>> HOMEpage

Veiling boeken raadsheer Harinxma in de Kanselarij, 1649

Bron: Tresoar, Toegang 347 inv.nr. 1058
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2015
Weergave verkoopprijzen: guldens, stuivers - penningen

In 1641 had Homme van Harinxma het raadsheerambt overgedragen aan zijn jongste broer Pieter. In het najaar van 1648 trouwde deze op achtendertigjarige leeftijd met de achttien jaar jongere Susanna van Burmania. De twintigjarige had toen de huwbare leeftijd. Een serpentijnstenen en zilveren flapkan van 1,4 liter(!) gemaakt door de Leeuwarder zilversmid Willem Jans Olthof, draagt op het deksel het alliantiewapen van Pieters ouders, het jaartal 1647 en de naam van Pieter van Harinxma toe Slooten raadsheer in het Hof van Friesland: wellicht gemaakt ter gelegenheid van zijn trouwbelofte (verloving) en geschonken door zijn beide oudere broers (de tweeling Homme en Juw) en/of vrienden. Pieter overleed in 1669.
Pieter van Harinxma stond bekend als een liefhebber van wijn en vrouwen. In Angers studeerde hij aan de ruiteracademie. Over zijn rechtenkennis bestaan twijfels. Wassenbergh betitelt hem met Dr. bij de beschrijving van zijn portret uit 1652 door Wybrand de Geest: heeft hij op de onderkant van de lijst om het portret i.p.v. 11. Pieter van Harinxma thoe Slooten gelezen Dr. Pieter ...? Van een promotie tot doctor in de rechten is niets bekend. Opmerkelijk genoeg is het pendant portret van Pieters echtgenote niet 11bis maar 12bis genummerd. Het echtpaar woonde in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden (nr. 39, het huidige bestuurshuis van het St. Anthony gasthuis), in 1661 voor 4263 goudguldens gekocht.
Historisch Centrum Leeuwarden, Groot Consentboek inv.nr. 3635 (oud: ee21) fol. 200r-202r: Juffrou Imckien del Moll universele erffgenaem van w. Juffrou Agatha van Velsen mijn moeder door absentie van Joncker Hendrick Mortaigne mijn man in desen gesterckt met Dr. Jaques Joannis dell Moll mijn broeder ... aen den Ed. Mog. Heere Pytter van Harincxma toe Slooten Raedt ordinaris in den Hove van Frieslandt ... onse huysinge cum annexis met twe hovinge daerachter, waeraff het eene is gelegen over de vaert met een brugge, staende ende gelegen in de groote Kerckstraet, bij de mede vercoperse Juffrou Imckien dell Moll bewoont, hebbende de conrector Justus Schaevola met een mande muer tot aen de plaets ten Oosten ... de vaert ten Westen en Noorden, de gemeene straet ten Zuijden, sijnde de huysinge versien met twe schoone kelders aent water ... groote achter hoovinge ... 4263 goutgulden seven st. ... de Heere cooper cum uxore ... vercooparticulen onder notaris [Theodorus] Monclaeij berustende ... stellen wij die coopers in de ledige, reale ende actuale possessie van voors. huysinge, hoovingen um omnybus annexis ... desen 20en Aprillis 1661 ... consent den 10en Maij 1661.
De veiling van zijn bibliotheek, waarin die van zijn vader raadsheer Ernst van Harinxma († 1631) waarschijnlijk nog aanwezig was - de boedel was sedert het overlijden van vader in 1631 nog onverdeeld -, vond plaats in juli 1649 voordat Pieter in augustus zelf voor het eerst vader werd. Was de verkoop het begin van de boedelscheiding? Willem Frederik beschreef hem najaar 1647 als "een armen vooghel".
Ontvangen van Jan Prigh voor het schrieven van d'Copij twee Carolij gulden tien Stuy[ve]r orconde myn hant.
