>> HOMEpage

"Gele gids" 1762

Bron: Tresoar (vh. Prov. Bibliotheek Frl.) A 1455
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april 2014


NAAM-WYSER
Der Ed: Mog: Heeren
STATEN van FRIESLAND.
Als mede alle Hooge Collegien
te Leeuwarden Hunne Vergadering
houdende, met derselver Mi-
nisters en Suppoosten,
verandert op den Or-
dinaris Lands-dag
Van den Jare 1762.
Benevens de Ed: Achtbare MAGI-
STRAAT en VROEDSCHAP,
Bevelhebberen, Regenten van
Wees- en Gasthuisen, Collec-
teurs en Amptenaren, Ad-
vocaten, Med. Docto-
ren, Notarien, Pro-
cureurs, Chirur-
gyns enz.
Ook de Kerkenraden en Kerke-
lyke Bedienden.
Met een Byvoegzel, waar in het bestier om-
trent, en de Regenten van alle
Gilden, in voorsz: Stad. enz.
Alles met aanwysing der Woonplaat-
sen, in so verre dienstig is

Te Leeuwarden,
by WIGERUS WIGERI, Boekdrukker en
Verkoper op de Kelders, in den
Rotterdamsen Erasmus. 1762.


[3] __________________ >> Bladwyser

De Ed: Mogende
heeren
STATEN
VAN
FRIESLANDT.
Uit OOSTERGOO.
Leeuwarderadeel.
jr. Hobbo van Burmania.
jr. Ulbo van Burmania.
Mr. Henricus Duivenstein.
Mr. Joan Henrik Voorda.
Ferwerderadeel.
Horatius Hiddema van Knyff.
jr. Joachim Amama van Plettenberg.
Gosewyn van Coehoom.
Westdongeradeel.
jr. Hessel Douwe Ernst van Aylva.
jr. Frans Ernst van Aylva.
Petrus Wilhelmus Ramaker.
Mr. Zacheus Gerroltsma
Oostdongeradeel.
jr. Jan Fredrik van Burmania.
Anthony d'Arnaud.
Hans Hendrik van Haersma.
Mr. Ulrik Herman Huber.

[4] __________________ >> Bladwyser

Collummerlandt.
jr. Willem Hendrik van Hiemstra.
jr. Schelto van Hiemslra.
Cornelius van Scheltinga.
Achtkarspelen.
Aulus van Haersma.
jr. Jan Poppe Aebinga van Humalda.
Daniël Blocq van Haersma.
Mr. Barold van Schultens.
Dantumadeel.
Adrianus Canter Visser.
jr. Maurits Pico Diderik van Sytsama.
Wilhelmus Bergsma.
Willem Augustyn Sloterdyk.
Tietjerksteradeel.
Henricus Wiardus van Altena.
jr. Binnert Philip Aebinga van Humalda.
Johannes Sakema van Wyckel.
Aulus van Sminia.
Smallingerlandt.
Livius van Haersma.
jr. Watze Julius Dominicus Justus Botnia van Burmania.
Cornelis van Haersma.
Hector Livius van Haersma.
Idaarderadeel.
jr. Watze Andries van Sytsama.
Lambertus Vitringa.
Reinoud Popma van Oevring.

[5] __________________ >> Bladwyser

Rauwerderhem.
jr. Tjalling Aedo Johan Heeringa van Eysinga.
Willem van Glinstra.
WESTERGOO.
Menaldumadeel.
jr. Georg Fredrik Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Valerius van Glinstra.
Franequeradeel.
jr. Carel Georg Grave van Wassenaar Twickel.
Pieter Barent van Wydenbrug.
Petrus Camper.
Barradeel.
jr. Rutger van Haersolte.
Julius Mathys van Beima.
Jan van Idzinga.
Baarderadeel.
jr. Gerlach Willem van Dois.
jr. Wilco Holdinga van Camstra Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Augustinus Lyklama à Nyeholt.
Abel Wiarda.
Hennaarderadeel.
jr. Jetse Idzerd van Burmania.
Tjalling Aedo van Sminia.
Arent Johannes van Sminia.

[6] __________________ >> Bladwyser

Wonseradeel.
jr. Hobbo Baron van Aylva.
jr. Wilco Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Sjoerd Tjerks Hoytinga.
Mr. Harmanus Ulricus Huber.
Wymbritseradeel.
jr. Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers.
Wybe Tuinhout, J.U.D.
Jan Jacob de Blocq van Kuffelaar.
Hemulummer Oldephert.
Johan Willem van der Haar.
jr. Hans Willem Rengers.
Ernst Willem van Wydenbrug.
't Bildt.
jr. Willem van Haren.
Mr. Aggaeus Hamerster.
ZEVEN-WOUDEN.
Utingeradeel.
jr. Bartel Douwma van Burmania.
Tinco Lyklama à Nyeholt.
Tinco van Teyens.
Augustinus Lyklama à Nyeholt.

[7] __________________ >> Bladwyser

Aengwirden.
Hobbo Baard van Sminia.
jr. Viglius Wibrandus van Ayta.
Cornelius Martinus van Haersma.
Doniawarstal.
jr. Johan Vegilin van Claerbergen.
Godschalk van Knyff.
Johannes van Greven.
Haskerlandt.
jr. Assuerus Vegilin van Claerbergen.
jr. Schelto Hessel Roorda van Eysinga
Mr. Gabinus Siderius.
Schoterlandt.
Menno Coehoorn van Scheltinga.
jr. Menno Baron van Coehoorn.
Mr. Ennius Idema.
Martinus van Scheltinga.
Lemsterlandt.
Daniël Livius de Kempenaer.
jr. S.D. van Loo.
Johannes Wielinga.
Thys Jentjes Pekema.
Gaasterlandt.
jr. Ulbo Aylva Rengers.
jr. Tjalling van Sixma.
Bonifacius van der Haar.
Mr. Phocaeus Hermannus van Kolde.

[8] __________________ >> Bladwyser

Opsterlandt.
Livius Suffridus Lyklama à Nyeholt.
jr. Douwe Sirtema thoe Grovestins.
Yvo Bocke van Teyens.
Mr. François de Kempenaer.
Stellingwerf Oost-einde.
Daniël de Blocq Lyklama à Nyeholt.
jr. Willem Augustus van Grovestins.
Livius Dirk van Andringa.
Mr. Boelardus Augustinus van Boelens.
Stellingwerf West-einde.
jr. Jan Poppe Andreae van Canter.
Mr. Johan van Beucker.
STEDEN.
Leeuwarden.
Mr. Nicolaus Arnoldi.
Jacob Bourboom.
Bernardus Dorhout.
Mr. Johannis Doting.
Bolsward.
Pieter Bolties.
jr. Georg Sigismund van Hiemstra.
Franequer.
Mr. Hermannus Ulricus Hamerster.
Dominicus Woortman.
Hendrik van Doem.

[9] __________________ >> Bladwyser

Sneek.
Decken Coops.
Mr. Adrianus Bergsma.
Dockum.
jr. Epo Sjuck van Burmania.
Harmen Bok.
Harlingen.
jr. Hans Willem Baron van Plettenberg.
Johan Daniël Toussaint.
Stavoren.
jr. Tjalling Aedo Hessel Roorda van Sixma.
Pier Hempenius.
Sloten.
Mr. Antoni Patras.
Jacobus de la Ferté.
Workum.
Harmannus Sloterdyk.
Holke Dykstra.
Ylst.
Daniël Blocq van Scheltinga.
Asse Jacobs Bootsma.
Hindelopen.
Anne Clases.
Ocke Jans.

[10] __________________ >> Bladwyser

De Edele Mogende
HEEREN STATEN
in 't MINDERGETAL.
Uit Oostergoo.
Aulus van Haersma.
Lambertus Vitringa.
Westergoo.
jr. Rutger van Haersolte.
jr. Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers.
Zeven-wouden.
jr. Johan Vegilin van Claerbergen.
Menno Coehoorn van Scheltinga.
Steden.
jr. Hans Willem Baron van Plettenberg.
Harmannus Sloterdyk.
Jetzo van Sminia, Secretaris.
Clerquen ter Secretary.
Tjetze van Toutenburg.
Mr. Nicolaus Tholen.
Kamer bewaarders.
Rienk Keyert.
Johannes Storm.
Bode van 't Minder-getal.
Jacob Valk, in de Kruis-straat.

