>> HOMEpage

Rij- en vaartuigen geïnventariseerd, Leeuwarden 1694

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden inv.nr. 1207
Transcriptie en commentaar: Harm Nijboer; aanvullingen: Onno Hellinga
Internetuitgave in sorteerbare tabel; daartoe adressen op hoofdwoord en namen op achternaam resp. patroniem aangepast: M.H.H. Engels, september 2015

Inleiding
In de collectie van het Historisch Centrum Leeuwarden bevindt zich een lijst uit 1694 waarop alle wagens, schepen en andere vervoermiddelen in de stad en hun eigenaren zijn aangetekend.(1) Daarnaast vermeldt deze lijst bijna altijd het woonadres van de genoemde personen en ook nog een flink aantal keren het beroep. Een bron die dus zeer nuttig kan zijn voor verscheidene historische en genealogische studies. De lijst is daarom getranscribeerd en van een register voorzien.
Waarom deze lijst is opgemaakt, is in één oogopslag duidelijk. Het is natuurlijk de bedoeling geweest om een belasting op vervoermiddelen in te voeren. Dit blijkt ook uit een op de lijst aangetekende klacht van de schippers Albert Beuwis en Gerrit Geerts, die 'buijtenlandts' (d.i. buiten Friesland) voeren. Zij klagen 'datse jarlix ijder 10 lb. lastgelt moeten betalen en daerom te sustineren datse van binnenlasten vrij behoorden te zijn, behalven noch de convoijgelden die haer te laste wert gelecht'.(2) Dat de lijst inderdaad is aangemaakt om belasting te heffen blijkt uit een andere bron. Op 29 maart 1694 besloten de Staten van Friesland, 'nodigh oordelende de finantien van dese provintie benificeren en te vermeerderen', om de floreenrente te verhogen met één stuiver. Tevens besloten zij tot de invoering van een belasting op de 'wagens, karren, schuiten en schepen binnen dese Provincie gevonden wordende'. Het Mindergetal kreeg opdracht hiertoe een reglement op te stellen.(3) Hoe dit reglement eruit kwam te zien, is niet te achterhalen. Het journaal van het Mindergetal is voor 1694 niet bewaard gebleven.
Hoewel het reglement zelf dus niet is overgeleverd, is wel duidelijk dat dit snel op tafel lag. Op 13 april werden namelijk in de vergadering van de Leeuwarder magistraat de burgemeester Fenema en de bouwmeesters Acronius en Visscher gecommitteerd om een plan te maken om een lijst te maken van de wagens en schepen conform een missive van de Staten van Friesland. Drie dagen later presenteerden de genoemde heren hun plan aan de magistraat en nadat de laatste haar goedkeuring heeft verleend, werd besloten dat door 'aanplackinge van billietten en tromslag daar van alomme in de stad bekentmakinge tot een ieders narigtinge magh worden gedaan'. Op 1 mei werden Fenema, Acronius en Visscher tevens gecommitteerd om de wagens etc. op te tekenen.(4) Zij zijn echter niet de enigen geweest die uiteindelijk de lijst gemaakt hebben. Het aantal handschriften op de lijst is namelijk groter dan drie.
In Leeuwarden hebben de plannen van de Staten van Friesland om een belasting op vervoermiddelen in te voeren dus geleid tot het opmaken van een kohier. Of dit in andere steden en grietenijen ook het geval is geweest, is niet onderzocht. Onduidelijk blijft ook of de bewuste belasting ook daadwerkelijk ingevoerd is. In de door mij [Harm Nijboer] geraadpleegde bronnen wordt ze in elk geval nergens meer genoemd.
Tot zover de achtergronden van de lijst. Nu nog enige opmerkingen betreffende de transcriptie. De gegevens uit het manuscript zijn zoveel mogelijk geüniformiseerd en in vijf kolommen gerangschikt.
1) Volgnummer. 2) Adres. Hierbij is in de transcriptie de moderne schrijfwijze gehanteerd. Dus 'op de dijck' wordt Wirdumerdijk etc. Waar dit wenselijk leek is echter de oude schrijfwijze gehandhaafd. 3) Naam en verdere bijzonderheden (beroepen etc.). Hierbij is doorgaans de originele schrijfwijze gehandhaafd. 4) Vervoermiddelen. Moderne schrijfwijze en aantallen in arabische cijfers. Voor het overige is de volgorde van het manuscript gehandhaafd. 5) Aantekeningen deels van Onno Hellinga? De paginanummers in de transcriptie verwijzen naar de bladnummering van het origineel.(5)

Hoewel het niet de bedoeling is om hier een compleet onderzoek aan de hand van deze lijst te presenteren, mogen de totaalcijfers toch niet ontbreken. Hierbij moeten ook een paar bronnenkritische aantekeningen geplaatst worden. In de eerste plaats moeten we ons in betrekking tot totaalcijfers afvragen hoe volledig de lijst is. Hier valt helaas weinig over te zeggen, behalve dan dat de lijst op mij vrij volledig overkomt. Daar er verder niets op wijst dat de lijst onvolledig zou zijn, lijkt het mij dan ook verantwoord om er van uit te gaan dat deze inderdaad volledig is. Een ander, en eigenlijk groter, probleem is dat vaak niet altijd duidelijk is wat voor scheepstype er achter een bepaalde term schuil gaat. Met name in de categorie schuiten en pramen is de diversiteit groot. We treffen hier zowel zeewaardige schepen aan als kleine (roei)bootjes. Ondanks deze problemen zal hier toch een poging gewaagd worden om totaalcijfers van het aantal vervoermiddelen te geven.
De vaartuigen vallen voor het merendeel in de categorie pramen en schuiten,(6) 407 stuks. Zoals gezegd zijn dit niet alleen bootjes voor vlak bij huis. Dit blijkt ook uit de cijfers voor vaartuigen die als binnenschepen konden worden geïdentificeerd. Naast 25 trekschepen treffen we slechts 10 andere binnenschepen(7) in de stad c.a. aan. Ongetwijfeld zullen ook vaartuigen die in de categorie pramen en schuiten als binnenschip in gebruik zijn geweest. Zo zullen de drie bollepramen van de Dokkumer schipper Jurrien Sijmens waarschijnlijk beroepshalve gebruikt zijn.(8) Ook zullen enige binnenschepen terecht gekomen zijn in de categorie jachten, omvattende 64 stuks. De meeste van deze schepen zullen voor particulier vervoer of vermaak hebben gediend, maar niet uit te sluiten valt dat ook enigen zijn ingezet als bijvoorbeeld beurtschepen. De laatste categorie, zeewaardige schepen, omvat 27 schepen.(9) Ook van deze categorie kunnen echter nog enige schepen in de categorie pramen en schuiten terecht zijn gekomen.
Van de rijtuigen e.d. werd het grootste deel gewoon als wagen aangegeven, in totaal 96 stuks. De meesten van deze zullen bij verschillende werkzaamheden gebruikt zijn, net als de hooiwagens (45 stuks), de boerewagens (3 stuks) en het lichtere gereedschap, de karren (27 stuks) en de sleden (15 stuks). Voor het personenvervoer werd het meest gebruik gemaakt van sjezen (66 stuks) en hoornse wagens(10) (63 stuks). Geriefelijker en luxueuzer waren de verdekte wagens (36 stuks). In het nog luxere segment treffen we 6 calessen, 6 karossen, 3 koetsen en 1 balijn aan. Onduidelijk is waar de 2 bolderwagens voor werden gebruikt. --- Harm Nijboer. [Een bolderwagen was een overhuifde boerenwagen die niet op veren of riemen hing; kuiper/zeepzieder Gerrit van Erpen (187) gebruikte er een, evenals de sedert 1686 gewezen kapitein Reinhard Louwerman (298).]

Registers op voornamen en achternamen en beroepen.


Op huijden den 1 Maij 1694 hebben de E: Heeren uijt den Achtbare Magistraat der steede Leuwarden een aenvangh gemaeckt vant opteeckenen der waagens en scheepen inde stadt als onder des selfs jurisdictie behoorende.

volgnr.adresnaamvervoermiddelenaantekeningen
1Tweebaksmarkt?]Vierssen, De Raedtsheer Matthias van1 cales 1 hoornse wagen293 (1697); meerdere (1698).
2KoornmarktPathuijs, De heer [Gerlacus Jacobus]1 sjees352 (1697); 2656 (1698).
3WirdumerdijkIdema, De Pr.1 praampje.
4waag, over deGeest tesamen, Pijter en Cornelis van der1 wagen376 (1697); 64/563 (1698).
5WirdumerdijkBuma, De secretaris Taco1 drieboorde praam1030 (1698).
6WeazeCrans, De hopman Dr. Viglius1 speeljacht443 (1697); 967 (1698).
7KeldersHendrix koopman, Gisbert1 eenboorde praam2530 (1698).
8Turfmarkt?]Fenema, De heer Burgermeester [Lambertus]1 hoornse wagen 1 speeljacht402 (1697).
9Boterhoek?]Visscher, De heer Boumeester [Cornelis Harmens]1 wagen 1 sjees 1 brouwers waterschuit328 (1697); 1758 (1698).
10SchavernekTiercks en Ipe Ipes tesamen, Hans1 trekschip1358 (1698).
11Hoeksterpoort, bij deCornelis en Gijsbert Jans tesamen, Hein2 bollepramen77 (1698).
12Oldehoofster espelJoeckes en Marten Jansen tezamen, Dirck1 trekschip1789 (1698).
13WeazeJansen, Pijter1 smalschip 1 boot966 (1698).
14GroenewegJansen, Dirck1 tweeboorde praam1960 (1698).
15Vliet z.z.Pijters, Jelle1 kleine bollepraam.
16Vliet n.z.Clasen, Rejner1 schuit.
17Vliet z.z.Clasen, Cornelis1 schuit.
18Bargecop' tegenover de Kanselarij, In de 'Arens, Cornelis1 sjees615 (1698).
19Vliet n.z.Louws, Heercke1 schuitLees: Harcke Louws; 3942 (1698).
20NieuweburenJacobs, Pijtter1 tweeboorde praampjemeerdere (1698).
21Achter de HovenIJdes, Hotse2 wagens 1 melkpraampje.
22Vliet z.z.Scheltisz, de koopman Reiner1 speeljacht2200 (1698).
23Vliet z.z.Scheltisz 'als Curator over Age Heins kinderen', dezelfde Reiners1 klein praampje.
24Hooghuistersteeg steeg?]Tania, Scheepen [Sierck]1 hoornse wagen319 (1697); 1178 (1698).
25
Tania, Herius1 klein speeljachtje.
26OosterstraatHeinsius, Dr. Jacobus1 hoornse wagen300 (1697); 822 (1698).
27AmelandspijpPiersma, Tiepcke Harmensz1 hoornse wagen342 (1697).
28Oldehoofster espelPijters en Cornelis Lautenbach tezamen, Bote1 trekschip.
29Oldehoofster espelWijtses en Jan Jansen tezamen, Folckert1 trekschip2155 (1698).
30NieuweburenIJmes, Pijter1 tweeboorde praampje3426 (1698).
31HoeksterpoortDixtra, De faendrig1 brouwersschuit.
32HoeksterpoortPopckes voerman, Sijds1 wagen3096 (1698).
33SchavernekRevius Mr. backer, Sibrandus1 drieboorde praam1295 (1698).
34Vliet n.z.Beuwis, Albert1 schuit 'om buijtenlandts te varen' 3912 (1698).
35SchilkampenGeerts, Gerrit1 schuit 'om buijtenlandts te varen'Nota: Twee bovengenoemden seggen datse jarlix ijder 10 lb. lastgelt moeten betalen en daerom te sustineren datse van binnenlasten vrij behoorden te zijn, behalven noch de convoijgelden die haer te laste wert gelecht.
36Vliet z.z.Jansen, Jan1 smalschip.
37HoeksterpoortBaines, Hermanus1 drieboorde praam.
