>> HOMEpage

Proclamatieboeken Franeker 1608-1628

Transcriptie (Excel):John de Jong
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2014, herzien februari 2020, nogmaals mei 2023

Dit is meer dan een verkenning: de vele extra gegevens zijn te danken aan de inspanningen van John de Jong.
Verbeteringen en andere opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres op de homepage!

folio koper object locatie ten noorden ten oosten ten westen ten zuiden verkoper prijs datum varia
inv.nr. 228 folio 1 Men laet [= veiling] Jacob Sijtzesz als curator over Doede Doedesz halve huijsinghe en schuijre Coudal ZZ N O Jan Petersz W Gerben Tades erffgenamen cum socijs Z [18-11-1608] ten huijse van Lijsbeth Take Meynerts weduwe herbergierse inde Vergulden Valck
1 verso Jan Eevertsz brouwer en Lijntgen Willemsdr een huijs ende loodse Noorder molenstrate OZ van het diepte N die stadtswall en poort O Cleijenburch W Z Faes Takes Thonis Cornelisz en Anna Isbrandtsdr 490 gg 1608 belast aen de rechte armen binnen Franeker
2 Lijeuwe Jansz. ende Jan Egbertsz. schoenmaeckers burgers huijs en loodse op de Greide N O Hendrick Lijeuwes W Henrick Crolle erffgenamen Z Rincke Fopkez te Workum 350 gg 1608
2 verso Abbe Fransz. olde burgemr. binnen Franeker en Wybie Woutersdr huijs op de Greide N O Reijner wever en Allert Sickes W Tijaerdemastrate Z Eepe Foppes, bij consent van erfgenaemen van z Meuis Fransz backer 673 gg 1608 belast aen Hectoria van Hoxwier en aen Wijtze van Beijma
3 Men laet [= veiling] Jan Scheltez schoenmaecker binnen Franeker volmacht van Reijner Kype raedtsheer binnen Embden aen ende over van z Jan Harmens naegelaeten sone en erffgenaemen ten overstaene van burgemr Wijbrandt Hendrix als ertoe bijden gerechte halff huijs en schuijre Schoolsteeg ZZ N O W Jan Wouters snijder naest behuijst Z 1608 ten huijse van Gerrijt Clasen herbergier in die stadt van Soest
3 verso Cornelis Joannesz. backer en Barbar Jouwesdr vande eene helfte Tiete Thomas en Trijnke Jansdr voor d'andere helfte huijs en schuijre tsampt leedige plaatze Hoochstrate bij de butterbrugge ter suijdersijde van het diepte N O Douwe Hoeijtes W Hobbe Jelles oude burgemr Z 2450 gg 1608 belast aen juffe Susanna van Meckmans
4 Rienck Jansz. en Eelck Martensdr el halff huijs en schuijre deurgaens metter steige aen die oostersijde van genoemde halve huijsinge gelegen Schilbancq, ZZ van het diepte N O de kopers zelffs W Gerrijt Harmens weduwe Z Hendrick Hansz en Anna Jansdr el 275 gg 1608 belast aende weeshuijse binnen Franeker
4 verso Augustinus Adama Med. Dr. prof. en Aartghen Semmen huijs met twee kamers ten oosten een twee kamers ten westen, mettet hoff leedighe plaetze en tuijn Schilcampen bij de holten brugghe N O schoenmaeckersperck W Marten korffmaecker met Peter van Buijten Z het bolwerck Trijntge Hemmedr echtehuijsfrou van Eilas Ens, secretaris van Franekeradeel, mette zelven in deesen gesterckt als moeder en legitima tutrix over haer dochter Trijntge bij z Rompcke Sijuerdtsz getochen 1176 gg 1608 belast aen 't weeshuijs alhier binnen Franeker
5 Jeroenimus Willemsz. kistenmaecker en Anna Joostedr el burgers binnen Franeker huijs en schruijre Schilbancq, ZZ van het diepte N O Kunier Romckes weduwe W proclamanten zelfs Z Wijbe Wopkesz en Agnes Clasedr el 615 gg 1608 belast aen d'armevoochden deezer stede
5 verso Hendrick Ariansz. ende Anthe Woutersdr el burgers binnen Sneeck huijs en hoff op 't Fliet buyten Franeker, aen de westersijde van het diepte N Jelle Sibrandts O W Z Luijtghen Simons Hidde Jansen op 't Fliet 343 ggl 1608 belast aen Sytze Joannis
6 Adrianus, Dr. Metius prof. math. en Jetske Andriesdr el huijs en schuijre Hoochstrate ZZ N O Tijaerdt kangieters weduwe en erffen W Hessel Sijtzes Z Antie Juckema eh van Andries Roorda 2200 gg 1608 belast aen rechte armen
6 verso Henrick Henrixz. en Nies Lucasdr el kamer kleyne steegh WZ N Wybren Jouckez O W Z Wobbel Wijbrandts erffgenamen in wandelinge verkreghen van Jacob Douwesz en Griet Annedr eensgelijc el burgers binnen Franeker 40 gg 20-01-1609 belast aen Sijtze Joannesz Werstins
7 Jacob Douwesz. en Griet Annedr el en burgers der stede Franeker huijs Pietercelystrate, NZ van het diepte N O van Fervou W Annege Philips Epes Z Henrick Henrickx en Mies Lucas 40 gg 1609 belast aen de erffgenaemen van Wilhelm Ghemmenich
7 verso Rienck Jansz. en Eelck Martensdr el, burgers binnen Franeker huijs Schilbancq, WZ van het diepte N Peter Lollesz O W Philips Philipsz schuitmaecker achterhuisinghe Z Wytze van Beyma burgemr Hero Jansz en Richt Willemsdr el 865 gg 1609 belast aen vrou van Hoxwier noch op een schuijre achter genoemde Philips achterhuisinge staende, mettet hoff ter westen en halve schuijre leggende in gelijcke wegen
8 Jacob Andriesz. brouwer en burger, tsampt Wytzke Sybedr el huijs en schuijre Noorder Molenstrate N O W Z Lijuwe Ulckez tot Doccum 600 1609 belast aen Helena van Bunau tsampt het achterlandt tusschen huijs en schuijre leggende, mitsgaders het achterlandts achter Peter Tzallinghs schuijre
8 verso Ysbrandt Jonghesz. en Henrickgie Bouwens el burgers binnen Franeker achterkamer metter ledighe plaetze streckende achterwaerts tot aen staekettinge en metter mede gebruijck van steegh ten oosten gelegen Schilcampen N O IJsbrandt Lamberts W Jan Frans Wellens Z Jan Fransz Wellens en Grietghe Boldewijns el 400 gg 1609 belast aen Hectoria van Hoxwier
9 Men laet [= veiling] Lambert Tijaerdtsz en Peter Jacobszn. als curatoren over Marij en Grietie z Heercke Lieuwesdr naegelatene weeskinderen huisinghe Fliet OZ N d'erffgenaemen van Tiete Slachter O W Z Eepe Joachims 1609 ten huijse van Johannes Piersz Tania herbergier inde Prins van Orangen
9 verso Men laet [= veiling] Jan Wolters snijder als curator over Welmoedt z Jacob Jansz naegelatene weeskindt bij Eelckedr getogen een derdepart van z Jan Cocys huijsinge gelijc mede de andere twee derdeparten alsdan verkocht zullen worden Noorder molenstrate N O W Z 1609
10 Thomas Boetius burgemr. binnen Franeker als bouwmr der stede Franeker huijsinge en schuijre, mette steegh ten westen van het voorhuijs leggende Hoochstrate ZZ N juncker Tzallingh van Bothnija hoffs muijre ten noorden van de schuijre westwaerts efter des vs. Tijaerdts en Epe Jucke schuijre ende erve tot aen den slooth O Peter Rull W Tijaerdt Lolckes weduwe ende erfgenaemen Z erffgenamen van z Peter Tijssen 950 gg 1609 belast aen de rechte armen alhier
10 verso Jacob Claesz. ende Griet Jansdr el twee kamers groote steegh N O W Z Thonis Peters op Godsacker Claes Dirxz stadts roeper en Lijsbeth Huijbertsdr el binnen Franeker 275 gg 1609 belast aen Rochus Baernsz. Rordmers
11 Marcus Lycklama a Nijholt J.U. Doctor prof. en Perck van Goslingha el huijs en hoff op de dijck ofte nieuwe straete NZ N O Thijs Pouwelsz W Peter Wijbesz Z Hermanno Doman secretaris van universiteit en Impck Hoeijtedr el --- 1609 belast aen ontfanger geestelijke goederen
11 verso Jan Jansz. en Sytz Gerrijtsdr el binnen Franeker vierdepart deurgaens van een huijs, schuijre, hofke en leedighe plaetze Coudal, NZ van het diept N O Rincke Tijepcke W Wopke Rijuerdtsz Z Schelte Cornelisz kopslager en Gerrijthe Dirxdr eensgelijx el en burgers binnen Franeker 540 gg 1609
12 Reyn Wybez. burgemr. ende Jeske Mevisdr el drie vierdeparten van een huijs en schuijre met het achterlandt en erff ertoe behorende waeraff de proclamanten zelffe de resterende vierdepart competeert Coudal, ZZ van het diepte N O weduwe en erffgenamen van Taecke Taeckes W Jan Petersz met Jan Scheltes Z het kerckhoff Jeske Tieckedr echte huijsfrou van Eeb Dircxz bij advys en consent van den zelven haer man 1331 1609 belast aen pastor ofte geestelijke ontfanger
12 verso Claes Jacobsz. smidt en Barber Tijaerdtsdr el burgers binnen Franeker huijs Schilbancq, ten ZZ van het diepte N O Hieronimus Willems kistemaker W Sybolt Claesz smidts wedu Z Hieronimus Willems cu 352 1/2 1609
13 Henrick Meynertsz. en Trijn Pouwels Butenpostdr el wonende tot Doccum huijs metten leedighe plaatze daer achter leggende, streckende van die plaatze tot aen Rocchus Beerns hoff Noorder Muellensteegh WZ N Aleff Ockes O W Z Henrick Egberts Lijsbeth Jansdr weduwe van z Albert Hansz burgemr binnen Franeker 147 gg 1609 belast aen juff Sipck ?dr
13 verso Tiete Tomasz. ende Trijn Jansdr el huijs, schuijre met een ledighe plaatze bij de brolbrugge N O Wytze van Beyma W Cornelis Jennis Z Jucke Claesen burger en biersteecker binnen Franeker 1804 gg 1609
14 Heyn Jansz. en Adriaen Clasedr kamer Dijckstrate NZ N O Dirck Jansz kistemaecker W de kopers selfs Z Anna Harmensdr echtehuijsvrouwe van Jelle Tiaerdtsz tot Belcum 57 gg 14 st 1609 belast aen mr Joannes Sibrandi Menaldum
14 verso Gerryt Claesz. Ens en Antie Aggedr Feddingha el halff huijs ende schuire met twee steghen aen beijde sijden leggende, tsampt ledighe plaetze t. butterbrugge ende het raedthuys, WZ van het diepte N het raedthuijs met Beern Jansz erffgenaemen O W Z Peter Charles erffgenamen Elske Sickedr bij advijs van Dioerdt Jansz haer man 723 gg ende 60 £ aen laecken 1609
15 Heercke Idtsz. wonende opt Vliet buiten Franeker huijs metten leedige plaetze en vrije steegh ten suijden Vliet, WZ van het diepte N Idt Claese wedu O W Z Jan Schellingwou erffgenamen van z Marij Jansdr voor d'eene helfte en eensgelijx vande erffgen. van Reijtze Rommerts voor d'andere helfte 230 gg 1609 belast aen juff Catharina van Decama erven
15 verso Reyn Wybes burgemr. binnen Franeker en Yske Mevisdr el de helfte van een stuck boulandt waeraff de kopers zelffs d'andere helfte toecompt, 't geheele stuck landts 3 pm leggende thoe Lutke Kee t.o. Lockraeck N O W Z van zalighe Jan Henrix erffgen. in coope hebben vercreghen sijnde, in cope vercreghen van Idts Petersz koopman en Yees Rienckxdr el en burgers binnen Franeker 194-7-0 1609
16 Lollius, Dr. Adama prof. en Tethie Hoeijtedr el huijs Noorder molensteegh OZ N Willem Albertsz O W Z d'copers zelfe Thijnus Hobbez en Doedt Bartledr 100 gg. 1609 belast aen erffgeneaemen van mr Wilhelm Ghemmenich
16 verso Gerben Gerbensz. en Impck Gerrijtsdr el burgers binnen Franeker huijs en hofke ofte ledige plaetze Godsacker OZ N Peter Peters O W Z Geert Thomas Epes weduwe Dieuw Jansdr weduwe van Seerx Sierdts 325 gg 1609
17 Jan Eevertsz. brouwer en Lijutghe Willemsdr el burgers binnen Franeker huijs ende schuijre tsampt brouwerije en gereetschappen Coudall ZZ N O Hans Wolters W Peter Petersz Z Niclaes Barnts postulant binnen Franeker en Getske Petersdr el 1805 gg 1609
17 verso Gerryt, Mr. Jansz. en Maeijcke Jansdr el en burgers binnen Franeker huijs en schruijre Godsacker N Antoon Thonnes erffgenaemen O W Z Saekle Eeverts Roeleff Hendricxz en Adrianes Harmensdr op Westerborch el 700 1609
18 Jacob Hendricxz. en Ydt Gerrijts el kamer met die gerechticheit van plaetz ertoe behorende bij de Leeuwerder pijp, ZZ van het diepte N die verkoper zelffe O het stadts bolwerck W Baucke Allerts Z Lamker Claesz schoenlapper en Neel Jansdr el 1609 90
18 verso Michel Janssen en Antie Willemsdr el burgers binnen Franeker kamer Hockaerdt N O Hammekenop W Jan Wybes weduwe Z Eelcke Hansz in levene korffmaker alhier 102 gg 1609 belast aen Willem Douwes
19 Henrick Hansz. van Evervelt en Ulrichie Petersdr el burgers binnen Franeker huijse ende schuijre met de gerechte helfte van steeghe ten westen van huijsinge geleegen op de Dijck NZ N O Lolcke Sickes weduwe en erffgenaemen W Hans Johannesz deurwaerder Hoff van Frieslandt Z Fokel Eevertsdr weduwe van w Sijbren Andriesz burger binnen Franeker 600 gg 1609 belast aen Sijoucke Rijuerdtsz Bants burgemr binnen Franeker en aen pastorije
19 verso Claes Claesz. en Griet Willemsdr el burgers binnen Franeker kamer, streckende van voren aff tot aen middelmuijre, met het mede gebruick van steegh ten suijden en met seekere achterlandt ten noorden van Peter Cornelijsz schuijre leggende, met noch een vrije deurganck van genoemde camer naer het achterlandt Molensteegh WZ N Ambrosius Folkerts met Anneke Jorisdr O W Z Lijsbeth Albertsz weduwe Jacob Meijnertsz snijder ende Saeck Lolcke dr. e.l. tot Beetgum, en van Trijn Meijnertsdr met Hessel Cornelijsz el 101 gg 1609 belast aen erffgenaemen van z mr Wilhelm Ghemmenich
20 Reyner Jansz. en Lijsbeth Petersdr el binnen Franeker huis met een hoff Flie WZ buyten die Westerpoort, den wz van die vaert N Jelle Sibrandts O W Z Luijtgen Thimens Henrick Ariansz en Antie Woutersdr el 450 gg 1609 belast aen Sijtze Joannisz cu
20 verso Wybrant Jouckez. en Aelte Hendrixdr el achtertste deel van Jacob Smidts huisinghe Noorder molenstrate N O Jan Corqs erffgenaemen W Gerrijt Lieuwe Z in wandelinge vercreghen van Merck Peters en Eest Lambertsdr el 1609
21 Merck Petersz. en Eest Lambertsdr el op de wandelinge van een huis en loodtske cleine steegh WZ N Jellis Gerrijts O W Z Henrick Henrich in wandelinge vercreghen van Wijbrant Jouckz en Aelte Hendricxdr el 1609 belast aen Sytze Joanne Werstins
21 verso Gerbrandt Henricxz. en Aacht Gerbensdr el te Leeuwarden dwarshuis metter hoff en ledighe plaatze Fliet OZ N Dirck Outges O W Z Evert Henrichs erffgenaemen Severijn Dirckhs en Henrickhen Willemsdr el 275 gg 1609 belast aen Catharina van Dekama erffgenaemen
22 Jan Claesz. en Trijn Jeltedr el huijs, sampt die winkele inde huijsinghe Vijverstrate WZ N Anthonius [Thonys, DTB] Baenger O Ricxt Reijners W Z heer Eepe Jouckes Juckema met Claes Jansz Kanke Isaack Dircxz el en Wijtz Douwedr el 168 gg 1609 belast aen juffrouw Pierck Roorda
22 verso Allert Sickesz. en Jetz Hesselsdr el burgers binnen Franeker huijs met het achterlandt en twee begrensde achterplaetsen tot onzer sloots toe streckende buijten Franeker opt Flieth OZ N Sijouck Alberts O W Z Eepe Eeppes Pijtter Jansz weduwe op 't Fliet 148 gg 1609 belast aen Sijtze Jannes Werstins
23 Gerrit Claesz. Ens en Antie Aggedr Feddingha el halve huijsinghe en schuijre t. butterbrugh ende raedthuys N Beern Jans erffgenaemen met het raedthuys O W Z Peter Charles erffgenamen Douwe Seerps en Trijntie Gossedr 795 gg 1609
23 verso Jan Woltersz. snijder en Grietie Lucasdr el burgers binnen Franeker halve huijsinghe deurgaens met kamers, schuijre alwaer de twee hammen uutsteecken ten W, streckende achterwaerts tot aen kerckhoff toe N O Tijerck Melles W Z Tijerck Melles Sijmke Cornelisdr bij advijs en consent van Joanne respacio harer eighen man 950 gg 1609 belast aen Tijerck Rijuerdts Bants
24 Marten Lambertsz. en Frouck Rutgersdr el op 't vliet huijs en plaetze Vliet, WZ van het diepte N Rijuerdt Tijebbes O W Z Heercke Idtsz Rienck Andlesz cum socijs 125 gg 14 st 1609 belast aen weeshuijse binnen Franeker
24 verso Pyter Andriesz. schipper ende Trijn Ankedr el ende burgers binnen Franeker huijs ende schuiere Nieuwe hoffstrate, ZZ van het diept N O vercopers selve W d'straat ofe steegh int bolwerck responderende Z Anne Meinertsdr weduwe van z Sixto Ripperti 760 gg 1609 belast aen jr Tiallingh van Bothnia
25 Rienck Jansz. en Eelck Martensdr el burgers binnen Franeker achterhuijs ofte schuere Schilbanck, achter het wit leeuke N de proclamanten O Philips Philips schutemaker W Dirck Martens Z Aert Anskes Trijntie Thonijsdr bij advijs ende consent van Albert Thomasz haerer echte man 265 gg 1609
25 verso Rein Wybesz. burgemr als diaken van den armen der gereformeerde gemeente aldaer, begeerte ten profijte vande selven armen van nijaerkoop op een camer wesende het achterste deel alhier Cleyenburgh, waeraff de genoemde armen het voorste deel toekompt N O Andries Adriaens W Thonis Cornelis Z bij Outger Remptsz ende Jantgen Luijtgens el in cope vercregen van Pede Sijbez voor de ene, ende van Sijbrich Sijbedr voor d'andere helfte 185 gg 1609
26 Thomas Bottes ende Doeckle Rijuerdtsz burgemr als last hebbende ? ten profijte van deeser stadt schuijre ende van een part van een ledige plaatse Goeyenga dien aengaende affgepaelt, mitsgaders van het achterste deel van Ockingha hoff gelegen achter het groothuijs mede in voegen 't selve gevoegt ende affegepaelt is naerder blijkende bijden Caarte eraff zijnde N O W Z bij de proclamanten in hun qualiteijt in cope vercreghen van jr Jarich van Ockinga ende j. Hijlck van Ockingh el residerende binnen Franeker 800 gg 1609
26 verso Rein Wybesz. burgemr. als diaken vanden armen der gereformeerde gemeente aldaer, begeert ten proffijtte van den selven armen camer, metten ledige plaets op den dijck ZZ N O die vercopers moeders camers nu deselve armen competerende W Suarte Dircks kamer Z Trijn Jansdr weduwe van z Feddrick Jarichsz tho Harlingen 185 gg 1609 belast aen die wees vooghden
27 Rienck Ryuerdtsz. ende Antije Jacobsdr el ende burgers binnen Franeker kamer metter ledige plaetse achterwaerts aen de sloot streckende in Jr. Tzallingh van Botnya hoff N O Paulus Gehemminich secretaris der steede W Jacob Claesz Z Oedts Wijbesz ende Jets Pijbedr 137 gg 14 strs 1609 belast aen jr Tzallingh van Botnia
27 verso Rein Watzesz. ende Brecht Jelledr el tho Dongium, voor een dardepart Marten, ende Dierck Martens zoonen insgelijcx voor een dardepart, ende d'erffgenaemen van wijlen Fopppe Tiercxz voor d'resterende dardepart huijs en schuijre Ooster molenstrate N Jan Scheltes O W Z Jan Schellinghwou Wijbe Joannesz koopman ende burger binnen Franeker 200 Carolus glns 1609 belast aen juf Hectoria van Hoxwiers erffgenaemen
28 Isack Dircksz. ende Wijts Douwedr el ende burgers binnen Franeker huijs metten ledigen plaetse Cleyenburgh N O administratoren vanden rechte armen der steede W gereformeerde diaconie Z Andries Adriaens, wonende tot Haerlum, de rato caveert hebbende voor Catharina vande Bergh zijn echte huijsvrouwe 237 gg 14 st 1609 belast aen jr Carolo van Steernse
28 verso Susanna Ulckedr. naegelatene weduwe van wijlen Douwe Wopckes Tallum, burgerse binnen Franeker huijs met een halve steegh ten suijden van den huijsinge leggende Vijverstrate N vercopers selves O W Z Cornelis Dominicus wachtmr Eepe Juckema ende Lolck Feddingha el, residerende binnen Franeker 550 gg 1609
29 Ulcke Ulckesz. ende Antie Douwedr el burgers binnen Franeker huijs met een kamer ende hoffke ofte ledige plaetse, mette helfte van de steegh ten noorden Ooster Meullenstrate N Douwe Henrixz O W Jurian Pijbes Z Douwe Henricxz ende Ymck Douwedr el 900 gg 1609 belast aen burgemr Rein Pijbes
29 verso Pyter Evertsz. Langhwolt ende Rintske Johannesdr el ende burgers binnen Franeker huijs, schuijre ende loodse sampt hoffke ende ledige plaetse tussen huijs ende schuijre Coornmarckt, ten ZZ van het diepte N O Hans Joris W Doctor Ens Z Gerrijt Claesz Ens ende Antie Aggedr Feddingha el ende burgers binnen Franeker 1100 gg 1609 belast aen jr Tiallingh van Bothnia
