>> HOMEpage

Instrumenten en 29 boeken
van chirurgijn Hendrik Hendriksz. Gryethuysen
Leeuwarden 1598

Bron: Aestimatieboek (Hist. Centr. Leeuwarden: oud inv.nr. z3, nieuw 3460)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2014


150r
Aestimatie ende beschrivinge
gedaen bij mij Egberdt de Gruyter
gesworen clercq van de secretarye
in Leuwarden van alle de naebeschreven
goederen, imboelen ende huysraden bevonden
ten huyse van Bely Caerls dr.
weduwe wijlen Mr. Hendrick Hendrixen
in tijden chirurgijn ende burgher deser
stede ten versoecke van deselve Bely omme
wettel. met hare kynderen bij denselven
Mr. Hendrick te scheyden ende doer
angeven van dezelve Bely naedat
zij den behoerl. boeleedt aen handen
van den presiderenden burgemr. Watze Elckes
zn. gepresteert hadde ende gepresteert bij
Gryete Claes weduwe ende Berber
Gillis huysfrouwe utdraechsters dies
verstandich zijnde hebbende tot dyen
fine den eede in forma aen handen
van vs. burgemr. gedaen omme
dese waerderinge oprechtel. ende
wel te doen alles ter presentie van
Anna Hendrix dr. huysfrouwe van Dominicus
Gedeons zn. Caerl ende Hendrick
Henrix zoenen, sampt Gerardo Tarq.
als curatore divisionis over Doede
Jan Hendrix zoenen noch minores annorum
zijnde, ende mede in 't bijwezen van Pyeter
Hendrix zn. geswooren bode deser stede
desen 8en Junii anno 1598.

Eerst bedden ende bedtscledinge
76-15-0

150v
120-15-0

151r
Linnewerck
101-5-0

151v
Bij continuatie den 9en Junii 1598
89-4-0

152r
Tinnewerck
35-18-8

152v
Meskenwerck
45-5-0

153r
Nae noen
Coperwerck
IJserwerck
24-0-0

153v
Houtwerck
78-11-0

154r
27-4-0

154v
13-1-0

155r
Steenwerck ende glaeswerck
Wollen cleederen
45-4-0

155v
Ketelwaren
Brandinghe
9-10-12

156r
Bij continuatie den 14en Junii 1598.
Waerderinge gedaen van de Instrumenten
ende waren tot den chirurgie behoerende

ende in den winckel zijnde doer Mr.
Gillis Gerryts zn. ende Mr. Symon Freerx zn.
chirurgijns ende burgers deser stede
volghende den eedt bij hun in forma
tot dyen fine aen den vs. presiderenden burge-
mr. gepresteert geprijseert ter presentie
als voren ende mede in 't bijwezen
van Ryurdt Dirx zn. geswooren bode
deser stede.

Twye d'groetste mesken chirurgijns beckens tot twye K. gs. stuck fit 4-0-0
Noch drye sulcke beckens d'beste daervan stuck 31½ str. fit 4-14-8
Noch twye olde ofte vracke beckens stuck 16 str. fit 1-16-0
Noch vyer middelmatige oft bruyckbare beckens stuck tot 24 str. fit 4-16-0
Een half becken tot 1-8-0
Een barbyers mesken vuyrtest met een mesken rant tot 1-15-0
Een olt gebesicht latelbecken tot 0-6-0
Vyer latelbeckens stuck tot 16 str. 3-4-0
Een barbyers mesken kanne tot 1-16-0
Een byer[!] saeghe van ijser tot 1-14-0
Een ijseren hoeft schaeff tot 0-13-8
Een ijseren affbijter tot 0-10-0
Een loedt schroeff tot 0-12-0
27-5-0

156v
Een montschroeff tot 0-12-0
Speculum fistulae tot 0-14-8
Vijff ijseren tanttangen tot 0-6-0
Een schoetnaeld met 2 tantsteeckers met seven pijpkens ofte canons tot fractura ofte gebroeckentheyt nodich te gebruycken met noch 3 cleyne instrumentkes en een snijmes tzamen tot 0-10-0

