>> HOMEpage

LIST FAN TESTAMINTEN YN DE ARGIVEN FAN DE NEDERGERJOCHTEN

Lijst van testamenten in de archieven van de nedergerechten

Yn de list binne opnommen de nammen fan de testators en testatrices fan de testaminten foarkommend yn de portefeuilles BAA K. DON K. FRL Q. FRR V, GAA K, SLO K, WED M, WON L, WOR R* en de dielen FRL R en WOR S, neamd yn de ynventaris fan de Rjochterlike Argiven fan it Ryksargyf yn Fryslân. It bigryp testamint is hjir sa rom mooglik nommen: eltse biskikking, út to fieren nei de dea, autentike en net-autentike kopyen en sels úttreksels fan testaminten, alles is hjir forwurke. De list is op foar- en skaeinamme.

Hessel Bierma, april 1978, Genealogysk jierboekje MCMLXXVIII (1978)
Internetbewerking: M.H.H. Engels, september 2010
Men melde niet gecorrigeerde inleesfouten aan het adres op de homepage!

Adolph Sopingius en Brechtje Gabes Reinsma 30- 3-1689 FRL Q-2
Age Murks (x Geertie Rommerts) Hitsum 21- 6-1741 FRL Q-15
Akke Clases, (widd. Jouke Willems) Langwar 31- 7-1779 DON K-9
Albert Claes Claessoons sone Frjentsjer  26- 2-1561 FRR V-3
Algra, Andries kommittearde yn de steaten fan Fryslân en âld-boargemaster fan Boalsert 2-10-1739 WON L
Algra, Pieter Jacobs en Dieuke Haajes Sinnema 4-11-1743 WON L
Alle Hiddes, skipper, en Trijntje Tiettes Warkum 15-10-1710 WOR R*
Andries Ages, "erfgeseten" Mullum 26- 5-1809 FRL R-l
Andries Algra, kommittearde yn de steaten fan Fryslân en âld-boargemaster fan Boalsert 2-10-1739 WON L
Andries Goitjes Saakma, âld-boargemaster, en Trijntje Tjittes Warkum 18- 6-1741 WOR S-5v
Andries Martensz en Trijn Pietersdr   Frjentsjer l- 4-1604 FRR V-44
Anne Gerrijtsz, linnenwever Frjentsjer  22-7-1616 FRR V-65
Anne Rinses en Janke Siebrens Skraerd 15- 6-1798 WON L
Antie Asmisdr (x Reijnder Hendricxz) 5-12-1634 FRR V-102
Antje Baukes (x Andries Ages) Mullum 26- 5-1809 FRL R-9
Anna Eelckedr en Rinnert Rinnertsz   Frjentsjer 31- 5-1590 FRR V-36
Antje Hiddes (x Simke Jans) Hjelbeam  19- 4-1810 FRL R-35
Antije Jacobs, frijster Frjentsjer  20- 8-1656 FRR V-108
Antje Jeltes 14- 2-1704 WON L
Anne Laurensdr (x Mr Willem Harmensz) Frjentsjer  13- 3-1569 FRR V-6
Anne Petersdr (x Cornelis Cornelis)   Frjentsjer 27-11-1594 FRR V-33
Antie Wijbes en Sijbe Allerts Doanjum 23- 8-1678 FRR V-113
Auke Tietes, Mr kleanmakker Peins 9-12-1732 FRL Q-9
Auke Tjommes en Catharine Johannes Wytmarsum  8- 8-1800 WON L
Auck Aebedr (widd. Tijaerdt Dirckxz) 2- 4-1616 FRR V-64
Auck Dirckxdr en Hijicke Sijuerdtsz   Frjentsjer 24- 4-1591 FRR V-27
Auck Hauckedr (x Henrick Harmensz) 15- 3-1592 FRR V-28
Auck Jacobsdr (x Claes Douwesz kuyper) 8- 2-1585 FRR V-16
Auck Pijttersdr en Sijtse Geertzens Wúnserawearen 7- 4-1618 WON L
Barbara Jacobsdr (x Buwe Jansz) Frjentsjer  30- 5-1631 FRR V-18, FRR V-91
Bauck Bottesdr (widd. Jan Wijero) Warkum 25-5-1663 WOR R*
Baukien Haringa (x Sijbrandus Faber) FRL Q-21
Beitske Jans (widd. Eeltie Jelles) Frjentsjer  12- 1-1780 FRL Q-19.
