>> HOMEpage

Johannes van Glinstra †1678: catalogus librorum, Juwsma sate/state en Douwe Juwes

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisatieboek y57 (nu 3405), fol. 61v-65r
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2012; aangevuld september 2019

NNBW: GLINSTRA (Johannes van), geb. 1612 te Leeuwarden, overl. 10 Oct. 1678, zoon van Cent Ypckes, burgemeester van Leeuwarden en Maycke Gadema, ontleende zijn naam aan de door zijn moeder aangekochte state Glins onder Dronrijp, liet zich in 1631 inschrijven als student te Franeker, 30 Aug. 1634 te Leiden, daarna aan fransche academies in 1636. Te Franeker verdedigde hij onder den hoogleeraar Bernhardus Schotanus tot zevenmaal toe onderscheidene stellingen, die in 1634 te Franeker werden uitgegeven onder den titel: Selectarum quaestionum, ad jus civile Justinianeum quinquaginta libris Pandectarum comprehensum, Disputationes Septem. Men vindt daarin, behalve een voorrede en een door den schrijver gehouden Allocutio, onderscheidene verzen, voor die gelegenheid opgesteld o.a. door de hoogleeraren Schotanus en Rhala. In 1638 trad hij als advocaat voor het Hof te Leeuwarden op, en werd tegelijk schepen en pensionaris dier stad. Van Dec. 1645 tot zijn dood was hij Raadsheer ten Hove van Friesland. Hij was gehuwd met Jeepcke Lycklama à Nijeholt, die hem geen kinderen schonk.
Aanvulling: Gedoopt Leeuwarden 11 februari 1614; Johannes had één oudere broer, Epeus (1606-1677, griffier Hof van Friesland, buitenwoning op Ringiastate (Riniastate) te Blessum), en één jongere, Eelco (1608-1667, advocaat, Glinstra state alias Blauwhuis te Dronrijp), en twee jongere zussen Foockel en Lutske. In 1637 promoveerde hij in Orléans tot dr. iuris. Getrouwd 1642. Er zijn portretten van hem en zijn vrouw overgeleverd die gemaakt zijn door Douwe Juwes de Dowe (vgl. RKD) en in bruikleen bewaard worden in het Fries Museum. Over de schilder meer hieronder.
Hieronder een uittreksel (1) van de boedelinventaris Johannes van Glinstra 3405 (oud: y57) en een vermelding (2) uit die van de weduwe 3416 (oud: y68); beide in het Historisch Centrum Leeuwarden en via allefriezen.nl online toegankelijk. De talrijke schilderijen zijn cursief weergeven.

1. 3405 (oud: y57)

[1r] Inventarisatie ende beschrijvinge
gedaan ten overstaan van de
presiderende burgemr. Tyerck
Sioerdts Westerhuys ende de sects.
Dr. Joannes Dotingh door mij
Petrus Viglius twede clercq
ter secretarye der stede Leeuwaar-
den van de goederen bevonden ten
sterffhuyse van de here Joannes
van Glinstra
in leven Eerste
Raad ordris. in den Hove van
Frieslandt, ten versoecke van de here
Arnoldus van Haarsma mede
Gedeputeerde Staat deeser
provintie ende grietman over Smal-
lingerlandt, als man ende voocht over
vrouw Aurelia van Glinstra, de here
Hector van Glinstra ritmr. van een
compnie. te paarde, de heren Joannes
Julsinge ende Onias van Glinstra beyde
veniam aetatis bij den Hove becomen
hebbende, voor haar ende haar sterck-
makende voor de heren Hector van
Glinstra monstercommissaris deser
provintie sampt Valerius van
Glinstra gecommitteerde wegens
dese provintie ter vergaderinge
[1v] van haar Hog. Mog. voor hem
ende als testamentarius adminis-
trator over de here Wilhelmus
Bouricius t'samen ex testamento
erffgen. van welgedachte here Joannes
van Glinstra gesterckt met Dr. Ger-
roltsma in dier qlt. Req[ui]ra[n]ten ter eenre
ende vrouw Jeepke van Lycklama wed.
wijlen de heere Joannes van Glinstra
in leven oldste ende eerste Raad in den
Hove van Frieslandt voor haar ende als
usufructuaria omnium bonorum van
welgedachte here Glinstra har wijlen
man gesterckt met Dre. Popta
Req[uiree]rde ter andere sijde op aangevinge
van meergemelte vrouwe Lycklama
die om sulcks alles wel ende getrou-
welijck te hebben gedaan de behoor-
lijkce eede aan handen van de here
presiderende burgemr. Tiberius
Taecama naa continuatie van den
20en 9ber verleden heeft gepraesteert
desen 11 xber 1678.