Den 10 Augustij 1649
Dirck Gerrits

D. E. Raedtseer[!] Harinsma boecken verkocht op de Kanselarij op 3 manten dach [= drie maandagen: 17, 24, 31 juli 1649] ende dat wijder op conditien hier voor in dit boeck staende

B
Den 17 Julij 1649

[volgnr.]kavelnummer(s)kopertitel of aantalprijsformaat
1[1]Dr. OckemaMaskarij opera in 3 vol.7,10f
2[2]Die profsoor Velenies [= Fullenius]Opera Venerabilis11,0f
3[3]Jan PrigeVobartij[?]2,10f
4[4]Dr. Ockemaeen boeck2,15f
5[5]provestereen boeck2,2-8f
6[6]Sr. WentholtAntonii Bonfinii2,15f
728,12-8
87Loeloff Tiesseneen martelars boeck8,0f
98Raetseer, op Weese, OckingaOpera Sabellicij3,15f
109Mr. Jepeuseen boeck1,6f
1110Dr. OckemaMenochius in 7 stucken19,0f
1211Mr. JepeusGesnerus in 3 stucken15,10f
1312Sicktaris ViglingAlbarty Cransy2,5f
1413Sr. Wentholteen boeck2,2-8f
1514Dom. Lieuweseen boeck1,11f
1615Dom. LieuwesBlondy Flavy2,7-8f
1755,17
1816Fuglingheen boeck3,0f
1917Jan PrighLaurensis0,15f
2018Dom. LieuwesCanones sisi [= sanctorum?] apostolorum in 2 stucken6,10f
2119Sr. WentholtHippocrates6,10f
2220Ockinga raedtseereen boeck2,10f
2321Die heer SminyaTractatus de successione5,0f
2422Dr. BrongersmaBelgarum3,5f
2523Hendrickus TheodorusDecisiones Dolani3,5f
2632,0
2724Roeloff TiessenFranse orlogen2,10f
2825Gadtse Boeleseen boeck1,1f
2926Everdy Borneruseen boeck3,10f
3027Mr. Dirckvan Linschoten3,0f
3128Lammert Willemseen boeck4,5f
3229Roeloff Tiesseneen boeck1,1f
3330Sictaris Viglineen boeck2,0f
3431Sictaris ViglinChronologia0,18f
3532Dom. Feyckeeen boeck0,13f
3618,8
3733Dom. Feyckeeen boeck1,3f
3834Dr. Ockemaeen boeck5,15f
3935Mr. JepeusHistoria Basiliae2,0f
4036Dr. FenoCommentaria3,5f
4137Jan PrighBernardij1,7f
4238Dr. Brongersmaeen boeck0,19f
4339Jan Prigeeen boeck0,4f
4414,13
4540Folckert MartensConcordantiae maiores1,0f
4641Dom. Feyckeeen boeck1,15f
4742Dom. LambartusBaudarty6,15f
4843Luitenant Hanyeeen boeck1,16f
4944professereen idem2,5f
5045Roeloff Tiesseneen boeck0,12f
5146Sictaris Feglingeen boeck1,6f
5247prockeruer GeldorpRerum Frisicarum7,10f
5348Luytnant Hanyeeen boeck0,16f
5423,15
5549Dr. FenoAntony Fabrij1,11f
5650Lambert Willems5 stucken van Bor27,0-12f
5751Sr. Wentholteen boeck0,11f
5852Mr. Jepeuseen boeck0,15f
5953ConrecterJohannj parisiensis4,0f
6054Sictaris ViglingArnoldy Veyges[?] thesaurus2,0f
6155Mr. Dirckeen boeck0,7f
6256Roeloff Tiesseneen boeck0,6f
6357professereen boeck3,5f
6439,15
6558mijn heer SminyeCorpus juris civilis glossatum17,0f
6659Dom. Feyckeeen boeck1,18f
67In Folij -3-
681Dr. LauswoltStefhanij Gratiani4,15f
692Sr. WentholtDionisij1,0f
703Dr. Ockemaeen boeck1,10f