30 Pybe van, Jr. Emingha ende juff Parck van Roorda el stuck greijdlandt, groot omtrent 2 pm opt suijd vanden Heeren Vaert N d'selve vaert O W Z Lambart Jansz ende Anne Sippedr eensgelijcx el ende burgers binnen Franeker 200 dalers 1609
30 verso Cornelis Claesz. ende Griet Martensdr el burgers ende bierstekers deeser steede Franeker twee nieuwe huijsen in malcander beclempt, het ene bij den proclamanten selffe ende het ander bij Sander Sandersz gebruijckt ende bewoont wordende hoeck Vijverstraete aen de Westerpoorte N Claes Pijters calckbrander O W het stadtsbolwerck Z stadtspoorte Sijtse Joannesz ende Magdalena Eelckedr el ende burgers binnen Franeker 1450 gg 1609 belast aen de rentemr vande stadts domeinen
31 Men laet [= veiling] Douwe Jansz Wringer als curator over Dirck Harmensz weeskindt, gesterckt met Heijn Jansz ende Heercke Harmens, 't kints oomen een huijs, waer uijth z Dirck Harmens is versturven op de Zeevenhuysen N O W Z 1609
31 verso Ulcke Ulckesz. ende Antie Douwedr el burgers binnen Franeker vierdehalve carolus gulden enighe ientegaende jaerlijcx utte huijsinghe bij Joannes Piers bewoont wordende hoeck van den greyde N O W Z Wytze van Beyma ende Fedtke Doeckedr Lammingha el 120 £ 1609
jaerlicxe grondpacht utte huijsinghe bij Nieke Jan Sijmens bewoont wordende, waeraff Douwe Jansz eigenaer is Schilbancq, ten noorderzijde van het diepte N O Wybe Mollenaers erven W Z Wytze Beima
32 Freerck Goslinghsz. ende Dieucke Sippedr el burgers binnen Franeker huijs ende schuijre Noorder Moellenstraete N Hendrick Gerrijts O Adolff Lieuwes W Peter Tziallinghs Z Jacob Andriesz brouwer ende Wytske Sybedr el 700 gg 1609 met noch een schuijre achter Peter Tziallinghs huijsinghe
32 verso Gerben Mellesz. ende Trijntie Pybedr el ende burgers binnen Franeker twee camers lutke steegh OZ N d'copers sleven O W Z die drucker Abbe Fransz oude burgemr ende Wybrich Martensdr el 148-14 st 1609
33 Uulcke Uulckesz. ende Antie Douwedr el burgers binnen Franeker, als eigenaeren van sekere vierdehlave carolus guldens enige renthen gaende jaerlijxe utten huijsinghe ende plaetse, bij Joannes Piersz bewoont huijsinghe op den hoeck van den greyde N O W Z bij Peter Tijallinghsz cu in cope vercregen van Abbe Fransz oude burgemr ende Wybrich Martensdr el nyaer 1609
33 verso Dierck Sybez. Bangha waechmr. ende Wobbel Sybedr el ende burgers binnen Franeker gerechte helfte van een huijs ende schuijre, tsampt ledige plaetse Vismarckt, aen den ZZ van het diepte N O Jan Petersz smidt W Ansck dr Raphaels weduwe Z Jacob Andriesz ende Wytske Sybedr el 555 gg 1609
34 Jorijs Jansz. ende Yd Claesedr el burgers binnen Franeker huijs ende loodtse op de dijck ofte nieuwe straete ZZ N O Jarich Michiels W Heerke[?] Feddes Z Lysbeth Douwedr weduwe van z Jacob Luythen Jacobsz wonende tho S. 495 1609 belast aen juff Eduar van Hoxwier
34 verso Hendrick Aeriaensz. ende Anna Woutersdr el opt Fliet huijs ende hoff opt Fliet buyten Franeker, aende westersijde van de vaerte N vercopers selves O W Z Reiner Janssen Jelle Sybrantsz schuitmaker ende Jantgen Aebedr el ende opt Fliet wonachtig 335 1609
35 Men laet [= veiling] Jan Woutersz snijder als geauthoriseerde curator over Auck Petersdr oldt omtrent 24 jaeren echtehuijsvrouwe van Jan Jansz met den selfden haeren man gesterckt vierdepart der camers bij Geert Jelles weduwe ende Jacob Anthonis bewoont wordende groote steegh WZ N O W Z 1609, 13 Novembris ten huyse van Frans Hansz. Herbergier int houten wambois
35 verso Epe Joachimsz. ende Geert Hendricxdr el wonachtig opt Fliet buijtten d'westerpoort huijs Schilbanquen, ten ZZ van het diepte N O dieselver steegh W Marten Schuijtmakers weduwe Z Arian Bilman Epe Hansz ende Engel Gerbensdr el wonende tho Burchum ende dorpe Cubaerdt --- 1609 belast aen Willem Petersz burger binnen Franeker
36 Men laet [= veiling] Bauck Jan Frans weduwe voer haer ende als moeder en legitima tutrix over haer kinders bij die vernoemde Jan getogen huijsinge ende ledighe plaatze alwaer de halve maen utsteckt ende Jan Fransz versturven is bij de brolbrugge N O Douwe Seerps W Minne Mellema erffgenaemn Z 1609 ten huijse van Lambert Wybesz Ens herbergier in den Granaet Appel
36 verso Berber van, Juffrou Bourmannia weduwe van z Jan van Bourmannia dwershuijs, metter erff ende achterlandt Kerckstrate WZ N vercopers huijsinge en tuin O W Adriaen Cuijcq Z Fock Andrijs Willemke Harmkendr weduwe van wijlen Luyten Pytersz over haer kinders en bij consent van de gerechte van deser stede 350 1609 belast aen de erffgenamen van juff Amelia van Grombach weduwe van Fervou
37 Men laet [= veiling] Jeske Wybrandtsdr versterckt met Epeo Tellij hare echte man huijs Hooghstrate, NZ van het diepte N O Ids Peters W juff Lijauckema Z 1609 ten huijse van Tierck Sijbesz Bange in de Braadtpoth
37 verso Men laet [= veiling] Elisabeth Lolkedr van Adehuus weduwe van wijlen Regnerus Pijbes als moeder ende wettige voorstande van haer kinderen bij den genoemde Regnerus getochen huijs Coudall, ten ZZ van het diepte N O Jan Schellinghwou W d'burgemr Doeckle Rijuerdtsz Z 1609
38 Hendricus de Veno magnificus rector ende professor ende Moederke Knoops el huijs met een hoffke streckende achterwaerts tot aenden sloot toe nieuwe hoffstrate ten NZ van het diepte N O Andries Joachims weduwe ende erffgenaemen W Idske Jarichs Z Adriaen van Cuijcq olde burgemr binnen Franeker --- 1609
38 verso Saepe Sybesz. halff huijs Nhoeck Syaerdemastrate N O W Z Ulcke Ulckesz ende Antie Douwedr el --- 1609 belast aen Vrouw Hectoria van Hoxwier
39 Tiesse Tiercxsz. ende Trijnthe Claesedr el huijs ende schuijre dijck ofte nieuwe straete NZ N O de strate nae godsacker respronderende W Jan Abbes Z Thijmen Dircxz --- 1609
39 verso Dirck Obbesz. ende Griet Jansdr el huijs Schilbancq ZZ N O doele steegh W Marten Schuijtmakers weduwe Z Aerian Bilman Epe Joachimsz ende Geert Hendricqdr el binnen Franeker --- 1609 belast aen Willem Peters
40 Tiaerd Tiaerdtsz. ende Welmoed Bastiaensdr el wonende opt suid van Harlinghen op Tiaerd Lous tichelwerck 21 pm landts, al nu bij Simon Jansz opt fliet gebruijckt wordende leggende tho Lutke Kije N Douwe Douwesz Foppers O jr Fredrich van Fervou W heere vaert nae Hitsum Z Jurrian Pijbes ende Minne Mellema erven bij henluiden gekocht van Sijoucke Rijuerdtsz Bants burgemr der stede Franeker ende Bauck Wopckedr Wigara el 3150 gg 19-01-1610
40 verso Buwe Fetzez. ende Soeijck Foppedr el ende burgers binnen Franeker huijs ende schuiere, sampt ledige plaets, staende achterwaerts tot aende sloot toe Noorder muellenstraet, ter NZ van het diepte N O Cornelis Scheltes weduwe ende erffgenemen W Jacob Reinersz smidt Z Nieske Jansdr weduwe van Lijeuwe Tammes haer kindere oom ende curator 650 gg 1610 belast aen de rechte armen
41 Ryuerdt Tiebbesz. ende Lijsbeth Jansdr el op 't Fliet huijs met het medegebruijck van steegh ten noorden eraen leggende, mits d'selve voor d'helfte onderholden soo verre d'huijsinge streckt Schilbancq, ten WZ van het diepte N Rienck Jansz O W Z Ghijsbart Fransz Ens Wytze van Beyma ende Feeijcx Duckedr Lammingha el 575 gg 1610 belast aen juff Hoxwiers erven
41 verso Baucke Allertsz. schoenmaker ende Greeth Tiercxdr el ende burgers huijs ende loodse, tsampt 't achterlandt ertoe behorende, achterwaerts tot aenden sloot streckende staende ende geleghen Nieuwe hoffstraete, ten ZZ van het diepte N O Wytze van Beijma W burgemr Sijoucke Rijuerts Bants ledige plaetse Z Claes Dircxs stadt roeper ende Lijsbeth Huibertsdr el 450 gg 1610 belast aen jr Tzallingh van Bothnija
42 Men laet [= veiling] bij Mathijs van Mijden vendrich onder den hopman Jan van Esingh voir hem en mede van weghen Jelcke Tiaerdtsdr sijn overledene huijsfrouwe halve huijsinge bij de Harlinger poorte N O W Z 1610
42 verso Marten Heynsz. schipper ende Anna Oldthoff el en burgers binnen Franeker camer met een loodske Schoolesteegh NZ N O Koen Hendrick mesmaker W burgemr Sijoucke Rijuerdtsz Bants Z Hector Foltmaers en Anna Jansdr eensgelijcx echteluiden en burgers binnen Franeker 280 gg 1610 belast aen de ontfanger der geestelijcke goederen t'Franeker
43 Jan Reinersz. ende Yd Rintsedr el wonende op 't Fliet buijtten Franeker huijs met het halve achterlandt, tsampt het mede gebruijck van een put opt achterlandt staende, mitsgaders het vrije mede gebruijck van den steegh ten suiden van de huisinge gelegen Hockaerdt N Ate Martens O W Z burgemr Syoucke Ryuerdts Bants Willem Hannesz en Syts Bottedr eensgelijcx el 363 gg 1610 belast aen jr Julio van Bothnija
43 verso Cornelis Riencxz. ende Dieucke Jansdr el wonachtig opt Fliet voor d'ene helfte, ende Peter Syuerdtsz voor d andere helfte huijs Fliet WZ, buijtten d'westerpoorte opt Fliet N Rinck Idtsz erven O W Z Marten Lamberts Ryuerdt Tiebbesz ende Lysbeth Jansdr el --- 1610 belast aen den weesmeisters binnen Franeker
44 Symon Jansz. ende Rintz Wybedr el wonende opt Fliet buiten Franeker ses camers, staende twee ende twee achter malcanderen Hockaerdt N Willem Nannes O W Z Willem Nannes Peter Reinersz ende Atke Martensdr eensgelijcx echteluiden wonachtich binnen Harlingen 350 gg 1610
44 verso Men laet [= veiling] Wytze van Beyem als curator over Jacob Pilgramsz ende mede als last hebbende van Frans Meuwisz die curator is over Harmen huijs Noorder molenstrate op de houck van den strate nae de Noorder meullen responderende N Claes Symensz erven O Claes Symensz erven W genoemde straet Z 1610 belast aen vrou Hoxwiers erven
45 Reileff Jans ende Wab Symonsdr el, wonende tho Harlinghen kamer met ledige plaetse, item met het mede gebruijck van een steigh ten westen van den kamer ende Wijts Claeses huijsinge leggende opt old tichelwerck ten oosten N Wytz Claeses O Uilcke Thijssen W Claes Ennes Z Abbe Fransz Jan Ryuerdtsz ende Waal Jacobdr el wonende opt oost van Harlingen op de spijcker 59 gg 1610
45 verso Wilcke Joannis en Tryn Claesedr el burgers binnen Franeker huijs ende schuijre metter plaatse Hoochstraete ten ZZ vh Diepte N O d'oude burgemr Hobbe Jelles W dr Sibrandus Luberti prof theologiae Z Meinert Peters hoosmaker ende Lysbeth Aebelsdr el 1725 gg 1610 belast aen juff Susanna van Meckema
46 Gerryt Lyeuwesz. metselaer en Jannes Joannesdr el ende burgers binnen Franeker, voor d'ene helfte ende Claes Petersz kalckbrander met d'naeme ende van weeghen Hijlck Jetsedr sijn huijsvrouwen moeder voor d'ander helfte huijs schuijre en loodtse met een hoff Coornmarckt, ten ZZ van het diepte N O Foppe Lyeuwes en Idt Peters W Gielis van den Rade Z Sybrant schuijtmakers erven ende Dirck Piers erven Ghijsbert Fransz Ens olde burgemr 1079 gg 1610 belast aen frou Hectoria van Hoxwier
46 verso Peter Petersz. Siccama ende Doutzes Feyckedr el huijs ende schuijre Nieuwe hoffstraete N O Peter Andries W sekere steegh nae 't bolwwerck responderende Z Peter Andriesz ende Trijntie Yntedr el 1210 gg 7 st 1610 belast aen jr Tzallingh van Bottinga
47 Severijn Dircxz. ende Hendrickien Willemsdr el wonende opt fliet buijtten Franeker huijs ende loodse Fijverstraete N Oedts Sickesz Campen O W Z Claes Petersz kalckbrander Jan Blocq maior binnen fortresse Delfzijl raverende voor Claerke Siekedr sijn wijff 990 gg 1610
47 verso Jacob Carstesz. boeckvercoper ende Jel Harmensdr el voor d'eene helfte ende Lambert Claesz schoenlapper ende Neel Jansdr eensgelijcx el burgers binnen Franeker voor d'andere helfte huijs ende hoffke bij de Leeuwerder pijp, ten ZZ van het diepte N O Lambert Claesz W sekere sloot Z Baucke Allertsz ende Greeth Tiercxdr el --- 1610 belast aen de rechte armen binnen Franeker
48 Lambert Jansz. ende Aelcke Jansdr el burgers binnen Franeker huijsinge grote steegh N Joachim Eilerts O W Z mr Jan Lamberts Hette Jansz backer voor hunselven ende van Frouck Jansdr mede voor haer selven --- 1610 belast aen Jan Petersz Walta
48 verso Rienck Jansz. ende Eelck Martensdr el burgers binnen Franeker twee schuijren, waeraff d'eene kopers helft hebben ten westen ende noorden naest op de Schilbacq achter het wit leeucke, staende d andere schuire achter Lolcke Vischers erffgenamen huijsinge ten oosten, hebbende de copers selffe ten suijden N O W Z Dirck Philippusz als zone van Philippus Philippus, Jacob Goslicx, als swager van den voornoemde Philippus --- 1610 belast aen den erffgenaemen van z Lolcke Vischer
49 Jarich Benedictus ende Rienne Wopckedr el wonende opt fliet buijtten Franeker huijs met een luttick huijs hoffke ofte achterlandt streckende ten oosten ende suijden tot aende sloot Fliet, OZ van het diepte N Jacob Gerryts O W Z Hylcke Ryuerdts Jacob Claesz ende Foeck Jansdr eensgelijcx el ende opt Fliet wonachtich --- 1610 belast aen Georgien van Burmania ende juff Lutz van Deeckama el
49 verso Albert Jurriansz. ende Aeffke Jansdr el wonende tot Hitzum 10 pm landts, leggende in 90 pm tot Tzalvert bij Sijtze Hackesz gebruijckt wordende Tzaluert N O W Z Oedts Epesz Campen voor hem, ende als last hebbende van zijn vader --- 1610
50 Saeckle Evertsz. ende Trijnhe Gerbrandtsdr el burgers binnen Franeker gerechte derdendeel van een huijs ende schuijre Godsacker, WZ van het diepte N mr Gerryt Jansz O W Z Claes Hillebrants erffgenamen Thomas Evertsz schoenmaecker ende Ansk Wijbrandtsdr eensgelijcx el ende binnen der stede wonachtich --- 1610 belast aen st nicolaas kerk
50 verso Epe Jacobsz. Juckema olderlingh ende Foppe Cornelis diaken begeren ten profijte van de armen van de gereformeerde gemeente deeser steede Franeker huijs ofte wooninghe mette ledighe plaetze Hoffstraete ZZ N O stadtshuijsinghe W Jan Tys Z jr. Frederick van Vervou als last hebbende van Syouck Simonsdr weduwe van zalige Joannes Foekesz, mitsgaders van Foccone Joannes dienaer des godtlijcken woordes thoe Ferwert voor hem selven ende de rato caverende voor Anne Joannisz ende Anna Joannisdr zijn broeder --- 1610 belast aen vercoper
51 Rippert Lyuwesz. en Eelck Sybrensdr el burgers binnen Franeker halffe huijs en schuijre tsampt achterlandt Noorder moloenstrate N O Reyner Hendrix W Anneke Ambrosy Z Thymen Hobbez en Doed Bartledr el 363 gg 14 st 1610 belast aen Peter Ens
51 verso Anneken Jorijsdr. echtehuisfrou van Ambrosius Folckertsz mede advys en consent van zelve half huijs en schuijre tsampt achterlant Noorder moolenstrate N O Reyner Henrix W proclamanten zelfs Z Thijmen Hobbez en Doed Barledr el 363 gg 14 st 1610 belast aen Peter Ems
52 Lambert Staeckmans burgemr. ende rentemr tsampt Wytze van Beyem gezworen gemeentsman binnen Franeker twee stukken lands ten suiden van de stadt aen den stadtsgracht leggende N de gracht O geestelijke landen W Juff Luts van Dekema echtehuijsfrou van Georgien van Bourmania Z geestelijke landen doctor Sicke van Dekama 1710 gg 1610
52 verso Fedde Douwez. ende Trijn Jansdr el burgers binnen Franeker huijs ende schuijrke, streckende achterwaerts to aent bolwerck mette vrije uijtganck aent bolwerck in de Ooster ravelijn N O Trijntie Peters W Hero Andries Z Rintze Claesz ende Reynsie Jelmersdr el --- 1610
53 Wibren Hendricks olde burgemr. huijs Hoochstraete, ten ZZ van het diepte N O de burgemr Heyn Wybes W Hans Douwes Z burgemr Heyn Wybes Hendrick Wybrandts ende Styntie Jurriaensdr 1326 gg 1610 belast aen de weesvoochden
53 verso Toenis Egbertsz. ende Frouck Hiddedr el burgers binnen Franeker huijs metten leedighe plaetze Coudall bij de brolbrugge, ten NZ van het diepte N Douwe Seerps O Douwe Seerps W Minne Mellema erffgenaemn Z Douwe Wigelez ende Acke Annedr --- 1610 belast aen Bauck Jan Franses weduwe
54 Tyerck Minckesz. borger binnen Leuwarden huijs ende lootze tsampt het gebruijck vanden steegh Coornmarckt, ten ZZ van het diepte N O d'erffgenaemen vanLysbet Luuwes W Joannes Wilckesz ende Hendrick Rutgersz Z Maeijcke Meinckesdr weduwe van wijlen Claes Jellesz en sijn leeven borger binnen Franeker --- 1610 belast aen de erffgenaemen van z vrou Eedwar van Hoxwier
54 verso Hessel Sytzesz. burger binnen Franeker 4 voet van wall inde breedte achter sijn koopers huijsinghe, thans leggende over de sloot bij de butterbrugge N O W Z Ghijsbert Fransz Ens olde burgemr --- 1610
55 Joucke Hanckesz. ende Anna Jansdr Cocq el huijs ende eijdtshuijs, hoffke ofte achterlandt, streckende ten oosten ende suijden tot aende sloot, met een steegh ten noorden van het huijs hebbende Fliet, aen de OZ van het diepte N Jacob Severijns O W Z Hylcke Syuerdts Jarich Benedix ende Syuerdt Epkedr --- 1610 belast aen junckheer Georgien van Burmania ende juffrouw Luts van Dekama el
55 verso Lambert Staeckmans burgemr ende rentemr deeser steede Franeker ende Everke Ghemmenich el huijs ende schuijre tsampt leedige plaetze ende erve Hoochstrate bij de butterbrugge, ten ZZ van het diepte N O Douwe Hoijtes W Hobbe Jelles Z Lambrecht van Erp ende Constantine Coijmans el burgers binnen Haerlem 2520 gg 1610 belast aen juffrouw Susanna van Meckmans weduwe van Horion
56 Jan Henricxz. ende Lysbeth Toenisdr el burgers binnen Franeker huijs ende leedighe plaetse daer achter gelegen Joannes Joris ten W N O Jan Tijssen W Joannes Joris Z Wellem Ryuerdtsz ende Maycke Jansdr el 230 gg 7 st 1610 belast aen juffrouw Amelia van Grombach
56 verso Jacob Anthonisz. ende Houck Jorrijtsdr el burgers binnen Franeker twee leedige plaetse achter en voor Aacht Jacobs huijsinge Schilbancq ZZ N O W Z vernoemde Aacht sijn moeder 91 gg 7 st 1610
57 Jacobus Christiani Buitenpost ende Jell Harmendr el burgers binnen Franeker huijs ende leedighe plaetse daer achter gelegen, streckende aen Joucke Ockama muijr staende ende gelegen inde nijeuwe hoffstraete ten oostersijde N Marij [achternaam open gelaten] met haer suster O W Z Jeppe Rompsken Wijbrandt Henrixz burgemr binnen Franeker --- 1610 belast aen joncheer Fervou
57 verso Geert Petersdr. burger binnen Franeker 3 pm landts op het suijd van Franeker N Minno van Cammingha erven O W Z pastorije landen juf Taeckedr echte wijff van Hes Dircxz haer man 305 gg 1610
58 Marcus Lycklama a Nijeholt I.U.D. grietman Stellingwerff Oostende, ende juff Perck van Goslingha el camer met een loodske op den dijck NZ N O de vercoopers W de proclamanten selffs Z Thijs Pouwelsz kistemaecker ende Tiall Ryencksdr 140 gg 1610 belast aen 't weeshuijs
58 verso Marcus Lycklama a Nijeholt ende juffrouwe Perck van Goslinga steegh ende ledige plaetze op den dijck NZ, tusschen der proclamanten ende vercoopers huijsinge N O W Z Peter Wybesz slotsmaecker ende Fels Jacobsdr el binnen Franeker 304 £ 1610
59 Cornelis Dominicus wachtmr en Antie Tijssedr el huijs bij de butterbrugge N Peter Claeses erven O W Hans Peters weduwe Z Anne Dircks in wandelinge vercreghen van Sijoerdt Jansz en Els Sickedr erven --- 1610