2
In 't achtersaal in een ijseren kiste bevonden naavolgende specie van gerede penningen ende instrumenten
2v
Op het portaals kamerke in het kastie bevonden navolgende penningen
3
Acten obligatoir
9
Coopbrieven ende andere Instrumenten van diverse nature
10
Een coopbrieff van de huysinge waarinne de here Glinstra is versturven in dato den 18en 7ber 1656 in coop becomen van Geeske Anskema crediteuren sampt acten van consignatie des coopschats ende andere instrumenten daertoe behorende gequoteert met nr. 7
Glinstra was op de Voorstreek eigenaar/bewoner van een "schoone huysinge ... vrije steegh bijsijden ... paerdestallinge ende uytgangh in de Breedtstraet ... gelegen tuschen de Amelans ende Nieuwbuyrster piep aen de Westcant van het diept"; verkoop door Hector van Glinstra aan Dr. Joan Daniel Kutsch "premier clerck" van Gedeputeerde Staten; Groot consentboek 1693 - 216v. In 1664 woonden Ernst Duijff en echtgenote ten Noorden van hem gehuurd; GC fol. 23.
20
leggende in een van de laden in 't pulpitum staande op het gaalderij kamerke
29
Capittel van vaste goederen
37
Capittel van vasticheden Juffr. Jeepke van Lycklama door versterven van haar wijlen nichte Juffr. Jeepke van Wyckel aanbeerfft
38 Capittel van een annotatie van seecker boeck in quarto bij de here Glinstra gedaan van des moeders landhuyren welcke deselve voor sijn vierde part bij provisie van de mede erffgenamen waere geadsigneert te ontvangen, sullende de drie andere vierde parten van deselve landen bij de mede erffgenamen van wijlen Mayke Watses worden verantwoort
39
Capittel van interessen ende huyren genomen tot den 10en October 1678 sijnde de sterffdach van de here Glinstra
43v
Capittel van achterstallige landhuyren van de vasticheden hiervoren beschreven ende die hier naemaels beschreven mochten werden, genomen tot het jaar 1678 incluis, onvercort nochtans partijen hinc inde haar recht ten principalen nopens de tijt voor sooverre ende tot hoelang die sullen werden genomen
49
Capittel van achterstallige landhuyren aafgecomen van Juffr. Jeepke van Wyckel
50
Capittel van huysgeraden bevonden in 't achtersaal
Een groot fruytschilderij
50v
Een groot schilderij sijnde een landtschap
Een cleyn schilderij van Troyen
Een schilderijke met eenige ruytersvergaderinge
Noch een schilderij van een landtschap
Noch een schilderij sijnde een keuckenstuckien
Noch een banquetstuckien
Noch een kerckstuckien
Noch een beeldstuckien

51
In de gangh
vijfftien prenties
52
vier schilderijen
Een kaart met een list
Noch twee schilderijen
Een kaart van de begraaffenisse van Prins Willem
In 't voorhuys
Een groot Italiaans landschap
Twee zeestucken
Een langhwerpich beeldstuckien
Een groot schilderij van Jacob en Esau
Een herder ende herderin in een list
Een oud landtschappie

52v
In 't cleyn voorcamerke
acht schilderijen
53
In de comparitiecamer
Vier grote schilderijen sijnde landtschappen
Een beeldstuck
twee cleyne beeldstuckies

53v
Op de kelderkamer
Vijff grote schilderijen ende een cleyn
54v
Gout ende juwelen bevonden in de silverkast op de kelderskamer
55
Op het bovensaal
Een groot schilderij
Vijff conterfeytsels
Vijff cleyne schilderijkes