Den 15en Junii anno 1598
Twye witte waterstenen tot 1-4-0
Een blauwe watersteen tot 0-14-0
Twye brunyer steenen tot 0-7-0 [bruneren = polijsten]
Een ijseren spadel tot 0-1-0
Ses mesken latelpannekens tot 0-12-0
Een seshoeck tot 0-15-0
Ses holten spalcken tot 1-6-0
Vyer cruytsacken tot 0-12-0
Twintich ronde holten bussen soe olde als nyeuwe, groete ende cleyne 2-10-0
Vyer vyercante doesen tzamen 1-0-0
Twye glasuyrde waterkannen 0-10-0
Vijff d'groetste slechte salffpotten 0-16-0
Tyen fijne salffpotten tot 1-4-0
Elleff onfijne sulcke potten tot 0-16-0
Elleff cleyne soe fijne als onfijne salffpotten tzamen tot 0-12-0
Een verbindel busse met mesken beslach 7-0-0
22-1-8

157r
Vijff glasen groete ende cleyne onder den anderen met t'playster bordt 0-6-0
Een slijpsteen met sijn back 1-2-8
Een utsteeckent beckenstock tot 1-1-0

Nae noen

Boecken soe medicinalia als andere bij de vs. chirurgijns met mede raedt ende aestimatie van Mr. Pyeter Soutlant boeckvercoper deser stede, naedat hij Soutlant den eede in forma mede aen handen van den vice praesiderende burgemr. Reyner Jelmers zn. gepresteert hadde, geprijseert
Eerst in folio
• Herbarius Leonardi Fuxii ende Chirurgiae Joannis Tagaultii in hoechduytzer tale in een gebonden 4-15-0
• Noch d'Chirurgie Tagaultii vs. in nederduytscher tale tot 1-8-0
• d'Groete chirurgie magistri Gualteri Rijff in hoechduyscher tale 3-0-0
• Medicinaelboeck Christophori Wirtzingh met t'Spiegel der Artzeney Leonardi Fuxii in hoechduytscher tale 3-10-0
• Seeckere gescreven Collectanea medicinae diversorum authorum 1-10-0
• Biblia copiae J[ac]obi Lysvelt 3-0-0
19-12-8
157v

• Titus Livius in hoechduytscher tale met figueren 3-5-0
• Hortus sanitatis in nederduytsch 0-7-0

In quarto
• Dictionarium triglotton 0-15-0
• Antidotarium generale et speciale Jacobi Wyckeri 2-6-0
• d'Groete Artzney ofte chirurgie eerste deel Theophrasti Paracelsi 0-18-0
• Cosmographia Petri Apiani tot 0-10-0
• Joannis de Vigo chirurgia tot 1-0-0
• Chirurgiae Charetani tot 0-3-0

In octavo
• Institutiones juris in nederduytsch tot 0-8-0
• Duo Thomae Parei Gallicae 1-0-0
• Centuria Antonii Misaldi in duytsch 0-10-0
• Enchiridion medicum Jodoci Harchii 0-9-0 [Josse de Harchies, medicus en theoloog]
• Antonii Misaldi Artzgarten 0-14-0
• Wundtartzeneye sine nomine authoris 0-12-0
• Joannis Marmelli de coratione mulierum in hoechduytzer tale 0-12-0
• Leonardi Jachini quatuor tractatus 0-7-0
• Robartus Dodoneus de frugum historia 0-4-0
• Sommerdel der christelijcken evangelien 0-4-0
• Hauss Apotheeck Gualteri Rijff 0-5-0
• Flores Terentii et grammatica 0-5-0
• Grobianus in hoechduytsche 0-2-0
14-4-0

158r
In decimo sexto
• Een schriftuyrlijck lyedtboexken 0-3-0
• Leonhartus Fuchsius de medendis morbis 0-7-0

Den 15en Junii bij continuatie
den juwelen van goldt ende silveren
soe tot d'huysholdinge als d'chirurgie
dienstich geprijseert bij Freerx
Freerx zn. mr. goldtsmidt deser
stede naerdat hij den eedt
aen den vs. burgemr. gepresteert hadde
omme dese prijseringe wel ende oprechtel.
te doen in voegen soe volcht.

