>> HOMEpage

Proclamatieboek Franeker 1668-1682

Bron: Archief Nedergerecht Franeker, Tresoar toegang 13-13 inv.nr. 232
Transcriptie (Excel): John de Jong; internetuitgave: M.H.H. Engels, juli 2014, herzien november 2017

foliokoperberoepechtgenoteobjectligging/straatnaastgelegenjaarlijkse grondpachtverkoperprijsdatum
119vObbe SybrensHarlinger trekschipperc.u.huisinge, loodtsenSchilcampten Z van 't diepPijtie Lammerts huisinge ten OAnne Jouckes huis ten W24 stJan Claesen de Backer cum socio als armvoogden sampt Claes Tiebbes cum socio als diaconen326 gg14-2-1668
120rDirck Obbestimmermanc.u.huijsinge & loodseaen de Nieuwe Brugburgemeester Melchior Cingel ten Ohet Diept ten W21 stSchelte Pyters, cu, tot Lutie Lollum300 car guldens14-2-1668
120vAdam Hendricxstads mr. metselaarIJtie Jeltsescamers ende loodseachter de huijsinge van Thomas Thomas op 't Gods ackerde achterslootten ZThomas Thomas ten Ode weduwe w. de rentemeester Hette Lieuwes ten Wgeengereformeerde diaconije50 gg14-2-1668
121rReijner Claesenvrijgeselhuijsinge, loodse & ledige plaetseaen de Stadsplaetsde kercke huijsingeFrincelius [= Frencelius]geenRoelef Rommerts, cu500 gg14-2-1668
121vJohan Verhelgerechtschelt van de friese nassouwse rigimenten en just kFroukjen van Bonnema echtel tot Leeuwarden6 pm greijd landtaen de westcandt van de Bolswarder vaert over Grouueles tiggelwerckIdzardus van GerrolsmaBolswarder vaertIdzardus van GerrolsmaJohan WittersJaquis Coderiq en Debora Lubarti, echtel tot Amsterdamijder pm 246 gg21-2-1668
122rHaijtse Epes Kiestra, ende rentmeester Eijse Agesburgemeesterhuijsinge, schuijeringe en achtererfop 't zuijd van de Dijckstraete, op de hoeck van de Slapbrugge bij Schelte Scheltes naegelaeten1 cgweduwe Schelte457 gg28-2-1668
122vJacob ClaesenSijke Heerckeshuijsinge, loodse & ledige plaetseop de suidcant van de Here GrachtBaetie FransenBaetie FransenJohannes Auckes geboude huijsingeHeregrachtgeenarmen voogden en diaconen van de gereformeerde gemeijnte binnen Franequir300 gg28-2-1668
123rJorrijt Ages Bruiniaontfanger der boelgoederenYtie Dircxhuijsinge ende plaetse, tussen beijden met een vrije steijgh ten oostenwijlen de burgemeester Horatius van Meinsma ervenRintie Heijns naegelatene huijsingegeenerfgenaemen van M Gerlofsma1357 gg7-2-1668
123vCornelis Foppesmeester schuijtemaeckerc.u.camerachter steedsche hoffCornelis Dircxen caemerweesvoogdenhet DieptJacob Claesens erfgenaemen14 starmevoogden128 gg6-3-1668
124rMen laethuijsinge, schuijere, peerdestall sampt gortmaeckerij, bij Siepke Jelles gortmaecker naegelaten, en bij selve weesge tegenwoordigh wert bewoontbij de Donjgiummer Pijp6-4-1668
124vDirck Baukescum genero burgershuijsinge loodse en achtererf, sampt een vrije uijtganck aen het bolwerckaen de zuijdcant vande schilbanckCornelis Foppes mr schuijtmaeckerJacob Jansen Strael28 stDominicus ende Barnardus Bijlsma430 gg3-4-1668
125rJohannes Duieringh en Abbe Jaeckles, meester timmermanboekverkoperc.u.huijsinge en hovinge op de greijdeRienck schuitevoerderprofessor Greijdanushet Diept14 stHans Jansen molenaer, cu515 ggl3-4-1668
125vReijnardt Sijbrantsc.u.camer met een loodtsop de here grachtJohannes DuieringhHarmen Sijmenshet Dieptburgem Kiestra csgeendiaconijs vande gereformeerde gemeente alhier140 gg1-5-1668
126rMen laethuijsinge loodse en hovinge en achter schuijerop t Godsacker bij Douwe Siebes, mr metselaer naergelaten en bij de wed tegenwoordigh wort bewoont6 st24-4-1668
126vGatse Gatsesmeester brouwerc.u.hovinge bomen ende plantagnie, een somerhuijsomtrent de dongiummerpijp, met oock een vrije steegh van t bolwerckde sloodtde slootJelle Daeniels hovingeDirck DircxenvrijJohannis Duieringh, cu415 gg met een dubbele ducaet22-5-1668
127rJacob Johannes Tiefsema en Rinske Piexckesburgers en coopluijden binnen franequerhuisinge en hooijberggelegen buiten de westerpoortjr Haringh van Sijtsemajr Haringe van Sijtsemajr Haringe van Sijtsema6,5 ggjr Horatius van Hobbema tot Witmaersum600 gg22-5-1668
127vSchelte Pijters Diepenlandtmeester backerhuisinge backhuijs en ledige plaetsearmecamersPijter Jansen timmerman6 stRuerd Sierx510 gg21-8-1668
128rJoannes Wellens landschapsdruckerTrintie Douweshuijsinge ende ledige plaatseop de olde coornmercktwijlen den secretaris dr Theodoris FogelsangWijbrand Jouckis28 stEvert Idzes van Doorn, cum socio635 cg26-6-1668
128vHarmen Sipkesvrijgesel tot Achlumleedighe plaets ende hovingeop de schilbanckde stadtswalDoede Tierdts cum sociisCatharina van Kijngma weduwe w de secris Jacob van Gemmeninckhet Diept24 stSascke Scheltes Valckenburgh, weduwe Petrus Rudolphi250 cg21-8-1668
129rHaijtse Epes Kiestramede regerende burgemeester der stadt Franekerhalve schuijre ofte stallingeop godts ackerBaucke Heijns huijsingeden gemene straetden steijghGrietje Foeke ObbesGeertie Juriens Waltha150 gg11-9-1668
129vClaes Michielsmeester brouwerIJtie Tierckshuijsinge, hovinge, brouwerije en mouterijeop den hoogstraet tegen over den butterwaeghden weduwe van w Taco DucoiusHeijn Monses36 st en 4 pcrediteur van Claas Reijnerts, in tijde brouwer2501 gg18-9-1668
130rPijter Dijdertsmeester smidtLuduw Gerbenshuijsinge, loodske en ledige plaetseop de suijdkant van den nieuwen dijkhet bolwerckGeertie HeijnemaDoen PhilipsNieuwe Dijck14 stBaucke Heijns herbergier100 gg18-9-1668
130vAbbe Pijtersmeester cleermaker en burgersJancke Smitcamer en loodseop het Godts AckerGrietje Focko Obbes weduwehet Dieptvrij vanPijter Heijns en Renscke Pijters, tot Bolswart220 gg18-9-1668
131rIJe Jansmeester backer, tot HuijnesAefke Feijckeshuijsinge, schuijre en erwe tuschen beijdenbij de Donjumer PijpSijbe Poppes weeshehet Dieptde gemenen slootWiltie Harmens erwen4 cg aen Joannes Hajesvan de erfgenamen van wijlen Wijbe Taeckes in leven burger455 gg30-10-1668
131vBernhardt van Caffart ende Lambert van Berlikumbrouwers tot Haerlemhuijsinge en hovinge achter met het gebruijck van seekere steijgh ten oostenover de VismercktHaringh Wijbeserfgenamen van juffr Walrech36 st en 12 pMaijcke Dircx vrouw van Simme Meinerts2000 cg6-11-1668
132rMen laethuijsinge, ledige plaetseop de Olde CoornmercktGeerts Fogelsangh ervenWibren Jouckes28 st4-12-1668
132vAndrijs Pijtersburgerhuijsingein t Nieuwe Hofcooper selverde gemene straatGerolsma hovingegeenMeves Gerbens250 cg en 7 st9-12-1668
133rFocke Claesen & Cornelis Poulusbeijde burger coopliedenhuijsinge, hovingeop de Kleijen Burghde gemene stads armende gemene stads armenhet bolwerkgeenHans Hendrix, meester smid, als last hebbende van Siouckje Johannis, weduwe wijlen Dirck Abrahams tot Dockum22 gg, 4 st11-12-1668
133vAdam Hendricxmeester metselaerc.u.huijsinge, back en ledige plaetse, cum omnibus annexisd vroedtsman Jochem Jochems steeghhet gemene Dieptvoorgenoemde vroedtsman [Jochem Jochems] plaetsprofessor Falckenierde Diaconie alhier125 gg22-1-1669
134rTiepcke Rintjes Abbema in qualt & Rintje Tiepcke Abbemabeijde coopliedentichelwerck vooreijnd huijsinge en het halve hofaan de Bolswaerder vaerts wallUpcke Riemer hovingeden vercooperde Bolswaerder VaertIda Verhel2227gg, doch onder reductie van 900 gg voor t kleij van mevrouw Vervouw22-1-1669
134vFrans Geertsburgers Meijnske Tiaerdtshuijsinge en achtererfaan de westkant van de molen steeghDominicus Bernardus Dronrijpde MolensteeghJan Jansen Scholtenxx vii stJan Jansen Meijer, en soldaat onder de guarde binnen Leeuwarden90 cg29-1-1669
135rAnne Jochemsadsistent van de universiteitDieucke Siekesdrie vierde partie huijsingein het Nieuwe Hof, achter aen der Stadtswerken ofte bolwerkde armekamers het klooster genaemtWijbe Ruijrdts cs40 stBrechtie Jochems cum socius215 cg5-2-1669
135vMinck Wijgersmeester cuijper en burgersAntie Pijtershuijsing met een vrije steegh ten oostenop de Olde Coornmerckthet DieptJoucke Wijbrensburgemeester Petrus Schotanus28 st, aen de stadtsarmen alhier met ander half floreen huijslastenSiouckjen Heres, weduwe wijlen de vroedtman Fedde Sijmens300 gg met een zilveren dukaton5-2-1669
136rJacob Harmensdockumer schippervrijgeseltwee darde parten huijsinge, schuijren en ledige plaetse, sampt van een cementmolende weduwe en erfgename van wijlen Riecke Sijmens de Weijnhet bolwerckhet Dieptde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob IJsac7 stwijlen Siept Hendricx erfgenamen440 gg5-2-1669
136vAntie Jarichsburgerweduwe wijlen Tobias Harmenstwee darde parten huijsingein de Schoolsteeghde weduwe en ergenamen van wijlen de vroedtsman Wiltie Jochemsde schoole4 stwijlen Rixt Hendrix erfgenamen200 gg5-2-1669
137rDirck Michielsburger coopmanhalve huijsinge, loodse en halve steijgeden vercopersde Vijverstraethet bolwerkLieuwe Claesen28 stWillem Michiels, cu200 gg12-2-1669
137vAert Willemsmeester koperslager en burgerhuijsingeop de hoeck van Schilbankhet Diepthet DieptFeijke AuckesMarten Pijters11stJacobus Goslings, notarius publicus binnen Harlingen405 gg19-2-1669
138rClaes Gerbenstreckschipper op HarlingenEedts Johannis [Eetske Johannis in archief]huijsingeop de Schilbanckde StadswalDirck BauckesClaes Coenshet Diept12 stDiucke en Antie Jouckes, tot Harlingen135 gg19-2-1669
138vMen laethuijs, achterhuijs, loods en hofbuiijten de Harlinger Poort, alhier over de Lollum Brugge bij de oostkant van t FlietWouter Jetses schuijt en voerders ruijtuighKlaas Agges2 cg en 17 st
139rMen laet2 percelen, 12 pmgelegen bij Crou walkerckvoogden
139rMen laet6 pm boulandtHitsumer kerckelandenDonjumer vaartHitsumer kerckelandensecretaris Kaldenbach
139rMen laet6 pm greijd landtHitsumer kerckelandenHitsumer kerckelandenhopman Sijbe Aggessecretaris Kaldenbach
140rTrijntie Douweswonende bij Salwert, en als moeder ende wettige voorstander van haere kinderen bij de selve haer salige man in echte getoogenweduwe Sijbe Poppessate landt ende aldaer gelegen groot 47 pmvrouwe Juliana van Deeckema weduwe Goslijck van Hiddema in leven ontfanger74 gg per pm19-3-1669
140vGerrijt Jansenexecuteur van Franequeradeelc.u.huijsingeop de Vijverstraet aen de Academie, Clein Rosendal genaempt28 sterfgenamen wijlen Folkert Gerlofs313 gg en 14 st9-3-1669
141rJohannes Glinstraraed ordinaris in de hove van Frijslandtc.u.9 pm graslandtgelegen tot SalwertvrijJuliana van Dekama weduwe w Goslick van Hiddema in leven ontfanger generael van Frieslandtyder pm 201 gg26-3-1669
141vGerlop Sipkestot Salwert6 pm boulantJoucke hoites tot ArumslandeRintje Siepckes Abbemade erven van Poppe LambertsJuliana van Dekamayde pm 158 gg26-3-1669
142rPeter Eesgesdistelateurc.u.huijsinge, schuijre en ledige plaetse met een vrije steegh ten oostenop de vismarcktWijbre Tiaerdts documer schipperwijlen Wijbrandt Doedes Cupers36 st en12 pAttie Hanses weduwe wijlen Thijs Eetzes750 gg26-3-1699
142vRinsche Rintjesdeser laatste weduwe wijlen Pijter Theuniskamer en loodseaan de HeeregrachtJohannes DuringHarmen Sijmonshet Dieptburgem Kiestra cum socisvrijMeinert Wijbrants, cu130 gg met een silveren ducaton en 3 schellingen23-4-1669
143rMen laetvierde parte van een welgelegen hof, boomen en plantagietusschen d Donimmer Pijp en de GasthuissteegWatse Watsesgemeene slootden steeghweduwe van Wiltie Jochums14-5-1669
143vJoucke Hoijtes tot Arum6 pm bouwlandtgelegen tot Salvert, bij Claes Sijtses gebruijcktde HeerenwechPoppe Lammerts ervenGerlof SipckesvrijJuliana van Decamaider pm voor 133 gg11-6-1669
144rDoecke Douwesburger en voermanhuijsinge en thuijntieop siaerdemastraathet Dieptprofessor Moll hovingewijlen Govert Jacobs erwenvercopers selvevierde halve stuijverLieuwe Claese wijnvercooper en Grietje Waltes220 gg25-6-1669
144vJarig Andriescoopmande coop door en doorhalve huijsingede hoeck van Douwe Agges Pijp, waaraen de cooper gelast de andere helft toecoomthet rogmeester huisIJsbrandt Jacobs2 gg aan bm Mevis sijne erwenElias Pijters Rijchert, cu925 gg25-6-1669
145rSaecke Lieuwesgemeensman tot Sneeckhuiijsinge, schuijr en ledige plaetsop het Godts Ackermr Douwe Jansen Pateijn weduweden Stadtswallrentemr Hette Lieuwes weduwe5 1/2 stFeijcke Pijters, cu426 ggl en 14 st9-7-1669
145vRintie Tiepckes AbbemaAntie Ebes10 pm graslandtbij Salverdhet huijstede waer over dit perceel reed en drifte sal hebben op de reed van de plaets ende soo voorts tot de Heere Wechde landen van de plaetsFoockel van BotniaJuliana van Dekama, ...ijder pm 149 gg30-9-1669
146rSchelte Pijters tot Lutke LollumRindt Tiepckes9 pm boulandt ten deele bealst met rogge, waer van de coper de eene helft en de meijer de andere helfte zal genietenbij Salverd, bij Claes Sijtses als meijer gebruijcktJohannes Glinstra raad ordinaris in den hove van Frijslandt, met 9 pm gras landtde landen van de plaets waer over dit perceel vrij reed en drifte sal hebben tot de HeerewegGerlof Sipckes met 6 pmRintie Tiepckes Abbema Juliana van Dekema, residerende tot Weijdumijder pm 158 gg13-9-1669
146v Hisckia van Pijter [Hiske Pyters]residerende binnen Liewardt10 pm loflandt, vrij van hovinge, voor desen bij Goffe Hendricx end laest bij Anne Juckes gebruicktbij de sate hinxte terp tot Schallummajor en ritmeister Ignatius van Kingma landende kerckvoogden van Peinsde kerckvoogden van PeinsPhilip Ernst Vegelin van Clarenbergh, cuijder pondemate voor 153gg12-11-1669
147rCarst Cornelismeester smidhuijsinge, loodse en ledige plaetse, met het medegebruijck van den steegh ten oostenop den Dijckstratede DijckstratePopke Luijtjens Roorda csAndries Hendricx KrollSijken SijkkesAte Abrahams, meester smid tot Worckum750 gg met een dukaet12-11-1669
147vHylke Hylkesmeester smidGeertje Pytershuijsinge, loodsinge, ledige plaetseop den Dijckstratehet Stadts Bolwerkde proclamantorDouwe Pijtersde Dijckstrate3 gg en 14 stCarst Cornelis, insgelijck mr smid ten stedein wandelcope bekomen ..... voor drie camers met een paerde stall en het mede gebruijck van de steegh, ..... hebbende Hark Jacobs ten oosten, Carst Cornelis alhier mede permuitant ten zuijden, Andries Hendrix ten westen en het bolwerck ten noord, en 2 gg jaerlixe grontpacht3-11-1669
148rDouwe Jacobs Ticheleromtrent KingmatilleHiltje Jetsestichelwerck, ..... sodanigh het leit, met de huijsinge en loodsinge, bij behorendetot Lankum, bij wijlen Sasker Sijmons naegelatende erfgenamen van jr Domincus Justus van BotniaDuco Martena van Burmania en den Harlinger VaertRintje Tiepckes Abbemawijlen burgemr Lolle Pijters erfgenamenvrijHero Johannis, apothecer, cu, binnen Leeuwarden1600 gg17-12-1669
148vBote Rinsesmeester zoutmakerHiltie Hereshuijsinge en schuijre, sampt vrijen steeghJohan MircxJohan Mircxhet DieptWijbe Feijkes3 stSicke Arnoldus Siderius, burger rogmeter alhier390 gg17-12-1669
149rBaucke Jansen / Thomas Hiddes (coopman ende winkelier)meester metselaerhuijsinge en ledige plaetsein Nieuw Hofcandidatus Johannis Wiglamacoopman Pijbe Pijbes1 ggHein Jansen, timmerman en Bauck Taekes, echtelieden177 gg en 21 st4-2-1670
149vHessel Pijters Tzum ende Pijter Claesen Westerwoudhuijsinge, loosinge en erfop de Noordermolenstraathet DieptJan Hendricx lijndrajerMichel Jansen mr timmerman als huijrderde erfgenamen van Douwe Jansen Waltha33 stAlger Claesen Mensma350 gg, 14 st en 8 p28-1-1670