59 verso Peter Albertsz. en Antie Ryuerdtsdr el binnen Franeker huijs met vier kamers op te Greide op de Oosterhouck van den kleyne steeg N O Gieles van Rade W de kleyne steeg Z Gieles van Rade in wandelinge vercreghen van Gerben Mellesz en Trijntie Pijbedr el --- 1610 belast aen vrou Hoxwiers erven
60 Jan Rutgersz. en Maij Gerrijts dr el huijs bij de brolbrugge ter WZ van het diepte, bij het raedthuijs N raedthuijs O W Gerrijt Ens Z Gerrijt Ens de kinderen van z Berrij Jan Florijsz en Anna Sijmensdr 925 gg 1610 belast aen Doed Meuis
60 verso Gerryt Taeckes en Trijn Tyaerdtsdr el burgers binnen Franeker huijs, somerhuijs tsampt achterlandt Coudall, ten NZ van het diepte N O Henrick Jans W Foppe Pelsers weduwe Z Henrick Jans 1870 gg 1610 belast aen Henrick Jans
61 Jelle Claesz. en Jancke Schotanus el burgers binnen Franeker huijs en loodse Coornmarckt ten ZZ van het diepte N O Claes Jelles erven W Ruiert Ruierts Z Toenis Egbertsz en Frouck Hiddedr el 894 gg 1610 belast aen jurffrouw Syouck Cammingha
61 verso Heyn Jansz. snijder en Fokel Petersdr el burgers binnen Franeker huijs en schuijre Hoochstrate bij de butterbrugge, ten NZ van het diepte N O Hessel Sytzes W Peter Charles Z Tyerck Ryuerdtsz Bants en Fokel Douwedr el 1800 gg 1610 belast aen de rechte armen deser stede
62 Men laet [= veiling] Eelck Sibrandtsdr weduwe van w Rippert Lyeuwesz voir haer zelven end als moeder ende legittima tutrix over haer kinders bij Rippert de gerechte helfte van een huijs ende schuijre Coornmerckt, ten NZ van het diepte N O Reiner Henrixz ende Janneken Verkindert W Jacob Jansz weduwe ende erfgenaemen Z 1610 ten huijse van Hans Wolters herbergier ende wijnheer int gulden hooft
62 verso Men laet [= veiling] Hieronimus Hoenderbringa, dienaer des godlijkes woordts thoe Oosterlietens als curator over Lijeuwe Rijuerdtsz ende Reinne Benedictusdr, naegelaetene goederen huijs ende schuijre Coudall, ten ZZ van het diepte N O Syuerdt Obbesz W Geert Thomas Z 1610 ten huijse van Hans Wolters herbergier ende wijnheer int gulden hooft
63 Men laet [= veiling] de gemene erfgenaemen van Peter Petersz huijs ende schuijre Coudall, ten ZZ van het diepte N O Jan Eevertsz brouwer W Tyerck Melles Z 1610 ten huijse van Hans Wolters herbergier ende wijnheer int gulden hooft
63 verso Men laet [= veiling] Mayke Willemsdr Bants voor haer selve gesterckt met Jacob haer sone ende voorts soo veel het haer minder jarige kinderen aengaat ter overstaene van burgemr Syoucke Ryuerdtsz Bants huijs ende loodse N Sibrandt Vischers erfgenamen O Claes Agges weduwe en erffgenaemen W Jan Heerces pottebacker Z 1610 ten huijse van Hans Woltersz en van Steenkist herbergier ende wijnheer int gulden hooft
64 Tyepcke Hendrixz. en Ansck Clasedr el huijs en schuijre tsampt achterlandt over de slooth Coudall NZ N O Wybren Simons W Z Henrick Jansz en Sas Sipkedr el 2150 gg 1610
64 verso Tyaerdt Tyebbes en Ansck Lyommedr el burgers binnen Franeker huijs, schuijre en achterlant dijck ZZ N O Lyuwe Lyuwesz W Joris Jansz Z Jarich Michielsz en Impck Juckedr el 569 gg 1610
65 Syuerdt Obbes en Tetke Reynsdr el burgers binnen Franeker huijs en schuijre Coudall, ten ZZ van het diepte N Doeckle Ryuerdts O W Z Jan Schellinghwou ten suijdoosten Jelle Douwez en Auck Wybedr el 1585 gg 1610
65 verso Abraham Tyaerdtsz. en Lijoerdts Sipkedr el burgers binnen Franeker huijs en schuijre dijck NZ N O Hero Andries W Wybe Lamberts Z Geert Thomas Epes wedu 610 gg 1610 belast aen pastorije alhier
66 Pybe van, Jr. Emingha en juff Parck van Roorda el toe Rodenburch 2 pm greidlandts, wesende uijtgewezene landt leggende thoe Luke Lollum, inde sate en landen bij Hero Reynersz gebruijckt wordende N vercopers landen O vercopers landen W Z Thymen Hobbesz tot Harlingen 103 gg 1610
66 verso Simon Douwez. en Hylck Minnedr el burgers binnen Franeker huijs ende ledighe plaetse, daer achter gelegen Schilbancq, ten WZ van het diepte N Wytze Beyma O W Z Jan Cornelis Ghijsbart Fransz Ens oldeburgemr 550 gg 18-01-1611
67 Joannes Fetzes ende Sydts Syuerdtsdr el burgers binnen Franeker huijs ende hoffke bij de Leeuwarder pijp, ten ZZ van het diepte N O Lambert Claesz ende Neel Jansdr W kalksloots Z Lambert ende Neel voor de eene helfte, tsampt Jacob Carsken ende Jel Harmensdr voor de andere helfte 625 gg 1611 belast aen rechte armen
67 verso Hette Janz. ende Hil Epedr huijs ende schuijre Godsacker, ten OZ van het diepte N Tenis Peters O W Z Gerrijt Gerbensz Epe Sickesz 1000 gg 1611 belast aen st niclaes vicarie
68 Idts Petersz. ende Jees Riencksdr el 20 st jaerlixe grondtpacht gaende uijthe huijsinge ofte twee kamers grote steegh WZ N Dirck Joachims O W Joucke Camstra Z Jacob Claesz Sicke Lutzes 20 gg 1611
68 verso Idts Petersz. ende Jees Riencksdr el huijs ofte hoffke, met het medegebruijck mede van steegh nae het bolwerck streckende achter Peter Tzallinghs erff, naest aen w Sipke Molenaers thuijs N O W Z Rocchus Baensz ende Jantien Clasedr 218 gg 14 st 1611
69 Idts Petersz. ende Jees Riencksdr el 8 st jaerlixe enige renten gaende van de huijse bij IJsbrand Goslixz bewoont wordende N O Obbe Dirxz W Tierck Clemens Z IJsbrandt Goslixz 150 gg 1611
69 verso Lyuwe Luywesz. ende Welmoed Henricksdr el burgers binnen Franeker huijs ende schuijre Hoochstraatte NZ oosterhoeck groote steegh N O Claes Alberts W groote steegh Z Willem Ryuerdts cu voor d'eene helfte en mr Jan Lambertsz eensgelijck cu voor d'andere helfte 820 gg [resp.] 800 gg 1611 belast aen Augustinus Ens erven
70 Eesse ende Taeckle Pieckes soonen met hun respective huijsvrouwen huijs ende schuijre dijck NZ N rechte armen deeser stede O de straete responderende nae de Godsacker W Jan Abbes Z Tyecke Tyecks z ende Trijntie Clasedr 1100 gg 1611 belast aen de pastorije
70 verso Taeckle Doedes ende Ees Joannisdr el halff huijs ende schruijre Godsacker, ten WZ van het diepte, metten halven steegh ten N N O W Juw Joannis Z Claes Foppen Jan Watzesz ende Jets Brochsdr 690 gg 1611
71 Ryuerdt Fockez. ende Auck Hendricksdr el en burgers binnen Franeker huijs Paterceliestrate N d'sloot O d'coopers W Z Tyeets Watzes Albert Thomas ende Trijntie Toenisdr 122 gg 1611 belast aen Gijsbart Fransz Ens
71 verso Jarich Michielsz. ende Ympcke Juckedr el burgers huijs in de Ooster ravelijn N het bolwerck O Jan Kremer W Z Trijncke Clasendr 470 gg 1611
72 Hessel Sytzes ende Aers Jansdr burgers binnen Franeker huijs, schuijre tsampt ledige plaetse, streckende achterwaerts tot den slooth toe mette helfte vande steech ten oosten van selve huijsinge leggende dijck ZZ N O W Jarich Michiels Z Reyntghen Claes Lyuwe Lyuwez ende Welmoed Hendrixdr 888 gg 1611 belast aen Rechten Armen dezeer stede
72 verso Agge Eelckez. kuyper ende Antie Eeskedr el huijs, schuijre tsampt een leedighe plaetse soo wel tusschen huijs en schuijre als achter d'schuijre gelegen Godsacker ten WZ van het diepte, metten halven steegh ten N N O W Z Bientze Tebbes Eeske Taeckez ende Antie Tiercksdr 1100 gg 1611 belast aen st nicolaes vicarie
73 Jan, Mr. Lambertsz. ende Trijncke Jansdr el huijs ende hoffke tsampt een nyeuwe camer ter oostersijde dijck NZ N O Dirck Jansz kistmaeker W d'weeshuis Z Heyn Jansz snijder 987 gg 14 st 1611 belast aen pastorie en aen Joannes Menaldum
73 verso Sytze Joannis Werstins en Magdalena Eelckedr el 20 pm landts, bij Claes Gerleffs gebruyckt wordende tot Lutke Lollum N O W Z jr Adam Paffenroode ende juff Impck Lyauckema 1250 gg 1611
74 Jan Scheltez. ende Eebel Abbedr el burgers binnen Franeker acht negende parten van een huijs, schuyre en hoff Ooster molenstrate N Sippe Rieskes ten noordwesten O W Z d'huijsinge bij Dirck Folckerts achtergelaten ten suijdoosten Schelte Jansz voor de eene helfte en Trijn Jansdr voor de andere helfte 1144 gg XIII st 1611 belast aen de rechte armen
74 verso Dirck Syuerdtsz. leydecker en Trijn Jacobsdr el huijs, loodse tsampt ledige plaetse nyeuwe hoffstrate, ten ZZ van het diepte N O de Rechte Armen W Schelte Wybes Z Douwe Gerbensz en Gerlandt Femmedr 300 gg 1611 belast aen jr Tzallingh van Bothnija
75 Jacob Claessen en Petrick Thijssedr el huijs en hoff aen des stadts bolwerck opt noordteynde v.d. gasthuyssteegh aen de westersijde gelegen N de stadts vesten O gasthuyssteegh W jr Julium van Bothnija Z slooth Rinnert Rinnertsz en Janthe Jacobsdr 381 gg 1611 belast aen rechte armen deezer steede
75 verso Jan Heinsz. snijder en Yd Albertsdr el kamer Godsacker, ten WZ van het diepte N Claes Bauckes O W Folckert Schipper Z Trijn Siboldts Taeckle Doedez 250 gg 1611 belast aen de st niclaes vicarie
76 Sibrandus Vomelius ende Nan Andriesdr el dwershuijs, mettet erff en achterlandt Kerckstraate WZ N Willemke Harmens O W Adriaen Cuijcq Z Fock Andries juff Barbara van Bourmanija 380 gg 1611 belast aen de erffgenaemen van juff van Fervou
76 verso Peter Claesz. moutmaecker burger binnen Franeker huijs, schuijre en mouterije Ootser molenstrate, streckende achterwaerts tot aen het bolwerck metter ledige plaets en steech achter van de schuijre aff naede Leuwarder pijp responders N Oedts Wybes O W Z Abbe Fransz Janneke Jacobsdr vrouw van Lolcke Jellez 1412 gg 17½ st 1611 belast aen Cumera van Douma weduwe van Bourmanija competers
77 Lipcke Georgiensz. ende Dirck Jansdr el kamer metten ledige plaetse achterwaerts tot aen slooth toe int nyenhoff N O Oedts Wybes W sekere ledige plaets Z Jacob Claesz ende Petrick Petersdr el wandelbrieve 1611 belast aen Joucke Tzallingh van Botnija
77 verso Toenis Stoffelsz. en Eeske Jelledr el burgers en brouwers tot Sneeck greijdlandt en saedtlandt, althans bij Mechiel Henricxz gebruyckt tot Lutke Lollum N O W Z Thymen Hobbez en Doed Bartkedr el tot Harlingen yder po. voir 62 gg 1611 belast aen genoemde Michiel
78 Jan Heresz. en Syouck Minnedr el gerechte helfte deurgaens van een huijs en hoffke dijck ZZ N O W burgemr Hero Jansz Z Rintze Claesz ende Reynsck Jelmersdr el 237 gg 14 st 1611
78 verso Tonis Cornelisz. ende Anneke Isbrandtsdr el huijs metten ledigen plaets Vliet WZ N Heerke Idtsz O W Z Harmen Petersz Jacob Petersz en Hill Halbedr 170 gg 1611 belast aen weeshuijs
79 Meinte Meintez. ende Tyeeds Sytzesdr el huijs Franeecker ZZ N O Cornelis Scheltez weduwe W Jetze Hiddes Z Jan Ryuerdt Wybe zonen 390 gg 1611 belast aen vercopers
79 verso Barbara van Bourmanya weduwe van z Jan van Bourmannia, in leven hopman over een faandel soldaten huijs en de helfte van een schuijre achterdeselve huijse ten oosten weesmrs. ten W, Epe Jacobsz. Juckema ten N en O N O W Z Hidde Epesz en Mary Bottedr 1200 gg 1611
80 Sioerd Petersz. slothmaecker ende Syouck Roelefsdr en el huijs met een hoffke dijck NZ N O Hans Jansz deurwaerder W mr Jan Lambertsz chirurghijn Z Dirck Jansz kistemaecker ende trijn Hendricksdr 569 gg 1611 belast aen verscheidene personen
80 verso Tiaerd Joannesz. pannebacker ende Trijn Hendricksdr el huijs Vliet ten WZ van het diepte N d'kopers O W Z Peter Wybrandts Antge Tietedr 225 gg 1611 belast aen het weeshuijs binnen Franeker
81 Jacob Claesz. ende Petrick Petersdr el koop ende wandeling van een kamer wezende de middelste van den vijff kamers op Kleijenborch in einde aen melcanders, waeraff Rempcke Meijts de twee voorste ende Wybe Thonis die twee achterste toebehoren, tsampt het drie medegebruijck van de steech ter westen Kleyenbergh N O Anne Pybes erven W Harmen Harmens Z in cope wandeling vercregen van Sipke Jurians cu --- 1611
81 verso Antie Jansdr. weduwe van Jetze Hiddes huijs Noorder molensteeg WZ N Willem Willemz O W Z Syben Tiaerdtsz Philips Jansz 300 gg 1611 belast aen heer Swartzenburc
82 Antie Jansdr. weduwe van z Jetze Hiddes huijs N O Cornelis Scheltes weduwe ende erffgenemen W Z Meinke Meinkesz cu 375 gg 1611 belast aen Ruerdt en Jan Wybes sonen
82 verso Peter Lollesz. scoenmaecker ende Griet Cornelisdr el vierdepart van een huijs, ledige plaetse en steech Schilbancq, ten WZ van het diepte N O W Z Wytze van Beyma als geauthoriseerde curatoren over Eeske Wybes Tiete Lolkes naegelaetene weeskindt 85 gg 1611
83 Bruetick Jansz. ende Jouck Jelledr el huijs ende schuijre dijckstrate NZ N achter armenweesstede O straet responderende nae den Godsacker W Jan Abbes Z Eeske Pieckez ende Geert Wopkedr 1132 gg 1611
83 verso Epe Jacobs Juckema < doorgehaald N O W Z 631 gg 1611
84 Willem Dircksz. en Atke Haijedr el huijs buyten Oosterpoort t.o. old tichelwerck N O W Z Dirck Douwesz ende Jets Jansdr 228 gg 1611 belast aen Rioerd van Juckema
84 verso Claes Petersz. calckbrander ende Hilcke Petersdr el twee kamers metten leedige plaetse na vooren aen straet streckende Fijverstrate metten vrijen steech aen de NZ N Bangier O W Z Epe Jacobsz Juckema Rixt Wybedr 175 gg 1611 belast aen juff Paeck van Roorda
85 Hendrick Meinertsz. ende Trijn Sytzedr el huijs, schuijre tsampt ledighe plaets Syaerdema N Huyghe Juws O W Z Dirck Peters Abraham Tyaerdtsz en Lyuets Sipckedr 326 gg 1611 belast aen Wopke Ryuerdtsz Bante
85 verso Epe Jacobs Juckema ende Lolck Merxdr Feddingha el huiijs, loodse ofte schuijre Hoochstrate NZ N O de proclamanten W Hidde Epes Z grietman Waltingha 631 gg 1611 belast aen proclamanten
86 Tyerck Clemensz. ende Grietke Cornelisdr el huijs ende schuijre Schilbancq, ten NZ van het diepte N O Ysbrandt Goslix W Dirck Piers erven Z Wytze van Beyem en Fedke Duwkedr Laningha 1102 gg XIIII st 1611 belast aen de ontfanger der geestelijke goederen alhier
86 verso Jan Thomasz. stoeldraeier ende Trijn Dircksdr el huijs Coornmerckt N O Peter Bartels W Tamme Lyuwes erven Z Lyuwe Tammez en Grietke Jans 707 gg 1611 belast aen dr Dirck Luwes
87 Jan Harmensz. sadelmaecker ende Sijntien Pleunsdr huijs dijck ZZ N O Hendrick Jansz Plencken W Oene Abbasz herbergier Z Aleff Riurtsz en Magdalena Thonisdr el 325 gg 1611 belast aen rechten armen deeser stede
87 verso Frans Simonsz. ende Sijbrch Ockedr el huijs met een loodse Schilbancq, ten ZZ van het diepte N O Aacht Coppens W Toenis Toenis Z Peter Douwez en L. Ockedr 600 gg 1611 belast aen 't weeshuijs
88 Gillis, Mr. Jacobsz. veldtscheerder en Grietke Engelbertsdr el huijs, schuijre en ledighe plaatse erachter schoolsteegh ZZ N O Juw Joannisz cuiper W Tobias Thomasz Z Jan Woutersz 400 gg 1611 belast aen kerckvoochden alhier
88 verso Jurian Anskesz. en Agh Jeltedr el huijs en achterlandt streckende achterwaerts tot aen slooth toe Vliet, ten OZ van het diepte N Cornelis Allerts O W Z burgemr Bants Severijn Dircksz en Hendrickhus Willemsdr 400 gg 1611
89 Sipcke Jacobsz. timmerman en Geert Tyaerdtsdr el huijs, loodse tsampt het medegebruijck vande steegh ten westen Coornmerckt, ten ZZ van het diepte N O Henrick Gerrijts W Jelle Claesz Z Tyerck Mincus 664 gg 1611 belast aen erffgenaemen van vrou Eduar van Hoxwier
89 verso Peter Cornelisz. en Jantgen Bootedr el halff huijs en weeffwinckel Hoffstraate oosterhoeck Kerckstraate N O Willem Rijuerdts W kerckstraet Z Ale Jarich 382 gg XXI st 1611 belast aen erfgenaemen van juff van Vervou
90 Ariaen Martensz. ende Trijn Gauckesdr el kamer Noorder muellensteegh WZ N Ambrosius Folkerts O W Z Henrick Meinerts Aleff Laes en Aeff Joannisdr 143 gg 1611 belast aen erffgenaemen van z Willem Ghemmenich
90 verso Claes Dircksz. stadts roeper ende Lijsbeth Huijbertsdr el huijs Patercelyestraate N Frans Keijsar O W Z Claes van Campen weduwe Wytze van Beyem 456 gg 1611 belast aen Willem Peters
91 Joannes Jorisz. en Sydze Cornelisdr el halff huijs ende weeffwinckel oostwaerts Hoffstraet oosterhouck Kerckstraet N O Willem Rijuedts W kerckstraet Z Ale Jarichs 382 gg XXI st 1611 belast aen erffgenaemen van Juff van Vervou
91 verso Doede Jansz. en Tetke Cornelisdr el, wonende tot Achlum gerechte helfte van 12 pm landts in de dorpe Achlum bij den proclamanten zelffe gebruijck, wesende vrij van huijs N t'convent Achlum O Joucke Steernse W t'convent Achlum Z de patroon Willem Cornelisz en Ditze Lyuwedr el 441 gg 6-9-1611
92 Sibrandt Tyaerdtsz. glaesmaecker en Lysbet Willemsdr el burgers binnen Franeker 33 st jaerlixe grondtpacht, gaende uut der proclamanten huijsinghe Noorder molenstrate N O Gerrit Luywes W Douwe Joachims erven Z Joucke Jarich van Ockingha 33 phs. guldens 1611
92 verso Peter Claesz. moutmaecker burger binnen Franeker gerechte helfte deurgaens van een huijs, schuijre ende molterije, streckende achterwaerts tot aen 't bolwerck mettte helfte van de leedighe plaetze en steech, streckende van de schuijre aff nae de Leeuwarder pijp responderende Ooster molenstraate N Oedsen Wybren O W Z Abbe Fransz Jantgen Jacob Keertedr als moeder en legitima tutrix over Maijcke Dircks haer dochter 1412 gg 1611 belast aen Cuniera van Douma weduwe van Bourmania
93 Pieter van Coellen lijndraeyer ende Antie Tyaerdtsdr el huijs Noorder molenstraate, op de westerhouck N Geergtie Lases O Claes Bleeckers erven W de straet nae de noorderpoort responderende Z Sytze Scheltez ende Griet Jacobsdr el 1000 gg 1611 belast aen vrou Hoxwiers erven
93 verso Cornelis Jennes ende Barbar Jacobsdr el huijs, schuijre tsampt leedighe plaetse bij de brolbrugge N O Wytze Beyma W copers selff Z Tieke Thomasz ende Trijn Jansdr 1695 gg 1611
94 Cornelis Cornelisz. ende Taets Ynnedr el huijs met een backhuijs op de hoeck v.d. Franeecker N O W heere straet Z Peter Aernsz Pelser Antie Jansdr weduwe van Here Hiddesz 800 gg 1611 belast aen Douwe Agges erffgenaemen
94 verso Hidde Douwez. backer en Trijntie Petersdr el derdepart van een huijs, schuijre, somerhuijs tsampt hoff, streckende achterwaerts tot aende slooth toe, met een derdepart van de vrije steech ten noordersijde vande huijsinge leggende N Sybe Wybrens O W Z Wybe Pakes Cornelis Faber 375 gg 1611 belast aen de ontfanger van de geestelijke goederen
95 Anne Hoeytez. schoenlapper ende Digna Jansdr el twee camers groote steeg WZ N Claes Peters O W Z Toenis Peters erven Jacob Claessen ende Griet Jansdr 300 gg 1611] belast aen Rocchus Baernsz Roedmers [in DTB Rootmars
95 verso Jacob Claesz. schoenlapper ende Griet Jansdr el huijs metten ledigen plaetze, streckende achterwaerts tot aen seekere laen Vliet, ten WZ van het diept N Jelger Backer O W Z Jelle Doedez Hendrick Lyuwesz holtsager ende Syus Claesedr 210 gg 1611 belast aen Sytze Joannis
96 Haio van Scheltema wonende tot Sexbierum ende juff Tyeers van Scheltema residerende tot Bolsuert gerechte helfte ongedeelt deurgaens sate en landen genaempt Wittens, belast van de halve huijsen, plantagie ende melioratien Wittens, leggende in Franeker uijtebuijren bij Epe Ritskensz als meijer bewoont en gebruijckt N O W Z doctoren Haio ende Taco van Rinie gebroeders yder pondem. 95 gg 7 st 1611 jaerlixe renthe tot prouffijte van Sint Martens kerck
