>> HOMEpage

Johannes Starter
ss. l[itterarum] st[udiosus]
Friesche Lust-Hof
beplant met verscheyde stichtelyke Minne-Liedekens/ Gedichten/ ende Boertige kluchten. Met schoone kopere figueren verçierd; ende by alle onbekende wysen, de noten, ofte musycke gevoeght door Mr. Iaques Vredeman, musyck-mr. der stadt Leeuwarden
T'Amstelredam
gedruckt by Paulus van Ravesteyn, anno 1621

Inventaris van de bezongen personen
M.H.H. Engels, februari 2011

21 Wellecomst-ghesangh, gesonghen door de Friesche Maeghd op de weder-komste van d'Heere Erich Brahe ende Iuffrou Lucia van Eysinga
30 Trou-dicht, ter eeren Ioncker Docco van Iongama, ende Iuffrou Liskia van Eysinga
40 S.V.B. Claagh-Liedt, over de onrype dood van de Rechts-Edele Iuffrou M.V.B. syn Nieus-getroude
45 Bruylofts-Gedichr, ter eeren Albert Veelker, en Taetsken Ornia
55 Nieu-Liedeken tot lof van Vrieslandt
59 Bruylofts-Gedicht, ter eeren Elbert Claeses Eland, en Catharina de Blocq
64 Bruydt-Lofs-Gedicht, ter eeren van Hans Abbas ende Tiedtje Rhala
73 Claagh-Liedt, over d'onthoofdinge van Arthur, Prinçe van Nortfolk
79 Eer-Gaef, op de Bruydlofts-Feest van Ioncker Frederik van Inthiema, en Iuffrou Helena Husemans
91 Bruydt-lofs gesangh ter eeren Dr. Gaius Nauta, secretarius der stede Sneeck, ende Tietskia Gualteri
100 Trou-dicht ter eeren Ir. Menno Houwarda van Mekkama, ende Iuffr. Lucia van Feytzma
110 Wellekomst-Gesangh, door de Reden-rijcke Kamer tot Leeuwarden ghesongen op d'inkomste van Wilhelm Ludwig Grave tot Nassou, &c. Stadt-holder van Friesland, Stadt Groningen en Omlanden, en Drenthe, &c.
111 Treur-Liedt, over't droevigh overlyden van den wel-gemelden Grave
112 Trouw-Dicht ter eeren Ioncker Gysbert van Aernsma en Iuffrou Catharina van Walta
118 Trouw-Lieden, ter eeren Den Ed. Heere Hobbe van Baardt, en Iuff. Apollonia van Viersen
128 Bruydt-Lofs-Gedicht, ter eeren D'Heere Rembt Rengers ten Post, en Iuffr. Francisca van Camminga
142 Bruydt-Lofs-Gedicht, ter eeren Dominicus Ornia, ende Margarita Boners
168 Bruydt-Lofs-Gedicht, ter eeren Gualterus Henricus Gualtheri, ende Catharina Haghen


portret van de 27-jarige Starter in zijn "Lusthof"

Bewonderaars van Vredemans Collegium musicorum en Starters rederijkerskamer "Och mocht het rijsen!"

Jaques van Oenama, Tiberius van Oenama, Gerrit van Burum, Gysbert van Aernsma, Menno Houwarda van Meckama, Abbe van Bootzma, Jan van Bootzma, Gellius van Beyma, Sybrand van Walta, Gosuinus Ornia, Dominicus Ornia, Hadrianus à Velsen, Justus Scheltinga, Otto Swalue, Epeus Oosterzee, Boldewijn van Loo, Martinus Gravius, Regnerus Gravius, Guilielmus Staackmans, Mathijs van Viersen, Jurien van Viersen, Hector van Oenama, Ludovicus Rispens, Pieter Ipkema, Cornelis Claesz, Gerardus Q. de Blau, Sixtus van Osinga, Siuck van Eysinga, Frans van Roussel, Jelte van Eysinga, Frans van Eysinga, Allert Lamberts, Henricus Schonenburgh, Balthasar Lyphard, Hans Spee, Rombertus Veenburgh, Tzialling van Camstra, Hans Abbas, Hendrick Chemnits, Livius Mellema, Jan Swaen, Menelaus Hillebrandi, Petrus Gabinus Aeminga, Winoldus de Campis, Ludolphus Silvius, Gerardus ab Engelen, Joannes Uptenoort, Uldaricus Ulenburgh, Ernst Zuhm, Christoffel Croese, Jan Jansz. Soop, Joannes Bodeus à Stapel, Cornelis Harmansz van Limburg, Hendrick Gerrits Loef, Dirck Abbas, Marcus Verspeeck, Anthonius van Hees, Frederick Abbes, Franciscus de Schot, Jacob Loncq, Jacob Coesaert, Willem Cocq, Jacob Croese, Cornelis van Werckhoven, Gerrit van Wassenaer, Meynardus van Wasse[naer], Hendrick Stel, Gysbert van Coeverden, Arnoldus van der Ling[en], Arnoldus Copius, Elco van Haymans, Andries Bannier, Sixtus van Hemminga, Thomas Byrd, Jacobus Rudolphi Paysa, Hendrick Mol, Simon Boner, Meynard Simonsz Sw[aen], Johannes Aquilius. De geheele "upper ten" van Leeuwarden, tal van vertegenwoordigers der oude Friesche geslachten, tal van immigranten ook, die in hun namen nog duidelijk hun vreemde afkomst laten zien; J.H. Brouwer, Jan Jansz. Starter - Assen 1940, 22.

>> begin