>> HOMEpage

Namen van Staten en Saten in Friesland

Bron: het gelijknamige artikel van D.J. v.d. Meer, in: Fryske plaknammen, deel XIII (1962), 66-93
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2019
Bedenk dat de Nederlandse spelling 1962 van sommige plaatsnamen afwijkt van de hedendaagse.
Men melde niet gecorrigeerde OCR-fouten!
Versie 2 (maart 2022): namen in hoofdletters zonder ()

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. R. S. T. U. V. W. Z.


De boerderijen komen in de oudste rechtsbronnen in Friesland met drie toenamen voor: goed (guedt), sate en state. Mr. G. Overdiep en mr. J.C. Tjessinga komen in "De rechtsomgang in Franekeradeel, 1400 - 1438" tot de conclusie, dat de boerderijen met de toenaam "state" deel hadden in de rechtsomgang d.w.z., dat uit de eigenaars van de staten de grietmannen en bijzitters werden gekozen, die de grietenij, waarin de state was gelegen, bij tourbeurt bestuurden.
Na de Saksische tijd (ca. 1500) kreeg het woord "state" veelal de betekenis van adellijk of eigengeërfd woonhuis met of zonder landerijen. Volgens een getuigenis uit 1543 van een zestigjarige onderscheidde men voordien bij de omschrijving van boerderijen:
a. de stins, de state en het hornleger, d.i. het huis en al hetgeen door de gracht en de singel werd omsloten,
b. de eer en feer, d.i. de rechten en de heerlijkheid, waarmee de state begerechtigd was, b.v. ten opzichte van de belastingen, het patronaatsrecht, het voorofferen, de zwanenjacht e.d.,
c. het "gewalt", d.i. het recht de landerijen te mogen verhuren zonder de huurders. of andere ingelanden daar in te kennen.
Bij het samenstellen van de volgende lijst van saten en staten (vele boerderijen komen met sate zowel als met state voor) is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
Winkler's Naamlijst
De Oudfriese Oorkonden (uitgegeven door P. Sipma).
De Registers van de Aanbreng van 1511, 1514, 1540 en 1546.
De Beneficiaalboeken (1543).
De stem- en f1oreencohieren der verschillende grietenijen.
Enkele zestiende-eeuwse proclamatieboeken.
De Rentmeestersrekeningen.
De Registers der decretale verkopingen.
9 Delen van "Fryske Plaknammen" (uitg. Toponymysk Wurkforbân).
Verschillende publicaties op het gebied der dorpshistorie.
De kaarten van 1664 en 1718.
De familiearchieven: Sminia, Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Eysinga, Vegelin van Claerbergen, Burmania, Martena e.d.


>> begin

ABBEMA, te Akkrum, Akmaryp, Arum, Friens, Grouw, Kollum, Roordahuizum, Ypekolsga.
ABBEMAWIER, te Friens.
ABBEWIER, te Anjum.
A(E)BEMA, te Deinum (Ebema), Ee (Oostd.).
A(E)BINGA, te Blija, Britswerd, Deinum, Ee (Oostd.; = Abma), Friens, Schwichum, Hijum, Huizum, Seksbierum, Tjummarum, Wieuwerd.
ABMA, te Ee (Oostd.; ook: Aebinga).
ADELEN, te Berlikum, Pingjum, Seksbierum.
ADEMA, te Bozum, Oosterlittens, Scharnegoutum, Veenwouden, IJsbrechtum.
ADSERD (ook: Alswerd), te Beetgum (Gr., Kl.).
AECKEMA, te Winsum (oud; vgl. Ekinga).
AEKSENS, te Tjerkwerd.
AELKAMA, te Hallum (= Aelthiema).
AELSMA, Marsum (= Eelksma), Wons.
AENGEMA, te Oosterlittens.
AENKAMA, te Akkrum (op Birstum), Itens (Aenkomme).
AENSTA, zie: Ansta.
AERSUM, zie: Arsum.
AESGEMA, te Dantumawoude, Dedgum, Dronrijp, Foudgum, Kornjum, Marrum, Marsum (= Asinga = Heringa), Peins, Oosterlittens, Sijbrandaburen.
AESTERSUMA, te Tjummarum.
AGGEMA, te Wirdum, Witmarsum, Surich (Aguma).
AGINGA, te Oosterend.
AYKEMA, te Surhuizum.
AYLVA, te Bornwerd, Britswerd, Genum, Hichtum, Holwerd (= de Brandsté), Hijlaard, Midlum (Aeluwe), Schraard, Ternaard (= de spiker), Witmarsum.
AYLUFSISMA, te Dongjum (= Alofsma).
AYNSTRA, te Achlum (= ter Enter).
AYSMA, te Beetgum (Gr., Kl.), Driesum, Hichtum, Marrum, Oudkerk (= de Klinze = Sminia).
AYTA, te Roordahuizum, Swichum.
AYTAMA, te Hempens.
ACKEMA, te Stiens.
ACTINGHA, te Wirdum.
ALBADA, te Driesum, Ferwerd, Garijp, Gauw, Goïnga, Irnsum, Poppingawier (= Douma), Scharnegoutum, Sijbrandaburen.
ALD, zie ook: Old.
ALDABEE, te Witmarsum.
ALDEBERCH, te Wijnaldum.
ALD(E)HU(Y)S(TRA), te Lioessens, Lutkewierum, Metslawier, Morra, Oosterend, Tjum, Wijnaldum.
ALDFINNE of ALDFINSTRA, te Anjum, Ee (Oostd.), Hantumeruitburen, Waaksens (Westd.).
ALGERA, te Kimswerd (Elgera), Suawoude.
ALGERSMA, te Ferwerd (= Allertsma).
ALKEMA, te Hallum (Alcoma), Menaldum, Westergeest.
AL(LE)MA, te Blija, Bozum, Hallum, Holwerd, Minnertsga, Oudwoude (op de Wijgeest), Wartena, Wirdum.
ALLERDA, te Ternaard.
ALLERTSMA, te Ferwerd (= Algersma).
AL(L)INGA, te Arum, Deinum, Ferwerd, Tietjerk, Welsrijp.
ALLINGAWIER, te Grouw.
ALOFSMA, te Dongjum (= Aylufsisma), Dronrijp.
ALOUETTE, te Lieve Vrouwen Parochie (= Ljurkepôlle).
ALSMA, te Tjummarum.
ALSWERD, te Beetgum (ook: Adswerd; Gr., Kl.).
ALTENA, Kooten, Lutkewierum, Makkum.
ALTENBURCH, te Suawoude (aan het Langdeel).
ALUWA, zie: Aylva.
ALVERDA, te Wieuwerd.
AMAMA, te Garijp.
AME-JET, te Tjum.
AMELÂN, te Veenwouden (Kl.).
AMKAMA, te Akkrum (Op Birstum; ook: Aenkama en Ankama), Berlikum, Holwerd.
AMMINGA, te Brantgum, Hiaure.
ANKAMA, te Akkrum (op Birstum: ook: Aenkama en Amkama).
ANDELA, te Oosthem (op die A.).
ANDLA, te Burgwerd, Hijdaard (op A.), Minnertsga (Sixma van A.), Ried.
AND(LES)MA, te Beetgum.
ANDRINGA, te Bergum, Leeuwarden, Lemmer, Marsum, Oldeboorn, Sweins (= Van der Waeijen).
ANEMA, zie: An(n)ema.
ANGHEBUER, zie: Engebuer.
ANGEMA, te Oosterlittens (op Schrins).
ANGIA, te Jislum.
ANGTERP, te Parrega (Eangterp).
ANYNGA, te Hiaure.
ANKAMA, te Birstum onder Akkrum (ook: Aenkama en Amkama).
AN(N)EMA, te Achlum, Akkerwoude (ook: Anthama ?), Ried (= Heslinga).
ANSMA, te Pietersbierum.
ANSTA, te Menaldum, Oosterlittens (Aensta).
ANSWERD, te Oosterend.
ANTHAMA, te Akkerwoude (= Annema ?).
ANTIAMA, te Oosterwierum.
ANWEGH, te Roordahuizum.
ANWIER, te Warga.
ARSUM, te Jorwerd (ook: Aersum).
ASINGA (zie ook: Aesgema), te Grouw, Marsum (= Heringa), Peins, Wieuwerd.
ASSEMA, te Oudeouwer.
ATSEBUREN, te Oosthem.
AT(T)EMA, te Abbega, Wirdum.
ATTEMANS, te Gauw.
ATTINGA, te Nij1 and.
AUGUSTINUS, te Appelsga (= vroegere Compagnonshuis).
AUCKEMA, te Seksbierum, Teerns (Gr.).
AULAMA, te Driesum.
AUSBURG, te Ausbuur of Lutkewoude.
AUTA, te Anjum.
AVERGEESTERA, te Wijnaldum.

>> begin

BAB(B)INGA, te Midlum.
BAEYENKAMP, te Engwier.
BAENNESE, te Achlum.
BAENRE-HÛS, te Sijbrandahuis.
BAERDA, te Beetgum, Holwerd (Gr., Kl.), Wommels.
BAERD(ERA), te Jislum, Joure, Wolvega.
BAERNAERDA, zie: Bernaerda.
BAERTHEMA-HÛS, te Kollum.
BAETWIRDT, te Dongjum (Boetwerd).
BAKKER, te Stiens.
BALLINGWIER, te Tjalhuizum.
BAMA, te Kollum (= Bauma = Bawema).
BANGA, te Boksum, Hallum (= Baunga), Hantum (Gr., Kl.), Schalsum (Gr., Kl.), Terzool, Tjummarum.
BANGAMA, te Akmarijp, Hantum, Oosthem (= It Bosk).
BANKEMA, te Peasens (= Oelsma).
BANNERHUS, te Blija, Lichtaard.
BANTHIEMA-HÛS, te Kollum.
BARDEEL, te Kollum.
BARGEPELS, te Bolsward.
BARKWERD, te Kubaard (Berkwerd).
BARNENE-PUT, te Echten.
BARRAHÛS, te Wirdum (âld en nij).
BARRUM, te Tjum (Berrum).
BARSUM, te Ruigelollum.
BARWEGEN, te Engwierum (Bergwegen = Burgewegste).
BATENS(ERA), te Jorwerd.
BAUKEMA, te Nes (Westd.), Terzool.
BAUMA, te Kollum (= Bama = Bawema).
BAUNGA, te Hallum (Banga).
BAWEMA, te Akmarijp, Kollum (= Bama = Bauma).
BEEKMA, te Roordahuizum (Biekema).
BEEKSMA, te Grouw.
BEENGA, te Hijdaard (Beinga).
BEERNS, te Rauwerd (toe B.).
BEIDT, die, te Minnertsga.
BEIMA, te Arum (Beijum), Blija, Westergeest (= Beintema).
BEINGA, te Hijdaard (Beenga).
BEINIETERP, te Almenum.
BEYNK, te Raard.
BEINTEMA, te Minnertsga, Westergeest (= Beima).
BEINTUM, kale, te Opperkoten.
BEYSTE(RA), te Kubaard.
BEYTINGE, te Wons.
BEKKUM, te Hijlaard.
BEKRYP(STERA), te Menaldum.
BELTA, te Kubaard (toe B.).
BEN, te Arum (Toe Benn).
BENINGA, te Weidum.
BENYSTEN, te Achlum.
BENNEMA, te Buitenpost, Grouw, Hardegarijp, o. kant, thans rusthuis, (= Fortuin), Kollum, Oudwoude.
BENNERSMA, te Sijbrandaburen.
BENTGMA, te Grouw.
BENTHIEMA, te Pietersbierum.
BERCH, te Britswerd, Dantumawoude, Grouw, Hijlaard, Kubaard, Tjum, Wanswerd.
BERCHHÛS(TRA), te Ooster-Nijkerk (Burchhuysen), Ruigelollum (Gr., Kl.).
BERCHPLEATS, te Nijland (= Groot Walckema).
BERGEN, te Kubaard (toe B.).
BERGWEGEN, te Engwierum (Barwegen, Burgweste).
BERKWERD, te Kubaard (Barkwerd).
BERMERA, te Wierum.
BERNA(E)RDA, te Hijlaard (Baernaerda).
BERNS, te Rauwerd.
BERRUM, te Tjum (Barrum).
BES(SEL)LINGA, te Friens (Heslinga).
BESSENS, te Wieuwerd.
BESTJOECH, te Stiens.
BETRIM (Betrum), te Lollum (bij Franeker).
BIEKEMA, te Roordahuizum (Beekma).
BIENS(E)MA, te Grouw (Gr., Kl.), Menaldum.
BIEREN, te Burgwerd (Bierster).
B1JEKOER, te Oostrum.
BILE, te Friens.
BILTPLEATS, te Kollum.
BYNGATERP(STERA), bij Harlingen.
BINNENRUST, te Garijp (= Galkehiem).
BINNERTSMA, te Oudwoude, Wouterswoude.
BIRD(STRA), te Grouw (Budstra).
BIRDEMA, te Reitsum, Terzool.
BIRNIA, te Grouw.
BIROU, IT HÛS FAN, te Hallum (= Ondersma = Jongestal).
BIRSTUM, te Akkrum (Birstema).
BISDOMA, te Rien of Lutkewierum.
BITTENS, te Schettens.
BLAECKNE-HÛS, te Rinsumageest.
BLANKENBURCH, te Kooten.
BLANKENDOLSLEAT, te Scharnegoutum.
BLANKENHAM, te Rauwerd.
BLAU, te St.-Nicolaasga.
BLAUHÔF, te Spanga.
BLAUHÛS, te Dronrijp (= Glins), Jacobi Par., Offingawier, Surhuisterveen, Ternaard, Westhem, Wommels.
BLEINSMA, te Holwerd.
BLEKMA, te Janum, Weidum.
BLIJ(E)MA, te Grouw (Blima), Paesens.
BLIJHÚSTRA, te'Grouw.
BLIJKEN, te Grouw.
BLIJSTRA, te Grouw.
BLICKEN, te Vrouwen Parochie.
BLIKKENPLEATS, te Anna Parochie.
BLIMA, zie: Blijema.
BLINK(E), te Rauwerd (oppe Blinck; Gr., Kl ; = Heringa ?).
BLINKSMA, te Holwerd.
BLINKST(E)RA, te Akkrum.
BLYNSE, te Wijnaldum.
BLOEMENDAL, te Aalsum.
BLOKHÚS(TRA), te Terkaple.
BLOKKEN, te Pingjum.
BLOMKETERP bij Franeker.
BOAIJEM, DE GOUDEN, te Heeg.
BOAIJENKAMP, te Abbingawier.
BOARNMEAR, te Wanswerd (Bongameer, Boniameer).
BOARTLÂN, te Pingjum.
BOBBINOA, te Kornjum, Wartena.
BODEM, zie: Boaijem.
BOEGEN, te Oude Mirdum.
BOEKMA, te Tietjerk.
BOELEMA, te Hallum.
BOELENS, te Buitenpost (= Schepper), Olterterp.
BOEMIJN, te Weidum.
BOENDERS, te Kollum (Oude B.).
BOERS, ten Z. van Sneek (de gouden B.).
BOERS(E)MA, te Engwierum (Boursema).
BOETSINGA, te Oosterwierum (Bootsma).
BOETWERD, te Dongjum (= Baetwerd).
BOGARDA, te Boer.
BOYNE, te Weidum.
BOYNGIE, te Ee (Oostd.).
BOK, te Britsum.
BOCK(E)MA, te Lutkewierum, Marsum, Paesens, Pietersbierum, Rijperkerk, Wons.
BOKKUM, te Nes, onder Akkrum.
BOLLEHOLLE, te Ferwerd.
BOLTA, (vgl. Bouta), te Almenum, Anjum, Arum, Holwerd, Oostrum.
BOMSANDE, te Augustinusga.
BONGA, te Berlikum, Boksum, Hijdaard, Hindeloopen, Holwerd, Kimswerd, Oosterend (Bongahûs), Reitsum, Witmarsum.
BONGAHUIS, te Hijlaard.
BONGAMA, te Hantumhuizen.
BONGAMEER, te Wanswerd (Boniameer, Boarnmeer).
BONGIER(D), te Bozum.
BONGWIER, te Terzoo].
BONIA, te Ee (Boyngie), Ooster-Nijkerk, Wanswerd (Boniameer, Boarnmeer).
BONIAMAERSTER, te Wanswerd (Bongameer).
BON(NE)MA, te Hardegarijp, Hommerts, Kimswerd, Pingjum, Tjerkwerd.
BONNIA, te Tjerkwerd.
BONNINGA, te Abbega, Driesum, Idsegahuizen, IJsbrechtum.
BONS, te IJsbrechtum.
BONTEHUYS, te Anjum.
BONTEMAN(TEL), te Anna Parochie.
BONTERP(STERA), te Oosthem.
BOOTSMA, te Kollum, Nes (Westd.), Oosterwierum (Boetsinga; vgl. Doaitsema), Wirdum (= Camstra).
BORCH, te Aegum, Grouw, Nes (Westd.), Rinsumageest, Terzool.
BORDENA, te Sint Anna Parochie.
BORGHWIRD, te Tirns (Kl.).
BORLS, te Lichtaerd (z. o.).
BORNIA, te Weidum.
BOSCHPLAATS, te Lieve Vrouwen Parochie.
BOSK, te Drachten (den Bosch), Garijp, Marsum, Oosthem (= Bangema), Wieuwerd, (= Thetinga), Witmarsum (= Hobbema).
BOSK, FOKSE, te Tjummarum (= Sytsama).
BOSKPLEATS, te Kollum (= Rosema), Tjummarum (= Roordama), Wieuwerd (= Thetinga).
BOSMA, te Hartwerd, Metslawier, Wouterswoude.
BOTNIA, te Allingawier, Dantumawoude, Hallum, Marrum (Kl.), Nijland (= Hottinga).
BOTTEMA, te Dantumawoude, Hallum, Morra (Botma).
BOTTINGA, te Marrum.
BOTWERD, te Dongjum.
BOULSMA, te Hijum (Bousema).
BOUMA, te Grouw.
BOURITIUS, te Oudeschoot.
BOURSEMA, zie: Boersema.
BOUSMA, te Hijum (Boulsma).
BOUTA (vgl. Bolta), te Arum, Hallum, Ternaard, Wijnaldum.
BOUTSMA, te Engwierum, Finkum, Hijum (Bowtsma), Westergeest.
BOUWEMA, te Beetgum (Buma).
BOUWESTIMA, te Engwierum.
BRAEMBERCH, te Mirns.
BRAERD(ERA), te Wommels.
BRAKE, te Kimswerd (= Sytsama).
BRANDA, te Nes (Westd.; ook Brandaloon; vgl.: Herbranda).
BRANDINGA, te Aegum.
BRANDSTÉ(DE), te Holwerd (= Aylva).
BRANTSUM, te Menaldum (Gr., Kl.; ook: Brantsma), Seksbierum.
BRATTEN, te Gaastmeer (Gr., Kl.).
BREKKERHÛS, te Idsegahuizen.
BREMS, te Hogebeintum.
BRETTEN, te Lidlum.
BRENTSMA, te Schraard.
BRIL, te Achlum (Gr., Kl.; ook: Brul).
BRINENSMA, te Heeg.
BRYOXSMA, te Wons.
BRIONTINGA, te Dronrijp.
BRYON(T)S(E)MA, te Wons.
BRIOUTSMA, te Sijbrandaburen.
BRITSAERD(ERA), te Wommels.
BROECHTSMA, te Berlikum.
BROERSMA, te Abbega, te Ee (Oostd.), Engwierum, Kollum, Smallenburg, Sijbrandaburen, Terzool.
BROL, te Hallum.
BRONGERSMA, te Kollum, Kollumerzwaag.
BRONCKHORST, te Bozum.
BRUYSMA, te Heeg.
BRUINSMA, te Friens (Ald en Nij).
BRUL, zie: Bril.
BRUNIA, te Ternaard (Gr., Kl.), Tjummarum (Bruninga).
BRUNINGA, zie: Brunia.
BUDSTRA, zie: Bird.
BUYGERS, te Kubaard, Lekkum.
BUIJSSE, te Lidlum.
BUITENRUST, te Bergum, Giekerk.
BUCKAMA, te Lutkewierum, Swichum.
BULT, te Appelsga.
BUMA, te Beetgum (Bouwema), Driesum, Holwerd, Menaldum, Oudwoude, Smallebrugge, Wartena, Westergeest.
BUNCKWERD, te Spannum (Bunkerte).
BURCHHUSEN, zie: Berghuizen.
BURGEWEGSTE, te Engwierum (Barwegen, Bergwegen).
BURMANIA, te Augustinusga, Huizum (= Sixma), Leeuwarden, Stiens (= Hayema), IJsbrechtum (= Epema).
BURUM, te Langweer (= Osinga).
BÛTENFINNE, te Aalsum.
BÛTENWEI, te Morra.
BÛTERHERNE, te Hallum.
BUTTINGA, te Oosterwolde.
BUWALDA, te Tjerkwerd.
BUWEMA, te Kimswerd, Westergeest.

>> begin

DAEMSYL, te Hauwerd.
DAM, SNEINS, te Arum.
DAMSTRA, te Aegum.
DAVILA(ER), te Lieve Vrouwen Parochie.
DEARSUM, te Hitsum (Gr., Kl.).
DEYKEMA, te Driesum.
DEYTSMA, te Driesum, Warga.
DEKEMA, te Baard, bij Harlingen, Jelsum (= Fetse = Camstra), Kortezwaag, Tjum, Weidum.
DEKMIGA, te Almenum.
DENEMA, te Wijnaldum.
DENIA, te Ferwerd.
DEPMA, te Tjerkwerd.
DIEPLAND, te Burgwerd.
DIETSMA, te Warga.
DIG(GE)LEWIER, te Friens.
DYK, te Engwierum (oppe D.).
DYKHUZEN, te Akkrum (Diickhuystera), Gerkesklooster.
DIKKINGA, te Almenum.
DYKSHOEK, te Jorwerd.
DYKSHORNSTRA, te Achlum, Bozum, Dronrijp.
DYKSLOBBE, te Dokkum (ten W. der stad), Holwerd (Gr., Kl.).
DYKSTER, te Tjerkwerd (D.-hûs), Tjum.
DYKSTRA, te Holwerd, Huizum, Lioessens, Tjerkwerd.
DYORINGE, te Kornwerd.
DJAERDA, te Jislum.
DJURREMA, te Boksum, Friens (Djoerrema).
DOAIEMA, te Dronrijp, Franeker, Kimswerd, Marsum.
DOAITSEMA, te Marsum (= Dotinga), Oosterwierum (vgl. Bootsma).
DOBBE(PLEATS), te Ternaard.
DODINGA, te Engwierum.
DOEDINGA, zie: Donia.
DOEYKINGA, te Achlum.
DOEKEMA, te Foudgum, bij Leeuwarden, Peins (= Kl. Tamminga).
DOENGA (vgl. Donia), te Burum.
DOENIA, zie: Donia.
DOENTERP, te Spannum (vgl. Donia).
DOYKINGA, bij Franeker.
DOYNGA, te Burgwerd (= Nij Ockinga), Giekerk.
DOMA, te Anjum (zie ook: Douwema).
DOMNA, te Weidum.
DOMP, bij Sneek.
DONGA, te Deinum.
DONIA (ook Doedinga, Doenga of Doenia), te Akmarijp, Anjum, Arum, Burgwerd, Dantumawoude, Hallum, Hijdaard, Engwierum, Menaldum, Nes (Westd.), Oosterbierum, Oosterend, Ooster-Nijkerk, Spannum (vgl. Doenterp), Wanswerd, Wartena, Winsum, Wijnaldum.
DOOIEMA, zie: Doaiema.
DOOITSEMA, zie: Doaitsema.
DORSUM, te Lollum.
DOTINGA, te Dronrijp, Marsum (Gr., Kl.; = Doaitsema), Rauwerd, Roordahuizum.
DOUMA, te Akkrum, Britsum, Friens, Garijp, Grouw, Hallum (= Gerbada), Langweer, Morra, Oldeboorn, Poppingawier (= Albada), Weidum.
DOUWEMA, te Anjum, Jislum, Kimswerd, Kollumerzwaag, Kornwerd, Murmerwoude, Wartena.
DRINKÚTSMA, te Goutum.
DROEGE-LIUW, te Ternaard.
DROEVENDAL, te Wierum.
DUINENBURG, op Schiermonnikoog.
DÚNTERPEN, te Jutrijp.
DWERSHÛS, te Metslawier, Warga.

>> begin

EABEMA, zie: A(e)bema.
EABINGA, zie: A(e)binga.
EACH, zie: Oog.
EACKAMA, zie: Aeckama.
EAMINGA, zie: Eminga.
EANGTERP, te Parrega (Angterp).
EARBIT(ERS), te Dronrijp (Oorbijter).
EASGEMA, zie: Aesgema.
EASINGA, zie: Asinga.
EASTERWÂl, te Berlikum (bij Wier; Oosterwal).
EBEMA, zie: A(e)bema.
EE, te Oosterend (oppe E).
EEKMA, zie: Ekema.
EEKWERD, bij Bolsward (Gr.).
EELKSMA, te Marsum (= Aelsma), Seksbierum (= Elinga = Eelsma).
EELSMA, te Menaldum, Seksbierum (= Elinga = Eelksma), Witmarsum.
EENGEMES, te Gauw.
EENHOORN, zie: Ienhoarn.
EENSHUISTRA, zie: Henshuistra.
EENSTRA, te Idaard (vgl.: Eerstra, Ienstra).
EENTS(A)MA, te Minnertsga.
EEPSMA, te Holwerd.
EERNSMA, te Jouswier (Ernsma).
EERSTRA, te Idaard (vgl. Eenstra, Ienstra), Jellum.
EESKWERD, zie: Ieskwerd.
EESTA, te Anjum (toe E.).
EESTEMA, te Achlum.
EESTMA, te Jellum.
EGGEMA, te Aalsum.
EGRE-HÛS, bij Leeuwarden.
EYLERTSMA, te Haskerdijken.
EYNTAMA, te Murmerwoude.
EIS(E)MA, te Burum (= Eisinga), Kollum, Oudwoude, Zwaagwesteinde.
EISINGA, te Anjum (= Eyssega), Berlikum, Burum (= Eisma), Oenkerk, Rinsumageest, Zwaagwesteinde.
EKEMA, te Grouw, Roordahuizum (Eekma, Ekinga), Ternaard, Ylst.
EKINGA, te Grouw, Roordahuizum (Eekma, Ekema), Wijnaldum, Winsum (Aeckema).
EKSTERNÊST, te Holwerd.
ELDERSFJILD, te Beetgum.
ELGER(A), te Kimswerd (= Algera), Tjum.
ELGERSMA, te Boer (= Humalda).
ELINGA, te Ferwerd, Hantumhuizen, Seksbierum (Eelsma, Eelksma).
ELINGSMA, te Ooster-Nijkerk.
ELCKEMA, te Arum.
ELSMA, te Ferwerd.
ELTYE, te Driesum.
EMKEMA, te Wartena.
EN(N)EMA, te Wijnaldum.
ENGEBUER(EN), te Grouw.
ENGE-HÛS, te Oosterend (Eninga).
ENGE-LA(P)PE, te Roordahuizum.
ENGLAMA, te Wijnaldum (Gr. en Kl.; Englé).
ENINGA, te Kimswerd, Oosterend (Enge-hûs).
ENTEMA, te Driesum, Murmerwoude.
ENTER, te Achlum (ter E.; = Aynstra).
EPEMA, te Akkerwoude, Friens (Epinga), Hemelum, Hitsum, Idaard, Koudum, Lioessens, Pietersbierum, Warga, IJsbrechtum (= Burmania).
EPESTERA, te Idaard.
EPINGA, te Friens (Epema), Menaldum, Nijland, Oldeboorn, Pietersbierum.
EPPEMA, te Holwerd.
ERINGA, te Britsum.
ERNS(T)MA, te Jouswier (Eernstma).
ESA, te Herbaaijum, Tjum.
ESAMA, te Lutkewierum (= Taeckehûs).
ESKWERDA, te Oosterend (zie: Ieskwerd).
ESMA, te Wijnaldum.
ESSINGA, te Ried.
ETENS(ERA), te Itens.
EVERAERDA, te Oosterlittens.