55v
Op het portaal ofte oplooper
56
op de boven achtercamer
56v
Drie schilderijkes
In de koffer megt ijser beslach encde daerin bevonden
Op het voorsaal in de kast bevonden naavolgende specie van gelde
57
In een meskendraden buydeltie met groen pluys vertrocken bevonden
58
Op het portaal ofte den oplooper in een koffer bevonden
In de comparitiecamer in de kast bevonden
58v
In de achter daaghscamer
Tien schilderijen
59
In de keucken
61
Op het portaalskamerke
Een bijbel in folio met mesken beslach
61v
Catalogus librorum
65
Den 12en Junij 1679 ten overstaan van de Advocaat Gerroltsma beschreven eenige goederen staande in de huysinge op Jouwsma state buyten Leeuwaarden de here Glinstra toebehorende
Juwsma / Jou(w)sma
Over Juwsma geeft het Groot Consentboek Leeuwarden 1614, 176: Pieter van Offenberch, weduwnaar van Maria van Loo verkocht aan Margaretha van Loo, wed. van Christoffel Aernsma een sate landes Juusma [Juwsma, Jousma] genaamt gelegen in Vriesland onder de clockslach der stede Leuwarden groot ongeveerl. acht ende tachtig pondt., met die huysinge, hooyberch, andeel van watermolen, hovinge, poorte ende alle vordere annexen voor 12100 car.gl.; den 6en Meerdte 1614 in Haerlem, consent 12 Julij 1614. Margaretha overleed na 1630 en is begraven in de Galilëerkerk.
Drie oude schilderijen
65v
Capittel van mandelige schulden soo opgenomen verschotten op de huysing als andersints
68v
Capittel van dootschulden wijlen de here Glinstra alleene tot laste comende
Jacob Hagenaar mr. boeckbinder competeert volgens spcificatie 67 lb. 19 strs. waaronder 5 lb. 2 strs. het gemeen is raackende met no. 1
Jan Faber uts. wegens het gemaackte dootvat met no. 2, 65-15-
Eelcke Symens Nauta uts. volgens sp. van 250 gedichten met no. 3, 26- -
Reinier van Laack competeert van wijnen volgens sp. met no. 9, 116- -
69
Douwe Thyssen uts. van gehaalde bieren volgens specificatie met no. 11, 17-17-
Obbe Hanssen timmerman uts. met no. 14, 66-10-
Mr. Heble wegens geleverde bayen ende diensten met no. 15, 108-7-
Deselve uts. wegens uytgeleyde spijckers met no. 16, 2-10-
Thomas Pyters wegens 't schilderen van 't waapen met no. 17, 36- -
De hopman Emmenes uts. ter saacke gelevert broodt met no. 18, 13-9-4
69v
Harmen Hendricks uts. wegens geleverde rouwkeersen met no. 19, 4-1-
Wegens 't snijden van 't wapen met no. 20, 15- -
Gerloff Sibes verwer uts. ter saacke verffloon met no. 21, 6- -
Mr. Ipe Eelcama competeert ter sake geleverde laackenen ende andere stoffen voor de dienstboden volgens specificatie met no. 23, 375-10-
70
Capittel van betaalde mande schulden uyt des sterffhuys penningen
Doedtie Schol betaalt wegens diensten ende medicamenten volgen specificatie ende quitantie met no. 3, 107-2-
Nicolaus Haringa apoth. betaalt wegens geleverde medicamenten volgens specificatie ende quitantie met no. 4, 14-11-
De olde burgemr. de Swart betaalt wegens geleverde medicamenten volgens quitantie met no. 5, 2-14
70v
De vroedsman Romsvelt[?] betaalt wegens scheerloon volgens quitantie met no. 9, 7-10-
Jouw Tymens betaalt ter saacke een gemaackt glas volgens quitantie met no. 10, 15- -
71
Capittel van de particuliere lasten betaalt uyt des sterffhuys penn. de erffgen. alleene tot laste comende
71v
Johannes Bartou pasteybacker betaalt volgens quitantie met no. 15, 314-6-
72
Bencke Dircks cum socia betaalt wegens het waacken bij 't lijck 12- -
72v
Aan de schepen Bouwma betaalt wegens geleverde koeckies etc. volgens quitantie met no. 26, 13-9-
Betaalt aan Gerloff Sybes wegens het verven van het lijcklaacken volgens quitantie met no. 27, 6- -
Sierck Tialckes betaalt ter sake geleverde rouwschoenen volgens quitantie met no. 31, 9-18-
73
De wachtmr. met sijn adsistenten betaalt voor haar diensten ten tijde van de begravenisse 6-6
De vier en twintich boden betaalt wegens het dragen van het lijck yder een Ducaton, 75-12-
De boden Gualtheri ende Brandenburgh betaalt wegens de biddinge ende andere gedane diensten elx ses Ducatons tot 37-16-
73v
Capittel van lasten vrou Glinstra alleene concernerende ende uyt des sterffhuys penningen betaalt
Judith Sanders betaalt wegens een gemaakcte samaar volgens quitantie met no. 2, 9- -
Betaalt aan Sierck Tialckes ter sake geleverde schoenen volgens quitantie met no. 4 4-2-