[11] __________________ >> Bladwyser

De Ed: Mog: Heeren
GEDEPUTEERDE
STATEN.
Uit Oostergoo.
Wilhelmus Bergsma.
jh. Tjalling Aedo Johan Heeringa van Eysinga.
Westergoo.
Tjalling Aedo van Sminia.
Johan Willem van der Haar.
Zeven-wouden.
jr. Schelto Hessel Roorda van Eysinga.
Livius Suffridus Lyklama à Nyeholt.
Steden.
Jacob Bourboom.
jr. Tjalling Aedo Hessel Roorda van Sixma.
jr. Epo Sjuck van Burmania.
Mr. Hans Hendrik van Wyckel, Secret.
Advocaat en Fiscâl Generaal.
Mr. Gysbartus Nauta.
Clerquen ter Secretary.
Mr. Julius Vitringa.
Fredrik van Alema, J.U.D.
jr. Assuerus Vegilin van Claerbergen.

[12] __________________ >> Bladwyser

Kamer-bewaarders.
Ruird Nauta.
Eyse Rinsma.
Sportel-maander.
Obbe Burenstein, in de Slotmakersstraat.
Deurwaarders.
Marten Ruirds Adema, op St. Jobs Leen.
Marcus Adema, op de hoek by de Osse kop.
Quiryn Storm, op de Nieuwe-buiren.
Rinse Voor Meulen, te May in de Minnemastraat.
Deurwaarder van de Domeinen.
Willem Heineman, by de Nieuwe Piep.
Boden.
Jan Emanuël Dipelius, by het Blokhuis.
Ary van Hattum, in de Heerestraat.
Petrus Schmits, in de St.Jacobsstraat, te May over de Lutersche Kerk.
Johannes Manegout, op 't Aarden Waltje.
Bernhardus van Hateren, op de Waese.
Symon van Esta, by de Ketting Brug.
Gosling Louwrens, in de Bagynestraat.

[13] __________________ >> Bladwyser

Jacobus Jansen, residerende in 's Hage.
Servaas van den Berg, in de Peperstraat, te May by de Brol.
Claas Gommerts, in de Bagynestraat.

Extra-ordinaris Boden.
Willem van Straten, in de Poststraat.
Christiaan Leiber, in de Minnemastraat.
Evert Penterman, in 't Ammunitie-huis.
Jan de Vries, werdende gesubstitueert door François van der Ley, in 't Antoni Gasthuis.
Ysak Pieters Reitsma, in de Grote Kerkstraat, te May op de hoek van de Burmaniastraat.
De Edele Mogende
HEEREN RADEN
's HOFs VAN FRIESLAND.
Dominicus Hamerster, Eerste en Praesiderende Raad, uit Oostergoo; by de Dubbelde Piep. 1715
Bernhardus Hermannus Knock, Westergoo; op de Tweebaksmerkt. 1720
Willem van Viersen, Steden; op de Tweebaksmerkt. 1720

[14] __________________ >> Bladwyser

Aiso van Boelens, Oostergoo; in de Minnemastraat. 1721
Epeus Wielinga, Steden, in de St.Jacobsstraat. 1728
Jan de Kempenaer, Zevenwouden; op de Oranje Ewal, te May by de Dubbelde Piep. 1730
jr. Laas van Burmania, Steden; op de Tweebaksmerkt. 1733
jr. Eduard Marius van Burmania, Oostergoo; by de Grote Kerk. 1737
jr. Hans Willem van Plettenberg, Zevenwouden; op de Gragtswal. 1752
Jan Lodewyk Dois van Haersma, Westergoo; op de Nieuwebuiren, te May over 't Landschaps huis; 1755
Mr. Johan van Wyckel, Zevenwouden; in de Oosterstraat. 1758
Isaac van Acronius, Westergoo; op de Tweebaksmerkt. 1759
Mr. Petrus Bourboom, Procureur Generaal; op de Weerdt. 1750
Mr. Vincentius van Glinstra, Griffier; op de Tweebaksmerkt. 1759
Subst. Pr. Generaal.
Sipke Tresling, op de Waese.
Subst. Griffier.
Petrus Bosscha, over de Galileër Kerk.

[15] __________________ >> Bladwyser

Rollarius.
Martinus Viglius, in de Heerestraat.
Eerste Deurwaarder.
Cyprianus Joannes Elsinga, op de Tweebaksmerkt.
Deurwaarder.
Sicco Cloppenburg, by de Brol.
Hendrik Pluim, in de Bagynestraat.
Willem Ferwerda, in de Heerestraat.
Jochum van den Berg, op de Oranje Ewal.
Bartholdus Wyminga, op de hoek van de Minnemastraat.
Claas Weydema, in de Klokstraat.
Boden.
Johannes Hamstra, by de Gewaldige Provoost.
Albertus Sprenger, op de Wirdumer Dyk.
Didmer Eekma, op de hoek van 't Droevendal.
Hendrik Keimpema, over 't Landschapshuis.
Paulus Schotanus, in de Poststraat.
Jan Ferwerda, in't Droevendal.
Niklaas Plankman, in de Grote Hoogstraat.
Hillebrand Ferwerda, in de Kruisstraat.
Ontvanger der Sportulen.
Tjepke Boëtius, by de Lange Piep.

[16] __________________ >> Bladwyser

Grossanten.
Jan Nieuwenhuis, op de Tuinen.
Sye Jans Kuiper, over de Galileër Kerk.
Sportelmaander.
Ludser Hedses Feenhuisen, op de Tweebaksmerkt.
De Ed: Mog: Heeren
REKENMEESTERS
der Provintie van Friesland.
Uit Oostergoo.
jr. Hessel Douwe Ernst van Aylva.
Westergoo.
jr. Wilco Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Zeven-wouden.
Aulus van Sminia.
Steden.
Mr. Nicolaus Arnoldi.
Cornelis van Haersma, Secretaris.
Pensionaris.
Mr. Quiryn de Blau.
Commis ter Finantie.
Dominicus Hamerster, D. Z.
Clercq ter Finantie.
Mr. Edo Alma van Idema.
Bode van de Rekenkamer.
Sjoerd Boonstra, op de hoek van 't Nieuwstraatje.

[17] __________________ >> Bladwyser

Provinciale ontvangers.
Rentmeester van 's Lands Domeinen.
Mr. Jacob Boreel van Haersma, by de Rhala Piep.
Ontvanger van de Floreen.
jr. Willem Fredrik Schratenbach van Burmania.
't Comptoir is by Mr. Georgius Acronius, in de Korfmakersstraat.
Ontvanger van de Consumptie.
Mr. Barold Arnoldi, in de Grote Kerkstraat.
Ontvanger van de Losse Renten.
Bernhardus Harmannus Knock, op de Waese.
Ontvanger van de Lyf Renten.
Epeus Wielinga, by het Hof.
De Ed: Mog: Heeren curatoren van 's Lands Universiteit te Franequer.
Uit Oostergoo.
jr. Hessel Douwe Ernst van Aylva.

[18] __________________ >> Bladwyser

Westergoo.
jr. Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers.
Zeven-wouden.
Livius Suffridus Lyklama à Nyeholt.
Steden.
jr. Tjalling Aedo Hessel Roorda van Sixma.
Mr. Zacheus Gerroltsma, Secretaris.
Bode van de Heeren Curatoren.
Petrus Schmitz, in de St. Jacobsstraat, te May over de Lutersche Kerk.
Lt. Houtvester en Mr. Knapen van 't JAGT-GERIGTE IN FRIESLAND.
Lt. Houtvester.
jr. Epo Sjuck van Burmania.
Mr. Knapen.
Uit Oostergoo.
jr. Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga.
Westergoo.
jr. Georg Frederik Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Zeven-wouden.
Menno Coehoorn van Scheltinga.
Steden.
Harmannus Sloterdyk.

[19] __________________ >> Bladwyser

Fiscâl.
Mr. Gysbartus Nauta.
Secretaris.
Mr. Johannes Wesselius.
't Krygs-gerigte in Friesland.
Gericht Scholtus en Praesident.
jr. Tjalling van Sixma.
Adsessoren.
Mr. Bernardus de Horn.
Mr. Johannes van Beucker.
Secretaris.
Mr. Jarig Tadema.
Advocaat.
Mr. Johannes Wesselius.
Kapitein Gewaldige.
Arent van Lennip.
Luitenant Gewaldige.
Tjalling Tresling.
Gerichts-Weibel.
Jacob Dirks Ploegsma, in de Grote Kerkstraat.