Beyts Pouwelsdr Frjentsjer  10- 9-1570 FRR V-7
Berckowa, Magdalena, ut it slachte fan Slawata fan Chlum en Kossenberg FRR V-98
Boer, Douwe Simons de, waechmaster, en Gryttje Rinkes Warkum 18-12-1746 WOR R*
Bottie Foekes en Teeke Johannis Ingwier 17- 1-1794 WON L
Brechtje Gabes Reinsma en Adolph Sopingius 30- 3-1689 FRL Q-2
Bregtje Piers Strikwerda (widd. Lammert Taekes Salverda) 6- 2-1750 FRL Q-13
Brouwer, Martinus Jacobs, boargemaster Sleat sept. 1750 WON L
Bruijnewold, Jan Clasen, eksekuteur fan Doanjewerstal, en Elske Harmens Langwar 18- 4-1765 DON K-7
Bruinsma, Jacob Tietes en Grietje Sjoerds Eksmoarre WON L
Bualda, Jan Laases, "erfgezeeten", en Trijntje Sijbrens Reijdsma Burchwert 16- 1-1768 WON L
Buijta, Neeltien Sebnst.iaen Petersz Buijtadr Frjentsjer 21-12-1570 FRR V-8
Dirck Folkertz en Foekel Ulbedr Frjentsjer 29- 4-1587 FRR V-22
Dirckjen Eelkes Langwar 23-2-1761 DONK-5
Dieuke Haajes Sinnema en Pieter Jacobs Algra 4-11-1743 WON L
Diucke Cornelis (x Carst Johans Aallinga) april 1683 WOR R*
Dijuw Olphertsdr (x Meijnte Gerrijtsz) Lollum 11-12-1638 FRR V-104
Doutjen Haijes en Claas Jansen Achlum 30-5-1734 FRL Q-10
Douwe Botes en Hinke Tjebbes, keaplju Frjentsjer FRL Q-22
Douwe Feio van Sirtema toe Grovestins Ingelum l- 2-1709 FRL Q-5
Douwe Jurres, húsman Skraerd 2-11-1793 WON L
Douwe Simons de Boer, waechmaster, en Gryttje Rinkes 18-12-1746 WOR R*
Douwe Sjoerds en Eelck Sijmmens Jiskenhuzen 29- 1-1724 DON K-2
Ede Jelles, húsman Boalsert 20- 8-1799 WON L
Eeb Beyntiedr en Solcke Beyntiesz (donaesje-brief) Alde Ouwer 3- 5-1586 WOR R*
Eelke Pyters, húsman Ferwâlde 18-10-1781 WON L
Eelck Sijmmens en Douwe Sjoerds Jiskenhuzen 29- 1-1724 DON K-2
Eets Greutsdr (x Sijmen Aggis) Burchwert 8-10-1609 WON L
Eets Jouckedr Wikel 20-10-1656 GAA K-17
Elijsabert Sijmons Jorwert 3-10-1809 BAA K
Elske Harmens en Jan Clasen Bruijnewold Langwar 18- 4-1765 DON K-7
Engwerda, Trijntje Reyns en Ype Durks Hollander Makkum 27-6-1775 WON L
Epke Epkes en Tettie Fokkes Skraerd 5- 8-1801 WON L
Feijcke Hoeijtez en Teth Jelledr Frjentsjer 1593 FRR V-29
Vitringa, Wijtske Annes (widd. Christoffel Mantingh) Warkum 19- 1-1750 WOR S-4
Foecke Pottesz en Tijets Tijettedr Harich 7-2-1624 GAA K-5
Foekel Ulbedr en Dirck Folkertz Frjentsjer 29- 4-1587 FRR V-22
Gats Ipes (widd. Jetse Gaeles) Warkum 19-11-1676 WOR R*
Geert Jansen, stienmitselder, en Lubbetje Jurriens Noardhorn 16- 2-1649 FRR V-105
Gettke Bodus (x N. Herckes) Ternaerd 13-6-1649 WED M
Geert Harmensdr en Laes Gossesz Frjentsjer 13-2-1587 FRR V-20
Gerthije Jacobsdr (widd. Tiaerd Loickez) Frjentsjer 5- 3-1615 FRR V-62
