>> HOMEpage

Huber citeert in zijn
Heedendaegse rechtsgeleertheyt
Saeckma's handschriftelijke aantekeningen bij
de ordonnantie (het wetboek) van Friesland (1602)

M.H.H. Engels, februari 2012

1726
p.
BoekKap.nr.Titel (>> overzicht)
/ evt. jaartal in citaat
1699
deel
p.BoekKap.nr.1937
deel - p. nr.
1726
45
IX30Van de burger-voogdije der mannen over hare vrouwen / 16551699 I56IX311937 I
p. 61
nr. 49
1726
48
IXI2Van gemeenschap van goederen tusschen echtelieden / 16171699 I60/61IXI2: noot eI p.55
nr. 2
1726
53
IXI49Van gemeenschap van goederen tusschen echtelieden / noot 39: Sakema not. mss. Stat. tit. 3 art. 11699 I67IXI491937 I
p. 61
nr. 49: note 39
1726
366
IIIV17Van koops vervullinge ende naekominge / 16011699 I466IIIV171937 I
p. 417/418
nr. 17
1726
630
IVXXII14Wat rechtbank een yder onderworpen is, en eerst ter sake wooninge / 16221699 II122IXXII141937 II
p. 101/102
nr. 14
1726
633
IVXXIII72Van rechtbank weegens situatie van goederen / 16001699 II115IXXIII71937 II
p. 104
nr. 7
1726
637
IVXXV5 & 7Van ongewoonlijke rechtbanken weegens privilegien van seekere persoonen / Ord. 3.8.11699 II130/131IXXV5
&
7
1937 II
p. 109
nr. 5 & 7
1726
639
IVXXV16Van ongewoonlijke recht-banken wegens privilegien van seekere persoonen / 16241699 II132IXXV161937 II
p. 110/111
nr. 16
1726
639/640
IVXXV22Van ongewoonlijke recht-banken wegens privilegien van seekere persoonen / 16101699 II133IXXV221937 II
p. 111/112
nr. 22
1726
641
IVXXVI2Van gepriviligeerde saken / 16161699 II114IIXXVI21937 II
p. 114
nr. 2
1726
642
IVXXVI3Van gepriviligeerde saken / 16341699 II114IIXXVI31937 II
p. 114
nr. 3
1726
644
IVXXVII6Van rechts-weigeringe en onderwerpinge / 16141699 II139IXXVII61937 II
p. 118
nr. 6
1726
674
IVXXXIV27Van versoek-schriften / Mss. ad statuta d. loc.1699 II176/177IXXXIV271937 II
p. 150
nr. 27: note 9
1726
764
VXXI6Van litis contestatie / 16111699 II291IIXXI61937 I
p. 255
nr. 6
1726
766
VXXI19Van litis contestatie / 16101699 II294IIXXI191937 II
p. 257
nr. 19
1726
849
VXL29Van executie / 16131699 II394IIXL121937 II
p. 349
nr. 29
1726
851
VXL35Van executie / 16221699 II397/398IIXL291937 II
p. 351
nr. 35
1726
856
VXLII7Van cessie en abandon van goederen / 16171699 II407IIXLII71937 II
p. 357
nr. 7
1726
857
VXLII8Van cessie en abandon van goederen / 16101699 II407/408IIXLII81937 II
p. 357
nr. 8
1726
859
VXLIII4Van brieven van respijt / 16191699 II410/411IIXLIII41937 II
p. 359
nr. 4
1726
876
VXLVI12Van revys / 16191699 II431IIXLVI111937 II
p. 377
nr. 12
1726
906
VIXI36Van straffe van hoon / 16291699 II467IIIIX34 & 361937 II
p. 412
nr. 36 & 38
1726
907
VIXI38Van straffe van hoon / 16191699 II468IIIIX371937 II
p. 413
nr. 39
1726
914
VIXI11Van echtbreuke en dubbele trouwe / Ord.1699 II476IIIXI111937 II
p. 420
nr. 11
1726
966
VIXXVI23Van de plicht des rechters in het straffen / 16141699 II539/540IIIXXVI231937 II
p. 476
nr. 23
967VIXXVII6Van brieven van remis / Ord. 2.14.11699 II541IIIXXVII61937 II
p. 477
nr. 6
Huber spelt de naam Saeckma als Saekma of Sakema. Meestal bedoelt hij Johannes Saeckma (1572-1636). Eénmaal citeert hij diens zoon Theodorus Saeckma (1610-1666): het betreft een zaak uit 1655.

