>> HOMEpage


Boedelinventaris en boekenveiling 1623
van
Jan Lamrinck, drukker
† Franeker 1622


Bron: Tresoar toegang 13-13 (nedergerecht Franeker) inv.nr. 191, fol. 312-343 resp. 346-369
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2016, in memoriam Hillie Zijlstra, Sytse ten Hoeve, Kees Thomassen
Eerste versie: identificering schuldenaars en schuldeisers alsmede auteurs en titels boeken in bewerking

Jan Jans Lamrinck, boekbinder te Groningen, trouwde op 5 mei 1604 te Leeuwarden voor het gerecht met Catharina Willems Bordijns uit Tiel; het huwelijk werd 27 augustus bevestigd door de hervormde gemeente. Als weduwnaar wonende te Bolsward trad Lamrinck op 28 juli 1616 aldaar in het huwelijk met de weduwe Maria Pyters Dowma uit Franeker om kort daarna naar de Friese universiteitsstad te verhuizen en er academiedrukker te worden als opvolger van de oktober 1616 overleden Rombertus Doyema. - De oudste zoon uit het tweede huwelijk kreeg de naam Rompcke: was er een familieband tussen Maria Pieters D. en drukker Rombertus D.? - Het gezin woonde in het pand ten Westen van de Burse. De drukkerij was gevestigd aan de Vijverstraat. Lamrincks tweede vrouw stierf vermoedelijk bij de geboorte van Maijke begin 1622, hijzelf overleed tussen 9 november en 7 december van dat jaar. Aannemende dat Lamrinck bij zijn eerste huwelijk 25 jaar oud was, zal hij rond 1580 geboren zijn en slechts ca. 42 jaar oud geworden zijn. Zijn het overlijden van zijn tweede vrouw en de blijkens de boedelinventaris grote schulden hem te veel geworden? Alleen in 1618 en 1622 hebben Gedeputeerde Staten betalingsordonnanties ten bate van Lamrinck gedaan. Pieter Feddes van Harlingen (ca. 1586 - voorjaar 1623) die veel illustraties van door Lamrinck gedrukte werken zoals Hamconius' Frisia en Winsemius'Chronique verzorgde, was financiëel ook niet succesvol en is evenmin oud geworden, ca. 37 jaar!

312 recto
Inventaris den XXIen Januarij anno
sestienhondert drieentwintich
gemaeckt bij Dirck Obbez.
burgemr. binnen Franeker als daertoe
bij den gerechte geord.de commiss.
ende mij Kempo Jacobi Duinterp notaris
publicus ende clercq van de secretarye
alhier, van alle alsulcke goederen,
actien ende gerechticheden tsampt in ende
uytschulden als ten sterffhuyse van
wijlen Jan Lamrinck in levene
drucker der heeren Gedeputeerde Staten
van Frieslandt, ende desselven over-
ledene huysfrouwe Marya Peters dr.
in levene echteluyden, zijn bevonden,
ende dat ex officio ten profijte van
den gheenen die bevonden zullen
worden daertoe geraeckt ende gerech-
ticht te wesen, ter presentie van
Daniel Joannis ende Douwe Jansz.
Wringer als curatores totte
ontscheidinghe toe over Willemke
oldt in haer 18e, Jan in sijn 16e,
Adriaentie in haer 14e ende Abraham
in sijn 12e jaer, des vs. Lamrincks
vier voorkinderen bij Cathalijntge
Willems dr. in echte getogen,
gesterckt met Dirck Egberts
312 verso
wonende tot Doccum als behoude
oom
ende van Hans Douwez.
Stapert olde burgemr. tsampt
van Wybe Joannesz. als curatores
totte ontscheidinghe toe over
Rompcke oldt 4 jaren, Peter
in het 3e jaer ende Mayke nu
omtrent drie verndels jaer oldt
zijnde, des vs. Jan Lamrincks
naekinderen bij wijlen Marya
Peters dr. in echte getoghen,
gesterckt met Dirck Egbertsz.
wonende toe Doccum als behuwde
oom over des vs. Jan Lamrincks
voor- ende naekinderen vs.
Ende zijn d'zelve goederen te
weten d'huysraeden bij Ursula
Peters dr. als bestemoeder
van s'moeders sijde over de drie
jonxte kinderen bij Marij vs.
naegelaten onder behoorl. boel-
eedt in voegen naevolgende aen-
gegeven.
313 recto
Eerstelick een halve huys met een schuyre
ende ledighe plaetze daertoe behorende, waeraff
Dirck Egberts der kindere[n] oom toe Doccum
d'andere helfte competeert, staende binnen
Bolswert op de Kleine Dijlacker, hebbende
Peter Schroor ten Suyden, ende Tyeetzke [patroniem ontbreekt]
ten Noorden, met lasten, profijten ende gerechticheden
daertoe behorende.
Noch een huys ende loodse binnen Franeker
op de Fijverstrate
staende, hebbende Peter
Tzallinghs ten Suyden ende Oedts Campen ten
Noorden, althans bij Tijs Hendrixz. bewoont,
met lasten, profijten ende gerechticheden als voren.
Huysraeden
Vijff nyeuwe bedden met hun peulen
Twaleff oorkussens
Vijff stoelkussens, noch 2 stoelkussens
Vier gefoerde deeckens
Drie ongefoerde deeckens
Vier Spaense deeckens, daeronder twee nyeuwe
ende twee olde peullaeckens, noch een peullaecken
313 verso
Twee groene gardijnen met een groen rabat
ende een groen schoorsteenskleedt
Een paer geele ende rode gardijnen
Twee geele ende rode rabatten
Een groen laeckens taeffelspreed
Een wytlingh [= onderlaken] van een old bedteeck
Acht slaeplaeckens beneden ende ende boven op de
opcamer tien slaeplakens
Drie peullaeckens, noch twee olde peullaeckens
Vijftien kussenslopen, daertoe noch in de kas 4 slopen
Twee doppies handtdoecken
Drie doppies taeffellaeckens, noch een taeffellaken
Vier servetten, noch negen servetten
Zeven manshembden, Een ongemaeckt hembdt bij de oldste dochter genoten
Vier vrouwenhembden
Een ongemaeckte manshembdt
Dartien tinnen platelen, met een tinnen kum
Een dosijn tinnen telionen
Twee tinnen wijncannen
Drie tinnen waterpotten
314 recto
Een tinnen butterdoos
Een tinnen kan
Een tinnen mosterpoth
Vijff messchen kandlers
Twee fuyrbeckens
Twee blaeckers
Een belleblaecker
Twee messchen kransen
Een messchen comfoir
Een paer messchen handtblakers
Een paer messchen snuyters
Twee koperen potten
Een koperen pan
Een grote nyeuwe ketel
Een gootlingh
Twee ijseren potten
Twee ijseren ketelringhen
Een rooster
Een hanghijser
Twee tanghen
314 verso
Een potzeel
Twee ijseren treeften
Twee ijseren potledden
Een ijser voor de heerd
Twee schoorsteenspijpen
Een ijseren lat
Twee ijseren kandelaers
Een daechs hanghijser
Een daechs potzeel
Een grote kleerkas
Een comptoir
Een bavet
Een kleine kas
Een setbanck
Een nyeuwe slaepbanck
Een glaeskas
Vijff grote schilderijen, noch vijff kleine schilderijen
Drie Spaense stoelen
Vier grote stoelen
Twee schamels
315 recto
Een taeffel
Een setbancq
Een wiegh metten bancq
Drie hoepliede mansstoelen
Drie hoepliede vrouwenstoelen
Noch twee kleine vrouwenstoelen
Een keerslaed
Een kanbord met zeven steen kannen
Een waterpots bord
Twee tinne bordden met 4 ijseren daertoe behorende
Een vergulten spiegel
Een kleerkorff
Een handtkorff
Twee broodtkorven
Een waschtobbe met een wasschamel
Een broeyvat
Een wateremmer
Een vischemmer
Een turffvat
Een spinwiel
Twee daachs kleerkorven
Een tralyde naykorff
315 verso
Een servetskorff
Een kleerbesen
Een houtschrobber
Twee Lijoorse [= teljoor?] schalen
Vier glasen vlessen
Een scherffbord
Twee mangelbordden
Twee mangelstocken
Twee mantelstocken
Vijff vatten
Een eyerkorff
Een soutlaadt
Twee vleysvatten
Een klein kistie
Een daechs taeffel
Twee grote steenen kannen
Omtrent 28 kleerstocken
Drie reyskisten
Drie comfors
Een ijseren forckien
316 recto
Een rood holten plateel
Drie losse borden in de spijskamer
Een lepel borden
Een lanteerne
Een koeyerkorffke
Een paer schalyen met enighe gewichten
Een servetpars, twee hartshooffden, een kerckstoel
Twee oostyndiaense schalen, vier glasen
Een nyeuwe caarte van de zeventien provincien
Twaleff schrijffboecken
Een pack materyeboecken
Twee Testamenten
Een pack van Lovys Porquijn [De uterste wille]
Derdehalff riem off omtrent Lummarts [= Lombardisch] papier
316 verso
Mans kleren
Twee pack swart laeckens kleeren
Een swart wambois
Een rood hembdrock
Twee paer sayetten hosen
Drie mantels, te weten twee nyeuwe ende een old
Drie paer schoen
Twee hoeden
Vrouwenkleren
Twee keursen
Een kort manteltie
Een borstlijff
Een paer fluwelen mouwen
Een laeckens kraegh
Een sware schorteldoeck
Acht vrouwenmutzen, twee vrouwenlijffkes
Zeven halsdoecken
Twee nacht halsdoecken
Vier vrouwenhembden
317 recto
Int comptoir bevonden
Een blau fluwelen tassch daeraen hangende
een silveren kettingh, met een silveren kayke,
ende een silveren sufflet, daertoe een silveren knoop
Een silveren haeck daeraen twee silveren kettinghen
aen de welcke kettinghen hangen een blau fluwelen speldkussen, ende een scheed met een silveren
oordijser, daeroppe steeckende een mes met een
silveren hecht
Een silveren fingerhoed
Veertien silveren knoopen dien d'sonen seggen hun toe te
behoren
Een silveren schorthaeck dien dochter secht haer
te competeren
Een silveren haeck ende oeys dien dochter secht te
competeren
Een golden trouringh in malcanderen sluiten[de]
Een golden ringh daerinne een crampringh
Een golden ringh daerinne staende een klein rabijntie[!]
Een golden ringh daerinne staende een kleine Arnhemse diamant
Een suffringh van 4 ringhen
Een groen fluwelen buydel daerinne zijnde
Een golden suffke met/van 2[?] ringhen
Een signet van messchen
Een messchen lettersloth
Vijff olde silveren stuckies gelt
Een swart fluwelen beff
317 verso
Twee lumbartcedels
318 recto
Silverwerck
Een silveren kruws [= kroes, beker]
Een silveren brandtwijns kruwske
Zeven silveren lepelen
Een mosterlepeltie
Een silveren meshecht
318 verso
't Geweer
Een Pedarm
Een klein houwerke
Een klein roerke
't Gene in de winckel is bevonden
Een groot yseren parsse
Acht holten parssen
Drie Tack parssen
Twee naybancken met 12 haken
Een klopsteen
Een klophamer
Vijff ploeghen met hun ijsers
Twee handtparssen
Twee snijmessen
Vijff rollen
Een dubbelde met een enckelde goldlijne
319 recto
Twee strijckijsers
Een grote coperen liniael
Een ijseren lineael
Drie cantysers
Een boor, een guds, een saegh
Een snijmes, een schrabmes
Drie hamers, twee rasppen
Een fijle
Een A.B. L[ette]ren
Een ijseren knypscheer
Een drill
Drie paer penbordden
Twee Loose boecken
Twee Ackerties
Een klein roosie
Een houten sweerd
Een messchen hoeckstempel
Een cleyn roltie
Een papierbord
Een ambeldt, met een deurslach
Ses cordeercoorden
Een paer messchen stempels van een bour
Twee bruyneerijser[s]
319 verso
Acht folij parsbordden
Acht quart parsbordden
Acht octaven parsborden
Een snijders scheer
Een enckertvat met wat enkert
Een boeckkas
Een toonbord
Een rest swannepylcken
Eenighe klampen
320 recto
Boecken zo gebondene als ongebondene
Vooreerst op de grote achter opcamer