150rPetrus Dionisius Somarsadvocaat voor den hove van Frieslandtjuffrouw Cecilia van Fulleniushuijsinge en hovingeden StadtplaetsFoppe Lieuwesvrijd'heeren Johannes Terentius heb. lingua professor ordinarius in de universiteit alhier en juffrouw Eskia Oosterzee1000 zilveren dukatons ofte 3150 cg4-2-1670
150vCarst Cornelismeester smid ende burgerwandelcoopdrie kamers met een paerdestall, sampt mede gebruijck van den steeghop den Dijkstraetmij proclamant selveIJsack JacobsAndries Hendricxhet bolwerck - ten noordoosten2 gg Hijlke Hijlkes, meester smid en Geertje Pijters, burgerswandelcoop [in ruil voor] huijsinge, loodsinge en leedige plaetse met een vrije uitgang ..... , hebbende den meewandelers ten oosten, het stadtsbolwerck ten zuijden, Douwe Pijters ten westen en den meergemelde straat ten noorden, belast met 3 gg, 40 st, jaerlicxe grontpacht4-2-1670
151rClaes Tiebbesburger hopmanhuijsingeop de Vijverstraetewijlen Bastiaen Egberts huijsingede Vijverstraetehet StadtsbolwerckGeertje Heinema28 stbij proclamant eerstens met d vroedtman Bavius Schulteti ..... Alger Claesen Mensma burger goldtsmid binnen Leeuverden en de weduwe erfgenamen Bastiaen Egberts305gg4-2-1670
151vSiert Aukesweduwe wijlen Albert Edeshuijsinge, loodse op de Schilbanckde StadtswalClaas Gerbens weduweNeeltje Joris12 stClaes Coens254 gg3-2-1670
151vMen laeteen goedt end welgelegen huis end hovingeaen de oostsijde aan de Gasthuissteigh, ..... , aent stadts bolwerck bij de weduwe van wijlen Pijter Douwes naegelaten
152vRomcke Jeltes, wonende tot Nijclooster3 pm landts, en 20 pm het langhuijs genaemt tot Salwerttot Salwertde TrekwegeGerlof Sipckes gebruijken landende overhuijsingewijlen Tiepcke Tintjes erwen1 ggRomke Douwes tot Midlumijder pm 150 gg11-3-1670
153rFrans Jansen MeijerSiouck Willemscamerin de GasthuijssteegHendricus Prigge, stadts boodede diaconie der gerefomeerde gemeentevrijdiakonie50 cg11-3-1670
153vHendrik Heerns, d'olde hopman en Scherjans Keimpe Bouwes, mr timmermanmet hunne echtluijdenhuijsinge en hovinge, met het medegebruijck van de steighop de Noordermolenstraetde heren Gerolsmade medecooper Hendrick Heerns33 stSaske Scheltes Falckenburg, weduwe wijlen notaris en vroedtman Petrus Rudolphi365 gg, 14 st11-3-1670
154rLambert SijbrandtsPeerck Herckeshalve huijsingeop de Schilbanckhet gemene Dieptwijlen Rynke Backers erwenTet Paulus huisinged' Academie thuijne en hovinge5 cg en 2 stBartholomeus Jansen100 cg25-3-1670
154vMelchior Zingelregerende burgem in F.cum socushuisinge ende ledige plaetse met dier annex den pauw genaemt met een vrijen uijtgangck in de steegh ten oostenop de hoeck van de Wijde Steegden gemenen straetwijlen den coopman Jan Pyters Hartog naegelaten zoontiewijlen Hessel Pijters camers ofte stallinge2 ggReinier van Tzum tot IJlst1211 gg25-3-1670
155rTied Sioerdsweduwe wijlen Hinne Jochemshuiijsingein de Schoolsteeghhet vermaenhuijs der mennonijtenwijlen Hans Harmens naegelatene huijsinge14 stJetske Lamberts wed. wijlen vroedtman Wilcke Jochems, voor haer en in qualt, cs156 gg25-3-1670
155vBavius SchultetivroedtmanTrijntie Claesen6 pm greidlandt, over hoogh steeg in 12 pmbuiten Franeker ten noorden, aen de vaert aldaarFranciscus Canter, ontfanger der cancelerie gerechtigheit en Aeltie Noordenbos, echtelieden binnen Leeuwardenijder pm 215 gg15-4-1670
156rMen laeteen seer goedt, welgelegen huisop de hoeck teghen over t vroedthuisvrijbij wijlen Dirck Dircxen, leven mr schoenmaker is bewoondt en naegelaten, althans bij de selfe erfgenamen bewoont29-4-1670
156vPeerck Herckesweduwe wijlen Lambert Sijbrentshalve huijsinge, loodse en schuijre, sampt ledige plaetse ten oostenbij de Leiverder pijtt gemene dieptstadt bolwerckwijlen d burgemeester Obbe Swerdts erwenhet vermaenhuijs van d flamingen20 stHendrick Folckerts192 cg, 40 st29-4-1670
157rJorrit Agges Walpert van Brunia ontfanger der boelgoederenIJtie Dircxheerlicke huijsinge en schuijren ..... met pan en kalckwerck, bestaende in twee calck ovens, en calckhuijs, beneffens alle schiltobben en schilkorven, sampt de kleimolen ..... als mede de tuijne, met de eijgendom van de grontop t oost van d stadt Franekercoopman Johannis Hajescoopman Johannis HajesFrans Hansen csLeuwaerder Vaert8 ggPals Harckes, panbacker op 5 huijsen, als vader en wettige voorstander voer sijn onmondige kinderen1325 gg29-4-1670
157vJan Jansen Bondwinteralthans wonende tot AmsterdamhuiijsingeNoordermolenstraetde gemene straetoude hopman Hendrick Beernsoude hopman Hendrik Beerns1 cg en 30 stFeike Theunis, waagmeester214 gg29-4-1670
158rFredericus Schoutenapotheca, binnen LieuwardenIeseltie Jacopsnegende part huijsingewaer af de kopers van de acht negende parten selfs eijgenaers en fider commiso sijn, althans bewoondt bij Pijbe Hendricxt kerkhofHiltje Jochems weduwede old burgemeester Jan Clasenhet DieptDr. IJsbrandus Doijma, in Liewarden woonagtig230 cg, 10 st13-5-1670
158vMeinardus Wiardaadvocaat hove FrieslandtAnna Aureliahuisinge, hovinge, bomen en plantagiede stadt wallde copers selfsd erfgenamen van wijlen Grietje Claesesden vaert18 stwijlen Bartle Claesen erfgenamen342 cg8-7-1670
159rMeinardus Wiardaadvocaat hove FrieslandtAnna Aureliahuijsinge, hovinge, steegh, boomen en plantagieop de Schilbancde stadsts walld' echtelieden copersde steegh beneffens de huisingevrijYmpcke Lokkens gortmaker op de Joure306 cg8-7-1670
159vJan Hessels SchouwenburgherbergierAeltie van Hemsthuijsinge en hovingeop de Vismerktden achterslootde vercoperseUbo Balcx huisingheden gemene straet36 st en 12 pItie Sijbrandts tot Wener in Ost Vrieslandt300 gg en een gouden ducaton27-9-1670
160rUlricus Huberfacultaris professor primariusc.u.heerlicke huisinge, hovinge, boomen en plantagieaen de StadtplaetsClaes Reinersdr. Petrus Lomars / en prof. Arnold7us huisingke en hovinge30 stJoachim Frencelius, medicus doctor professor3552 gg16-9-1670
160vMaijcke HommertshuijsvrouwAndries Romckeshalve huijsinge, loodse en ledige plaetse en een vrije achteruitgang naar t bolwerkop 't Nieuw Werckhet mennonijten gemeinte huijshet stadts proviand huijsvrijAntie Heeres480 cg16-9-1670
161rDirck Bauckesmeester schuitmakerhuijsinge, dorshuis en stallinge, beneffens de zaterije en cooltuijn off bouwlandt, groot 4 1/2 pm,gelegen tot ArckensSaeckma lands, beneffens Bruin GijsbertsZiaerdema, smapt d landen van d heere Wringersde Donjumer VaertClaes Tierdts, cs, [gedeelte] Anna van Westenberg [gedeelte en Augustinus Wittensius, pastor tot Hasckerdijcken, cs2504 gg16-9-1670
161vAntie Riemers weduweweduwe wijlen d ontfanger Doytse Reynersdwars huijsinge, loodse, en ledige plaets met put, back en gemackop den Dijckstraete bij de Nieuwe BrugeTiesse Johannis Tiessemahet DieptPieter Gorrelts, mr kleermaeckerDijckstraet28 stAntie Sijmens weduwe wijlen Lieuwe Cornelis702 gg16-6-1670
162rRegnerus Rheendominee, bedienaer des goddelicken woordtsc.u.heerlijke huijsinge, loods en hovingeaen de Stadtsplaets, op de hoek van de Kerckstraete, tegenwoordig bij d nae genoemde vercopers bewoontde heere Sterringade Kerckstraetde Stadtsplaets3 gg, plus nog een rijcxdaeler alle jaeren aen s stadts geesteliicke comptoirSusanna Cloppenburch, weduwe wijlen de heer Jacobus Kroll2600 gg, 25 st27-1-1670
162vWillem Sibouts Langwolt, ende Bauck Jans Kiestra mr metselaerboelgoedsschrijverdwars camerop de Dijckstraete, bij de Kettingebruch, tegenwoordig bij Claes Pottie c u als huirders bewoontLolckesprof Joannis Wubbenavrijde weesvoogden32 gg en 7 st10-2-1671
163rFoecke Tiepckesmeester brouwerEelckien Douwes Hobbemahuijsinge, brouwerije, ledige plaetse en een vrijen steegh ten westenop 't CoudallDouwe Haentjesde kinderen van wijlen Reijn Sioerdts31 stjonkheer Barthold van Aijlava residerende tot Menaem1298 gg en een rijcxdaelder in de arme bus10-2-1671
163vCornelis Joannismr pottebackerJieldouw Enneshuijsinge, schuijre, loodse, ledige plaetseLeeuwarder Pijphet gemene dieptStadts bolwerckwijlen burgemeester Obbe Sioerdts erwenhet vermaenhuijs van de doopsgesinde gemeente die men de vereenigde friese en flaminge noemt10 stPeerck Gerckes weduwe wijlen Lambert Sijbrens429 gg met een rijcxdaelder10-2-1671
164rMen laeteen goedt welgelegen huis hofin t Nieuwe Hofstadts bolwerckJohannis DoitsesPopcke Roordat Diept2 ggalthans bij Saeckle Sappes bewoont [hoeft niet eigenaar te zijn]17-3-1671
164vMen laet19 pm, soo greid als bouwlanden, aen een stuck gelegen,aen de Donjumer Vaert, althans bij Sierck Annes als meijer gebruickt17-3-1671
165rPijter Jansenmr timmermanhalve huisinge, hovinge, schuire ende backhuis, waer af hem cooper helfst de andere helfte door en door toe behoortop t Godts AckerPijter Pisfronden gemene straetFreerck Auckes huisinge18 stSaeck Minses weduwe Jan Jacobs550 gg24-3-1671
165vAlbert Albertsmr pottebackerRenske Pijtershuijsinge, pottebackerie ende ledige plaetseop den suidcandt van de Heeren Grachtt bolwerckde gemeene straet nae t bolwerckJacob Claesenhet DieptvrijBaetje Fransen600 gg31-3-1671
166rLolle Johannismr smidAriaentie Jacobshuisinge en schuijre, bij haer selfs tegenwoordich als huijrder bewoontop deDijckstraet bij de Oosterpoortde stadts wallde huisinge vna Pijter Diderts, insgelijcx mr smidHijlcke Hijckesde voorgnoemde stratevrijRinnert Doens, meester slotmaecker330 gg met een halve silveren ducaton14-4-1671
166vJoannes Wiglamaminister candidatijGrietje Jans13 pm soo greijd als bouwlanden [beschrijving over het gehele gebied waar het deel van uitmaakt]kinderen en erfgenamen van wijlen Hobbe Tijmens Donia, in leven huijsman tot Midlumde pm en de huijsinge en schurire voor de somma van 35 gg, in t geheel 1950 gg, met 6 gouden ducatons14-4-1671
167rBartholt van Aylva wonende tot MinnaemouthuijskeSiaerdemastraetden coperde erfgenamen van wijlen professor MolSiaerdemaDoecke Douwes4 stJancke Cornelis weduwe wijlen Govert Jacobs30 cg14-4-1671
167vJan Claesen de Backeroldburgemeesterhovinghe ofte thuin, met verscheidene schone vrucht boomengelegen bij de Donjumer PijpAleff smidtseClaes Portiers huisinge en thuinJelle Daeniels erwende stadts wallvrijJetske Lamberts175 gg12-5-1671
168rAbbe Willemsmr backerc.u.huijsingeGasthuijssteeghDirck TierdtsHarmen Doedes huijsinge hovingede voornoemde steeghvrijHessel Pijters erfgenamen50 gg14-7-1671
168vJacob Pijterscrudinierc.u.de gerechte sesde part van huijsinge en hovingeover de StadsbutterwaagClaes Michiels bewoonde huisingeJetske Lamberts huisinge30 stSinne Sijoerdts tot Harbajum400 cg + ducat25-8-1671
169rZingelolde burgemeesterc.u.camer, en stallingestaende in de Wijde Steegh achter de huijsinge daer de pauw uijtganghde copers cum sociode Wijde Steeghde copers cum socio40 stJan en Jarig Martens, cus socius erfgenamen onder beneficie van inventaris van wijlen Hessel Pijters52 gg14-7-1671
169vGerlandt Hessels Tzumwedude prov. Wibrandi Joannis1 pm landts, den spijkerboor genaemt, vrij van huijsingeop t west buiten Franekerd olde burgemeester Petrus Schotanuswijlen Aucke Heijnema landenDuco Martena van BurmaniaDuco Martena van BurmaniaJan en Jarig Martens tot Sexbierum, curatoren over de minderjarige kinders van wijlen Hessel Pijter Tzum200 gg en 14 st14-7-1671
170rJohan Verhellgerecht scholtes der friesche regimentenGellia Mollhuijsinge en ledige plaetsin de Nieuwe HoffstraetEete BroersJelte Jans wedut Diept en Thomas Hiddes cu35 stMaijcke Fabius, huisvrouw van Hendricus Petri curator tot Bolswaert205 gg + 40 st19-4-1672
170vGreelt DoeklesWobbel Sickesheerlijcke huisinge en hovingeop t Coudalt stadts diepJacob JellesBeerndt Rintiesin wandelcoop becomen van de coopman Rintie Tiepckes Abbema en Antie Abes, voor seeckere huisinge, schuire, luttick huis, hovinge, bomen en plantagie,2000 gg25-8-1671
171rAucke PijtersTijtie Harmensheerliicke huijsingeaen de westzijde bij de Donjumer Pijpde weduwe van wijlen Claes Goslicksde Dieptde sloot achterenTierck Hendricx tot Leuverden12 stAntie van Westerberch weduwe wijlen Johan van der Linde500 cg + g ducaat18-8-1671
171vAntie Jansvijfte part huijsingeVismarktJetske Lamberts90 cg7-7-1671
172rMen laetheerlicke huijsinge, loods en hovingeaen de Stadtsplaets, op de hoek van de Kerckstrate, tegenwoordig bij dominee Regnerus Rheen, ..... cu, bewoontdr Henricus Schotanus a Sterringade voornoemde Kerckstratede Stadtsplaetse3 gg, met noch een rijcxdaelder alle jaeren aen Stads Geestelijke comptoir te betalen9-2-1672
172vJancke Jarichslaeste weduwe wijlen Heijn Tiebbesdwars huijsinge met een schuijre en loodse sampt twee ledige plaetse, gebruick van een groote puth daarachter, mitsgaders de gebruickma en vrije uijtgangh der steijgh uijtlopende in de Molenstraetop de Noorder Molenstraatstrekkende tot aen de middelmuijr die dese vercogte huijsinge en de woninge van Dirck Michiels de huijsinge toecomende den gemeijnte der doopsgesinde alhier de huijsinge toecomende den gemeijnte der doopsgesinde alhierdominee Bernardus Dronrijp, praedicant tot Donjum34 st, aen de vrouw SchwartzenberchElias Pijters420 gg en 14 st25-8-1671
173rUlricus HuberprofessorJudith van der Leijstuck erffe ofte grond, breed ruim vijff voet en lang ongeveer 40 voetente meten van de meur van de proclamanten achterhuijs, tot voorbij het derde dosijn in de selver keucken staende ende huurde proclamanten bewoonde huisinge gelegevntusschen huijsinge en hovinge beklemttusschen huijsinge en hovinge beklemttusschen huijsinge en hovinge beklemtvrijWillem Sibolts Langwolt80 cg29-9-1671
173vSchelte Pijters Diepenlandtold burgermeester sargiant, backersDoetie Poppescamers, met het gebruick van de steighKerckstraatde vroedtman Bus huisvroude vercopersin qualteit arme camersde huisinge van de burgemeester Petrus Schotanusde copers selfsvrijmons Teerts cs70 gg20-10-1761
174rClaes Cornelismr timmermanFrouckien Hanseshuisinge, schuir en ledige plaetseop t Coudalcoopman Sioerdt ObbesWatse Eelckes roghmeter28 stSijdts en Jan Sijbrens, gebroeders tot Worckum en St Anne Parochie700 gg2-2-1672
174vTiamcke Tites [in register Lw Tydes]huisvrou, woonagtig tot LieuwardenGerrit Teunis en Simen Tites, woonachtig tot Leiuwardtde wandelcoop huising, strekkende van voren van de Dijck af tot aen de sloodt toeop de Dijckstraedterven Sijbrensde kinderen van Sibren SibrensFrerick mr backer en Elisabet Sijbrens800 gg2-2-1672
175rMen laethuisinge en ledige plaetsop de Schilbanckt gemene dieptJan Jouckes naegelatene huisingeJacop Poppen ervenvrij,2-2-1672
175vYpe Pijtersmr backerTrijntie Wilckeshuisinge en loodsingeop de hoeck van de Kleine ofte Nauwe Steeghde gemeene straet, tegenwoordig bij de echtelieden coopers bewoont werdendede erven Hein Monsesde Nauwe Steegh30 stJetske Lamberts, wedu w de vroedtman Wilco Jochems500 cg 7-6-1672
176rAlbert Ewouth Munthwinckelierhuisinge, loodse en hovingein de KerckstraeteThomas Hiddes cude hovinge van professor Ulricus Huberde gemeene straetpastor Bernardus Dronrijp35 stde crediteuren van wijlen Jochem Dircx, cuiper en gewezene herbergier354 gg8-11-1672