96 verso Syouck Thymensdr. huijsfr van Jelle Ritskes kamer groote steech WZ N Hobbe Jansz Schroor O W Z jr Tzallingh van Camstra steech Dirck Joachimsz ende Ympck Geerts 250 gg 1611 belast aen juff Hectoria van Hoxwier
97 Dominicus Serapii ende Trijntie Gossesdr el jaerlicxe rente gaende uijt d'huijsinge Coudall, ten NZ vh diepte, al waer de Halve Maen uttstreckt N O W Z Abbe ende Willem Jans zonen 52 £ 1611
97 verso Wybrich Martensdr. d'gemene erffgenaemen van z Abbe Fransz bij levene burgemr binnen Franeker huijsinge, schuijre en hoffke Noorder molenstraate, steegh ten N N Cornelis Hommes erven O W Z Peter Claes Oedts Wybez ende Jetz Pybedr 2200 gg 1611 belast aen Peter Ens
98 Baucke Douwesz. ende Geert Clasedr el opt Vliet huijs ende loodse tsampt achterlandt Vliet OZ N Jurjen Anskes O W Z Trijn Tieues burgemr Syoucke Ryuerdtsz Bant en de Bauck Aefkedr Wygara 317½ gg 1611 belast aen Sytze Joannes
98 verso Willem Syuerdtsz. wieldraeyer ende Maeicke Jansdr el gerechte helfte deurgaens van een huijs ende schuijre tsampt ledighe plaatse Godsackert, ten WZ van het diepte N Hette Jansz O W Z Eeske Taeckes Claes Feddesz 500 gg 1611
99 Sicke Simpkesz. ende Trijntge Juwesdr el huijs ende vrije mede gebruijck van een steech Schilbancq, ten ZZ van het diepte N O Ysbrandt Lamberts W Rienck Jansz Z Heyn Jansz ende Fokel Petersdr 276 gg 1611 belast aen Claes Meinertsz
99 verso Men laet [= veiling] de weduwe en erffgenaemen van z Poppe Nannesz Pelser een huijs Coudall, ten NZ van het diepte N O Feycke Kuyper W Griet Harmenz weduwe Z 1611 ten huijse van Hans Wouters van Steenkist int vergulden hooft
100 Men laet [= veiling] Dyeucke Hans Peters weduwe huijs en schuijre bij de butterbrugge NZ N O Enne Dirxz W Willem Petersz. Z 1611 ten huijse van Lysbeth Takes inde vergulde Valck
100 verso Hessel Sytzes ende Aeff Jansdr el huijs, schuijre, tsampt ledighe plaatze dijck ZZ N O proclamanten zelfs W Joris Jansz Z Tiaerd Eyelke ende Auck Lyommedr 600 gg 24-01-1612
101 Tiesse Hebbez. Tiessema ende Engel Joannesdr el tho Menaldum drie pm landts, waeraff Jan Schellingwou d achter competerende opt suijd der stede Franeker N de vaert O W Z jr Vervou Wopke Gerbens 270 gg 1612
101 verso Feycke Martensz. kuyper vierdepart van een huijs Coudall, ten NZ van het diepte N O steene pijp W Foppe Pelsers weduwe Z Douwe Agges 350 gg 1612
102 Syoucke Ryuerdtsz. Bants burgemr. als administraterende vande Rechte Armen incompeterende binnen Franeker jaerlixe grondtpacht, gaende uijt Tiaert Tiebbes huijsinge en stede dijck ZZ N O Hessel Sijtzes W Joris Jansz Z Jarich Micchielsz ses Carls glns 1612
102 verso Tiaerd Claesz. schoenmaecker ende Pirijncke Antoensdr el burgers binnen Franeker huijs Coudall WZ N Lyuwe Jansz O W Z mr Martens weduwe Syuerdt Saskersz kuijper IIII gg 7 st 1612 belast aen rechte armen deeser stede en aen Oedts Sickes tsampt Feijte Orckt
103 Hendrick Jansz. ende Sas Sipkedr el jaerlixe grondtpacht, gaende uijt Lisk Claes Schelten naegelatene huijsinge Coudall, ten NZ van het diepte N O Wibrandt Simons W de proclamanten selffs Z Jantienz Claesdr naegelatene weduwe van z Rocchus Beernsz Rodmaer 45 £ 1612
103 verso Jan Petersz. Waltha wonende tho Wer als nabloedt van z Marten Fransz korffmaecker kinderen huijs ende leedighe plaetze Coornmarckt NZ N O W Tamme Lyuwes weduwe ende Grietie Jansdr el Z 1260 gg 1612
104 Schelte Cornelisz. en Gerritge Dircksdr el huijs met een schuijre tsampt leedige plaetze tusschen huijs en schuijre N O Griet Harmen Peters weduwe W Tyepke Hendrix Z Wybren Simonsz ende Anna Freercksdr 1550 gg 1612
104 verso Poppe Lambertsz. ende Jidtke Sijbedr el wandeling van een huijs, schuijre metten halve steech ten noorden vande huijsinge Coudall, ten WZ van het diepte N Claes Hilbrandts erffgenaemen O W Z Claes Bauckes in wandelinge vercregen van Tieske Hebbesz ende Engel Joannisdr 1612 belast aen ontfanger geestelijke goederen
105 Jan Henrixz. soutloper ende Trijn Syouckedr el huijs Schilbancq, ten NZ van het diepte N O Jan Cornelis W Rienck Jansz Z Anna en Griet Joostendr gesterckt met hun respective mannen 560 gg 1612
105 verso Jan Henrixz. slotmaecker ende Jouck Sickedr el jaerlixe grondpacht gaende uijthe huijsen bij de kopers van Agge Pierkez cu in cope vercregen Schilbanck, ter WZ van het diepte N O W Z Feycke Martens 22 £ 1612
106 Jan Jansz. snijder ende Ydsen Tiaerdtsdr el vierdepart huijsen, luttickhuijs ende achterlandt t.o. Minne Cammingha huys op de Hoochstraete N dr Adrianus Metius O de erffgenaemen van z Peter Thijssen W Z Botnia hoff Haentien Tiaerdtsdr 375 gg 1612 belast aen armevoochden
106 verso Gerben Haertsz. ende Jipmck Gabbedr el derdepart deurgaens vande huijsinghe ende hoijschuijre, tsampt ledighe plaatze noorderhouck v.d. schoolsteegh, streckende achterwaerts to aen huijsinghe bij Peter Jansz wieldraeijer bewoont wordende N Wybe Jacobs O W Z schoolsteegh Hidde Douwe cu ende andere erffgenaemen vande voorgenoemde derdepart huijsinghe 617 gg 1612
107 Folckyen Hendrixdr. weduwe van Wybe Sydtsz camer bij de Noorder poorte N Claes Simons zoons erffgenaemen O W Z Aeltge Harmensdr weduwe van z Henrick Petersz 140 gg 1612 belast aen Dirck Piers erffgenaemen
107 verso Claes Rienxz. ende Rintz Douwedr el huijs en schuijre, metter vrije steegh ten westen van den huijsinghe Coornmarckt, ten NZ van het diepte N O Engel Cremers W Gerryt Walingh Z Willem Jans en Jetz Poppedr el 1300 gl gl 1612 belast aen de armen binnen Franeker
108 Pybe Jacobsz. schipper ende Antge Dirxdr el huijs metten ledighe plaetze nyuwe hoffstrate, ten ZZ van het diepte N O Abraham Tyaerdtsz weduwe W Peter Andries Z Claes Rienxz cu 575 gg 1612 belast aen jr Tzallings van Bothnia
108 verso Ansk van, Juffr. Bourmania huijs en leedige plaetze, streckende achterwaerts tot aen slooth Hoffstraate NZ N O Jarich Fransz erven W Gijsbart Fransz Ens Z Jan Gerrytsz schipper cu 1200 gg 1612 belast aen kinders van mijn heer Ruijs
109 Lyuwe Lyuwes ende Welmoedt Henrixdr el huijs en schuijre tsampt achterlandt ertoe behoorende tusschen huijs en schuijre gelegen, mitsgaders het hoff achter d'schuijre leggende Hoochstrate ZZ bij de butterbrugge N O Hessel Sytzes W Simon Meinerts Z Dirck Romckesz 2425 gl gl 1612 belast aen j Helena van Bunau
109 verso Enne Dircksz. ende Griet Jansdr el huijs en schuijre Hoochstraate, ten NZ van het diepte, op de oosterhouck van grooten steech N O Claes Albertsz W groote steegh Z Lyuwe Lyuwez ende Welmoed Henrixdr el 1700 gg 1612 belast aen Augustinus Ens
110 Claes Pietersz. calckbrander ende Hylcken Jetzedr huijs en schuijre binnen Franeker Coornmarckt ZZ N O Jacob knoopmaeckers huijsinghe W Tyerck Myncus Z Henrik Gerrydtsz 1205 gg 1612 belast aen vrouw Hoxwiers erven
110 verso Doed Douwedr. weduwe van z Meeus Sybez burgerse binnen Franeker jaerlixe renthe gaende uuijth Engel Cramers huijsinghe oude molenstrate, ten NZ van het diepte N O burgem Lambert Staeckmans W Claes Riencks Z Feycke Martens cuyper 80 gg 1612
111 Jan Andriesz. ende Syouck Tyaerdtsdr el huijs ende achterlandt nyuwe hoffstrate WZ N Sibrandus Vomelius O W Z juffr van Vervous erffgenaemen Fock Wybedr weduwe van z Andries Jansz 285 gl gl 1612
111 verso Tiete Thomasz. ende Trijn Jansdr el huijs Hoochstrate t. butterbrugge ende broll N Gerryt Ensz O W Z Cornelis wachtmr weduwe dr Nys cum sorore 2050 gg 1612 belast aen armenvoochden
112 Tyaerdt Joannisz. pannebacker en Trijn Henrixdr el panwerck metter behuijsinghe Fliet, ten WZ van het diepte N Heercke Idsez O W Z Gerryt Ketelaer Jan Jansz Schellingwou 1000 gg 1612 belast aen weeshuis alhier
112 verso Syoucke Ryuerdtsz. Bants burgemr. Ende Bauck Wopkedr Wygara el jaerlixe grondtpacyht, waeraff uuijtgaende huijsinghe van Idts Peters Hoochstrate N O W Z Susanna van Meckmans 63 gg 1612
113 Joannes Fetzez. ende Sydts Syuerdtsdr el burgers binnen Franeker huijs ende leedighe plaatze nyuewe hoffstrate OZ N Jacob Carsten O W Z Mennert Bens Jeppe Rompckez cu 701 gg 1612 belast aen heer Ruys
113 verso Sytze Joannesz. Werstins ende Magdaleen Eelckedr el grondpachtejn geande uuijth verscheidene huijstede opt vliet buijten Franeker Vliet OZ N O W Z jr Lucia van Dekama gesterckt met Georgien van Bourmania haere echte man 912 gg XX st 1612
114 Lambert Claesz. ende Neel Jansdr el kamer Kerckstrate OZ N O Jacob Carsten W Marten pottebacker Z Jacob Carsten Lambert Buurkes cu 140 gl gl 1612 belast aen juff Amelia van Grombach weduwe van Vervou
114 verso Henrick Jansz burger binnen Franeker jaerlixe grondpacht, gaende uuijthe huijsinge Coudall, ten NZ van het diepte N O de proclamanten W Sibbe Poppes weduwe Z Ida Sybedr Bange 6 £ 1612
115 Hessel Sybrandtsz. schoenlapper, burger binnen Franeker kamer metten leedighe plaatze achterwaerts tot aen slooth in jr Tzallingh van Bothnia hoff N O lijnbaan W Oedts Wybes Z Paulo Ghemmenich secretaris binnen Franeker 190 gg 1612 belast aen Bothnia
115 verso Jan Heynsz. ende Wim Petersdr achterkamer en loodse metten plaatze tsampte een vrije deurganck deur de steech opt west van het huijs, waeraff Wytz Clasedr weduwe het vooreijnde toebehoord opt old tichelwerck opt Oost bij Franeker N O Pieter Barentz schuijtmaecker W Ryuerdt Joachims Z Roelof Jansz ende Wab Simonsdr 75 gg 1612
116 Graetz Tyercksdr. weduwe van Baucke Alfertsz huijs bij de Leeuwarder pijp, ten ZZ van het diepte N O het wachthuijs W Z proclamanten ten suijdwesten Lambert Claesez en Neel Jansdr 400 gg 1612
116 verso Meinert Bentsz. tot Achlum wonende twee gerechte dardeparte van huijsinghe, loodse thuijn ofte plaetze, streckende van voorgenoemde straet, tot achteren aen jr Jarich van Ockingha hoff nyuwe kerckstraete OZ N Jeppe Romckez O W Z Andries Joachims Hessel van Bootsma ontfanger generael van Frieslandt 407 gg XIII st 1612
117 Abraham Bonert[?] ende Anna Passchier Le Pres e.l. burgers der stede Groningen huijs en loodse Dijckstraate NZ N O Jan Abbez W Syuerdt Petersz Z Breuticx Jans ende Jouck Jelledr --- 1612 belast aen Niclaes Ens secretaris in levene van Franekeradeel
117 verso Eevert Jansz. schroor en Elske Andriesdr el kamer Schilbancq, ten ZZ van het diepte N O Feijck Jacobsz Hubert schippers weduw W Obbe Dirckxz Z het bolwerck Fedde Cornelis backer en Sibbel Joannesdr 210 gg 1612 belast aen rechte armen
118 Rintze Claesz. ende Reynck Jelmersdr el huijs ende loodske Patercelyestraate N Tyeets Watzes O W Z Aucke Sierx erven Sybren Jansdr 329 gg 1612 belast aen Gijsbart Ens
118 verso Jan Henrickxz. roermaecker ende Jouck Sickedr el huijs met loodse Schilbancq, ten WZ van het diepte N Etke Lambertsdr O W Z Dries Johannes Agge Pieckez ende Neeltge Ryuerdtsdr 1000 gl gl 1612 belast aen Feycke Cuyper
119 Hendrick Yntez. en Rinck Epedr el huijs, backhuijs Fraeneecker, op de hoeck van N d'herestrate O W Z Peter Aernsz Pelser Cornelis Cornelisz 1200 gg 1612 belast aen Douwe Agges erffgenaemen
119 verso Foppe Cornelisz. en Antie Petersdr el burgers binnen Franeker huijs met een hoffke Dijck NZ N O Hans Johannes W mr Jan Lamberts Z Syuerdt Petersz slotmaeker en Syouck Roeleffsdr el 564 gg 1612
120 Lieuwe Jansz. ende Hiecke Reynsdr el burgers binnen Franeker huijs met vier camers, aen zalighe Wybe Jacobsz timmerman d'selve heeft naegelaeten Greide, op de Oosterhouck van de kleyne steech N O Gielis vande Rade W de voorgenoemde steech Z Gielis vande Rade Peter Albertsz en Antie Ryuerdtsdr el 1175 gg 1612
120 verso Sybren Jansz. burger binnen Franeker huijs met een loodse Fijverstrate WZ N Thimon Roeleffs O W Z Cornelis Claesz Claes Petersz ende Hilcke Petersdr Mollema el 700 gg 1612
121 Gysbert Fransz., d'kinderen van z. Ens olde burgemr. grondtpacht d'welcke jaerlix plaeste weesen gaende uuijth des voorgenoemde Ens hoff N O W Z juff Lucia van Dekama bij advys en content van jr Georgen van Burmania haer echte man 87 gg 1612
121 verso Syoucke Gerryt Cramersdr. camer Schilbancq ZZ N O Trijn Heyns W Eevert Jansz schroor Z Martien Jansdr 180 gg 1612
122 Margareta Hieronymusdr. weduwe van zalighe Jan Philipsz wonende binnen Franeker huys met een loodse tsampt leedighe plaetse Nyeuwehoffstraete, ten ZZ van het diepte N O de Rechte Armen W Schelte Wybes Z Dirck Syuerdtsz leijdecker ende Trijn Jacobsdr 300 gg 1612 belast aen jrTzallingh van Botnija
122 verso Baertgen Coerts ende Griet Syboldts huijs ende loodse Coornmarckt ZZ N O Jelle Claeses W Z Claes Alberts Ruuert Ruuertsz ende Jantgen Jacobsdr 1101 gg 1612 belast aen juff Syouck van Lyauckema
123 Sybren Ulbes ende Geert Petersdr el huijs ende schuijre Nyeuwehoffstraete, ten ZZ van het diepte N O Tyaerd Dircksz W Wytze Beyma Z Albert ende Jan Ulbe zoonene tsampt van Aelcke Jantzdr ende Lijsbet Ulbedr 525 gg 3½ st 1612 belast aen jr Tzallingh van Bothnija
123 verso Ulcke Ulckesz. en Antie Douwedr el burgers binnen Franeker huijs en schuijre Oosterravelijn, in de N O Hendrick Peter mollenaers W Geert Dircks Z Douwe Douwez en Hendrick Hendrixdr el 450 gg 1612
124 Hendrick Rutgersz. en Mintz Freercksdr el opt Fliet Vliet WZ N Jelte Doedes O W Z Ynte Martens Freerck Taeckez en Trijn Annedr el 100 gg 1612 belast aen Sytze Johannes
124 verso Men laet [= veiling] de kinderen en erffgenaemen van zalighe Jarich Fransz en Idske Jeldertsdr in levene el presenteeren te verkopen voir zo wel de minderjarighe huijs en schuijre tegenst t'raedthuys over [resp.] Hoffstrate NZ [resp.] molterije bij de Noorder poorte aen t'Bolwerck op Hockaerd N z Claes Ens erven O W Z Dirck Peters 1612
125 Men laet [= veiling] Harmen Harmensdr el huijssche van Lambert Tyaerdtsz metten zelve in deese gesterckt voir haer zelven voor d'eene helfte en haer kinderen Sicke en Harmen Lolcke zonen voorde andere helfte een nijen huijs en schuijre, bij Sicke Yntzes althans bewoont Dijck NZ N O t'weeshuijs W Hendrick van Overfelt Z 1612 ten huijse van Nanne Jansz herbergier op de Dijck
125 verso Men laet [= veiling] Trijn Jansdr weduwe van wijlen Anne Pybesz en Simon Cornelisz als curator over Pybe en Trijn desselve Anne Pybes kinderen huijs Kleyenburch N O W Z 1612 ten huijse van Hans Ludusborn herbergier, in de trompet
126 Willem Nannes ende Sytz Bottedr el kamer met het achterlandt Hockaerdt N Marten Martenz O W proclamanten Z Foppe Douwez Peter Ysbrandtsz ende Hill Cornelisz 90 gg 1612 belast aen coopers
126 verso Harmen Douwez. ende Gaatsche Watsesdr el huijs en loodse Noorderpoorte, bij de, aen de Oostzijde van het diept N Jan Juwcke O W Z Hottse Auckez bleecker Peter Jansz lijndraeijer ende Antie Tyaerdtsdr 600 gl gl 1612 belast aen d'erffgenaemen van w Jan Claesz
127 Tobias Thomasz. ende Jantien Jansdr el kamer Schoolsteegh NWhouck N O Anna mr Thomas W kerckhoff Z Syoucke Ryuerdtsz Bants burgemr cu 300 gg 15-01-1613 belast aen ontfanger geestelijke goederen
127 verso Paulus Ghemmenich secretaris der stad ende eetske Lentdr el 10 pm landts bij Lutke Kee N Minne Mellema erffgenaemen O W jr Julius van Bothnia Z jr Julius van Bothnia Pybe, Albert, Thonis, Focke ende Eepke Jurians zonen, tsampt Trijncke Juriansdr gesterckt met Andries Doedes haer man 130 gg 3½ yder po. 1613
128 Men laet [= veiling] ten profijte van wijlen Jan Haeyes in leveene backer ende burger deeser stede ende van Antge Syboldtsdr sijn naegelaeten weduwe creditoren kamer met een backhuijs Schilbanck NZ N O Beern Olde W Tied Dirck Mauris Z 1613
128 verso Men laet [= veiling] Maycke Thonisdr gesterckt met Aucke Jansz haer man seste part van de huijsinghe, bij Sybrandtsz ende Ydke Epedr bewoont, ende de derdepart van de kamer ten suijden aen selve huijsinghe als mede de derdepart van de leedighe plaets, ende van het pothuijs daer achter Fraeneecker N O W Z 1613
129 Ansk Hayedr. wed. dr. Raphael Clinghbijl 6 pm landts aen Zijllroedewall ten sijden, ende suijden van Franeker N O W Z Haye Laesz stadts boode ende burgher binnen Harlinghen 67 gg 14 strs 1613
129 verso Hidde Douwez. en Trijntie Petersdr el van vierdepart ernae noch en seevende part met d helfte van een seevende part daertoe noch een sestepart, van een seevende part van een huijs Leeuwarderpijp, bij de, NZ N O Cornelis Toske erffgenaemen W Wybe Watzes Z Maycke Wybrensdr gesterckt met Peter Jacobs haer man 275 £ st - 195½ gg 1613
130 Jacob Thomasz. tichlaer ende Tets Thomasdr el toe Wielsrijp huijs, metten schuijre tsampt leedighe plaetze Godsacker OZ N Wybe Pabes O W Z Claes Hilbrandts erffgenaemen Fedde Simonsz timmerman 1450 gg 1613 belast aen st niclaes vicarie
130 verso Harcke Jelzensz. ende Geert Jansdr el kamer met het achterlandt Greyde N O Neeltie Peters W Luytien Rinnerts Z Peter ende Freerck Uldrix zonen 260 gg 1613
131 Jan Oepesz. stadts timmerman twaleftepart van de huijsinghe ende schuijre, tsampt lasten van grondtpacht N O W Z Eepe Jildertsz 110 £ 1613
131 verso Jinte Martensz. ende Yd Lyuwedr el opt Vliet huijs met het achterlandt streckende tot aen laen toe metten vrijen steeh ten suijden Vliet WZ N Hendrick Rutgers O W Z Jelte Doedes Symen Jansz en Rixt Tyebbedr el 320 gg 1613 belast aen Sytze Joannes
132 Pier Oedtsz. Campen ende Trijn Wopckedr el huijs Fijverstrate N Severijn linnenwever O W Claes Peters Z Thymon Roeleffs 800 gg 1613 belast aen Claes Petersz calckbrander
132 verso Peter Petersz. Rull ende Proontie Anthonisdr el huijs met een loodse Noordermolensteech op de Westerhouck N Cornelis Dircks O d'selve steech W Foppe Bottes Z Hylck Petersdr weduwe van z Ysbrandt Peters 880 gg 1613 belast aen heer Swarzenburgh
133 Albartus, Dr. Munchuys als broeders zone van Claes Albertsz huijsinge en schuijre, bij vernoemde Claes ende Rommert Rommertsz en Sybrich Lyuwedr Hoochstrate, ten NZ van het diepte N O Peter Charles erven W Enne Dircksz Z --- 1613
133 verso Pier Walinghsz. koperslagher en Brecht Martensdr gerechte helfte deurgaens van een huijs en brouwerije, metten steegh en schuijre tsampt ledighe plaetze, streckende achterwaerts tot aen slooth toe Coudall, ten NZ van het diepte N O Wopcke Ryuerdtsz Bante W Jan Haringhs Z doctore Sixto Amama Sindico van weggen den staat der eigenerffen in oostvrieslandt voir hem zelve en van wegen sijn broeder Pybe Amama 975 gg 1613
134 Claes Meynertsz. brouwer en Ytke Dircksdr el gerechte helfte deurgaens van een huijs en brouwerije metten steech en schuijre tsampt ledighe plaetze, streckende achterwaerts tot aen slooth toe Coudall, ten NZ van het diepte N O Wopcke Ryuerdtsz Bante W Jan Haringhs Z doctore Sixto Amama Sindico van weggen den staat der eigenerffen in oostvrieslandt voir hem zelve en van wegen sijn broeder Pybe Amama 975 gg 1613
134 verso Susanna Ulckedr. weduwe van z Douwe Wopckez. Poortsma kamer Fijverstrate N O W Z Epe Juckema en Lolck Feddingha el 200 gg 1613 belast aen juff Paerck van Roorda
135 Claes Jansen schoenlapper en Hylck Clasedr el kamer Nyeuwehoffstrate NZ N O proclamanten zelffs W jr Vervou ledige plaetze Z Rintz Jansdr 135 gg 1613
135 verso Claes Claesz. wonende tot Berlecum als oudste sone van Claes Albertsz sijnen vader huijsinge, schuijre achterlandt, steijch althans bij Joucke Menaldum en Oedts Campen bewoondt wordende Hoochstrate N O dr Nijs W Enne Dirx Z 2180 gg 1613
136 Jouke Syoerdtsz. en Sanna Saarkedr el huijs en loodse met het medegebruijck van steech ten noorden Dijckstrate NZ N O Jan Abbes W Syouck Peters Z Abraham Bonaert burger binnen Groningen --- 1613 belast aen erffgenaemen van Claes Ens
136 verso Adrianus, Mr. Andriesz. burger binnen Bolswert huijs ende plaetze, bij Jacob Claessen herbergier bewoont wordende Flyet, WZ van het diepte N Obbe Tichler O W Z Syouck Meyedr weduwe Lambert Claessen schoenlapper 437 gg 1613 belast aen Sytze Joannes
137 weeshuys, D'regenten van 't huijs, metten achterlandt tot aen slooth streckende meeten vrijen steech ten suijden vanden huijsinghe leggende Fliet OZ N de stadt O W Z Eelck Fedde Goeyties erven 225 gg 1613 belast aen Sytze Verstins
137 verso Buwe Sickez. burger binnen Embden derdendeel huijsinge Dijck N O Peter Taeckes ticheler W het weeshuijs Z Auck Clasedr echtewijff van Tyepcke Henricx vaendrich bij consent van haeren man 225[?] gg 1613 belast aen ontfanger den geestelijke goederen
138 Lyuwe Jansz. ende Hiltie Reynsdr el huijs met het hoffke achter d'huijsinghe gelegen bij de Leeuwarder pijp N O seekere huijsinghe Lambert Claasz W slooth Z voet des stadtsvesten Joannes Fetzes en Sydts Syuerdtsdr 675 gg 1613
138 verso Meinert Bentsz. tot Achlum derdepart huijsingh Nyeuwe kerckstraate N Jeppe Rompkes O W Z Andries Joachims juff Jetz van Feytsma 203 gg 1613 belast aen erffgenaemen van juff Amelia van Grombach
139 Laucke Epes ende Antghe Alephsdr el gerechte helfte deurgaens van een huijs, schuijre ende plaatze Frââneecker bij de Dongiummer pijp N Olphart brouwer O W Z Lobbrich Agges Epe Lauckes en Trijn Ulbesdr huijsfr, vader en moeder 157½ gg 1613 belast aen Syaardema leen
139 verso Jacob Juckez. ende Antge Syuerdtsdr el huijs met een hoffke Dijck NZ N O deurwaerder Hans Johansz W Doecke Cornelisz schroor Z Foppe Cornelisz ende Antge Petersdr 630 gg 1613 belast aen verscheidene personen
140 Jan Meinertsz. ende Mintz Sybrensdr el huijs ende schuijre N O Jacob Feyckes W Alle Janssen Z Thijs Henrickx s boode 630 gg 1613 belast aen rechte armen
140 verso Feicke Cormelisz. ende Grets Petersdr el gerechte helfte deurgaens van een dwerskamer ende een schuijrke Greide N O Ulrich Jochims erven W Joannes Piers huijsinghe Z Luytgen Reynertz thoe Mackum 125 gg 1613
141 Lyuwe Gerrydtsz. metselaer tot Haerlem sestepart van een huijs ende schuijre Hoochstraate ten NZ van het diept N O juff Lutz van Lyauckema W Peter Abbes Z Jelle Sybrandtsz Schuytema 165 gg 1613 belast aen Jan Acherts Heyn
141 verso Lieuwe Gerrydtsz. metselaer gerechte sestepart van een huijs ende schuijre Hoochstrate, ten NZ van het diepte N O juff Lutz van Lyauckema W Peter Abbes Z Eelcke Sybrens weduwe 155 gg 1613 belast aen Jan Feyen
142 Rudolphus Artopoeus dienaer des heyligen Godlijcken woordts ende Barbar Peters el huijs en hoff Schilbancq after de vergulden molen N O W Z Trijn Wybedr weduwe van Sybrandt Rompkes 815[?] gg 1613
142 verso Aelze Saeckes tho Baert jaerlijxe eeuwighe renthe Tyaard Claesz huijs Wijdediept, opt N O W Z Trijn Feytedr bij consent van Simon Henrixs 34 gg 1613
143 Men laet [= veiling] Jurian Anskesz ende Jacob Sickesz als curatoren over Jelger Joannis weeskinderen huijs metten ledighe plaatze tsampt backgereedtschappen Fliet WZ N Jacob Sickesz O W Z Jacob Claasz 1613 belast aen Sytze Joannes
143 verso Claes, Mr. Bouwensz. cheyrurghijn en Jetske Douwedr el twee kamers Grooten steech WZ N Claes Petersz O W Z Thonis Peters erven Aenne Hoeytez cu 301 gg 1613
144 Epe Juckema schuijre met die leedighe plaatze tsampt het medegebruijck van den steech ten westen van het voorhuijs Greide after Reyner Wybrandts huysinghe N Feycke Cornelis O W Joannes Piersz Z Doytze Hommesz voor hem zelve ende de rato geradeert hebbende voor sijn kinderen bij Lolck Danielsdr 124 gg 1613
144 verso Laucke Epesz. ende Antie Alephsdr el halve ongedeelde huijsinghe en schuijre Franeecker N Olphart brouwer O W Z Lobbrich Agges weduwe Trijn Allesdr weduwe van Eepe Laucke en haar moeder 210 gg 1613 belast aen beneficiant van Syaardema leen
145 Jurian Dircksz. en Antge Jansdr el halff huijs weesend het voorste eindt staen Nyuwehoffstraate N Lambert Baukes loodse O W Z Jacob Carsten Luitz Petersdr bij consent van Jarich Jarichdr haare man 200 gg 1613 belast aen jr Vervou
145 verso Margareta van, Juffrouwe Bothnya weduwe [doorgehaald] van Cammingha huijs met een loodse tsampt hoffke, metten vrije steech, aen Pijck van Oostrums huijs ofte sijdmuijr Coornmerckt, ter ZZ van het diepte N O Peter Eevertsz Langwolt W Lyck van Oostrum Z dr Edsardus Ens secretaris van Franekeradeel en Auck Aggedr Feddingha 1450 gg 1613 belast aen jr Tzallingh van Bothnija
146 Sijke Willemsdr. weduwe van Arien Petersz huijs Doelesteech N O W Z Peter Claasz moltmaecker 80 gg 1613
146 verso Tyerck Martens neegendepart huijsinghe, bij Gerrijt Jacobsz wedu bewoont Coornmerckt, op den olden N Jan Scheltesz O W Z Jan Jansz Schellingwou Tyerck Bauckes tot Wielsrijp geestimeert op 200 gg 1613
147 Seerp Hannya burger binnen Franeker huijs met een loodse Coudall, ten ZZ van het diepte N O d'heere Reyn Wybes W Jan Petersz burgemr Z Gerryt Taeckesz ende Trijn Tyaardtsdr 1075 gg 1613 belast aen de kerck voochden
147 verso Allert Sickez. ende Jetz Hesselsdr el woonende opt Fliet achtepart huijses Olymolensteech Oosterhouck N O Claas Smidts weduwe W genoemde steech Z Jan Cornelis Simon Cornelisz voor hem en als last hebbende van de andere gemeene erffgenaemen van Fokel Petersz 30 gg 1613
148 Allert Sicke ende Jetz Hesselsdr el woonende opt Fliet achtepart van een huijs Olymolensteech op den Ooosterhouck N O Claas Smidts weduwe W Z Jan Cornelis Allert Petersz t'Achlum 30 gg 1613
148 verso Margareta van, Juffrouwe Bothnya weduwe van Cammingha huijs met een loodse tsampt hoffke Coornmerckt, ten ZZ van het diepte N O W Z dr Edsardus Ens secretaris van Franekeradeel en Auck Aggedr Feddingha 1450 gg 1613 belast aen Tzallingh van Bothnija
149 Pybe Annes timmerman ende Rints Thomasdr el huijs ende schuijre tsampt somerkeuken hoffke mitsgaders achterlandt after die schuijre Godsacker, ten OZ van het diepte N Lutz Gerbens weduwe O W Z Isaak Jacobsz Heyn Andriesz timmerman 809 gg 1613 belast aen niclaes vicarie
149 verso Hero Jansz. burgemr. halff huijs en gerechte helfte van een hoffke, waaraff Jan Heeresz vander helfte toecompt Dijck ZZ N O Harmen Albertsz leertouwer W proclamanten Z Dirckien Jacobsdr weduwe van Doecke Wopkez 200 gg 1613
150 Syuerdt Henrixz. ende Trijntie Freerckedr el burgers binnen Franeker huijs ende schuijre tsampt leedige plaatze tusschen huijs en schuijre, mitsgaders vrije steech Coornmarckt, ten NZ van het diepte N O Rippert Lyuwes weduwe W Jan Jansz Wringer Z Robert Jacobsz Honoret ende Henrick Aertzen Durcs in hun qualiteyt 1320 gg 1613 belast aen juff Margareta en Helena van Bunauw
150 verso Dirck Obbes ende Griet Jansdr el twee kamers Doelsteech WZ N die proclamanten O W Z stadt bolwerck Sycke Willemsdr weduwe van Adriaen Petersz 175 gg 1613
151 Duco Cornelisz. snijder ende Metien Hendricksdr el huijs met een dwerscamer tsampt hoffke ende achterlandt Dijck NZ N O Foppe Cornelis W de weesmr Z mr Jan Lambertsz ende Trijntie Jansdr 1075 gg 21 strs 1613
151 verso Jelle Breuticqsz. burger binnen Franeker halff huijs deurgaens Jr. Tzallingh van Bothnya verpachte hoff aen den ZZ van het diept N O d'steech nae het bolwerck W Tyaardt Dircksz Z de stadtsveste Jelrije Meijntedr met content van Gerrijt Harlix haar man 350 gg 1613 belast aen jr Tzallingh van Bothnija
152 Gerleff Henrixz. ende Ytke Douwedr el burgers en backers binnen Franeker huijs en schuijre Godsacker WZ N Juw Joannes O W Z Claes Foppes Taeckle Doedez en Eef Jansdr voor de eene helfte en van Tied Wybedr voor de andere helfte 1031 gg 14 st 1613
153 Marten Feyckez. cuyper en Geeske Lucasdr el huijs Dongiummer pijp, bij de N Cornelis Scheltes weduwe O W Z heuckhuijs bij Jan Watzesz bewoont Gerrijt Jansz ende Antge Jansdr el 429 gg 28-01-1614
153 verso Thymon Dirxz. burger binnen Franeker camer ende schuijre Schilbanck N O Feyck Jacobs W Obbe Dirx Z het bolwerck Eevert Jansz schroor 350 gg 1614 belast aen de rechte armen
154 Thonis Isaaxz. hoedmaecker ende Antge Petersdr el huijs ende loodse St. Martens, op N d'heer Reyn Wybrens O W Z d'heere Dirck Hilbrandts Jeldert Jarichz ende Geert Feddedr 880 gg 1614 belast aen Reyn Wybrens
154 verso Reyn Wybez. olde burgemr. ende Jeske Meuis el sestepart van 21 pm landts, zij s vrij van huijsinge tho Lutke Kee N O W Z Jacob, Frans, Albert, Reijner ende Jan Ghijsbarts zoonen tsampt andere erffgenaemen van z Ghijsbart Fransz yder pon. 83½ gg 1614
155 Jacob Pietersz. ende Geert Gerrytsdr el burgers binnen Franeker huijs Oosterpoorte, naest d' N het bolwerck O Oosterpoort W Jan Rutgers Z Jacob Harmensz ende Geert Jacobsdr 415 gg 1614
155 verso Adam Jansz. ende Janneken Jansdr el huijs met een dwerscamer Coornmerckt, ten ZZ van het diepte N O Ebbe Intzes W Jeske Fopppe Lyuwes Z Gerryt, Jeroen ende Pier Walinghs zoonen 800 gg 1614
156 Thymon Dirxz. althans woonend opt Fliet buijten Franeker twee stucken landts het eene d'overgangh ende 't andere Obbe Fenne genaempt leggende beijde stucken onder die clockslach der stede, op suijdt over Hitsummer Hooghholt N de vercopers O dr Sicke van Dekema W Z d'patroon van Hitsum Fredrich van Vervou en juff Jell van Oostheijm 1769 gl glns 1614
156 verso Willem Nannes ende Sydts Bottedr el huijs en loodse Molensteech OZ N Tzallingh gortmaecker O W Z burgemr Staackmans Jan Meynerts ende Mintz Sybrensdr el 235 gg 1614 belast aen secretaris Ghemmenich
157 Tied Oedsedr. weduwe van Gerryt Freercxz slachter huijs, metten hoff tot aen slooth toe, ende boomen die het hoff over die slooth gelegen Nyeuwehoffstraate N O Joachimum Andre W Oedtse Oedtsesz Z d erfgenaemen van z Ghijsbert Ens 1919 gg 1614
157 verso Jacob Claesz. ende Griet Jansdr el opt fliet huijs metten steech ten noorden eraen gelegen tsampt het achterlandt ertoe behoorende Fliet WZ N Ynze Martens O W Z Harmen Petersz in cope en wandelinge vercregen van Jelte Doedes en Lisk Tyaardtsdr --- 1614 belast aen Sytze Johanness Werstins
158 Aebe Yntzes en Wopke Jelledr el huijs met een loodse tsampt leedighe plaatze Coornmerckt ZZ N O Rijck doctoris W Adam Jans Z Gerrijt, Jeroen ende Pier Walinghs zoonen 450 gg 1614
158 verso Antie IJsbrandtsdr. weduwe van Thonis Cornelisz huijs ende somerkoecken [= zomerkeuken] Molensteech WZ N Willem Willems O W Z Sybren Tyaardtsz erven Antie Jansdr bij consent van Gerrijt Jansz haer man 267 gg 1614 belast aen Georgien van Swartzenburch
159 Hans Prick en Jancke Claesdr el kamer Kleyenburch N O Anne smid W Harmen Harmenz Z Remcke Meilz en Tyeerd Hiddedr 48 gg 1614 belast aen armen
159 verso Sybren Jansz. burger binnen Franeker huijs en schuijre Noorderpoorte, bij de, naest aent bolwerck, ten OZ van het diepte N O W Z Jan Evertsz en Lijsbet Willemsdr el 442 gg 1614
160 Goeyck Reyns weduwe van Hoytze Upkes tot Harlinghen huijs en schuijre en achterlandt Godsacker OZ N Peter Abbes O W Z Peter Petersz Lucia Alledr, weduwe van Lambert Saskens 500 gg 1614
160 verso Sioerd Henricks en Trijntie Freerxdr el 35 st jaarlixe grontpacht gaende uijte Jouwke Wybes huijsinghe Coornmerckt N O Lyuwe Tammes W proclamanten Z Eelck Sybrensdr 22 gg 1614
161 Reyn Watzez. en Brecht Jelledr als erffgenaemen van Jelle Jansz huijs en hoff Vliet op de WZ van de faarte N Jelle Sybrens erven O W Z Reyner Jansz Henrick Arians en Anna Wouters 537 gg 1614 belast aen Sytze Johannes
161 verso Jan Gerrytsz. schipper en Eve Petersdr el huijs, schuijr en achterlandt Nyeuwehoffstrate N O Tyaerdt Dircksz W burgemr Beyma Z Sybren Ulbez en Geert Petersdr el 504 gg 7 st 1614 belast aen jr Tzallingh van Bothnija
162 Outger Gerryts en Lies Abbedr el huijs Zevenhuysen, op de N O Gerryt Doeckles W Dirck Harmens Z Gerryt Coenesz en Bauck Ulbedr 90 gg 1614
162 verso Jacob Gerrytsz. slachter en Cathalina Luthzenius, burgers binnen Franeker, tsampt Claes Jeppesz tot Leeuwarden Godsacker ten WZ van het diepte N Bientze Tzebbez O W Z mr Gerryt Jansz Pirrijnthe Anthonisdr gesterckt met Tyaerdt Claesz schoenmaecker haer man 491 1614
163 Claes Claesz. snijder en Sya Jansdr el kamer, streckende van vooren aff tot aen middel muijr toe, mettet medegebruijck van steech en achterlandt Molensteech WZ N O W Z Claes Claesz korffmacker en Griet Willemsdr 163 1614
163 verso Gerryt Jansz. wever en Maycke Cornelisdr el burgers binnen Franeker twee kamers Grote steech OZ N Joachim Ellerts O W Z Enne Dircksz Lambert Jansz en Aelcke Johannesdr el 450 gg 1614
164 Abbe Dircksz. ende Neel Gerrytsdr el burgers binnen Franeker twee kamers Schilbancq malcanderen N O Ysbrandt Lamberts W Rienck Jansz weduwe Z Sicke Sempckez en Trijn Juwsdr voorde eene en van Foppe Cornelis en Lyuwe Lyuwesdr diaconen van de gerformeerde gemeente binnen Franeker voorde andere helfte 360+75=435 gg 1614 belast aen Claes Meinerts
164 verso Peter Abbez. brouwer, gesworen gemeensman binnen Franeker en Eelske Reijnsdr el 28 st jaerlixe grondpacht, gaende uite der proclamanten huijsinghe en brouwerije bij hem bewoont wordende N O W Z Willem Petersz en Rixt Clasedr erven 28 gg 1614
165 Caarl Fransez. en Ebel Sickedr el huijs Noordermolensteegh WZ N de molens wier O W Z Claas Claasz Anneken Jorysdr weduwe van Ambrosio Folckers 175 gg 1614 belast aen d'secretaris Ghemmenich
165 verso Ebel Ryuerdtsdr. van z Foeke Idsz huijs met een loodse Patercelyestraat N Tyeets Watzes O W Z Doecke Fullems boender Rintz Claasz en Reinsck Jelmersdr el 350 gg 1614 belast aen de erffgenaemen van Gysbart Fransz
166 Men laet [= veiling] Frans Paulez en Hotz Pauledr beijde diaiores voir hen zelven en His Lambertsdr weduwe van wijlen Paulus Fransz Ens van wegehen Lambeter Reiner en Simon haar minder jarighe kinderen bij de genoemde Paulus in echte getogen 4,5 pm landts leggende ongedeelt in zekere andere landen toe Lutke Kee N O W Z 1614
166 verso Goeyck Regnerusdr. weduwe van Hoytze Upkes huijs en een dubbelde schuijr Godsacker WZ N Jacob Gerrijtsz slachter O W Z Sakle Everts in wandelinghe verkreghen van mr Gerryt Jansz en Mayke Jansdr --- 1614 belast aen st niclaas vicarie
167 Tyeets Auckedr. weduwe van Jan Petersz herbergier binnen Franeker huijs en schuijre Oosterravelijn, in de N O Hendrick en Peter t'samen mollenaars W Geert Dirx Z Ulcke Ulckez en Antie Menxdr el 425 gg 1614
167 verso Sybren Jansz huijs en schuijre Nyeuwehoffstrate N O d'stadt W Claas Peters Z diaconen van gerformeerde gemeente binnen Franeker 369 gg - 14 [st] 1614
168 Syoucke Ryuerdtsz. Bants en Bauck Wopckedr Wygama el 30 st jaarlixe grontpacht, gaaende uth Hoeyte Egesz metzelaers huijsinghe Oosterpijp, bij de N O W Z Aalcke Jansdr weduwe van z Wopcke Ryuerdtsz Bants van Heyltie genoemde Wopkesdr 30 gg 1614 jaerlixe grontpacht gaande uijthe huijsinghe voirmaals Abraham Tyaardtsz toebehoort hebbende, staande op Syaardemastraat
168 verso Syuerdt Saskers kuiper huijsinghe ofte camere bij z mr Marten naegelaten metten loodse en kleijn plaatske Coudall WZ N O W Z Adriaantge Clasedr wonende toe Worcum voir haar en als moeder en legittima tutrix over Marten haer sone bij zalige mr Marten getoghen 430 gg 5 st 1614
169 Eme Jansz. en Tyerck Tyercksdr el wonende opt vliet huijs, schuijre en ledighe plaatze tussen beiden metten halve steech ten noorden leggende Patercelyestrate N Andries Joachims erven O W Z Marten Martenz Tyerck Ryuerdtsz Bants en Fokel Douwedr 565 gg 1614 belast aen juff Helena van Bunau
169 verso Joucke Rienxz. en Aaffke Haringhxdr el binnen Franeker huijs en schuijre Godtsacker OZ N Harmen Hanskes O W Z Gerryt Gerbens smid Hette Jansz en Hill Epedr 1000 gg 1614
170 Peter Petersz. backer en Trijn Hettedr el burgers binnen Franeker huijs metten ledighe plaatze Godsacker OZ N Abbe Fransdr erven O W Z proclamanten mr Gerryt Jans en Mayke Jansdr Vermoudt el 351 gg 1614
170 verso Harcke Jetzez. en Geertie Jansdr el burgers binnen Franeker leedighe plaatze erff en aendeel van 3 kamers Greide N Feycke Cornelis O proclamanten met Neeltie Peters W Sape Sybes met Ulcke Ulckes Z de ringmuijr Epe Juckema toebehorende Sape Sybesz en Ulcke Ulckesz 124 gg 1614
171 Pouwels Claesz. en Gerbrich Tyepckedr el huijs en hoffke ofte achterlant Vliet WZ N Heercke Idses O W Z Dirck Lous Antie Isbrantsdr weduwe van z Thonis Cornelis van Sinck 205 gg 1614
171 verso Jan Jansz. en Pytke Buwkedr el huijs en schuijre, metten achterlant, waaraff Siboldt Tzallingh d'andere helfte competteert Coormerckt, ten NZ van het diepte N O Reiner Henrix W Anneken Jorys Z Anneken Jorys 500 gg 1614 belast aen Peter Ens
172 Men laat [= veiling] Hette Jansdr als curator over Jan en Antie wijlen Symen Jans twee huijsen Hockaard [resp.] Vliet bij de genoemde Simon Jansz naegelaten N O W Z 1614 ten huijse van Nieske Jan Simons weduwe
172 verso Men laat [= veiling] jr Carolus van Stensee en Paulus Ghemmerich secretaris voir dezene jare d'administratie van de incompsten der Rechte armen deezer stede huijsinghe Syaardemastrate, bij Johannes Jansz bewoont metten kamer ten suijden N O W Z 1614
173 Men laat [= veiling] Oene Rintzes en Luitien Timensz hun als erffgenaemen van Hylck Rintzedr in levene huisfr van Jacob Gerrijtsz hollander in dier qualiteit voir ? Jacob Gerrijtsz Hollander Jacob Gerrijtsz en Hylck Rintzedr huijsinghe en schuijre Coudall ZZ N O W Z 1614 belast aen Peter Peters erven, ten huijse van Hans Woutersz van Steenkist
173 verso Men laat [= veiling] crediteuren van Wessel Bogeman Wessel Bogemans huisinghe Molensteech OZ N O W Z dr Adema 1614
174 Men laat [= veiling] Sytze Joannesz Werstins als curator over Claas Luitiens kinderen huijs en schuijre tsampt ledige plaatze Hoochstrate, ten NZ van het diepte N Tyerts Eernsz weduwe O kleine steech W Z 1614
176 Men laat [= veiling] Peter Gerrijtsz tot Lanckum als curator over Epke Eepes en Griet Ysbrantsdr haere naegelatene weeskinderen huijs met een hoffke Vliet, alwaar den kinderen olders zijn versturven N O W Z 1614 ten huijse van Jacob Claes herbergier opt vliet
176 verso Men laat [= veiling] Egbert Ysbrantsz als curator over Wybe, zalige Jurian Andries en Jetz Isbrandtsdr naegelatene weeskindt huijs Vliet OZ, alwaar Jetz Ysbrandts versturven is N O W Z 1614 ten huijse van Jacob Claes herbergier opt Vliet
177 Andries Doedesz en Trijntie Juriansdr el burgers binnen Franeker gerechte helfe van een huijs, schuijre en hovinghe Oostermolenstrate N Ulcke Ulckes O W Z Jan Fockes Beyma Focke Juriansz Althien en Fedske Jeldertsdr el 1154 gg 1614
177 verso Epke Juriansz. en Trijntie Jansdr el burgers binnen Franeker gerechte helfe van een huijs schuijre en hovinghe Oostermolenstrate N Ulcke Ulckes O W Z Jan Fockes Beyma Foeke Jurians Althien en Fedske Jelderts 1154 gg 1614
178 Adrianus, Dr. Metius prof. math. huijs Nyeuwehoffstrate OZ N Huyghe Petersz O jr Ockma W Z jr Ockma Huyghe Petersz en Elske Arents 400 gg 20-01-1615
178 verso Obbe Obbez. en Naenck Jansdr el op vliet huijs met het achtererff en vrije steech ten noorden Vliet OZ N Evert Henrix O W Z Lambert Claasz schoenlapper Syrck Wybrensz en Antie Gerrijtsdr el 188 gg 1615 belast aen juff Catharina van Dekama
179 Men laat [= veiling] van Jan Johannes wijlen Neel Petersdr crediteuren z Ites Abbedr huijsinghe Dongummer Pijp N O W Z 1615
180 Gosse Lycklez. kuiper Schilbancq op de Oosterhoeck van de Olymolensteech N O W Z Albert Sickez en Jetz Hesselsdr el 225 gg 1615
180 verso Gerryt Lyuwez. stadts metselaar en Jantghen Joannisdr el gerechte helfte deurgaens van een huijs, schuijre en loodse Coornmarckt ZZ, staende met d'helfte van 't hoff erachter gelegen, waeraff d'proclamanten zelfs d'andere helfte toecompt N O W Z Claas Peters kalckbrander opt vliet 650 gg 1615
181 Syuerdt Hendrixz. en Trijntie Freerxdr el burgers binnen Franeker huijs, schuijre en hovinghe Coudall NZ, bij Hendrick Jansz en Sas Sipckedr el althans bewoont N O W Z crediteuren gelastigden van genoemde Hendrick en Sass 1615 3219 gg
181 verso Timeus, Dr. Faber professor en Tzietke Adgiesdr el huijs en schuijr tsampt vrije steech ten oosten Koornmerckt NZ N Bothnija hoff O Sytz Wybe weduwe W Jan Jansz hovinger Z sloot Syuerdt Henrixz en Trijntie Freerxdr 1670 gg 1615 belast aen de erffgenaemen van juff Helena van Bunau
182 Jouke Wybez. en Grietchen Jansdr el burgers binnen Franeker 35 st jaerlixe grontpacht gaande uutte huijsinghe, steede en erve toebhorende Syts Juwckedr weduwe van z Wybe Cornelis des genoemde Juwckes moeder Coornmarckt, ten NZ van het diepte N O Lyuwe Tammes weduwe W Z Syuerdt Henrixz en Trijntie Freerxdr 35 gg 1615
182 verso Rommert Rommerts en Sibrich Lyuwedr el huys schuyr en plaatz Coudall, ten ZZ van het diepte N O Tzeerck Melles W Z Jan Woutersz 2500 gg 1615 belast aen Tyerck Ryuerdtsz Bants
183 Focco Althiem procureur postulant binnen Franeker en Fedske Jeldertsdr huijs en schuijre stadtsplaetze ten Z ende naesten vant kerckhoff N O W Z Huijghe Peters en Elske Arents 1175 gg 1615 belast aen profijte van st martens kerck
183 verso Jurian Simensdr. weduwe van Cornelis Huijberts 4 pm landts N O W Z Sybe Sybesz wonende toe Hynlopen yder po. 60 gg 1615
184 Aebe Yntzesz. en Wabke Jelledr el wandelinghe van een huijske en loodse Coornmerckt NZ N O Gosse Willems W doctor Adama Z in wandelinghe verkregen van Geertge Jansdr weduwe van z mr Idzardus Nicolaj --- 1615
184 verso Wytze van Beyhem olde burgemr. binnen Franeker en juff Hiltie van Aylva el kamer Patercelyestraat N O d'arme camers W stadts huijs Z Jacob Claas herbergier opt vliet 100 gg 1615
185 Ryuerdt Harckez. en Antie Taackedr el burgers binnen Franeker helfte deurgaens van een huijs en schuijre tsampt ledighe plaatze tusschen beiden gelegen Coudal, tenl ZZ van het diepte N O Jan Wouters W Trijncke Taackes Z Olphart Beernsz binnen Hoorn als last en prucatie hebbende van Claes Jansz Bruuinck toe Amsterdam 990 gg 1615
185 verso Claas Jansz. kuiper huijs met een hoffke Leeuwarderpijp, bij de, ten ZZ van het diepte N O Lambert Claesz W Z de voet van stadtsbolwerck Lyuwe Jans en Hiltie Reinsdr el 666 1615
186 Cornelis Simensz. schipper en Atke Dircksdr el het voorste deel van huijsinghe te weten: het voorhuijs metten voorkamer en de voorsolder eraff Sierck Juwckes kinderen het achterste deel toecompt Patercelyestraat N Abel Fockes O W Z Hendrick Croll erffgenaemen Auwck Joukedr toe Oldeboorn 200 gg 1615
186 verso Geertghen Jansdr. weduwe van z mr Idzarda Nicolai huijs en loodse Coornmerckt ZZ N O D[octo]ris Aemilij Adama erffgenaemen W Adam Jans Z in wandeling verkregen van Aebe Yntzes en Wabke Jelledr el --- 1615 belast aen jr Tzallingh van Bothnija erven
187 Claas Heinsz. en Martze Ulckedr el kamer met een schuijre tsampt hoffke en achterlandt Greyde N O Neeltie Peters W Feycke Cornelis Z Epe Jacobs ringmuijre Harcke Jetzesz en Geert Jansdr el 382 gg 1615 belast aen Schelte Lyeukema erffgenaemen
187 verso Ulcke Ulckez. en Antie Douwedr el huijs met een schuijre tsampt ledige plaatze Syaardemastrate N O Huyghe Juws W Z Dirck Peters Hendrick Meinerts wonende in Jeverlandt in de dorpe Zettens voir hem en als vader van Sytze int sesde jaar oldt bij Trijn Sytzedr getogen 325 gg 1615
188 Gerryt Walinghsz. kistmaecker en Frouck Jacobsdr el voir twee derdeparten en Jan Egbersz met Trijn Joannesdr el voir een derdepart huijs en schuijre Dijck NZ N O Syerdt slotmaacker W Buwe Sickes Z Watze Petersz 630 gg 1 oordt 1615
188 verso Tomas Lambertsz. Salvarda gerechte helfte van een huijs en schuijre tsampt ledige plaatze tusschen beyde gelegen Coudal, ten ZZ van het diepte N O W Z Olphart Beernsz binnen Hoorn als last en prucatie hebbende van Claes Jansz Bruuinck toe Amsterdam 1980 gg 1615
189 Tomas Lourens ende Jetz Lyuwedr el burgers binnen Franeker huijs met d'helfte van het afterplaatzke en put, waaraff hamken op, Antie Micchiels en Jantien Jan Wybe tsampt d'andere helftee competeren, item met het mede gebruick van steech ten suijden Hockaardt N O W Z Jan Reiners hiedspinner [hemdspinner? Burgerboek Franeker geeft 23 december 1590 Jan Reyners, snijder; bewonerslijst 1621 (West 4, Hockaard) Jan Reiners. Heeft de kleermaker zich gespecialiseerd als hemdenmaker?] 250 gg 1615
189 verso Sypcke Sybedr. weduwe van z Engelbertus Stillenius in leven dienaer des godlijckes woorts tot Hantum huijsinghe en loodse met het achterlandt Hoffstrate N sloot O Jeldert Jarichs W Ghijsbart Fransz Ens erven Z d'heere vaarte Dr. Joachimus Andreae professor 1050 gg 1615 belast aen kinderen van Ruijs
190 Freerck Claasz. brouwer ende Aaffke Ghysbartsdr. e.l. huijs en schuijre Noordermolenstrate N Hendrick Gerrijts erven O Adolph Liewens W Peter Tzallinghs Z Freerck Goslixz en Dyuke Sippedr el 1710 gg 1615 belast aen erffgenamen van z Helena van Bunau
190 verso Tyeetz Jansdr. weduwe van wijlen Reyn Syuerdtsdr huijs en erffke, streckende achterwaarts tot aen Sytze Johannes erff toe Patercelyestraat N O jr Vervou W Anna Philips Z Jacob Douwes en Griet Annedr 200 gg 1615 belast aen secretaris Ghemmenich
191 Hette Jansz. en Hill Epedr el huijs en schuijre Godtsacker WZ N Claas Baukes erffgenaemen O W Z Claas Baukes Age Tyessen 1225 gg 1615 belast aen ontfanger van de stede
191 verso Paulus Ghemmenich secretaris en Jetske Lentz el kamer Grote steech WZ N Hobbe Jansz Schroor O W Z Campstra Jelte Nieskez en Syouck Tymensdr el 300 gg 1615 belast aen de juff Hectoria van Hoxwier
192 Paulus Ghemmenich secretaris en Jetske Lentz el twee kamers Hockaardt, achter aant bolwerck metten ledige plaatzke N O W Z Hendrick Holmer 112 gg 1615 belast aen de eigenar van voorhuijs
192 verso Harcke Jetzesz en Geertie Jansdr el huijs, mettet medegebruijck van steech ten oosten leggende tsampt metten erff van de middelmuijr ten oosten streckende westwaarts tot aen rugmuijr van Epe Jacobs Juckema Greide, op de Westerhoeck N O W Z Sape Sybes en Ulcke Ulckes 1100 gg 1615 belast aen vrou Hoxwier
193 Hans Douwes Stapert burgemr binnen Franeker en Antie Jansdr el huijs en schuijre Hoochstrate t. butterbrugh ende broll, met twee vrije steechen aen beijde sijden gelegen N Jan Rutgers O W Z Tiete Tomas geswooren gemeentsman Gerrit Ens en Antie Aggedr Feddingha el 2375 gg 1615
193 verso Epe van Juckema twee kamers Schilcampen N Ysbrandt Lamberts O Marten Andries W Abe Dircksz Z d'stadt veste Marten Freerxz schipper en Aeff Petersdr el 200 gg 1615
194 Aulus Heinema procureur postulant binnen Franeker en Auck Dircksdr el huis met een schuire tsampt hoff tusschen huijs en schuijre gelegen Greide N O W Z d erffgenaemen van z Hardenbergio 1060 gg 1615
194 verso Men laat [= veiling] Peter Hesselsz en Lou Tomasz als curatoren over het sterfhuis van z Jan Tomas stoeldraijer en Trijn Dirxdr sijn overledene huijsfr Jan Tomas en Trijn Dirx huijsinge Coornmerckt NZ N O Peter Bartels erven W Tamme Lyuwes erven Z 1615 belast aen d'heer procureur generaal dr Scheltingha
195 Lyuwe Lolckes huijs Schilbanck NZ N Dirck Martens O Jouke Hanses met Aaff Anskes erven W Dirck Martens Z Reyn Wybes en Ids Peters van wegen Peter Simens creditoren 860 gg 19-01-1616
195 verso Jacob Petersz. en Mary Gijsbertsdr el huijs met een loodse Kleyne steech WZ N Claas Dircksz O W Z Henrick Henricks en Eelcke Romckes Merck Petersz en Eeff Lambertsdr el 463 gg 1616 belast aen Sytze Johannes Werstins
196 Paulus Ghemmenich secretaris en Jetzke Lentz el huijs met een loodske Dijck ZZ N O Marten Martens W Z jr Juwckema Jelte Riskes en Syouck Tymens el 600 gg 1616 belast aen Cornelis Scheltes weduwe
196 verso Men laat [= veiling] Trijn en Geert z burgemr Jan Peters dochters gesterckt met Claes Ysbrants en Epes Adolphi dienaer des godtlen woordt tot Hilaardt hun respective echte mannen t'samen voir een derde part tsampt Jacob Feikes als curator over z Joannis Gerbrands sijn overledene huisfr Griet Peters hun naegelatene drie weeskinderen voir 2 derdepart huijs en schuijre Dijckstrate ZZ, bij z Jantgen Peters Berunts naegelaten en althans bij Jacob Feykes bewoont N O W Z 1616 ten huijse van Epe Leeuwes herbergier in Haerlem
197 verso Tied Oedsedr. weduwe van Gerrijt Freerx Martena Groot poorthuijs Hoochstrate ten O van Martenahuys N O W Z jr Fredrick Vervou 1500 gg 1616 belast aen jr Vervou
198 Frans Ghysbarts Ens en Lyutie Clasedr el kleijn poorthuijs bij Jan Hendrix schoenmaker althans bewoont N O W Z jr Fredrick van Vervou 973 gg 1616 belast aen jr Vervou
198 verso Men laat [= veiling] / Abelus Isbrandi medicinae doctor Jantgen Peter Berferts huysinge [resp.] Coornmerckt NZ N O / Gosse Willems W / Gosse Willems Z / Aebe Yntzes ende Wobcke Jelle dr 1616 koper geworden es Claas Isbrants / belast aen de heer Swartzenburgh
199 Men laat [= veiling] huys ende kleyn hoffke opt / kamer / huys Vliet, bij Jacob Claesz. herbergier bewoont [resp.] Hockaardt NZ [resp.] Patercelye straat N O W Z 1616
199 verso Men laat [= veiling] Frans Keysers huys N O W Z 1616
200 Jan IJsbrandtsz. en Gerrijtie Dirxdr el burgers binnen Franeker huijs en schuijre tsampt het medegebruijck van steech ten westen Schilbancq ZZ N O Orsel Gerrijts wedu W Wybe Eres Z Engel Pauli weduwe 750 gg 1616 belast aen d'armenvoochten
200 verso Dries Joannis en Rijner Lambertsdr el sestepart huijs en schuijre tsampt selfe van een steech ten noorden Schilbancq N Jetske Johannes O W Z Peter Lollens Etke Lamberts 435 1616 belast aen het weeshuijs
inv.nr. 229 folio 1 Fem Poppe zn wonende toe Dongium ende Jan Sipkes tot Achlum als man en voocht van Antie Poppe dr sijn wijff ende curator over Rintz ende Eco z. Poppe Lammes twee kinderen gerechte derde part van een camer ende het medegebruijck van de steegh ende ten suijden vandien Coornmerckt, ten noordersijde van het diepte, achter Jan stoeldraijers huijsinghe N O W d'erffgenamen van Tammes Lijuwes Z het diepte Nieske Jansdr weduwe van z Jan Tammez en Joannes Jansz desselven sone 150 gl gl 1616
1 verso Jetze Jetzez. en Rijuerdtie Wouters, el opt Vliet huijs en hoff Vliet WZ N Jelle Sibrens erfgenamen O W Z weduwe van Reijner Jansz Reijn Watzez en Brecht Jelledr 515 gg 1616 belast aen Sytze Johannes
2 Claas Petersz. kalckbrander opt Vliet huijs met het achtervelt tot aen Jan Claesz cuijper toe, streckende met het medegebruijck van steegh ten suijden gelegen Fijverstrate N Bangierts weduwe O W Z Sanneken Douwes Johannes Hemmerts en Trijn Clasedr el 1051 gg 1616 metten nutl. eigendom der stede belast aen juffr. Paerck van Roorda
2 verso Gosse Lycklez. kuiper en Rintz Tzietzedr el vierdepart van een huijs Schilbanck Oosterhoeck v.d. Olymolensteech N O W Z Cris Wijbrantsdr el 112 gg 14 st 1616
3 Alle Jansz. en Jelle Brentix en Joachim Luwers huijs Godsacker OZ N Peter Petersz. O W Z Geert Tomas Gerben Gerbens en IJmpck Gerrijtsdr el 466 gg 1616
3 verso Jan Jansz. Schellinghwou huijsinghe, vier kamers en achterlandt met den steegh ten westen Greide N O Jancke Nannes W Jan Sybes Z Hendrick Lijuwes 400 gg 1616 belast aen Willem Ghemmenichs erven
4 Anne ende Rommert Jelle zonen sampt Griet Hendrix en Hijlck Douwedr hun echtelieden d'koop van seeckere achterhuijsinghe en schuire daar achter staende sampt achterlant en eigendom der steiche ten suijden N O W Z Douwe Hendrix burgemr en IJmpck Douwedr el 570 gg 1616 belast aen Sijaardemaleen
4 verso Men laat [= veiling] Jeesck Taeckedr echtehuisfrou van Focco Jansz huijs en schuijre Hoochstrate ten noordersijde van het Diepte staende, alwaar d'Hartoch van Saxen uuijtsteeckt strekt N O Ids Peters W juff Lyaukema Z 1616 belast aen armevoogden, ten huijse van Lijsbet Taecke Meiners herbergier in de vergulden valck
5 Ulbe Ulbesz. schoenmaecker en Geert Toenisdr el burgers huijs met d'halve steegh ten oosten Schilbanck ter NZ van het diepte N O Claaske Martens kinderen W Lyuwe Lolckes Z Douze Hansedr weduwe van Ulbes 1100 gg 1616 belast aen Eelck Riencks
5 verso Wybe Beerns en Anna Dircksdr, el, opt old tichelwerck drie-vierdeparten huijsinghe tichelwerck, opt oldt N O Symen Peters W Z Wybrich Abbes wedu Peter Beernsz en Anna Beernsdr, mitsgaders van Claas Sibrens 75 gg 1616
6 Jan Heinsz. en Yd Albertsdr el kamer Godsacker, achter Folckert Willem huijse, medegebruijck van steech ten suijden gelegen van Folckerts huijse, tsampt met 't medegebruijck van wall N Claas Baukes O Griet Sydzes W de sloot Z de sloot Bauke Gerrijtz en Buwes 200 gg 1616 belast aen Niclaes vicarie
6 verso Gerleff Hendrixz. en Ytge Douwedr el burgers huijs mette halve steegh, wezende daer voren wijdt ten oosten van het huijs Oosterpijp NZ, bij de N O Dirck Jantzes W Hidde Douwes Z IJsbrant Lamberts en Hotze Jacobs als der procuratie hebbende van Lambert Cornelis 620 gg 1616 belast aaen Hotze Jacobs
7 Thijs Dirxz. schipper en Griet Wybrensdr el burgers derselfte deurgaens van een huijs en schuijre , met de halve steech ten noorden Godsacker WZ N Juw Johannesz kuijper O W Z de vercoper Claes Foppes, borger en coopman 515 gg 1616 belast aen Lyuue Tammes
7 verso Evert Jansz. en Meijn Sijbouts, el burgers kamer Schilbancq ter suidersijde van het diepte N O Teijn Heijns W Teijmen Dircks Z Sijouck Gerijdtsdr --- 1616
8 Symen Cornelisz. Idske Piercke dochter, el, burgers vierdepart huijsinghe Coudall ter suijder sijde van het diepte N O Dirck Heinsz goltsmidt W d'kerckesteegh Z Aalcke Gerbrandtsdr gesterckt met dr Joannes Nijs 500 gg 1616 bij Simonz Idske als mede eijgenaeren beneffens d'huijsluijden respective althans gebruickt en belast aen rechte armen deezr stede
8 verso Schelte Cornelisz. koperslager, en Gerijdtie Dirxdr el burgers d'gerechte helfte van een huijs sampt hoff en achterlandt Vischmerckt N O Claes Cornelis W de erfgenamen van Suzanna Ulckedr Z Leuina Oosten el van Daniel de Smidt bij consent vanden zelve 350 gg 1616 belast aen de weeshuijse deezer stede Franeker
9 Heyn Sybez. en IJd Jansdr el burgers d'gerechte helfte van een huijs tsampt hoff en achterlandt Vischmarckt N O Claes Cornelis W de erfgenamen van Suzanna Ulckedr Z Jan van Oest tot Maestricht 425 gg 1616 belast aen de weeshuijse deezer stede Franeker
9 verso Claas Petersz. kalckbrander, wonende opt Fliet 14 st jaarlixe grondtpacht, gaende uth d'huijsinghe van hen proclamant en uth Joannes Kauke huijsinghe beijde op de Fijverstrate Fijverstrate N O W Z juffrou Paerck van Roorda wedu 14 phs glns 1616
10 Harmen Feddrixz. en Syke Wybedr el burgers kamer Noordermolenstraat N Folckien Hendrixdr O W Z Peter Jansz Peter Jansz en Anna Petersdr el 152 gg 1616 belast aen vercopers
10 verso Gatze Jobsz. kuiper burger huijs Fraeneecker, met het medegebruick van deeze steegh ofthe gange van vooren tot achter aende slooth toe, met oock het medegebruick van 't gemack achter op de wall N O W Z Sibbel Joannesdr el van Abraham Spellier bij advijs en consent van den zelve 400 gg 1616
11 Saaff Hendrickxz. burgemr. binnen Harlingen 42 stuivers jaarlixe grondtpacht, gaende uithe huijsinghe van Hans Woutersz en van Steenkist Coudall alwaer 't vergulden hooft uitsteeckt N O W Z mr Hero Wijaarda pastor tot Peijns en Swijns 40 gl gl 1616
11 verso Wopcke Sybesz. en Anna Cornelisdr, el burgers binnen Harlingen gerechte helfte ongedeelt van wijndmolen, mette halve hoijberg en schuijre, mitsgaders de gehele voorhuijsinghe te weten d'voorcamer en het somerhuijske ter oosten staende Oosterpoort, bij de, in de ravelijn N O W Z Henrick Jansz ende Geertie Seerpsdr 1727 gg 14 st 1616
12 Douwe Douwesz. en Trijn Tetmansdr el huijs, plaetze en hoffke Vischmerckt ZZ N Susanna Ulckedr erven O Claas Cornelis W Z Schelte Cornelis en Gerrijtie Gerrijtsdr el mede burgers 1200 gg 1616
12 verso Cornelis Reijnsz mederechter over Franekeradeel en Antie Breuticxsdr 7 pm greijdtlandt toe Lutke Lollum N Jr Juckema en jr. Vervou ten noordwesten, en de heerewech ten noorden O Rienck Syuerts W Z Claes Jenckes juffrou Luma van Walta el van jr. Tyerck Heerma grietman van Menaldumerdeel yder po. 138 gg 1616
13 Peter Albertsz. en Antie Ryuerdtsdr el, wonende tot Beetgum huijs Coornmarckt ter suidersijde van het diepte N O W Geertie Idzardi huijsinghe Z Adam Jansz kistmaeker cu 895 gg 1616
13 verso Hotze Aggez. backer, en sijn huijsfrouwe huijsinghe Oostermolenstrate op de noorderhouck N O W Z d'crediteuren van wijlen Hendrick Yntzesz en Rinck Epedr 950 gg ende 225 gg 1616
14 Thymen Jansz Wyringhen kamer, item noch van twee ledighe plaetsen achter en voor dzelve kamer leggende Fijverstrate N O W Kancke Enes Z z Susanna Ulckedr erven Ulcke Balck boeckdrucker en van Epe Juckema als volmacht van Maijcke Bauck z Susanna Ulckedr 300 gg 1616 belast aen juffrou Paerck Roorda
14 verso Men laat [= veiling] huijs, bij zalighe Nanne Jansz en Folckie Jacobsdr naegelaten Dijck NZ N O Auck Tyaardts huijsinghe W mr. Simon Benardi huijsinghe Z bij szalighe Nanne Jansz nen Folck.. Odchter naegelaten 1616 ten huyse van Joannes Jansz. herbergier op de Syaardemastr.
