>> HOMEpage

Verkenning proclamatieboeken Franeker, 1648 t/m 1667

M.H.H. Engels, 2010/2011/2012/2023

>> Inv.nr. 232

inv.nr. 231 fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs datum
1771/1 1 Petercelyestraet Wopke Aetes smal-schipper Johannes Sioerdts cuyper 560 golde glns 8-9-1648
1771/1 1 verso terpland gelegen tot Lanckum Arnoldus, Dr. Verhel prof. philos.
nyaer 1648
1771/1 2 greydland gelegen tot Lanckum Anthonis Andries Kroll rentemr. Mr. Jacob van Ghemmenich yder pondemate voor 172 golde guldens 1648
1771/1 2 verso Coudal ZZ Anthonis Andries Kroll rentemr. Doedtie Sipke dr weduwe van w. Ulcke Wickes 553 golde glns ende 21 strs
1771/1 3 Gods Acker Jelle Bonnema, tot Tzummarum
Sybrand Lolckes linnenwever 515 gglns
1771/1 3 verso aent stads bolwerck ontrent den Dongiumer pijp Auck Wybrandsdr.1771/1 4 Dijcstraet NZ Frans Sioerds horlogiemaecker, mr. Tyesck Harmens dr echte huysfre. van Mr. Pieter van Buiten chirurgijn tot Doccum 860 ggls met een silveren Ducaton over den hoop
1771/1 4 verso greydtlanden Jan Martens poorter Hoorn Mr. Jacob van Ghemmenich secretaris 755 ende ½ silveren Ducatons in specie ende 3½ strs, met 1 golden Ducaton ende ½ Rijder over de hoop een toehaec vrij ende gereed geld
1771/1 5 Moelensteig Claes Synners
erffgenaemen van Warner Warners 200 goudgls gereedt gelt
1771/1 5 verso Schilcampen ZZ Wyger Cornelis sergeant van het Westerquartier Maeycke Cornelis huysvrou van Oentse Rarichs aen St Anna prochie[!] 50 Caroli gls vrij ende gereed geld
1771/1 6 Schoolsteig Feycke Gerryts, wonende tot Ried
Wobbeltie Wobbe dr 300 ggls met 2 rijckxdaelders
1771/1 6 verso
Jan Claessen  koeckebacker, mr. Reyn Sioerds 1033 ggls ende 7 strs
1771/1 7 Nieuwen hoffstrate NZ Frans Fransz.
Sybrand  Lambertus laeckencoper 222  Caroli gls vrij ende gereed geld 1649
1771/1 7 verso Molensteegh Abraham Isaacx linnen reeder Huybert Eymerts 240 golde gls gereed geld
1771/1 8 bij den Dongiummer pijp Abraham Isaacx linnen reeder Wilcke Harmens mr. glāsmaecker 900 gls vrij ende gereed geld
1771/1 8 verso Dijckstraet ZZ tegensover het Weeshuys Pytter Cornelis kleermaecker, mr. Lieuwe Hettes ende Petrus Schotanus diaconen Gereformeerde Gemeente 325 ggls
1771/1 9 brouwerije achter Jelles bewoonde huysinghe Jelle Daniels Keest crudenier


1771/1 9 verso buyten de Westerpoort Pytter Alberts koeckebacker Eelck Auckes weduwe van w. Thomas Dircx molenaer voor een gerechte helfte 1560 gglns met 2 silveren Ducatons
1771/1 10 onder den clockslag deser stad ende ten W daerbuyten aen de Bolswerder faert Claes Riencx ticheler Upke Riencx 124 gglns vrij ende gereed gelt
1771/1 10 verso Schilbancq NZ Tettie Pauli dr.1771/1 11 bij den Noorderpoort ten O van het diept Johannes Wybes backer Rommert Bauckes tot Huysum 390 golde glns
1771/1 11 verso Nieuwen hoffstraete ZZ Johannes Wybes backer Frans Templar burger coopman binnen Harlingen 676 gglns
1771/1 12 Noorder Molenstraet Johannes Wybes backer Rommert Bauckes tot Huysum 665 gglns
1771/1 12 verso Ziaerdemastrat Dirck Cornelis Lansma ende Maeicke Auckes dr.
Cornelis Dirckz Laensma 250 Caroli glns vrij ende gereed geld
1771/1 13 slaadland gelegen tot Lanckum Augustinus Heinema procureur postulant Mr. Jacob van Ghemmenich secretaris yder pondemate voor 201 golde glns
1771/1 13 verso groot Rosendall alwaer 't huis toe Benthem uytsteeckt aen de Fischmerckt op de Whoeck Claes Hommerts biersteecker Cornelis van Hemert deuwaerder GS  1807 gglns 7 strs
1771/1 14 Hockaerd Jan Cornelis
Carst Isaacx 365 gglns met 1 gouden Ducaton tot een toehaeck
1771/1 14 verso op den hoeck van den Molensteygh [WZ] Aandries Douwes backer, mr. Beernt Jansz backer 710 golde glns
1771/1 15 bij den Dongiumer pijp NWZ Wybe Taeckes backer Sicke Olpharts backer 806 gglns ende 4 Rijcxedaelers over den hoop
1771/1 15 verso Coudall Sybrand Pyters small-schipper Heert Pyters backer 980 golde glns ende 11 Rijcxe-daelders in specie tot een toehaeck
1771/1 16 leedige plaetse ofte deurgangh achter proclamanten Johannes Wybes backer Claes Hessels smid 60 Caroli glns ende 10 strs gereed geld
1771/1 16 verso achter Hendrick Pyters lijndraeyers huysinge ende plaets Johannes Wybes backer Hendrick Pyters 125en1half gglns
1771/1 17 Coornmerckt ten Suyden Griettie Andriesdr.
oud burgemr. Douwe Jansz Waltha 470 gglns
1771/1 17 verso Schilbancq ZZ Dirck Bauckes schuyt-maecker, mr. Pyttie Gabbe dr wed. van w. d'oud burgemr. Dirck Obbes 1103 golde glns ende 24 strs
1771/1 18 Bottermerckt, Dominus Stapert ten Z en het stads raadhuys ten N Wybe Aenes laeckencoper Jan Rutgers cramer 1600 golde guldens met 1 gouden ducaton in specie tot een toehaeck
1771/1 18 verso ontrent de butterwaeghe Pyter Runia schriever van de capeteyn Dames van Loo weduwe erfgename van Dirck Pyters tot Doiem 1989 goutgl. 6 strs met een rechte Jacobus ende 1 rijckxdaelder
1771/1 19 Hoogstraet, vrijen utgangh achterwaerts opt Eylandtie ofte Patercelystraet Sipke Symens brouwer Dirck Dircks ---
1771/1 19 verso ontrent Douwe Agges pijp Anne Jouckes cuyper Bote Edes quartiermeyster van 't Frysche regement 1690 gglns 7 strs met 1 gouden ducaton ende 2 halve rijders
1771/1 20 bij de Doniumer pijp Wiltie Harmens glaesmaecker, mr. Aefke Melchiors weduwe vann Lou Tomas 600 gout gl
1771/1 20 verso Noorder Muelenstraet Dirck Michiels kōrde wercker, mr. Jucke Jansen  425 gout gl gereed geldt
1771/1 21 Gods-acker WZ Jacob, Mr. Wytzes chirurgijn Hendrick Hendricx mr. metseler 325 gglns ende 3 Rijcxe-dalers over den hoop tot een toehaeck
1771/1 21 verso Coldalt[!] Sybren Pyters veerschipper, Amsterdammer Pyter Dirckxz Bedema backer toehaeck aen Sybren Pyters 64 Caroli glns
1771/1 22 land opt Oost van Franeker achter het oud tichelwerck het bilt genaemd Arnoldus, Dr. Verhel professor in de universiteyt alhier Wybe Ruyerds ---
1771/1 22 verso landt buyten de Westerpoort Agge Eeydses burgemr. Jr. Schelto van Ebinga als curator over de juffrouwen Amerentiana ende Ida Catrina van Paffenrode met consent ende advys van Jr. Siuck van Sternse als man ende voochd over Amerentinia[!] sijn huysfrouwe ider pondemate 325 ggl
1771/1 23 Schilbanck, daer de blauwe pot uthanght Anne Auckes Rispens
Lieuwe Lolckes coopman tot Harlingen 1235 gglns vrij gelt
1771/1 23 verso Vischmerck, aen de, bij Joannes Duiringh boeck-vercoper cum uxore althans bewoond Men laet [= veiling]

---
1771/1 24 op Fraanacker omtrent de Doniumer pijp Claes Tyaerdsz.
Anne Jouckesz cuyper 750 gglns ende 1 ducaton met 1 ducāt over den hoop
1771/1 24 verso op den Nieuwen-dijck NZ Jacob Emes woonende op den Ooster Bleeck buyten stad
erffgenaemen van w. Huybert Eymerts 1028 gglns, met 3 halve golden provincie-rijders over den hoop
1771/1 25 opt Oost van 't Nijdiept Arnoldus, D'here Verhell J.U.Dr. ende professor phylosophiae Schelte Scheltes mr. stadstimmermen 300 ggls ende 1 rosenobel, nu gereed 50 ggls, 1 Maij 1650 100 ggls metten rosenobel, den resterende 150 ggls 1 Maij 1651 vrij gelt
1771/1 25 verso hornleeger tot Salwert Douwe Claessen
Ids Annes Rispens cum uxore tot Ryed 678 gout glns vrij gelt
1771/1 26 greydland tot Arckens Petrus Heixan schrijver v.d. compagnye des hopmans Johan van Aysma Juffr. Geertruit de Wilde yder pondemate voor 201 golde glns
1771/1 26 verso greydland tot Arckens Abraham Isaacx linnen reeder ende olyslaeger Juffr. Gertruit de Wilde yder pondemate voor 277 gglns 3 oorden
1771/1 27 --- burgemr. Taecke Iskes ten N ende Jan Isackx ten Z Pyter Jansen
Cornelis Pytters burger tot Sneeck 1552 goutgls 1650
1771/1 27 verso bij de Doenjomer pijp Jetze Douwes nijaer,
Poppe Luyties Roorde cum uxore [kopers]
gortmaecker Gerloff Fransen brouwer 550 ggl vrij gelt
1771/1 28 Kleine steigh Isbrant Rijckx Lollema mederechter van Franekeradeel Gerryt Andrys [resp.] Anrdys Fedrickx 900 goutgl met 2 halve provensierijders
1771/1 28 verso Schilcampen ZZ Trijn Hendricxdr.
erffgenamen van w. Jeldert Wybes coopman 846 guls t strs
1771/1 29 Coud-dall aen het kerck-hoff achter het huys alwaer het vergukden hoofft uytsteeckt Gerleff Fransz. brouwer Thonis Andries Kroll rentemr. 600 Caroli glns, met een Rosenobel 1650
1771/1 29 verso greydland tot Arckens Sipke Harmens
Juffr. Geertruit de Wilde yder pondemate voor 280 gglns
1771/1 30 ten N van der copers loodse Elias Pytersz. Rijckart
Juwcke Jans 100 gglns
1771/1 30 verso Schilbancq ZZ Carst Isaacx
Gerryt Taeckes cum sociis 125 gglns
1771/1 31 oostwaerts buyten dese stad op Sevenhuysen ten Z van de gemeene faart Ysbrand Pyttersz. schuytmaecker Pier Pyters 410 gglns ende 2 Rijcx-dalers
1771/1 31 verso land tot Salvert Arnoldus, Doctor Verhel philosophiae professor ordinarius
Ids Annes Rispens cum uxore tot Ryed
yder pondemate voor 167 gout guldens en 7 strs vrij gelt

1771/1 32 op het oosteynde van de Dijck Jelle Jansz. koemelcker Neel Botes weduwe van Dirck Dirckses
323 gout gl vrij geldt

1771/1 32 verso graffs wal Sieds Janssen Tolsum
Beernt Jurians ende Pytrick Annes
285 ggl

1771/1 33 Hockaerd Pytter Boelens bierdrager Andries Jansen cramer
65 gls

1771/1 33 verso [pacht] Hidde Hessels Fopma bouwmr. Jr. Homme van Camstra ende Jufferouw Edwer van Juckema
100 ggl 16 strs gereet geldt

1771/1 34 landt buytten d'Wester poort Frans Pytters oude burgemr. Jr. Schelte van Ebbinga
yder pondem.te voor 281 ggl

1771/1 34 verso op de hoeck van de Snobsteyg Tyaerd Gerryts
Anne ende Bauck Tomas
1390 ggl met 2 gouden ducatons ende 22 Caroli glns ende 10 stuyrs. aen laeken

1771/1 35 int Nieu hoff Hessel Janssen
in wandelinge becomen van Dirck Aersen aen seeckere huysinge staende binnen Leeuwarden bij het Collegie daer de fonteyn uthangt
tot een toehaeck 100 ggl

1771/1 35 verso van vooren van des stadsplaets aff Suydts Hayo Walckes bediener des Godlicken woorts Joannes Cocceus professor ende Catrina Deichmans
3150 Caroli glns vrij gelt

fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs datum
1771/1 36 op het Vliet met het panwerck aen de WZ van de vaert Harmen Gerryts
Johannes Widmers ende Antie Gerryts
900 caroli glns

1771/1 36 verso Schilbanck ZZ bij de Harlinger poort daer de Scheer uythangt Bouwe Hilbrans backer Aechtie Upckes huysfrouwe van Martynus Hansen roermaecker
315 ggl

1771/1 37 grondpacht Judith van Jacob Gysberts
erffgenamen van Aecht Ens
13 caroli glns

1771/1 37 verso
Arnoldus, Dr. Verhel
Ids Annes Rispens
171 ggl ende 7 strs vrij, cost- ende schadeloosen gelden

1771/1 37 verso greydlandt tot Salvert Arnoldus, Dr. Verhel professor
Ids Annes Rispens
171 ggl ende 7 strs vrij, cost- ende schadeloosen gelden

1771/1 38 Ziardemastraet Dirck Cornelis
Jurian Jans Waltha
349 gglns

1771/1 38 verso op de Nieuwen-dijck NZ Oene Epes majeur erffgenaemen van w. Epe Claessen ende Jell Oene dr in tijden echtel.
350 gglns

1771/1 39 op de Westerhoeck van de Greyde, straet ten W ende N Cornelis Dircxz. Lamsma
w. Johannes Piers Tania crediteuren
---

1771/1 39 verso ontrent des stads butterwaeg, bij old burgemr. Maeves Reijns althans bewoont Men laet [= veiling]

---

1771/1 40 land buyten den Noorder poort Pieter Symens de Weyn holtcoper Jr. Schelte van Ebbinga
yder pondemate voor 241 gglns

1771/1 40 verso land buyten den Noorder poort Douwe Hotzes bleecker Jr. Schelte van Ebbinga
yder pondemate voor 356 golde glns

1771/1 41 over de vijf huyssen Jan Egberts gortmaecker Syds Emes tot Dockum
300 gglns

1771/1 41 verso Coornmerck NZ Hartman Sybrandts geswooren gemeentsman Buwck Fedrickx Andela gesterckt met Michiel Jacobs haer ouste soon
1300 goutgl

1771/1 42 ontrent de Butterbrugge op de Hoogstraet Lyeuwe Taeckes hoed-maecker Doedtie Idze dr Bonga echtehuysfrouwe van den schrijver Pyter Heixan
2425 gglns

1771/1 42 verso Coornmerck NZ Anthonis Andries Kroll rentemr. Sibbeltie Lieuwe dr echte huysfrouwe van Rienck Wopkes Andringa
1535 gglns

1771/1 43 Dijckstraet ZZ Ydtke Jansdr.
Ype Pyters impostmr.
350 ggls

1771/1 43 verso Oostermolenstraete Albert Dircxz. brouwer, mr. ---
2250 ggl vrij, cost- ende schadeloos geldt

1771/1 44 in 't Nieu hoff NZ Wilhelmus, Dr. Cuyp prof. Dr. Christianus Schotanus professor
1350 gout gl

1771/1 44 verso Nieu hoff ZZ, int Men laet [= veiling]

---

1771/1 45 Fliet NZ Wopke Lolles pottebacker arme vooghden ende administrerende diaconen van de gereformeerde religie
120 ggl

1771/1 45 verso Schilbanck ZZ Harmen Abbes metzeler, mr. Jelle Jelles backer
107 guld. ende 3 achtendelen

1771/1 46 Schilbanck op 't Noord van den vaert Ewert Janssen van Bremen oud sargiant onder den heeren colonel Schwartzenbergh Jelte Douwes
525 ggl ende 4 dalers

1771/1 46 verso Nieuwen dijck, op den, bij mr. Claes Dircx schoolmr. jeegenwoordig bewoont Men laet [= veiling]

---

1771/1 47 op den Nieuwen Dijckstraet ZZ, hebbende het Proevenhuys ten O Trijntie Wopkes
Harco Hatzema last ende pruratie hebbende van Boucke Sybes wed. van Beernt Atzes
312 ggl

1771/1 47 verso Vismerct Anna van Ghemmenich
erffgenamen van Dirck Pyters tot Doyem
1020 gout gul. met 1 gouden Rijder tot een toehaeck

1771/1 48
[blanco]1771/1 48 verso Vijverstraet Dominicus, Dr. Acronius prof. weduwe ende erffgenaemen van w. Dr. Wybrandus Revius
750 Caroli gul. met 1 gouden Rijder

1771/1 49 greydland tot Salvert Agge Sydzes burgemr. Ids Annes Rispens
yder pon.te voor 176 ggl

1771/1 49 verso [land] buyten de Wester poort Agge Sydzes burgemr. Jr. Schelte van Abbinga als geauthoriseerde curator over Juffrou Amernetiana ende Ida van Paffenrode
109 ggl 14 strs

1771/1 50 Vijverstraet WZ Johannes Fabian Duyringh
Trijntie Wilckes wed. van Hans Fabiaen
1285 ggl met noch 20 strs ende 1 Rosenobel

1771/1 50 verso --- Aucke Johannes slotmaecker, mr. Wobbeltie Reyns gesterckt met de hopman Lolle Pyters
599 gout gl.