Geert Petersdr (widd. Thomas Epez)  Frjentsjer 6/7-4-1614 FRR V-59
Gerben Jacobs, hdsman, en Jeltie Pieters Boalsert 12-10-1801 WON L
Gerits Scholtedr en Willem Hansz Frjentsjer 12- 1-1586 FRR V-17
Gerrijt Pytters, Mr timmerman, en Marijke Seerps Arum 14- 8-1728 WON L
Grietgen Engelbertsdr en Jelte Jacobsz FRR V-122
Griet Jiskesdr (x Willem Pietersz) Tsjom 26-4-1598 FRL Q-l
Griet Obis en Sijbren Annis Warkum 20-12-1695 WOR R*
Gryttje Rinkes en Douwe Simons de Boer Warkum 18-12-1746 WOR R*
Grietje Sjoerds en Jacob Tietes Eksmoarre WON L
Grovestins, Douwe Fejo van Sirtema toe Ingelum l- 2-1709 FRL Q-5
Hans Ages en Trijntje Alberts Gaest 26- 7-1783 WON L
Haringa, Baukien (x Sijbrandus Faber) FRL Q-21
Hendrick Hendricks en Lentie Minnes Tsjom 12-10-1696 FRLQ-3
Hendrick Jansen Tichelaer en Jeltie Pytersdr Frjentsjer 27- 2-1656 FRR V-107
Hero van Hottinga, pastoar Frjentsjer 12- 9-1540 SLO K
Hettema, Walle, âld biëdige klerk fan Baerderadiel Weidum 18- 1-1804 BAA K
Hijleke Sijuerdtsz en Auck Dirckxdr  Frjentsjer 24-4-1591 FRR V-27
Hijlck Folckerts (widd. Simen Jansen) Frjentsjer 2-8-1652 FRR V-106
Hijlck Clasedr en Claas Jansz Frjentsjer 4-12-1617 FRR V-78
Hil Cornelisdr (x Willem Jeronimus) 18- 7-1599 FRR V-37
Hindama, de dochter fan boargemaster Hindama (x Dr Blijdenstein) FRR V-118
Hitke Doities en Claas Pijtters van Nes Warkum 18- 9-1749 WOR S-l
Hoijttien Jacobsdr Grins 11- 4-1606 FRR V-45
Hollander, Ype Durks en Trijntje Reyns Engwerda Makkum 27- 6-1775 WON L
Homminga, Sjoerdtje Ulbes (x Jacobus Munnickhuis) Boalsert 14-11-1714 WON L
Hopcke Aegez 2- 3-1579 GAA K-l
Hottinga, Hero van, pastoar Frjentsjer 12- 9-1540 SLO K
Hubert Juriens Warkum 11- 9-1656 WOR R*
Iedema, Tjalling Auckes, froedsman, en Jancke Hendricks Warkum 4- 7-1712 WOR R*
Idscke Gijeldertsdr en Jarich Fransz Frjentsjer 29-3-1604 FRR V-41
Ykema, Riemke Hermanus (x Tjeerd Zijtses Tjaardstra) Achlum 22-12-1809 FRL R-22
Ynsk Tiercks (widd. Harmen Allards) Broek 9- 5-1726 DON K-3
IJntze Atzesz Frjentsjer 18- 2-1587 FRR V-21
Ype Durks Hollander en Trijntje Reyns Engwerda Makkum 27- 6-1775 WON L
Jaepke Woutersdr 6-11-1593 FRR V-32
Jaarsma, Sijbolt Wopkes, âld-by-sitter Himmelumer Aldeferd Nijegea 6- 6-1689 WOR R*
Jaike Willems Frjentsjer 17- 7-1717 FRR V-117
Jacob Dircksz en Sijmen Dircksz Ryptsjerk 2-11-1626 WOR R*
Jacob Jacobsz Woltman (x Vrouw Vosses) 20- 3-1579 WOR R*
Jacob Clases en Simpkje Wouters FRL Q-11
Jacob Reinskes, keapman Drylts 8-6-1695 WOB R*
Jacob Sickes, biezemmakker, en Wiek Johannisdr Frjentsjer 17- 7-1613 FKB V-56
Jacob Tietes Brdinsma en Grietje Sjoerds Eksmoarre WON L