81-96

2. 3416 (oud: y68)

234-260

234
Inventarisatie ... wijlen vrouw Jeepke van Lycklama wed. wijlen de heere Johannes van Glinstra
[los papiertje na 259:]
De erffgenamen van de here Johannes van Glinstra komt volgens gemaeckte scheidinge suiver nae afftocht van alle betaelingen een ende twinticch duysent drie hondert seven ende dartich cargls. 10 strs.: 21337-10-


>> begin

[61v] Catalogus librorum

In folio

Corpus juris civilis in twe stucken
Calepinus [Dictionarium] undecim linguarum
Groot martelaarsboeck door Abraham Mellinum
Tractatus de fidei commissis Peregrini
Decisiones Mathaei de Afflictis
Historie[!] de France par feu M. Pierre Mathieu canseiller ende historiographus du Roy
Histore[!] de Henry IIII Roy de France et de Navarre par feu Pierre Mathieu
Codex Fabrianus
Acta Synodi nationalis Dordrechti
Een jurnaal van de Prince van Orangie door Langenhoven
Nieuwe werelt ofte beschrijvinge van West Indien door Joh. de Laat
Methodus juris controversi Nicolai Vigelii in twee stucken
[62r] Analysis M.T. Ciceronis orationes
Historia Danielis Heynsii rerum ad Silvam Ducis gestarum
Antonii Mornacii observationes
Boerii decisiones Burdegalenses
Decisiones Novae Tholae Sanae per Hyeronimum Bruckner
Missale Romanum
Belgarum aliarumque gentium annales Reidani
Historien van de Nederlantsche oorlogen door Reide
Decisiones practicarum quaestionum Pauli Christianaei twee stucken
Commentaria Pauli Christianaei in leges municipales
Decisiones Octaviani Cacherani
Tijt thresoor van de stant der kercken per Paulum Nerulant
Leven ende bedrijff van Fredrick Henrick van Nassouw door Commelijn
De Roomse historien van Titus Livius
Paraphrasis Erasmi 't eerste deel
[62v] Chronyck van Frieslant Winsemii
Catalogus librorum academii[!] Franekerani
Kerckelijcke ende wereltlijcke beschrijving van Frieslant per Schotanum
Decisiones Johannis Grevelii
Het oudt chronyck van Hollant
Historia Johannis Sleidani
Het leven ende bedrijff van Willem Maurits prince van Orange
Historia Pauli Jovii
Johannis Gothofredi historische chronyck in twee deelen
Pauli Jovii historien
Annales Hugonis Grotii
Historiae Winsemii de excessu Caralo Quinti
noch een Historiae der martelaren
Boxhornii historiae obsidionis Bredae
Bibliotheca Veteris Testamenti Schotani
Beschrijvinge van de heerlijckheyt van Frieslant
Bibliotheca historiae sacrae Schotani 2 deelen
[63r] Historie van het leven van Carel de Vijffde
Boxhornii Panegyricus
Chronica, tijdboeck ofte geschietbijbel