38VismarktWillem, Anne1 drieboorde praam2904 (1698).
39Lange Pijp, bij deBeintema, Captein1 hoornse wagenmeerdere (1698).
40HoeksterpoortCramers, de schriver Ytthe1 speeljachtLees: Otthe Cramers; 237 (1697).
41ZaailandVerwerda, Jan Harnts1 hoornse wagen 1 sjees 1 waterpraam 1 tweeboorde praam.
42Vliet n.z.Pijters, Lammertie1 bollepraam.
43VallaatBoneval, Joannes1 speeljachtje3710 (1698).
44EewalPoutsma, De pensionaris Dr. Nicolaus2 hoornse wagens 1 boerewagen 1 aardekar372 (1697); 2606 (1698).
45Groot SchavernekSioerds, Hotse1 smalschip684 (1698).
46Koningsstraat?]Westerhuijs, de Scheepen [Suffridus Tierxs]1 hoornse wagenLater in de lijst nogmaals opgenomen, daar adres: 'bij de meelbrugge'. 247 (1697); 315 (1698).
47Grote KerkstraatOckinga, de heer Ontvanger [Sybrand van]1 verdekte wagen 1 verdekt jacht386 (1697); 692 (1698).
48Hengstewad buiten de Wirdumerpoort, bij hetJelles, Marten1 gardenierspraam3699 (1698).
49Nieuwstad brede zijde (1) op de Weaze (2)Sioerds (1) en Aucke Tietses (2) tesamen, Doecke1 Harlinger trekschip960 (1698).
50SacramentsstraatGeerts, Louw1 jacht3077 (1698).
51Grote KerkstraatHanja, Mefrou [Gesina Valstrick] [Albert Christoffel van]1 karos 1 hoornse wagen387 (1697); 2408 (1698).
52Duco Martenapijp, bij deJansen, Gerrijt1 groot overdekt jachtmeerdere (1698).
53Duco Martenapijp, bij deJansen, Jacob1 speeljachtmeerdere (1698).
54
stadt Leeuwarden, de1 verdekte wagen.
55EewalAcronius, de heer Hacq1 hoornse 1 verdekte wagenLees: Isacq Acronius [monstercommissaris Izaak Jelles A. † 18-11-1694]; 346 (1697); 2718 (1698).
56
Backer, Joannes Harmens - Abrahamus Lolckema, Hendrik Beernts, Theunis Jansen en Lambertus Bierema, tesamen poortiers deeser stede, geven haere praemkes aen waermede sij des stadts poorten open- en toesluiten[5 praampjes]niet gedaan (1698).
57St. Anthony GasthuisStatum, Gerben Pijtersz van1 klein praampje.
58VrouwenpoortHendrix en Aitse Heins tezamen, Pijter1 trekschip.
59NieuweburenFaber, de olde hopman [meerdere]1 hoornse wagenmeerdere (1698).
60WeazeDotinga, de secretaris [dr. Johannes]1 verdekte wagen317 (1697); 958 (1698).
61TweebaksmarktBurum, de heer Raadsheer [dr. Franciscus/François van]1 verdekte wagen263 (1697); 454 (1698).
62Potmarge, op de hoek vanWisses, Jentie1 tweeboorde praampje.
63Vliet z.z.Sijtses, Griolt1 smalschip3750 (1698).
64Oranje EewalDominici, de weduwe [Grietie Rienks] van de notaris G[ellius]1 jachtwagenKomt op p. 35 van de lijst nog een keer voor, maar . is daar doorgehaald met de aantekening 'is hiervoren al gebracht'. Daar evenwel i.p.v. jachtwagen een hoornse wagen. 368 (1697); 2614 (1698).
65TuinenReitsma, de faendrig1 brouwerspraam 1 sjees243 (1697); 277 (1698).
66AmelandsstraatNicolson, Anthoni1 oude praam 1 oude wagen52 (1698).
67Vliet z.z.Oeges, Jan1 klein snikje3918 (1698).
68AmelandsstraatPijters, Albert1 oude praam 1 wagen217 (1698).
69Vliet n.z.Pijters, Wisse1 tweeboorde praam.
70Blokhuis, bij hetTiaerdts, Pijter1 tweeboorde praam898 (1698).
71Nieuwstad brede zijdePopta, Dr. Hendricus1 overdekte wagen324 (1697); 1228 (1698).
72TweebaksmarktScheltinga, De heer raadsheer [dr. Martinus van]1 jachtwagen 1 overdekte wagen291 (1697); 681 (1698).
73DroevendalNeuhusius, Arjen1 speeljacht887 (1698).
74Vliet z.z.Carels, Harmen1 ongeboorde schuit.
75Vliet z.z.Harmensz, Hijlcke1 ongeboorde schuit4041 (1698).
76Oudland, op hetFeickes, Joannes2 hooiwagens 2 kleine wagens3472 (1698).
77Vliet n.z.Hessels, Lieuwe1 vuilnispraam 1 tweeboorde praam3919 (1698).
78NieuweburenMorel, Joris1 melkpraampje.
79TweebaksmarktPlettenburgh, De heer Lt. Coll. [Hans Willem van]1 koetswagen 1 cales305 (1697); 689 (1698).
80EewalBoelens, De heer Griffier [Wibrandus van]1 hoornse wagen344 (1697).
81TurfmarktHaringa, Douwe1 speeljachtje.
82Gallileëerkerk, tegenover?]Haringa, De hopman [Nicolaas]1 sjees 1 slede252 (1697).
83OosterstraatSaeckes, Willem1 klein praampje789 (1698).
84Wirdumer DwingerMartensz molenaer, Marten1 kar 1 wagen1159 (1698).
85Olde GalileënWorps, Douwe1 gardenierspraam.
86in de drij klocken'Werff, Bote van der1 sjees984 (1698).
87Vliet z.z.Taekes, Jacob1 schuit.
88Vliet n.z.Hartmans, Claes1 oud jachtje 1 oud tweeboorde praampje4006 (1698).
89Vliet n.z.Sickes, Allert1 smalschip 1 klein jachtje3990 (1698).
90St. JacobsstraatRoux, Mons. Alexander la1 sjees.
91Vliet n.z.Feijkes, Pijter1 damschuitje3975 (1698).
92OssekopAuckesz, Pijter1 drieboorde praam845 (1698).
93Tuinen z.z.Verzijl, Taco1 sjees354 (1698).
94Tuinen n.z.Hoeckstede, De hopman [S.]1 wagen242 (1697); 67 (1698).
95WirdumerdijkMonsma, Oene1 praam1089 (1698).
96Vliet n.z.Betlehem, Cornelis Cornilisen2 praampjes3779 (1698).
97NieuweburenKlock brouwer, Jan1 waterschip1309 (1698).
98Grote KerkstraatErnsthuijsen, De heer [Frederik van]1 hoornse wagen340 (1697).
99SacramentstraatHalbis, De wedu en erfgenamen van Hedsert1 sjees.
100Vliet z.z.Eelckes, Ebbe1 tweeboorde praam3778 (1698).
101Vliet z.z.Sickes, Gerrit2 tweeboorde pramen 1 klein praampje3757 (1698).
102Vliet n.z.Claesen, Jenne2 tweeboorde pramen.
103NieuweburenAerns, Aucke1 praampje3335 (1698).
104St. JacobsstraatSchepper, Mijnheer [meerdere]1 hoornse wagen2320 (1698).
105Grote KerkstraatBurmania, Mijnheer Sioeck van1 hoornse wagen14 (1697).
106HoeksterpoortKlaerwaeter, Johannis1 praampje.
107Vossegat, bij hetRoelofs, Anthonij1 praampje237 (1698).
108Vliet z.z.Abes schuijtmaeker, Goslik1 praampje 1 schuit om te sloopen' .
109Vliet n.z.Harmens, Sibout1 schuit3948 (1698).
110Vliet z.z.Andries en sijn soon, Claes2 schuiten3835 (1698).
111Vliet z.z.Sjoerds, Hidde2 drieboorde pramen 1 klein eenboorde praampjemeerdere (1698).
112EewalMartens Mr. metselaer, Claes1 sjees2705 (1698).
113Olde GallilëenTijlerts, Jan3 gardenierspramen 1 tweeboorde praampje.
114SlotmakersstraatStrigelius, De Vroedtsman Dr. [Cornelis]1 wagen 1 slede349 (1697); 2919 (1698).
115Vliet n.z.Sines, Jacob1 smalschip3740 (1698).
116Vliet n.z.Mircks, Oege1 smalschip3744 (1698).
117Vliet z.z.Ruierdts, Joannes1 smalschip3751 (1698).
118Grote KerkstraatAndré wed. [Poppe van] Burmania, Vrouw Clara van1 karos383 (1697).
119Grote KerkstraatAndré wed. [Jan Jurrien/Johan George van] P Fuel, Vrouw Angenez Clara van1 karosLees: Pfuel; 384 (1697).
120RuiterskwartierGerrits passementwerker, Abe1 tweeboorde praammeerdere (1698).
121Oude DoelesteegGeerts, Benne1 eenboorde praam1502 (1698).
122Vallaat, over hetDouwes wed. molenaerse, Riemer1 kar 1 wagen1355 (1698).
123Ossekop, bij deLennip, Doctor1 tweeboorde praam2287 (1698).
124Blokhuis, bij hetLameer, Albert1 sjees2865 (1698).
125WeazeMartens, Jelle1 wagen 1 speeljacht 1 waterpraam316 (1697); 959 (1698).
126Vismarkt, bij deGeertsen, Hijlcke1 waterpraam.
127TweebaksmarktOckinga, Raetsheer [Jarich van]1 verdekte wagen302 (1697); 692 (1698).
128NieuweburenJansen, Luilloff1 tweeboorde praam3312 (1698).
129HoeksterpoortLuillofsen, Jan1 speeljachtmeerdere (1698).
130KeldersHuiberts, Theunis1 drieboorde praam559 (1698).
131Villaarsterterp, opPijtters, Pytter2 melkpramen 1 hooiwagen.
132Kleienburg, opSijbes, Goslingh1 melkpraam 1 hooiwagen 1 kleine wagen3661 (1698).
133Vliet n.z.Bauckes, Harcke1 schuit.
134Vliet z.z.Sijbes, Wierd1 schuit 3 bollepramen.
135St. JacobsstraatLeuwes, Sijmon1 sjees.
136Brol, bij deDouwes, Baucke1 kofschip.
137NieuweburenJansen, Illis1 waterpraam.
138Vliet n.z.Poppes dr. [sic!], Jan1 sjees 1 bollepraam.
139NieuwstaddeScheverstein, oude schepen [Willem]2 speeljachten1677-1728 polityk aktyf (skepen):LHRVI; 1783 (1698).
140
Vullenius geen opgave [post doorgehaald], Majoor [K.].
141Vliet z.z.Heeres, Sijds1 tweeboorde praam3924 (1698).
142Doele, bij deBerens, Claes1 waterpraam2061 (1698).
143RuiterskwartierJans voerman, Anthonij1 verdekte wagen1136 (1698).
144Schoenmakersperk, bij hetDircks, Jan1 waterpraam 1 hoornse wagenmeerdere (1698).
145WeerdSijmons, Jan1 waterpraam 1 eenboorde praam2282 (1698).
146Vrouwenpoort, bij deDoeckes, Tecke1 snik1191 (1698).
147TuinenRomkes, Joris1 speeljacht1246 (1698).
148Amelandspijp, bij deRomckes, Thijs1 kof50 (1698).
149TuinenJansen, Wijbbe1 drieboordepraam356 (1698).
150Olde GalileënHiddes, Jackle1 eenboorde praam3610 (1698).
151Achter de HovenJorcks, Claes1 hooiwagen 1 melkpraam.
152SacramentsstraatSickes voerman, Gerben1 verdekte wagen.
153Oude DoelesteegJans, Servaes1 eenboorde praam1202 (1698).
154CambuurBauckes, Claes1 hooiwagen 1 speelwagen 1 melkpraam3624 (1698).