Jan Allards Frjentsjer 30- 5-1713 FRR V-116
Jan Andriesz, skútfarder Frjentsjer bigjin 17e ieu? FRR V-52
Jan Gerrytz, mounder Arum 5- 7-1584 FBR V-15
Jan Haringhsz, âld-boargemaster Frjentsjer 22- 3-1613 FRR V-55
Jan Heertz en Janneke Gielisdr Frjentsjer 3-11-1581 FRR V-14
Jan Jacobs, âld-húsman Tsjom 5- 7-1810 FRL R-46
Jan Janssoen Achlum 7- 3-1579 FRR V-11
Jan Jansz Sonnecamp en Sijts Gerrijtsdr Frjentsjer 26-10-1613 FRB V-57
Jan Clasen Bruijnewold, eksekuteur fan Doanjewerstal, en Elske Harmens Langwar 18- 4-1765 DON K-7
Jan Laases Bualda "erfgezeeten", en Trijntje Sijbrens Reijdsma Burchwert 16- 1-1768 WON L
Jan Petersz, smid Frjentsjer 29-10-1608 FRR V-46 FRR, V-121
Jan Sipckez en Trijn Feddedr Doanjum 10- 5-1630 FRR V-84
Jan Willems en Sipke Jelles Achlum 2- 2-1728 FRL Q-8
Janneken Gielisdr en Jan Heertz Frjentsjer 3-11-1581 FRR V-14
Jancke Hendrickz en Tjalling Auckes Iedema Warkum 4-7-1712 WOR R*
Janke Siebrens en Arme Rinses Skraerd 15- 6-1798 WON L
Jarich Fransz en Idscke Gijeldertsdr Frjentsjer 29-3-1604 FRR V-41
Jelle Jetzes en Tjitske Meijers Surch 6- 8-1799 WON L
Jelmer Burgertsz en Sas Rijuerdsdr Frjentsjer 25- 5-1610 FRR V-51
Jelte Jacobsz, fjildskearder fan de kompanjy fan Kaptein Schelte van Aijsma, en Grietgen Engelbertsdr FRR V-122
Jeltie Pytersdr en Hendrick Jansen Tichelaer Frjentsjer 27- 2-1656 FRR V-107
Jeltie Pieters en Gerben Jacobs Boalsert 12-10-1801 WON L
Jesel Saekes/Taekes (x Jacob Johannes) "Niehasker Schans" 25-2-1666 WON L
Jetze Johannisz, k&uirc;per Frjentsjer 23-10-1627 FRR V-80
Jetz Claesdr (x Heere Wijtzes) 9-12-1588 FRR V-23
Jitsche IJkes (widd. Geele Hoijtes) Makkum 1-12-1776 WON L
Johannes Wilties en Wytske Wijtses Jellum 8- 2-1777 BAA K
Jouckjen Entses en Tiebbe Broers Langsweagen 17- 9-1738 DON K-4
Catharina Johannes en Auke Tjommes Wytmarsum 8- 8-1800 WON L
Keele Peeckes (widd. Brant Martens) Dunegea 2-12-1710 SLO K
Kingma, Renius 19- 1-1631
12- 7-1634
FRR V-101 
Claes Bouuesz Frjentsjer 28-11-1630 FRR V-89
Claes Janz (fan Skalsum) Frjentsjer 13-3-1580 FRR V-12
Claas Jansz en Hijlck Clasedr Frjentsjer 4-12-1617 FRB V-78
Claas Jansen en Doutjen Haijes Achlum 30- 5-1734 FRL Q-10
Claes Claesz en Maeijcke Harmensdr Sint Anne 16-10-1624 FRR V-83
Claas Martens Reijtsma, skoalmaster Hichtum 2- 5-1743 WON L
Claas Pijtters van Nes, keapman, en Hitke Doities Riemersma Warkum 18- 9-1749 WOR S-l
Claes Sijbes Peins 15- 7-1710 FRL Q-6
Cornelis Sivarda Harns 17-11-1772 FRL Q-16
Cryn Huijberts (yn it skip to Amsterdam) 12-1-1601 FRR V-38
Laes Gossesz en Geert Harmensdr Frjentsjer 13- 2-1587 FRR V-20
