>> HOMEpage

Kopers en verkopers in de rentmeesterrekeningen 1518-1575

Bron: R.S. Roarda, Nammen fan keapers en forkeapers út de RINTMASTERS-REKKENS 1518-1575 sammele en op 't Abie brocht - Ljouwert, Fryske Akademy, 1965 (útjefte Nr. 258).
Foto's en links met toestemming gepubliceerd en voorzien van een naamlijst van rentmeesters-generaal tot 1796 door M.H.H. Engels, januari 2014
Een m.b.v. OCR gemaakte doorzoekbare versie van Roorda's Rentmeestersrekeningen wacht op collationering.


Rentmeesters-generaal in de Saksische tijd (- 1575):
- Hans of Johan Rataller 1501
- Mathias Nykamer 1504 († dec.)
- Frans Minnema 1505
- Jan of Johan of Hans Rataller 1508 (juli)
- Gerrit van Loo 1530
- Boudewijn van Loo 1554/56 († 1596)
Rentmeesters (generaal) der domeinen vervolgens:
- Jelger van Feytsma 1588 (door vrijwillige resignatie van Boudewijn van Loo)
- Bocke van Feytsma 1619, 17 april
- Andreas Roorda 1621, 27 maart
- Bernhardus van Oosterzee 1626, 11 oktober
- Willem van Vierssen 1629, 1 juli
- Assuerus van Vierssen 1635
- Conradus van Beima 1653, 12 maart
- Gerardus Arnoldus van Loo 1665, 11 februari
- Arent van Loo 1674, 12 maart
- Willem van Haren 1679, 31 oktober
- David Constantin baron du Tour 1687, 3 april
- Westerhuis, Suffridus 1697, 24 september
- Albertus Barels 1717, 22 februari
- Pieter Barent Widenbrugh 1723, 12 maart
- Harmen Adolph Idsinga 1728, 9 maart
- Hans Hendrik van Haersma 1733, 10 april
- Jacob Boreel van Haersma 1759, 14 maart
- Jr. Wilco Holdinga Tjalling van Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg 1766, 24 mei
- Rinze Rypperda 1774, 9 mei
- Harmanus Gonggrijp 1796 (deze post is door de inlijving in 't Franse keizerrijk vervallen)


>> begin

Bij aanvraag ter inzage van een (of meer: max. 3) van de stukken in Tresoar vermelde men behalve toegang 4 alleen het inv.nr., echter het getal niet in Romeinse cijfers maar in Arabische cijfers, i.p.v. XIX dus 19.