Uitgaven en exemplaren in Tresoar, vh. Provinciale Bibliotheek van Friesland

Ulricus Huber (1636-1694)
Heedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk / Ulrik Huber
Leeuwarden, Hero Nauta, 1686
Drukker: Nauta, Hero / Leeuwarden, 1671-1716
Omvang: 2 dl. ([XXII], 688; [VIII], 542, [LXVIII] p.)
1118 R
1118 R bis
-----
Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk / door Ulrik Huber ..
Twede druk, verbeterd en vermeerdert
Leeuwaarden, Hero Nauta, 1699
Drukker: Nauta, Hero / Leeuwarden, 1671-1716
Omvang: 2 dl
Hof 115 quarto
B 40134
-----
Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk / door Ulrik Huber ...
Derde druk, vermeerdert met veele nieuwe gewijsde saken, ende hervormt in gevolge van de nieuwe 's Landts ordonnantie der selver provintie / door Zacharias Huber [1669-1732] ...
t'Amsterdam, Evert Visscher, 1726
Drukker: Visscher, Evert / Amsterdam, 1719-1735
Omvang: [16], 968, [61] p
1119 R
1119 R bis
-----
Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk / door Ulrik Huber
3e dr., vermeerdert met veele nieuwe gewijsde saken, ende hervormt ... / door Zacharias Huber
Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1726
Drukker: Linden, Gerard onder de / Amsterdam, 1711-1727
Omvang: [XVI], 968 p
FRYS 86.10 hube
-----
Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelyk / door Ulrik Huber
Vierde druk, vermeerdert met veele nieuwe gewysde saken, ende hervormt in gevolge van de nieuwe 's landts ordonnantie der selver provintie' / door Zacharias Huber
T'Amsterdam, by Johannes Rotterdam, boekverkooper #in de Harte-straet#, 1742
Drukker: Rotterdam, Johannes / Amsterdam, 1721, 1724-1767
Omvang: [16], 968, [61] p
D 4325
s 407 R
-----
Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelyk / door Ulrik Huber ...
5e dr., vermeerdert met veele nieuwe gewysde saken, ende hervormt in gevolge van de nieuwe 's Landts ordonnantie der selver provintie / door Zacharias Huber ...
t'Amsterdam, By Gerrit de Groot en zoon en Petrus Schouten ..., 1768
D 4325a
-----
The jurisprudence of my time / Ulric Huber
Translated from the fifth edition by Percival Gane
Durban 1937
Omvang: 2 vols.
D 3180