155Turfhuis, bij hetThomas, Romcke2 hooiwagens 1 melkpraam 1 kar.
156Vliet n.z.Sijbrens, Dirck1 smalschip.
157Vliet n.z.Andriesz, Willem3 pramen.
158WeerdTiaerdtsz antijcq-snijder, Pijter1 praampje.
159VismarktGerbens, De wed. van Pijter1 wagen.
160K. KlokstraatIdses en Bote Fransen, Focke1 trekschip35/3082 (1698).
161HoeksterpoortSijtses en Tamme Harings, Jip1 trekschip355/3342 (1698).
162Groene Kann'Simons cum socia, Harmen1 trekschip.
163TweebaksmarktJansen en Doitse Sioerdts, Poulus1 trekschip.
164Hoekster KerkhofHillebrants, Tieetske1 wagen 1 praampje.
165DroevendalFennema, Nanningh Jacobs1 praampje.
166GrachtswalVierssen, De heer Raadsheer Cornelis van1 speeljachtHvdR, nr. 186.
167Vliet n.z.Clases, Tiaerdt1 zandschuit.
168Deinumer SuipmarktPijters, Jacob1 sjeesmeerdere (1698).
169TorenstraatHaijes voerman, Rienck1 overdekte wagen 1 slede 1 hooiwagen.
170DroevendalJansen voerman, Allert1 overdekte wagen 1 sledemeerdere (1698).
171SchavernekTædesz en Jeltie Geerts, Joost1 trekschip1802/2672 (1698).
172MinnemastraatRheen cum socio, Tierck Gerritsz1 trekschip.
173AmelandssteegEelckes, Bodesz1 tweeboorde praam.
174HaniasteegGerrits turfdrager, Beernt1 drieboorde praam.
175Vliet n.z.Theunis soldaet, Hendrick1 praampje3947 (1698).
176Grote KerkstraatFransen, Jan1 tweeboorde praammeerdere (1698).
177Vliet n.z.Otties, Lieuwe1 tweeboorde praam3980 (1698).
178RuiterskwartierGerbensz brouwer, Marten1 waterpraam1520 (1698).
179Vliet n.z.Hendrix pompmaker, De weduwe van Haentie1 klein praampje.
180Vliet n.z.IJmes, IJme1 smalschip.
181BrolRebrugh, Anthoni1 praampje987 (1698).
182Hoeksterpoort, buiten dePoppes molenaer, Joannes1 kar 1 bollepraam 1 klein praampje 1 slede 1 wagen3486 (1698).
183Vliet z.z.Adams pottebacker, Hendrick1 klein praampje3762 (1698).
184Vliet z.z.Harckesz, Oene2 speeljachten3784 (1698).
185Vliet n.z.Fockes, Rienck1 praampje3772 (1698).
186Vliet n.z.Ruierdtsz, Jan1 praampje.
187Nieuwstad brede zijdeErpen, Gerrit van1 jachtwagen 1 bolderwagentje 'voor de helft eigen en de ander een Hollander' 331 (1697); 1768 (1698).
188KeldersClasen koopman, Arjen1 hoornse wagen 1 sjees 1 slede.
189Vliet z.z.Egberts, Broer1 tweeboorde praam3761 (1698).
190OudlandJacobs huisman 3 wagens, Æde1 slede.
191NieuwlandHillebrantsz weduwe, Haringh3 wagens.
192Vliet n.z.Jans, Tæde1 praampje3883 (1698).
193Vliet z.z.Huiberts, Willem1 gardenierspraampje3786 (1698).
194OudlandPijters huisman 4 wagens, Sierck1 scheepje3525 (1698).
195OudlandWillems huisman, Jacob1 wagen 1 praampje3481 (1698).
196Vliet z.z.Wiersma, Hessel1 praampje.
197NieuwlandHillebrants, Gerrit3 wagens3459 (1698).
198CamstraburenLuitiens, Gerrit1 gardenierspraampje3676 (1698).
199Olde GalileënJansen, Willem1 gardenierspraampje3543 (1698).
200Cammingaburgt'Pijters, Tæke2 wagens 1 praampje3627 (1698).
201Cammingaburgt'Saskers, Doitse1 praam.
202HeegterpNannis, Gerrit4 wagens3629 (1698).
203OranjewalGré, William1 speeljacht2605 (1698).
204AmelandsdwingerPhilips molenaer, Willem1 wagen 1 kar.
205FoxsteegGravius, De bode1 speeljachtmeerdere (1698).
206OssekopForssenburgh steenhouwer, Tiaerdt1 wagen616 (1698).
207Olde GalileënBroers, Tierck1 gardenierspraam3595 (1698).
208Olde GalileënBroers, Focke1 gardenierspraam3596 (1698).
209Vliet n.z.Foppes, Gerrit1 praampje4023 (1698).
210NieuwstadRhecalff, de heer [dr. Jacobus]1 verdekte wagen330 (1697); 1763 (1698).
211SchavernekDircks brouwer, Frides1 waterpraam1306 (1698).
212Vliet, op het slot van hetLourens, Claes1 schuit3875 (1698).
213VismarktFolckerts, Cornelis1 hoornse wagen 1 waterpraam553 (1698).
214SchavernekGerbens, Ulcke1 kleine wagen1320 (1698).
215RuiterskwartierJacobs, Pier1 schuit 1 tweeboorde praam1357 (1698).
216Schilkampen, achterTiepkes, Romcke1 hooiwagen 1 melkpraam.
217Vliet n.z.Johannis, Jeppe1 melkpraampje.
218waag, bij deAdama, Johannis1 sjees1018 (1698).
219Vliet z.z.Scheltes schuitmaker, Schelte1 melkpraam.
220Vliet, houtmolenScheltes de jonge, Schelte1 bollepraam 1 wagen.
221GrachtswalEelckes, Pijtter1 schuit3728 (1698).
222Vliet z.z.Melles, Jacob1 schuit3743 (1698).
223Droevendal, achterOutgers, Saecke1 waterpraam.
224waag, bij deHulsecamp, Pijtter1 hoornse wagen 1 sjees 1 oude verdekte wagen 'te vercopen' .
225St. JacobsstraatBejnes W[eduwe], Eelcke1 sjees.
226Turfmarkt, bij deHilckema en Jurriens Sijmens saemen treckschippers, Johannis1 trekschip359 (1698).
227Hoekster KerkhofRuierdts cum socijs treckschipper, Gosse1 trekschip.
228Hoekster KerkhofRuierdts] alleen, Item deselve [Gosse1 bollepramen.
229TurfmarktDouwes, Iege1 snik3742 (1698).
230Nieuwstad smalle zijdeSijtses, Jan1 schipmeerdere (1698).
231HaakmaburenPieter, Pilgerim1 smalschip 1 klein praampje746 (1698).
232GrachtswalGabrielJans 3 jachten.
233waag, over deSijmens brouwerse, Trijntie1 waterpraam 1 hoornse wagen2240 (1698).
234Weaze, bij deJans brouwer, Rienck1 waterpraam 1 hoornse wagen1093 (1698).
235Vliet n.z.Claesen, Sijbren1 tweeboorde praam.
236Schoenmakersperk, bij hetAnnes, Jan1 hoornse wagen2432 (1698).
237Wabbe Wissesbrug, bij deJoenes en Johannis Jentis samen treckschippers, Gerrit1 trekschip.
238Vliet n.z.Martens, Allert1 klein praampje3892 (1698).
239Vliet n.z.Claesen, De wedu Nanne1 klein praampje 1 bollepraam3866 (1698).
240Vliet n.z.Hessel, Leeuwe1 klein praampje 1 bollepraam3919 (1698).
241Doeke Martenapijp, bij deJelberrda, Boumeester [Jacobus]1 hoornse wagen 1 sjeesLees: Jilderda; 1686-1707 polityk aktyf (boumr.):LHR VI; 1241 (1698).
242Vliet z.z.Pieters, Jan1 meerboorde praam3760 (1698).
243FokkesteegJacobs, Jacob1 drieboorde praam3211 (1698).
244waag, bij deSchottanis, Docter [Albertus]1 verdekt jacht 1 klein jachtje269 (1697)664 (1698).
245Vliet n.z.Jans, Leeuwe1 speeljachtje3957 (1698).
246CamstraburenTabes en Anne Hotses tesamen, Tjalling1 trekschip3496 (1698).
247CamstraburenTabes] alleen, Deselve [Tjalling1 oude bollepraam3496 (1698).
248NieuweburenHotses alleen, Anne1 drieboorde praam3340 (1698).
249NieuweburenWillems en Joh. Tiallings tesamen, Willem1 trekschip3019 (1698).
250NieuweburenWillems alleen, Willem5 tweeboorde bollepramen3097 (1698).
251ZaailandMartens en Cornelis Feijckama tesaemen, Harmen1 trekschip.
252ZaailandMartens alleen, Deselve Harmen1 klein praampje.
253Schrans', 'bij t' pijpke aen de Dirx ende Pijter molenaers, Focke1 kar.
254Geldeloose pad [sic!], bij hetPijters, Maurits1 hooiwagen 1 kleine boerewagen.
255Vliet z.z.Jansen en Jan Beerns molenaers, Willems1 praam3129/4046 (1698).
256Olde GalileënPiers, Murk1 tweeboorde praam.
257Vliet z.z.Minses, Claes2 bollepramen 1 speeljacht3752 (1698).
258in de Druijff'Feddes brouwer, Haring1 waterschuit 1 klein scheepje.
259Ossekop, over deHarkes, Pijtter1 tweeboorde praampje.
260Wirdumer Poort, buiten deSibrens, Marten1 tweeboorde praampje3700 (1698).
261Vliet z.z.Pijters, Claes2 tweeboorde praampjes3938 (1698).
262Schilkampen, bij deJans, Johannes2 hooiwagens 1 melkpraam3656 (1698).
263Vliet], bij de houtmolen [Fransen, Johannes1 hooiwagen 1 kleine wagen 1 melkpraam3664 (1698).
264NieuwlandJans, Sijtse2 hooiwagens3457 (1698).
265Tylkedam ('op Tijltjedam')Heres, Freerck1 melkpraam3467 (1698).
266Wilaardster terpBroers, Sibren2 melkpramen 1 hooiwagen3632 (1698).
267Vliet n.z.Sioukes, Sibren1 tweeboorde praampje4004 (1698).
268Olde GalileënJansen, Jan1 tweeboorde praammeerdere (1698).
269Wilaardster terpFongers, Jaen1 hooiwagen 1 melkpraam.
270Wilaardster terpTaekes, Sijds1 hooiwagen 1 melkpraam3670.
271Lazarushuis, bij hetGerlofs, Theunis1 kleine wagen.
272Vliet z.z.Ruijrds, Popke1 klein smalschip3815 (1698).
273GrachtswalAllerts, Pijtter1 klein smalschipmeerdere (1698).
274HaniasteegJansen, Dirck1 tweeboorde praam1403 (1698).
275RitsmastraatjeJurjens, Johannes1 drieboorde praam492 (1698).
276Dubbele Pijp, bij deWijbes, Hendrick1 kleine wagen 2 kalkpramenmeerdere (1698).
277TuinenClaesen brouwer en Minne Haijes te samen, Feijke1 waterschuit1736 (1698).
278TuinenClaesen alleen, Feijke1 drieboorde praam 1 tweeboorde praam.
279NieuwlandDoekes, Keimpe2 hooiwagen 1 kleine wagen3466 (1698).
280Vliet n.z.Claesen, Heijn1 schuit.
281Vliet n.z.Pijters, Doije1 schuit.
282Vliet z.z.Meijns, Albert1 schuite.
283Schrans', 'over t' pijpke aen deTimens en Jurjen Joosten molenaers, Douwe1 kar 1 praam.
284Achter de HovenMartens, Pijter2 tweeboorde pramen3727 (1698).
285TorenstraatClaesen, Hilbrant1 hooiwagen 1 kleine wagen 1 'parwett'.