176vEelcke Harmensc.u.huisinge, hovinge, bomen en plantagiein de HoffstraatSchelte Pijters mr backerwijlen de pastoor Joannis Gijsberts erwenvrijPyter Jansen mr timmerman352 gg26-1-1672
177rMonse Tierdtsburger hopman en mr backerc.u.heeres huijsinge, schuijre en achtererffop de Dijckstraetstadts wallWopke gerbens mr backerDouwe Bockes21 stAuckien Douwes, echtluijde van de coopman Harmen Jansen tot Harlingen375 gg9-2-1672
177vHaentie Jan en Abbe Harmens, mr metselaermr gortmaker en burger sergiant van t Noorder QuartierhuijsingeOude Coornmercktwijlen Lucas Hanses naegelatene huijsingede weduwe en erffgenamen van wijlen Andries Douwes backer12 stElias Pijters Richert, cu220 gg16-2-1672
178rSijpcke Jelles Keersburger coopmanBaatje Dircshalve huijsinge, schuijre, sampt t mede gebruick van den steegh ten oosten en put in de steegh ten westenOude Coornmercktden vermaningh steegh met Cornelis Beerns huijsingeSijdts Gatses erwenAbraham Jans linnen wewers woninge30 stDoecke Monses200 gg16-2-1672
178vPijter Hendrix en Dirck Hobbesburgershuijsinge, loodseSchilbanckhet stadts bolwerckDoede EelckesDirck Bauckeshet gemene diept24 stObertus Ecama, predikant tot St Jansga120 gg17-5-1672
179rFeijke Sibrensbierstekerc.u.huijsinge, schuijre, vrije steijgh, put en backDijckstraet bij de ooster ravelijnmr Jacob Wijtses huijsingePijter Dijderts smid14 stJohann Heinema, vrijgesel270 gg8-3-1672
179vHette Jacobsmr backerNeeltie Sijdtseshuijsinge, schuijre en ledige plaetse met een vrije steeghGodtsackerSaeckle Lieuwes Nautahet bolwerckSijbren Pijters14 stHeertje Jurians Waltha1051 gg + gouden ducaton + 50 halve rijksdaelders8-3-1672
180rAgge Andries Bruniaolde burgemeesterc.u.nieuw gebouwde huijsinge en achter erffVoorstraetde algemene sloot aen t Eijlandtiede vroedtman Jochem Jochemsdes patroons butterwaeght gemene diept36 stmuntemeesterFalckenier tot Leeuwarden4000 cg22-3-1672
180vJacobs Wijtsesburgemeester en bierstekerGeertje Gerrijtsheerlicke en welgeboude huisinge, ledige plaetse, put, back en gemack, sampt hovinge, bomen en plantagieCoudalde erwen van Jelle Daniels en Egbert Theunis backer oft de brouwerie van de halve maende coopman Beern Rintje en Rinse RinsesvrijGreolt Doeckles, cu2250 gg + 14 st + 8 p30-5-1673
181rPijter GatzesMaijke Tiedeshuijsinge ende schuijre,suijdcandt van de Dijckstraett Stadts bolwerckMaijcke Paulus wedude burgemeester KiestraDijckstraate28 stTialle Jans280 gg + 1 rijkcxdaelder19-4-1672
181vHessel JouwsBauck Sipkes8 pm greijd land, in welcke coop versmelten sall d'quote oosterend, huijsinge, schuijre en watermolenbij het Langhe Huijs genaemt onder FranekerRomke Jeltes Tiebbingaider pm voor 128 gg26-4-1672
182rGerrijt TheunisTianke TijteshuijsingeDijckstraatArien Sibrensde kinderen van Sijbren Sijbrens, streckende van de dijck af tot aen de sloot toe6stSijmen Tijtes in Leuverden250 gg28-4-1672
182vHendrick Jansen Cuijlc.u.huijsinge en plaetseaen deDonjumer pijp, aen de Stadts walden sloot en pottebackerie van Wijbe Feijckeshet Dieptvoornoemde wall oft vestingeThomas Hiddes, cu80 gg3-5-1672
183rJorrit Agges Walpart van Bruniaontfanger Ida Dircxstuck ledige plaetse, oft grond om aldaer een vijfcantigh somerhuijs oft prieel op te bouwenachter de vercopershuijsinge ofte scheijdmuringevrijLouw Pijters, oude cergiant, mr backer, cu6 zilveren ducatons + 18 ll en 18 st10-5-1672
183vCrijn CrijnsenAeltie Jurienscamer ofte woningheHooch Aartd' kaatsbaenGerbrandt d'GrootArien Doens huijsinge19 stdiaconie van de gereformeerde kercke40 gg17-5-1672
184rSteffen Hoijtsensvrijgesel tot Salwertkamer met ledige plaets in 't lang huijs aldaar, en een vrije gang over de plaets voor de gebruicker van ons vercoper andere huijsinge ten noordenRene EelckesRuijrd Sijbes10 stTierdts cu wonende aldaer60 gg5-7-1672
184vEeva Foscuilweduwe Harmanus Wisman, predikant te Langeswaaghuijsinge, schuire, hovinge, bomen en plantagieNieuwe Hof, aen de zuidcandt van t Dieptsde Stadts Wallpastoor dominicus Justianus ClamerusAntie Reinaldat gemene Diept2 ggTeunis Sijes, mr cnoopmaker en burger506 gg28-6-1672
185rUlricus Huberjuris utrius dr et profJudith van der Leijheerlicke huijsinge, plaets thuin en hoffHoffstraatde huijsinge van de predicant DronrijpSterringa hovingede gemene straatBaucke Jans, mr metselaer huijsingeJoannes Wubbema, professor2700 cg + 1 gouden ducatons7-6-1672
185-vHendrick Minnesmr backerTrijntie JacobshuijsingeSchilbanckt gemene dieptde wachtmeester Jan Hessels SchouwenburchJacob Poppes, mr smidtde Academie32 stHette Jacobs, mr backer insgelicks en Antie Bijtses laeste weduw wijlen de coopman Enne Jacobs950 gg27-9-1672
186rJoannis Wubbenaprof philosophie ordinarius in d universiteit alhierRixtie Domansheerlijcke huisinge, hovingeFismercktd' Academied' coopershet nieuwe diaconie weeshuishet binnen dieptvrijdr. Meinardus Viarda2400 cg4-10-1672
187vBarthold van Aylva, residerende tot Minnaemkleijne kamer ofte loodseneffens Ziaerdema Hoffgerechtscholt Verheldes coopers selfede vercoopervrijDoecke Douwes bij Kingma tille tot Sweijns18 cg + halve silveren ducaten8-11-1672
188rDouwe Boekesmr wagenmaeckerc.u.huisinge en schuijresuijdcandt van de DijkstraetAntie Halderberch weduweWopcke Gerbens, mr backerbelast aen Gerrolt van Camminga erfgang 40 st, aen Harmen Doijem met 3 cg, en jaerlicxe grondpacht 3 stAgge Andreis Brunia, burgemeester392 gg, 1 stuck 28 st + halve gouden ducaat21-2-1673
188vBeerndt RintiescoopliedenPopcke Luitiens Roordatwee huijsingen en hovingenNieuwe Hoft Bolwerckprofessor Arnoldusschoenmaker parckde gemene straetyder huijs bezwaert met 2 gg, en also 't landen 4 ggArians, gerechtsbode975 cg7-2-1673
189rAbbe Hermensmr metselaerc.u.huijsinge en loodseOlijmullersteeghde armevoogdenoude vroedtsman Dirk Baukes1 cg Haje Huiberts, vrijgesel en boendemaker, major annis, wonende tegenwoordig tot Haarlem110 gg 't stuck 28 st + 1 st7-2-1673
191rJacobus Bumabacker in Oosterwolde, voor sigh selfshuisinge, zomerkeuken en hovinge, sampt vrije steeghstaende ten zuiden van de Koornmarktde huisinge van Jancke BotesPybo van Donia, raadt ordinaris van den hovede gemeene straet28 stPetrus Kingma, backer in Exmorrha cum socus575 gg14-3-1673
191vJacop Poppesmr smidtSijtsche Jellehuisinge, loodsinge en plaetsSchilbanck, aen de WesterpoortHette Jacops huisingeburgemeester Harmen Jacopst Diept32 stAeltie Lammerts, weduwe van Jan Dirxen732 gg11-4-1673
192vJorrit Ages Bruniaontfanger der boelgoederenhuisinge, scuire, hovinge boomen en plantagieop 't oost van Franequerde kerckwechBurmaniaBurmaniaBurmania1 ggAge Foppes en Trijntie Yemes300 gg6-6-1673
193rJan Sipkesdorpsrechter en ontfanger sampt schoolmeester tot Cubaarthalve huisingeSchoolsteeghde coopers selfede executeur Reiner Hindrixde Schoolsteegh7 stGerrit Harmens en Oege Joannis crediteuren van Sytie Tieses naegelatene weduwe van wijlen Gerben Obbes tot Spannum50 gg20-6-1673
193vTaecke Liewesmr hoedmaker en burgerhuisinge ende schuirachter de WaeghWillem Harmens ofte de steeght DieptIte Boersen21 stTialle Tieerdts, wonende te Rinsemageest309 gg met een zilveren ducaton17-10-1673
194rOkke Jansenmr silver smid en burgersHiske Epeshalve huisinge, schuire, loodse en ledige plaatseop 't Coudalburgemeester Suffridus Westracoopman Reiner IJnsesvrijSchelte Pyters Diepenlandt, old burgemeester, serjant en mr bakker, sampt Doedsie Poppes, burgers1000 cg met 2 zilveren lepels14-11-1673
194rPijter Poppesmr wolcamereigenaer andere helfte vorige vercoop en zuster Doedsie Poppes
194vAdrianus Bechiuspastor tot Englumhuisinge en achterplaatsop 't EijlantieRintie Jorrits cu tot Sneecqarme voogden en de weduwe van Paulus Jansen, timmerman, 't samenAntie Wiglama ervenvrijgezamentlijke crediteuren van Eduard Salomons de Jode130 gg3-7-1674
195rIds YdescoopmanHiltie Wibrantshuisinge en hovinge met een keukeneinde Kerckstraatde coopman Thomas Hiddesgedachte kerckeraadtSijdtske Pijters35 stAlbert Munts en Yke Tjerks, echtelieden binnen Leuwarden302 gg28-11-1673
195vRintie Tiepckes AbbemaAntie Abeshalf tichelwerk, met de huisinge en hovingeaen de Bolswerder Vaert cantGerhardt Kaldenbach, en SijbrenGerhardt Kaldenbachde voorgenoemde vaertGerhardt KaldenbachJohannes Einema, burger hopman en atie500 ..... + 357 gg30-1-1674
196rAdrianus Bechiuspastor in Englumhalve heerlijke huisinge en achterplaatse met boomen en plantagiehet Eilantiehet DieptRintie Jorrits tot Sneecqde arme voogden en Paulus Jansen timmerman weduweAntie Wiglama erwenvrijTrijntie Cornelis weduwe wijlen Willem Jansen Soltcamp55 gg + zilveren ducaton30-1-1674
196vTjalling Jildertsschuitevoerderc.u.huisinge, loodtse en ledige plaatseaan de vijf huizenSijdts Martens ervenDouwe Tjeerts molenmakerde cooper selfsweduwe en erfgenamen van Lucas Sijbrens4 1/2 stAve Dirks tot Kimwert37 gg 't stuck 28 st met een halve ducaton20-2-1674
197rDouwe Bokkesmr wagenmakerAntie Haijeshuisinge, bestaande in een camer en peerde stallingeop 't Gods AkkerHans Hindrix, mr smidHans Hindrix, mr smidde straatAntie Douwes12 stmede regerende burgemeester Eijdse Agges Eijsema155 gg, 't stuck 28 st met vier ducaten over de coop20-2-1674
198rSimon Ariensmr koekebakkerImpkie Eebleshuisinge, schuire, achtererf en ledige plaatse over de slootop het Coudallwijlen de burgemeester Joannes Pijters ervenWijbe FeikesMachtel Ariens en de erfgenamen van wijlen Willem Dircx Ariens op het Bildt1135 cg27-2-1674
199rWijbe Hettes Hofmanharlinger schipperc.u.huisinge, loodtse en ledige plaatseop de Schilbank achter de Waaghde olde burgemeester sergeant Ete Broersenhet pijpke met de gemene slootvrijvroetsman Simon de Wein en Philippus Lucas brouwer als naast gerechtigde crediteuren van wijlen Hette Dirx, cu312 gg27-3-1674
199vHindik Jansentot St JacobparochieBaukien Teweshuisinge, schuire en gortmakerie ..... en een vrije uitgangh nae de wal over de slootbij de Donjumer PijpJan Murxde pottebakkerije van Wijbe Feikes3 stBoote Rinses, en Hiltie Heeres400 gg, yder 28 st27-3-1674
200rTieerdt Weesleeuwarder schipperTetie Dircxhuisinge, loodtse, ledige plaets en hovingeop Godts Ackerde gemeensman Saeckle Lieuwes Nautahet bolwerckhet Dieptde pastor Fockens14 stHeest Jacops, mr backer en Neeltie Sijtses1098 gg8-5-1674
200vMen laetheerlijk, welgelegen huis, schuir, plaats en hovingeop de Olde CoornmerktSteven BeerntsRomke Wijbrens huist Hof van vrouwe Botnia33 stbij Sijpke Feijes, in leven mr backer bewoont en naegelaten15-5-1674
201rYpe PijtersbackerTrijntie Wilbierhuisinge, schuire, en plaetsop de Hoogstraet, op de noordsijde van t Diepd ontfanger Jorrit Bruniade weduwe van Popcke Tinga32 st aen de erven van Kingma en 8 st aen de erfgenamen van dr ClingbijlClaes Jenties en Foecke Wijtses tot Oostermeer, als erfgenamen van Lou Pijters en Foekeltie Reinties1000 gg22-5-1674
201vMen laet11 pm lants,op 't old tiggelwerck, ten oosten buiten Franeker, in de Zate, 't Old Bildt genaemtRoodenburchRoodenburchIdzardt van Gerolsma end de doopman Johannes Hajetde erven van mevrou Foockel van BotniaArnoldus Loon, de burger faendrich binnen Sneeck in leven heeft gebruickt en naegelaten26-6-1674
202rTheodorus Aarnsj.v.d. advocaat voor den hoove van Frieslant, mede patrocinerende voor desen geregte van Franequerheerlijke huisinge, hovinge, boomen en plantagie, mitsgaders ledige plaatse en loodsingetegenover de Butterwaaghhet DieptHans Meijers naegelaten huisingeMichiel Brouwerde sloot tusschen voorneomde erven en die van de olde burgemeester Petrus SchotanusBalthasar Vlasbloem mr golthuis binnen Groningenals voogt over Janke Taekes1540 cg14-8-1674
202vAadt Sijbrensweduwe wijlen Sjoerd Hiddeshuis en stede met omtrent 2 pm lantsonder de clockflagh der stede Franequer genaemt de Kleine KieSijbren Upkes Hagersma, wonende tot Winsum751 cg26-6-1674
203rHarmen Pijtersburger ende brouwer binnen Harlingenheerlijcke sate landts, 85 pondematengelegen bij omtrent Lutie LollumBourmaniaEnningadeses stadts landen, althans bij Hessel Jans als meijer gebruicktEnningaHelena van Botnia79 gg per pondemaat10-7-1674
203vJohannes Haijes en IJsbrant Mellingaburger en coopliedendarde part van een hof ofte thuin, een somerhuijs met boomen en plantagieachter het Coudallde gemeene slootde gemeene sleedRixtie Schikx kinderenhet bolwerck - ten noordoostenvrijRintie Tjepkes Abbema en Focco Claasen Boucamp, beide burger en cooplieden200 gg3-7-1674
204rSalomon Olausnots pub en publicantc.u.huisinge en hovingetegens over de oude Koornmerktde predicant Buma ten Ow[ijlen] Joannes Wellens naegelaten huisingeten Wde gemeene straat ten Nraad ordinaris Pijbo van Doma cs410 gg26-6-1674
204vClaas Gerlofstot Tzum7 pondematen soo bouw als greidlandtin de sate van 39 pm, d'here Sijdts van Enninga als eigenaar toe behorende bij Luttie Lollumde weduwe en erfgenamen van d'heere HaringsmaOckingaBurmania csAggema, wordende althans bij Sjoerd Johannis als meijer gebruiktHelena van Botnia58 gg per pondemaat21 - 8- 1674
205rHarmen Sipkeshoveniertuin en half huisstredeCornelis EvertsKleienburght statsbolwerkvrijwandelcoop becomen van Jelle Jans, op de coop van tuin, met boomen en plantagie225 cg28-8-1674
205vLourens Lourensmr linneweverhuisenge en hovinge, met een vrije steegh ten westenop de Schilbanckde Pijkerbaerde weduwe van de heer Beernts GehemmenichObbe Sijbrens20 stPijter Lammerts295 cg28-8-1674
206rMen laatwelgelegen huis en tuinop het zuidbuiten van de Stadtsgrachtde huisinge en hovinge van Jelle JansRein Doedes4 cg en 7 st, 8 p28-8-1674
206vCornelis Evertsvroedsman deser stadthovinge end plantagieaen de Molensteeghde molenaerde vermaninge der doopsgesindende vermaninge der doopsgesindende stadts wallHarmen Sipckes hovenier55 cg en 10 st4-9-1674
207rFedde Auckes Schierhuiswonende tot Hallum6/7 part van de jaerlijce grontpacht, gaende uit de huisstedeop de Coornmarckt, wijlen Jan Jansen erfgenamen toebehorendeFetie Aucke Schierhuis, huisvrou van Sijdts Beerndts, cs20 cg18-9-1674
207vYsbrant Mellingacoopmanhovinge, helfte van dare partachter het Coudalde gemene sloodtJacop Jelles KeestRixtie Schix kinderenhet bolwerck vrijJohannes Hajes90 cg27-10-1674
208rBeern Poppes Salvardacoopman en burger28 st jaarlijkse grondpacht, gaande uit de huisinge staande binnen F op t CoudalCoudall, bij den proclamant als eigener bewoont en gebruikt wordendeRinse RinsesHarmen DoedesLambert Thomas Salvarda, burger binnen Harlingen16 gg13-11-1674
208vJacob Louwsburger en portier van de kerkpoort tot Harlingenachterhuisinge, ledige plaatse en halve hovinge, sampt mede gebruick van de steegh ten westenNieuwe Hofhet bolwerkAnne Jochems adsistent van de universiteitweduwe en erfgenamen van Pyeke Sinnesgemeene diept21 stWijbe Ruirdts, burger100 gg27-9-1674
209rClaas Jansenmr gortmaker, op 't oost van dese stadtBatie Dirkxhuisinge en ledige plaatseop d' SchilbankJan Joukes naegelatene huisingeJacob Poppes mr smidvrijRintie Tjepkes Abbema en Fokko Clasen Boucamp, beide burger cooplieden460 gg, 40 st27-9-1674