Goldt
Een golden ameyeerde [bedoeld is: goud geëmailleerd] ringh met een
gesteente soe 't scheen te weegen een toepaes
ofte aernemsche diamant wegende 6 engels
d'engels 28 strs. ende t'fatzoen twye
car.gl. fit tzamen 10-8-0

Silver
Een groet croes wegende 20¾ loet 't loet 30 str. met 't fatsoen fit 31-2-8
Noch twye croesen wat cleynder tzamen wegende 28¾ loet, 't loet met 't fatzoen ut supra 43-2-8
Ses holstallyge lepels wegende 9¾ loet, 't loet 25 str. 't fatzoen tyen str. fit 12-3-12
Noch 6 holstallyge lepels wegende 13 3/8 loet, 't loet 23 strs. fit 15-3-4
Twye seringuen [= spuiten] ofte clisteren, drye lantzetkaskens, een korentangh, een montstuck, twye spadels, een graveelspijp, vijff cleyne instrumentkens, twye bogels van een schoen, een signet, een kinderpen. met een oechyen } wegende dese allen 33 loet 't loet 23 st. ende van 't fatzoen 12 car.gl. 15 st. fit tzamen 50-14-0
163-4-8

158v
Bij continuatie den 16en Junii
anno 1598 bescrivinge van den
brieven ende instrumenten in den
vs. huyse bevonden.

In den eersten zeeckere obligatie
bij Albert van Itterzum aen mr.
Hendrick Henrix zn. Gryethuysen chirurgijn
gepasseert in dato den 26en Martii 1588
bij denzelven Albrecht van Ittersum ende
C. van Tongeren not. publ. onderges.
ter summa van twintich car. gl., waervoren
d'vs. Ittersum d'voornoemden mr. Hendrick
geappiingnoreert ende ter handen gestelt heeft
een goldringh met een toepaess ofte arneemsche diamant
sampt een uurwerchyen ofte cleyn cleyn wijswerckxken
hyervoren te rugge deser bescreven ende geprijseert zijnde
dezelve obligatie gequoteert met
littera A fit 20-0-0
Noch een obligatie gepasseert bij
Gerrolt Frans zn. ende Gryet Claes dr.
echteluyden woenende toe Jelsum aen mr.
Hendrick Hendrix zn. vs. ter summa van een
hondert gl. gl. dyen zij echteluyden in den
zelven obligatie tzamen ende l;ecx voer 't geheel
besonderlingh annemen met zeven golden gl.
jaerl. van d'interesse te betalen, gedateert
den 4en Maii 1589. Ondert. Gerrolt
Frans zn., [merkteken] marck ende Gryet Claes
dr. sampt C. van Tongeren hant ende
notariaets subscriptie bevesticht genot.
met lra. B fit alhyer in car. gl.
met drye jaren verlopen ende onbetaelde
interessen den 1en Maii verleden verschenen
ter summa vs. 169-8-0
189-8-0

159r
Noch een obligatie holdende op Bolte
Hanckes zn. toe Wirdum woenende ende
Bauck Foppe dr. echteluyden t'samen
van twyehondert gl. gl. dien d'zelve
echteluyden mede met gelijcke jaerl.
interessen als voren tzamen ende een yder
van hun in solidum annemen ende beloven te
voldoen ende betalen gedateert den 26en
Junii 1591 bij Bolte Hankes zn., Bauck
Foppes dr. ende C. van Tongeren not.
publ. onderges. gequot. met lra. C
dus hyer in munte vs. met een jaer
verschenen interessen op den 1en Maii verleden
verschenen d'summa van 299 £ 12 st. - 0

Van gelijcken noch een obligatie
bij Merck Hanckes zn. ende Sybrich
Douwe dr. echteluyden woenende op Nyelant
aen Bely Hendrix weduwe gepasseert
ter summa van een hondert gl. gl. dyen sij
mede in voegen boven verhaelt annemen
met gelijcke jaerl. interessen te betalen
in dato den 21en April. 1592, met Merck
Hanckes zn. ende Tarquinii handen bevesticht
fit net een verlopen jaer intersssen als boven
verschenen in munte vs. 149-16-0

Een decreetbryeff in papyer gescreven met
stadtszegel af causas des praesiderenden burgemr.
Wybe Orx zn. ende secretarii Swalue handen
bevesticht in dato den 31 Julii 1590 beroerende
den huysinge staende in den Slodtmkrs. strate ende mr.
Hendrick Hendrix zn. voer hem ende voer Bely Karls
dr. sijn huysfre. bij decreete van desen gedaechte
van Sybe Watzes zn. als voormont over
Roucke Bauckes zn. weeskynderen gecocht met allen
acten van betalen van den 1en tot den laesten termijn daerop
te rugge gest. sampt andere daerbij dienede appoincten
gequot. met lra. E.
449-8-0