1771/1 51 Hoogstraet NZ, Claes Dommerts ten O, den heer Meynsma ten W ende vercopers hoff ten N Jurian Jans coopman Johannes Phocilides Holwarda professor ende Maycke Pybinga echtel.
1050 ggl

1771/1 51 verso Ziardemastraet Jacob Claessen mede assistent van de universiteit Dirck Cornelis Leensma
80 ggl gereet gelds
1651
1771/1 52 ontrent den Doengiumer pijp ten W van 't diept Jan Dircxen
faendrigh Jelle Sytzes
2500 gout glns 1 Rosenobell 3 siveren Ducatons

1771/1 52 verso ontrent d'Vismerckt Claes Janssen backer wed. ende erffgenaemen van w. Dirck Pyters tot Doyem
200 ggl

1771/1 53 in 't Nieuw hoff Men laet [= veiling] < doorgehaald

---

1771/1 53 verso Schilbancc ZZ Karst Isaacx ticheler Barre Hilbrandtsz mr. backer
330 ggls

1771/1 54 achtr sijn coopers huysinge in den Molensteegh Lucas Hansz. Steenkist snijder, mr. Lodewick Jansz linnenwever
48 Caroli glns vrij ende gereed geld

1771/1 54 verso Dijckstraet NZ Fedde Simonsz.
Fedde Pyters
627 gglns vrij gelt

1771/1 55 bij den Leeuwarder pijp op de ZZ van den vaert Symen Douwes
Jochum Dircx mr. cuyper
515 goude glns

1771/1 55 verso greydland tot Salwert Agge Sydtzes burgemr. < doorgehaald
---

1771/1 56 Schoolsteeg NZ Eetz Jacobs dr.
burgemr. Boudewijn Willems ende Dirck Bauckes
343 gglns 3½ stuyvers

1771/1 56 verso Westerpoort, buyten den, 1/5 van ½ windmolen Men laet [= veiling]

---

1771/1 57 sathe lands tot Salwert Gerleff Romckes Tiebbinga
Juffrouwe Juliana van Dekema wed. van w. Goslic van Hiddema in levene ontfanger generael deser landschappe
yder pondemate 161 gglns 7 strs
1771/1 57 verso land Agge Sydtzes burgemr. Schelte van Abbinga
yder pondemate voor 225 gglns

1771/1 58 Fischmerckt ZZ Petrus Pierius
Johannes Anthonides van der Linde Dr. ende Professor Medicinae
5000 Caroli glns met 1 Portugaloiser vrij ende gereed geld

1771/1 58 verso greydland Gerleff Romckes Tyebbinga
Syds Martens
yder pondemate voor 209 ggl 14 strs

1771/1 59 Suypmerck, Stapert ten N ende Teuntie Walsweer ten Z Pyter Tytes iser-cramer Saske Tyttes huysfrouwe van Marten Sybrens mesmaecker
860 gglns met een ½ Ricxdaeler voor Saske soon vrij ende gereed geld

1771/2 59 verso op de Dijck Dominicus, Dr. Risemius
Hans Harmens mr. metzelaer
429 golde glns 21 strs met 4 Ricxdaelders

1771/2 60 Muellensteeg Cathelijntie Adolfs
Maycke Nijsses huysfrouwe van Johannes Harmens
105 Caroliglns vrij ende gereed geld

1771/2 60 verso Molensteegh OZ Jan Pytersz. Rijckart
Jacob Jacobs
wandelcoop

1771/2 61 Nieu hoff op 't Z van het diept Nicolaus Arnoldus prof. SS. theol. Maycke Pybenga naegelatene weduwe van w. Dr. Johannes Phocylides Holwarda SS. Med.Dr. ende log. professor
1700 gglns ende 1 silveren ductaton

1771/2 61 verso op de Greyde Jacob Jacobsz.
Jan Pyters Rijckert
wandelcoop

1771/2 62 Franeecker WZ, op, omtrent den Dongiumer pijp Men laet [= veiling]

---

1771/2 62 verso tegeover de Coornmerckt Folckert Hansen van den Broecke gerechtsbode Jr. Wytse van Kamminga ende Juffr. Sophie Anna van Pypenpoy
21 Caroli glns gereed gelt

1771/2 63 recht nevens de Wijde steegh Lolle Pyters geswooren gemeensman Trijntie Petri dr Styens echte huysfrouwe van Bote Edes Brantgum quartiermr. des Frieschen Regiments residerende binnen Dockum
108 golt glns

1771/2 63 verso grondpacht huysinge Hoogstraet Lolle Pyters geswooren gemeensman Trijntie Petri dr. Styens echte huysvrouwe vab Bote Edes
34 golt glns

1771/2 64 ontrent den Leeuwaerder pijp aen de NZ van het diept Douwe Douwes backer Pyter Claasz moutmaecker
700 gout glns vrij gelt, met 1 gouden Rosenobel ende 1 gouden ducaton

1771/2 64 verso Nieuwen dick NZ Tiepk Jansdr.
erffgenamen van w. Johannes Auckes smid
357 gglns 21 strs

1771/2 65 blaeu-ley-deckte huysinge met een huys daer achter aengeboud Petrus Moll J.U.D. ende prof graecae linguae Jr. Barthold van Aylva ende Juffr. Dorothea van Aebinga echteluyden
5000 Caroli glns

1771/2 65 verso Nieuhoff Harmen Bauckesz.
Lolle Pyters geswooren gemeensman
310 golde glns vrij ende gereed gelt

1771/2 66 op de Greyde Adam Uldrich
Uldrich Johannes ende Neeltie Johannes dr.
200 gglns
1771/2 66 verso Schilbanck NZ Melis Hendricx breyder Coert Sickes
250 goutgl vrij gelt

1771/2 67 Wijde steegh Nicolaes Ruyser
Aucke Remts
350 gout glns vrij gelt

1771/2 67 verso Wijde steeg, Pyter Heixan ten N ende Aucke Remmerts ten Z Evert Jansz. van Bremen gewesene sergiant onder Swartsenburg Pyter Jaspers
150 goutglns

1771/2 68 land [resp.] ontrent Dongiummer pijp WZ [resp.] Molensteegh OZ Men laet [= veiling]

---

1771/2 68 verso Godsacker OZ Men laet [= veiling]

---

1771/2 69 aen de Bolswaerder vaert op het Zuyde van de stad Upke Riencx
Jentie Tiepkes ende Dieucke Johaens echtel.
900 gout glns vrij gelt

1771/2 69 verso Dijckstraet Ben Jansen
Auck Rinnerts weduwe van Marten Feyckes
30 Caroliglns vrij gelt

1771/2 70 Vismerck ten Z van het diept, Dr. Fogelsang ten O, de Academie erff ten Z ende des vercopers nieuwe huysinge en de erff ten W Johannes Jacobus Wissenbach I.U.D. prof. Petrus Pyerius ende Aeltie Pols echteluyden
2400 Caroli glns

1771/2 70 verso Fismerck ZZ Anna Maria van Musenholl [= Muisenhol], weduwe van z. Dr. Julius van Aetsma
Petrus Pierius
2900 Caroli glns

1771/2 71 Coorn-merck Nicolaus Reuser
kinderen ende erffgenamen van Schelte Wopkes Popta
1300 golt gl

1771/2 71 verso Schilbanck NZ Bernt Jansen smalschipper Maelis Hendricx breyder ende Bauck Dircx
300 gout glns

1771/2 72 tegenover de Vismerck Jacob Willems
weduwe van Horatius Doman
800 gglns

1771/2 72 verso Coorn-merck Hendrick Beerns sergiant vant Noorder Quartier Iede Jansen ende Ansck Heerckes
220 gglns

1771/2 73 Gods-acker OZ Piecke Symens oude bouwmr.
Gerben Gerryts mr. smid
655 gglns

1771/2 73 verso Noorder meullenstraet Tzumme Doeckes
Antie Thomas dr Salwarda echte huysfrouwe van Ysaack Jansen Groenwolt groot veerschipper binnen Harlingen
845 ggl

1771/2 74 Coudall NZ Tiepke Rinties Abbema
Hendrick Jansen
1302 gout glns

1771/2 74 verso Coornmerck ZZ Willem Sybouts Langwolt
Sybout Sybouts Langwolt
525 Caroli glns met 1 silveren Ducaton ende [1?] Rijcxdaelder
1652
1771/2 75 Nijenhoff ZZ, heerlicke huysinge int, daer de wed. van Focco Johannes uyt versturven is Men laet [= veiling]

---


1771/2 75 verso Noorder molenstraet Marten Jelys, binnen Harlingen
TrintieJelys des proclamants volle suster
340 gglns met een fransche kroon vrij gelt

1771/2 76 greydland op 't Oost van Franeker Arnoldus, Dr. Verhel professor
Syds Martens ende Ulck Franssen dr echteluyden
yder pondemate voor 189 golde glns 7 strs

1771/2 76 verso Greyde Hidde Johans
Trijntie Tyerds dr weduwe w. Jan Bouwes
575 gglns met 1 silveren ducaton vrij gelt

1771/2 77 Coudall ZZ Poppe Nannes
A.cken Annes weduwe van Douwe Wigles
1651 golt glns

1771/2 77 verso op den Whoeck van de Noorder Molenstraet Sybe Poppes Salwarda, tot Salwert
Beernt ende Lambert Poppes Salwarda elcx voor een vierde part
yder aenpart voor 300 Caroli glns vrij, schadeloos ende gereed gelt

1771/2 78 Greyde Ige Romckes ende Grietie Martens
Griet Benedictus echte huysfrouwe van Wybe Dircksen gortmaecker
550 goutgl

1771/2 78 verso Olimolensteegh OZ Dirck Bauckes schuytmaecker, mr. Willem Hendricx
voor een nieuwe turffschuyte met seyl, treyl ende alle loopende gereedschappen ende 80 golt glns vrij ende gereedt gelt

1771/2 79 Noorder mullenstraet Catelijne Adolphs
Maeycke Adolphs echte huysfrou van Claes Hemckes mr. schoenmaecker
428 ggl 12 strs vrij ende gereed gelt

1771/2 79 verso greydland buyten het Oost van Franeker Jan Martens Kruyff, woenende tot Hoorn
Jurian ende Jan Ipkes
2990 Caroli glns

1771/2 80 tegenover de Vismerckt Johannes Pyters olde burgemr. Grytie Sioerds huysvrouwe van Willem Alberts aen Ste. Anna parochie
362 Caroli glns 10 strs met 1 golden Ducaton gereedt gelt

1771/2 80 verso Schole steegh Hendricus, Dr. Nicolai dienaer des Goddelicken woorts Gercke ende Gerryt Feyckes soonen cum socio
300 golde glns den costen halff ende halff voorts gereet gelt

1771/2 81 Hoogstraete NZ, Johannes Arcerius boeckvercooper ten O ende Lucas Philips ten W Isbrand Rijcx Liollema mederechter van Franekeradeell Jan Dirck Lockraeck
451 golde glns met 1 golden Ducaton voor des vercoopers dochter
1652
1771/2 81 verso Gods-acker OZ Douwe Jansen vijffschacht wever Aecht Ariens weduwe van Douwe Claessen gelijck sij 't hebben in coop becomen van Jelle Bonnema
214 gg 14 st

1771/2 82 Gods-acker OZ Douwe Claessen wever Jelle Bonnema ende Gerland Hylckes dr
429 gout glns

1771/2 82 verso Greyde ZZ Tyetze Syckes
Rinnert Paulus Ens
250 gglns vrij costeloos gelt

1771/2 83 Hockaard WZ, den caetz-baen ten Z ende Hendrick Jansen breyder ten N Dirck Cornelis
de gemene voogden van des stads aermen
140 golde glns

1771/2 83 verso Peterzelie straet Pouwels Jansen timmerman erffgenaemen van Griet Wopkes
325 golde glns

1771/2 84 op t'Oost van Vijffhuysen Doytse Reyners ende Trijntie Claeses echtel. tecchelaers wonende bij Kingma tille Claes Hemckes
4000 Carglns

1771/2 84 verso voorend huysinge Wilcke Harmanni glaesmaecker, mr. Pyter Claessen moutmr.
1000 gout glns

1771/2 85 hovinge aent kerckhoff Christianus Schotanus prof. Gerloff Fransen brouwer
28 gout glns

1771/2 85 verso dwars huys ofte twee camers, het vermaninge huys ten N Willem Hendricks kasteleyn Antie Tomas Salwaerda echte huysfrouwe van Isaack Janssen
213 gglns

fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs datum
1771/2 86 ¼ kalckwerck ... tusschen vijff ende zeeven huysen aen de ZZ v.d. heere-vaart nae Leewarden 1652 Men laet [= veiling]

---

1771/2 86 verso Grote ofte Wijde steigh Ruerd Eelkes
Lisck Saackes jegenwoordich echte huysfrouwe van Taco Eiskes burgemr.
650 gout gl
1653
1771/2 87 aen de Wester-Port Harmen Jacobs corporaal van colonell Swartzenburgh erffgenaemen van Schelte Wopkes Popta
450 gglns

1771/2 87 verso tegenover de Vismerck Jacobus Cornelii Tabecatius ende Maeves Pyters pedellen Jelle Jelles backer
581 gout gl. 14 strs

1771/2 88 Greyde ZZ Tiallingh Sybolts linnenwever, mr. Meyle Claessen voor de eene helffte ende Egbert Jansen voor de andere
378 gglns vrij, cost- ende schadeloos gelt

1771/2 88 verso op den Nieuwen Dijck OZ Johannes Pyters oud burgemr. Agge Claassen
508 gout glns gereedt gelt

1771/2 89 vrij eigen steeg ten W ... aen de Butter-Brugge [resp.] op het kerckhoff daer w. Neeltie Pybes wed. [resp.] daer w. Dominus Matthias Walsweer wth versturven is Men laet [= veiling]

---

1771/2 89 verso Molen-steegh WZ Jan Tonis dopiesweever Jan Gerryts linnenweever
250 golde glns

1771/2 90 bij de Doenjomer pijp aen de Oz van het diept Wybe Feyckes pottebacker Jetse Jacobs gortmaecker
810 goutguldens met 1 rosenobel ende 2 silveren ducatons

1771/2 90 verso aen de Stads plaets Petrus Nicolai Alma not. pub. erffgenaemen van Beernt Jansen backer
930 golt glns

1771/2 91 Gods acker OZ Hette Wybes schipper, Leeuwaerder erffgenaemen van w. Wybe Ruyerdts
28 gout glns ende 23 strs
1653
1771/2 91 verso op Vijff huysen op 't Oost van desen stad Lucas Sijbrandts
weesvoog[d]en
65 gout glns

1771/2 92 Schilbancq: achter opcamer Men laet [= veiling]

---

1771/2 92 verso ontrent de stads plaets Reyner Fransen slachter erffgenaemen van Dirck Jannsen van Buyten
930 golde glns

1771/2 93 Koornmerck, mr. Bouwen Claessen ten W, d'erffgen. van den heere Staeckmans ten O Rompke Wybrens kistmaecker, mr. Cornelis Harmens
775 ggl

1771/2 93 verso bij den Westerpoort op de Vijverstraet Ricxtie Gerryts dr., wedue van w. Pytter Pytters Schick
erffgenamen van w. Schelte Wopckes Popta
850 gout guls vrij gelt

1771/2 94 Dijckstraet Reyn Lieuws bouwmr. ende gemeensman Aeffcke Brantsum wonachtich tot Buyttenpost met Thommo Hopperus haer man
29 car. gl vrij, cost- ende schadeloos ende op Maij 1652 gereed gelt

1771/2 94 verso Dijckstrate Reyn Lieuwes bouwmr. ende gemeensman Rabecca Brantsum vrijster wonende tot Buyttenpost
58 Car. gl vrij gereed ende betaelt geld

1771/2 95 Noorder meullenstraet Fedde Douwes kramer Jacob Jelles Keest
in wandelinge voor 1000 gout guldens ende 1 Ducat

1771/2 95 verso Ooster meullenstraet Auckien Hendrix
Grietie Jans dr Beyma wedue van w. Baucke Epes
2219 ggl vrij, cost- ende schaedeloos gelt

1771/2 96 Noorder-meullen straet Douwe Watses ... tot Boer
Fedde Douwes cramer
900 golt glns

1771/2 96 verso ten N van de groote Broll Dirck Hoytes uytdraeger gemeensman Lieuwe Eeckes
1150 goutglns

1771/2 97 ter ZZ van het nieuwe diept, de rechte Armen ten O, w. Schelte Wybes erven ten W ende den stads wal ten Z Jochum Annes adsistent voorstanders der Doopsgesinde
225 ggl

1771/2 97 verso Schilbanck ZZ, Syurd Syurds huysinge ten O, den prof. Bernardus Fullenius huysinge ten Z ende W Sytse Jurriansz.
Evert Wymerts
360 gglns

1771/2 98 bij de Dongiumer pijp aen de WZ van het diept Jurgien Waltha ende Brecht Beerns coopl. Jelle Sytses
300 gglns ende 1 silveren Ducaton

1771/2 98 verso Ooster-molen straet Jelle Sytses gortmaecker Jurian Jansz Waltha
905 gglns ende 1 halve silveren Ducaton

1771/2 99 Oostermolenstraet Jochem Dircx cuyper Anne Jouckes cuyper
750 gglns 20 strs met 1 gouden Ducaton ende 1 Ducaet

1771/2 99 verso twe gerechte dardeparten van de brouwerije, burgemr. Obbe Sioerds ten O ende W alsmede Heynema mede ten O Botte Pytters brouwer Claes Wilckes
700 gglns ende 1 rosenobel met 2 silveren Ducatons

1771/2 100 goed, schoon, nieu dubbel huys ende hoff daerachter op de hoeck v.d. Vysmerckt [resp.] heerl. huysinge ende plaetse op de hoeck v.d. Groote steegh, bij den professor Terentius tegenwoordigh bewoont Men laet [= veiling]

---

1771/2 100 verso Schilcampen ZZ Bartele Overens ende Antie Sibrens
erffgen. van w. Willem Symens
200 golde glns

1771/2 101 aen de stads Broll NZ Gerryt Jansen Munckhuys, tot Spannum
eeffgen. van w. Sybolt Sybolts
1800 golde [glns.]

