>> HOMEpage

Laurentius Metz' bibliotheek 1651 in beslag genomen

Bron: Hist. Centr. Leeuwarden, executieboek inv.nr. r4 (thans 3286)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juli 2013


Laurentius a Mets uit Leeuwarden is op 9 mei 1633 als student in de filosofie en talen ingeschreven aan de universiteit van Franeker; promoveerde tot doctor in de rechten; werd 26-4-1638 advocaat bij het Hof van Friesland; zoon van Gisbertus Laurens Metz († 1667) koperslager te Leeuwarden? Dezelfde als Laurentius Metz die 28-1-1654 in het stadhuis trouwde met Geertie Sybrants Banga van Harlingen? Ook dezelfde als Lourens Metz die 7-1-1690 is begraven in de Oldehoofsterkerk?
Definitie executieboeken: protocollen van processen-verbaal van gerechtelijke beslagleggingen op goederen van in gebreke blijvende verliezers van rechtsgedingen. Vgl. R. Kunst, Inventaris van het archief van de stad Leeuwarden 1426-1811, Leeuwarden 2012.


70v
Inventarisatie ende beschrievinge door last van de Magistraet der stede Leeuwarden ten versoecke van de Ed. Mogende Here Henningh Georgh van Andree raet ordinaris in den Hove van Vrieslant gedaen van de volgende goederen van Dr. Laurentius Metz ten huise woonstede van deselve Metz, welgedachte Edele Here toebehorende bevonden, ende op den Raedhuise alhier gebracht, deur d'Executeur deser voors. stede.
Actum den 2 Maij 1651. Present Dirck Gerbens bode ende T. Rodenhuis clerq op de secretarie sampt Lambert Tiaerds adsistent.
[Links in de marge:] Den 17en Novembris 1655 heeft Jr. Oene Andries van Albada van den Raedhuise deser stede gelicht het Corpus juris glossatum in vier stucken sijnde groen op de sneed, in folio gebonden; beloofde deselve boecken, in cas van swaricheden t'allen tijden te restitueren onder verbant van sijn ged. uytgesondere goederen met submissie van alle gerechte ende tot meerder securiteyt heb ick Jan Schol mij voor de restitutie van vs. boecken borge gestelt onder remis. van discussie ende verbant alvoren, doch heeft Jr. Albada aengenomen sijn borges hant cost ende schadeloos te indemneren onder hypoteecqen als boven, orconde hun handen
Oene Andr. v. Albada 1655
J.W. Schol not. pub.