Driehondert ende vijff ongebondene cronycken op slecht papier
Noch tzestich ongebondene cronycken op schrijffpapier
Drie ongebondene affgesette cronycken
Twee gebondene affgesette cronycken
Drieentwintich gebondene cronycken
Zeventien stux folianten Duitz
Vijffentzestich stux Duitze boecken in 4o
Hondert negenendartich Duitze boecken in 8o
Vijffendartch Duitze boecken in 12o
Vierendartich Duitze boecken in 16o
Vijff packen van Reytze Aitzes, ijder pack 25 boecken
Achtentachtich Evangelyen
Veertien liedtboecken, 't Vermaecht der Jeucht
320 verso
Twee en twintich catachismen
Zeventien sendtbrieven
Veertien ord.tien van Amelandt
Drie bosschen Friesche kleine cronyckies, yder bosch 50 boecken
Noch veertich cronyckies
Dartien boeckies ongebonden van de Quade wijven
Tien Haerlemse lietboeckies
Acht Boerse theologie
Vijff Hooffpoincten der Jesuwyten
Negen Uterse lietboeckies
Vier van d'Apologie van de Hollantsche christenen
Twintich Fonteynen
Vier Vertroostingen
Drie 't Licht der Medicinen
Drie 't Antwoord op Jacques Outerman
Ses Uylespiegels op noten
Twee Christoffels Wageners
Drie Onpartijdige rechters
Twaleff Gousche cathachismen
Twaleff David Souters
Zes Leyse boeckies
321 recto
Zeventien Catholycque catachismen
Dartien kleine Oosterzee boeckies
Drie Aenwijsinge Apostel Petrus
Drie Disputatie tegen de affgeworpene Heiligen
Zeven Japsenthen thuys
Acht Tsamenspreeckingen van vier personagien
Twee Berecht voor d'krancken
Acht Roussel van de Overicheit
Zeven Haerlemse Soetendall
Vier Van de Verantwoordinge van de Engelsche gemeente
Tien Nyeuwe A.B.C.boeck[en]
Drie Van 't Heerlick bewijs in 4o
Drie Van 't Soetien van den holt
Twee Poliander van de aenroepinge der heiligen
Vier Claeghe des propheet Jeromie
Vijff Christelicke waerschuwinge Micchiel Saeckes
Drie Van Burchgravinne van Vergij
Twee Chronyckies van Hollant
Vier Morgenweckers
Een packettie aen verscheiden Duit[s]e boeckies
321 verso
Vierentzestich stux folianten Latijnse gebonden
Veertich in 4o Latijnse boecken gebonden
Zessentzeeventich in 8o Latijnse boecken
Sestien stuckx grammaticen ende anderen in haecken
Zeeven dictionarien triglotton ende tetrigelotton
Negenentwintich Latijnse schoolboeckies gebonden in schaafft parcament zo grammatica als Colloquia Corderij ende diergelijcke
Acht packies Latijnse schoolgoed
Drieendartich stux Latijnse boecken van sobere waerdye
Dese naevolgende zijn ongebondene boecken in packen bepackt
Psalterium monasticum in fo.
Opus Palatinum in fo.
Gualterus in Marcum in fo.
Suinglij Opera tomus primus in fo.
Decisiones milaninsis[!]
Gualterus in Joannem
Pausanius[!]
322 recto
Antonii Quettae Consilia
Cuatij Opera [d.i. Cujas/Cuiacius]
Virgilius cum notis Servij
Eliae Hitteri Testamentum
Gottofredus in consuetudines parrisienses
Hospinianj varia
Alchuinj opera [Alcuinus]
Mornerus de Eucharistia
On[u]phrius Panvinus de Rep. Romana
Marlurati Testamentum [Marloratus]
Casparus Sanctus in Esaiam
Francisci Felts consilia juris
Biblia interliniaria
Canterus in orationes Aristidis
Perkinsij opera latinae tomus 1.
Xipholinj Epiti Dionis
Martir in Genesin
Baronij Annales 13 tomus in fo.
Heggij Commentaria super 4 libros Institutionum
Bonaventurae Summa theologica
Chrisostumus[!] in Matheum
De republica Ecclesiastica Antonij de Dominis
Lexicon juris Spigelij
322 verso
In verscheiden vormaten
Petrarchae opera
Bucanj Clesiastes[!]
Crassotij Corpus philosophiae
gelinieert papier 4 packen
Dictionarium trigelotton een pack daeraff
Wesembecius in Codicem
Annalis [= Annales] Barronij
Een packien van Dialectica Losij
Chrisostumus[!] in Novum Test.
Ravens Pargerij [= Herman Ravensperger] Hortus theologicus
Semaine Lubertas
Balphoreus in Organum Aristotelis
Maiolj Dies canicularis in folio
Joannes Harlinj Isagoge annalitica[!]
Tertentius[!] in packet
Prosodia in packien
Een packien musycqboucken
Dominicj Bannes questiones
Een packien Franeker figuren
323 recto
Een packien Hollantsche figuren
Een packien Compareren[?]
Varia piscatores
Ortulphus Fomannus in Institutiones
Arnisej Opera
Anatomia Arminianismj
Dictionarium harmonicum
Goavinus de praesulibus Angliae
Florilegium Gruterj
Biblia Vatablj
Cathachesis Sibrandj een pack
Colloquia Sibaldj heiden
Varia hebraica
Scholastica Quotj
Colloquia Corderij een pack
Guastavinus in decem lib. Arist.
Epistolae selectissomae[!]
323 verso
Emistole[?] Stormij
Opera Trelcatj
Herooloica Anglicana
Catachismus Lutirj
Collegium Fabrj een packien
Varia Aristotelica
Logica Patij
Testamentum Besae
Consciones[!] ex Veteribus historicis
Danej disputationes
Laurentij Anatomia
Biblia cum figuris
Ovidij varia
Statij opera
Origo tumultuum
Joannes Rivij opera
Terentij Var[r]onis opera
Varia pro & contra Forstium [Vorstius]
324 recto
Aretij varia, bis
Scholastica Gr[a]eca
Martinj varia
Tyricynium[!] een pacxken
Fredricj Bassecurt Tuba
Reimundj Lullij opera
Pontanj descriptio Amstelradamensis
Sadelis varia
Sermones Jacobj de Voragine
Een packien Ternaatsen[?]
Pierij .. Oratio
Satra dietetes[?]
Varia juridica
Rebuffi praxis
Eliani tactica
't Licht der zeevaart in 4o
Discours Jan van Munster in 4o
Zeven Segelboeck Sebastiaen Francq in fo.
324 verso
Neerlantse republycq in 4o
Micchiel Sadelaer in 16o
Guiccerdyn van Neerlanden in 4o
Leere der waerheit Idsardj Nicolaj in 4o
Protocol van Leuwarden in 4o
Lucanus Duitz in 4o
Een packie catholycke boecken
Palmaryn d'olyvo in 4o
Beschrijvinge van Moscovien in 4o
Partinoplus historia in 4o
Taeffelspill van Heerom in 4o
Spoockboeck in 8o
Tragedische historien in 8o
Costerj Epist. in fo.
Wirtsinge in fo.
Toneel der keyseren in fo.
Habermansche gebeedeboecken in 16o
Ludolff van Ceulen in 4o
Onpartijdige Rechters in 8o
Ordel Junij over Cornelis Wiegers in 4o
Voorbereydinge ter doodt per Martinum Molerum in 12o
325 recto
Bloemboeck van Crispijn de Pas
Olt Batavia in 8o
d'Groote Harp Carl van Mander in 12o
Gouse catachismus in 8o
Amidis de Gaulo in 4o
Hamkonj kaarten
Sermonen Kosterj in fo.
Onderlingen verdrachsaemheit in 4o
Langermans troostschrift in 8o
Schriftuirle. boecken in 8o
Guiccherdyn d'Oorloge van Italien in 4o
Beschrijvinghe van Leyden in 4o
Chronyck van Hongarijen in fo.
Bijbels caarten
Fabelen der dieren in fo.
Aritmetica Ludolphj van Colen in fo.
Historien Frederick de Vrij in 4o
Knie wercken in 8o
Werelt spiegel Tade Wybrants in 8o
Constboecken in 16o
325 verso
Morgen Weckers in 4o
Tegenstellinge der gereformeerde kercke ende catholycke kercke in 8o
't Licht der medicinen in 8o
Petrus noeyt Paus in 8o
Noch een pack Hamkonj kaarten
Verscheiden hoochduitse boecken
Ordonnan. van Frieslant in 8o
Costerj Ep. in fo.
Paerl der christel.e
vertroostingen in 16o
Luters Loffsangen
t'Samenspreeckinghe van vier personagien in 8o
Reysstock Strackij in 12o
Verscheiden comedien in 4o
Bericht der crancken in 8o
Verscheiden historien
't Leven ons Heeren in fo. in 2 packen
Crijsconst
Coijtius vant avontmael in 8o [= Pierre du Moulin, Grondelijcke onderwijsinghe vant Sacrament des H. Avontmaels mitsgaders de wederlegginge der leere der Roomscher kercke ... vert. Johannes Coitsius - Arnhem, Jan Janssen, 1609]
Castalionis Testament
326 recto
Herodianus in 8o
Kerckelijcke historien in 8o
Embder Catachismus
Geleerde mannen in 4o
Schriftuirlijcke boecken in 4o
Micchiel Sakes in 8o
Verscheidene boecken in 12, 16 ende 24
Eenvuldige vertoninge
Apocalipsis ofte openbaringe Joannis
Stichtelick vermaeck
Wapenhandelinghe
Verscheidne duitse boecken getekent met lra. A
Parea in Francois in fo.
Higinj fabulae in fo.
Varia opuscula Danej in 8o
Eliae Hutterj dictionarium in 4o
Tetraglotton in 8o
Senecae opera
326 verso
Waldensia Lydij in 8o
Varia theologica
Prima puerorum Instit.
Lubinj Quadripartita in 4o
Varia theologica in 4o
Varia medica
Keysers Cronnyck
Obbonis Emmij decades
Lipsius de diva virgine
Bucchenanj in Psalterium
Alstedij theologia naturalis
Ovidius de Tristibus
Verscheidene Duitse boecken gepackt met B, C, D
Op de packamer bevonden
Vierhondert vijffentachtich Vriesche cronnycken ongebonden
Veertien packen Hamkonij Frisiae
Drie packen Obbo Emmen decas Frisiorum
Vant leven des Heeren, een pack
Reitze Aytzes 2 packen
327 recto
Een pack Uyterste willen
Michiel Sadelaer een pack
Het verhael vant recht des Konincks van
Spangien op de Nederlanden 1 pack
Wonderboeck in fo.
Verdrachsaemheit Taurinj een pack
Pibo Gualterj spitfinnige[!] antwoort in 4o een pack [= Antwoort op de spits-feninighe selfs niet ghemaeckte voor-reden ende tael quael solutie by eenen Jan Beerntsen wtgeg. over 't geometrische vraeghstuck binnen Leeuwarden openbaer aengheslaghen ... Leeuwarden, 1613]
Boeren kalffsvel 1 pack
Cronnyckies van Vrieslant 1 pack
Welleus Paterculus 2 packen
Salustius 5 packen
Discipli na puerorum 1 pack
Sacchej Pulegij parentatio een pack
Terentius Var[r]ronis een pack
Hamkonius Frisia een pack genaeyt
Musycqboecken 1 pack
Sickema de Judicio centum viralj 1 pack
Ciceronis opuscula 1 pack
Regnicherus in 1um Psalmum 1 pack
327 verso
Plutarchus de non irascendo 1 pack
Tabula theologice Gell. Snecanj 1 pack
Pierij Vincemij Jus regium 1 pack
De nominibus adiectivis Gr[a]ecis
de comparandis 1 pack
Sopingius contra Grotium 1 pack
Dialogus de Schola 1 pack
Thobias Gr[a]ecae 1 pack
Secunda remonstrantia 1 pack
Decretum ordinum Hollandiae 1 pack
Basiliae orationes 1 pack
Consilium Franckena 1 pack
Nilus Episcopus een pack
Collegium Fabri 1 pack
Fredricj Stellinghwerff de constitutione
logices 1 pack
Salamonis Proverbia 1 pack
Popma de ordine Juditiorum[!] 2 packen
Elbartj Leoninj observationes
Hamkonj Frisia een pack
Sibrandj Siccama Lex Frisiorum 1 pax[!]
328 recto
Censura vulgatae versiones 2 packen
Jesuitica negotiatien 1 pack
Varia Joannis Accronij een pack
Pitagoras[!] phocilides 1 pack
Tzall. Eisinga ad Institutiones 1 pack
Replicatio Lub[b]ertj 1 pack
Animiadversiones[!] in Pietatem Grotij 1 pack
Pancharis bonifonij[?] 1 pack
Castaliones vari[a]e 1 pack
Apalogia[!] Petri 1 pack
Collegium Mackovij 1 pack
Gomes van Trier Colloquia 1 pack
Oratio Amamae, een pack
Tuba Dei van Campen 1 pack
Enige packen van boecken opt bord aen den schoorsteen leggende
Een pack psalmboecken
Een pack gelinieert papier
Basuinen des heiligen oorlochs
328 verso
Een pack Lever boecken
Jesuytsche hooftpoincten 1 pack
Ambrosij liedtboecken 1 pack
Een pack Oostersche boeckies
Reitze Aytzes 1 pack
Lubbertus de Ecclesia, 2 packen
Ordonnan. van Amelandt 1 pack
Vermaecht[!] der Jeucht 1 pack
Noch 2 packies Oostersche boeckies
Latijnsche caarten 1 pack
Oversettinghe Instituta puerorum
Enighe defecten van Salustius Popma
Eenighe defecten van Evangelien
Een roll Latijnsche Vriesche caarten
Noch enighe caarten
Twee Hamkonij kaarten affgesette
Cathachismus Sibrandj 2 packen
Instruction au roij
Preparation 1 pack
Noch een pack Obbo Emmij
329 recto
Twee packen Latijnse boecken met E. F.
Vijff plancken
Drie schraghen
Een drievoet
In de kleine kamer met no. 6 op de beneden solder
Vier packen Evangelien
Materieboecken 2 packen
A.B.boecken 2 packen
Thobias 4 packen
Uyterste wille 1 pack
Lijckclachten van S. Gen. 1 pack
In de kamer no. 1
Dialectica Lossij 3 packen
Prosodia 1 pack
Colloquia Corderij 3 packen
Franeker figuren 4 packen
Hollantsche figuren een packien
Dictionarium Franeker 1 pack
Virgilius een pack
329 verso
Grammatica 1 pack
Terentius 1 pack
Grammatica Dousij 1 pack
In de kamer met no. 2
Een rest messchen haecken ende oeghen
Enighe boeckbordden
Op de kleine schrijffkamer
Sestien cronnycken gebonden
Een olde Friesche cronyck
Een schrijffboeck
Dictionarium Lati[n]ogallicum
Een schrijffboeck
Thesaurus Teutonice
Eenendeveertich boecken opt bordt staende
Enighe olde boecken ende papieren
25 psalmboecken gebonden
400 clein A.B.boecken
Negentien gebondene nyeuwe boecken
Een rest Franekera caarten
Enighe defecte boecken op een bord leggende
330 recto
Maccovij Collegium
Sibrandj Collegium
Een packien van Jan Hendrix ontfanger
Een stoel
Een taeffel
Een banck
Een rest groen sijden ende blau lint
Drie hoedsbanden
Een fyoel
Twee taeffereelen
Een schrijffleye
330 verso
Brieven ofte papieren
Zeecke[re] packet brieven beroerende
sijner ende sijnder kindere erffenissen
mitsgaders enige annotatien van
cleinder importantie tsamen
genoteert met O.
N.B. Gedicteerd: soms "niet te verstaen" door de klerk bij revisie genoteerd!

