>> HOMEpage

Aan GELLIUS SNECANUS en van CASPAR PEUCER

Uitgave en commentaar: M.H.H. Engels, januari 2013

[Gellius Snecanus:]
Accepi post-
ridie conver-
sionis Pauli
Ao 1598
vet. stylo
Venerandum senem dominum Snecanum amanter, officiose
& reverenter saluto: eique magnas ago gratias pro amore
& animo erga me benevolo prorsus & amico. Multum
etiam ei debeo pro nonnullis scriptis liberaliter mecum com-
municatis: quae nunc etiam habet in manibus vir clarissi-
mus Casparus Peucerus summus meus, qui ostendit se
non parum inde profecisse. Scio aliter de istis sentire
quosdam magni nominis viros, cum quib[us] etiam per litte-
ras hoc nomine non semel legi, ut et illi mecum. Sed
de his alias, deo favente, plura.
[Adres:] Gelio[!] Snecano
Briefje zonder afzender, in katern samengebonden met brieven van Gellius Snecanus aan Johannes Saeckma; Tresoar 515 Hs/2. Dank aan Snecanus voor de zending van diens publicaties, die nu in handen zijn van Caspar Peucer. De afzender [= secretaris van Peucer?] schrijft dat zijn superieur er niet weinig zijn voordeel mee heeft gedaan. Gellius Snecanus noteert als datum van ontvangst de dag na de bekering van Paulus, d.i. de dag volgend op 25 januari: 26 januari, in 1598. Uit de adressering valt op te maken dat het briefje is overgebracht door een kennis van Gellius Snecanus, wellicht een student, die - tijdens zijn peregrinatio academica? - de publicaties had meegenomen naar Duitsland.

Gellius' werken:
• ... de tribus locis communibus, de Foedere Dei, Sacramentalibus signis & Baptismo. Item De Christiana disciplina & de Magistratu. Lugd. Bat. 1583 volgens blz. 9 van de Catalogus bibliothecae ... Ioannis Fungeri ... Lugduni Batavorum 22 . May, Anno 1613, stylo novo
• Methodica descriptio et fundamentum trium locorum communium Sacrae Scripturae ... Lugd. Bat. 1584
• Commentarius brevis et necessarius in quo methodice solidis et perspicuis Sacrae Scripturae testimoniis et exemplis demonstratur ... Lugd. Bat. 1584
• Methodica descriptio, sive doctrina de christiana correptione et excommunicatione ... Lugd. Bat. 1584
• Ordentlijcke beschryvinge ende fondament ... Franeker 1588
• Commentarius de artificio dial. et rhetor. ad Scripturam ... Franekerae 1588
• Legitima ratio interpretandi et ad ecclesiae aedificationem proponendi S. Scripturam ... Franeq. 1588
• Methodica descriptio et fundamentum praecipuorum locorum communium ... Harlemum 1591 (ook wel: Loci communes ... Iuxta Harlemum 1591)
• Isagoge in nonum caput epistolae Pauli ad Romanos ... Leovardiae 1596 / Alcmar. 1596

Uppsala University Library
The Waller Manuscript Collection
Waller Ms de-04294 (Peucer autograph)

Ich Caspar Peucerus der [.....]
mitt dieser meiner hantschrift
urkunde undt bekenne das ein
Erbar hochweiser Rat der koniglichen
Stat Löbau heut dato mihr achtzehen
gulden Meissnisscher wehrung, als
vertagte ierliche zinssen, so erschienen
Michaëlis dieses vier und achtzigsten
iares fellig worden, par eben zugestellt,
die ich auch zu meinen sicheren
handen empfangen habe, sage derowegen
hochgedachten Erbaren Rat dieser
18 fl. gulden, zinsse halber, quit
ledig undt loss. Getreulich undt ohne
geferde, urkuntlich mitt meiner angeborenen
pittschrift besieglet. Actum Budissin [= Bautzen]
den 24 Octob. dess 15[..] iares.

Summary: Autograph receipt of 18 guilders cash (interest) by Peucer for a councillor of Löbau, written at Bautzen 1584 on the 24th of October. Text loss: [...].

Caspar Peucer [Beutzer] * Bautzen 6 jan. 1525, † Dessau 25 sept. 1602.
Als kerkhervormer, wiskundige, astronoom en astroloog (leerling van Erasmus Reinhold), arts, diplomaat en schrijver een belangrijke vertegenwoordiger van de Wittenbergse school en het late Duitse humanisme;
1650 x jongste dochter († 1576) van Melanchthon; tweede huwelijk 1587;
adviseur en lijfarts van de keurvorst;
als philippist (aanhanger van Melanchthon) in ongenade gevallen;
12 jaar (tot 1586) gevangen te Rochlitz, Zeitz, later op de Pleissenburcht in Leipzig

Afgaande op deze autograaf van 24 oktober 1584 is Peucer in dat jaar toegestaan naar zijn geboorteplaats Bautzen te gaan om (financiële) zaken te regelen. Op genoemde datum stelde hij een kwitantie op t.g.v. een vertegenwoordiger van de raad van Löbau voor de ontvangst van 18 gulden rente in contant geld. Tekstverlies: [...].familiewapen Peucer volgens Ottfried Neubecker
Grosses Wappen-Bilder-Lexikon
der bürgerlichen Geschlechter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz