FRIES MUSEUMBULLETIN 1977 - 1995

W. Dolk: BEKNOPT OVERZICHT VAN GESIGNEERDE BIJDRAGEN
(77-95, A mrt., B juni, C sept., D dec.)
Internetbewerking: M.H.H. Engels, februari 2013

Personalia
† J. Agema (5) 86D
J. K. Boschker (9) 90D
C. Boschma (21) 89A
† J. Feenstra (3) 77C
† J. Hofstra (8) 87B
† J. J. Kalma (13) 91C
† Bob Reitsma (9) 92A
† H. Schootstra (16) 90C
† K. Sikkema (16) 86D
† H. G. v. Slooten (8+9) 94C
† A. Wassenbergh (8+9) 92C

Fries Museum
Nieuwe inrichting (16) 78B
Verzetsmuseum Friesland (20) 79D
Naar een nieuw FM-beleid (16) 85C
Nieuw leven op de Turfmarkt (16) 90D
Een brug-gebouw (26) 91D
Verzetsmuseum Friesland (17) 93A
Opnieuw veranderingen in het FM (26) 94D
Het nieuwe Verzetsmuseum (17) 95A
FM weer toegankelijk (26) 95B
Afscheid vijf medewerkers (26) 95B

Voorwerpen in het FM
Weefplaatjes uit de terpen (9) 79D
Een bronzen geniusbeeldje (28) 81C
Een ivoren kruithoorn (6) 90A
Uit de collectie-Bisschop (7) 91B
Conservatie en restauratie van schilderijen (6) 92A
Jakobsstaven (30) 93B
Een messing schildje 1665 (30) 93D
Lettermerklappen uit Hindeloopen (1) 95A
Het schrijfplankje van Tolsum (18) 95A

Aanwinsten FM
Lumula-amulet uit Jelsum (9) 80B
Alsengemme uit Hallum (9) 83D
Loden kolfstok uit Sneek (18) 84D
Landschap van G. H. Matthijsen 1855 (6) 88C
Drinkhoorn familie Kuinders 1555 (6+8) 89D
Portretten etc. Robidé van der Aa (6) 90D
De rijke man en de arme Lazarus van Vredeman de Vries 1583 (6) 91C
Bekertje van Anne Heerkes 1627 (19) 92B
Ring van goud en balk van hout (18) 92D
Koffiekan van Andele Andeles 1713 (23) 94A
Slibtegels uit Hoorn Tersch. (14) 94C
Wijnproefschaaltje van Jan Sioerds 1617 (23) 94D
Twee Romeinse bronsjes (18) 94D
Twee penkandelaren van Johannes van der Lely 1726 (23) 95B

