>> HOMEpage

Proclamatieboek Franeker 1616-1628

Transcriptie (Excel): John de Jong
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2014, herzien februari 2020

Dit is meer dan een verkenning: de vele extra gegevens zijn te danken aan de inspanningen van John de Jong.
Verbeteringen en andere opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres op de homepage!

foliokoperobjectlocatieten zuidenten oostenten westenten noordenverkoperprijsdatum varia
1Fem Poppe zn wonende toe Dongium ende Jan Sipkes tot Achlum als man en voocht van Antie Poppe dr sijn wijff ende curator over Rintz ende Eco z. Poppe Lammes twee kinderengerechte derde part van een camer ende het medegebruijck van de steegh ende ten suijden vandienCoornmerckt, ten noordersijde van het diepte, achter Jan stoeldraijers huijsinghehet diepte d'erffgenamen van Tammes LijuwesNieske Jansdr weduwe van z Jan Tammez en Joannes Jansz desselven sone [1616]
1 versoJetze Jetzez. en Rijuerdtie Wouters, el opt Vliethuijs en hoff Vliet WZwedu van Reijner Jansz Jelle Sibrens erfgenamenReijn Watzez en Brecht Jelledr[1616]belast aen Sytze Johannes
2Claas Petersz. kalckbrander opt Vliethuijs met het achtervelt tot aen Jan Claesz cuijper toe, streckende met het medegebruijck van steegh ten suijden gelegenFijverstrateSanneken DouwesBangierts weduweJohannes Hemmerts en Trijn Clasedr el[1616]metter … eigendom der stede belast aen juiffer Saecke van Roorda
2 versoGosse Lycklez. kuiper enRintz Tzietzedr elvierdepart van een huijsSchilbanck Oosterhoeck v.d. OlymolensteechCris Wijbrantsdr el[1616]
3Alle Jansz. en Jelle Brentix en Joachim LuwershuijsGodsacker OZGeert Tomas Peter Petersz.Gerben Gerbens en IJmpck Gerrijtsdr el[1616]
3 versoJan Jansz. Schellinghwou huijsinghe, vier kamers en achterlandt met den steegh ten westen GreideJancke Nannes Jan SybesHendrick Lijuwes[1616]belast aen Willem Ghemmenichs erven
4Anne ende Rommert Jelle zonen sampt Griet Hendrix en Hijlck Douwedr hun echtelieden d'koop van seeckere achterhuijsinghe en schuire daar achter … sampt achterlant en eigendom der steiche ten suijdenDouwe Hendrix burgemr en IJmpck Douwedr el[1616]belast aen Sijaardemaleen
4 versoMen laat [= veiling] Jeesck Taeckedr echtehuisfrou van Focco Jansz huijs en schuijreHoochstrate ten noordersijde van het Diepte staende, alwaar d Hartoch van Saxen uuijtsteeckt strektIds Petersjuff Lyaukema[1616]belast aen armevoogden, ten huijse van Lijsbet Taecke Meiners herbergier in de vergulden valck
5Ulbe Ulbesz. schoenmaecker en Geert Toenisdr el burgershuijs met d' halve steegh ten oosten Schilbanck ter NZ van het diepteClaaske Martens kinderen Lyuwe LolckesDouze Hansedr wedu van Ulbes[1616]belast aen Eelck Riencks
5 versoWybe Beerns en Anna Dircksdr, el, opt old tichelwerckdrie-vierdeparten huijsinghetichelwerck, opt oldtWybrich Abbes weduSymen Peters Peter Beernsz en Anna Beernsdr, mitsgaders van Claas Sibrens[1616]
6Jan Heinsz. en Yd Albertsdr elkamerGodsacker, achter Folckert Willem huijse, medegebruijck van steech ten suijden gelegen van Folckerts huijse, t sampt met t medegebruijck van wallde slootGriet Sydzesde slootClaas BaukesBauke Gerrijtz en Buwes[1616]belast aen Niclaes vicarie
6 versoGerleff Hendrixz. en Ytge Douwedr el burgershuijs mette halve steegh, wezende daer voren wijdt ten oosten van het huijs Oosterpijp NZ, bij deDirck JantzesHidde DouwesIJsbrant Lamberts en Hotze Jacobs als der procuratie hebbende van Lambert Cornelis [1616]belast aaen Hotze Jacobs
7Thijs Dirxz. schipper en Griet Wybrensdr el burgersderselfte deurgaens van een huijs en schuijre , met de halve steech ten noordenGodsacker WZde vercoper Juw Johannesz kuijperClaes Foppes, borger en coopman[1616]belast aen Lyuue Tammes
7 versoEvert Jansz. en Meijn Sijbouts, el burgerskamerSchilbancq ter suidersijde van het diepte Teijn HeijnsTeijmen DircksSijouck Gerijdtsdr[1616]
8Symen Cornelisz. Idske Piercke dochter, el, burgersvierdepart huijsinghe Coudall ter suijder sijde van het diepteDirck Heinsz goltsmidtd' kerckesteeghAalcke Gerbrandtsdr gesterckt met dr Joannes Nijs[1616]bij Simonz Idske als mede eijgenaeren beneffens d'huijsluijden respertive althans gebruickt en belast aen rechte armen deezr stede
8 versoSchelte Cornelisz. koperslager, en Gerijdtie Dirxdr el burgersd'gerechte helfte van een huijs sampt hoff en achterlandtVischmercktClaes Cornelisde erfgenamen van Suzanna Ulckedr Leuina Oosten el van Daniel de Smidt bij consent vanden zelve[1616]belast aen de weeshuijse deezer stede Franeker
9Heyn Sybez. en IJd Jansdr el burgersd'gerechte helfte van een huijs tsampt hoff en achterlandtVischmarcktClaes Cornelisde erfgenamen van Suzanna Ulckedr Jan van Oest tot Maestricht[1616]belast aen de weeshuijse deezer stede Franeker
9 versoClaas Petersz. kalckbrander, wonende opt Fliet 14 st jaarlixe grondtpacht, gaende uth d'huijsinghe van hen proclamant en uth Joannes Kauke huijsinghe beijde op de FijverstrateFijverstratejuffrou Paerck van Roorda wedu[1616]
10Harmen Feddrixz. en Syke Wybedr el burgerskamerNoordermolenstraatPeter JanszFolckien HendrixdrPeter Jansz en Anna Petersdr el[1616]belast aen vercopers
10 versoGatze Jobsz. kuiper burgerhuijsFraeneecker, met het medegebruick van deeze steegh ofthe gange van vooren tot achter aende slooth toe, met oock het medegebruick van t gemack achter op de wallSibbel Joannesdr el van Abraham Spellier bij advijs en consent van den zelve[1616]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
11Saaff Hendrickxz. burgemr. binnen Harlingen42 stuivers jaarlixe grondtpacht, gaende uithe huijsinghe van Hans Woutersz en van SteenkistCoudall alwaer 't vergulden hooft uitsteecktmr Hero Wijaarda pastor tot Peijns en Swijns[1616]
11 versoWopcke Sybesz. en Anna Cornelisdr, el burgers binnen Harlingengerechte helfte ongedeelt van wijndmolen, mette halve hoijberg en schuijre, mitsgaders de gehele voorhuijsinghe te weten d'voorcamer en het somerhuijske ter oosten staendeOosterpoort, bij de, in de ravelijnHenrick Jansz ende Geertie Seerpsdr [1616]
12Douwe Douwesz. en Trijn Tetmansdr elhuijs, plaetze en hoffkeVischmerckt ZZClaas Cornelis Susanna Ulckedr erven Schelte Cornelis en Gerrijtie Gerrijtsdr el mede burgers[1616]
12 versoCornelis Reijnsz mederechter over Franekeradeel en Antie Breuticxsdr7 pm greijdtlandttoe Lutke LollumClaes JenckesRienck SyuertsJr Juckema en jr. Vervou ten noordwesten, en de heerewech ten noordenjuffrou Luma van Walta el van jr. Tyerck Heerma grietman van Menaldumerdeel[1616]
13Peter Albertsz. en Antie Ryuerdtsdr el, wonende tot BeetgumhuijsCoornmarckt ter suidersijde van het diepteGeertie Idzardi huijsingheAdam Jansz kistmaeker cu[1616]
13 versoHotze Aggez. backer, en sijn huijsfrouwehuijsingheOostermolenstrate op de noorderhouckd' crediteuren van wijlen Hendrick Yntzesz en Rinck Epedr[1616]
14Thymen Jansz Wyringhenkamer, item noch van twee ledighe plaetsen achter en voor dzelve kamer leggende Fijverstratez Susanna Ulckedr erven Kancke EnesUlcke Balck boeckdrucker en van Epe Juckema als volmacht van Maijcke Bauck z Susanna Ulckedr [1616]belast aen juffrou Paerck Roorda
14 versoMen laat [= veiling] huijs, bij zalighe Nanne Jansz en Folckie Jacobsdr naegelatenDijck NZAuck Tyaardts huijsinghemr. Simon Benardi huijsinghebij szalighe Nanne Jansz nen Folck.. Odchter naegelaten[1616] ten huyse van Joannes Jansz. herbergier op de Syaardemastr.
15Men laat [= veiling] achtereyndt huijsingh metter ledighe plaetse Zeevenhuysen, op de, bij wijlen Gerrijdt Doeckes en Foeck sijn wijff achtergelatenbij wijlen Gerrijdt Doekes en Foeck sijn wijff achtergelaten[1616]ten huyse van Joannes Jansz herbergier op Syaardema straat
15 versoMen laat [= veiling] Peter Everts Langwolt ontfanger van Franekeradeel als curator over sijn z broeders Evert Everts naegelatene weeskinderen bij wijlen Griet Petersdr getoghensijn zalighe broeders huysinghe en schuijre Dijck ter suyder sijde althans bij Harmen Alberts bewoont [1616]ten huyse van Focke Fockesz herbergier op de Stadtsplaetz
16Men laat [= veiling] d'weduwe en curatoren over Machtelthen wijlen doctoris Augustin Lollen ab Adama en Aarthe Sems naegelatene weeskindt zalige doctoris Adama huijsinghe en hovinghe, alwaer uit zaligen doctor Adama versturven is Schilcampen[1616]ten huijse van Lysbet Take Meynerts wese herbergierse in de Vergulden Valck
16 versoMen laat [= veiling] d' weduwe en erfgenamen van wijlen Wybren Jouckesz gortmaker achtereyndt huysinghe bij de voornoemde Wijbren achtergelatenNoordermolenstrate, achter Jacob Reynert smidts huysinghe [1616]ten huijse van Joannes Jansz herbergheir op Syaardema strate
17Men laat [= veiling] Marten Agge en Geert, zalighe Feijcke Martens, die oldt de kinderen deszelves Geert gesterckt sijnde met Peter Rintzesz haer man … over Hylk en Sybren z Feijcke Martens twee minderjarige kinderen bij wijlen Bethien Aggedr el getochend' gerechte helfte van een huijsoosterhoeck Coudall NZ van het Diept[1616]
17 versoMen laat [= veiling] Hoyte Joukez en Lyuwe Jansz als respectieve mannen en voogden van Griet en Antie, Hessel Sytzes dochters t sampt Lambert Jansz en als oom van van dezelve Griet en Antie en mede als curator over Sytze en Jan Hessels zonentwee huysen staende beyde op de Hoochstrate bij de butterbrugghe, het een ter suijder sijde van t diept ten westen van van d professoiris Meten huysinghe en het ander ter noordersyde van het diepteWillem Petersz huysinghehet Diepte[1616] ten huyse van Nieske Jan Sijmens herbergierster Int vergulden Cruys
18Men laat [= veiling] Tyeertze Buwesz als curator over Dirk Martensdr huysSchilbancq, op de Westerhouck[1616] ten huyse van Nieske Jan Sijmens herbergierster int Vergulden Cruys
18 versoMen laat [= veiling] Heyn Jansz als vader en legitimus tutor over Adriaen sijn sone bij z Ariaanke Clasedr getogen Douwe Jansz Wringer als curator over Hiltie Dirxdr sampt Sytze Martensz als vader en tutor over sijn kint bij Claeske Clasedr gepreeert, t sampt erffgenamen van zalighe Claes Hilbrandtsz huys en schuijre t sampt erff en achterlandt, alwaer z Claes Hilbrandtsz is versturven Godsacker ter oostersijde van het diepteClaes KuiperJacob Thomas ticchelaer [1616]ten huyse van Gerben Geertsz herbergier in Sast
19Men laat [= veiling] zalige Susanna Ulckedr huysFijverstraate[1616]
19 versoMen laat [= veiling] Nanne Jansz huisingheDijckstrate472 gg[1616]de koper geworden is Sybe Wybrants (bod)
20Men laat [= veiling] Gerryt Doeckes huijske en schuijrke Zeevenhuysen, op deRutger Gerrijtsz25 gg[1616]de koper geworden is Rutger Geryts
20 versoMen laat [= veiling] Geurt Evertsz leertouwers huiijsingheDijckstrate717 gg en 17 st[1616]de koper gebleven is Edsardus Ens
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
21Men laat [= veiling] Wybren Jouckes gortmakers huijsingheNoordermolenstrate, achter Jacob Smidts staende 240 gg[1616]de koper is gebleven Ju Joannes kuiper
21 versoMen laat [= veiling] zalige dr Adama nijen huijsNijenhoffstrateMarten Steffens en Trijn Peter van buijtens erven 826 gg, 14 5 st[1616]de koper is gebleven Rintze Claesz
21Men laat [= veiling] dr Adama oldt groothuijsmede in de nijenhoffstrate, ten oosten van het nijenhuijs701 ggde koper is gewordenJelle Breutix
21Men laat [= veiling] twee kamers, mede bij dr Adama naegelaten 136 ggde kopen is geworden Rintze Claes
22Men laat [= veiling] van wijlen Hessel Sytzes twee huijsen butterbrugge, bij de, staende 't eene bij Franks Hansz slachter bewoont wordende, het andere bij Maritghe Joost hofinghe bewoont wordende[1616]de koper gebleven is doctor Hamijn, secretaris universiteit, de andere is koper gebeleven Syuerdt Henrix
22 versoMen laat [= veiling] zalige Claes Hilbrandts huijsinghe en schuijreGodsacker ter oostersijde van het diepteClaes Claesz kuiperJacob Thomas[1616]de koper geworden is Frans Hansz slachter cu
23Men laat [= veiling] Thijs Hendrixz en Tyeetze Buwes huijsingheSchilbancq ter NZ van het diepte, op de Westerhouck 1000 gg[1616]koper geworden is Peter Jansz
23 versoMen laat [= veiling] zalige Suzanna Ulckedr huijsingheFijverstrate… gg[1616]Ulricus Balck eerste koper is gebleven
24Men laat [= veiling] zalige Feijcke Martens kuijpers halve huijsingheCoudall ter noordersijde van het diepte bij Douwe Agges pijp, Oosterhouck790 gg[1616]eerste koper is gebleven Marten Feijckesz kuiper
24 versoMen laat [= veiling] de curatoren van Claes Jansz kuipers weeskindt halve huijsinghe Leeuwarder pijp OZ naest sloot, bij de[1616]ten huijse van Hans Woutersz int vergulden hooft
25Men laat [= veiling] Ympck Fockedr weduwe van Anthonis Bangiardt als moeder en legitima tutrix over hare kinderen bij den voornoemde haren overledene man getochenhuijs, alwaer d'voornoemde Bangiardt is versturvenFijverstrate[17-01-1617]
25 versoDyeu Jansdr. weduwe van zalige Hans Peters burgemr binnen Franekerhuiijs Nyewehoffstrate ten noorder sijde van het diepte Neel Lambert Claessen weduweClaes PeterszHill Aggedr weduwe van Taeke Buwesz[1617]
26Vibrandus Revius rector der triviale schole en Tanneke Radichdr elhuijs en ledighe plaetske Coornmarckt ter noorder sijde van het diepteGosse Willemsd'erfgenamen van doctor Adamadoctor Abelius Isbrandi residerende binnen Franeker[1617]belast aen heere Georgh vrijheer tho Swartzenburgh
26 versoweeshuyse, d'administrateurs van den 90 pm greydlandtd vaart nae Harlinghen streckendejr Juckema nomine filij d' kerckelanden van Franekerheere wecherfgenamen van z jr. Sternzee [1617]
27Men laat [= veiling] Geurt Evertsz seemtouwers huijs en schuijreDijckstrate600 gg[1617]koper is geworden Claes Bants van weegen Peter Eevertsz Langhwolt
27 versoMen laat [= veiling] Impck Baengiaerdts huijsingheFijverstrate [1617]koper geworden Thijs Hendrix
28Men laat [= veiling] zalige Claes Jansz kuipers huijsingheLeeuwarder pijp, bij de, ten O v.d. sloot [1617]koper geworden is Hobbe Beerns
28 versoAulck Joannisdr. weduwe van zalige Wobbe Jans burgemr binnen Franekerhuijs en plaetske PatercelyestrateAulck Ryuerdt Fockes weduwed' sloot aldaerAuck Ryuerdt Fockes weduwe[1617]belast aen Gijsbart Frankz
29Dirck Jansz. en Geert Jansdr el huijsinghe metter hiem en tuijn ertoe behorich genaempt LockraeckLockraeck, genaemt, buyten Franeker aen de Harlinger vaerte ofte sijlvesteden erfgenamen van z Joncker Carel van Sternsee[1617]
29 versoMen laat [= veiling] curators over Cornelis Peters weeskinderen sampt van Trijn Cornelis Peters wese voor haar en van Sape Sybes als man en voochdt van Sytke Cornelisdr als triumpfanter en tot nadele van Gerben Haertsz en IJmpck Gabbedr el gecondemneerdenhuijsinghe bij dezelve althans bewoontLeeuwarder pijp, bij de, op de Nhoeck v.d. Schoolsteegh[1617]
30Jarich Jacobsz. en Marijcke Symensdr el burgershuijs en schuijreCoudall ter noordersijde van het diepteGriet HarmensTyepcke HendrixSchelte Cornelisz koperslager en Gerrijtie Dirxdr el[1617]belast aen de vercopers