331 recto
Int Boeck F. het opschrift druckerijeboeck
Het Landtschap is schuldich van verscheiden
theses te drucken van den 30en 7bs. 1621
totten 8en Aprilis 1622: 33-6-..
Den 10en Aprilis voor het Landtschap
gedruckt een programma van Dr.
Bernardus Schotanus ende Dr. Andreas
ab Heemstra tot 1-10-..
Noch voor 't Landtschap van den 17en Maij
totten 2en Julij 1622 ses dalers sijnde 9-..-..
Noch vijff theses van den 4en Augusti
totten 3en 8bris 1622 gedruckt vijff
dalers sijnde 7-10-..
Int volgende bladt onder 't Collegio
van Dr. Macovius gedruckt 4 theses
sijnde 6-..-..
Noch in volgende bladt
1622 begonnen te drucken een collegium
onder den professor Amesius, sestien
theses, 't stuck 1 daler sijnde 24-..-..
Noch heeft Lamrinck aen 't huys te costen
gedaen volgende d'verclaringhe met mr.
metzelaer ende timmerman, zo aen d'floeringhe
In de schuyr als solderinghe ---
Noch rest Lamrinck van twee
ordonnantien bij sijn leven vervallen 200-..-..
331 verso
Noch het tractament van een halff
jaer daerinne Lamrinck is versturven 100-..-..
332 recto
Inschulden int groot
Boeck met A

Broer Jans fo. 10
is schuldich 133 £ 4 st.
heeft daerinne ontf.
62 £ 16 st. affgetogen
compt 70-18
Dr. Menelaus Vinsemius
is schuldich fo. 17 ende
53: 8-7-8
Marten Jansz. Brandt
tot Amstelredam fo.
18 is schuldich ..-15-..
Sacharias Wolffij fo.
19 in Groningerlandt
is schuldich 6-4-..
Mr. Jan Joannis fo. 19
is schuldich 9-18-..
d'Weduwe van Commelijn
fo. 24 pro memoria
Int revideren niet te verstaen [!!!]
Hendrick Haesters fo. 27
pro memoria
niet te verstaen
Dr. Broer Hanya fo. 28
pro memoria
niet te verstaen
Hendrick van Holt fo. 28
pro memoria
Dr. Macovius fo. 29 is
schuldich 5-17-..
Willem Willems toe
Doccum fo. 34 is
schuldich 17-1-..
Jan Melis tot Utrecht
fo. 41 pro memoria
solv. KJD / Eido Campegius fo.
44 is schuldich 11-8-..
Focco Regnerj fo. 45
is schuldich 14 salff
ded. van ½ kyntgen rode
butter
niet te verstaen
Focco Regnerj verclaart dat Lamringh nae de
doot ontf. 1 kyntgen tsamen[?] een kyntgen bedraecht 7 gg.
9 £ 16 st.
affgetogen 14 £ debet 4 £ 4 st.
[onderrand afgebrokkeld]

Henricus Phanius fo. 58
is schuldich 4-7-..
Mr. Livius predicant
in Dantum fo. 60: 2-14-8
Hubertus Laurentij fo.
60 is schuldich ..-12-..
Petrus Vomelius fo.
61 is schuldich 1-10-..
Hans Bras fo. 65
is schuldich 18-13-12
Petrus Petri fo.
67 is schuldich 2-2-12
Hendrick Hendrix fo.
67 pro memoria
niet te verstaen
Albertus Nijenhuys
fo. 68 is schuldich 3-3-..
Barent Hendricks t'Campen
fo. 71 is schuldich 10-12-18
Dr. Siccama fo. 74
is schuldich 9-15-..
Jan Lenerts Berewouts
fo. 74 pro memoria
bevonden bij recollatie 3-7-..
Mijnheer van Amelant
fo. 77 is schuldich 97-19-..
Jelys Claesz. fo.
79 is schuldich 1-18-..
Dr. Faber fo. 84
is schuldich 33-16-8
salff ded.
aen KJD solv. 33 st.[?]
secht niet meer schuldich te wesen
Mr. Watze fo.
88 is schuldich 2-5-..
Petrus Vockinnius
fo. 92 is schuldich 4-10-..
salff ded. 14 st.
332 verso
Harmen Borculo fo. 94
pro memoria
niet te verstaen
Tyerck Claesz. fo. 98
pro memoria
niet te verstaen
Jan Everts Cloppenburch
fo. 99
niet te verstaen
Daniel Joannis fo. 100
pro memoria
met Daniel te rekenen
Sibrandt Wolters fo. 101
pro memoria
banckerot ende niet te
verstaen
Dr. Hector Bouritius
Professor fo. 106: 10-..-..
Abraham Radeus fo. 113
is schuldich 4-..-..
Jan Dircksen fo. 118
pro memoria
niet te verstaen
Joucke Syurdtsz. fo.
122 is schuldich 6-16-..
Ryurdt tot Dockum fo.
125 pro memoria
niet te verstaen
Jacob Carsten fo. 135
pro memoria
Banckerot
Doctor Fredericus
Stellinghwerff pro
memoria fo. 138: 24-19-12-
solv. aen KJD
Joannes Paulj fo. 141
is schuldich 6-7-..
Roeleff Jansz. fo.
145 is schuldich 6-..-..
Judith Hendrix fo.
153: 10-..-..
Joannes predicant
tot Wamsert[!] fo. 161 [of 162?]
is schuldich 5-10-..

Theodorus Theodori fo. 164
is schuldich 8-18-..
Jr. Syds van Botnya
fo. 165 is schuldich 80-14-..
Dr. Nicolaus Mandewyll
fo. 167 pro memoria
Niet te verstaen
Jelle Jarichs fo. 169
pro memoria 15-2-8
Hendrick Lourens fo. 172
pro memoria 10-11-..
Hans Walschert pro memoria
fo. 173 Niet te verstaen
Sopingius fo. 175: 5-5-..
Joannes Pibonis fo. 183
is schuldich 31-6-..
Jacob Freercx fo. 190
is schuldich 38-10-12
Jan Hemkes fo. 191
is schuldich pro memoria
Taecke Willems t'Harlingen fo. 195
is schuldich 136-12-..
Jan Starter fo. 196 ende 202
pro memoria
Mr. Hans Sas fo. 198
pro memoria, nihil
Haye Hayes fo. 204
pro memoria; bevonden
dat Haye solde schuldich wesen 6-17-8
{Tiberius Albada fo. 211
{is schuldich pro memoria 9-14-..
{Dominicus Tiberius fo.
{211: 4-16-8
Jacob Lent 's Landtschaps
boumr. fo. ultimo pro
memoria
333 recto
Inschulden in het journael-
boeck in 4o genoteert
met B.
Alardus Jacobj schoolmr.
tot Mackum is schuldich
4-..-..
noch 39-10-..
Anne Lolckes 2-6-..
Mr. Caarl is
schuldich 1-10-..
Doecke Sybouts ..-3-..
Douwe Doedis ..-3-..
noch 3-6-..
Doecke schoenmaker ..-3-8
..-9-8
Mr. Dirck organist ..-16-..
David Ulckes pro memoria
Douwe van Epema sonen 2-5-..
Ellert Jansz. is schuldich ..-5-8
Dr. Gabbema is schuldich 13-5-..
Gerryt Jues is schuldich ..-16-..
Heyn Peters calck-
brander 11-14-..
Hans Bras is schuldich 2-..8
Jacob Simons is schuldich 1-5-..
Epe Peters brouwer 3-..-..
Ipe Douwes 1-2-..
Jan Sents mesmaker ..-16-..
Jacob Epes ..-2-8
Dr. Mathyas pro memorie
Marten Hamkes pro memoria
Mijnheer Osinga 18-12-..
Peter Harmens
slotmaker ..-6-..
Peter Geertsen is schuldich 3-5-..

Rintie Hanses
pro memoria
Tamme tromslager 1-8-..
Tyepke Broesz.
van Nyeulant ..-17-..
Wouter Jansz. pro
memoria
Hans kramer 19-..-12
Int boeck in
4o met C.
Jacob 3-12-..
Homme Sierx ..-8-..
Mr. Jacques van den
Kerckhove 6-..-8
Jan Bouwens is
schuldich 17-7-..
Rommert Tomas
burgemr. is schuldich 5-7-..
Dirck Peters
pro memoria
Claes Melis ..-17-..
Tomas Basson is
schuldich 2-2-..
Jodocus de Hond
is schuldich 4-6-..
Jan Orlens fo. 139
pro memoria
Int boeck D.
in 4o
Lambert van Velsen
is schuldich 1-7-..
Wilhelmus Schotanus
fo. 6 is schuldich ..-1?-..
Mathias Domij [= Matthias Damius med. dr. ASF nr. 1692] fo.
9 pro memoria 36-5-..
Wendel Pouwels fo.
10: 5-8-..
solv. aen Hans 4 £ 10 st.
333 verso
Pybe Wabbes toe Worcum fo.
12 pro memoria
Dirck Adams
fo. 14 pro memoria
Cristianus Gerlacj in Dam
fo. 15 is schuldich 19-15-12
Cristoffel van Sichem t'Amstel-
redam fo. 16: 16-15-.. salff ded.
Bernardus predicant
fo. 19: 5-..-..
Syucke Hantie Aalsens
fo. 21: 7-11-..
Peter Harlingensis
fo. 28: 180-17-..
noch 104-16
noch fo. 29

Joannes Backemude fo.
31 is schuldich 46-7-8
Jan Jansz. papierbord-
maker fo. 33
Dr. Mathias Raggerj
fo. 35 pro memoria
Dirck Alis fo. 41: 1-2-..
Hendrick Bants
fo. 45 is schuldich 4-17-12
Caspar van Hilden
fo. 46 cpt. gelt
Jan Willems t'Uytrecht fo.
49 pro memoria 25-15-..
Peter Geertsz.
fo. 50 is schuldich 47-..-..
Gerryt Willems tot Campen
fo. 53: 7-13-..
Bastiaen Warmbouts tot Deventer
fo. 56 is schuldich 60-5-..

Peter Hendrix tot Campen
fo. 59 is schuldich 39-10-..
Barent Hendrix
boeckvercoper tot Campen
fo. 62
Joannes Herdenbergh fo.
67 is schuldich 2-..-..
Cornelis Goverts van
Brandenburch fo. 68
is schuldich 9-..-..
Dr. Pierius Vinsemius
fo. 71, 72, 73: 115-16-..
solvit aen KJD / Gerlacus fo. 77
13 £ 10 st. / 19-4-..
Jan Melysz. fo. 78
7-14-..
Jetze Claesz. tot
Leeuwarden fo. 80: 52-15-12
Joannes op den Oort fo. 82
is schuldich 17-5-..
Dr.[?] Wilhelmus Dimerus[?] Wijngarden
fo. 82: 24-14-..
Doecke Jansz. tot Leuwarden
fo. 84

solv. aen KJD 11 £ 6 st.
Lambert Jansz. fo.
86: 11-16-..
Arent Corsten fo. 87
pro memoria
Nicolaus Conradj fo.
91 pro memoria
Joachim Peters fo. 92
pro memoria
Peter Lous fo. 94
Dirck Jelis tot Campen
fo. 95 is schuldich 5-..-..
Marten Heukelinck
fo. 96 is schuldich 52-16-..
Joachim Peters fo.
98 is schuldich 8-6-..
334 recto
Michiel Bartlomeus
fo. 100 is schuldich 18-15-8-
Dominicus Moerlinck fo. 102
is schuldich 21-7-..
Joannes Schroderus fo. 105
is schuldich 3-..-..
Folpart Baard secretaris
op Amelandt fo. 106: 6-..-..
Benedictus Accronj
tot Cubaerd fo. 107: 2-15-..
Lyeuke Bonnes tot
Enghwarden[!] fo. 112: 1-18-..
Joannes Clinchamer fo.
112: ..-3-..
solv. pro schipper van Sneeck Joannes Harmsens 7 £ aen KJD
Joannes Melboom fo. 112: 2-10-..
daeraff expen-
deert tot vrachten 2 st. ende 4 st. aen asen[?] te licht
noch 6-8-..
Andries Emonijn Banck-
holder op d'Joure fo.
113 pro memoria
Aytze Ubles fo. 113: 4-..-..
d'faendrich Tyssens fo.
120 is schuldich 1-16-..
Rolwagen tot Sneeck
fo. 120: ..-18-..
Mr. Dirck tot Sneeck
fo. 120: 8-14-..
Hector Albada fo.
121: 1-14-..
Hendrick Harmens
fo. 124
Abraham Symens tot
Sneeck fo. 125: 4-2-..
Dr. Gerryt Hardemans
fo. 132: 4-..-..
Frans Aylua fo. 132: 2-..-..
Hubartus Lourentij fo.
132: 1-9-..
Mr. Harpart Coster fo.
132: 3-..-..