[20] __________________ >> Bladwyser

De Ed: Achtb: Heeren der MAGISTRAAT binnen LEEUWARDEN.
Burgermeesteren.
Mr. Willem Coulon.
Mr. Nicolaus Arnoldi.
Mr. Johannes Wesselius.
Jacob Bourboom.
Schepenen.
Franciscus Cuperus.
Jan Otto Faber.
Tjetze van der Veen.
Taco Bruining.
Juw de Haan.
Abrahamus Couperus.
Bouwmeesteren.
Mr. Jarig Tadema.
Rienk Visser.
Mr. Everhardus Bourboom, Secretaris.
Pensionarissen.
Mr. Gerryt Acker.
Mr. Quiryn de Blau.
Mr. Eco Wendt.
Mf. Georgius Hiddema.

[21] __________________ >> Bladwyser

Namen der Heeren VROEDSCHAPPEN binnen Leeuwarden, in rang, en ordre der Espels, nevens Jaar en Dag in welke zy verkoren zyn.
Oost-Hoekster Espel.
J.T. Wyngaarden. 2 May 1727
Mr. Johannes Jansma. 29 Juny 1747
Rienk Visser. 7 May 1756
Jan Hend. Berchuis. 17 Dec. 1756
Oost-Keimpema Espel.
Mr. M.A. Sloterdyk. 14 Sept. 1733
Daniël Reneman. 21 Febr. 1735
Bernardus Dorhout. 12 Nov. 1744
Mr. Jarig Tadema. 20 May 1747
Keimpema Espel.
Mr. Gysbartus Nauta. 19 Nov. 1738
Mr. Julius Vitringa. 28 Febr. 1744
Mr. Joh. Wesselius. 24 Febr. 1755
Ernst Jongsma. 25 Febr. 1755
West-Keimpema Espel.
Mr. Gulbartus Knock. 9 Oct. 1723
Thomas Wielandt. 2 Aug. 1730
Mr. Johannis Doting. 1 May 1752
Petrus Herfst. 5 Febr. 1762

[22] __________________ >> Bladwyser

Zuid-Oude-Hoofster Espel.
Beernt Storm. 24 Aug. 1710
T. van der Veen. 3 Maart 1725
Tiberius Cleyenburg. 7 Dec. 1730
Jouke Andeles. 5 Febr. 1762
Noord-Oude-Hoofster Espel.
Jacob Bourboom. 16 Jan. 1714
Bernh. Jelgerhuis. 28 Maart 1743
Petrus de Vries. 28 Oct. 1754
Jan Otto Faber. 16 Aug. 1756
Nassause of West-Minnema Espel.
Epeus Wielinga. 14 Nov. 1733
Mr. Nicolaus Arnoldi. 17 Jan. 1746
Jacobus Brouwer. 10 May 1749
Mr. Willem Coulon. 6 juny 1755
Minnema Espel.
Franciscus Cuperus. 11 Maart 1726
O.N. Tholen. 13 Jan. 1744
Jan Karel Kutsch. 3 April. 1748
P.H. Petraeus. 20 Maart 1751
Oost-Minnema Espel.
E. Wassenberg. 21 Maart 1731
Abrah. Couperus. 22 Juny 1732.
Rienk Keyert. 5 Jan. 1750
Louis le Maire. 26 Febr. 1753

[23] __________________ >> Bladwyser

West-Hoekster Espel.
J.P. Ferwerda. 6 Maart 1744
Hajonides Bolman. 24 April 1750
Petrus Wierdsma. 16 Sept. 1750
Mr. Hendrik Semler. 4 Nov. 1757
Ontvanger van de Boelgoeden.
Mr. Petrus Wielinga, by 't Hof.
Rentmeester van de Stad Leeuwarden.
Jentje van der Veen, Administrerende; by de Duco-Martena Piep.
Van de Floreen Renthe.
Jan Tjommes Wyngaarden, Administrerende; by de Galileër Kerk.
Van de Geestelyke Goederen.
Hermannus Nieuwenhuis, op de Breedzyde van de Nieuwestad.
Procureur Fiscâl.
Gysbertus van der Ley, in de St. Jacobsstraat.
Clerquen ter Secretary.
Sixtus Henricus Winkler, in 't Marjanstraatje by de St. Jacobsstraat.
Jacobus Albartus Petraeus, in 't Nauw.
Majoor van de Stad.
Jacobus Smeding, in de Grote Kerkstraat.
Stads Executeur.
Frans Seth, op de Nieuwe-buiren.

[24] __________________ >> Bladwyser

Gerechts Boden.
Gerlof Hobbema, op 't Aarden Waltje.
Jan Jacob Pynart, in de Beyerstraat.
Jane van Sloten, op de hoek van de Weert.
Pieter Brouwer, in de Kleine Kerkstraat.
Namen der Heeren oud Burgermeesteren, Schepenen en Raden tot de BREDE GEMEENTE behorende, nevens de Jaren wanneer deselve afgetreden zyn.
Burgermeesteren.
Johannes Sakema van Wyckel. 1728
Mr. Quiryn Eppinga. 1734.
Lambertus Vitringa. 1748
Schepenen.
Mr. Petrus Bourboom. 1739
Mr. Johannes de Horn. 1740
Tjeerd Surigar Reneman. 1743
Mr. Henricus Duivenstein. 1749
Doeke Taekes Smeding. 1761
Gerard Jan Herfst. 1761
Joeke Gravius. 1762
Bouwmeesteren.
Johannes Pierson. 1750
Mr. Ulrik Herman Huber. 1750[?]

[25] __________________ >> Bladwyser

De Heeren SUPER-INTENDENTEN en BEVELHEBBEREN binnen Leeuwarden.
Super-Intendenten.
Mr. Johannes Wesselius, Burgermr.
Juw de Haan, Schepen.
Abrahamus Couperus, Schepen.
Collonel.
Philippus Meinsma.
Hoplieden.
Hylke Wynsdorp.
Ate van der Heide.
Sybelius Aebbinga.
Pytter Nieubuur.
Mr. Gellius Acronius.
Dr. Aemilius Coulon.
Robert Disselbloem.
Vacant.
Vacant.
Vacant.
Faandriks.
Arent van Hoorn.
Petrus Raasveld.
Wybe Dominicus.
Epeus Couperus.
Auke Pieters de Vries.
Johannes Datz.
Johannes Storm.

[26] __________________ >> Bladwyser

Mr. Abelus Siccama.
Johannes Snoek.
Dirk de Vries.
Secretaris.
Mr. Marius Nauta.
Onder Wagt-meester.
Pieter Crans.
Burger Tambour.
Broer Stapert.
Collecteur der Wagt-gelden.
Henricus Winsemius, in 't Hofstraatje.
De BEVELHEBBEREN naar ordre der ESPELS; met hunne Schryvers en Sergianten.
Oost-Hoekster Espel.
Hopman, Robert Disselbloem.
Faandrik, Dirk de Vries.
Schryver, Andries Vooy.
Sergiant, Doede Feitema.
Sergiant, Jacobus Jansma.
Oost-Keimpema Espel.
Hopman, Sibelius Aebbinga.
Faandrik, Auke Pieters de Vries.
Schryver, Petrus van Assen.
Sergiant, Claas Enting.
Sergiant, Jan Klasen Gravius.

[27] __________________ >> Bladwyser

Keimpema Espel.
Hopman, Mr. Gellius Acronius.
Faandrik, Johannes Snoek.
Schryver, Hendricus Ruerda.
Sergiant, Benjamin van der Wal.
Sergiant, Wymer Fellinga.
West-Keimpema Espel.
Hopman, Vacant.
Faandrik, Johannes Datz.
Schryver, Albart. Reyger.
Sergiant, Harmannus Dilling.
Sergiant, Hendrik Hunia.
Zuid-Oude-Hoofster Espel.
Hopman, Vacant.
Faandrik, Wybe Dominicus.
Schryver, Rutger Rodenburg.
Sergiant, Albert de Boer.
Sergiant, Dirk Embderveld.
Noord-Oude-Hoofster Espel.
Hopman, Dr. Aemilius Coulon.
Faandrik, Epeus Couperus.
Schryver, Frans Exaltis.
Sergiant, Jacob Eeltjes Bymholt.
Sergiant, Fredrik Daalmans.
Nassause of West-Minnema Espel.
Hopman, Hylke Wynsdorp.
FRaandrik, Petrus Raasveld.