1771/2 101 verso aen de stadsplaets Jan Dircxen van Buiten kistmaecker, mr. erffgenamen van Trijn Dircx van Buyten
590 gglns met 4 Rijxdalers

1771/2 102 Dijckstraet Sybrand Feyckes schoenmaecker Geertie Tymens Hooglants
725 Carglns.

1771/2 102 verso Suypmerck, Dominicus Stapertten Z ende het stadshuys ten N Gertye Harmens
Dirck Lolckes
1200 gglns

1771/2 103 Gasthuyssteegh OZ Cornelis Symens de Weyn
Jan Eeckes ende Dirck Hoeytes
250 gglns

1771/2 103 verso Greide ZZ Thonis Andries Kroll rentemr. ende gesworen gemeensman Obbe Adams
423 golde glns.

1771/2 104 Peterzeliestraet OZ Thonis Andries Kroll rentemr. ende gesworen gemeensman Obbe Adams
201 gglns

1771/2 104 verso Greyde ZZ Pier Dircx
Gryttie Martens
562 gglns 14 strs ende 1 Rosenobel

1771/2 105 Hoogstraet NZ
Hans, Mr. Meyer kleermaecker erffgen. van w. Jan Gerryts
1100 golde glns

1771/2 105 verso Schilbancq ZZ Joute Doytses
Aeffke Symons
306 gglns

1771/2 106 Gasthuyssteegh OZ Antie Douwes dr. Allinga wed. van z. D. Matthiae Walsweer
erffgen. van w. den gemeensman Lieuwe Eeckes
280 golde glns

1771/2 106 verso land tot Salwert Sipke Gerleffs
Rienck Claessen ticchelaer
250 Carglns vrij ende gereed geldt

1771/2 107 Cleyne steegh OZ Louwerens Louwerens
Liemk Doeckes wed. ende Heyns Monses
230 gglns ende 2 silveren Ducatons

1771/2 107 verso Godsacker WZ Hendrick Claessen
Johaen Pyters ende Aeltie Barthes e.l.
105 gglns

1771/2 108 land onder d'clockslagh Jan Tiercx coopman Dr. Ausonius van Solckama secretaris van Wonseradeell ende Rinscke Faber e.l.
560 golde glns met 1 gouden Ducaton

1771/2 108 verso Godsacker op 't Suyd bij dēleyne brugh, op 't West van 't diept Johannes Pyters old-burgemr. Trijn Jelles wed. van w. Hendrick Hendricx
364 gout glns ende 3 Ricxdaelers

1771/2 109 Dickstraete Idts Hessels smid, mr. Doede Tyaards ende Berber Dircx e.l.
425 gout glns ende noch 10½ gelijcke gglns tot een toehaeck

1771/2 109 verso bij de Leeuwarder pijp Minne Hotzes, tot Wielsrijp
aen Baucke Bauckes cuyper cum uxore vercoft
nyaer

1771/2 110 Hoogstraet, streckende van vooren doorgaens nae het Nieuhoff, des heeren Staackmans erven ten O ende d'erffgenaemen van w. Hendrick Lyckles Schotanus ten W Petrus Schotanus apothecarius Syttien Elama wed. van w. de secretaris Gellius Ansta
3000 gout glns ende 1 rosenobel vrij gelt

1771/2 110 verso op 't Fliet Jelle Syoerds
erffgenamen van w. Pyter Hanssen
190 Carglns

1771/2 111 Hoogstraet NZ tegenwoordigh bij Mr. Taecke Doeckes chirurgijn cum sociis bewoont Claes Reyners
Wopke Rijcx ende Corneliske Jans e.l.
in wandelcoop voor 1800 golde glns mei 1654
1771/2 111 verso Fiverstraet NZ Johannes Pyters oud burgemr. erffgenaemen van w. Johannes Roeleffs ende Anna Thomas
---

1771/2 112 bij Sevenhuysen Gosse Auckes
Jaerigh Oenes
102 gout glns

1771/2 112 verso Schilbancq Wopke Rijcx Liollema
Claes Reyners
wandelcoop 900 gglns
1771/2 113 Molenstraat NZ Tyomme Doeckes
Willem Hendricx casteleyn
156 golde glns 8 strs vrije ende gereed geld

1771/2 113 verso land onder d'clockslagh aen de rijdwech naer Tzum Dominicus van Stapert
Jr. Fredrick van Inthiema
90 goutglns ende 1 Ducaet

1771/2 114 grondpacht uyt de huysinge staende aen het stadshuys, op de Suypmerck Dirck Lolckes
Mr. Jan Baerns
24 Caroli glns

1771/2 114 verso Schilcampen ZZ Douwe Crispinus
Antie Pyters dr wed. van w. Pyter Jansz Oo..
440 golde glns

1771/2 115 Coudall aen de cleyne Broll Dirck Dircxz. schoenmaecker Johan Nittert[?] ende ... Dr. Andreas Heemstra
800 golde glns met 2 gouden Provincie Rijders tot een vereeringe

1771/2 115 verso in 't Nieuhoff Dirck Pybesz.
Griet Pybes dr wed. w. Jacob Pyetters
200 golt glns

1771/2 116 in 't Nieuhoff Daniel Jacobs timmerman, mr. Dirck Pybes
400 gout glns vrij gelt

1771/2 116 verso Coudall NZ Willem Dirckz., wonende aen St. Jacobs Parochie
Cornelis Cornelis aen St. Jacobs Parochie op der Bilt
997 golt glns 17 strs en 8 penn.

1771/2 117 Molensteegh Trijn Clases vrijster [= jonge ongehuwde vrouw] Willem Hendricx kasteleyn
80 gglns met 1 Rijcxdaelder vrij ende gereet geld

1771/3 117 verso hooge greydlanden Judith Regneri Falck, weduwe van w. Jacob Gysberts Ens in levene oeconomus bursae
Arme-voogden
240 golde glns ende 7 strs

1771/3 118 Coudall ZZ Egbert Jansen schoenmaecker, mr. Juffr. Alegonda van Rhijn wed. w. d'heer Tiberius Popta
95 gglns

1771/3 118 verso Coornmerckt Nicolaes Reuser
Hendrick Beerns
300 gglns

1771/3 119 grondpacht Coornmerckt NZ Lucas Hansen Steenkist
Juffr. Alegonda van Rhijen naegelaetene wed. van w. d'heere Tiberius Popta
38 Car.glns

1771/3 119 verso Dickstraete op 't Oost van de kettinghbrugh Taecke Eefkes burgemr. Schelte Scheltes
333 goutglns gereed geldt

1771/3 120 Schilbancq NZ, op de, 1655 Men laet [= veiling]
---


1771/3 120 verso Zyaerdemastraet Gowert Jacobsz winckelier binnen Leeuwarden Thomas Thomas
232 Caroli glns

1771/3 121 op Sevenhuysen Jr. Albartus Sibrandus van Emingha toe Roordaburgh grietman overFranekeradeel ende Raad ter Admiraliteyt binnen Harlingen IJsbrand Willems
25 gglns gereed ende vrij geldt met ses jaer vrije woninge int huys op Salverda buyren

1771/3 121 verso bij Douwe Agges pyep op de NZ van de diept Tyerck Jans, laest weduwe van w. Gerryt Reyners
Jochum Dircx
590 gout glns

1771/3 122 Schilbanck achter de huysingh waer de Br. Jeronimus Willems laestmael uyt versturven is Folckert Hansen van den Broecke gerechtsbode erffgenamen van Lintie ...
160 gglns

1771/3 122 verso achter het Blauwhuys Bartholt van, Jr. Aylva, wonende in Menaldum
Claes Jansz Decker
75 golde glns ende 7 strs vrij ende gereed geld

1771/3 123 Dijckstraet ZZ Geerte Jans dr.
Syouck Joannis gesterckt met haer man Dirck Abrahams tot Doccum, ende Luytien Joannis gesterckt met haer man Hans Coert Smid
200 gglns ende 6 Rijcx-daelers tot een toehaeck 

1771/3 123 verso bij den Noorder poort achter d'huysinge bij Ysaack promoter naegelaeten Hendrick Berns burger-luytnandt vant Noorder Quartier Diaconie van de Gereformeerde Gemeente
25 golde glns vrij ende gereed geld

1771/3 124 aen de cleyne Broll op 't Coudall Dirck Dircxz. schoen-maecker, mr. Johan Nittert in qlt. ende Juffr. Allegonda van Rhijn wed. van w. d'heere Tiberius Popta
900 golde glns ende 1 Rosenobel tot een toehaeck

1771/3 124 verso Nieuwhoffstraete Engelbert, Mr. Roelandts
Pyter Ulbes
350 golde glns

1771/3 125 Schilbancq Jan Thijssen tot Tzum
Wopke Rijcx Liollema
970 golt glns ende 1 golden Ducaton

1771/3 125 verso Schilbancq ZZ Claes Aenes
Antien Sybrens wed. van Bartele Ourens
200 golde glns

1771/3 126 Suypmerck, het stadshuys ten N, Dominicus Stapert ten Z ende W Harmen Jacobs corporaal onder colonel Schwartzenbergh Gerryttie Harmens dr wed. van w. Evert van Bremen
1150 golde glns ende 3 oorden

1771/3 126 verso opt Coudall, bij de Broll, daer de Vergulden Maan uyt-steeckt Jan Pyters vleeschhouwer Ansch ende Trijntie Agges dren.
1142 golde glns

1771/3 127 Schilbancq Nanne Jans koeckebacker oud-burgemr. Maeves Reins
1180 golde glns

1771/3 127 verso in 't Nieuhoff Lolle Pyters burgemr. Antie Haenties dr
680 golde glns

1771/3 128 Hoochstraet, streckende nae het Niew-hoff, Staackmans erven ten O, erffgenamen Hendrik Lyckles Schotanus ten W, 1655 Men laet [= veiling]

---

1771/3 128 verso land totDoyem Men laet [= veiling]

---

1771/3 129 land tot Getzwart Petrus Heixan, binnen Leeuwarden
Itie Ammama wed. van w. Lambartus Heyxan
yder pondemate voor 105 golde glns

1771/3 129 verso land tot Doyem Doetie Idzes Bonga, echte huysfrouwe van den schriever Petrus Heyxan binnen Leeuwarden
erffgenamen van w. Dirck Pyters
yder pondemate voor 150 golde glns ende 14 strs gereed gelt

1771/3 130 land buyten Oost van Franeker Andries Romckes, bij Leeuwarden
Jan ende Oene Martens gebroeders
yder pondemate voor 144 goude glns ende 7 strs

1771/3 130 verso Greyde ZZ Andries Lamberts
erffgen. van w. Jan Symens proevenier
254 golde glns

1771/3 131 op Sevenhuyen Gosse Auckes op Sevenhuysen
oud burgemr. Johannes Pyters ende Lieuwe Taeckes als curatoren over Rinske Jans dr
148 golde glns

1771/3 131 verso Dijckstraet Daniel Hardevelt
Jancke Willems wed. van w. Claes Dircxen heckmaecker
300 Caroli glns

1771/3 132 Schilbancq Sipcke Sickes Saerda [geb. te Bolsward] ende Doedtie Maevesdr. Swingh e.l. [x 24-3-1650 Wommels, bevestigd Franeker 7-4-1650] brouwer oud-burgemr. Maeves Reyns
1212 gglns 14 strs

1771/3 132 verso Dijckstraet NZ Willem Sybolts Langwolt coster van Ste. Martius kercke Reyn Lieuwes olde boumeyster
600 golde glns ende 1 silveren Ducaton, sampt een halve tonne hollands bier ende een speckham

1771/3 133 het weeshuys ten O Petrus Rudolphi not. pub. oude burgemr. Agge Syetses
340 goutglns vrij gelt

1771/3 133 verso Gods Acker Geert Martens cleermaecker, mr. Hette Wybrandi
950 goutglns ende 2 Ricxdaelers

1771/3 134 Dijckstraete Ids Hessels smid, mr. Ben Jansen
25 gglns

1771/3 134 verso bij Miedum aen den gemeene wech naer Tzum Roelff Dircx, vrijgesell tot Miedum
Dominicus Stapert
161 gglns

1771/3 135 achter des vercooperens voorhuysinge Hans Janssen
erffgen. van w. Jelle Daniels
1035 Caroli glns ende 4 silveren Ducatonnen
1655
1771/3 135 verso Silverstraet ofte Noorder Molenstraat NZ, daer Pyter Claessen moutmaecker uyt versturven is Men laet [= veiling]

---

fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs datum
1771/3 136 Schilcampen ZZ Jacob Jelles Keest
Douwe Crispinus
500 gglns

1771/3 136 verso Godsacker Gherardus, Dns. Hesenaer dienaer des Goddel. woorts Pyter ende Antie Remmels
90 gglns

1771/3 137 Coudall ZZ Lambert Poppes Salwerda
kinderen ende erffgen. van w. Anne Thomas
425 gout glns

1771/3 137 verso bij de Domgiumer pijp ten W van het diept Lambert Poppes Salvarda
Jan Dircxen
375 golde glns ende 2 silveren Ducatons

1771/3 138 greydlandt tot Lanckum Anthonis Andries Kroll rentemr. ende gesworen gemeensman secr. Mr. Jacob van Ghemmenich
yder pondemate voor 156 golde glns vrij ende gereed geldt

1771/3 138 verso Dieckstraete NZ Tyaerd Gatzes, vrijgesell
Tyepck Jans wed. van w. Gerryt Reyners
665 golde glns met 1 Ducaton ofte Rijcx-dalers over den hoop tot een toehaeck

1771/3 139 land ondr de clockslagh Epe Hiddes
Syds Martens tichelaer
yder pondemate voor 214 gout glns vrij gelt

1771/3 139 verso Coudall WZ Watze Watzes, tot Maccum
Gerloff Franssen
4675 ggl

1771/3 140 Dijckstraet NZ Gerben Goyckes
Sybe Allerts
375 ggls vrij ende gereed gelt

1771/3 140 verso Ooster ravelijn, in de, wintmeullen Men laet [= veiling]

---

1771/3 141 Dijckstraete NZ Harmen Abbes metzelaer, mr. Jancke Willems dr wed. van w. Claes Dirckxen
227 ggl 14 strs

1771/3 141 verso op de Greyde Ids Hessels smid, mr. Cornelis Dirckxz Leaensma
300 golde golde glns ende 1 Rijcxedaeler

1771/3 142 Dijckstraete, het weeshuys ten O ende d'gemeensman Coenraed Busch ten W Petrus Rudolphi notaris Tierck van Heerema
1600 golde glns

1771/3 142 verso aen het kerckhoff Albert Sybrand van, Jr. Eminga grietman Franequeradeel kinderen ende erffgenamen van w. Jr. Tierck van Heerema
380 gout glns

1771/3 143 Gasthuys steegh Willem Sybolts Langwolt
Jetzke Outgers wed. van w. Sybolt Sybolts Langevelt
120 gout glns

1771/3 143 verso Dijckstraet Dirck Dircx schipper, Leeuwarder Jidtie Saeckles wed.
310 gglns

1771/3 144 Dijckstraete Anthonis Andries Kroll rentemr. Jeltie Sickes dr. wed. w. Jan Heeres
gglns

1771/3 144 verso in de Nieuwe hoff straete Jacob Cornelis
Willemke Jacobs ende Mr. Tiallingh Jelderts
130 gglns

1771/3 145 tot Arckens Claes Tyaerds coopman Sipke Harmens ende Dorothaea Epkes dr. echtel. tot Arckens
260 gglns 14 strs

1771/3 145 verso Schilcampen ZZ Watze Heeres snider, mr. erffgenaemenvan w. d'br. Heronimus Willems
691 gglns

1771/3 146 Hoogstraet NZ, op de, heerl. huysinge ... vrijen uijtgangh in de wijde steegh ten O, Jurian Jansz. Waltha ten W Men laet [= veiling]

---

1771/3 146 verso ontrent het kerckhoff, Dns. Schotanus ten O ende Johannes Rutgers erven ten W Johan Frencelius prof., maedesijne kinderen ende erffgenamen van w. d'heere Jr. Tierck van Heerema
550 gglns

1771/3 147 op het Eylantie Taecke Eefkes burgemeester erffgenaemen wijlen Lolcke Rintzes
225 golde glns

1771/3 147 verso bij de Noorder Poort aen het stads bolwerck Hendrick Beerns luytenant Jubcke Fases
160 gglns

1771/3 148 Pietercelyestraat Baucke Sickes stadsmetzelaer, mr. Dirck Huyberts
200 gglns

1771/3 148 verso achter de huysinge van den coopman Jurian Jansz. Waltha Inte Kingma majeur Maycke Pybinga wed. van w. D. Johannes Phocylides Holwerda
300 Caroliglns ende 1 silveren Ducaton

1771/3 149 in den Nieuwen hoffstraete Lolle Pyters burgemr. Syoerd Harmens
250 golde glns

1771/3 149 verso landt tot Lutke Lollum Jr. Albartus van Eminga grietman over Franekeradeel
in wandelinge becomen aen twee andere zaten tot jelsum ende Reerns resp. gelegen

1771/3 150 greyd als bouwland opt Oost van Franeker Johannes Hayesz. holtcooper Allard Pytter van Jongestall eerste Raad in den Hove van Vriesland als erffgenaem van sijn w. broeder capitain Symon Jonegstall
yder pond.te voor 151 golde glns 7 strs

1771/3 150 verso asthuys steygh achter de coopers huysinge Gerryt Jansen Munckhuys huysman in Spannum Willem Sybouts Langwout coster van de Ste. Martens kercke
146 gout guls.