>> begin

1726: Register der kapittelen

vgl. google books

EERSTE BOEK
1. Van de Gerechtigheyt. 1
2. - De Wet. 4
3. - 't Gebruik der Friesche Rechten in andere landen, en die van andere landen in Frieslandt. 11
4. - Het onderscheidt der Persoonen. 17
5. - De Houwelijken. 22
6. Hoe het Houwelijk gescheiden wordt. 33
7. Van het tweede houwelijk. 36
8. - Eenige Houwelijks aenhangsels. 38
9. - De Huis-gesinnen. 41
10. - De Burger-voogdije der mannen over hare vrouwen. 42
11. - Gemeenschap van goederen tusschen echte lieden. 48
12. - De macht der vaders over hare kinderen. 56
13. - De macht des Huis-vaders over sijne dienstbooden. 61
14. - Weesen, en hare voormombers. 63
15. - De Voogdije. 66
16. Wie geen Mombers en Voogden moogen zijn. 70
17. Wie van Momberschap en Voogdije verschoont worden. 72
18. Van de bedieninge van Momber- en Voogdyschap. 75
19. - Het gesach der Mombers ende Voogden. 81
20. Hoe Momber ende Voogdijschap geëindigt wordt. 83
21. Van verdachte Mombers ende Voogden. 88
22. - Mombers ende Voogden rekeninge. 89
23. - De Armen, en die door andere gevoedet worden. 91
TWEEDE BOEK.
1. - Van het onderscheidt der saken. 98
2. - Beheeringe en eigendom. 101
3. - De oorsaken om eigendom te verkrijgen, eerstelijk door aengrijpinge. 103
4. - De jacht, van visscherije ende van gestrande goederen soo nae ít gemein als nae ít Friesche recht. 105
5. - Eygendom door gevolg van natuirlijk aenhangsel. 109
6. - Aenhang door konst van menschen. 111
7. - Nieuw maeksel ende vermenginge. 114
8. - De vruchtsamelinge en onkosten aen vreemd goed gedaen. 115
9. - De Leeveringe. 118
10. - De besittinge. 120
11. - Bruik-verkrijginge en verjaringe. 121
12. - Ervenissen ende van Testamenten. 126
13. - De onvolmaekte en geprivilegieerde Testamenten. 134
14. - Kleine Testamenten, anders Codicillen. 137
15. Wie Testamenten maken en niet maken kan. 140
16. Van instellinge der erfgenamen. 144
17. - Ondererfstellinge, en eerst van die gemein wort genoemt. 152
18. - De vaderlijke ondererfstellinge. 154
19. - Ondererfstellinge over de hand. 158
20. - Krachteloose Testamenten, ende middelen om dit te vermengen. 177
21. - Klagte over onheusche Testamenten. 184
22. - De Legitima. 191
23. - Erfvolginge nae de Wet. 195
24. - Verkrijginge der ervenissen. 202
25. - Beraedsrecht en beneficie van Inventaris. 205
26. - Legaten ofte besprecken, en eerst van saken die gemaekt konnen worden. 214
27. - Het recht der Legaten, ten aensien van de persoonen. 227 28. - Het recht van aenwas. 232
29. Op wat wijse de Legaten gemaekt worden. 237
30. Van recht om Legaten te eischen. 241
31. - Legaten over de hand, of bysondere fideicommissen. 245
32. - Aenspraek of actie uyt eigendom ende erfrecht. 247
33. - De besnoeijinge der Legaten door de Wet Falcidia genaemt. 254
34. Hoe de Legaten herroepen ende benoomen worden. 256
34. Van schenkinge ter sake des doodts. 258
36. - Halve of nutlijke eigendom, ende Leen-recht. 260
37. - Huisrecht ende afkoop. 264
38. - Erfpacht. 270
39. - Lijftocht. 272
40. Hoe vrucht-gebruik gemaekt ende verlooren wort, van slecht gebruik ende wooninge. 278
41. Van actie nopens halve eygendom ende vrucht-gebruik. 281
42. - Erf-dienstbaerheeden. 282
43. - De gemeene eigenschappen van velt ende huis-dienstbaerheeden. 285
44. Hoe dienstbaerheyt gestigt wordt, en van de aenspraek daer uit geschapen. 289
45. Hoe dienstbaerheyt geeindgt wort. 293
46. Van Pand-recht, en eerst dat uyt publijk gesach voort koomt. 295
47. - Pand-recht uyt overeenkoominge. 298
48. - Geleverde Panden en verkoopinge der selver. 302
49. - De actie uyt hypoteek geschapen. 306