30 versoBaucke Piersz. en Barbar Willemsdr elhuijsDongiumerpijp ter ooster sijde van het diepte, , bij deLou Tomas stoeldraijerSijn Jans weduweTrijntie Clasesdr weduwe van z Peter IJsbrandts[1617]belast aen w Doed Meuis erven
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
31Lou Thomasz. Aaffke Melchiorsdr elhuijsDongiumerpijp ter oosterzijde van het diepte, bij deSchelte Leijdeckers ervenTrijntie Peter IJsbrandtsHans Douwes Stapert en Douwe Hendrix burgemrs in Franeker [1617]
31 versoMarck Petersz. en Aaff Lambertsdr el, burgershuijsMolensteegh OZdr. Adama erffgenamen Lambert StaackmansEpe Juckema burgemr in Franeker[1617]
32Jan Heynsz. en Win Petersdr el, wonende opt old ticchelwerck opt oost van Franekervooreijnd huijs Peter Beerns, ter oosten ten naesthehuijs waarvan d' kopers het achterste eijnd huijs toebehoortJacob Jacobsz en Jan Harmensz en als voorstanders van armen inder gemeente[1617]
32 versoGeorgien Dirxz. en Anna Jansdr el burgershelfte van een huijs wesende het achtereijndt, waarals henluiden selfs het voorste deell competeertNyeuwehoffstrateJacob Christiaensz buijtenpostJacob Christiaensz buijtenpostLambert Bauckes weduwe Neell Jagers en haar wijlen man Lambert Claesz schoenlapper [1617]belast aen jr Lieuers
33Abelus, Dr. Isbrandi doctor, residerende binnen Franekerhuijs met een hoff streckende achterwaerts tot aende sloot toe, t sampt d' ledige plaetse tusschen huijs en hoff leggendeNyeuwehoffstrate ter noorder sijde van het dieptsAndries Joachems weduJeldert JaarighsJoannes de Vervou voor drie vierdeparten en juffrouw Hilcke van Aylva echte huijsse van heeren Wytze van Beijma voor een vierdepart[1617]belast aen heer Ruijs
33 versoJoannes Feddrixz. en Aalcke Pijbedr el burgershuijsinghe schuijre en achterhuisingheCoudall ter suijdersijde van het diepte Marten KerckhoffSymen Meijnertsz kangieterFoeck Egberts weduHylck Pybedr wedu van z Wouter Jansz en Pibo Gualtheri eerste clercq van comptoirs deeser landtschappe van Frieslandt[1617]
34Peter ende Freerck Uldrix zonen t sampt Auke Jans en Geertie Syuerdtsertsdr, burgershuijs en loodse SyaardemastrateJeltie Jans weduThijmen DirckszAntie Petersdr vrouw van Peter Jansz lijndraijer[1617]belast aen vercopers
34 versoWillem Joachimsz. timmerman, en Aaff Haijedr el, burgersvoorkamer met de plaetse streckende noordtwaerts aen tot de ringh ofte scheijdmuijr toe, met het medegebruick vande steegh ten westen van dezelve huijsinge Dijckstrate NZJan Ryuerdtsz breijderAuck Tyaardts weduAttije Heeredr burgeres binnen Harlingen met madt wille en consent van Folckert Jacobsz[1617]belast aen pastorije
35Joachim Uldrixz. en Neeltje Gerijdtsdr el, burgersgerechte helfte deurgaens van een huijs FijverstrateSijbrandt JansRompcke Doijema weduRompcke Doijema weduPier Oedtses Campen en Trijn Wopckedr el[1617]belast aen aen Claes Petersz calckbrander
35 versoAdam Uldrighsz. Graatz Ebbbedr el burgers huijsMolensteech OZLambert Staackmansd' armevoogden Willem Nannesz en Grijtz Botterdr el[1617]belast aen Paulo Ghemmenich secretaris
36Willem Nannesz. en Sytz Bottedr el burgershuijsinghe Olymolensteegh OZd' stadtsfeste Syke Frans Keijsers huijskeJacob Claesz en Griet Jansdr el[1617]
36 versoPeter Petersz. promotor van de universiteit, en Susanna Keimpedr elhuijs, sampt ledighe plaetse erachter PatercelyestrateClaes DirckszSijtze Jouesz weduweLodowijcq Lucasz wachtuur en Aaffke Douwedr el[1617]
37Barbar Tyaardtsdr. wedu van wijlen Claes Jacobsz smidt2/6 parten van kamer Olymolensteegh, bij Jan Cornelisz bewoont wordendeThijs WillemsGosse Lijckles kuiperJacob Douwes en Dirck Dirx[1617]
37 versoHylck Petersdr. huisvrouw van Dirck Fransz en burgersvooreijndt huijsinge wezende een voorkamer met een winckel en een heerdNoordermolenstrateBuwe FetsesGerrijt Lijuwes Jacob Heijnersz smidt[1617]waaraff Wybren Jouckes erven t'achterstedeel van het middelgevel als toecompt, welcke middelgevel bijde kopers voorde eene helfte en bij Wijbren Joucke voor de andere helfte onderholden zall worden
38Paulus Ghemmenich secretaris der stede Franeker, en Jetske Lentz el Claes Jansz Kancke huijzinghe en ledighe plaetske Fijverstrate, achter Thijmen Jan Wijringens huijsingheSape Juckema in sijn qualt t' bolwerckd' gemeene steeghJan Claes zonen Kancke t sampt van Trijn Claesedr gesterckt met haaren man Joannes Hemmes[1617]
38 versoRitske Rienxz. chergiant van den hopman Aijsma en Antie Dirxdr elde helfte van seeckere huijsinghe schuijre en twee loodsenSchilbancq ter noordersijde van het diepte, althans bij Nieske Jan Sijmens bewoontTijerck ClemensThijs Hendrixde AcademieDouwe Jansz als vader en wettighe voorstander van sijne twee kinderen bij z Geertie Dirxdr [1617]belast aen de ontfanger der geestelicke goederen en aen Sape Sybes cum socio
39Everke van Ghemmenich weduwe van zalighe Lambert Staackmans olde burgemr binnen Franekerhuijs en schuijre metter ledighe plaatse tusschen beijden gelegen , t sampt het hoff achter d'schuijre over d'sloot leggendeHoochstrate ZZ bij de butterbruggez Seerp Harmija erffgenamenSijmen Meijnertsz olijslagger Lijeuwe Lijewesz en Welmoedt Henrixdr el burgers[1617]belast aen d'erfgenaemn van juffrou Helena van Bunau
39 versoDirck Petersz. Maes en Trijntie Walinghsdr el burgers binnen Harlingenhuijs en schuijreDijckstrate NZd'straat nae Godsacker reponderende Jan AbbesJelle Breutixz ende Rintske Poppedr el[1617]belast aen de pastorije
40Fredrick van, Juncker Horrion fendrich, ende juffrou Helena van Stakenbroeck elderdepart vande sate en lande toe Kye, bij Pieter Rinses als meijer gebruijcktjuffrou Juliana van Horion weduw van wijlen capitain Georges Fludde[1617]
40 versoSipcke Ryuerdtsz. Reijn Lolledr elhuijsNyeuwehoffstrate ter noorder sijde van het diepted'lijnbaenMeijle Oecksz huijsinghe bij het proclamante mede gecochtjr OckinghaSijbrandt Tietes en Nies Harmensdr el burgers[1617]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
41Sipcke Ryuerdtsz. Reijnn Lolledr el huijs ende loodse Nyenhoffstraete NZde proclamanten zelffenNeel Lambert Claesz weduMeijle Orcksz timmerman en Antge Waatzedr el burgers[1617]
41 versoPeter Tzallinghs Trijn Reijntiens dr el burgersd'gerechte helfte deurgaens van huijsinghe FijverstrateSijbrandt Jansz erven Ranke Doijema weduPier Oedtsesz en Trijn Wopckedr el [1617]belast aen Claes Peters calckbrander
42Baucke Gerrytsz. ende Wats Buwe dochter el burgershuijs metter ledighe plaetse streckende achterwaarts tot aen t bolwerck ofte aen de sloot aen t bolwerck toeJr. Tzallingh van Bothnya hoffde lijnbaenRienck RijuerdtsLambert Claes en Neel Jansdr el burgers[1617]belast aen de erfgenaemn van jr Bothnija
42 versoAucke Rempts ende Fokel Hiddedr. el burgerskamerGrote steech WZCampen Hobbe JanszPaulo Ghemmenisch secreatris ende Jetske Lentz el[1617]belast aen de erfgenamen van juffrou Hectoria van Hoxwier
43Ju Joannes en Antie Jansdr el burgersachtehalve stuivers jaarlixe grondtpacht gaende uit der proclamanten huijsinghe SchoolsteeghNieske Jan Tammes wedu gesterckt met Jan en Antie hare kinderen[1617]
43 versoAgge Eelckesz. ende Antie Sijskedr el burgersgerechte twee negendeparten van een huijs Uytcampen, op deMarten Steffens erffgenamenhet provenhuisJohannes van Buijten en Ansh Gerroltsdr el tot Hantum[1617]
44Jan Andriesz. ende Ethe Jansdr el burgers21 stuivers jaarlixe grondtpacht gaende uit der proclamanten huijsingheSchilbancq alwaer de vergulden molen utsteecktTied Wybedr laest weduwe van Poppesz burger binnen Franeker[1617]
44 versoDouwe Jansz. Wryngher burger 31 stuivers jaarlixe grondtpacht gaende uit der proclamanten huisinghe en 31 stuivers een blancq gaende uit Montse Doedesz brouwer huijsinghe beijde op de Hoogstrate, item nog van d'selve van 40 st jaarlixe grondtpacht uit Jelmer burgers huijsinghe in de kleene steegh, noch van d'selve van alles halve jaarle grondpacht uit de rode kamer naest de vergulden molen op de schilbancq Tied. Claes Jacobs wedu toebehorende wijders van d'helfte van 28 st jaarlixe grontpacht uit de huijsinghe bij Marten Jansz backer bewoont en des zelve toebehorende, beneffens die noch van d' selffe van ses stuuvers uit een kamer Folckes Wybedr toebehorende eijntlicken van zelfde van ses stuuvers uit een nijeuwe kamer jaerlix haer Harmen Douwes als eigenaer toecomende. staende de drie laeste huijsinghe bij de noorderpoort aende oostsijde van den diepte Hoochstrate ter noorderzijde van het dieptAntie Dirxdr el van Ritske Rienxz sergeant van hopman Aijsma[1617]
45Agge Janssen schilderer, voor sijne kinderen bij sijn overleden huijsfre getoggenhuijsHoochstrate, op de westerhoeck, het weeshuijs als erffgenamen van wijlen Gerardo Jacobi in tijden prelaet tho Claricampt SyaardemastraatHijlck Petersdr met consent van Dirck Fransz haeren man[1617]
45 versoAdrianus, Doctor Metius professor ende Jetske Andriesdr elhuijs en leedighe plaetseNyeuwehoffstrate OZ, streckende tot aen jr Ockingha muijrJohannes Fetzes Georgius ScheedmakerJacob Christiansz en Jel Harmensdr el[1617]belast aen jr Vervou
46Jacob Thomasz. ticchelaer en Tet Thomasdr el burgers20 pm landts met de ticcheloven, woonhuijs, loodsen matten en ticcgelaers gereedtschap, met watermeulen toe Lankumjr Julij van Bothnija ervende heerevaartd' slachte dijckde ossevenneEpo Juckema burgemeester in Franekeer[1617]bij Saackle Lolles althans bewoont en gebruijckt wordt
46 versoGeertie Dircksdr. wedu van Nanne Poppez burgerseeen huijsCoudall ter ZZ van het diepte, alwaer balck uitsteecktHeijn WybesHeijn Wijbes Jantjhen Jan Peters wedu Wybren Johaensz als curator over Seerp Hamnija weeskint[1617]belast aen st maartenskerck
47Men laat [= veiling] Lodwijck Lucasz stadtswachter als curator over Joris Jacobsz vierdepart huijsinghe Coornmerckt ter suidersijde van het diepte op de westerhoeck van de grote steegh, althans bij Gerrijt Douwesz bewoont, het holte wamben genaempt[1617]ten huijse van Wijbrandt Martensz herbergier inde heeringhbuis
47 versoMen laat [= veiling] Ryuerdt Tyebbes als curator over Dyeuwcke zalige Micchiel Tzebbes weeskindthuijs ende achterlandt streckende achterwaerts aen Claes Jetke LouVliet WZLambert IJsbrandtsCornelis Rienx[1617]ten huijse van Nieske Jan Simens herbergierse int vergulden cruijs
48Men laat [= veiling] Heijn Jans snijder als vader en legitimus tutor over sijne kinderen bij Adriaenke Clasedr en Sijtze Martens als voochdt en wettige voorstander over sijn kindt bij wijlen Claeske Clasedr getoghen, en deszelves Heijn met Douwe Jansz wringer curatoren over Hill Dircksdr huijs en schuijreGodsacker WZHette Jansz Sakle Eeverts[1617]ten huijse van Jans Woltersz int vergulden Hooft
48 versoMen laat [= veiling] mr Agge Jansz schildererhuijsHoochstrate ter noorderzijde van het Diepte aen de westerhoecksijaardema strate d'regenten vant weeshuijsd'regenten vant weeshuijs[1617]ten huijse van Wijbrandt Martensz herbergier inde heeringhbuijs
49Men laat [= veiling] erfgenamen van Meijle Ockzvercopen een huijs en loodse Coudall NZ van het DieptSicke PybesGriet Harmens[1617]ten huijse van Hans Wolters int vergulden hooft
49 versoMen laat [= veiling] Ynte Martens als bestevader en Jacob Aulkes als oom en t samen curatoren over Poppe Nampck en wijlen Marten IJntes zonen en Claaske Jacobsdr naegelatene weeskinderenhuijs, alwaer z Aaff Aafkes is versturvenSchilbancq NZ van het diepteRienck Jans zoonsUlbe Ulbes[1617]ten huijse van Nieske Jan Simens wese herbergierse op de Schilbancq in t vergulden cruijs
50Aucke Siboutsz. Geert Gerrijtsdr el burgershuijs en somer loodskePatercelyestratePeter SimensAndries Joachims ervenEebel Ryuerdtsdr wedu van Foeke Idtsz[1617]belast aen Gijsbart Fransz Ens erven
50 versoMen laat [= veiling] huijsCoornmerckt ter ZZ van het Diepte op de Westerhoeck van de grote steegh: het holten wambes1100 gg[1617]koper is gebleven Paulus Gemmernich, secretaris deeser stede
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
51Men laat [= veiling] mr Agge Janssen schilderer huijsop de westerhoeck van Hoochstrate ter noorder sijde van het diepte erfgenamen van wijlen Gerardo JacobijSijaardma strate erfgenamen van Gerardo Jacobij[1617]koper geworden is Paulus Gemmenich secretaris der stede
51 versoMen laat [= veiling] wijlen Claes Hilbrandts huijsinghe en schuijreGodsacker ter WZ van het diepteHette JanszSakle Eeverts640 gg[1617]koper is geworden Jan Heijnsz
52Men laat [= veiling] Meijle Orxz huijsinghe en schuijre Coudall te NZ van het dieptsSicke PijbesGriet Harmens wedu 1065 gg[1617]koper gebleven is Marten Feijckes
52 versoMen laat [= veiling] Marten IJntes erven en Claeske Jacobsxdr huijsen ende schuijreSchilbancq ter NZ van het diepteRienck Jansz ervenUlbe UlbesRienck Jansz erven1115 gg[1617] dec.koper geworden is Claes Petersz calckbrander
53Men laat [= veiling] wijlen Micchiel Tzebbesz huijs en achterlandtFliet WZMarten LambertsCornelis Rienx315 gg[16-01-1618]koper is gebleven Reinck Woutersz
53 versoJan Andriesz. Etie Jansdr el burgershuijs en schuijre t sampt steegh ten oosten mits dat kamers achter staende, en oock deszelves huijsinghe ten oosten er aen staende een vrije gangh daardoor zullen genietenSchilbancq ter NZ van het diepteTies WybedrDouwe Jarichs Tied Wijbedr weduwe van Ate Poppesz [1618]
54Sibrich Jansdr. weduwe van wijlen Jan Reijntgers en burgerehuijsNyewhoffstrate ter ZZ van het diepteAuck Tyaardts huijsingeWijtse van BeijemDouwe Hendrixz en Idts Peters als gelastigde van wijlen Jan Gerrijts ende creditoren[1618]
55Claes Buwesz. en Jetz Joannisdr el burgershuijs schuijre en hoijbergh, t sampt leedighe plaetse tusschen huijs en schuijreGreydeAucke HeijnemaJan SchellinghwouJantie Nannesz[1618]belast aen Haringh en Petronella Roorda en aen d'erven van jr Bothnija
55 versoSixtus Jacobsz. en Aelcke Baltisdr el2 kamers GasthuyssteeghClaes Petersz leertouwers kamersWijtze van Beijma hoffClaes Petersz leertouwer[1618]belast aen d' heer procur generael dr Scheltingha
56Joannes Piersz. Aaf Rintzedr el burgershuijs met een achterhuijsinghe ende loodse althans bij Jacob Claesz herbergier en bij Sijuerdt Dirxz smid respective bewoont, metter medegebruick van steegh ten oostenSyaaerdemastraete, NhoeckFeijcke CornelisSyaardemastrateHarcke Jetzes en Geertie Jansdr el[1618]belast aen vrou Hoxeviers erven
56 versoSybren Aggesz. ende Tied Jorrijtsdr el burgershuijs, schuijre t sampt hovinghe en leedighe plaetseHoochstrate ter ZZ van het dieptede heere Vervoude heere VervouGerben Feijckes huijsinghe met d'huijsinghe achter d'oeconomie staendeLiuw en Joanne Scheltingha, voor hun zelve en mede van weeghe hun broeder Jodoco Scheltingha[1618]belast aen de armen
57Hendrick Wybrandtsz. en Antie Juws el, voorde eene, Sierck Peters en Aalcke Heijnsdr eensgelijx el, burgers voor de andere selfe en also Thomien voor t geheelhuijs ende schuijre t sampt achterlandtGodsacker OZJoachim Speelmande vercopersPeter Peterz Popma ende Trijntie Hettedr el[1618]belast aen Niclaes Vicarie