[28] __________________ >> Bladwyser

Schryver, Johan Georg Ombach.
Sergiant, Auke Ramkema.
Sergiant, Sicco van Ommeren.
Minnema Espel.
Hopman, Vacant.
Faandrik, Arent van Hoorn.
Schryver, Abraham Meinsma.
Sergiant, Douwe Bekius.
Sergiant, Hillebrand Neyeveen
Oost-Minnema Espel.
Hopman, Pytter Nieubuur.
Faandrik, Mr. Abelus Siccama.
Schryver, Cornelis Rasschen.
Sergiant, Ritske Doekes Smeding.
Sergiant, Johannes Keyma.
West-Hoekster Espel.
Hopman, Ate van der Heide.
Faandrik, Johannes Storm.
Schryver, Johannes Broesma.
Sergiant, Beernt Storm.
Sergiant, Marten Rosema.
De Heeren REGENTEN van 't BURGER-WEESHUIS binnen Leeuwarden.
Mr. Gulbartus Knock, Oud Burgermeester.
Epeus Wielinga, Oud Schepen.
Mr. Ennius Idema.
Mr. Ulrik Herman Huber, Rentmeester.

[29] __________________ >> Bladwyser

Regentessen.
Mevrouw J.M. Keyser, Huisvrouw van de Heer Petrus Wilh. Ramaker.
Mevrouw Martha Kinnema van Scheltinga, Huisvrouw van de Heer Grietman Tinco Lycklama à Nyeholt.
Mevrouw Wiskien van Haersma, Huisvrouw van de Heer Secretaris Jetzo van Sminia.
Mevrouw Berbera Knock, Huisvrouw van de Heer Burgermeester M. Nicolaus Arnoldi.
Binnen-Foogd.
Jan van den Broek.
Binnen-Moeder.
Frederica Bronkhorst.
De Heeren Policy-meesteren en Regenten van bet STADS WEESHUIS.
Policy-meesteren.
Mr. Johannes Wesselius, Burgermr.
Juw de Haan, Schepen.
Abrahamus Couperus, schepen.
Regenten.
Theodorus Nicolaus van Linge.
Bernardus Schrader.

[30] __________________ >> Bladwyser

Mr. Georgius Hiddema.
Harmanus Balk, Rentmeester.
Jan Hendrik Berchuis, wegens de Vroedschap.
Regentessen.
Juffrouw Gerbrechta de Jongh, Huisvrouw van de Bouwmeester Jarig Tadema.
Juffrouw Rinske Tjallingi, Huisvrouw van de Hopman Pytter Nieubuur.
Juffrouw Hillegonda Wielandt, Huisvrouw van de Oud Schepen Joeke Gravius.
Juffrouw Margarieta Christina Jansonius, Wed. wylen de Kamer-bewaarder Roelof Storm.
Juffrouw Tryntje Jongsma, Huisvrouw van de Boekverkoper Pieter Koumans.
Bedienaar der Armen.
Niklaas Tresling.
Binnen-Vader.
Johannes Acama.
Binnen-Moeder.
Berber Rienstra.
Linnen-Moeder.
Harmke Gaykema.
Naay-Vrouw.
Maria Alberts.

[31] __________________ >> Bladwyser

REGENTEN van St. ANTONI GASTHUIS.
Jacob Bourboom, Burgermeester.
Lambertus Vitringa, Oud Burgmr.
Mr. Nicolaus Amoldi, Burgermeester.
Regentessen.
Juffrouw Jeitje de Bakker, Wed. wylen Mr. Henricus Beucker.
Juffrouw Tettie Siderius, Wed. wylen Mr. Georgius Hiddema.
Juffrouw Gertie Oldersma, Wed. wylen de Vroedsman Mr. J. Vitringa.
Juffrouw Neltie Mercator, Huisvrouw van de Oud Schepen Bernardus Dorhout.
De Heeren REGENTEN van het RITSKE BOELEMA GASTHUIS.
Johannes Sakema van Wyckel, Oud Secretaris van 't Collegie der Ed: Mog: Heeren Gedeputeerde Staten.
Arnoldus Gysbertus Ernsthuys, Rentmr.
Jetzo van Sminia, Secretaris der Ed: Mog: Heeren Staten.
jr. Watze van Camminga, Generaal, en Commandant van de Troupes in Friesland.
jr. Haring Martinus van Harinxma, te Heeg, Olderman.

[32] __________________ >> Bladwyser

Cornelius van Haersma, Secretaris van de Rekenkamer.
jr. Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga, Grietman over Rauwerderhem.
Amanualis, Willem van Straten.
Het Walkje GABBEMA Gasthuis Voogden, zyn de Regenten van 't Burger Weeshuis. Zie Bladz. 28, 29.
Het Gasthuis van Anna Eysinga, Wed. BOSHUISEN, behoort tot de directie van de Heeren
Jr. Rutger van Haersolte.
Livius Dirk van Andringa, En
- - - - -
Het Gasthuis op de Gragtswal, behoort tot de Directie van de Diaconen der MENNONITE Gemeente, hare Vergadering houdende by de Waag, en op de Dyk.
Het DIACONIE Oud Mannen en Vrouwen Huis Voogden, zyn de Diaconen der Gereformeerde Gemeente gezamentlyk. Zie Bladz. 49 en 50.
En vaste Regenten.
Jouke Andeles.
Rutger Rodenburg.

[33] __________________ >> Bladwyser

Regentessen.
Juffrouw Syberig Meinsma, Huisvrouw van de Koopman Gerlof Regneri.
Juffrouw Doedtje Fenema, Huisvrouw van de Hopman Hylke Wynsdorp.
Juffrouw Heiltje Lenegra, Huisvrouw van de Vroedsman Petrus de Vries.
Juffrouw Catharina Luirtsmaterp, Huisvrouw van de Oud Bouwmeester Everwinus Wassenberg.
Binnen-Vader, Albert Coese.
Binnen-Moeder, Klaaske Koelmeyer.
Sieke-Moeder, Berber Daalmans.
Policy-meesteren van de ARME KAMER.
Jacob Bourboom, Burgermeester.
Mr. Jarig Tadema, Bouwmeester.
Rienk Visser, Bouwmeester.
Voogden van de Arme Kamer.
Jan Vink, by de Amelands Piep.
Johannes Datz, in de Peperstraat.
Allardus Rudolphi, by 't Hof.
Jurjen Blok, by de Dubbelde Piep.
Claes Fockens, in de Grote Hoogstraat.
Joh. Probsting, by de Korfmakers Piep.
Jentje Cats, op de Kelders.
Harmanus Bakker, by de Vismarkt.
Bode, Cornelis Rommerts Tuininga, op de Bredeplaats.

[34] __________________ >> Bladwyser

BUITEN-VOOGDEN.
Hoekster Espels.
Bernardus Molinus.
Hein Blok.
Pieter Boltjes.
Pieter Boorsma.
Johannes van Wyngaarden.
Nicolaas Wierdsma.
Keimpema Espels.
Petrus Brouwer.
Gosse van Dussen.
Jan Klomp.
Jacobus Moorman Bouwmeester.
Harmanus Wynekes.
Claas Oenes Gorter.
Minnema Espel.
Gosse Reins Sippama.
Hendricus Brouwer.
Roelof Hunja.
Dr. Johannes Gongryp.
Oude-Hoofster Espels.
Jan Peereboom.
Bernardus van Emmenes.
Eilardus Swalue.
Jan Noteboom,
Wouter Beekerk.
Oenie Heimans.

[35] __________________ >> Bladwyser

Op het Vliet.
Pieter Egberts van der Vliet.
Foppe Wopkes.
Lieuwe Arjens Gylstra.
Gosse Wybes.
Old Galileën en Camstrabuiren, enz.
Jan Idzes.
Anthony J. de Wees.
De BRANDMEESTERS binnen Leeuwarden en op het Vliet, enz.
Policymeesteren.
Mr. Johannes Wesselius, Burgermr.
Juw de Haan, Schepen.
Abrahamus Couperus, Schepen.
Brandmeesters binnen Leeuwarden.
Minkes van der Haar, Bakker in 't Burger Weeshuis.
Geert Buising, in de Grote Hoogstraat.
Jan Klinkhamer, op de Oranje Ewal.
Wigerus Alma, in de Korfmakersstraat.
Renicus Emmenes, op de Vleesmerkt.
Gerrit van der Mey, in de Heererstraat.
Johannes Revius, by de Meervisbanken.
Ritske Doekes Smeding, by de Vismerkt.

