>> HOMEpage

Burgemeesters van Franeker 1585 t/m 1656

Naamlijst ter vervanging van het rond 1950 verloren gegane handschrift Cannegieter
Bronnen:
1. Nedergerecht Franeker (Tresoar Leeuwarden): Hypotheekboeken (1601-1656; 1609-1610 en 1613-1618 niet bewaard gebleven), boedelinventarissen,
recesboeken (1602-1616, 1619-1629), contumatieboeken (1625-1649), consignatieboeken (1632-1656), preferentieboeken (1630-1656)
2. Codex Saeckma, Brievencollectie Gabbema, Hallema Franeker, Samme Zijlstra Studenten, Telting Geschillen, Telting Register, Winsemius Chronique
N.B. In de onderstreepte jaren ontbreken nog burgemeesters! Hun namen kunnen wellicht aangevuld worden aan de hand van stukken in het Gemeentearchief Franeker: wie (aldaar) kan helpen, melde dat aan het e-mailadres op de homepage.
b = burgemeester, g = gemeensman, m = bouwmeester, p = procureur, r = rentmeester, s = gesuspendeerd, x = twijfelachtig
Franeker had in deze periode zes burgemeesters, die elk jaar (op)nieuw gekozen werden.
Samenstelling: M.H.H. Engels, augustus 2010, aangevuld december 2018


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Abbe Fransz.b bb

Adriaen/Adrianus Cornelisz. Cuyck/Kuycq van IJsselb b


Agge Eydtzes

b b b
b b b
b b b


Albert Dircksen Brouwer

b b
Andries Doedesb b b b b85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Antonius/Thonis Andries Kroll


b b br

Botte Fungersz.

b
Boudewijn Jans Wellens

r
b b b


b b b
b b b
Claes Heertsb b b
Cornelius Pauli Ghemmenich


b b b
b b b
b b b b

b b b b

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Dirck Obbes
b b b g
b
s


x


Doeckle Ryuerdtszoonx b b b b


Douwe Hendriks


b b b bb b b
b b b

Douwe Janssen Walta
g


b b b
Epo/Ype Jacobs Juckema b b b
b b b b b


b b b b


b

b


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Feycke Epes/Epkes Eingdonia


b
b b

Folckert Jennesb b b
b b b
b


Foppe Cornelisz.b b

Franciscus/Frans Ghysberts Ens
bbb b b

Frans Pyters Gerroltsma

b
b b

b
b b


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Fredericus Heinsiusg


b b b

Gaele Feikes


bGeorge Sybesz.
b

Gerleff Hynderyckesz.g
b

Ghijsbert/Ghijsbrecht Fransz. Ens b b

b b b b
b
b

bg

g
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Hans Douwes Stapertg

b b b
b


b bHarman Harmans

b b b


Heere/Hero Jansz.

b b b b
b

b b b b b b b b b bHendrik Willems
b

Hieronymus Willems


b b b

g


b b b
b b b
b b b
b b
b b
b b b
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Hobbe Jellesz. Ansta
b b
b

g

gx


b

g
Horatius Harmens Doman, Dr.b b b
b
b b b x


Horatius Meynsma


x g
b b b
b b b
b b b b b b b b b b b b b b
b b b
Jacob Epes Juckema

b b b
b b b


b


Jacob Goslicx

b b b


g
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Jacobus Claessesz./Klaesenb


Jacobus Sibrandi Mancadanb
b
b

Jan Alharts Heixanb

g

g


b

b

g
Jan Blocq b
b
b

Jan Claesen

b
b
b
b
b
b

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Jan Cornelis

b
b
Jan Harings

b
b

b
b
b
b
bb


Jan Jansz.


mb
b
b


g

b
b
Jan Willems


b
Jan/Johannes Pieters/Pyttersb
b
b
b
b
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Johannes Clingbijl, Dr.b
b
b

Johannes Henrici/Hernezoon Amama
b
b
b
b
b
b
b
gJurjen/Georgien Pybesb
b


Lambert Anthonisz./Theunisz. Staeckmans


x
g
b
b
b
x


b
Lolle Pytters
b
b
b

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Maeves Reinsz.
b
b
b
bObbe Obbis
x


Obbe Suyrdts

x
b
b
b
 
b
b
b

b
Oedts Wybes

b
b
xOlphardus Nicolai Hindema
b
b
b

b
b
b

b
b
b
b
b85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Peter Augustinusz. Ens


b
b
b
b
Petrus Charles Nijs


b
b
bb


Petrus Nicolai Bants


p
Pieter Abbes Brouwer
g

g


b
b
bPytter Lolles


g
b
b
b
x
g
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Raphael Johannis Clingbijl/Pellecius

b

Rein/Reinerus Wybes/Wibrandi
b


b
b
b
b


b
b


b

Rienck van Cammingha
b


Roeleff/Rudolf Jacobs Dalenus


b
b
b
b
b
Siets Jansz.
b


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Simon Cornelisz. de Wein/Weyng
b
b
b
b

b
b
Syoucke/Sieuwcke/Sjoerd/Suffridus Rijaerdts/Ryuerdtsz./Ruerdi Bants
b

b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Syuerdt Obbes
g
b
b
b


g
Taco/Taecke Eeskes/Isckesb
b
b


b
b
b

b
b
b
Taecke Sybesz.

b b
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Theodorus Arents, Dr.

b
Thomas Boetius/Bottesb

b b b
b


Tjerck Ryuerdts Bants
b bbUft Janz. b b b bWibrand Pibinga
b


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Wibrand/Wybrandt Hendriks


b b b b b x b b b
b


Wilhelmus/Guilielmus Staeckmansb b bb b
b
b

Wybe Orcksz.


xWybe/Wybren Jacobs Pibenga
b
b b
b b
b

b

x b b b g

b b
b
g

b
b
b b
b

Wytze van Beyem/Beymab

g

gb
b


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

>> begin