>> HOMEpage

Boeken in de boedel van
Nicolaes Cornelis † 22/23-11-1619

Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari 2014
Bron: HCL y24-1vv (fiche 181)
Claes Cornelis, secretaris van de rekenkamer 1601-1619, opvolger van Joannes Agricola 1585-1601; laatstgenoemde was volmacht voor Zevenwouden uit de grietenij Aengwirden, Gedeputeerde 1600(?), 1603-1604, tot commissaris politique synode Sneek 1600 benoemd, bleef echter wegens lichaamszwakte afwezig.

p. 1 ... naegel. goederen, brieven ende instrumenten bevonden in den sterffhuyse van w. Nicolaes Cornelis in zijn leven secretaris van de Reeckencamer deser landtschappe, in de Minnemastraat, tusschen den 22en ende 23en Novembris laestleden deser werelt overleden ... Ydtie Tadema weduwe ... desen 1en Martii 1620 na noen
p. 2 bedden ende bedsclederen
p. 3 linnen ende wollen clederen ... op Claas Cornelis lichaem
p. 4 tinnewerck
p. 5 meskenwerck
p. 6 coperwerck
p. 7 iserwerck
p. 8 aerde- ende glaswerck
p. 9 holtwerck
p. 10 ... Een grote caert van de werelt
p. 11 ... d'Affbeeldinge van de stadt Leeuwarden [1603]
p. 13 geweeer ... brandinge ... silverwerck
p. 14 Den 2en Martii 1620 voor noen: gerede penningen
p. 15 Boecken
- Een Bijbel met verclaringen ende annotatien van Emanuel Tremellio cum caeteris
- Commentarii Bartholomaei Chassenaei in consuetudines Ducatus Burgundiae
- Resolutiones variae ex Jure Pontificio Didaci Covaruvias a Leyva
- Methodus omniversi Juris Civilis Nicolai Vigelii
- Commentarius rerum in urbe gestarum Laurentii Surii
- Summa Babtistiniana olde druck [Spirae/Speyer 1488, folio]
p. 16
- Commentaria Meteren
- Depicta Tabula Joannis Vredeman
- Herbarius Remberti Dodonaei
- Commenatria Francisci Junii in Hesekielem profeten
- Decem Libri Marci Anthonii De Repub. Ecclesiastica
- M. Louwijs Guicciardijn Beschrijvinge van Nederduytslandt
- Historia rerum Frisicarum Ubonis Emmii
- Libri tres Philippi Cloverii Germaniae Antiquae
- Huysboeck Henrici Bullingeri
- Tijt Thresoir ofte Verhael van de standt der kercken
- Historia der Martelaren
- Voyagie ofte schipvaert van Johan Huigen van Lynschoten
- Beschrijvinge van alle victorien zoe te water als te lande
- Chronicon Joannis de Beka
- Politica Joannis Althusii
- Apophtegmata Christiana Wilhelmi Baudartii
- Verclaringe over den Brieff Pauli tot d'Romeinen van David Paraeo
p. 17
- Annalium Frisicorum libri tres Bernardi Furmerii
- Apologetica Responsio Godefredi Sopingii ad Libellum anonymum qui vocatur bona fides Sibrandi Luberti
- Conferentie in s'Gravenhage geholden van de praedestinatie
- Placcaet op d'Cours vant gelt de anno 1610
- Onderwijsinge van de sterreconste ende beschrijvinge der aerden Adriani Metii
- Annalium Frisicorum trias altera Bernardi Furmerii
- Annotationes Joannis Bogermanni ad priores duas partes scripti Hugonis Grotii
- Annalium Frisicorum libri tres Bernardi Furmerii
- Oorspronck ende voortganck der Nederlandtsche beroerten variorum authorum
- Annalium Frisicorum trias tertia
- Spiegel der Jesuiten Joannis Bogermanni
- Antwoordt op der contraremonstranten tegenvertooch
- Systema Theologicum praeside Henrico Anthonio de disputationibus publicis in Academia Franequerensi propositum
- Jacobus Taucinus van de onderlinge verdraachsaemheyt
- Initia Academiae Franequerensis Henrici Antonii
- Adelijcke discours door Johan van Munster