1771/3 151 greydland onder den clockslagh, de stads dijck ten Z Sophia d', Den well Eedelen vrouwe Verwou
Tyepcke Rintyes Abbema
2350 ggl ende 4 ducatons

1771/3 151 verso Coudall Jan Jansen Hilverda, tot Minderscha
Jan Douwes Mr. chirurgijn tot Minderscha
20 goude glns

1771/3 152 Zyaerdemastraete achter Steernzee sloth ofte hovinge Hans Pytters mede adsistent ende bierdrager Hendrick Pytters lijnslager
152 golde gul.

1771/3 152 verso land Weerstra state genaempt Hobbe Tymens Donia dijcx gedeputeerde, wonende tot Midlum erffgenamen van Rogier de Kock
73 gglns 8 strs vrij gelt

1771/3 153 Ste. Martens strateachter de Waagh Dirck Lolckes ... 1a proclam. in judicio den 5en Xber 1656
Lolle Pytters burgemr. ende Bernhardus Fullenius matheseos profess.
325 golde gul. ende 7 strs

1771/3 153 verso in den ravelijn aen de Nr.poort ... helffte van een wint-molen, zeijllen, paerd ende karre met de gereedschappen vandien, sampt den helffte der huysinge ende schuyre cum annexis daerbij zijnde Men laet [= veiling] ... 16 jan. 1657

---

1771/3 154 op de Greyde Beernt Beerntsz van Groningen soldaet Pier Dircxz cantor
consent 30 jan. 1657
1771/3 154 verso Noorder molenstraet Tiaerd Johaens
Harmen Dircxz snijder
402 golde gul.

1771/3 155 Ooster ravelijn Men laet [= veiling]

---

1771/3 155 verso Peter Celie straet Antie Dyorres dr. Weduwe van w. Goesuinus Wiglama in levene praedicant tot Midlum Wopke Ates schipper
487 gglns 14 strs gereed geld

1771/3 156 Dijckstraete ZZ Epe Hiddes
Tyerck Meynerts woonende tot Englum als testamentarie erffgenaem van sijn w. moye Antie Brent... naegelatene weduwe van Cornelis ...
750 goude guls.

1771/3 156 verso Noorder moolenstraet Johannes Wybes backer Marten Gellis grootschipper binnen Harlingen
290 golde guls.

1771/3 157 ten O Ruyrd Saeckles, ten Z Juckema ledige plaetse Dirck Bauckes Mr. schuytmaecker Willem Hendricx
275 golt guls.

1771/3 157 verso Gods Acker WZ neffens de groote brugge Griet Wybrens weduwe van w. Thijs Dircx
Daniel Jelles Keeft gortmr.
430 Carguls.

1771/3 158 op den Nieuwen dijck ZZ Sasker Sioerts
Trijn tie Tonis naegelatene weduwe van w. Pier Sioerds
305 golde guls.

1771/3 158 verso Wijde steege Hendrick Gerryts Mr. kleermr. Minck Wygers vrijgesell
250 golde guls.

1771/3 159 Dijckstraet Cornelis Foppes
Frans Heeris
450 golde guls.

1771/3 159 verso Patercelie straet OZ Wybren Doedes cuyper erffgenamen van w. Lolle Willems de Graeff
264 gguls.

1771/3 160 Gods Acker WZ Douwe Sickes Mr. metselaer Antie Beerns weduwe van w. Dirck Reynes
650 golde guls.

1771/3 160 verso greydland opt Noord buyten dese stadt Men laet [= veiling]

---

1771/3 161 bij de Noorder poort Hendrick Beerns
Mevrou Sophia Anna van Pipenpoy vrou tot Marchten als testamentarie erffgename van w. Jubcke Faases
208 ggls.

1771/3 161 verso ledige plaets bij de Dongiumer pyep waerop voor desen 't olt vermaenhuys heeft gestaen Albert Dircx de Brouwer burgemr. Claes Pytters
259 gguls.

1771/3 162 aen het nieu werck op de zuydcant van het diept, de doopsgesinde ten O, het stads proviandhuys ten W ende het bolwerck ten Z Goffe, Jr., van Kamstra
Baucke Sickes metselaer
1500 Caroli guls.

1771/3 162 verso beneffens Zyaerdema hoff Jan Claeszn. burgemr. erffgenamen van w. Hilbrand Sickes
150 gguls.

1771/3 163 Schilbancq Philippus Mathaei medicinae professor Obertus Sixti dienaer des Goddelijcken woorts tot Bosum
895 gglus.

1771/3 163 verso Wijde steegh Gerben Harmens
Nicolaes Reuser
300 gguls.

1771/3 164 tot Arckens ... d'heere Saeckema ten Z Johannes van der Linde
Foeck Siercx wed. w. Claes Tieerds
500 gguls.

1771/3 164 verso hornleger tot Salwert Jan Claessen
Gerloff Sieckes tot Salwert cum soc. als erffgen. van Sicke Gerloffs
200 ggul.

1771/3 165 Godsacker WZ Saekle Luyves
Trijn Johannis huyssvrouwe van Jelmer Hettes Leeuwarder schipper
1050 carguls.

1771/3 165 verso ledige plaetse op 5huysen Pyter Hommes Beyma
burgemr. Albert Dircx d'brouwer als commissaris ten desolaten boedel van w. Pier Tietes schuytemaecker
70 golde guls.

1771/3 166 tot Arckens helffte van de huysing ... als oock d'helfte van den enterie ende cooltuyn ofte bouland ... Ziaerdema praebende  ende d'heer Wringers landen ten O, Petrus Heixan sampt d'erffgen. van de heere Saeckema  als oock d'erffgen. van w. de burgemr. Geersma ten Z, d'selve erffgen. als oock praebende ende Dongumer vaert ten N Johannes van der Linde
Dirck Pyters ende Trijn Hayes echtel. coemelckers tot Franeker
560 goude gls. neffens 1 half golden Ducaton ende 1 ducaet over de hoop te betaelen in gereden gelde

1771/3 166 verso --- Sybe Poppes Salwarda ende Trijntie Douwes e.l. woonende tot Salwarda
onse broeder ende snaer Lambert Poppes Salwarda
2000 carguls.

1771/3 167 op de Greyde Haring Jurians Beyma metselaer burgemeester Albert d'Brouwer als commissaris ten desolaten boedel van Tietse Sickes linnenwever
285 golde gls.

1771/3 167 verso op de Nieuwe dijck-straat Hette Lieuwes laecken-coper Botthe Johannis
100 golde glns

1771/3 168 Vismerckt Reynier van Hopperts
Folckert Hansen van den Broucke
1400 golde glns

1771/3 168 verso Schilbancq ter Wester ende Noorder zijde van het diept Jetske Jetses wed. van Jacob Gosslicx
d'voorstanders der Doopsgesinde Gemeente
610 ggls ende 14 strs

1771/3 169 Coudall Botte Pyters brouwer Hesselus Heinema
1331 gglns vrij gelt

1771/3 169 verso grondpacht Petrus Heixan schrijver Wypcke Tiaerds dr woonende binnen Leeuwarden
40 Carguls.

1771/3 170 op de stadsplaets Adrian Heyns gerechtsbode alhier JeltieJensma huysvre. van Wopcke Rouckema tot Doccum 1242 cargl 7 strs ende 1 Ducaet
1771/3 170 verso land bij Hitsumer hooch-hot Grietie Pyters echte huysvrouwe van Claes Poppes
Tied Ruirds wed. van w. Mr. Regnerus Pauli Ens tot Bolswerd
1000 cargls

1771/3 171 Dijckstraet Harmen Symons Mostart vrijgesel faendrich Fedde Symons
800 gguls.

1771/3 171 verso Gods Acker Haytse Epes
Fedde Symons faendrig van 't Ooster-Quartier
700 ggls met 1 dubbeld ducaat

1771/3 172 aen de stadts Broll Jacob Wytses Mr. Gerryt Jansen Munickhuys tot Spannum
in wandelineg neffens 400 goude glns tot een toehaecke

1771/3 172 verso nieuwe dijck Hette Lieuwes laeckencoper His Epe dr wed. w. Thomas Johannes
90 cargls

1771/3 173 Dijckstrāt NZ, stadts bolwerck beneffens d'Oosterpoort ten O ende Hylck Oenes ten W Foecke Atses vrijgesel doch majorennes sijnde schuytemaker tot Vijfhuysen Grietie Claeses wed. van w. Pyter Feddricks
230 ggls

1771/3 173 verso Dijckstrāt NZ Hylcke Hylckes Mr. smid Tiaard Gaatses tot Maccum
255 ggls

1771/3 174 Dijckstrāt Jocchem Erasmi carreman Ben Jansz coemelcker
800 goude gls

1771/3 174 verso Dijckstrate op d'oostcante van dien Baucke Sickes Mr. stads metseler Bauck Watses wed. van Frans Sioerds woonende tot Sneeck
605 goude gls

1771/3 175 Noorder Molensteygh Cathalina Adolphs wed. van w. Hendrick Sipckes Duynterp
Jan Theunis mr. linnenwever ende Beytscke Pyters dr e.l.
350 Cargls

1771/3 175 verso Hockaard aan den Noorder Poort Men laet [= veiling]

---

1771/3 176 land tot Salward Gerben Willems brouwersgesel Micchiel Hendricx [resp.] erffgen. van w. Sipke Gerloffs
yder pondemate voor 123 gguls. ende 10 st.

1771/3 176 verso Hocaerd, het bolwerck ten N ende ... ten Z Arien Doens
Adriān Heyns ende Dominicus Ricchaeus gerechtsboden alhier
115 goutgls

1771/3 177 op Vijffhuysen Frans Hansen Mr. kuyper Syds Martens ticchler
500 Caroligls; consent 26 mrt. 1658
fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs datum
1771/4 177 verso bij d'Oosterpoort Dieucke Jans dr. huysvrouwe van Wierd Aetses Mr. backer[?] Jan Jisacx coopman
161 goltgls

1771/4 178 bij de Noorderpoort Hylcke Wybes Mr. backer Grytie Dryeses wed. van w. Joannes Wybes
700 golde gls

1771/4 178 verso Kerckstrāt OZ Bernardus Dronrijp pastor tot Dongum crediteuren van w. Barent Meyllema
485 goutgls

1771/4 179 Molensteegh WZ Bernardus Dronrijp pastor tot Dongum crediteuren van w. Barent Meyllema
175 goutgls, belast jaerlicx met 21 strs aen de voogden deser stede

1771/4 179 verso tegensover vijffhuyssen Reynsck Minnerts wed. van w. Jan Egberts gortmaker Antie Emes huysvre. van Sybren Carstes mr. cleermaecker 228 golde gls

1771/4 180 Gods-Acker Men laet [= veiling]

---

1771/4 180 verso op 't NW van Douwe Agges pijp Sicke Arnoldus Mr. schoenmaker Anne Jouckes mr. gortmaecker
811 golde gls

1771/4 181 Schilbancq WZ Obertus Sixti dienaer des Goddel. woorts tot Bosum Bouwe Wouters hoedmaecker
900 golde gls

1771/4 181 verso op d'Westerhoeck van de Ooster Molenstraet awn Fraan-acker ontrent den Dongumer pijp Aleff Sippes Mr. smid Louw Jansz backer vrijgesell ende Jelle Jansz handschoenmaker
1150 golde guls.

1771/4 182 Cleyne steegh Joannes Pytters olde burgemr. Pyter Sioerds Mansvelder althans vrijgesel, ende een zeevarend persoon sich onthoudende binnen vs. steede
198 goltgul.

1771/4 182 verso Patercely-straet Heyn Jelles Mr. linnenwever Luythien Gerbens huysman
200 ggls

1771/4 183 op 't Fliet Willem Johannes
Joannes Pyters ende Agge Zydses[?] beyde vroeds-personen binnen Franeker
300 ggls ende 1 gouden Ducaton over de hoop

1771/4 183 verso Gods Acker Rinck Tiepckes Abbema wed. van Lucas Philips brouwer Douwe Hiddes mr. backer
800 golde gls

1771/4 184 ontrent Dongumer pijp Gerrit Foeckes
Jacob ende Jan Isacx zoonen coppluyden
386 goltgls

1771/4 184 verso aen 't Nieuw diept op 't Zuyd van de Dijcx-wal-brugge Tyesse Tyessema
Joannes Pauwels timmerman
1025 goltgls met 1 gouden Ducaton over den hoop

1771/4 185 Hoogstraet, Hans Meyer ten O ende Claes Reyners brouwer ten W Taecke Doeckes Mr. chirurgijn Everdtie Willems Rysselaerda wed. van Meinardus Salvaerda
1575 goutgls

1771/4 185 verso bij de Dongiumer pijp Gerryt Foeckes woonende op Dronrijp [doorgehaald]
Anne Auckens Rispens herbergier
1705 golde gls en 1 Rosenobel

1771/4 186 ontrent den Dongiumer pijp Gerryt Foeckes woonende op Dronrijp
Anne Auckes Rispens herbergier
1705 ggl met 1 Rosenobel
1658
1771/4 186 verso Schilbancq NZ omtrent den Wester-poort Jan Jacobs Wolsum
Trijntie Jans dr echte huysvrouwe van Jacob Dircxz herbergier tot Harlingen
812 ggls
1771/4 187 Dijck-straat Jacob Emes burger faendrich van 't Oosterquartier Hiltie Martens dr laeste wed. van w. Tiebbe Emes in leven gemeensman ende ontfanger
1000 ggls

1771/4 187 verso in 't Nieuw hoff aen de Zuydcant des diepts Piecke Symens de Weyn schoenmaecker olde b[urgem]r. Lolle Pyters voor hem ende als last hebbende van de andere Perckenyers
326 gguls.

1771/4 188 Hoffstrāt ZZ Jacobus Cornelii pedellus primarius Sioerd Emes laeckencoper
151 golde gl 7 st

1771/4 188 verso in den Nieuwen Hoffstrate Sara Wolbrantz woonachtigh int Provenhuys
Andries Hulst
275 gguls.

1771/4 189 Schilbancq NZ Jan Egberts meelman Anne Auckes Rispens herbergier
1350 gguls met 1 gouden Dacaton[!] ende Rosenobel

1771/4 189 verso Molensteeg Hans Meyer Mr. Sioerd Innes ende Elias Pyters Rijchart
122 ggl 4 strs

1771/4 190 aen de Stadts plaets Marya, Juffr. Cloppenburgh

1550 car. guldens

1771/4 190 verso
Henricus Schotanus a Sterringa Dr.


1771/4 191 ontrent de Dongiemer pijp Pouwels Jansen Mr. Timmerman Lolck Sierrcx wed. van w. Claes Tiaardts
480 ggul. 14 strs

1771/4 191 verso
[vervolg]1771/4 192
[vervolg]1771/4 192 verso in 't nieuw hoff an den Zuider cant van het nieuwe diept Sybren Lieuwes
Abrahamus Julij dienaer des Goddelijcken woorts in den dorpe Deynum
651 gout guldens

1771/4 193 Schilcampen [e.a.] Men laet [= veiling]

---

1771/4 193 verso
[vervolg]1771/4 194 Nieuwen Hoffstraet NZ Heyn Jans z. timmerman Pytter Huiberts
295 ggls

1771/4 194 verso Schilbancq Obbe Tymens Mr. timmerman D. Renicus Ausonides
112 goude guldens 14 strs vrij gelt

1771/4 195 Coudal NZ Ysbrand Jacobs hoos-vercoper Lambert Thomas Salwarda coopman binnen Harlingen
1900 golde glns ende 7 strs

1771/4 195 verso omtrent Douwe Agges pijp Wybe Andries Mr. backer Anne Jouckes gortmr.
376 gglns ende 8 strs

1771/4 196 Coorn-merckt NZ Albart Dircx de Brouwer olde burgemr. Claeske Pybes dr wed. van w. Hartman Sybrands
1250 ggls ende 7 strs

1771/4 196 verso Visch-merckt op de Wester heock, groot Rosendal genaemt Hessel Claeszn.
Outger Innesz tot Leeuwarden
2400 gglns

1771/4 197 Hoogstraet, Symon Jenties naeglatene huysinge ten O ende Sybrand Sybrands backer ten N Govert Fransen zn.
Johannes Siouckes
1716 ggl ende 8 strs

1771/4 197 verso --- Coenraed Abrahams [doorgehaald]
Eelcke Cornelis
170 ggl

1771/4 198 Suypmerckt Antie ende Trijntie Walswers dochteren
Abrahamus Walsweer
748 ggl ende 21 strs

1771/4 198 verso tusschen den Dongiemer pijp ende Gasthuys steegh Dirck Dircksen Mr. schoen-maecker Pybe Pybes
8388 golt guls. 14 strs

1771/4 199 t'Arckens Tiedtje Walphert 't laatst wed. van w. d'burgemr. Frans Pyters
kinderen ende erffgen. van Juffr. Hylck Boner wed. van z.len E.E. Mog.de hooghgeleerden Heere Dr. Joannes Saackema in leven Eerste Raad ordinaris in den Hove van Friesland
yder pond.te voor 140 gglns ende 21 strs

1771/4 verso land tot Arckens Tiedtje Walphert
omme gemelde erffgen.
yder pond.te voor 142 golde glns 12 strs ende 8 penn.

