech Janses L
Tialling Janssen L +
Bouwe Gerryts L +
17.1
Regina Mennes L
Romck Syuurts L
Bocke Sipckes L
Baucke Claeses L
Regina Mennes L [dubbel]
Ava van Blocklandt
Reynierke Sickama L
Aeltie Onnes L
17.2
4 Maii 1642
Jacobyen Hardus op Snackerburen
Digna Corneli ut die streeck
Griet Pieters Dingen ibidem
Griet Pieters
Atie Phybes L
Siouke Siouckes L
Lyzabeth Bouwes L
Laeske Bouwes L
Rixte Siouckes L
Anna Byshoevel L
Maria Gassyet L
Louwys Gasyet L
Willem Annes L
Ide Annes L
Eedske Lambertz L
Homme Sibes
18.1
Ancke van Ryen L
Popcke Cornelys L
Jacommijne van Rien L
Cornelys Martens L
Geertie Hessels L
Anna Henkes L
Pieter Jepma L
Eelcke Jepma L
Clare Simens L
Antie Sirps L
Wytze Ryencx L
Griet Harmens L
Lysebeth Riurts L
Daalman Harmens L
Geertie Sybes L
18.2
Aeffke Jurriens Bangma L
Ocke Eebeles L
Nieltie Alberts
Antie Janss.
Dr. Campegius Nicolai L
Therese Hannia L
Catharina Sickama L
Anna Sickama L
Hendrickien Laurens L
Hilyck [Ailyck?] Bockes L
Doctor Theodorus Hanya L
Aeth Reyners Oldegaleyen
Gerben Reyners Oldegaleyen
Froucke Donya L
19.1
Gerben Janssen L
Jacobus Jurriens L
Wipke Hayes L
Aeva Hendrix L
19.2
Trijne Wypkes L
Jeltie Janss. L
Sibrant Pyters L
Geeltie Annes Cambiur
20.1
Jayke Sickama L
Ida Sickama L
Maria Sisckama L
Tiettie Rien L
Maria Hoitema L
Lizabeth Cornelys L
Grietie Tonis L
Sirp Iges L
Siouck Reurts L
Jan Willems L
20.2
Magdalene Egberts L
Auck Jacobs L
Trijntie Jacobs L
Siurtien Nicolai L
Aeffke Hommes L
Catharina Jans + L
Magdalena Jans + L
Ida Jans L
Attie Janss. L
Idtie Janss. L
Agge Jurriens L +
Sibbel Reen L ux. Aggaei
Willem van Brakel
Jetsie Wabes
21.1
Susanna Hendrickx L
Heiltie Hindrix L
Aeme Ebels L
+ Trijntie Ebels L
Froucke Joannes L
Jan Peters L
Philippus van Campen L
Lauw Pieters L
Claes Pieters L
Jeronymus Pieters L
oude Juffr. Saeck van Herda [Aerda?]
Fenne Beerens L
Fouck Simmens L
Feicke Athes L
Tecla Itses
21.2
Vincentia Hendrickx L
Jan Hanssens Vliet
Hindrick Hanssens Vliet
Jetz Hanssen bij L
Maria Rien L
Jan Bouwes L
Aegchet Bouwes L
Siowck Elinx L
N. Conix
Hubert Jans
Lysabet Laurens
Trijntie Jans
Joost Pieters
Renick Willems Fliet
22.1
Willem Janss. L
Hercules Franssen L
Antie Auckes L
Marten Ebbels L
Saeck Claessens L
Claeske Nicolai L
Antie Jans L
Lauw Pieters L
Claes Pieters L
Jeronymus Pieters L
jonge Joff. Saeck van Herda [Aerda?]
Antie Folckers L
Frouck Pieters L
Geetruyt Gerbrants L
Jannetie Hettes L
22.2
+ Derrick Andries L
Lysabeth Rintses L
Lysabeth Doitses L
Sij Jans L
Imck Rien L
Idtye Arriaens L
Fueckien Rien L
23.1
Jetze Timens L
Anno Dni 1647
Siouck Hylckis L
Fouckie Riens L
Willemijntie van Tongeren L
Gaspar Gaspaers L
Joannes Gerrits + L
Tietske Joannis L
Baucke Pieters L
Antie Duckes L
Trijntie Jetsens L
Rempcke Willems L
Douwe Jans L
Ane Gerbrants L
Elizabeth Luyties L
Elizabeth Dirckx L
23.2
Tetske Douwes L
Tettie Sieurts L
Trijntie Riens alias Gerrits L
Tial Thysens L
Aue Reynsens L
Jannecke Sueurts L
Doede Pieters L
Jan Foppens L
Elizabeth Jacobs L
Vrouwe Claessens L
Hisck Janssens L
Claes Obis L
Egbert Jellis L
Andries Hendrickx L +
Anno Dni 1648
24.1
Lourens Pieters L
Trijntie Rlaurens L
Baucke Gysberts L
Elizabeth Gysberts L
Mathias Heymans L
Antie Leenaerts L
Sitie Rueurts L
Orck Tiaeckx L
Grietie Claessens L
Doedt Douwes L
Sieuck Jellis L
Jeeske Lambers L
Claes Leeuwes L
Impke Romckes L
Antie Gerbrants L
Doctor Nicolai senior + L
Jw. Meynocq Nicolai + L
Jw. Anna Nicolai
24.2
Jacob Alberts L