>> begin

FADERS-HOFSTÉ, bij Bolsward.
FAERSMA, te Wijnaldum.
FAESMA, te Kollum, Lutkewierum, Westergeest, Wijnaldum.
FALDUM, zie: Fatum.
FALGE, te Giekerk (op de F.).
FALIGEN, te Aalsum (op de F.).
FALKSHIEM, te Westergeest.
FALLINGA, te Ferwoude.
FALOM, te Tirns.
FALSTRA, te Britswerd (= Falster).
FANGE, te Metslawier (= Waginge, Vange).
FANGLAEN, te Jellum.
FANTENS, te Baard (Kl.).
FANTUM(A), te Tjum (Faldum, Fatum).
FARNIA, zie: Fernia.
FATUM, te Tjum (Faldum, Fantum).
FEANSTRA, te Hoogebeintum (= Heemster-hús).
FEANWYK, te Oudega (HON).
FEDDEMA, te Akkerwoude, Allingawier, Dantumawoude, Grouw, Kimswerd, Slappeterp (= Oeblema).
FEDDINGA, te Midlum.
FEENS, te Witmarsum.
FEENSTRA-HUIS, zie: Feanstra, Fenstra.
FEYINGA, zie: Foyinga.
FEIKEMA, te Ferwerd (Feitsma), Goïngarijp, Mantgum, Seksbierum, Sijbrandaburen, Warstiens, Wartena.
FEYMA, te Holwerd, Ternaard (Fryma).
FEYSTERA, zie: Fenstra.
FEIT(E)MA, te Almenum, Anjum, Dronrijp, Makkum (Sickma), Sijbrandaburen.
FEITSMA, te Anjum, Deinum (= Siersma), Dongjum, Ferwerd (Feikema), Foudgum, Hallum, Holwerd, Huizum, Kollum.
FECKNA, te Grouw.
FELLINGA, te Minnertsga.
FELLINGWIRD, te Menaldum.
FELLUM, te Winsum.
FELSUM, te Spannum (Gr., Kl.).
FENEMA, te Blija.
FENNE (zie ook: Finne), te Grouw (de Meer F.).
FENNEMA, te Arum.
FENNEN, te Britswerd, Blessum, Herbaaijum, Hijlaard, Wijnaldum.
FENST(E)R(A), te Blessum, Dronrijp, Edens, Jorwerd (Feystera), Oldeboorn (Veensterlandt).
FENSTER-HÛS, te Hoogebeintum.
FENWIERSTRA, te Grouw.
VERAKEN, te Grouw, Menaldum (Wrakema).
FERDOUWEMA, te Brantgum.
FERNIA, te Minnertsga (Farnia).
FERSMA, te Minnertsga.
FERTZA, te Hitsum (= Hildarda), Pietersbierum (Fetze).
FERWEERSTRA, te Grouw.
VERWIKS, te Warga.
FETSE, te Dronrijp, Hantum (Fitse), Irnsum, Jelsum (= Dekema), Pietersbierum (Fertza).
FIERHÛS bij Leeuwarden (Fjouwerhuzen), Menaldum.
VYERINGE, te Oosthem.
FIIFEKERS, te Hartwerd.
VIJVERSBURG, te Buitenpost.
FILDENSERA,.
FILLENS, te Arum.
FYMA, te Kimswerd.
FIN(G)IA, te Achlum, Herbaaijum, Kimswerd, Tjum.
FINNE(N), zie: Fenne(n).
FYNS, te Wommels.
FINSTER(A), zie: Fenster(a).
FINSTER-HÛS, zie: Fenster-huis.
FINWIERSTERA, zie: Fenwierstera.
FJILDE, it hûs to, te Oosterzee.
FJILDHÛS, te IJlst.
FJOUWERHUZEN, bij Leeuwarden (Fjouwerhuzum, Fierhûs).
FLAPPE, te Ferwerd.
VLARA, te Burgwerd.
FLARINGA, zie: Fleringa.
FLEARBOSK, te Boornbergum (Vlierbosch).
FLEAREN, te Bozum, Tjum (Gr., Kl.).
FLERINGA, te Menaldum (Flaringa).
FLIET, te Witmarsum.
FO(E)GELLÂN (Fûgellân), te Oostrum, Wierum.
FO(E)GELSANG (Fûgelsang), te Jacobi Parochie, Oosterwierum, Seksbierum, Veenklooster.
FOECK(E)MA, te Anjum.
FOELSMA, zie: Foolsma.
FOEPEMA, te Hiaure.
FOERDE, te Marrum.
FOYINGA, te Kollum (Feyinga).
FOCKEMA, te Eernewoude, Dronrijp, Jorwerd.
FOCKENS, te Beetsterzwaag.
FOKKINGA, te Blessum.
FOKSE-BOSK, te Tjummarum (= Sytsema).
FOLKERTSMA, te Ternaard.
VOLKNIE, te Irnsum.
FOLLINGA, te Ausbuur.
FOLPERDA, te Stiens.
FOL(P)TA, te Minnertsga (Gr., Kl.).
FOLTINGA, te Buitenpost.
FON(DEN)S, te Jorwerd.
FONS (Fondensera, Fonsera), te Jorwerd.
FO(O)CKLAMA, te Garijp, Hallum.
FOOCKMA, te Ee (Oostd.), Ooster-Nijkerk.
FOOLSMA, te Ooster-Nijkerk (Foelsma).
FOPMA, te Firdgum, Hoogebeintum.
FOPPEMA, te Oosterbierum, Wijnaldum.
FOPPENSTERA, te Wommels.
FOPPINGA, te Dronrijp, Oosterlittens.
FORTUIN, te Hardegarijp (= Bennema).
FRANGE, te Marsum.
FRANKEMA, te Kimswerd.
FRANKENA, te Elslo.
FREENGE, te Pietersbierum.
FREOLLUM, te Ruigelollum.
FRYBORG, te Opeinde.
FRIELSMA, te Metslawier.
FRIESBURG, te Nijeholtpade (= Liemboarch, Lemenburg).
FRIESENTERP, te Oudega (Wijmbr.).
FRIESMA, te Dronrijp (Nij), Idaard.
FRYMA, te Ternaard (Feyma).
FRITSHÚSTRA, te Ooster-Nijkerk.
FRITTEMA, te Dongjum, Dronrijp, Midlum.
FROSKEPÔLLE, te Hallum, Oppenhuizen.
FROUKEMA, te Hiaure, Nes (Westd.).
FÛGELLÂN, zie: Fo(e)gelland.
FÛGELSANG, zie: Fo(e)gelsang.
FÛNS, zie: Fon(den)s.

>> begin

GABBEMA, te Holwerd, Wartena.
GACHET, te Marsum (= Unia).
GAEST, te Kubaard.
GAESWARDT bij Franeker.
GAETSMA, te Grouw (Gaytzma).
GAYK(E)MA, te Augustinusga, Hennaard, Roordahuizum (Gieckema), Ternaard.
GAYTZMA, te Grouw (Gaetsma).
GALEMA, te Akkrum, Akmarijp, Ferwerd, Garijp, Hemelum, Menaldum, Oudega (HON), Warns, Witmarsum.
GALESLO(O)T, te Hardegarijp.
GALINGA, te Grouw, Tjum.
GALKEHIEM, te Garijp (= Binnenrust).
GALCAMA, te Oudega (Sm.).
GALLINGA, te Anjum.
GALTE, te Oudega (W.).
GARE, te Ferwerd (oppe G.).
GARRITSMA, te Herbaaijum.
GARTINGA, te Poppingawier.
GAU, te Augustinusga.
GAUCKAMA, te Oldeboorn, Oudwoude.
GAUMA, te Oldeboorn.
GAUTA, te Pietersbierum, Oosterend, Slappeterp.
GAUWINGA, te Irnsum.
GAWEI, te Dronrijp.
GEERDINGA, te Peperga.
GEERLEMANS, te Gauw.
GEERSMA, te Herbaaijum.
GEYNS, te Wommels.
GERBADA, te Hallum (= Douma), Oosterwierum.
GERBISMA, te Terzool.
GERBRANDA, te Almenum, Buitenpost, Ferwerd, Hallum, Kimswerd, Oosterwierum, Pietersbierum
GERFFLE, te Wijnaldum (Gerlsma).
GERINGA, te Britsum, Holwerd.
GERK(E)MA, te Anjum, Warstiens.
GERKISMA, te Terzool.
GERLIFFSMA, te Rauwerd.
GERLIJSMA, te Wijnaldum.
GERLOPSMA, te Hantum.
GERLSMA, te Wommels, Wijnaldum (Gerffle).
GERLUM, te Arum.
GERLWA, te Arum (Gerlua), Hennaard, Seksbierum (Gerlua).
GERRALDA, zie: Gralda.
GERRITSMA, te Wirdum.
GERROLLEMA, te Finkum.
GERROLTSMA, te Hallum, Lioessens, Ternaard, Wier, Wirdum, Wijnaldum.
GERSIKKERS, te Marrum.
GERSMA, te Rauwerd.
GETENS, te Kubaard (Gr., Kl.; Gietens).
GETSE, te Wierum.
GEWINGA, te Holwerd.
GIECKEMA, te Roordahuizum (Gaykema), Warga.
GIELTSMA, te Morra.
GIETENS (Getens), te Kubaard (Gr., Kl.).
GIRALDA, zie: Gralda.
GLINS, te Balk, Blessum (= Glinstra = Rinia), Dronrijp (= Blauhûs, ook: Glinstra), Hempens.
GLINSTRA, zie: Glins.
GOERDSMA, te Lions.
GOGNES, zie: Goorkens.
GOITNIA, te Hennaard (Goyckne).
GOLTEMA, te Grouw (Gottum, Gottama).
GOORDA, te Menaldum (Gr., Kl.).
GOORKENS, te Menaldum (opper G.; ook: Gognes).
GORLUM, te Achlum, Arum.
GOSLINGA, te Achlum, Dongjum, Driesum, Hallum, Seksbierum, Wanswerd, Wijnaldum.
GOSSEMA, te Veenwouden, Irnsum, Poppingawier, Sijbrandaburen, Terzool (= Hylama).
GOTTAMA, te Grouw (Goltema, Gôtum), Veenwouden.
GÔTUM, te Grouw (Goltema, Gottama).
GOUDBERCH, te Ausbuur.
GODDENE BOAIJEM, te Heeg, Tjum.
GOUDENE KLOPPER, te Witmarsum.
GOUMA, te Hempens.
GRACHT, zie: Grêft.
GRÊFT, te Wanswerd (ter G.), Wartena (de G.).
GRA(L)DA, te Bozum (Gerralda), Dronrijp, (Nij) Grouw, Heeg, Menaldum, Schalsum (Gr., Kl.; Groldama, Giralda).
GRALLINGA, te Wartena.
GRATINGA, te Almenum, Hitsum, Midlum.
GREATE PIER, te Kimswerd (= Osinga).
GRELDSMA, te Suameer.
GRENSMA, te Driesum.
GRETTINGA, te Midlum.
GREWINGA, te Wieuwerd (Growinga).
GRIENDAL, te St. Nicolaasga (Groendal).
GRIONGE, te Bozum.
GROENDAL, zie: Griendal.
GROEDEN, te Waaksens (Henn.; de grote G.).
GROE(T)STRA, te Marsum (Grostera, Groustra).
GROLDAMA, zie: Gralda.
GROMBACH, te Anna Parochie (Grumbach).
GRONS, te Blija, Hichtum.
GROSTERA, zie: Groetstra.
GROU, te Arum (de greate G.), Molkwerum, Ooster-Nijkerk.
GROUSTINS, te Engelum (= Sirtema), Hardegarijp, Koudum (= Van der Waijens).
GROUSTRA, zie: Groetstra.
GROWINGA, zie: Grewinga.
GRUMBACH, zie: Grombach.
GRUTERSMA, bij Sneek
GUOZZEKOER(STERHIM), te Sneek.
GUOZZEPÔLLE, te Anjum.

>> begin

HACHSTE, te Terzool (Haxta-huys).
HAENGIA, te Welsrijp (Haynge).
HAENS, te Winsum (Gr.; Hensera).
HAERDA, te Minnertsga, Oosterbierum.
HAERSMA, te Buitenpost, Drachten, Jelsum, Oostermeer, Oudega (Sm.).
HAGE-IN-HEM, te Laakwerd, onder Tjum.
HAGENS (Hegens), te Edens, Spannum.
HAGSTRA, te Sijbrandaburen.
HAY(E)MA, te Ee (Oostd.), Kollum (Haysma), Kornwerd, Makkum, Stiens (= Burmania), Wijnaldum.
HAYNGA, te Oosterend, Welsrijp (Haengia).
HAYSMA, zie: Haytsma.
HAYTSMA (HAYTTZIAMA), te Firdgum, Idsega, Makkum (Hayema), Menaldum Minnertsga (Haytsema), Wons.
HAXTA-HUYS, te Terzool (Hachste).
HALBEDA-HUYS, te Driesum.
HALBE(R)TSMA, te Kollum.
HALLINGA, te Wommels.
HÂN, FOLLE, te Bergum.
HANEKIETE, te Eernewoude (Honekiete).
HANENBURG, te Lippenhuizen, Rijperkerk, Veenklooster.
HANIA, te Ee (Oostd.), Grouw, Herbaaijum, Holwerd, Marrum, Minnertsga Oosterwierum, Pingjum, Roordahuizum, Surich, Terzool, Weidum (= Hanzie), Welsrijp, Wierum.
HANIA-WÂL, te Aegum.
HANKEMA, te Scharl.
HANS, te Kubaard (opper H.).
HANSMA, te Beetgum, Kimswerd, Rauwerd, Seksbierum.
HANSTRA, te Winsum.
HANSWORSTRA, te Goutum.
HANZIE, te Weidum (Hania).
HAREN, te Anna Parochie, Brongerga.
HARGESTETE, te Pietersbierum.
HARICH, te Holwerd (Gr.).
HARINGA, te Aegum (Gr., Kl.).
HARINXMA, te Beetsterzwaag, Goïnga, Heeg Jelsum, Slooten, bij Sneek.
HARKEMA, te Ausbuur, Tjummarum.
HARKINGA, te Oosterwierum.
HARMA, te Oosterwierum.
HARNSMA, te Holwerd.
HARNST, te Oostermeer (Gr , Kl ; vgl Hornst).
HARNWERD, ten O. van Leeuwarden.
HARPTE, te Nes (Westd.).
HARSKAMPER-HÛS, te Ferwerd.
HARSMA, te Panderga.
HARST, te Hoogebeintum (oppe H.; Hartsma).
HARSTRA, te Deersum, Hoogebeintum (Hardste).
HARSTBUREN, te Poppingawier (op de H.).
HARSTEN, te Rauwerd (op de H.; Herste).
HARTSMA, te Deersum, Hoogebeintum (Harst),.
HASKE, te Jelsum.
HATTINGA, te Itens, Lutkewierum.
HAUBOIS, te Loïnga.
HAVERSPOOK, te Anna Parochie.
HEALBIRD, te Roodkerk.
HEALEWEI, te Jorwerd.
HEALWEI, te Niawier (Oostd).
HEBBEMA, te Anjum, Hibbema, Ee (Oostd.), Hantum, Morra, Seksbierum.
HECHT, te Arum (in de H.).
HEDRUM, te Tjum (Herema).
HEECH, te Arum, Ee (Oostd.).
HEECHHIEM, te Boornbergum, Deinum, Friens, Birdaard, Goïngahuizen, Itens Herbaaijum (Hoogheemstra), Oosterbierum, Tjum, Uitwel1ingerga, Wartena, Wier, Oosterbierum.
HEECHHÛS, te Arum (Heechhustra), Bergum (Noordermeer), Hallum (Hogehuystra), Morra.
HEECHSTINS, te Garijp (= Solcama).
HEECHTERP, ten O. van Leeuwarden.
HEEM, zie: Hiem.
HEEMSTERHUIS, te Hoogebeintum (vgl. Feanstra-hûs).
HEEMSTRA, te Akkerwoude, Anjum (Hiemstra), Foudgum, Dronrijp, Herbaaijum Kimswerd, Lioessens, Morra, Oenkerk, Oudkerk, Ooster-Nijkerk, Paesens, Roodkerk.
HEENSERA, te Hijlaard.
HEERMA, zie: Herema.
HEGENHIEM, te Holwerd.
HEGENS, zie: Hagens.
HEIDE, te Bergum, Bozum, Lutkewierum (Heydoma).
HEYDOMA, te Lutkewierum (op de Heide).
HEYLIGEN, te Wartena (Gr., Kl.).
HEIMSHÔF, te Almenum.
HEYNHÚSTERA, te Akkrum (Henshilstra, Eenshuistra).
HEINSTE-HOLLÂNNER, te Bolsward.
HEINTEMA, te Ooster-Nijkerk.
HEITSUM, te Anjum.
HECKAERDT, te Wanswerd (Hikkaerd).
HEL, te Heidenschap, onder Workum.
HEL, DE READE, bij Bolsward (Reahel).
HELBADA, te Ferwerd, Metslawier, Nes (Westd.), Ternaard.
HELDOAR, te Rinsumageest (Heldoer).
HELEMSERA, te Baard.
HELENS, te Oosterlittens.
HELLEMA, te Ferwerd (= Hillema), Harich.
HELLINGA, te Grouw, Hantum, Mantgum, Ternaard, Warga (Gr., Kl.).
HELPOARTE, te Jutrijp (Helpoerta, Holpoarte).
HELWARDERA, te Roordahuizum (Holwerda).
HEM, te Jorwerd (Hemstra), Baard, Tjum (Hage-in-Hem).
HEMERTS, te Burgwerd.
HEMMA, te Poppingawier.
HEMMEMA, te Berlikum, Anna Parochie (= Nije finne), Menaldum, Minnertsga.
HEMMINGA, te Beetsterzwaag, Holwerd, Opeinde (Sm.).
HEMPENSERWIER, te Warga.
HEMPERDA, te Bornwerd.
HEMRIKSEIN, te Warga (Gr., Kl.).
HEMSTRA, te Jorwerd (Hem), Morra (= Heemstra ?), Oosthem (Hemstera).
HEMSTER, te Herbaaijum.
HENNEMA, zie: Hinnema.
HENSERA, te Winsum (Haens).
HENSHÚSTRA, zie: Heynshústra.
HENSTRA-HÔF, te Almenum.
HENTINGA, te Teroele.
HENTWIERUM, te Warga.
HEPKE-HÛS, te Smalleburge.
HERBRANDA, te Buitenpost (vgl. Branda, Brandeloon).
HEREMA (Heerma), te Akkerwoude, Boksum, Berlikum, Joure, Lions Sijbrandaburen, Tjum (vgl. Hedrun), Wartena, Zweins.
HERINGA, te Abbega, Achlum, Dongjum, Drachten, Hantumhuizen, Peins, Rauwerd (= die Blinke ?), Marsum (= Asinga), Wommels.
HERINGAHUYSTER, te Westhem.
HERJUWSMA, te Ferwerd.
HERMANA, te Minnertsga (Gr., Kl.).
HERNE (vgl. Hoarne, Horne), te Rinsumageest (Eysingha H. en Wijmch H.).
HERNS(E)MA, te Holwerd, Schraard.
HEROMA, te Oudeschoot.
HERSTE, zie: Harsten.
HERSUM, te Minnertsga.
HERWEI, te Ternaard (= Jeppema).
HESENS, te Jorwerd (Gr., Kl.).
HESKAMPEN, te Hoogebeintum (Gr., Kl.).
HESLEMA, te Holwerd (= Hesselma).
HESLINGA, te Anjum, Dooijum (bij Franeker), Driesum, Friens (= Beslinga), Hantumhuizen, Marsum, Nijland, Pietersbierum, Poppingawier (= Hettema), Ried (= Anema).
HESSELHÚSTRA, te Sijbrandaburen.
HES(SE)MA, te Holwerd, Marsum, Nes (Westd.).
HESSELMA, zie: Heslema.
HESTRA, te Holwerd.
HETSMA, te Anjum, Kollumerzwaag.
HETTEMA, te Nijland, Poppingawier (= Heslinga).
HETTINGA, te Jorwerd, Nes (Westd.), Nijland (= Botnia), Teroele.
HIB(BE)MA, te Anjum (Hebbema), Hiaure, Oosterbierum.
HIDDEMA, te Hempens, Kornwerd, Nijland, Pingjum, Seksbierum, Witmarsum.
HIDDINGA, te Jorwerd, Peperga.
HIDDUM, te Wons.
HIEM, te Birdaard (het nyeuw heem), Warga (it heech hiem), Grouw (it heech hiem).
HIEMSTRA, zie: Heemstra.
HIXENIUS, te Witmarsum.
HILDARDA, te Hitsum (= Fertsa).
HYLAMA, te Terzoo] (= Gossema).
HYLKEMA, te Uitwellingerga.
HILLEMA, te Bergum, Driesum, Ferwerd (= Hellema), Hallum, Harich, Murmerwoude, Oosterend, Slappeterp.
HILLIGE, te Huins.
HILLINGA, te Hantum, Mantgum.
HIM, zie: Hem.
HIMMELTSJE, te Wirdum.
HINKEMA, te Hempens.
HYNXTETERP, te Schalsum (Gr., Kl.).
HINNADERA, te Warga.
HINNEMA (Hennema), te Jellum, Jelsum, Warga.
HINSSAHUSSEM, te Akkrum.
HYNTSEMA, te Boksum.
HYSAERD, te Arum.
HITTINGA, te Hommerts, Nes (Westd.).
HOANTSEPÔLLE, te Workum.
HOANTSJEPÔLLE, te Smallingeree.
HOARNE (ook: Herne, Hoerne, Hoorne, Horne), te Arum (in die H.), Beetgum (ter Horne: Hoarnstra, Hornborg), Burgwerd (ter Horne), Dongjum, (Maskeboerherne), (ter Horne), Marsum (ter Horne), Oosthem (ter Herna), Scharnegoutum (op die Hoerne), Workum (de koude horne), Wouterswoude (in de Spykhorne).
HOARNSTRA, te Beetgum (= ter Horne).
HOARNWIER, te Hantum.
HOARSLAN, te Menaldum (Horslandstra), Rinsumageest.
HOATSEHIEM, te Wierum.
HOB(BE)MA, te Anjum, Dronrijp (ook: Hubbema, Obbena), Hallum, Hantum (Hubbema), bij Harlingen, Kubaard (Hobbinga), Ruigelollum, Witmarsum (= it Bosk).
HOBBINGA, te Kubaard (Hobbema).
HOCHSTERA, te Arum.
HOCHT, te Wierum.
HOEGMA, te Kubaard.
HOEK, te Offingawier (de greate H.).
HOEKEMA, te Ferwerd, Huizum.
HOEKENS, te Bozum (Hoekensre), Oosterend (Huckens), Spannum (Huckensera).
HOECKERA, te Hijum.
HOEKSTRA, te Holwerd.
HOERE, te Oosterwolde (ten H.).
HOERNE, zie: Hoarne.
HO(E)VEN, te Jacobi Parochie.
HÔFLÂN(STRA), te Grouw.
HOFSTEE, bij Bolsward (Faders H.).
HOGERZIJL, te Tjummarum.
HOGESTEED, te Oosterbierum, Tjummarum.
HOIKAMA, te Hantumhuizen.
HOYTEHÛS(TRA), te Itens.
HOYTEMA, te Hantumhuizen, Joure, Oosthem, Oudega (W.), Tjerkwerd, Wommels.
HOYTINGA, te Idsegahuizen.
HOCAERD, te Bolsward.
HOXWIER, te Mantgum.
HOXMA, te Grouw.
HOKWERD(A), te Winsum (Gr., Kl.).
HOLDER, te Jelsum (Hulder).
HOLEWEI, te Ternaard.
HOLDINGA, te Anjum, Ee (Oostd.), Finkum.
HOLKEMA, te Midlum.
HOLCKSTRA, te Midlum.
HOLLAND, te Suawoude (de koning van H.).
HOLLANNER bij Bolsward (de Fierste en de Heinste H.).
HOLLANNERS-HÛS, te Huizum.
HOLLEN, te Dronrijp (in de H.).
HOLLINGA, te Anjum.
HOLPOARTE, te Jutrijp.
HOLPRYP, te Tjum.
HOLWERDA, te Roordahuizum (Helwarda).
HOMMEMA, te Dronrijp, Oldeboorn.
HOMMINGA, te Tjerkwerd.
HOMPKEMA, te Arum.
HONDSBOOD, te Wommels.
HONEKIETE, te Eernewoude (Hanekiete).
HONSMA, te Rauwerd.
HOOFT, te Ee (Oostd.: yn 't hooft).
HOOGHEEM, zie: Heechhiem.
HOOGHUIS, zie: Heechhûs.
HOOGSTERA, te Arum.
HOOL, te Rauwerd (de kâlde H.).
HOORNE (vgl.: Hoarne), te Buitenpost (opte H.).
HOPPEMA, te Almenum, Westergeest.
HOPPERS, te Hemelum.
HOPTILLE, te Hijlaard.
HORNE, zie: Hoarne.
HORNEN, te Arum.
HORNBORG, te Beetgum (= ter Hoarne).
HORNST, zie: Harnst.
HORNSTRA, te Ee (Oostd.).
HORRINGA, te Boksum.
HORRITSMA, te Oosterwierum.
HORSLAND(STRA), zie: Hoarslân(stra).
HOSPITAEL (Spitael), te Deinum, Seksbierum.
HOTS(E)MA, te Beetgum, Warga.
HOTTINGA, te Akkrum, Dronrijp, Nijland (= Botnia), Pietersbierum, Tjum, (= Sibranda), Wommels, Workum.
HOTTINGAWIER, te Grouw.
HOU, te Tjummarum (de Noarder H.).
HOUCKEMA, te Arum, Wijnaldum.
HOUWEN, te Reitsum of Lichtaard.
HOUWERDA, te Tjummarum, Wirdum.
HUALLE, te Genum (= Keallesturt).
HUBBEMA, zie: Hobbema.
HUYGIS, te Akkrum.
HUYINGA, te Kollum (Huynga).
HUCKENS, zie: Hoekens.
HULDER, zie: Holder.
HULCKENSTEIN, te Oosterlittens.
HULS, te Oldeholtpade.
HUMALDA, te Boer (= Elgersma), Ee (Oostd.), bij Leeuwarden.
HUMKAMA, te Burgwerd.
HUNDYGEDYCK, te Nijland.
HÛS, it hege, te Bergum.
HÛS, Jorna, zie: Jornahûs.
HÛS, it lang, te Burgwerd.
HÛS, it roun, te Hartwerd.
HÛS, it wite, te Marsum, Stiens.

>> begin

IDEMA, te Lippenhuizen, Westergeest.
YDLAERD, te Ternaard.
IDSADA, te Lioessens.
IDSARDA, te Poppingawier, Ter Idserd.
IDS(E)MA, te Finkum, Holwerd (Itsma), Itens, Opeinde.
IDSINGA, te Aegum, Irnsum, Veenwouden (= de schierstins).
YDSKEMA, te Ooster-Nijkerk.
YEDSMA, te Firdgum.
IENHOARN, te Kornwerd.
IEN(STRA), te Idaard (ook: Eenstra, Eerstra).
YESCKUMA, te Achlum.
IESKWERD(A), te Oosterend (Eeskwerd, Eskwerda).
IESMA, te Anjum.
IEST, te Suameer.
IGYNGHA, bij Harlingen.
INDAMA, te Anjum.
INDIE, te Britswerd.
YNDYK, te Oudkerk.
INGE, te Wierum.
INGEA, te Anjum.
INGENA, te Nijland.
INHEEMSTRA, te Herbaaijum (Inhimstera), Oosthem.
INHEM, te Beetgum, Dronrijp, Marsum.
INIA, te Anjum, Garijp (Gr., Kl.), Ried, Wierum.
INTEBUORREN, te Oosthem.
YNTE-HÛS, te Rauwerd.
INTH(I)EMA, te Kimswerd, Menaldum, Zurich, Workum (Intjema-hofstede).
YNTINGHA, te Ried.
INTISMA, te Lollum bij Franeker.
YNTSEMA, te Deinum, Kimswerd.
IP(E)MA, te Akkerwoude, Holwerd, Niawier, Waaksens (Westd.), Westergeest.
IPPINGA, te Dronrijp.
YPSMA, te Anjum, Augustinusga.
ISALDA, te Lioessens.
I YSELSTEIN, te Warga.
YS(KA)MA, te Wijnaldum.
YTHIEMA, te Wierum.
YTYAMA, te Terzool.
ITSMA, zie: Ids(e)ma.

>> begin

JAENSMA, te Wierum.
JAERDA, te Seksbierum (Gr.).
JAERLA (Jarla), te Foudgum, Wetsens (Gr., Kl.).
JAERSMA, te Akkerwoude, Anjum, Driesum (Jarsma, Jaesma), Dronrijp, Hantumhuizen, Holwerd (= Jarichsma), Metslawier, Ternaard.
JAESMA, te Driesum (Jaersma).
JAY(E)MA, te Dronrijp, Hallum (= Jurrema).
JAYNGA, te Ee (Oostd.; Janga).
JANGA, te Ee (Oostd.; Jaynga).
JANSMA, te Ferwerd.
JANTHIEMA, te Dantumawoude.
JARDINGA, te Oosterwolde,.
JARICHSMA, te Driesum, Holwerd (= Jaersma), Oudega (HON).
JARINGA, te Brantgum of Waaksens, Kimswerd.
JARLA, zie: Jaerla.
JARSMA, zie: Jaersma.
JELDERA, te Seksbierum (Jeldera, Tzaerda).
JELDERSMA, te Kol1umerzwaag.
JELDSMA, te Rinsumageest.
JELGER(A)-HUS, bij Leeuwarden.
JELGERSMA, Firdgum, Friens, bij Leeuwarden, Minnertsga, Roordahuizum.
JELKEMA, te Nes (Westd.).
JELCOMA, te Ternaard.
JELLEMA, te Friens, Kollum, Oosterend (Jellum), Poppingawier (Jelma), Sybrandaburen.
JELLINGA, te Britsum, Driesum, Idaard, Lutkelollum.
JELLUM, zie: Jellema.
JELMA, zie: Jellema.
JELMERA, te Ballum (Cammingha), Dongjum.
JELS(A)MA, te Grouw, Warga.
JELTA, te Nes (Westd.).
JELTEMA, te Buitenpost (zie: Jeltinga, Jeltcoma).
JELTINGA, te Britsum, Buitenpost (zie: Jeltema, Jeltcoma), Idaard, Makkum.
JELTCOMA, te Buitenpost (zie: Jeltema, Jeltinga).
JENDA, te Anjum.
JENNEMA, te Anjum.
JENSMA, te Augustinusga, Holwerd, Wierum.
JENTEMA, te Holwerd.
JEP(PE)MA, te Anjum, Holwerd, Kollum, Oudkerk, Oudwoude, Ternaard (= Herwei), Wester-Nijkerk, Wouterswoude.
JEPPERDA, zie: Jipperda.
JESTÉ, te Paesens.
JET, zie: Amejet.
JETSMA, te Grouw (Gr., Kl.).
JETTYA HUYS, te Baaijum.
JILDERSMA, te Britswerd.
JIPPERDA, te Hallum (Jepperda).
JISMA, te Wijnaldum (= Ockinga).
JITSUM, te Wolsum.
JOEDEMA, te Anjum.
JOEKEMA (vgl. Jukkema), te Hennaard.
JOERE, te Oostermeer.
JOERSMA, te Veenwouden.
JOHANNA, te Ypekolsga.
JOLBA, te Oudwoude.
JOLLINGA, te Driesum.
JONGEMA, te Goïnga, Grouw, Hallum, Huins, Pietersbierum, Schettens, Wommels, Rauwerd, Sottrum.
JONGESTAL, te Hallum (= Ondersma = it hûs fan Birou).
JOPSMA, te Ferwerd.
JORINGA, te Kimswerd.
JORCKAMA, te Wijnaldum.
JORNA, te Friens, Warga (Jorna-hûs).
JORNA-HÛS (Jornahuzen, Jornahuzum), te Kubaard, Tjum, Warga.
JORNEMA, te Friens, Aegum, Minnertsga.
JORNSMA, te Britsum, Wanswerd.
JORRITSMA, te Johanneswâld (bij Veenwouden), Oosterwierum.
JORUM(A), te Kubaard.
JOUDEMA, te Anjum.
JOUMA, te Hallum.
JOUSMA (Juwsma), te Dantumawoude, Ferwerd, ten O. van Leeuwarden, Nes (Westd.), Rinsumageest, Wirdum.
JOUWEMA, te Kollum.
JOUWERSMA, te Akkerwoude.
JOUWINGA, te Hallum (Juwinga).
JUK(K)EMA, te Boksum, Hennaard (Joekema), Menaldum, Rinsumageest, Seksbierum, Stiens.
JUMA, te Kollum.
JUNIA, te Anjum.
JURREMA, te Hallum (Jayma).
JUURSMA, te Nes (Westd.).
JUWINGA, te Hallum (Jouwinga).
JU(W)SMA (Jousma), te Anjum.