15 Men laat [= veiling] achtereyndt huijsingh metter ledighe plaetse Zeevenhuysen, op de, bij wijlen Gerrijdt Doeckes en Foeck sijn wijff achtergelaten N O W Z bij wijlen Gerrijdt Doekes en Foeck sijn wijff achtergelaten 1616 ten huyse van Joannes Jansz herbergier op Syaardema straat
15 verso Men laat [= veiling] Peter Everts Langwolt ontfanger van Franekeradeel als curator over sijn z broeders Evert Everts naegelatene weeskinderen bij wijlen Griet Petersdr getoghen sijn zalighe broeders huysinghe en schuijre Dijck ter suyder sijde althans bij Harmen Alberts bewoont N O W Z 1616 ten huyse van Focke Fockesz herbergier op de Stadtsplaetz
16 Men laat [= veiling] d'weduwe en curatoren over Machtelthen wijlen doctoris Augustin Lollen ab Adama en Aarthe Sems naegelatene weeskindt zalige doctoris Adama huijsinghe en hovinghe, alwaer uit zaligen doctor Adama versturven is Schilcampen N O W Z 1616 ten huijse van Lysbet Take Meynerts weduwe herbergierse in de Vergulden Valck
16 verso Men laat [= veiling] d'weduwe en erfgenamen van wijlen Wybren Jouckesz gortmaker achtereyndt huysinghe bij de voornoemde Wijbren achtergelaten Noordermolenstrate, achter Jacob Reynert smidts huysinghe N O W Z 1616 ten huijse van Joannes Jansz herbergheir op Syaardema strate
17 Men laat [= veiling] Marten Agge en Geert, zalighe Feijcke Martens, die oldt de kinderen deszelves Geert gesterckt sijnde met Peter Rintzesz haer man all maiores sijnde over Hylk en Sybren z Feijcke Martens twee minderjarige kinderen bij wijlen Betgien Aggedr el getochen d'gerechte helfte van een huijs oosterhoeck Coudall NZ van het Diept N O W Z 1616
17 verso Men laat [= veiling] Hoyte Joukez en Lyuwe Jansz als respectieve mannen en voogden van Griet en Antie, Hessel Sytzes dochters tsampt Lambert Jansz en als oom van van dezelve Griet en Antie en mede als curator over Sytze en Jan Hessels zonen twee huysen staende beyde op de Hoochstrate bij de butterbrugghe, het een ter suijder sijde van 't diept ten westen van d'professoiris Meten huysinghe en het ander ter noordersyde van het diepte N het Diepte O W Willem Petersz huysinghe Z 1616 ten huyse van Nieske Jan Sijmens herbergierster Int vergulden Cruys
18 Men laat [= veiling] Tyeertze Buwesz als curator over Dirk Martensdr huys Schilbancq, op de Westerhouck N O W Z 1616 ten huyse van Nieske Jan Sijmens herbergierster int Vergulden Cruys
18 verso Men laat [= veiling] Heyn Jansz als vader en legitimus tutor over Adriaen sijn sone bij z Ariaanke Clasedr getogen Douwe Jansz Wringer als curator over Hiltie Dirxdr sampt Sytze Martensz als vader en tutor over sijn kint bij Claeske Clasedr gepreeert, t sampt erffgenamen van zalighe Claes Hilbrandtsz huys en schuijre tsampt erff en achterlandt, alwaer z Claes Hilbrandtsz is versturven Godsacker ter oostersijde van het diepte N Jacob Thomas ticchelaer O Claes Kuiper W Z 1616 ten huyse van Gerben Geertsz herbergier in Sast
19 Men laat [= veiling] zalige Susanna Ulckedr huys Fijverstraate N O W Z 1616
19 verso Men laat [= veiling] Nanne Jansz huisinghe Dijckstrate N O W Z 472 gg 1616 de koper geworden is Sybe Wybrants (bod)
20 Men laat [= veiling] Gerryt Doeckes huijske en schuijrke Zeevenhuysen, op de N O W Z Rutger Gerrijtsz 25 gg 1616 de koper geworden is Rutger Geryts
20 verso Men laat [= veiling] Geurt Evertsz leertouwers huiijsinghe Dijckstrate N O W Z 717 gg en 17 st 1616 de koper gebleven is Edsardus Ens
21 Men laat [= veiling] Wybren Jouckes gortmakers huijsinghe Noordermolenstrate, achter Jacob Smidts staende N O W Z 240 gg 1616 de koper is gebleven Ju Joannes kuiper
21 verso Men laat [= veiling] zalige dr Adama nijen huijs Nijenhoffstrate N O W Marten Steffens en Trijn Peter van buijtens erven Z 826 gg, 14 5 st 1616 de koper is gebleven Rintze Claesz
21 Men laat [= veiling] dr Adama oldt groothuijs mede in de nijenhoffstrate, ten oosten van het nijenhuijs N O W Z 701 gg de koper is gewordenJelle Breutix
21 Men laat [= veiling] twee kamers, mede bij dr Adama naegelaten N O W Z 136 gg de kopen is geworden Rintze Claes
22 Men laat [= veiling] van wijlen Hessel Sytzes twee huijsen butterbrugge, bij de, staende 't eene bij Franks Hansz slachter bewoont wordende, het andere bij Maritghe Joost hofinghe bewoont wordende N O W Z 1616 koper gebleven es doctor Hannija, secretaris universiteit, de andere is koper gebeleven Syuerdt Henrix
22 verso Men laat [= veiling] zalige Claes Hilbrandts huijsinghe en schuijre Godsacker ter oostersijde van het diepte N Jacob Thomas O W Z Claes Claesz kuiper 1616 de koper geworden is Frans Hansz slachter cu
23 Men laat [= veiling] Thijs Hendrixz en Tyeetze Buwes huijsinghe Schilbancq ter NZ van het diepte, op de Westerhouck N O W Z 1000 gg 1616 koper geworden is Peter Jansz
23 verso Men laat [= veiling] zalige Suzanna Ulckedr huijsinghe Fijverstrate N O W Z [niet vermeld] gg 1616 Ulricus Balck eerste koper es gebleven
24 Men laat [= veiling] zalige Feijcke Martens kuijpers halve huijsinghe Coudall ter noordersijde van het diepte bij Douwe Agges pijp, Oosterhouck N O W Z 790 gg 1616 eerste koper is gebleven Marten Feijckesz kuiper
24 verso Men laat [= veiling] de curatoren van Claes Jansz kuipers weeskindt halve huijsinghe Leeuwarder pijp OZ naest sloot, bij de N O W Z 1616 ten huijse van Hans Woutersz int vergulden hooft
25 Men laat [= veiling] Ympck Fockedr weduwe van Anthonis Bangiardt als moeder en legitima tutrix over hare kinderen bij den voornoemde haren overledene man getochen huijs, alwaer d'voornoemde Bangiardt is versturven Fijverstrate N O W Z 17-01-1617
25 verso Dyeu Jansdr. weduwe van zalige Hans Peters burgemr binnen Franeker huiijs Nyewehoffstrate ten noorder sijde van het diepte N O Neel Lambert Claessen weduwe W Claes Petersz Z Hill Aggedr weduwe van Taeke Buwesz 335 gg 1617
26 Vibrandus Revius rector der triviale schole en Tanneke Radichdr el huijs en ledighe plaetske Coornmarckt ter noorder sijde van het diepte N O Gosse Willems W d'erfgenamen van doctor Adama Z doctor Abelius Isbrandi residerende binnen Franeker 615 gg 1617 belast aen heere Georgh vrijheer tho Swartzenburgh
26 verso weeshuyse, d'administrateurs van den 90 pm greydlandt N heere wech O jr Juckema nomine filij W d'kerckelanden van Franeker Z d'vaart nae Harlinghen streckende erfgenamen van z jr. Sternzee 2930 gg 1617
27 Men laat [= veiling] Geurt Evertsz seemtouwers huijs en schuijre Dijckstrate N O W Z 600 gg 1617 koper is geworden Claes Bants van weegen Peter Eevertsz Langhwolt
27 verso Men laat [= veiling] Impck Baengiaerdts huijsinghe Fijverstrate N O W Z 1617 koper geworden Thijs Hendrix
28 Men laat [= veiling] zalige Claes Jansz kuipers huijsinghe Leeuwarder pijp, bij de, ten O v.d. sloot N O W Z 1617 koper geworden is Hobbe Beerns
28 verso Auck Joannisdr. weduwe van zalige Wobbe Jans burgemr binnen Franeker huijs en plaetske Patercelyestrate N d'sloot aldaer O W Z Aulck Ryuerdt Fockes weduwe Auck Ryuerdt Fockes weduwe 130 gg 1617 belast aen Gijsbart Frankz
29 Dirck Jansz. en Geert Jansdr el huijsinghe metter hiem en tuijn ertoe behorich genaempt Lockraeck Lockraeck, genaemt, buyten Franeker aen de Harlinger vaerte ofte sijlveste N O W Z den erffgenamen van z Joncker Carel van Sternse 300 gg 1617
29 verso Men laat [= veiling] curators over Cornelis Peters weeskinderen sampt van Trijn Cornelis Peters wese voor haar en van Sape Sybes als man en voochdt van Sytke Cornelisdr als triumpfanter en tot nadele van Gerben Haertsz en IJmpck Gabbedr el gecondemneerden huijsinghe bij dezelve althans bewoont Leeuwarder pijp, bij de, op de Nhoeck v.d. Schoolsteegh N O W Z 1617
30 Jarich Jacobsz. en Marijcke Symensdr el burgers huijs en schuijre Coudall ter noordersijde van het diepte N O Griet Harmens W Tyepcke Hendrix Z Schelte Cornelisz koperslager en Gerrijtie Dirxdr el 2002 gg 1617 belast aen de vercopers
30 verso Baucke Piersz. en Barbar Willemsdr el huijs Dongiumerpijp ter ooster sijde van het diepte, , bij de N Sijn Jans weduwe O W Z Lou Tomas stoeldraijer Trijntie Clasesdr weduwe van z Peter IJsbrandts 400 gg 1617 belast aen w Doed Meuis erven
31 Lou Thomasz. Aaffke Melchiorsdr el huijs Dongiumerpijp ter oosterzijde van het diepte, bij de N Trijntie Peter IJsbrandts O W Z Schelte Leijdeckers erven Hans Douwes Stapert en Douwe Hendrix burgemrs in Franeker 372 gg 14 st 1617
31 verso Marck Petersz. en Aaff Lambertsdr el, burgers huijs Molensteegh OZ N Lambert Staackmans O W Z dr. Adama erffgenamen Epe Juckema burgemr in Franeker 181 gg 7 strs 1617
32 Jan Heynsz. en Win Petersdr el, wonende opt old ticchelwerck opt oost van Franeker vooreijnd huijs N O Peter Beerns, ter oosten ten naesthehuijs waarvan d'kopers het achterste eijnd huijs toebehoort W Z Jacob Jacobsz en Jan Harmensz en als voorstanders van armen inder gemeente 54 gg 14 st 1617
32 verso Georgien Dirxz. en Anna Jansdr el burgers helfte van een huijs wesende het achtereijndt, waarals henluiden selfs het voorste deell competeert Nyeuwehoffstrate N Lambert Bauckes weduwe O Jacob Christiaensz buijtenpost W Z Jacob Christiaensz buijtenpost Neell Jagers en haar wijlen man Lambert Claesz schoenlapper 187 gg 14 st 1617 belast aen jr Lieuers
33 Abelus, Dr. Isbrandi doctor, residerende binnen Franeker huijs met een hoff streckende achterwaerts tot aende sloot toe, tsampt d'ledige plaetse tusschen huijs en hoff leggende Nyeuwehoffstrate ter noorder sijde van het diepts N O Andries Joachems wedu W Jeldert Jaarighs Z Joannes de Vervou voor drie vierdeparten en juffrouw Hilcke van Aylva echte huijsse van heeren Wytze van Beijma voor een vierdepart 1500 gg 1617 belast aen heer Ruijs
33 verso Joannes Feddrixz. en Aalcke Pijbedr el burgers huijsinghe schuijre en achterhuisinghe Coudall ter suijdersijde van het diepte N Foeck Egberts wedu O Symen Meijnertsz kangieter W Z Marten Kerckhoff Hylck Pybedr weduwe van z Wouter Jansz en Pibo Gualtheri eerste clercq van den comptoire deeser landtschappe van Frieslandt 910 gg 1617
34 Peter ende Freerck Uldrix zonen tsampt Auke Jans en Geertie Syuerdtsertsdr, burgers huijs en loodse Syaardemastrate N Thijmen Dircksz O W Z Jeltie Jans wedu Antie Petersdr vrouw van Peter Jansz lijndraijer 280 gg 1617 belast aen vercopers
34 verso Willem Joachimsz. timmerman, en Aaff Haijedr el, burgers voorkamer met de plaetse streckende noordtwaerts aen tot de ringh ofte scheijdmuijr toe, met het medegebruick vande steegh ten westen van dezelve huijsinge Dijckstrate NZ N O Jan Ryuerdtsz breijder W Auck Tyaardts wedu Z Attije Heeredr burgeres binnen Harlingen met madt wille en consent van Folckert Jacobsz 250 gg 1617 belast aen pastorije
35 Joachim Uldrixz. en Neeltje Gerijdtsdr el, burgers gerechte helfte deurgaens van een huijs Fijverstrate N Rompcke Doijema wedu O W Rompcke Doijema wedu Z Sijbrandt Jans Pier Oedtses Campen en Trijn Wopckedr el 413 gg 1617 belast aen aen Claes Petersz calckbrander
35 verso Adam Uldrighsz. Graatz Ebbbedr el burgers huijs Molensteech OZ N d'armevoogden O W Z Lambert Staackmans Willem Nannesz en Grijtz Botterdr el 300 gg 1617 belast aen Paulo Ghemmenich secretaris
36 Willem Nannesz. en Sytz Bottedr el burgers huijsinghe Olymolensteegh OZ N Syke Frans Keijsers huijske O W Z d'stadtsfeste in wandelinge bekomen van Jacob Claesz en Griet Jansdr el --- 1617
36 verso Peter Petersz. promotor van de universiteit, en Susanna Keimpedr el huijs, sampt ledighe plaetse erachter Patercelyestrate N Sijtze Jouesz weduwe O W Z Claes Dircksz Lodowijcq Lucasz wachtuur en Aaffke Douwedr el 256 gg 1617
37 Barbar Tyaardtsdr. weduwe van wijlen Claes Jacobsz smidt 2/6 parten van kamer Olymolensteegh, bij Jan Cornelisz bewoont wordende N Gosse Lijckles kuiper O W Z Thijs Willems Jacob Douwes en Dirck Dirx 38 Car. glns 1617
37 verso Hylck Petersdr. huisvrouw van Dirck Fransz en burgers vooreijndt huijsinge wezende een voorkamer met een winckel en een heerd Noordermolenstrate N O Buwe Fetses W Gerrijt Lijuwes Z Jacob Heijnersz smidt 611 gg 7 strs 1617 waaraff Wybren Jouckes erven t'achterstedeel van het middelgevel als toecompt, welcke middelgevel bijde kopers voorde eene helfte en bij Wijbren Joucke voor de andere helfte onderholden zall worden
38 Paulus Ghemmenich secretaris der stede Franeker, en Jetske Lentz el Claes Jansz Kancke huijzinghe en ledighe plaetske Fijverstrate, achter Thijmen Jan Wijringens huijsinghe N d'gemeene steegh O W 't bolwerck Z Sape Juckema in sijn qualt Jan Claes zonen Kancke tsampt van Trijn Claesedr gesterckt met haaren man Joannes Hemmes 182 gg 1617
38 verso Ritske Rienxz. chergeant van den hopman Aijsma en Antie Dirxdr el de helfte van seeckere huijsinghe schuijre en twee loodsen Schilbancq ter noordersijde van het diepte, althans bij Nieske Jan Sijmens bewoont N de Academie O Tijerck Clemens W Thijs Hendrix Z Douwe Jansz als vader en wettighe voorstander van sijne twee kinderen bij z Geertie Dirxdr 799 gg 1617 belast aen de ontfanger der geestelicke goederen en aen Sape Sybes cum socio
39 Everke van Ghemmenich weduwe van zalighe Lambert Staackmans olde burgemr binnen Franeker huijs en schuijre metter ledighe plaatse tusschen beijden gelegen, tsampt het hoff achter d'schuijre over d'sloot leggende Hoochstrate ZZ bij de butterbrugge N O z Seerp Harmija erffgenamen W Sijmen Meijnertsz olijslagger Z Lijeuwe Lijewesz en Welmoedt Henrixdr el burgers 2750 gg 1617 belast aen d'erfgenaemn van juffrou Helena van Bunau
39 verso Dirck Petersz. Maes en Trijntie Walinghsdr el burgers binnen Harlingen huijs en schuijre Dijckstrate NZ N O d'straat nae Godsacker reponderende W Jan Abbes Z Jelle Breutixz ende Rintske Poppedr el 900 gg 1617 belast aen de pastorije
40 Fredrick van, Juncker Horrion fendrich, ende juffrou Helena van Stakenbroeck el derdepart vande sate en lande toe Kye, bij Pieter Rinses als meijer gebruijckt N O W Z juffrou Juliana van Horion weduw van wijlen capitain Georges Fludde yder po. voor 87 gl gl 1617
40 verso Sipcke Ryuerdtsz. Reijn Lolledr el huijs Nyeuwehoffstrate ter noorder sijde van het diepte N jr Ockingha O d'lijnbaen W Meijle Oecksz huijsinghe bij het proclamante mede gecocht Z Sijbrandt Tietes en Nies Harmensdr el burgers 540 gg 1617
41 Sipcke Ryuerdtsz. Reijnn Lolledr el huijs ende loodse Nyenhoffstraete NZ N O de proclamanten zelffen W Neel Lambert Claesz wedu Z Meijle Orcksz timmerman en Antge Waatzedr el burgers 402 gg 14 strs 1617
41 verso Peter Tzallinghs Trijn Reijntiens dr el burgers d'gerechte helfte deurgaens van huijsinghe Fijverstrate N Ranke Doijema wedu O W Z Sijbrandt Jansz erven Pier Oedtsesz en Trijn Wopckedr el 413 gg 1617 belast aen Claes Peters calckbrander
42 Baucke Gerrytsz. ende Wats Buwe dochter el burgers huijs metter ledighe plaetse streckende achterwaarts tot aen 't bolwerck ofte aen de sloot aen 't bolwerck toe Jr. Tzallingh van Bothnya hoff N Rienck Rijuerdts O de lijnbaen W Z Lambert Claes en Neel Jansdr el burgers 251½ gg 1617 belast aen de erfgenaemn van jr Bothnija
42 verso Aucke Rempts ende Fokel Hiddedr. el burgers kamer Grote steech WZ N Hobbe Jansz O W Z Campen Paulo Ghemmenisch secreatris ende Jetske Lentz el 225 gg 1617 belast aen de erfgenamen van juffrou Hectoria van Hoxwier
43 Ju Joannes en Antie Jansdr el burgers achtehalve stuivers jaarlixe grondtpacht gaende uit der proclamanten huijsinghe Schoolsteegh N O W Z Nieske Jan Tammes weduwe gesterckt met Jan en Antie hare kinderen 7 Car. glns 1617
43 verso Agge Eelckesz. ende Antie Sijskedr el burgers gerechte twee negendeparten van een huijs Uytcampen, op de N O Marten Steffens erffgenamen W het provenhuis Z Johannes van Buijten en Ansh Gerroltsdr el tot Hantum 100 gg 1617
44 Jan Andriesz. ende Ethe Jansdr el burgers 21 stuivers jaarlixe grondtpacht gaende uit der proclamanten huijsinghe Schilbancq alwaer de vergulden molen utsteeckt N O W Z Tied Wybedr laest weduwe van Poppesz burger binnen Franeker 18 gg 1617
44 verso Douwe Jansz. Wringher burger 31 stuivers jaarlixe grondtpacht gaende uit der proclamanten huisinghe en 31 stuivers een blancq gaende uit Montse Doedesz brouwers huijsinghe beijde op de Hoogstrate, item nog van d'selve van 40 st jaarlixe grondtpacht uit Jelmer burgers huijsinghe in de kleene steegh, noch van d'selve van alles halve jaarle grondpacht uit de rode kamer naest den vergulden molen op de schilbancq Tied Claes Jacobs weduwe toebehorende, wijders van d'helfte van 28 st jaarlixe grontpacht uit de huijsinghe bij Marten Jansz backer bewoont en den zelven toebehorende, beneffens dien noch van d'helfte van ses stuuvers uut een kamer Folckien Wybedr toebehorende, eijntlicken van den helfte van ses stuuvers uut een nijeuwe kamer jaerlix gaende Harmen Douwes als eigenaer toecomende, staende de drie laeste huijsinghen bij de noorderpoort aen de oostsijde van den diepte Hoochstrate ter noorderzijde van het diept N O W Z Antie Dirxdr el van Ritske Rienxz sergeant van hopman Aijsma --- 1617
45 Agge Janssen schilderer, voor sijne kinderen bij sijn overleden huijsfre getoggen huijs Hoochstrate, op de westerhoeck, N O het weeshuijs als erffgenamen van wijlen Gerardo Jacobi in tijden prelaet tho Claricampt W Syaardemastraat Z Hijlck Petersdr met consent van Dirck Fransz haeren man 500 gg 1617
45 verso Adrianus, Doctor Metius professor ende Jetske Andriesdr el huijs en leedighe plaetse Nyeuwehoffstrate OZ, streckende tot aen jr Ockingha muijr N Georgius Scheedmaker O W Z Johannes Fetzes Jacob Christiansz en Jel Harmensdr el 900 gg 1617 belast aen jr Vervou
46 Jacob Thomasz. ticchelaer en Tet Thomasdr el burgers 20 pm landts met de ticcheloven, woonhuijs, loodsen matten en ticcgelaers gereedtschap, met watermeulen toe Lankum N de ossevenne O de heerevaart W d'slachte dijck Z jr Julij van Bothnija erven Epo Juckema burgemeester in Franekeer yder pon. 139 gg 1617 bij Saackle Lolles althans bewoont en gebruijckt wordt
46 verso Geertie Dircksdr. weduwe van Nanne Poppez burgerse een huijs Coudall ter ZZ van het diepte, alwaer balck uitsteeckt N O Reijn Wijbes W Jantghen Jan Peters weduwe Z Heijn Wybes Wybren Johaensz als curator over Seerp Hannija weeskint 1175 gg 1617 belast aen st maartenskerck
47 Men laat [= veiling] Lodwijck Lucasz stadtswachter als curator over Joris Jacobsz vierdepart huijsinghe Coornmerckt ter suidersijde van het diepte op de westerhoeck van de grote steegh, althans bij Gerrijt Douwesz bewoont, het holte wamben genaempt N O W Z 1617 ten huijse van Wijbrandt Martensz herbergier in de heeringhbuis
47 verso Men laat [= veiling] Ryuerdt Tyebbes als curator over Dyeuwcke zalige Micchiel Tzebbes weeskindt huijs ende achterlandt streckende achterwaerts aen Claes Jetke Lou Vliet WZ N Cornelis Rienx O W Z Lambert IJsbrandts 1617 ten huijse van Nieske Jan Simens herbergierse int vergulden cruijs
48 Men laat [= veiling] Heijn Jans snijder als vader en legitimus tutor over sijne kinderen bij Adriaenke Clasedr en Sijtze Martens als voochdt en wettige voorstander over sijn kindt bij wijlen Claeske Clasedr getoghen, en deszelves Heijn met Douwe Jansz wringer curatoren over Hill Dircksdr huijs en schuijre Godsacker WZ N Sakle Eeverts O W Z Hette Jansz 1617 ten huijse van Jans Woltersz int vergulden Hooft
48 verso Men laat [= veiling] mr Agge Jansz schilderer huijs Hoochstrate ter noorderzijde van het Diepte aen de westerhoeck N d'regenten vant weeshuijs O sijaardema strate W d'regenten vant weeshuijs Z 1617 ten huijse van Wijbrandt Martensz herbergier in de heeringhbuijs
49 Men laat [= veiling] erfgenamen van Meijle Ockz vercopen een huijs en loodse Coudall NZ van het Diept N O Sicke Pybes W Griet Harmens Z 1617 ten huijse van Hans Wolters int vergulden hooft