57 versoSets Jansdr. gesterckt met Allert Feddez hare echten man wonende toe Hitsum huijs, erve tsampt achterlandtFlieth ter OZ van het diepteSijouck Albarts weseSijbren DirxzBaucke Douwez en Geer Clasedr el wonende opt Vliet[1618]belast aen Magdaleen Sijtzes
58Lyuwe [burgerboek 1601: Lyeuwes] Mellema als curator over wijlen den heer Dirck Hilbrants Jouxke weeskinderengerechte achtpart van huijing Coudall ter NZ van het diepteTonis EgbertsDirck de Valck[1618]
58vSytse Harckesz. biersteecker ende Gelts Jansdr, el, burgerspothuijs ende ledige plaetse streckende van den schuijer achtergevel noordwarts de achtergevelMints Sijbrensde proclamanten Jan Haijes pottebacker ende Betie Jansdr el[1618]
59Mevis Reynsz. ende Elimhe Riencxdr el t sampt Melis Wijbie ende Jacob Jacobs als curatoren over Trijntie Riencx drhalff huijs ende schuijre deurgaens metter steegh aen de ooster sijde van de halve huijsinge, metter ledige plaetse ofte erff soo wel achter d' schuijre tusschen beyde gelegen Schilbanck ter ZZ van het dieptJan Andriessen ende Itie Janszdr el[1618]belast aen de regenten des weeshuijses
59 versoJan Martens ende Eugel Michielsdr el, wonende te Berlecumhuijsinge Geertie IdsesLammert Hendricxin wandelinge becomen van Pieter Albertsz ende Antie Ruyertsdr el te Minnaldum[1618]
60Montse Doedes ende Lijuck Doeckedr elhuijs ende brouuerijeHoochstraedte NZmr Jan LambertsDouwe JochimsPieter Abbez brouwer[1618]
60 versoWybren Joannesz. ende Maeijke Heekedr, elhuijsHoochstraedte ZZburgemr Reijn WybesHotse WijbrensHendrick Wijbrensz backer ende Stijntke Juriansdr[1618]belast aen de t weeshuijs
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
61Hero Friesius huijs en schuijreNywhoffstrateAuck TiaerdtsWijtse van BeijmaSijbrich Janszdr wed van Jan Reijntiens ende Reijntie Claesz bestevader over d' vernoemde Jans twee naegelaetene weeskinderen[1618]belast aen jr Tjiallingh van Bothnija erven
61 versoAgge Pieckesz. en Neelthe Rijuerdts el, burgershuijs schuijre met een vrije steegh ten oosten van t huijsHoochstrate ter NZ van het diepteJets Jans Claes JanszEebel Rijuerdtsdr el van z Focke[1618]belast aen d burgemr Heijn Wijbes
62Anne Wybrensz. huijs ende schuijre met een ledighe plaetse tusschen beijden mitgaders het erf achter d schuijre over d'sloot gelegenHoochstrate ter ZZ van het diept bij de butterbruggeSeep HannijaSimen Meijnerts olislagherEverke van Ghemmenich wedu van z Lambert Staackman [1618]belast aen d'erfgenamen van juffrou Helena van Bunau
62 versoJelle Breutix Rintz Poppedr elhuijs en schuijre Nijenhoffstrate, ter ZZ van het dieptede proclamanten zelfeJan Reijnthens nu heer Frisius Auck Aeledr wedu van Zijaard Dirx[1618]belast aen d'erfgenamen van jr Tjallingh van Bothnija
63Joucke Harmckes en Anne Jansdr elkamerAcademiestrate aen de stadtsfestenJan Claasz Kantie, tegenwoordig bewoonder der selver kamer[1618]
63 versoJan Egbertsz. en Trijntie Joannisdr eltweedarde part huise Dijck NZSijuert PetersSicke BuwesGerrit Walinghs cu[1618]
64Douwe Jansz. Wringer derdepart van seeckere saedackertoe Eerckens, ten suijden van Harmen Sipckes hoff serckensAntie Dircxdr met consent van Ritske Rienx haer man[1618]
64 versoHotse Wybrandtsz. Doyhem ende Tietke Taersma el burgers44 pm twee einden landts gelegen tot Doijhem in Franeker uijtbuijrenAnna Wijbrandtsz Doijhem[1618]
65Gerben Feyckes ende Geertie Egbertsdr el burgersledige plaets mette boomen ende cruijden erop binnen FranekerSijbrandt Aggis leedige plaetse, schuijre ende hovingeSijbrandt Aggis leedige plaetse, schuijre ende hovingeproclamanten selveSijbrandt Aggis ende Tietke Jorrijtsdr el[1618]
65 versoSyuert Hendricxz. ende Trijntie Freerxdr elhuijs schuijre, hofke ende leedige plaetseCoornmerckt: d'roode hondt genaemptJan Jansen cum socioFoppo Hottis CornelisAnneken Jorijsdr voorde eene, ende Jacob Jacobsz tsampt Lodowijck Lucas curator over Jorijt Jacobsz voor de andere helfte[1618]
66Men laet [= veiling] huijs, bij Rintz Joannes Janssen weduwe bewoondt wordendeSyardemastraete[1618] ten huyse van Lysbet Taecke Meinerts wed. herbergierse In de vergulden valck
67Herroldt Harmens en Sicke Heerkeshuijs, schuijre , metter ledige plaetse Godtsacker OZFedde SimensWybe JabixJacob Tomasz en Jet Tomas el[1618]
67 versoPaulus Ghemmenich secretaris der stede Franeker, en Aetzke Lentz el 24 stuiver jaarlixe grontpacht, waeraff achtien stuivers haer het huisinge Abbe Dirckxz cu toebehorenSchilbancq ter ZZ van het diepteClaes Meinertsz brouwer[1618]
68Jelle Breutix en Rintz Poppe elhuijs en loodse Coorenmerckt ter ZZ van het dieptGeertie Idsardi wedu Jetske AriansJan Martens[1618]
68 versoJelle Breutix en Rintz Poppe elhuijs en achterlant, staende achterwaerts tot aen lane toeVliet WZPeter WijbrensTijaerdt pannebacker…Tijaerdt pannebackerLolke Rintzes[1618]
69Poppe Lambertsz. en Ytke Sijbedr Baerd el toe Salwerdahuijs en loodsinge metter ledige plaetse streckende achterwaerts tot aen t bolwerck toe Hoockaerd, ten noorden van Hendrick Holmers huijse Rintze Claesz en Reijnsck Jelmers el[1618]
69 versoLyuwe Lyuwes en Welmoed Hendrixdr elhuijs schuijr en hofkeCoornmerckt ZZIneke AriansJansien Gerrijt Lijuwes wedu en en haar voor kinderen [1618]
70Men laet [= veiling] Jacob Anthoniusz vader en legittimus tutor over kindt bij Heuck Jorijtsdr getogen en Wilco Harmannij als vader en legittimus tutor over drie kinderen bij Wyske Lysbetdr getogenhuijsSchilbancq bij de westerpoort ter suijdersijde, bij de vernoemde Jacob bewoont[1618]
70 versoMen laet [= veiling] Steffen Martensz korffmaecker en rogmeter voor hem en zijn zustershuijsingheSchilcampen ten W van Dr. Hanya huysinghe aen de ZZ v.h. diept[1618]ten huijse van Rinke Jan Sijmens herbergierse in vergulden cruijs
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
71Men laet [= veiling] Peter Cornelis Rijckarts en Harmen Cornelisz als curatoren over Cornelis Martenshuijs metter ledige plaatse daer toe gehort t sampt vrije steeg ten noorden Noorderpoorte, bij deJan JuwkesFaes Taeckes[1618]belast aen Douwe Wringer
71 versoMen laet [= veiling] Jacob Antonis alias Coppentie huijse Schilbancq bij de Harlinger poortehet Diepte876 gg[1618]kope gebleken is Peter IJsbrant
72Tonis Andriesz. koperslager en Griet Jacobsdr el huijsDijckstratePeter WybesWillem Joachimserven van Jan Rijuerdts en Hannes Lambertsdr[15-01-1619]
72 versoHercke Pieters ende Griet Tyssedr elkamerOlymolensteegh OZ Trijn Willems Gosse LycklesTrijn Jansdr, gesterck met Willem Martens haer man voor de ene helft ende Barbar Claes voor tweede part t sampt Douwe Douwes voor een dardepart [1619]
73Schelte Jansz. schoenmaecker, als cousijn van z Griet Haruun Pieters wedu gesterckthuijsinge schuijre ende plaetse Cudal NZSibout SiboutsSchelte Cornelisd'erfgenamen van Griet Harmens en Haeije Jacobs ende Meijle Hobbes[1619]
73 versoJochum Uldricxz. ende Neltie GerrijtshuijsingeNoordermolenstraat OZMerck PietersAdam UldricxEverke van Gemmenich wedu van Lambert Staeckmans[1619]
74Men laet [= veiling] Wibrandus Toannes, dienaer des godtlijcken woordts toe Lutkewierum ende Lipke Eesten als curatoren over doctor Hannia weeskinderen dr Hanija huijsinge ende hovinghe Schilbancq bij de holten brugghe[1619]
74 versoHinne Dircxz. ende Botke Tetstedr elhuijs met een affloodsinge ofte stallinge t sampt ledige plaetse achter gelegenSyardemastrateTijmen DircxzJoannes PiersTijmen Dircxz[1619]
75Men laet [= veiling] Hobbe Jans creditoren, voor een erve zijn kinderen bij Mintes Keimpedr getogenGroote steegh WZ[1619]
75 versoMen laet [= veiling] bij Jacob Hartsz tot haerlem als t recht vercregen hebbende van Joachim Uldricx in dier qlt t op ende tegens Ulbe Douwesz ende Lysbet Feddricxdr el halve huijsinge FijverstraeteSibrant Jansz ervenMarij Pietersdr echte huijsfrouue van Jan Lamrinck, waeraff Pieter Tziallings d' andere helfte competeert[1619]
76Jan Rutgersz. ende Maeijke Gerrijtsdr eljaerlixe grondtpacht gaende uit van proclamanten huijsingeButtermarckt naest aent raedthuysDouwe Meuis[1619]
76 versoJacob Hettez. en Sijts Einsedr elhalve huijs en schuijre t sampt ledighe plaatse ertoe behorendeGodsackerWillem TiaardtsClaes FoppesHette Jansz en Hill Epedr el[1619]
77Jelte Joannes timmerman, en Bauck Clasedr elhuijs en schuijre metter ledige plaetse ertoe behorentSchilcampenIJsbrandt JansenDouwe SimensJan Jansz. Wellens en sijn kinderen[1619]belast aen vrou Hoxwierde erven
77 versoPaulus Ghemmenich secretaris ende Jetzke Lentz eljaerlixe grondtpacht van de huijsinge bij Tijs Dircksz cum socio toebehorende GodsackerClaes FoppesJu JohannesNieske Jan Tammes weduwe en haer kinderen[1619]
78Reynu Lolledr. wedu van Sipcke Rijuertsz voorde eene helfte t sampt Heijn Tijaerdts en Rints Sipckedr el op Dronrijp voor d ander helfte ende also t samen in t geheeldwerskamer en schuijerkeGreydeUlricx Joachims ervenJoannes PiersFeijcke Cornelis en Grets Pietersdr el[1619]
78 versoEpe Claesz. huijs en schuijreDijckstrate NZde straet na de GodsackerJan AbbisJacob Willems d' Graeff[1619]
79Men laet [= veiling] creditoren van z Foppe Cornelisz in leven burgemr binnen FranekerhuijsDijkstrate NZHans JohansDuco Cornelis[1619]ten huijse van Focke Fockes herbergier op de stadtsplaets
79 versoGerleff Hendricxz. ende IJdtke Douwedr, el, burgershuijsingeCoudal ter WZ van het dieptemr Martens weduLijeuue Janszin wandeling becomen van Tiaerdt Claesz en Pirintie Antoen Adamsdr [1619]belast aende rechte armen alhier en aen Oedte Sickes met Feijte Orcxz
80Pirintie Antoen Adamsdr. wedu van Tijaerdt Claesz schoenmakerhuijsinge metter halve steegh weesende drie voeten wijt ten oosten van de huijsingeOosterpijp, bij de,ter NZ van het dieptDirck IJntses ervenHidde Douwesbij de proclamante en haere zalige man in wandelinge becoomen van Gerleff Hendricx ende Ydtie Douwedr el[1619]belast aen Hotse Jacobs erven
80 versoMen laet [= veiling] burgemr Foppe Cornelis zoons huijsinge ende hoffke alhierDijckstraetHans JohannesDuco Cornelis338 gg[1619]koper geworden is Dirck Jansz van Buijten
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
81Hinne Dircksz. en Bote Jetzedr elschuijr met der affloodzinghe ofte stallinghe en ledighe plaetse erachter gelegen streckende tot aen de uitgauijn van de edele heere Epe Juckema hoffSyaardemastrate d' heerestraatd' proclamanten zelvesin wandelinge becomen van Thijmen Dircks[1619]
81 versoAdrianus, Dr. Metius prof ende Jetske Andriesdr elledighe plaetsen aen malcander in Deeckema hoff leggendeDeeckema hoff, drie ledighe plaetsen aen malcanderen inHeijn Tijaardtsd'lijnbaenHeijn TijaardtsClaes Dirxjr. Jarich van Erlingen en juffrouw Hylck van Erlingen[1619]
82Syoucke Ryuerdtsz. Bants olde burgemr. en Paulus Gemmenich secretaris, Sijuerdt Obbes mede olde burgemr en rentemr en Sijtze Joannes Westius burger binnen Franeker als regenten des weeshuijses aldaer jaarlixe grondtpachten gaende uit het naevolgende huijssteden namentlen uijt Andries Joachims huijsstede , uijt Meijnert Bens naijstens vamelij wedu en Lambert Bauckes huijsstedeNyewehoffstrate juffr. Sietke van Vervou gesterckt met jr. Seino van Lene[1619]
82 versoFocke Sybrandtsz. en IJmpck Jouckedr, el, burgershoff ofte thuijn Claes Meijnerts brouwer en de sloot achter hun huijsinghede huijsen bij dongummer pijp aen westerzijdeLolcke Jellesde stadsfestedr. Sixto Amama rechtscholte binnen Embden en Ida Watzedr el[1619]
83 versoweesmrs., d'heeren jaarlixe grondtpachten gaende uit huis Piet Jan smids toebehorendeVischmercktWopke Jansz[1619]
83bisOtto Meijer en Hereske Rimmertsdr elkamer GasthuyssteeghJan Allerts Heixan hoff de genoemde steeghClaes Petersz leertouwer[1619]
verso 83bisHette Jansz. en Hill Epe, el, mitsgaders tot Sijmme Hettisz en Maijke Hettedr insgelijk el burgershuijs en twee kamers metter ledighe plaetze Oostermolenstrate, op de Zhoeck v.d., bij de twee holten bruggenEpe BaukesJan Harmensz en Hill Joannesdr el[1619]
84Gedeputeerde Staten, d'heeren Ockinghahuys, blau leydeckte huysingheaen brede plaetsdr. Metiuslijnbaenhuijsinghe Petersjoncker Jarichz en juffrou Hijlck van Ockingha el tot Burgwert[1619]
85Michiel Willemsz. snijder en Willemke Severijns en el burgershuijs en halve steegh ter suijdenFijverstrateElske DijoerdtsTomas Jansz Wiringerburgemr Epe van Juckema als last en legitimatie hebbende van Richard Bomben en Maria Joannisdr el, t sampt van Daniel Dambroeck als vader en legittimus tutor over sijn twee kinderen bij Barabara Tonisdr getogen [1619]
85 versoPieter Rintsesz. metselaer ende ElsThomisdr el huijs loodse ende ledige plaetse Jr. Tziallingh van Bothnia verpachte hoff, ter ZZ van het DieptBauke GerrijtsLipcke GeorgiensRints Riencxdr gesterckt met haer Lenartsz Claesen ende Waetse Riencx zonene item Lijsbeth ende Siouck Rienxdr erven gesterckt met Rintse Claessen [1619]belast aen genoemde Botnia erven
86Men laet [= veiling] wijlen Harcke Jetsesz ende Geert Jansdr achterkamer met het achterlandt ertoe gehoorendeGreideNeeltie PietersLuijtien Rinnerts[1619]ten huijse van Jacob Claesz herbergier op de noorderhoeck van Sijaerdema strate
86 versoMen laet [= veiling] Dijucke Jansfr weduwe van Cornelis Riencx wonende op t Vliethare huijsinge Vliet WZRienck WoltersJochum ongewosschen[1619]belast aen t weeshuijs
87Lammert Heins ende Trijn Waetsdr eldrie vierdeparten van het halve huijs deurgaens, alwaer st nicolaes utsteecktCoudal ZZ alwaer St. Nicolaes utsteecktJan EevertsAmerens TiercxWaetsedr ende Waetse Waetsesz , Hein aaeff Waetsedr gesterckt met Eelcke Douues haer man[1619]
87 versoHeyn Tyaerdtsz. ende Rintske Sipkedr, el op Dronrijpleedige plaetse in Dekema hoff Dekemahoff met no. 10 ten caerte aengeteeckentjuncker Jarich ende juffrou Hijlck van Ockinga el tot Burghert[21-01-1620]
88Gerardt Passe huijs, schuijre en achter landtCoornmerckte NZEvertghe StaeckmansClaes RiencxCornelis Cornelisz en Fuckchien Geerlichsdr el te Amsterdam[1620]belast aen de armevoogden
88 versoAgge Poppesz. ende Antie Janszdrhuijs, schuijre en erve, streckende van vooren aff tot achterwarts aende kalksloot toe Coornmerckt ter NZ van het diepteClaes Riencxsecretaris Gemmenich nieuwe filieLodewijck Walingh en Frouck Jacobsdr el[1620]belast aen rechte armen [= armen volgens de wet]
89Jeldert Meynertsz. ende Bauke Tziallinghdr el , wonende op de zeevenhuijsenhuijs met leedige plaetse daertoe behorendeZeevenhuysen, op deHercke HarmensOene RintsesBicke Heerckez en Brecht Jansdr el[1620]belast aen jr Tziallingh van Botnija erffgenamen
89 versoMen laet [= veiling] Antghie Atedr weduwe laest van wijlen Sijbout Tzallinghz als moeder en legittima tutrix van Tzalingh haer soonvierdepart van zekere huijs en plaetzeNoordermolenstrate, bij burgemr Jan Jansz bewoont[1620]