>> begin

KAEGH, te Huins (in de K.).
KAERDA, zie: Karda.
KAHOAL, te Ferwerd (Gr., Kl.).
KALDAHOESTERA, te Rauwerd.
KALDAHUYSEM, te Witmarsum.
KALVERSTAART, zie: Keallesturt.
CAMMINGHA, te Arum (= Heechhilstra), Ballum (= Jelmera), Ferwerd, bij Leeuwarden (C.-burcht), Oudkerk, Slappeterp, Stiens, Tjummarum, Welsrijp, Wirdum.
CAMMINGHABUURSTER, te Hijlaard.
KAMP, te Hindeloopen.
KAMPEMA, te Peins.
KAMPEN, te Tjum, Witmarsum.
CAMSTRA, te Firdgum, Hoogebeintum, Jelsum (= Fetse = Dekema), Kimswerd, Wartena, Wirdum (= Bootsma).
CANTER, te Driesum.
KAPPENBURG, te Uitwellingerga.
KARDA, te Deinum (= Kaerda) Carolinenburg, te Brongerga.
KAS, te Jacobi Parochie.
KATHÛS, te Nes (Ut.).
KEALLESTURT, te Genum (Kattestaart; Hualle).
KEE, te Blessum (vgl. Cree), bij Franeker (Kie).
KEEG, te Wierum.
KEEPMA, zie: Keimpema.
KEYMA, te Nes (Westd.).
KEYMINGHA, te Ferwerd.
KEIMPEMA, te Ferwerd (Keepma), Ternaard.
KEIMPEWIER, te Janum.
KEIZERSHIEM, te ? (in Achtkarspelen).
KELSART, te Hoogebeintum.
KEMGEN, zie: King(e)ma.
KEMMINGA, te Wijnaldum.
KEMNIERSMA, te Dronrijp.
KENNEGA, te Wijnaldum-.
KENNEMA, zie: Kinnema.
KENPE, zie: King(e)ma.
KEPINGA, te Ferwerd (Keepma, Keimpema).
KEPPENS, te Bolsward (Keppinga).
KEPPINGA, zie: Keppens.
KETTINGHÛS, te Abbega, Wolsum.
KIAUTA, bij Franeker.
KIE, bij Franeker (Kee).
KILLEWIER, te Tirns.
KYMNA, te Wartena.
KIMSTRA, te Schalsum.
KING(E)MA, te Engelum (Kemgen, Kenpe), Nes (Westd.), Oosterwierum en Zweins.
KINNEMA, te Ee (Oostd.), Garijp, Hantum (Kennema), Marsum.
KITZELAMA, te Dongjum.
KJESSEN, te Sijbrandahuis (it fluwielen K.).
KLAERKAMP, bij Sijbrandahuis.
KLAES, it Sinter-hûs, te Edens.
KLAYENBORCH, bij Leeuwarden.
CLAYLOEN, te Sijbrandahuis.
KLAMP, te Wirdum.
CLANT, te Lutkewoude.
CLASINGA, te Oosterwolde (= Sickinga).
KLAVER, bij Bolsward (Gr., Kl.).
KLAVEREN, te Dronrijp (in de K.).
KLEFFENS, bij Raard (Westd.).
CLEYENBERGER, te Hantumhuizen.
CLEYENBORCH (Cleydenburgh), te Hijlaard.
KLEINGEEST, te Berlikum (op de K.).
KLIMMERBEAM, te Menaldum.
KLINSE, te Oudkerrk (Klinze; = Aysma = Sminia).
KLYNSTRA, te Kimswerd.
KLIUW, te Abbega, Hijdaard, Menaldum (bij Bessumerburen).
KLOMP, te Hieslum.
KLOPHORN(E)STRA, te Blija, Nes (Westd.).
KLOPPER, te Witmarsum (de goudene k.).
KLUURD(A), te Kimswerd (Gr., Kl.).
KNEPPELEN, te Lutkewierum.
KNIP(P)E, te Hallum, Wetsens.
KNISK, te Ee (Oostd.).
KNOSSENS(ERA), bij Bolsward (Gr., Kl.).
KOAI, te Rijperkerk (de swarte K.).
KOAIFIN(NE), te Oosterend.
KOAIHÛS, te Morra.
KOAIPLEATS, te Ameland, Bakhuizen, Hallum, Terzool (zie: Koysterhuys).
KOATERHÛS, te Terzool (Koysterhuys, Coistehuys).
KOBBEKOAI, te Rijperkerk, Wartena.
KOBERD, te Hallum.
KOELTE, te Aalsum (yn 'e K.).
COENDRINGA, te Oosterwolde.
KOYSTERHUIS (Coistehuys), te Terzool (Koaterhûs).
KOLDAERD(STRA), te Grouw.
KOLDYK(STRA), te Grouw.
COLLINGHA, te Minnertsga (= Cellinga, Sellinga?).
KOMMERHÛS, te Hantumeruitburen.
KONIA, te Ternaard.
KOPENS, bij Harlingen.
KOPKEWIER, te Marrum.
KORWERD, bij Genum.
KOUDEM (Koutem), te Menaldum, Tjum (Kouum, Coudema).
KOUDENBOARCH, te Jislum.
KOUHÛS, te Winsum (it swart K.).
KOUSPRONG, te Koufurt (Koevoorde).
KOUUM, zie: Koudem.
KRAEN, te Deinum (in de K.).
CRACK, te Heerenveen.
CRANENBURG, te Wijnaldum (= Cronenburg?).
KRA(E)KE, te Rauwerd, Slappeterp (Gr.,, Kl.; kreke).
CREE(STERA), te Blessum (Cee), Hijlaard.
KREKE, zie: Krake.
KRIEKE, te Oldeboorn.
KROMWÂL, te Burgwerd.
KRONENBURG, te Pietersbierum, Wijnaldum (= Cranenburg?).
KRO(O)K, te Tjum.
KROD-IKKER, te Hiaure.
KRÚS, te Jacobi Parochie (it swart K.).
KUYCK, te Lieve Vrouwen Parochie.
CUNIA, te Ternaard.
KUSSEN, zie: Kjessens.
KWELDERPLEATS, te Kollum.

>> begin

LABAN, te Wartena.
LAEKWERD (Laquart), te Spannum, Tjum.
LAEMKEMA, te Giekerk.
LAEN, te Weidum (van der L.), Welsrijp, Wijnaldum.
LAENSTRA, te Kubaard.
LAERD, te Kubaard, Rauwerd, Wolsum.
LAESMA, te Beetgum, Dronrijp, Foudgum.
LAESTERP, te Oosterend.
LAETSMA, te Pietersbierum (Latsma).
LAMKEMA, te Hennaard, Welsrijp.
LAMMEMA, te Minnertsga.
LAMMERTS, te Arum (Sint L.).
LAMMINGA, te Tsjummarum.
LAMSMA, te Minnertsga (Gr., Kl.).
LANGAERD, te Bozum, Lutkewierum.
LANGAKKER, te Marrum.
LANGEDYK, te Weidum (= Reppertsma).
LANGHÛS, te Britsum, Burgwerd, Franeker, Grouw, Morra, Ternaard.
LANGSTEK, te Roordahuizum (= Tjepma).
LANGWERD, te Oosterlittens (Gr., Kl.).
LANKUM, bij Franeker (Gr., Kl.).
LAPE, te Roordahuizum (de enge L.), Wartena (= de reade skoarstien), Wirdum.
LARSUM, te Menaldum (Liaersma).
LATS(E)MA, te Berlikum, Pietersbierum (Laetsma), Seksbierum.
LAURENTSMA, te Dronrijp (= Lommertsma?).
LAUS, te Midlum, Tjum.
LAUSMA, te Foudgum (Lousma).
LAUSWOLD, te Beetsterzwaag.
LAUTA, te Wier.
LAUTAMA, te Rinsumageest.
LEARS, te Greonterp.
LEENHUYS, zie: Lienhûs.
LELIA, te Ternaard.
LEMENBURG, zie: Liemboarch.
LEMME, te Aalsum.
LENZE, te Witmarsum (in die L.).
LET, te Hartwerd (ter L.).
LETENS, zie: Wester1ittens.
LETTINGA, te Britsum, Tjerkwerd.
LIAEREMSE, te Winsum.
LIAERSMA, te Menaldum (Larsum).
LIAUKEMA, te Seksbierum, Teerns, Wons, Wijnaldum (Tsjitsma, Tietse).
LIAUCKINGA, te Achlum.
LIAUTA, bij Franeker.
LIBBEMA, te Oosterbierum.
LYDENBURG, te Roodkerk.
LIEBMA, te Hallum.
LIEMBOARCH (Lemenburg), te Nijeholtpade (Friesburg).
LIEMPÔLLE, te Minnertsga.
LIENHÛS (Leenhuys), te Akkrum.
LIEUKEMA, te Makkum.
LIEUWEMA, te Dongjum, Pietersbierum.
LIEWLA, te Sijbrandaburen.
LYCKAMMANS, te Gauw.
LYCKLAMA, te Beetsterzwaag (= Viersen), Haskerhorne, Makkinga, Oldeberkoop, Wolvega.
LILLEWIER, te Janum.
LIOBBEMA, te Bergum, Hallum.
LIOLA, te Ternaard.
LYO(E)LLA, bij Franeker (Lyouwle).
LIOLLE, te Sijbrandaburen.
LIOMA, te Dongjum.
LYOM(M)ERA, te Wijnaldum.
LIOYNGA, zie: Lunia.
LIONAURDSTRA, te Dongjum.
LIONIA, te Hallum, Minnertsga (Lyonye).
LIONIGHA, te Hanis.
LIOPPEMA, te Wierum.
LYORTZA, te Kimswerd.
LYOUCKUMMA, te Wons.
LYOULEMA, te ?.
LYOUWLE, zie: Lyo(e)lla.
LYOWE, te Sijbrandaburen.
LITTENS, zie: Westerlittens.
LITTERSUM, te Menaldum.
LYUGGA, te Ried.
LIUPKAMA, te Wierum (Liupka).
LIUW, te Ternaard (Droege L.).
LIJUWAMA, te Dongjum.
LIVIA, te Marsum.
LJURKEPÔLLE, te Lieve Vrouwen Parochie (= Alouette).
LODDEMA, te Hallum.
LOENIA, te Ee (Oostd.; Lonia).
LOERD, te Ruigelollum.
LOHUYS, zie: Loohûs.
LOYEBBEMA, te Wons.
LOYTSA, te Aegum.
LOLKEMA, te Abbingawier, Engwier, Hoogebeintum, Kollumerzwaag, Pingjum, Wons.
LOLLEGUM, te Tjum.
LOLLINGA, te Arum, Britsum, Wartena.
LOMMERTSMA, te Dronrijp (= Lombok; Laurentsma?).
LONGIE, bij Bolsward.
LONIA, zie: Loenia.
LOO, te Rijperkerk.
LOOHÛS, te Oosterwolde (Lohuys).
LOPENS, te Kubaard (Gr., Kl.).
LOTSTRA, te Rauwerd.
LOUSMA, zie: Lausma.
LUBKEMA, te Nes (Westd.).
LUB(BE)MA, te Anjum.
LUDUM, te Achlum.
LUYRDT, te Arum.
LUYSENBORG, te Hommerts.
LU(I)TEMA, te Anjum (Luytma).
LUYWERINGA, te Akkrum (?).
LUNE, te Jacobi Parochie, Kollum.
LUNIA, te Hallum, Marsum (Lionyngia), Oldeberkoop.
LUNJIER, bij Bolsward.
LUTSKEWIER, te Wetsens.
LUWEMA, te Oudwoude.

>> begin

MAER, te Engelum (Meerstra), Slappeterp.
MAERSMA, te Berlikum (Marsma), Kollumerzwaag.
MAERSTRA, te Berlikum.
MA(E)RSWÂL, te Arum.
MAHU, te Sint Jacobi Parochie (Gr.).
MAKKUM, te Bozum.
MALKUM, te Rinsumageest.
MAMMEMA, te Jellum (Mamminga).
MAMMINGA, te Jellum (Mammema), Kubaard, Menaldum (Gr., Kl.).
MARFINNE, te Grouw (Marfinstra).
MARKLA, te Hallum, Kollum (Merkla).
MARNSTRA, te Pietersbierum (Mernstra).
MARREN, te Lichtaard (yn 'e M.).
MARS, te Jacobi Parochie.
MARSMA, zie: Maersma.
MARTENA, te Beetgum (= ter Horne, Hoarnstra), Kornjum.
MARTINUS, te Zweins (sint M.).
MARWERD, te Wirdum (Merwerd).
MASKEBÛRHERNE, te Greonterp.
MATSMA, te Pietersbierum.
MEAGERE WEIDE, te Berlikum, Leeuwarden, Wartena.
MEAR, te Wieuwerd.
MEARHÛS, te Poppingawier.
MEARSWÂL, te Ruigelollum.
MEDWERD, te Holwerd (Gr., Kl.).
MEEDEIND, zie: Miedein.
MEEKMA, te Ferwerd.
MEERSTERA, te Engelum (Maer).
MEESTERHUIS, zie: Miedsterhûs.
MEYEMA, te Deinum.
MEYCKEMMA, te Wons.
MEYLAHÛS, te Oosterend (Gr., Kl.; Meilema).
MEILEMA, te Oosterend (Meylahûs), Pietersbierum.
MEILSMA, te Pingjum, Schingen.
MEINARDA, te Deinum (Mennaerda), Hallum.
MEYNEMA, te Westergeest.
MEINSMA, te Buitenpost, Paesens, Pingjum.
MEINTEMA, te Herbaaijum.
MEJONTSMA, te Buitenpost.
MECKEMA, te Kollum, Rinsumageest, Seksbierum.
MELKEMA, te Rinsumageest (= Melkens).
MELLEMA, te Dantumawoude, Foudgum, Grouw (Gr., Kl.), Oosterbierum, Oostrum, Wierum.
MELLINGA, te Finkum.
MELSMA, te Kimswerd.
MEMERDA, te Hallum (Memert).
MEMERT, te Hallum (Memerda), Winsum.
MENCKEMA, te Kollum.
MENNAERDA, te Deinum (Meinarda).
MERKLA, zie: Markla.
MERNSTRA, zie: Marnstra.
MERSWÂL, zie: Maerswâl.
MERWERD, te Wirdum (Marwerd).
MESKEMA, te Oldeboorn (= Metsma).
MESKENWIER, bij Akkrum.
METSIAERDA, te Terzool.
METSMA, te Oldeboorn (= Meskema).
M1DDELSTEIN, te Achlum (= Sibade),.
MIEDEIN, te Hantumer Uitburen (Gr., Kl.; Meedeind).
MIEDEN, te Oosterbierum.
MIEDHUZEN, te Jouswier of Ee (Gr., Kl.).
MIEDSTERHÛS, te Tjum (Meesterhuis).
MYNGE, te Zwichum.
MINIA, te Ferwerd, Grouw, Lioessens.
MINNEMA (Mennema), te Anjum, Arum, Hallum, Hantumhuizen, Harich, Hiaure, Hielsum, Holwerd, Irnsum.
MINNERDA, te Brangum.
MYNNYNGHA, te Folsgare.
MIN(N)OLTSMA, te Bornwerd.
MINTSEMA, te Menaldum.
MIS(S)IAERDA, te Terzool.
MOARRE, te Abbega.
MODDER, te Oldeboorn.
MODDERWIER, te Grouw.
MOENY-HÛS, te Hijdaard.
MOGGE, te Wijnaldum (in de M.).
MOKKEMA, te Aalsum, Ee (Oostd.), Kollum.
MOLENSCHOT, te Jacobi Parochie.
MOLLA, te Akmarijp.
MOLLEMA, te Lutkewierum.
MOLLINGA, te Lekkum.
MOLS(W)ERD, te Schalsum (Gr., K1.).
MONDLUM, te Arum.
MONNEMA, te Arum.
MONNIKHUIS(TRA), te Anjum, zie ook: Muntehûs(tra).
MONS(E)MA, te Blija, bij Bolsward, Wolsum.
MONTA, te Anjum.
MONTE, te Blessum.
MONTHIEMA, te Blija (Monsma), Brantgum, Hennaard, Wolsum.
MONTZIMA, te Hantum.
MOTTEKAMP, te Rugahuizen.
MUMMA, te Tjum (Mumma, Ida).
MUNTS, te Hallum.
MÛNTSE BIL, te Achlum.
MÛNTSEHÛS(TRA) (Monnikhuistra), te Achlum, Arum, Blessum, Boksum, Ferwerd, Hartwerd, Holwerd, Lidlum, Nes (Westd.), Spannum, Wier, Wijtgaard, Witmarsum.
MÛNTSEPÔLLE, te Hieslum.
MÛNTSETERP, te Tjummarum.
MUTSELWIRDA, te Peins.

>> begin

NAEMTKEMA, te Wons.
NAENINGHAE, te Warga.
NAMINGA, te Tjum.
NANIA, te Oosterlittens, Warga.
NANNAMA, te Dantumawoude.
NANNINGA, te Oosterwolde of Makkinga.
NIEUW LANDSTRA, te Roordahuizum.
NIESTRA, te Bergum.
NYETHUZEN, te Anjum.
NIJDA(E)M(STRA), te Grouw.
NIJEDOAR, te Tjum.
NIJEFINNE, te Anna Parochie (Hemmema-N.), Hantum.
NIJEHÛS, te Beers (= Unia), Finkum, Hantumeruitburen, Hijdaard, Oldeboorn (= Sûpskuorre), Oosterend, Wommels, Wijnaldum.
NIJWURK, te Stiens.
NICOLAES, te Edens (Sint-Nicolaeshûs).
NITTEMA, te Anjum, Brantgum, Dantumawoude, Ferwerd, Morra.
NOARD, te Jorwerd (it hûs to N.), Spannum.
NOARDDAEM, te Genum.
NOARDERHOU, te Tjummarum.
NOARDWALSTRA, te Grouw.
NOED, te Schingen (opper N.).
NOINTEMA, te Nes (Westd.; = Winia).
NONIA, te Ternaard.
NOUKEMA, te Brantgum.
NUTSMA (= Nuttema), te Ternaard.

>> begin

OARKSMA, zie: Orxma.
OARNS, te Hichtum (Gr., Kl.).
OBBEHUYSEN, te ?.
OB(BE)MA, te Dronrijp (= Hobbema), Ee (Oostd.), Nes (Westd.), Terzool, Wartena.
OBBINGA, te Wartena.
OEBLEMA, te Slappeterp (= Feddema), Wirdum.
OEDSINGA, zie: Osinga.
OEDSMA, te Boksum, Dronrijp, Grouw, Oosterlittens, Wijnaldum (Wtzma).
OEGEMA, te Boksum, Minnertsga (Gr., Kl.), Murmerwoude.
OEKE, te Hantumhuizen (Uke).
OEKEMA, te Dantumawoude.
OELBADA, te Terzool.
OELBETSMA, te Wommels.
OELE, te Wijns.
OELEGONG, te Menaldum.
OELEMA, te Ferwerd (Ulsma), Wartena (Wllema).
OELKEMA, te Irnsum.
OELSMA, te Paesens (= Bankema).
OELSMA-HOARNE, te Holwerd (Uilsma-horn).
OENEMA (Unema), te Blija, Brongerga, Dantumawoude, Foudgum, Hantumhuizen, Heerenveen, Sijbrandahuis, Terkaple, Wirdum, Wouterswoude.
OENGA, te Edens (Onga).
OENIA, zie: Unia.
OENTSEMA, te Wijnaldum.
OERDSTRA, te Dronrijp (Wird.).
OERDUM, bij Franeker.
OESMA, zie: Orxma.
OESTRE, te Marsum.
OESUME, te Winsum.
OETSE, te Menaldum.
OETSMA, zie: Oedsma.
OFFINGA, te Achlum (Offenhûs), Hallum, Peins.
OFKEMA, te Wartena.
OCKEMA, te Tjerkwerd.
OCKINGA, te Burgwerd (Ald en nij O.; = Doynga), Wijnaldum (= Jisma).
OKSEWEIDE, te Oostrum.
OLBETSMA, te Wester-Nijkerk.
OLDBRANDAWIERUM, te Oudkerk.
OLDENBURCH, te Wijnaldum (Oldebergh).
OLDERSMA, te Hallum.
OLDHÔF, te Ferwerd.
OLDHUYZEN, te Metslawier.
OLFERDA, te Hantumhuizen, Holwerd.
WLLEMA, zie: Oelema.
OLSMA, te Hallum.
ONDERDEEL, te Welsrijp.
ONDERSMA, te Hallum (= Jongestal = Hús fan Birou).
ONGA (Unga), te Edens (Oenga), Ferwerd, Hijdaard, Ternaard, Wierum.
ONGABÛR, te Herbaaijum.
ONGERHUISTRA, te Irnsum.
ONTE(RA), te Kubaard.
OOG, te Ooster-Nijkerk (in de O.).
OORBITER(S), te Dronrijp (Earbiters).
OOSTERWAL, zie: Easterwâl.
OP, te Oppenhuizen ('t Op).
OPHÚSTRA, te Driesum.
OPKEMA, te Morra.
OPPERBIRD, zie: Bird.
OPSTRA-HUIS, te Rauwerd (?).
ORXMA, te Menaldum (= Oesma = Jukkema), Minnertsga.
OSINGA, te Dronrijp (Oedsinga), Grouw, Hallum, Kimswerd (= greate Pier), Langweer (= Burum), Oosterend (Oedsgahuys), Schettens, Wester-Nijkerk.
OTTEMA, te Pietersbierum, Seksbierum.
OTTENTERP, te Oosthem.
OTTINGA, te Makkum.
OUDEHUIS, zie: Ald(e)hús(tra).
OUDFENNE, zie: Aldfinne.
OVERTOOM, te Irnsum.

>> begin

PABBEMA, te Wons.
PAELSMA, te Beetgum (Palsma), Wommels.
PAFFENRODE, bij Leeuwarden.
PAYMA, te Hallum.
PAYNIA, te Arum.
PALINGA, te Midlum.
PALMA, te Warga (Gr., Kl.).
PALSMA, te Beetgum (Paelsma), Lutkewierum.
PÂNTSJEWIER, te Marrum.
PANWURK, te Wijnaldum.
PAPINGA, te Weidum (= Papma).
PAPMA, te Weidum (= Papinga).
PATMOS, op Schiermonnikoog.
PAUSMA, te Beetgum, Burum.
PAUWENBURG, te Brongerga.
PEAN(STRA), te Grouw.
PEASENS-WÂL, te Ooster-Nijkerk.
PEYMA, te Hantumhuizen, Oosterlittens.
PE(I)NIA, zie: Pynia.
PEINJUM, te Pingjum (Kl.).
PELSUM, te Oosterlittens (Pelsen).
PERSINGA, te Marrum.
PERSONIA, te Wirdum.
PETTERHÛS(TRA), te Stiens.
PHAESMA, zie onder F.
PHELSUM, zie onder F.
PIBEMA, te Foudgum, Pingjum, Welsrijp (= Pipinga), Wommels.
PIBINGA, te Welsrijp (= Pibema).
PIERKE-PLEATS, te Kimswerd.
PIJERSMA, te Rauwerd.
PYLKWIER, te Huizum.
PYNIA, te Warga (Peinia).
PINNEMA, te Marsum.
PINSKE, te Beetgum.
PODDEHÛS, te Broek.
POELEN, bij Bolsward.
POELSTRA, te Finkum (Poelster).
POEPEHÛS, te Broek (= Toutenboarch).
PÔLLE, te Grouw, Hallum (de Froske-P.), Oudega (W.), Tietjerk (de keisers P.).
PÔLLEWÂL, te Oosterbierum (Pôlswâl).
PONGA, te Marrum (Pouwinga).
POOPMA, te Nes (Westd.; Popma).
POPKEMA, bij Leeuwarden, Weidum (= Popma).
POP(PE)MA, te Irnsum, Kimswerd, Menaldum, Ureterp, Weidum (= Popkema) en Witmarsum.
POPPINGA, te Burgwerd, Hijlaard, Irnsum, bij Leeuwarden, Mantgum, Menaldum.
POP(T)SMA, te Oosthem.
POPTA, te Hantumhuizen, Itens, Kimswerd, Wijnaldum.
PORTINGA, te Elslo.
PORTMA, te Hantumhuizen.
POTBOERT, te Pietersbierum.
POUTSMA, te Wierum.
POUWINGA, te Marrum (Ponga).
PRANDINGA, te Makkinga.
PREESTERHÛS, te Hardegarijp.
PRICKEN, te Achlum (opte P.).
PRICKSTER, te Arum.
PRÚLHOEKSPLEATS, te Anna Parochie.
PUT, te Echten (de barnene P.).
PUTSMA, te Goutum.