714Roeloff TiessenFrans historij0,13f
725Dr. Ockemaeen boeck1,4f
736Sr. Wentholteen boeck0,11f
74[-]prockrueroctavis in ongebonden0,14f
757Jan Priggeeen boeck0,10f
768Dom. Feyckeeen boeck1,0f
779, 10Folckert Martens2 boecken1,6f
78In Foly -4-
791Jan PrigCorpus glossatum in 5 stucken7,0f
802Roeloff Tiesseneen boeck0,16f
813Roeloff Tiesseneen boeck0,13f
824Roeloff Tiesseneen boeck0,8f
835Roeloff Tiesseneen boeck0,6f
845Clas TietesApparates pracktikes0,15f
8512,14
86In quarto
871Johannes Hommeseen boeck2,5q
882Jan Prigeeen boeck2,10q
893Sr. Wentholteen Frans boeck1,4q
904Mr. Dirckeen boeck0,19q
915professereen boeck2,10q
926Roeloff TiessenHardtmanij1,13q
937Roeloff Tiesseneen boeck1,18q
948Roeloff Tiesseneen boeck2,0q
959Jan Janseneen idem1,1q
9616,0
9710Gadtse Boelenseen boeck1,10q
9811professereen Frans boeck0,17q
9912Roeloff Tiessen2 boecken Winsemij1,1q
10013Roeloff TiessenHistorij Iovis [= Paulus Iovius, Historiarum, sui temporis libri XLV]1,0q
10114Roeloff Tiesseneen boeck1,8q
10215Roeloff Tiessen2 boecken1,6q
10316Roeloff Tiesseneen boeck0,17q
10417Evardi BornerisHoogduitse predicasus0,11q
10518Mr. JepeusHoratius1,4q
10619Clas TietesOpera logica1,1q
10710,15
10820Gadtse BoelesHortensius0,10q
10921Sr. WentholtBogermanes0,7q
11022Roeloff TiessenSallum postil3,5q
11123Jacob HommesFranse biebel2,15q
11224Jan Priggeeen boeck0,18q
11325Mr. Dirckeen boeck1,1q
11426Mr. Dirckeen boeck0,17q
11527Roeloff Tiesseneen boeck0,11q
11628Jacob HommesFrans boeck1,10q
11729Clas TiettesOpera logica2,2-8q
11813,16-8
11930LuytenbachAstensieus0,8q
12031prockruerContinuatione0,18q
12132prockruereen boeck0,14q
12233prockruereen boeck0,7q
12368, 69Jan Prigh2 boecken0,12q
12467Roeloff Tiesseneen boeck0,10q
12566Gadtse Boeleseen boeck1,13q
12665, 64professer2 boecken1,2q
12763Roeloff Tiesseneen boeck0,7q
12862SamuelHollandsche gelertheyt1,0q
1297,11
13061Mr. Jepeseen boeck0,17q
13160Jan PriggeJesuitica0,3q
13259Jan Priggeeen boeck0,6q
13358, 57Conrecter2 boecken0,14q
13456Samueleen boeck0,11q
13555Dr. Lamberteseen boeck0,8q
13654Dr. HoptilleCorpus canonicum in drie stucken1,8q
13753Jacob Hommeseen boeck0,4q
13852Lammert Willemseen schriefboeck0,19q
13951Luytenant HanyeSchotanis in variis1,0q
1406,10
14150Roeloff Tieeneen boeck0,13q
14249, 48Mr. Jepeus2 boecken0,13q
14347Luitnant HanyeTheodosy Tripolitae0,15q
14446Dr. FeleniesOpera medica1,6q
14545, 44Roeloff Tiesen2 boecken0,15q
14643, 42Luitnant Hanye2 boecken2,0q
14741Lambert Willemseen boeck0,8q
14840professerOpera Ciceronis1,12q
14939Die heer WalrechMetii astronoma[!]1,1q
1509,3
15138, 37Jan Prigge2 boecken0,14q
15236mijn heer Sminyeeen boeck1,12q