Lambertus Sicma, grytman fan Gaesterlân 22-11-1636 GAA K-9, FRR V-103
Lentie Minnes en Hendrick Hendricks Tsjom 12-10-1696 FRL Q-3
Leij, Nicolausvan der, dûmny Doanjum 6-12-1734 FRL Q-12
Lewe, Zijtse Margarita (widd. Nicolaas van Echten) 21- 9-1705 FRL Q-4
Lijsbeth Gerrytsdr Itens 1595 FRR V-35
Lijsbet Claesdr 24- 5-1568 FRR V-5
Lubbetjen Jurriens en Geert Jansen Noardhorn 16- 2-1649 FRR V-105
Lutz Stennertsdr en Peter Claesz Frjentsjer 24-10-1581 FRR V-13
Magdaleen Eelckedr en Sijtze Joannes 19-11-1596 FRR V-42
Maijcke Hans Joris van Steenkist widd. Frjentsjer 28-7-1624 FRR V-82
Maeijcke Harmensdr en Claes Claesz Sint Anne 16-10-1624 FRR V-83
Maeijcke Henrickxdr, goedfrou (widd. Lijewe Daniels van der Meer) bigjin 17e ieu? FRR V-51a
Marij Femmedr (widd. Romcke Foppez) Sint Jabik 7- 6-1631 FRR V-99
Marij Femmedr (x Idts Fockes) Sint Jabik FRR V-119
Marijke Seerps en Gerrijt Pytters Arum 14- 8-1728 WON L
Martinus Jacobs Brouwer, boarge-master to Sleat Sleat sept. 1750 WON L
Mourens Gerbens, Mr kuper, en Sibbel Goitiens Warkum 22- 8-1711 WOR R*
Mourens Gerbens en Tiamck Clases Warkum 16- 3-1694 WOR R*
Michiel Jacobs, Mr skútfarder Peijum 14-10-1723 WON L
Minne Andries, âld-húsman Tsjom 15- 6-1779 FRL Q-18
Moeij Sipkis 1537
12-3-1547
SLO K
SLO K
Neeltien Sebastiaen Petersz Buijtadr (fan Zierikzee) Frjentsjer 21-12-1570 FRR V-8
Nes, Claas Pijtters van, keapman, en Hitke Doities Riemersma Warkum 18- 9-1749 WOR S-l
Nicolaus van der Leij, dumny Doanjum 6-12-1734 FRL Q-12
Pieter Dirks Achlum 9- 6-1810 FRL R-38
Pieter Jacobs Algra en Dieuke Haajes Sinnema 4-11-1743 WON L
Peter Claesz en Lutz Stennertsdr Frjentsjer 24-10-1581 FRR V-13
Pieter Rintsez en Tziets Eeckedr Frjentsjer 18-11-1630 FRR V-96
Petrick Jansdr bikrêfticht testamint fan 10-1-1616 FRR V-63
Reijdsma, Trijntje Sijbrens en Jan Bualda Burchwert 16- 1-1768 WON L
Reijtsma, Claas Martens, skoalmaster Hichtum 2- 5-1743 WON L
Reijner Hendrickz 1609 FRR V-50
Reijnsck Faesedr (x Douwe Douwez, mitselder) 29- 1-1602 FRR V-40
Reinsma, Brechtje Gabes en Adolph Sopingius 30- 3-1689 FRL Q-2
Remus Kingma 19- 1-1631 FRR V-101
Rijnck Kingma 12- 7-1634 FRR V-101
Richtie Mattheus (widd. boargemasterP.J. IJsselstroom) Warkum 12-11-1765 WOR R*
Riemke Hermanus Ykema (x Tjeerd Zijtses Tjaardstra) Achlum 22-12-1809 FKL R-22
Rixt Hendriksdr Frjentsjer 27-10-1662 FBK V-111
Ringia, Sicke Sickes 5-11-1575 WON L
Rinnert Rinnertsz en Anna Eelckedr Frjentsjer 31- 5-1590 FRK V-36
Rintje Oenes, doarpsûntfanger Boazum 11-12-1737 WON L
Ryske Ryppers 16- 5-1575 FRR V-10
Rommer Jansen, húsman Foudgum 16- 2-1680 WED M
Rommert Oepkes, "erfgezeeten" Wûns 16-11-1789 WON L
