>> HOMEpage

† Dokkum resp. Leeuwarden
1623 Douwe Ornia resp.
1636 Feio Jaersma

Bron: Tresoar, archief Murray Bakker, toegang 342-05, inv.nr. 37
Internetuitgave: M.H.H. Engels, december 2012

Eedele Eerentveste, Hoochgeleerde
Eerbare deuchtsame,
Alsoo Godt den Heere belieft heeft
op den 7en deses tusschen seven ende
acht uren nae noen noch ut deser
werelt te halen, ende op te eyschen
den persoon van Douwe Ornia in
leven burgemr. der stede Dockum,
ende oversulx Margareta Boner des-
selven weduwe ende sijne vrunden
gemeint sijn op maendach eerstcom-
ende twelck wesen sall den 13en
dito tot negen uren voor noen des-
selves lichaem nae christelick
gebruick ter aerden te doen besteden,
Soo ist dat welgedachte weduwe
ende vrunden bi desen U.E. daeraf hebben
willen verstendigen, ende den leed
aencondigen, desen tot genen anderen einde
dienende, bevelen U
Eedele Eerentveste, Hoochgeleerde
Eerbare deuchtsame in Godes hielige
protectie. Ut Dockum den 8en Octo-
bris 1623.
Ten versoecke van
welgedachte weduwe
ende vrunden
Henricus Dionysius [1618-1631 secretaris van Dokkum]

Tot Leuwarden
Dr Jan van der Nijsten met
sijn suster


Lolck Aysma weduwe
van den heere Hotse Aysma
met haer kinderen

Juffrou Dorothea ende
Maycke van Aernsma

Christoffel van Aernsma

Albert van Loo met sijn
huisvrou, ende sijn huis-
vrouwen suster Margareta
van Aernsma over
dCanselarie


Dheer procureur gener-
aell [1613-1628 Theodorus / Dirck Lieuwes] Scheltinga met
sijn [tweede] huisvrou [Doedt Hesselsdr. Aysma] ende soon
ende Joost Scheltinga
in Fransois huis op dTunen [zuidzijde bij François de Swart?]

dSubstituut procureur
generaell Sybrant [moet zijn: Gerbrand / Gerben Hesselsz.]
Aysma met sijn huisvrou

De lieutenant Engbert Boymer met
sijn huysvrou


Fedke van Ringie wed-
uwe van Saeckma [Zij overleed 12 september 1624 te Holwerd]

Maycke van Duvenee

Atke Tiaerdts weduwe van w. Fedde
Jelgersma

Dr Livius Scheltinga [1620-1637 secretaris rekenkamer]
ende sijn huisvrou [1617 x Anna de Blocq]
op dWeert

Dr. Johannes Scheltinga
ende sijn huisvrou opdWert

Ottho Allards Heixan

Jan Wouters ende zijn huysv[rouw]e naest
Jan He[ndrixe]n ontfanger [bij de Ossekop]

Franequer
Wouter Wouters schipper


Tot Beetgum
d'heer Albert Aysma met
sijn kinderen

Tot Friens
Andries van Sytsma
ende sijn huisvrou

Tot Steens
Claes Epes Aesgama
met sijn huisvrou

Tot Peins
dPredicant Hero Wiaarda
met sijn huisvrou

Tot Harlingen
dSecretaris Dr. Pieter
van der Nijsten
Dr Hero Wiaarda ende sijn
huisvrou

Tot Broek
Dr Sebastiaen Pr[uyssen]
ende sijn huisvro[u Maria de Blocq x 1610]
Griete[?] h...[?] dr.[?]


>> begin


Edele Erentfeste, wise seer discrete heeren ende goede vrunden
Ick hebbe gisteren in achtervolge van mijn last U E. ende L. doen
aencondigen het overlijden van w. mijn neef Jr. [Ciprianus/Cyprianus]
Feio[/Feye/Feyo] van Jaersma
met nodinge om de begraefenisse van zijn lichaem op den 10en
tegenwoordiger maend om het lijk binnen Leeuwarden te volgen na
Holwert, om sanderen daegs U Ed. ende L. op de begraefenisse ende
leed mede te vinden. Maer alsoo huiden bij de openinge van de welgenoumde
Jaersma dispositie gebleken is, zijn laeste wille mede te sijn, dat de
leed hier binnen de stad Leeuwarden gehouden soude worden, heb
ik tot voldoeninge vandies U Ed. ende L. bij desen daeraf wel
willen adverteren, met dienstig ende vruntl. versouk, ten einde
U E. ende L. niet willen laten op den voors. 10en tegenwoordiger
maend ten half drie uyren na middagh sich hier binnen Leeuwarden
te vougen, ende het lijk te scheep te volgen, ende voorts na Holwert
te helpen brengen, als ook s'anderen daegs te negen uyren voor
middag de bestedinge zijner lichame ter aerden na gebeure bij te
wonen, ende eintel. denselven daegs avonds wederom alhier binnen
Leeuwarden ten sterfhuise den leedmaeltijd te houden. Des vertrouwende
bevele U Ed. ende L. in protectie des Alm. Leeuwarden desen 5en
Novembr. 1636.
U E. ende L. dienstwillige ende groede vrundt
S. Saeckma

De heere Grietman Rienck van Burmania
ende sijn huysvrou tot Ferwert

vidt - De Grietman Siuck van Burmania met sijn
huysvrou, tot Cornium

siedet - De Colonel Jacob van Roussel met sijn huysvrou

De Capitain Tyaerd van Roussel

Jr. Frans van Scheltema ende sijn huysvrou, met de
nichte Frouck van Burmania

De wedue van de Lieutenant Douwe van Burmania

De wedue van den Raedsheer Hania, met haer kinderen

Gesien - De heere Kinnema met sijn kinderen

Gerryt Botes ende sijn huysvrou binnen Leeuwarden

Cornelis Conincks ende sijn huysvrou

Is verthoont - Ritske Sappema ende sijn huysvrou tot Oosterlittens

Rinske van Heteren

Petrus Amama met sijn huysvrou

De Conrector Laverman ende sijn huysvrou

Tonis Jansz met sijn huysvrou

Jan Simons binnen Leeuwarden

Ick ongesechreven[!] ontfangen te hebben uyt
handen van dye gryetman Syoert van Sackema
vanwegen bytcedel dye somme van 6 Karoles[!]
guldens orkonde mijne hant den 5en November
Wyllem Hanses

[achterzijde, modernere hand:] Jaersma
p. 319
[potlood, moderne hand:] Murray Bakker 37


<< Niet Dominicus/Douwe Ornia maar diens vader Gerbrand: voor het wapen rechts Friese halve adelaar en boom met slang kronkelend rond de stam en vogel in het loof - een betere afbeelding van het portret is helaas niet beschikbaar - vgl. de hieronder links en rechts afgebeelde versies van het CBG. In het midden volgens Redmer Alma: Op een terras een boom, met een rondom de stam omhoogklimmende slang en in de kruin een vogel.
Het Griekse woord voor vogel ορνεον of ορνις kan aan de basis voor het ontwerp van het Orniawapen gestaan hebben; men denke aan ornitholoog voor vogelkenner.


>> begin