15335prockruerCoferentie Amama1,1q
15434Lambert Willemsbiebel Luiterus in tien stucken7,10q
155In quarto
1561Focke FockesCorpus juris civiles12,5q
1572heer WalrechResolutiones Helfridii in 3 vol.7,15q
1583Hendrickuseen boeck2,5q
1594Gadtse BoelesCommentarias4,2-8q
1605Rienck Watseseen boeck4,10q
16141,14-8
1626Gadtse BoelesGerardy Tuningij1,3q
1637HendrickusPracticarum observationum3,7-8q
1648Rienck Watseseen boeck0,7q
1659Gadtse Boeleseen boeck1,1q
16610Jacob HommesJohannis Sanda1,11q
16711Samueleen boeck2,15q
16812Heer Walrecheen boeck in 3 stucken8,10q
16913Gaddte[!] BoelesJohannis Harprechtij2,17-8q
17014mijn heer Smi[n]ijHendrichus Bocerij4,5q
17125,17
17215SmijnyeGeorgij Obrechtij2,2-8q
17316Lambert Willemseen boeck0,10q
17417Rienck Watseseen boeck1,10q
17518SamuelJohannis Althusij2,10q
17619Lambert WillemsCorpus jurys civilis19,0q
17720WalrechtAntonij Fabrij9,0q
17821Pieter Lambertseen boeck4,10q
17922Conrectereen boeck5,0q
18023Dr. Hoptilleeen boeck1,11q
18145,13-8
18224Dr. Lauswolteen boeck0,9q
18325Gadtse Boeleseen boeck2,0q
18426Dr. Lauswolteen boeck0,16q
18527Samueleen boeck1,13q
18628Mr. JepeusLaurenbergh2,0q
18729Gadtse Boeleseen boeck0,7q
18830Dom. Feyckeeen boeck0,13q
18931Roeloff Tieseneen boeck0,13q
190[32]Godtse[!] BoelensAntonij Mathaei proffesoris1,5q
1919,16
19233Samueleen boeck3,2-8q
19334Dr. Lauswolteen drucht0,10q
19435Dr. Lauswolteen boeck0,19q
19536Gadtse B[o]eleseen boeck0,19q
19637Samueleen boeck0,10q
19738Dom. FeyckeJohannis Henrici1,6q
19839Roeloff TiesenTestementum Besa1,1q
19940Jan PrighSchat boeck Orsino3,17-8q
20041, 42Roelof TiesenDicti[o]narium ende ander1,5q
20113,10
20243Dr. Feyckenseen boeck0,12q
20344Dr. Feyckenseen boeck0-15q
20445Roeloff Tieseneen boeck0,9q
20546Roeloff Tieseneen boeck0,11q
20647Luytenbacheen boeck2,5q
207[48 ontbreekt]
20849Dom. Feyckeeen boeck2,0q
20950, 51Sr. Wentholt2 boecken0,9q
21052Dr. Feyckenseen boeck1,9q
21153Jan Prigheen boeck0,15q
2129,5
21354Jan Prigheen boeck3,0q
21455Jacob Hommeseen boeck1,1q
21556Dom. Feyckeeen boeck0,10q
21657, 58Roeloff Tiesen2 boecken0,9q
21759Jan Prigeen boeck0,18q
21860Mr. JepeusPublij Terentij Carthaginiensij2,2-8q
219In quarto N 3.q
2201Dr. Antonij CanAlthousij Moditij0,16q
2212Luijttenbacheen boeck0,19q
2223Jacob HommiusSybrandes Lubbertus1,4q
22310,19-8
224[4 ontbreekt]q
2255Gadtse Boeleseen boeck1,4q
2266Sr. WentholtJuliane1,6q
2277Sr. Wentholteen boeck1,0q
2288, 9Walrech2 boecken1,3q
22910Lambert Willemseen boeck in 4 vol.4,0q
23011WalrechBritannie discriptio1,10q
23112Dom. Feyckeeen boeck0,18q
23213Mr. Jouckeeen boeck0,12q