Musea en oudheidkamers
Appelscha Octopus (12) 79C
Beetsterzwaag Tinco Lycklama (12a) 80B
Bergum Streekmuseum (12) 91A
Birdaard R. Wiersmahûs (12) 83B
Buitenpost De Kruidhof (12) 82A
Buren A. Swartwoude (12) 92B
Dokkum Admiraliteitshuis (12) 85C
Dokkum Natuurmus. (12) 86A, 93A
Drachten De Trapper (12) 84C
Drachten Smallingerland (12) 94D
Ee Braakhok (12) 77C
Exmorra Landbouwmus. (16) 87C
Franeker Kaatsmus. (12) 80D, 95B
Franeker Planetarium (12) 81A, 88A, 91D
Grouw Trije Gritenijen (12) 90C
Harlingen Hannemahuis (2) 89C, idem (16) 90B
Harlingen Aardewerkmus. (12) 92C
Heerenveen W. van Haren (12) 83A, 92D
Hindeloopen H. Nijland (12) 82A, idem (16) 90A
Hindeloopen Schaatsmus. (12) 83D, 91D
Hogebeintum Informatiecentrum (12) 95B
Hollum A. Reddingsmus. (12) 91B
Hollum A. Sorgdragermus. (12) 82C, 94C
Jelsum Dekema state (12) 91A
Joure Joh. Hesselhuis (12) 81C, 82A
Joure Mus. (12) 92A
Joure Natuurmus. ( ) 93D
Kollum Mr. Andreae (12) 80C
Kornwerderzand Kazemattenmus. (12) 85C
Leeuwarden Princessehof (12) 92D
Leeuwarden Nat. hist. mus. (10) 85D
Leeuwarden Natuurmus. (27) 93A
Leeuwarden F. L. M. D. (22) 92A
Leeuwarden N. H. Bulthuis (12) 89B
Leeuwarden Energiemus. (12) 90B
Makkum Aardewerkmus. (12) 84B
Moddergat Fiskershúske (12) 81D, 93C
Nes A. Natuurcentrum (12) 82D, 90A
Noordbergum Klompenmus. (12) 88A
Noordwolde Rotancentrum (12) 89D, 91D
Nij Beets Damshûs (12) 93C
Oldeboorn U. Bottema (16) 90C
Oudemirdum Klif & Gaast (12) 83C
Oudemirdum Bezoekerscentrum (12) 90D, 91B
Schiermonnikoog Bezoekerscentrum (12) 82D, 94A
Sloten Stêdhûs (12) 84D, 85A
Sneek Scheepvaartmus. (12) 84A, 87B, 88B
Sneek Modeltreinenmus. (12) 87A
Terschelling Natuur en Landschap (12) 86B
Terschelling Behouden Huys (12) 86B
Veenklooster Fogelsanghstate (12) 94B
Veenklooster De Brink (12) 85A
Veenwouden Dantumadeel (12) 83D
Vlieland Bezoekerscentrum (12) 85B
Vlieland Tromp's Huys (25) 79A
Warga Ald Slot (12) 93B
Wartena Greidboerderij (12) 94C
Wommels Tsiispakhus (12) 90C
Workum Jopie Huismanmus. (12) 86D, 92C

Voorwerpen buiten het FM
Jan Elzinga's mechanisch kunstwerk Franeker (12) 77C
Jacob Kooistra's miniatuur kermis Franeker (12) 79B
Aylva-grafsteen 1439 Witmarsum (9) 80C
(J. v. Kessel) Gezicht op Workum c.1650 (15) 80C
Avondmaalsbeker van Zweins (19) 82B

Opgravingen
Leeuwarden Wilh. plein (9) 78D
Smalle Ee (9) 80D
Achlum (18) 83C
Dokkum Markt (9) 84D
Siegerswoude (9) 84D, 85C
Wommels (9) 86B
Leeuwarden Amelandshuis (9) 86C
Wijnaldum (11) 91C

Leeuwarder archiefsprokkels (8)
Documentatiewerk voor FM 87D, 88A+C
Een poppenkraam 1691 88B
Kruidenierswinkels 1589 en 1789 88D
Inboedel Anth. van Hees 1554 89A-D
Boerderijinventarissen rond 1600 90A+B
Zilversmidswerktuigen 90D
Inboedel Anth. van Hees 1640 91B
Kramerij 1588 91C
Inboedel Epeus Wielinga 1773 91D, 92B
Zilversmidsvoorraden 92D, 93A
Pibo Gualtheri en zijn instrumenten 1618 93C
Muzikanten rond 1600 93D
De zerkhouwer Pieter Claes 94 B
Huisdieren rond 1600 94 D

Diversen
Museumproject Friesland (12) 79 B
W. Eekhoff en H. Lap (8) 80A
Het landbouwmuseum (24) 81C+D
Oorijzerfabricage 1808-1811 (8) 82B+C
De terp van Hogebeintum (9) 88A, 89D, 90B
Kwaliteit of kwantiteit (12) 90B
Projectgroep Steentijd (18) 91A
Een oerbos in Boarnsterhim (4) 91B
Het museumcafé (12) 91C
Een gesteentetelling in Gaasterland (4) 92B
Mr. Jacob Dirks 1811-1892 (8) 92B+C
Een kast uit 1636 (6) 92D
Graadstokken of Jakobsstaven (12) 93D
Amelander zilver (29) 93D
Aankoop van detectorvondsten (18) 94C
Bestekken van Leeuwarder woonhuizen (14) 95B
Sarcophagen (18) 95B