286Camstrabuijren ofte Cambuijr'Harings, Ruird1 eenboorde melkpraam3626 (1698).
287Cambuur, AchterBaukes, Pijter1 tweeboorde praam.
288Hoekster KerkhofLeenerts soldaet, Wouter1 eenboorde praampje.
289Doele, bij deJansen timmerman, Dirck1 eenboorde praampjemeerdere (1698).
290WortelhavenSimens slachter, Jan1 sjeesmeerdere (1698).
291Nieuwstad smalle zijde.Scholl en Sipke Sipkes tesaemen, Willem1 trekschip1209/3073 (1698).
292GrachtswalAllerts, Harmen1 hoornse wagen3712 (1698).
293Hoeksterpoort, bij deTiepkes, Andries1 kar.
294Nieuweburen, achter deWillems, Theunis1 tweeboorde praampje3424 (1698).
295Wirdumerpoort, aan de grachtswal bij deJans, Luijtien1 tweeboorde praampje947 (1698).
296Vliet n.z.Jetses, Thomas1 kleine bollepraam4012 (1698).
297Vliet z.z.Pijtters, Allert1 melkpraam.
298BagijnenstraatLauerman, De heer [Reinhart]1 bolderwagen333 (1697) 2152 (1698).
299BlokhuistersteegLourens, Tecke1 tweeboorde praampje880 (1698).
300RuiterskwartierSijbes voerman, Johannis1 verdekte wagen 1 hooiwagen1297 (1698).
301RuiterskwartierHaejes voerman, Dirck1 verdekte wagen 1 hooiwagen.
302Fransiscuspijp, bij deFransen, Upt1 hoornse wagen 1 sjees351 (1697); 2657 (1698).
303Deinumer SuipmarktAndlis, Jan1 sjees1766 (1698).
304Deinumer SuipmarktPijtters en Sioerd Pijtters tsamen, Jelte1 hoornse wagen1764/1765 (1698).
305Vliet n.z.Doedes, Sijmen1 tweeboorde praam.
306Vliet n.z.Evers, Jan1 speeljacht3963 (1698).
307Droevendal, achterHansen, Isaack1 waterpraam 1 sjees772 (1698).
308NieuwlandOutgers, Jochum2 hooiwagens 1 kleine wagen 1 melkpraam 1 aardekar.
309BilgaardJacobs, Evert2 hooiwagens3483 (1698).
310SchilkampenFockes, Hendrick1 eenboorde praam3650 (1698).
311Hoekster KerkhofHansen, Jan1 verdekte wagen 1 open wagen193 (1698).
312HoogstraatSijmens vleeshouwer, Sijbe1 verdekte wagen 1 open hoornse wagen 1 hooiwagen 1 slede1156 (1698).
313RuiterskwartierJouckes stalman, Bolte1 sjees 1 sledeLees" Botte Jouckes; 1532 (1698).
314Hooghuister steeg?]Yntes paardekooper, Yme1 sjees 1 hooiwagen1132 (1698).
315Amelandspijp, bij deJonas verwer, Pijter1 praam3842 (1698).
316Wirdumerpoort, aan de grachtswal bij deClaasen visvercoper, Rienck2 pramen.
317Olde GalileënGerrijts guardenier, Gercke1 praam.
318Olde GalileënAndrijs guardenier, Jacob1 praam.
319Camstraburen, achterJacobs guardenier, Bonne2 pramen3499 (1698).
320
Knossens, Cijprianus2 jachten 1 brouwersschuit.
321Poststraat?]Jenties brouwer, Seerp1 water- of brouwerspraam2501 (1698).
322Zuid-Oldehoofster espel?]Proost brouwer, Pijter1 brouwersschuit 1 wagen1258 (1698).
323Olde GalileënLeeuwes schoenlapper, Hugo1 drieboorde praampje3556 (1698).
324TuinenKluijrda, Douwe1 hoornse wagen 1 slede398 (1697).
325Olde GalileënWijbrens coopmanschap holdende, Wijbe1 schuit3570 (1698).
326NieuwstraatMolentser, Claes1 sloepje769 (1698).
327St. Anthonij GasthuisFonck, Claes1 drieboorde praam571 (1698).
328Olde GalileënJansen, Aleff2 gardenierspramen3602 (1698).
329HoogstraatDircks, Tecke1 sjees2535 (1698).
330Haniasteeg, bij dePijtters, Johannis1 waterpraammeerdere (1698).
331ZaailandJans Wedu, Sijmen1 praam1552 (1698).
332SchilkampenHaejes wedu, Aucke1 bollepraam 1 drieboorde praam3645 (1698).
333NieuweburenAges, Idske1 melkpraam3665 (1698).
334Haniasteeg, op de hoekSwart, Pijtter de1 drieboorde praam2529 (1698).
335TuinenAllerts, Andrijs1 schuit.
336Vliet z.z.Berens, Sijbe1 schuit3638 (1698).
337Nieuwstad brede zijdeSluiterman en Gosse Heringa, Hendrick1 praampje 1 speeljacht3617 (1698).
338Nieuwstad brede zijde.Sluiterman, Hendrick1 schuit 1 sjees1192 (1698).
339WeazeClasen, Benedictus1 tweeboorde praam861 (1698).
340SchavernekSijdses, Jacob1 waterschuit 1 tweeboorde praam.
341SchavernekSijdses inquit en Lieuwe Tania tesaemen, Jacob1 trekschip30 (1698).
342OosterstraatPoutsma, De commijs [dr. Petrus (Nicolai)]1 verdekte wagen 1 hoornse wagen278 (1697); meerdere (1698).
343Snakkerburen, bijJochems, Anne2 hooiwagens 1 kleine wagen 1 melkpraam 1 aardekar3500 (1698).
344Vliet z.z.Jans, Douwe1 schuit.
345BoterhoekFransen, Frans1 speeljacht1729 (1698).
346Brol, bij dePijtters, Hendrik1 tweeboorde praam600 (1698).
347SchilkampenHardien schuitemaker, Meinte1 schuit 'om te vercopen' 2 pramen 'om te gebruicken' .
348CamstraburenDirx, Jacob1 tweeboorde praam3531 (1698).
349KleienburgOeges schuitmaker, Sipke1 praam.
350Dokkumer trekwegRomkes, Haringh1 klein praampje.
351WirdumerdijkSijbes mr. smid, Minne2 sjezen1080 (1698).
352WeerdTakes mr. backer, Sioerdt1 praam2271 (1698).
353WeazeEelckes Worckumer schipper, Dirck1 veerschip.
354Lindeboom, naast deHanenburgh, De schrijver [Gerryt/Gerardus ab]1 jachtLater in de lijst nogmaals opgenomen, daar een speeljacht. 309 (1697); 986 (1698).
355Oldehoofster DwingerRienck molenaer, Jan1 kar1704 (1698).
356HoeksterpoortGerrijts gortmaker, Jentie1 kleine wagen3359 (1698).
357SchavernekLieuwes schoenmaker, Jan1 vispraam1608 (1698).
358RuiterskwartierStraetman ruiter onder de guarde corps, Hacq1 sjeesLees: Isacq Straetman; 1512 (1698).
359AitastalPost, Sicke2 sjezen 1 verdekte wagen 2 sleden.
360Amelandshuis, bij hetFransens erven, Claes1 wagen1936 (1698).
361Vliet, op het slot van hetBastiaans schuijtmaker, Jan2 pramen 1 bollepraam 1 jacht3857 (1698).
362Vliet n.z., steeg?]Feickes brouwer, Pijter1 sjees1307 (1698).
363Bollemansteeg?]Aleffs schipper, Wijbe1 bollepraamAangegeven door Uijlcke Gerbens.
364Molenstraat?], 'in de Molenwegh' [Draeijer, Jan1 snik1321 (1698).
365Poststraat?]Aarns mr. draeijer, Hendrick1 jacht2504 (1698).
366Vliet n.z., steeg?]Poutsma, Dr. Tammerus1 sjeesmeerdere (1698).
367CambuurJohannis koemelcker, Focke2 pramen 1 wagen.
368
Fren en Doecke Jans treckschippers op Sneeck, Jacob de1 trekschip.
369Wirdumerdijk?]Bolten, Dr. Otto1 jacht395 (1697); meerdere (1698).
370Vliet n.z.Jans, Luloff1 kofschip3991 (1698).
371Weaze en Achter de Hoven?]Crans, De burgemeester Wilhelmus1 sjees 1 slede1689-1712 polityk aktyf (boargemr.): LHR VII; 967 (1698).
372Vliet z.z.Clasen, Pijter1 schuit.
373Keimpema espel?]Jans verwer, Wouter1 jacht599 (1698).
374Pottebakkerspijp, bij deAlbarts pottebacker, Freerck1 tweeboorde praampje3243 (1698).
375CamstraburenGerrijts gardenier, Jan1 tweeboorde praam3490 (1698).
376klokhuis (van Nijehove), bij het?]Baarda appoincteerde en guarde d' corps, Bastiaan1 oud praampje2777 (1698).
377Ype BrouwerssteegJeroens, Sijne1 praam1451 (1698).
378Achter de Groene kan?]Sijmens Doccumer schipper, Jurrien3 bollepramen.
379Olde GalileënWillems guardenier, Sasker2 pramen3582 (1698).
380
Gerrijts sleeper, Ids1 oude wagen.
381
Ottes voerman, Jan1 verdekte wagen 1 open wagen1047 (1698).
382Vliet n.z.Hoijtes, De weduwe van Pijter2 pramen3871 (1698).
383
Melles voerman, Tiaard1 verdekte wagen.
384Turfmarkt?]Loudewel, De schrijver Johan1 tweeboorde praam284 (1698).
385
Lourens smalschipper, Gerrijt1 smalschip556 (1698).
386NieuwlandAuckes, Ye3 wagens3463 (1698).
387
Sakes gortmaker, Wierde1 wagen 1 scheepje.
388OosterstraatRuijrds geweesene backer, Wijbren1 schip1596 (1698).
389Vliet n.z.Bates, David2 jachten3903 (1698).
390Groeneweg?]Koijcker mr. backer, Lupke [Lippe] Hendriks1 brouwersschuit 1 klein praampje2413 (1698).
391TuinenHaijes brouwer, Minne1 jachtie1736 (1698).
392Olde GalileënEuwes schuijtemaker, Freerck2 bollepramen 2 oude 'schippen ofte praemen' .
393Olde GalileënHessels schuitmaker, Aarnt1 jachtje 1 'bootie ofte een clein praemke' .
394lijmsiederij', 'woonende op deCarsten, Claas1 bollepraam 1 drieboorde praampje 1 klein praampje3847 (1698).
395Vliet z.z.Jan visscher, Rein1 tweeboorde praam3799 (1698).
396Camminghburghster paltie', 'bijFeddes gardenier, Dirck1 drieboorde praam 1 tweeboorde praam3621 (1698).
397Camminghburghster paltie', 'bij Stuckes gardenier, Claas1 drieboorde praam 1 tweeboorde praamLees: Claas Bauckes; 3624 (1698).
398Wolvesteeg en Vliet z.z.?]Jansen houtcoper, Rinse1 sjees 1 oude wagen 1 bollepraam 1 tweeboorde praam 1 oude schuitmeerdere (1698).
399Dokkumer trekwegClaassen, Gerrijt1 melkpraam.
400SchavernekPijters sleeper, Freerck1 kleine boerewagenmeerdere (1698).
401Nieuwstad smalle zijdeTeeckes brouwer, De weduwe van Gerben1 waterpraam.
402Op de KeldersJans coopman, Jetse1 sjees 1 kleine wagen555 (1698).
403Vliet n.z.Willems visscher, Gerrijt1 visserspraam4047 (1698).
404Nieuwstad brede zijdeClasen, Pier1 sjees.
405GrachtswalOedses old cypier, Gerrijt1 jacht 1 sjees404 (1697).