209vRintie Tjepkes Abbemain leven coopmanwandelcoop9 pm soo bouwbare greidlandt in 2 stukken gelegen, op 't oosten van FAgge Foppes gebruikende landenhet terpwandelcoop becomen van jr Van Doijem600 cg4-12-1674
210rRintie Tjepkes Abbemain leven coopman en burgerhuisinge, schuire en achter erf, sampt ledige plaatse over de sloodtop 't Coudalld' vercooper en wijlen d burgemeester Joannes Pijters erfgenamenWijbe Feikes mr pottebakkervrijFilippus Lucas, burger en mr brouwer1200 cg11-12-1674
210vBouwe Douwesechtelieden buiten t west van FranequerDieuke Douweshuisinge hoij en santbergbuiten t west van voornoemde stadtde trekweghdocht dicht aan Kiestra Zijll aan de trekweghKiestra Zijll25 stGerrit Louwes en Dieuke Gerbens, echtel tot Harbajum300 gg en 28 st29-1-1674
211rJan FevrŔmr coordewerckerGeertie Halderberghhuisinge, loodse en ledige plaatseop 't zuid van de Dijkstraadt aan de Nieuwe Brughet Diept1 cg510 cg29-1-1675
211vJacob Dirksen Laansmamr lijndraijer en burgersIJnske Dirxhuisinge, schuire en ledige plaatse met een vrie achter uitganghop de DijkstraadtAte Abrahamsde coopers selfe6 stGeeske Hilles wed w AndriesHendrix Kroll in leven mr schuitmaker op coningsbuiren300 cg met nog 10 rijxdaalders op de coop te betalen5-2-1675
212rJogghum Jogghumsbrouwer, mede regerende burgemeesterc.u.halve huisinge, mouterie en ledige plaets met het vrije mede gebruick van de steegh ten noordwestenop de Oostermolenstraetcoopman Focko Claesen Boutcamp ten zuidoostenweduwe en erven van Juriaen IJpckes ten noordwestenvrijolde burgemeester Agge Andreis Brunia, cu1115 cg29-1-1675
212vBartholdus a Blijdensteinmed. doctorhuisinge en hovingeover de Vismarcktde huisinge bij de old burgemeester Eijsema bewoontgerechtsscholt Verhell huisingeHelena Walrichs, huisvr van Arnold van Lekenberch met content van de selve1000 cg12-3-1675
213vFeico Sijbrensbierstekerc.u.heerlijke huisingeop 't Godtsakker, tegenwoordig bij Trijntie Jan Sijbes bewoont en gebruikt werdendeHaringh JoukesBote Gerbens19 stTrijntie Jan Pijbes crediteuren2000 cg26-2-1675
214rFeicke Sijbrens, cu en dr. Joes Sierxmaheerlijke huisingeop de hoek van de Schoolsteegh, tegenwoordig bij Arien Cornelis bewoont en gebruikt wordendevoornoemde steeghde vroedtsman Sjoerd ObbesvrijTrijntie Jan Sijbes crediteuren2000 cg26-2-1675
214vBauke Jans Kiestramr metselaarc.u.huisinge, hovinge, boomen en plantagiein de KerckstraatEeltie Harmens erfgenamenJohan Verhel35 stAafke Johannes Ens wed330 cg met een zilveren ducaton5-3-1675
215rClaes Wubbenaphilosoof professorRixtie Domansteegh, lopende tot over de plaats aan het achterste loodtskede vercoopers25 gg5-3-1675
215rClaes Wubbenaphilosoof professorRixtie Domanander loodse achter de plaatsten einde van de voornoemde steegh bij de Vismerckt, soo het bij wijlen Pijter Jaspers gebruikt wordtprof Philippus Matheusprof Philippus Matheusde vercoopersvrij25 gg5-3-1675
215vJanke Jarigswed w Joannes Tjerpheerlijke huisinge, hoovinge en vrie steegtussen Butterwaag en de Vismercktde slootd'Atsema huisingeScheltinger erven36 stkinderen van w ds Hesse Hettingha geadsisteert met haar crediteuren1545 gg18-2-1676
216rSimon Ariensmr koekebakkerhuisinge, bloemtuin en hovinghe, met een vrie steegh ten westenop de Hooghstraadt, wordende tegenwoordig bij d' vroedtsman Bavio Schulteti apothecaris gebruikt, vrij van huiringe en grondtpachtHessel Hiddes Fopma tot Oosterlittens1900 gg12-3-1675
216vRoelof Abeenold corpiael van de heer ritmeester Marent a Lijclama wonende tot Arien in t Drent2 camers met een paerdestall, sampt bruick van den steeghaen de OosterpoortAte Abrams huisingePopcke Roorda en IJsack JacobsAndries Crolshet bolwerck2 ggcrediteuren100 gg9-3-1675
217rCaatse Lollesburger coopmanc.u.huisinge, loodse en ledighe plaatsebij de Doelesteeghmr Wijtse Heeres kinderen en erfgenamenBauke Jansen metselaer28 stFrans Agges, burger en schipper234 gg19-3-1675
218rMen laetgoedt, welgelegen huis, schuir ende paerdestalaen de Noorderpoortde vroedtsman Hendrick Beerntsde vroedtsman Hendrick Beerntst Diept28 st16-4-1675
218rMen laetwelgelegene huisinge, loodts, plaets en hofin de Hofstraetde huisinge van Schelte Pijters DiepenlandtBaucke Jans Kiestravrij16-4-1675
218vSydts BeernsFettie Aukes Schierhuis7 pm graslandtgelegen tot Lankum, bij Jacob Piers Tania cs gebruiktHarmen Doijmen4 pm bouClein Lanckumde SlchtedijckvrijHessel Fopma, wonende tot Oosterlittensijder ppm 30 gg en 14 st30-4-1675
219rCornelis Evertsvroedtsman en boumeesterc.u.camer en plaatsop de Molensteegvoornoemde steeghde cooperde cooper2 stTrijntie Clases, echterwijf van Rintie Heeres tot Tjercwert45 cg26-3-1675
219vAate Johannescoopman en burgersc.u.huisinge, hovinge en schuirop 't Godts Akkerde vroedtsman Fedde Simons weduwed' stadts wallAbbe Harmens mr metselaar14 stSjoerd Sierx, huisman tot Welsrijp1600 cg16-4-1675
220rMarten Pijtersmr bakkerc.u.hovinge, boomen en plantagieachter het old proevenhuis, strekkende van Rein en Tjeerd Doedes achtergevels af tot aan 's stadts bolwerck ten zuidenDirk BaukesHarmen Sipkes hovinge en thuinevrijRein en Tjeerd Doedes100 cg30-4-1675
220vDouwe Douwes Ademaburger coopmanc.u.huisinge, keuken en ledige platseOlde Coornmarcktvan de regerede burgemeester Wellens en Trijntie Douwes wed w johannes Wellens500 gg30-4-1675
221rJacobus Doitsmaacademia pedellunhovingeVosse gat steegh23 cg14-5-1675
221vJacob Gijzaluitenant en chirurgijnhuisinge, loodse en hovingeop de CoornmerktGrietie Wijbrens, wed w de burgemeester Albart Dirx en brouwer1075 cg18-7-1675
222rJohan Verhellgerechtsscholtes der Friesche nassausche regmimentenGellia Moll23 pondematen tot geerd als bouwlandtgelegen aan verscheide stukken, LankumAnna Aurelia Verhell, huisvrouw van de heer dr Meinardus Van Wiarda, althans tot Stiens71 gg Ó 28 st27-7-1675
222vJohan Verhellrechtscholtes van t F chrijges gerechtGellia Moll4 pondematen gras landtgelegen bij Lankum, aan de SlachtedijckHessel Fopma, residerende tot Oosterlitterens71 gg 1 stuk 28 st27-7-1675
223rGerrit Jansenexecuteur van F deel4 pondematen boulandtgelegen bij Lankumde Slachtedijkde SlachtedijkHessel Fopma, residerende tot Oosterlittensyder pm voor 63 gg t25-6-1675
223vBote Rinsesmr gortmakerc.u.3/4 parte van een blauw pande huisinge lootse en ledige plaatse, met put, back en gemak, het vierde part behoort aan Ytsie Groen, weduwe Wijdtse Foeckes tot Leuwardenwesterhoeck van de Noordermolenstraathet Dieptpastor Clamers weduwehet DieptLijsbet Wendels28 st.Otte Sijbes Salverda, burger coopman alhier43 gg20-8-1675
224rJacob Dirksenmr lijndraijerc.u.ledige plaatse cum numensisde cooper selvede gemene sloodtvercopersAntie Douwe JansenHans Hindrix, mr smidt en Luitgaer Johannes36 cg3-9-1675
224vGuliam vd Werfwonende op Roordaburg buiten Fc.u.huisingeop de Peperstraadtde vercopersde vercopersweduwe vroedtsman Pijter TijtesvrijDuco Martena van Burmania515 gg5-11-1675
225rPijbe Hendrixvroedtsman c.u.vierde part huisingeaan de Hooghstraat,bij de echtelieden de coopers als huirders & mede pro parte eigenaere bewoont wordendede gemene straadtClaas MichielsYpe Pijters BakkerDaniel van der Leij, med. doct. en gesworen vroedtman600 cg5-11-1675
225vFeijke Theuniswaaghmeesterc.u.huisingeachter de stads botterwaach, tegenwoordig bij de echteluiden coopers selve bewoont en gebruikt werdendeJelle Jellesechteluiden coopers10 stNicolaus Winsemius, s hoff bode van Frieslant, als geauthoriseerde curator van Trijntie Sijbes creditoren525 gg12-11-1675
226rAmos Eijdseschirurgus en executeurc.u.goede huisinge en hovingeaan de Vismerckt, bij Minne Aarnts slotmaker als huirder bewoontde selfs hovingede huisinghe van Jan Hessels Schouwenburghprof Mattheus huisinge, althans bij de heere Witzig bewoontsampt de Vismerckt ofte het gemene Diept36 st en 12 pJohannes Balk medicius doctor alhier180 gg31-12-1675
227rReiner Anskestot Tzum, geautoriseerde curator over w Sibren Harkes weeskinderen en tot profijt van de selvegerechte helft van halve pm landts met de aan part van de huisinge en watermole cum numexistot Salvardt, althans bij Anne Eelkes gebruiktde treckweghGerlof Sipkes gebruikte landenSybe PoppesTjepkes Rinties AbbemaMeink Jans wed w Dirck Ankes tot Tzum200 cg4-2-1676
227vGerlof Sipkeshuisman tot Salvert onder d Uitbuirte van Franekerses pm greidlandtgelegen tot Salvertde heerewechGlintra, rad ordenaris hove provinciePoppe Lamberts ervende cooper selveJouke Hoites Beima, burger binnen Harlingenyder pm 84 gg4-2-1676
228rDirck HobbestimmermanTrijntie Arentsgerechte derde pardt huisinge, achterbouwinge en ledige plaatse met put en gemakwesterhoeck van de Snobbsteeghet kerkhofde voornoemde steeghhet DieptHijltie Pyters en Ebeltie Tjepkes Abbema, echtelieden, hij is coopman250 gg4-2-1676
228vDirck HobbestimmermanTrijntie Arents dochtertwee darde parten huisinge, waar Hijlke Pijters coopman en Ebeltie Tjepkes Abbema de resterende darde part, door en door toebehoortop t Coudall, strekkende van voren tot aen het kerckhof, bij Pijter Lombar als huirder bewoon en gebruikthet kerkhofDoede Monseshet Diept en de gemene straat1 ggJacobus Schotanus, predicant tot Edens500 gg4-2-1676
229rPopke Luitiens Roorda en Thomas Hiddescoopliedenc.u.huisinge, leedige plaats ten zuiden en westenop de Vijverstraadt, tegenwoordig bij Pijter Croll cu als huirders bewoont en gebruikt wordendeDirck Baukesde gemene straatde vercoopersDuco Martena van Burmania, olde grietman van Wimbritseradeel en mevrouw Edserda van Luckema, echtelieden tot IJsbrechtum543 gg4-2-1676
230rThomas Hiddeshuisingeop de zuidcandt van de SchilbankDoede EelkesDirck Baukes24 stDirck Hobbes, timmerman161 gg4-2-1676
230vSaakle Sappesc.u.huisingeop de Schilbankschipper Jan Fransende VossegadtsteeghvrijBauke Jans Kiestra, cu215 gg met een rijxdaalder op de coop18-2-1676
231rClaas Gerlofsmr smidtheerlijke huisinge en hovingeop de Noordermolenstraatde gemene straatJan Hendrixds Clamerhds Goltzius33 stJan en Jarigh Martens350 gg25 -2-1676
231vClaas Resnerischipperhuisinge, met het mede gebruik van de steegh leggende ten oostengelegen bij de Leuwarder Pijpede erfgenamen van Wierd HitjesGriet AlbertsvrijNicolaus Winsemius, bode 's hofs van Frieslandt en geautoriseerde curator van Trijntie Jans Tijbes crediteuren760 gg en 7 st25-2-1676
232rAgge Jelles Reinaldamr silversmid en burger hopmanc.u.huisinge, keuken en leedige plaatse met back en gemackop d'HoogstraatHessel Hiddes Fopmawijlen Rixtie Schickx erven28 stAafke Johannis Ens wed w bijsitter Tjeerd Jetses tot Welsrijp625 gg25-2-1676
232vAbraham d'GrauwprofessorRixtia Doumahalve huisinge, hovinge en plantagieop de CoornmerktJacob BumaHette Jacobs in haar aangecochte huisingehet Diept33 stdr Vinandus Cup450 gg25-2-1676
233rAmos Eijsesexecuteur huisinge, en koemelkeri, met de steegh ten westenop de Dijckstraadtt bolwerckMaijke Johannis Paulus weduweburgemeester Kiestrade gemene straat28 stWijbren Rienx, voor vijf achte parts, Geretske Rienx echtewijf van Hindrick Douwes mr timmerman tot Welsrijp, ... voor een achtste part Wopke Rienx bij Kingmatill, mede voor een achte part Sinke Rienx, huisvrouw van Sijds Gerbens, Snequer schipper380 gg3-3-1676
233vAbraham d'Grauwmatheseos professor in de universiteit alhierheerlijke huisinge en hovinget goudsteck genaemtJanke Jarichsd' vercooper36 std' heer Alema tot Bolswart residerende870 gg,17-3-1676
234rWolter Wolters Leij-holdt, gesworen drager Jacob Wolters Leuholt schoenmaker en Pijter Kercq mr cleermakerhuisinge, loodse en ledige plaatse met put en backop t zuid van d'Heere GrachtAlbert Alberts mr pottebakkerd' doopsgesinde gemeintevrijJacob Claasen winckelier250 gg7-4-1676
234vHindrik Nautac.u.huisingeop de SuipmercktDirck Dirksen schoenmakerhet DieptPijter Tijtes14 stAntie Halfweer cum marito gesterckt370 gg10-3-1676
235rAntie Claaseslaatse wed van w Jan Jansen Scholtendwarshuisaan de noordzijde van het DieptSijbrandt Lamberts ervenBote Jansenop alle eerste maij dagen aan de ontvanger van de geestelijke goederen alhier, als dan sijnde me 13 gg en 14 st tot een euwigge grondtpachtTettie Puali wed w Steven Jansen78 cg17-3-1676
235vJacob Minxtot AchlumAadt Aukesgreidlandt, 5 1/2 pmtot Lankum Hylke Pyters landenHylke Pyters landen en de slachte dijk medeVerhellJan Aukes tot Winsum89 gg17-3-1676
235vClaas Jansenmr gortmakeraan part ofte het voorste end van t langhuis en de ledige plaatsetot Salwert aan de Treckwechgemelde trekwechSteffen Goitsesd' opvaartJan TjeerdtsRuird Sijbes cu100 gg21-4-1676
236rHette JacobsburgerNeeltie Sijdtses, dochterheerlijke huisinge, hovinge, schuireop d olde Coornmercktde gemene straadtde huisinge bij wijlen Willem Jansen naegelaten, waarvan d' professor d' Grauw d' eerste helfte heeft aangecochtRomke Wijbrens het hof van wijlen vrou Botnia33 stdr Vinandus Cup800 gg17-3-1676
236rSicke Tjallingh Andlaleuwarder treckschipperc.u.schuire met een erf, sampt vrije steegh ten noorden van d' coopersde coopers echteluidend' vercoper selfJan IJsaks huisingevrijSaakle Lieuwes Nauta, mr glaasmaaker en vroedtsman189 cg21-4-1676
236vJetse DirckxbezemmaakerCathearina Willemshuisinge, loodsinge en leedige plaatseop de Vijverstraat aen de AcademieJacob WijtsesVoorstraathet stadtsbolwerckClaas Tjebbes weduweaan de stadt Franequer 28 st, en aan de succesoren van Claas Pijters calkbrander met 14 st,noch aen de stadt Franequer belast met 8 1/2 jaarlijkse renteAlger Claasen Mensma, mr goldsmit binnen Leeuwarden100 gg 17 -3- 1676
236vBaucke Jans Kiestramr metselaerhalve huisingein t Nieuwe Hofcandidatus Wiglama ervenPijbe Pijbes1 ggThomas Hiddes, cu140 cg7-4-1676
237rSijmon d' Weinburger en vroedtsmanhuisinge, schuire en achter erf op de westcandt van t Godts Akker daer de Swarte Waterhont uithangtSaakle Lieuwes Nauta binnen SneecqGerben Douwes distillateur16 stAbraham Clarik, coopman tot Harlingen, voor de eene, Sijdske Claasen wed w Freerck Aukes voor d' andere helfte881 gg7-4-1676
237rJohan VerhelgerechtsscholtGellia Molwelgeboude schuirachter t HofDuco Douwesgemene straatPijter CornelisvrijGrietie Waltes, laest weduwe van w Lieuwe Clasen177 gg21-4-1676
237vSimon de Weinstuck greidlandt, groodt omtrent 2 pmde hereweghde here vercoperde heer Burmania landenjonkheer Frans van Eminga, residerende tot een state te Halhumijder pm voor 25 gg21-4-1676
237vGeert Lieuwes en Thomas Hiddesc.u.huisinge en loodseClaes Scheltie als gebruickervrijFredericus Alema, gecommiteerde de admiraliteit en burger der stede Bolswardt, als man en voogdt over Catharina van Mellinga sijn echte huisvrou280 gg 21-4-1676
238rHendrich Johannismr metselaerhuisingeKrijn Krijnsen ende caetsbaent gemene Diephet bolwerckhet bolwerck1 ggSipcke Sijgers, mr smidt op t Bildt50 cg21-4-1676
238rClaes Miggchiels en Marten Pijtersc.u.stuk landt, groodt 8 pm en drie enigen soo bou als greid in drie stukken gelegende vercopers landenheer BoumaniaFreerck koemelkerjonkheer Frans van Eminga148 gg en 7 st21-4-1676
238vClaes Miggchiels en Marten Pijtersc.u.stuk landt, groodt drie pmde stadtslandende stadtslandenBourmaniade stadtslandenjonkheer Frans van Eminga112 gg21-4-1676
238vClaes Miggchiels en Marten Pijtersc.u.half pm lants, twee jaren huisingeburgemeester SchotanusLankumerlandenScheltinga ervenjr Frans van Emingaijder pondte voro de summa van 140 gg21-4-1676
239rClaes Miggchiels en Marten Pijtersc.u.anderhalf pm lants, met 2 jaar huisde vercopers vercochte landende vercopers vercochte landenBourmania landende vercopers vercochte landenjr Frans van Emingaijder pondte voor de summa van 115 gg21-4-1676
239vJoucke Willems en Thomas Hiddesc.u.heerlick terp, groodt elf pmbij de wedu Rintie Tiepckes Abbema en Jacobus Tiessema gebruickt, 2 jaren in huiringe, doch vrij van huiringejr Frans van Emingaijder pondt voor de summa van 214 gg21-4-1676
239vJoucke Willems en Thomas Hiddesc.u.stuck los greidtlandt groodt ongeveer elf pmbij Haringh Juriens en Jan Hajes gebruickt, 2 jaren in huiringejr Frans van Emingaijder pondt voor de suma van 143 gg21-4-1676
240rAgge Andries Bruniaold burgemeester en coopmanFocko Clasen Boucamphuisinge en twee stucken greidlandt, groodt een en drie quarter pmwordende gebruickt bij de weduwe van Rintie Tiepckes Abbema, cs gebruickt, 2 jaren in huiringejr Frans van Emingaijder pondten voor 89 gg21-4-1676
240rAlef Sipckesmr smidtstuk los greidlandt groot ongeveer vier pmwordende gebruickt althans bij Pijter Eesges, 1 jaar in huiringejr Frans van Emingaijder pondte voor de summa van 119 gg21-4-1676
240vBote Yinsestot Lieuwardthuisinge en schuirebij de Donjumer PiepJan Murcxgemene straedtWijbe Feickes3 stHendrick Jansen, trekschipper300 gg5-5-1676
240vClaes Bauckesmr slotmakerHetsche Tiercxsevende part huisingeop de Dijck, bij Epe Bauckes bewoont14 stJeltie Bauckes, huisvrou van Hendrik Lucasen100 cg met een dubbele ducaat5-5-1676
241rJan Claasen d' Bakkermede regerende burgemeester der stadt franekerc.u.ten oosten van de proclamanten hovinge, aan de noordcandt van d'stadtswerkenvrijClaas Hendrix, portier van de Noorderpoordt80 cg27-6-1676
241rClaas JansengortmakerBatie Dirxtuin, bezwaert met een jare huir op t oost buiten Franekerde treckweghde vercoopersde coopers de vercoopersDuco Martena van Burmania, olde grietman van Wimbritseradeel en vrou Eduarda van Juckama40 gg24-11-1676
241vYme Sjoerdtsvrijgesel, wonende tot Pieterbierumgglu gaande uit de huisingeen hovingebuiten 't oost van Franequer aan de Treckwegh, bij Agge Foppes Hinxteman cu bewoont wordendeDuco Martens van Burmania23 cg24-11-1676
241vIme Sjoerdtsreidtlandtbuiten 't oost van Franequer aan de Treckwegh, bij Agge Foppes Hinxteman cu als huirder gebruicktde treckweghcoopersde vercoopersde vercoopersDuco Martena van Burmania64 gg27-6-1676
242rMatthijs Idsinga, secretaris van Barradeel en Hendrikie van Loo, echtelieden tot Harlingen23 pm als boulandtop Salvarda buiten, gelegen aan verscheiden stuckenSioucke Pijters, ontfanger tot Tzumcolonel KingmaSioucke Pijters, ontfanger tot Tzumde heere weghAnna Aurelia Verhell54 gg en11 st23-6-1676
242vJurien Clasen Fonteinechtelieden wonende binnen HarlingenAlie Pijters de Adamewige rente, gaende jaerlicx tot 22 cg en 8 st uit de zategelegen op Jurem, toebehorende de erfgenamen van wijlden de heer secretaris binnen Zutphen, althans bij Ijpe Johannes als meijer gebruicktheren arme voogden470 cg14-7-1676
242vReiner Clasen Fonteinechtelieden wonende binnen HarlingenYbeltie Pijters Hoogstraewige rente, gaende jaerlicx tot 14 cg uit de zategelegen tot Doijen, vanaf heer burgemeester Gerolsma eijgenaer is, pro quota, althans bij Pijter Idses gebruicktarme voogden492 cg14-7-1676
243rJan Bartholomeusmr knoopmakerc.u.huisinge, schuireop d' Schilbankprofessor Mathaus seniorSijpke Jelles ervenhet Diept20 stBeitske Jans, huisvrouw van Jan Jacobs mr hoedemaaker tot Leuwarden280 gg en 7 st14-7-1676
243rFrerick Rinseskoemelcker en burgerheerlijke huisinge, schuire en koemelkerieop de Greide, tegenwoordig bij den coper als huirder gebruict werdendeClasens bewoonde huisingeLou Lous bewoonde huisingede gemene straet24 stTaecke Pijters, huisman tot Peins400 gg15-9-1676
243vCornelis EvertsvroetsmanJapke Douwesvijf pondten lants, althans bij Jan Swert gebruicktjr Frans van Eminga550 gg1-12-1676
243vJohanna Wubbenaphilosoof professorRixtia Domentskamers, schuire en hovingeachter de heer Verhels plaets en streckende daer van daen recht uit tot aen de muir van d' Academische tuinde lantschapstuinde vercopersde copers de heer Verhelvrijprofessor Philippus Mattheus senior300 gg17-11-1676
244rFocko Clasen Boucamp en Beernd Poppes Salwardakooplieden, als voorstanders van de flaemsche doopsgesinde alhier28 st grondpacht gaende uit de huisinge bij wijlen Pijter Clasen moutmaker nagelatenop de Noordermolenstraedt25 cg en 4 st8-12-1676
244rGatse LollesgraencoperBrechtie Pijtershuisinge, hovinge, en achterhuijsop de oude Coornmerck (alwaar de roode hondt op de uitstaend stock staet)Jan Hendricx, mr wewerde vroedtman SchellingavrijAbraham Jansen mr linnenwever, cum socijs620 gg20-12-1676
244vEsge AlefsDeucke Jelleshuijsinge, schuijre en hovingem met een halve steegh ten suijden van de huijsingePatercelistraet ('t Eilantje)Wibrandt Doedesde huijsinge van wijlen Crols erfgenamen14 stPijter Roelifs, vrij gesel, doch met last en approbatie van sijn vader Heijn Jellis155 gg8-12-1676
244vHijlcke Pijterscoopman28 st jaarlijxe grondtpacht, gaende uit de huisinge van w Jarich Rinses erfgenamen, althans bij Haentie Jans bewoontop 't Coudalde heren armevoogden25 cg, 1 st19-1-1677
245rSipckeshuisman tot Salwardt24 st jaerlicxe grontpagt gaende uit de huisstedestaende en gelegen op 't oost buiten Franeker, aen de noordercant van den Treckwech, bij Claes Jansen gortmaker bewoontjr. Duco Martena van Burmania, olde grietman over Wimbritseradeel17 gg2-1-1677
245vMen laeteen goedt welgelegen huis hofin de Schoolsteegh, althans bij de weduwe van de executeur Reiner Hendricx bewoont9-3-1677
245vTeunis Reinertswonende in den dorpe Tzum10 gg jaarlixe ewige renthe, gaende uit de gronden, waer Sijbe Agges, kalck oven, hofh huisop t Fliedt binnen dezer stedejr. Duco Martena van Bourmania150 gg, 7 st2-2-1677
246rSamuel ArceriusGeeske Copershuisinge, loodtse en ledige plaets cum omnibus annexisop de hoeck van de Naeuwe SteeghYpe Pijters mr backerYdtie Beerndts weduwe36 st1018 gg, 8 st 8 p2-2-1677
247rMen laetheerlick welgelegen huis, plaets, achterkeuken sampt put en back, althans bewoont bij Jacop Wallesop de SchilbankMarritien JansPeerck Lammertst Diep9-3-1677
247rMen laetgoedt welgelegen huis, met put en back sampt uitganck op de plaets ter sijden, althans bewoondt bij Hans Jenter soldaetAntie JouckesSijbren Jacopsvrij9-3-1677
247rMen laetwelgelegen huisstedeop 't noord van de Dijckstrate, bewoont bij de weduwe van wijlen Eelcke Cornelis, mr boeckbinderde lutenant Warmoldus BusTrijntie Willems Langwolt28 st9-3-1677
247vMarten Pijtersmr gortmakerhuisinge, plaets en hovingetegen over t Godts AckerJansen mr cuperde straetde triviale school ende scheidsloodtvercopers in qualiteit18 stdr Sibrandus Begghius, cum socius, als gecommiteerde van wijlen Pijter Jorit900 gg16-2-1677
248vSijdtsche Clasesweduwe w Freerck Auckeshuijsinge, schuire end ledige plaetsop de westkant van t GodtsackerPijter Jansen mr timmermanHijlcke Jelles25 stde erfgenamen van wijlen Claes Riencx, in leven tiggelaer tot Ongabuer724 gg2-2-1677
248vSijdts Harmensmr schoenmakerc.u.huisinge cum omnibus annexis annexisop Godtsackerde gemene straetde triviale schole en scheidsloodt tusschen beidenPijter Jansen mr timmerman18 stw Pijter Joris Pijbren crediteuren441 gg, 7 st en schadeloos geld19-1-1677
249rAndrijs Tiallinghsc.u.huisinge en schuire, met het mede gebruick van een vrije steighop de SchilbanckSijbont Auckesvroedtsman Pijbe Hendricx24 stAbram Jansen, mr linneweever, cum soijs252 gg en 14 st2-2-1677
251vMarten JansenDoetie Douweshuisinget zuid van de Schilbanckd ontfanger Jorrit BruniaClaes Coens erven12 stEeschke Johannis, weduwe w Claes Gerbens157 gg, 4 st9-3-1677
252rRutger Lodewicxmr linneweeverAntie Harmenshuisingebij de Donjumer PiepAnske PijtersOtto Sijbes Salwada6 stTierck Hendricx Bangka, coopman binnen Lw75 gg9-3-1677
252vTiepcke Tierdscoopman, burgerhuisinge, kamer, loodse sampt medegebruick van den ledige plaatse en steigh ten westenin de Schoolsteijgsde kinderen en erfgenamen van Tied Hinnesde triviale schoole4 stAntie Jarichs, wed w Tobias Harmens102 gg, 9 st23-3-1677
253rEybe Aggesolde burger hopmanhuisinge, schuijre en hovinge, met het Campckede copers selfe en de heer burgemeester Geroltsma weduwede heer secretaris Kaldenbach en de coper selfsde Bolswaerder Vaartde heer secretaris KaldenbachvrijAat Sybrens, wege wijlen Sioerd Hiddes tot Worcum430 cg met nog 3 rijxdaelders voor de vercopers kinderen over de coop23-3-1677
254vJohannes Wubbenaphilosphie professorRixtie Domasachterhuisinge en twee bovenkamerop de Viesmerck, achter de Heer Verhel plaetsde heer vercoper Matheusde heer vercoper Matheusde heer Verhel plaetsPhilippus Matheus med dr en professor85 cg30-3-1677
255rPijbe Hendricxvroedtsman, ende winckeliersTrijntie Doedesseste part huisinge, loodsinge en hovinge sampt schuirebij de coopers selfs bewoont ende gebruickt wordendeClaes Michiels bewoonde huisingeYpe Pijters koeckebackerDoecke Monses burger coopman450 cg30-3-1677
256rJohannes Wubbenaphilosophie professor primariusRixtia Domanshuijsinge, hovingeop de Vismerckde Academiede heer cooperhet nieuwe weeshuishet binnen dieptvrijArnoudt van Lelienburg en juffrouw Helena Walruchem [Arnoldus van Lekenberg en Helena Walrichs]2050 cg11-5-1677
258rWijtze Gerbenswonende tot BlessumJuske Rienckxhalve huisinge, en bij de weduwe van w Pyter Alberts bewoont, die de andere helfte toebehoirdt ende gebruicktop het Godts AckerReinicus Westrads pastor Teio Fockens14 stJan Oenes tot Jellum151 gg, 5 st18-5-1677
258vArnoldus Dronrijpmr boeckebinderPopckien Pijtershalve huisinge en hovinge, waervan Bartoldus Schuiringa curator over Willem Jansens kinderen de andere helfte toebehoordtop de Coornmeerck Jacobus Buma predicantHette Jacobs cuhet binnen diept4 gg, voor het geheel aen de erfgenaemen van Antie Douwes Allinga ende alsoor voor de vercopers met 2 gg, voorts aen de arme voogden 33 st jaerlicxe grondpachtAbraham de Ezau Mattheus professor ordinaris inde universiteit alhier, ende Rixtia Dongha350 gg25-5-1677
259rClaes Frericx Braemechtel binnen HarlingenRuierke Jacops van Deersumzate end landen,groodt ongeveerlijck 54 pmten oosten dese stadtJohannes Ennema, nomino uxoris, beneffens de wegh naer Tzumjr Pijter van Walta erfgenamendeses stadts geestelijcke landen, beneffens Reinse Rinsesde Lieuwerder vaerdt, beneffens pan en stuck werckJohannes Hoijes100 gg29-6-1677
259vEttie Gerritsweduwe w Pyter Hinneshuijsinge, keucken en hovinge met een vrije steijgh ten westen, bij copers selfs bewoontop de Dijckstraetde heer burgemeester Haeitse Epes KiestraJan Fevre mr koordewercker28 stHarmen Sijmens Mostart562 gg6-7-1677
260rDouwe Andriesmr baeckerDieucke Poulushuisinge, loodse en ledige plaetse, sampt het vrije mede gebruijck van den steijgh ten oostenop de Dijckstraetde heer rekenmeijster dr Henricus Schotanus Ó StarringaGerrit Thonis32 st, de heer Starringa heeft een vrije water lossinge over de ledige plaets, bij de muijr langs Arjan Sijbens Haags schipper en Entie Piers, echtelieden burgers200 gg met een rijxdaelder20-7-1677
260vClaes Freercx Braemcoopman burger binnen Harlingengerechte helfte van ongeverlijck een en dartig pondematen lantstusschen de Leuwarder Vaert ende Tjommer Rijdwech ten oosten van voornoemde stadt // waer van de cooper nu onlangs de andere gerechte helfte door en door van Johannes Haijes heeft gecocht, het Hoog Bildt genaemtYda van Baard wed w de heer burgemeester Idsardt van Gerolsma, voor haer selfs en als moeder en voorstander over haer dochter bij gedachte haer wijlen man1400 gg3-8-1677
261 rJouhk Douwes, en Sijdes Gerbens veerschipper van Franequer op Sneeckwinckelier31 gg ewige rente gaende uit de gronden alwaerde pontementen op staetbuiten het oost van dese stadt, tusschen vijf en seven huisen tegenwoordig bij de erfgenamen van wijlen Cornelis clasen gebruijckt als erfpachtersJohannes Haijes302 gg14-9-1677
261vMen laetheerlick welgelegen huisinge, bestaende in een voor en achter huis sampt plaets tusschen beiden, althans bij de coopman Tiepcke Teerts bewoontop het CoudallRimert Inses erfgenaemende vroedtsman Egbert Jansenvrij2-11-1677
261vMen laetheerlijcke huisingeop het noord van het CoudallJancke Piers2-11-1677
262rMarten Pijtersmr backerGeiske Pytershuijsinge, schuire, hovinge met de boomen en plangieop de Schilbanckde huisinge van Obbe SibrantsEgbert Tieerts mutsmaker, althans bij Sicce Reiners slachter cu als huirders bewoont24 stBernhardus Sullenius jvd dr en regerende burgemeester150 cg9-11-1677
262vBauke Jans Kiestraburger faandrick en mr metselaerc.u.huisinge, loodse en plaatseop de Schilbanck, ten noorden van het DieptHendrick Minnes mr backerde huisinge van de olde burgemeester Harmen Jacobs Gyzade Academie32 st Lammert Jansen, coopmans bode van Leuwarden op Hollant150 gg16-11-1677
263rBaucke Jans Kiestraburger faendrick en mr metselaeranderhalve camerop het Nieuwe WerckKaldenbachHarmen Mosterdtde coopervrijJohannes Wullena, philosophie professor55 cg16-11-1677
263vTrijntie Heresweduw w Albert Tieteshuisingeop de noord wester hoeck van de Schoolsteeghde huisinge van de gerechts bode Hein Ariaenshet kerckhof4 stLuijtske Houck en Jeltie Hinnes, jonge d'echtelieden,al te samen in haer eijgen saken agerende300 gg30-11-1677
264rJohannes Wubbenaphilosophia professor primariusRixtie Domanhuisinge en plaetske, tegenwoordig bij Daniel van Enna mr kleermaecker cu bewoont als huirder op de Vismerckde cooper cude heer professor Mattheus seniorde cooper cude gemeene straetvrijdr Johannes Verhel, advocat voor den hove van Frieslant en gewesene rechtshalter der Friesse regimenten, als vader en voorstander van mijn kinderen bij w Jeltie Mols in echte verweckt255 cg30-11-1677
264vMarten Pijtersmr gortmaeckerc.u.huisinge, schuire, hovinge, en ledige plaetsop het Gods Ackerde echtelieden coopershet Dieptde vercooper18 stPijter Jansen, mr timmerman500 gg7-12-1677
264vCornelis Willemsburgemeesterhuijsingeop de hoek van de Nauwe Steighde gemeene stretYpe BackerYsbrandt Rijcx36 stGesie Copers weduwe w Samuel Acerius1018 gg, 8 st 8 p7-12-1677
265rUpcke Gerlofsmr backerLijsbet Oeneshuiijsinge bij de NoorderpoortJacob Jacques wagemakerde gemene straedtCornelis Sijsbert molener28 stGerrit Tiercx, mr backer700 gg14-12-1677
265vHarmen Jacopsdockumer schipperdardepart huijsingeop Godts ackerde coopman Piecke Simens ervenhet bolwerckhet Dieptde coopman Jacop IJsacx erven7 stAntie Jarichs, wed w Thobias Harmens135 gg14-12-1677
266rWybe Hettesc.u.hovingebij de Vossegats steeghhet bolwerckde arme camers en steeghAaltje Wijtses ervens huisinge2 zilveren ducatonsJacobus Doitsma, academie sedell15 cg, 15 st21-12-1677