Dr. Gualterus fo. 133: 3-..-..
Dr. Feyo Gabbema
fo. 135: 4-8-5
Dr. Joannes Veltriel fo. 144
..-12-..
Gedeon Nicolaj fo.
145 is schuldich 3-4-..
Jan Hendrix ontf. tot
Doccum fo. 146
pro memorie
Cornelis Jellis fo. 156: 1-4-..
Peter Schut fo. 156: 2-5-..
Menso Regnerj soon
tot Idsagahuysen fo.
166: ..-14-..
Inte Egberts schoenmaker
fo. 167 is schuldich 8-12-..
Dr. Sibrandus Siccama
fo. 167: 2-5-..
Dr. Baard fo. 168: 4-..-..
solv. aen KJD
Renicus [Franc. Wijngaart] predicant tot
Wons fo. 168: 5-10-..
Jacobus Corneli fo.
169: 4-..-..
Gosse kistmaecker fo.
169: 2-..-..
Jacob Ghysb. fo. 170: 4-16-..
Sibren Peters fo. 171
pro memoria
Albertus predicant tot
Bur[w]gerth fo. 175: ..-14-..
Bernardus Bernardj
fo. 187: 8-8-..
334 verso
Utschulden [eerste regel afgebrokkeld]
Journaelboeck in 4o
met B

Agge Brouwer compt
8 £ salff deductie
van 4 £ 15 st., blijft 3-5-..
Tyerck Rompckes
pro memoria
Utschulden in
het boeck in 4o
met C

Cornelis Claesz. erffgenamen
compt 300 £ salff ded.
van 90 £
Jan Paets compt 60-..-..
Claes Peters Paets
compt 4-18-..
Jan Jansz. pro memoria
Jan Orlens pro memoria
Jan Everts compt 28-2-..
Hendrick Haastens
compt 35-5-..
Uytschulden in
het boeck D
in 4o

Jacobus Thomas compt
int eerste blad 13-..-..
Jan Harmens fo. 17
pro memoria
Mr. Barent fo. 27
Dr. Mathya[!] Reggerj
fo. 37 compt 547-13-..
Mayke fo. 44 pro
memoria
Hendrick Baals fo.
45 is schulde


Doecke Jansz. fo.
84 compt 6-10-..
Feddrick Hendrix fo.
89 pro memoria
d'Heer Frans Jongma
fo. 133: 2-18-..
Tyerck Claesz. fo.
134 compt 8-..-..
Jansonius landtmeter
tot Groningen fo. 187
compt 75-..-..
335 recto
Inschulden int boeck
genoteert met E

in 4o
Amelus Oenema is
schuldich 9-1-..
Adrianus Metius 23-5-..
Auke Heinema ..-13-..
Dr. Amama 3-8-..
Arnoldus student ..-7-8
Bartoldus Idsarda 5-8-..
Agge Ens ..-2-..
Boldewijn Jansz. ..-7-..
Bants ..-5-..
Conradus Monster
pro memoria
Cornelis Claesz. pinas 3-5-..
Mr. Claes Cornelis ..-10-..
Casparus Hel 7-7-..
Claes Jansz. predicants-
sone van Belcum 1-2-..
d'schoolmr. op de Rijp 1-18-..
noch 1-9-..
Crispinus herbergier ..-12-..
Douwe Hottingha
neef 4-8-..
Dirck Bastiaens 12-12-4
Dirck Vries ..-13-8
Eelcke Brouwer ..-12-..
Egbert schoenmaker tot
Harlingen 1-10-..
Aemilius Wyaarda 1-19-0
Dr. Ens secretaris ..-4-..
Aemilius tot Focco
predicants ..-10
noch 1-4-..
Mr. Eelcke 1-..

Franciscus Bernardj 2-17-..
Feddrick Heins
Franciscus Pantinus
Monsr. [Joachimus?] Fridach tot Metius noch ..-18-..
1-10-..
noch 2-10-..
Dr. Faber ..-12-..
Frans Gerryts ..-3-..
Frans Meves ..-2-..
Frans apoteker ..-4-8
Gerardus Galeni 2-..-..
Gossuinus Aetzma 3-12-..
Georgius van Sweyten
Gerben Jansz. 14-..-..
noch 2 bladen voort
Coudewel ..-13-8
Gerben Feikes 8-..-..
Hessel Vervou
Mr. Hendrick schoolmr.
van Tzum 3-13-..
Hendrick Uterwijck 1-3-..
Hugo Pauli 1-6-..
D. Hilbrandj 2-11-..
Hector Bouricius 5-12-12
noch ..-6-..
Hero Yntiema ..-6-..
Hendrick Atzes ..-6-..
Dr. Hen. Rhala
Hendrick apotheker ..-8-..
noch ..-3-..
noch 1-3-..
noch 10-10-..
Hendrick Busch 8-4
Hans Douwes Stapert
pro memoria
Jan Fransz. 3-12-8
Dr. Idsardt Ens 7-..-..
335 verso
Sr. Jan Cortten 16-10-..
Jan Cornelis schooldiender 2-16-..
Jan Sierts 4-12-..
noch
Mr. Jan barbier sijn
soen 2-3-..
Jacobus Evaldi 4-13-..
Jacob Ghysbarts
Jan Starter
Jelmer Jansz.
Jelardt Jarichs
Jaspar Bastiaens
Jacobus Cornelij
Joannes Tibolcaij 7-2-..
Joncker Inthiema
Jan Andries schipper
Jan Seerpsz.
Jacob Pybes ..-12-..
Jacob Hendrix ..-6-4
d'secretaris Kingma 5-15-..
d'knoopmaker bij de Broll 5-15-..
Lyuwe kramer
Mevis Reyns
Niclaes Joannis ..-6-..
Dr. Niclaes Mandewyll ..-14-..
Neeltie in de Kelder ..-13-8
Otto Claesz. 26-..-..
Oltmannus Schroderus 1-10-..
Pier Jeekes tot Grou
P. Ghemmenich secretaris
Peter Lolles ..-6-..
noch
Peter Ynties goldsmidt

Pompeus tot Worckum 4-10-..
Peter smid
Dr. Pierius [Winsemius] ..-6-..
Rodrigo
Rienck apotheker
Rintze Feckes predicant
Monsr. Rosenbergh
Dr. Sixtus Arcerius
Dr. Sibrandus Lubbertj
Soedts[!] Bous predicant 2-15-..
Schram ..12-..
Mr. Simon ..-7-..
noch
Sipcke timmerman
Mr. Sydts tot
Oosterletens[!]
Ringnerus Siccama
Schoderus wonende tot
Belanis
Mr. Syurdt school-
diener
Theodorus Clinchamer
predicant op de Joure 1-3-..
Tyerck Sybes
Toenis hoedmaker
Dr. Verhel
Wilhelmus Viglij 8-2-..
Ulcke Ulckes
Watze Watzes
Wilhelmus Staeckmans 6-..-..
noch
Ulcke Balck
Wilhelmus Ribbies
Wilhelmus Staeckmans
nomine Doctor Graswinckel 56-..-..
336 recto
Wilhelmus Folckerj
Wilhelmus Wijngarden
Wibe Joannis
Taecke Tyerx
Tyerck Heerma
grietman
Wytze Pibonis
Tomas Bastiaens
Noch in 't vs. boeck
met E van achteren
aff gerekent

Oedts Campens swager
d'bisitter ..-14-..
Claes cramer 16-19
Albart cramer
Tijs in de 3 keesen
Int boeck met
F

Hendricus de Roy 8-6-..
Dr. Stellinghwerff
't Landtschap noch in .. blad
noch in verscheiden bladen
Andle Ansches 4-14-..
Paulus Bergius 4-14-..
Jacobus Thomannus
Hancke Fedricks
Jacobus Thomae
Gerardus de Leu
Anscke Ferdrix
d'Heer grietman
Lycklama 9-5-..
Dramerus 1-10-..
Simon Regnerj 2-8-..
Rector 1-10-..
Dr. Graswinckel 1-10-..
Joannes Juckema 1-10-..
Bernardus Schotanus 1-10-..
Dr. Rala 2-10-..
Arnoldus Trellius 3-10-..
Dr. Graswinckel 1-10-..
Wilhelmus Dimerus 1-10-..
Dr. Faber 1-10-..
Viglius Cornelij
Petrus Naaldwijck 1-10-..
Perinus Solcama 5-1-..
Jacobus Enaldj[?] 2-13-..
Donatus Danius
Flissinganus 1-10-..
Hero Kinghma 5-5-8
d'Academia 1-10-..
noch
Hendricus Colde
Joannes Vincentius
Adrianus Visscher
Joannes int Hoff 1-1-8
Joannes Piccardus
Simon van Bolswert
Cumileus 3-..-..
2 nyeuwe professoren 1-10-..
nyeuwe Rector 1622: 1-10-..
Dr. Bouritius 1-10-..
Joannes Paminus 1-10-..
336 verso
Joannes Arcerius 3-12-..
Joannes Marlu 2-10-..
Philps. Bovas
Henricus Scherff 4-..-..
Harmannus Wisman 1-16-..
Taco Gellij 1-16-..
Theodorus Venator
Dris. Amesij Collegium
Noch in tzelve boeck
Van achteren aengetekent de
leverantie van Hamkonj boecken
Int boeck met
G

Petrus Lansinck rest 1-2-8
Wilhelmus Lentulo 10-5-12
Wilhelmus Viglij 8-2-..
d'Annotatie van d'leveran.
van de Cronycken ende gedane
oncosten

Reyn Aleffs van Achlum
bijsitter 1 cronyck door
een jonge laten halen gebonden
in slotten
Starters reeckeninge
met H

Int boeck G van de
geleverde kronycken

Een kronyck aen Peter
Everts 1 slechte
Tyaerdt Lous secretaris 1 kronyck slecht
Douwe Meilma secretaris 1 uts.
Taecke Aysma 1
Peter Kinghma 1 slechte
Taeckle Pieckes
Dr. Saarda tho Bolswert [!]
Sicco Kamminga 1 beste
Watze Ockma 1 beste
Dirck Egberts
Jacob Pybes 1 slechte
Tymen Fransz. 1 beste
Tyaerdt Lyuws
Peter Agma 1 slechte
Jan Heerma 2 kronycken van de beste
ende heeft 1 bet[aeld]
Gabbe Peters secretaris 2 beste kronycken
Epe Aylva
Frans Gerryts 3 kronycken
Hendrick Jelmers in de blauwe kroon
Tanneken Radeus 1 gebonden
Mevis Reyns 1 slecht
Peter Upkes 1 a 7 £
Syurdt Flapke 1
Twee kronycken op Amelant
te vernemen aen de heer ofte secretaris
Vrydach 1 beste
Aemilius student 1
Peter Yntzes 1
Hans Willems
Sipcke timmerman
337 recto
Ynte Egberts tot Bolswert 1
Sybren Joachims 1 cronyck tot 8 £
1 Cronyck aen de stadt Worckum
6 cronycken aen 't gerecht van
Hemelumer Olphart, aen den secretaris
Jacob Emes gelevert
Dr. Graswinckel 1 tot 8 £
Hubelinck 1 slechte
Dr. Bouritius 1 gebonden, slecht
Dr. Pierius 1 beste
Harlingensis 1 gebonden slecht [!]
Dr. Pierius Vinsemius 1 beste, gebonden
d'Convoimr. tot Harlingen 1 beste
a 7 £
Juncker Lyauckema 1 beste
Huybert Jansz. 1 beste ongebonden
Dr. Mathijs 1
Dr. Mathijs nomine Tijssens 1
Dr. Pierius nomine Hiddema 1 beste hoorn
Dr. Pierius 1 ongebonden slechte
Dr. Pierius 1 gebonden slechte
met blauwe banden
Joannes Petri 1 beste voor[?] 8 £
Wilhelmus Schotanus 1 slechte veroylt
met bant 9 £
Freerck Jansz. seylmaker
tot Harlingen 1
Peter Walta 1 beste
Dr. Revius rector 1 beste
Peter Yntzes 1
Hans knecht 1 ongebonden

Frans Gerryts nomine een Harlinger
1 tot 9 £
Willem Raephorst toe Amstel-
redam 1 tot 9 £
Tyerck Abbes tot Leuwerden
1 kronyck
d'Secretaris Aetzma 1 beste
Mijnheer Gruis van Groningen
1 beste
Bastiaen Warmbout tot
Deventer 2 gesonden
Jan Semps 1 beste
Claes Moller 1
Tyerck Rompckes 1
d'Heere Starckenburch
1 slechte a 7 £
Doctor Metius 1 beste
Jan Jansz. van Arnem 1 onge-
bonden
Hans Sas 1 ongebonden
Harmannus Ribbij predicant tot
Utrecht 1 gebonden
Joachim Epes 1 ongebonden
Convoymr. tot Harlingen
nomine Jetze Tomas 1 tot 7 [£]
Dr. Meinsma 1 ad 7 £
Claes Bants 1
d'Grietman Hottingha 3 kronycken
Dr. Pierius 1 best gebonden
d'Universiteit 1 best
Peter Geertz. 17 kronycken
337 verso
Daniel 2 ongebondene doch slecht
Daniel d'zelve wederom gesonden t'hebben
d'Predicant van Flielandt
2 kronycken gebonden tot 16 £
Elias 1 ongebonden
Reyn Aleffs 1 cronyck
Saeckle Kingma 1
d'slechte gebondene gerekent
op 7 £ 5 st.
d'best gebondene op 8 £ 10 st.

[338 recto en 338 verso blanco]
339 recto
Uytschulden
Willem Mathijsz. tot Amstelredam
als erffgen. nomine uxoris van Jacob Ysbrantsz.
Bos eyscht volgende d'brieve
ende boeckschult 2000-16-..
ende als interest 44-0-0
Jan Jansz. tot Arnhem eyscht onge-
veerlick 800-..-..
noch[?] 82-0-0
ende als interest 105-0-0
Micchiel Colijn tot Amstelredam
eyscht 77-6-..
Jan Claesz. van Dorp tot Leyden eyscht 37-10-..
Aarnt Cors tot Leyden eyscht 26-12-..
Jan Jansz. bordpampiermaker tot
Amsterdam eyscht 31- [gat]
Fredrick Hendrix [= Frederik Heinsius] tot Leuwerden
eyscht sal. cal.[?] 4[?] [gat]
Mr. Eel[cke] eyscht over d'cure
van Marij gedaen [gat]
Eesse Eedema d'knecht eyscht
van arbeitsloon ongeveerl. 4[?] [gat]
Wybe Joannis eyscht van verschoten
gelt, butter ende laecken 82-18-..
noch 1-17-..
Ursula Peters dr. weduwe van z.
[open gelaten] eyscht bij oblie. 450-..-..
Interessen
Ids Peters eyscht 106-6-..
339 verso
Dr. Mathias Ragerius [te Sneek] eyscht 2600-..-..
[?] d'helfte van de Cronycken ende
500 £ doch pro memoria
Mr. Tyaerdt Feddrix chirurghijn
eyscht 12-7-..
Dr. Faber eyscht bij oblie. 100 £ mette
interessen 42 £[?]
d'Vier voorkinderen compt by scheidin[ge]
van hun moeders goederen 600-13-..
Douwe Simens boeckedruckers knecht 11-4-..
Frans Peters apoteker eyscht 21-6-8
Auck Ryuerdts brouster eyscht 5-1-..
Hendrick Lyckles apoteker eyscht 15-19-..
salff ded. van 12 £ 3 st.
Jan Heixan eyscht 6-..-..
Daniel Joannis eyscht van boeckschulden
ende het register van Cronycken te maacken etc.[?] 55-0-0 sal. cal.[?]