90Epe Gieldertsz. executeur van Baerderadeel en Jeeske Wijbrensdr el toe Jorwerthuijs en ledighe plaetse Coudall op de Nhoeck van de Schoolsteeghgenoemde steeghWijbe Jacobsz burgemrTrijn Fransedr wedu Cornelis Petersz gesterckt met Sape Sybes haer swager en van Sytze Joannes en Locke Jellez als curatoren over genoemde Trijn kinderen bij vernoemde Cornelis getogen[1620]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
91Frans Gerrytsz. Eelck Jansdr, el, burgers en herbergiershuijs en loodse t sampt ledige plaetze erachter vrije steegh ten noordenFijverstraetClaes Petersjuncker JuckemaUlcke Ulckesz gesworen gemeentsman en Antie Douwedr el[1620]belast aen vrou Hoxwiers erven
91 versoJoachim Douwez. Rinck Joannisdr el, t sampt Jan Sybesz en Trijn Johannesdr insgelijx el burgersgerechte helfte deurgaens van een huijs en schuijre metter ledighe plaetze ertoe behorende NoordermolenstrateZijaardtsz ervenJohannes Petersz kuiperTiede Douwez en Joannus broeder[1620]
92Meinardus Salvarda Sijuerdtie Willems Rijsselaarder el burgers bijden kramers binnen Franekerhuijs en schuijre en t sampt ledige plaetze Hoochstrate ter NZ van het diepteJan Fockes Beijma mr Jan Lamberts jr Jarich van Lijauckema, residerdende op Lijaukema huijs tot Sexbierum [1620]
92 versoPoppe Lambertsz. ende Ytge Sybedr Baerdt el toe Salverdahuijs, schuijre en achterlandt mette gerechte helfte van steegh ten oosten gelegenDijckstrate ZZReijntghen Claesdr s[ecretar]is Gemmenichin wandelinghe verkregen van Jan Heres en Sijjouck Minnedr. el[1620]
93Sipcke Tyercksz. en Harmen Cornelisdr el opt old tichelwerck buijten Franekerhuijs wezende hetachterste eindt, metter ledige plaetze erachter gelegenZevenhuysen, op de Focke Oenes als eigenaer van t vooreind Lou Rompckens en Ied Jansdr el op Conincksbuijren bij Harlingen[1620]
93 versoJan Herez. en Sijouck Minnedr el burgershuijs metter ledighe plaetz ertoe behorende Hockaerd Poppe Lamberts en Ydske Sybedr Baerdt[1620]
94Jan Jansz. burgemr. [vader van de schilder Jan Jansz. de Stomme] en Sijtske Buckez elvierdepart huijsinge en plaetzeNoordermolenstrate, bij hem zelfs althans bewoontAnthe Atedr wedu van Sijbolt Tzallingh[1620]
94 versoWillem IJsbrandts ende Barbar Mercksdr el t sampt Jochum Uldricxz ende Neeltie Gerrijtsdr, elhuijsMolensteegh OZdr Adama erffgenamen Lambert Staackmans ervenMerck Petersz ende Eeff Lambertsdr el tot Franeker[1620]
95Everke Ghemmenich weduwe van burgemr Lambart Staeckmans burgershuijs ende schuijre t sampt ledighe plaetze tusschen beijdenStadtplaetse OZ, kerckhoff ten Ndeszelfes huijsingePauli Ghemmenich haer broeders erve Focke Jurians en Altsiens ende Fedtke Ielartsdr el woonende tot Belckum[1620]belast ten profijt van st martens kerk
95 versoTrijn Mintzedr. weduwe van Willem Claesz burgerse in Franekerd' gerechte helfte ongedeelt van seeckere huijs en kamerOlymolensteegh OZJan Oentsz Kantie Heercke HeerckesNieske Canstedr wed van Beernt Beerntsz[1620]
96Joannes, Dr. Menaldum advocât en Maijcke Ulbedr el huijs, schuire en achterlantCoornmerckt ter NZ van het diepteEverke Staackmans Gerardo Piers burger en coopman binnen Deventer voor hem zelve en mede onder hypotheek sijnder goederen voor Steefenia Knorinx wedu van z Lubberth Passius sijn moeder[1620]belast aen de armevoogden
96 versoThimen Dircxz. burgerhuijs ende achterlandt metter steeegh ten noorden eraenleggendeVliet aen de OZ van het diepteSijouck Alberts weduweSybren DircxzBaucke Douwes ende Geertie Clasedr el op het Vliet[1620]belast aen Sytse Joannes Werstius
97Syuerdt Hendricxz. burger ende coopman twaelftepart van twee kamers Grote steeghReijn Freercxz linnenwewer[1620]
97 versodienaren des Goddelijcken Woordts, de mitsgaders de ouderlingen en diakonen der gemeente Jesu Christi dwershuijs met loodse achterlandt ,item het mede gebruijck vande steegh ten oostenSchilbancqJelte JoannesSijuerdt Sijuerdts Jelte JoannesIJsbrandt Jonges en Hendrickien Bouuensdr el[1620]
98Geert Andriesdr. weduwe van z Eybert IJsbrandt gerechte helfte deurgaens van een huijs schuijre ende achterlandt streckende tot aen 't bolwerck toeGodsacker ter OZ van het dieptJan Pouuels Claes Claesz kuiperPeter Jansz t sampt Sijke Jansdr beijde t Amsterdam woonachtich[1620]metter vrijen steegh voor helfte ten noorden gelegen
99Frans Hansz. slachter en Trijn Jacobsdr burgershuijs schuijre ende achterlandt butterbrugge, bij de, staende 't eene bij Franks Hansz slachter bewoont wordende…, het andere bij Marithje Joost hofinghe bewoont wordendeDr MetiusAnne WybrensEetske Hanija gesterckt met Jeronimus Abbama haer man[1620]
99 versoHendrick Anez. tot Ytens huijs, hoff ende loodse GreideEpe Juckema erffgenamenJan BuuisNeeltge PetersTijerck Gerrijtsz cs[1620]belast aen vrou Hoxwiers erven
100Jan Meinerts ende Mintz Sijbrensdr el en burgershuijs met den loodse tsampt ledige plaetzeCoornmerckt NZGosse WillemsDr Adema erffgen.Revio cu[1620]
100 versoHuyge Petersz. ende Elske Arentsdr el ledige plaetse ter westen van dekema huijs ende ten oosten van der proclamanten huijsinge Dekemahuys, ledige plaetse ten W vande proclamanten huijs ingenaen de stadtsplaetze leggendejr Jarich ende juffrou Hijlck van Ockinga in leevene el[1620]belast aen geestelijcke goederen
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
101Claas Cornelis en Aelcke Douwedr elhuijs ende lege plaetse metter mede gebruijck van de put tusschen beide ervenSyaerdemastratede vercopersEpo Juckema ervenJohannes PierszHinne Dircxz ende Bote Jetsedr el[1620]
101 versoMen laat [= veiling] d'kinderen ende erffgenamen van z Sibbel Poppe Nannis weduwe hun zalige moeders huijsingeCoudall ter NZ van het diepteGerrit TaeckesEbel Rinckes[1620]ten huijse van Hans Wouters en van Steenkist herbergier in vergulden hooft
102Men laat [= veiling] huijsinge ende windtmolen bij Jan Sipkckez en molenaer naegelaeten, also het peerd ende karre met alle verdere gereetschappenBolwerck, Nsijde v.d. stadt aen 't: [1620]ten huijse van Wijbren Martins herbergier inde heeringhuijs
102 versoMen laat [= veiling] bij Severijn Dircks en cum upore op ende tegens Marij Peters dochter voor haar einde als erffgename van haar soontie bij z Rompcke Doijma getogen gesterckt met Jan Laurinck haar man huijsFijverstratePeter TziallingsOedts Campes [1620]ten huijse van Nieske Jan Sijmens herbergierse
103Men laet [= veiling] d'kinderen en erffgenamen van z doctor Hendricus Schotanus in levende professor primariusz vaders huijse ende schuijre metter hoffke Schilbancq NZDirck MartensBarendt Jansz erven[1620]
verso ?Men laat [= veiling] z Jan Haijes pottebackers huijsinge en schuijre VischmercktJeroen WalingsGerlts Johannes erffgenamen[1620]
104Men laet [= veiling] wijlen Toenis Toenissen in leven schipper op Harlingen een huijsSchilbancq ter ZZ van het diepte, waar ut deze Toenis deezer werelt is overleden[1620]
103 versoHeercke Harmensz. ende Sijouck Joukesdr el tot Sevenhijsen ende Sicke Heerckes der selvers soon met Brecht Jansdr el huijs met het backhuijs en plaetse Oostermolenstraet op de westerhoeckd'algemene straet ende het diepteAndries Andriesz cud'algemene straet en het diepteMarten Feijckez cuiper op FraneeckerHotse Aggez molenaer ende Trijn Heerckes el der proclamanten respectiene swager en dochter[1620]belast aen Jantjes Heijnsdr., met centjes ontfangde uijt Sas Ariansdr weduwe van z Cornelis Scheltezn twee huijsen, Lou Tomasz huijs, uijt Bauke Piersz huijs ende plaetse , Sij Jansdr huijs
106Peter Kinghma secretaris Franekeradeel ende Tijeetke Sybe Wijaarda, elhuijs en somerkeuken t sampt ledige plaetse ende hoffke mitsgaders een vrije steegh ten westenCoornmerckt ter ZZ van het dieptePeter Everts Langwoldt ontfanger van Franekeradeel Adama erfgenaemenjuffrou Luts van Kamminga weduwe van w d'heere Van Bourmania[1620]belast aen de erggenaemen van z jr. Tziallingh van Botnija
105 versoHeyn Sybez. ende Ytie Jansdr. el huijs met een loodse t sampt ledige plaetse achterwaerts aan de sloot streckende Vischmerckt ter ZZ van het dieptedr Raphaels weduwe Douwe DouwesClaes Cornelis wagenaer ende burger[26-01-1621]belast aan 't weeshijs
106Gerben Jacobsz. ende Rints Jansdr el kamer met een loodse metten vrije waterlossinge tusschen kamer en de loods aen t diepte toeGodsackerd'arme kamers nu Sijuert Slotmaecker Wijbrich Peter Jellis weduweJacob Hossixz burgemr, d' welcke exofficio de genoemde kamer vercost heeft ten proffijte van de kinders en erffgenaemen van w Jelle Reinsbelast aen Siercke Eelckes erven
107 versoAtze Foeckes en Atie Jansdr el, wonende op Pier Foeckes tichelwercktwee huijsen aen melcanders opt old tichelwerck bij z Dirck Peters naegelaeten hebbende een seekere slootPieter BeernsHem Harckedr weduwe van Dirck Peters gesterckt mettter burgemr Jan Jansz als commissaris[1621]belast aen de vicarie
108Hero van, Jr. Intima secretaris universiteyt ende juffrou Maria van Galema el kamer metter plaetse ter westen eraen gelegen waarover Hobbe Jellisz oldeburgem een deurganck heeft Hoffstrate ter NZ van het diepted'gemene straeteClaes Janszd'heere Vervou hoff een seeckere slootTzamme Dircxz en Trijn Sybedr el[1621]
108 versoJan Jansz. Wringer ende Jetske Feddricxdr Andla el burgershoffke Hilbrandt Dircxz en Joannes Jansz als gecommitteerden van creditoren van Gerrijt Ens ende Antie Aggedr el[1621]
109Jelte Ritskes snijderhuijsinge Molensteegh aende westersijdeCornelis Dircx erffgenamenSijbren Tijaerdtsz ervenJacob Pijbesz wachtmr en wijlen Mari Jansdr el[1621]belast aen de heere Georgen Swartsenberch en aen de armen alhier
109 versoJoachim, Heer Andre Raadt ordinaris ende juffrou Ansk van Burmania el wonende tot Leeuwarden huijsinge ende plaetseNieuhoffstrate ter noordersijde van het diepteJeldert Jarichsd'erfgenamen van z Ghijsbart Fransz Ens Jan van Buijten[1621]belast aen d'erffgenaemen van heer Ruijs
110Antie Tijssedr. weduwe van Sijuerdt Emeshuijsinge schuijre ende achterlantJr. Tziallingh van Bothnia verpachte hoff ter ZZ van het diepteLijuedts Abrahams weduwePeter Andriesin wandelinge becomen van Pibe Jacobsz ende Antie Dircxdr el[1621]
110 versoCatharina Adama burgerse d'gerechte vierdepart ongedeelt over hooch en de leegh deurgaens van twee huijsen, een loods met het achterlandtmet twee huijsen, het eene Noordermolenstraat, op de oosterhoeck van de Molensteeghd' heerestraatJan MeijnertsMolensteegh Jieske Adama haer suster gesterckt met Abraham Jacobsz haar man mede burgers[1621]ende het ander huijs waaraff hier d'vierdepart vercost wordt ten noorden naest
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
111Paulus Ghemmenich administrator proevenhuyshuijs ende hoff op de Schilcampen t boshuijs ende 't bolwerckEpe Juckema erven ende dr Verhelt proevenhuijs [1621]bij Bauck Reinersdr wedu van Cornelis Yesbrandtsz in kope verkregen van Dirck Jansz van Buijten voor een zelven voor een negende parte, item van Agge Eelcke voor twee negendeparten t sampt van Peter Beernsz voor drie negende parten voor henzelven ende occupeerende voor Rienck van Buijtens twee jongste kinderen bij Trijn Lolckedr getogen voor anderhaelf negende part
111 versoFreerck Uldricxz. ende Seth Robertsdr elhuijs ende hoffke erachter gelegen streckende tot aande slootDijckstratePeter Evertsz Langwolt in zijn qualiteijtde vercoper selfsHero Jansz olde burgemr [1621]belast aan de arme voogden alhier
112Meinardus, D'heere Aetsma secretaris Admiraliteyt ende Trijncke Epe Juckemadr el tot Doccum24 halve pm landt vrij van huijsinge jr. Duco van Bothnija ende den proclamanten selfsder vercopers plaetse op sijn tichelwerck ende huijsinge staetde Slachte dijckdr Dyrck Scheltingha en dr Metius Jacob Thomas ticchelaer tot Lanckum, voor hem ende sijn wijff als ervoor de rato onder verbandt sijnder goederen gecaneert hebbende[1621]
112 versoEetske Meyledr. weduwe van Tomas Bottis in leven burgemr ende Pier Doedes met Bauck Tomasdr eld'gerechte vierdepart van seeckere huijsingeSnobsteegh, op de hoeck van de, streckende achterwarts tot aen het kerckhoff kerckhoffde steijghLambert JanszLijsbet Thomasdr met Jacob van Medenblijck haeren man[1621]
113Hans Holl ende Tubt [= Dubt, Dubbeltje?] Lamberts jr achterkamer met die vierdepart van het achterplaetske ende meede gebruijck van de put ende steegh ten suijden gelegenHockaardtSijjoucke Rijuerdts Bants ervenHendrick Holmer Tomas Laurens ende Eets Lijewedr el [mei 1621]
113 versoLaucke Epesz. leertouwer ende Antie Aleffsdr el burgersgerechte derdendeel van Amama hoff1/3 Amama hoff Sijmen Meijnertsde gemene sloot Jelle DanielsFocke Sijbrensdr. Amama [1621]
114Wopcke Lollesz. pottebacker ende Lena Jansdr el uutertijt wonende opt Fliet huijs ende hoff, streckende achterwaerts tot aende laan toeVliet aen de WZ van de vaertAbbe cum socijsDoede Lolles huijsingeClaes Peters kalckbrander opt Vliet[1621]
114 versoCornelis Heinsz. en Hijlck Joannisdr el kamer en loods metter ledighe plaetse ertoe behorende HockaerdtFoppe DouwesTijs PetersJacob Claesz en Trijn IJsbrandtsdr el[1621]
115Marten Feykesz. holdtcoper en Geeske Lucasdr elhuijs Franeecker ZZproclamant vercopersAriansdr wedu van Cornelis Scheltes[1621]
115 versoFoske Koops weduwe van Jacob Borryts voor d'eene helfte , Adrianes Tamme, Borryt Berben en Jacobus, z Jacob Borryts kinderen voor d'andere helfte d'gerechte deurgaens van seeckere huijsinghe Schilbancq NZJan CornelisMeuis Stijns Jacob Pijbez wachtmr [1621]
116Syuerdt Saskersz. burger en Jelte Lijuwedz tot Lollumgerechte dardtparten van selfs, van seeker hoff oft tuijnDongiumerpijp, bijgemene slootgemene slootLolcke JellesLauke EpesFoeke Sijbrens mitsgaders van dr Amama[1621]
116 versoPeter Gerbensz. en Duijff Nannedr el tot Oostrum op Mellema state d'gerechte dardepart ongedeelt van seekere huijsinghe en schuijre Vliet WZHendrick Jelles schuijtmackerAbbe DircksJacob Jansz gortmaker en Anna Petersdr en echtel op Vliet[1621]
117Jan Fockez. Beyma ende Geertie Andriesdr eld'gerechte vijfdepart van t huijs schuijre ende loodse t sampt hovinge, daer die kopers althans inne wonenOostermolenstrateHijlck Hommesd'burgemr Andries Doedes met Ypke Jurians Eelck Andriesdr el frouue van Seerp Sijbrensz bij advijs ende expres content vander zelve mijner man [1621]
verso 117vJan Fockez. Beyma ende Geertie Andriesdr el, burgersd'gerechte vijfdepartij van t huijs, schuijre ende loodse t sampt hovinge, althans bij de copers bewoont OostermolenstraeteHijlck Hommesd'burgemr Andries Doedes met Ypke Jurians Jan Andriesz wonende tot Menaldum, Tijerck Baukez toe Wielsrijp ende Seerp Sijbrensz tot Harlingen als broeder en respertine behuwde broeders van Andries Andriesz [1621]
118Men laet [= veiling] huijsCoudall NZ Gerrijt TakesEbel RinckesEbel Rinckes[1621]belast aen Hotze Luckesz
Men laet [= veiling] huijs en loodse, metter ledige plaetse, ertoe behorendeNieuwe Hoffstraete NZAlbert Timmermandr. Abelus Isbrandi[1621]belast aen t weeshuijs