23314Roeloff TiesenNomenclater[! achttalig woordenboek van Hadrianus Junius]0,9q
23415Walrecheen volgende0,11q
23512,13
23616Symen Gabmaeen boeck1,10q
23717Gadtse BoelesJulij Pacij0,9q
23818Dr. HoptilleMaccobij0,12q
23919Dr. Hoptilleeen boeck1,4q
24020Gadtse Boeleseen boeck1,0q
24121Jan PrighDicti[o]nariom Frans0,15q
24222Dom. Lieuweseen boeck0,8q
24323prockruer2 boecken0,14q
24424prockruereen Frans0,13q
24525provestereen boeck0,9q
24626provesterTestement Besa3,5q
24710,18
24827Sr. Wentholteen boeck1,2q
24928profestereen boeck1,1q
25029Dom. FeyckeBellarminij in 4 stucken2,5q
25130Sr. Wentholteen Frans boeck0,7q
25231, 32Jan Jansen2 boecken0,11q
25333Dom. Feyckeeen boeck0,13q
25434prockruereen Frans boeck0,9q
25535, 36prockruer2 boeckenq
25637, 38Dom. Feycke2 boecken0,16q
2578,5
25839Roeloff TiessenAstromonie[!]0,6q
25940Lambert WillemsOpera Cicerones2,5q
26041Symen Gabmaeen boeck1,2q
26142Dom. Feyckeeen boeck0,7q
26243Dom. Feyckeeen idem0,13q
26344Jan Prigeen boeck0,5q
26445, 46Radtseer Wolterij2 boecken0,19q
26547, 48Gadtse Boeleseen boeck1,8q
26649, 50Mr. Jepeus2 boecken2,0q
2679,5
26851, 52Dr. Bardt2 boecken1,7q
26953, 54Roeloff Tieseneen boeck0,10q
27055, 56Johannis pastor2 boeck[en]1,4q
27157, 58Roeloff TiesenMachiavel ende ander0,14q
27259, 60prockruer2 boecken0,10q
27361, 62prockruer2 idem0,18q
27463, 64provesterJulij Seeser ende ander0,15q
27565, 66Jan Prigge2 boecken0,8q
27667Lambert Willemseen boeck0,13q
27768provestereen boeck1,1q
2788,0
27969, 70Dom. Feycke2 boecken0,8q
28071, 72Dom. Feycke2 boecken0,19q
28173, 74Symen Gabma2 boecken0,9q
282[zonder nr.]Wentholteen boeck1,0q
28377, 78, 79sictaris ViglinCardanes ende 2 ander boecken1,2q
28480, 81sictaris Viglin2 boecken1,2q
28582, 83, 84Dom. Feycke3 boecken0,16q
28685, 86prockeruer2 boecken0,15q
2879,8
28887, 88Aucke Atsma2 boecken0,18q
28989, 90Roeloff Tiesen2 boecken0,9q
29091, 92, 93Hendrickus3 boecken0,15q
29194, 95, 96Jan Prig3 boecken0,18q
29297, 98, 99provester3 boecken0,16[?]q
293100, 101, 102Jan Feycke3 boecken0,16q
294103, 104prockruer2 boecken0,10q
295105Sr. Wentholteen boeck0q
296106Roelofeen boeck1,12q
2977,5
298107, 108, 109provesterboecken0,13q
299110, 111, 112Lambert Willems3 boecken0,8q
300113, 114Jan Prigge2 boecken0,15q
301115, 116, 117myn heer Sminye3 boecken0,14q
302118, 119Mr. Jepeus2 boecken1,10q
303120, 121Mr. Jepeus2 boecken1,2q
304122Roeloff Tiesseneen boeck 4 stucken2,0q
305123Roeloff Tiessenvan Houwert0,13q
306124Lambert WillemsAstree[?]3,5q
307125, 126, 127Dom. Feycke3 boecken0,17q
30811,17
309128, 129, 130, 131Symen [Gabbema]4 boecken1,1q
310132, 133Roeloff Tiessen2 boecken0,15q
