>> HOMEpage

Inventaris drukker/boekverkoper Doyema, Franeker 1616

Bron: Tresoar toegang 13-13 inv.nr. 131, fol. 263-275
Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2012


[263r] Geextraheert uthen Reces- / boucke der stede Franeker

Gehoort bij den gerechte der stede Franeker / ter relaes van den presiderende burgemr. Wybe / Jacobs ende het versoeck bij Marij Peters dochter van / weghen Joannes Doyema, haar zone int vierde / jaer oldt, bij z. Rombertus Doyema, in leevene / typographus van der universiteit alhier, requ.te op / ende tegens Mr. Simon Bernardi, conrector van de / triviale schole, sweeskindts behuwde oom, gereq.de / gedaen, om den curatelam over het weeskindt / voorn. aen te nemen totte ontscheydinghe nopende / d'goederen ende erffnisse bij sweeskindts vader / achtergelaten, gehoort mede des gereq.des / bewilginghe op conditie dat hij nae gedane / ontscheydinghe met gheen administratie des / weeskindts goederen beswaert sal worden, heeft / 't gerechte den versochten curatele op den gereq.de / gedecerneert, welcke naecomende die gereq.de / in den presiderende burgemr. vs. den behoorlicken / eedt gepraesteert, ende onder verbandt sijner goederen / belooft ende aengenomen heeft sich in den voorge- / melten curateelschappe te quyten, zo hij des nae / rechte ende besten vermoghen schuldich is te doene.
Actum den XXVIIIen Augusti anno XVIc ende / zesthien.

[263v] Copia
Inventaris den eersten / Octobris anno XVIc ende zesthien / gemaeckt bij Wybe Jacobs / z. burgemr. binnen Franeker / als daertoe bij den gerechte / geordonneerde commissaris ende / mij clercq van alle alsulcke / goederen tsampt in- ende uthschulden / als ten sterffhuyse van z. / Romberto Doyema in levene / 's Landtschaps boeckedrucker / residerende binnen Franeker sijn / bevonden, desselven weduwe Marij / Peters dochter tsampt sijn / soonken Joannes genaempt / oldt 4 jaaren bij de vs. Marij / in echte getogen pro indiviso / toebehorende. Ende sijn d'zelve / goederen bij de voorn. Marij ter / presentie van Mr. Simon / Bernardi, conrector scholae / binnen Franeker, als behuwde / oom ende curator totte / ontscheydinghe toe over d'vs. / Joannes Doyema onder behoor[lijck]e / boeleede aengegeven, voorts / [264r] bij Anna Gerckes ende Trijn / Ennes uthdraachsters / gewardeert in voegen nae- / volgende.

Een huys staende op de Fijverstrate / alwaerut z. Romcke Doyema deeser / wereldt es versturven.

d'Boecken ende papieren in de / winckel bevonden, sijn bij / Jan Starter ende Ulcke Balck / beyde boeckverkopers getaxeert / op IIIc XCI £ XVIIII st.

..... [264v] .....
De druckerije mette letteren / tsampt parsse ende stooff / is bij d'vs. Ulcke Balck / ende Thomas Lamberts Salvarda / beyde boeckedruckers / geprijseert ende gewardeert / tsamen op Vc LXVI £ XIII st.
.....
[264v - 267v]
.....
[268r] .....
Een old rapier - XVIII strs
Belopende die getaxeerde / inboelen vs. in alles ter somme / van driehondert eenentzestich / Carolus guldens ende neegenthiendehalve / stuivers ft. - IIIc LXI £ XVIIII strs

Klederen tot z. Romcke / Doyema lichaem behoort / hebbende

Thien manshembden getaxeert op XXIII £
Zeeven manskraghen op IIII £
Twee wambesen L strs.
Een hoed op IIII £
[268v] Een laackens broeck X £
Een mantel XXVIII £
Een mantel op IIIII £
Vier linnen kantoormutskes XXIIII strs.

Inschulden

Hector Bouritius [Alb. Stud. Fran. 1051, 4.5.1608] is schuldich / vermoge d'obl.ie ofte handschr. / van dato den negenden Maii 1615 / achtentwintich Carolus glns. / te betalen over twee jaaren / ofte soo wanneer hij gehylckt / sall weesen binnen de twee jaren vs. facit XXVIII £

Hector voors. heeft noch / seeckere boecken gecoft voor achtien / Car. glns. op conditie te betalen / zo haast hij gehylckt ofte versturven / sall weesen vermoge 't handschr. / van den Xen Julii 1614.