Men laet [= veiling] huiijs met een een verffwinckelNieuwe Hoffstraete OZSijtz Joannis JorisMeinert Bensz Trijntie Toenisdr in levene echtehuijsfrou van Albart Tomesz sijdenwercker[1621]belast aen t weeshuijs
119Men laat [= veiling] gedenckt te vercopen Hans Wouters van Steenkists huijsinghe, schuijre en achterhuijs metter ledige plaetze t sampt vrije steegh naer achteren, aen kerckhoff verbondenCoudall ZZ 't vergulden hooft genaemptTomas CornelisJan Everts[1621]belast aen wijlen Saaff Hendrix erven
119 versoMen laat [= veiling] Hetzke Claes Bouwens weduwe haer huijsingheGrote steegh[1621]
120Lyuwe Hettes en Maijke Hettedr eld'helfte sijnde d'suijder sijde van seeckere huijsingeGodsacker ter WZ van het diepteClaes BauckesHeijn Jansz, mettet mede gebruick van de steegh ten noorden gelegenHette Jansz en Hil Epedr el[1621]
120 versoEvert Sipckes ende Sijouck Hesselsdr elhuijs, schuijre en plaetse Hockaardt aen bolwerckOege SackedragersbolwerckbolwerckJan Heeresz ende Sijouck Minnedr el[1621]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
121Simen Petersz. backer ende Jell Reijnersdr elhuijs, schuijre ende halve steegh ten oostenSchilbanck ten NZ van het dieptClaeske Martens kinderenLijeuwe LolckesUlbe Ulbesz[1621]
121 versoJacob Hettez. ende Sijtz Ennedr elhelfte deurgaens van t huijs ende schuijre metter leedige plaetse Godsacker ter WZ van het diepteWillem RijuerdtsClaes FoppisHette Jansz en Hil Epedr el burgers[1621]
122Ids Petersz. en Iees Rienxdr el burgershuijsinghe bestaende in twee kamersSchilbancq ter ZZ van het diepteIJsbrandt Lamberswijlen Rienck Jansz erfgenamenAbbe Dircksz cu[1621]belast aen Claes Meinterts
122 versoPeter Andriesz. en Trijn Yntedr el burgershuijsSchilbancq ter NZ van het diepteIJsbrandt GossixDirck en Tijmen Obbezonen[1621]belast van convente van Cruisebroeders
123Sybren Jansz. en Betien Andriesdr el burgershuijs metter hoffke, streckende achterwaerts tot aen sloote toeVliet OZSijouck MeijerObbe ObbesJouwerke Bants echte huisfrou van jr Laeas Glins[1621]belast aen Sijtze en Johannes Werstius
123 versoWillem Warmondt brouwer tot Haarlemhuijs en achter woninghe toe t sampt hovinge tot behorendeOostermolenstrateburgemr Andries Doedes met Ypcke Jurians olde burgemr Douwe HenrixUlcke Ulckesz en Antie Douwedr el[18-01-1622]
124Jarich Jacobsz. ende Maijke Simonsdr el t sampt Hans Simons en Antge Jacobsdr mede el burgershuijs ende schuijre metter ledige plaetsen tusschen beijden t sampt hoff erachter gelegen Hoochstrate ZZ bij de butterbruggeFrans Hansz slachterFrans Petersz apotheecquerAnne Sijbrandts Doijhem burger [1622]belast aen de erfgenamen van w juffrou helena van Bunaus
124 versoDouwe Siercxz. mede gedeputeerde der vijffdeele dijcken buytendijx, en Trijntie Harings dr el 1 pm landts in een stuck van 12 pm alhier buijten Franeker bijt Hoochholt waaraf Jan Jansz Schellinghwou de 11 pm Wijbe Ansma cs[1622]
125Wybe Reynsz. ende Trijntie Riencxdr elgerechte helfte deurgaens van seekere huijs Coudal aen de noortsijde van het diepte bij Douwe Agges bruggeSibolt Sibolts Sicke Pijbes en Griet Rompckedr el tot Winsum[1622]
125 versoLysbet Aerentsdr. weduwe van z Nicolaus Joannis in leevene pastoor tot Bellekumhuijsinge en schuijre t sampt achterlant NoordermolenstraetePeter TijallinghAaff Aliffs Abelus Curiander gewaldige provoost en Agueta Drusij el, mitsgaders van genoemde curiander als last hebbende van Abraham Valck[1622]
126Men laet [= veiling] eerstelick Janitien Rocchus huijs metter ledige plaetseHoochstrate, ter NZ van het diepte op de westerhoeck van de groote steegh staande[1622]
Men laet [= veiling] ten tweede Eelcke Martens huijsinge schuijre en backhuijs metter ledige plaetseCoudalburgemr Wybe JacobsSijuerd Saskers[1622]
Men laet [= veiling] ten derde Bientze Tzebbe huijsinge en schuijre op Godsacker WZJacob Gerrijtsz slachterAgge Eelckes[1622]
126 versoHarmen Wybez. ende Anna Douwedr el schuire ofte achterwooningeNoordermolenstraateHijlck IJsbrandtsBauue FetsesGerrijt LijeuwesslootFenne Willemsdr weduwe van IJsbrandt Peters voor haer ende vanweege haer kinderen bijde IJsbrandt getogen ende in deezen gesterckt met Sijuerdt Hendrixz residerende armevoocht [1622]
127Hieronimus Willemsz. burgemr binnen Franeker, en Antie Joostedr elhuijs SchilcampenDouwe Simensd' copersThomis Jansz tot Norden in Embderlandt[1622]
127 versoGerbrandt ende Jacob Claes zonen gebroeders tot Amsterdam huijsCoornmarckt ZZ van het diepteJoachim Allerts wedudr Pruijsked'groote steeghJan Alhartz Heixan en burger[1622]belast aen Sijouck van Cammingha
128Douwe Sapisz. smidt ende Trijn Nannedr el voorcamer met een winckel en heerdNoordermolenstrateBuwe FetsesGerrijt LijuwesHijlcke Petersdr laest weduwe van zaligen Dirck Fransz[1622]
128 versoEede Sybes burgerkamer ofte huisjeNoordermolensteeghd'armevoogdenSipcke Molnars ervenWybe Jacobs en Lijuwe Jansz als administrateuren armevoogden[1622]
129Jan Pytersz. tot Hichtum kamerNyeuhoff, intClaas Jansz schoenmackerVervous hoffTamme Dirxz ende Trijn Sybedr el binnen Franeker[1622]belast aen de frou van Vervou
129 versoOlphert Botes ende Hijlck Pietersdr el t MackumhuijsSyaardamastrateTiaardt Duerts ende Geertie Petersdr[1622]
130Lambert Hendrixz. boendermaker en Sara Jansdr el burgerskamerGroote steegh WZAucke RemptenGhemmenichPaulo Ghemmenich ende Saske Lentz el binnen Franeker[1622]belast aen vrouw Hoxwiers erven
130 versoRyurdt, Mr. Yntesz. chirurghijn en Ytge Anedr el burgerstuijn ofte ledige plaetzeaen t'NbolwerckLanke EpesFocke Sijbrenst bolwerckFocke Sijbrens[1622]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
131Men laet [= veiling] Eelcke Martensz en sijn kinderen huijsinghe schuijre en bachuijs metter ledige plaetze Coudall WZburgemr Wybe JacobsSijurdt Saskers[1622]
131 versoTyerck Martensz. en Bauck Wytzedr el toe Jelsumnegende part van huijs en schuijre t sampt ledige plaetzeOostermolenstrateJan SchellinghwouJan Scheltes weduweGerlte Tijerxdr wedu van Rienck Sytz[1622]
132Men laat [= veiling] huijsinge end schuijre, bij hemluiden [Tierck Clemens] althans bewoont hebbendeSchilbancq bij de WesterpoorteIJsbrandt GoslixRitzke Rienx[1622]ten huijse van Nieske Jan Simens herbergierse int vergulden cruijs
132 versoBroer Eetesz. snijder ende Geeske Harmensdr eldeurgaen halff huijs, schuijre ende ledige plaatzenCoudall ter OZ van het diepteHarmen Harmen olde burgemrMaijcke Frans Fransz weduweSibbeltie Dirxdr huijsfrou van Benedictus Rijuerdts Tijmert zelve in desen gesterckt[1622]
133Rijck Claessen ende Trijntie Gerrijtsdr el burgersgerechte helfte deurgaans schuijre en achterloodtsVischmerckt, t.o.Albert Ghijsberts EnsJeroen Walingswijlen Agge Claessen der voorn Rijcks broeder ofte erna bij desselven versterckt van Sijuck Sijbrandts als curator ende bestevader over desselven wijlen Agge Claessen kinderen[1622]belast aende weeshuijse ende aen secretaris Ghemmenich
133 versoWytze Jacobsz. snijder ende Antie Jelledr elgerechte helfte deurgaans kamerFijverstrate, achter de huijsinge Claas Petersz kalckbranderde gemene steeghClaas Petershet bolwerckFrans GerrijtsUlcke Uclkez ende Antie Douwedr el[1622]
134Jan ende Wybrandt Sybe zonen gebroeders huijs, schuijre ende loodse metter vrijen steeghDijckstraate NZJacob HarmensRinnert Rinnerts ervenTrijn Hero Andries wedu[1622]
134 versoSybe Sybez. Baard ende Dijen Douwesdr elhuijs schuijre ende loodse t sampt vrije steegh ten oosten, bij althans bewoontDijck NZJacob HarmensRinnert Rinnerts ervenJan en Wijbrandt Sijbezonen gebroeders [1622]
135Men laet [= veiling] huijs metter ledige plaetzeVliet OZ, bij de voornoemde Baucke Douwe althans bewoontHijlcke Sijurdtsz wedu Jacob Severijns Jans[1622]
135 versoAlbert Aedez. ende Marij IJsbrandtsdr elhuijs met een schuijreSchoolsteegh ZZJuw Joannismr Jelte chirurghijnJoannes Juw wonende tot Beetgum cum socijs[1622]belast aen deszelve Ju Joannes
136Yghe Hoytez. metzelaer ende Trintie Hendrixdr elthiendepart van een huijs waeraff de proclamant die resterende thiende part Leeuwarder pijp ter NZ van het dieptAalcke Wybe WaatzesJan Harmenswedu ende erffgenamen van Hoyte Yghez[1622]belast de gehele huijsinge ende plaatze aen Jouwerke Bants
136 versoWytze Jacobsz. snijder ende Antie Jelledr elgerechte helfte deurgaens van seeckere kamer, achter de huijsinge Claas Peters toebehorendeFijverstraatde gemene steeghClaas Petersde stadsvestenFrans GerrijtsUlcke Ulckez ende Antie Douwedr[1622]
137Men laat [= veiling] Eelcke Martensz huijsinge end backhuijs Coudall ter WZ van het dieptburgemr Wybe Jacobs [1622]koper gebeleven dr Verhel
137 versoJoannes Tytsses Tytsma en Trijntie Lamberts dr elhuijs en schuijre t smapt hovinge en ledige plaetze ertoe behorendHoochstrate ZZmij vrou Vervoumij vrou VervouGerben Feijckes huijsinghe met d'huijsinghe achter d'oeconomie staendeSybren Aggesz en Ietse Jorrijtsdr el[1622]
138Men laet [= veiling] Piet Jans smidts voor haer en vanwege hare minderjarige kinderen huijs en schuijreVischmarckt bij haer zelffe althans bewoontHans Douwesz StapertTymen Sybes erven [1622]ten huijse van Focke Fockez herbergier in Valck
138 versoJoannes Tyesses Tytsma en Trijntie Lambertsdr elhuijs, schuijre en hoffNyeuwe hoffstrateVervouSybren Aggesz enTiedtie Jorrijtsdr el[17-01-1623]
139Willem Egbertsz. coopman tot Amsterdamhuijs ende schuijre metter ledige plaatze ertoe behoorende streckende achterwarts tot aen de sloot toeNyeuwe hoffstraat ZZ kopers eijgen huijsingeHero Frijsij ervenJelle Breutix ende Rintske Poppedr el[1623]belast aen erve van joncker Tzallingh van Bothnija
139 versoWillem Egbertsz. poorter ende coopman binnen Amsterdamhuijsinge loodse en ledigep laatse ofte hoffke, streckende achterwaarts tot aen bolwerck toeGodsacker OZGeert Thomas ervenSierck PetersJelle Breutix ende Rintske Poppedr el, Alle Jansz wagenmaker enne Lubberts met Rinske Jochumsdr el burgers binnen Franeker[1623]belast aen ste nicolaes vicarie
140Peter Beernsz. schuytmaker ende Saeck Piersdr el opt oldt tichelwerckhuijsinge metter ledige plaats Tichelwerck, opt oldtMarten ClaaszSimon Petersde slootSioerdt Hendrix des administrerende armevoocht ende Idse Peters administreuren armevoochdt [1623]belast aende armevoochden
140 versoMen laat [= veiling] Piet Jan smidts huijsinge schuijre end hovinge Vischmerckt1161 gg[1623]koper geblevene is Peter Jansz
Men laat [= veiling] Baucke Douwes huijsinge, bij de copers bewoont wordendeopt Vliet OZ80 ggwaeraff Tijmen Dircz bij t utgaen van brandende keerse koper gebleven is
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
141Men laat [= veiling] Perijntie Antoen Adamsdr voor haer ende van wegen haere kinderen bij z Tiaarden Claasz getogenhuijsingeLeuwarder pijp ten NZ van het dieptDirc Yntzes ervenHidde Douwes [1623]belast aen Hotze Jacobs erven
141 versoMen laat [= veiling] wijlen Jan Lammerincks ende Marij Petersdr [Pyters Dowma in DTB] huijsingeFijverstraateolde campen[1623]
142Schelte Cornelis gesworen gemeentsman en Gerrijtie Dirxdr elhuijs, schuijre en ledige plaetsCoudall ter NZ van het diepteproclamanten huijsingeSijoerdt HendrixBouumes Tiepcke Hendrix ende Ansje Clasesdr el[1623]
142 versoJacob Peters ende Marij Gijsbertsdr elhuijs, schuijre ende ledige plaats Noordermolenstraatd[octo]ris Drusii ervenCornelis Scheltes erven Aaff Joannisdr el wedu van Aleff Laasz mitsgaders Laases ende Griet Aleffsdr[1623]
143Jelle Jellesz. snijder ende Antie Heinsdr el burgerscamer, achtercamer t sampt loodsinge tusschen beijden, metter medegebruick van de steegh ten westen gelegen Schilbancq NZBeerndt Jansz oldeJan AndriesBauck Clasendr el van Jelte Joannis[1623]belast aen ontfanger der geestelicke goederen ende aen Douwe Jansz Wringer
143 versoJoannis Pieters ende Geeltie Delkedr el, crudeniers ende burgershuijs, schure ende plaatze Coudall ter NZ van het diept Haije Jacobs ende Meile ObbesTiepcke Hendrix Bouwes huijsSchelte Cornelisz gesworden gemeentsman ende Gerrijtie Dirxdr el[1623]
144Ryurdt Ryurdtsz. backer ende Aacht Jacobsdr el burgershuijs, schuijre end ledige plaatze t sampt loodse Dijckstraat ZZJacob FeijckesAlle JanszJan Meinerts ende Mintz Sijbrensdr el[1623]belast aen de rechte armen
144 versoHendrick Atzez. ende Griet Siboldtsdr elgerechte helft van huijsinge ende loodtse Coornmarckt ter ZZ van het diepteBaartghen Geurts - onzen moeder[1623]waeraff mij Griet als met mijn moeder de gehele huijsinge, van Rinnert Rinnerts ende Jantien Jacobs jr gecocht hebbende de ander eerste toecomt
145Cornelis Innesz. backer ende Barbar eleen huijs, plets loodse en twee kamers t sampt hovinge Coudall ten NZ van het diepte bij de brollbruggede copersLieuwe Mellemade copersLieuwe Mellema Wijtze Beima en juff Hilck van Aijlva el[1623]streckende achterwarts ten westen tot aende gasthuijssteegh toe, ende slooth ofte Ansck dr Ens hovinge ten noorden
145 versoMen laat [= veiling] van Jan Lammerinx en Marij Petersdr huijsingeFijverstraat476 gg[1623]koper gebleven zijn Jochum Andriesz ende Carst Clasen ervooren geboden hebbende
146Evert Sybrensz. glaesmaker en Foeck Caartsdr elachtereind huijsen waeraff Douwe Sapis smid het vooreind competeerNoordermolenstrateBuwe FetzesDijeuwke Juwes[1623]
146 versoSydts Duckis burgerhuijs, schuijre ende twee kamers tusschen huijs ende schuijre metter vrijen steegh ten noordenGodtsacker ten OZ van het diept, streckend achterwarts tot aende sloot toeSicke HeerckisHidde Douweswedu en erffgenamen van z Wijbe Pabis in leven bij sitter gerechts van Barradeel[1623]belast aen st Nicolaus vicarie en aen Trijntie Aijsma erffgen
147Douwe Pietersz. ende Aagt Doeckedr el tot Wielsrijphuijs en schuijre t sampt twee kamers tusschen beiden end een vrijen steegh ten noorden vandien, streckende achterwardts aanden sloot toeGodtsacker ter OZ van het diepteSicke HeerensHidde DouwesSydts Durcksz burger[1623]belast aen st Nicolaus vicarie ende aen Trijntie Aijsma erven
147 versoDirck Martensz. korffmaecker ende Anna Simonsdr el burgers huijs ZyaardemastrateJan SchellinghwouPeter UldrixIdts Petersz lakencoper [1623]belast aen vrou Hoxwiers erven
148Dirck Jansz van Buiten ende Trijntie Beurixdr elgerechte helfte deurgaens van een huijs en hoff t sampt twee loodtsenHoochstraat ter ZZ van het diept, waeraff de vercoper de vierdepart aen Wobbeltie TijaardtsdrBotnija hoffJan ClaaszAdrianus MetiusJan Jansz Bouus ende IJtie Tiaardtsdr el[1623]belast aen armevoogden
148 versoHessel van, Jr. Hermana huijs, schuijre ende hovinge Coornmarckt ter ZZ van het diepteHendricum Jodoci Bronsernium en Hiske Foppedrde erffgenamen van w Aegidius RadeusLyeuwe Lyeuwesz en Welmoed Hendrixdr el[1623]belast aen vrouu Hoxwiers erven
149Mintze Rompckez. ende Griel Tiebbedr burgerscamer, itemnoch van twee ledige plaatzen achter en voor dezes camer leggende Fijverstraat op tusschenparen van Roordagrondt Michiel Willems luijdersecretaris Ghemmenich Thijmen Jansz Wieringer wonende tot Hoorn[1623]belast aen juffrou Paerck Roorda