159v
Noch een decreetbryeff van den vs. huysinge
bij Bely Caerls dr. wede. wijlen mr. Hendrick
Hendrix zn. chirurgijn voer haer ende haere
kynderen aen Minne Gerryts zn. mesker
voer de summa van seven hondert ende thyen
gl. gl. vercoft daervan drye hondert ende
thyen gl. gl. betaelt sijn volghende d'acten
van acquyten met d'handt Wilhelmi
Jacobi notarii publici daerop geteeckent daervan
noch d'resterende vyerhondert gl. gl.
op behoerl. jaerl. interessen onder den
zelven Minne op den vs. huysinge tot
securiteyt de voorbenoemde jonxte
kynderen onbetaelt staen quot. met
lra. F fit alhyer met een jaer
verschenen interesse der vs. resterende vyer
hondert gl. gl. den 1en dach Maii verleden
verschenen 599-4-0

Seeckere scriftel. bescheyt gepasseert
bij den vs. Minne Gerryts zn. tot verseeckeringe
van den eerste drye termijnen der bovenges.
coeppenn. tsamen van drye hondert gl. gl.
voer de betalinge van dewelcke hij sijne
twye caemers staende bij Jacopijnen
kercke tot meerder vasticheyt van de vercoperse
vs. verbint in dato den 23en Martii 1592
bij Minne Gerryts zn. metzlaer, Meynsma
ende Tarquinius onderget. gequot. met
lra. G.

Hette Hanckes zn. ende Ancke Sybe dr.
echteluyden woenende toe Jellum hebben mede
zeeckere obligatie in dato den 30en April.
1593 aen Bely mr. Henrix gepasseert
ter summe van een hondert gl. gl. daervoren
Bolte Haenckes zn. hem onder behoerl.
renuntiatie ende verbant heeft borge geconstitueert
met stipulatie van de behoerl. jaerl. interessen

lat. per se

160r
ondert. bij Hette Haenckes zn., Botte
Haenckes zn., Ancke Sybe dr. ende W. Jacobi
not. publ. ende gequot. d'zelve
obligatie alhyer met lra. H
dus hyer in munte vs. met een verlopen
interesse op den eersten dach Maii laestled.
verschenen d'summa van 149 £ 16 st.

Een handtschrift gepasseert bij Ulbe
Syuerdts zn. ende Hylck Hancke dr.
echteluyden woenende tot Wirdum in
dato den 22en Octob. 1594 inholdende
d'summa van vijftich gl. gl. met behoerl.
jaerl. interessen gequot. met
lra. J. maeckende alsoe met 't halff
jaer interessen den 22en Maii verleden
verschenen in k. gl. ter zumma[!] van 72-9-0

Noch een publycq instrumente
holdende op Jacob Jacobs zn. ende Anna
Jans dr. echteluyden woenende binnen
deser stede ter summa van twye hondert
gl. gl. met de behoerl. jaerl. verlopen
interessen vandyen daervoren sij elx in solidum
verbonden sijn gedateert den 6en Maii 1594
bij Douwe Claes zn., J. Henrici ende
W. Jacobi benevens Jacob Jacobs zn.
A merck onders. ende bescreven quot.
met lra. K fit in munte vs. 280-0-0

Noch een obligatie van een hondert
gl. gl. met behoerl. jaerl. interessen als voren
spreeckende op Marten Jans zn. ende 4 eemskynderen
ende Trijn Hobbe dr. in dato den 5en Novemb. 1595
met Marten Jans zn. X merck ende Trijn
Hobbes sampt vs. Jacobi not. publ. handt
ondert. quot. met L fit met een jaer interessen
verschenen als boven 149-16-0
652-1-0

160v
Noch een hantschrift van Aucke Seerps zn.
Bonga schoenmr. tot Dockum bij hem selffs
aen mr. Hendrick Hendrix zn. chirurgijn passeert
in dato den 19en Augusti 1591 bij den
zelven Aucke onderges. inholdende d'summa
van derthyen car. gl. ter causa van mr.
loen onder deductie van ses k. gl. volghende
d'annotatie in dorso van denzelven hantschrift
zekerkeurt quot. met lra. M
fit hyer d'vs. resterende 7-0-0

Seckere concept van een staet
van reeckeninge gemaeckt tusschen mr.
Hendrick Hendrix zn. chirurgijn t'eenre
ende Dominicum Gidions ten anderen zijde
in dato den 6 Octob. 1590 bij de vs.
Dominico Gedeons onderges. quot. met
N.