406Jacobijner kerk, bij deHaersolts, De heere collonel1 karos 1 wagen 1 cales2855 (1698).
407Grote Kerkstraat?]Grovestins, De heere raadsheer [Assuerus van]1 verdekte wagen373 (1697).
408GrachtswalVierssen in qld., De olde raadsheer [dr. Gijsbert van]1 bollepraam 1 kleine praammeerdere (1698).
409Olde GalileënHanses guardenier, Rienck1 praam3599 (1698).
410Hof, bij hetHeiringh, De secretaris1 cales382 (1697).
411Grote HoogstraatBauckes, Feicke1 verdekte wagen 1 hoornse wagen2527 (1698).
412BlokhuisWijbrens, Diorre1 hoornse wagen 5 karren 5 schuiten 1 praampje1043 (1698).
413BilgaardTiaerdts, Jan2 wagens 1 eenboorde praampjemeerdere (1698).
414Olde GalileënIJtsens, Hette2 wagens 1 praampje.
415Olde GalileënSijes, Jorrit2 pramen3552 (1698).
416Vliet z.z.Rienx, Jan1 praam3818 (1698).
417PaffenrodeLieuwes, Willem3 wagens 2 aardkarren 1 sjees3475 (1698).
418RuiterskwartierLieuwesz, IJme1 verdekte wagen 1 slede1153 (1698).
419SpanjaardsdijkHillebrantsz 3 wagens, Gerloff1 praam.
420KleienburgPijttersz, Wobbe1 praam 1 wagen.
421Achter de HovenJacobs, Marten1 praam3689 (1698).
422OosterstraatBartels, Gerrit1 praam626 (1698).
423AmelandspijpGijsberts koopman, Hendrick1 sjeesmeerdere (1698).
424CamstraburenDirxen, Dirck1 tweeboorde praam3519 (1698).
425JobsleenGijsberts brouwer, Hendrick1 waterpraam 1 sjees2049 (1698).
426Vliet z.z.Haringsz, Sijbren1 praampje3836 (1698).
427Olde GalileënRienx, Claes2 pramen3580 (1698).
428DroevendalTiaerdtsz, Tiaerdt1 drieboorde praam.
429Turfmarkt?]Vierssen, De olde raadsheer [dr. Gijsbert van]1 karos 2 wagens405 (1697); meerdere (1698).
430Olde GalileënPijtters, Jelle2 pramen3583 (1698).
431Nieuwstad brede zijdeAnnes, Fedde1 tweeboorde praampje.
432BagijnestraatJacobs, Sioerd1 tweeboorde praampje2191 (1698).
433Brol, over deSioerds, Claes1 smalschip601 (1698).
434Nieuweburen (bij 'Alle brouwers')Lenerts, Wessel1 tweeboorde praampje3235 (1698).
435SacramentsstraatWillems, Arjen1 open kofschip4002 (1698).
436SacramentsstraatWillems, Johannes1 overdekt kofschip2871 (1698).
437waag, over deTacama, De here [Tiberius]1 verdekte wagen 1 Berlijnse cales 1 speeljachtje389 (1697).
438HoeksterpoortMients bleeker, Dirk1 blekerskar 1 sjees859 (1698).
439TuinenGerbens brouwer, Taeke1 waterschuit84 (1698).
440Olde GalileënJacobs, Auke1 gardenierspraam3601 (1698).
441Olde GalileënArents, Dirck1 gardenierspraam3562 (1698).
442Brol, bij deTaekes, Pijter1 smalschip605 (1698).
443BeijerstraatWijngaerden passementwerker, Tieerd Jelles1 klein jacht 'dat gesloopt sal worden' .
444Nieuwstad smalle zijdeDirx, Pijter1 kleine wagen 1 sjeesmeerdere (1698).
445BilgaardJacobs, Jan2 hooiwagens 1 melkpraam3478 (1698).
446KoornmarktOelkema, Dr. Suffridus1 verdekte wagen 1 hoornse wagenLees: Suffridus Eelcoma; 353 (1697); 2650 (1698).
447Duco Martenapijp, BijPenterman, Gerrijt1 speelwagen.
448Huizumer SuipmarktWijkell [Wyckel], De here secretaris [dr. Hendrik van]1 kleine koets 1 cales 1 hoornse wagen274 (1697); 614 (1698).
449waag, over deBoerboom, De wedue van w. Lammert1 speeljacht.
450Oude DoelesteegTaekes voerman, Rienk1 verdekte wagen 1 hooiwagen1416 (1698).
451Olde GalileënSeerps, Rinse1 tweeboorde praam 1 eenboorde praam.
452Vliet n.z.Anes schuitmaeker, Wijtse2 speeljachten 1 eenboorde praampje.
453DroevendalSioerds, Doijtse1 tweeboorde praampje.
454Achter de HovenPijters, Claes1 hooiwagen 1 melkpraam 1 kleine wagen3667 (1698).
455EewalCamstra van Rinsmageest, Vrou1 karos2704 (1698).
456BreedstraatBij, Dr. van der1 sjees.
457Grote HoogstraatLeij oud capitein, Thomas van der1 sjees 1 speeljacht990 (1698).
458Vliet z.z.Jacobs, Tijte1 smalschip.
459Wirdumerdijk (bij de Wirdumerpoort)Lemstra ende de wedue van Sibren Jacobs tesaemen, Paulus Paulussen1 trekschip1293 (1698).
460Vliet n.z.Teijes beesemmaeker, Pijter1 waterschuijt 1 hoornse wagen3978 (1698).
461Wabbe Wissesdwinger, bij deClaesen brouwer, Alle1 waterschuijt 1 hoornse wagen.
462BilgaardPijters, Claes2 hooiwagens 1 kleine wagenmeerdere (1698).
463NieuwlandJans, Claes1 hooiwagen 1 kleine wagen.
464Droevendal, achterFijtt, Jan1 eenboorde praam760 (1698).
465Olde GalileënGabis, Folckert1 gardenierspraam3584 (1698).
466Vliet n.z.Pijtters, Sijtse1 gardenierspraam.
467JobsleenGerrits, De hellebardier Pijter1 jachtschip2050 (1698).
468Oldehove, achterIJsbrants, Baucke1 wagen 1 praampje2062 (1698).
469VismarktLourens, Sipcke1 schuit.
470Vliet n.z.Doitses, Simon1 praampje9898 (1698).
471Grote kerkstraatFransen en Asien Clasen, Jan1 trekschip2751 (1698).
472Gladde Gewel' [hoek Ossekop Oosterstraat], 'In deHarmens en H. Braexma, Jancke1 trekschip833 (1698).
473SchavernekFransen, Jan1 praampjemeerdere (1698).
474Tuinen n.z.Echten, Abelus van1 kar (1698)120.
475Koornmarkt, over deVisscher, Rommert1 hoornse wagen1384 (1698).
476Nieuwstad brede zijdeEwerts vleeshouwer, Lieuwe1 sjees 1 wagen1185 (1698).
477Vrouwenpoort, buiten deBruinsma bleecker, Poulus1 hoornse wagen 1 sjees 1 speelscheepje2533 (1698).
478Hoeksterpoort, bij deCarre, Johannes1 vispraam5 (1698).
479HoeksterpoortJacobs backer [voornaam is onleesbaar door inktvlek, achterhaald via het Bakkersboek], Claes1 visserspraam10 (1698).
480HoeksterpoortJacobs, Wijger1 visserspraam18 (1698).
481Vliet z.z.Cammi[ngha], Wijbrandt1 tweeboorde praam.
482Vliet n.z.Lieuwes pottebakker, Claas1 kleine pottepraam3970 (1698).
483Groot SchavernekDircks sleeper, Hans1 hooiwagenmeerdere (1698).
484
Valckeneer, De muntemr. Daniel1 sjees 1 jacht337 (1697).
485Vliet, achter hetGerbens huisman, Borsie1 hooiwagen 1 eenboorde praam 1 praam3666 (1698).
486Grote HoogstraatEminga, De faandrich Idzard van1 visserspraam.
487Olde GalileënDircks com soc. molenaars, Hessel1 molenaarskar 1 hoornse wagen3542 (1698).
488Koornmarkt, over deAtes coopman, Symen1 sjees 1 wagen.
489MolensteegHiddes sleeper, Gerrijt1 wagen1353 (1698).
490BilgaardJellis, Hendrick1 hoornse wagen 1 klein praampje.
491Vliet n.z.Willems en Willem Leenertsen saemen, Eijse1 tweeboorde praam4005 (1698).
492Vliet n.z.Ates wedu van Allert Jans, Grijtie1 smak.
493Vliet z.z.Jarigs, Jan1 smak3747 (1698).
494Nieuwstad smalle zijdePostmis brouwer, Gerrit2 pramen 1 waterpraam (1698)480.
495NieuwstadKoenders, Mijnheer1 koets 1 balijn1197 (1698).
496GrachtswalSijmes, Harmen1 smalschip 1 bootLees: Harmen Sijnes; 3722 (1698).
497Bij de PutSaeckes, Douwe1 speeljacht 1 sjees.
498Prinsehof, bij hetRenu, Isack1 verdekte wagen 2 hoornse wagens3682 (1698).
499Vliet n.z.Pieters, Focke1 kleine wagen.
500HaniasteegJans voerman, Hilcke1 verdekte wagen.
501BoterhoekIpes, Enne1 tweeboordepraam1409 (1698).
502Olde GalileënAuckes, Sijmen1 melkpraam3604 (1698).
503Dokkumer trekwegFrerickes, Pieter1 melkpraam3962 (1698).
504Wabbe WissesdwingerSickes gortmaecker, Dirck1 wagen3421 (1698).
505Aen den hoge dijck'Tækes, Jan1 wagen.
506Vliet n.z.Rienx, Hielcke1 tweeboorde praam4053 (1698).
507Vliet n.z.Jeltis, Wijbe1 tweeboorde praam3812 (1698).
508Vliet n.z.Reiners, Jenne1 tweeboorde praam.
509Vliet n.z.Rienx, Sipcke1 tweeboorde praam3819 (1698).
510HoeksterdwingerJurjens molenaer, Alle1 kar.
511Bij de putWillems, Andries1 verdekt schip2861 (1698).
512CammingaburenJacobs, Jillis3 wagens 1 praampje3625 (1698).
513Vliet n.z.Ebes, Eelcke1 drieboorde praam3837 (1698).
514Vliet n.z.Foockes schuijtevader, Sijtse1 schuit3767 (1698).
515Vliet n.z.Bontes schuijtvaarder, Roeloff1 schuit4043 (1698).
516TorenstraatHensen sleeper, Jan1 verdekte wagen1676 (1698).
517TurfmarktJansen olijslager, Marten1 sjees278 (1698).
518
Bruinsma, De stateboode [1688?] Jacob1 jacht3330 (1698).
519Nieuwstad brede zijdeJacobs [doorgehaald: 'brouwerse'], Trintie1 snikmeerdere (1698).
520NauwCoopmans, Johannes1 tweeboorde praam2582 (1698).
521GroenewegJans, Oene1 tweeboorde praam2450 (1698).
522Franse kerk, bij deLeelij, Docter1 speeljacht2748 (1698).
523NauwLeelij, Frederick van1 speeljacht988 (1698).
524GroenewegMartens, Johannis1 tweeboorde praam1980 (1698).
525Groeneweg, achter deJurriens, Hans1 tweeboorde praammeerdere (1698).
526Vliet n.z.Seerps, Claes1 tweeboorde praam.
527Hoeksterpoort, bij deSioerdts kalckman, Hotse2 kalkpramen 1 hoornse wagen684 (1698).
528Vrouwenpoort, bij deJentes, Gerrit1 sjees1770 (1698).
529St. JacobsstraatGrenewout, Jurrien1 wagen 1 jachtLees: Groenewout; 2585 (1698).
530TuinenDircktsen, Jan1 hoornse wagen 1 sjeesmeerdere (1698).
531SacramentsstraatKoegel, Claes1 tweeboorde praam.