1771/4 200 land tot Arckens Johannes van der Linden
erffgen. van Juffr. Hylck Boner wed. van w. de E.E.M. Heere Dr. Joannes Saeckma
194 ggl ende 14 strs

1771/4 verso bouland tot Arckens Johannes van der Linden
erffgenamen van w. Juffr. Hylck Bober wed. van w. Dr. Johannes Saeckema
yder ponemate voor 166½ gguls

1771/4 201 land tot Arckens Lucas Sybrands
[erfgen. van] Juffr. Hylck Boner
yder pondemate voor 133 ggl 21 strs

1771/4 verso land tot Arckens Dirck Pytters
erffgenamen van w. Juffr. Hylck Boner
yder pondemate voor 146 ggl

1771/4 202 Hoogstraet ZZ, burgemr. Petrus Schotanus ten O, burgemr. Hiddo Fopma ten W Jan Hoytes ende Corneliske Gerbens e.l. winckeliers
burgemr. Petrus Schotanus
1230 gguls.

1771/4 verso aen de groote Broll, vroedsman Dyrck Hoytes ten O, den Gasthuys steegh ten W Cornelis Gerryts Mr. backer erffgenamen van w. Lieuwe Eelckes
1650 ggl

1771/4 203 land tot Arckens Haeytse Epes tot Lutkelollum
erffgeamen van w. Juffr. Hylck Boner wed. van w. Dr. Joannis Saackma
yder pondemate voor 187 ggls

1771/4 verso greydland op 't Noord buyten desen stad Paulus Cornelis coopman
Catharina van Ghemmenich wed. van w. de schriever Pyter Doeckes Rinia
yder pondemate voor 249 gglns

1771/4 204 Vijverstraet tegenover de Academie Willem Machiels Mr. metseler Dr. Schelte van Aitsma secretaris over West Stellingwerff als last hebbende van de capiteyn Anstinus van Sytsma
500 Caroli guldens ende 1 Rosenobel

1771/4 verso Schilcampen ZZ op 't Oost van de brugge Johannes Eedes Mr. timmerman Jacob Jelles Keest coopman
420 ggl ende 1 halve silveren Ducaton
1771/4 205 op den nieuwen dijck ZZ Hendrick Theunis Spanhaack adelborst Oeds Pyers
270 Caroli guldens met 1 silveren Ducaton gereed gelt

1771/4 verso ten O Heyn Montser, ten Z Jochum Douwes erffgenamen, ten W den nauwe steegh, ten N den coopers Louwerens Louwerens linnen-wever Doecke Monses tot Slappeterp ende Doede Monses binnen vs. stede [Franeker]
102 car. glns. 12 strs 8 penn.

1771/4 206 Coudall NZ Gerryt Foeckes ende mr. Jacob Wytses biersteecker
Tjaerd Gerryts mr. tingieter tot Leeuwarden
1800 golde guldens

1771/4 verso Nieuwe Hoffstraat Jocchem Dircx
Tialling Idsardts
120 car.gul.
1659
1771/4 207 Dijck-straat Hans Hendrickx Mr. smid Botte Johannis
388 car.gul.

1771/4 verso recht nevens het raadhuys over Hessel Pytters Tzum executeur Jeltie Sybrands Hoytzma weduwe van w. Livius Johannes Hoytsma
1560 golt guls. met 1 dubbelde ducaet

1771/4 208 grondpachten Hilbrant Hilbrants Remsma olde vroedtsman Freerck Martens ende Rinck Jelle dr e.l. tot Sneeck
32 LL vrij ende gereedt gelt

1771/4 verso Heere Gracht Aeffke Pytters de Bosch wed. van Pyter Jansen de Bosch
erffgenaemen van w. Idts Hessels mr. smidt
1000 golt gul.

1771/4 209 Zyaerdema straat OZ Johannes Duyringh boeckvercoper administrerende Diaconen van de Gereformeerde Gemeente
100 goude guldens ende 21 strs

1771/4 verso Coudal Sipcke Jelles Keest[?]
Aeffke Jans wed. van w. Jelle Taeckes in levene apotequer binnen Leeuwarden
1650 ggl.

1771/4 210 op 't Zuyd der stad Dirck Bauckes vroetsman Gerryt Agges althans barbiers gesel binnen Leiden in Hollant
643 ggl vrij ende gereed gelt

1771/4 verso grondpachten Meinu Pytters wed. van w. Gerloff Classen  
Romcke Douwes 319 Car. guls.

1771/4 211 in den nieuwen Hoffstraet OZ Jochem Dircx
Wybe Jacobs Holten vrigesel
133 ggl

1771/4 verso grondpacht Pytter Gerloffs
Harmen Dircx Doyem
40 ggl ende 7 strs gereed gelt

1771/4 212 land tot Salward Jr. Sixtus Julius van Decama
professor Verhel
---

1771/4 verso landt tot Wer Cornelis Symons de Weyn vrij-gesel vroedtsman Cornelis Jansen Walta tot Oosterbierum
190 ggl met 1 Rijcxoord

1771/4 213 Coudall Botte Pytters brouwer Antie Jans dr echte huysfrouwe van Rintse Jetses coopman binnen Harlingen
260 gguls. met 1 silveren Ducaton

1771/4 verso Hockaerd, de Caatsbaen ten Z, Hendrick wed. ten N Christoffel Harmans
Jacob Dircxz Laensma
50 gglns

1771/4 214 Hooghstraat NZ, d'wijde steegh ten o, Jan Jacobs cum socio ten W Hiddo Fopma burgemr. Philippus Matthaeus Med. Dr. ende professor
785 golde guldens ende 20 strs

1771/4 verso Schilbancq ZZ Taede Jools treck-schipper van Franeker op Harlingen Obbe Tymens mr. timmerman
303 goude guldens

1771/4 215 Coudall ZZ Tyaard Gerryts
vroedsman Aucke Claessen
1400 gout guldens met 1 gouden Ducaton ende 5 ggul. voor de aarmen vrij ende gereed geldt

1771/4 verso Coudall bij oft ontrent het stads raadhuys Jelle Machiels
Egbert Thonis backer
1625 gout guls.

1771/4 216 op de stads plaats Into Kingma majōr Trijntie Jans dr laest naegelatene wed. van w. Adriaen Heyns
1075 ggl ende 1 golden Ducaton

1771/4 verso aen het nieuw werck Daniel Bos
Claes Jarighs
995 caroli guldens

1771/4 217 Dijck-straat NZ Men laet [= veiling]

---

1771/4 verso Oster-Molenstraet Albart Dircx de Brouwer, oldburgemr.
Atje Hendricx
801 ggul. ende 14 strs

1771/4 218 Vismerckt, Wybren Doedes cuyper ten O, den gemenen slooth ten Z ende de heere Regnerus Hoppers ten W Rieurd Jetzes slachter Hendrick Leuwes Cortrijck raedspersoon
1075 ggl

1771/4 verso bij de Noorderpoort Lysbetje Jacobs weduwe van wijl. Wendel Santh
Diaconen
312 ggl

1771/4 219 op vijff huysen Tyerd Teunis schuytevoerder Pyter Hommes Beyma
210 ggl

1771/4 verso Coudall achter w. Jelle Daniels huysinge Egbert Teunis Mr. backer Hans Jansz mr. brouwer
1610 golde gul.

1771/4 220 Paterceli-straat Lenaert Salomons de Jode
Wiltetus Jelgersma apothequer tot Harlingen
275 ggl met 1 Ducaet

1771/4 verso bij de Dongjummer pijp, het stads bolwerck ten N, Wiltie Jochems hovinge ten W ende Claes Symens ten O Claas Hendrix
Douwe Sickes mr. metseler
122½ ggl met 1 Rijcxd.

1771/4 221 op den nieuwen Dijck, de heeren weesvoogden ten O, de vroedsman Coenradus Busch ten W, de hovinge van den heere professor Joachimus Frencelius ten N Tjepcke Rinties Abbema coopman Petrus Rudolphi notaris publicus ende mede vroedsman
1500 goude guls.

1771/4 verso Vismerck omtrent de Boterwaagh Johannes Duringh Mr. boeck-vercoper Catharina van Ghemmenich wed. van w. de schr. P.D. Rinia
1615 ggl met noch 12 st ende 8 penn.
1660
1771/4 222 land ontrent de Slachte dijck Franciscus Canter Dr., raedt ende advocāt fiscāl int collegie ter Admiraliteyt Age Yges
400 gguls. vrij ende gereed gelt

1771/4 verso hovinge op 't Coudall NZ Attje Jelles
Daniel Jelles Keest
157 ggl 4 strs

1771/4 223 bij de Dongjummer pijp, de echtel. coopers ten Z ende het stad bolwerck ten N Wiltje Harmens Mr. glaasmaker Piecke Eelckes mede rechter van Wonseradeel ende Attie Olferts dr. e.l. tot Maccum
65 ggl ende 1 Ducāt

1771/4 verso Coudall op de Wcant van de Noorderkerckstraet Doede Montses
Baatye Dircx echte huysfrouwe van Sypke Jelles Keest
464 ggl 8 strs

1771/4 224 plaatse ofte erff op Cleyenburgh Hendrick Beernts burger hopman van 't Noorder quartier Haytse Eepes coopman binnen Franeker als administrerende dyacon van de Gereformeerde Gemeente alhier ende Hidde Hessels Fopma burgemr. als administrerende armevoogd
elx in sijn resp. qlt. voor den summa van 26 car.guls. ende 10 strs vrij ende gereed gelt
1771/4 verso buyten de Westerpoort Petrus Rudolphi notaris publicus ende vroedsman Jr. Haringh van Sytthiema tot Hallum voor ¾ parten ende d'heere professor Cupius voor ¼ part
t'samen 437 ggl 14 strs vrij ende gereed gelt

1771/4 225 bouw-land tot Salwerd Tjepcke Rinties Abbema
Gerben Willems brouwersgesel
yder pond.te voor 132 ggl 16 strs

1771/4 verso terplandt tot Salwert Rinske, Juffr. Heydoma wed. w. de heere Hans van Lycklama in levene grietman van Gaesterlant Juffr. Juliana van Deeckama wed. van w. d'heere Gislick van Hiddema in kevene ontfanger generael deser Landschappe
yder pondemate voor 220 gguls.

1771/4 226 achterplaets ofte hovinge hebbende Daniel Jacobs ten O, copers ende vercopers ten Z ende W, ende Antie Wiglama ten N Lenaerdt Salomons de Jode
Poulus Jansen mr. timmerman
80 carguls. gereed gelt

1771/4 verso op de Zuydercant van den Dijckstraet WZ Rieurd Claessen
W iltetus Jelgersma apotheker binnen Harlingen
155 gguls.

1771/4 227 Vijver straat Feyte Auckes schipper Epe Douwes Stapert dorprechter ende ontfanger tot Ytens
524 gguls.

1771/4 verso bij de Noorderpoort, de burg.r Douwe Waltha erven ten Z, 't gemeene diept ten W ende de hopman Hendrick Beerns ten N Wobbe Wygers vheerschipper op Harlingen Bauck Allerts dr wed. van w. Hylcke Wybes in levene backer in Franeker
800 gguls en 5 golden Ducaten

1771/4 228 greidlandt onder de clockslagh ... aen de Sexbierumer vaert Jan Sydses secr. van Leeuwarderadeel Jr. Siuck van Burmania in levene groetman ovr Wynbritseradeel
yer pond.te voor 234 gguls 2 strs

1771/4 verso greide Jan Sydses secr. van Leeuwarderadeel Juffr. Entens
yder pond.te voor 226 gguls.

1771/4 229 Schilbancq ZZ Dirck Bauckes vroedsman Claes Pytters Boske
470 ggl met 1 gouden Ducaton ende 2 gout guls. arme bus
1660
1771/4 verso losse landen Neeltie Jans dr. vrijster
Epe Douwes Stapert dorprechter ende ontfanger tot Ytens als erffgenaem universaell van w. Dominicus Stapert in levene vroedsman
yder pond.te voor 173 ggul 14 strs

1771/4 230 Coudall Men laet [= veiling]

---

1771/4 verso bij d'Leeuwarder pijp aen de Zcant van het diept Joannes Hayes holtcoper Trijntie Sytses Spanhemia wed. van Jan Sybes Engels biersteecker
600 gguls vrij ende gereed geld

1771/4 231 Coudall Rinnert Inses laekencoper Andries Jansen Beima
1450 ggl

1771/4 verso Peperstraat, kerckhoff ten O, Marten Sybrands ten Z, het diept ten W ende Cornelis Rickert ten N Doede Tjaerds
Ete Broersz
915 ggl ende 1 golden Ducaton

1771/4 232 land tot Lutje Lollum weeshuys-voogden binnen Leeuwarden
Jr. Douwe van Aylva grietman oover Leeuarderadeel
yder pond.te voor 210 gguls

1771/4 verso Gasthuyssteegh Dirck Tjaerds
Antie Douwes Allinga wed. van w. Ds. Mattheus Walsweer in leven diener des Goddelijcken woords alhier
154 ggl

1771/4 233 Gasthuyssteegh Hessel Pytters Tzum executeur der stadt Antie Douwes Allinga
150 ggl

1771/4 verso bij de Leeuwarder pijp, Baucke Bauckes cuyper ten O ende Jan Sybes Engels ten W Grietie Wybrands wed. van w. Tijs Dircx
Douwe Hiddesz ende Andries Jansen Beyma
195 ggl 23 st 5⅔ penn.

1771/4 234
[vervolg]1771/4 verso
[vervolg]1771/4 235 greidlant op 't Noord onder de clockslagh Sibrandus Augustini deurwaerder 's Hoffs van Frieslandt Jr. Gemme Laes van Burmania holtphester ende pluimgraeff
212 gguls.

1771/4 verso Whoeck van de Kercksteegh Jacobus Schotanus dienaer des Goddelijcken worts Jacob Pieters cum uxore 900 ggl met 6 silveren lepels vrij, cost- ende schadeloos gelt 1660
1771/4 236 Noorder Molenstraet Bastiaen Egbarts
Trijntie Jans wed. van w. Hessel Idses
400 ggl

1771/4 verso Hoogstraet NZ bij de butterbrugh, Antie Syoerds ten O ende de vroedsman Wopcke Sjoerds Tallum ten W Johannes Tiercx
Antie Tyercx huysfrouwe van Lambert Clases coopman tot Hoorn in Noord Holland
1000 Caroli guls met 5 Ducaten

1771/4 237 soo greyd- als bouland tot Salwert Juliana van, Juffr. Deeckama residerende tot Weyum
Tyepcke Rinties Abbemma
100 Caroli guls

fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs datum
1771/5 verso greydland tot Salwert Tiepke Rinties Abbema coopman Juffr. Juliana van Deeckma[!] tot Weydum
wandelcoop mits daerop een toehaeck van 100 Caroli glns aug. 1660
1771/5 238 Oostermolenstraet Claes Hemckes
Griettie Wybrens naeglaeten wed. van w. de olde burgemr. Albert Dirxen de Brouwer
790 gglns en 2 ducaten

1771/5 verso Oostermolenstraet Claes Hemckes
Douwe Watses
100 ggls gereed gelt

1771/5 239 Dijckstraet ZZ aen 't Ooster ravelijn Jacob Wytses Mr. Jochim Asmus alias Arbeyder
505 goudt guls 7 strs

1771/5 verso greytlandt tot Salwert Merck Gerloffs
Juffr. Juliana van Decama wed. van w. Jr. Goslic van Hiddema
yder pond.te voor 129 gglns 7 strs

1771/5 240 erffgen. van w. de heere Raads-heer Scheltinga ten O, secr. Dr. Theodorus Fogelsangh ten W, proclamanten ten Z ende de sloot ten N Philippus Mathaeus medicinae Doctor ende botanices professor ordinarius Reynier van Hoppers
300 gout guls vrij ende gereed gelt

1771/5 verso heerlijcke groote blau-deckte huysinghe ... genaemt d'spijcker ... vrijen uytganck nae d'Hofstrate Henricus Schotanus ā Sterringa I.U.D. ende mede regerende burgemr. Jr. Menno van Eminga wonende tot Goutum
5500 Caroli guls. gereet gelt

1771/5 241 Coudall waer de haen op de stock staet Men laet [= veiling]

---

1771/5 verso Dijckstraet ZZ Jetse Thomas Leeuwarder veerschipper Epo Douwes Stapert dorprechter ende ontfanger tot Ytens
250 ggul 7 st