Gerryt Petersz. kremer 20-4-0 sal. cal.[?]
Hans van Calis van arbeytsloon 9-19-0
Jan Freerckxz. stampdruckersknecht eenen
Cronyck
Lambert Willems eenen Cronycq
340 recto
Jan Eevertsz. tot Cloppenburgh 300 £
Broer Janssen tho Amstelredam 300 £ sal. ded.
Saackle Ryuerdtsz. 6-15-0
Lucas Janssen tot Haarlem 16-7-0
Eelcke Rompckes 97-8-8
Nicolaus Gelkirchen 11-7-0
Ulcke Balck 150-0
met eenighe jaren interessen 42-3
Fredericus Heinsius 6- [gat]
Horatius Meynsma [gat]
Claes molenaer 218- [gat]
d'Heeren Gedep.den van huishuyre [gat]
Dr. Metius cum socio
Isaac Moors tot Amstelredam pro
Schelcke Cornelis 32-8-..
Jan Paetz tot Leyden compt bij affge-
reeckende schult 50-..-..
340 verso
Douwe Aggis eyscht 28-..-..
Pybe Pybes eyscht van schoenen 2-19-..
Heinema compt van Lamringh van
peeren[!] ut Fervous hoff genoten 3-..-..
Harmen Jansz. brouwer compt van
boecken in sijn auctie gecoft ende voor rest van de
secretaris Ghemmenich tot sijnen laste genomen, mitz dat
hem wederom des secretaris recht is gecedeert 39-8-12
Joannes Feddrix eyscht 13-13-8
Everke Ghemmenich compt 60 £ daerin
bethaelt 35 £ rest ergo 25-..-..

[341 recto en verso blanco]
342 recto [omgekeerd]
Uytschulden int groot
boeck met A
Ids Peters compt fo. 1: 79-..-..
Hans Wouters fo. 5 debet
14 £ 9 st. daertegens compt hem
24 £ 6½ st. affgetogen
compt Hans 9-17-8
Jacob Ysbrandts Bos compt bij
obl[igat]ie 1127-3-..
Jacon IJsbrants vs. fo.
6 & 13 compt
1488 £ 16 st. salff ded. van
649 £ 8 st. ergo blijft
schuldigh 839-8-..
Claes Muller toe Bremen
fo. 11 compt 212-8-..
noch bij handst.
Jan Benninck fo. 16
pro memoria
Gerryt Breugel fo.
16 compt
&c. 23-1-.. voor memoria
Francois Raphalingen
fo. 30 compt 15-8-..
noch 16-5-..
Cornelis Lochorst fo.
32 compt 9-10-..
Cristiaen van den Passe fo.
43 pro memoria
Andries Jansz. fo. 54
pro
Bartolomeus van der Bilth
fo. 56 pro memoria
Cornelius tot Wolsum fo.
60 pro memoria
Dr. Amama fo. 66 pro
memoria

Dr. Arnoldus Horst
fo. 77 compt 112-..-.. 86-..-..
Martien Harmens fo. 101
pro memoria 35-17-..
Jan Peters van
Embden fo. 105 pro
memoria
Micchiel Colijn t'Amstelredam fo.
125 pro memoria
Cornelis van den Pl... [gat]
fo. 134 pro memoria
Dirck Egberts [gehoord: Egbirts] fo. [gat]
compt
Dirck Abbes [gat]
158
Isaac Knoop fo. 161
pro memoria
Ulcke Balck fo. ... [gat]
ende 182
Vincent Casteleyn fo.
178
Hilbrant Jacobs fo. 203
compt 6-17-8
Jan van Dorne fo. 207
pro memoria
Harmen Janz. fo. 209
pro memoria
Jan Jansz. fo. 210

[342 verso en 343 recto blanco]
342 verso [omgekeerd]
Jan Sems eyscht van Jan
Lamrinck van den grontcaart van de
stadt Leuwerden 45 £ off
d'plaet wederom den 7en Maij 1623
Jan Matijsz. van Utrecht pro Jan
Andries eyscht 33 £ etle. st.
Jeldert Jarichs eyscht 22-4-..
Mevis Reins eyscht 27-6-..
van den Rentemrs. wegens
grontpacht ende renten
[gat] glaesmakers erffgenamen
[gat] van glasen in den huysinge op de
[gat] [Fijver?]strate gelevert 21-..-..

[343 recto en verso blanco]
344 recto
1-14-4
5-11-8
8-14-4
8-..-..
11-16-12
19-12-12
18-16-..
8-11-4
18-16-..
13-11-..
17-1-4
23-5-8
13-13-12
12-6-4
47-7-12
--------
228-18-4

92-12-..
95-18-..
23-3-..
25-5-8
11-8-4
34-3-4
153-..-8
12-1-4
106-3-..
55-5-12
19-7-12
69-2-12
--------
697-11-..
228-18-4
--------
925-19-4
..-10-..
--------
926-9-4
9-16-..
--------
936-5-4

[moderne hand:] 14 Feb. 1625
Dese goederen sijn bij Willemke gekoft
2 glasen vlessen ..-1-12
2 schilderijen ..-3-..
1 geschilderde schipke ..-10-8
1 stooff ..-7-4
2 schaalties ..-6-..
1 paer schoen 1-12-..
2 messchen schoorsteens-
pijpen ..-13-8
een vleysvorck met
een ijseren lepel ..-1-12
1 besloten wicht ..-5-4
1 kleerkorff ..-12-8
1 swerte broeck 2-6-..
1 hembdrock 1-10-..
1 wambois 1-5-8
1 broeck 3-15-..
1 taefellaken ..-7-..
1 slaeplaecken 1-11-..
1 uts. 1-6-..
3 slopen 2-12-..
19-6-..
3 halsdoecken 1-6-8
20-12-8
344 verso
[doorgehaald:]
den 26en Martij 1623 comparitie
opt Raadthuys geholden
½[?] dach ende een ½[?] dach nae
den 27en Martij 1623 int
sterffhuys gecompareert
2 uren
[onderaan, omgekeerd, een niet op deze inventarisatie betrekking hebbende oudere aantekening:]
Om aen S. Excel.tie te becomen tot recommandatie aan den coninck
Harmen Dircksz. gevanghen marchilien[?] sittende op de Galeijn
Francq
[345 recto en verso blanco, volgt los niet gefoliëerd blad]
[xxx] verso
solvi aen Jan Jacques tot verlossinge
van enige versette goederen
den 5en Feb.rij 1623: 101-14-..
solvi J. Jacq. uts. noch 4-8-8
ende van interessen KJD 7-..-..
solvi Doede Heres kuiper
van 2 doodtkisten
16 gg sijnde 22-8-..
solvi tot strijckgelt van de
vercopinge der huysingen 6-..-..
solvi Ursula Peters
bij anticipatie,
quitan. ende ord.tie den
17en Maij 1623: 25-..-..
solvi d'ontfanger Peter Lolles
als kerckvoogd, voor het
lichten van een kindere graff-
steen 1-16-..
solvi Ursula Peters
20o 8bs. 1625
bij quitan. 25-..-..
24o 7bs 1623
solvi Michiel Colijn pro
D. Henrix bij quitan. den 21en 8bs
1623: 47-3-..
solvi Jeldert Gerryts ende Jacob
Hendrix schrienwercker
vermoge quitan. 17-..-..
solvi Janneke Vernese [= Vermees] bij quitan.
den 19en Martij 1624: 31-..-..
solvi Mevis Reyns bij quitan.
27-6-..
solvi aen Willemke Jans
bij quitan. 25-..-..
den 18en Junij 1624
solvi aen Willemke den 19en Augusti
1624 bij quitan. 25-..-..
solvi den 24en Augusti 1624 aen
Orsel Peters per quitan.
25-..-..

solvi Jacob Hendrix kistmaker
ende Joannes Gerryts van der
Meer bij quitan. 32-..-..
solvi Willemke Lamrincks bij
quitan. van den 14en 8bs 1624
25-..-..
solvi - d'secretaris compt van
boecken in Harmen Jansz.
auctie gekoft 39-8-12
solvi Willemke 1-..-..
solvi Willemke bij quitan.
van den 2en Martij 1625
25-..-..
Mr. Eelcke compt van medica-
menten 10-..-..
solvi Janneken Vermees bij quitan.
van den 20en 8bs 1625: 25
solvi Jacob Pybes bij quitan.
van den 15en 9bs 1625
9 £ -16-..
346 recto
31o Martij 1623 [= maandag]
commissaris D. Obbis
Articulen ende conditien waeroppe Dirck
Obbez. burgemr. binnen Franeker
als daertoe bij den gerechte geord.de
commissaris ex officio ten profijte
van dengheenen die bevonden zullen
worden daertoe geraeckt ende gerechticht
te wesen, presenteert te vercopen
alderhande boecken ten sterffhuyse
van wijlen Jan Lamringh ende Marij
Peters dr. in leevene echtel. zijn
bevonden.
• Erstelick dat diegheene alhier eetz geraeckt
te kopen, geholden zall wesen sijn persoon ende goederen
te submitteren den gerechte deeser stede.
• Dat alle kopers gheholden zullen wesen voor de
belooffde cooppen. genouchsame borge in forma te
stellen, d'welcke onder verbandt sijnder goederen ende
renuntiatie van den benefitie van discussie der princialen
d'zelve cooppen. zall betalen als sijnde proprie schult,
ende dat voor ende alleer hij d'gekofte porcheel ofte
porchelen tot hem zall moghen neemen, bij faulte dies
dat men d'zelve wederom datel.en zall vercopen.
• Dat men d'belooffde cooppen. in cas van wanbetalinge
met reale executie van den gerechte deeser stede
zall moghen innen sonder enighe wijdere figuir van
rechte daertoe te behoeven ofte verwachten.
346 verso
• Dat men d'beloofde cooppen. zall voldoen ende betalen
aen P. Gemmenich, secretaris deser stede,
ofte desselven clercq over drie maenden a dato deses
ende dat met een halve st. van yder Car. gln. tot
opgelt, sonder d'betalinge durch enige actie ofte
compensatie van contrarie schulden ofte oock durch
enighe reconventie te moghen verletten in enigher
manieren, onder verbandt special.en van de verkofte
goederen ende voorts general.en van alle d'kopers andere
goederen gheen exempt.
• Dat d'kleine porchelen tien strs. ende daeronder bedragende
met gereet gelt betaelt zullen worden.

* * *

Hancke Aalsens tot Harlingen * 25 Uyterste willen * ..-16-..
Hancke Aalsens voors. * Busius in pandectas * 1-3-..
Beernt Arnts boeckvercoper tot Leuwerden * Historia van Peru * ..-6-..
Desen is vermitz niet compleet wederom ingebracht, ergo alhier geroieert
Simon van den Berch tot S. Nannij, Daniel Joannis borge * Corpus juris in 4 stucken 3-10-..
Matheas Walsweer * Een Testament * ..-16-..
Claes Selties op de Schilbancq * Een Testament * ..-17-..
7-8-..
3-10
3-18
347 recto
Abbe Ryurdts boeckvercoper tot Bolswert * 14 Franeker liedboecken * 1-18-..
Jaspar Bastiaens * 1 Testament * ..-19-..
Hancke Aalsens * Malus mulier cum socio * ..-8-8
Jacob Juckema * Dictionarium tetri gelotton * 1-1--..
Hesselus Dominicj Wringerus * Een grammatica * ..-13-..
Hancke Aalsens * 14 Fonteinen * ..-11-..
Hancke Aalsens * 9 Haerlemer liedboecken * ..-13-..
Berent Arents * Observationes Gaeil [= Gail] * 2-12-..
Ulricus Balcq * de 4 Utersten houwert * ..-8-..
Jacobus Malinus tot Bellanus * Sib. de Servatore * 1-10-..
Abbe Ryurdtsz. Bolswert * 22 catachismus[s]en * 1-..-..
Dirck Obbes consul * der Griecken op- ende onderganck * 1-3-..
12-16-8
347 verso
Abbe Ryurdts * Houwert van de generale loop des werelts * ..-12-8
Hancke Aalsens * Grammatica * ..-14-8
Beernt Arents * 30 Ambrosij liedboeckies * 1-8-..
Beernt Arents * Elenchus autorum juris * ..-10-..
Ulricus Balck * 4 Utersten houwert * ..-7-8
Abbe Ryurdts * Grammati[c]a met schone bladen * ..-14-..
Jacob Juckema * Een Testament * ..-15-..
Jaspar Bastiens * Acht Colloquia Corderj * 1-4-8
solv. Bernardus Follenius[!] * 2 schrijffboecken - ..-5-8
solv. D. Cleeff * 2 schrijffboecken * ..-6-..
Simon Feddesz. timmerman * d'gulden harp * ..-18..
Hancke Aalsens * drie grammaticaen * ..-16-..
Jaspar Bastiaens * Testament * 2-13-.
Eido Campegius * Cornucopiae * 1-5-..
12-9-8
348 recto
Hancke Aalsens * Grammatica met schone bladen * ..-13-..
Berent Arents * 25 Reitse Aitzes * 1-13-..
Eelcke Martens * psalmboeck met noten * ..-13-8
Berent Arents * 50 Friese croninckies * 1-5-..
Philippus van den Brande * Franciscus Hottomannus jurisconsul. * ..-13-..
Berent Arents * 25 evangelien * 1-12-..
Ulricus Balck * Zanchius de praedestinatione * ..-6-..
Berent Arents * 17 Catholycque catachismen * ..-5-..
Ulricus Balck * Een Testament * ..-14-..
Hancke Aalsens * 18 Reytzes Aitzes boecken * 1-6-..
Hancke Aalsens * 30 materieboecken * 1-10-..
Hancke Aalsens * 40 cronycken * 1-..-..
Berent Arents * 22 evangelien * 1-12-..
Berent Arents * 50 cronnyckies * 1-2-..
Berent Arents * Institutiones juris * ..-5-..
14-9-8
348 verso
Abbe Ryuerdts * 1 Grammatica met schone bladen * ..-13-..
Philippus van den Brande * Gemusaeus * 1-11-..
Berent Arents * Valerius Maximus * 1-8-..
Hantie Alsens * 25 Reitze Aitzes boecken * 1-14-..
Abbe Ryurdts * 50 Friese cronnyckies * 1-2-..
Berent Arents * 12 David solters [= souters] * ..-8-..
Abbe Ryuerdts * 25 Evangelien * 1-13-..
Tiede Douwes * 2 schrijffboecken * ..-6-8
Berent Arents * Horatius Flaccus * ..-6-..
Tiede Douwes * Discours van Jan van Munster * ..-4-8
Berent Arents * 2 grammatica * ..-9-..
Berent Arents * 25 Reitzen * 1-13-..
Haantie Aalsens * enighe boeckies * ..-4-8
Marten Feckes wagenmaker * 3 schrijffboecken * ..-10-..
Abbe Ryuerdts * enighe boeckies * ..-15-..
12-17-8
349 recto
Berent Arents * 15 Evangelieboecken * 1-..-..
Ulcke Balcq * 4 Apologia van een Hollantsche Christen * ..-9-..
solv. Jan Jansz. koeckebacker * 2 schrijffboecken * ..-6-8
Haantie Aalsens * enige Haerlemse soetendall, met eenige A.B.C.boecken * ..-8-8
Haantie Aalsens * enighe boeckies * ..-12-8
Jan Wybes/Lyuwes toe Arum * Taurinius * ..-13-..
Actum voor noen den 1en Aprilis 1623 [= dinsdag]
Bij continuatie nae noen