Een burgerscedulle bij de gecommitteerde
van den Rade off heeren policymrs. in
date den 8en Martii 1583 mr. Hendrick
Hendrix zn. onder d'handt van de burgemr.
Aedye Lamberts zn. gepasseert quot.
met lra. O.

Noch enyge quitan. soe van de jaerl.
pacht van de plaets in 't oosenhyem
deser stadt competerende, sampt van
Wybe Agges van de pacht ut d'huysinge
bij de weduwe althans bewoent wordende
comende als van Neeltgen van Schay Ds.
Rubei de postula huysfre. van enich gerestitueert
silverwerck onder mr. Hendrick vs. gestanden
ende in pantschap geweest sijnde ende anders tzamen
genomen ende gebonden ende daerbuyten op genot.
lra. P.

per se

161r
Gereede penn. bevonden

Golde munte
Een Hendrici nobel doende 7-10-0

Silvere munte
Drye Co.dall. stuck doende 51 sts. fit 7-13-0
Thyen Rijxdall. yder doende 46 strs. fit 23-0-0
Een Spaensche reale van achten doende 45 strs. fit 2-5-0
Een staetze dall. doende 2-0-0
Een Hollantsche dall. doende 1-17-0

Inschulden ten profijte van den gemeenen boel comende
Wytze deurwaerder is schuldich van mr. loen omtrent 2 gl. gl. fit 2-16-0
de post Noch een obligatie holdende
op Arent Boyemer gewesene substituit
's Hoffs van Vryeslant ter summa van vijftich
car. gl. ter causa van verschotene penn. in
dato den 16en Maii 1596 bij Boymer
ende Lodo. Foxius not. publ. onders. quot.
met lra. Q fit 50-0-0
97-1-0

161v
Uttschulden den gemene boel t'laste comende
Jasper Pouwels weduwe competeert ter causa van byer ende kees 1-18-0
Watze Ipckes zn. competeert van gehaelte byer d'somma van 2-6-8
Joannes Cents zn. compt van gehaelde cleyne waren d'summa van 0-6-0

Onvaste[!] goederen
Erstel. een huys staende op den
hoeck van den Oesterstrate bij de Pepers
strate pijp
daer d'vs. Bely alsnu
ter tijt inne woent ende dese bescrivinge
ende aestimatie geschyet, hebbende den vs.
Oesterstrate ten noorden
ende Bartholt
van Gotha bode 's Hoffs van Vryeslant
ten zuyden, streckende van voren tot achter
aen denzelve Gotha huysinge belast
met een gl. gl. t'grondtpacht.

Noch een plaets opt Ossenhyem leggende
alsnu voor een tuyn gebruyckt wordende
belast met vijff ende dartich strs.
desen stadt Leuwarden daerut competerende.
4-10-8

162r
de post den 17en JuniiV anno 1598

Een quitantie gepasseert bij Carel
Hendrix zn. sonder date aen
sijn moeder d'vs. Bely ter summa
van hondert ende twye ende twintichste
halve car. gl. bij hem van denselve
sijn moeder ontfangen quot. met
lra. R fit hyer 121-10-0

Noch een scriftel. bekentenisse
bij de handt van Hendrick Hendrix zn.
gescreven daerbij hij bekent van sijn
moeder een hondert veerthyen car.
gl. twye strs. een halve ontfangen
t'hebben quot. met lra. S dus
hyer 114-2-8

Een mesken uurwerxken sonder slach-
werck slechts een wijswerckyen 't welcken
men bij hem draecht bij
Albrecht van Ittersum wijlen mr.
Hendrick mette vs. golden ringh mette arnemsche
diamant voer twintich car. gl. t'onder-
pandt gedaen volghende 't hantschrift
daervan zijnde ende hyervoren geregistreert
ende met A quot., sijnde dit uurwerxken
ongewardert gebleven doer d'onhoudicheyt
van de vs. aestimatoren.

Noch secht Bely mr. Hendrick weduwe dat
Anna haeren dochter aen inboelen in 't vergad...
van 't echte met Dominico Gedeons gecontraheert. 235-12-8
3146-6-12
3147-5-12

>> begin