[269r] Dr. Leontius professor is schuldich /
vermoghe 't handschr. van dato den /
13en Octobris 1615 - XVIII £ XVI st.
Is nog schuldich vermoge 't reeckenboeck - £ strs
Dimerus een student [ASF 1504, 4.9.1614] is schuldich - XXIII st.
Syuck van Ockema [ASF 1452, 11.1.1614 Suffridus Ockinga] is schuldich - IX £ II strs
Joannes Schroderus predicant toe Maccum is schuldich - XIIII £ VI st.
Rintius Festus [ASF 1499, 24.8.1614] - XX st.
Wibrandus Elichton[?] - XXX st.
Wouter Hanses - XXX st.
Joannes Gabrielis - XV strs
Joannes Brandolphius [ASF 1522, 5.12.1614] - II £ XIII st.
Jan Starter - V £ III st.
Petrus Vomelius - XX st.
d'secretaris Dr. Ens - V £ V st.
Hendrick Laurens is schuldich CXCI £ VIII strs, salff reductie van LVIII £ VIII st. [269v] bij hem daerinne betaelt, blijvende alsoo te reste CXXXII £ X str
D. Drusii erffgenamen ofte Menso Sibrandi [ASF 1195, 8.5.1610, theol. alumnus]- XL st.
Syuck een student tot Busius - XXXVI st.
d'oeconomus - XXX st.
Theodorus Schutten [ASF 1577, 16.3.1615] - XL st.
Joannes Juckema [ASF 1480, 25.5.1614] - XXX strs
Wilhelmus Wigelii [ASF 1509, 28.9.1614] - VII st.
Oppenoort is schuldich - IIII £ IX st.
Simon Regneri [ASF 1605, 1.7.1616] - XLVII strs

Aen verscheydene boeckvercopers / gesonden 202 Sopin[g]ii boecken 't stuck / tot XII strs, mitz daeraen wederom / andere sorteringe aen te nemen / ofte gelt te ontfangen, doch / vermitz men seeckere staat mach / hebben, is 't stuck gewardeert / op X strs, facit CI £

[270r] Allardus Beetzius - III £ X strs
Jacobus Martini [ASF 1467, 25.4.1614] - XV £ XVII st.
Wouter Hanses [vgl. 269r] is schuldich - XII £ II strs
noch - III £ XIX strs
Bogerman - VII £ XII strs
Jacobus Rodrigo [ASF 1011, 8.9.1607] - III £ IX st.
Andraeas Weideman - XX £ VII st.
Melhovius - XIIII £ II strs
Jacobus Mecarius - XV £ XVI strs
Dr. Arcerius ofte Ph[ilippu]s predicant - V £ XVIII st.
Dr. vs. [= Philippus Daniels Eilshemius, pred. te Harlingen] - XL strs
d'grietman V[er]vou - LX £
Jr. Hessel van Hermana - VIII st.
noch - XXII strs
Andreas Roorda - XXXII strs
Jr. Douwe Hottingha - XXIX st. doch werden bij hem ontkent

[270v] Uytschulden

Oedts Epes Campen compt van laacken - XIX £ XVI strs
Harmen Jansz. compt van schrijffpapier - XLI £ X strs
Hendrick Bruyn tot Amstelredam compt - LXXXV £ IIII st.
Antie Syuerdt Jaspers compt - XII £ I blancq
Eelcke brouwer compt - XXVII £ VI st.
Jacob IJsbrandts compt - 62 £ 4 st.
Hendrick Laurens compt - LXXXI £ XVIII st.
Tryncke Douwe Seerps compt - XXXII strs
Dr. Faber compt - X strs
Sopin[g]ii erven compt - X £
Jelys Claesz. compt - VIII £ XIIII strs
Sytze Joannes compt - XI £ X strs

[271r] .....

[271v] .....
Compt den secretaris Paulus / Ghemmenich boven 't gheene die / boecken bij Maria Rompcke / Doyema wed.e bij auctie verkoft / hebben opgebracht suivers - X £ VI st. 1 oortgen
.....
Andere copia

Anno 1616 den 28. Augusti / bekenne ondergeschrevene deese boecken / als volcht gewardeert te / hebben.

1 Guicciardin van de Nederlanden f[oli]o f[aci]t 6-0-0
1 Sleidanus fo. ft. 4-0-0
2 Oproers der Menisten ft. 1-12-0

[272r]
1 Bibel Liesvelt ft. 3-12-0
1 Testament textletter ft. 2-16-0
1 idem Biestke[n]s ft. 1-16-0
2 Gulde Winckel 34 strs. ft. 3-8-0
1 Tactunei[?] controversiae ft. 5-0-0
3 Bibels Caerten ft. 2-14-0
1 Sleidani opuscula 8° ft. 1-0-0
1 Lex Talionis 8° ft. 0-8-0
5 Scioppingi boecken ft. 4-0-0
5 Protocoll van Leeuwarden ft. 3-0-0
2 Sleutel van Metamorphosis 1-8-0
1 Aretius N. Testamentum ft. 9-0-0
2 Testamenten Biestkens ft. 1-12-0
2 Cijfferboecken swart ft. 1-10-0
6 Bibels met Noten 8° ft. 12-12-0
1 Bibel post 8° ft. 2-0-0
2 Materiboecken Lelii ft. 1-4-0