50. - De ordere der hypoteeken. 309
51. Hoe Pand-recht geëndigt wort. 324
52. Van Grond-pachten ende eeuwige renten. 327
53. - Het stem-recht in Frieslandt. 328
54. - Vervreemdingm die verbooden zijn, en eerstelijk door de Wet, ten aensien van de verboodene persoonen. 331
45. - Vervreemdingen by de Wet verbooden, ten aensien van saken. 335
46. - Vervreemdmgen die door menschen verbooden worden. 341
47. Of, ende hoe ons eigendom door andere persoonen verkregen wort. 344
DERDE BOEK
1. Van verbintenissen. 347
2. - Koop ende verkoopinge. 350
3. - Het goed dat verkocht kan worden. 353
4. - De prijs der verkochte goederen. 359
5. - Koops vervullinge ende naekominge. 365
6. - Koops verbreekinge. 375
7. - Actie uit koop ende verkoopinge. 383
8. - Huir ende verhuiriuge. 386
9. - Huirseinde. 392
10. - Aenspraek uit huir ende verhuiringe. 395
11. - Maetschappije. 399
12. - Macht of lastgeevinge. 403
13. - Last-gevinge in eigene saken. 409
14. - Schenkingen onder levende. 415
15. - Pleits-accoord. 421
16. - Gelt en verbruikleeninge. 426
17. - Bruik ende beedleeninge. 429
18. - Bewaergevinge. 432
19. - Verpandinge. 435
20. - Schriftelijke verbintenisse. 437
21. - Beloften en toeseggingen, midtsgaders actie daer uit geschapen. 439
22. - Eeden. 451
23. - Beloften aen de eene kant vervult. 457
24. - Verbintenissen door een ander gemaekt. 461
25. - Schultgenooten. 465
26. - Borgtochten. 468
27. Wie geen borge kan zijn, en van zijn vrouwen dien te nevens. 477 28. Van oneigentlijke contracten, en eerstelijk van onderwint, en Mombers bedieninge. 482
29. - Gemeenschap. 484
30. - Limijtscheidinge. 487
31. - Erf-scheidinge. 489
32. - Inbreng der kinderen in haer ouders boedel. 492
33. - Eenige gemeine hoedanigheden. 495
34. - Aenvaerdinge der ervenisse. 496
35. - Onrechte betalinge. 497
36. - Interest. 500
37. - Woeker. 503
38. Op wat manieren de verbintenissen geëindigt worden, en eerst van betalinge. 511
39. Van quijtscheldinge. 517
40. - Schult-vernieuwinge ende contrarie wille. 520
41. - Schult-vermenginge ende verlijkinge. 525
42. - Consignatie ende saeks ondergang. 530
43. - Schippers, kooplieden ende andere Ambachten. 532
44. - Haverije. 534
45. - Scheepsbreuken. 536
VIERDE BOEK.
1. Wat een STAET is. 537
2. Van de Burgerschap ende de Regeeringe des selfs. 540
3. - De macht der Regeringe in een volk dat gemeentens-wijse wort geregeert. 542
4. Bewijs van de deugt der Oppermacht in de regeringe van een ofte van weinige. 545
5. Waer in de voornaemste redenen van de contrarije gevoelens wederlegt worden. 548
6. Beschrijvinge van Oppermacbt. 553
7. Van de bepalinge der Oppermacbt door Fundamentele Wetten. 556
8. - De bysondere ende groote Rechten der Oppermacbt. 560
9. - De kleine Rechten der Oppermacbt. 564
10. - Het Recht der Oppermacbt ontrent den Godsdienst. 568
11. - De verscheidene Staets-regeringen. 576
12. - De Overheden anders Magistraten, ende eerst van de Groote. 578
13. - De Mindere Overheden. 581
14. - Rechtsmacht ende rechtsdwang. 583
15. - Het Gerechte ende personen daer uit het selve bestaet. 593
16. - Commissarien. 601
17. - Procureurs. 605
18. - Advocaten. 613
19. - Procureurs en Advocaten beyde tesamen. 618
20. - Boden ende Deurwaerders. 620
21. - Goede Mannen. 622
22. Wat rechtbank een yder onderworpen is, en eerst ter sake wooninge. 627
23. Van Rechtbank wegens situatie van goederen. 632
24. - Rechtbank wegens saeks handel. 634
25. - Ongewoonlijke Rechtbanken wegens privilegien van sekere persoonen. 636
26. - Geprivilegieerde saken. 641
27. - Rechts-weigeringe en onderwerpinge. 643
28. - Verscheidenheyt der jurisdictien. 646