311In octavo
3121Sr. Wentholteen boeck2,2-8o
3132Jan Janseneen boeck0,16o
3143Dr. Feyckenseen boeck0,7o
3154Sr. Wentholt3 boecken1,6o
3165Dom. Feyckeeen boeck0,6o
3176Roeloff Tiesen2 boecken1,2o
3187, 8Clas Tietes2 boecken0,12o
3199, 10Jan Jansen2 boecken1,1o
3209,8-8
32111, 12Roelof TiessenClenardes ende volgende0,8o
32213, 14Dr. Feyckens2 volgende0,14o
32315, 16Roeloff Tiesen2 boecken0,7o
32415[?], 17, 18Roeloff Tiesen3 boecken0,16o
32519Roeloff Tiesen2 boecken0,7o
32620, 21Roeloff Tiesen2 idem0,8o
32722Roeloff Tieseneen boeck1,6o
32823Jan Janseneen boeck1,10o
32924Dom. Feyckeeen idem0,6o
33025Dom. [Feycke]een boeck0,10o
33126Dom. Feyckeeen boeck0,7o
3326,19
33327, 28Dr. Feyckens2 boecken0,6o
33429, 30Clas Popkes2 boecken0,19o
33531, 32Dom. Feycke2 boecken0,18o
33633, 34Dr. Feyckens2 boecken0,7o
33735, 36Roeloff Tiesen2 idem0,2o
33838, 39, 40Roeloff Tiesen3 boecken0,8o
33941Dom. Lieuweseen boeck0,9o
34042Dom. Feyckeeen boeck0,17o
34143, 44Dr. Feyckens2 boecken0,6o
3424,12
34345, 46Roeloff Tiesen2 boecken0,11o
34447, 48Dom. Feycke2 boecken0,11o
34549, 50Roeloff TiessenCorpus juris3,5o
34651profesterOrasiones0,8o
34752, 53Wentholt2 boeckes[!]0,15o
34854, 55Roeloff Tiesen2 boecken0,6o
34956, 57Dom. Feycke2 boecken0,12o
35058Tiebbe Jacobseen boeck0,18o
35159, 60Jan Prigge2 boecken0,12o
35261Wentholteen boeck0,7o
35362, 63, 64Prigge3 boecken0,16o
3549,1
35565, 66Dr. Feyckens2 boecken0,5o
35667, 68prokeruer2 boecken0,11o
35769prokeruereen boeck0,17o
35870, 71, 72Wentholt3 boecken0,14o
35973, 74Dom. Feycke2 boecken0,13o
36075, 76Wentholt2 boecken0,15o
36177Jacob Hommeseen boeck0,9o
36278Roeloff TiessenCatgismus Ursinij0,17o
36379, 80, 81 [2x], 82Roeloff Tiessen5[!] boecken0,6o
36483, 84, 85, 86, 87Roeloff Tiessen6[!] volgende0,6o
3655,13
36688prockruerCristianij Beomma2,7-8o
36789Gadtse BoelensNycolaij Carbonis1,18o
368N. 3. In octavo
3691, 2, 3Jan Prig3 boecken0,10o
3704, 5provester2 boecken0,8o
3716Jan Prigeen Frans boeck0,12o
3727, 8, 9Dom. Feycke3 boecken0,9o
37310, 11, 12Dom. Feycke3 boecken0,8o
37413, 14Dom. Feycke2 idem014o
37515, 16Dom. FeyckeSybrandij Lubbarti ende een ander1,0o
37617Dr. Hoptilleeen boeck0,8o
3778,14-8
37818, 19Dr. Antoni Can2 boecken0,18o
37920, 21prockeruer2 boecken0,19o
38022, 23, 24, 25, 26Dr. Hoptille5 volgende0,7o
38127, 28Dr. Antoni Can2 boecken0,7o
38229, 30Dom. Feycke2 boecken0,9o
38331, 32, 33profester3 boecken0,14o
38434, 35, 36Wentholt3 volgende0,11o
38537, 38Feycke Oetses2 boecken0,10o
38640, 41Jan Prigh2 boecken0,6o
38741, 42, 43, 44, 45, 46prockruer6 boecken0,4o
3885,5
389In octavo