266rJacob Dircksenmr lijndraijerc.u.schuijre met een vrije gang door de huisinge ten westen door de steijgh tot aen de Dijckstraet toein de ooster Ravelijnde vercopersde copers lijnbaanRoelof Abeende copers lijnbaan28 stPopcke Luitiens Roorda en Isaac Jacobs, beide cooplieden57 gg 21-12-1677
266vMeijnert Wijbrantsc.u.huisinge en de schuire cum omnibus annexisaen de Olde Coornmerckhet gemene dieptde huisinge van de mede vercoper Arnoldus DronrijpRomcke Wijbrants kistmaeckerde hovinge van wijlen Foockel van Botnia33 stJacob Claesen, mr backer, cum socijs500 gg21-12-1677
267rJan Hessels Schouwwenburghwaeghmeesterc.u.huisingeop de Schilbanckde huisinge van Bote JansenFolckert Sybes schoenmaeckerhet DieptvrijRoeleff Poulus, schuitevoerder op 1 fluit, cs150 gg18-1-1678
267rSyts Harmensmr schoenmakerc.u.huisinge cum omnibus annexisop t CoudalFeijkhet binnen dieptDouwe Haenties2 gg en een schellinghTrijntie Pijters, huisvrouw van Jan Douwes en met deselve gesterckt400 gg, 14 st en 8 p1-2-1678
267vTiallingh Nijstenburger coopmanc.u.huisinge en ledige plaetseop de hoek van de Kleine Steighde gemelde steighde hopman Hessel Hendricx28 st aen de pastor Fabritius tot MijnaemAndries Rinties, mr cleermaecker46 cg8-2-1678
268rRomcke Jansmr pottebackerc.u.huisinge en achterkeuken sampt hovinge,bij de Donjumer PijpWijbe Taeckes ervenhet diepttwee camers van de vercopersDouwe Wybrens weduwevrijAntie Douwes, wed w Dirck Wilties, in leven coopman300 gg8-2-1678
268vMen laetheerlicke huisinge en loodtse, met een regenwaters back en vrije steegh ten zuidenop de OostermolenstraetJohannes Tiesma ervende coopman Boucamp8-2-1678
268vMen laeteen heerlick huis, back oven en achtererfover het Eilantiede huisinge van Jan Jansen treckschipperde huisinge van de pastor Regnerus28 st8-2-1678
268vMen laetheerlcik hof oft tuin, sampt bomen en plantagienop de Schilbanck, achter het old Proevenhuishet bolwerckde ontfanger Bruniade executeur Amos Eijsesvrij8-2-1678
269rHijlcke Pijterscoopmanc.u.gerechte zevende part huisinge, schuijre en peerdestalling, met back gemack en ledige plaetse sampt het mede gebruijck van de put en den steijgh ten noorden naer het dieptop den nieuwen dijckstraet, daer de vergulden roskam uithangtgemelde Dijkstraetde straet nae het Gods ackerde heer colonel J van Kingmade burgemeester Kiestra12 stde procereur Livius Wigersma, procereur en Antie Bauckes200 cg12-4-1678
270rMaria Pijbengawed w professor Johannes Lhomsideshuisinge, hovingenten zuidoosten van t kerkhofhuisinge van professor Arnoldusde huisinge van pastor Halfweervrijerfgenamen van w de professor Christianus Scotanus van Starringa777 cg19-4-1678
270vFrouckien Gatseswed w Pijter Sijmens Weinstuck greijdlants, groot 5 pmop het noordwest van FranekerEpo Ritskesde heere Scheltinga oft des selfs ervenjr Gerholt van JuckemaNicolaus Heinema, cand min, mediate erfgenamen van Augustus Heinema ende Auckien Dircx Itardayder pm voor100 cg26-4-1678
271rAgge Andries Bruniaold burgemeesterTeeske Hanses Walperthuisinge, met het mede gebruijck van de putop de nieuwen Dijck ten zuidende huisinge van mr Adam Hednricx na aengecochtDouwe Bockes huisinge12 stAntie Halderbergh, wed Hendrik Spaahoeck86 gg, 7 st10-5-1678
271vAdam Hendricxmr metselaerc.u.huisingeop de zuijdcant van de Dijckde stadts vestingeDouwe Pytters, assistent van deze academiede olde burgemeester A BruniavrijAntie Halderbergh75 gg, 7 st7-6-1678
272rHidde Dircxtot Welsrijpc.u.darde part ofte het midden van het langhhuistot Salvardt aen de TreckwechAene eelckesClaas Jansen10 stSteffen Hoijtiens tot Salwert50 gg14-6-1678
272vMen laethuisinge, loodts en achtererf put ende backop de Dijckstraet, bij Ide Gerrits cu althans bewoontde straet en vaertde straet en vaert6 stde erfgenaemen van wijlen Wopke Ates ende Rinck Hommes in tijden echtelieden27-9-1678
273rGeesie Coperswed w Samuel Arensius, in leven boeck handelaerhuisinge, hovinge en loodtsop de hoek van de Nauwwe SteighYpe Pijters mr backer cuYsbrandt Rijcx weduwe36 st1018 gg27-9-1678
273vLammert Dircx en Ofcke Jansbeiden burgers binnen Leeuwardenstuck greidlandt, de Mieden genaamt, 15 pm, bij Dirck Hessels althans gebruicktDuco Martena van BourmaniaDuco Martena van BourmaniaRodenburchde erfgenamen van jr Heermajr Tiallingh van Camstraijder pm voor 45 gg, 14 st, in geheel 682 gg3-10-1678
273vPijbe HendrixvroedtsmanTrijntie Doedeshalve huisinge, bij deselve bewoonttegenover de Waeghvrijdr Daniel van der Leij, vroetsman binnen Sneeck1050 gg22-11-1678
274rde erfgenamen van w Jan Claesen de Backer, in leven burgemeijster der stadt FJancke Rommertshuisingeop de zuidcant van t Coudal, streckende van daer zuidwaerts tot aen t kerkhofWatse Watses weduweTied Hinnesde gemeene straetvrijTrijntie Wilckes cs kinderen van w Jetscke Lammerts, wed w de vroetsman Wilco Jogghums1075 gg en 7 st6-12-1678
274vSibbe Clasenblauferwerc.u.huisingeachter de Stadsbutterwaagh op de Schilcampende sloodthet dieptwaaghmeester en herbergier TeunisvrijJelle Jelles, timmermansgesel, woonachtig tot Amsterdam in Hollandt, zuiver selve erfgenaem van Margrietie Hendricx, in leven laetste huisvrou van Sibbe Clasen, blauferwer250 gg13-12-1678
275rBaucke Jans Kiestraburger faendrichRinscke Gerritswandelcoop van huisingein de Kerckstraedtde huisinge van wijlen professor CloppenburchIdts Ydes huisingede Voorstraet35 st, waarvan Baucke cu 28 st, en 7 st bij de pastor Dronrijp zullen van voortaen worden betaeltin wandelcoop becomen van pastore Bernhard us Dronrijp cu voor huijsinge staende mede aldaer, hebbende huijsinge van de heer Cloppenburch ten zuiden en van wijlden de heer burgemeester Gerolsma ten noorden belast met 27 jaerlicxe grondtpacht7-2-1679
275vBernardus Dronrijpverbi divini minister, ten dorpe Arum Martien Arents Zittertwandelcoop huisingeKerckstraetde huisinge van de heer Cloppenburchde huisinge van wijlen de heer burgemeester Gerolsma27 stin wandelcoop becomen van Baucke Jans Kiestra burger hopman voor huisinge, hebbende ten oosten Ids Ide huisinge en zuiden de huisinge van wijlen de professor Cloppenburgh, ten noorden de voornoemde straedt, belast met 35 st jaerlixe grontpacht waervan voor Baucke cu 28 st en 7 st bij de pastor Dronrijp zullen van nu voortaen worden betaelt7-2-1679
276rSijbe Aggesbed. HopmanTieeske Aggesheerlicke huisinge, schuijre, koemelckereie, pan en kalckwerck, tuijne, met eijgendom gront groot 1 pm, waar vijf huizen op staanop het oost van FranekerClaes Freercx BraemClaes Freercx BraemClaes Freercx Braem8 ggItie Dircx wed w de ontfanger Brunia600 gg7-2-1679
276vAlef Sipkesmr smidtc.u.2 1/2 boulandt met weidt besaijt tot profijt vd coopersuijdcant van de Bierumer Rijdweghde vrouwe vercopersede vrouwe vercopersede vrouwe vercopersevrijmevrouw Helena van Burmania57 gg, 7 st yder pm14-2-1679
277vEgbert Jansenburger en vroetsman5 pm landt, waar van 4 pm greijde en 1 pm haver stoppesuidsijde van de Sexbierumer Rijdwechvoornoemde dijkHelena van Burmania wed Buwaldayder pm 60 gg 14-2-1679
278rRuurdt Lieuwestot Schalsumc.u.2 pm boulandtsuidsijde van de Sexbierumer Rijdwechde coper selvede executeur Gerrit Jansende executeur Gerrit JansenvrijHelena van Burmania wed Buwaldayder pm 55 gg, 9 st14-2-1679
278rJan Jacobshuisman tot Donjumgreijdtlandt 2 pm, met het huiske daerop staendesuydsyde Sexbierumer Rijdwechvercopersede rijdwegvercopersevrou Burmaniayder pm 80 gg14-2-1679
279rPals Harckeshuisman op Riewal, voorstander van sijn dochters Doed en Tiets Palsisboulandt 2 pmsuijdsijde Sexbierumer Rijdwechden algemene vaertSybe AllertsHelena van Burmania wed Buwaldaider pm 90 gg14-2-1679
279rGerrit Jansenexecuteur van F deelc.u.boulandt 1/2 pmnoordkant Sexbierumer Rijdwechechtelieden coopersJacob WybrensHelena van Burmania wed Buwaldayder pm 61 gg, 7 st14-2-1679
279vSijbe Allertswoonachtig tot Donjumcu, vrijgesel5 pm boulandtnoordkant Sexbierumer Rijdwechvoornoemde rijdwechJan Jacobvrou Helena van Burmaniayder pm 75 gg14-2-1679
280vSioerdt Jeppesburger sergeantJancke Janshuisinge,Coudal, bij Freerk Jelle mr backer bewoontdoor de coper bewoonde huisingeJarich Douwesde gemene straetvroetsman Pybe Hendricx1020 gg en nog vijf halve rijxdaelders28-2-1679
281rRinse Rinsesc.u.huisinge en schuirebij de Dongjumer PijpJan Murcx, treckschipperde gemene straetde pottebackerei van Wybe Feickes3 stJelles Buwer, met consent en approbatie van Hiltie Heres wed w Bote Rinses in leven gortmaecker alhier160 gg14-3-1679
281vAndries Wybes en Buwe Buwes, mr backercoopmanheerlicke huisinge, hovinge, mouterei en schuirbij de Douwe Ages Pype op de WestermolenstraatTiepcke HarmensJurien Ypkes huisinge en plaetsde huisinge van burgemeester Kiestra14 stHarcke Jans en Hilbrant Jans in de dorpe Witmarsum woonachtig, cs, erfgenamen van w Jancke Jans wed w Harmen Jansen brouwer330 gg14-3-1679
282rAte JohannescoopmanTrijntie Dircxheerlicke huisinge, backerei, schuire en hovinge en met een steegh ten zuidenOude Coornmerckde gemene straet en DieptArnoldus DronrijpRomckeWijberens33 stMeijnert Wijberens, boelgoedsroeper380 gg21-3-1679
282vJan Poulusburgerc.u.huisinge en hovingePaterselijstraetAlbert Alberts pottebackerpastor Bechiusde gemene vaertTrijntie HilariusPyter Poulus, cs,200 gg en 10 cg21-3-1679
283rMen laetnieuw geboude huisinge, schuire met vijf toegangen op de Slachtedijk ten zuidenstaende en gelegen aen Westerzijl4-4-1679
283vPhilippus Lucas en Johannes Scheltemaburger en mr brouwerc.u.wandelcoop van 6 pm greidlantbuiten de Noorderpoortde burgemeester JJ Brouwers wed en ervenSicco Tiallingh gebruickende de landende heererijdwechburgemeester Bruniaweledele heer grietman jr Johan van Goslinga en de executeur Gerrit Jansenvoor ijder pm 150 gg28-3-1679
284rMoase Tieerdtsvroetsmanc.u.voor en achterhuisinge, loodse, en plaetsop de oostcant van het GodsackerCornelis Clasens wed en ervenhet bolwerckde gemene straetde bed. burgemeester Kiestra14 stPijter Juckes mr schooldienaar tot Schalsum, als man en voogd over Racheltie Geerts566 gg 7 st23-5-1679
284vGerben Dircxmr wagemaeckerhuisinge schuire en ledige plaetseop de Dijckstraethet bolwerckvercoper selfsMaijcke Johannis Poulus wedvoornoemde dijkstraetvrijAntie Haijes wed w Douwe Bockes375 cg20-6-1679
285rPyter Eesgesc.u.huisinge en schuire, met het gebruick van de steijgh ten noordenop de HooghstraatJancke JarichAntie Tijmens wed w Wijbe Freerks715 gg30-5-1679
285vCornelis Wellensbed burgemeester en apothecariusperceel land 5 pm,tegenwoordig bij de burgemeester Eijse Agges als huirder gebruicktbuiten de WesterpoortTzummerervaertJohannis Haijesde HarlingervaertJorrit Brunia weduwedr Taco Bruinsma, mede adv voor den hove van Frieslandt ende Juckien Bruinsmayder pm 140 gg, 21 st23-5-1679
286rIpe Bauckesluitenantc.u.huisinge ofte paerdestalachter de Hofcamde copers selfe de coopman BoucampvrijB E Kiestra250 cg20-6-1679
286vEydse Agges Eijdsma, burgemeester en de hopman Sybe Agges Eijdsma, als curatoren over Hiske Gerritsheerlicke huisingeop de Suijpmerk, tegenwoordig bij dr Wilhelmus Ruijs als huirder bewoontvrijdr Taco Brujnsma c s, huisvrou van Aggens Pijpsrou philosophie ad medicines tot Harlingen709 gg20-6-1679
287rHans Bijselaeracademia druckerc.u.huisingeaen de HoogstraetYpe PytersJan Hendricx36 st, 12 pvrou Rixt van Donia wed w den edele heere Camminga vrou van Amelandt320 gg27-6-1679
287vHylcke Pyterscoopman, burgersc.u.8 pm greijdlantbuiten het noordwest van Franeker aen de noordcant van het BerdumerBerlicumer Vaertde opvaert van Dongummer westerbuirtTamme Jans MunnickhuisRinske Faber en erfgenamenSibbeltie Taekes syttinga huisvrou van de coopman bege Alles tot Workum1045 cg11-7-1679
288rAte Johannis ende Geert Lieuwesbeijde burgers en coopliedenheerlicke huisinge, met een vrije achteruitgang in de cleine steeghbij Arcerius Pijp, wordenende tegenwoordig bij Pyter Clercq mr cleermaecker bewoontde weduwe van wijlen Arceriusde brouwerije van Philippus LucasvrijSijts Beerns, in leven gewoont hebben tot Beetgum gewesende laetse huisvrou van Tiallinge Gerbens600 gg5-9-1679
288vClaes Jansenmr gortmaeckercu, buiten 't oost der stededardepart ofte het midden van het langhuistot Salwert aen de Treckweg10 stHidde Dercks tot Salert60 gg5-9-1679
289rMen laethuisinge, ledige plaets en achterhuisingeaen de zuijdsijde van het Diept op het Coudal, lopende vooren van de straet tot achter aen het kerckhof, alwaeer de drie ackers uitgangen, tegenwoordig bij de vroetsman Sioerd Jeppes mr cooperslager bewoond wordendeSchelte Albaerdawijlen de burgemeester Jan Clasens huisingegemene straet en Diept1 gg aen het weeshuis19-9-1679
290vPyter Ulbesc.u.huisingeop de Suijpmerk de butterbrugh en de huisinge bij Sioerd Jennes aleer bewoonthet gemene dieptde weduwe van wijlen de vroetsman Pyter Tijtses14 stPijter IJdes Ellingsma, mr chirurgijn op Amelant225 gg26-9-1679
291rTomas Hiddesc.u.huisingebij de Leuwarder Pijphet Dieptde Statsvestenhet DieptvrijImkien Hillebrants huisvrouw van Marten Pieters, burger en mr cuiper binnen Harlingen122 gg3-10-1679
291vCurtius NordinghJVD en mede advocaat voor den hove van Frieslantc.u.huisinge, hovinge op de Dijckstraetden dijckde weesvoogdenden steigh28 stAlbartus Schotanus a Starringa250 gg31-10-1679
292rSchelte Albaerdawinckelierc.u.huisinge, plaets loods en schuirop de zuidcant van t Koudal, strekkende voor van de straet af tot aen het kerckhof of zuidwaarts met een uitgangh hebbendehet kerkckhofWatse Watses weduwede gemene straetvrijClaes Douwes mr brouwer, cu1160 gg16-1-1680
292vCornelis Foppesmr schuitmaeckerc.u.heerlicke huisinge, bestaende in twee beneden en twee opcamers, keuken, ledige plaets, put en backop de suidcant van de Schilbanckde echtlieden coopers selfsDoede Eelckes24 stIdtie Dircx weduwe wijlen de ontfanger Jorrit Brunia200 gg30-1-1680
293rJan Scheltesbesemaecker, burgerhuisinge en achtererfop de zuidcant van de SchilbanckTomas Hiddesde vroedtsman Haentie Jansde gemene straet en diept24 stIdtie Dirx, weduw w de ontfanger Jorrit Brunia150 gg30-1-1680
293vTaeke Lieuwesmr hoedmaeckerHiltie Johannisheerlicke huisinge en lange achter erfbij de Butterbrugge streckende van de Voorstraet tot achter aen de Scheidslootde scheidslootde heer burgemeester P. Heixan bewoonde huisingeBouwen Wouters mr hoedemaeckerde gemene straet30 st, 12 pFrans Hansen, mr cuiper en Frans Wopkes mr metselaer800 gg, een yder 28 st13-2-1680
294rHaentie Jansvroetsmanc.u.huisinge, loods, ledige plaets en achteruit, en de goudsmids winkel met sijn toebehoorenop de hoecke van de SchoolsteeghTrijntie Dirxde gemeene straet nae t bolwerckde steeghvrijIJttie Pyters wed w Haijus Hilarius althans op de joure moeder en wettige voorstander voer haer kinderen, [huis verdeeld in familie Hilarius]635 gg, 14 st, 14 p1-1680
294vDirck Obbestimmermanc.u.huisinge en schuire ofte koemelckerije, sampt het medegebruick van de steijgh en straet tot aen het Dieptop de Schilbanck ten zuijden van t Dieptde provenhuises achtererwewijlen Marten Pyters weduwehet Diept12 stDirk Tiaerts koemelcker cum soijs121 gg6-1-1680