29. - Samenhanginge der saken. 648
30. - Reconventie. 651
31. - Arresten, eerstelijk op de personen. 654
32. - Arresten op de goederen. 658
33. - Gemeene eigenschappen der Arresten, soo personeel als op het goed. 665
34. - Versoek-schriften. 669
35. - Insinuatien ende Protesten. 677
36. - Gebouws opkondingen. 679
37. - Extraordinaris middelen om Rechters plicht te versoeken, eerst van herstellinge in het geheel. 681
38. - Vrese. 683
39. - Bedrog. 685
40. - Herstellinge ter sake van minderjarigheyt. 687
41. - Herstellinge ter sake van afwesen en andere billike oorsaken. 691
41. - Maniere om herstellinge te versoeken. 694
43. - Rechtdagen ende Vacantien. 696
VYFDE BOEK.
1. Van Citatien. 699
2. - Contumacien. 706
3. - Intendit. 709
4. - Acten van aenneeminge, ende goedwillige condemnatie. 711
5. - Libel. 713
6. - Actien of aenspraken in Rechte. 717
7. - De possessoire middelen, en eerst van de besittinge selfs. 725
8. - Aenspraek om besit te verkrijgen. 717
9. - Aenspraek om besittinge te behouden. 729
10. - Aenspraek om besit weder te krijgen. 731
11. - De laeste verdeelinge der middelen possessoir. 733
12. - De Maniere van procederen in de middelen possessoir, ende van Appel in desen. 734
13. - De samenkomste der actien. 737
14. - De geduirsaemheyt der actien. 739
15. - De tweejarige praescriptie der boekschulden. 741
16. - Instantien. 744
17. - Exceptien en verscheidene soorten derselver. 746
18. Gemeene aenmerkingen op de exceptien. 753
19. Van Cautien ter sake van pleit. 756
20. - Antwoorden. 758
21. - Litiscontestatie. 766
22. - Replijk en volgende schriftuiren. 766
23. - Interlocutie op bewijs. 770
24. - Positien en beantwoordinge der selver, mitsgaders Interrogaten, Reprobatien ende salvatien. 772
25. - Bewijs. 781
26. - Bewijs door brieven of instrumenten. 783
27. - Getuigen. 792
28. - Praesumptien. 805
29. - Remonstrantien. 807
30. - Pleidoijen. 809
31. - Dispositien op de Rolle vallende. 814
32. - Readsumptie ende Procureurs vernieuwinge. 819
33. - Het Officie des Rechters ontrent het afdoen van saken ende poincten van dien. 821
34. - Rechts-eeden. 825
35. - Sententien. 826
36. - Reukeloose pleiters. 831
37. - De kracht der Sententie. 834
38. - Actie en exceptie van gewijsder ding. 838
39. - Sportulen ende Salarien. 843
40. - Executie. 845
41. Wie niet ten vollen kan geexecuteert worden. 853
42. Van Cessie en Abandon van goederen. 855
43. - Brieven van respijt. 859
44. - Boedels Curatoren ende immissie in de goederen. 861
45. - Appel. 865
46. - Revijs. 874
47. - Groot Revijs. 878
SESDE BOEK.
1. Van Misdaden in 't gemein. 880
2. - Eenige onbenoemde Misdaden. 883
3. - Oneigentlijke Misdaden. 884
4. - Schade. 886
5. - Diefstal. 890
6. - Roof en geweldt. 895
7. - Falsheyt. 898
8. - Hoon. 900
9. - De straffe van Hoon. 903 10. - Verscheiden aenspraken over hoon en wanneer sy ophouden. 909
11. - Echtbreuke en dubbele trouwe. 912
12. Vrouwenschendinge, hoererije en bloedschande. 916
13. Van Doodslag. 918
14. - Tovenaers, Bedriegers ende Land loopers. 927
15. - Gequetste Majesteit met den aenkleve van dien. 929
16. - Doleancie. 932
17. - Landts-dievery, Ampt-schendery en kopery, midtsgaders knevelery. 934
18. - Monopolies. 936
19. - Sluikery en Pacht-recht. 937
20. - Godts-lasteraers, rookeloose en valsche sweerders ende ketters. 940
21. - Aenklagte ende versekeringe der misdadigers. 942
22. - Het Pijnigen. 947
23. - Straffen, eerstelijk aen het lijf. 954
24. - Eerloosheyt. 958
25. - Breuken of gelt-boeten. 961
26. - De Pligt der Rechters in het straffen. 963
27. - Brieven van Remis. 967
E Y N D E.

>> begin