>> begin

RAEMSWERD, zie: Remswerd.
RAERSMA, te Marsum.
RAKEN, te Kollumerpomp (de âlde en de nije R.).
R(H)ALA, te Bergum, Hallum, Wijns.
RALEHÛS(TRA), te Stiens.
RAMKEMA, te Holwerd.
READENBOARCH, zie: Rodenburg.
READHÛS, te Minnertsga.
REAHEL, te Slappeterp (vgl. Hel, reade; Rohel).
REASKUORRE, te Surhuizum.
REDGHERA, te Oostrum.
REE, te Nicolaasga.
REEN, zie: Rien.
REENKISMA, zie: Reinsma.
REENSMA, te Ferwerd (= Reinsma), Grouw.
REERSMA, te Minnertsga.
REGNALDA, te Wester Nijkerk (Reinalda).
REIDFJILD, te Roodkerk.
REIDPÔLLE, te Deersum.
REIDSWÂL, te Jouswier of Metslawier.
REYKEMA, te Driesum.
REINALDA, te Wester-Nijkerk (Regnalda).
REINARDA, te Oppenhuizen.
REYNSMA, te Ferwerd, Ternaard (Rensma, Reenkisma).
REYNTZYAMA, te Oostrum.
REYTIAMA, te Driesum.
REITSMA, te Lioessens.
RECALF, te Bergum.
REKEMA, te Driesum.
REMKAMA, te Holwerd, Marrum (= Roemkema).
REMSWERD, te Midlum (Gr., Kl.; Raemswerd; = Tsjerksma).
RENNERDA, zie: Rinnerda.
RENNISA, zie: Rinia.
RENSMA, te Ternaard (Reynsma).
REPPERTSMA, te Weidum (= Langedyk).
REPTA, te Anjum.
REWERD, te Huins (Rieuwerda), Ruigelollum.
RIBBENS, te Stiens.
RIDDERSHÛS, te Hartwerd.
RIDDERSMA, te Kollum.
RIDSAERDA, te Irnsum.
RIDSERDA, te Hantum.
RIEDSMA, te Kornjum.
RIEDSTRA, te Seksbierum.
RIEMERSMA, te Hantumhuizen, Midlum.
RIEN(STRA), te Itens (Reen), Wommels (Reen).
RIENKEMA, te Hantumhuizen (= Tsjalma).
RIENSMA, te Driesum (Rinsma).
RIEDSMA, te Lekkum (vgl. Ruerdsma).
RIETSMA, zie: Rytsma.
RIE(T)STRA, te Grouw.
RIEUWERDA, zie: Rewerd.
RIJSBERGEN, op Schiermonnikoog.
RIKKENEKER, te Elslo.
RICKERSMA, te Kollum.
RIKKINGA, te Oosterwolde.
RYKSMA, te Anjum, Brantgum, Hantumhuizen (Rixma).
RILLAERD, zie: Risselaerdt.
RIMMINGHA, te Burgwerd.
RINDERDA, te Arum.
RINGEN, te Irnsum.
RINGERSMA, te Murmerwoude, Westergeest.
RINGNALDA, te Wester-Nijkerk (Reinalda, Regnalda).
RINIA, te Blessum (Ringia), Kollum, Oude Mirdum, Pingjum (Rennia), Stiens (Runia), Weidum.
RINNERDA, te Brantgum (Rennerda), Zweins.
RINS(E)MA, te Driesum (Riensma), Grouw, Kollumerzwaag, Seksbierum, Westermeer.
RINSSINGA, te Scharnegoutum.
RINTSJEMA, te Hantumhuizen, Oostrum.
RYP, te Anjum, Santfoerd (in die cleyne R.).
RIPEMA, te Brantgum.
RYPERSMA, te Anjum.
RIPPERDA, te Bornwerd.
RIPPERTSMA, te Almenum.
RYPSTRA, te Goïnga.
RISPENS, te Hijdaard.
RI(SSE)LLAERD(A), te Ruigelollum.
RITSERDA, te Hantum.
RYTSMA, te Anjum (= it Soenhûs), Marsum (Ritsum).
RODEMER, te Jellum.
RODENBURG, te Langweer, Uitwellingerga.
RODENHUIS, te Kubaard.
RODMERSMA, te Anjum, Dongjum (Roedersma), Jellum.
ROEDERSMA, te Dongjum (Rodmersma).
ROEDMERSMA, te Huins, Ried.
ROEKENÊST, te Oude en Nije Mirdum.
ROEKSMA, te Grouw.
ROELA, te Aegum (Rollema).
ROELOFSMA, te Beetgum (Roelsma).
ROELSMA, te Beetgum (Roelofsma).
ROEMKEMA, te Marrum (= Remkema).
ROE(R)D(E), te Marsum (op de R.).
RO(E)RD(I)SMA, te Hantum.
ROERSMA, te Ee (Oostd.).
ROHEL, zie: Reahel.
ROYNGA, te Midlum.
ROLLEMA, te Aegum (Roela).
ROMEDA, te Welsrijp (Rumeda).
ROMFJILD, te Ferwerd (Ruimveld).
ROMKEMA, te Grouw, Holwerd, Marrum, Wierum.
ROMMERDA, te Pingjum.
ROMMERTSMA, te Engwierum.
RONIA, te Achlum.
RONNEMANS, te Gauw.
ROODHUIS, (Readhûs), te Minnertsga.
ROORDA, te Aalsum, Britswerd, Franeker, Genum, Grouw, Hiaure, Hitsum, Idskenhuizen, Oosterend (Roordama), Oosterzee, Seksbierum, Tjummarum (Roordama), Warga (Oud, Kl.).
ROORDABURG, bij Franeker, Uitwellingerga.
ROORDAMA, te Oosterend, Seksbierum, Tjummarum (= de boskpleats), Warga.
ROPENS(ERA), te Almenum.
ROPPERDA, zie: Ropta.
ROPTA, te Metslawier (Ropperda), Wijnaldum.
ROSEMA, te Kollum (= de boskpleats).
ROSSINGA bij Franeker.
ROTTEFALLE, te Hantum.
ROTTERDA, te Deersum.
ROTTERSMA, te Menaldum.
ROUKAMA, te Grouw.
ROULA, te Ferwerd.
ROUNHÛS, te Hartwerd, Pingjum.
ROUNTE, te Kubaard.
RUERDA, te Hartwerd.
RUERDSMA, te Deersum (Ryoerdsma), Hantum, Lekkum (Rywerdsma; vgl. Rierdsma).
RUIGGO, te Irnsum.
RUIMVELD, zie: Romfjild.
RUMEDA, te Welsrijp (Romeda).
RUNIA, te Stiens (Rinia).
RUSKEN, te Donkerbroek.
RUTSCHUMA, te Suameer.

>> begin

SADEMA, te Brantgum.
SAEKMA (Saeckma), te Akkerwoude (Sakema), Holwerd.
SAEXLAHUYS, te Oosterend.
SAEKLEMA, te Wirdum (op de Hem).
SAEXUM, te Baaijum.
SAERDERA, te Tjum (?).
SAITER, te Wartena.
SAKEMA, te Akkerwoude (Saeckma, Saekma), Eernewoude, Wartena, Wirdum, Wons.
SAKINGA, te Wons.
SAXENOARD, te Arum.
SALTRIP, te Achlum.
SALWERD (Tsalwerd), ten O. van Franeker.
SAN, te Britswerd, Itens.
SÂNLAEN, te Lutkewierum, Oosterend.
SÂNSTRA, te Itens.
SÂNWEI, te Aalsum.
SAP(P)EMA, te Ooster-Nijkerk, Oudwoude.
SASKERA, te Wester-Nijkerk.
SASMA, te Wommels.
SASSINGA, te Hennaard.
SAUWEN, te Aalsum.
SCH, zie: Sk.
SEBA(I)DA, zie: Siba(l)da.
SEEPMA, te Ternaard (Gr., Kl.).
SEYNTSMA, te Wartena.
SELKE, te Menaldum.
SELLINGA, te Minnertsga (Cellinga, Skellinga; Collinga?).
SENNA, te Arum.
SENNEMA, te Oosthem.
SEPMA, te Anjum.
SERCK(E)MA, te Hijlaard (Syrckma).
SETPLEATS, te Allingawier.
SEVENER, te Oudehorne.
SIBA(L)DA (Sebalda), Achlum (= Middelstein), te Anjum, Hennaard, Marrum, Midlum.
SIBEMA, te Idaard, Kollum, Oudwoude.
SIBER(T)SMA, te Morra, Paesens, Ternaard (Sibetsma).
SIBESMA, te Wieuwerd.
SIBETSMA, te Morra, Ternaard (Sibersma).
SYBOLTSMA, te Witmarsum.
SIBRANDA, te Aalsum, Franeker, Dronrijp, Hennaard, Schraard, Tjum (= Hottinga).
SYDSMA, bij Leeuwarden, Wirdum.
SY(E)MA, te Ferwerd, Grouw, Wartena.
ZIENS, te Tjerkwerd.
SIENSMA, te Wartena.
SIENSTRA, te Roordahuizum (Tsiensera).
SYER(D)SMA, te Arum, Burgwerd, Deinum (= Feitsma).
SYERCK(S)MA, te Almenum, Hijlaard (Serckma), bij Leeuwarden.
SIERSMA, te Burgwerd.
SYERTHMA, te Birdaard.
SYEWIER, te Rinsumageest.
SIGERA, te Hallum, Stiens.
SIGERDA, te Holwerd.
SIGNADA, te Holwerd.
SIKKEMA, te Akkrum, Arum, Augustinusga, Gauw (Zyckema), Herbaaijum (= Walta), Rinsumageest, Roodkerk, Schraard, Wommels.
SIKKINGA, te Goïnga, Heerenveen, Hijlaard, Oosterwolde (= Clasinga), Oudeschoot.
SICKINGAHUYSEN, te Arum.
SICKMA, te Makkum (= Feitma).
SIXMA, te Huizum (= Burmania), Minnertsga (S. van Andla), Terzool, Tjummarum.
SYLSTRA, te Schraard.
SYMA (Syema), te Grouw.
SINA(L)DA, te Tjummarum (Sinneda).
SINIA (Sienia), te Anjum, Grouw, Paesens, Warga (Gr., Kl.).
SINNEDA, zie: Sina(l)da.
SYNNEMA, te Witmarsum.
SYNS, te Hartwerd.
SIONS, te Oosterend.
SYPERDA, te Oosterlittens (= Sipperdegae).
SIP(PE)MA, te Anjum (Zypma), Ferwerd, Hallum, Ternaard.
SIPPENBOER, te Welsrijp (Tsjeppenboer).
SIPPENS, te Wommels (Sippensera).
SIPPERDA, te Nijland.
SIRDSMA, te Birdaard.
SYRCKMA, zie: Serckema.
SIRTEMA, te Engelum (= Groustins, Grovestins).
SYTEMA, te Arum (Sytthema), Driesum (Sithema), Grouw (Sytna).
SYTHIEMA (Sytsema, Sytsma), te Anjum, Arum, Blijka, Hallum, Huizum, Kimswerd (= de Brake), Suameer, Ternaard, Tjummaram (= it foksebosk), Warns.
SYTINGA, te Abbega, Tjummarum.
SITLUM, te Tjum.
SYTMA, te Arum.
SYTS(E)MA, zie: Sythiema.
SJAERD(A), te Folsgare, Oosterend (Sjaerdama), Oppenhuizen.
SJAERDAMA, te Dronrijp (Sjoerdama), bij Franeker, Oosterend (Sjaerda).
SJOERDA (Sjoorda, Sjorda), te Giekerk , Kollum (Sjoerdama), Mantgum, Ooster-Nijkerk, Wanswerd, Winaldum.
SJOERDEMA, te Dronrijp (Sjaerda), Kollum (Siurdema, Sjoerda).
SJOERDSMA, te Lioessens, Oosterwierum.
SYURDTEMA, te Allingawier.
SJOL(L)EMA, te Driesum, Murmerwoude, Menaldum.
SJONNEMA, te Grouw.
SJOORDA (Sjoerda), te Ooster-Nijkerk.
SJORDA (Sjoerda), te Mantgum.
SJORDEMA, te Driesum, Mantgum.
SJOUKEMA, te Britswerd (Sjaukema), Pingjum.
SJUK(S)MA, te Beetgum, Oostrum, Reitsum, Waaksens (Westd.).
SJUNGADYK, te Burgwerd.
SCAEPLANTSTER, te Hantum.
SKÂNS, te Donkerbroek.
SKATSENBURCH, te Dronrijp.
SKAWYK, te Tjum.
SKEANHÛS, te Joure.
SCHELLINGWOU, te Berlikum.
SCHELTEMA, te Almenum, Boksum, Deinum, Engelum (= Scheltinga), Ferwerd, Wierum.
SCHELTINGA, te Arum, Buitenpost, Deinum, Engelum (Scheltema), Heerenveen, Kimswerd, Minnertsga (Sellinga; Collinga?).
SCHELUM, te Winsum (Schildum).
SCHENKINSMA, te Goutum (= Wiarda).
SCHEPPER, te Buitenpost (= Boelens).
SCERWEERSTERA, te Rauwerd.
SCHETWERD(A), te Hallum.
SKIERHÛS, te Jelsum.
SKIERSTINS, te Hallum, Veenwouden (= Idsinga).
SCHYRINGHA, te (Haskerland?).
SCHILDUM(A), te Winsum (Schelum).
SCHIPENS, te Winsum.
SCYSSYMMA, te Wieuwerd.
SKOALLE, te Surhuisterveen (de reade S.).
SKOARSTIEN, te Roordahuizum (de roune S.), Wartena (de reade S. = de Lape), Workum (de draeide S.).
SCHOTHUISTERA, te Akkrum.
SCHRAKENGHE te Wijns.
SCHRAPPINGA, te Oosterwolde.
SKREK, te Oosterend.
SKRINS, te Oosterlittens.
SCHROETINGA, te Wartena.
SCROETSMA, te Garijp, Warga (Schroltsma).
SKROKKEN, te Dooijum (bij Franeker), Menaldum.
SCHROLTSMA, zie: Scroetsma,.
SCHROORSMA, te Wester-Nijkerk.
SKUERSTERLÂN, te Wetsens.
SCHUYLENBURG, te Eestrum (Skulenboarch).
SKUORRE, te Augustinusga (de reade S.), Mirns (de swarte S.), Uitwellingerga (de reade S.).
SKUTSMA, te Warga.
SLYKENBURG, te Wester-Nijkerk.
SLYP, te Hijdaard.
SLIPPE, te Oosterend, Oosthem.
SLYPSTIEN, te Niawier.
SMADA, te Holwerd.
SMEYNGHA, te Akkrum.
SMYNGA, te Wijnaldum (Smingma).
SMINIA, te Akkrum, Ferwerd, Oudkerk (= Aysma, de Klinse), Wommels.
SMIRCKAMA, te Schraard.
SMORINGA, te Tjummarum.
SNEINSDAEM, te Arum.
SOALWÂL, te Deinum (Zoolswal).
SOENHÛS, te Anjum (= Rytsma).
SOLKEMA, te Dijken, Garijp (= Heechstins), Osingahuizen, Tjerkgaast.
SONDERLÂN, te Lutkewierum.
SOOLSMA, te Ooster-Ni jkerk.
SOPSUM, te Achlum.
SOR(RE)MORRA, te Akkrum.
SOTTRUM, te Holwerd (Sutrum).
SPANGA, te Kornwerd.
SPERKHEM, ten Z. van Sneek.
SPYK(STRA), te Hennaard.
SPIKER, te Almenum, Itens, Reitsum, Ternaard (= Aylva).
SPIKERBOAR, ten Z. van Sneek, Tietjerk.
SPYKHADE, te Seksbierum.
SPYCKHORNE, te Wouterswoude.
SPITAEL, zie: Hospitael.
SPITSROEDEN, te Jacobi Parochie.
SPOEKEPLEATS, te Oudwoude.
SPRIENS, te Raard (Westd.).
SPRONG, te Oosterlittens.
STANIA, te Lichtaard, Oenkerk, Reitsum.
STAPEL, te Menaldum (Gr.Kl.; Stapensera).
STAPERT, te Itens, Nijland, Wommels.
STAPLÂN, te Hantumer Uitburen.
STATE(N), te Bozum, Oppenhuizen.
STATINGA, te Warga.
STE(E)D, te Bolsward (ter Ste), Ferwerd (ter Sted), Pietersbierum (hooghe Steed), Tjummarum (hoge Steed).
STEDDA, te Tjummarum.
STEDMA, te Oostermeer,.
STEED, zie: Sted.
STEEDHÂLDERS, te Dronrijp.
STEEDSTERA, te Tjum.
STEG(G)INGA, te Oosterwolde.
STEK, it lang, te Roordahuizum (= Tjepma).
STELP, te Akkrum, Winsum.
STENNA(E)RDA, te Oosterlittens.
STENSKA, te Foudgum.
STENSTRA, te Driesum (vgl. Stinstra).
STERKENBOARCH, te Blija, Sijbrandahuis.
STIEM, te Anjum.
STIENDAM, te Arum.
STIENHÛS, te Stiens.
STIENSTRA, te Roordahuizum, Warga.
STIENWYK, te Deinum.
STIKELBOSK, te Menaldum.
STICKEN(GA)BUER, te Achlum.
STYLSMA, te Birdaard.
STIMHÛS, te Dronrijp, Roordahuizum.
STINS, te Ferwerd ('t alt S.), Teridserd (de easterske S.), Witmarsum (nije S.), IJsbrechtum (toe Joertze S.).
STINSTRA (Stenstra), te Aalsum, Achlum, Foudgum.
STYNTSJEMA, te Follega.
STIRTLAND, te Hallum.
STITTENS(ERA), te Oosterend.
STOTINGA, te Pingjum.
STRICKWERD(ER)A, te Scharnegoutum.
STRUIPENBUIR, te Wester-Nijkerk.
STRÛPENKEAL, te IJsbrechtum.
STÛTEN (Stuiten), te Ruigelollum.
SU(D)FFENST(E)RA, te Grouw, Idaard.
SUCKEN, te Boer (in de S.).
SÛPSKUORRE, te Oldeboorn (= Nijehûs).
SURICH, te Molkwerum.
SUTRUM, te Holwerd (Sottrum).
SUWERDEEL, te Scharnegoutum.
SWACHLUM, te Spannum (Swachtum).
SWAERD, te Stiens.
SWANNENBOARCH, te Jislum, Waaksens.
SWANNEPLEATS, te Aalsum.
SWARTHÛS, te Jacobi Parochie.
SWEINSHÛS, te Arum.
SWINGHOERDT, te Wommels.
SWING(M)A, te Wijnaldum.
SWYNS(ERA), te Wommels.
SWYNSERHÛS, te Britsum.
SWYNSMA, te Hantumhuizen.

>> begin

TADEMA, te Kollum.
TAEIKE-SIETJES, te Hindeloopen.
TAECKEHÛS, te Lutkewierum (= Esamahuis).
TAEKEMA, te Eksmorra, Hommels.
TAEKLEMA, te Kimswerd, Tjummarum, Warga.
TAETSKMA, te Anjum.
TAETSMA, te Seksbierum.
TAYTZAMA, te Ferwerd.
TALLINGA, te Oudwoude, Warga.
TALLUM, te Tjum (Talma).
TAMMINGA, te Brongerga, Peins (Gr., Kl.; = Doekema).
TANIA, te Blija, Bozum, Leeuwarden (Tania-boarch), Tjummarum.
TASMA, te Kollum.
TEATLUM, zie: Teetlum.
TECHUM, te Goutum.
THEDA, te Minnertsga.
TEERD, te Anjum.
TEETLUM, te Tjum.
TEYENS, te Beetsterzwaag,.
TEYKINGA, te? (Leeuwarderadeel).
TEYSKE, te Oosterlittens.
TEJTSMA, te Brantgum (Teithiema).
TELLENS, te Wommels.
THEMA, te Anjum.
TEMMEBOSK, te Kollum.
TEPPEMA, te Scharnegoutum.
TERLOCK, te Rauwerd.
TERNE, te Bergum.
TERPRYP(STER), te Menaldum.
TERWISGA, te Appelsga.
THETINGA, te Wieuwerd (= Walta = de boskpleats.).
TI, zie ook: Tsj.
TYBBYNGE, te Ee (Oostd.).
TIBMA, te Ee (Oostd.), Holwerd.
TIEBBESMA, te Terzool.
TIEGERA, te Holwerd.
TYELSWERT, te Winsum.
TIES(SE)MA, te Hallum, Menaldum, Oudkerk (Tysma).
TIESSUNA, te Oosterlittens.
TIETSE, te Midlum, Winaldum (Tsjitsma; = Liaukema).
TIE(T)SMA(WIER), te Grouw.
TILKEMA, te Nes (Westd.).
TYM, te Schettens, Witmarsum.
TIMERTSMA, te Grouw (Gr.).
TIMPEL, te Sandfurde.
TINGA, ten ZW. van Sneek.
TINGLA, te Tjalhuizum.
TINIA, te Ee (Oostd.).
TINSERA, te Tirns.
THINZUM, te Schalsum.
TYRKENBURG, te Wirdum.
TYSMA, zie: Ties(se)ma.
TITEMA, te Harich.
TJ, zie: TsJ; ook Ti.
TOCHMA, te Kollum (Tockma).
TOERENBURG, zie: Tourenburg.
TOERLE, te Birdaard.
TOER(M)CKE, te Peins (= op 't Werp).
TOES, te Akkrum (oppe T.).
TOET, te Bozum (oppa T.).
TOETSMA, te Grouw (vgl. Tútse).
TOCKMA, te Kollum (Tochma).
TOLLINGA, te Augsbuur/Ausbuurt, Kollum.
TOLSUM, te Tjum (Tolsma).
TONKAMA, te Peins, Tjum.
TONNENBOARCH, bij Leeuwarden.
TOP, te Oppenhuizen.
TOR, te Engwierum (de greate T.).
TORNWERT, te Waaksens (Henn.).
TORPMA, te Kollum.
TOUR, te Anna Parochie (du T.; Tourenburg).
TOUTENBOARCH, te Broek (= Poepehûs), Rijperkerk.
TREINSTRA, te Dronrijp.
TREYNTER, te Midlum.
TRITSUM, te Tjum.
TRUERD, te Stiens, Tjum, Wommels (Tsjoerd).
TSIENSERA, te Roordahuizum (Siensera).
TSJAERDA, te Ee (Oostd.), Hallum, Holwerd, Kimswerd, Rinsumageest, Seksbierum.
TSJAERDSMA, te Wons.
TYAERSMA, te Makkum.
TYAERSMA, te Lutkelollum.
TYALAMA, te Wartena.
TZALINGE, te Dronrijp, Hantum.
TYALKAMA, te Wons.
TSJALLEHIEM, te Wartena.
TSJALLINGA, te Grouw (Kl.), Huizum, Tjum, Wartena, Wester-Nijkerk.
TSJALMA, te Hantumhuizen (= Rienkema).
TYALZAMA, te IJsbrechtum (te Bons).
TYARSMA, te Rauwerd (Tziarsma), Wommels.
TYERKENBURCH, te Wirdum.
TJERTZA, te Achlum.
TZIEBBEMA, te Sijbrandahuis (?).
TSJEBBINGA, te Hijdaard.
TYEGERA, te Holwerd (op Medwerd).
TSJEINTGUM, te Mantgum.
TYEMMINGA, te Wijns.
TSJEMTSJOECH, te Jelsum.
TSJEPKEMA, te Achlum.
TYEP(PE)MA, te Roordahuizum (= it lang stek).
TSJEPPENBOER, zie: Sippenboer.
TSTERKSMA, te Midlum (Taemswert), Roordahuizum.
TJESMA(WIER), te Grouw.
TSJESSENS, te Holwerd, Wijnaldum.
TRJESSINGA, te Britsum, Hijlaard, Jelsum, Minnertsga, Roordahuizum.
TSJILSERT, te Winsum (Gr., Kl.).
TSJIRKENÊST, te Jorwerd (Tyrcksnest).
TSJISMA, te Holwerd.
TSJISSEMA, te Wijtgaard.
TSJITSMA, te Wijnaldum (= Tietse, Liaukema).
TSJOEGEN, te Oostrum, Ee (Oostd.).
TSJOELE, te Augustinusga.
TSJOERD, te Wommels (Tsjuwerd, Truerd, Tiwerd).
TYOLEN, te Tjummarum.
TYUMMEMA, te Beetgum, Jorwerd.
TUYK, te Suameer.
TUINS, te Huins (Twynsera).
TUITSMA, te Grouw.
TÚTSE, te Grouw (Toetsma).
TWIKSEL, te Roordahuizum (Gr., Kl.).
TWYNS(ERA), te Huins (Tuins).

>> begin

U: zie ook bij Oe.
UBELA, te Tjum.
UBLINGA, te Teerns.
UILKEMA, te Grouw, Irnsum.
UILSMA, zie: Oelsma.
VUYTEYNDT, te Itens.
UYTINGA, te Anjum.
VUYTSMA, te Grouw (Utsma).
UKE, te Hantumhuizen (Oeke).
UKSMA, te Hantum.
ULBEMA, te Roordahuizum.
ULBERSMA, te Wommels.
ULE, te Wijns.
ULEBUORDEN, te Englum (de stiennen U.).
ULENBOARCH, te Anna Parochie, Rijperkerk.
ULEPLEATS, te Folsgare.
ULSMA, te Ferwerd (Oelema), Holwerd (Oelsma), Nes (Westd.).
UMA, te Oudwoude (Wuma).
UNEMA (Oenema), te Blija.
UNGA (Onga), te Edens, Ferwerd.
UNGABOR, zie: Ongabûr.
UNIA, te Akmarijp, Beers (= Nijehûs), Bergum, Hallum, Hantumhuizen, Jelsum (= Dekema), Marsum (= Gachet), Oenkerk, Stiens.
UTSMA, te Grouw (Vuytsma).

>> begin

V, zie ook: F.
VALSTA, zie: Wal.
VANGA, zie: Waginge.
VEGEL1N, te Akkrum, Joure (= Herema).
VELDE, zie: Fjild(e).
VELDZORG, te Sint Anna Parochie.
VERAKEN: te Grouw, Menaldum (= Wrakema).
VERDOUWEMA, te Brantgum.
VLIERBOSCH, zie: Flearbosk.
VOGEL, te Anna Parochie.
VOGELZANG, zie: Fo(e)gelsang.
VRIJBURG, te Opeinde (Sm.; Frijborg).

>> begin

WAEYEN, te Koudum (van der W.; = Groustins), Zweins (van der W.; = Andringa).
WAEIHÛS, te Witmarsum.
WAGINGE, te Metslawier (Vange).
WAKENS, te Winsum (Weakens).
WAL, te Arum (Valsta).
WALBURGA, te Pietersbierum.
WALEMA, te Wierum.
WALKAMA, te Oosterwierum.
WAL(LE)MA, te Folsgare.
WALPERT, te Wommels.
WALRICH, te Beetsterzwaag.
WALTA, te Bozum, Hallum (Wata), Herbaaijum (= Sickema), Kollum, Seksbierum, Tjerkwerd, Weidum, Wieuwerd (= Thetinga).
WALTINGA, te Pingjum (Wattinga), Wommels.
WAMMERT, te Oosterlittens.
WANSMA, te Oudwoude.
WAR (Wer), bij Franeker.
WARINGSFLIET, te Scharnegoutum.
WARNFLIET, te Workum.
WASA, te Oosthem (op die).
WASSENS, te Huins.
VAT, te Nes (Westd.).
WATA, te Hallum (= Walta).
WATS(E)MA, te Arum, Kimswerd, Oldeboorn.
WATTEMA, te Hallum (Wattiema), Kollum, Rauwerd.
WAT(T)INGA, te Pingjum (Waltinga).
WEAKENS, te Winsum (Wakens).
WEAREHÛS, te Akkrum.
WEEL, zie: Wiel(stra).
WEERDENBRAS, te Hantumhuizen.
WEESKIND, te Jacobi Parochie.
WEESPLEATS, te Wester-Nijkerk.
WEI, te Ee (Oostd.; ûnder de W.), Wetsens (de hele W.), Ternaard (by de W.).
WEIDE, te Leeuwarden (de meagere W.), Oostrum (in de W.), Oostrum (de oksenweide), Wartena (de meagere W.).
WEYRD, te Huins (opper W.).
WEISEIN, te Ternaard.
WEISEINSTRA, te Sijbrandaburen.
WEIWISKE, te Warga, Wijtgaard.
WEYTWERD, te Achlum.
WEK(K)EMA, te Morra, Warga.
WELGRIPSMA, te Hitsum.
WELLEN, te Wanswerd.
WER, zie: War.
WEREN, te Terzool (Gr.).
WERNSLAND, te Oosthem.
WERP, te Peins (op ' t W.; = Toerke), Wirdum.
WERRINGA, te Marsum.
WESTA, te Pietersbierum (Gr.).
WESTER-FEARDE, te Foudgum.
WESTERBURA, te Wartena.
WESTERHÛS, te Ferwerd, Hijlaard, Jorwerd, Marrum.
WESTERLITTENS, te Wommels (= Letens, Littens).
WESTERWIRD, te Jorwerd, Menaldum.
WETSENSBOSK, te Midlum.
WEZENPLEATS, te Warga.
WIA(E)RDA, te Garijp, Goutum, bij Harlingen, Terzool.
WIA(E)RDAMA, te Nijland.
WIBALDA, te Metslawier.
WIBEMA, te Anjum (Wybbama).
WYBENS(ERA), te Oosterlittens.
WYBETSMA, te Paesens.
WIBINGA, te Hieslum.
WIBRANDA, te Bozum, Britswerd, bij Franeker, Hichtum (= Aylva), Schraard.
WIDEFJILD, te Kornjum (Wijdeveld).
WIEL(STRA), te Holwerd, Weidum (Weel).
WIELINGA, te Marsum.
WIERDA, te Engwierum.
WIERDSMA, te Hallum (Wiertsma), Marsum.
WIERINGA, te Hallum, Oosthem of Abbega.
WIERSMA, te Kollum.
WIERTSMA, te Hallum (Wiersma), Marsum.
WIGARA, te Ee (Oostd.), Terzool (Wyngaere).
WIGERA, te Rauwerd (?).
WIGERSMA, te Lutkelollum, Paesens, Terzool, Warga.
WIGLEDAEM, te Sneek.
WIGLEMA, te Grouw.
WIGMANA, te Abbega.
WYCKEL, te Wijkel.
WILCKEMA, te Minnertsga.
WILLINGA, te (?).
WYM, te Ferwerd.
WIMERTSMA, te Lioessens, Marsum.
WYNARINGHE, te Oosthem.
WINDA, te Oostrum.
WINEMA, te Jouswier.
WYNGAERDEN, te Anna Parochie, Gersloot (Gr., Kl.).
WYNGAERE, te Terzool (Wigara).
WINIA, te Jouswier, Marrum, Nes (Westd.; = Nointema), Pingjum, Roordahuizum.
WINKEL, te Irnsum, Wier.
WINKELEN, te Kimswerd (yn de W.).
WIRD, te Dronrijp (Oerdstra), Wanswerd.
WIRTSMA, te Hallum.
WISKE, te Achlum (Gr., Kl.), Workum.
WIS(SE)MA, te Birdaard (Wysma), Blessum, Blija (Wissinge).
WISSINGE, te Blija (Wissema).
WISTRE, te Loïnga.
WITE HÛS, te Stiens.
WYT(H)YAMA, te Akkrum, Goïnga.
WYTINGA, te Marsum.
WYTSINGA, te Warga.
WYTS(E)MA, te Aegum, Anjum, Birdaard (Gr., Kl.), Blija, Burum, Grouw, Kimswerd, Oudwoude, Tjummarum.
WITTEMA, te Anjum, Sijbrandaburen, Stiens (Wyttama).
WITTENS, bij Franeker (Witsens).
WYTTMA, te Ternaard.
WOB(BE)MA, te Anjum, Driesum, Marrum, Schingen.
WOBBINGA, te Schingen, Weidum, Westhem.
WOELWYK, te Tietjerk.
WOPK(E)MA, te Bozum, Jaringahusen, Murmerwoude, Ooster-Nijkerk, Stiens.
WRAKEMA, te Menaldum (Veraken).
WRANS, te Oudkerk.
WRITZIE, te Rauwerd (= Heringa).
WUMA, zie: Ume.