[36] __________________ >> Bladwyser

Wymer Fellinga, in de Kruisstraat.
Rutger Rodenburg, op 't Groot Schavernek.
Doede Feitema, op de Tuinen.
Beernt Storm, op de Nieuwebuiren.
Brandmeesteren op het Fliet.
Evert Kinderman.
Rinnert Alberts van der By.
Jan Cornelis Feddes.
Claas Folkerts.
Brandmeeslers op Old Galileën.
Jan Teyes.
Claas Taekes.
Namen der Heeren ADVOCATEN by den Hove Geadmitteert en te Leeuwarden woonachtig.
Johannes de Horn, Oudste Advocaat, in de Grote Hoogstraat. 1707
Wilhelmus Henricus Frieswyk, mede Oudste Advocaat, in de St. Jacobsstraat. 1715
Gysbartus Nauta, Advocaat Fiscâl Generaal, en mede Oudste Advocaat, in de Ooster-straat. 1716
Felix Tinga, mede Oudste Advocaat, in de Grote Hoogstraat. 1716
Henricus de Bucquoy, mede Oudste

[37] __________________ >> Bladwyser

Advocaat, in de Grote Kerkstraat. 1716
Everhardus Bourboom, Secret. te Leeuwarden, in de Bagynestraat. 1717
Ennius Idema, op de Waese. 1723
Piërius Binkes, Hooft Commis, op de Tuinen. 1727
Johannes van Beucker, mede Oudste Advocaat, in de Grote Kerkstraat. 1729
Matthys Arnold Sloterdyk, mede Oudste Advocaat, in de Kleine Hoogstraat. 1731
Johannis Dotingh, mede Oudste Advocaat, op de Waese. 1731
Jarig Tadema, in de Korfmakersstraat. 1735
Willem Coulon, in de St. Jacobsstraat. 1736
Julius Vitringa, by de Ossekop. 1736
Gerryt Acker, by 't Raadhuis. 1737
Livius Bouritius, op Ewal. 1758
Henricus Duivenstein, Secretaris van Leeuwarderadeel, op de Deinumer Zuipmerkt. 1739
Petrus Wielinga, by 't Hof. 1740
Johannes Wesselius, in de Oosterstraat. 1740
Zachaeus Gerroltsma, op de Koornmerkt. 1741

[38] __________________ >> Bladwyser

Bernhardus de Horn, in de Grote Hoogstraat. 1743
Johannes Jansma, in de Grote Hoogstraat. 1746
Quiryn de Blau, tusschen de Rhala en Druifs Piepen. 1746
Ulrik Herman Huber, in de Grote Kerkstraat. 1746
Nicolaus Tholen, in de Bagynestraat. 1748
Eco Wendt, in de Grote Kerkstraat. 1748
Gabinus Siderius, by de Put; te May op de Nieuwebuiren. 1751
Gellius Acronius, in de Korfmakersstraat. 1752
Edo Alma van Idema, in 't Nauw. 1753
Marius Nauta, by de Wortelhaven; te May op de Turfmerkt. 1754
Aggaeus Hamerster, in de St. Jacobsstraat. 1754
Georgius Hiddema, op de Waese. 1755
Hendrik Semler, op de Nieuwebuiren. 1755
Georgius Acronius, in de Korfmakersstraat. 1755
Barold Johan Knock, op de Waese. 1756
Bavius van Theeken, in de Bagynestraat. 1756

[39] __________________ >> Bladwyser

Joan Henrik Voorda, over de Kelders. 1756
Gerlacus Buma, by de Cancelarye. 1757
Gerardus Sixtus Radys, op de Nieuwebuiren. 1757
Harmannus Ulricus Huber, in 't Ammunitie-huis. 1758
Jacob Boreel van Haersma, by de Rhala Piep. 1759
François de Kempenaer, op de Oranje Ewal; te May by de Dubbelde Piep. 1759
Abelus Siccama, op de Ewal. 1759
Werner Johan Philip de Munts, in de Breedstraat. 1761
Johannes Bottinga, in 't Raadhuisstraatje. 1761
De Heeren MEDICYNE DOCTOREN binnen Leeuwarden.
Adrianus Heringa, op de Tweebaksmerkt.
Jean Kiliaan Schutz, in de Grote Kerkstraat.
Aemilius Coulon, by de Stads Doelen
Rinnert Heimans, by de Brol.
Christoffel Onstein, op de Wirdumer Dyk.
Johannes Gongryp, in 't Marjanstraatje.
Rinnert Reneman, op de Tuinen.

[40] __________________ >> Bladwyser

Aaron Heimans, op de Ewa1.
NOTARIEN binnen Leeuwarden, zynde te gelyk Procureurs.
Lambertus Vitringa, by de Ossekop.
Theodorus van der Ley, in de St. Jacobsstraat.
Gysbertus van der Ley, in de St. Jacobsstraat.
Johan Wilhelm Noordbeek, in de Grote Kerkstraat, over het Oude Vorstinne Hof.
Mr. Gabinus Siderius, by de Put; te May op de Nieuwebuiren.
PROCUREURS.
Johannes van Weerden, by de Put.
Henricus Ruerda, in de Heerestraat.
Jarichius Atsma, by het Raadhuis.
Frans Exaltis, in de Bagynestraat.
J. Allerts Wyrenga, op de Breedzyde van de Nieuwestad.
Jan Ydes de Vries, over de Waese.
Julius Pluim, in de Bollemanssteeg.
Obbe Burenstein, in de Slotmakersstraat.
Theodorus Kok, in de Zak.
Marten Croese, in de Bagynestraat.
Yde van der Steege, in de Slotmakersstraat.
Willem van Straten, in de Poststraat.
Hendrik Gabini, by de Cancelarye.

[41] __________________ >> Bladwyser

CHIRURGIJNS te Leeuwarden.
Pieter Pluim, over de Koornmerkt.
Wigerus Alma, in de Korfmakersstraat.
Meynert Daniëls van Vliet, op 't Vliet.
Petrus de Vries, by Duco-Martena Piep.
Johannes van den Berg, op de Wirdumer Dyk.
Johannes de Vries, in de St. Jacobsstraat.
Jan Fokkens, in de Kleine Kerkstraat.
Dirk Pars, op de hoek van de Toornstraat, by de L. Vrouwen Poort.
Geert Pettinga, by Duco-Martena Piep.
Harmen Bruinsma, by de Waag.
Christiaan Nigly, in de Sacramentstraat.
VROEDVROUWEN te Leeuwarden.
Acke Feddes, by de Dubbelde Piep.
Anna Hendriks, Huisvrouw van Cornelis Broersma, op Ewal.
Hendrikje Jans, in de Doelestraat.
Geertruid Jans, Huisvrouw van Johannis Ramner, in de Monnikemuurstraat; te May op de hoek van de Bontepapesteeg en Grote Kerkstraat.
Adriana van der Stuit, Huisvrouw van Pieter Jacobs de Vries, in de Minnemastraat.
Hiske Ruirds, in de Sacramentstraat; te May in de Monnikemuurstraat.

[42] __________________ >> Bladwyser

STADS COLLECTEURS van 's Lands en Stads Middelen binnen de Stad Leeuwarden.
Havenspecien en Tabak.
Dr. Rinnert Reneman, op de Tuinen.
Wynen en Bieren.
Gerlof Regneri, tusschen 't Amelandshuis en Dubbelde Piep.
Turf en Brandhout.
Rombartus Anneus Wierdsma, in 't Droevendal.
Hooft gelden.
Mr. Petrus Wielinga, by het Burger-Weeshuis.
Schoorsteen gelden.
Samyël Tresling, Administrerende; op de Ewal.
Hoornbeeslen, bezaaide Landen en Paarde geld.
Jan Tjommes Wyngaarden, Administrerende; by de Galileër Kerk.
't Klein Zegel.
Jan Klasen Gravius, by de Vismarkt.
Stads Excys.
Johannes Bouririus, over het Markt.
Lakenen.
Jan Tjommes Wyngaarden, Administrerende; by deGalileëj Kerk.

[43] __________________ >> Bladwyser

Beestiaal.
Abraham Coemans, in de St. Jacobsstraat.
Gemaal.
Tjeerd Suriger Reneman, Administrerende; tusschen de Vismarkt en de Meelbrugge.
Brandewynen.
Tjeerd Suriger Reneman, Administrerende; tusschen dp Vismarkt en de Meelbrugge.
Soete Waren.
Hajonides Bolman, by de Amelands Piep.
Koffy en Thee.
Hajonides Bolman, by de Amelands Piep.
Waag-regt.
Jochem Dirks Soetingh, in de Bagynestraat.
Stads Wynen en ingevoerde Distellatie.
Ritske Doekes Smeding, Administrerende by de Vismerkt.
De Stads Daalder.
Jan Klasen Gravius, Administrerende by de Vismerkt.
De Stads Waag.
Hetto Nicolay, in de Monnikemuurstraat.
De Veertigste Penning.
Jacobus Albartus Petraeus, in 't Nauw.