149 versoCornelis Jennez. backer en Barbar Jacobsdr el burgershuijs, plaetze , loodse, twee kamers t sampt hovinghe brollbrugge NZ, bij de, streckende achterwarts van westen tot aen Gasthuijssteeghhuijsing Lijuwe Mellemaproclamantenhuijsing Lijuwe MellemaWybe van Beijma wonende inde dorpe Tzommarum[1623]
150 versoAdrianus, Dr. Metius en Jetske Andriesdr elachtereindt huijs, bestaende uit een rechtercamer en een spijscamerNieuwe hoffstrate de proclamanten eigen huijsinge en plaatzede proclamanten eigen huijsinge en plaatzede vercopers als eigenaers vant voorste eindt huijsinge Lambert Bauckes weduGeorgis Dirxz scheedmaker end Anna Jansdr el[1623]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
151Peter IJsbrandtsz. end Hill Cornelisdr el burgershuijsinge schuijre en vrije steegh ten westenSchilbancq ZZburgemr Dirk ObbesMarten Andrieserffgenamen van w Tzam Martens[1623]belast aen erffgenamen van Margreta en Helena van Buuar
151 versoIJsbrandt Petersz. ende Antie Wijbedr t sampt Feijcke Gerrijtsz en Lijoets Heerckedr el burgers halve huijsing, schuijre, hoijberch, hovinge w Foeke Beijma erffgenamenHeercke HarmensAndries Andriesz backer en Antien Petersdr[1623]belast aen Jan Evertsz brouwer
152 versoGoslick Jacobs en Trijntie Bauckedr elhuijs, schuijre en vrije steegh ten westenSchilbancq op de ZZ van het diepteburgemr Dirck ObbiszMarten AndrieszPeter IJsbrandtz ende Hill Cornelisdr el[1623]
153Ydtie Dirxdr. wedu van z Peter Jansz tot Harlingendardepart van een kamer en loodtske GodtsackerFolckert Willems ervenSijbren TietesEngell Engels en Wijbrich Sijtzedr el ter Herbaijum en Midlum[1623]
153 versoEduwardt Jacobsz. brouwer binnen Haarlemgerechte achtepart van een huijs, waeraff Dirck Jansz van Buijten d vier achteparten, ende Wobbell Tijaardtsdr drie achteparten Hoochstraatdr. Adrianus Metius prof IJdtie Tijaardtsdr wedu van Jan Jansz Bouus[1623]
154Olphardus, Mr. Nicolai chirurgus ende Folkien Edzardts Ensdr el burgershuijs, schuijre ende loodtske t sampt hofke metter medegebruijck van de steegh achterwardts, responderende tusschen Jacob Knoopmaker ende Claas Peters Potie huijsinge tot aen Coornmerckt toeHoochstraat NZ, rechtwezens de butterbrughAntie Jeldert WybesEwerdtie Willems[1623]
154 versojr Hessel van, Juncker van Hermana huijs, schuijre ende ledighe plaatze t sampt hovinge achter de schuijre gelegen, mitsgaders de vrijen steegh ten oosten Coornmarckt ZZJelmersde coper selfsLijuwe JanszLijuwe Janszdr Sibrandus Revius[1623]
155Baucke Bauckez. kuiper ende Reinsck Jelledr., el en burgershuijsinge ofte camer Coudall WZPoppe LambertsSijurdt Saskers cu[1623]belast aen Adriaentie mr Martenswedu
155 versoHarmen Hanskes en Barber Thobias el burgershuijsinghe en schuijre metter ledige plaatse eertoe behorendeGodtsacker ten OZ van het diept Joucke Rienx Isaack JacobsPeter Hanskes cs[1623]belast aen st Nicolaes vicarie
156Peter Petersz. snijder en Tets Fransendr el, burgershuijsinge, metter loodtse enne ledige plaatse streckende met het achterlandt tot aen het schuijrke bij Jelte Johannes onlanghs gebouwt hebbende Schilcampent zelver schuijrkeSijoerdt Sijoerdtes, metter medegebruick van steegh ten oosten gelegenJeltes huijsinge dienaren ouderlinge en diaconen van gemeente Jesu Christi[1623]belast aen vrou Hectoria van Hoxwiers erven
156 versoAbraham de le Motte coopman tot Calis in Franckrijckhuijsinge Koornmerckt ten ZZ van het diepteFredericum Heinsium tipographumGeeske Foppe LieuwesJelle Breutix en Rins Poppedr el[1623]
157Reyner Fransz. Timplar burger binnen Harlingenhuijs, schuijre ende ledige plaatzkeHoffstrate ter ZZ hebbende den steeght bolwerckWillem EgbertsJelle Breutix en Rinske Poppes[1623]belast Tziallinga van Bothnija erven
157 versoBaucke Sierxz. tichelaer bij Harlinghenhuijs en ledige plaetze Oostermolenstraatburgem Andries Doedes met IJpke Jurians ten suijdoostenrentemr Douwe Hendrix ten noordwestenWillem Jacobs Warmondt van Haarlem[1623]
158Men laat [= veiling] huijs ende ledige plaatze Vliet ter ZZ van het diept bij Dirck Lous naegelaten[1623]
158 versoMen laat [= veiling] huijsinge en hovingeGraftswal opt suyd v.f. stadt, met noch een huijske op schoenmakersperck staend, t hans bij Tijerck Sijbes Bange naegelaten[1623]ten huijse van Seecke Martensz herbergier op de Vischmerckt
159Men laat [= veiling] huijseNoordermolenstraat, bij Joannes Peters kuiper althans bewoont[1623]
159 versoRyurdt Nannes en Trijntie Eelkesdr elvooreijnd huijsinge, waeraff Evert Sijbrensz glaesmaker het achtereijndt NoordermolenstraatBuwe FetzesGerrijt Lijeuwes ervenDouwe Sapes smid en Trijntie Nannesdr el[1623]belast aen de erffgenamen van jurffou Helena van Bunans
160Dieucke Femmedr. weduwe laast van Wijbrandt Lyuewesgerechte vierdepart van twee dardendelen huijsinge camers, loodsinge tuin , als bij wijlen Tamme Lieuwesz nagelaten CoornmarcktLyeuues Jans Grietie Lijewes weeduz Rintzke Poppedr des proclamanten dochter bij advijs en consent van Jelle Breutix en haer man[1623]
160 versoTyerck Bauckez. ende Seerp Sijbrens met Eelck Andriesdr el tot Harlingen3 pm landts, vrij van huisinge noordwest dezer stadtHotze Bleeckesde HeerevaartDouwe Foppertsdr FaberJan Andriesz en Marijn Brandtsdr el wonende in dorpe Menaldum[1623]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
161Peter Gerbens gortmaker ende Trijn Huijbertsdr elhuijs met het achterlandt Franeecker, WZ diepteGerrijt Jobs cum socijsLambert EpesJacob Dirxz en Auck Aggedr el[1623]belast aen Tijaardema
161 versoClaas Laasz. en Jaes Jellesdr elhuijs schuijre en ledige plaatze Dijckstraat ZZAlle JanszPeter Everts ervenSijdts Doeckesz burger[16-01-1624]belast aen rechte armen [= armen volgens de wet]
162Men laet [= veiling] huijsinge en hovinge bij z Hempck Taeckes naegelatenVliet , OZ DieptCornelis besemmakers ervenLijuwe Meijer[1624]belast aen Sytze Joannis erven en Magdalena Eelckesdr
162 versoMen laet [= veiling] Henne Minnez backer als curator over z Jan Hendrix wedu Lysbetie Tomisdr naegelatene weeskindhuijs metter ledige plaetze Nyeuwe hoffstrate ter NZ van het diepteClaas Petersz Peter Cornelis[1624]belast aen juffrou Amelia van Grombachs erven
163Men laet [= veiling] Neels Lambert Claesz wedu en Jan Heijnsz snijder als curator over dezen Neels Kinderen bij z Lambert getogenhuijsNyeuwe hoffstrate ter NZ van het diepte Dijucke Hanses[1624]
163 versoMen laet [= veiling] Johannes Peters huijsingeNoordermolenstrate[1624]koper gebleven Tijaerdt Buwez backer
164Sybrandt Agges en Tietke Jorrijtsdr elhuijs en schuijre t sampt hoff OostermolenstrateJan Schellinghwou ter suijdoostenJan Scheltes weduwederdeparten van Tijerck Martens en de eene derdepart van Brecht Reijn Watzes wedu[1624]
164 versoTyerck Petersz. knoopmaker en Doedtie Jansdr el t sampt Jan Simensz kuiper en Tetie Jansdr mede el burgers binnen Franekerhuijs, schuijre, loodse en hoffke metter medegebruijck van vrije steegh aen de CoornmarcktHoochstrate bij de butterbruggeAntie Jeldert Wijbes mr Olphart Claesz chirurghijn en Jetske Ensdr el[1624]
165Men laet [= veiling] Sybren Sybrensz als curator over z Sybren Dircksz gewoont hebbende op t Vliet naegelatene weeskindthuijs, loodse en hoff metter halve steegh ten suijden vandienVliet ter OZ van het dieptClaesJoannes Heris[1624]belast aen Sijtze Johannes erven en Magadaleen Eelckedr el
165 versoMen laet [= veiling] Freerck Gerbensz tot Tzum als curator over de ses onmondighe kinderen van w H Thomasz bij Thel Romckedr in echte van dardehalf pm landts bij Miedum[1624]
166Anne Wybrandtsz. Doyhem burger en coopmanhuijs metter vrije steegh schuijre, loodse, t sampt ledighe plaetze Hoochstrate ten NZ van het diepteSijurdtie WillemsMontse Doedismr Jan Lamberts chirurgijn en Trijntie Jansdr el[1624]
166 versoThomas Lambertsz. burger en coopmanhuijs en hoffke met het medegebruijck van steegh ten oostenNoordermolenstraatFreerck Claesz brouwerClaes JanszPeter Tzallingh[1624]belast aen Jacob Popta
167Peter Andriesz. schipper ende Trijntie Yntedr el burgers binnen Franekerhuijs Schilbanck, ten oosten van huijsinge met t sampt loodske en plaetze, onlangs bij Dijen Baernsdr aen Lijuwe Lijuwes cum uxore vercost[1624]
167 versoJacob Petersz. metzelaer en Jantien Martensdr elz Jelte Ritskes achtergelatene huijsingeMolensteeghCornelis Dirxz ervenSijbrant Tijaerdsz ervenHobbe Jelles olde burgemr als administrerende armevoocht en Nicolai notaris publijcq als last en procuratie hebbende van Christopphel van Nijenhuijs corporael onder hopman Schelte van Scheltema als man en voocht van Sepcke Jeltedr[1624]belast aen heer George vrijheer toe Swartzenbergh
168Peter Cornelisz. Rijckert burger en linnenweverschuijre ofte achterwoningheNoordermolenstrate, achter Rijuerd Nannes huisBuwe JetzesGerrijt Lijuwes erven ofte Harmen CornelisGerrijt Douwes en Ydtie Aebedr el[1624]
168 versoHarmen Cornelisz. en Antie Bengher el burgers binnen Sneeckhuijs en ledijge plaetse NoordermolenstrateRijuerd NannesEvert SijbrantsJohannes Gerrijtsz schilderer cs[1624]belast aen erffgenaemen van jr Anthonis van Egmont
169Sytze Andriesz. vrijgesel tot Cubaard wonende gerechte dardepart over hooch gelegen deurgaens van seekere huijsing, olijmolen, hoff en plaetse en steegh, waerdoor Louiks Epes een vrije deurgaenck heeftDongiummer pijp aen de WZ van het diepte, bij de, achter Fraeaneckerd'sloote achter sijten Jan HaxinghsSijuerd Hendrix hoff ende slooteDaniel Everts wedu en erven Laucke Epes, bij Sijmon Meijnerts olijslager althans bewoont en gebruijkt wordendeJelte Lijuwes tot Lollum[1624]
169 versoJohannes Hachtingius prof. logiceshuijs, schuijre, loodse ende hoffSchilkampenPijter PijtersDouwe SimensJelte Johannisz timmerman ende Bauck Claeszdr el[1624]belast aen d'erfgenamen van Hoxwier
170Auck Johannesdr. wedu van Wobbe Jansz 28 st jaerlixe grondtpacht gaende uit haer eijgen huijsingePatercelyestraeteSimen Pauli Ens tot Bolswert[1624]
170 versoDirck Obbes burgemr.silveren croes van een mengelenten profijte van Sijtske Jan Haringsdr als triumphante[1624]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
171Joris Andriesz. van Steenkiste ende Freerckien Atedr el tot Balckachtepart huijsinge schuijre en ledighe plaetzeCoornmarckt, bij de wedu van z Hans Joorisz althans bewoont Jan Jansz Wringererfgenaemen van Peter Syertsz LangwoldtAndries Andries van Steenkiste ende Orsel van Loon el tot Leeuwarden[1624]
171 versoSimen Pietersz. kistmaecker ende Rinck Hinnedr el huijsinge, loodse tuijn en plaetze Nyeuwen hoffstrateAndries Jochims ervenSijts Johannis weduMeijnert Bens tot Achlum[1624]belast aende erfgeanemn van juffrou Amelia van Grombach
172Peter Claesz. moutmaecker ende Marij Folckerts el burgers binnen Franekerhuijs Oosterpijp ter NZ van het diepte, bij dede stadtswallEpe BauckesPeter Peters ende Teth Fransedr el[1624]beswaert sijnde met Hotze Molenaers erven
172 versoEpe Claesz. en Jell Oenedr eltwee dardeparten min van achtepart van seekere huijsinge Dijck ZZHarmen JanszJacob Feijckes ervenOene Rintses in sijn qualiteit [1624]
173Men laet [= veiling] Neel Joachim Uldricx huijsingeMolensteegh179 gg[1624]koper gebleven is Lodewijck Jansz
173 versoBrechtie Jelledr. Heringa wedu van z Reijn Watses voor haer ende haer kinderen haelffte van seeckere nijuwe huijsinge ende halve steeghSchilbancq t.o. d'PeterceliestrateHijlck Sijmen Douwes wedu d'witte leeuJan Claesz ende Eelck Hotzedr el burgers binnen Franeker[1624]belast aen vrou Hoxwiers erven
174Lambert Heyns ende Trijn Watzedr el burgersd'gerechte helffte deurgaens van een huijs ende schuijre metter ledigen plaetzeCoudall ter ZZ van het diepte Jan EwertsTzumme Doeckes, waeraff d' proclamanten selffs d' andere helffte toecomptSijdts Gaatses backer en Lena Aleffsdr el[1624]
174 versoSyds Gatzesz. backer en Lena Aleffsdr el burgers binnen Franekerhuijs en loodse t sampt ledige plaetzeGodtsacker ter WZ van het diepteTijs Dircksz SchoolsteechJuw Joannesz kuiper en burger binnen Franeker[1624]
175Dirck Jansz. van Buyten burger hopman en Trijntie Hendrixdr elvier achteparten deurgaens van zeker huijsinghe en hoffke met twee loodsen HoochstrateJan Claeszdr Adrianus Metiusvoor drieachte parten van Ydtie Tijaerdts dr el van Douwe Douweszdr voor een achtepart van Eduwart Jacobs brouwer tot Haerlem[1624]
175 versoEnne Dircksz. en Griet Jansdr el huijs en loodse t sampt ledighe plaetse Schilbancq ter WZ van het diepte JoannisElke PetersJurijjen Hendrixz cs[1624]
176Men laet [= veiling] Peter Jansz van Coellens lijndraijers huijsingeNoordermolenstraate op de Whoeck, bij Jan Lockraeck bewoont[1624]
verso 176vMen laet [= veiling] kamerHockaerdtt[1624]naest Hamken bij Jantien Jan Wijbes naegelaeten
Men laet [= veiling] wijlen Aene Pletzers huijsingebuyten d'Oosterpoort int kaatsers velt[1624]d'welcke huijsinge aldaer tot believen van raedt tot de affbreeck staet
177Men laet [= veiling] d' burgemr Peter Abbez voor hem en als last hebbende van Hieronymus Hoenderbringha ende mede als curator over Willem Haertsz t sampt Obbe Keimpers voor kindtd'gerechte helfte deurgaens van een huijs, schuijre en hoffke Oostermolenstrate, streckende van vooren tot achter aen het bolwerckPeter Claesz moutmaeckerHijlck Hommes[1624]ten huise van Ansck Tijepckens in t vergulden hooft
177 versoMen laet [= veiling] Jantien Jan Wijbes kamerHockaerd [21-01-1625]
Men laet [= veiling] Ane Claesz schuijtebrauwers huijsinge int kaatsers velt
178Tiete Albartsz. en Sijke Cornelisdr el tsampt Oene Sijdzesz en Lijsbet Tietedrhuijs Ooster ravelijn bij de poort, in deoostermolensteegMonsen FeckesNeel Botedr el[1625]
178 versoJan Gerrydtsz. en Lolck Watzedr el burgershuijs en schuijr t sampt ledige plaetze tusschen beijden gelegenHoochstraet ter NZ van het diepteIds PetersSijurdtie WillemsdrFockez Beima en Geertie Andriesdr el burgers[1625]belast aen de arme voogden
179Huybert Cornelisz. drie vijfteparten van de huijsinge schuijre en hovinge mitsgaders zate en landenUytbuyren, Franeker, bij Jan Petersz Waltaz Jelcke Cornelisdr voormaels bewoontClaes Simonz en Peter Cornelisz[1625]
179 versoSimon Cornelisz. Weijn gesworen gemeentsman ende stadts bouwmr. tsampt Idske Pieckedr elachtepart huijsinghe Coudall ter ZZ van het diepteDirck Heijns d'kerckesteeghPiecke Cornelisz en Claaske Sippedr el[1625]
180Sytze Harkez. burger en biersteecker binnen Franekerhuijs en schuijre metter halve steeghFischmarckt, t.o.Jeroen Walingsdoor Sijtze Harkes bewoonde huijsingez Jan Haijes pottebackers zonen cum socijs[1625]
180 versoJan Jansz. Wringer en Jetske Feddrixdr Andla elhuijsinge en schuijr metter steegh ten westenCoornmarckt ter ZZ van het dieptede kopers bewoonde huijsinged'eigenaeren van Maijcke Hans Joris huijsingeAuck Joannisdr wed van zalige Peter Augustinusz Ens in levene burgemr binnen Franeker[1625]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