Hantie Alsens * enighe boecken * ..-17-..
Jacob Hettes backer * Een Vriese cronnyck gebonden in haken * 4-10-..
Toenis Ysaacs * Een Vriese cronnyck gebonden in parkement * 5-17-8
solv. Simon van den Berch vs. * Polyantea Langij * 6-12-8
Bernt Arnts * 18 gemeine Sendbrieven * 1-9-..
Philippus van den Brande * Speculator Wilhel. Durandj * ..-8-..
23-3-8
349 verso
Bernt Aarnts * 4 Vertroostinghen * ..-9-.
Gerbrandus Riemersma tot Joannes Feddrix * Calapinus Undecim linguarem[!] * 8-..-..
solv. Taco Gellij * 1 Friesche cronnyck gebonden * 5-2-8
Philippus van den Brande * Questiones Panormitanj * 1-12-..
Haye Hayes van Leeuwarden * 27 catachismj * ..-19-..
Jan Scheltes kramer in 't Bilt * 1 Friese cronnyck ongebonden * 2-12-8
De post wederom ingeholden, ergo nihil
Daniel Joannis * Meteren * 9-2-8
d'Heer reeckenmr. Saeckle Kinghma pro Haye Hayes * Guicerdyn * 2-..-..
Berent Arnts * Praxis Petri Rebuffij * 1-2-..
Bernt Arnts * Postilla Lutherj * ..-17-..
Ulricus Balck * Hooftpuncten der Jesuiten, cum socijs * ..-11-..
Bernt Arnts * Petrus Rebuffius * ..-10-..
Haye Hayez. * Cronnyck van Ungarien * 1-8-..
32-3-..
350 recto
Haye Hayes * Ord.tie van Frieslant * 1-11-..
Claes Eelckes brouwer * 1 Martelaersboeck * 2-7-..
Abbe Ryurdts * Tetrigelotten[!] * 1-..-..
Eido Campegius * Chronicon Polonj hem zelven toebehorende * ..-6-..
Eido Campegius * Historia Constantinoplen uts. toebehorende * ..-7-..

Claes Eelckes * Een rest boecken * ..-19-..
Ulricus Balck * Academia Leidensis; Eido Campegius toebehorende, solvi aen Eido * ..16-..
Ulricus Balcq * Psalmen Alagonde * 1-4-..
Hans d'knecht * enighe boecken * ..-11-..
Hancke Aaltsens * Christoffel Wagener cum socijs * ..-13-..
Dominicus Walsweer * verscheidene boecken * ..-12-..
Ulricus Balck * Grammatica met 4 Colloquia Corderj * 1-..-..
Bernt Arnts * verscheiden boecken * ..-8-..
Ulricus Balck * 't Heilige Emaus * ..-9-8
Ulricus Balcq * Nederlantsche caardboeck * 1-2-..
11-16-8
1-9-..
350 verso
Bernt Arnts * Tertia Synodj * 1-5-..
solv. Jan Scheltes kramer opt Bildt * 1 martelaersboeck * 2-7-..
Ulricus Balck * Tafyn * ..-16-..
Hantie Aalsens * Ulenspiegel met noten, cum socijs * ..-9-..
Bernt Arnts * enige boecken * 1-2-..
Bernt Arnts * enighe boecken * 1-1-..
Mr. Gerryt Jansz. schooldienaer * Ovidius cum socijs * 1-4-..
Petrus Hugius met Hendrick hardhouwer * Idsardus Nicolaj contra d'Wederdopers * ..-16-..
Daniel Joannis * Aulicus politicus * ..-8-..
Abbe Ryurdts * Henricus Bullingerus * 1-2-..
solv. Taco Gellij * Catachismus Lambergij * ..-14-..
Petrus Hugius * Ontdeckinge des Silenverraedts * ..-5-..
Pybe Pybes schoenmaker * verscheidene boecken Joannes Brechtanius * ..-18-..
12-7-..
351 recto
Hantie Aalsens * Een harpliedboeck * ..-11-..
Mr. Gerryt Jans * Dictionarium * ..-8-..
sol. Syurdt Jelders in den vergulden Engel * 1 grammatica * ..-14-..
Ulricus Balck * Lexicon * ..-8-..
Mr. Tyaerd Uldrix * verscheiden boecken * 1-4-..
Hantie Aalsens * 1 harp * ..-11-..
Dr. Faber * psalmboeck * ..-17-..
Bernt Arnts * 2 boecken * ..-3-8
Claes Selties * 1 testament * ..-17-..
Dominicus Walsweer * 3 boecken * ..-14-..
Ulricus Balck * Opera Cassandrj * 3-..-..
Dominicus Walsweer * Catachismus, spiegel
der Jesuwyten * ..-14-..
Hidde Douwes backer * 3 boecken * ..-19-..
Bernt Arnts * Mysterium iniquitatis * 2-10-..
13-10-8
351 verso
Hancke Altzens * Epist. Ciceronis * ..-4-8
Bernt Arnts * Athanasius * ..-15-..
solv. Taco Gellij * Conciones * ..-14-..
Haye Hayes * Historia ecclesiastica * ..-16-..
Hancke Altzens * Regnerus Pr[a]edin[i]us * ..-3-8
Haye Hayez. * Een bibel * ..-12-..
Daniel Joannis * Een bijbel * ..-15-..
Abbe Ryurdts * Historia Justinj * ..-6--..
Abbe Ryurdts * Catholycque sermonen * 4-5-..
Daniel Joannis * Lubbertus contra Socinum * 1-7-..
Monsr. Rodrigo * Batavia illustrata * 1-1-..
Dr. Bouritius professor * Opera Cuiatij[!] * 5-7-8
Dominicus Walsweer * verscheidene boecken * ..-17-..
Hantie Altsens * Een pack verscheiden ongebonden boecken * 6-2-8
23-4[?]-..
352 recto
Ulricus Balcq * Opera Senecae * 2-..-..
Jodocus a Cleeff * Opera Senecae * 2-5-..
Balck vs. * verscheidene ongebondene boecken * 4-15-..
Mathias Walsweer * Opera Perkinsij * 1-12-..
Abbe Ryurdts * Utlegginghe Joannes Calvinj * 3-2-8
Saeckle Kingma rekenmr. pro Haycke Hayes * Utlegginghe Joannis Calvinj * 3-2-8
Jacob Juckema * Huisboeck Bullingerj * 2-12-..
Hidde Douwes backer * zeeven zegelen Sebastiaen Franck * 3-2-8
Hidde Douwes * Een pack van verscheidene boecken * 7-..-..
Berent Arents * Harmonia Calvinj * 3-..-..
Jacon Juckema * Werelts spiegel * 4-7-8
37-1-8-
352 verso
Balck vs. * Ephimerides * ..-12-..
Balck * Joannes Hagius * 2-..-..
Eido Campegius * Dictionarium - 1-9-..
Daniel Joannis * Een grammatica * ..-13-..
Peter Lolles * Een Vriesche cronyck * 6-17-8
Mr. Segers * 7 zegelen Sebastiaen Francq * 2-13-..
Eido Campegius * affbeeldinghe van de geleerde mannen * 1-2-..
Claes Selties * 1 psalmboeck * ..-13-8
solv. Simon van den Berch * Val. Max. * ..-10-..
Balck vs. * 2 boecken * ..-8-..
Berent Arents * 't Evangelj der armen * ..-5-..
Hantie Aalsens * Primalion [= Primaleon] van Grieken [sone van Palmarin van Olijve, keiser van Constantinopelen - Rotterdam, Jan van Waesberghe, 1621] * ..-8-8
17-11-8
353 recto
solv. Taco Gellij * Drusius * ..-15-..
Ulcke Balck * d'Ernst des gemoedts * 1-..-..
Dries Joannes hopman * Een Friesche cronnyck * 6-17-8
Actum den 1en Aprilis 1623
Bij continuatie den 2en Aprilis [= woensdag]

Hantie Aalsens * 2 psalmboecken * ..-10-..
Claes Selkes * Een psalmboeck met een schalmeij * ..-12-8
Petrus Hugius Hendrick Atzes borge pro cedulam * Catachismus Lubbertj * ..-15-..
G. Gemmenich * Origo Belgicarum tumultuum * 1-4-..
Peter Wybes slothmaker * Bijbel * 2-3-..
Bernt Arnts * Verclaringhe van de Epist. Strackij * 1-7-..
Hantie Aalsens * Een martelarsboeck * 1-2-..
Hantie Alsens * 15 Colloquia Sibaldi heiden * ..-11-8
Bernt Arnts * Catachismus Lub. * ..-10-..
17-7-8
353 verso
Daniel Joannis * Hamconj Frisia * ..-5-..
ingeholden ten profijte vant sterffhuys
Daniel Joannis * Hamconj Frisia * ..-4-..
uts.
Hesselus Dominici Wringerus * Institutiones Globerj * ..-7-..
Saeckle Kingma rekenmr. pro Hayke Haykes * d'Italiaense oorloghen * 1-14-..
solv. Hendricus Busch * Catachis. Lub. * ..-10-..
Bernt Arnts * Catachis. Lub. * ..-9-..
Abbe Ryurdts * Catachis. Lub. * ..-10-..
Hesselus Dominicj Wringerus * Collegium Fabrj * ..-13-..
Ulcke Balck * Den saligen staet der religieusen * ..-16-..
Abbe Ryurdts * 3 Hamconj Frisia * ..-14-..
Bernt Arnts * 3 Hamkonj Frisia * ..-13-..
Sibrandus Hilarj * Alb. Mag. * ..-7-..
Hantie Aalsens * Tractaat van den Antecrist[!], cum socijs * ..-10-..
Bernt Arnts * Duitsche theollogie[!] * ..-3-..
7-6-..
354 recto
Balcq * Lucanus in duits * ..-16-8
Hantie Aalsens * Grammatica * ..-9-..
Tiete Tomas * 4 Duitse boecken * 1-4-..
Joannes Klingbijll * Een stamboeck * ..-15-..
Sibrandus Hilarj * Een stamboeck * ..-13-..
Bernt Arnts * Saxenspiegel * ..-6-..
Haye Hayes vs. * Rijcksdach van Ausburgh * ..-6-..
Bernt Arnts * Postilla Hemmesij * ..-6-..
Daniel Joannis * 4 Hamconj Frisia uts. * ..-19-..
Sibrandus Hilarj * Philippus Mel. in psalmos * ..-6-..
Daniel Joannis * Tisius, cum socio * ..-9-8
Balcq * 2 Duytse boeckies * ..-4-..
Claes Selkes * Walchers liedboecken cum socijs * ..-6-8
Bernt Arnts * 2 hoochduitse boecken * ..-4-..
Wilhelmus Lautenbach * Lessius van den Antecrist[!], cum socio * ..-13-..
6-18-8
354 verso
Philippus van den Brande * Polibius * ..-16-..
Daniel Joannis * Chrisostumus[!] de Virginitate, cum socio * ..-3-8
Philippus van den Brande * Opera Senecae * 2-..-..
Bernt Arnts * Een packet Hamconj boecken * 6-..-..
Dirck Albarts boeckvercoper tot Leuwarden * Houwart * ..-9-8
Philippus van den Brande * Cato de re rustica * ..-6-8
Folcherus Oosterlanus, met sijn moeder opte Dijck wonende, & borge * Justinus cum socio * ..-12-..
Daniel Joannis * Epist. Cic. * ..-3-8
G. Ghemmenich * Chronologia Bucherj * ..-18-8
Hantie Aalsens * An[n]ales Furmerij, cum socio * ..-3-8
solv. Hoyte Meynsma * Delitiae Italiae, cum socio * ..-5-..
solv. Wilhelmus Rennighburgius, alias Ket in Harlingen * Disputationes Fabrj * ..-12-..
Bernt Arnts * Dictionarium Hodipodium * ..-4-..
12-14-..
355 recto
Bernt Arents * Psalterium Brunonis, cum boblia * ..-4-..
Haye Haye[!] * Een pack van Hamconj Frisia * 5-5-..
Hans Willems d'knecht * Aritmetische practijcq, cum socijs * ..-13-..
solv. Jacobus Holterus, met Hobbe Jellis * Catachis. Lub. * ..-11-8
Foceus Stellinghwerff predicant toe Oosterwierum * Idsardus Nicolaj tegens d'Wederdopers, cum socijs * 1-1-..
d'Secretaris Aetzma tot Doccum * Opera Xenecae[!] * 2-11-..
Saeckle Kingma pro Haye Hayes * 4 boecken Sib. Lub. * 2-2-..
Bernt Arnts * 25 Hamconj boecken * 3-15-..
Abbe Ryurdts * 15 Hamconj boecken * 2-5-..
Claes Selckes * Historie van de Nederlantsche geschiedenissen * ..-9-8
Bernt Arents * Plinius * ..-16-..
Mathijs Tzabringh * Guicardyn * 2-8-..
22-1-..
355 verso
Abrahamus Walsweer * Mollerj handtboeck, cum socijs * ..-11-..
Hans Willems d'knecht * 1 stamboeck * ..-12-8-
Hans Willems vs. * 1 stamboeck * ..-13-..
Daniel Joannis * Dictionarium cum socijs * ..-7-8
Actum voor noen den 2en Aprilis
Bij continuatie nae noen