- Flavius Josephus een Joodisch historiscrijver
p. 18
- Toneel der keysers ende koningen
- Voyage ofte schipvaert van Johan Huigen van Lynschoten
- d'Historien Joannis Sleidani
- De wet Godes moralisch ofte der steden ceremonialisch ende politisch authore Theodoro Besa
- Historische Beschrijvinge van Amstelredam authore Joanne Isaaco
- Tabulae Frisicae lunae solaris quadruplices authore Nicolao Mulerio
- d'Historien Cornelii Taciti in duyts
- Commenatrium libri tres Petri Bertii
- d'Ordonnantie van Frieslandt
- Schatboeck der Christelijcke Leere ges. door Festum Hommium
- Protocol van de disputatie tusschen Ruardum Accronium ende Pieter van Colen
- Noch een schatboeck der Christelijcke leere per Festum Hommium
- Sextus Arcerius de motionibus ac praeceptis militaribus
- Catalogus librorum Academiae Franquerensis [1601]
p. 19
- Inventaire General de l'histoire de France volume troisieme &c. par Joan de Serres
- Beeldenaer ofte figuirboeck op de munte
- Lusthoff der vermakelijcke t'samensprekinge door Gomes van Trierre
- Tractaet van de Treves
- Dancksermoon over den Treves van Henrico Caesario predicant tot Utrecht
- Staat der kercken door Johan Chrispijn
- Toetse Adriani Smoutii
- Een francois boeck geintitulert Les Actes memorabiles des Grecs &c.
- Psalmen David met een Cathechismo
- Den gulden winckel der Constlievende Nederlanden
- Refrigerium ex fontibus Israelis desumptum adversus purgatorium Melchioris Flavini monachi
- Een francois boeck geintitulert de Staet van Francrijck
- Apologia pro Juramento Fidelitatis Jacobi Britanniae Regis
- Goliats Swierds in duyts
- d'Historien van Lodowijck Coninck van Vrancrijck in duyts
- Ubbo Emmius de antiquitate Frisiorum contra Suffridum Petri et Furmerium
p. 20
- Nili episcopi admonitiones int latijn authore Stephani Schoning
- Examination bien ample faicte a L'ambet
- Hyperaspistes apologiae Suffridi Petri
- Institutio universae Astronomiae Adriani Metii
- Cathalogus medicamentorum pestilentiae authore Henrico a Bra
- Tertia et quarta pars Speculatoris
- Prima pars Speculatoris
- Institutiones Bucani in duyts
- Postille van Martino Luthere in duyts
- Erasmus Roterodamus de Immensa Dei misericordia
- Rodolphus Agricola
- Joannes Spangebergius van de Hooftarticulen des Christelijcken geloofs
- Thresoir van Amadis int francois
- d'Bijecorff der Roomsche kercke
- Psalter Davids
- Erasmus Sarcerius in Epistolas Pauli
- Guidon des Practisins in francois
- Enchyridion Psalmorum D. Hieronimi
p. 21
- Chronica Joann. Char.
- Summaire de livre analytique des contracts
- Albertus Magnus
- Plauctus
- Libellus de communibus et usitatis Aritmeticae practicae regalis
- Justus Lipsius de constantia
- Een psalmboeck geheel op noten
- d'Oostendie westindische voiagien
- d'Nassausche Oorlogen per Wilhelmum Baudertium
- Joan Taffin van de Boetveerdicheyt des Levens
- d'Historien van de Grote Tammerlanus per Johan Duber

p. 22 Nae noen: brieven ende instrumenten
p. 28 Den 3en Martii 1620 voor noen [veel in Kollum]
p. 31 Nae noen
p. 33 Den 4en Martii 1620
p. 35 vaste goederen t'sterffhuys ... competerende
p. 39 Volgen nu d'landen Ydtien Tadema aengeerfft
Den 6en Martii 1620 voor noen: inschulden
p. 43 uytschulden
noch betaelt volgens specificatie van costen over de uytvaert gevallen 107-15-0 [= laatste beschreven blz.]

>> begin