295rDirck PytersLysbet Gerritshuisingeop het EylandtieJan poulus14 stJentie Annes cu tot Boer60 cg13-2-1680
295vAntie Arianswed w Arian Hendrixheerlicke huisinge en hovingeop de hoecke van de kerckstraet tegenwoordigh bij Dirck Dircksen gebruickt en bewoontt Dieptde kerckstraetde vercoper selfsde Diaconie 35 stDirck Dircxsen355 cg6-2-1680
296rMen laetheerlicke huisinge, schuire, hovinge bomen en plantagie met aen oosterlicke stuck cooltiers of gardiniers boulant groot ongeveerlick met huisstedinge en hovinge 4 pmop het noord van de stadt Franeker, bij de noorderpoort buiten aen de grachtswalde stadtsgrachtSiaerdema landede heerewechde erven van de overleden burgemeester J J Brouwervrij8-2-1680
297rMen laetheerlicke huisingeop de Schilbanck, op de noordsijde van het Dieptvrijbij Antie Jouckes als eiijgenaerse bewoont en met de doot ontruimt en naegelaten13-2-1680
297rMen laetheerlicke huisingeop de Schilbanck, op de noordsijde van het Dieptvrijbij Jacob Poppis mr smidt als eigenaer gebruickt en naegelaten13-2-1680
296vMen laethuisinge, schuire, hoveninge sampt ledige plaetsstaende op de Noorder Molenstraet bij Goslingh Colonna althans bewoontde gemene straet en DieptBaatie Dircx csSminia c u33 st6-2-1680
298rGeert Luewesc.u.huisinge en loodse daer achterstaendebij de Westerpoort het Pynas genaemtde Voorstraethet bolwercknotaris Fennema28 stPetrus Schiel cum socijs200 gg20-2-1680
298vJetse Jacobsgortmaeckerc.u.hovinge bomen en plantagie met een zomer huiskeaen de Stadswalde gemene slootDouwe Pytters academie adsistent het bolwerckvrijde erfgema,em vam Schik150 gg20-2-1680
299rKeimpe Buwes ellingavroedtmanc.u.heerlicke huisinge loodse back en gemack, voorsien met twee boven opcarmers en voorhuis en een schoone beneden camerin de Wijde Steeghde stal van de Panvoornoemde steeghmr Ruird Kingma hovinge14 stvan Schix erfgenamen85 gg20-2-1680
299vCurtius Nordinghc.u.hovinge ende somer huisachter de huisinge van de promotor Pijtter Waerdenborgh, bij de vroetsman Schulteti als huurder gebruicktopgemelde promotors huisingeAbbe JacklesMeinsma ervenJets Ringers ervenvrijvan de erfgenamen van w mr Ruurd Inties Kingma130 gg27-2-1680
300rEgbert Hendricxc.u.huisingeaen de heere Wal bij de donjumerpijp bij mij vercoper selfe bewoont werdendeRomcke Jans huisingehet dieptAntie Douwesde Heere Wal12 stEelck [Eelkje] Lieuwes wed w Douwe Wybrens44 gg12-2-1680
300vJelle Hesselsc.u.heerlicke huisinge met twee schoone coorn solders, met het vrij mede gebruick van den steigh ten noordenop de Hooghstraat bij de Butterbrugh, tegenwoordigh bij Tetie Jans bewoontde vroetsman Wopke Sioerts TallumPyter Eesges36 sterfgenamen van Jancke Jarigh650 gg27-2-1680
301rTheodorus Arentsvroetsman en ontfangerc.u.heerlicke huisinge, achter huisinge plaets en hovingeaen de Voorstraet tusschen de Waege en Vismerck tegenworodig bij dr Bartholdus a Blydenstein als huirder bewoont hebbendedr Atsmade professor de Graude Voorstraet36 st, 12 perfgenamen van Jancke Jarigh825 gg27-2-1680
301vMichiel Dircxsenburger faandrich en laecken cooperhuisinge, loodse, achterplaets en steegh, sampt achtercamerop de Noordermolenstraetde coopman Andries Jansen Reginade proclamant in dese geproclameerde huisingede pastor Dronrijp en de doopsgesinde gemeente34 stvan de kinderen en ergenamen van Jancke Jarigh230 gg27-2-1680
302rHendrick Jansen Priggemede gerechts bode der stadt Fc.u.heerlicke huisingeaen de Voorstraet, tegenwoordigh bij de old faendrich Aert Cornelis als huurder bewoontde oude hopman Agge JeltesMartena ofte Verwous huisinge daar in beklemt1 ggPetrus Schick cs, erfgenamen van Rixtie Gerrits, hun moeder480 gg, 21 st. 14 p5-3-1680
302vHendrick Pybes Nautaburger leutenantc.u.heerlicke huisingeop de westerhoeck van het Coudal, recht over het Stadshuis aen de Kleine Brol, al waer de fortuin uithangt tegenwoordig bij Pybe Johannis boendermaecker als huirder bewoont hebbendeDominicus Dominicide vroetsman Egbert Jansenvrijerfgenamen van Jancke Jarigh825 gg5-3-1680
303rMen laethuising en schuire en ledige plaetsop de Dijckstraet, tegenwoordig bij Dircx Wagemaekcer cu bewoonthet BolwerckAntie Haijes wed w Douwe Bockes in leven mr wagenmaeckerMaijcke Johannes Paulus wedde Dijckstraetvrij5-3-1680
303vJohan IJpeshuisinghe, schuire en ledige plaetse, seer bequaem tot een backerije met al het goede wat daer toe behoort, met de winckel en backersgereedschappenbij de NoorderpoortJacob Jacquis wagemakerde gemene straetde vroetsman Hessel Hendricx cu28 stGepke Gerlofs400 gg19-3-1680
304rMen laethuisingeop de Schilbanck, tegenwoordigh bij IJets Clasen bewoont wordende28-4-1680
304vIJpe Pijtersc.u.hovinge en steegh streckende van de Vossegatsteigh tot aen voortsnoemde hovingehet Bolwerckde picquier baande armekamers en den steeghAeltie Wijtses erven2 silveren ducatons, aen de stadts rentemeesterWijbe Hettes cu15 cg breder vermogens21-5-1680
305rBavius Schultetivroetsmanhuisinge en achterhuisingeop de Vleesmerckde VoorstraetPijter Eesges koemelckervroetsman Arnoldus Johannisvrijvroetsman Reimer Fransen Ens in qualt binnen F Lars Pijters coopman Jan Jansen mr gortmaecker en Frans Eeverts mr vleisgouwer alle binnen Harlingen en crediteuren van w Geertie Fransen585 gg28-5-1680
305vJohannis Tiepkesals curator over Douwe Roeckes tot Menanem5 pm los lant, bij Doitse Sioerts gebruicktjr. AggamaDuco van Burmaniajr. Aggemade Treckvaertvrou Catharina Victoria van Steeruzee, huisvrou van de Gerard van Cammingaijder pm 81 gg, 7 st.24-8-1680
306rPhilippus Matheussenior professor medicus10 pm schoone terp landenbuiten de Harlingerpoort, tegenwoordig bij Pyter Hoijtes huisman tot Harbajum cs gebruickt wordende, hebbende de olde gerechtscholtus Verhel en meer andere tot naest lgersCatharina van Doma huisvrouw van Petrus Rosema gestercktyder pm 120 gg2-7-1680
306vEijdse Agges Eysemamede regerende burgemeester, als curator over Hendrick Lieuweshalve mouterie en huisingeop de Oostermolenstraetburgmeester KiestraAndries Wijbes burger sargiantvrijIJpe Foppes, mede burgemeester400 cg23-7-1680
307rDirck Haitsestot Dronrijpc.u.tuin in het Nieuwe HoffReijn DoedesCatharina van Kingma camers24 st, met het onderhoud van beijde staletten ten oosten en westen, voor de helfte en dat ten zuiden, mitsgaders de poort ten noorden voor het geheel voorts, ..... Amos Eijdses, cu100 cg30-7-1680
307vSteffen Hoijtiensvrij geselroodpande huisinge en ledige plaets, sampt uuttelijcke eygendom van de grondonder het resort daer stadt F bij het langhuishet langhuis en Ame Eelckes gebruijckende landen ten zuijden en noordendese coopers hovingew Watse Sijbes Salvarda erven14 stJan Tieerts, praemschuiver en Trijntie Riends, echtelieden bij het langhuis, buijten het oost van F110 cg27-8-1680
308rRoeijtske Romckeswed w Jan Douwes6 pm graslandtop het noord van F, tegenwoordigh bij de weduwe van de ontvanger Jorrit Brunia gebruijckt wordendede bleeckFocco Clasen Kingma en de heere wechde heerewechCatharina van Donia, huisvrouw van Petrus van Rosema190 gg17-9-1680
308vTaecke Lieuwes, ende Maeicke en Hincke Johannes gesustersburger faendrigec.u.seste part huisinge ende schuirebij de Butterwaegh bij de coopers selver bewoont, en waer als paer de andere gedeelten in eygendom mede toebehoorenTrijn Mevis ervendr Astmade gemene straet, naest gelegen36 stMeijnert Wijbrens, boelgoetsroeper130 cg17-9-1680
309rMichiel Dircxburger vaendrichTrijntie Dircxhuisinge, loods en ledige plaatseop het Coudal bij het raedhuis, althans bij de coopers bewoondEgbert Teunis30 st erfgenamen van w Maijke Jeltes in leven huisvrouw van Johannes Paulus800 gg en 2 ducaten5-11-1680
309vBaucke Jansen Kiestraburger hopmanRinske Gerritstwee huisingen, aen malcanderen beclemtin de OlijmullersteeghAbbe Harmens metselaerAeltie Wijtses ervende gemene straet off steeghde arme camersvrijIdtie Dircx weduwe w de ontvanger Jorrit Brunia80 gg12-11-1680
310rJan Clasen Itsmaaen Vrouwen Parochiegerechte vijfte part van een huisingebij burgemeester Cornelis Wellens gebruicktde burgemeester Fulleniusde burgemeester Fulleniusde brouwerije de gemene straetde ge´nteresseerde hypothecaire en geregistreerde crediteuren van Marten Dircx cu128 gg, 21 st26 11-1680
310vGerrijt Jansenexecuteur van F deelcu, tot Donjum2 pm landtPals HarckesJan Jacobs en w. Alef Erpkes erfgenamenPals harckesvroetsman Egbart JansenSybe Allerts tot Dongionijder pm 100 gg26-11-1680
311rTomas Hiddesvroedtsmanc.u.huisingein de Schoolsteeghcoopman Feico SijbrantsTomas Groenmans huisinge5 stdominus Johannes Heersma, bedienaar des godlijcken woorts tot Twijsel en Rien Sijtses Apothecarius binnen Harlingen131 gg26-11-1680
311vMen laetheerlijcke huisinge en lange achtererfbij de Butterbrugge streckende van de Voorstraet tot achter aen de Scheidslootde scheidslootde burg. P. Heixans bewoonde huisingeBouwen Wouters mr hoedemaeckerde gemene straet36 st, 12 p17-12-1680
312rHaentie Jans ende mr Lieuwe Jansenin qualt als curatoren van Claes Koens naegelatene weeskint, ende alsoo ten profijtte van de selvevraije huisinge, loodse en ledige plaatseaen de zuidcant van de Schilbanck, de Scheer genaemtJan Scheltesde coopers12 stIdtie Dircx, wed w de ontvanger Jorrit Brunia110 gg24-12-1680
312vHuijbert Jansensemeleertouwerhuisinghe, schuireop de SchilbanckSijbout Auckes smalschippervroetsman Pybe Hendricx24 stAndrijs Tiallingh, schuijtevoerder cu150 gg24-12-1680
313rPopke Luijtiens Roordaburger huidekooperc.u.huisinge, schuire, achterkeukenop het GodsackerMarten Pijters mr gortmaeckerde gemene straet en dieptFreerck Auckes weduwe18 stPijter Jansen mr timmerman503 gg21-1-1680
313vWopke Gerbens ende Haringh Meintes leuwarder schippermr backerhuisinge, schuijre en achtererveop de Dijckstraat aen de zuidcantde stadswalde medecooper Wopke Gerbens huisingeGerben Wagemaecker21 stAntie Haijes wed w Douwe Bockes, in leven mr wagenmaecker115 gg4-2-1681
314rEgberdus Tieertsmr mutsmaeckerhuisstedeachter de coopers huisinge tegenwoordig bij hem bewoord wordend, met conditie dat ick vercooper zuidwaarts achter aen het huisstede een steckagie zal laten maecken12 st, aen Claas Gerlefs huisman tot TioumDirck Obbes, timmerman29 gg4-2-1681
314vJan Abrahamsmr kleermaeckerc.u.huisingein de SchoolsteeghJan Sipkes, schoolmeesterPytter GaatsesvrijHein Arians, stads bode cu190 gg4-2-1681
315rTomas Hiddesvroetsmanc.u.halve huisinge, cum omnibus annexisaan de noordcant van de Vismarckt, waarvan Betie Abbes de andere helfte toebehoort wordende het selve tegenwoordigh bij mr Willem Nauta bewoont16 st, 12 pBoltie Harings weduwe van w Tomas metselaar mede erfgenaem van w Harings Pijbes203 cg11-2-1681
315vJan Feijtesburgerhuisinge, schuire peerdestallinge en ledige plaatsbij de cooper selver bewoonthet oud weeshuisde heer Verhelde heer Verhelvrijerven van w jr Barthold van Aijlva470 gg, 7 st26-8-1681
316rAbbe Harmensmr metselaarc.u.huisinge, schuire en hovingeop het Coudal, tegenwoordigh bij Hendrick Arians Backer bewoondde coopman Hylcke PytersRomcke Pottebacker als huirder35 st, op conditien dat de echtlden coopers de huishuir van Tiepke Tieerts en Hendrick Arians als eijgen zullen ontvangenNicolaus Heinema, minister candidatus875 cg11-2-1681
316vSuffridus Westraolde burgemeesterhuisinge en hovinghebij de vroetsman Boudewijn Ens bewoont33 stvroetsman Ens382 gg, 14 st11-2-1681
317rDouwe Sickesburger en mr brouwerc.u.huisinghe, hovinge, brouwerije en mouterije, daar te boven voor het water uit de vijwer betalen 200 cgaen de Voorstraatde olde burgemeester Cornelis Wellens bewoonde huisinghede olde burgemeester Agge Andrijs Brunia35 st, 12 pwed en erven van de burgermeester JJ Brouwer500 gg1-3-1681
317vBuwe Buwesc.u.huisinge, met het medegebruijckt van de steegh leggende ten oostenWierd Aijtses ervenAlbertsvrijde curatoren van de onmondige kinderen van w Meinke Teakes680 gg4-3-1681
318rMaarten Janseneekmeterc.u.huisinge en hovingheop de zuidcant van het Nieuw Hoff42 stTierd Jacobs binnen Harlingen90 gg4-3-1681
318vHarmen Michielsc.u.dwars huisaen de noordcant van de Dijckstraatde cooperde procureur Houcama als huirdervrijWijbbe Sijbrens, vrijgesel doch majorerius althans op Grettinga buirt bij Harlingen wonende85 gg4-3-1681
319rGeert LieuwesbutterkoperTianke Haukeshuisinge, loods en hovinge met bomen en plantagiein het Nieuwe Hof, aen de noordcant van het Dieptde heere burgemeester dr Johan Verhel, naast, althans bij de de echtlden coopers bewoont en als huirders gebruijckt42 stDienke Jacobs kinderen en erfgenamen, van wijlen Jacob Lous, althans tot Harlingen wonende223 gg4-3-1681
319vTierck Hilariusmr silversmidhuisinghe en ledige plaatsop het Coudal, naast de brouwerij van de Leli18 stDouwe Haanties, cu, met consent van de zoon690 gg25-3-1681
320rMaria van Pybangawed w professor Phocilideshuisinge, hovinge en vrije steeghomtrent de BotterwaaghMaijcke Johannisprofessor de Grau36 st, 12 pdr Atzema500 gg25-3-1681
320vSioerd Eesenc.u.huisinge loodse en achtererfop de hoeck van de Nauwe SteeghHein Monses ervende steegh36 st, 12 pIpe Pijters, mr backer cu270 gg, 14 st25-3-1681
321rJan Hendricx Ramcamaold burger leutenantMarijke Reimers Enshuisinge, hovinge en achterhuisop de Olde Cornmercktde coopersde vroetsman HellingavrijBrechtie Pyters wed w de koopman Gatse Lolles en Pytter Gaatses Bolswarder schipper als zoon van dito Raatje Lolles400 gg18-3-1681
321vDirck Ekesschoenmaker, woonachtigh tot Belcumc.u.huisinghe ende hovinghe en het medegebruijck van de steeghop de SchilbanckSijbout Aukes smalschipper24 stHendrick Jansen Tulp150 gg, 15 st22-4-1681
322rSimon de Weinsecretaris der stadt Fledighe plaatsin het Nieuwe Hoffde heer Lomarsde nieuwe camersvrijde heren gecommitteerde uit de heren magistraat en vroetscap der stadt F2 gg22-4-1681
322vDominus Regnerus Rheenpastor tot Fc.u.huisinghe en loodsinghetegenwoordigh ledig en onbewoontde steeghde copersde copersTetie van Gerroltsma [Gerolsma], vrou van Hobbo Baard van Sminia, raad ordinaris in den hove van Frieslant200 cg20-5-1681
323rAgge Andries Bruniaschone huisinghe en schuire koemelckerij en peerde stallinge, het rod hart genaemtaen de Noorderpoort binnen Fde vroetsman Hessel Hendricxde vroetsman Hessel Hendricxde gemene straatde stadts wall28 stIdtie Dircx weduwe w de ontvanger Jorrit Brunia100 gg13-5-1681
323vJan Fransensmalschipperc.u.huisingeOlijmullerstraetAbbe Harmens de steeghde copersvrijburger hopman Bauke Jansen Kiestra cu150 cg15-7-1681
324rGeertie Dircxwed w Marten Jellesgerechte helfte van seeckere huisinge en hovinghe met bomen en plantagieaen de suidkcant van de DijckstraetGerben Wagemaeckerde executeur Amos Eijdses, naast en waarvan de coopers door en door de andere helfte is toebehoorende28 stSyimen Jacobs c s613 gg 11 st 1/2 p22-7-1681