>> HOMEpage


Auteurs
1 G. Arnolli
2 H. P. ter Avest
3 J. H. J. van Blommestein
4 J. K. Boschker
5 C. Boschma
6 J. Bosmans
7 J. Bruintjes
8 W. Dolk
9 G. Elzinga
10 J. Fokkema
11 D. Gerrets
12 H. de Haan
12a E. Huisman
13 J. J. Huizinga
14 A. Jager
15 P. Karstkarel
16 H. Kingmans
17 G. Koopmans
18 E. Kramer
19 M. R. Nauta
20 C. Reitsma
21 H. Schootstra
22 T. J. Steenmeijer-Wielenga
23 M. E. Stoter
24 J. Swierstra
25 P. H. van Terwisga
26 H. R. C. Vos
27 H. Wijnandts
28 A. N. Zadoks-Josephus Jitta
29 M. Zonnevylle
30 J. Zijlstra

Auteurs
1 G. Arnolli
2 H. P. ter Avest
3 J. H. J. van Blommestein
4 J. K. Boschker
5 C. Boschma
6 J. Bosmans
7 J. Bruintjes
8 W. Dolk
9 G. Elzinga
10 J. Fokkema
11 D. Gerrets
12 H. de Haan
12a E. Huisman
13 J. J. Huizinga
14 A. Jager
15 P. Karstkarel
16 H. Kingmans
17 G. Koopmans
18 E. Kramer
19 M. R. Nauta
20 C. Reitsma
21 H. Schootstra
22 T. J. Steenmeijer-Wielenga
23 M. E. Stoter
24 J. Swierstra
25 P. H. van Terwisga
26 H. R. C. Vos
27 H. Wijnandts
28 A. N. Zadoks-Josephus Jitta
29 M. Zonnevylle
30 J. Zijlstra

Auteurs
1 G. Arnolli
2 H. P. ter Avest
3 J. H. J. van Blommestein
4 J. K. Boschker
5 C. Boschma
6 J. Bosmans
7 J. Bruintjes
8 W. Dolk
9 G. Elzinga
10 J. Fokkema
11 D. Gerrets
12 H. de Haan
12a E. Huisman
13 J. J. Huizinga
14 A. Jager
15 P. Karstkarel
16 H. Kingmans
17 G. Koopmans
18 E. Kramer
19 M. R. Nauta
20 C. Reitsma
21 H. Schootstra
22 T. J. Steenmeijer-Wielenga
23 M. E. Stoter
24 J. Swierstra
25 P. H. van Terwisga
26 H. R. C. Vos
27 H. Wijnandts
28 A. N. Zadoks-Josephus Jitta
29 M. Zonnevylle
30 J. Zijlstra

Auteurs
1 G. Arnolli
2 H. P. ter Avest
3 J. H. J. van Blommestein
4 J. K. Boschker
5 C. Boschma
6 J. Bosmans
7 J. Bruintjes
8 W. Dolk
9 G. Elzinga
10 J. Fokkema
11 D. Gerrets
12 H. de Haan
12a E. Huisman
13 J. J. Huizinga
14 A. Jager
15 P. Karstkarel
16 H. Kingmans
17 G. Koopmans
18 E. Kramer
19 M. R. Nauta
20 C. Reitsma
21 H. Schootstra
22 T. J. Steenmeijer-Wielenga
23 M. E. Stoter
24 J. Swierstra
25 P. H. van Terwisga
26 H. R. C. Vos
27 H. Wijnandts
28 A. N. Zadoks-Josephus Jitta
29 M. Zonnevylle
30 J. Zijlstra

Auteurs
1 G. Arnolli
2 H. P. ter Avest
3 J. H. J. van Blommestein
4 J. K. Boschker
5 C. Boschma
6 J. Bosmans
7 J. Bruintjes
8 W. Dolk
9 G. Elzinga
10 J. Fokkema
11 D. Gerrets
12 H. de Haan
12a E. Huisman
13 J. J. Huizinga
14 A. Jager
15 P. Karstkarel
16 H. Kingmans
17 G. Koopmans
18 E. Kramer
19 M. R. Nauta
20 C. Reitsma
21 H. Schootstra
22 T. J. Steenmeijer-Wielenga
23 M. E. Stoter
24 J. Swierstra
25 P. H. van Terwisga
26 H. R. C. Vos
27 H. Wijnandts
28 A. N. Zadoks-Josephus Jitta
29 M. Zonnevylle
30 J. Zijlstra

>> begin