1771/5 242 Nieuwe Hofstraet ZZ Jocchum Dircxzn. Mr. cuyper Antie Pytter Jacobs Holten
300 Caroli gukdens

1771/5 verso in den Ooster ravelijn, het molenaers huys ten O Jan Jansen Emmelcamp
Menne Feddes coordwercker
375 Carguls

1771/5 243 aen de Broll op het Coudall NZ Men laet [= veiling]

---

1771/5 verso greydland tot Lanckum Johannes Wellens drucker der Staten in d'Universiteyt Symen Sasckers
yder pondemate voor 158 guyde guls. vrij gelt met 3 gouden Ducatons in specie tot een toehaeck

1771/5 244 hovinge ontrent de Dongjummer pijp Johannes Fabiaen Duringh boeckvercoper Gryettie Wybrandts dr wed. w. Albert Dircksen brouwer in levene old burgemr. ende rentemr.
290 Carguls met 1 siveren Ducaton gereed geld

1771/5 verso bij de Broll Hette Lieuwes rentemr. Franeker Lieuwe Schotanus mr. chirurgijn
125 gguls. gere[e]d geldt

1771/5 245 aen de stadts plaets tegenwoordigh bij de professor Parent bewoondt Joachimus Frencelius medicinae Doctor ende professor Rutger Joannis bode s'Hoffs van Frieslandt
1075 golt guldens vrij ende gereed gelt, mits dat de copers de 75 golt guldens te strijckgelt sullen genieten                                             

1771/5 verso ten N van de Butterbrugh op de Hooghstrate, Johannis Tiercx huisinge ten W ende Sioerd Ennis ten O Focke Jacobs Haspelman Mr. timmerman Antie Sioerds wed. van w. Botte Tiallinghs tot Worcum
1621 goude guls 21 st

1771/5 246 Syardema strate Lieuwe Claessen
oud-burgemr. Jan Claesen d'Backer
302 goude guls ende 3 silveren Ducatons

1771/5 verso [ontbreekt digitaal] Gods Acker ten W van het diept, Eeske Taekes ten N, Jan Isaacx ten Z
Noch seeckere huisinge ende vrijen steegh ten O op de Olde Coorn-merck
Men laet [= veiling]

---
Petrus Rudolphi not. publ. binnen Franeker als eygenaer van de steegh ofte uytgangh nae het Gods Acker ten N van de proclameerde huysenge gelegen protesteert
3a proclam. in judicio den 1en Febrij. 1661
1771/5 247 [ontbreekt digitaal]
op conditien

---

1771/5 verso Vismerck Gysbert Alberts Ens1771/5 248 leedige plaetse, vercopers ten N, Cleyne steegh ten Z ende copers ten O ende Z Heyn Monses
Lourens Lourens mr. linnenwever
46 Car.gls. gereedt gelt

1771/5 verso op 7huysen Gerben Auckes schuytevoerder Doytse Reyners op 5huysen
500 golt guldens en 1 dubbelde Ducaet

1771/5 249 Dijckstraet, het bolwerck ten Z Hylck Oenes weduwe van w. Jan Dircksen Lockraeck Trijntie Jans weduwe van w. Hessel Idses
450 goldt guldens

1771/5 verso bij de Noorder poort, hopman Hendrick Beerns ten Z, het kleyenburgh ten N Sioerdt Jans
vroedsman Petrus Rudolphi
165 goldt guldens

1771/5 250 Nieuwe hoffstraet Jacobus Cornelis pedellus Berber Joris weduwe van w. Jacob Pieters
450 goldt guldens gereedt gelt

1771/5 verso bij de Donjumer pijpe, achter Jetske mullenaers huysinge Claes Hendricks
Claes Symens
54 golt guldens gereedt geldt

1771/5 251 Niuwe Hoffstraete Popcke Luytiens Roorda
Sybrich Jans ende Gerryt Ipes
540 goldt guldens 14 strs

1771/5 verso Syaerdama hoffstraete Gatse Lolles
Jacob Dircksz lijndrayer
212 golt guldens

1771/5 252 greydland tot Salwert Tiepcke Rinties Abbema coopman Jeselcke Agges
1698 goldt guldens ende ½ gouden ducaton

1771/5 verso Coornmerckt Jancke Botes weduwe
Dnus Christianus Hermanides in Augustinusgae
525 goldt guldens

1771/5 253 op het Nieuwe werck Egbert Roelandts schoolmeester Joannes Paulus
550 goldt guldens

1771/5 verso Fliet WZ Claes Foppes
Claes Pyters
435 goldt guldens 10 strs ende 8 penningen

1771/5 254 Olde Coornmerckt Pier Durcks Cantor
Jan Adams
1000 goldt guldens

1771/5 verso greydt landt tot Miedum Men laet [= veiling]

---

1771/5 255 aen de stadts plaets, tegenwoordigh bij de professor Joachim Vrencelius bewoont Idzardus van Gerroltsma burgemr. mevrouwe Lucia van Walta gesterckt ende met consent van den Hooghgebooren Heere Cornelis van Arssen van Sommels Dijck en Spijck etc. collonel over een regement cavalerye
4900 golt guldens

1771/5 verso Gasthuyssteegh OZ Jan Pyters Ramkema vroedsman B[urgem]r. Cornelis Symons d'Weyn
220 ggls

1771/5 256 Schilbanq Hobbe Symons
Jan Egberts cum uxore
in wandelinge aen een huys tot Tzum mits betalende tot een toehaeck 70 ggls

1771/5 verso greydland op 't Noord van Franeker Rintck Sjoerds dr. wed. van w. Johannis Ipei in leven pastor tot Winssem d'oude burgemr. Jan Claessen de Backer
900 goude guls. ende 7 met noch  18 strs voor het geheel gereed gelt

1771/5 257 't stads bolwerck ten O, het karrepadt ten Z ende de copers ten N Epe Dircksen Mr. wagenmaeker Jelle Jans koemelcker
295 goude guldens met 3 Rijxd. over de coop te betalen

1771/5 verso Dijckstraet NZ Jacob Dircksen lijnslager oude burgemr. Lolle Piters
295 goude guldens

1771/5 258 greydtlandt op 't Z van Franeker Dirck Bauckes vroedtsman Gerrit Agges mr. chirurgijn
643 golt guldens

1771/5 verso Nieuwe Hoffstraet OZ, hovinge erffgenamen professor Cloppenburgh ten O Tomas Hiddes
burgemr. Joannes Piters
500 ggl ende 121 strs

1771/5 259 Schilcampen ZZ Jacob Oedses stads calck-voerder Sytse Jurians
375 ggls vrij ende gereed geldt

1771/5 verso nieuwe ende wel geboude huysinge cum annexis staende alhier op de Vismarckt, prof. Wissenbach ten O, Hessel Claessen ten W. Leo ab Aitsma
Anselmus van Aitsma caputeyn[!] ende commandeur van de Moerschans [bij Hulst] 3000 car.guldens
3000 car. guldens
1771/5 260 tegenover de Vismerck Men laet [= veiling]

---

1771/5 verso Dijckstraet Hylke Hylckes Mr. smidt Mr. Sioerd Watzes
375 ggls

1771/5 261 op d'Vismerck Wybe Tiaerdts
Reynier van Hoppers
710 gglen.

1771/5 verso bij de Dongiumer pijp Sipcke Jelles
Jetse Jacobs ende Jets Gysberts cun uxoribus
570 gglns; consent gepasseert den 13 Xber 1661
fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs datum

inv.nr. 232 fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs datum of jaar
1772/1 1r Patercelystraet, Mr. Poulus Janssen ten Z, Wybren Doedes ten N Renthien Sioerdts   Antie Wiglama 400 golt guldens ende 3 halve Rijcxdalers gereed gelt 1661, 20 dec.
1772/1 1v Dijkstrāt, Jan Coerts corperael ten O, Jacob Emes huysenge ten W Wopcke Ates   Baucke Sickes mr. metselaer 600 ggl met 3 silveren Ducatons vrij ende gereedt gelt  
1772/1 2r Donjumer pijp, bij de; Mr. Jacob Wytses huisenge ten Z, Antie van der Linden ten W Claes Dekema   Saske Scheltes Valckenburgh huisvrouwe van Petrus Rudolphi vroedtsman 400 golt guldens en 2 Ducaten  
1772/1 2v grontpacht Claes Gerloffs   Lucia van Walta cum sociis 342 golt guldens
1772/1 3r Nieuwhoff, grontpacht int Douwe Tiaerdts coopman binnen Leeuwarden Lucia van Walta cum sociis 652 ggl
1772/1 3v Greijde, op de Pyter Bockes   Johannes Greijdanus MD ende prof. 400 ggl
1772/1 4r Butterbrugh, nevens de Bouwen Wouters mr. hoedmaecker Jarigh Jacobs zeepsieder 2050 gout guldens vrij gelt
1772/1 4v Schilbancq, op de Zuyd-kant van de Pyter Lamberts smal-schipper Fedde Heyns 170 ggls
1772/1 5r - Maevis Reyns Swingh oud-burgemeester Meynte Pytters grootschippers knecht 400 ggls 1662
1772/1 5v Paterceliestraet Albart Alberts pottebacker Baucke Sickes 400 ggls met 3 Rijxdaelders tot een vereringe, gereed geldt
1772/1 6r Suypmerck, over de Pyter Tytes vroedsman Ete Broersen 625 Car.gl gereed geld
1772/1 6v Schilbanck, op de Baucke ende Douwe Sickes mr. metselaers Dirck Hoytes vroedsman 115 ggls 7 strs 8 pen.
1772/1 7r Schoolsteegh Sicke Arnoldus burger faendrager Douwe Sickes 157 ggl 21 strs ende 14 pen.
1772/1 7v Hottinga tot Kie Haytse Epes burgemeester Dr. Theodorus Fogelsangh ider pondemate voor 135 ggls ende 1 gouden Ducaton
1772/1 8r Butterwaegh, ledige plaetse aen de Jurioen Janssen Walta vroedsman [stad] 210 ggls 14 strs
1772/1 8v Noorder Molenstraet Elias Pytters Rijckart   Weltie [= Ebelke] Gosses huijsvr. van vroedsman Jacob Dymerts tot Leeuwarden 300 ggns
1772/1 9r grontpacht Hilbrandt Hilbrandts Reinsma binnen Bolswert   Diaconen van de gereformeerde gemeente binnen Bolswert 40 cargl vrij ende gereet gelt
1772/1 9v Dijckstr. NZ Hylck Oenes   erffgen. van de here Piter Olican tot Haerlem 1700 gout guls. vrij gelt  
1772/1 10r Ooster Molenstraet Symen Janssen olyslager Jan Symens olislager 800 ggls gereet gelt
1772/1 10v Schalsumer poort, op 't Noordt van Agge Andrys Brunia   Haytse Epes burgemr. 200 ggls met 4 gouden Ducatons tot een toehaecke
1772/1 11r onder de clockslach aen de trekwegh Jan Tieerds   Aucke Wabbes 136 ggls
1772/1 11v Vijverstraet Jacob Wytses, Mr.   Tierckien Gosses huysvrouwe van Tiarck Jelles tot Schettens 600 ggls 7 strs ende 8 penn.
1772/1 12r Schilbanck Pyter Symons de Weyn   Trijntie Doytses 548 gls 16 syrs
1772/1 12v greijdland Haytse Epes burgemeester Syds Martens op Vijfshuysen yder pondemate voor 268 ggls, met 1 dubbelde Ducaet
1772/1 13r Butterwaegh, ledige plaetse aen de Joh. Valkenier prof. Jurien Jansen Walta vroedsman 230 ggls 14 stuyvers
1772/1 13v Schilbanck, alwaer de Blauwe pot uythanght Pyter Symens de Weyn   Hobbe Symons, in wandelinge van 855 ggls met 1 gouden ende 3 silveren Ducatons
1772/1 14r   Cornelis Janssen Waltha insisteert   [vervolg van 13v]

1772/1 14v erff Joachim Frencelius prof. med. kerckvoogden deser stede 120 car.gls
1772/1 15r Heregracht Ieffcke Syboltsdr.   Baettie Franses dr. 550 car. guldens gereet gelt
1772/1 15v Vischmerck, grontpacht op de Walle Jacobs huysman Dr. Theodorus Fogelsangh secretaris 350 car.guldens
1772/1 16r Godtsacker, aen de Oostcant Joannes Pytters burgemeester Fettie Franssen dr. 362 ggl
1772/1 16v stadts plaets naest aent kerckhoff Foppe Lieuwes   Tietske ende Lysbet Fransses dochteren 750 ggl
1772/1 17r Vismerck, over de Inse Eesges distelateur Pier Dircks cantor 1550 ggl
1772/1 17v Schilcampen; Mr. Harmen glaesmr. ten N. Eete Broersen   Atso Nicolaes althans tot Leuwarden 694 ggls gereed geld
1772/1 18r greijdland op 't Noord buyten Franeker Agge Andries Bruinia   hopman Peter Symons de Weyn cum uxore yder pondte. voor 348 goude guls vrij, cost- ende schaedeloos geldt
1772/1 18v Schilcampen Sibold Auckes smalschipper Hendric ende Rintie Fransz. Cort 760 ggls
1772/1 19r Schilcampen, op 't Noord van de Maritie Wouters wed. Jurjen Beerns   Hendric ende Rintie Jansz. Cort 176 ggls met 2 Rijxedalers
1772/1 19v hovinge ofte thuyn sampt somerhuys, bomen ende plantagie ... het kerckhoff ten Noorden Christianus Schotanus prof. theol. weduwe van w. Gerloff Fransen 380 Caroli guls. met 1 gouden en een ½ silveren Ducaton
1772/1 20r Gods-Acker Epe Obbis schoenlapper Dirck Claesen cuyper 267 ggls ende 14 strs
1772/1 20v stadsplaetse, aen de Joannes Terentius prof. Hebr. ling. Jr. Albertus Sijbrandus ab Eminga, erffgenaemen van 2100 ggls vrij ende gereed gelt
1772/1 21r buyten dese stadt, opt Oost Agge Andries Bruinia   Haytse Epes Kiestra burgemr. 315 ggls
1772/1 21v Nijlandt Agge Andries Bruinia gesworen vroetsman Haytse Epes Kiestra burgemeester yder pondemate voor 305 gglns en 1 dubbelde Ducaat
1772/1 22r Groot Roosendal Sixtus Petri Arnoldinus deurwaerder Hof. v. Frl. Daniel Bos 2300 gglns consent 7 Nov. 1662
1772/1 22v Groot Rosendal Daniel Bos   Hessel Claessen herbergier 2400 ggls vrij, cost- ende schadeloos geld consent 7 Nov. 1662
1772/1 23r grondpacht buyten op 't Fliet van Franeker Hilbrand Hilbrands Reinsma raedsman tot Bolswerd voogden van 't Armehuys binnen Bolswerd 40 car. gls vrij ende gered gelt
1772/1 23v Butterbrugh, aen de Juffr. Anna Catharina Althusen wed. B. Schotanus a Sterringa   Lyeuwe Saeckes vroedsman 2496 ggls ende 12 st vrij geld
1772/1 24r Coudal Wybe Feyckes   Syoerd Innes 2065 ggls vrij gelt
1772/1 24v Pater-Celystraet Jacob Symons   Meynu Jans wed. van w. Claes Jans 210 Car.guldens
1772/1 25r lant tot Lutkelollum weeshuisvoogden Leeuwarden   juffr. Catarina van Eminga weduwe van Jr. Adolph van Aggama 175 gglns yder pondemate 1663
1772/1 25v Greijde Rienck Jans schuitevoerder Tieerd Johannes tot Itens 200 gglns
1772/1 26r Noorder Molenstraet in de vermaninge steegh Pieter Gerrits dorprechter Dronrijp Tiomme Doeckes, erfgenamen van w. 282 gglns
1772/1 26v het vermaninghuis ten Noorden, de vermaeningesteeg ten Oosten Pieter Gerrits dorprechter Dronrijp Tiomme Doeckes, erfgenamen van 181 gglns
1772/1 27r kerckhoff, bij de wed. prof. Holwerda bewoont, prof. Schotanus ten Oosten, prof. Terentius ten Westen Nicolaus Arnoldus prof. theol. Jr. Albertus Sybrandus van Aeminga, wed. ende erfgen. van w. 502 gglns
1772/1 27v Noorderpoort, bij de - aen de westcant van des stadts diept Symen Jacobs   Arien Doens 575 carglns
1772/1 28r Butterwaegh, achter de Men laet [= veiling]     ---
1772/1 28v   [blanco]    