3901Clas TietesTitij Livii Patavini1,17o
3912Dom. FeyckeBodines0,10o
3923provesterTheatrum histori0,17o
3935, 6Jacob Hommes2 boecken1,3o
3947, 8Roeloff TiessenLaurentij Vallae ende ander0,9o
3959, 10WentholtCaesaris commentaris ende ander0,14o
39611, 12provester2 boecken1,8o
39713, 14Roeloff Tiesen2 boecken0,5o
3989,0
39915, 16, 17prockruer3 boecken0,8o
40018, 19, 20Dom. Feycke3 boecken0,13o
40121, 22Roeloff Tiesen2 boecken1,0o
40223, 24, 25, 26Roeloff Tiesen4 boecken0,7o
40327, 28prockruer2 boecken0,7o
40429, 30, 31, 32, 33, 34Roeloff Tiessen6 boecken0,4o
405In duodecimo
4061Roeloff Tieseneen boeck0,5d
4072, 3Roeloff Tiesen2 boecken0,7d
4084, 3[?]Jacob Hommes2 boecken0,7d
4093,18
4105, 6, 7, 8Jan Prigh4 boecken2,0d
4119, 10prockruer2 boecken0,7d
41211, 12Wentholt2 boecken0,17d
41313, 14Jan Prige2 boecken0,13d
41415, 16Roeloff TiesenTestement Besa ende ander0,8d
41517, 18, 19Roeloff Tiessen3 boecken0,14d
41620, 21, 22Lammert3 volgende0,14d
41723, 24, 25Roeloff Tiessen3 boecken0,6d
41826, 27, 28, 29Wentholt4 boecken1,1d
41930, 31prockruer2 boecken0,13d
4207,13
42132, 33Jacob Hommes2 boecken1,1d
42234, 35prockruer2 boecken0,5d
423In 12, 16, minori
4241, 2Roeloff TiesenThesauris[!] ende ander0,12dsm
4253, 4Roeloff TiesenJohannis Sledani ende ander0,10dsm
4265, 5[?], 6Roeloff Tiesen3 boecken0,7dsm
4277, 8Clas Popkeseen testement ende ander0,19dsm
4289, 10Jan Prigh2 boecken0,8dsm
42911, 12Roeloff Tiesen2 boecken0,9dsm
43013, 14Dom. Feycke2 boecken0,12dsm
4315,3
43215, 16, 17Roeloff Tiessen3 boecken0,12dsm
43318, 19prockruereen Grieks testement ende ander1,1dsm
43420, 21Dom. Feycke2 boecken0,14dsm
43522, 23prockruerJulies Saeseris ende ander0,13dsm
43625, 26, 27Roeloff Tiessen3 boecken0,9dsm
43728, 29, 30Mr. Dirck3 boecken0,8dsm
43831, 32Clas Popkes2 boecken0,8dsm
43933, 34, 35prockruer3 boecken0,15dsm
44036, 37, 38prockruer3 idem0,14dsm
44139, 40prockruerJusty Lipsij ende ander0,7dsm
44241, 42Dom. Feycke2 boecken0,5dsm
4436,6
444N. 3. In duodecimo
4451, 2Clas Popkes2 boecken1,1d
4463, 4Dom. Feicko2 boecken0,7d
4475, 6Dom. Feicko2 boecken0,5d
4487, 8prockruereen Hogduits boeck ende ander1,0d
4499, 10, 11Jan Prigh3 boecken0,7d
45012, 13, 14, 15prockruer4 boecken0,11d
45116, 17, 18, 19, 20prockruer5 boecken0,8d
45221, 22, 23prockruer3 volgende0,10d
4534,9
45412 ende 16 minorij forma
4551, 2Roeloff Tiesen2 boecken0,8dsm
4563, 4, 5Dom. Feycke3 boecken0,10dsm
4576, 7Jan Prigh2 boecken0,6dsm
4588, 9Dom. FeyckePetronij arbitria satijricon ende ander0,3dsm
4591,7
460Somma684,17-12
461strijker gelt25,13-12
462suijver gelt659,3-4

Deese somma ackordert met den prinsepale[!].