Annotatie van boecken als volcht, actum den 2 Maij 1651.
• gelicht { Matthaei Vesenbecii paratitla in Pandectas juris civilis - No. 1
• gelicht { Tres posteriores libri Codicis D. N. Justiniani sacratiss. principis - No. 2
• utsupra { Codicis D.N. Justiniani sacratiss. principis P.P. Augusti - No. 3
• uitgelicht { Digestum novum seu Pandectarum juris civilis tomus tertius - No. 4
• uts. { Nic. Reusneri Lecrini juriscons. comitis Palatini caesarei, sententiarum sive decisionum juris singularium liber - No. 5
71r
• D'leven, wercken, doot ende miraculen ons liefs Heren Jesu Christi ende van de alderheilichste moeder Godts ende maget Maria ende alle Godts lieve Heiligen - No. 6
• Decretum Gratiani emendatum et annotationibys illustratum una cum glossis - No. 7
• Liber sextus decretalium D. Bonifacii Papae VIII sive integritati una cum clementinis et extravagantibus earumque glossis restitutus - No. 8
• gelicht { Digestum vetus seu Pandectarum juris civilis tomus primus - No. 10
• ut ante { Decisiones D. Jacobi Putei jurisc. praeclarissimi ac sacri palatii causarum auditoris et demum sanctae romanae ecclesiae cardinalis - No. 11
• Tractatus de conjecturis ultimarum voluntatum - No. 12
• gelicht obs. Hartmanni { Practicarum observationum a Bernhardo Wurmsero, et Hartmanno Hartmanni - No. 13
• Catholijcke sermonen op alle de epistelen ende evangelien - No. 14
• Biblia sacra - No. 15
• ut supra { Anton. Sola juriscons. Taurinensis - No. 16
71v
• Menochius in possessoriis - No. 17
• ut ante { Consiliorum Aymonis Cravattae - No. 18
• gelicht { Het eerste boeck van het leven der vaderen door d'H. Hieronimus - No. 19
• ad idem { Julii Clari Patritii Alexandrini receptarum sententiarum opera omnia - No. 20
• gelicht { Ant. Perezi I.C. Praelect. in Cod. Justinianeum - No. 21
• uts. { Joan. Bapt. Lupi Florent. de illegitimis et de natalibus restitutis liberis commentarii quatuorresolutorii - No. 22
• gelicht { Nieu testament ons H. Jesu Christi met uitlegginge der plaetsen die duister luiden - No. 23
• Repetitio in rubricam et cap. per vestras de donatione inter virum et uxorem - No. 24
• ut ante { Infortiatum seu pandectarum juris civ. tom. secund. - No. 25
• Jur. civil. absolutissima methodus - No. 26
• Disquisitionum Magicarum libri sex - No. 27
In quarto
• de his vide pag. sequenti * { Ses in quarto, rood op de sneed - No. 28; Twee wit op de sneed - No. 29
72r
[rechts bovenaan:] Jan Schol Not[ari]s Publ[icus] binnen Leeuwarden
• ut ad prox. * { vier, groen op de sneed - No. 30; vijff, rood op de sneed - No. 31; drie, wit op d'sneed - No. 32; Ses, rood op de sneed - No. 33; vier, groen op d'sneed - No. 34; twe met swart overlyer - No. 35; vier, rood - No. 36; ses, rood - No. 37; acht, groen - No. 38; ses, groen - No. 39; drie, groen - No. 40; acht, rood - No. 41; acht, groen - No. 42; twe, groen - No. 43; twe roode met twe wit - No. 44; Duodec., Sedec.: negen, groen - No. 45; negen witte - No. 46; twe groen met een rood - No. 47
72v
• dees goederen sijn gelicht bij d'not[ari]s Dirk Abbema { Linnen ende wollen: Bed ende peul ... Een schilderi sonder list; Twe schiderijen met vergulden listen; Een koffer met gladde banden; Drie witte canties met silveren lidden
In quarto
• Jacobi Zabarellae Patavini opera Logica met No. 28
• Tractatus de maleficiis Angeli Aretini met No. 28
• Commentarii Francisci Connani met No. 28
• Decisiones Florentinae criminales, civiles et mixtae Antonii Monachi met No. 28
• Formularium ad tractatum de commissariis et commissionibus camerae Imperialis pertinens met No. 28
• gelicht { Observationes practicae Bernhardi Wurmseri et Hartmanno Hartmanni met No. 28
73r
• Decisiones in sacro Delphinatus senatu discussae per Franciscum Mateum duo volumina met No. 29
• Hortensius Cavalianus de testibus met No. 30
• gelicht { Antinomia juris civilis Huberti Giphanii met No. 30
• Lectura in totalum Digesti veteris de jure jurando autore Joachimo a Beust met No. 30
• uts. { Tractatus Aegidii Bossii de criminalibus met No. 30
• van gelijcken dees gelicht { Opera omnia Harprechti in quatuor volumina met No. 31
• Tractatus de jurisdictione auctore Erasmo a Chokier met No. 31
• ut ante { Decisiones Johannis a Sande met No. 32
• Libri septem membranarum Marci Lycklama met No. 32
• uts. { Ausonius Popma de ordine et usu judiciorum met No. 32
• Jurispridentia Arnoldi Vinni met No. 33
• Matthaei Vesenbecii commentarius juris, oeconomia jam olim dictus met No. 33
• Disputationes Hieron. Treutleri volumen posterius met No. 33
• Joannis Ferrarii progymnasmata met No. 33
73v
• Francisci Zoanetti opera met No. 33