Bauck Tiaerckx L
Jelcke Tiaerckx L
Geeske Dirckx L
Bauck Jues Huysem
Jan Tiaerckx L
Empcke Jans L
Trijntie Jans L
Christina Dronrijp L
Joannes Bannier L
25.1
25.2
26.1
26.2
27.1
27.2
28.1
Jan Tiaerckx L
Empke Jans L
Trijntie Jans L
Catharina Maria Hartius L
28.2
29.1
Fouck Simons L
Grietie Leeuwes L
Jetsie Riens L
Symoen Jetsens L
Reyn Jetsens L
Grietie Hercules Franssens Rincquet L
Catharina Hermanus L
Catharina Thomis L
Baytie Sueurs L
Ryckxt Pieters L
Doctor Jacobus Nicolai L
Jantie Claessens L
Iefke Dirckx L
Geescke Sueurs L
Grietie Beerens L
Itske Reynaerts L
29.2
Foucke Simoens L
Dirck Jetsens L
Wytze Jetsens L
Reyn Jetsens L
Sibbel Jetsens L
Simoen Jetsens L
Grietie Thomas L
Jantie Thomas L
Geertie Jacobs L
Antie Jacobs Cunder L
Grietie Jacobs Cunder L
Sytsie Theunis L
Douwe Janssens L
Pieter Tiarda L
Maria Tiaerda L
Anno 1649
Lysbeth Robberts L
Styntie Jurriens L
Eelcke Reyners L
Neentie Reynerts L
Auckie Theunis L
Geeske Cristoffels L
Gaspar Aegidii L
30.1
Geertie Hessels L
Dieucke Leuwes L
Imcke Jans L
Itie Heynes L
Aeltie Pieters L
Trijn Jans L
Hiske Franssens L
Otho Theyes L
Neeltie Ottes L
Maycke Hayes L
Elysabeth Louwes L
Lucia Louwes L
Saeckie Obbis L
Andreas Petri Tiara L
Gerardus Petri Tiara L
Sibck Tiaerts L
Hiscke Helborts L
Antie Willems L
Antie Eelckens L
Antie Hylckiens L
Trijntie Ruerts L
Auck Martens L
Anno 1650
30.2
Maycke Bauckes L
Antie Wypckes L
+ Maeycke Hermans L
31.1
31.2
Leeuwaerden Elizabetie van Loo L
Joucke Piersma L
Frouck Donia L
Griet Leeuwes L
Teets Sytses L
Bartel Hermans L
Trijn Bartels L
Syrick Donia + L
Ancke Donia + L
Jr. Marten van Naerden + L
Jw. Ancke Donia junior + L
32.1
Jacobus van Naerden
Antie Claessens
Sierckie Claessens
Trijntie Claessens
Trijntie Gerrits
Dirck Gerrits
Barbara Hotsens
Emerentiana Joris
Geertrudis Joris
Trijntie Blockx
Grietie Rutghers
Jantie Rutghers
Geertie Rutghers
Sophia Rutghers
Tettie van Naerden
Gantie Jarickx
Trijntie Jarickx
Neeltie Gabriels L
Bauck Claessens L
Foekel Michiels L
32.2
Leuwaerden
Lolcke Ulckes L
Jetse Gerrits L
Antie Jans
Maycke Hendrickx
Jan Thyssens
jan Pieters
Aeltie Jans
Jeronymus Pieters
Husum
Jr. Siouck Immingha
Jr. Its Immingha
Jean le Rou ut Arthoys
Rinck Tiaerts
Maria Rueurts
Sybbel Hendrickx
Barbar Jans
Wick Rueurts
Tryntie Jans
Antie Joannis
Sybreght Joannis
Griet Joannis
Aeltie Joannis
Tryntie Jacobs
Bauck Siets
Dieucke Sickes
Doet Douwes
Itsaert Impckes
Tiet Teckles
Aeltie Feyckes
Aertie Jans
Hille Sytses
Joannes Hessels
Tryntie Rueurts
Aeltie Gerrits
Tryntie Wabes
Doed Eghberts
Geert Dirckx
Rueurts Auckes
Geert Hermans
Wypcke Tiaerts
Aeltie Jues
Dirck Nannes
Ulck Sitsens
Diets Taeckes
Griet Theunis
Hans Dirckx
Gatts Ritskens
33.1
Tapke Martens 33.2
34.1
34.2
Iefcke Eelckens alias Jans L
35.1
An. 1651
Barbara Josue L
Deucke Leeuwes L
Trijntie Piers L
Jacob Eelckens L
Baucke Symons L
Jan Alberts L
Mr. Pieter Hannia L
Dorothea Pieters L
Cornelis Hayes L
Lyske Cornelis L
Jan Martens L
Antie Rutghers L
35.2
Jr. Haringh Popkema L
Grietie Adriaens L
Trijntie Adriaents L
Aefke Joostens L
Gerbrem[!] Wabes L
Antie Jan Tierckx L
Tiarck Pieters Tetlum L +
Dr. Eelco Heymans L +
Barbara Wartinga L +
Lucretia Jans L
Sybrecht Pieters L
Maycke Remmers w. van Claes Douwes L
Christina Dronrijp L
Remcke Willems L
Reynscke Foppens Gayckema L
Baucke Foppens Gayckema L
Liduina Gayckema L
36.1
Siouckien Gerrits L +
Gerrit Sickes L +
36.2
Auwke Tiepkes L
Maria van Tongeren L

>> begin