532Vliet n.z.Wijtses, Wilcke1 speeljacht3985 (1698).
533Vliet z.z.Claesen, Eewert1 schuit.
534CamstraburenSijbrants, De wedu van Fedde1 hoornse wagen.
535Vliet n.z.Douwes, Hendrick1 tweeboorde praam4018 (1698).
536Vliet n.z.Reijners, Aege1 tweeboorde praam4028 (1698).
537Vliet n.z.Tijedes, Pieter1 tweeboorde praam4013 (1698).
538Vliet z.z.Wisses, Luijten1 tweeboorde praam.
539Vrouwenpoort, bij deJans en Jan Louwerens samen molenaers, Henderick1 kar 1 kleine wagen1636/1649 (1698).
540GrachtswalGraef, Anthonij1 tweeboorde praam3729 (1698).
541WeerdAeltes, Claes1 hoornse wagen.
542Vismarkt, bij deOenes gardenier, Jan1 gardeniers praampje2646 (1698).
543TuinenIdema, Ceinpe1 sjees95 (1698).
544GrachtswalRinses, De koopman Rintie1 hoornse wagen 1 sjees406 (1697); 3733 (1698).
545BurmaniahuisGerrits, Laes1 praam.
546WeazeRenici, Rienck1 kalkpraam853 (1698).
547Vliet z.z.Gerbens, Wobbe1 bollepraam 1 melkpraam3848 (1698).
548Vliet z.z.Sijbes, Claes1 schuit3838 (1698).
549Nieuwstad brede zijdeBartels gardenier, Jan1 gardenierspraam1186 (1698).
550Nieuwstad brede zijdePol, Froedtsman [Jan Harmens] Van der1 snik1685-1705 polityk aktyf (froedsman):LHRVII; 1166 (1698).
551Vliet n.z.Jurriens, Antie1 melkpraam.
552HoogstraatDirckts slaghter, Tecke1 hoornse wagen2535 (1698).
553Achter de HovenSaskers, Jacob1 gardeniers praam3685 (1698).
554Hoeksterpoort, buiten deFransen, Wijbren1 hooiwagen 1 hoornse wagen 1 kar 1 melkpraam3536 (1698).
555Fransiscuspijp, bij deJacobs, Joris1 hoornse wagen567 (1698).
556Olde GalileënDirckts, Roelof1 tweeboorde praam.
557Olde GalileënFransen, Wisse1 melkpraam3555 (1698).
558ZaailandDouwes ferwer, Sioerd1 tweeboorde praam1598 (1698).
559NieuweburenClaesen, Jillis1 sjees1841 (1698).
560KleienburgIsbrants, Anne2 melkpramen3843 (1698).
561KeizersgrachtTijetes, Sijmen1 tweeboorde praam735 (1698).
562CamstraburenSioerds molenaer, Willem1 kar 1 kleine wagen.
563Hoekster DwingerWiegers, Schoucke1 kleine wagen3387 (1698).
564Achter de HovenSaeckes, Aeltie1 melkpraam3675 (1698).
565WirdumerdijkJacobs, Wouter1 kleine wagen1034 (1698).
566Vliet n.z.Oegema, Claes1 speeljacht 1 melkpraam 1 hoornse wagen 1 sjees.
567Vliet z.z.Ruijerdts schuitmacker, Walle1 hoornse wagen.
568Siercksmahoof'Sijedses, Obbe2 hooiwagens 1 kleine wagen3461 (1698).
569HoogstraatSijmens slaghter, Aen1 hoornse wagen2560 (1698).
570Achter de HovenWillems gardenier, Thomas1 gardenierspraam.
571Achter de HovenIeges gardenier, Rinse1 gardenierspraam 1 melkpraam.
572Vliet n.z.Dirckts, Jacob1 tweeboorde praam3902 (1698).
573Achter de HovenGeerts, IJde1 praampje3686 (1698).
574ZaailandBuwes, Harmen1 kar1550 (1698).
575WeazeAijsma, De olde capitein1 verdekt jacht 1 aak 1 sjees 'nie bruickbaar' 866 (1698).
576WirdumerdijkJansen en Dirck Jacobs te samen, Claes1 trekschipmeerdere (1698).
577Hoeksterpoort, bij deDuwis, Pieter1 melkpraam.
578Vliet n.z.Johannis, Bijense1 tweeboorde praam.
579Hoeksterpoort, bij deLuilofs, Jan1 sjees 'onbruijckbaar' meerdere (1698).
580NieuweburenLuilofs, Frans1 sjees9 (1698).
581
Bouricius, De heer raadsheer [1689-1705: Hector van]1 hoornse wagen238 (1697); meerdere (1698).
582Wirdumerpoort op W[...] boereplaats [inktvlek], Aan de Singel buiten deWijbrens, Jan2 sjezen 1 hoornse wagen 1 hooiwagen3705 (1698).
583WeerdBruinsma, De secretaris [Keimpe]1 wagen 1 sjees 1 slede380 (1697); 2270 (1698).
584Vliet n.z.Simons, Simon1 turfschuit.
585WirdumerpoortSiercks bleecker, Claes1 wagen 1 praam 1 blekers spoelschuit3704 (1698).
586Vliet z.z.Roelofs, Pieter1 schuit.
587WeerdHaen, De schrijver Adrianus1 jacht 1 sjees377 (1697); meerdere (1698).
588Wirdumerdijk, Nauwesteeg op deBeeckerman, Jan1 verdekte wagen1143 (1698).

Register op voornamen
Aeltie Saeckes: 564 --- Aen Sijmens slachter: 569 --- Abe Gerrits passementwerker: 120 --- Abelus van Echten: 474 --- Abrahamus Lolckema poortier: 56 --- Æde Jacobs huisman: 190 --- Adrianus Haen schrijver: 587 --- Aege Reijners: 536 --- Age Heins: 23 --- Angenez Clara van André wed. P. Fuel: 119 --- Aitse Heins: 58 --- Albert Beuwis: 34 --- Albert Lameer: 124 --- Albert Meijns: 282 --- Albert Pijters: 68 --- Aleff Jansen: 328 --- Alexander la Roux: 90 --- Alle Claesen brouwer: 461 (zie ook 434) --- Alle Jurjens molenaar: 510 --- Allert Jans: 492 --- Allert Jansen voerman: 170 --- Allert Martens: 238 --- Allert Pijters: 297 --- Allert Sickes: 89 --- Andries Allerts: 335 --- Andries Tiepkes: 293 --- Andries Willems: 511 --- Anne Hotses: 246 --- Anne Hotses: 248 --- Anne Isbrants: 560 --- Anne Jochems: 343 --- Anne Willem: 38 --- Antie Jurriens: 551 --- Anthoni Nicolson: 66 --- Anthonij Graef: 540 --- Anthonij Jans voerman: 143 --- Anthonij Rebrugh: 181 --- Anthonij Roelofs: 107 --- Aarnt Hessels schuitmaker: 393 --- Arjen Clasen: 188 --- Arjen Neuhusius: 73 --- Arken Willems: 435 --- Asien Claesen: 471 --- Aucke Aerns: 103 --- Aucke Haejes: 332 --- Aucke Tietses: 49 --- Auke Jacobs: 440 --- Bastiaan Baarda appoincteerde en guarde d' corps: 376 --- Baucke Douwes: 136 --- Baucke IJsbrants: 468 --- Benedictus Clasen: 339 --- Benne Geerts: 121 --- Beernt Gerrits turfdrager: 174 --- Bijense Johannis: 578 --- Bodesz Eelckes: 173 --- Bolte Jouckes stalman: 313 --- Bonne Jacobs gardenier: 319 --- Borsie Gerbens huisman: 485 --- Bote Fransen: 160 --- Bote Pijters: 28 --- Bote van der Werff: 86 --- Broer Egberts: 189 --- Cijprianus Knossens: 320 --- Cornelis Arens: 18 --- Cornelis Clasen: 17 --- Cornelis Cornelisen Betlehem: 96 --- Cornelis Feijckama: 251 --- Cornelis Folckerts: 213 --- Cornelis Lautenbach: 28 --- Cornelis van der Geest: 4 --- Cornelis van Vierssen raadsheer: 166 --- Daniel Valckeneer muntemr.: 484 --- David Bates: 389 --- Diorre Wijbrens: 412 --- Dirck Arents: 441 --- Dirck Dirxen: 424 --- Dirck Eelckes Workumer schipper: 353 --- Dirck Feddes gardenier: 396 --- Dirck Haejes voerman: 301 --- Dirck Jacobs: 576 --- Dirck Jansen timmerman: 289 --- Dirck Jansen: 14 --- Dirck Jansen: 274 --- Dirck Joeckes: 12 --- Dirck Sickes gortmaker: 504 --- Dirck Sijbrens: 156 --- Dirk Mients bleker: 438 --- Doecke Jans trekschipper op Sneek: 368 --- Doecke Sioerds: 49 --- Doije Pijters: 281 --- Doijtse Sioerds: 453 --- Doitse Sioerdts: 163 --- Doitse Saskers: 201 --- Douwe Haringa: 81 --- Douwe Jans: 344 --- Douwe Kluijrda: 324 --- Douwe Saeckes: 497 --- Douwe Timens molenaar: 283 --- Douwe Worps: 85 --- Ebbe Eelckes: 100 --- Eelcke Beines: 225 --- Eelcke Ebes: 513 --- Eijse Willems: 491 --- Enne Ipes: 501 --- Eewert Claesen: 533 --- Evert Jacobs: 309 --- Fedde Annes: 431 --- Fedde Sijbrants: 534 --- Feicke Bauckes: 411 --- Feijke Claesen brouwer: 277 en 278 --- Focke Broers: 208 --- Focke Dirx molenaar: 253 --- Focke Idses: 160 --- Focke Johannis koemelker: 367 --- Focke Pieters: 499 --- Folckert Gabis: 465 --- Folckert Wijtses: 29 --- Frans Fransen: 345 --- Frans Luilofs: 580 --- Frederick van Leelij: 523 --- Freerck Albarts pottenbakker: 374 --- Freerck Eeuwes schuitmaker: 392 --- Freerck Heres: 265 --- Freerck Pijters sleper: 400 --- Frides Dircks brouwer: 211 --- Gabriel Jans: 232 --- Gerben Pijtersz van Statum: 57 --- Gerben Sickes voerman: 152 --- Gerben Teeckes brouwer: 401 --- Gercke Gerrits gardenier: 317 --- Gerloff Hillebrantsz: 419 --- Gerrijt Claassen: 399 --- Gerrijt Hiddes sleper: 489 --- Gerrijt Lourens smalschipper: 385 --- Gerrijt Oedses oud cipier: 405 --- Gerrijt Penterman: 447 --- Gerrijt Willems visser: 403 --- Gerrit Bartels: 422 --- Gerrit Foppes: 209 --- Gerrit Geerts: 35 --- Gerrit Hillebrants: 197 --- Gerrit Jansen: 52 --- Gerrit Jentes: 528 --- Gerrit Joenes trekschipper: 237 --- Gerrit Luitiens: 198 --- Gerrit Nannis: 202 --- Gerrit Postmis brouwer: 494 --- Gerrit Sickes: 101 --- Gerrit van Erpen: 187 --- Gijsbert Jans: 11 --- Gisbert Hendrix koopman: 7 --- Goslik Abes schuitmaker: 108 --- Goslingh Sijbes: 132 --- Gosse Heringa: 337 --- Gosse Ruierdts: 227 en 228 --- Grijtie Ates: 492 --- Griolt Sijtses: 63 --- Haentie Hendrix pompmaker: 179 --- Hacq Acronius: 55 --- Hacq Straetman ruiter onder de guarde corps: 358 --- Hans Dircks sleper: 483 --- Hans Jurriens: 525 --- Hans Tiercks: 10 --- Haring Feddes brouwer: 258 --- Haringh Hillebrantsz: 191 --- Haringh Romkes: 350 --- Harcke Bauckes: 133 --- Harmen Allerts: 292 --- Harmen Buwes: 574 --- Harmen Carels: 74 --- Harmen Martens: 251 en 252 --- Harmen Sijmes: 496 --- Harmen Simons: 162 --- Hermanus Baines: 37 --- Hedsert Halbis: 99 --- Heercke Louws: 19 --- Heijn Claesen: 280 --- Hein Cornelis: 11 --- Henderick Jans molenaar: 539 --- Hendrick Adams pottenbakker: 183 --- Hendrick Aerns mr. draaier: 365 --- Hendrick Douwes: 535 --- Hendrick Fockes: 310 --- Hendrick Gijsberts koopman: 423 --- Hendrick Gijsberts brouwer: 425 --- Hendrick Jelles: 490 --- Hendrick Sluijterman: 337 en 338 --- Hendrick Theunis soldaat: 175 --- Hendrick Wijbes: 276 --- Dr. Hendricus Popta: 71 --- Hendrik Beernts poortier: 56 --- Hendrik Pijters: 346 --- Herius Tania: 25 --- Hessel Dircks molenaar: 487 --- Hessel Wiersma: 196 --- Hette IJtsens: 414 --- Hidde Sioerds: 111 --- Hielcke Rienx: 506 --- Hijlcke Geertsen: 126 --- Hijlcke Harmensz: 75 --- Hilcke Jans voerman: 500 --- Hilbrant Claesen: 285 --- Hotse IJdes: 21 --- Hotse Sioerds: 45 --- Hotse Sioerdts kalkman: 527 --- Hugo Leeuwes schoenlapper: 323 --- IJde Geerts: 573 --- Ids Gerrijts sleper: 380 --- Idske Ages: 333 --- Idzard van Eminga vaandrig: 486 --- Ye Auckes: 386 --- Iege Douwes: 229 --- Illis Jansen: 137 --- IJme IJmes: 180 --- IJme Lieuwesz: 418 --- Yme Yntes paardenkoper: 314 --- Ipe Ipes: 10 --- Isaack Hansen: 307 --- Isack Renu: 498 --- Ytthe Cramers schrijver: 40 --- Jackle Hiddes: 150 --- Jacob Andrijs gardenier: 318 --- Jacob Bruinsma statenbode: 518 --- Jacob de Fren trekschipper op Sneek: 368 --- Jacob Dirckts: 572 --- Jacob Dirx: 348 --- Jacob Jacobs: 243 --- Jacob Jansen: 53 --- Jacob Melles: 222 --- Jacob Pijters: 168 --- Jacob Saskers: 553 --- Jacob Sijdses: 340 en 341 --- Jacob Sines: 115 --- Jacob Taekes: 87 --- Jacob Willems huisman: 195 --- Dr. Jacobus Heinsius: 26 --- Jaen Fongers: 269 --- Jan Andlis: 303 --- Jan Annes: 236 --- Jan Bartels gardenier: 549 --- Jan Bastiaans schuitmaker: 361 --- Jan Beeckerman: 588 --- Jan Beerns molenaar: 255 --- Jan Dircks: 144 --- Jan Dircktsen: 530 --- Jan Draeijer: 364 --- Jan Evers: 306 --- Jan Fijtt: 464 --- Jan Fransen: 176 --- Jan Fransen: 471 --- Jan Fransen: 473 --- Jan Gerrijts gardenier: 375 --- Jan Hansen: 311 --- Jan Harnts Verwerda: 41 --- Jan Hensen sleper: 516 --- Jan Jacobs: 445 --- Jan Jansen: 29 --- Jan Jansen: 36 --- Jan Jansen: 268 --- Jan Klock brouwer: 97 --- Jan Lieuwes schoenmaker: 357 --- Jan Louwerens molenaar: 539 --- Jan Luil(l)ofs(en): 129 en 579 --- Jan Oeges: 67 --- Jan Oenes gardenier: 542 --- Jan Ottes voerman: 381 --- Jan Pieters: 242 --- Jan Poppes: 138 --- Jan Rienck molenaar: 355 --- Jan Rienx: 416 --- Jan Ruierdtsz: 186 --- Jan Sijmons: 145 --- Jan Sijtses: 230 --- Jan Simens slachter: 290 --- Jan Tækes: 505 --- Jan Tiaerdts: 413 --- Jan Tijlerts: 113 --- Jan Wijbrens: 582 --- Jancke Harmens: 472 --- Jelle Martens: 125 --- Jelle Pijtters: 15 --- Jelle Pijtters: 430 --- Jelte Pijtters: 304 --- Jeltie Geerts: 171 --- Jenne Claesen: 102 --- Jenne Reiners: 508 --- Jentie Gerrits gortmaker: 356 --- Jentie Wisses: 62 --- Jeppe Johannis: 217 --- Jetse Jans koopman: 402 --- Jillis Claesen: 559 --- Jillis Jacobs: 512 --- Jip Sijtses: 161 --- Jochum Outgers: 308 --- Joannes Boneval: 43 --- Joannes Feickes: 76 --- Joannes Harmens Backer poortier: 56 --- Joannes Poppes molenaar: 182 --- Joannes Ruierdts: 117 --- Johan Loudewel schrijver: 384 --- Johannes Carre: 478 --- Johannes Coopmans: 520 --- Johannes Fransen: 263 --- Johannes Jans: 262 --- Johannes Jurjens: 275 --- Johannes Tiallings: 249 --- Johannes Willems: 436 --- Johannis Adama: 218 --- Johannis Hilckema trekschipper: 226 --- Johannis Jentis trekschipper: 237 --- Johannis Klaerwater: 106 --- Johannis Martens: 524 --- Johannis Pijters: 330 --- Johannis Sijbes voerman: 300 --- Joost Tædes: 171 --- Joris Jacobs: 555 --- Joris Morel: 78 --- Joris Romckes: 147 --- Jorrit Sijes: 415 --- Jurjen Joosten molenaar: 283 --- Jurrien Grenewout: 529 --- Jurrien Sijmens Dokkumer schipper: 378 --- Jurriens Sijmens trekschipper: 226 --- Ceinpe Idema: 543 --- Keimpe Doekes: 279 --- Claas Carsten: 394 --- Claas Lieuwes pottenbakker: 482 --- Claas Stuckes gardenier: 397 --- Claes Aeltes: 541 --- Claes Andries: 110 --- Claes Bauckes: 154 --- Claes Berens: 142 --- Claes Fonck: 327 --- Claes Fransens: 360 --- Claes Hartmans: 88 --- Claes Jacobs bakker: 479 --- Claes Jans: 463 --- Claes Jansen: 576 --- Claes Jorcks: 151 --- Claes Koegel: 531 --- Claes Lourens: 212 --- Claes Martens metselaar: 112 --- Claes Minses: 257 --- Claes Molentser: 326 --- Claes Oegema: 566 --- Claes Pijters: 261 --- Claes Pijters: 454 --- Claes Pijters: 462 --- Claes Rienx: 427 --- Claes Seerps: 526 --- Claes Siercks bleker: 585 --- Claes Sijbes: 548 --- Claes Sioerds: 433 --- Clara van André wed. Burmania: 118 --- Laes Gerrits: 545 --- Lambertus Bierema poortier: 56 --- Lammert Boerboom: 449 --- Lammertie Pijters: 42 --- Leeuwe Hessel: 240 --- Leeuwe Jans: 245 --- Lieuwe Ewerts vleeshouwer: 476 --- Lieuwe Hessels: 77 --- Lieuwe Otties: 177 --- Lieuwe Tania: 341 --- Louw Geerts: 50 --- Luilloff Jansen: 128 --- Luloff Jans: 370 --- Luijten Wisses: 538 --- Luijtien Jans: 295 --- Lupke Hendriks Koijcker bakker: 390 --- Marten Gerbensz brouwer: 178 --- Marten Jacobs: 421 --- Marten Jansen olieslager: 517 --- Marten Jansen: 12 --- Marten Jelles: 48 --- Marten Martensz molenaar: 84 --- Marten Sibrens: 260 --- Matthias van Vierssen raadsheer: 1 --- Maurits Pijters: 254 --- Meinte Hardien schuitmaker: 347 --- Minne Haijes brouwer: 277 en 391 --- Minne Sijbes smid: 351 --- Murk Piers: 256 --- Nanne Claesen: 239 --- Nanningh Jacobs Fennema: 165 --- Dr. Nicolaus Poutsma pensionaris: 44 --- Obbe Sijedses: 568 --- Oege Mircks: 116 --- Oene Harckesz: 184 --- Oene Jans: 521 --- Oene Monsma: 95 --- Dr. Otto Bolten: 369 --- Paulus Paulussen Lemstra: 459 --- Poulus Bruinsma bleker: 477 --- Poulus Jansen: 163 --- Pier Clasen: 404 --- Pier Jacobs: 215 --- Pieter Duwis: 577 --- Pieter Frerickes: 503 --- Pieter Roelofs: 586 --- Pieter Tijedes: 537 --- Pijter (Dirx) molenaar: 253 --- Pijter Allerts: 273 --- Pijter Auckesz: 92 --- Pijter Baukes: 287 --- Pijter Clasen: 372 --- Pijter Dirx: 444 --- Pijter Eelckes: 221 --- Pijter Feickes brouwer: 362 --- Pijter Feijkes: 91 --- Pijter Gerbens: 159 --- Pijter Gerrits hellebaardier: 467 --- Pijter Harkes: 259 --- Pijter Hendrix: 58 --- Pijter Hoijtes: 382 --- Pijter Hulsecamp: 224 --- Pijter IJmes: 30 --- Pijter Jansen: 13 --- Pijter Jonas verwer: 315 --- Pijter Martens: 284 --- Pijter Proost brouwer: 322 --- Pijter Taekes: 442 --- Pijter Teijes bezemmaker: 460 --- Pijter Tiaerdsz: 158 --- Pijter Tiaerdts antieksnijder: 70 --- Pijtter de Swart: 334 --- Pijtter Jacobs: 20 --- Pijtter van der Geest: 4 --- Pytter Pijtters: 131 --- Pilgerim Pieter: 231 --- Popke Ruijrds: 272 --- Rein Jan Visscher: 395 --- Reiner Clasen: 16 --- Reiners Scheltisz koopman: 22 en 23 --- Riemer Douwes molenaar: 1122 --- Rienck Renici: 546 --- Rienck Claasen visverkoper: 316 --- Rienck Fockes: 185 --- Rienck Haijes voerman: 169 --- Rienck Hanses gardenier: 409 --- Rienck Jans brouwer: 234 --- Rienk Taekes voerman: 450 --- Rinse Ieges gardenier: 571 --- Rinse Jansen houtkoper: 398 --- Rinse Seerps: 451 --- Rintie Rinses koopman: 544 --- Roelof Dirckts: 556 --- Roeloff Bontes schuitevaarder: 515 --- Romcke Thomas: 155 --- Romcke Tiepckes: 216 --- Rommert Visscher: 475 --- Ruird Harings: 286 --- Saecke Outgers: 223 --- Sasker Willems gardenier: 379 --- Schelte Scheltes schuitmaker: 219 --- Schelte Scheltes jr.: 220 --- Schoucke Wiegers: 563 --- Seerp Jenties brouwer: 321 --- Servaes Jans: 153 --- Sibout Harmens: 109 --- Sijbe Berens: 336 --- Sijbes Sijmens vleeshouwer: 312 --- Sibrandus Revius bakker: 32 --- Sibren Broers: 266 --- Sibren Jacobs: 459 --- Sibren Siouckes: 267 --- Sijbren Claesen: 235 --- Sijbren Haringhsz: 426 --- Sierck Pijters huisman: 194 --- Sijds Heeres: 141 --- Sijds Taekes: 270 --- Sijtse Foockes schuitevaarder: 514 --- Sijtse Jans: 264 --- Sijtse Pijtters: 466 --- Sicke Post: 359 --- Sijmen Auckes: 502 --- Sijmen Doedes: 305 --- Sijmen Jans: 331 --- Sijmen Tijetes: 561 --- Sijmon Leuwes: 135 --- Simon Doitses: 470 --- Simon Simons: 584 --- Symen