In quarto

Treutleri Jus civile Justinianeum 3 deelen
Johannis Althusii Dicaeologicae libri tres
Disquisitionum magicarum libri sex auctore Martino Delrio
noch een
Johannis Schneidevinus commentaria
Huberti Griphanii[!] explanatio
Ericii Puteani epistolae
Sententien stucken van Aysma
Suetonii Tranquillii historia cum notis
Observationes Gail
Catz trouwringh
Affbeeldinge van sommige in Godts woort ervarene mannen
Het cathechismus van Ursinus in duyts
[63v] Catalogus librorum Curiae frisicae
Bertii oratio
L'Agriculture et maison rustique de maistres Charles
Decisiones Sandae
Wissenbachii commentaria in quatuor libros Codicis
Deselve [Wissenbach] ad quinquaginta Pandectarum libros
Oosterga censura Belgica
Begin ende voortgangh van de geoctroyeerde Oost-Indisch Compagnie twee stucken
Historiae Sebastiani Franck
Liber quartus practicae de mulierum et infantium morbis
Historiale meditatien door Veno
Twee Franse boecken
Treutleri disputationes ad Jus civile
Sande de cessionibus
Tractatus de jure devolutionis Stockmanni
Boxhornii quaestiones Romanae
[64r] Disputationes Fabri ad 4 libros institut. Imper.
Eishemius Embden vreuchden dach
Julii a Beima commentaria
Instructie van den Hove van Hollant, Zelant ende Frieslandt
Wissenbachii disputationes ad Instituta
Deselve [Wissenbach] excercitationes ad Pandecatas
Landrecht van Hunsingo, Vyfelingo ende het Wester quartier
Aanwijsinge der politycke maxymen van Hollandt ende West-Frieslandt
Lautenbach Lam Godts
Wissenbach ad Codicem in libros 5 et 6
Deselve [Wissenbach] uts. in libros quatuor priores
Schotani partitiones theologicae
Wissenbach ad Codicem librum septimum
Paulus Busius de republica
De Bruyn wetsteen der vernuften
[64v] Keteltas gebruyck der naaldwijsinge ten dienste der zeevaart
Medulla theologica Schotani
Nomenclator Junii [= catalogus UB leiden]
Landrechten van Overijsel
Wissenbecii [= Matthaeus Wesenbecius] in Pandectas
Historiarum geographicum poeticum
Statuten van Frieslandt
Chronyck van Frieslandt Schotani
Het oude Goudtsche chronyxken
Den gerechtich oorspronck der keyserlijcke rechten door Marner
Aritmetische fundamenten van Johan Sems
Radelantii decisiones
Belidae syntaxis latinograeca
[Hermann] Meyrer tractatus de testamentariis successionibus
Clapmari de arcanis rerum publicarum
[65r] Emblemata [Florentii] Schoonhovii
Noch 114 boecken in octavo staande op de twee bovenste placken van verscheider nature
Noch 130 boecken soo in octavo als in duodecimo>> begin

Douwe Juwes

De dove schilder Douwe Juwes, 1608 - vóór 1663, trouwde 30-5-1632 te Leeuwarden met Antie Aepckis (van Bergum). Hij was vooral de portrettist van de Glinstra's. Een portret uit 1647 (Rijksmuseum Amsterdam; afb. 159 in P. Bakker, De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw, Zwolle 2008) van twee jongens - de een als jager en de ander als Johannes de Doper - vertoont overeenkomsten met een later portret (Museum Warschau, 140x81 cm.) van een jongeling, ook als jager, die in elk geval qua kleding, uitrusting en honden gelijkenis vertoont met die op het eerstgenoemde portret; vgl. Kunsthistorische mededeelingen van het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie, 's-Gravenhage 1(1946), 34-36. Opm.: Overleden kinderen werden vaak naakt afgebeeld met attributen van een heilige of uit de mythologie.

