>> HOMEpage

Kolonel Douwe van Grovestins' boekenbezit 1694

Bron: Nedergerecht Menaldumadeel inv.nr. 83 (microfiche 3499/7)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2013

fol. 205r
Inventarisatie ... gedaen bij ons Jr. Siuk van Burmania grietman over Menaldumadeel en Christiaen de Hertoghes secretaris ... van alle de goederen ... bij den welgeboren Hr. Jr. Douwe van Grovestins [geboren 1652, 7 oktober 1667 op 22-jarige leeftijd ingeschreven aan de universiteit van Leiden als student letteren en filosofie; op dezelfde dag zijn nog vijf Friezen ingeschreven: Hero Sibersma 23 T, Joannes Wyckel 22 J, Henricus Wyckel 20 J, Petrus Dousa Hagiensis (= uit Heeg) 21 J, Joannes Mejontsma 25 M; Grovestins is gesneuveld Fleurus, Henegouwen, 2 juli 1690, begraven Dronrijp; 1. x nicht Jetske van Grovestins † 1682, 2. x Catharina van Scheltinga] in leven collonel over een regiment te peerd ... Catarina van Scheltinga ... haer ten tweeden houwelijke begeven [fol. 205v] hebbende met den welgeborenen heer Jr. Schelte van Heemstra ... [fol. 206r] dezen 29en Maert 1694.
fol. 216r
Op de boekcamer
gemeen
Een schrijffkoffertie 18:-:-
een groot pulpitum 15:-:-
[totaal:] 33:-:-
Der kinderen vaders boeken
In folio
N 1. Bijbel met annotatien bij Ravesteyn
2. Alle de werken van Jacob Cats
fol. 216v
3. Corpus iuris civilis cum notis Gothofredi et aliorum
4. Het leven van de Ruyter door Gerard Brand fr. b[and] groot papier
5. Hoffmanni, Joh. Jacobi, Lexicon universale 4 voll. fr. b.
6. De konincklijke hovenier door D. H[enri] Causé met kopere platen
7. Coccei Opera 7 vol. sonder het lexicon
8. Paffenroodes krijgshandel der Grieken en Romeinen
9. C. Schotani beschrijvinge van Friesland
10. Matthijs van der Houve's Cronijck van oud Batavien, oud Vriesland en oud Frankenland
In quarto
1. Vinnii commentarius in 4 libros institutionum
2. Lambert van den Bosch toneel des oorlogs
fol. 217r
3. Alle de werken van J. van Beverwijk
4. Polityke discoursen door D.C.
5. Groenewegen over de cathechismus
6. Cartesii opera philosophica
7. [auteur niet opgeschreven] Epistolae
8. Waere oeffening der planten door Munting
9. Cypr. Regneri ab Oostergo Censura Belgica
10. Prejugèes legitimes contre le papisme fr. band
11. Bentivoglio's historie der Nederlandsche oorlogen fr. band
12. Receuil van verscheyden placcaten, ordonnantien etc.
13. J. a Sande decisiones
14. Heylsame polityke gronden en maximen van Holland en Westvriesland
15. Begin en voortgang van de O.I. Comp.
fol. 217v
16. Reysen van della Valle
17. Antiquae Frisiorum leges notis illustratae a Sibr. Siccama
18. Articulbrieff van Peter Pappus
19. Wissenbachi commentationes in 4 libros priores Codicis Justin.
20. Furmerii annales Frisici
In octavo
1. T. Livius Gronovii 3 vol.
2. Justinus cum notis variorum
3. C. Nepos cum notis variorum
4. Florus Salmasii
5. Pacii analysis Institutionum
6. Belida syntaxis Latino Graeca
fol. 218r
7. Sviceri orbis et ecclesiae fata [Johann Henrich Schweitzer]
8. A. Ros's werelts godtsdiensten [Alexander Ross]
9. Huberi auspicia domestica
10. G. Cup dissertationes juridicae [Fasciculus dissertationum juridicarum ejusdemque notae et animadversiones in quatuor Institutionum libros, Franequerae, Joh. Wellens, 1664; vgl. Hof 21 octavo]
11. Aldegonde bijenkorff
12. La vraye introduction a la langue francoise
13. Alegonde's wederlegginge der geestdrijvers
14. Elgersma Carduus benedictus [Franciscus Elgersma ... Leeuwarden 1683]
15. Tragedische historien
16. Aelius Sejanus [Histoire romaine]
17. Frans en Nederduyts testament
18. Cats Trouwring met de Proeffsteen