Dirck Albarts boeckvercoper * Fundement M. Simons * ..-12-..
Dirck Albarts * 2 lusthoven Adamj Westermannj * ..-11-..
Aemilius Wyaarda * Testamentum * ..-11-..
Daniel Joannis * 50 figuiren * 2-1-..
ingeholden
Bernt Arents * 1 packet verscheiden boecken te weten 100 Tobiasen, cum socijs * 4-..-..
Haye Hayez. * 1 pack verscheiden boecken * 2-1-..
Bernt Arents * 1 pack verscheiden boecken * 3-..-..
Bernt Arnts * Lucanus in Duitz * ..-15-..
13-14-..
356 recto
Abbe Ryurdts * Joannes de Figo medicus * ..-16-..
Foceus Stellinghwerff * Trigelotton[!] * ..-14-8
Berent Arents * Joannes Bocatij * ..-12-..
Hanke Alsens * Trigelotton[!] * ..-14-8
Abbe Ryurdts * Trigelotton[!] * ..-15-..
Daniel Joannis * Drusij Commentaria * ..-15-8-
Foceus Stellinghwerff * Drusius * ..-13-8
Dirck Alberts * Busius de repub. * ..-6-..
Ulricus Balck Tabula Frisiae * 1-6-..
Bernt Arnts * Marcus Aurelius, cum socio * ..-8-..
Bernt Arnts * Ordentlijcke beschrijvinge Gellij Snecanj, cum socio * ..-9-..
Bernt Arnts * Taede Wybrens met noch 2 stucken * ..-8-..
Bernt Arnts * Den Leytsman der medicinen * ..-6-..
Bernt Arnts * Nieuwe Jeuchtspiegel * 1-11-..
9-15-..
356 verso
Bernt Arnts * Prothocol van Embden * ..-13-..
Dirck Alberts * 50 Figuiren * 2-..-..
Dirck Albarts * Een pack verscheiden boecken * 3-12-8
Bernt Arnts * Een pack verscheiden boecken * 9-..-..
Balcq * 100 figuiren * 3-15-..
Bernt Arents * 50 Colloquia Corderij * 3-5-..
Hantie Alsens * 25 Colloquia Cord. ende 25 Figuiren * 2-15-..
Julius Jurians toe Deynum * Testament * ..-13-..
Abbe Ryurdts * 25 Colloquia Corderij ende 50 Hollantse figuren * 3-2-8
Bernt Arnts * 100 figuiren * 3-..-..
Joannes Dionisius Ids Peters swager * d'Magnificentie van Christenrijck * 1-5-../..-1-..
Hans Willems d'knecht * 25 figuren met gel.e veel Colloquia Cord. * 2-6-..
Bernt Arents * 25 figuren met gel.e veel Colloquia * 2-..-..
37-8-..
357 recto
Dirck Alberts * 100 Hollantsche figuiren * 3-2-8
Dirck Albarts * 6 dictionarien trigelotton ende 25 Colloquia Cord. * 2-12-..
Hancke Alsens * Abraham van Gerwen Duits bredboeck * ..-4-..
Daniel Joannis * 6 dictionarien * 2-1-..
Hancke Alsens * 5 dictionarien * 2-1-..
Balck * Florilegium * 3-15-..
Jr. Valerius Kamminga * Hamconus[!] Frisia * ..-14-..
Dirck Alb. * Lusthoff, Liedboeck * 1-18-..
solv. Simon van den Berch * Cathachis. Lubb. * ..-16-..
Daniel Joannis * Jacobus Hollerus * ..-19-..
solv. Enne Taeckes * 1 Testament * 1-..-..
Dominicus Walsweer * Jerusalemse reise, cum socijs * 1-4-..
Abbe Ryurdts * 't Gulden bedeboeck met noch 3 andere Duitse boecken * ..-15-..
Ulpianus Menaldum * het 9e boeck van Amidis de Gaula [= Gaule] * ..-8-8
Bernt Arnts * Hospinianus van den Timpelen[!] * 1-..-..
22-10-..
357 verso
Bernt Arnts * Carolus Molineus * ..-7-8
Daniel Joannis * Jac. Accontius * ..-11-8
Julius Jurians * 4 Duitse boecken * 1-4-..
Bernt Arents * 't Schat der gebeden, cum socijs * ..-10-..
Bernt Arents * Ludolff van Colln * 1-6-..
Daniel Joannis * Sasbout in omnes Epist. Pauli * ..-3-..
Claes Rienx ticchlar toe Wielsrijp * 5 Liedboecken * 1-5-8
D. Focco Joannis * Georg. Trappezuntus * ..-3-..
Bernt Arents * Schat der gebeden, cum socijs * ..-12-..
solv. Hendrick Busch * Een psalmboeck * ..-10-..
Abbe Ryurdts * 1 stamboeck * ..-11-..
Abbe Ryurdts * Sermonen Francisci Costerj * 2-..-..
Abbe Ryurdts nomine Lou Annis bijsitter * 7 zegelboeck * 2-11-..
G. Gemmenich * Hamconi Frisia * ..-12-8
Serapius Adelen * Hamconj Frisia * ..-11-..
12-6-8
358 recto
Julius Jurians * Perkinsius * ..-8-..
Joannes Klingbijll * Jacobus Veldius * ..-7-..
Balcq * 4 Duitse boecken * ..-10-8
Berent Arnts * 4 Duitse boecken * ..-16-..
Hantie Aaltsens * Chronicon de Beka, cum socijs * ..-11-../..-1-..
Julius Jurians * Institutiones Calvinj * 1-14-..
Daniel Joannis * 8 Latijnse boecken * ..-10-8
M. Segers * Palveryn [= Palmarin] de olijve * ..-7-..
Dirck Alberts * 4 Duitse boecken * ..-11-..
Daniel Joannis * Tonneel der keiseren * 2-7-..
Mathias Walsweer * Pacificatie der ontruster gemoederen, cum socio * ..-19-..
Serapius Adelen * 4 boeckies * ..-9-8
Abbe Ryurdts * Allegonde psalmboeck * ..-15-..
Balck * 4 Duitse boeckies * ..-9-..
Dirck Albarts * Een pack verscheidene boecken * 3-10-..
Hans d'knecht * Een pack boecken * 4-2-8
18-8-..
358 verso
Hantie Alsens * Een pack verscheidene boecken * 4-5-..
Dirck Albarts * Een pack verscheidene boecken * 2-10-..
Balck * Continuatio Sleidanj * 1-..-..
Actum 2o Aprilis 1623
Bij continuatie den 3en Ap. 1623 [= donderdag]

Daniel Joannis * 6 Latijnse boecken * ..-6-8
Bernt Arnts * Epist. Jeronimj * 1-5-..
Jacob Ghemmenich * Off. Cic. * ..-8-..
Bernt Arnts * 2 dictionarien cum socijs * ..-16-..
Bernt Arnts * 1 pack Ambrosius liedboecken * 2-14-..
Dirck Alberts * Wonderboeck van David Joris * 1-14-..
Jan Everts Kloppenburch * Een riem Lummerts [= Lombardisch] papier * 5-2-8
Bernt Arnts * Een riem Lumbarts papier * 9-7-8
Bernt Arnts * Neghen boecken Lumbarts papier * 5-..-..
34-8-8
359 recto
Haye Hayes * 14 boeck fois [= zacht?] papier * ..-18-..
Bernt Arnts * elleff boeck gelinieert papier * 1-16-..
Bernt Arnts * een boeck gelinieert papier * 1-12-..
Dirck Alberts * 1 olde Friese cronnyck * 1-10-..
Abbe Ryurdts * 25 psalmboecken * 3-2-8
Hans Willems d'knecht * 24 psalmboecken * 3-2-8
Bernardus Danielis * Een gebonden Friesche cronyck * 6-5-..
Bernardus vs. * Een cronyck * 6-2-8
Bernt Arnts * Een pack Hamkonj boecken * 7-10-..
Dirck Alberts * Een rest Oorlochs basuinen, competerende Dr. Vilhel Stephanj * 2-7-8
Bernt Arnts * 28 Franeker liedboecken * 3-..-..
Dirck Alberts * Een bloemboeck * 2-7-8
Mr. Watze predicant * De wet Gods * ..-7-..
Dirck Alberts * Opera Perkinsij * 3-10-..
41-3-..
359 verso
Dirck Alberts * Gualterus * 1-15-..
Bernt Arnts * Plato * 3-..-..
Dirck Alberts * Een pack leverboecken [verkoopboeken; vgl. Duits Lieferbuch] * 2-15-..
Matheus Walsweer * Aretius * 2-12-..
Tarquinius Solcama * Nicasius * ..-6-..
Bernt Arnts * 3 boecken * ..-4-..
Bernt Arnts * Corpus juris * 3-..-..
Haye Hayes compt Simon van den Berch
Dirck Albarts * 25 Een riem psalmboecken * 3-2-8
Dirck Alberts * Chrisostumus * 1-11-..
d'Heer Wytze van Beyna * Een Vriesche cronyck * 7-7-8
Haye Hayes * Hospinianus * 2-11-..
Dirck Joannis toe Miedum[?] in den dorpe Tzum * Een Vriesche cronyck * 6-5-..
Wilhelmus Folkerj * Een Vriese cronyck * 7-7-8
Dirck Obbis consul * Ien[?] Vriese cronyck * 6-2-8
Ingeholden van 't sterffhuys ergo
Dirck Obbes consul * Een Vriese cronnyck 5-10-.. Ingeholden uts. ergo
38-6-8
360 recto
Dirck Albarts * Opuscula * 1-8-..
Saeckle Kingma pro Haye Hayes * 't Licht der zeevaert * 6-12-..
Bernt Arnts * Flaccus Albinus * 2-..-..
Bernt Arnts * Joannes Urbanus, cum socijs * ..-6-..
Hoyte Meinsma * Beschrivinge van Amsterdam * 1-6-..
Bernt Arnts * 6 boecken * ..-7-..
Bernt Arents * 5 boecken * ..-7-..
Dominicus Walsweer * Postilla Vicelij * 1-2-..
Bernt Arnts * Conincklijcke geschenck, cum socio * ..-10..
Mr. Jan Pauwels van der Slijcke * 2 Duitse boecken * ..-6-8
Bernt Arents * Cochleus cum socio * ..-17-..
Aemilius Adema * 1 grammatica * ..-5-8
Actum den 3en Aprilis voor noen
15-7-..
360 verso
Hantie Aalsens * 6 Latijnse boecken * ..-17-..
Bernt Arnts * vier Latijnse boecken * ..-4-..
Bernt Arnts * vier boecken * ..-12-..
Bernt Arnts * 3 boecken * ..-8-..
Dr. Sib. Lubbertj * Biblia Vatablj * 3-10-..
Dr. Sibrandus Lubbertj * Annales Baronij * 3-5-..
Balcq * Pareus * 2-2-..
Joannes Klingbijll * Breviarium Romanum, cum socijs * ..10-..
Hantie Aalsens * Boëtius in Aristotelem, cum socijs * ..-3-..
Mathias Walsweer * 3 boeckies * ..-12-..
Joannes Holtius * Opera Swinglij * ..-18-..
Eido Campegius * Terentius * ..-3-..
Dr. Faber * Cathichis. Lub. * ..-12-..
ingeholden
Dr. Bouritius Magnificus * Bibliotheca Gesnerj * ..-10-..
Folcerus Osterlanus * Cateches. Sib. Lub. * ..-11-..
14-5-..
361 recto
Aemilius Wyaerda * Catichis.[!] S. L. * ..-11-..
solv. Gysb. Bruno * Catichis.[!] Sib. Lub. * ..-11-..
Hans Willems d'knecht * Catichis.[!] Sib. Lub. * ..-10-8
Dr. Bouricius * Repartorium[!] Batachinj * 1-7-..
Mathias Tzabringh * Catachesis Sibrandj * ..-11-..
Lolle Sybrens toe Schettens * Concordantia Marloratj * 1-7-..
Dirck Albarts * Institutio Calvinj * ..-19-..
Jan Everts Kloppenburch * Een pack van Micchiel Sablet * 4-12-8
Haye Hayes * 48 boecken Hamconj * 6-5-..
Dr. Bouritius * Camersgericht * 1-6-..
Dirck Alberts * Varia opera Piscatoris * 4-15-..
Gysbertus Hoorn pro Drem. & Professorem Vincemium * Hipocrates * ..-19-..
Mathias Tzabringh * Opus palatinum * 3-10-..
Jan Everts Kloppenburch * 75 prosodien * ..-17-..
28-1-..
361 verso
Abbe Ryurdts * Varia theologica * 3-5-..
Gisbartus Hoorn * Petrus Pau[!] * ..-14-..
Petrus Hugius * Opera Bonaventurae * 2-1-..
Dirck Albertus * Alstudia[!] theologia[e] naturalis * 1-..-..
Haye Hayes * Opera Virgilij * 2-18-..
Bernt Arnts * Varia opuscula Danej * 2-4-..
Bernt Arnts * Dionisius Godofredj * 2-3-..
Dirck Alberts * Anatomia Arianismj * 1-15-..
Mathias Walsweer * Collegia Maccovij * ..-12-..
Bernt Arnts * Verscheidene Francoise boecken * 3-..-..
solv. Syurdt Jelderts in den Golden engel * Testamentum Graeco-latinum * ..-10-..
Dirck Alberts * 10 Sib. Catachesin * 5-..-..
Bernt Arents * enige Francoise boecken * 1-1-..
26-3-..
362 recto
Daniel Joannis * Victius medicus * 2-8-..
Abbe Ryurdts * 1 pack scholasticalia * 2-15-..
Gysb. Hoorn * Schola anatomica * ..-8-..
Haye Hayes * Petrus Pau[!] * 1-..-..
Joannes Klingbijll * Fomannus * ..-9-..
Haye Hayes * Petrarchj opera * 1-7-..
Barnt[!] Arents * Wesenbecius * ..-14-..
Jan Everts Cloppenburch * Herologia Anglica, cum socio * 2-1-..
Dr. Bouritius * Balforeus in Organum Aristotelis * ..-13-..
Haye Hayes * Opera Ovidij * ..-13-..
Dr. Bouritius * Testamentum * ..-9-..
solv. Simon van den Berch * Institutiones juris * ..-13-..
Abbe Ryurdts * een pack scholasticalia * 2-1-..
Haye Hayes * Een pack Hamconj boecken * 6-7--8
21-18-8
362 verso
Daniel Joannis * Lipsius * 1-2-..
solv. Hendricus Busch * Sadeus * ..-17-..
Holtius * Gasparus Sanctus * 1-5-..
Balck * Biblia * 3-..-..
Petrus Hugius * Tuba Dej * ..-6-..
Dirck Alberts * Conciones ex veteris historicis * ..-9-..
Daniel Joannis * Onuphirus [= Onuphrius] * ..-18-..
Bernt Arnts * Een pack scholasticalia * 5-7-8
Balck * Een pack Sibrandj Catachesis * 6-2-8
Dirck Albarts * Een pack diaclectica[!] Lossij * 1-13-..
Dirck Obbes consul nomine Lou Annis * Schatboeck Festi, cum socijs * 1-18-..
Hans Willems d'knecht * 13 Terentius * 2-3-..
25-1-..
363 recto
Dirck Obbes consul nomine Lou Annis bijsitter * Theologische ABC * ..-13-..
Eido Campegius * verscheidene boecken * 2-1-..
Balck * enige Francoise boecken * 1-10-..
Daniel Joannis * Testamentum * ..-9-..
Daniel Joannis * Testamentum * ..-8-..
Jan Everts Cloppenburch * Sib. Catachesis een pack * 5-10-..
solv. Simon van den Berghe * Phisica Aristotelis * ..-6-..
Hans Willem d'knecht * Testamentum * ..-9-..
Jan Everts Cloppenburch * 50 Hamconij Frisia * 6-17-8
Balck * Marloratus in Esaiam twee boecken * 2-12-8
Abrahamus Walsweer * Testament cum socio * ..-10-8
Jan Everts Cloppenburch * 50 Hamconides * 6-2-8
Bernt Arnts * Een pack Salustius * 12-..-..
39-9-..
363 verso
Bernt Arnts * Een pack Paterculus * 2-2-..
Jan Everts Cloppenburch * Een pack Paterculus * 1-5-..
Dirck Obbes consul nomine Timannj * Postilla Luterj, cum socijs * ..-11-..
Haye Hayes * Een pack wesende 't Recht van den Coninck van Spanghien * 1-10-..
Hans Willems * Een pack van 't Leeven ons Heren * 3-10-..
Haye Hayes * Een pack Salustius Popma * 9-12-8
Balck * Een pack Lubbertus de Ecclesia * 4-2-8
Actum den 3en Ap.
Bij continuatie den 4en [= vrijdag]