Ruerd Eelckes en Sibbeltije Egberts, winkellju Frjentsjer 14- 7-1660 FRR V-109
Saakma, Andries Goitjes, âld-boargemaster, en Trijntje Tjittes Warkum 18- 6-1741 WOR S-5v
Sas Rijuerdsdr en Jelmer Burgertsz Frjentsjer 25- 5-1610 FRR V-51
Setske Algers (x Cornelis Jansen), eartiids to Boer Frjentsjer FRR V-112
Sibbeltije Egberts en Ruerd Eelckes, winkellju Frjentsjer 14-7-1660 FRR V-109
Sibbel Goitiens en Mourens Gerbens Warkum 22-8-1711 WOR R*
Sijbe Allerts en Antie Wijbes Doanjum 23- 8-1678 FRR V-113
Sijbolt Wopkes Jaarsma, âld-bysitter Himmelumer Aldeferd Nijegea 6- 6-1689 WOR R*
Sijbren Annis en Griet Obis Warkum 20-12-1695 WOR R*
Sijbren Nolckes 20- 3-1677 GAA K-21
Sijmen Dircks en Jacob Dircks Ryptsjerk 2-11-1626 WOR R*
Sijtse Geertzens en Auck Pijttersdr Wûnserawearen 7- 4-1618 WON L
Sijtze Johannes en Magdaleen Eelckedr 19-11-1596 FRR V-42
Sijttze Johannes Werstins 13-10-1623 FRR V-100
Sijts Gerrijtsdr en Jan Jansz Sonnecamp Frjentsjer 26-10-1613 FRR V-57
Zijtse Margarita Lewe (widd. Nicolaes van Echten) 21- 9-1705 FRL Q-4
Sijtske Tjiepkes (widd. Lieuwe Fokkes) Tsjom 7-12-1809 FRL R-17
Sikke Jelmers Steenhuis, húsman Tsjom 30- 6-1810 FRL R-42
Sicke Sickes Ringia 5-11-1575 WON L
Sicma, Lambertus, grytman fan Gaesterlân 22-11-1636 GAA K-9, FRR V-103
Simke Jans, húsman Hjelbeam 19-4-1810 FRL R-32
Simpkje Wouters en Jacob Clases FRL Q-11
Sinnema, Dieuke Haajes en Pieter Jacobs Algra 4-11-1743 WON L
Sipke Jelles en Jan Willems Achlum 2- 2-1728 FRL Q-8
Sijbke Douwedr (x Douwe Douwez) 26- 8-1598 FRR V-114
Sippe Sippes, âld-bakker Tsjerkwert  15- 1-1772 WON L
Sirtema, Douwe Fejo van Sirtema toe Grovestins Ingelum l- 2-1709 FRL Q-5
Sivarda, Cornelis Harns 17-11-1772 FRL Q-16
Sijoerdtck Pijtters WOR R*
Sjoerdtje Ulbes Homminga (x Jacobus Munnickhuis) Boalsert 14-11-1714 WON L
Sioucke Jenckez, koper Makkum 28-10-1618 WON L
Sijoucke Taecklesz Frjentsjer 12- 1-1587 FRR V-19
Sijouck Jacobsdr (widd. Lambert Jansz) Frjentsjer 14- 1-1590 FRR V-26
Sijouck Tieses, bijiere dochter Broek 10- 3-1719 DON K-l
Slawatow, sjoch Magdalena Berckowa
Solck Beyntiesz en Eeb Beyntiedr (donaesjebrief) Alde Ouwer 3- 5-1586 WOR R*
Sonnecamp, Jan Jansz en Sijts Gerrijtsdr Frjentsjer 26-10-1613 FRR V-57
Sopingius, Adolph en Brechtje Gabes Reinsma 30- 3-1689 FRL Q-2
Steenhuis, Sikke Jelmers Tsjom 30- 6-1810 FRL R-42
Steenkist, Maijcke Hans Joris van Steenkist widd. Frjentsjer 28- 7-1624 FRR V-82
Strikwerda, Bregtje Piers (widd. Lammert Taekes Salverda) Tsjom 6- 2-1750 FRL Q-13
Swaen Rippertsdr (widd. Roeleff Seerpsz) Frjentsjer 11- 2-1571 FRR V-9