1772/1 29r Noorder Molenstraet Men laet [= veiling]     ---
1772/1 29v lant waerop het tichelwerck Johannes Haeyes holtcoper Dr. Arnoldus Verhel philosophiae prof. 190 gglns yder pondemate
1772/1 30r Leeuwarder pijp, bij de - ten noorden van de vaert Haringh Jouckes   Griet Wybrens wed. van Thijs Dircx 365 carglns 15 strs
1772/1 30v Noorder Dijckstraet op de Zuidzijde Suffridus Westra   Catarina van Kingma wed. w. de secr. Mr. Jacob van Gemmenich 5400 golt glns vrij, cost- ende schadeloos gelt
1772/1 31r Schilcampen Anne Jouckes vleeshouwer Juffr. Ebel van Hinckema wed. w. de prof. Barnardus Fullenius 800 goude glns
1772/1 31v Noorder Dijckstrate, aen de Zuidsijde Tietske ende Lysbet Franse drs.   Juffr. Catrina van Kingma 290 gglns vrij, cost- ende schadeloos gelt
1772/1 32r Dijckstraete opt Oost van de kettinghbrugge Johannes Duiringh burgergewaldige Wultetus Jelgersma apothecarius binnen Harlingen 97 goltglns ende een peert
1772/1 32v Gasthuis steigh Egbert Teunis   Ansck Agges, de erfgen. van 248 goltglns
1772/1 33r Vijffhuisen voor aen de Leuwarder vaert Doytse Reiners   Trijntie Piers, de erfgen. van 55 goltglns
1772/1 33v nieuwe Dijckstrate, onder de Noortzijde v. d. Catarina van Kingma wed. secr. Mr. Jacob van Gemmenich   Tiepcke Rinties Abbema coopman 650 gglns vrij gelt
1772/1 34r achterstallinge Haytse Ipes Kiestra burgemeester Hylck Oenes wed. van w. Jan Dircx 205 gglns met 1 Ducaet
1772/1 34v lant de spijckerboor genaempt gelegen op het west buiten Franeker Hessel Pieters Tzum executeur Catarina van Kingma 250 gglns
fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs jaar
1772/1 35r Schilbanck Margrietie Hendricx wed. Piter Symens   Cornelis Frisius med. Doctor binnen Harlingen 375 gglns
1772/1 35v Kleyne steigh, de gemeinte armen ten Noorden, de cleine steich ten Westen Heyn Monses kruidenier Lourens Lourens mr. linnenwever 232 gglns 4 strs ende 2 silveren Ducatons
1772/1 36r lant gelegen tot Laaxum Beernt Pieters   Geertie Heinema 1200 gglns met 2 gouden Ducatonnen ende 1 silveren
1772/1 36v nieuwe Dijckstraet daer de fole jacht uithanght Agge Andries Brunia gesworen vroetsman Catarina van Kingma 900 gglns
1772/1 37r greidlant gelegen tot Lanckum Lolle Pieters Harscampt olde burgemeester Oentie Uuttes 170 gglns 3 strs ende 8 penn.
1772/1 37v Hock-aerd, op - steegh ende armecamers ten Zuiden Egbert Geerts turffdrager Pieter Boeyer bierdrager 137 gglns 14 strs
1772/1 38r Butterbrugh, aen de Zuidwest zijde van de Lolle Pieters Garscamp olde burgemeester Lambertus Staackmans 2140 gglns
1772/1 38v aen Sevenhuisen onder de clockslach van Franeker Olphardus Hindema burgemeester Albertus Sybrandus van Eminga, erfgen. van w. Jr. 256 gglns
1772/1 39r Vismerckt, huisinge Mochema genaemt Piecke Jetzes wonende tot Harlingen   Dr. Theodorus Fogelsangh, erfgen. van w. 5555 gglns
1772/1 39v grontpachten Claes Gerloffs tot Tzum   Jr. Sioucke van Glins op Dronrijp 238 gglns 7 strs
1772/1 40r Dijckstraet Agge Andries Bruinia vroetsman Jacob Emes old burgerfaendrich 740 gglns met 1 Ducaet ende 1 silveren Ducaton voor den armen, vrij ende gereet gelt
1772/1 40v Greide, op de Willem Gerryts Hoeckma   Dirck Bauckes vroetsman 235 gglns 1664
1772/1 41r de Vijverstraet ten Westen ende des pedels ofte Lantschaps huisinge met den vs. opcamer ten Noorden Harmen Jacobs   Sascke Rinses wed. v. w. Willem Hendrix 1670 gglns
1772/1 41v greidlant gelegen op het Oost van Franeker Johannes Hayes   Doeckle Ulbes 209 gglns 14 strs yder pondemate
1772/1 42r op 't nieuwe Diept ZZ; aen de Noorder poort. daer het rode hart uithanght; op de olde Koor[n]merckt Men laet [= veiling]    

1772/1 42v op Sevenhuisen Sicke Arnoldus Siderius   Albertus Sybrandus van Eminga, erfgen. van w. Jr. 207 gglns 14 strs
1772/1 43r greidlant tot Lanckum Lambert Poppes Salwerda   w. des rentmrs. Krolls cum uxore erven 220 gglns yder pondemate rvij gelt
1772/1 43v Molensteegh Romcke Clasen   w. des rentmrs. Krolls cum uxore erven 188 gglns vrij gelt
1772/1 44r de Gasthuissteegh ten Westen Egbert Tonis mr. backer Petrus Schotanus olde burgemr. 675 gglns
1772/1 44v boulandt gelegen tot Urdum Henricus Schotanus a Sterringa IUD, burgemeester Trijntie Seerps wed. w. Cornelis Jacobs tot Urdum 315 gglns 7 strs yder pondemate
1772/1 45r Molensteech, op den hoeck van de ... steegh ten Oosten, de gemene straet ten Zuiden Lieuwe Taeckes Metswerda   Aechtie Tones Kroll huisvr. van Hans Jans molener 425 ggls 7 strs
1772/1 45v Coudal, op de Noordtsijde; achterhuysinge met de brouwerie Douwe Andries vrijgesel   Schelte Pieters mr. brouwer 2500 Carglns: brouwerie 1400 gereetschappen 1100
1772/1 46r Dijckstraet Agge Andries Bruinia burgemeester Andries Hendrix Krol mr. schuitmaker 425 gglns 21 strs
1772/1 46v Vismerckt, w. Dr. Fogelsangs huisinge ten Oosten Joachimus Frencelius medicine[!] dr. ende prof. erfgen. van w. Dr. Fogelsangh 425 gglns
1772/1 47r Oude Kornmerckt Sipcke Teyes mr. backer Grietie Lucas Steenkist 700 gglns 7 strs
1772/1 47v rente uit sate lants genaemt de weeren in de uitbuiren van Franeker Sixtus van Eminga tot Goutem   Ida ende Maria van Siccama wonende binnen Leeuwarden 516 Carglns 8 strs vrij gelt
1772/1 48r Douwe Aeges piep, op de hoeck van Elias Pieters Richert ende Jarich Andries coopluiden Fedde Douwes 1225 gglns 7 strs
1772/1 48v Coudal Jacob Jelles Keeft   Sypcke Jelles Keeft 1550 Carglns
1772/1 49r Schilbanck Claes Pieters Bosche grootschipper Cornelis Foppes mr. schuitemaker 585 gglns
1772/1 49v Schilbanck NZ; Academietuin ten N. Goslingh Driews mr. Smit Jan Jacobs Wolsum 750 gglns
1772/1 50r Schilbanck, op de Noordzijde Ulbe Eelckes mr. backer Jan Jacobs Wolsum 450 gglns
1772/1 50v Coudal, op het Zuid Sierck Feyckes gortmaecker Ittie Sioerdts Sasckers weduwe 2500 gglns
1772/1 51r opt Zuid buiten Franeker; akte doorgehaald Dirck Tijssen   Haytse Ipes Kiestra burgemeester 190 gglns
1772/1 51v greidtlant tot Lanckum Rintie Tiepckes Abbema   Hero Johannes 164 gglns yder pondemate
1772/1 52r Coudal, Noortsijde Beernt Rinties mr. schoenmr. Lammert Claessen 1050 Car.guld.
1772/1 52v greidlant tot Urdum onder de clockslach van Franeker Frans Johannes huisman tot Hitsum Trijntie Seerps weduwe w. Cornelis Jacobs 2709 gglns
1772/1 53r Nieuhoff, op de westzijde Tiallingh Symens coopman Aeffke Jacobs huisvr. van Jan Douwes backer 675 gglns
1772/1 53v lijnbaen, opt west van de Freerck Auckes flascoper Eetske Pieters wed. w. Aucke Waebes 634 gglns 12 strs
1772/1 54r greydlant buiten 't oost van Franeker Johannes Hayes holtcoper Andries Romckes cum uxore tot Leeuwarden 206 gglns yder pond.te
1772/1 54v Cornelis Gemmenich ten Oosten Dominicus Richaeus gerechtsbode Jancke Ruyrdts dr. huisvrouwe van de notaris Salomon Olaus 680 gglns vrij gelt
1772/1 55r Butterbrugh, op de zuydzijde van de; de burgemr. Lolle Pieters Garscamp ten Westen Bouwen Wouters mr. hoedmr. w. Juffr. Foeckien van Ornia erfgen. 1400 gglns
1772/1 55v nieuwe Dijckstrate, opt Zuyd van de Wopco Gerbens mr. backer Aeghtie Tonis Kroll 450 gglns
1772/1 56r Olde coornmerckt Sypcke Teyes mr. backer Lambertus Staackmans 710 gglns
1772/1 56v Ooster meulenstraet Thijs Wouters cuyper Wouter Hendricx tot Leuwarden 1395 gglns 21 strs
1772/1 57r mouterie Wierd Aitses backer Wouter Hendricx tot Leeuwarden 800 gglns
1772/1 57v Leuwerder pijp, bij de Obbe Sioerdts olde burgemeester Wouter Hendricx tot Leeuwarden 475 gglns 7 strs
1772/1 58r op den Zuydzijde vant Coudal; ledige plaetse het houtsteck genaemt Claes Michiels tot Peyns   Sierck Feyckes gortmaker 450 Carglns
1772/1 58v greydlanden gelegen tot Urdum onder de clockslach van Franeker Henricus Schotanus a Sterringa IUD, burgemeester Trijntie Seerps 260 gglns yder pond.te
1772/1 59r Vijffhuisen, op Johannes Hayes holtcoper Tiallingh Meinerts 405 gglns met 5 Ducatons
1772/2 59v de huisinge van w. Douwe Hiddes ten Oosten Egbert Jansen mr. schoenmr. Jacob Tijssen mr. kuyper tot Tiom 63 Carglns in gereed en vrij gelt
1772/2 60r Schilbanck, de pastor Obartus Sixti ten Noorden Jacob Tijssen cum uxore tot Tzum   Meynert Wybrens mr. schoenmaker 410 gglns 14 strs
1772/2 60v ontrent des stadts butterwaegh Jacob Tijssen cum uxore tot Tzum   Meinert Wybrens 211 gglns
1772/2 61r Urdum; huisinge, hoyberch, huisstede, hovinge ende plantagie cum annexis ... alsmede het boulant daerbij aen de Oostzijdevan het heem leggende, mitsgaders den kooltuine ende daerefter cum annexis Henricus Schotanus a Sterringa burgemeester Trijntie Seerps 350 gglns yder pondemate
1772/2 61v Schilbanck, an des stadts wall op de zuydzijde van de Claes Reyners Sipta administrerende diacon Ifke Taeckes 88 gglns
1772/2 62r Vijverstraet; opcamer tegenw. bij Pyter Maevis Poll als pedell v.d. Academie bewoont GS   Sascke Rinties 215 Carglns gereet gelt
1772/2 62v Dijckstraet Nies[?] Claesesdr.   Claes Jansen mr. cleermaker 150 gglns
1772/2 63r Dijckstraet Haytse Ipes Kiestra burgemeester Agge Andries Brunia 740 gglns met 1 Ducaet, ende 1 silveren Ducaton voor de Armen
1772/2 63v   Reinier van Tzum oud-burgemeester   1550 gol.glns
1772/2 64r op de zuidzijde vant nieuwe diept, der Mennoniten gemeentehuis ten O, des stads proviandhuis ten W ende het bolwerck ten Z Ete Broersen mr. schoenmaker Aeltie van Juckama 730 gglns
1772/2 64v Schilcampen, achter des stadts butterwaegh op de, ten Westen van 't diept Margrietie Hendrix wed. Pyter Symens   Bote Jansen winckelier 500 gglns met een golden Ducaton tot een vereringe
1772/2 65r Molensteegh Jan Jansen   Jan Willems Soltcamp burgemr. 110 gglns
1772/2 65v Peperstraet Dominicus Dominici apothecarius Hessel Pyters Tzum 1700 gglns vrij, cost- ende schadeloos gelt
1772/2 66r lant tot Getswert Itie Attama wed. Lambertus Heixan   Wilhelmus Knijff 87 Carglns 10 strs vrij gelt
1772/2 66v [tegen voorgaande proclamatie] Otte Douwes Getswerda protesteert    

1772/2 67r opt Fliet Beernt Janssen   Baucke Claesen ticheler 550 gglns ende 1 silveren Ducaton
1772/2 67v Molensteeg Harmen Harmens linnenwever Jurjen Jansen Walta 55 gglns gereet gelt
1772/2 68r Nieu hoff Eme Jacobs vettewarier [= boter-, olie-, smeerverkoper] Teunis Sijes 250 gglns gereet gelt
1772/2 68v Noorder Molenstraet Idts Edes ende Trijntie Pyters e.l. tot Sexbierum   Doetje Jans wed. w. Andries Douwes 650 gglns vrij gelt
fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs jaar
1772/2 69r Kerckstraet Willem Sybrants Langwolt ende de faendrich Willem Jansen Soltcamp Rinscke Lamberts   299 gglns 1665
1772/2 69v Vijverstraet ... aen het bolwerck, de stadtswall ten Westen ende de gemene steegh nae het vnde. bolwerck ten Noorden Johannes Duiringh boeckvercoper Paulus van Gemmenich, erfgen. van w. de secretaris 130 gglns vrij, cost- ende schadeloos gelt
1772/2 70r lant de kruisfenne genaemt gelegen opt west buiten [Franeker] Rintie Tiepckes Abbema coopman Catharina van Kingma weduwe w. de secretaris mr. Jacob van Gemmenich yder pond.te 300 gglns ende 7 strs
1772/2 70v Nieuwe Dijkstraete Feyck Fransedr. wed. Jurjen Jurjens   Cath[!] van Kingma 237 Carglns ende 10 strs vrij, cost- ende schadeloos gelt, met 2 gouden Ducaten ende 1 rijxedaler tot een toehaeck
1772/2 71r Ooster Meulenstraet Thijs Wouters mr. kuiper Wouter Hendricx tot Leeuwarden 1395 gglns 21 strs
1772/2 71v lant gelegen tot Wār Hobbe Symens Donia huisman tot Midlum Dirck Arjens cum sociis tot Oosterbierun 285 Carglns in gerede gelde
1772/2 72r huisinge ofte twe camers buiten 't west van Franeker Agge Andries Brunia burgemeester professor Verhel, erfgen. van w. 200 gglns ende 7 strs
1772/2 72v greydland gelegen opt west buiten Franeker Aecht Fredericxdr. wed. Rommert Symens   Dr. Meinardus Wiaerda 171 gglns ende 21 strs vrij gelt yder pondemate
1772/2 73r Vismerckt; grote stedel. huisinge met een vrije steegh ten westen; bij Doetie Elgersma als huirderse laestmael bewoont Philippus Matthaeus prof. med. Piecke Jetses schipper 4013 gglns
1772/2 73v stadtsplaets, aen de Jacobus Croll Dr., secr. univ. Ds. Hajo Walckers 3000 gglns vrij gelt
1772/2 74r op het nieuwe werck Johannes Wubbena prof. Dr. Arnoldus Verhel, erfgen. van w. 135 gglns 14 strs
1772/2 74v aen des stadts plaets; twe vijffde parten van de ene helfte van een wel gelegen heerlijck huis, hoff cum annexis Men laet [= veiling]   bij den E. pastor Walckens naegelaten ---
1772/2 75r eerste parcheel vant proevenhuis Petrus Rudolphi not. publ. ende mede vroetsman Catharina van Kingma 195 gglns vrij gelt
1772/2 75v Schilcampen; althans het proevenhuis genaemt Doede Tiaerdts   Catharina van Kingma 412 gglns
1772/2 76r Leeuwarder pijp, bij de, ten Noorden van het diept op de wier Obbe Sioerdts old burgemeester Wouter Hendricx tot Leeuwarden 475 gglns 7 strs vrij gelt
1772/2 76v Nieuwe Hoffstraet, ten Oosten de steigh ofte Jan Doytses Popcke Luitiens Roorda mr. leertouwer Hessel Hiddes Fopma 350 gglns vrij gelt
1772/2 77r Schoolsteegh, op de hoeck, Tytie Seerps ten Oosten ende Hillebrant Hommes ten Westen Reyner Hendricx     145 gglns met 1 silveren Ducaton
1772/2 77v Schoolsteegh, aen de noordcant Reyner Hendricx   Sicke Arnoldus Siderius 171 gglns 14 strs, met 3 rijxedalers ende een ruige muts over de coop
1772/2 78r Heregracht Rudolphus Meyer Ds., ecclesiast. tot Herbaium Daniel Bosch 530 ggls ende 1 str
1772/2 78v Dijckstrate, op de zuydzijde Engelbart Roelants Mr. Sasker Sioerts mr. kuiper 300 gglns
1772/2 79r Gasthuissteigh, aen het einde van de, de tuine bij de vroetsman Dirck Hoites cum socio gebruickt ten Oosten, de gemene sloot te Zuiden Harmen Jacobs Corporael tabacxvercoper Trijntie Agges, weduwe w. Pyter Douwes cooltier 275 Cargln vrij ende gereet gelt
1772/2 79v Schilbanck Gerrit Beerns smalschipper Hilbrant Hommes 60 gglns vrij ende gereet gelt
1772/2 80r Schilbanck Cornelis Foppes mr. schuitmr. Jetso Goslings not. publ. 582 gglns vrij gelt
1772/2 80v Kerckstraet Baucke Jansen Kiestra mr. metseler Willem Jansen Soltcamp ende Willem Sibints Langwolt 378 Car.guld. met 2 halve ricxdaelders over den hoop
1772/2 81r Koornmerck Jacobus Buma Ds., SS. Ministerii candidatus et rector scholae fricialis [= trivialis] Franequerae Juffr. Foeckien van Ornia, wed. van w. de E. here Gulielmus Staackmans, kinderen ende erffgenaem van 1800 ggls
1772/2 81v Schoolsteegh, aen de Suyder cant, het vermaninghhuys der Menoniten ten Oosten Jetscke Lammerts   Jurien Jansen Waltha 325 goutglns met 2 silveren Ducatons over de hoop
1772/2 82r het Nieuw Diept ten Oosten ende Suyden, Ds. Rudolphus Mejerus pastor tot Harbayum ten Westen ende Tiesse Johannis Tiessema ten Noorden Renthien Tiepckes Abbema wed. van Lucas Philippus   Dyeucke Wijbrants wed. van Hendricx[!] Hendricx 500 goltguls
1772/2 82v Noorderpoort, bij ofte ontrent de Lysbeth Jacobs   Rixtie Johannes dr. echte wijff van Dnus. Justinus Clamerus S.S. Theol. candidatus 265 golguls.
1772/2 83r Dnus. Obertus Sixti dienaer des Goddelijcke Woordts tot Bosum ten Noorden ... de straet [niet genoemd] ten Oosten Marten Pyters     975 goutguls.
1772/2 83v Nyeuw hoff Johannes Wiglama Ds., SS. Ministerii candidatus Trijntie Brugmans 550 gglen
1772/2 84r op het Nieuwe Werck Gerhard Kaldenbach Dr., secr. der stede Franeker Hendrick Verhel faendrich van colonel Swartzenburgh 475 gguls ende 7 strs
1772/2 84v Molensteegh, aen de westsijde Jan Jansen Meyer   Waltha vroedtsman ende Cornelis de Weyn olde burgemr. midtsgaders Isbrandt Pyters schuytmr. 80 Cargulds vrij gelt
1772/2 85r Nieuwe Dijckstrate Rint Tiepkes Abbema wed. Lucas Philips, in levene > mr. brouwer Johan de Friest binnen Amsterdam ende Ds. Teye Fockens pastor tot Idsegahuisen 260 ggulds 7 strs vrij gelt 1666
1772/2 85v Coudall Pyter Symons de Wein olde burger hopman Cornelis Thomas wonende binnen Harlingen 1350 gguls
1772/2 86r Schoolsteig Claes Gerbens veerschipper Hilbrant Hom[m]es 410 ggls met 2 ducaeten
1772/2 86v Greyde, op de Joannes Greidanus dr. med. et prof. philos. Pyter Bockes burger voerman, schoonvader 300 Carguls met 1 Ducaet
1772/2 87r Westerpoort, bij de; tegenwoordich bij Ulbo Eelckes mr. backer bewoondt Men laedt [= veiling]     ---
1772/2 87v Schilcampen; Doede Tiaerts huysinge ten W, Mosis de Joode bewoonde huysinge ten O, de voet van de stadtvestinge ten Z. Dirck Bauckes vroedtsman Catharina van Kingma 638 ggulds en 14 strs
1772/2 88r op de suypmerck Gerryt Agges   Dominicus Stapart, erffgenamen van w. 1425 gguls 7 strs vrij gelt
1772/2 88v greydlanden gelegen op het Noordwesten bij War Hessel Pyters Tzum herbergier Catharina van Kingma 225 gguld. ende 7 strs yder pondemate
1772/2 89r Schilcampen Jacob Oedses calckvoerder Anne Jouckes tot Peyns