Ates koopman: 488 --- Sijne Jeroens: 377 --- Sipcke Lourens: 469 --- Sipcke Rienx: 509 --- Sipke Oeges schuitenmaker: 349 --- Sipke Sipkes: 291 --- Sioeck van Burmania: 105 --- Sioerd Douwes verwer: 558 --- Sioerd Jacobs: 432 --- Sioerd Pijters: 304 --- Sioerdt Takes bakker: 352 --- Frides Dircks brouwer: 211 --- Dr. Suffridus Oelkema: 446 --- Taco Buma secretaris: 5 --- Tæde Jans: 192 --- Taco Verzijl93 --- Taeke Gerbens brouwer: 439 --- Tæke Pijters: 200 --- Tecke Dircks slachter: 329 en 552 --- Tecke Doeckes: 146 --- Tecke Lourens: 299 --- Tamme Harings: 161 --- Dr. Tammerus Poutsma: 366 --- Theunis Gerlofs: 271 --- Theunis Huiberts: 130 --- Theunis Jansen poortier: 56 --- Theunis Willems: 294 --- Thomas Jetses: 296 --- Thomas van der Leij oud kapitein: 457 --- Thomas Willems gardenier: 570 --- Tijte Jacobs: 458 --- Tieetske Hillebrants: 164 --- Thijs Romckes: 148 --- Tjalling Tabes: 246 en 247 --- Tiaard Melles voerman: 383 --- Tiaerdt Clases: 167 --- Tiaerdt Forssenburgh steenhouwer: 206 --- Tiaerdt Tiaerdtsz: 428 --- Tieerd Jelles Wijngaerden passementwerker: 443 --- Tiepcke Harmensz Piersma: 27 --- Tierck Broers: 207 --- Tierck Gerritsz Rheen: 172 --- Trijntie Sijmens brouwerse: 233 --- Trintie Jacobs (brouwerse?): 519 --- Uijlcke Gerbens: 363 --- Ulcke Gerbens: 214 --- Upt Fransen: 302 --- Dr. Viglius Crans hopman: 6 --- Walle Ruijerdts schuitenmaker: 567 --- Wessel Lenerts: 434 --- Wijbbe Jansen: 149 --- Wijbe Aleffs schipper: 363 --- Wijbe Jeltis: 507 --- Wijbe Wijbrens koopman: 325 --- Wijbren Fransen: 554 --- Wijbren Ruijrds gewezen bakker: 388 --- Wijger Jacobs: 480 --- Wierd Sijbes: 134 --- Wierde Sakes gortmaker: 387 --- Wijtse Annes schuitenmaker: 452 --- Wijbrandt Cammingha: 481 --- Wilcke Wijtses: 532 --- Wilhelmus Crans burgemeester: 371 --- Willem Andriesz: 157 --- Willem Huiberts: 193 --- Willem Jansen: 199 --- Willem Leenertsen: 491 --- Willem Lieuwes: 417 --- Willem Philips molenaar: 204 --- Willem Saeckes: 83 --- Willem Scholl: 291 --- Willem Sioerds molenaar: 562 --- Willem Willems: 249 en 250 --- Willems Jansen molenaar: 255 --- William Gré: 203 --- Wisse Fransen: 557 --- Wisse Pijters69 --- Wobbe Gerbens: 547 --- Wobbe Pijtters: 420 --- Wouter Jacobs: 565 --- Wouter Jans verwer: 373 --- Wouter Leenerts soldaat: 288

Register op achternamen en beroepen
Acronius: 55 --- Adama: 218 --- Aijsma: 575 --- André, van: 118 en 119 --- Antieksnijder: 158 --- Appoincteerde en guarde du corps: 376 --- Baarda: 376 --- Bakker (beroep): 33, 352, 388, 390 en 479 --- Backer (achternaam): 56 --- Bates: 389 --- Beeckerman: 588 --- Beintema: 39 --- Betlehem: 96 --- Bezemmaker: 460 --- Bierema: 56 --- Bij, van der: 456 --- Bleker: 438 en 477 --- Bode: 205 en 518 --- Boelens: 80 --- Boer: zie 'huisman' --- Boerboom: 449 --- Bolten: 369 --- Boneval: 43 --- Bouwmeester: 9 en 241 --- Bouricius: 581 --- Braexma: 472 --- Brouwer (beroep): 97, 178, 211, 234, 258, 277, 278, 321, 322, 362, 391, 401, 425, 439, 461 en 494 --- Brouwerse: 233 en 519 --- Bruinsma: 477, 518 en 583 --- Buma: 5 --- Burgemeester: 8 en 371 --- Burmania: 118 en 105 --- Burum: 61 --- Cammingha: 481 --- Camstra (van Rinsmageest): 455 --- Carre: 478 --- Cipier: 405 --- Commies: 342 --- Coopmans: 520 --- Cramers: 40 --- Crans: 6 en 371 --- Dixtra: 31 --- Dokkumer schipper: 378 --- Dominici: 64 --- Dotinga: 60 --- Draaier: 365 --- Draeijer: 364 --- Echten, van: 474 --- Eminga, van: 486 --- Ernsthuijsen: 98 --- Erpen, van: 187 --- Faber: 59 --- Feijckama: 251 --- Fenema: 8 --- Fennema: 165 --- Fijtt: 464 --- Fonck: 327 --- Forssenburgh: 206 --- Fren, de: 368 --- Fuel: 119 --- Gardenier: 317, 318, 319, 375, 379, 396, 397, 542, 549, 570 en 571 --- Geest, van der: 4 --- Gortmaker: 356, 387 en 504 --- Graef: 540 --- Gravius: 205 --- Gré: 203 --- Grenewout: 529 --- Griffier: 80 --- Grovestins: 407 --- Haen: 587 --- Haersolts: 406 --- Hanenburgh: 354 --- Hania: 51 --- Hardien: 347 --- Haringa: 81 en 82 --- Hartmans: 88 --- Heinsius: 26 --- Heiringh: 410 --- Hellebaardier: 467 --- Heringa: 337 --- Hilckema: 226 --- Hoeckstede: 94 --- Hopman: 6, 59, 82, 94 --- Houtkoper: 398 --- Huisman: 190, 194, 195 en 485 --- Hulsekamp: 224 --- Idema: 3 en 543 --- Jelberda: 241 --- Kalkman: 527 --- Kapitein: 39, 457 en 575 --- Klaerwater: 106 --- Klock: 97 --- Kluijrda: 324 --- Knossens: 320 --- Koegel: 531 --- Koemelker: 367 --- Koenders: 495 --- Koijcker: 390 --- Kolonel: 406 --- Koopman: 7, 22, 23, 188, 325, 402, 423, 488 en 544 --- Koopman (houtkoper): 398 --- Koopman (paardenkoper): 314 --- Lameer: 124 --- Lauerman: 298 --- Lautenbach: 28 --- Leelij: 522 --- Leelij, van: 523 --- Leij, van der: 457 --- Lemstra: 459 --- Lennip: 123 --- Lolckema: 56 --- Loudewel: 384 --- Luitenant Kolonel: 79 --- Majoor: 140 --- Metselaar: 112 --- Molenaar: 84, 182, 204, 255, 283, 355, 487, 510 en 539 --- Molenaarse: 122 --- Molentser: 326 --- Monsma: 95 --- Morel: 78 --- Muntemr. (-maker of -meester): 484 --- Neuhusius: 73 --- Nicolson: 66 --- Notaris: 64 --- Ockinga: 47 en 127 --- Oelkema: 446 --- Olieslager: 517 --- Ontvanger: 47 --- Paardenkoper: 314 --- Passementwerker: 120 en 443 --- Pathuijs: 2 --- Pensionaris: 44 --- Penterman: 447 --- Piersma: 27 --- Plettenburgh: 79 --- Pol, van der: 550 --- Pompmaker: 179 --- Poortier (poortwachter): 56 --- Popta: 71 --- Post: 359 --- Postmis: 494 --- Pottebakker: 183, 374 en 482 --- Poutsma: 44, 342 en 366 --- Proost: 322 --- Raadsheer: 1, 61, 72, 127, 166, 407, 408, 429 en 581 --- Rebrugh: 181 --- Reitsma: 65 --- Renici: 546 --- Renu: 498 --- Revius: 33 --- Rhecalff: 210 --- Rheen: 172 --- Roux, la: 90 --- Ruiter onder de guarde corps: 358 --- Scheltinga: 72 --- Schepen: 24, 46 en 139 --- Schepper: 104 --- Scheverstein: 139 --- Schipper: 363 --- Schipper, Dokkumer: 378 --- Schipper, Smal-: 385 --- Schipper, Trek-: 226, 227, 237 --- Schipper, Trek- (op Sneek): 368 --- Schipper, Workumer: 353 --- Schoenlapper: 323 --- Schoenmaker: 357 --- Scholl: 291 --- Schottanis: 244 --- Schrijver: 40, 354, 384 en 587 --- Schuitevaarder: 514 en 515 --- Schuitmaker: 108, 219, 347, 349, 361, 392, 393, 452 en 567 --- Secretaris: 5, 60, 410, 448 en 583 --- Slachter (of vleeshouwer): 290, 476, 552 en 569 --- Sleper: 380, 400, 483, 489 en 516 --- Sluijterman: 337 en 338 --- Smalschipper: 385 --- Smid: 351 --- Soldaat: 175 en 288 --- Statebode: 518 --- Statum, van: 57 --- Steenhouwer: 206 --- Straetman: 358 --- Strigelius: 114 --- Swart, de: 334 --- Tacama: 437 --- Tania: 24, 25 en 341 --- Timmerman: 289 --- Trekschipper: 226, 227, 237 --- Trekschipper op Sneek: 368 --- Turfdrager: 174 --- Vaandrig: 31, 65 en 486 --- Valckeneer: 484 --- Verwer: 315, 373, 558 --- Verwerda: 41 --- Verzijl: 93 --- Vierssen: 408 en 429 --- Vierssen, van: 1 en 166 --- Visscher (achternaam): 9 en 475 --- Visser (beroep): 395 en 403 --- Visverkoper: 316 --- Vleeshouwer: zie slachter --- Voerman: 143, 152, 169, 170, 381, 383, 450 en 500 --- Vroedsman: 114 en 550 --- Vullenius: 140 --- Werff, van der: 86 --- Westerhuijs: 46 --- Wiersma: 196 --- Wijkell: 448 --- Wijngaerden: 443 --- Workumer schipper: 353

Noten
1. - Gem. Arch. Leeuwarden, L 216 [thans HCL 1207]. Deze lijst heb ik [Harm Nijboer] eerder gepubliceerd in Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden 29 (juni 1995), p. 1-35. In de webversie op de site van het HCL zijn enige verbeteringen aangebracht.
2. - Zie in de transcriptie de nrs. 34 en 35 en de opmerking daaronder.
3. - RAF, Archief Gewestelijk Bestuur voor 1795 (Archief 5), inv. nr. 130, folio 63.
4. - GAL. Magistraatsresoluties (minuut), 13 en 19 april en 1 mei 1694.
5. - Potloodnummering van recente datum. [Voor deze nummers zie de transcriptie HCL.]
6. - Hierin zijn alle vaartuigen ondergebracht die niet in een andere categorie ondergebracht konden worden.
7. - 6 snikken, 1 turfschuit, 1 veerschip, 1 damschuit en 1 verdekt schip. (De laatste werd verdekt schip genoemd ter onderscheiding van de open snik.)
8. - Zie in de transcriptie nr. 378. NB is waarschijnlijk dezelfde als in nr. 226.
9. - 18 smalschepen, 5 kofschepen, 2 smakken en 2 schuiten om buitenlands te varen.
10. - Hieronder zijn ook gerekend de enkele malen vermelde jachtwagens, speelwagens en open wagens.

>> begin