Z, zie ook: S.
ZAND, zie: Sin.
ZANDSTPA, zie: Sânstra.
ZANDWEG, zie: Sânwei.
ZELDENRUST, te Sint Anna Parochie.
ZIJLSTRA, zie: Sylstra.
ZOOLSWAL, Zie: Soalswâl.
ZWANENBURG, zie: Swannenboarch

>> begin>> versie 1


Versie 2: namen in HOOFDLETTERS zonder ()

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. R. S. T. U. V. W. Z.ABBEMA, te Akkrum, Akmaryp, Arum, Friens, Grouw, Kollum, Roordahuizum, Ypekolsga.
ABBEMAWIER, te Friens.
ABBEWIER, te Anjum.
ABEMA/AEBEMA, te Deinum (Ebema), Ee (Oostd.).
ABINGA/AEBINGA, te Blija, Britswerd, Deinum, Ee (Oostd.; = Abma), Friens, Schwichum, Hijum, Huizum, Seksbierum, Tjummarum, Wieuwerd.
ABMA, te Ee (Oostd.; ook: Aebinga).
ADELEN, te Berlikum, Pingjum, Seksbierum.
ADEMA, te Bozum, Oosterlittens, Scharnegoutum, Veenwouden, IJsbrechtum.
ADSERD (ook: Alswerd), te Beetgum (Gr., Kl.).
AECKEMA, te Winsum (oud; vgl. Ekinga).
AEKSENS, te Tjerkwerd.
AELKAMA, te Hallum (= Aelthiema).
AELSMA, Marsum (= Eelksma), Wons.
AENGEMA, te Oosterlittens.
AENKAMA, te Akkrum (op Birstum), Itens (Aenkomme).
AENSTA, zie: Ansta.
AERSUM, zie: Arsum.
AESGEMA, te Dantumawoude, Dedgum, Dronrijp, Foudgum, Kornjum, Marrum, Marsum (= Asinga = Heringa), Peins, Oosterlittens, Sijbrandaburen.
AESTERSUMA, te Tjummarum.
AGGEMA, te Wirdum, Witmarsum, Surich (Aguma).
AGINGA, te Oosterend.
AYKEMA, te Surhuizum.
AYLVA, te Bornwerd, Britswerd, Genum, Hichtum, Holwerd (= de Brandsté), Hijlaard, Midlum (Aeluwe), Schraard, Ternaard (= de spiker), Witmarsum.
AYLUFSISMA, te Dongjum (= Alofsma).
AYNSTRA, te Achlum (= ter Enter).
AYSMA, te Beetgum (Gr., Kl.), Driesum, Hichtum, Marrum, Oudkerk (= de Klinze = Sminia).
AYTA, te Roordahuizum, Swichum.
AYTAMA, te Hempens.
ACKEMA, te Stiens.
ACTINGHA, te Wirdum.
ALBADA, te Driesum, Ferwerd, Garijp, Gauw, Goïnga, Irnsum, Poppingawier (= Douma), Scharnegoutum, Sijbrandaburen.
ALD, zie ook: Old.
ALDABEE, te Witmarsum.
ALDEBERCH, te Wijnaldum.
ALDEHUYS/ALDEHUYSTRA/ALDHUYS/ALDHUYSTRA/ALDEHUS/ALDEHUSTRA/ALDHUS/ALDHUSTRA, te Lioessens, Lutkewierum, Metslawier, Morra, Oosterend, Tjum, Wijnaldum.
ALDFINNE of ALDFINSTRA, te Anjum, Ee (Oostd.), Hantumeruitburen, Waaksens (Westd.).
ALGERA, te Kimswerd (Elgera), Suawoude.
ALGERSMA, te Ferwerd (= Allertsma).
ALKEMA, te Hallum (Alcoma), Menaldum, Westergeest.
ALMA/ALLEMA, te Blija, Bozum, Hallum, Holwerd, Minnertsga, Oudwoude (op de Wijgeest), Wartena, Wirdum.
ALLERDA, te Ternaard.
ALLERTSMA, te Ferwerd (= Algersma).
ALINGA/ALLINGA, te Arum, Deinum, Ferwerd, Tietjerk, Welsrijp.
ALLINGAWIER, te Grouw.
ALOFSMA, te Dongjum (= Aylufsisma), Dronrijp.
ALOUETTE, te Lieve Vrouwen Parochie (= Ljurkepôlle).
ALSMA, te Tjummarum.
ALSWERD, te Beetgum (ook: Adswerd; Gr., Kl.).
ALTENA, Kooten, Lutkewierum, Makkum.
ALTENBURCH, te Suawoude (aan het Langdeel).
ALUWA, zie: Aylva.
ALVERDA, te Wieuwerd.
AMAMA, te Garijp.
AME-JET, te Tjum.
AMELÂN, te Veenwouden (Kl.).
AMKAMA, te Akkrum (Op Birstum; ook: Aenkama en Ankama), Berlikum, Holwerd.
AMMINGA, te Brantgum, Hiaure.
ANKAMA, te Akkrum (op Birstum: ook: Aenkama en Amkama).
ANDELA, te Oosthem (op die A.).
ANDLA, te Burgwerd, Hijdaard (op A.), Minnertsga (Sixma van A.), Ried.
ANDMA/ANDLESMA, te Beetgum.
ANDRINGA, te Bergum, Leeuwarden, Lemmer, Marsum, Oldeboorn, Sweins (= Van der Waeijen).
ANEMA, zie: An(n)ema.
ANGHEBUER, zie: Engebuer.
ANGEMA, te Oosterlittens (op Schrins).
ANGIA, te Jislum.
ANGTERP, te Parrega (Eangterp).
ANYNGA, te Hiaure.
ANKAMA, te Birstum onder Akkrum (ook: Aenkama en Amkama).
ANEMA/ANNEMA, te Achlum, Akkerwoude (ook: Anthama ?), Ried (= Heslinga).
ANSMA, te Pietersbierum.
ANSTA, te Menaldum, Oosterlittens (Aensta).
ANSWERD, te Oosterend.
ANTHAMA, te Akkerwoude (= Annema ?).
ANTIAMA, te Oosterwierum.
ANWEGH, te Roordahuizum.
ANWIER, te Warga.
ARSUM, te Jorwerd (ook: Aersum).
ASINGA (zie ook: Aesgema), te Grouw, Marsum (= Heringa), Peins, Wieuwerd.
ASSEMA, te Oudeouwer.
ATSEBUREN, te Oosthem.
ATEMA/ATTEMA, te Abbega, Wirdum.
ATTEMANS, te Gauw.
ATTINGA, te Nij1 and.
AUGUSTINUS, te Appelsga (= vroegere Compagnonshuis).
AUCKEMA, te Seksbierum, Teerns (Gr.).
AULAMA, te Driesum.
AUSBURG, te Ausbuur of Lutkewoude.
AUTA, te Anjum.
AVERGEESTERA, te Wijnaldum.

>> begin2

BABINGA/BABBINGA, te Midlum.
BAEYENKAMP, te Engwier.
BAENNESE, te Achlum.
BAENRE-HÛS, te Sijbrandahuis.
BAERDA, te Beetgum, Holwerd (Gr., Kl.), Wommels.
BAERD/BAERDERA, te Jislum, Joure, Wolvega.
BAERNAERDA, zie: Bernaerda.
BAERTHEMA-HÛS, te Kollum.
BAETWIRDT, te Dongjum (Boetwerd).
BAKKER, te Stiens.
BALLINGWIER, te Tjalhuizum.
BAMA, te Kollum (= Bauma = Bawema).
BANGA, te Boksum, Hallum (= Baunga), Hantum (Gr., Kl.), Schalsum (Gr., Kl.), Terzool, Tjummarum.
BANGAMA, te Akmarijp, Hantum, Oosthem (= It Bosk).
BANKEMA, te Peasens (= Oelsma).
BANNERHUS, te Blija, Lichtaard.
BANTHIEMA-HÛS, te Kollum.
BARDEEL, te Kollum.
BARGEPELS, te Bolsward.
BARKWERD, te Kubaard (Berkwerd).
BARNENE-PUT, te Echten.
BARRAHÛS, te Wirdum (âld en nij).
BARRUM, te Tjum (Berrum).
BARSUM, te Ruigelollum.
BARWEGEN, te Engwierum (Bergwegen = Burgewegste).
BATENS/BATENSERA, te Jorwerd.
BAUKEMA, te Nes (Westd.), Terzool.
BAUMA, te Kollum (= Bama = Bawema).
BAUNGA, te Hallum (Banga).
BAWEMA, te Akmarijp, Kollum (= Bama = Bauma).
BEEKMA, te Roordahuizum (Biekema).
BEEKSMA, te Grouw.
BEENGA, te Hijdaard (Beinga).
BEERNS, te Rauwerd (toe B.).
BEIDT, die, te Minnertsga.
BEIMA, te Arum (Beijum), Blija, Westergeest (= Beintema).
BEINGA, te Hijdaard (Beenga).
BEINIETERP, te Almenum.
BEYNK, te Raard.
BEINTEMA, te Minnertsga, Westergeest (= Beima).
BEINTUM, kale, te Opperkoten.
BEYSTE/BEYSTERA, te Kubaard.
BEYTINGE, te Wons.
BEKKUM, te Hijlaard.
BEKRYP/BEKRYPSTERA, te Menaldum.
BELTA, te Kubaard (toe B.).
BEN, te Arum (Toe Benn).
BENINGA, te Weidum.
BENYSTEN, te Achlum.
BENNEMA, te Buitenpost, Grouw, Hardegarijp, o. kant, thans rusthuis, (= Fortuin), Kollum, Oudwoude.
BENNERSMA, te Sijbrandaburen.
BENTGMA, te Grouw.
BENTHIEMA, te Pietersbierum.
BERCH, te Britswerd, Dantumawoude, Grouw, Hijlaard, Kubaard, Tjum, Wanswerd.
BERCHHÛS/BERCHHÛSTRA, te Ooster-Nijkerk (Burchhuysen), Ruigelollum (Gr., Kl.).
BERCHPLEATS, te Nijland (= Groot Walckema).
BERGEN, te Kubaard (toe B.).
BERGWEGEN, te Engwierum (Barwegen, Burgweste).
BERKWERD, te Kubaard (Barkwerd).
BERMERA, te Wierum.
BERNARDA/BERNAERDA, te Hijlaard (Baernaerda).
BERNS, te Rauwerd.
BERRUM, te Tjum (Barrum).
BESLINGA/BESSELLINGA, te Friens (Heslinga).
BESSENS, te Wieuwerd.
BESTJOECH, te Stiens.
BETRIM (Betrum), te Lollum (bij Franeker).
BIEKEMA, te Roordahuizum (Beekma).
BIENSMA/BIENSEMA, te Grouw (Gr., Kl.), Menaldum.
BIEREN, te Burgwerd (Bierster).
B1JEKOER, te Oostrum.
BILE, te Friens.
BILTPLEATS, te Kollum.
BYNGATERP/BYNGATERPSTERA, bij Harlingen.
BINNENRUST, te Garijp (= Galkehiem).
BINNERTSMA, te Oudwoude, Wouterswoude.
BIRD/BIRDSTRA, te Grouw (Budstra).
BIRDEMA, te Reitsum, Terzool.
BIRNIA, te Grouw.
BIROU, IT HÛS FAN, te Hallum (= Ondersma = Jongestal).
BIRSTUM, te Akkrum (Birstema).
BISDOMA, te Rien of Lutkewierum.
BITTENS, te Schettens.
BLAECKNE-HÛS, te Rinsumageest.
BLANKENBURCH, te Kooten.
BLANKENDOLSLEAT, te Scharnegoutum.
BLANKENHAM, te Rauwerd.
BLAU, te St.-Nicolaasga.
BLAUHÔF, te Spanga.
BLAUHÛS, te Dronrijp (= Glins), Jacobi Par., Offingawier, Surhuisterveen, Ternaard, Westhem, Wommels.
BLEINSMA, te Holwerd.
BLEKMA, te Janum, Weidum.
BLIJMA/BLIJEMA, te Grouw (Blima), Paesens.
BLIJHÚSTRA, te'Grouw.
BLIJKEN, te Grouw.
BLIJSTRA, te Grouw.
BLICKEN, te Vrouwen Parochie.
BLIKKENPLEATS, te Anna Parochie.
BLIMA, zie: Blijema.
BLINK/BLINKE, te Rauwerd (oppe Blinck; Gr., Kl ; = Heringa ?).
BLINKSMA, te Holwerd.
BLINKSTRA/BLINKSTERA, te Akkrum.
BLYNSE, te Wijnaldum.
BLOEMENDAL, te Aalsum.
BLOKHÚS/BLOKHÚSTRA, te Terkaple.
BLOKKEN, te Pingjum.
BLOMKETERP bij Franeker.
BOAIJEM, DE GOUDEN, te Heeg.
BOAIJENKAMP, te Abbingawier.
BOARNMEAR, te Wanswerd (Bongameer, Boniameer).
BOARTLÂN, te Pingjum.
BOBBINOA, te Kornjum, Wartena.
BODEM, zie: Boaijem.
BOEGEN, te Oude Mirdum.
BOEKMA, te Tietjerk.
BOELEMA, te Hallum.
BOELENS, te Buitenpost (= Schepper), Olterterp.
BOEMIJN, te Weidum.
BOENDERS, te Kollum (Oude B.).
BOERS, ten Z. van Sneek (de gouden B.).
BOERSMA/BOERSEMA, te Engwierum (Boursema).
BOETSINGA, te Oosterwierum (Bootsma).
BOETWERD, te Dongjum (= Baetwerd).
BOGARDA, te Boer.
BOYNE, te Weidum.
BOYNGIE, te Ee (Oostd.).
BOK, te Britsum.
BOCKMA/BOCKEMA, te Lutkewierum, Marsum, Paesens, Pietersbierum, Rijperkerk, Wons.
BOKKUM, te Nes, onder Akkrum.
BOLLEHOLLE, te Ferwerd.
BOLTA, (vgl. Bouta), te Almenum, Anjum, Arum, Holwerd, Oostrum.
BOMSANDE, te Augustinusga.
BONGA, te Berlikum, Boksum, Hijdaard, Hindeloopen, Holwerd, Kimswerd, Oosterend (Bongahûs), Reitsum, Witmarsum.
BONGAHUIS, te Hijlaard.
BONGAMA, te Hantumhuizen.
BONGAMEER, te Wanswerd (Boniameer, Boarnmeer).
BONGIER/BONGIERD, te Bozum.
BONGWIER, te Terzoo].
BONIA, te Ee (Boyngie), Ooster-Nijkerk, Wanswerd (Boniameer, Boarnmeer).
BONIAMAERSTER, te Wanswerd (Bongameer).
BONMA/BONNEMA, te Hardegarijp, Hommerts, Kimswerd, Pingjum, Tjerkwerd.
BONNIA, te Tjerkwerd.
BONNINGA, te Abbega, Driesum, Idsegahuizen, IJsbrechtum.
BONS, te IJsbrechtum.
BONTEHUYS, te Anjum.
BONTEMAN/BONTEMANTEL, te Anna Parochie.
BONTERP/BONTERPSTERA, te Oosthem.
BOOTSMA, te Kollum, Nes (Westd.), Oosterwierum (Boetsinga; vgl. Doaitsema), Wirdum (= Camstra).
BORCH, te Aegum, Grouw, Nes (Westd.), Rinsumageest, Terzool.
BORDENA, te Sint Anna Parochie.
BORGHWIRD, te Tirns (Kl.).
BORLS, te Lichtaerd (z. o.).
BORNIA, te Weidum.
BOSCHPLAATS, te Lieve Vrouwen Parochie.
BOSK, te Drachten (den Bosch), Garijp, Marsum, Oosthem (= Bangema), Wieuwerd, (= Thetinga), Witmarsum (= Hobbema).
BOSK, FOKSE, te Tjummarum (= Sytsama).
BOSKPLEATS, te Kollum (= Rosema), Tjummarum (= Roordama), Wieuwerd (= Thetinga).
BOSMA, te Hartwerd, Metslawier, Wouterswoude.
BOTNIA, te Allingawier, Dantumawoude, Hallum, Marrum (Kl.), Nijland (= Hottinga).
BOTTEMA, te Dantumawoude, Hallum, Morra (Botma).
BOTTINGA, te Marrum.
BOTWERD, te Dongjum.
BOULSMA, te Hijum (Bousema).
BOUMA, te Grouw.
BOURITIUS, te Oudeschoot.
BOURSEMA, zie: Boersema.
BOUSMA, te Hijum (Boulsma).
BOUTA (vgl. Bolta), te Arum, Hallum, Ternaard, Wijnaldum.
BOUTSMA, te Engwierum, Finkum, Hijum (Bowtsma), Westergeest.
BOUWEMA, te Beetgum (Buma).
BOUWESTIMA, te Engwierum.
BRAEMBERCH, te Mirns.
BRAERD/BRAERDERA, te Wommels.
BRAKE, te Kimswerd (= Sytsama).
BRANDA, te Nes (Westd.; ook Brandaloon; vgl.: Herbranda).
BRANDINGA, te Aegum.
BRANDSTÉ/BRANDSTÉDE, te Holwerd (= Aylva).
BRANTSUM, te Menaldum (Gr., Kl.; ook: Brantsma), Seksbierum.
BRATTEN, te Gaastmeer (Gr., Kl.).
BREKKERHÛS, te Idsegahuizen.
BREMS, te Hogebeintum.
BRETTEN, te Lidlum.
BRENTSMA, te Schraard.
BRIL, te Achlum (Gr., Kl.; ook: Brul).
BRINENSMA, te Heeg.
BRYOXSMA, te Wons.
BRIONTINGA, te Dronrijp.
BRYONSEMA/BRYONSMA/BRYONTSEMA/BRYONTSMA, te Wons.
BRIOUTSMA, te Sijbrandaburen.
BRITSAERD/BRITSAERDERA, te Wommels.
BROECHTSMA, te Berlikum.
BROERSMA, te Abbega, te Ee (Oostd.), Engwierum, Kollum, Smallenburg, Sijbrandaburen, Terzool.
BROL, te Hallum.
BRONGERSMA, te Kollum, Kollumerzwaag.
BRONCKHORST, te Bozum.
BRUYSMA, te Heeg.
BRUINSMA, te Friens (Ald en Nij).
BRUL, zie: Bril.
BRUNIA, te Ternaard (Gr., Kl.), Tjummarum (Bruninga).
BRUNINGA, zie: Brunia.
BUDSTRA, zie: Bird.
BUYGERS, te Kubaard, Lekkum.
BUIJSSE, te Lidlum.
BUITENRUST, te Bergum, Giekerk.
BUCKAMA, te Lutkewierum, Swichum.
BULT, te Appelsga.
BUMA, te Beetgum (Bouwema), Driesum, Holwerd, Menaldum, Oudwoude, Smallebrugge, Wartena, Westergeest.
BUNCKWERD, te Spannum (Bunkerte).
BURCHHUSEN, zie: Berghuizen.
BURGEWEGSTE, te Engwierum (Barwegen, Bergwegen).
BURMANIA, te Augustinusga, Huizum (= Sixma), Leeuwarden, Stiens (= Hayema), IJsbrechtum (= Epema).
BURUM, te Langweer (= Osinga).
BÛTENFINNE, te Aalsum.
BÛTENWEI, te Morra.
BÛTERHERNE, te Hallum.
BUTTINGA, te Oosterwolde.
BUWALDA, te Tjerkwerd.
BUWEMA, te Kimswerd, Westergeest.

>> begin2

DAEMSYL, te Hauwerd.
DAM, SNEINS, te Arum.
DAMSTRA, te Aegum.
DAVILA/DAVILAER, te Lieve Vrouwen Parochie.
DEARSUM, te Hitsum (Gr., Kl.).
DEYKEMA, te Driesum.
DEYTSMA, te Driesum, Warga.
DEKEMA, te Baard, bij Harlingen, Jelsum (= Fetse = Camstra), Kortezwaag, Tjum, Weidum.
DEKMIGA, te Almenum.
DENEMA, te Wijnaldum.
DENIA, te Ferwerd.
DEPMA, te Tjerkwerd.
DIEPLAND, te Burgwerd.
DIETSMA, te Warga.
DIGLEWIER/DIGGELEWIER, te Friens.
DYK, te Engwierum (oppe D.).
DYKHUZEN, te Akkrum (Diickhuystera), Gerkesklooster.
DIKKINGA, te Almenum.
DYKSHOEK, te Jorwerd.
DYKSHORNSTRA, te Achlum, Bozum, Dronrijp.
DYKSLOBBE, te Dokkum (ten W. der stad), Holwerd (Gr., Kl.).
DYKSTER, te Tjerkwerd (D.-hûs), Tjum.
DYKSTRA, te Holwerd, Huizum, Lioessens, Tjerkwerd.
DYORINGE, te Kornwerd.
DJAERDA, te Jislum.
DJURREMA, te Boksum, Friens (Djoerrema).
DOAIEMA, te Dronrijp, Franeker, Kimswerd, Marsum.
DOAITSEMA, te Marsum (= Dotinga), Oosterwierum (vgl. Bootsma).
DOBBE/DOBBEPLEATS, te Ternaard.
DODINGA, te Engwierum.
DOEDINGA, zie: Donia.
DOEYKINGA, te Achlum.
DOEKEMA, te Foudgum, bij Leeuwarden, Peins (= Kl. Tamminga).
DOENGA (vgl. Donia), te Burum.
DOENIA, zie: Donia.
DOENTERP, te Spannum (vgl. Donia).
DOYKINGA, bij Franeker.
DOYNGA, te Burgwerd (= Nij Ockinga), Giekerk.
DOMA, te Anjum (zie ook: Douwema).
DOMNA, te Weidum.
DOMP, bij Sneek.
DONGA, te Deinum.
DONIA (ook Doedinga, Doenga of Doenia), te Akmarijp, Anjum, Arum, Burgwerd, Dantumawoude, Hallum, Hijdaard, Engwierum, Menaldum, Nes (Westd.), Oosterbierum, Oosterend, Ooster-Nijkerk, Spannum (vgl. Doenterp), Wanswerd, Wartena, Winsum, Wijnaldum.
DOOIEMA, zie: Doaiema.
DOOITSEMA, zie: Doaitsema.
DORSUM, te Lollum.
DOTINGA, te Dronrijp, Marsum (Gr., Kl.; = Doaitsema), Rauwerd, Roordahuizum.
DOUMA, te Akkrum, Britsum, Friens, Garijp, Grouw, Hallum (= Gerbada), Langweer, Morra, Oldeboorn, Poppingawier (= Albada), Weidum.
DOUWEMA, te Anjum, Jislum, Kimswerd, Kollumerzwaag, Kornwerd, Murmerwoude, Wartena.
DRINKÚTSMA, te Goutum.
DROEGE-LIUW, te Ternaard.
DROEVENDAL, te Wierum.
DUINENBURG, op Schiermonnikoog.
DÚNTERPEN, te Jutrijp.
DWERSHÛS, te Metslawier, Warga.

>> begin2

EABEMA, zie: A(e)bema.
EABINGA, zie: A(e)binga.
EACH, zie: Oog.
EACKAMA, zie: Aeckama.
EAMINGA, zie: Eminga.
EANGTERP, te Parrega (Angterp).
EARBIT/EARBITERS, te Dronrijp (Oorbijter).
EASGEMA, zie: Aesgema.
EASINGA, zie: Asinga.
EASTERWÂl, te Berlikum (bij Wier; Oosterwal).
EBEMA, zie: A(e)bema.
EE, te Oosterend (oppe E).
EEKMA, zie: Ekema.
EEKWERD, bij Bolsward (Gr.).
EELKSMA, te Marsum (= Aelsma), Seksbierum (= Elinga = Eelsma).
EELSMA, te Menaldum, Seksbierum (= Elinga = Eelksma), Witmarsum.
EENGEMES, te Gauw.
EENHOORN, zie: Ienhoarn.
EENSHUISTRA, zie: Henshuistra.
EENSTRA, te Idaard (vgl.: Eerstra, Ienstra).
EENTSMA/EENTSAMA, te Minnertsga.
EEPSMA, te Holwerd.
EERNSMA, te Jouswier (Ernsma).
EERSTRA, te Idaard (vgl. Eenstra, Ienstra), Jellum.
EESKWERD, zie: Ieskwerd.
EESTA, te Anjum (toe E.).
EESTEMA, te Achlum.
EESTMA, te Jellum.
EGGEMA, te Aalsum.
EGRE-HÛS, bij Leeuwarden.
EYLERTSMA, te Haskerdijken.
EYNTAMA, te Murmerwoude.
EISMA/EISEMA, te Burum (= Eisinga), Kollum, Oudwoude, Zwaagwesteinde.
EISINGA, te Anjum (= Eyssega), Berlikum, Burum (= Eisma), Oenkerk, Rinsumageest, Zwaagwesteinde.
EKEMA, te Grouw, Roordahuizum (Eekma, Ekinga), Ternaard, Ylst.
EKINGA, te Grouw, Roordahuizum (Eekma, Ekema), Wijnaldum, Winsum (Aeckema).
EKSTERNÊST, te Holwerd.
ELDERSFJILD, te Beetgum.
ELGER/ELGERA, te Kimswerd (= Algera), Tjum.
ELGERSMA, te Boer (= Humalda).
ELINGA, te Ferwerd, Hantumhuizen, Seksbierum (Eelsma, Eelksma).
ELINGSMA, te Ooster-Nijkerk.
ELCKEMA, te Arum.
ELSMA, te Ferwerd.
ELTYE, te Driesum.
EMKEMA, te Wartena.
ENEMA/ENNEMA, te Wijnaldum.
ENGEBUER/ENGEBUEREN, te Grouw.
ENGE-HÛS, te Oosterend (Eninga).
ENGE-LAPE/ENGE-LAPPE, te Roordahuizum.
ENGLAMA, te Wijnaldum (Gr. en Kl.; Englé).
ENINGA, te Kimswerd, Oosterend (Enge-hûs).
ENTEMA, te Driesum, Murmerwoude.
ENTER, te Achlum (ter E.; = Aynstra).
EPEMA, te Akkerwoude, Friens (Epinga), Hemelum, Hitsum, Idaard, Koudum, Lioessens, Pietersbierum, Warga, IJsbrechtum (= Burmania).
EPESTERA, te Idaard.
EPINGA, te Friens (Epema), Menaldum, Nijland, Oldeboorn, Pietersbierum.
EPPEMA, te Holwerd.
ERINGA, te Britsum.
ERNSMA/ERNSTMA, te Jouswier (Eernstma).
ESA, te Herbaaijum, Tjum.
ESAMA, te Lutkewierum (= Taeckehûs).
ESKWERDA, te Oosterend (zie: Ieskwerd).
ESMA, te Wijnaldum.
ESSINGA, te Ried.
ETENS/ETENSERA, te Itens.
EVERAERDA, te Oosterlittens.