[44] __________________ >> Bladwyser

Van de Stads Florenen.
Obbe Burenstein, Administrerende in de Slotmakersstraat.
Lantaarn geld.
Johannes Jellema, in de Bagynestraat.
Brand-spuit geld.
Jurjen Sperner, op Ewal.
GENERALE COLLECTEURS, van den Reële Hondertsten Penning.
Petrus Herfst, op de Wirdumer Dyk.
Petrus Herfst, Administrerende; op de Wirdumer Dyk.
PARTICULIERE COLLECTEURS, van den Reële Hondertsten Penning.
Oost-Hoekster Espel.
Pieter Plantinga, Administrerende; op de Tuinen.
Oost-Keimpema Espel.
Jan Nieuwenhuis, Administrerende; op de Tuinen.
Keimpema Espel.
Pieter Plantinga, Administrerende; op de Tuinen.
West-Keimpema Espel.
Johannes Manegout, Administrerende; op 't Aarden Waltje.
Zuid-Oude-Hoofster Espel.
Pieter Plantinga, Administrerende; op de Tuinen.

[45] __________________ >> Bladwyser

Noord Oude-Hoofster Espel.
Jacob Valk, Administrerende; in de Kruisstraat.
West-Minnema Espel.
Johannes Bottinga, Administrerende; in de St. Jacobsstraat.
Minnema Espel.
Wigerus Wigeri, op de Kelders.
Oost-Minnema Espel.
Johannes Manegout, Administrerende; op 't Aarden Waltje.
West-Hoekster Espel.
Jan Nieuwenhuis, Administrerende; op de Tuinen.
Camstra-buiren.
Wigerus Wigeri, by 't Minnema Espel; op de Kelders.
Noord Vliet.
Jan Nieuwenhuis, by 't Oost-Keimpema Espel; Administrerende; op de Tuinen.
Zuid Vliet.
Johannes Manegout, by 't West-Keimpema Espel; Administrerende; op 't Aarden Waltje.
Landen.
Johannes Bottinga, Administrerende; in de St.Jacobsstraat.

[46] __________________ >> Bladwyser

GENERALE COLLECTEURS van 's LANDS MIDDELEN, te Leeuwarden wonende.
Van de Soete Wynen, verhoginge der Wynen en uitheemsche Bieren.
Petrus Bosscha, over de Galileër Kerk.
Lakenen.
Jacobus Brouwer, by de Ossekop.
Brandewynen.
Willem van Arum, Administrerende; in de Grote Hoogstraat.
Soete Waren.
Johannes Peisel, in de Grote Hoogstraat.
Tabak.
Reinier Popma van Oevering, over het Markt.
Havenspecien.
Petrus Herfst, op de Wirdumer Dyk.
Koffy en Thee.
Mr. Marius Nauta, by de Wortelhaven, te May op de Turfmerkt.
Waag-regt.
Johannes Rodenhuis, by de Waag.
't Klein Zegel.
Tjepke Boëtius, op de hoek van de Weert by de Lange Piep.
't Zegel-slaan.
Nicolaas Storm, Administrerende; by 't Amelandshuis.

[47] __________________ >> Bladwyser

't Zegel-tekenen.
Sipke Tresling, over de Waese.
Het Zout.
Hermanus Jongers, Administrerende; by de Ossekop.
Officien en Ampten.
Joeke Gravius, by de Vismarkt.
Excys, Wyn, Bier en Lakens.
Johannes Bouritius, over het Markt.
Nog eenige Stads Amptenaren
Koopmans Bode op Amsterdam.
Petrus Brouwer, by de Ossekop.
Makelaar.
Pytter Nieubuur, op de Ewal.
Proclamant der Boelgoeden.
Jan Emmenes. En Renicus Emmenes, Administrerende; op de Vleesmarkt.
Schryver der Boelgoeden.
Harmanus Lolkama, over de Waese.
Stads Medicus.
Aemilius Coulon, by de Stads Doelen.
Landschaps en Stads Operateur en Lec tor in de Chirurgie en Vroedkunde.
Johannis de Vries, in de St. Jacobsstraat.
Stads Cbirurgyns.
Johannes de Vries, in de St. Jacobsstraat.

[48] __________________ >> Bladwyser

Dirk Pars, op de hoek van de Toornstraat, by de L. Vrouwen Poort.
Stads apotheker.
Nicolaus Fenema, by de Dubbelde Piep.
Stads Vroedvrouwen.
Geertruid Jans, Huisvrouw van Johannis Ramner, in de Monnikemuurstraat, te May op de hoek van de Bontepapesteeg, en Grote Kerkstraat.
Adriana van der Stuit, Huisvrouw van Pieter Jacobs de Vries, in de Minnemastraat.
Commandeur der Turfdragers en Meeters.
Johannes de Swart, tusschen de Vismerkt en de Meelbrugge.
Vischafslager.
Johannes Feenstra, Administrerende; agter de Grote Kerk.
Merkt-meester.
Henricus Winsemius, in 't Hofstraatje.
Wagen-meester.
Nicolaas Habbema, in 't Droevendal.
Ytiger van Gewigten en Natte Maten.
Adrianus Hack, Administrerende; in de St. Jacobsstraat.
Ytiger van Ellens en Droge Maten.
Gerrit Lansenberg, by de Duco-Martena Piep.

[49] __________________ >> Bladwyser

De Eerwaarde KERKENRAAD binnen Leeuwarden.
Predikanten.
Do. Johannes Henricus Schrader. 1731
Do. Cornelius Blom. 1744
Do. Winandus Winterswyk. 1747
Do. Johannes Ratelband. 1748
Do. Paulus Rutgers. 1758
Do. Henricus van Hiltrop. 1759
Ouderlingen. Afgaande Rang.
Jan Tjommes Wyngaarden.
Taco Bruining.
Mr. Jarig Tadema.
Otto Nicolaus Tholen.
Johannes Probsting.
Ritske Doekes Smeding.
Ouderlingen. Continuerende Rang.
Everhardus Bourboom.
Mr. Johannis Doting.
Petrus de Vries.
Jan Hendrik Berchuis.
Mr. Eco Wendt.
Wybe Dominicus.
Diaconen. Afgaande Rang.
Jouke Andeles.
Mr. Nicolaus Tholen.
Johannes Bouritius.

[50] __________________ >> Bladwyser

Hendrik Tresling.
Jelmer Holverdsma.
Wopke Oenes Gorter.
Diaconen. Continuerende Rang.
Doede Feitema.
Gerlacus Buma,
Gysbert Roder.
Regnerus Elgersma.
Rutger Rodenburg.
Albert Lammerts Hoff.
Namen der Wees-Diaconen.
Afgaande Rang.
Jouke Jelgerhuis.
Sjouke Pluim.
Lambartus Joannes Fenema.
Tjeerd Suriger.
Ritske Hoitsma.
Hendrikus Holverda.
Continuerende Rang.
Marten Croese.
Jan Feima.
Adrianus Eldring.
Johannes Schaap.
Jan Klasen Gravius.
Haise Gylstra.
Koster van de Jacobyner of Groote en Galileër Kerken.
Titus van Koten.

[51] __________________ >> Bladwyser

Koster van de Olde-Hove en Wester Kerk.
Frans Exaltis.
Koster in de Galileër Kerk.
Allart Onderwater, Administrerende.
Organist van de Jacobyner of Groote Kerk.
Sybe de Vries.
Organist van de Galileër Kerk.
Petrus de Vries.
Organist van de Wester Kerk.
Samuël Tresling.
Voorsanger van de Jacobyner of Groote, Galileër en Wester Kerken.
Pieter Boltjes.
Sondags in de Galileër Kerk.
Gerrit Penterman.
Sondags in de Wester Kerk.
Johannes Eykhoudt.
Namen van de Leden der WALSCHE KERKENRAAD te Leeuwarden.
Predikant.
Do. Jacques Courtonne.
Ouderlingen.
Petrus Raasveld.
Abraham Meinsma.