Haye Hayesz. * 1 packien Morgenweckers * ..-7-8
Jan Everts Cloppenburch * 1 packien Spoockboecken * 1-1-..
Daniel Joannis * 3 boeckies * ..-6-8
Tyerck Peters knoopmaker * 1 pack kunstboeckies * ..-14-..
25-2-..
364 recto
Bernt Arents * Tegenstellinghe der gereformeerde kercken * ..-12-..
Bernt Arents * Kerckelijcke historien * ..-16-..
Bernt Arents * 1 pack linieert papier * 2-13-..
Bernt Arnts * Emder catachismus * ..-6-..
Cloppenburch * 1 pack Palmaryn d'olive * 2-..-..
Daniel Joannis * Herodianus Duyts * ..-9-..
Daniel Joannis * Anatomia Laurentij * 3-5-..
Daniel Joannis * 1 pack Costerj Epist. * 6-2-8
Ingeholden
solv. Simon van den Berch * Toneel der keyseren * 1-12-..
Bernt Arents * 1 pack Hamconj kaarten * 3-..-..
Haye Hayes * 1 pack linieert papier * 1-12-..
Bernt Arents * Habermans gebeden * 1-6-..
Cloppenburgh * Anales Baronij * 1-10-..
Bernt Arents * Een pack handtboecken Mollerj * 3-..-..
22-1-..
364 verso
Berent Arents * Een messchen plaet * 1-6-..
Cloppenburch * Een messchen plaet * 1-10-..
Tyerck Peters knoopmaecker * Een pack scholasticalia * 3-2-8
Bernt Arents * 1 pack Ludolff van Colln * 5-10-..
Haye Hayes * Wereltspiegel van Tade Wybrens * ..-6-..
Abbe Ryurdts * Een pack van Testament Constalionis * 1-16-..
Petrus Hugius * Daneus * 1-2-..
Bernt Arents * Een boeckebinders ploegh * 1-..-..
Daniel Joannis pro de profeet[!] * Een messchen plaet * ..-13-..
Abbe Ryurdts * Een klopsteen mette hamer * 2-10-..
Daniel Joannis * Een druckers pars * 8-10-..
Ingeholden
Aemilius Wyaarda * Een druicker ofte plaet * ..-13-8
Bernt Arnts * Een messchen plaet * ..-12-..
20-1-..
365 recto
Daniel Joannis * 2 globussen met hun voeten ende messchen bogels * 3-7-8
Ingeholden
Bernt Arnts * 1 pack protocollen van Leeuwarden * 4-5-..
Cloppenburgh * 1 pack Sebast. Franck 7 Segels * 3-2-8
Holtius * 3 Latijnse boecken * ..-7-..
Daniel Joannis * 2 Besa In Jobum * ..-8-..
Daniel Joannis * twee boecken * ..-14-..
Haye Hayes * Een pack Idsardj Nicolaj * ..-18-..
Holtius * Wapenhandelinghe * ..-10-..
Cloppenburgh * Een pack Colloquia Corderij * 5-2-8
Holtius * Gulden beedboeck cum socio * ..-2-..
Cloppenburgh * enige ongebonde boecken * ..-6-8
Petrus Jarichj d'predicants sone van Achlum * Catachesis Sib. * ..-11-..
Haye Hayez. * Catachesis Sib. * ..-9-..
Bernt Arnts * Van der Meulen over d'openbaringhe * ..-10-..
17-5-8
365 verso
Haye Hayes * enighe figuiren * 1-10-..
Cloppenburch * Tragedische historien * ..-13-..
Bernt Arents * 1 pack Catolycque boecken * 2-13-..
Hans Willems d'knecht * Een AB messchen druickletters * 1-3-..
Mr. Watze predicant * Tsamenspreeckinge van een crancke ende vertrooster * ..-13-..
Daniel Joannis pro proveet[!] * Het leeven ons Heeren * ..-16-..
Hans Willems d'knecht * 2 goldrollen * 1-6-..
Abbe Ryurdts * Het leven ons Heren * ..-16-..
Cloppenborch * Een grote knypscheer met enige instrumenten * ..-7-..
Cloppenborch * Een messchen rolle * ..-16-..
Daniel Joannis * Een saegh, 1 boor met een hamer * ..-13-..
Abbe Ryurdts * enighe boeckebinders instrumenten * ..-12-..
Actum voor noen den 4en Ap.
11-18-..
366 recto
de post:
Daniel Joannis * Een fluwelen beff op een mantel * 1-..-..
Dr. Faber * Een messchen doos met enige pennen * ..-3-..
KJD * Een bosch pylken [= schrijfveren] * ..-3-..
1-6-..
793-11-..
Bij naerder overslach bevonden den 14en Feb.rij 1625: 790-5-..
366 verso
367 recto
Resten
solv. Hanntie Aalsens kremer tot Harlingen * 37-7-..
solv. 't geheel Berent Arents boeckvercoper * 177-13-..
4-9-..
solv. 151 £ 1 st.
solv. Mathias Walsweer * 4-11-..
2-12-..
solv. Claes Selties * 3-16-..
solv. Abbe Ryurdts boeckvercoper * 46-11-8
solv. pro compensatione in sijn boelgoed Jasper Bastiaens * 4-16-8
solv. Jacob Juckema * 8-15-8
solv. Hesselus Dominicj Wringerus * 1-13-..
solv. Ulricus Balcq * 54-12-..
solv. doch rest 30 £
Jacobus Malinus tot Beillanj huys * 1-10-..
Dirck Obbes consul * 1-3-..
solv. Simen Feddes * ..-18-..
solv. Eido Campegius * 6-15-..
solv. Eelcke Martens * ..-13-8
Dr. Philippus van den Brande * 7-6-8
Tiede Douwes * ..-11-..
Marten Feckes * ..-10-..
361-14-8
4-9-..
367 verso
Jacob Hettes backer * 4-10-..
solv. Toenis Ysaacs * 5-17-8
Gerbrandus Riemersma * 8-..-..
solv. Haye Hayes van Leuwarden * 41-3-8
10-..-..
solv. op reeckeninghe 32 £ solv. noch 22 £ 6 st. ergo over bet. 37 st., restitui dese 37 st.
θ[?] Daniel Joannis * 34-1-8
θ[?] d'Heer reeckenmr. Saeckle Kingma * 15-10-8
solv. pro Haye 38½ st. rest ergo 14 £
solv. Claes Eelckes * 3-6-..
solv. Hans d'knecht bij Beernt te bet. * 23-..-..
solv. Mr. Gerryt Jansz. * 1-12-..
solv. Petrus Hugius * 5-5-..
solv. Pybe Pybes schunmaecker * ..-18-..
solv. Mr. Tyaerd schoolmr. * 1-4-..
Hidde Douwes * 11-1-8
Rodrigo * 1-1-..
solv. Dr. Buritius * 8-6-8
1-6-..
θ[?] Dr. Faber * 1-..-..
Jodocus a Cleeff * 2-5-..
Peter Lolles * 6-17-8
solv. M. Segers * 3-..-..
solv. Dominicus Walsweer * 5-3-..
Abrahamus Walsweer * 1-1-8
185-10-..
10-..-..
368 recto
Dries Joannis * 6-17-8
G. Ghemmenich * 2-15-..
solv. Peter Wybes slotmaker * 2-3-..
solv. Sibrandus Hilarj * ..-7-..
..-13-..
solv. Tiete Tomas * 1-4-..
Joannes Klinghbijll * ..-15-..
..-17-..
..-9-..
Wilhelmus Lutenbach * ..-13-..
solv. op rekening 40 £ Dirck Albarts boeckvercoper * 49-7-..
10-..-..
solv. noch 10 £ 17 st. solv. d'rest
Folckerus Oosterlanus * ..-12-..
..-11-..
solv. Foceus Stellinghwerff predicant tot Oosterwierum * 1-1-..
1-8-..
d'secretaris Aetzma * 2-11-..
solv. per matrem Mathyas Tzabringh * 2-8-..
4-1-..
Aemilius Wyaarda * ..-13-8
..-11-..
..-11-..
solv. Julius Jurians toe Deynum * ..-13-..
3-6-..
solv. Joannes Dionisius * 1-6-..
solv. Jr. Valerius Kammingha * ..-14-..
solv. Ulpianus Menaldum * ..-8-8
solv. Claes Rienx ticchelaer * 1-5-8
D. Focco Joannis * ..-3-..
solv. Lou Annis bijsitter pro Abbe Ryurdtsz. * 5-2-..
93-12-..
10-..-..
368 verso
solv. Serapius Adelen * ..-11-..
..-9-8
Jacob Ghem. * ..-8-..
θ[?] Jan Everts Kloppenburch * 48-16-8
solv. Bernardus Danielis * 12-7-8
Hierin ontf. 2½ riem papier
d'riem 5 £, restitui 1 st. daermede geliquideert
solv. Mr. Watze predicant * ..-13-..
..-7-..
solv. Terquinius Solcama * ..-6-..
solv. d'Heer Wytze van Beyma * 7-7-8
Dirck Jansz. toe Miedum * 6-5-..
solv. Wilhemus Folckerj * 7-7-8
solv. Hoyte Meynsma * 1-6-..
solv. Mr. Jan Pouwels van der Sleycke ..-6-8
Aemilius Adama * ..-5-8
solv. Dr. Sib. Lubbertj * 6-15-..
Joannes Holtius * ..-19-..
..-18-..
1-5-..
solv. Lolle Sybrens toe Schettens * 1-7-..
Gysbartus Hoorn * ..-19-..
1-2-..
Dirck Obbes consul, nomine fratris Timannj * ..-11-..
100-12-8
369 recto
solv. Tyerck Peters knoopmaker 3-2-8
..-14-..
solv. Petrus Jarichj t'Achlum * ..-11-..
solv. KJD * ..-3-..
4-10-8
[links:] 77-2-..
369 verso
solvi T. Douwes * 2-12-.. ende d'boecken
solvi T. noch * 3-..-.. ende 't boelgoed
solvi M. Segers * 4-18-.. ende d'boecken
solvi Jacob Grieger bode op rekening den 13en 8bs. 1623 * 9-..-..
solvi op rekening * 2-19-..
solvi Jacob Grieger noch in volle betalinge * 17-4-..
vermoge quitan.
solvi Hieronimus Willems van 2 kindere dootvatten bij quitan. * 3 £-18-..
solvi d'burgemr. Frans Gysb. Ens van schattinge van Mey 1621 tot 22 st. * 1-10-..
solvi Saackle Ryurdtsz. bij quitan. * 13-8-..
solvi Willemke Lamrinx bij quitan. den 24en Feb.rij 1625 * 2-..-..
Mr. Eelcke eyscht voor d'bedieninge in Marys doodtsieckte 12 £ salff ded. van 2 £ rest ergo * 10-..-..
solvi den 3en Feb.rij 1626 Dr. Daniel ende Mr. J. Menaldum bij quitan. * 8-..-..
[rechts bovenaan:] Jan Lamrincks Boeckvercopinge

>> begin