19. Daeglijkse, maendlijke en jaerlijkse huysoeffening van [Franciscus] Ridderus
fol. 218v
20. Guthry's Christens groot intrest
21. Terentius cum Belgica interpretatione et notis Minellii
22. De Wit's catechisatie
23. Vondels poesi
24. Bontekoe's verhandling van 's menschen leven, gesontheyt, siekte en doodt
25. Gulden legende van de Stadthouders in Holland
26. Q[uinte] Curce [Quintus Curtius Rufus de la vie et des actions d'Alexandre le Grand] de la traduction de mons. [Claude Favre] de Vaugelas [die 30 jaar aan de vertaling werkte; † 1650]
27. Holst Zions verbonddag [Johannes van H., Zions verbonds-dagh, Leeuwarden, Haule Egberts Heringa, 1677]
28. Brachelii historie onzes tijdts
29. Perefixe Het leven van Hendrik de Grote [Harduinus de P. de Beaumont, Henri IV]
30. Overbeeks rijmen
In duodecimo
1. Negociation de la paix de Nimegues 4 volumes franse band
2. Pseaumes de David par Clé[ment] M[arot] et T[hédore de] B[èze]
fol. 219r
3. La bible francoise
4. Elgersma Cynea cantio 2 deelen fr. b.
5. D. Dijk's bedrieglijkheyt van 's menschen leven
6. Ambassade du marechal [de] Bassempierre en Suisse et en Espagne
7. E. Nieuhusii infantia imperii Romani
8. L.A. Senecae philosophi opera omnia cum notis Gronovii 4 voll.
9. Lettres de Monsr. de Voiture [Amsteldam, Jean de Ravesteyn, 1657]
10. Q. Curtius
11. Claubergii logica V. et Nova [Johann Clauberg]
12. A. Montani beroeide oceaen
13. Traitte de la devotion par Jurien
14. Bontekoe van de thee
15. 't Leven en bedrijff van Fr. Hendrik door A. Montanus
16. Traitè de la Cour
17. Salustius
fol. 219v
18. Ciceronis orationes 3 voll.
19. Pecerius [= Ant. Pezelius] ad institutiones
20. Ridders historisch sterffhuys [Franciscus de Ridder]
21. Suetonius Tranquillus
22. 't Leven en doodt van Olivier Cromwel
23. Histoire des grands Visiers [= Vizirs; mogelijk nevenstaande editie]
24. E. Neuhusii Theatrum ingenii humani
25. Heeria [=? Heereveen, Henricus ab, als Ultrajectinus 1670 ingeschreven aan de universiteit van Utrecht, Disputatio] philologica [disserens de versione Sanctis Pagnini ... 26. Octobris, Ultrajecti 1670]
26. Peschwits de represaliis
27. J. Crucii suada Delphica
28. Ovidii poemata
29. Jacobi I. Anglia regis Institutio regia
30. Justini historiae
31. Kort begryp van de digesten van Justinianus
31. Balsac van het ampt der hooge staetsbedienaers
fol. 290r
32. Terentius
33. A. Geulincx quaestiones quodlibeta
34. H. Neuhusii poemata extemporanea
35. Institutiones Justiniani
36. Plautus
37. Bockalius polityke toetssteen
37. Cathechesis Graeco Latina
38. Drelincourts voorbereyding tot het avondmael
39. B. Schotani Examen juridicum
40. Kort berigt van de persoon en schriften van Cocceius door Chasid[ius] Emunlus [= Emunaeus]
41. De wijze leydsman ten hemel
42. M. Verini disticha [Michele Verino]
43. Nouveau testament
44. Nimweegsche vredehandel
45. Erasmi colloquia cum notis Montani
fol. 290v
46. Vinnius ad Institutiones
47. Present royal etc.
48. Passe temps honneste
49. Cellarii nova descriptio regni Poloniae
50. Julius Caesar Scaligeri
51. Le secretaire a la mode
52. Sleidanus de 4 summis imperiis cum notis [Heinrich] Meibomi et [Georg] Horni
53. Uitlegging over de Metamorphosis van Ovidius door K. Vermander [= Karel van Mander] 2 deelen
54. Conciones et orationes ex historiis Latinis collectae
55. Vegetius de re militari
56. Horatius Bondei
57. N. Testamentum T. Besa interprete
58. Receuil general des oeuvres et fantasies de Taborin
59. Arturi Jonstoni poemata
fol. 221r
60. Olliverii epigrammata [Hieronymus Oliverius Augustus]
61. Institutiones Justiniani

>> begin