>> begin2

FADERS-HOFSTÉ, bij Bolsward.
FAERSMA, te Wijnaldum.
FAESMA, te Kollum, Lutkewierum, Westergeest, Wijnaldum.
FALDUM, zie: Fatum.
FALGE, te Giekerk (op de F.).
FALIGEN, te Aalsum (op de F.).
FALKSHIEM, te Westergeest.
FALLINGA, te Ferwoude.
FALOM, te Tirns.
FALSTRA, te Britswerd (= Falster).
FANGE, te Metslawier (= Waginge, Vange).
FANGLAEN, te Jellum.
FANTENS, te Baard (Kl.).
FANTUM/FANTUMA, te Tjum (Faldum, Fatum).
FARNIA, zie: Fernia.
FATUM, te Tjum (Faldum, Fantum).
FEANSTRA, te Hoogebeintum (= Heemster-hús).
FEANWYK, te Oudega (HON).
FEDDEMA, te Akkerwoude, Allingawier, Dantumawoude, Grouw, Kimswerd, Slappeterp (= Oeblema).
FEDDINGA, te Midlum.
FEENS, te Witmarsum.
FEENSTRA-HUIS, zie: Feanstra, Fenstra.
FEYINGA, zie: Foyinga.
FEIKEMA, te Ferwerd (Feitsma), Goïngarijp, Mantgum, Seksbierum, Sijbrandaburen, Warstiens, Wartena.
FEYMA, te Holwerd, Ternaard (Fryma).
FEYSTERA, zie: Fenstra.
FEITMA/FEITEMA, te Almenum, Anjum, Dronrijp, Makkum (Sickma), Sijbrandaburen.
FEITSMA, te Anjum, Deinum (= Siersma), Dongjum, Ferwerd (Feikema), Foudgum, Hallum, Holwerd, Huizum, Kollum.
FECKNA, te Grouw.
FELLINGA, te Minnertsga.
FELLINGWIRD, te Menaldum.
FELLUM, te Winsum.
FELSUM, te Spannum (Gr., Kl.).
FENEMA, te Blija.
FENNE (zie ook: Finne), te Grouw (de Meer F.).
FENNEMA, te Arum.
FENNEN, te Britswerd, Blessum, Herbaaijum, Hijlaard, Wijnaldum.
FENSTER/FENSTERA/FENSTRA, te Blessum, Dronrijp, Edens, Jorwerd (Feystera), Oldeboorn (Veensterlandt).
FENSTER-HÛS, te Hoogebeintum.
FENWIERSTRA, te Grouw.
VERAKEN, te Grouw, Menaldum (Wrakema).
FERDOUWEMA, te Brantgum.
FERNIA, te Minnertsga (Farnia).
FERSMA, te Minnertsga.
FERTZA, te Hitsum (= Hildarda), Pietersbierum (Fetze).
FERWEERSTRA, te Grouw.
VERWIKS, te Warga.
FETSE, te Dronrijp, Hantum (Fitse), Irnsum, Jelsum (= Dekema), Pietersbierum (Fertza).
FIERHÛS bij Leeuwarden (Fjouwerhuzen), Menaldum.
VYERINGE, te Oosthem.
FIIFEKERS, te Hartwerd.
VIJVERSBURG, te Buitenpost.
FILDENSERA,.
FILLENS, te Arum.
FYMA, te Kimswerd.
FINIA/FINGIA, te Achlum, Herbaaijum, Kimswerd, Tjum.
FINNE/FINNEN, zie: Fenne(n).
FYNS, te Wommels.
FINSTER/FINSTERA, zie: Fenster(a).
FINSTER-HÛS, zie: Fenster-huis.
FINWIERSTERA, zie: Fenwierstera.
FJILDE, it hûs to, te Oosterzee.
FJILDHÛS, te IJlst.
FJOUWERHUZEN, bij Leeuwarden (Fjouwerhuzum, Fierhûs).
FLAPPE, te Ferwerd.
VLARA, te Burgwerd.
FLARINGA, zie: Fleringa.
FLEARBOSK, te Boornbergum (Vlierbosch).
FLEAREN, te Bozum, Tjum (Gr., Kl.).
FLERINGA, te Menaldum (Flaringa).
FLIET, te Witmarsum.
FOGELLÂN (Fûgellân)/FOEGELLÂN (Fûgellân), te Oostrum, Wierum.
FOGELSANG (Fûgelsang)/FOEGELSANG (Fûgelsang), te Jacobi Parochie, Oosterwierum, Seksbierum, Veenklooster.
FOECKMA/FOECKEMA, te Anjum.
FOELSMA, zie: Foolsma.
FOEPEMA, te Hiaure.
FOERDE, te Marrum.
FOYINGA, te Kollum (Feyinga).
FOCKEMA, te Eernewoude, Dronrijp, Jorwerd.
FOCKENS, te Beetsterzwaag.
FOKKINGA, te Blessum.
FOKSE-BOSK, te Tjummarum (= Sytsema).
FOLKERTSMA, te Ternaard.
VOLKNIE, te Irnsum.
FOLLINGA, te Ausbuur.
FOLPERDA, te Stiens.
FOLTA/FOLPTA, te Minnertsga (Gr., Kl.).
FOLTINGA, te Buitenpost.
FONS/FONDENS, te Jorwerd.
FONS (Fondensera, Fonsera), te Jorwerd.
FOCKLAMA/FOOCKLAMA, te Garijp, Hallum.
FOOCKMA, te Ee (Oostd.), Ooster-Nijkerk.
FOOLSMA, te Ooster-Nijkerk (Foelsma).
FOPMA, te Firdgum, Hoogebeintum.
FOPPEMA, te Oosterbierum, Wijnaldum.
FOPPENSTERA, te Wommels.
FOPPINGA, te Dronrijp, Oosterlittens.
FORTUIN, te Hardegarijp (= Bennema).
FRANGE, te Marsum.
FRANKEMA, te Kimswerd.
FRANKENA, te Elslo.
FREENGE, te Pietersbierum.
FREOLLUM, te Ruigelollum.
FRYBORG, te Opeinde.
FRIELSMA, te Metslawier.
FRIESBURG, te Nijeholtpade (= Liemboarch, Lemenburg).
FRIESENTERP, te Oudega (Wijmbr.).
FRIESMA, te Dronrijp (Nij), Idaard.
FRYMA, te Ternaard (Feyma).
FRITSHÚSTRA, te Ooster-Nijkerk.
FRITTEMA, te Dongjum, Dronrijp, Midlum.
FROSKEPÔLLE, te Hallum, Oppenhuizen.
FROUKEMA, te Hiaure, Nes (Westd.).
FÛGELLÂN, zie: Fo(e)gelland.
FÛGELSANG, zie: Fo(e)gelsang.
FÛNS, zie: Fon(den)s.

>> begin2

GABBEMA, te Holwerd, Wartena.
GACHET, te Marsum (= Unia).
GAEST, te Kubaard.
GAESWARDT bij Franeker.
GAETSMA, te Grouw (Gaytzma).
GAYKMA/GAYKEMA, te Augustinusga, Hennaard, Roordahuizum (Gieckema), Ternaard.
GAYTZMA, te Grouw (Gaetsma).
GALEMA, te Akkrum, Akmarijp, Ferwerd, Garijp, Hemelum, Menaldum, Oudega (HON), Warns, Witmarsum.
GALESLOT/GALESLOOT, te Hardegarijp.
GALINGA, te Grouw, Tjum.
GALKEHIEM, te Garijp (= Binnenrust).
GALCAMA, te Oudega (Sm.).
GALLINGA, te Anjum.
GALTE, te Oudega (W.).
GARE, te Ferwerd (oppe G.).
GARRITSMA, te Herbaaijum.
GARTINGA, te Poppingawier.
GAU, te Augustinusga.
GAUCKAMA, te Oldeboorn, Oudwoude.
GAUMA, te Oldeboorn.
GAUTA, te Pietersbierum, Oosterend, Slappeterp.
GAUWINGA, te Irnsum.
GAWEI, te Dronrijp.
GEERDINGA, te Peperga.
GEERLEMANS, te Gauw.
GEERSMA, te Herbaaijum.
GEYNS, te Wommels.
GERBADA, te Hallum (= Douma), Oosterwierum.
GERBISMA, te Terzool.
GERBRANDA, te Almenum, Buitenpost, Ferwerd, Hallum, Kimswerd, Oosterwierum, Pietersbierum
GERFFLE, te Wijnaldum (Gerlsma).
GERINGA, te Britsum, Holwerd.
GERKMA/GERKEMA, te Anjum, Warstiens.
GERKISMA, te Terzool.
GERLIFFSMA, te Rauwerd.
GERLIJSMA, te Wijnaldum.
GERLOPSMA, te Hantum.
GERLSMA, te Wommels, Wijnaldum (Gerffle).
GERLUM, te Arum.
GERLWA, te Arum (Gerlua), Hennaard, Seksbierum (Gerlua).
GERRALDA, zie: Gralda.
GERRITSMA, te Wirdum.
GERROLLEMA, te Finkum.
GERROLTSMA, te Hallum, Lioessens, Ternaard, Wier, Wirdum, Wijnaldum.
GERSIKKERS, te Marrum.
GERSMA, te Rauwerd.
GETENS, te Kubaard (Gr., Kl.; Gietens).
GETSE, te Wierum.
GEWINGA, te Holwerd.
GIECKEMA, te Roordahuizum (Gaykema), Warga.
GIELTSMA, te Morra.
GIETENS (Getens), te Kubaard (Gr., Kl.).
GIRALDA, zie: Gralda.
GLINS, te Balk, Blessum (= Glinstra = Rinia), Dronrijp (= Blauhûs, ook: Glinstra), Hempens.
GLINSTRA, zie: Glins.
GOERDSMA, te Lions.
GOGNES, zie: Goorkens.
GOITNIA, te Hennaard (Goyckne).
GOLTEMA, te Grouw (Gottum, Gottama).
GOORDA, te Menaldum (Gr., Kl.).
GOORKENS, te Menaldum (opper G.; ook: Gognes).
GORLUM, te Achlum, Arum.
GOSLINGA, te Achlum, Dongjum, Driesum, Hallum, Seksbierum, Wanswerd, Wijnaldum.
GOSSEMA, te Veenwouden, Irnsum, Poppingawier, Sijbrandaburen, Terzool (= Hylama).
GOTTAMA, te Grouw (Goltema, Gôtum), Veenwouden.
GÔTUM, te Grouw (Goltema, Gottama).
GOUDBERCH, te Ausbuur.
GODDENE BOAIJEM, te Heeg, Tjum.
GOUDENE KLOPPER, te Witmarsum.
GOUMA, te Hempens.
GRACHT, zie: Grêft.
GRÊFT, te Wanswerd (ter G.), Wartena (de G.).
GRADA/GRALDA, te Bozum (Gerralda), Dronrijp, (Nij) Grouw, Heeg, Menaldum, Schalsum (Gr., Kl.; Groldama, Giralda).
GRALLINGA, te Wartena.
GRATINGA, te Almenum, Hitsum, Midlum.
GREATE PIER, te Kimswerd (= Osinga).
GRELDSMA, te Suameer.
GRENSMA, te Driesum.
GRETTINGA, te Midlum.
GREWINGA, te Wieuwerd (Growinga).
GRIENDAL, te St. Nicolaasga (Groendal).
GRIONGE, te Bozum.
GROENDAL, zie: Griendal.
GROEDEN, te Waaksens (Henn.; de grote G.).
GROESTRA/GROETSTRA, te Marsum (Grostera, Groustra).
GROLDAMA, zie: Gralda.
GROMBACH, te Anna Parochie (Grumbach).
GRONS, te Blija, Hichtum.
GROSTERA, zie: Groetstra.
GROU, te Arum (de greate G.), Molkwerum, Ooster-Nijkerk.
GROUSTINS, te Engelum (= Sirtema), Hardegarijp, Koudum (= Van der Waijens).
GROUSTRA, zie: Groetstra.
GROWINGA, zie: Grewinga.
GRUMBACH, zie: Grombach.
GRUTERSMA, bij Sneek
GUOZZEKOER/GUOZZEKOERSTERHIM, te Sneek.
GUOZZEPÔLLE, te Anjum.

>> begin2

HACHSTE, te Terzool (Haxta-huys).
HAENGIA, te Welsrijp (Haynge).
HAENS, te Winsum (Gr.; Hensera).
HAERDA, te Minnertsga, Oosterbierum.
HAERSMA, te Buitenpost, Drachten, Jelsum, Oostermeer, Oudega (Sm.).
HAGE-IN-HEM, te Laakwerd, onder Tjum.
HAGENS (Hegens), te Edens, Spannum.
HAGSTRA, te Sijbrandaburen.
HAYMA/HAYEMA, te Ee (Oostd.), Kollum (Haysma), Kornwerd, Makkum, Stiens (= Burmania), Wijnaldum.
HAYNGA, te Oosterend, Welsrijp (Haengia).
HAYSMA, zie: Haytsma.
HAYTSMA (HAYTTZIAMA), te Firdgum, Idsega, Makkum (Hayema), Menaldum Minnertsga (Haytsema), Wons.
HAXTA-HUYS, te Terzool (Hachste).
HALBEDA-HUYS, te Driesum.
HALBETSMA/HALBERTSMA, te Kollum.
HALLINGA, te Wommels.
HÂN, FOLLE, te Bergum.
HANEKIETE, te Eernewoude (Honekiete).
HANENBURG, te Lippenhuizen, Rijperkerk, Veenklooster.
HANIA, te Ee (Oostd.), Grouw, Herbaaijum, Holwerd, Marrum, Minnertsga Oosterwierum, Pingjum, Roordahuizum, Surich, Terzool, Weidum (= Hanzie), Welsrijp, Wierum.
HANIA-WÂL, te Aegum.
HANKEMA, te Scharl.
HANS, te Kubaard (opper H.).
HANSMA, te Beetgum, Kimswerd, Rauwerd, Seksbierum.
HANSTRA, te Winsum.
HANSWORSTRA, te Goutum.
HANZIE, te Weidum (Hania).
HAREN, te Anna Parochie, Brongerga.
HARGESTETE, te Pietersbierum.
HARICH, te Holwerd (Gr.).
HARINGA, te Aegum (Gr., Kl.).
HARINXMA, te Beetsterzwaag, Goïnga, Heeg Jelsum, Slooten, bij Sneek.
HARKEMA, te Ausbuur, Tjummarum.
HARKINGA, te Oosterwierum.
HARMA, te Oosterwierum.
HARNSMA, te Holwerd.
HARNST, te Oostermeer (Gr , Kl ; vgl Hornst).
HARNWERD, ten O. van Leeuwarden.
HARPTE, te Nes (Westd.).
HARSKAMPER-HÛS, te Ferwerd.
HARSMA, te Panderga.
HARST, te Hoogebeintum (oppe H.; Hartsma).
HARSTRA, te Deersum, Hoogebeintum (Hardste).
HARSTBUREN, te Poppingawier (op de H.).
HARSTEN, te Rauwerd (op de H.; Herste).
HARTSMA, te Deersum, Hoogebeintum (Harst),.
HASKE, te Jelsum.
HATTINGA, te Itens, Lutkewierum.
HAUBOIS, te Loïnga.
HAVERSPOOK, te Anna Parochie.
HEALBIRD, te Roodkerk.
HEALEWEI, te Jorwerd.
HEALWEI, te Niawier (Oostd).
HEBBEMA, te Anjum, Hibbema, Ee (Oostd.), Hantum, Morra, Seksbierum.
HECHT, te Arum (in de H.).
HEDRUM, te Tjum (Herema).
HEECH, te Arum, Ee (Oostd.).
HEECHHIEM, te Boornbergum, Deinum, Friens, Birdaard, Goïngahuizen, Itens Herbaaijum (Hoogheemstra), Oosterbierum, Tjum, Uitwel1ingerga, Wartena, Wier, Oosterbierum.
HEECHHÛS, te Arum (Heechhustra), Bergum (Noordermeer), Hallum (Hogehuystra), Morra.
HEECHSTINS, te Garijp (= Solcama).
HEECHTERP, ten O. van Leeuwarden.
HEEM, zie: Hiem.
HEEMSTERHUIS, te Hoogebeintum (vgl. Feanstra-hûs).
HEEMSTRA, te Akkerwoude, Anjum (Hiemstra), Foudgum, Dronrijp, Herbaaijum Kimswerd, Lioessens, Morra, Oenkerk, Oudkerk, Ooster-Nijkerk, Paesens, Roodkerk.
HEENSERA, te Hijlaard.
HEERMA, zie: Herema.
HEGENHIEM, te Holwerd.
HEGENS, zie: Hagens.
HEIDE, te Bergum, Bozum, Lutkewierum (Heydoma).
HEYDOMA, te Lutkewierum (op de Heide).
HEYLIGEN, te Wartena (Gr., Kl.).
HEIMSHÔF, te Almenum.
HEYNHÚSTERA, te Akkrum (Henshilstra, Eenshuistra).
HEINSTE-HOLLÂNNER, te Bolsward.
HEINTEMA, te Ooster-Nijkerk.
HEITSUM, te Anjum.
HECKAERDT, te Wanswerd (Hikkaerd).
HEL, te Heidenschap, onder Workum.
HEL, DE READE, bij Bolsward (Reahel).
HELBADA, te Ferwerd, Metslawier, Nes (Westd.), Ternaard.
HELDOAR, te Rinsumageest (Heldoer).
HELEMSERA, te Baard.
HELENS, te Oosterlittens.
HELLEMA, te Ferwerd (= Hillema), Harich.
HELLINGA, te Grouw, Hantum, Mantgum, Ternaard, Warga (Gr., Kl.).
HELPOARTE, te Jutrijp (Helpoerta, Holpoarte).
HELWARDERA, te Roordahuizum (Holwerda).
HEM, te Jorwerd (Hemstra), Baard, Tjum (Hage-in-Hem).
HEMERTS, te Burgwerd.
HEMMA, te Poppingawier.
HEMMEMA, te Berlikum, Anna Parochie (= Nije finne), Menaldum, Minnertsga.
HEMMINGA, te Beetsterzwaag, Holwerd, Opeinde (Sm.).
HEMPENSERWIER, te Warga.
HEMPERDA, te Bornwerd.
HEMRIKSEIN, te Warga (Gr., Kl.).
HEMSTRA, te Jorwerd (Hem), Morra (= Heemstra ?), Oosthem (Hemstera).
HEMSTER, te Herbaaijum.
HENNEMA, zie: Hinnema.
HENSERA, te Winsum (Haens).
HENSHÚSTRA, zie: Heynshústra.
HENSTRA-HÔF, te Almenum.
HENTINGA, te Teroele.
HENTWIERUM, te Warga.
HEPKE-HÛS, te Smalleburge.
HERBRANDA, te Buitenpost (vgl. Branda, Brandeloon).
HEREMA (Heerma), te Akkerwoude, Boksum, Berlikum, Joure, Lions Sijbrandaburen, Tjum (vgl. Hedrun), Wartena, Zweins.
HERINGA, te Abbega, Achlum, Dongjum, Drachten, Hantumhuizen, Peins, Rauwerd (= die Blinke ?), Marsum (= Asinga), Wommels.
HERINGAHUYSTER, te Westhem.
HERJUWSMA, te Ferwerd.
HERMANA, te Minnertsga (Gr., Kl.).
HERNE (vgl. Hoarne, Horne), te Rinsumageest (Eysingha H. en Wijmch H.).
HERNSMA/HERNSEMA, te Holwerd, Schraard.
HEROMA, te Oudeschoot.
HERSTE, zie: Harsten.
HERSUM, te Minnertsga.
HERWEI, te Ternaard (= Jeppema).
HESENS, te Jorwerd (Gr., Kl.).
HESKAMPEN, te Hoogebeintum (Gr., Kl.).
HESLEMA, te Holwerd (= Hesselma).
HESLINGA, te Anjum, Dooijum (bij Franeker), Driesum, Friens (= Beslinga), Hantumhuizen, Marsum, Nijland, Pietersbierum, Poppingawier (= Hettema), Ried (= Anema).
HESSELHÚSTRA, te Sijbrandaburen.
HESMA/HESSEMA, te Holwerd, Marsum, Nes (Westd.).
HESSELMA, zie: Heslema.
HESTRA, te Holwerd.
HETSMA, te Anjum, Kollumerzwaag.
HETTEMA, te Nijland, Poppingawier (= Heslinga).
HETTINGA, te Jorwerd, Nes (Westd.), Nijland (= Botnia), Teroele.
HIBMA/HIBBEMA, te Anjum (Hebbema), Hiaure, Oosterbierum.
HIDDEMA, te Hempens, Kornwerd, Nijland, Pingjum, Seksbierum, Witmarsum.
HIDDINGA, te Jorwerd, Peperga.
HIDDUM, te Wons.
HIEM, te Birdaard (het nyeuw heem), Warga (it heech hiem), Grouw (it heech hiem).
HIEMSTRA, zie: Heemstra.
HIXENIUS, te Witmarsum.
HILDARDA, te Hitsum (= Fertsa).
HYLAMA, te Terzoo] (= Gossema).
HYLKEMA, te Uitwellingerga.
HILLEMA, te Bergum, Driesum, Ferwerd (= Hellema), Hallum, Harich, Murmerwoude, Oosterend, Slappeterp.
HILLIGE, te Huins.
HILLINGA, te Hantum, Mantgum.
HIM, zie: Hem.
HIMMELTSJE, te Wirdum.
HINKEMA, te Hempens.
HYNXTETERP, te Schalsum (Gr., Kl.).
HINNADERA, te Warga.
HINNEMA (Hennema), te Jellum, Jelsum, Warga.
HINSSAHUSSEM, te Akkrum.
HYNTSEMA, te Boksum.
HYSAERD, te Arum.
HITTINGA, te Hommerts, Nes (Westd.).
HOANTSEPÔLLE, te Workum.
HOANTSJEPÔLLE, te Smallingeree.
HOARNE (ook: Herne, Hoerne, Hoorne, Horne), te Arum (in die H.), Beetgum (ter Horne: Hoarnstra, Hornborg), Burgwerd (ter Horne), Dongjum, (Maskeboerherne), (ter Horne), Marsum (ter Horne), Oosthem (ter Herna), Scharnegoutum (op die Hoerne), Workum (de koude horne), Wouterswoude (in de Spykhorne).
HOARNSTRA, te Beetgum (= ter Horne).
HOARNWIER, te Hantum.
HOARSLAN, te Menaldum (Horslandstra), Rinsumageest.
HOATSEHIEM, te Wierum.
HOBMA/HOBBEMA, te Anjum, Dronrijp (ook: Hubbema, Obbena), Hallum, Hantum (Hubbema), bij Harlingen, Kubaard (Hobbinga), Ruigelollum, Witmarsum (= it Bosk).
HOBBINGA, te Kubaard (Hobbema).
HOCHSTERA, te Arum.
HOCHT, te Wierum.
HOEGMA, te Kubaard.
HOEK, te Offingawier (de greate H.).
HOEKEMA, te Ferwerd, Huizum.
HOEKENS, te Bozum (Hoekensre), Oosterend (Huckens), Spannum (Huckensera).
HOECKERA, te Hijum.
HOEKSTRA, te Holwerd.
HOERE, te Oosterwolde (ten H.).
HOERNE, zie: Hoarne.
HOVEN/HOEVEN, te Jacobi Parochie.
HÔFLÂN/HÔFLÂNSTRA, te Grouw.
HOFSTEE, bij Bolsward (Faders H.).
HOGERZIJL, te Tjummarum.
HOGESTEED, te Oosterbierum, Tjummarum.
HOIKAMA, te Hantumhuizen.
HOYTEHÛS/HOYTEHÛSTRA, te Itens.
HOYTEMA, te Hantumhuizen, Joure, Oosthem, Oudega (W.), Tjerkwerd, Wommels.
HOYTINGA, te Idsegahuizen.
HOCAERD, te Bolsward.
HOXWIER, te Mantgum.
HOXMA, te Grouw.
HOKWERD/HOKWERDA, te Winsum (Gr., Kl.).
HOLDER, te Jelsum (Hulder).
HOLEWEI, te Ternaard.
HOLDINGA, te Anjum, Ee (Oostd.), Finkum.
HOLKEMA, te Midlum.
HOLCKSTRA, te Midlum.
HOLLAND, te Suawoude (de koning van H.).
HOLLANNER bij Bolsward (de Fierste en de Heinste H.).
HOLLANNERS-HÛS, te Huizum.
HOLLEN, te Dronrijp (in de H.).
HOLLINGA, te Anjum.
HOLPOARTE, te Jutrijp.
HOLPRYP, te Tjum.
HOLWERDA, te Roordahuizum (Helwarda).
HOMMEMA, te Dronrijp, Oldeboorn.
HOMMINGA, te Tjerkwerd.
HOMPKEMA, te Arum.
HONDSBOOD, te Wommels.
HONEKIETE, te Eernewoude (Hanekiete).
HONSMA, te Rauwerd.
HOOFT, te Ee (Oostd.: yn 't hooft).
HOOGHEEM, zie: Heechhiem.
HOOGHUIS, zie: Heechhûs.
HOOGSTERA, te Arum.
HOOL, te Rauwerd (de kâlde H.).
HOORNE (vgl.: Hoarne), te Buitenpost (opte H.).
HOPPEMA, te Almenum, Westergeest.
HOPPERS, te Hemelum.
HOPTILLE, te Hijlaard.
HORNE, zie: Hoarne.
HORNEN, te Arum.
HORNBORG, te Beetgum (= ter Hoarne).
HORNST, zie: Harnst.
HORNSTRA, te Ee (Oostd.).
HORRINGA, te Boksum.
HORRITSMA, te Oosterwierum.
HORSLAND/HORSLANDSTRA, zie: Hoarslân(stra).
HOSPITAEL (Spitael), te Deinum, Seksbierum.
HOTSMA/HOTSEMA, te Beetgum, Warga.
HOTTINGA, te Akkrum, Dronrijp, Nijland (= Botnia), Pietersbierum, Tjum, (= Sibranda), Wommels, Workum.
HOTTINGAWIER, te Grouw.
HOU, te Tjummarum (de Noarder H.).
HOUCKEMA, te Arum, Wijnaldum.
HOUWEN, te Reitsum of Lichtaard.
HOUWERDA, te Tjummarum, Wirdum.
HUALLE, te Genum (= Keallesturt).
HUBBEMA, zie: Hobbema.
HUYGIS, te Akkrum.
HUYINGA, te Kollum (Huynga).
HUCKENS, zie: Hoekens.
HULDER, zie: Holder.
HULCKENSTEIN, te Oosterlittens.
HULS, te Oldeholtpade.
HUMALDA, te Boer (= Elgersma), Ee (Oostd.), bij Leeuwarden.
HUMKAMA, te Burgwerd.
HUNDYGEDYCK, te Nijland.
HÛS, it hege, te Bergum.
HÛS, Jorna, zie: Jornahûs.
HÛS, it lang, te Burgwerd.
HÛS, it roun, te Hartwerd.
HÛS, it wite, te Marsum, Stiens.

>> begin2

IDEMA, te Lippenhuizen, Westergeest.
YDLAERD, te Ternaard.
IDSADA, te Lioessens.
IDSARDA, te Poppingawier, Ter Idserd.
IDSMA/IDSEMA, te Finkum, Holwerd (Itsma), Itens, Opeinde.
IDSINGA, te Aegum, Irnsum, Veenwouden (= de schierstins).
YDSKEMA, te Ooster-Nijkerk.
YEDSMA, te Firdgum.
IENHOARN, te Kornwerd.
IEN/IENSTRA, te Idaard (ook: Eenstra, Eerstra).
YESCKUMA, te Achlum.
IESKWERD/IESKWERDA, te Oosterend (Eeskwerd, Eskwerda).
IESMA, te Anjum.
IEST, te Suameer.
IGYNGHA, bij Harlingen.
INDAMA, te Anjum.
INDIE, te Britswerd.
YNDYK, te Oudkerk.
INGE, te Wierum.
INGEA, te Anjum.
INGENA, te Nijland.
INHEEMSTRA, te Herbaaijum (Inhimstera), Oosthem.
INHEM, te Beetgum, Dronrijp, Marsum.
INIA, te Anjum, Garijp (Gr., Kl.), Ried, Wierum.
INTEBUORREN, te Oosthem.
YNTE-HÛS, te Rauwerd.
INTHEMA/INTHIEMA, te Kimswerd, Menaldum, Zurich, Workum (Intjema-hofstede).
YNTINGHA, te Ried.
INTISMA, te Lollum bij Franeker.
YNTSEMA, te Deinum, Kimswerd.
IPMA/IPEMA, te Akkerwoude, Holwerd, Niawier, Waaksens (Westd.), Westergeest.
IPPINGA, te Dronrijp.
YPSMA, te Anjum, Augustinusga.
ISALDA, te Lioessens.
I YSELSTEIN, te Warga.
YSMA/YSKAMA, te Wijnaldum.
YTHIEMA, te Wierum.
YTYAMA, te Terzool.
ITSMA, zie: Ids(e)ma.

>> begin2

JAENSMA, te Wierum.
JAERDA, te Seksbierum (Gr.).
JAERLA (Jarla), te Foudgum, Wetsens (Gr., Kl.).
JAERSMA, te Akkerwoude, Anjum, Driesum (Jarsma, Jaesma), Dronrijp, Hantumhuizen, Holwerd (= Jarichsma), Metslawier, Ternaard.
JAESMA, te Driesum (Jaersma).
JAYMA/JAYEMA, te Dronrijp, Hallum (= Jurrema).
JAYNGA, te Ee (Oostd.; Janga).
JANGA, te Ee (Oostd.; Jaynga).
JANSMA, te Ferwerd.
JANTHIEMA, te Dantumawoude.
JARDINGA, te Oosterwolde,.
JARICHSMA, te Driesum, Holwerd (= Jaersma), Oudega (HON).
JARINGA, te Brantgum of Waaksens, Kimswerd.
JARLA, zie: Jaerla.
JARSMA, zie: Jaersma.
JELDERA, te Seksbierum (Jeldera, Tzaerda).
JELDERSMA, te Kol1umerzwaag.
JELDSMA, te Rinsumageest.
JELGER-HUS/JELGERA-HUS, bij Leeuwarden.
JELGERSMA, Firdgum, Friens, bij Leeuwarden, Minnertsga, Roordahuizum.
JELKEMA, te Nes (Westd.).
JELCOMA, te Ternaard.
JELLEMA, te Friens, Kollum, Oosterend (Jellum), Poppingawier (Jelma), Sybrandaburen.
JELLINGA, te Britsum, Driesum, Idaard, Lutkelollum.
JELLUM, zie: Jellema.
JELMA, zie: Jellema.
JELMERA, te Ballum (Cammingha), Dongjum.
JELSMA/JELSAMA, te Grouw, Warga.
JELTA, te Nes (Westd.).
JELTEMA, te Buitenpost (zie: Jeltinga, Jeltcoma).
JELTINGA, te Britsum, Buitenpost (zie: Jeltema, Jeltcoma), Idaard, Makkum.
JELTCOMA, te Buitenpost (zie: Jeltema, Jeltinga).
JENDA, te Anjum.
JENNEMA, te Anjum.
JENSMA, te Augustinusga, Holwerd, Wierum.
JENTEMA, te Holwerd.
JEPMA/JEPPEMA, te Anjum, Holwerd, Kollum, Oudkerk, Oudwoude, Ternaard (= Herwei), Wester-Nijkerk, Wouterswoude.
JEPPERDA, zie: Jipperda.
JESTÉ, te Paesens.
JET, zie: Amejet.
JETSMA, te Grouw (Gr., Kl.).
JETTYA HUYS, te Baaijum.
JILDERSMA, te Britswerd.
JIPPERDA, te Hallum (Jepperda).
JISMA, te Wijnaldum (= Ockinga).
JITSUM, te Wolsum.
JOEDEMA, te Anjum.
JOEKEMA (vgl. Jukkema), te Hennaard.
JOERE, te Oostermeer.
JOERSMA, te Veenwouden.
JOHANNA, te Ypekolsga.
JOLBA, te Oudwoude.
JOLLINGA, te Driesum.
JONGEMA, te Goïnga, Grouw, Hallum, Huins, Pietersbierum, Schettens, Wommels, Rauwerd, Sottrum.
JONGESTAL, te Hallum (= Ondersma = it hûs fan Birou).
JOPSMA, te Ferwerd.
JORINGA, te Kimswerd.
JORCKAMA, te Wijnaldum.
JORNA, te Friens, Warga (Jorna-hûs).
JORNA-HÛS (Jornahuzen, Jornahuzum), te Kubaard, Tjum, Warga.
JORNEMA, te Friens, Aegum, Minnertsga.
JORNSMA, te Britsum, Wanswerd.
JORRITSMA, te Johanneswâld (bij Veenwouden), Oosterwierum.
JORUM/JORUMA, te Kubaard.
JOUDEMA, te Anjum.
JOUMA, te Hallum.
JOUSMA (Juwsma), te Dantumawoude, Ferwerd, ten O. van Leeuwarden, Nes (Westd.), Rinsumageest, Wirdum.
JOUWEMA, te Kollum.
JOUWERSMA, te Akkerwoude.
JOUWINGA, te Hallum (Juwinga).
JUKEMA/JUKKEMA, te Boksum, Hennaard (Joekema), Menaldum, Rinsumageest, Seksbierum, Stiens.
JUMA, te Kollum.
JUNIA, te Anjum.
JURREMA, te Hallum (Jayma).
JUURSMA, te Nes (Westd.).
JUWINGA, te Hallum (Jouwinga).
JUSMA (Jousma)/JUWSMA (Jousma), te Anjum.