Dirck Gerrits.

Poging tot identificatie van de kopers

• Atsma, Aucke [Jarigs, apotheker]
• Bardt, Dr. [Petrus Baardt, Med. Dr.]
• Boelens, Gadtse [Gatze Tyercks (1609-1660) x Lwd. 1630 Anna Nederhoff]
• Borneris, Evardi [Everardus Bornaeus, 1647-1649 predikant te Garijp 1649-1651 predikant te Oldeboorn/Nes]
• Brongersma, Dr. [Julius, advocaat]
• Can, Dr. Antonij [Antonius Kann, advocaat]
• Conrecter [Tobias Gutberleth, conrector Leeuwarden]
• Dirck, Mr. [? Simons, chirurgijn]
• Feno, Dr. [? Mr. Joannes de Veno, advocaat]
• Feycke, Jan [Johannes Frederici Feikens, predikant Leeuwarden, 1648]
• Feyckens, Dr. [Jacobus, notaris of Hermannus, advocaat]
• Fockes, Focke [...]
• Gabma, Symen [Simon Abbes Gabbema]
• Geldorp, prockeruer [Wibrandus, procureur]
• Hommes, Johannes [...]
• Hanye, Luitenant [B., G. of T. van]
• Hommes, Jacob [notaris]
• Hoptille, Dr. [Joannes Hoptilla, advocaat]
• Jacobs, Tiebbe [? Kleermaker]
• Jansen, Jan [de Vries, boekhandelaar, Korfmakersstraat, met een boekenstal in de Kanselarij]
• Jepeus, Mr. [? Epeus Johannis, chirurgijn]
• Johannis pastor [...]
• Joucke, Mr. [Pieters Horrius, chirurgijn]
• Lambertes, Dr. [Lambertus/Jelle Beyma, secretaris Gedeputeerde Staten]
• Lamberts, Pieter [hoofd diaken, rentmeester]
• Lauswolt, Dr. [Henricus, advocaat]
• Lieuwes, Dom. [...]
• Luytenbach [? Lautenbach, Joannes, chirurgijn]
• Martens, Folckert [deurwaarder, bode Staten]
• Ockema, Dr. [Rombartus, advocaat]
• Ockinga, Raetseer, op Weese, [= Hero van]
• Oetses, Feycke [Feico Oedzes/Oedsonius, predikant Leeuwarden]
• Popkes, Clas [turfdrager?; misschien de Claes Popckez. die met zijn vrouw Frouck Jans dr. in 1621 een woning genaamd "5 rode cruicen" met loods daarachter kocht in de Kleine Kerkstraat (westzijde, thans nr. 7.]
• Prigge, Jan [Hendriks, afk. uit Emden, boekverkoper, boekbinder, Slotmakersstraat, huurder met eigen uithangbord "het Gulden ABC", Alle Lieuwes ten N., Jacob Tipsma Med. Dr. ten Z.; HCL Groot Consentboek inv.nr. 3632 (oud ee18) fol. 154 verso]
• Samuel [? Wybis, goudsmid]
• Sminya, Die heer [Jetse van]
• Theodorus, Hendrickus [Henricus Theodori, Leovardiensis, phil. stud., ASF 4667, 10.2.1648]
• Tiessen, Roelof [? Thijssen, bakker, Tuinen]
• Tietes, Clas [? Claes, kleermaker, Korfmakersstraat]
• Velenies, Die profsoor [Bernardus Fullenius, math. prof.]
• Viglin, Sictaris [Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, secretaris van stadhouder Willem Frederik]
• Walrech, Die heer [? Gysbert Aernsma van Walrecht, kapitein]
• Watses, Rienck [...]
• Wentholt, Sr. [? Jacobus, Frisius, math. stud., ASF 4120, 26.9.1643 of Theodorus, Leovardiensis, Geldro Zutphanicensis origine natus tamen Frisius, phil. stud., ASF 3466, 15-6-1638]
• Willems, Lambert [...]
• Wolterij, Radtseer [Gualtherus Gualtheri]

>> begin