1772/2 89v Wijden steegh, in den Hessel Pyters Tzum harbargier Hilbrandt Hom[m]es 30 Carguls.met 1 rijxdaeler ende 1 oord van dien over den hoop
1772/2 90r Nieuwen Dijckstrate, aen de Noordzijde van den Hiltie Wybes wed. Sybren Sybrens   Beytscke Sybrands echte huysvrouwe van Claes Pyters 200 gguls vrij geldt
1772/2 90v Pybe Pybes ten Oosten ... de erffgen. van w. prof. Cloppenburch ten Noorden ende den gemenen straet [niet genoemd] ten Suyden Hiltie Pyers huysvrou van Jan Cornelis huisman in Spannum Poulus Jansen mr. timmerman 616 gguls vrij geldt
1772/2 91r Fraen Acker Minnert Jansen schuitevoerder Poulus Jansen mr. timmerman 490 490 gguls met 1 Ducaet nde een Rijcxedaeler over de hoop vrij gelt
1772/2 91v Dijck, op de Zuyd-cant van de Doecke Hendricks Roos boeckedrukker binnen Franeker Doecke Dircks Leeuwarder schipper, erfgenaemen van wijlen 350 gguldens vrij geldt
1772/2 92r Dongummerpijp, bij de Jan Murx leertouwer Hendrick Lieuwes vroetsman, de gesamentl. erfgenamen van w. 571 goutguldens
1772/2 92v Nieuwe hof, ten Noorden van 't diep int; altans bij de professor Huber bewoondt Men laet [= veiling]   bij wijlen Baucke Saeckes mr. metselaer naergelaeten ---
1772/2 93r Godtsacker, op 't West van, alwaer de waterhondt uithangt; altans bij Maycke Huiberts wed. van de coopman Jan Ysaacx bewoondt; alsmede Dijckstraet, op 't Noord van de, alwaer de vergulde wagen uithangt, altans bewoondt bij Taecke Wiebes arbeider Men laet [= veiling]     --- 1667
1772/2 93v Schilcampen; secr. crieghsgerecht Meinardus Wiarda als eygenaar ten O. Baucke Jansen mr. metselaer mr. Egbartus Roelants 250 goutguldens
1772/2 94r Coornmerckt Harmen Jacobs toebackvercoper Johannis Harmens boendermaecker 853 goutguldens vrij gelt
1772/2 94v land gelegen tot Oerdom Juffr. Rinske Faber huysvrouwe v. Anthonius Kann proc. generael wandel tegens eenige landen met een huys tot Dongium van vrou Jouck van Ockinga wed. van w. Jr. Johan van Goslinga wandelcoop
fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs jaar
1772/2 95r Dijckstraete Sybe Agges Tysma burger luitenant E.. Menaldum soldaet onder collonel Schwartzenbergh 180 goutguldens 21 stuyvers vrij gelt
1772/2 95v Butterwaegh, achter de stads Minne Feddes mr. koordwercker Dirck Lolckes, erffgenaemen w. 321 goutguldens vrij gelt
1772/2 96r greydland achter het langh-huys buyten Franeker Jan Aennes mede dijcxvolmacht Lysbeth Douwes wed. van Keympe Buwes tot Menaldum 300 goude guldens sampt 3 Rijcxedaelders over de hoop, vrij ende gereedt geldt
1772/2 96v Oostermollenstraet Harmen Jansen Brouwer coopman Tietie Taeckes Brunia echte huysvrouwe van Tyepcke Harmens tot Lieuwarden 550 goutguldens vrij gelt
1772/2 97r Mullensteegh, op de hoeck van de, aen de Noordt-cant Andries Jansen Beyma     221 ggulens 14 stuyvers vrij gelt
1772/2 97v Dijckstraet; d'conrector Aemilius Wyaerda sijn bewoonde huisinge ten Westen Willem Sibolts Kangwolt coster van de St. Martens kerck Hylck Oenes, erven van wijlen 356 goutguldens vrij gelt
1772/2 98r Gods-acker Teye Fockens ende Johannes d'Fries dienaer des Godelijcke woorts tot Idsegahuysen [resp.] apothequer binnen Amsterdam Dirck Claessen in leven schipper van hier op Sneeck, weduwe van wijlen 350 goutguldens gereedt gelt
1772/2 98v Douwe Agges pijp, bij de Haytse Epes Kiestra burgemr. Otte Douwes, erffgenaemenvan w. de vroetsman 1771 goude guldens vrij gelt
1772/2 99r Schilbancken Jan Jansen Bolswarder schipper Hein Jelles 670 goutguldens vrij gelt
1772/2 99v seeckere huysinge, schuiere ende ledige plaetze, sampt een tuyn ende steegh, voorts twe putten met een goodt doort huys, voor in de dranck-back in de straet, ende tegenwoordigh bij Gerben Obbes wieldraejer bewoont, staende over de Koornmerck; Sjoerd Philipus erven ten O., ende wijlen Rieurd Nannes erven ten W.; 525 goutguldens ende 7 stuyvers Pyter Minses dopieswercker v: Jacobus Stonebrinck, pastor tot Tzummarum 525 goutguldens ende 7 stuyvers vrij gelt
1772/2 100r den gemenen straet [niet genoemd] ten Westen ende Douwe Jansen Patheys weduwe ten Noorden Hans Hendricx mr. smidt niaer; bij de vroetsman Eydse Agges cum uxore in coope becomen van Pytert ende Jan Thomas opt Heerenveen 138 goude guldens
1772/2 100v Vossegats-steegh, op Oost van de Men laet [= veiling]   bij Jan Gerleffs schipper laestmael bewoont ---
1772/2 101r langhuys aen de treckwegh ten Zuyden Rieurd Sybes ende Dieucke Jans e.l. op Sevenhuysen   Jan Tjeerdts 150 goutguldens
1772/2 101v Coornmerckt ten Noorden van het diept Winandus Cup Dr., adv. Jr. Johan van Goslinga, grietman 1333 goutguledns 14 stuyvers vrij gelt
1772/2 102r aen Vijffhuysen bij Franequer ... de Leeuwarder vaert ten Noorden Pals Harckes cum uxore althans tot Sexbierum   Claes Rincx als bestevaeder ende wettige voorstander over w. den ontfanger Doytse Reiners naegelaetene weeskinderen 1674 goutguldens, de gereetschappen voor 836 goutguldens; te saemen 2510 gglns met silveren Ducaton voor de Armen, vrij gelt
1772/2 102v op Sevenhuysen ... de coopers selffs ten Oosten ende de erffgen. w. des heers grietman Eminga ten Westen Gerbrandt Auckes schuytevoerder op Sevenhuysen Reynsck Riemerts[?] wed. van Jan Eghbarts tot Tzum 41 goutguldens vrij gelt
1772/2 103r Godsacker Eyse Ages rentemr. ende mede raetsman Pyter ende Jan Thomas gebroeders reciderende op het Heerenveen 138 goutguldens vrij gelt
1772/2 103v Dijckstraet ... straet ten Zuyden Melgior Cingel oeconomus, mede vroetsman Huitse Epes Kiestra burgemr. 1010 Carguldens vrij ende gereedt gelt
1772/2 104r op het Zuyd van het nieuwe Diept, de Minnonyte gemeente huys ten Oosten, het stads proviandhuys ten Westen ende het bollewerck ten Zuyden Andries Rompckes ... wonende onder 't resort der stadt Leeuwarden   Eete Broersen 775 goude guldens met een golden Rosenobel, vrij gelt
1772/2 104v Dijckstraete Ignatius van Kingma sergiant majōr ende ritmr. van een compagnie paerde-volck residerende tot Sweyns Rieurdt Epes tot Bolswart 230 goutgudens vrij gelt
1772/2 105r Noorderpoort, bij de ... het diept ten Westen Gerryt Tjercx ... tot Winsum   Wobbe Wigers, samentl. crediteuren van 725 goutguldens, het backers gereetschap gereeckent op 100 goutguldens
1772/2 105v Coudall; bij Meinucke Taeckes wed. van w. Lolcke Dirckxen bewoont Men laet [= veiling]     ---
1772/2 106r Schilbanck; Jan Hessels Schouwenburg ten W. Folckert Sybes   Goslyck Driewers mr. smid, saementlijcke erffgenaemen van wijlen 713 goutguldens vrij gelt
1772/2 106v greydlandt met langhuys tot Salwert aen de treckwegh Tjepcke Rinties Abbema coopman Lysbeth ende Antie Jans dochters gesterckt met haere resp. mannen wonende op der Bilt 1000 Carg. met 2 gouden ducatons tot een vereeringe, alles gereet geldt
1772/2 107r Dijckstraete, ontrent de Ooster ravelijn Baucke Reins herbergier Hylck Oennes, saementlijcke erffgen. van w. 330 goutguldens 7 stuyvers
1772/2 107v Nieuwe Dijck, daer de vergulden Roscam uythanght, de straet nae 't Godsacker ten Oosten, den gemelden dijck ten Zuyden Baucke Reins herbergier Hy[l]ck Oennes, gesaementlijcke erffgen. van 1250 goutguldens vrij gelt
1772/2 108r Gasthuyssteygh, de voors. steegh ten Oosten Feycke Sybrens winckelier Doecke Monses 325 goude guldens vrij gelt
1772/2 108v Butterwaegh, achter des stads Feycke Thonis waeghmr. Minne Feddes 535 goude guldens 20 strs, met een duycaet over de hoop
1772/2 109r Coudall, de diepten ten Zuyden ende Noorden Ysbrandt Jacobs coopman   1425 goude guldens vrij gelt met 2 goude guldens in de Arme bos [= bus]
1772/2 109v Vischmerck Petrus Schotanus burgemeester Tyeetske Thomas dr. echte huysvrouwe van Epe Dircxen sandtvoerder 850 goude guldens vrij ende geredt gelt
1772/2 110r Kerckstraet, ten Oosten van de Joachimus Frincelius Dr. med. eiusdemque facultatis prof. Baucke Jansen mr. metselaer 125 Carguldens vrij ende gereedt geldt
1772/2 110v Schilbancken, de straet ten Zuyden Hette Jacobs   Ymck Tiercx naegelaetene wed. van Ulbe Eelties 450 goudtguldens
1772/2 111r Coudal, altans bewoondt bij de coopman Rein Doedes Men laet [= veiling]     ---
1772/2 111v Dijckstraete, op den Zuydcant Minne Feddes Leeuwarder schipper Doecke Hendricx Roos boelgoeds roeper 440 goude guldens ende 14 stuyvers, met 1 gouden Ducaton, vrij geldt
1772/2 112r Schoolsteegh, op de NoordWesterhoeck, het kerckhoff ten Westen Tyed Syuerds wed. Hinne Jochems   Claes Gerbens 360 goude guldens met 4 Rijcxdaelders over de hoop tot een vereeringe
1772/2 112v het Weeshuys ten Zuyden ende Thomas Thomas metselaer ten Noorden Tetie Hiddesdr. wed. Douwe Sickes mr. metselaer Heyn Jelles 165 goude guldens
1772/2 113r Cleyne steygh, burgemr. Petrus Schotanus ten Noorden, de stads Armen[n] ten Zuyden ende ... ten Norden Tetie Hiddesdr. wed. Douwe Sickes mr. metselaer Claes Gerbens 99 goude guldens
1772/2 113v Coudall Rintie Tiepkes Abbema   Joucke Wybes 2500 goude guldens met 1 goude ducaton ende 1 Rosenobel
1772/2 114r Gods-acker nevens de brede brugge ... de gemene straet ten Westen Abbe Harmens mr. metselaer Syoerd Harmens, weduwe ende erffgen. van w. 1000 goude guldens
1772/2 114v Gasthuyssteegh Hendricus Prigge mede gerechtsbode Dirck Hilbrants cum sociis tot Harlingen 1350 goude guldens
1772/2 115r Dijckstraet Carst Cornelis mr. smidt Sybe Ages 235 goude guldens met een Ducaet
1772/2 115v greydland in de Uytbuyeren van Kie Sybe Ages burger hopman vant Oosterquartier Trijntie Jans tot Harlingen 1397 goude guldens
1772/2 116r Gasthuyssteegh Diaconye v.d. Geref. gemeente   Dirck Hillebrandts cum sociis tot Harlingen 170 gguldens vrij gelt
1772/2 116v greyd-landt d'Osseweyde genaempt, gelegen op 't Noord buyten [Franeker] Tiesse Tiessema Dr. Dirck Hillebrants cum sociis tot Harlingen 290 goude guldens
1772/2 117r Godsacker, den gemenen slooth ten Zuyden Simen Folckerts mr. linnenwever Tetie Hiddes wed. w. Douwe Sickes mr. metselaer 166 goude guldens, met 4 halve Rijcxdaelders tot een honorarium ende 14 stuyvers in de Arme bosch [= bus]
1772/2 117v Ooster ravelijn, in de Hendrick Michiels tot Peyns   Hylck Oennes, gesamentlijcke erffgen. van w. 400 goude guldens vrij gelt
1772/2 118r greydland in pondematen Franciscus Cantor ontfanger van de canslarije gerechtigheden toebehorende Bavius Scholteti apothecarius ende faendrich van 't Westerquartier Philippus Matthaeus Med. Dtor. ende professor ider pondemaete voor 244 goude guldens vrij ende gereedt geldt, met 3 gouden ducatons tot een honorarium
1772/2 118v Broll, aen de grote, ten Noorden van de hoeck van de Gasthuyssteegh, voors. steygh ten Westen Abbe Willems burger chergeant van 't Wester[?] quartier Cornelis Gerryts backer 1550 goude guldens
1772/2 119r Salwerd, ten Noorden van 't Langhuys althans bij Rieurd Ulbes als huyrder gebruyckt wordende [einde fiche 1772/2] Jan Tieerds wonende tot Salwert   Trijntie Seerps huysvrouwe van Allert Gerryts op 't Fliet 141 goutgls 31-3-1668
fiche folio locatie koper beroep verkoper prijs jaar

>> begin

stuyvers