>> HOMEpage

Boeken ten huize van commies-generaal Lucas van Hulten - Harlingen 1699

Bron: Archief Nedergerecht Harlingen, Tresoar Leeuwarden, toegang 13.16, inv.nr. 219, fol. 128v-134r
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2012; Jeanine Otten, archivaris van Harlingen, bewerkt een uitgave van de inventaris van de gehele boedel van Hulten voor de site "vergeten Harlingers"
Lucas van Hulten: * Groningen 13 februari 1637 † Groningen 28 juni 1699; x Groningen 27 december 1662 Henrica Welman; rentmeester der predikantsgoederen in Groningen, commies-generaal admiraliteit Harlingen (aangesteld door de Staten Generaal op 8 december 1679)
[121r] Inventaris ende beschrijvinge van goederen, gedaen ten overstaen van de heer Burgemr. Aart Jacobs Jacobides als Commissaris geadsocieert met de secretaris Dr. Arnold van Idsinga, ten sterfhuise van w. de heere Commys Generael Lucas van Hulten, nagelaten hebbende drie meerderjarige Dochteren, met namen Maria, Lemina ende Alegonda van Hulten, ende een minderjarige soone met namen Lucas van Hulten, over welke laeste op desselfs versoek tot Curator is geauthoriseert de heere Henric van Hulten, Capitain over een Compagnie infanterie residerende tot Groeningen; en is dan vervolgens op aengevinge van de vers. kinderen geprocedeert soo volgt.
[128v]
Boecken in folio

Drie atlassen van Blauw [drie delen van de 9-delige nederlandse grote atlas van Blaeu?
I: Landen onder de Noordpool en Noorderdelen van Europa (1664)
II: Duytslandt (1664)
III: De Nederlanden (1664)
IV: Engelandt (titel 1646, voorrede 1647)
V: Schotlandt en Yrlandt (1654)
VI: Vranckryck (1642)
VII: Italien en Griecken (s.a.)
VIII: Spaenjen, Africa en America (1665)
IX: Asia (1664)
In perkamenten goudgestempelde banden kostte een ongekleurde set 350 gulden, een gekleurde 450!]
Nederlandsche historien van Meteren
Notitia Germanii inferioris Altingii
Nederlandsche historien van Aitsma [Lieuwe van Aitzema]
A. Cellarii architectura militaria
Coehoorns fortificatie
[129r]
Nederlandsche oversettinge van Titus Livius
Historie van Reide [Everhard van Reyd]
Nederlands placcaetboek
Chronijk van Gothefrid
Fortificatien door [Hendrik] Hondius
Deductie van de old-ampten door Altingh
Verantwoordingh van Groningen tegen 't vertoogh der Ommelanden
Land-bouw door verscheiden aucteuren
Architectura milit. door Freitach [Adam Freitag]
Contemplationes Sionis door Hallius [Joseph Hall]
Historie van Friesland door Schotanus
Neerlands placcaetboek
Handvest des Chronijks van Holland door van der Hoeve [Matthijs van der Houve, Hantvest of chartre chronyck]
Gesantschap na China door [Olfert] Dapper [... Keizerrijk Sina]
idem door Nieuhoff [Jan Nieuhof]
Hooft Nederlandsche historien

in quarto [en kleiner]