[52] __________________ >> Bladwyser

Mr. Willem Coulon.
Louis le Maire.
Diaconen.
Dr. Aemilius Coulon.
Binke Binkes Acronius.
Jacobus Alexander de Chalmoth.
Sixtus Winkler.
Voorsanger.
Samuël Cahais.
Organist.
Martinus Olivier.
Koster.
N. Voogt, Administrerende.
Namen der Heeren Policy-meesteren, Scholarchen en Praeceptoren, van de TRIVIALE SCHOLEN binnen Leeuwarden.
Policy-meesteren.
Jacob Bourboom, Burgermeester
Mr. Jarig Tadema, Bouwmeester.
Rienk Visser, Bouwmeester.
Scholarchen.
Do. Paulus Rutgers.
Do. Henricus van Hiltrop.
Rector.
Henricus Joannes Arntzenius, J.U.D.
Conrector.
Julius Faber.

[53] __________________ >> Bladwyser

Derde Praeceptor.
Johannes Snoek.
Tweede Praeceptor.
Gerhardus de Buhr.
Eerste Praeceptor.
Franciscus Bavius.
Schryf-meester van de Latynse school.
Hero Eykhoudt.
Scholarchen van de ARME SCHOOL, zyn de Voogden van de Arme Kamer. Zie Bladz. 33.
Schoolmeester van de Arme school.
Gerryt Hania.
Directeuren van bet Leeuwarder WEDUWEN FONDS.
Mr. Gabinus Siderius.
Petrus Wierdsma.
Do. Winandus Winterswyk.
Jouke Andeles.
Secretaris en Boekhouder.
Johannes van den Bosch, in de Heerestraat.

[54] __________________ >> Bladwyser

BYVOEGZEL.
Behelzende de Verdeling van de Ed: Achtbare Magistraat der Stad Leeuwarden in Policyen, zo betreffende de Gilden, als ook andere Stads Huishoudelyke zaken.
De Magistraat verdeelt zig in vier Classen ofte Policyen, tot welker Eerste Verdeling behoren de navolgende Gilden, als Bakkers, Kleermakers, Kistemakers of Schrynwerkers, Korfmakers, Koekebakkers, en het Koopmans Gilde, en staan ook over de Examinatie van Procureurs, en over de Antoni Gasthuis Rekening.
Hiertoe pleeg oudtyds ook te behoren, der Lakenbereiders, Wagenmakers en Tinnegieters Gilden.
Deze Eerste Verdeling bestaat dit Jaar 1762 uit de Heeren
Mr. Willem Coulon, Burgermeester.
Franciscus Cuperus, Schepen.
Jan Otto Faber, Schepen.

[55] __________________ >> Bladwyser

Regenten van het BAKKERS GILDE, verandert den 11 November 1761.
Keurmeesters.
Hylke Wynsdorp.
Geert Andries van der Meer.
Doede Feitema.
Ouderman.
Claas Fockens.
Bysitters.
Jelmer Holverdsma.
Frans Olivier.
Vierlingen.
Sybelius Aebinga.
Gajus Hajonides.
Sybren Hessels Djurrema.
Hobbe Holverda.
Des Gildes Bode, Anne Zanstra.
Regenten van het KLEERMAKERS GILDE, verandert op St. Jan 1761.
Ouderman.
Ulrich Swens.
Oud Ouderman, en eerste Keurmeester.
Johan Georg Ombach.
Rentemeester en Arme Voogt.
Jan Sluiter.

[56] __________________ >> Bladwyser

Keurmeesters.
Roelof Roukema.
Remmert Munnix.
Leendert Ewerwyn.
Des Gildes Bode, Marten Rosema.
Regenten van het gecombineerde TIMMERLIEDEN en KISTEMAKERS of SCHRYNWERKERS GILDE, verandert den 15 January 1762.
Ouderman.
Sybout Sjoerds.
Oud Ouderman.
Geert Buising.
Eerste Keurmeester.
Pieter van der Meulen.
Bernardus Haverding.
Keurmeesters van der Kistemakers zyde.
Harmen Kemp.
Martinus Koen.
Des Gildes Bode, Evert - - -.
Regenten van het KORFMAKERS GILDE, verandert den 27 December 1761.
Ouderman.
Gerrit Daalmans.

[57] __________________ >> Bladwyser

Bysitters.
Uilke Gerbens.
Simon Bloem.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
Regenten van het KOEKEBAKKERS GILDE, verandert den 8 December 1761.
Ouderman.
Doeke Taekes Smeding.
Keurmeesters.
Lucas Couperus.
Fedde Acronius.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
Regenten van het KOOPMANS GILDE, verandert den 1 Woensdag in April 1761.
Ouderman.
Johannes Molenaar.
Oud Ouderman.
Claas Meins.
Bysitters.
Claas Kroon.
Harmanus van Fickens.
Des Gildes Bode, Johannes Joukes.
Tot de TWEEDE VERDELING behoren deze Gilden, als der Chirurgyns, Gold-smeden, Grof-smeden cum soc.

[58] __________________ >> Bladwyser

Brouwers, Vleeshouwers, Nappen-, Wiel-, Stoeldrayers, Penmakers, en Glasemakers: zyn mede Super-Intendenten der Bevelhebberen, en over 't Burgerschap, als mede over de Stads Rekening,en die der Huisfloreen, en zyn Policy-meesteren van het Weeshuis en der Brandmeesters.
Deze Tweede Verdeling bestaat dit Jaar 1762 uit de Heeren
Mr. Johannes Wesselius, Burgermr.
Juw de Haan, Schepen.
Abrahamus Couperus, Schepen.
Regenten van bet CHIRURGYNS GILDE, verandert den 22 September 1761.
Ouderman.
Johannes de Vries.
Bysitters.
Geert Pettinga
Harmen Bruinsma.
Gildes Bode, Jacob Aarsen.
Regenten van het SILVERSMEDEN GILDE, verandert op St. Andries 1761.
Oudste van den Gilde die over de Proef staan.
Thomas Wielandt, old Schepen.
Bernhardus Jelgerhuis, Vroedschap.

[59] __________________ >> Bladwyser

Ouderman.
Beernt Storm.
Keurmeester.
Eyze Andeles.
Gilde Knegt, Jan Alberts.
Regenten van het GROF-SMEDEN gecombineerde Gilde, bestaande uit Grof-smeden, Slotmakers, Spoormakers, Mesmakers, Roermakers, Laadmakers en Kammakers, verandert den 8 January 1762.
Ouderman.
Michiel Hoen.
Bysitters.
Pieter Bottes Reitsma.
Willem Neyeveen.
Keurmeesters.
Dirk Groen.
Harmanus Tielenburg.
Des Gildes Bode.
Jacobus van der Graft, Administrerende.
Regenten van het BROUWERS GILDE, verandert den 2 February 1762.
Ouderman.
Jarig Piers Ferwerda.

[60] __________________ >> Bladwyser

Oud Ouderman.
Arjen Gylstra.
Bysitters.
Jan Luitjes Faber.
Michiel Haagmeyer.
Des Gildes Bode, Dirk Andries Nauta.
Regenten van bet VLEESHOUWERS GILDE, verandert de eerste Maandag in de eerste Merkt 1761.
Ouderman.
Jan Bokjes.
Bysitters.
Eibert Cornelis Jouwsma.
Taeke Bouwma.
Fiscâdl.
Bernardus Cornelis Jouwsma.
Keurmeesters.
Wytse Johannes.
Johannes Salida.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
Regenten van het NAPPEN-, WIEL-, STOEL-DRAYERS en PENMAKERS GILDE, verandert den 18 January 1762.
Ouderman.
Euwe Gerbens.
Oud Ouderman.
Willem Gerbens.

[61] __________________ >> Bladwyser

Keurmeesters.
Jan Denninga.
Arjen van der Geest.
Des Gildes Bode, Bart Metz.
Regenten van bet GLASEMAKERS GILDE, verandert op St. Lucas 1761.
Ouderman.
Hendrik Hunia.
Oud Ouderman.
Douwe Klomp.
Keurmeesters.
Petrus Swens.
Sjouke Pluim.
Des Gildes Bode, Tobias Emmenes.
Tot de DERDE VERDELING behoren deze Gilden, als der Timmerlieden, Metzelaars, Steenhouwers, en der Groot Schippers; hebben ook 't bestier over de Straten en Wallen, sampt Rooyingen, de Voorkoop, en staan over de Rekening van de Stads Geestelyke Goederen, en over het Burger Weeshuis Rekeninge.
Deze Derde Verdeling bestaat dit Jaar 1762 uit de Heeren
Mr. Nicolaus Arnoldi, Burgermeester.