>> inleiding
>> AACK Rynerts backer dr. - AEBE Wybes
>> AEBELE Geerts - AERNDT van Zuylen
>> AERNTS, Aelbrecht - ALLE Abbes
>> ALLE Aeges - ANDRIES Lucas
>> ANDRIES Mintzes - ANNE Pieters
>> ANNE Renicx - AUCK Folgers
>> AUCK Foppes - AYTHIE Jeypics
>> *** ABBEMA sate - AYTA sate
>> BAERDT, mr. Hobbe - BARTEL Kassens
>> BARTELT Arys - BENNEMA, Magge
>> BENNERT Ryeurdts - BONGA, Seerp
>> BONIX Lolkes - BOUWEMA, Anne
>> BOUWEMA, Jelle - BYNTS Pieters
>> *** BABINGA sate - BALLINGA fenne
>> *** BALLINGA Wye sate - BUYMA sate
>> CAERL Mynerts - CLAES Alberts
>> CLAES Andries - CLAES Taickes
>> CLAES Thymans - CORNELIS Romckes
>> CORNELIS Ryckles - SYSMA (Cysma), Mense
>> *** CALDEHUYSUM sate - CYDMA sate
>> DAETE Tyes - DIGNA Brechts
>> DIONISIUS Bennerts - DOETTIE Bockes
>> DOEYTTIE Egberts - DOUWE Rienicx
>> DOUWE Romckes - DYORE Halberts
>> *** DEKEMA sate - DOUWEMA guet
>> EBE Douwes - EDE Jacobs
>> EDO to Minnertsga - Eepe Wybes
>> EEPE Wygers - Epe Pieters
>> EPE Syuerts - EYTHIE Rienicx
>> *** EALDEHUYSUM sate - EPINGA state
>> FECKE Bauckes - FEDDE Minthies
>> FEDDE Obbes - FOECKE Heeres
>> FOECKE Jans - FRANS Jacobs Frercx
>> FRANS Jacobs - FYER Hiddes
>> *** FEDDEMA sate - FRIETSMA staten
>> GABEMA, Hessel - GELLEMA, Hero
>> GEMINGA, Jets - GEROLT Meynses
>> GEROLTSMA, Pybe - GODSFRIENDT fan Warkum
>> GOE Asse Abbes wed. - GYSBRECHT Cornelis
>> *** GAETIE sate - GAUWSTERA goet
>> HABEL Wybes - HANS Saeckes
>> HANS Sybolts - HAYE Hessels
>> HAYE Hoytes - HENDRICK Sanes
>> HENDRICK Syrcx - HERMEN Pieters
>> HERMEN Renthies - HIDDEMA, Ulbeth
>> HIDT Hidde dr. - HOTTINGA, Frouck van
>> HOTTINGA, Sicke - HYLCKE Wiggers
>> *** HAGEMA BIRDT - HILLEMA sate
>> *** HINCXTETERPSTERA sate - HYLCKEMA
>> IBE Waebes - ISCKE Taeckes
>> *** IDSCKQUERT sate - INSMA sate
>> JA Ritskes dr. - JACOB Eeskes
>> JACOB Eggerts - Jan Alberts
>> JAN Andries - JAN Jans
>> JAN Jans - JAN Vopckens
>> JAN Ysbrants - JELLE Hiddes
>> JELLE Hiddes - JETTHIE Piers
>> JETTHIE Tjebbes - JOHANNES Wolters
>> JOHANNES Wytties - JW Mockes
>> *** JARCKSMA sate - JUCKEMA staten
>> KAMMINGA, Reynssche van - KRYN Gabbes
>> *** KEMPEMA goet- KNEPPELEN
>> LAER, Jan van - LAURENS Jans
>> LAURENS (Leauck) Jans - LUCAS Jarges
>> LUCIA Alberts dr. - LYUWE Sybes
>> *** LAESMA sate - LYTKE Stuwert
>> MACKE Claess - MARTENA, Epe
>> MARTENA, Kunera van - MEYNE Eeskes
>> MEYNERT Douwes - MYNTTZIE Jarichs
>> *** lutke MAMMINGA - MONTZEMA sate
>> NAERDEN, dr. Marten - NYTSEN, Jhr. Marten van der
>> *** NEYLANDTS goet
>> OBBE Auckes - OECKE Abbes
>> OEDTS Doeckes - OUCK Herckes
>> OUSTERHAULE - OUTGER
>> *** OBBEMA sate - OTTE Sytsma goet
>> PAUWELS Jelles - PHAESMA, Peter
>> PHAESMA, Sybrecht - PIETER Foppes
>> PIETER Foppes - PIETER Thoenis
>> PIETER Tyaerts - PYLS, Geertien Hans
>> *** PAULSMA goet - POEBINGA (Popinga) to Jirnsum
>> *** POPCKEMA sate - POPTA sate
>> QUYRYN Wytthies
>> RATALLER, Jan - REYNCK Jelles
>> REYNCKE Folkerts - RINTHIE Tyercks
>> RINTS Botte dr. - ROERDA, Sybrant
>> ROERDA, juf. Anna - RYOERT Jans
>> RYOERDT Obbes - RYUERT Ryuerts
>> *** RAUWERDA saten - RYEURT ENES sate
>> SAECKE Jans - SCHELTEMA, Tjepcke
>> SCHELTEMA, Wattzie - SIJERT Heerckes
>> SIJBOLT Obbes - SUSTER Reynsck Idts dr.
>> SYBE Aenes - SYDTS Aedes
>> SYDTS Anckes dr. - SYMON Sytthies
>> SYMON Taedes - SYTTHIE Ulckes
>> SYTTIE Alles - SYUW Barents
>> *** SAEPEMA goet - SYTTIEMA sate
>> TA Ryoerts widd. - TAEKEMA, Geynart
>> TAEKEMA, Remnaert - THYMAN Pieters
>> THYS Claes - TJERRICK Walles
>> TOLLINGA, Reyn - TYERCK Tyercks
>> TYERCK Walles - TZINCKE Tzinckes
>> *** TACKRUM sate - TZYAERDA goet
>> ULBE Ansckes - UNIA, Kempe prebendaris
>> UNYA, Aelcke dr. - WTE Jeltes
>> *** ULCKEMA sate - YNYE sate
>> VALENTHYN, Kerst - VUYTTE Jelles
>> *** VERIETSMA sate - VOLCKERTSMA sate
>> WABBE Agges - WILHELM Johannes
>> WILLEM Arents - WYBE Hebles
>> WYBE Hettes - WYSMA, Saepe
>> WYSMA, mr. Appe - WYULCKE Feyties
>> *** WALPART - WYNIE sate
>> YD Sybes - YEGE Upckes
>> YGE Zybes - YSCK Jancke dr.
>> *** YDSINGA sate - YPEMA sate
>> ZEELAER, Geerlof - ZWARTE Meynerts hússté
>> *** de lange ZYBAECK - ZYTTHIEMA goet

Corrigenda volgens hss. aantt.
blz. 22 de BENO > de VENO • 24 BONSSEAN > ROUSSEL, BOORDA > ROORDA • 32 CLENTING > CLEUTING, CLUTINGH > CLEUTINGH • 53 FYTTZEMA > SYTTZEMA • 87 Jeroen BATALLER > RATALLER • 103 MORAEN > LEZAEN • 123 ROSLICK > GOSLICK, ROSSEL > ROUSSEL • 125 SAETSMA > PHAETSMA • 146 UYTZEN > NYTZEN • 147 VLIERMAET > VLIERMAELT
Men melde verdere verbeteringen aan het contactadres op de HOMEpage!

>> begin