[Johan] Beverwijks werken
[129v]
Ursini Cathechismus
Chronijk van Vrankrijk
L'histoir des Espagne
L'histoir des Barbarins [Pierre Dan, Histoire de Barbarie]
Le proces criminel per [Claude] le Brun
Sancons Geographie [Nicolas Sanson, Introduction a la ...]
Emblemata van de Bruin [Johan de Brune, de oude]
Lijste der Convoien [en licenten] - bis
idem
Placcaetboek
Sentent. Terentianus [Medulla Terentiana ... cententiae; Publius Terentius Afer]
Vojage na Oost ende West Indien [Joris van Spilbergen, Oost- en West-Indische voyagie]
[Andreas] Gail Keiserlijke practicq [keyserlijke practijke]
Bastings Cathechismus [jeremias Bastinck/Bastingius]
Reinbrink de regimine seculari [Theodor von Reinkingk, Tractatus ...]
H. de Groots inleidinge [Holl. rechtsgel.]
Van der Waijen tegen de Betoverde werelt
Muntingh Oeffening der planten
[Franc.] Ridder. Sevenderley gesigte in 't leven Christi [gesichte in de historie van 't lijden ...]
[130r]
[Didacus] Savedra [Faxardo] Politica [Idea principis christiano-politici]
R. Curtzius door Snel [Quintus Curtius Rufus, Hoogeroemde historie van 't leven ende de daden Alexandri de Groote ... overgeset door Aelbr. Snel]
Astrea door H[onoré] de Urfé
Vertoogh van den handel der Fransen binnen Uitreght
Histoires des juifs
de Praats des forts [Mth. Praetorius, Mars gothicus?]
Uilenbrieks gesangen [Hendrik Uilenbroek, Christelyke ...]
Der chimisten stockhuis [chymisten stook-huis ... medicamenten]
Practicq van Blanckard [Steven Blankaart, Het gasthuis der zieken ... in practyk]
Les [six] voyages [en Turquie] de [Jean Baptiste] Tavernier
Vervolginge der Christenen door Gabbema [onbekend werk van Simon Abbes Gabbema?]
Historie de Guillaume Reg. de Amglet. [Histoire des révolutions d'Angleterre]
Kruigers gesangen [Johann Krüger, Gesänge]
Universele historien
Davids psalmen - bis
idem door [Willem van] Haagt
Scinee militair [Recueil de plusieurs machines militaires?]
[130v]
Ondersoek van sich selven
Nouveaux tresoir
Lessen uit het boek der natuir
Ubbe Emmius grondigh berigt
L'histoires d'Empereurs
Bruno psalmen
Mathem. Metii
[Paul] Scaron [Oeuvres of Roman comique?]
Hoofts Hendrick de Groot
Goularts historien
Let[t]res de Balsac
Engelsen Coninks vereeding [= eedafneming]
Beschrijvinge van Frankrijk
Reflexions politiques
L'histoires de l'estat de Hongaire [Histoire d'état du royaume de la Hongarie]
Canones Concilii Tridentini
Volmaakten secretaris
Practicq de la guerre
[131r]
[Jean-Nicolas de Parival,] Histoires facetieuses et morales [Leiden, chez Salomon Vaguenaer, 1669, in-12]
Elstat des Allemagne
Herstelde Leeuw
Batavise Arcadia
Recherches politiques
Cort begrijp der Digesten
La Repuplicq de la Venise
Les delices de la Hollande
Thresoir der gewigten [Tresoir van de maten van gewichten]
Sande Nederlandsche historien
Verhandelinge der godvrugtigheit
Memores de Estat
Pratique de la pieté
Le secretare incognu
Etica Valerii
Le conseil. des estat
Secretarius a la mode
[Reynier] Halma Lotswijff [Loths wyfs opgerechte zout-pylaer ... watersnooden]
Spaanse dromen [vert. Haring van Harinxma]
[131v]
Remarques [sur la retraction] de [Pierre] Jar[r]ige [rejesuitisé]
Architecture militair
Testamentum Novum Beza
Corpus juris
Institutiones Justiniani
Leviathan [... of kerckelycke ende wereltlycke regeeringe] door [Thomas] Hobbes
Gulden spiegel door Mayvogel [Jacob Coenraads]
Pogits historien [ofte opweckinge tot Christelijke deugden; Jean Puget de la Serre]
[Thomas Browne,] Algeme[e]ne dwaling[en] des vo[l]ks
Verhandelinge van duivelen en toveraers
Verhandelinge der godsaligheit
Troostboeksken
Dagelijks gebede Boebsken [= boeksken]
Kempis navolginge Christi
Schatkamer der gebeden
Toetsteen der waerheit
Geestelijke gesangen van Sluiter
[Richard] Baxter uitcoping des tijts [Bestieringen aengaende het uytkoopen des tydts ... hoe ... yeder dagh ... wel ... besteeden]
[132r]
Huberi positiones juris
Gebeden van de gravinne van Morton
Psalmboek van Cl. Marot
Nieuw testament
Jonstoni Enchiridium medicum
't Leven der Koningin Christina
Le politiques de temps
Swartepaarts ongegrondigheit der Socinianen [Jacobus Oldenborg, Nietigheyd en ongegrondheyd der sociniaansche so genaamde gods-dienst ... tegen Adr. Swartepaard, Franeker 1681]
Histoires van Lijsander
Avondmaal des Heeren
Officina Algebrae
Bitter lijden Christi [Henricus Engelgrave S.J.]
Engelands memoriael
Oeffeninge der godzaligheit
Logica Vossii
Sendbrieven
Aftekeningh van gefortificeerde steden
[132v]
Wetsteen der vernuften
Baudartii spreucken
Vojage van [William] Dampier [Nouveau voyage autour du monde ... traduit de l'anglois]
[Daniel Havart,] Op[-] en ondergang van Cormandel [alsmede de handel der Hollanders op Cormandel]
Verstanndige hovenier
Onderwijs der globen
Manier van procedueren door Merula
Boom der kennis
Budaei huispostille
Lijste der convoien
Damhouder cathechismus
Zutphens regtsgeleertheit [Bernhard van Zutphen]
Nieu Testament
Fortificatien door d'Orvile [Antoine Deville?]
't Leven en bedrijf van Barnevelt [J. v. Olden-Barneveldts biechte, ofte ... leven ende bedrijf]
Schulteti Hemelsche cirkel
[133r]
Udemans practicq
Historie van Guiccardijn [Ludovico Guicciardini]
Hollandse practicq en rechten
[Den] Arbeid van Mars [of de nieuwe vesting-bouw; Allain Manesson Mallet]
Bodini de Republica
Biblia
Instruction [... des princes] de Boivijn [François de Boivin]
Serres historie van Frankrijk
Duae centur[i]ae Bronckhorstii
Christelijke zevaart
Oefvr[es] de Tacite
Heidelbergsen catechismus
Historie van [coninc Lodowyc van Vrancryc de XI.; Philippe de] Comines
Huberts Regtkunde
Baxters Godlik leven
Beckers Fortificatien [Pieter Bekker]
Psalmen van Camphuisen
Roomse Bijenkorf
[133v]
Sermonen van Broer Cornelis
Stada Nederlandse historien [Famiano Strada, Nederlandtsche oorloghe?]
[Johan] De Brune [de oude] Bancquetwer[c]k [= gedichten]
Verded[ig]ing der Hollandse Regeringh
Roomse Uilenspiegel
Historie van Geneve
Quintus Curtius
Consideratien van Staat
Ridderi tijdkorter
't Licht der apothekers
Maximen van Hollandt
Martini Cathechismus
Sweedse soldaet
Theologus paradoxus
Molders fortificat[i]en [Gerard Melder, Korte en klare instructie van regulare en irregulare fortificatie, Amsterdam 1664]
Historie der Turkken
't Leven van paus Sixtus de 5e
Sweers gesangen [Kornelis Sweerts, Mengelzangen]

Aldus gedaen ende geinventariseert
[134r]
In kennisse van ons Commissaris en Secretaris. Actum ten sterffhuise voors. den 8en Julij 1699
abs. sec.
I[ede Jacobs] Reijnalda
1699

>> begin