>> begin2

KAEGH, te Huins (in de K.).
KAERDA, zie: Karda.
KAHOAL, te Ferwerd (Gr., Kl.).
KALDAHOESTERA, te Rauwerd.
KALDAHUYSEM, te Witmarsum.
KALVERSTAART, zie: Keallesturt.
CAMMINGHA, te Arum (= Heechhilstra), Ballum (= Jelmera), Ferwerd, bij Leeuwarden (C.-burcht), Oudkerk, Slappeterp, Stiens, Tjummarum, Welsrijp, Wirdum.
CAMMINGHABUURSTER, te Hijlaard.
KAMP, te Hindeloopen.
KAMPEMA, te Peins.
KAMPEN, te Tjum, Witmarsum.
CAMSTRA, te Firdgum, Hoogebeintum, Jelsum (= Fetse = Dekema), Kimswerd, Wartena, Wirdum (= Bootsma).
CANTER, te Driesum.
KAPPENBURG, te Uitwellingerga.
KARDA, te Deinum (= Kaerda) Carolinenburg, te Brongerga.
KAS, te Jacobi Parochie.
KATHÛS, te Nes (Ut.).
KEALLESTURT, te Genum (Kattestaart; Hualle).
KEE, te Blessum (vgl. Cree), bij Franeker (Kie).
KEEG, te Wierum.
KEEPMA, zie: Keimpema.
KEYMA, te Nes (Westd.).
KEYMINGHA, te Ferwerd.
KEIMPEMA, te Ferwerd (Keepma), Ternaard.
KEIMPEWIER, te Janum.
KEIZERSHIEM, te ? (in Achtkarspelen).
KELSART, te Hoogebeintum.
KEMGEN, zie: King(e)ma.
KEMMINGA, te Wijnaldum.
KEMNIERSMA, te Dronrijp.
KENNEGA, te Wijnaldum-.
KENNEMA, zie: Kinnema.
KENPE, zie: King(e)ma.
KEPINGA, te Ferwerd (Keepma, Keimpema).
KEPPENS, te Bolsward (Keppinga).
KEPPINGA, zie: Keppens.
KETTINGHÛS, te Abbega, Wolsum.
KIAUTA, bij Franeker.
KIE, bij Franeker (Kee).
KILLEWIER, te Tirns.
KYMNA, te Wartena.
KIMSTRA, te Schalsum.
KINGMA/KINGEMA, te Engelum (Kemgen, Kenpe), Nes (Westd.), Oosterwierum en Zweins.
KINNEMA, te Ee (Oostd.), Garijp, Hantum (Kennema), Marsum.
KITZELAMA, te Dongjum.
KJESSEN, te Sijbrandahuis (it fluwielen K.).
KLAERKAMP, bij Sijbrandahuis.
KLAES, it Sinter-hûs, te Edens.
KLAYENBORCH, bij Leeuwarden.
CLAYLOEN, te Sijbrandahuis.
KLAMP, te Wirdum.
CLANT, te Lutkewoude.
CLASINGA, te Oosterwolde (= Sickinga).
KLAVER, bij Bolsward (Gr., Kl.).
KLAVEREN, te Dronrijp (in de K.).
KLEFFENS, bij Raard (Westd.).
CLEYENBERGER, te Hantumhuizen.
CLEYENBORCH (Cleydenburgh), te Hijlaard.
KLEINGEEST, te Berlikum (op de K.).
KLIMMERBEAM, te Menaldum.
KLINSE, te Oudkerrk (Klinze; = Aysma = Sminia).
KLYNSTRA, te Kimswerd.
KLIUW, te Abbega, Hijdaard, Menaldum (bij Bessumerburen).
KLOMP, te Hieslum.
KLOPHORNSTRA/KLOPHORNESTRA, te Blija, Nes (Westd.).
KLOPPER, te Witmarsum (de goudene k.).
KLUURD/KLUURDA, te Kimswerd (Gr., Kl.).
KNEPPELEN, te Lutkewierum.
KNIPE/KNIPPE, te Hallum, Wetsens.
KNISK, te Ee (Oostd.).
KNOSSENS/KNOSSENSERA, bij Bolsward (Gr., Kl.).
KOAI, te Rijperkerk (de swarte K.).
KOAIFIN/KOAIFINNE, te Oosterend.
KOAIHÛS, te Morra.
KOAIPLEATS, te Ameland, Bakhuizen, Hallum, Terzool (zie: Koysterhuys).
KOATERHÛS, te Terzool (Koysterhuys, Coistehuys).
KOBBEKOAI, te Rijperkerk, Wartena.
KOBERD, te Hallum.
KOELTE, te Aalsum (yn 'e K.).
COENDRINGA, te Oosterwolde.
KOYSTERHUIS (Coistehuys), te Terzool (Koaterhûs).
KOLDAERD/KOLDAERDSTRA, te Grouw.
KOLDYK/KOLDYKSTRA, te Grouw.
COLLINGHA, te Minnertsga (= Cellinga, Sellinga?).
KOMMERHÛS, te Hantumeruitburen.
KONIA, te Ternaard.
KOPENS, bij Harlingen.
KOPKEWIER, te Marrum.
KORWERD, bij Genum.
KOUDEM (Koutem), te Menaldum, Tjum (Kouum, Coudema).
KOUDENBOARCH, te Jislum.
KOUHÛS, te Winsum (it swart K.).
KOUSPRONG, te Koufurt (Koevoorde).
KOUUM, zie: Koudem.
KRAEN, te Deinum (in de K.).
CRACK, te Heerenveen.
CRANENBURG, te Wijnaldum (= Cronenburg?).
KRAKE/KRAEKE, te Rauwerd, Slappeterp (Gr.,, Kl.; kreke).
CREE/CREESTERA, te Blessum (Cee), Hijlaard.
KREKE, zie: Krake.
KRIEKE, te Oldeboorn.
KROMWÂL, te Burgwerd.
KRONENBURG, te Pietersbierum, Wijnaldum (= Cranenburg?).
KROK/KROOK, te Tjum.
KROD-IKKER, te Hiaure.
KRÚS, te Jacobi Parochie (it swart K.).
KUYCK, te Lieve Vrouwen Parochie.
CUNIA, te Ternaard.
KUSSEN, zie: Kjessens.
KWELDERPLEATS, te Kollum.

>> begin2

LABAN, te Wartena.
LAEKWERD (Laquart), te Spannum, Tjum.
LAEMKEMA, te Giekerk.
LAEN, te Weidum (van der L.), Welsrijp, Wijnaldum.
LAENSTRA, te Kubaard.
LAERD, te Kubaard, Rauwerd, Wolsum.
LAESMA, te Beetgum, Dronrijp, Foudgum.
LAESTERP, te Oosterend.
LAETSMA, te Pietersbierum (Latsma).
LAMKEMA, te Hennaard, Welsrijp.
LAMMEMA, te Minnertsga.
LAMMERTS, te Arum (Sint L.).
LAMMINGA, te Tsjummarum.
LAMSMA, te Minnertsga (Gr., Kl.).
LANGAERD, te Bozum, Lutkewierum.
LANGAKKER, te Marrum.
LANGEDYK, te Weidum (= Reppertsma).
LANGHÛS, te Britsum, Burgwerd, Franeker, Grouw, Morra, Ternaard.
LANGSTEK, te Roordahuizum (= Tjepma).
LANGWERD, te Oosterlittens (Gr., Kl.).
LANKUM, bij Franeker (Gr., Kl.).
LAPE, te Roordahuizum (de enge L.), Wartena (= de reade skoarstien), Wirdum.
LARSUM, te Menaldum (Liaersma).
LATSMA/LATSEMA, te Berlikum, Pietersbierum (Laetsma), Seksbierum.
LAURENTSMA, te Dronrijp (= Lommertsma?).
LAUS, te Midlum, Tjum.
LAUSMA, te Foudgum (Lousma).
LAUSWOLD, te Beetsterzwaag.
LAUTA, te Wier.
LAUTAMA, te Rinsumageest.
LEARS, te Greonterp.
LEENHUYS, zie: Lienhûs.
LELIA, te Ternaard.
LEMENBURG, zie: Liemboarch.
LEMME, te Aalsum.
LENZE, te Witmarsum (in die L.).
LET, te Hartwerd (ter L.).
LETENS, zie: Wester1ittens.
LETTINGA, te Britsum, Tjerkwerd.
LIAEREMSE, te Winsum.
LIAERSMA, te Menaldum (Larsum).
LIAUKEMA, te Seksbierum, Teerns, Wons, Wijnaldum (Tsjitsma, Tietse).
LIAUCKINGA, te Achlum.
LIAUTA, bij Franeker.
LIBBEMA, te Oosterbierum.
LYDENBURG, te Roodkerk.
LIEBMA, te Hallum.
LIEMBOARCH (Lemenburg), te Nijeholtpade (Friesburg).
LIEMPÔLLE, te Minnertsga.
LIENHÛS (Leenhuys), te Akkrum.
LIEUKEMA, te Makkum.
LIEUWEMA, te Dongjum, Pietersbierum.
LIEWLA, te Sijbrandaburen.
LYCKAMMANS, te Gauw.
LYCKLAMA, te Beetsterzwaag (= Viersen), Haskerhorne, Makkinga, Oldeberkoop, Wolvega.
LILLEWIER, te Janum.
LIOBBEMA, te Bergum, Hallum.
LIOLA, te Ternaard.
LYOLLA/LYOELLA, bij Franeker (Lyouwle).
LIOLLE, te Sijbrandaburen.
LIOMA, te Dongjum.
LYOMERA/LYOMMERA, te Wijnaldum.
LIOYNGA, zie: Lunia.
LIONAURDSTRA, te Dongjum.
LIONIA, te Hallum, Minnertsga (Lyonye).
LIONIGHA, te Hanis.
LIOPPEMA, te Wierum.
LYORTZA, te Kimswerd.
LYOUCKUMMA, te Wons.
LYOULEMA, te ?.
LYOUWLE, zie: Lyo(e)lla.
LYOWE, te Sijbrandaburen.
LITTENS, zie: Westerlittens.
LITTERSUM, te Menaldum.
LYUGGA, te Ried.
LIUPKAMA, te Wierum (Liupka).
LIUW, te Ternaard (Droege L.).
LIJUWAMA, te Dongjum.
LIVIA, te Marsum.
LJURKEPÔLLE, te Lieve Vrouwen Parochie (= Alouette).
LODDEMA, te Hallum.
LOENIA, te Ee (Oostd.; Lonia).
LOERD, te Ruigelollum.
LOHUYS, zie: Loohûs.
LOYEBBEMA, te Wons.
LOYTSA, te Aegum.
LOLKEMA, te Abbingawier, Engwier, Hoogebeintum, Kollumerzwaag, Pingjum, Wons.
LOLLEGUM, te Tjum.
LOLLINGA, te Arum, Britsum, Wartena.
LOMMERTSMA, te Dronrijp (= Lombok; Laurentsma?).
LONGIE, bij Bolsward.
LONIA, zie: Loenia.
LOO, te Rijperkerk.
LOOHÛS, te Oosterwolde (Lohuys).
LOPENS, te Kubaard (Gr., Kl.).
LOTSTRA, te Rauwerd.
LOUSMA, zie: Lausma.
LUBKEMA, te Nes (Westd.).
LUBMA/LUBBEMA, te Anjum.
LUDUM, te Achlum.
LUYRDT, te Arum.
LUYSENBORG, te Hommerts.
LUTEMA/LUITEMA, te Anjum (Luytma).
LUYWERINGA, te Akkrum (?).
LUNE, te Jacobi Parochie, Kollum.
LUNIA, te Hallum, Marsum (Lionyngia), Oldeberkoop.
LUNJIER, bij Bolsward.
LUTSKEWIER, te Wetsens.
LUWEMA, te Oudwoude.

>> begin2

MAER, te Engelum (Meerstra), Slappeterp.
MAERSMA, te Berlikum (Marsma), Kollumerzwaag.
MAERSTRA, te Berlikum.
MARSWÂL/MAERSWÂL, te Arum.
MAHU, te Sint Jacobi Parochie (Gr.).
MAKKUM, te Bozum.
MALKUM, te Rinsumageest.
MAMMEMA, te Jellum (Mamminga).
MAMMINGA, te Jellum (Mammema), Kubaard, Menaldum (Gr., Kl.).
MARFINNE, te Grouw (Marfinstra).
MARKLA, te Hallum, Kollum (Merkla).
MARNSTRA, te Pietersbierum (Mernstra).
MARREN, te Lichtaard (yn 'e M.).
MARS, te Jacobi Parochie.
MARSMA, zie: Maersma.
MARTENA, te Beetgum (= ter Horne, Hoarnstra), Kornjum.
MARTINUS, te Zweins (sint M.).
MARWERD, te Wirdum (Merwerd).
MASKEBÛRHERNE, te Greonterp.
MATSMA, te Pietersbierum.
MEAGERE WEIDE, te Berlikum, Leeuwarden, Wartena.
MEAR, te Wieuwerd.
MEARHÛS, te Poppingawier.
MEARSWÂL, te Ruigelollum.
MEDWERD, te Holwerd (Gr., Kl.).
MEEDEIND, zie: Miedein.
MEEKMA, te Ferwerd.
MEERSTERA, te Engelum (Maer).
MEESTERHUIS, zie: Miedsterhûs.
MEYEMA, te Deinum.
MEYCKEMMA, te Wons.
MEYLAHÛS, te Oosterend (Gr., Kl.; Meilema).
MEILEMA, te Oosterend (Meylahûs), Pietersbierum.
MEILSMA, te Pingjum, Schingen.
MEINARDA, te Deinum (Mennaerda), Hallum.
MEYNEMA, te Westergeest.
MEINSMA, te Buitenpost, Paesens, Pingjum.
MEINTEMA, te Herbaaijum.
MEJONTSMA, te Buitenpost.
MECKEMA, te Kollum, Rinsumageest, Seksbierum.
MELKEMA, te Rinsumageest (= Melkens).
MELLEMA, te Dantumawoude, Foudgum, Grouw (Gr., Kl.), Oosterbierum, Oostrum, Wierum.
MELLINGA, te Finkum.
MELSMA, te Kimswerd.
MEMERDA, te Hallum (Memert).
MEMERT, te Hallum (Memerda), Winsum.
MENCKEMA, te Kollum.
MENNAERDA, te Deinum (Meinarda).
MERKLA, zie: Markla.
MERNSTRA, zie: Marnstra.
MERSWÂL, zie: Maerswâl.
MERWERD, te Wirdum (Marwerd).
MESKEMA, te Oldeboorn (= Metsma).
MESKENWIER, bij Akkrum.
METSIAERDA, te Terzool.
METSMA, te Oldeboorn (= Meskema).
M1DDELSTEIN, te Achlum (= Sibade),.
MIEDEIN, te Hantumer Uitburen (Gr., Kl.; Meedeind).
MIEDEN, te Oosterbierum.
MIEDHUZEN, te Jouswier of Ee (Gr., Kl.).
MIEDSTERHÛS, te Tjum (Meesterhuis).
MYNGE, te Zwichum.
MINIA, te Ferwerd, Grouw, Lioessens.
MINNEMA (Mennema), te Anjum, Arum, Hallum, Hantumhuizen, Harich, Hiaure, Hielsum, Holwerd, Irnsum.
MINNERDA, te Brangum.
MYNNYNGHA, te Folsgare.
MINOLTSMA/MINNOLTSMA, te Bornwerd.
MINTSEMA, te Menaldum.
MISIAERDA/MISSIAERDA, te Terzool.
MOARRE, te Abbega.
MODDER, te Oldeboorn.
MODDERWIER, te Grouw.
MOENY-HÛS, te Hijdaard.
MOGGE, te Wijnaldum (in de M.).
MOKKEMA, te Aalsum, Ee (Oostd.), Kollum.
MOLENSCHOT, te Jacobi Parochie.
MOLLA, te Akmarijp.
MOLLEMA, te Lutkewierum.
MOLLINGA, te Lekkum.
MOLSERD/MOLSWERD, te Schalsum (Gr., K1.).
MONDLUM, te Arum.
MONNEMA, te Arum.
MONNIKHUIS/MONNIKHUISTRA, te Anjum, zie ook: Muntehûs(tra).
MONSMA/MONSEMA, te Blija, bij Bolsward, Wolsum.
MONTA, te Anjum.
MONTE, te Blessum.
MONTHIEMA, te Blija (Monsma), Brantgum, Hennaard, Wolsum.
MONTZIMA, te Hantum.
MOTTEKAMP, te Rugahuizen.
MUMMA, te Tjum (Mumma, Ida).
MUNTS, te Hallum.
MÛNTSE BIL, te Achlum.
MÛNTSEHÛS (Monnikhuistra)/MÛNTSEHÛSTRA (Monnikhuistra), te Achlum, Arum, Blessum, Boksum, Ferwerd, Hartwerd, Holwerd, Lidlum, Nes (Westd.), Spannum, Wier, Wijtgaard, Witmarsum.
MÛNTSEPÔLLE, te Hieslum.
MÛNTSETERP, te Tjummarum.
MUTSELWIRDA, te Peins.

>> begin2

NAEMTKEMA, te Wons.
NAENINGHAE, te Warga.
NAMINGA, te Tjum.
NANIA, te Oosterlittens, Warga.
NANNAMA, te Dantumawoude.
NANNINGA, te Oosterwolde of Makkinga.
NIEUW LANDSTRA, te Roordahuizum.
NIESTRA, te Bergum.
NYETHUZEN, te Anjum.
NIJDAEM/NIJDAEMSTRA/NIJDAM/NIJDAMSTRA, te Grouw.
NIJEDOAR, te Tjum.
NIJEFINNE, te Anna Parochie (Hemmema-N.), Hantum.
NIJEHÛS, te Beers (= Unia), Finkum, Hantumeruitburen, Hijdaard, Oldeboorn (= Sûpskuorre), Oosterend, Wommels, Wijnaldum.
NIJWURK, te Stiens.
NICOLAES, te Edens (Sint-Nicolaeshûs).
NITTEMA, te Anjum, Brantgum, Dantumawoude, Ferwerd, Morra.
NOARD, te Jorwerd (it hûs to N.), Spannum.
NOARDDAEM, te Genum.
NOARDERHOU, te Tjummarum.
NOARDWALSTRA, te Grouw.
NOED, te Schingen (opper N.).
NOINTEMA, te Nes (Westd.; = Winia).
NONIA, te Ternaard.
NOUKEMA, te Brantgum.
NUTSMA (= Nuttema), te Ternaard.

>> begin2

OARKSMA, zie: Orxma.
OARNS, te Hichtum (Gr., Kl.).
OBBEHUYSEN, te ?.
OBMA/OBBEMA, te Dronrijp (= Hobbema), Ee (Oostd.), Nes (Westd.), Terzool, Wartena.
OBBINGA, te Wartena.
OEBLEMA, te Slappeterp (= Feddema), Wirdum.
OEDSINGA, zie: Osinga.
OEDSMA, te Boksum, Dronrijp, Grouw, Oosterlittens, Wijnaldum (Wtzma).
OEGEMA, te Boksum, Minnertsga (Gr., Kl.), Murmerwoude.
OEKE, te Hantumhuizen (Uke).
OEKEMA, te Dantumawoude.
OELBADA, te Terzool.
OELBETSMA, te Wommels.
OELE, te Wijns.
OELEGONG, te Menaldum.
OELEMA, te Ferwerd (Ulsma), Wartena (Wllema).
OELKEMA, te Irnsum.
OELSMA, te Paesens (= Bankema).
OELSMA-HOARNE, te Holwerd (Uilsma-horn).
OENEMA (Unema), te Blija, Brongerga, Dantumawoude, Foudgum, Hantumhuizen, Heerenveen, Sijbrandahuis, Terkaple, Wirdum, Wouterswoude.
OENGA, te Edens (Onga).
OENIA, zie: Unia.
OENTSEMA, te Wijnaldum.
OERDSTRA, te Dronrijp (Wird.).
OERDUM, bij Franeker.
OESMA, zie: Orxma.
OESTRE, te Marsum.
OESUME, te Winsum.
OETSE, te Menaldum.
OETSMA, zie: Oedsma.
OFFINGA, te Achlum (Offenhûs), Hallum, Peins.
OFKEMA, te Wartena.
OCKEMA, te Tjerkwerd.
OCKINGA, te Burgwerd (Ald en nij O.; = Doynga), Wijnaldum (= Jisma).
OKSEWEIDE, te Oostrum.
OLBETSMA, te Wester-Nijkerk.
OLDBRANDAWIERUM, te Oudkerk.
OLDENBURCH, te Wijnaldum (Oldebergh).
OLDERSMA, te Hallum.
OLDHÔF, te Ferwerd.
OLDHUYZEN, te Metslawier.
OLFERDA, te Hantumhuizen, Holwerd.
WLLEMA, zie: Oelema.
OLSMA, te Hallum.
ONDERDEEL, te Welsrijp.
ONDERSMA, te Hallum (= Jongestal = Hús fan Birou).
ONGA (Unga), te Edens (Oenga), Ferwerd, Hijdaard, Ternaard, Wierum.
ONGABÛR, te Herbaaijum.
ONGERHUISTRA, te Irnsum.
ONTE/ONTERA, te Kubaard.
OOG, te Ooster-Nijkerk (in de O.).
OORBITER/OORBITERS, te Dronrijp (Earbiters).
OOSTERWAL, zie: Easterwâl.
OP, te Oppenhuizen ('t Op).
OPHÚSTRA, te Driesum.
OPKEMA, te Morra.
OPPERBIRD, zie: Bird.
OPSTRA-HUIS, te Rauwerd (?).
ORXMA, te Menaldum (= Oesma = Jukkema), Minnertsga.
OSINGA, te Dronrijp (Oedsinga), Grouw, Hallum, Kimswerd (= greate Pier), Langweer (= Burum), Oosterend (Oedsgahuys), Schettens, Wester-Nijkerk.
OTTEMA, te Pietersbierum, Seksbierum.
OTTENTERP, te Oosthem.
OTTINGA, te Makkum.
OUDEHUIS, zie: Ald(e)hús(tra).
OUDFENNE, zie: Aldfinne.
OVERTOOM, te Irnsum.

>> begin2

PABBEMA, te Wons.
PAELSMA, te Beetgum (Palsma), Wommels.
PAFFENRODE, bij Leeuwarden.
PAYMA, te Hallum.
PAYNIA, te Arum.
PALINGA, te Midlum.
PALMA, te Warga (Gr., Kl.).
PALSMA, te Beetgum (Paelsma), Lutkewierum.
PÂNTSJEWIER, te Marrum.
PANWURK, te Wijnaldum.
PAPINGA, te Weidum (= Papma).
PAPMA, te Weidum (= Papinga).
PATMOS, op Schiermonnikoog.
PAUSMA, te Beetgum, Burum.
PAUWENBURG, te Brongerga.
PEAN/PEANSTRA, te Grouw.
PEASENS-WÂL, te Ooster-Nijkerk.
PEYMA, te Hantumhuizen, Oosterlittens.
PENIA/PEINIA, zie: Pynia.
PEINJUM, te Pingjum (Kl.).
PELSUM, te Oosterlittens (Pelsen).
PERSINGA, te Marrum.
PERSONIA, te Wirdum.
PETTERHÛS/PETTERHÛSTRA, te Stiens.
PHAESMA, zie onder F.
PHELSUM, zie onder F.
PIBEMA, te Foudgum, Pingjum, Welsrijp (= Pipinga), Wommels.
PIBINGA, te Welsrijp (= Pibema).
PIERKE-PLEATS, te Kimswerd.
PIJERSMA, te Rauwerd.
PYLKWIER, te Huizum.
PYNIA, te Warga (Peinia).
PINNEMA, te Marsum.
PINSKE, te Beetgum.
PODDEHÛS, te Broek.
POELEN, bij Bolsward.
POELSTRA, te Finkum (Poelster).
POEPEHÛS, te Broek (= Toutenboarch).
PÔLLE, te Grouw, Hallum (de Froske-P.), Oudega (W.), Tietjerk (de keisers P.).
PÔLLEWÂL, te Oosterbierum (Pôlswâl).
PONGA, te Marrum (Pouwinga).
POOPMA, te Nes (Westd.; Popma).
POPKEMA, bij Leeuwarden, Weidum (= Popma).
POPMA/POPPEMA, te Irnsum, Kimswerd, Menaldum, Ureterp, Weidum (= Popkema) en Witmarsum.
POPPINGA, te Burgwerd, Hijlaard, Irnsum, bij Leeuwarden, Mantgum, Menaldum.
POPSMA/POPTSMA, te Oosthem.
POPTA, te Hantumhuizen, Itens, Kimswerd, Wijnaldum.
PORTINGA, te Elslo.
PORTMA, te Hantumhuizen.
POTBOERT, te Pietersbierum.
POUTSMA, te Wierum.
POUWINGA, te Marrum (Ponga).
PRANDINGA, te Makkinga.
PREESTERHÛS, te Hardegarijp.
PRICKEN, te Achlum (opte P.).
PRICKSTER, te Arum.
PRÚLHOEKSPLEATS, te Anna Parochie.
PUT, te Echten (de barnene P.).
PUTSMA, te Goutum.

>> begin2

RAEMSWERD, zie: Remswerd.
RAERSMA, te Marsum.
RAKEN, te Kollumerpomp (de âlde en de nije R.).
RALA/RHALA, te Bergum, Hallum, Wijns.
RALEHÛS/RALEHÛSTRA, te Stiens.
RAMKEMA, te Holwerd.
READENBOARCH, zie: Rodenburg.
READHÛS, te Minnertsga.
REAHEL, te Slappeterp (vgl. Hel, reade; Rohel).
REASKUORRE, te Surhuizum.
REDGHERA, te Oostrum.
REE, te Nicolaasga.
REEN, zie: Rien.
REENKISMA, zie: Reinsma.
REENSMA, te Ferwerd (= Reinsma), Grouw.
REERSMA, te Minnertsga.
REGNALDA, te Wester Nijkerk (Reinalda).
REIDFJILD, te Roodkerk.
REIDPÔLLE, te Deersum.
REIDSWÂL, te Jouswier of Metslawier.
REYKEMA, te Driesum.
REINALDA, te Wester-Nijkerk (Regnalda).
REINARDA, te Oppenhuizen.
REYNSMA, te Ferwerd, Ternaard (Rensma, Reenkisma).
REYNTZYAMA, te Oostrum.
REYTIAMA, te Driesum.
REITSMA, te Lioessens.
RECALF, te Bergum.
REKEMA, te Driesum.
REMKAMA, te Holwerd, Marrum (= Roemkema).
REMSWERD, te Midlum (Gr., Kl.; Raemswerd; = Tsjerksma).
RENNERDA, zie: Rinnerda.
RENNISA, zie: Rinia.
RENSMA, te Ternaard (Reynsma).
REPPERTSMA, te Weidum (= Langedyk).
REPTA, te Anjum.
REWERD, te Huins (Rieuwerda), Ruigelollum.
RIBBENS, te Stiens.
RIDDERSHÛS, te Hartwerd.
RIDDERSMA, te Kollum.
RIDSAERDA, te Irnsum.
RIDSERDA, te Hantum.
RIEDSMA, te Kornjum.
RIEDSTRA, te Seksbierum.
RIEMERSMA, te Hantumhuizen, Midlum.
RIEN/RIENSTRA, te Itens (Reen), Wommels (Reen).
RIENKEMA, te Hantumhuizen (= Tsjalma).
RIENSMA, te Driesum (Rinsma).
RIEDSMA, te Lekkum (vgl. Ruerdsma).
RIETSMA, zie: Rytsma.
RIESTRA/RIETSTRA, te Grouw.
RIEUWERDA, zie: Rewerd.
RIJSBERGEN, op Schiermonnikoog.
RIKKENEKER, te Elslo.
RICKERSMA, te Kollum.
RIKKINGA, te Oosterwolde.
RYKSMA, te Anjum, Brantgum, Hantumhuizen (Rixma).
RILLAERD, zie: Risselaerdt.
RIMMINGHA, te Burgwerd.
RINDERDA, te Arum.
RINGEN, te Irnsum.
RINGERSMA, te Murmerwoude, Westergeest.
RINGNALDA, te Wester-Nijkerk (Reinalda, Regnalda).
RINIA, te Blessum (Ringia), Kollum, Oude Mirdum, Pingjum (Rennia), Stiens (Runia), Weidum.
RINNERDA, te Brantgum (Rennerda), Zweins.
RINSMA/RINSEMA, te Driesum (Riensma), Grouw, Kollumerzwaag, Seksbierum, Westermeer.
RINSSINGA, te Scharnegoutum.
RINTSJEMA, te Hantumhuizen, Oostrum.
RYP, te Anjum, Santfoerd (in die cleyne R.).
RIPEMA, te Brantgum.
RYPERSMA, te Anjum.
RIPPERDA, te Bornwerd.
RIPPERTSMA, te Almenum.
RYPSTRA, te Goïnga.
RISPENS, te Hijdaard.
RISSELLAERD/RISSELAERDA/RILLAERD/RILLAERDA, te Ruigelollum.
RITSERDA, te Hantum.
RYTSMA, te Anjum (= it Soenhûs), Marsum (Ritsum).
RODEMER, te Jellum.
RODENBURG, te Langweer, Uitwellingerga.
RODENHUIS, te Kubaard.
RODMERSMA, te Anjum, Dongjum (Roedersma), Jellum.
ROEDERSMA, te Dongjum (Rodmersma).
ROEDMERSMA, te Huins, Ried.
ROEKENÊST, te Oude en Nije Mirdum.
ROEKSMA, te Grouw.
ROELA, te Aegum (Rollema).
ROELOFSMA, te Beetgum (Roelsma).
ROELSMA, te Beetgum (Roelofsma).
ROEMKEMA, te Marrum (= Remkema).
ROERD/ROERDE/ROED/ROEDE, te Marsum (op de R.).
ROERDSMA/ROERDISMA/RORDSMA/RORDISMA, te Hantum.
ROERSMA, te Ee (Oostd.).
ROHEL, zie: Reahel.
ROYNGA, te Midlum.
ROLLEMA, te Aegum (Roela).
ROMEDA, te Welsrijp (Rumeda).
ROMFJILD, te Ferwerd (Ruimveld).
ROMKEMA, te Grouw, Holwerd, Marrum, Wierum.
ROMMERDA, te Pingjum.
ROMMERTSMA, te Engwierum.
RONIA, te Achlum.
RONNEMANS, te Gauw.
ROODHUIS, (Readhûs), te Minnertsga.
ROORDA, te Aalsum, Britswerd, Franeker, Genum, Grouw, Hiaure, Hitsum, Idskenhuizen, Oosterend (Roordama), Oosterzee, Seksbierum, Tjummarum (Roordama), Warga (Oud, Kl.).
ROORDABURG, bij Franeker, Uitwellingerga.
ROORDAMA, te Oosterend, Seksbierum, Tjummarum (= de boskpleats), Warga.
ROPENS/ROPENSERA, te Almenum.
ROPPERDA, zie: Ropta.
ROPTA, te Metslawier (Ropperda), Wijnaldum.
ROSEMA, te Kollum (= de boskpleats).
ROSSINGA bij Franeker.
ROTTEFALLE, te Hantum.
ROTTERDA, te Deersum.
ROTTERSMA, te Menaldum.
ROUKAMA, te Grouw.
ROULA, te Ferwerd.
ROUNHÛS, te Hartwerd, Pingjum.
ROUNTE, te Kubaard.
RUERDA, te Hartwerd.
RUERDSMA, te Deersum (Ryoerdsma), Hantum, Lekkum (Rywerdsma; vgl. Rierdsma).
RUIGGO, te Irnsum.
RUIMVELD, zie: Romfjild.
RUMEDA, te Welsrijp (Romeda).
RUNIA, te Stiens (Rinia).
RUSKEN, te Donkerbroek.
RUTSCHUMA, te Suameer.