181Pier Siedsez. en Doed Wijbedr el, burgershuijse schuijre en loodse Schilbancq ter ZZ van het diepteHendrick PetersGeertruid EvertsFrederic Heinsio t sampt Ybel Heinsdr gesterckt met Julio Atsonis dienaer des godelijckes woorts tot Oenzerck en Geertie Heins gesterckt met Hermanno Petri dienaer des goddlijckes woorts tot Rijperkerck [1625]
181 versoMen laet [= veiling] Hein Jansz en Heercke Harmensz beide curatoren over Harmen Dircksz huijskeZevenhuysen, op de[1625]
182Men laet [= veiling] huijsinge, bij de voornoemde Elske Sicke naegelaetenFijverstrate[1625]
182 versoJacob Claesz. ende Trijn Fockedr eltwee kamers en een schuijreHockaerd, achter de huisinge van Marten Gerrijt ketelaers weduJan Martenz en Pijbe Pijbes zonen t sampt Feijck Pijbedr[1625]belast aen Willem Nannes
183Men laet [= veiling] Pier Hendricksz tot Oostermeer ende Baecke Hern inde Feenwaadden als curatoren over wijlen Dirck Outgers ende Antie Petersdr el nagelatene weeskinderenhuisingeFlieth aen de OZ van t diepteSierck WijbrensSierck Wijbrens[1625]
183 versoTyaerd Buwez. backer, burgerwoninge oft voorkamer der schuijre ofte drie kameren met het andere achterlandt tusschen huijs ende schuijre, t sampt het vrije medegebruijck van de steegh ten suijden staende ende gelegen d'zelve kamer binnen FranekerHockaerd, achter de huisinge van Tomas FlaminghDoed Jan Reijner Potkes weduJohannis Metzelaers weduLeene Hansedr wedu van Tomes Hamkenop in haer qualiteit[1625]belast aen d'erven van z Julius van Botnija
184Eme Egbertsz. ende Hiem Sydzdr el wonende int langhuijs op oost bij Franekerhuijs ende hiem met de tuijn Sevenhuysen, t.o. d' Willem Dircksd' stadt FranekerAntge Sijbrensdr in haer qualiteit[1625]belast aen juncker Sijuerd van Juckema
184 versoMen laet [= veiling] Jeronijmus Willemsz olde burgemr en Gerben Feijckes als tutores over z Tomas Cornelis naegelatene weeskinderen vierdepart van de huijsinge Godsacker ter OZ van het diepte, bij Jan ende Wijbrandt Sijbezonen althans bewoont ende gebruijckt[1625]
185Meyle Claesz. burger en coopmangerechte helffte doorgaens van de huijsingeOosterpijp, bij deAalcke Wybes wedud'wesen van wijlen Jan Harmens Ygse Hoytesz[1625]
185 versoMen laet [= veiling] kinderen van z doctor Ens in levene secretaris van Franekeradeelleen huijs ende schuijre alwaer uijt z dr Ens is versturvenCoudall OZ recht neffens stadtshuys, bij Jacob Pijbes althans bewoont de slootJan Jansz Wringer d'gasthuissteeghstadsbolwerck[1625]
186Men laet [= veiling] vierdepart huijsinge schuijre en loodse, wijlen Tomas Cornelis Engels toebehoort hebbende waeraf Jan en Wybren Sybe zonen de drievierdeparten competeeren Godsacker OZ, Nhoeck451 gg[1625]koper gebleven is Poppe Lambertsz
Men laet [= veiling] verhoginge van Elske Ryuurdts huijsingeFijverstraet770 gg, 7 stwaeraf eerste koper geworden is dr Revius
186 versomitsgaders d'verhoginge huijsop Zeven huijsen, Heercke Harmensz en Hein Jansz als curatores over Harmen Dircksz 95 gg[1625]
188Jan Jacques Gerbijn en Maijke van Voort el burgers huijs, loodse erff en achterlandt met de hovinge ofte ledige plaetzop de Stadtsplaetse aende suijdtsijdeHuygen Petersz en Elske Arentsdr el[1625]
188Agge Eelckes d' helfte deurgaens van een huijs en schuijre, waeraf Willem Ryurdts cu d' andere helfte competeren op Godsacker, WZ van het diepte vercopersJacob Hettis genoemde Willemz cu [1625]
190Peter Cornelis Rijckertsz. en mr commissaris Claesz als curatoren over Jan Claeshuijs Fraeneecker OZHeercke HarmensvercopersFeijkes en Geeske Lucasd[1625]
190 versoBruyn Gysbartsz. tot Harlinghensestepart bedragenden 15 pm van Erckenstra sate bij Peter Rintzes gebruijckt Erckenstra StateEverd Eco Boner[1625]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
191Claes Eelkesz. en Sijtske Huijbertsdr el, kleinreders en burgershuijs en schuijre mette halve steegh ten suijden gelegen Schilbancq WZJetze JoansJan Hendrix roermakers huijseDries Johannesz en Reijner Lambertsdr el[1625]
191 versoBaern Jansz. schipper, en Dirckgien Petersdr el burgershuijs en schuijre t sampt twee kamers metter vrije steeg ten noorden vandienGodtsacker OZSicke HeerckensHidde DouwesDouwe Petersz en Ange Doeckedr el[1625]
192Wybe Johannes burgerjaerlixe grontpacht van z Auck Peter Augustinus huije nu Jan Jansz WringerCoornmerckt ZZRein Geerckez Deen burger binnen Leeuwarden [1625]
192 versoHylckien Petersdr. kamerZyaerdemastraetDirck TroubodderJacob JuchemaHaije WaghtmrOlphart Betien en Hilcke Petersdr el tot Marken[1625]
193Eelcke Rompckez. brouwercamer Cleine steegh WZTiete Ernstesde proclamantenJacob PijtersHendrick Hendricksz, als tutor over Hendrick sijn soone bij z Nies Lucas getoogen [1625]
193 versoTomas Dircks en Rommert Dircksz t sampt Tuenis Tieertsz bij Douwe Tieerts als oomen van de naegelatene weeskinderen van zalige Jacob Dircksz schipper op Doccum en Habell Doeckedr in levene el twee camers Schilbanckdr Verhell professordr Verhell professordr Meijnerdus Aetsma secretaris aender admiraliteijt in Frislant en Trijncke Juckema el tot Doccum[1625]
194Hero Wyaarda pastor tot Peins ende Sweyns, t sampt Beijtzke Heredr elhuijs metter ledige plaetze toe behorendDijckstrateHero Jansz olde burgemrFreerck Uldrix en Trijntie Robertsdr el[1625]
194 versoDirck Dircksz. en Grietie Jansdr elhuijsinghe, loodse en ledighe plaetzeGodtsackerEvert Tomas ervenSierck PetersWillem Egbartsz burger binnen Amsterdam[1625]
195Dirck Jansz. en Jed Harmensdr elhuijsLeuwarder pijp ZZJarich MichielsHilbrant Peters corffmaeckerBeernt Petersz en Anna Hobbedr el[1625]
195 versoK.J. Duinterp cuhuijs Coornmarckt ZZJacob en Gerbrant Clasezonen[1625]
196Men laet [= veiling] z Jacob Dirxz in levene schipper op Doccum twee kamers Schilkampendr. Verhelldr. Verhell[1625]
196 versoMen laet [= veiling] Aalske Martensdr van z Sijbren Sijurken pannebacker opt Vliet alhier, voor haer en Sijurck Sybrens als bestevader en curator over Sybrens kinderen hun huijsinghe met het panwerck opt Vliet Vliet: huysinghe met het panwerck[1625]
197Men laet [= veiling] Gerrijt en Jan Beerns zonen wonende binnen Franeker, Sara Petersdr toe Norden gesterckt met Taede Jansz haer man, alle voor een zelven en van weghen Betie Baerns haer suster tot Amsteredam, ervooren de rato sauverende mitsgaders voor Magdalena Petersdr kindt Peter Jelmersdr genaempt, t sampt voor Anna Peters 2 naegelatene weeskinderen d eene Jan genaempt bij Boelske Pieters z getogen en d andere Hendrick genaempt bij Hendrick Hendricks getogen, item de rato sauverende voor Pieter Beernsz hun oldste broeder aner Polen gewist zijnde twee schuijreen kamers met een weefwinckel en loodse met ledighen plaetzen van dartiende halff holt met van de schuijre aff ane vooren toe met oock d' cruidtuin en ledighe plaetze nae Douwe Jempt Sijmens op dertiendehalf met nae met d' helfte van de steegh ten oostenSchilkampenDouwe Iempt SijmensHieronymus Willems olde burgemr Hieronymus Willems olde buirgemr[1625]
197 versoMen laet [= veiling] Jelte Johannisz en Baucke Clasendr huijsinghe en sc huijre Schilbanck NZ, bij de Westerpoort, bij Sijurdt Dirxz smidt althans bewoont IJsbrandt GoslixzRitske Rienx[1625]
198IJsbrandt Ulckez. brouwer en Tiedtie Jansdr elhuijs, brouwerije en mouterije, metter medegebruick van steegh met noch een schuijr, staende achter Tomas Lamberts huijsNoordermolenstrateFreerck Claesz brouwer, gesterckt met sijn creditoren[1625]
198 verso verhoginge van z Jacob Dirxz schipper op Doccum en Habel Ducodr huijs metten ledighe plaetze Schilkampen naest Doctor Verhels50 gg[1625]koper gebleven is Lijuwe Joukes
199Men laet [= veiling] Beern Beerns huijsSchilcampen, tusschen burgemr Hieronimus Willems en Douwe Ruurdt Simens huis205 gg[1625]koper gebleven is Gerrijt Jansz
199 versoMen laet [= veiling] curatoren van Simen Petersz, als bestevader van Lisck Sijmensdr bij Rinck sijn dochter getogenhuijs metter ledige plaetze streckende achterwarts tot aen Dekema hoffNyeuwe kerckstrate OZAndries Joachims Sijtz Johannes Fetzes[1625]ter huijse van Ansck Tijepckesz herbergierse int vergulden hooft
200Men laet [= veiling] Peter Uldrixz voor hem en van wegen sijn kinderen bij z Antie Jansdr in echte getogen huijs metter ledighe plaetze ertoe behorendeSyaardemastrate[1625]ter huijse van Joachim Claesz herbergier inde Prins van Orangien
200 versoMen laet [= veiling] curator van Jan Juckema weeskinderen z Jan Juwckema huisingNoorderpoorte, bij deHarmen DouwesTyaerdt Buwes[1625]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
201Men laet [= veiling] huijs bij Jan Meintens en Meintes Sybrensdr el naegelatenCoornmerckt [resp.] t.o. Vischmerckt[1625]ertoe twee kamers eraen op de hoochstrate aen noordtsijde van het diepte, achter Walings huijsinghe tegen over Vischmaerckteertijds bij Sijbren bewoont
201 versoMen laet [= veiling] Wybe Hans Pricks huijsinghe, met noch een kamer op Kleijenborch staende Molensteegh [resp.] op Kleyenborch[1625]
202Men laet [= veiling] Goslick Jacobsz als curator over Joannes Hectorisz een vooreindt huijsinghe, bij Antie Hectoris naegelatenKerckstrate OZ[1625]
202 versoMen laet [= veiling] Jacob Goslixz oldt burgemr als last hebbende van tusschen de curator van z Jan Petersz tot Hichtum bij een huijskeHoffstrate WZ[1625], t.h.v. In de Olifant
203Men laet [= veiling] Gosse Willemsz en Rompcke Jansdr als curatoren over d'onmondighe kinderen van Cornelis van Minnaem, met d andere erffgenamen Meulensteegh WZ[1625]
203 versoMen laet [= veiling] d' erfgenamen van z Sytze Johannes Werstins en Magdalena Eelckedr el aen Douwe Hendrix te vercopen Sytze Johannes huiise en schuijre Coudall ZZLambert Jansz weduJeldert Wijbes [1625]ten huijse van Jacob Pijbez Saageman olde wachtmr en herbergier int swart muriaens hooft
204Men laet [= veiling] haar [ Saara Joukedr] huijsinghe en schuijre alhier, bij haer althans bewoontDijck ofte Nyeuwe strate NZJan AbbbisSijurdt Slotmaker[1625]
204 versoMen laet [= veiling] Geeske Jansdr voor haer zelve en Simon Cornelisz Weijn curator over Oene Joachimsz twee kamers, onderkamer bij Joachim Rilardts naegelaten, Grote steegh OZ[1625]
205Lolle van, Juncker Epema erfgenamen van z Eelck van Epema z sijn broeder Jucker Fedde van Epemadr bij z juffrouw Auck van Andringha getogend' gerechte vierdepart van twee huijsen, eraf het tene bij Jacob Benedi en t ander bij Eelcke Martens als huijrders worden bewoont Waegh, achter d', op Jr. Martens stratebij genoemde juffrou Auck Andringa in wandelinge verkregen van Sijurdt Lubberts en Jetske Dircksdr el [27-01-1626]
205 versoGriet Cornelisdr. el van burgem Peter Lollez in deeze, metter zelve hare manhuijs en schuijreCoudall ten suijdwestersijde van het diepteGerleff Hendrix ten suijdoostenAucke Heinema ten noordwesten [1626]
206Peter Cornelis Beernsz. schoenmaecker en Trijn Jacobsdr el burgersgerechte helfte deurgaens van een huijs en schuijre Coudall ZZJantien Jan PetersSimon Cornelis de WeijnDirck Heinsz goldtsmidt[1626]
206 versoMen laet [= veiling] gedaachende huijsinge Hoffstrate, Whoeck Kerckstrate, bij deselve Albert met haar soon bewoont[1626]
207Theodorus Smit pedel en Jetske Binnerts van Hallum el burgershuijsFijverstrateSybren Jansz ervemburgemr Douwe Hendrix[1626]belast aen Claes Peters kalckbrander
207 versoMen laet [= veiling] verhoging Simen Peters kistmaeckers huijsNyeuwe hoffstrate388 gg[1626]koop gebleven van Henne Hettez geboden
208Simon Cornelisz. D' Weyn stads boumr. en gezworen gemeentsman en Harmen Hanskes stadtsmr metselaer huijsGodtsacker, achter Folkert Willemsz huijsinge op de slootswall met het medegebruick van steegh en wallde slootGriet Sijdzesde slootClaes BaukesSybren Tietes en Nies Harmensdr el[1626]belast aen st Niclaes vicarie
208 versoRuardus Harconis en Antge Taeckedr el burgersd' gerechte helft van een huijs schuijre en ledige plaetse tusschen beijden gelegenCoudall op t ZZ van het diepthet kerckhoffRommert RommertsTaecke TaeckesThomas Lambertsz[1626]waeraf de de proclamanten d' andere gerechte helfte in eigendom toebehoordt en bewoondt
209Hemckien Rommartsdr. Hanninga el van schrijver Dirck van Aarssen, metter zelven in dezen gesterckthuijs metter ledighe plaetze toebehorende exempt de drie kuipen op de achterplaetsNyeuwe hoffstrate naest aen t'schoenmaeckers perckMetien Jansdr vrou van Gerrijt Ulbesz schoenmaecker gesterckt met d burgemr Peter Lollez [1626]belast aen juncker Tzallingh van Botnija
210Eelcke, Mr. Claesz. chirurghijn ende Griet Bauckedr burgers binnen Franekerhuijs met een schuijre en ledige plaetz, mette halve steegh Dijck oft Nyeuwe steegh NZwees voogden Hans Hansz wedud' erfgenamen van Maritghe Hendricksdr[1626]belast aen z burgemr Syeuke Ryuerdtsz
210 versoAlbart Aedes en Marrij Isbrandtsdr elhuijs schuijre en mouterije en vrije steeghGodsackerClaes Claesz kuiperHercke HarmensFedde Simens[1626]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
211Paulus Ghemenich secretaris, in levene, en Jetske Lentz el gerechte helfte van huijsinge en schuijre bij Marten Segers althans als huijrman bewoont metter medegebruijck van steegh ten westen Coornmarckt ZZhet stadtboshuijsClaes PetersTrijn Clasesdr wonende tot Doccum en Metie Beernsdr wonende tot Leeuwarden, gesterckt met Gabbe Jansz en Jasper Cornelisz hun echte mannen[1626]
211 versoThijs Dircksz. en Griet Wijbrandtsdr el burgersgerechte helfte deurgaens van een huijs en schuijre t sampt halve steeghGodsacker WZClaes FoppezSyds Gatzes Hidde Douwes en Trijncke Petersdr el[1626]grondtpacht aen wijlen Gemmenich erven
212Jan Lambertsz. en Syouck Jentiedr elhuijs en en schuijr metter ledighe plaetze ertoe behorend zo wel tusschen huijs en schuijr als achterschuijr gelegenDijck ofte Nyeuwe straete mette steegh ten westen gelegenHero Mijnerda pastoor tot PeinsReiniyer Claesz Antge Heresdr gesterckt met Jieldert Wybez en haer man[1626]
212 versoSyouck Gerrytsdr. wedu van z Keimpt Tietckes kuiper tot Oosterbierum huijs en loodse metter ledighe plaetzeHoffstrate ter NZ van het diepte, naest het hoeckhuys v.d. lijnbaenSyurdt Saskersz en IJd Jentiedr el t sampt van Jelle Jenties[1626]
213Lysbeth Doytzedr. wedu van z Jacob Hotzes kamer met een schuijrkeGreideUlrix Joachims ervenJoanis PiersSyurdt Saskers en Yd Jenties el tsampt Jelle Jenties[1626]
213 versoJacob Tomasz. tichelaersijn tichelwerck, metter huijster suijdwesten sijde van stadt tot Lanckum[1626]ten profijte sijnder creditoren
214Men laet [= veiling] creditoren van Reijntghen Claesz Reijntgehen Claesz huijs, d hogen SimensDijck NZ, Whoeck Godsacker[1626]
214 versoPeter Martensz. pottebacker ende Geertie Doededr el burgershuijsDonjumer pijp ter OZ van het dieptesloothde stadtswallGriet en Tied Ryuerdsdr gesterckt met hun echte mannen[1626]
215Jetze Tyaerdtsz. wonende tot Wielsrijpjaerlixe grondpacht uijt Gerleff Hendrix backers huijsingeCoudallHette Gerckesz wonende tot Lutkewierum[1626]