[62] __________________ >> Bladwyser

Tjetse van der Veen, Schepen.
Taco Bruining, Schepen.
Regenten van het TIMMERLIEDEN-GILDE, gecombineert zynde met die der Kistemakers, of Schrynwerkers: zyn voren gemeld. Zie Bladz. 56.
Regenten van het METZELAARS en STEENHOUWERS GILDE, verandert den 8 November 1761.
Ouderman.
Ybele Fockes.
Oud Ouderman.
Hendrik Sylstra.
Keurmeesters.
H. Stakenburg.
Dirk Embderveld.
Bysitter.
Hoite Feddema.
Des Gildes Bode, Johannes Bernardus.
Regenten van het GROOT-SCHIPPERS GILDE, verandert den 27 December 1761.
Ouderman.
Sipke Louws.
Oud Ouderman.
Eelke Jacobus.

[63] __________________ >> Bladwyser

Bysitters.
Inne Jarigs.
Hemme Martinus.
Sieds Pieters.
Gosse Siedses.
Des Gildes Bode, Roelof Sydses.
Tot de VIERDE VERDELING behoren deze Gilden, als Schoenmakers en Kuipers; en behoort verders tot haar Departement de ordonnantie van Maten, Ellen en Gewigten, de Latynse en Duitse Scholen, 't aanstellen van Wyn- en Biertappers, de Rekening der Florenen, der Boelgoeden, en der Bank van Lening.
Hiertoe pleeg voortyds ook te behoren de Gilden der Linnenwevers, Pelsers, Bontwerkers, Borduurwerkers, Passament en Spigiliewerkers.
En bestaat deze Vierde Verdeling dit Jaar 1762 uit de Heeren
Jacob Bourboom, Burgermeester.
Mr. Jarig Tadema, Bouwmeester.
Rienk Visser, Bouwmeester.
[Regenten van het SCHOENMAKERS GILDE ...]
Ouderman.
Frans Vos.

[64] __________________ >> Bladwyser

Oud Ouderman.
Jacobus Steindam.
Bysitters.
Hendrik Heekma.
Ypke Starringa.
Keurmeesters.
Yde Renalda.
Johannes Kelderman.
Des Gildes Bode, Horatius Ferf.
Regenten van het KUIPERS GILDE verandert op den 28 November 1761.
Ouderman.
Abraham Johannes Hammema.
Oud Ouderman.
Willem Wink.
Bysitters.
Jelle Johannes.
Gerrit Lansenberg.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
BLADWYSER.
A.
Advocaat en Fiscâl Generaal 11
----- van 't Krygsgerigte 19
Advocaten 36, 37, 38, 39
Adsessoren van 't Krygsgerigte 19
Amanualis van Ritske Boelema Gasthuis 32
Apotheker (Stads) 48
Arme Kamer (Voogden van de) 33
B.
Bevelhebberen 25, 26
----- met de Schryvers en Sergianten 26, 27, 28
Bedienaar der Armen 30
Binnenvoogt van 't Burger Weeshuis 29
----- Moeder van 't Burger Weeshuis 29
----- Vader van 't Stads Weeshuis 30
----- Moeder van 't Stads Weeshuis 30
Bode van 't Mindergetal 10
----- de Rekenkamer 16
----- de Arme Kamer 33
Boden der Ed: Mog: Heeren Staten 12, 13
----- ('s Hofs) 15
----- (Stads) 24
Bouwmeesters 20
----- (Oud) 24
Brandmeesters 35, 36
Buitenvoogden 34, 35
Burgermeesteren 20
------ (Oud) 24
Burger Tambour 26
C.
Chirurgyns 41
----- ( Stads) 47, 48
Clercq ter Finantie 16
Clerquen ter Secretary der Ed: Mog: Heeren Staten 10 Clerquen ter Secretary der Ed: Mog: Heeren Gedeputeerde Staten 11
----- van de Stad 23
Collonel 25
Collecteurs der Wagtgelden 26
Collecteurs (Stads) 42, 43, 44
----- van den Reële Hondertsten Penning 44, 45
----- ('s Lands Generale) 46, 47
Commandeur der Turfdragers en Meters 48
Curatoren van 's Lands Universiteit 17, 18
D.
Deurwaarders ('s Lands) 12
----- der Domeinen 12
----- ('s Hofs) 15
Directeuren van het Weduwen Fonds 53
Diaconie Oude Manne en Vrouwen Huis, Regenten en Regentessen 32, 33
E.
Executeur 23
F.
Faandriks 25, 26, 27, 28
Fiscâl van't Jagtgerigte 19
----- Zie Procureur Fiscâl.
G.
Gasthuis op de Gragtswal 32
Geregts-boden, Zie Boden.
Gericht Scholtus 19
-----s Weibel 19
Gilde-boden, Zie onder Oudermans en Overlieden van yder Gilde
Griffier 14
----- Substituit 14
Grossanten 16
H.
Hoplieden 25, 26, 27, 28
K.
Kamerbewaarders 10, 12
Kapitein Gewaldige 19
Kerkenraad binnen Leeuwarden 49, 50
----- (Walsche) ----- 51, 52
Koopmans Bode op Amsterdam 47
Kosters 50, 51, 52
L.
Linnen-moeder van 't Stads Weeshuis 30
Luitenant Houtvester 18
----- Gewaldige 19
M.
Magistraat, Zie Burgemeesteren, Schepenen en Bouwmeesteren
Majoor van de Stad 23
Makelaar 47
Medicyne Doctoren 39, 40
Medicus (Stads) 47
Meester Knapen 18
Merkmeester 48
N.
Naay-vrouw in 't Weeshuis 30
Notarien te gelyk Procureurs 40
O.
Ontvangers (Provinciale) 17
Ontvanger der Sportulen 15
----- Boelgoeden 23
Onder-wagtmeester 26
Operateur enz. (Stads) 47
Organisten 51, 52
Oudermans en Overlieden der Gilden, als der
- Bakkers 55
- Brouwers 59, 60
- Chirurgyns 52
- Glasemakers 61
- Golt of Zilversmeden 58, 59
- Grofsmeden cum soc. 59
- Kistemakers cum soc. 56
- Kleermakers 55, 56
- Koekebakkers 57
- Korfmakers 56, 57
- Kuipers 64
- Metzelaars cum soc. 62
- Nappendrajers cum soc. 60, 61
- Schippers (Groot) 62, 63
- Schoenmakers 63, 64
- Steenhouwers cum soc. 62
- Timmerlieden cum soc. 56
- Vleeshouwers 60
P.
Pensionaris van de Ed: Mog: Heeren Rekenm. 16
Pensionarissen (van de Stad) 20
Policymeesteren van 't Stads Weeshuis 29
----- de Arme Kamer 33
----- Brandmeesteren 35
----- Triviale Scholen 52
----- Gilden 54, 58, 61, 62, 63
Praeceptoren 52, 53
Procureur Generaal 14
----- (Substituit) 14
----- Fiscâl 23
-----s (voor de Stad geadmitteerd) 47
Proclamant der Boelgoeden 47
R.
Raden (de Ed: Mog: Heeren 's Hofs) 13, 14
Regenten en Regentessen van 't Burger Weeshuis 28, 29
----- Stads Weesh. 29, 30
----- Antoni Gasthuis 31
----- Ritske Boelema Gasthuis 31, 32
----- Walkje Gabbema Gasthuis 32
----- Wed: Boshuisen Gasthuis 32
Rekenmeesters (de Ed: Mog: Heeren) 16
Rentemeester der Domeinen 17
-----s (van de Stad) 23
Rollarius 15 S.
Schepenen 20
----- (Oud) 24
Scholarchen der Trivale Scholen 52
----- Arme School 53
Schoolmeester der Arme School 53
Schryfmeester der Latynsche School 53
Schryver der Boelgoeden 47
Schryvers der Espels 26, 27, 28
Secretaris der Ed: Mog: Heeren Staten 10
----- Gedeputeerde Staten 11
----- Rekenmeesters 16
Curatoren van 's Lands Universiteit 18
----- van 't Jagt-gerigte 19
----- Krygs-gerigte 19
----- de Stad 20
----- Super-Intendenten en Bevelhebberen 26
Staten (de Ed: Mog: Heeren) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
----- (in 't Mindergetal) 10
----- (Gedeputeerde) 11
Super-Intendenten 25
T.
Tambour, Zie Burger Tambour.
V.
Visch-afslager 48
Voorsangers 51, 52
Vroedschappen 21, 22, 23
Vroedvrouwen 41
----- (Stads) 48
W.
Wagen-meester 48
Wagt-meester, Zie Onder-wagtmeester.
Wees-Diaconen 50
Y.
Ytigers 48

>> begin