Het Warschause portret maakte vroeger deel uit van de verzameling dr. G.J.M. de Gruyter te 's-Hertogenbosch; in 1938 was het tentoongesteld in het Van Abbemuseum te Eindhoven; waarschijnlijk is het als oorlogsbuit in Polen beland. Thans bevindt het schilderij zich in kasteel Mosigkau, in de Duitse gemeente Dessau-Rosslau, deelstaat Saksen-Anhalt.
Rechts doemt aan de horizon de Leeuwarder toren, de Oldehove op; links is een gedeelte van een overkoepeld gebouw met een zgn. lantaarn bekroond zichtbaar en daarnaast nog een torenspits. Op het Amsterdamse dubbelportret is in het midden op de achtergrond ook een koepelbouw zichtbaar, maar dan met een hoge spits op de "lantaarn". Gezien de werkzaamheid van de Friese schilder in Leeuwarden kan de Oldehove niet als fantasie-toevoeging afgedaan worden. De koepelbouw op beide portretten is dus waarschijnlijk ook een aanwijzing voor de lokatie waar geschilderd is, vanuit welke windrichting de Oldehove gezien wordt. De afstand tot dit waarmerk van Leeuwarden is naar schatting hooguit 2 km. De verhouding voorgrond-achtergrond hoeft natuurlijk niet met de werkelijkheid overeen te komen. De afstand tot de Oldehove kan dus groter geweest zijn. Wat de situering betreft valt te denken aan Glinstra state (Blauwhuis) bij Dronrijp of aan het door Ph. Breuker geopperde Blessum; laatstgenoemde identificeert de afgebeelde met de jonge Hendrik Casimir (II) gezien de witte pluim en de oranje sjaal en vooral de gelijkenis met de elfjarige HC II op een jachtportret door Nicolaas Wieringa uit 1668. Een derde mogelijkheid is Groot Terhorne te Beetgum, waarvan het aanzien vóór 1800 helaas niet gedocumenteerd is, afgezien van een kleine schets op de Bildtkaart door Jan Jansz. uit 1570, met centraal een toren met koepel(?), en een door landmeter Theodorus Hoen in 1656 getekende kaart.
De laatstgenoemde locatie is geïnspireerd door de jachtattributen op de verschillende portretten: Terhorne is genoemd naar de zuidoostelijke hoek (Fries: horne) van grietenij het Bildt, het jachtgebied van de stadhouder, dat is afgebakend met tien "mooie palen", limietpalen ofwel grenspalen. De Schwartzenbergs, eigenaars/bewoners van Groot Terhorne hadden goede contacten met de stadhouder. Is het gebouw op het portret uit 1647 misschien een fort of een ijskelder, bekroond met
een obelisk ofwel een grenspaal? De tweede illustratie, een detail van de Bildtkaart in de Schotanusatlas van 1718 toont binnen een digitaal aangebrachte ovale blauwe markering een van de limietpalen: die moet meer dan manshoog, waarschijnlijk zelfs bijna huizenhoog geweest zijn. Ter zijde: er was een Hemmama in Menaldumadeel en in 't Bildt (vgl. het eerste en het tweede kaartdetail).

Van de zeven kinderen van Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Agatha Tjaerda van Starckenborgh hebben alleen Johan Georg (1637), Georg Wolfgang (1638) en Isabella Susanna (1640) de volwassen leeftijd bereikt. Berthold (1643) leefde maar vier, een niet met name genoemde zoon (1645) maar één dag; Berthold Edzard (1647) stierf in 1650, Dodonea Maria (1648) in 1652. In Leeuwarden bewoonde de familie het Holdingahuis in de Grote Kerkstraat.


In 1680 is de boedel van de weduwe van Juwe Douwes beschreven; Historisch Centrum Leeuwarden, toegang 1001, inv.nr. 3408 (oud: y60):
297 Inventarisatie ... met consent van de here vice-presiderende burgemr. Tiberius Taecama door mij Petrus Viglius twede clercq ter secretarije der stede Leeuwaarden van de goederen bij wijlen Antie Epckes wed. wijlen Douwe Jouws nagelaaten, ten versoecke van Jouw Douwes Wolda ... desen 19en Augusti 1680.
298 In de Camer
Twee conterfeytsels van wijlen Douwe Jouws cum uxore, Jouw Douwes bij monde van sijn moeder besproocken
Een conterfeytsel van wijlen Aeltie Aleffs
Een conterfeytsel van een doot kint
Vijff schilderijkes

300 In 't keuckentie
Vijff schilderijkes van de vijff sinnen
Noch drie ander schilderijkes

302 Op de solder
304 Gerede penningen
seven en vijftich silveren Ducatons: 179-11-
Een goutgls.: 1-8-
tien Cargls. ses strs. aan payement: 10-6-
305 Een obligatie holdende tot laste van Juffr. Judith Loquini ende Jr. Marcus van Lycklama ende ten profijte van Antie Epkes wed. wijlen Douwe Jouws ter somma van acht hondert Cargls. in dato den 17en Augusti 1660.
Tussen 1650 en 1663 schilderde Douwe Juwes een meisje met jachtattributen en haar broertje evenals een familie na een jachtpartij. Het familieportret wordt bewaard in het Dordrechts museum, het schilderij van de twee kinderen is geveild door Christie's, London, 8 December 1989, met de beschrijving jongetje links en meisje rechts (afbeelding dus gespiegeld). Beide portretten lijken bij de hierboven weergegeven schilderijen aan te sluiten.

Wapen gespiegeld zoals hierboven vermeld? Niet oorspronkelijk, maar latere toevoeging? Vertoont veel minder detail dan de rest van het schilderij. Niet geïdentificeerd, maar mogelijk Italiaans, aangezien de rode gewelfde dwarsbalk (fasce voûtée de gueules) volgens Rietstap in die richting wijst.

>> begin