>> begin2

SADEMA, te Brantgum.
SAEKMA (Saeckma), te Akkerwoude (Sakema), Holwerd.
SAEXLAHUYS, te Oosterend.
SAEKLEMA, te Wirdum (op de Hem).
SAEXUM, te Baaijum.
SAERDERA, te Tjum (?).
SAITER, te Wartena.
SAKEMA, te Akkerwoude (Saeckma, Saekma), Eernewoude, Wartena, Wirdum, Wons.
SAKINGA, te Wons.
SAXENOARD, te Arum.
SALTRIP, te Achlum.
SALWERD (Tsalwerd), ten O. van Franeker.
SAN, te Britswerd, Itens.
SÂNLAEN, te Lutkewierum, Oosterend.
SÂNSTRA, te Itens.
SÂNWEI, te Aalsum.
SAPEMA/SAPPEMA, te Ooster-Nijkerk, Oudwoude.
SASKERA, te Wester-Nijkerk.
SASMA, te Wommels.
SASSINGA, te Hennaard.
SAUWEN, te Aalsum.
SCH, zie: Sk.
SEBADA/SEBAIDA, zie: Siba(l)da.
SEEPMA, te Ternaard (Gr., Kl.).
SEYNTSMA, te Wartena.
SELKE, te Menaldum.
SELLINGA, te Minnertsga (Cellinga, Skellinga; Collinga?).
SENNA, te Arum.
SENNEMA, te Oosthem.
SEPMA, te Anjum.
SERCKMA/SERCKEMA, te Hijlaard (Syrckma).
SETPLEATS, te Allingawier.
SEVENER, te Oudehorne.
SIBADA/SIBALDA (Sebalda), Achlum (= Middelstein), te Anjum, Hennaard, Marrum, Midlum.
SIBEMA, te Idaard, Kollum, Oudwoude.
SIBERSMA/SIBERTSMA, te Morra, Paesens, Ternaard (Sibetsma).
SIBESMA, te Wieuwerd.
SIBETSMA, te Morra, Ternaard (Sibersma).
SYBOLTSMA, te Witmarsum.
SIBRANDA, te Aalsum, Franeker, Dronrijp, Hennaard, Schraard, Tjum (= Hottinga).
SYDSMA, bij Leeuwarden, Wirdum.
SYMA/SYEMA, te Ferwerd, Grouw, Wartena.
ZIENS, te Tjerkwerd.
SIENSMA, te Wartena.
SIENSTRA, te Roordahuizum (Tsiensera).
SYERSMA/SYERDSMA, te Arum, Burgwerd, Deinum (= Feitsma).
SYERCKMA/SYERCKSMA, te Almenum, Hijlaard (Serckma), bij Leeuwarden.
SIERSMA, te Burgwerd.
SYERTHMA, te Birdaard.
SYEWIER, te Rinsumageest.
SIGERA, te Hallum, Stiens.
SIGERDA, te Holwerd.
SIGNADA, te Holwerd.
SIKKEMA, te Akkrum, Arum, Augustinusga, Gauw (Zyckema), Herbaaijum (= Walta), Rinsumageest, Roodkerk, Schraard, Wommels.
SIKKINGA, te Goïnga, Heerenveen, Hijlaard, Oosterwolde (= Clasinga), Oudeschoot.
SICKINGAHUYSEN, te Arum.
SICKMA, te Makkum (= Feitma).
SIXMA, te Huizum (= Burmania), Minnertsga (S. van Andla), Terzool, Tjummarum.
SYLSTRA, te Schraard.
SYMA (Syema), te Grouw.
SINADA/SINALDA, te Tjummarum (Sinneda).
SINIA (Sienia), te Anjum, Grouw, Paesens, Warga (Gr., Kl.).
SINNEDA, zie: Sina(l)da.
SYNNEMA, te Witmarsum.
SYNS, te Hartwerd.
SIONS, te Oosterend.
SYPERDA, te Oosterlittens (= Sipperdegae).
SIPMA/SIPPEMA, te Anjum (Zypma), Ferwerd, Hallum, Ternaard.
SIPPENBOER, te Welsrijp (Tsjeppenboer).
SIPPENS, te Wommels (Sippensera).
SIPPERDA, te Nijland.
SIRDSMA, te Birdaard.
SYRCKMA, zie: Serckema.
SIRTEMA, te Engelum (= Groustins, Grovestins).
SYTEMA, te Arum (Sytthema), Driesum (Sithema), Grouw (Sytna).
SYTHIEMA (Sytsema, Sytsma), te Anjum, Arum, Blijka, Hallum, Huizum, Kimswerd (= de Brake), Suameer, Ternaard, Tjummaram (= it foksebosk), Warns.
SYTINGA, te Abbega, Tjummarum.
SITLUM, te Tjum.
SYTMA, te Arum.
SYTSMA/SYTSEMA, zie: Sythiema.
SJAERD/SJAERDA, te Folsgare, Oosterend (Sjaerdama), Oppenhuizen.
SJAERDAMA, te Dronrijp (Sjoerdama), bij Franeker, Oosterend (Sjaerda).
SJOERDA (Sjoorda, Sjorda), te Giekerk , Kollum (Sjoerdama), Mantgum, Ooster-Nijkerk, Wanswerd, Winaldum.
SJOERDEMA, te Dronrijp (Sjaerda), Kollum (Siurdema, Sjoerda).
SJOERDSMA, te Lioessens, Oosterwierum.
SYURDTEMA, te Allingawier.
SJOLEMA/SJOLLEMA, te Driesum, Murmerwoude, Menaldum.
SJONNEMA, te Grouw.
SJOORDA (Sjoerda), te Ooster-Nijkerk.
SJORDA (Sjoerda), te Mantgum.
SJORDEMA, te Driesum, Mantgum.
SJOUKEMA, te Britswerd (Sjaukema), Pingjum.
SJUKMA/SJUKSMA, te Beetgum, Oostrum, Reitsum, Waaksens (Westd.).
SJUNGADYK, te Burgwerd.
SCAEPLANTSTER, te Hantum.
SKÂNS, te Donkerbroek.
SKATSENBURCH, te Dronrijp.
SKAWYK, te Tjum.
SKEANHÛS, te Joure.
SCHELLINGWOU, te Berlikum.
SCHELTEMA, te Almenum, Boksum, Deinum, Engelum (= Scheltinga), Ferwerd, Wierum.
SCHELTINGA, te Arum, Buitenpost, Deinum, Engelum (Scheltema), Heerenveen, Kimswerd, Minnertsga (Sellinga; Collinga?).
SCHELUM, te Winsum (Schildum).
SCHENKINSMA, te Goutum (= Wiarda).
SCHEPPER, te Buitenpost (= Boelens).
SCERWEERSTERA, te Rauwerd.
SCHETWERD/SCHETWERDA, te Hallum.
SKIERHÛS, te Jelsum.
SKIERSTINS, te Hallum, Veenwouden (= Idsinga).
SCHYRINGHA, te (Haskerland?).
SCHILDUM/SCHILDUMA, te Winsum (Schelum).
SCHIPENS, te Winsum.
SCYSSYMMA, te Wieuwerd.
SKOALLE, te Surhuisterveen (de reade S.).
SKOARSTIEN, te Roordahuizum (de roune S.), Wartena (de reade S. = de Lape), Workum (de draeide S.).
SCHOTHUISTERA, te Akkrum.
SCHRAKENGHE te Wijns.
SCHRAPPINGA, te Oosterwolde.
SKREK, te Oosterend.
SKRINS, te Oosterlittens.
SCHROETINGA, te Wartena.
SCROETSMA, te Garijp, Warga (Schroltsma).
SKROKKEN, te Dooijum (bij Franeker), Menaldum.
SCHROLTSMA, zie: Scroetsma,.
SCHROORSMA, te Wester-Nijkerk.
SKUERSTERLÂN, te Wetsens.
SCHUYLENBURG, te Eestrum (Skulenboarch).
SKUORRE, te Augustinusga (de reade S.), Mirns (de swarte S.), Uitwellingerga (de reade S.).
SKUTSMA, te Warga.
SLYKENBURG, te Wester-Nijkerk.
SLYP, te Hijdaard.
SLIPPE, te Oosterend, Oosthem.
SLYPSTIEN, te Niawier.
SMADA, te Holwerd.
SMEYNGHA, te Akkrum.
SMYNGA, te Wijnaldum (Smingma).
SMINIA, te Akkrum, Ferwerd, Oudkerk (= Aysma, de Klinse), Wommels.
SMIRCKAMA, te Schraard.
SMORINGA, te Tjummarum.
SNEINSDAEM, te Arum.
SOALWÂL, te Deinum (Zoolswal).
SOENHÛS, te Anjum (= Rytsma).
SOLKEMA, te Dijken, Garijp (= Heechstins), Osingahuizen, Tjerkgaast.
SONDERLÂN, te Lutkewierum.
SOOLSMA, te Ooster-Ni jkerk.
SOPSUM, te Achlum.
SORMORRA/SORREMORRA, te Akkrum.
SOTTRUM, te Holwerd (Sutrum).
SPANGA, te Kornwerd.
SPERKHEM, ten Z. van Sneek.
SPYK/SPYKSTRA, te Hennaard.
SPIKER, te Almenum, Itens, Reitsum, Ternaard (= Aylva).
SPIKERBOAR, ten Z. van Sneek, Tietjerk.
SPYKHADE, te Seksbierum.
SPYCKHORNE, te Wouterswoude.
SPITAEL, zie: Hospitael.
SPITSROEDEN, te Jacobi Parochie.
SPOEKEPLEATS, te Oudwoude.
SPRIENS, te Raard (Westd.).
SPRONG, te Oosterlittens.
STANIA, te Lichtaard, Oenkerk, Reitsum.
STAPEL, te Menaldum (Gr.Kl.; Stapensera).
STAPERT, te Itens, Nijland, Wommels.
STAPLÂN, te Hantumer Uitburen.
STATE/STATEN, te Bozum, Oppenhuizen.
STATINGA, te Warga.
STED/STEED, te Bolsward (ter Ste), Ferwerd (ter Sted), Pietersbierum (hooghe Steed), Tjummarum (hoge Steed).
STEDDA, te Tjummarum.
STEDMA, te Oostermeer,.
STEED, zie: Sted.
STEEDHÂLDERS, te Dronrijp.
STEEDSTERA, te Tjum.
STEGINGA/STEGGINGA, te Oosterwolde.
STEK, it lang, te Roordahuizum (= Tjepma).
STELP, te Akkrum, Winsum.
STENNARDA/STENNAERDA, te Oosterlittens.
STENSKA, te Foudgum.
STENSTRA, te Driesum (vgl. Stinstra).
STERKENBOARCH, te Blija, Sijbrandahuis.
STIEM, te Anjum.
STIENDAM, te Arum.
STIENHÛS, te Stiens.
STIENSTRA, te Roordahuizum, Warga.
STIENWYK, te Deinum.
STIKELBOSK, te Menaldum.
STICKENBUER/STICKENGABUER, te Achlum.
STYLSMA, te Birdaard.
STIMHÛS, te Dronrijp, Roordahuizum.
STINS, te Ferwerd ('t alt S.), Teridserd (de easterske S.), Witmarsum (nije S.), IJsbrechtum (toe Joertze S.).
STINSTRA (Stenstra), te Aalsum, Achlum, Foudgum.
STYNTSJEMA, te Follega.
STIRTLAND, te Hallum.
STITTENS/STITTENSERA, te Oosterend.
STOTINGA, te Pingjum.
STRICKWERDA/STRICKWERDERA, te Scharnegoutum.
STRUIPENBUIR, te Wester-Nijkerk.
STRÛPENKEAL, te IJsbrechtum.
STÛTEN (Stuiten), te Ruigelollum.
SUDFENSTERA/SUDFENSTRA/SUFFENSTERA/SUFFENSTRA, te Grouw, Idaard.
SUCKEN, te Boer (in de S.).
SÛPSKUORRE, te Oldeboorn (= Nijehûs).
SURICH, te Molkwerum.
SUTRUM, te Holwerd (Sottrum).
SUWERDEEL, te Scharnegoutum.
SWACHLUM, te Spannum (Swachtum).
SWAERD, te Stiens.
SWANNENBOARCH, te Jislum, Waaksens.
SWANNEPLEATS, te Aalsum.
SWARTHÛS, te Jacobi Parochie.
SWEINSHÛS, te Arum.
SWINGHOERDT, te Wommels.
SWINGA/SWINGMA, te Wijnaldum.
SWYNS/SWYNSERA, te Wommels.
SWYNSERHÛS, te Britsum.
SWYNSMA, te Hantumhuizen.

>> begin2

TADEMA, te Kollum.
TAEIKE-SIETJES, te Hindeloopen.
TAECKEHÛS, te Lutkewierum (= Esamahuis).
TAEKEMA, te Eksmorra, Hommels.
TAEKLEMA, te Kimswerd, Tjummarum, Warga.
TAETSKMA, te Anjum.
TAETSMA, te Seksbierum.
TAYTZAMA, te Ferwerd.
TALLINGA, te Oudwoude, Warga.
TALLUM, te Tjum (Talma).
TAMMINGA, te Brongerga, Peins (Gr., Kl.; = Doekema).
TANIA, te Blija, Bozum, Leeuwarden (Tania-boarch), Tjummarum.
TASMA, te Kollum.
TEATLUM, zie: Teetlum.
TECHUM, te Goutum.
THEDA, te Minnertsga.
TEERD, te Anjum.
TEETLUM, te Tjum.
TEYENS, te Beetsterzwaag,.
TEYKINGA, te? (Leeuwarderadeel).
TEYSKE, te Oosterlittens.
TEJTSMA, te Brantgum (Teithiema).
TELLENS, te Wommels.
THEMA, te Anjum.
TEMMEBOSK, te Kollum.
TEPPEMA, te Scharnegoutum.
TERLOCK, te Rauwerd.
TERNE, te Bergum.
TERPRYP/TERPRYPSTER, te Menaldum.
TERWISGA, te Appelsga.
THETINGA, te Wieuwerd (= Walta = de boskpleats.).
TI, zie ook: Tsj.
TYBBYNGE, te Ee (Oostd.).
TIBMA, te Ee (Oostd.), Holwerd.
TIEBBESMA, te Terzool.
TIEGERA, te Holwerd.
TYELSWERT, te Winsum.
TIESMA/TIESSEMA, te Hallum, Menaldum, Oudkerk (Tysma).
TIESSUNA, te Oosterlittens.
TIETSE, te Midlum, Winaldum (Tsjitsma; = Liaukema).
TIESMA/TIESMAWIER/TIETSMA/TIETSMAWIER, te Grouw.
TILKEMA, te Nes (Westd.).
TYM, te Schettens, Witmarsum.
TIMERTSMA, te Grouw (Gr.).
TIMPEL, te Sandfurde.
TINGA, ten ZW. van Sneek.
TINGLA, te Tjalhuizum.
TINIA, te Ee (Oostd.).
TINSERA, te Tirns.
THINZUM, te Schalsum.
TYRKENBURG, te Wirdum.
TYSMA, zie: Ties(se)ma.
TITEMA, te Harich.
TJ, zie: TsJ; ook Ti.
TOCHMA, te Kollum (Tockma).
TOERENBURG, zie: Tourenburg.
TOERLE, te Birdaard.
TOERCKE/TOERMCKE, te Peins (= op 't Werp).
TOES, te Akkrum (oppe T.).
TOET, te Bozum (oppa T.).
TOETSMA, te Grouw (vgl. Tútse).
TOCKMA, te Kollum (Tochma).
TOLLINGA, te Augsbuur/Ausbuurt, Kollum.
TOLSUM, te Tjum (Tolsma).
TONKAMA, te Peins, Tjum.
TONNENBOARCH, bij Leeuwarden.
TOP, te Oppenhuizen.
TOR, te Engwierum (de greate T.).
TORNWERT, te Waaksens (Henn.).
TORPMA, te Kollum.
TOUR, te Anna Parochie (du T.; Tourenburg).
TOUTENBOARCH, te Broek (= Poepehûs), Rijperkerk.
TREINSTRA, te Dronrijp.
TREYNTER, te Midlum.
TRITSUM, te Tjum.
TRUERD, te Stiens, Tjum, Wommels (Tsjoerd).
TSIENSERA, te Roordahuizum (Siensera).
TSJAERDA, te Ee (Oostd.), Hallum, Holwerd, Kimswerd, Rinsumageest, Seksbierum.
TSJAERDSMA, te Wons.
TYAERSMA, te Makkum.
TYAERSMA, te Lutkelollum.
TYALAMA, te Wartena.
TZALINGE, te Dronrijp, Hantum.
TYALKAMA, te Wons.
TSJALLEHIEM, te Wartena.
TSJALLINGA, te Grouw (Kl.), Huizum, Tjum, Wartena, Wester-Nijkerk.
TSJALMA, te Hantumhuizen (= Rienkema).
TYALZAMA, te IJsbrechtum (te Bons).
TYARSMA, te Rauwerd (Tziarsma), Wommels.
TYERKENBURCH, te Wirdum.
TJERTZA, te Achlum.
TZIEBBEMA, te Sijbrandahuis (?).
TSJEBBINGA, te Hijdaard.
TYEGERA, te Holwerd (op Medwerd).
TSJEINTGUM, te Mantgum.
TYEMMINGA, te Wijns.
TSJEMTSJOECH, te Jelsum.
TSJEPKEMA, te Achlum.
TYEPMA/TYEPPEMA, te Roordahuizum (= it lang stek).
TSJEPPENBOER, zie: Sippenboer.
TSTERKSMA, te Midlum (Taemswert), Roordahuizum.
TJESMA/TJESMAWIER, te Grouw.
TSJESSENS, te Holwerd, Wijnaldum.
TRJESSINGA, te Britsum, Hijlaard, Jelsum, Minnertsga, Roordahuizum.
TSJILSERT, te Winsum (Gr., Kl.).
TSJIRKENÊST, te Jorwerd (Tyrcksnest).
TSJISMA, te Holwerd.
TSJISSEMA, te Wijtgaard.
TSJITSMA, te Wijnaldum (= Tietse, Liaukema).
TSJOEGEN, te Oostrum, Ee (Oostd.).
TSJOELE, te Augustinusga.
TSJOERD, te Wommels (Tsjuwerd, Truerd, Tiwerd).
TYOLEN, te Tjummarum.
TYUMMEMA, te Beetgum, Jorwerd.
TUYK, te Suameer.
TUINS, te Huins (Twynsera).
TUITSMA, te Grouw.
TÚTSE, te Grouw (Toetsma).
TWIKSEL, te Roordahuizum (Gr., Kl.).
TWYNS/TWYNSERA, te Huins (Tuins).

>> begin2

U: zie ook bij Oe.
UBELA, te Tjum.
UBLINGA, te Teerns.
UILKEMA, te Grouw, Irnsum.
UILSMA, zie: Oelsma.
VUYTEYNDT, te Itens.
UYTINGA, te Anjum.
VUYTSMA, te Grouw (Utsma).
UKE, te Hantumhuizen (Oeke).
UKSMA, te Hantum.
ULBEMA, te Roordahuizum.
ULBERSMA, te Wommels.
ULE, te Wijns.
ULEBUORDEN, te Englum (de stiennen U.).
ULENBOARCH, te Anna Parochie, Rijperkerk.
ULEPLEATS, te Folsgare.
ULSMA, te Ferwerd (Oelema), Holwerd (Oelsma), Nes (Westd.).
UMA, te Oudwoude (Wuma).
UNEMA (Oenema), te Blija.
UNGA (Onga), te Edens, Ferwerd.
UNGABOR, zie: Ongabûr.
UNIA, te Akmarijp, Beers (= Nijehûs), Bergum, Hallum, Hantumhuizen, Jelsum (= Dekema), Marsum (= Gachet), Oenkerk, Stiens.
UTSMA, te Grouw (Vuytsma).

>> begin2

V, zie ook: F.
VALSTA, zie: Wal.
VANGA, zie: Waginge.
VEGEL1N, te Akkrum, Joure (= Herema).
VELDE, zie: Fjild(e).
VELDZORG, te Sint Anna Parochie.
VERAKEN: te Grouw, Menaldum (= Wrakema).
VERDOUWEMA, te Brantgum.
VLIERBOSCH, zie: Flearbosk.
VOGEL, te Anna Parochie.
VOGELZANG, zie: Fo(e)gelsang.
VRIJBURG, te Opeinde (Sm.; Frijborg).

>> begin2

WAEYEN, te Koudum (van der W.; = Groustins), Zweins (van der W.; = Andringa).
WAEIHÛS, te Witmarsum.
WAGINGE, te Metslawier (Vange).
WAKENS, te Winsum (Weakens).
WAL, te Arum (Valsta).
WALBURGA, te Pietersbierum.
WALEMA, te Wierum.
WALKAMA, te Oosterwierum.
WALMA/WALLEMA, te Folsgare.
WALPERT, te Wommels.
WALRICH, te Beetsterzwaag.
WALTA, te Bozum, Hallum (Wata), Herbaaijum (= Sickema), Kollum, Seksbierum, Tjerkwerd, Weidum, Wieuwerd (= Thetinga).
WALTINGA, te Pingjum (Wattinga), Wommels.
WAMMERT, te Oosterlittens.
WANSMA, te Oudwoude.
WAR (Wer), bij Franeker.
WARINGSFLIET, te Scharnegoutum.
WARNFLIET, te Workum.
WASA, te Oosthem (op die).
WASSENS, te Huins.
VAT, te Nes (Westd.).
WATA, te Hallum (= Walta).
WATSMA/WATSEMA, te Arum, Kimswerd, Oldeboorn.
WATTEMA, te Hallum (Wattiema), Kollum, Rauwerd.
WATINGA/WATTINGA, te Pingjum (Waltinga).
WEAKENS, te Winsum (Wakens).
WEAREHÛS, te Akkrum.
WEEL, zie: Wiel(stra).
WEERDENBRAS, te Hantumhuizen.
WEESKIND, te Jacobi Parochie.
WEESPLEATS, te Wester-Nijkerk.
WEI, te Ee (Oostd.; ûnder de W.), Wetsens (de hele W.), Ternaard (by de W.).
WEIDE, te Leeuwarden (de meagere W.), Oostrum (in de W.), Oostrum (de oksenweide), Wartena (de meagere W.).
WEYRD, te Huins (opper W.).
WEISEIN, te Ternaard.
WEISEINSTRA, te Sijbrandaburen.
WEIWISKE, te Warga, Wijtgaard.
WEYTWERD, te Achlum.
WEKEMA/WEKKEMA, te Morra, Warga.
WELGRIPSMA, te Hitsum.
WELLEN, te Wanswerd.
WER, zie: War.
WEREN, te Terzool (Gr.).
WERNSLAND, te Oosthem.
WERP, te Peins (op ' t W.; = Toerke), Wirdum.
WERRINGA, te Marsum.
WESTA, te Pietersbierum (Gr.).
WESTER-FEARDE, te Foudgum.
WESTERBURA, te Wartena.
WESTERHÛS, te Ferwerd, Hijlaard, Jorwerd, Marrum.
WESTERLITTENS, te Wommels (= Letens, Littens).
WESTERWIRD, te Jorwerd, Menaldum.
WETSENSBOSK, te Midlum.
WEZENPLEATS, te Warga.
WIARDA/WIAERDA, te Garijp, Goutum, bij Harlingen, Terzool.
WIARDAMA/WIAERDAMA, te Nijland.
WIBALDA, te Metslawier.
WIBEMA, te Anjum (Wybbama).
WYBENS/WYBENSERA, te Oosterlittens.
WYBETSMA, te Paesens.
WIBINGA, te Hieslum.
WIBRANDA, te Bozum, Britswerd, bij Franeker, Hichtum (= Aylva), Schraard.
WIDEFJILD, te Kornjum (Wijdeveld).
WIEL/WIELSTRA, te Holwerd, Weidum (Weel).
WIELINGA, te Marsum.
WIERDA, te Engwierum.
WIERDSMA, te Hallum (Wiertsma), Marsum.
WIERINGA, te Hallum, Oosthem of Abbega.
WIERSMA, te Kollum.
WIERTSMA, te Hallum (Wiersma), Marsum.
WIGARA, te Ee (Oostd.), Terzool (Wyngaere).
WIGERA, te Rauwerd (?).
WIGERSMA, te Lutkelollum, Paesens, Terzool, Warga.
WIGLEDAEM, te Sneek.
WIGLEMA, te Grouw.
WIGMANA, te Abbega.
WYCKEL, te Wijkel.
WILCKEMA, te Minnertsga.
WILLINGA, te (?).
WYM, te Ferwerd.
WIMERTSMA, te Lioessens, Marsum.
WYNARINGHE, te Oosthem.
WINDA, te Oostrum.
WINEMA, te Jouswier.
WYNGAERDEN, te Anna Parochie, Gersloot (Gr., Kl.).
WYNGAERE, te Terzool (Wigara).
WINIA, te Jouswier, Marrum, Nes (Westd.; = Nointema), Pingjum, Roordahuizum.
WINKEL, te Irnsum, Wier.
WINKELEN, te Kimswerd (yn de W.).
WIRD, te Dronrijp (Oerdstra), Wanswerd.
WIRTSMA, te Hallum.
WISKE, te Achlum (Gr., Kl.), Workum.
WISMA/WISSEMA, te Birdaard (Wysma), Blessum, Blija (Wissinge).
WISSINGE, te Blija (Wissema).
WISTRE, te Loïnga.
WITE HÛS, te Stiens.
WYTYAMA/WYTHYAMA, te Akkrum, Goïnga.
WYTINGA, te Marsum.
WYTSINGA, te Warga.
WYTSMA/WYTSEMA, te Aegum, Anjum, Birdaard (Gr., Kl.), Blija, Burum, Grouw, Kimswerd, Oudwoude, Tjummarum.
WITTEMA, te Anjum, Sijbrandaburen, Stiens (Wyttama).
WITTENS, bij Franeker (Witsens).
WYTTMA, te Ternaard.
WOBMA/WOBBEMA, te Anjum, Driesum, Marrum, Schingen.
WOBBINGA, te Schingen, Weidum, Westhem.
WOELWYK, te Tietjerk.
WOPKMA/WOPKEMA, te Bozum, Jaringahusen, Murmerwoude, Ooster-Nijkerk, Stiens.
WRAKEMA, te Menaldum (Veraken).
WRANS, te Oudkerk.
WRITZIE, te Rauwerd (= Heringa).
WUMA, zie: Ume.


Z, zie ook: S.
ZAND, zie: Sin.
ZANDSTPA, zie: Sânstra.
ZANDWEG, zie: Sânwei.
ZELDENRUST, te Sint Anna Parochie.
ZIJLSTRA, zie: Sylstra.
ZOOLSWAL, Zie: Soalswâl.
ZWANENBURG, zie: Swannenboarch

>> begin versie 2

>> begin versie 1