324vWytse Jacobsvan Tiommarumc.u.heerlijcke huisinghe, schuire en koemelckerijop de Greijdede Cracht Clases bewoonde huisingeLouwe Louwes bewoonde huisingede gemene straet24 stSicke Rinses, huisman tot War, to erfgenaem van sijn w broeder Freerck Rinses in leven koemelcker binnen F275 gg, 14 st, 14 p26-8-1681
325rFrans Hansesmr cuijper en koemelcker, op vijff huizen buiten t oost van FTrijntie cornelisnieuwe huisingeop het Nieuwe Werk, ten zuiden van het Diept, naest Jetse Tomas, bij Maijke Rommerts naegelaten met een achteruitgang op het BolwerckvrijHinke Jans, echtewijf van Atte Pijters huisman in t clooster te Eangium onder der resorte van Belcum met adsistentie van de selve voor een vierde part, Hester Jans huisvrouw van Cornelis Janses binnen F met consent van de selve, ende Wietetus Jaegersma apothecar binnen Harlingen curator over Taco Jelghersma in der qualt te samen, mede voor een vierde part en met malcandere als erfgenaem van Andrijs Romckes310 gg2-9-1681
325vJohannes van der Waijentheoloog professor en raed van sijn hoogheit de heere stadthoederCornelia Vethschoone huisinge, keuken en plaetsover de Vismercktde gemene straetde coopershet huis de drie Clootende professor Mols huisinge bij de coopers bewoontvrijPetrus Pol academi pedellus c u voor de eene helfte, ende Dirck Dicksen poortwachter cu voor de andre helfte200 cg9-9-1681
326rDominicus Reitsmamr chirurgushuisinge met een vrije steegh ten oostenop de Olde Coornmerckt, ten zuiden van het Diept, de Blauwe Duif genaemtJoucke Wijbersde burgemeester Schotanus kinderen28 st, belast aen de stadtsarmenTijttie Meinerts wed w Minck Wijgers mr cuijper175 gg9-9-1681
326vWijbren Joukesmr linnenwewerc.u.huiisinghe en achtererfover de Olde Koornmerck, bij de coopers selve bewoontde coopman Douwe AdemaDominicus Reijtsma28 stLouis de la Rue, coopman tot Canterburij in Engelant, cu100 gg16-9-1681
328rJohannes van der Waijenprofessor thelogia ende raad van sijn prince exellentie de stathouderCornelia Vethschoone huisinghe en hovingeschuin over de Vismerckde gemene straat en dieptde professor Mols huisinghede coopers selvede professor Mols huisingevrijJacobus Hornius burger400 cg21-8-1681
328vPijter Freercxmr backer en burger sergiantc.u.achterhuisinghe, sampt de vrije steegh tot aen de straat en wal, mitsgaders het medegebruick van den ledighe plaats, back en gemaeckomtrent Douwe Ages PijpSicke Arnoldi erfgenamen als eygenaers van t voorhuisde burgemeester Kiestrade vroetsman Andrijs WijbesRinse Wybes, mr backer binnen Sneecq250 cg21-10-1681
329rBauckien Jansjonge dochter het venicum altatis become hebbendeheerlijcke 13 pm, soo bouw als greijde landt met de huisinghe, hovinge bomen en plangietot Arckensde heer Heixande leens landenYdtie Bruniaijder pm 96 gg28-10-1681
329vClaas Bauckesmr slotmaeckerc.u.huisinghe en schuireop het GodsackerPiecke Sijmens ervenhet bolwerck7 stHarmen Jacobs doccumer schippers crediteuren220 gg21-10-1681
331rJacob Jacobsc.u.morgen coultien lantde heer Witters landende harlinger treckvaartPyter Arians, cum fratre550 cg4-11-1681
331vDirck LammertscoopmanEelckien Douwes Hobmaheerlijcke huisinghe, hovinge, bomen en plantagiedr. Arentsde burgemeester Pybe Hendricx36 st, 4 pIttie Tiercx wed w Claas Michiels ab intestato ergenamen van w haer man1050 gg9-12-1681
332rRomcke Jansenmr pottebackerAamck Robijnsachterhuisinghe ofte schuirebij de Donguimmer Pijp aen de stadswal, achter de huisinge van Egbert Bickbergende coopers selverde stadts walvrijAntie Douwes, wed w Dirck Wilties, [Wilkes]in leven coopman60 cg9-12-1682
332vFoppe Pytershuisinghe met een mandelige plaatsin de Olde Vermaningh steegh, bij de cooper selve bewoontClaas Jansende olde vermaningh steeghFrans WopkesCornelis Beerns schuir plaatsvrijRienck Willems tot Tiommarum voor sijne broeders cum socio70 gg20-1-1682
333rPyter Mebesolde burger sergiantc.u.ledige plaatsin het Nieuwe Hofde stadts waldr. Petrus Lomars, mede gedeputeerde staet van Frieslantde arme camershet dieptvrijsecretaris Simon de Wein, cu15 cg27-1-1682
333vJan Hendricxeen fraije woninge met een bleeck veltiein de Olde Vermaningh steegh Claas Jansende vermaningh steeghFrans Wopkesde olde plaatsvrijRienck Willems tot tiommarum cum soc40 gg3-2-1682
334rJan Abramsmr kleermaeckerc.u.huisinge met de uuttelijcke eijgendom van de steeghaen de zuidkant van t CoudalRein Dioerts ervende erfgenamen van Sierck Feijckes14 stYdtie Tiercx wed w Claas Michiels350 gg3-2-1682
334vDirck Karstermr smidc.u.huisinge smitse en ledige laats met den steegh ten oosten van dese huisingeaen de noordcant van de Dijckstraetde coopman Popke Roorda cs ende steeghJacob Dircx, lijnslagervrijAbram Ates mr smid tot Worckum met consent en approbatie van sijn vader Ate Abrams575 cg met een halve rijxdaelder voor Jacob Aukes10-2-1682
335rGeert Lieuwesvroetsmanc.u.huisinge, schuire ledige plaatse en een vrijen steegh ten oostenop de Vismerckde burger leutenant Sijbrer Freercxmijn vercopers andere huisinge36 st, 12 pTymen Wybes, koeckebacker400 gg met een dubbele ducaet over de coop3-2-1682
335vJillis en CornelisGerrits Ackersloot cum sociohuisingeop de Oude KornmercktJacob Clasen backerBoudewijn Ens vercochte huisinge33 stRomke Wijbrants wed voor haer selfs, et nome liberorum, geadsisteert met dr Nordingh als volmacht van ds. Stellingwerf, en de burgemeester Schultetus, mede pregnantsie crediteuren450 gg10-2-1682
336rJan Jacobsmr gortmaeckerc.u.huisingeop t Coudal aen de zuijdsijde van t Diept, streckende van daer tot aen t kerckhoffde vercochte huisinge van Claas Michiels wedFrouckien Watses28 stGeertie Jeltie en Tijtie Siercx, met haar selfe mannen gesterckt950 gg10-2-1682
336vAne Duiresc.u.huisingeop t GodsackerJacob WijtsesSicke Tiallingh16 stJohannis Besemer cs400 gg24-2-1682
337rEmilius Jacobidesapothecarius en old burger hopmanAntie Eabes Aecamahovinge ofte thuin, mitsgaders t somerhuis daer in staendein de Gasthuissteeghde steeghde stadts wal4 stCatharina Heeres, wed w Feijcke Sijbrens Rispens224 gg24-2-1682
337vGerrit Jansenexecuteur van F deel, tot Dongiomc.u.2 pm lanttot Erckens EndFecke Dircx eengsgelijcx tot Dongiom woonachtichijder pm 80 gg10-3-1682
338rJan Jacobshuisman tot Dongiomgerechte helfte van vijfte half pm boulantgelegen aen twee stucken aen mecander tot Esken ein, waer af Fecke Dircx de andere helfte toebehoortde Sexbierumer DijckJan JacobsJan Minx bruickende plaatsde executeur Gerrit Jansen en Ruurd LieuwesSijbe Allerts tot Salwertijder pm 95 gg10-3-1682
338vJacob Nannesdopies wewerc.u.huisingein de Kerckstraet althans bij Tierck Jurians cu bewoonthet hoeckhuisde vroetsman Thomas Hiddes35 stmonsieur Georgius Duinterp130 gg10-3-1682
339rMouse Tieerts de Backerburgemeesterc.u.schoone huisinge backerij en achterhuis, met een vrije steegh ten noordenop het Godsackerde weduwe van w Abbe Harmensde gemene straetFeijcke Sijbrantsvrijde hypothecare en pregnanste crediteuren van Haringh Jouckes638 gg, 3 st en 8 p10-3-1682
339vHaentie Jansvroetsmanc.u.achterhuisinge en peerde staltegenwoordig bij Ellert Hessels als huirder bewoontde uitgangh voorwaarts nae de straetBauck Bauckesde vroetsman Buwe Buwesde burgemeester Albert Dircx huisinghevrijgecommiteerde crediteuren van w Haringh Jouckes boedel143 gg, 14 st en 14 p10-3-1682
340rFocco Clasen Boucampcoopman, tot Oosterbierumc.u.achtepart van seekere 12 pm lantsliggende in drie stucken bij het Hitsumer Hooghwijlen Harmen Jacobs crediteuren41 gg en 21 st ijder pm10-3-1682
340vRudolphus Petridoctorc.u.huisinge en hovingeaen de Vismercktde luitenant Syben Frerx3 gg, 3 stTijmen Wijbes Hiddema500 cg10-3-1682
341rCurtius Nordingedoctorc.u.huisingeop de oude Koornmerckcopersde bewoonde huisinge van Johannis Duiringede vercopersde gemene straetvrijde heer Schot cum socio480 gg10-3-1682
341vKracht Clasesc.u.huisingebij de Dunjumer Pijpde sloothet bolwerckvrijHendrick Johannis mr metselaer cu125 gg17-5-1682
342rMen laetdeftige zate en lant, Groot Langhuis genaemt, 83 pm, soo terp, bouw als greijdlantbuiten het westen van Franeker, aen de Rijdwegh, bij de heer dr. Johan Verhel naegelaetende heer professor Mattheus seniorde slachtdijk // de kinderen wijlen de coopman Lammert Foppes - noordwestde heer professor Mattheus senio12 schellingen
342vMarten Pytersc.u.huisinge, schuire en ledige plaatse, exempt de gortmeulen, en valk daer aen dependeert mitsgaders daerbij een vrijen uitgangh na het Diept zuidwaerts en de opslagh aldaer staendeop de OostermolenstraetTijs Wouters weduweDirck Wilties erfgenamenvrijNicolaus Heinema, minister candidatus465 gg en 7 st17-3-1682
343rClaas Gerbenshuisman tot Tzummarumhuisingetegenover de oude Cornmerckdr Curtius Nordingh cu in hun aangecochte huisingeCornelis Wellens burgemeester en sempt het medegebruick van de steighhet binnen diept28 stJohan Schot cs343 gg 14 st25-8-1682
343vDirck Cornelistreckschipperhuijsinge schuirenoordcant van de Schilbanckprofessor Mathaus seniorSijpke Jelles ervenxx stJan Bart Colomoens, cu217 gg17-3-1682
344rPhilippus Lucas koopmanc.u.huisingeArcirii huisingede gewezen brouwerievrijGeert Lieuwes cs650 gg met 1 ducaat17-3-1682
344vMarten Pytersgortmaeckerc.u.ruijm 1 pm lant, de spyckeboorge naemtop t West buijten FGerlant Hessels wed w Wilbrandus Johannis in leven pr fiscael den stede F150 pm en 1 ducaet31-3-1682
345rSchelte Pyters Diepenlantc.u.twee camersin de Kerckstraet, hebben de copers ten oosten, westen en noordenAntie Arians weduwevrijdiaconen73 cg31-3-1682
345vAntie Pouluswed w Claas Jansenhalve huisinge loods en plaatstegenwoordig bij Jan Jansen cuijper bewoontGijsbert van Heusden en de gemene DieptTrijn Mevis kinderenTrijn Mevis kinderenSymen Pyters cs150 cg7-4-1682
346rIsbrandus Stonenbrincknotaris tot Leeuwardenc.u.14 gg jaarlyxe euwige renten gaende uit w Jancke Piers en Douwe Andries huisingenop het Koudalvrou Helena Doijs huisvrouwe van Douwe Feio van Roorda erfgenamen sub beneficio inventarij van w jr Johan van Bootsma Haen w soon252 gg 7 st7-4-1682
346vHE Kiestramede regerende en althans preasiderende burgemeestertichelwerck en steenoven, met de huisinghe en hoijbergbuiten F aen de Harlingervaart, den Treckwech ten oosten en zuidendr Curtius Nordingh en Wijbe Feijkes mr pottebacker, curatoren over ..... 400 gg28-4-1682
347rClaas Jansenmr gortmaeckerhuisinge en hovinge, met de gront waar de huisinge op staatgelegen op zeven huisen, bij de coper bewoont wordende, met de Treckvaart ne Leeuwarden ten noordende landen van somersdijckIsbrant Pytersde huisinge van Pytie Jans erven14 stTrijntie Sijbbes wed w Minnert Jansen op seven huisen240 cg28-4-1682
347vGeertruijt Japijnhuisvrouw van dr Bartholdus a Bijdenstein, secrets van de academiehuisinge en hovinge met de camers achter de hovinge en eygendom van de steijgh ten oosten, bij juffrouw Everdijck en Wybren Douwes als huirders bewoont en gebruickt wordendehebbende het Diept ten zuijdenJohannes Egbertsglasmaecker28 stdus Sijbrandus Womelius predicant tot Bolswart350 cg met een gouden ducaton5-5-1682
349vTheodorus Stantiusgedeputeerde staet deser provincie en bed burgemeester der stadt Harlingenheerlijcke sate lants, 112 pm, als gras lant, beswaert met de huisinge, schuire hovinge en verdere meijers gerechtigheeengelegen tot Lutske Lollum, bij Schelte Pijters als meijer gebruijcktHero van Ockinga, bed stad ordinaris in den hove van Frieslant en gewesene ontvanger generale van dezelve provincie, als erfgenaem van w vrouwe ..... ijder pm 53 gg, 14 st12-5-1682
350rAert Cornelismr schoenmakerc.u.halve huisingeop de Coornmercktpastoor BumaJacob Clasen4 gg en 33 stArnoldus Dronrijp cu150 gg19-5-1682
350vJacob Jelles Keestcoopman12 pm lantsDuco Martena van BurmaniaDuco Martena van BurmaniaDuco Martena van Burmania de stadslandenvrijCornelis van Aerssen van Sommelsdijckijder pm 102 gg23-6-1682
351rHans Pieckes, voor 2/3, Gerben Sijmens voor 1/3leertouwerhuisingen ende schuire met een schutting tusschen beijdenbij de Donjummer PijpOtte Sijbeshet DieptOtte Sijbes en de gemene slootRomke Jans pottebacker4 cgYe Jans, mr backer, cu tot Huijns250 gg21-7-1682
351vBauke Jansen Kiestraolde burger hopmanvervallene huisinge, so gerecht wordt, dat t van Bastiaan Egberts is afgecomen, des nochtans dat hij van de vervallene huisinge een bequame woninge met een behoirlijcke tot sieraet van de stadt zal moeten maeckenin de Vijverstraetnotaris Vitus Fennemade huisinge bij Claes Tiebbes weduwe bewoontvrijmagistraten van de stadt15 cg25-8-1682
352rWiltetus Jelgersmaapothecarius binnen Harlingen, als curator over Taco Eeskeseen vierde part van zate en landen, 85 pmde heer raad ordinaris Smirnia cude heer Watso Burmaniade Slachtedijkijder pm 49 gg en 21 st8-9-1682
352vPhilippus Lucascoopmanachterpart huisinge, brouwerie en mouterieover de Vismercktde gemene straetde coopers selfsde vroetsman Egbert Jansen37 stYtie Teijes cs58 gg15-9-1682
353vMeinardus WijardaAnna Aurelia Verhel6 pm als greidlandop t zuidwesten van F, aen de Bolswarder Vaertde heere raad ordinaris Smirnia landende Bolswarder Vaertde heere raad ordinaris Smirnia landende landen van Witterscrediteuren van dr Johan Verhelijder pm 74 gg6-10-1682
354rMeijnardus Wijardac.u.huisinge, hovinge met bomen en plangie sampt achterkeuken en ledige plaetsin het Nieuwe Hof, waeruit de heer Verhel versturven isde gemene straet en DieptSytske Pyters als huirderde huisinge bij de vroetsman Geert Lieuwes laast bewoontvrijcrediteuren van dr Johan Verhel398 gg6-10-1682
354vBauke Jansen Kiestrahopman en mr metselaerc.u.huisingeop t Nieuwe Hof, laest bij de vroetsman Geert Lieuwes bewoontde gemene straet en Dieptde huisinge waeruit de heer Verhel is versturvende scheidsloot42 stcrediteuren van dr Johan Verhel150 gg20-10-1682
355rBauke Jansen Kiestrahopman en mr metselaerc.u.huisinge en ledige plaetsaen het Nieuwe Werckgemene straet en DieptYte Broersenvroetsman Tomas Hiddes35 stcrediteuren van dr Johan Verhel60 gg20-10-1682
355vBauke Jansen Kistrahopman en mr metselaerc.u.huisingein de Molensteegh bij Benedix Tieerts bewoontde ledige plaets van Pyter Jansen timmermaneen ledige arme camervrijdus Georgias Duinterp, cs24 gg, 7 st20-10-1682
356rJacob Dircx Oosterbaenc.u.huisinge en loodsop de Noorder Molenstraetde gemene straet en DieptClaes Gerlof mr smidtde huisinge van Lysbet Wendels33 stRixtie Johannis wed w dus Clamerus78 cg10-11-1682
356vMen laetheerlicke huisingeop de Kornmerck, alwaer de drie Romers uithangenoverste BurmaniaJan Hessels Schouwenburgh als huirdervrij110 cg10-11-1682
357rClaes Jansen10 pm los lantop het oost laest bij Joris Cornelis gebruijcktClaes Freercx de landen van jr AgemaClaes Freercx Cornelis van Aerssen van Sommelsdijckyder pm 66 gg10-11-1682
357vSiabbe Sioertsc.u.twee camersDongiommer PijpJans PyckesRomcke Jans pottebackerAntie Douwes40 gg10-11-1682
358vMagdaleentie Wendelswed w Pytter Cornelis csloodseachter de vercochte huisinge van Rixtie Johannis bij t NoordvrijJacob Dircx Oosterbaen cu25 cg1-12-1682
359rGerrit Jansenexecuteur van F deelc.u.5,5 pm boulantErckensde rijdwechcoopersRiurd Lieuwes en coopersvrijJan Jacobsijder pm voor 82 cg15-12-1682

>> begin