215 versoDouwe Douwes Happerts en Lolck Peijma el burgershuijs en schuijre metter ledige plaetze Hoochstrate NZ, Whoeck Kleyne steeghin wandelcope becomen van Peter Jansz en Trijn Idtsdr el [1626]
216Hemkien Rommertsdr. Hanninga echtehuisfrou van Dirck van Aarsen ledige plaetze ofte achterlandt leggende achter het rusthuijsinge en erff HoffstrateJeltie Bauck Tijerpdr [1626]
216 versoPeter Jansz. en Trijn Idzedr el wonende op Tijaerdt winckels tichelwerckomtrent 30 pm landt zijnde vrij van huisZW van Franekerin wandelinge verkregen van Douwe Douwes Happerts en Lolck Peijma el[1626]
217Antie Sippedr. wedu van w Lambert Jansz burgerjaerlixe grondtpacht gaende uijt der proclamanten huijsinghe Coudall ter ZZ van het diept Atke Jelledr huijsfrouwe van Sijbe Peijma in haer qualiteit[1626]
217 versoMen laet [= veiling] Jan Gijsbartsz Ens pastoir tot Wielrijp en Dirck Gerrijts van Vreden als curatoren over Wijbe Albart Gijsbarts Ens en Fedtie Gerbensdr naegelatene weeskinderen z Albartz Fedties huijs, schuijre, t sampt woningh met t hoffke en vrije steegh ten oosten van t huijs leggendeHoochstrate NZJoannes WilckesRijck Claes Agges[1626]
218Men laet [= veiling] huijsingheVischmerckt, t.o., bij de Triumpharnts huijs [1626]ten huijse van Eelcke Martensz herbergier wonende te Franeker achter butterwaegh
218 versoMen laet [= veiling] IJsbrandt Ublickz en Tied Jansdr verlaetene huijsinge ende brouwerije en mouterije metter brougereedschappen NoordermolenstrateSalleken AdolffsTomas Lamberts[1626]op wijlen Hendrick Gerriojts snijder … tot d'copers bekend te mogen bouwen, met oock het medegebruijck van sijner buijten d noorder poorte alhier en mede het merck op de vaten gebruijckt wordende
219Men laet [= veiling] huijsingeSchilbancq, bji haer zelven [Etke Lambertsdr wedu van Peter Jacobs en met vrije will te profijte haere crediteuren] althans bewoont [1626]ten huijse van Eelcke Martensz herbergier
219 versoMen laet [= veiling] Peter Lolkez als mede curator over Antie Tonis Ysaacs weeskinderentwee huijsenSchilbancq, bij Douwe Jarichs bewoont, d 'andre op Martens straet achter waegh[1626]ten huijse van Eelcke Martensz herbergier
220Men laet [= veiling] Willemke Harmensdr wedu van Peter Harckes bij goedwillige vercoping ten profijte haerer creditorenhuijsinge, bij haer zelven althans bewoontVliet WZ[1626]
220 versoMen laet [= veiling] Aaff Petersdr burger binnen Leuwarden met Peter Albertsz haer man gesterck haer kamerGodsacker, naest Focke Obbes en Claes Jansz Schellinghwoude mijen gebouden huijs[1626]te huijse van Joachim Claesz herbergier
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
221Ulcke Bauckesz. en Trijn Jansz el huijs en schuijrDijckstrate ZZt stadts bolwerckClaes LaesClaes Molnaers huijsingeRintz Johannis cs[1626]
221 versoMen laet [= veiling] verschillende huijsen Eeke Lamberts huijsinge op de Schilbanck, in cope gebleven is d burgemr Peter Lolkes met soma 563 gg, Antie Toemis huijinge op de Schilbanck, bij Douwe Jarichs bewoont, in kope gebleven de burgemr Meues Heijns soma van 555 gg, Item van Antie toemis huijsinge achter d waerop dr. Martens staet, in kope geblevene Wybren Jannez koopman metter soma van 520 gg, mitsgaders van Rijck Claes Agges huijsinge tegen over Vischmerckt staende, koper gebleven is Wouter Gerrijtsz metter soma van 815 gg, t sampt van Hans Pricks huijsing inde moelensteegh staande waeraff Claes Eelckesz brouwer cus socijs bij het yijtgaen van brandende keerse koper gebleven is metter soma van 242 gg, Item van Willemke, Peter Harckes huijsinge opt Vliet staende, koper gebleven is Auke Heinema metter soma van 151 gg Schilbancq [resp.] Schilb. [resp.] achter d'waech op Sr. Martens straet [resp.] t.o. Vischmerckt [resp.] Molensteegh [resp.] Vliet[1626]
222Oock van de huysinghe achter Vliet bij Peter Tzallingh naegelaten Aaff Petersdr huijsingeGodsacker151 gg[02-02-1627]koper gebeleven is Tijepcke Jenckes
222 versoJohannes Tyessesz. Tyesma ende Sibbel Jacobsdr el burgershuijsinghe met de achterwooninghe, t sampt hovinghe met een vrije achter uijtgange aent bolwerck t sampt t gemack aldaer in Douwe Hendrixz schuijreOostermeulenstraet, met den halve steegh ten noordenburgemr Andries Doedes cum socijsDouwe HendricxJelcke Taeckesdr cum socijs[1627]belast aen de erffgenamen van Heijn Wybez
223Men laet [= veiling] Rins Douwedr weduwe van Claes Rienx voor haer en als moeder ter legittima tutrix over haer kinderen bij genoemde Claes getoggen, ten profijte haerer en haerer z mans creditoren te vercopenhaer huijs, schuijre en erve, bij haer althans bewoontCoornmerckt NZ [1627]
223 versoDirck, Doctor Vogelsangh advocât, geadmitteerdt en secretaris van Franekeradeel, met Ibeltie Douwedr el huijs, schuijre, somerkoecken, t sampt hovinghe, vrije steeghCoornmarckt ZZRintske Peter Evertsde erffgenaemn van dr Aemilius Adama [1627]belast aen de erffgenamen van jr Tzallingh van Bothnija
224Tyaerdt Feddrixz., Mr. Molsuert chirurghijn en Sybrich Sybedr el burgers huijs met een achterkamer en ledige plaetzkeOostermolenstrate, op de Zhoeck, bij de twee holten bruggenMeile Claes Epe Bauckesd' erffgenamen van z Hill Jan Harmens[1627]
224 versoMen laet [= veiling] Tijaerdt Buwez backer voor hem en als vader en legittimme tutor over sijn kinderen bij Trijnke getogenhuijsinge, bij hemselfs althans bewoont met oock een kamer op Kleijnborch staenNoorderpoorte, bij de[1627]
225Jacob Eukez. ende Hill Folkertsdr. e.l. een kamer met een loodsGodsackerEpe ClaeszFoeke ObbesSijoert Peters en Sijouck Roeleffs[1627]
225 versoHans Douwez. Stapert oldt burgemr.huijs, schuijre en achterlandt met het erff over de slooth suijdwartsButterbrugge ZZ, bij deFrans Peters apotheker met sijn hoff en erffFrans Peters apotheker met sijn hoff en erff Douwe Hoytez[1627]belast aen erffgenamen van wijlen Juffrou Camstra van Martna en aen Jan Willems schotmaekster cu
227Dyeu Florisdr. huijsUytbuyren, bij t lange huijsMarij Bauckedr wedu van wijlen Rein Ennez[1627]
227 versoAntie Cornelis Dominici weduwe derdepart van huijsinghe Butterbrugge, bij deEnne Dircxz weduTiete ToomasPyter Claesz en Ids Fockes in haer qualiteit[1627]
228Doecke Cornelisz. en Mettije Hendricxdr, el, burgershuijs en loodseDijckstrate NZMarten Riencxde conrectorJanz Wybrant Sybes zonen gebroeders[1627]
228 versoMinne Sybez. smid tot Ferwerthuijs en schuijreGodsacker OZz Abbe Fransz huijsingeJouke Rienxvan sijn mede erffgenamen van z Gerrijt Gerbensz smidt sijn proclamanten huijssen[1627]
229Pieter Rinses schoenmaecker en Geert Feijckedr el burgershelft van het huijs, mitsgaders t achterlant en twee kuipen en een kalcktobbe mette plaetz, waeraff Hendrick Wybrens d andere helfte competeert, te weten, d huijsinge en plaetzeGodsackerDirck Dirckz Peter PopmaAalcke Heinsdr wedu van Sierck Petersz [1627]belast aen st nicolaes vicarie
229 versoHylckien Fransedr. wedu van Sijoerdt Hieroens kistmaeckerhuijs en schuijre metter ledige plaetze t sampt put en back, metter mede gebruijck van steegh ten noordenSchilbancq ter WZ van het diepteburgemr Peter LollesItsze JohannesReiner Lambertsdr eh van Dirc Johannesz, metter zelven gesterckt en oock gesterckt met Hans Douwez Stapert en Wilhelmo Staeckmans als volmachten van de crediteuren[1627]belast aen weesvoogden
230Willem Jansz. burger binnen Bolswert en Taecke Eelkez burger binnen Franeker in haer qualt mitsgaders Yd Jansdr tegenwoordighe echtehuijsvrouwe van Eege Meijes en mede burger binnen Bolswertnegende part van twee stukken fennelands, het ene stuck 8pm, het andere stuck 3 pmbij de Noorderpoorthet eerste: Geertie Jan Foekes wedu , het tweede: d stadts grachthet eerste: de erffgenamen van jr. Carolus van Steernzs, het tweede Jan Foeckes weduhet eerste: Epe Ritskens gebruijckende landen, het tweede: de heerendijckCornelus Hotzez burger[1627]
230 versoMeinardus, Dr. Aetsma secr. van der admiraliteit tot Dockum, voor hem en als man en voogd van Trijnke Juckema sijn echtehuijsfrouwe eigendom van t halve blau-huijsVischmarckt. t.o., ten noorden van het dieptenaegelatene huijsingen van w Petro Harlingo in leven dienaer des godtles woorts tot Doccum bewoont ten oosten bij den proclamantde huijsinghe bij Jacob Pyters snijder althans bewoont en des proclamanten in eigendomme toebehoorendJacob Juckema[1627]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
231Petrus Bants procureur postulanthalf huijs en schuijre metter hoffke, waeraff Rinske Peters weedu d'andere helfte gerechte helfte peleert Coornmerckt ZZMaijcke Hans Jorisdr Vogelsanghd' erffgenamen van z Peter Eversz Langwolt[1627]
231 versoTrijntie Johannesdr. wedu van Jan Egberts in leven burger en schoenmaecker binnen Franekerderdepart en een vierdepart vande huijsinghe, schuijr, plaetse, nu eijgendom der steedeCoudal ZZGeert Egbertsdr met consent van Gerben Feijckesz haer man[1627]
232Arnoldus Verhel I.U. Doctor ende prof. philos. ende juffrou Riemcke Eravius elcamer ofte wooningheKamp, op ded' Roode Camersde coopers selfsMachteltine Adama gesterckt met Jacob Jansz van Gameren haer voocht[1627]
232 versoMen laet [= veiling] Griet Jan Schellinghwous kinderen, de gedoemden huijsinghe en brouwerije , en bij henzelve althans bewoont, alles op der triumphanten achterwezen met costen, schade en interessen Coudall, achter de huysinge van Aucke Heinema[1627]
233Wybe Rompckesz. Tzeppenboer Epke Meijes en Sijtsses Tijesma5 pm landts Uytbuyren bij Wielsrijpbij hem in wandelinghe verkregen van Peter Tijaerdtsz dijckgraeff wonende tot Bolswert[1627]
233 versoLyuwe Wybes bij Leeuwarden Rintze Taeckes toe Tzummarum, voor een derdepart, t sampt Janz Sijtzke z Lijuwe Tammies sone en dochter oock voor een derdepart, also t samentlick voor twee derdepartenhuijs, hoffke met de steegh ten oostenCoornmarckt ter NZ van het dieptFemme Poppez en Anthe Poppedr vanwege hun broeders[18-01-1628]
234Johannes Hemmesz. Id Doededr Tanija elhuijs met twee loodse, bij Hendrick Holmer naegelatenHockaardHendrick Hendrixz en burgemr Peter Lolles als last hebbende, van IJmpck Hendrick Holmersdr.[1628]
234 versoMen laet [= veiling] curatoren over Jacob Sipcke Douwe zonen vanwegen tzelve kinderenz Elske Douwe IJsbrandts en Reinc Sipcke dochters huijsinghe en molenWesterpoorte, buyten d', tusschen de twee falbruggen[1628]belast aen juffe Catharina van Dekema erven
235 versoMen laet [= veiling] Frans Gerrijtsz als curator over Jan Gerrijts weeskinderen, en als curator over Harmen Gerrijts weeskinderenhuijsinghe en hoffke Schilbancq ter ZZ van het diepte, bij z Harmen Gerrijts Kloecke laast bewoont[1628]
236Men laet [= veiling] creditoren van z Marten LambertsMarten Lamberts huijsinghe en ledige plaetzke offt achterlant streckende tot aen Claes PetersVliet WZ[1628]ten huijse van Frans Gerrijtsz herbergier
236 versoMen laet [= veiling] Hans Dircksz gortmaecker opt Vliet als curator over Frouck Wyyze Jacob Jansz gortmaeckers weeskinden huijs metter hoffke daerachter gelegen ter westsijde, bij henzelve althans bewoontVliet WZ[1628]
237Claes Jansz. Heixan ende Frousk Andriesdr el burgerhuijs, schuijre ende ledighe plaetze tusschen beiden en het medegebruick van den steegh ten noordenCoudal t.o. het Raad-huysemr Olferdo Nicolai chirurgijn en Folkert Idzardi Ens1795 gg[1628], Dr. Hector Bouricius curator w. Dr. Hillema kinderen protesteert
verso 237vJan Dionisius en Doedtie Idsedr elhuijs en schuijre t sampt loodse met het hoffke offt achterlandt mitsgaders t medegebruijck van steegh achter d huijse leggendeHoochstrate ZZ bij de butterbruggehopman Dirck van BuitenFrans Hansz slachterdr Adriano Metio professor[1628]
238Fonger Daemsz. Schellinghwou stadtsbode en Anna Tijerxdr elhuijs en schuijrNyeuwe hoffstrateReiner FransenHero Frisens Willem Egberts[1628]belast aen Tzallingh Botnija erven
238 versoDirck Ulckesz. en Eelck Harmensdr elvooreind huijs , waeraff Euke Sijbrens d' andere helfte toecomendeNoordermolenstrateBuwe FetzesAntie Harmens CornelisRijurd Nannesz en Trijntie Eelckedr el [1628]
239Tyaerd Reynersz. glaesmaecker en Antie Willedr elhuijs metter ledige plaetze, staende achterwarts tot aen Dekama hoffNyeuwe hoffstrate OZThomis AndriesSytz JohannesHinne Hettes[1628]
239 versoLou Tomasz. stoeldrayer en Aaff Melchiorsdr elhuijs en schuijrDongiummer pijp, bij deAntie Epes Jan GerbensLolle Olpharts landschapstimmerman in Delffzijll[1628]
240Men laet [= veiling] Hans Dircksz gortmaeckers in sijn qualiteit huijse en ledige plaetze Vliet WZ800 gg[1628]Tijerck Sarses voorts gebodene hebbende
240 versoMen laet [= veiling] z. Wybe Lamberts slotmaeckers en Sepck Jacobsdr el huijs en schuijre Dijck ofte Nyeuwe straete NZ bij de Oosterpoorte[1628]
foliokoperobjectlocatie zuiden oosten westen noorden verkoperprijsdatum varia
241Syurd ende Jacob Tjebbe zonen Popta huijsKleine steichEelcke RomckesJan Peters WaltaAtte BackerJacob Peters deventer schipper[1628]
241 versoWopcke Rijcksz. en Corneliske Jansdr el huijs, schuijre en mouterijeHoochstrate NZ metter vrijen steich ten westen t sampt ledighe plaetze d' creditoren van Anne Wybrens Doyhen[1628]
242Peter Lollis burgemr.kamerGodsackerHans Douwes Stapert als administrerende armvoogd[1628]
242 versoJan Heeresz. burger, voor hem en als vader en legitimus tutor over Bintzke sijn dochter bij z Sijouck Minnedr sijn w huijsfrouwe elhuijsingeDijck NZClaes Jansen timmermanRinnert Rinnerts smids ervenin wandelinge becomen van Sybe Sybesz Baard cu[1628]
243Claes Jansz. en Ricxtie Aeltzensdr el wonende t Lutke Kie21 pm landts t'Lutke KiePyter Jansz Ticchelerd' Bolswerder vaartHeijn Riencxd'Harlinger VaartSuffrido Orino en Paulo Orino[1628]
243 versoPetronella van, Juffr. Roorda 20 pm landts tot Lollum, in de zathe bij Douwe Claesz als meijer gebruijcktjr Adam van Paffenrode[1628]
244Abbe Oenis en Griet Oedsedr el wonende op Zeevenhuijsenhuijs en plaetz Zevenhuysen, op deClaes AbbesPeter HaantiesOene Rintzes ticchelaer[1628]
244 versoJoost Poppes en Neeltie Thomasdr el burgershuijsinge en thuijnDongiumer pijp, bij deGodtsvriend Tijaerdtsz hovingeFeije Foekesmr Rijuerd Yntes Kingma tuijn d' stadtswalFocke Sijbrants en Ariaenthe Jans el[1628]
245Men laet [= veiling] Noordermolenstrate op de Whoeck: Coumans huysinge, volgende des vs. Coumans uytwijsinge van dato den 21en July 1628[1628]secretaris Coumans als koper van Peter van Collens huijsinge
245 versoGriet Jansdr. Schellingwou laest weedu van dr Cornelis Pouwelsdr achterhuijsinghe, brouwerije, mouterije en halve loodsingeCoudall WZJan Lijuwes cum sociod' erffgenamen van z Sijoerd ObbesDirck Dircs brouwer en Jansdr Schellingwou[1628]
246Tiete Seerpsz. en Trijntie Cornelisdr el burgershuijs en schuijr metter ledige plaetz t tusschen beijdenGodtsacker ter OZ van het diept, bij Johannes Doytz bewoontPybe Annis timmermanPier SierxLutz Stimersdr erffgenamen[1628]
246 verso

>> begin