[272v] 3 Brinckhorst ft. 0-7-8
1 Fabri disputationes ft. 0-3-0
1 Busii quaestiones ft. 0-6-0
1 Bibel 4° ft. 2-5-0
4 Delitiae Italiae 8° ft. 0-18-0
2 Apollo ft. 1-0-0
1 Zanctius van 't houwel. ft. 0-8-0
2 Gomarus van de ware kercke 0-10-0
7 Jesuitica negotiatio ft. 2-2-0
3 Testamenten brevier ft. 1-4-0
1 Boetveerdicheit 8° ft. 1-4-0
3 Psalmen vol noten ft. 1-4-0
4 Psalmen 32° vol noten ft. 0-16-0
1 Psalmboeck Augustijn ft. 0-8-0
2 Testamenten Biestkens ft. 1-12-0
1 Testament descendionem[?] ft. 0-15-0

[273r] 2 Testamenten text 8° ft. 2-0-0
89 Friesche ordinantien a 6 st. ft. 26-14-0
16 Wijse van Romen ft. 1-8-0
22 Valentijn en Ourson ft. 6-12-0
8 Leven en sterven ft. 1-0-0
4 Puppius van 't kinderdoop ft. 0-18-0
27 Gemeene sendtbrieven ft. 2-0-8
6 Gebeden Frutier ft. 2-8-0
3 Antwoort op de huydendachse vragen ft. 0-6-0
2 Logica Molinaei 8° ft. 0-12-0
6 Volstandicheit der heylighe ft. 3-0-0
9 Bewijs van 's menschen ellenden ft. 1-2-8
23 Stockmans reeckenboecken ft. 10-7-0
19 Hector de Vromen ft. 0-19-0
25 Gees de 8 A.B. ft. 1-5-0
16 Profijt der vrouwen ft. 0-12-0
16 Natuer der vrouwen ft. 0-12-0

[273v] 14 Manierlicken zeden ft. 0-7-0
5 Reyncke de Vos ft. 0-7-8
1 Plinius ft. 1-10-0
15 Minnebroederen Adriaen[?] ft. 0-18-0
50 Amsterdamsche lietboeck ft. 6-0-0
25 Haechsche lietboecken ft. 2-10-0
9 Esopus ft. 0-13-8
6 Kleyne harpen 16°ree; ft. 0-18-0
2 Riem historien van Helena ft. 8-0-0
2 Marnixii institutio principum 0-6-0
1 Sibrandus in Grotium ft. 0-10-0
1 Resolutie der H. Staten ft. 0-6-0
3 Konst der minne 8° ft. 0-6-0
1 Sculteti Idea 8° ft. 1-6-0
1 Refrigerium purgatorii ft. 0-5-0
1 Fabri disputat. Doyema 4° ft. 0-4-0

[274r] 1 Busii q[uae]stiones ft. 0-6-0
1 Delitiae Italiae ft. 0-4-8

Ghebonden goet
1 Sonne bijbel ft. 4-10-0
1 Huysboeck Bullingeri f[oli]o ft. 4-6-0
1 Testament en psalmboeck text ft. 3-12-0
1 idem Biestke[n]s 4° 2-12-0
1 Testament text 4° ft. 2-2-0
1 Testament text 8° ft. 2-16-0
1 Testament Biestke[n]s 8° ft. 1-4-0
3 Landtwinninge f[oli]o ft. 4-10-0
1 Eyndius de pace 4° ft. 1-10-0
9 Psalmboecken 32° ft. 2-14-0
6 Protocollen gebonden 4° ft. 4-16-0
4 Schrijffboecken 4° ft. 1-4-0
alderhande expianus[?] ft. 1-0-0

[274v] Alderhande lapperij ft. 2-0-0
4 boeck blau pampier ft. 1-0-0

Riem goedt
1000 Cathechismus 4 bladen ft. 32-0-0
1000 Heeroomen 2 bladen ft. 14-0-0
488 Fonteynen 4 bladen ft. 16-0-0
488 Comparieren ft. 12-0-0
488 Donaten ft. 16-0-0
500 Morgenweckers ft. 38-10-0
3 dosijn caerten ft. 2-14-0
12 riem Haerlemer lietboeck ft. 54-0-0
1 riem lietiens ft. 3-10-0
Hamkenii caerten ft. 6-0-0
5 inckthoornen ft. 0-12-8
300 pylcken ft. 0-9-0
6 A.B.boecken ft. 0-9-0
7 riem druckpampier ft. 23-16-0

[275r] ½ riem schrijffpampier ft. 2-5-0
14 Historien 4° ft. 1-8-0
ft. 391-18-8
De voorverhaelde somme van boecken bedraacht 210-6-0
Hier moet affgaen tot rabat volgens boeckvercopers manier 42-1-0
rest 168-5-0

Wij ondergesch[reven]en hebben den 28en Augusti / 1616 het voorverhaelde goedt toebehorende / Marya Doyem huysvrou van wijlen / Rombertus Doyema gewardeert ende bevon- / den dat het in waerdije belopen soude die / somma van driehondert een ende neegentich / Carolus guldens achtien stuivers acht / penningen, orconde onse handen, actum / Franeker ut supra. Onder den principale / deeses stonde geteeckent: Jan Jansen / Starter, Ulderick Balck.

>> begin