• Ausonii Popmae de ordine et usu judiciorum libri tres met No. 33
• Petr. Gudelinus de jure novissimo libri sex met No. 34
• Jacobi Bouricii advocatus met No. 34
• Vernatwoordingh van de wettelijcke regieringe van Hollant ende West-Vrieslant met No. 34
• M. Tullii Ciceronis de officiis liber prim. met No. 34
• Observationes Andreae Gaili met No. 35
• Institutionum ad universum jus pontificium Pauli Lancelotti met No. 35
• Joannis a Sande de actionum cessione met No. 36
• D'ord[onnan]tie van Vrieslant met No. 36
• Opera Cornelii Taciti met No. 36
• Codex donationum piarum Alberti Miraei met No. 36
74r
In octavo
• Petrus Rebuffus de decimis Faudalibus et novalibus met No. 37
• Tractatus sive repetitiones super L. diffamari Bartholomaei Blateri et aliorum met No. 37
• Tractatus tres beneficiales de decimis tam spiritualibus tam papalibus met No. 37
• Henrici Cornelii Agrippae operum pars posterius met No. 37
• Vendelinus Schellingh de actionibus et excep[tionibus met No. 37
• Tractatus de effectibus et defectibus clausulae codicillatis D. Fabii Turretti met No. 37
• Tractatus de privilegiis rusticorum, scholarium, piae causae et paupertatis met No.m 38
• Vendelinus Schellingh de action. et except. met No. 38
• Turrettus de effectibus et defectibus clausulae codicillatis met No. 38
• Classis quarta actionum juris per D. Joannem Oldendorpium - No. 38
74v
• Gulielmus Dyemeni ad regulas juris Romanorum antiqui[!] met No. 38
• Johan. Goeddaei de contrahenda et committenda stipulatione met No. 38
• Practica judiciaria Lanfranci de Oriano met No. 38
• Francisci Balduvini justinianus met No. 38
• Petrus Peckius de testamentis conjugum met No. 39
• Viglii Zuichemii Comment. in 10 titulos Institut. Item in tit. Si certum potatur met No. 39
• Alexander ab Alexandro met No. 39
• Sebastiani Brant expositiones omnium tit. juris civilis met No. 39
• Biblia sacra editione Plauti met No. 39
• Tractatus de diversorum jurisconsultorum successionibus met No. 39
75r
• Matthaei Wesenbecii in Pandectas juris civilis met No. 40
• Triplex tractatus de usuris trium jurisconsultorum met No. 40
• Regulae generales juris met No. 40
• Gedichten van den heere Pieter C. Hooft met No. 41
• Practica Octaviani Vestrii J.C. foro Corneliensis met No. 41
• Tractatus de prasesumptionibus D. Andreae Alciati iureconsulti met No. 41
• Libellus de juris arte Joannis Corasii met No. 41
• Methodus universali juris Joannis Rudingeri met No. 41
• Hermannus Vulteius de Feudis met No. 41
• Historica terrarum rebis[!] descriptis M. Sebast. Schroteri met No. 41
• Ubbo Emmius de agro Frisiae Amasum et Lavicam flumina met No. 41
• Tractatus de in litem jurando Joannis Baptistae
75v
• Summa matrimonialis Tancredi met No. 42
• Tractatus de confectione inventarii Rolandi a Valle met No. 42
• Methodus juris pontificii Nicolai Vigelii met No. 42
• Sebastianus de Medicis de acquirendae et conservanda possessione met No. 42
• Repertorium sententiarum Sebast. Hornmoldi met No. 42
• Joann. Goeddaei de sequestratione possessionum et fructuum met No. 42
• Enarratio methodica cod. Justiniani per Danielem Venatorium met No. 42
• Balbus de praescriptionibus met No. 43
• Strijdende ende overwinnende waerheyt per ignotos auctores met No. 43
• Matthaei Gribaldi libri tres de ratione studendi met No. 44
• Medulla S.S. Theologiae per Guil. Amesium No. 44
76r
• Corpus juris Heronis a Schingen met No. 44
• Edonis Neuhusii theatrum ingenii humani met No. 44
In duod., sedec.
• Titi Livii historia, duo volum. met No. 45
• Disputationes Ant. Matthei met No. 45
• Vertonintge van het oudrooms Catholyx geloofs, met No. 45
• Rob. Bellarm. de arte bene moriendi, met No. 45
• Rob. Bellarm. de septem verbis a Christo in luce profatis met No. 45
• Rob. Bellarm. opuscula quinque nimirum de ascensione mentis in Deum, etc. - No. 45
• Idem de aeterna faelicitate sanctor. - No. 45
• Idem de gemitu columbae - No. 45
• Spaensche droomen van Do. Francisco de Quevedo - No. 46
76v
• Jacobi Bouricii captivus - No. 46
• Bellarminus enarvatus - No. 46
• Disputationes Gulielmi Amesii to. 3 - No. 46
• Tractatus de interpretatione legum Dn. Stephani - No. 46
• De ineunda rei aestimatione Marci Lycklama - No. 46
• Urbes et mores orientalium - No. 46
• De recta intentione omnium humanar. action. - No. 46
• Philippi Cluverii introduct. - No. 46
• Tractaet civiel van verscheiden quaestien - No. 47
• Sanctum Jesu Christi Evangelium - No. 47
Den 4 Martii 1652 geopend de koffer van Dr. Metz voor desen geexecuteert ende opt Raedhuys staende daerinne bevonden:
Een siden tarseniliencleed ... Een hoed

>> begin