>> HOMEpage

Inhoud Policyboeken Leeuwarden
Historisch Centrum Leeuwarden (voorheen gemeente-archief) klapper 40

Inhoudstafels op het "stadsboek" ca. 1537-1564, de "ordonnantiën en politiën 1543-1600 (1629) en de "politieboeken" (1518) 1579-1820
foto's van de handgeschreven inhoudsopgave
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april 2013
Elke van de vier "policien" (= beleidsterreinen) van het stadsbestuur werd beheerd door drie zgn. policymeesters, vergelijkbaar met de huidige wethouders. Dat waren telkens een der burgemeesters - die gedurende hun gehele ambtsperiode van vier jaar hetzelfde terrein bleven beheren -, en hetzij twee schepenen hetzij de beide bouwmeesters - die allen wél jaarlijks van "policy" wisselden.

01 weeskamer * executie * procureuren * secretarie * exchijs * backers
02 Privilegien * Gasthuysvoochden * procureurs * Stadtsboeden * lakenbereiders ofte droochscheerders gilde Backersgilde-rolle
03 snijdersgilde * droochscheerderen * wachtmeester * blauwen ende verwen der laeckenen * Toornwachter op S. Jacobs Toorn * kistemakers * Tinnegieters
04 Wagenmakers * molenaers * Stadsmaeckelaer * backersgilde * assistent en opzichter ongeregeltheden op het Vliet * opsichter van des Stadts vesten * korfmakersgilde * wijntappers * Burgerschappen
05 begangnissen * geschut * schutterij * Brandmeesteren
06 Vleeschhuyse
07 Dootgravers * stadsroeper * Chirurgijns- ofte Barbiersgilde * Vleeschhouwergilde * slotmakers, spoormakers, mesmakers, roermakers ende laedmakers
08 smeeden * Goltsmeden * glaesenmaeckers * constapels * Noppen-, wiel- en stoeldrayers mitsgaders pompmakers * brouwersgilde
09 Noppen-, wiel- en stoeldrayers mitsgaders pompmakers * brouwers
10 straeten, wallen * Timmeringhe * warmoesluyden * Crudeniers * voorcopers * wachtmeesters * bierdragers
11 rogdraegeren * wachthuis * timmerluyden * metselaers * schippers * Wacht
12 rogdragersrolle * afslag van zeevisch * gilde van de metselaren ende steenhouwers * coster Oldehoof ende Westerkerk * koeckebackersgilde * Bus voor de Bourat-vijffschaft ende bombasijnwerckersknechts * Weeshuys * meten van appelen, peren ende ekenbast
13 coopluyden * valsche coomenschap * apotheekersprovisie * turff van den barnkolte * ytichmr. van maten * turfdragers ende turfmeesters * schoolmeesters * butterwage * soutwaege * weegers in de Botterwage
14 keesdragers in de butterwaege * meester van appels en peren * keesdragers * schuytevoerders * schoemaeckers * wevers * Rolle der schomakers Rolle van den timmerluyden
15 Linnenweversrolle * kwijtschelding van den jaartax * verkiezing van nieuwe magistraatspersonen * vismerckt * schippers * Smeedengilde * Armen * wachtmeesterschap * [emolumenten v.d. Raed]
16 ontvanger van de boelgoetspenningen * secretaris * schippersgilde * ophaelder der vrachten * Stadsweeshuys * Stadsaptheecker * Tuchthuys * Goltsmedengilde * Ordonnantie van de schole
17 cuypersgilde * vendels * Borduurwerckers * pelsers- ende bontwerckersgilde * wachtmr. der Stad * singen der musike in den Latijnsche Schole * Bombazijn-, vijffschaft- en buratwerckersgilde * executeur der Stadt * vullenis-voerders * schrijfmeester in de Latijnsche Schole
18 secretaris * coster van Oldehooff[ster] kerck * procureurs * ontvanger der boelgoederen * coopluiden kruideniers * proclamant der boelvercopingen * passement- en spegiliewercken * fiscael * Eernsumerzijl
19 merckmeestersinstructie * proclamant van boelvercopingen * gesworen cluerquen * merckmr. * wagenmr. * turffmeters * secretaris eerste gesworen clerq * 2e gesworen clerq * Pensionarien * secretaris * Cuipers-gilde * ytiger
20 Cuypersgilderolle * suyppetappers * coster Jacobiner en Galileester kerck * handelaer van 't vuilnis * pensionarien * wapenen * turffmeters en turffdragers
21 Linnenwevers * schoenmakersgilderolle * turffmeters * botterwaege * soltwaege * vleyshuize * ossemarckt[?] * appelen, peren, pruymen, noten * nyeuwen wech * ponte Irnsumerzijl * Incompsten deser Stadt
22 wijn- en bierexchijs * Botterwaeghe * soltwaegh * vleyschuyse * vischmerckt * zijl gelegen tot Iernsum * tollagie van de nieuwe wech * appelmerckt * vischerrien * exchijsen in Vrieslandt * Laekenen * wijnen en bieren
23 Grootschippers- en voerlieden-gilde * Meester-Vleeshouwers, -Schoenmakers, -Kleermakers, -Chirurgijns * baardscheerders-beurs * beurtschippers [en voerlieden]
24 Het oudste Policieboek: oudst bekende stadrecht * vleeschhouwers [resp.] pelsers 1537 en 1543 * zindelijkheid der straten 1538 * boelgoederen 19/11/1539 * wacht 1/12/1539 * ongeregeltheden bij voltrekkingen 1542 * wallen en grachten 1564 * Chronicon offt het register van Joannis Sleidani Historien over 1517-1561 * meting van de stadsgracht 1541

>> begin