Taedke Gerbensdr 29-11-1594 FRR V-54
Teeke Johannis en Bottie Foekes Ingwier 17-1-1794 WON L
Taeckle Petersz Frjentsjer 27- 1-1593 FRR V-31
Teth Jelledr en Feijcke Hoeijtez Frjentsjer koart foar 24- 4-1591 FRR V-29
Tettie Fokkes en Epke Epkes Skraerd 5- 8-1801 WON L
Tichelaer, Hendrick Jansen en Jeltie Pytersdr Frjentsjer 27- 2-1656 FRR V-107
Tjaardstra, Tjeerd Zijtses, húsman Achlum 22-12-1809 FRL R-25
Tjalling Auckes Iedema, froedsman, en Jancke Hendricks Warkum 4- 7-1712 WOR R*
Tjalling Juijckesz Frjentsjer 31-10-1601 FRR V-39
Tiamck Clases en Mourens Gerbens Warkum 16- 3-1694 WOR R*
Tiebbe Broers en Jouckjen Entses Langsweagen 17- 9-1738 DON K-4
Tijebbe Umesz, bleker (x Antge Tijaerdtsdr) Frjentsjer 5-11-1614 FRR V-61
Tyaerdt Andriesz Kie 14- 1-1589 FRR V-24
Tjeerd Hessels 1717 WON L
Tjeerd Jetzes, Mr grofsmid Tsjom 9- 4-1810 FRL R-28
Tjeerd Zijtses Tjaardstra, húsman Achlum 22-12-1809 FRL R-25
Tziets Eeckedr en Pieter Rintsez Frjentsjer 18-11-1630 FRR V-96
Tjietske Hilbrands (x Gerrijt Wopkes) Mullum 6- 2-1776 FRL Q-14
Tjitske Meijers en Jelle Jetzes Surch 6- 8-1799 WON L
Tijets Tijettedr en Foecke Pottesz Harich 7- 2-1624 GAA K-5
Trijntje Alberts en Hans Ages Gaest 26- 7-1783 WON L
Trijn Feddedr en Jan Sipkez Doanjum 10- 5-1630 FRR V-84
Trijntje Jacobs (x Hotse Obes) Parregea 29-12-1804 WON L
Trijntje Johannes, sjoch Catharina Johannes
Trijn Comelisdr, wenjend mei Jan Janz backer bigjin 17e ieu FRR V-121
Trijn Pietersdr en Andries Mar-tensz Frjentsjer l- 4-1604 FRR V-44
Trijntje Reyns Engwerda en Ype Durks Hollander Makkum 27- 6-1775 WON L
Trijntje Sijbrens Reijdsma en Jan Bualda Burchwert 16- 1-1768 WON L
Trijntie Tiettes en Alle Hiddes Warkum 15-10-1710 WOR R*
Trijntje Tjittes en Andries Goitjes Saakma Warkum 18- 6-1741 WOR S-5v
Wlck Johannisdr en Jacob Sickes Frjentsjer 17-7-1613 FRR V-56
Uilk Scheltes (x Rintje Jolles) Sint Nyk 23- 9-1722 WON L
Uijlkjen Sijbrens (x Jan Clasen Bruijnewold) Jiskenhuzen 28- 6-1776 DON K-8
Walle Hettema, âld biëdige klerk fan Baerderadiel Weidum 18- 1-1804 BAA K
Werstins, Sijttze Johannes 13-10-1623 FRR V-100
Wiebe Jansen, húsman Achlum 27- 5-1773 FRL Q-17
Wijtske Annes Vitringa (widd. Christoffel Mantingh) Warkum 19- 1-1750 WOR S-4
Wytske Murks Tsjerkwert 30- 5-1747 WON L
Wytske Wijtses en Johannes Wilties  Jellum 8- 2-1777 BAA K
Wiek Pijterdr (x Johannes Abbes) Boer FRR V-120
Willem Hansz en Gerits Scholtedr Frjentsjer 12- 1-1586 FRR V-17
Willem Heins, "Mr Chirurgus" Tsjom 11-4-1721 FRL Q-7
Willemke Jans (widd. Cornelis N.) Frjentsjer FRL Q-20
Woltman, Jacob Jacobsz (x Vrouw Vosses) 20- 3-1579 WOR R*

>> begin