49 verso Men laat [= veiling] Ynte Martens als bestevader en Jacob Aulkes als oom en t'samen curatoren over Poppe Nampck en wijlen Marten IJntes zonen en Claaske Jacobsdr naegelatene weeskinderen huijs, alwaer z Aaff Aafkes is versturven Schilbancq NZ van het diepte N O Rienck Jans zoons W Ulbe Ulbes Z 1617 ten huijse van Nieske Jan Simens weduwe herbergierse op de Schilbancq in 't vergulden cruijs
50 Aucke Siboutsz. Geert Gerrijtsdr el burgers huijs en somer loodske Patercelyestrate N Andries Joachims erven O W Z Peter Simens Eebel Ryuerdtsdr weduwe van Foeke Idtsz 405 gg 1617 belast aen Gijsbart Fransz Ens erven
50 verso Men laat [= veiling] huijs Coornmerckt ter ZZ van het Diepte op de Westerhoeck van de grote steegh: het holten wambes N O W Z 1100 gg 1617 koper is gebleven Paulus Gemmernich, secretaris deeser stede
51 Men laat [= veiling] mr Agge Janssen schilderer huijs op de westerhoeck van Hoochstrate ter noorder sijde van het diepte N erfgenamen van Gerardo Jacobij O erfgenamen van wijlen Gerardo Jacobij W Sijaardma strate Z 1617 koper geworden is Paulus Gemmenich secretaris der stede
51 verso Men laat [= veiling] wijlen Claes Hilbrandts huijsinghe en schuijre Godsacker ter WZ van het diepte N Sakle Eeverts O W Z Hette Jansz 640 gg 1617 koper is geworden Jan Heijnsz
52 Men laat [= veiling] Meijle Orxz huijsinghe en schuijre Coudall te NZ van het diepts N O Sicke Pijbes W Griet Harmens wedu Z 1065 gg 1617 koper gebleven is Marten Feijckes
52 verso Men laat [= veiling] Marten IJntes erven en Claeske Jacobsxdr huijsen ende schuijre Schilbancq ter NZ van het diepte N Rienck Jansz erven O Rienck Jansz erven W Ulbe Ulbes Z 1115 gg 1617 dec. koper geworden is Claes Petersz calckbrander
53 Men laat [= veiling] wijlen Micchiel Tzebbesz huijs en achterlandt Fliet WZ N Cornelis Rienx O W Z Marten Lamberts 315 gg 16-01-1618 koper is gebleven Reinck Woutersz
53 verso Jan Andriesz. Etie Jansdr el burgers huijs en schuijre tsampt steegh ten oosten mits dat kamers achter staende, en oock deszelves huijsinghe ten oosten er aen staende een vrije gangh daardoor zullen genieten Schilbancq ter NZ van het diepte N O Ties Wybedr W Douwe Jarichs Z Tied Wijbedr weduwe van Ate Poppesz 1180 gg 1618
54 Sibrich Jansdr. weduwe van wijlen Jan Reijntgers en burgere huijs Nyewhoffstrate ter ZZ van het diepte N O Auck Tyaardts huijsinge W Wijtse van Beijem Z Douwe Hendrixz en Idts Peters als gelastigde van wijlen Jan Gerrijts ende creditoren 515 gg 1618
54 verso Sybren Aggez [doorgehaald] N O W Z 1618
55 Claes Buwesz. en Jetz Joannisdr el burgers huijs schuijre en hoijbergh, tsampt leedighe plaetse tusschen huijs en schuijre Greyde N O Aucke Heijnema W Jan Schellinghwou Z Jantie Nannesz 450 gg 1618 belast aen Haringh en Petronella Roorda en aen d'erven van jr Bothnija
55 verso Sixtus Jacobsz. en Aelcke Baltisdr el 2 kamers Gasthuyssteegh N Wijtze van Beijma hoff O W Z Claes Petersz leertouwers kamers Claes Petersz leertouwer 400 £ 1618 belast aen d'heer procureur generael dr Scheltingha
56 Joannes Piersz. Aaf Rintzedr el burgers huijs met een achterhuijsinghe ende loodse althans bij Jacob Claesz herbergier en bij Sijuerdt Dirxz smid respective bewoont, metter medegebruick van steegh ten oosten Syaaerdemastraete, Nhoeck N O Feijcke Cornelis W Syaardemastrate Z Harcke Jetzes en Geertie Jansdr el 911 gg 1618 belast aen vrou Hoxeviers erven
56 verso Sybren Aggesz. ende Tied Jorrijtsdr el burgers huijs, schuijre tsampt hovinghe en leedighe plaetse Hoochstrate ter ZZ van het diepte N O de heere Vervou W Gerben Feijckes huijsinghe met d'huijsinghe achter d'oeconomie staende Z de heere Vervou Liuw en Joanne Scheltingha, voor hun zelve en mede van weeghe hun broeder Jodoco Scheltingha 2850 gg 1618 belast aen de armen
57 Hendrick Wybrandtsz. en Antie Juws el, voorde eene, Sierck Peters en Aalcke Heijnsdr eensgelijx el, burgers voor de andere selfe en also Thomien voor 't geheel huijs ende schuijre tsampt achterlandt Godsacker OZ N de vercopers O W Z Joachim Speelman Peter Peterz Popma ende Trijntie Hettedr el 550 gg 1618 belast aen Niclaes Vicarie
57 verso Sets Jansdr. gesterckt met Allert Feddez hare echten man wonende toe Hitsum huijs, erve tsampt achterlandt Flieth ter OZ van het diepte N Sijbren Dirxz O W Z Sijouck Albarts wese Baucke Douwez en Geer Clasedr el wonende opt Vliet geestimeert op 260 gg 1618 belast aen Magdaleen Sijtzes
58 Lyuwe [burgerboek 1601: Lyeuwes] Mellema als curator over wijlen den heer Dirck Hilbrants Jouxke weeskinderen gerechte achtpart van huijing Coudall ter NZ van het diepte N O Tonis Egberts W Z Dirck de Valck d'achtepart es gerekent op 100 gg 1618
58v Sytse Harckesz. biersteecker ende Gelts Jansdr. el, burgers pothuijs ende ledige plaetse streckende van den schuijer achtergevel noordwarts N O Mints Sijbrens W de proclamanten Z de achtergevel Jan Haijes pottebacker ende Betie Jansdr el 150 gg 1618
59 Mevis Reynsz. ende Elimhe Riencxdr el tsampt Melis Wijbie ende Jacob Jacobs als curatoren over Trijntie Riencx dr halff huijs ende schuijre deurgaens metter steegh aen de ooster sijde van de halve huijsinge, metter ledige plaetse ofte erff soo wel achter d' schuijre tusschen beyde gelegen Schilbanck ter ZZ van het diept N O W Z Jan Andriessen ende Itie Janszdr el 325 gg 1618 belast aen de regenten des weeshuijses
59 verso Jan Martens ende Engel Michielsdr el, wonende te Berlecum huijsinge N O Geertie Idses W Lammert Hendricx Z in wandelinge becomen van Pieter Albertsz ende Antie Ruyertsdr el te Minnaldum --- 1618
60 Montse Doedes ende Lijuck Doeckedr el huijs ende brouuerije Hoochstraedte NZ N O mr Jan Lamberts W Douwe Jochims Z Pieter Abbez brouwer 2189 gg 1618
60 verso Wybren Joannesz. ende Maeijke Heekedr, el huijs Hoochstraedte ZZ N O burgemr Reijn Wybes W Hotse Wijbrens Z Hendrick Wijbrensz backer ende Stijntke Juriansdr 1400 gg 1618 belast aen de 't weeshuijs
61 Hero Friesius huijs en schuijre Nywhoffstrate N O Auck Tiaerdts W Wijtse van Beijma Z Sijbrich Janszdr wed van Jan Reijntiens ende Reijntie Claesz bestevader over d'vernoemde Jans twee naegelaetene weeskinderen 550 gg 1618 belast aen jr Tjiallingh van Bothnija erven
61 verso Agge Pieckesz. en Neelthe Rijuerdts el, burgers huijs schuijre met een vrije steegh ten oosten van 't huijs Hoochstrate ter NZ van het diepte N O Jets Jans W Claes Jansz Z Eebel Rijuerdtsdr el van z Focke 1400 gg 1618 belast aen d'burgemr Heijn Wijbes
62 Anne Wybrensz. huijs ende schuijre met een ledighe plaetse tusschen beijden mitgaders het erf achter d'schuijre over d'sloot gelegen Hoochstrate ter ZZ van het diept bij de butterbrugge N O Seep Hannija W Simen Meijnerts olislagher Z Everke van Ghemmenich weduwe van z Lambert Staackman 3000 gg 1618 belast aen d'erfgenamen van juffrou Helena van Bunau
62 verso Jelle Breutix Rintz Poppedr el huijs en schuijre Nijenhoffstrate, ter ZZ van het diepte N O de proclamanten zelfe W Jan Reijnthens nu heer Frisius Z Auck Aeledr weduwe van Zijaard Dirx 725 gg 1618 belast aen d'erfgenamen van jr Tjallingh van Bothnija
63 Joucke Harmckes en Anne Jansdr el kamer Academiestrate aen de stadtsfesten N O W Z Jan Claasz Kantie, tegenwoordig bewoonder der selver kamer 114 gg 1618
63 verso Jan Egbertsz. en Trijntie Joannisdr el tweedarde part huise Dijck NZ N O Sijuert Peters W Sicke Buwes Z Gerrit Walinghs cu 298 gg 21 st 1618
64 Douwe Jansz. Wringer derdepart van seeckere saedacker toe Eerckens, ten suijden van Harmen Sipckes hoff N O W Z serckens Antie Dircxdr met consent van Ritske Rienx haer man 75 gg 1618
64 verso Hotse Wybrandtsz. Doyhem ende Tietke Taersma el burgers 44 pm twee einden landts gelegen tot Doijhem in Franeker uijtbuijren N O W Z Anna Wijbrandtsz Doijhem 3500 gg 1618
65 Gerben Feyckes ende Geertie Egbertsdr el burgers ledige plaets mette boomen ende cruijden erop binnen Franeker N proclamanten selve O Sijbrandt Aggis leedige plaetse, schuijre ende hovinge W Z Sijbrandt Aggis leedige plaetse, schuijre ende hovinge Sijbrandt Aggis ende Tietke Jorrijtsdr el 384 gg 1618
65 verso Syuert Hendricxz. ende Trijntie Freerxdr el huijs schuijre, hofke ende leedige plaetse Coornmerckt: d'roode hondt genaempt N O Jan Jansen cum socio W Foppo Hottis Cornelis Z Anneken Jorijsdr voorde eene, ende Jacob Jacobsz tsampt Lodowijck Lucas curator over Jorijt Jacobsz voor de andere helfte 1387 gg 1618
66 Men laet [= veiling] huijs, bij Rintz Joannes Janssen weduwe bewoondt wordende Syardemastraete N O W Z 1618 ten huyse van Lysbet Taecke Meinerts wed. herbergierse In de vergulden valck
67 Heercke Harmens en Sicke Heerkes huijs, schuijre , metter ledige plaetse Godtsacker OZ N Wybe Jabix O W Z Fedde Simens Jacob Tomasz en Jet Tomas el 1871 1618
67 verso Paulus Ghemmenich secretaris der stede Franeker, en Aetzke Lentz el 24 stuiver jaarlixe grontpacht, waeraff achtien stuivers haer het huisinge Abbe Dirckxz cu toebehoren Schilbancq ter ZZ van het diepte N O W Z Claes Meinertsz brouwer --- 1618
68 Jelle Breutix en Rintz Poppe el huijs en loodse Coorenmerckt ter ZZ van het diept N O Geertie Idsardi wedu W Jetske Arians Z Jan Martens 1290 £ 1618
68 verso Jelle Breutix en Rintz Poppe el huijs en achterlant, staende achterwaerts tot aen lane toe Vliet WZ Z Peter Wijbrens O W N Tijaerdt pannebacker weduwe Lolke Rintzes 329 gg 1618
69 Poppe Lambertsz. en Ytke Sijbedr Baerd el toe Salwerda huijs en loodsinge metter ledige plaetse streckende achterwaerts tot aen 't bolwerck toe Hoockaerd, ten noorden van Hendrick Holmers huijse N O W Z Rintze Claesz en Reijnsck Jelmers el 459 gg 1618
69 verso Lyuwe Lyuwes en Welmoed Hendrixdr el huijs schuijr en hofke Coornmerckt ZZ N O Ineke Arians W Z Jansien Gerrijt Lijuwes weduwe en en haar voor kinderen 1028 gg 1618
70 Men laet [= veiling] Jacob Anthoniusz vader en legittimus tutor over kindt bij Heuck Jorijtsdr getogen en Wilco Harmannij als vader en legittimus tutor over drie kinderen bij Wyske Lysbetdr getogen huijs Schilbancq bij de westerpoort ter suijdersijde, bij de vernoemde Jacob bewoont N O W Z 1618
70 verso Men laet [= veiling] Steffen Martensz korffmaecker en rogmeter voor hem en zijn zusters huijsinghe Schilcampen ten W van Dr. Hanya huysinghe aen de ZZ v.h. diept N O W Z 1618 ten huijse van Rinke Jan Sijmens herbergierse in vergulden cruijs
71 Men laet [= veiling] Peter Cornelis Rijckarts en Harmen Cornelisz als curatoren over Cornelis Martens huijs metter ledige plaatse daer toe gehort tsampt vrije steeg ten noorden Noorderpoorte, bij de N Faes Taeckes O W Z Jan Juwkes 1618 belast aen Douwe Wringer
71 verso Men laet [= veiling] Jacob Antonis alias Coppentie huijse Schilbancq bij de Harlinger poorte N O W Z het Diepte 876 gg 1618 kope gebleken is Peter IJsbrant
72 Tonis Andriesz. koperslager en Griet Jacobsdr el huijs Dijckstrate N O Peter Wybes W Willem Joachims Z erven van Jan Rijuerdts en Hannes Lambertsdr 355 gg 15-01-1619
72 verso Hercke Pieters ende Griet Tyssedr el kamer Olymolensteegh OZ N Gosse Lyckles O W Z Trijn Willems Trijn Jansdr, gesterck met Willem Martens haer man voor de ene helft ende Barbar Claes voor tweede part tsampt Douwe Douwes voor een dardepart 206 gg 1619
73 Schelte Jansz. schoenmaecker, als cousijn van z Griet Haruun Pieters weduwe gesterckt huijsinge schuijre ende plaetse Cudal NZ N O Sibout Sibouts W Schelte Cornelis Z d'erfgenamen van Griet Harmens en Haeije Jacobs ende Meijle Hobbes 1450 gg ende 380 ... Engels 1619
73 verso Jochum Uldricxz. ende Neltie Gerrijts huijsinge Noordermolenstraat OZ N Adam Uldricx O W Z Merck Pieters Everke van Gemmenich weduwe van Lambert Staeckmans 211 1619
74 Men laet [= veiling] Wibrandus Toannes, dienaer des godtlijcken woordts toe Lutkewierum ende Lipke Eesten als curatoren over doctor Hannia weeskinderen dr Hanija huijsinge ende hovinghe Schilbancq bij de holten brugghe N O W Z 1619
74 verso Hinne Dircxz. ende Botke Tetstedr el huijs met een affloodsinge ofte stallinge tsampt ledige plaetse achter gelegen Syardemastrate N Joannes Piers O W Z Tijmen Dircxz Tijmen Dircxz 455 gg 1619
75 Men laet [= veiling] Hobbe Jans creditoren, voor een erve zijn kinderen bij Mintes Keimpedr getogen Groote steegh WZ N O W Z 1619
75 verso Men laet [= veiling] bij Jacob Hartsz tot haerlem als 't recht vercregen hebbende van Joachim Uldricx in dier qlt t op ende tegens Ulbe Douwesz ende Lysbet Feddricxdr el halve huijsinge Fijverstraete N Marij Pietersdr echte huijsfrouue van Jan Lamrinck, waeraff Pieter Tziallings d'andere helfte competeert O W Z Sibrant Jansz erven 1619
76 Jan Rutgersz. ende Maeijke Gerrijtsdr el jaerlixe grondtpacht gaende uit van proclamanten huijsinge Buttermarckt naest aent raedthuys N O W Z Douwe Meuis 28 gg 1619
76 verso Jacob Hettez. en Sijts Einsedr el halve huijs en schuijre tsampt ledighe plaatse ertoe behorende Godsacker N Claes Foppes O W Z Willem Tiaardts Hette Jansz en Hill Epedr el 750 gg 1619
77 Jelte Joannes timmerman, en Bauck Clasedr el huijs en schuijre metter ledige plaetse ertoe behorent Schilcampen N O IJsbrandt Jansen W Douwe Simens Z Jan Jansz. Wellens en sijn kinderen 748 1619 belast aen vrou Hoxwierde erven
77 verso Paulus Ghemmenich secretaris ende Jetzke Lentz el jaerlixe grondtpacht van de huijsinge bij Tijs Dircksz cum socio toebehorende Godsacker N Ju Johannes O W Z Claes Foppes Nieske Jan Tammes weduwe en haer kinderen 24 £ 1619
78 Reynu Lolledr. weduwe van Sipcke Rijuertsz voorde eene helfte tsampt Heijn Tijaerdts en Rints Sipckedr el op Dronrijp voor d ander helfte ende also t'samen in 't geheel dwerskamer en schuijerke Greyde N O Ulricx Joachims erven W Joannes Piers Z Feijcke Cornelis en Grets Pietersdr el 325 gg 1619
78 verso Epe Claesz. huijs en schuijre Dijckstrate NZ N O de straet na de Godsacker W Jan Abbis Z Jacob Willems d'Graeff 703 gg 1619
79 Men laet [= veiling] creditoren van z Foppe Cornelisz in leven burgemr binnen Franeker huijs Dijkstrate NZ N O Hans Johans W Duco Cornelis Z 1619 ten huijse van Focke Fockes herbergier op de stadtsplaets
79 verso Gerleff Hendricxz. ende IJdtke Douwedr, el, burgers huijsinge Coudal ter WZ van het diepte N Lijeuue Jansz O W Z mr Martens wedu in wandeling becomen van Tiaerdt Claesz en Pirintie Antoen Adamsdr 1619 belast aende rechte armen alhier en aen Oedte Sickes met Feijte Orcxz
80 Pirintie Antoen Adamsdr. weduwe van Tijaerdt Claesz schoenmaker huijsinge metter halve steegh weesende drie voeten wijt ten oosten van de huijsinge Oosterpijp, bij de,ter NZ van het diept N O Dirck IJntses erven W Hidde Douwes Z bij de proclamante en haere zalige man in wandelinge becoomen van Gerleff Hendricx ende Ydtie Douwedr el 1619 belast aen Hotse Jacobs erven
80 verso Men laet [= veiling] burgemr Foppe Cornelis zoons huijsinge ende hoffke alhier Dijckstraet N O Hans Johannes W Duco Cornelis Z 338 gg 1619 koper geworden is Dirck Jansz van Buijten
81 Hinne Dircksz. en Bote Jetzedr el schuijr met der affloodzinghe ofte stallinghe en ledighe plaetse erachter gelegen streckende tot aen de uitgauijn van de edele heere Epe Juckema hoff Syaardemastrate N d'proclamanten zelves O W d'heerestraat Z in wandelinge becomen van Thijmen Dircks 1619
81 verso Adrianus, Dr. Metius prof ende Jetske Andriesdr el ledighe plaetsen aen malcander in Deeckema hoff leggende Deeckema hoff, drie ledighe plaetsen aen malcanderen in N Claes Dirx O d'lijnbaen W Heijn Tijaardts Z Heijn Tijaardts jr. Jarich van Erlingen en juffrouw Hylck van Erlingen 226 gg 21 st 1619
82 Syoucke Ryuerdtsz. Bants olde burgemr. en Paulus Gemmenich secretaris, Sijuerdt Obbes mede olde burgemr en rentemr en Sijtze Joannes Westius burger binnen Franeker als regenten des weeshuijses aldaer jaarlixe grondtpachten gaende uit het naevolgende huijssteden namentlen uijt Andries Joachims huijsstede , uijt Meijnert Bens naijstens vamelij weduwe en Lambert Bauckes huijsstede Nyewehoffstrate N O W Z juffr. Sietke van Vervou gesterckt met jr. Seino van Lene 150 gg 1619
82 verso Focke Sybrandtsz. en IJmpck Jouckedr, el, burgers hoff ofte thuijn N de stadsfeste O de huijsen bij dongummer pijp aen westerzijde W Lolcke Jelles Z Claes Meijnerts brouwer en de sloot achter hun huijsinghe dr. Sixto Amama rechtscholte binnen Embden en Ida Watzedr el 550 gg 1619
83 verso weesmrs., d'heeren jaarlixe grondtpachten gaende uit huis Piet Jan smids toebehorende Vischmerckt N O W Z Wopke Jansz 40 gg 1619
83bis Otto Meijer en Hereske Rimmertsdr el kamer Gasthuyssteegh N O Jan Allerts Heixan hoff W de genoemde steegh Z Claes Petersz leertouwer 135 gg 1619
83bis verso Hette Jansz. en Hill Epe, el, mitsgaders tot Sijmme Hettisz en Maijke Hettedr insgelijk el burgers huijs en twee kamers metter ledighe plaetze Oostermolenstrate, op de Zhoeck v.d., bij de twee holten bruggen N Epe Baukes O W Z Jan Harmensz en Hill Joannesdr el 1450 gg 1619
84 Gedeputeerde Staten, d'heeren Ockinghahuys, blau leydeckte huysinghe aen brede plaets N O lijnbaen W huijsinghe Peters Z dr. Metius joncker Jarichz en juffrou Hijlck van Ockingha el tot Burgwert 5000 gg 1619
85 Michiel Willemsz. snijder en Willemke Severijns en el burgers huijs en halve steegh ter suijden Fijverstrate N Tomas Jansz Wiringer O W Z Elske Dijoerdts burgemr Epe van Juckema als last en legitimatie hebbende van Richard Bomben en Maria Joannisdr el, tsampt van Daniel Dambroeck als vader en legittimus tutor over sijn twee kinderen bij Barabara Tonisdr getogen 653 gg 7 st 1619
85 verso Pieter Rintsesz. metselaer ende ElsThomisdr el huijs loodse ende ledige plaetse Jr. Tziallingh van Bothnia verpachte hoff, ter ZZ van het Diept N O Bauke Gerrijts W Lipcke Georgiens Z Rints Riencxdr gesterckt met haer Lenartsz Claesen ende Waetse Riencx zonene item Lijsbeth ende Siouck Rienxdr erven gesterckt met Rintse Claessen 175 gg 1619 belast aen genoemde Botnia erven
86 Men laet [= veiling] wijlen Harcke Jetsesz ende Geert Jansdr achterkamer met het achterlandt ertoe gehoorende Greide N O Neeltie Pieters W Luijtien Rinnerts Z 1619 ten huijse van Jacob Claesz herbergier op de noorderhoeck van Sijaerdema strate
86 verso Men laet [= veiling] Dijucke Jansfr weduwe van Cornelis Riencx wonende op 't Vliet hare huijsinge Vliet WZ N Jochum ongewosschen O W Z Rienck Wolters 1619 belast aen 't weeshuijs
87 Lammert Heins ende Trijn Waetsdr el drie vierdeparten van het halve huijs deurgaens, alwaer st nicolaes utsteeckt Coudal ZZ alwaer St. Nicolaes utsteeckt N O Jan Eeverts W Amerens Tiercx Z Yd Waetsedr ende Waetse Waetsesz, item Aaeff Waetsedr gesterckt met Eelcke Douues haer man 592 gg 21 st 1619
87 verso Heyn Tyaerdtsz. ende Rintske Sipkedr, el op Dronrijp leedige plaetse in Dekema hoff Dekemahoff met no. 10 ten caerte aengeteeckent N O W Z juncker Jarich ende juffrou Hijlck van Ockinga el tot Burghert 125 gg 7 st 21-01-1620
88 Gerardt Passe huijs, schuijre en achter landt Coornmerckte NZ N O Evertghe Staeckmans W Claes Riencx Z Cornelis Cornelisz en Fuckchien Geerlichsdr el te Amsterdam 443 gg 16 st - 620 £ ende 1 golden rinck 1620 belast aen de armevoogden
88 verso Agge Poppesz. ende Antie Janszdr huijs, schuijre en erve, streckende van vooren aff tot achterwarts aende kalksloot toe Coornmerckt ter NZ van het diepte N O Claes Riencx W secretaris Gemmenich nieuwe filie Z Lodewijck Walingh en Frouck Jacobsdr el 1195 gg 1620] belast aen rechte armen [= armen volgens de wet
89 Jeldert Meynertsz. ende Bauke Tziallinghdr el , wonende op de zeevenhuijsen huijs met leedige plaetse daertoe behorende Zeevenhuysen, op de N O Hercke Harmens W Oene Rintses Z Bicke Heerckez en Brecht Jansdr el 163 gg 1620 belast aen jr Tziallingh van Botnija erffgenamen
89 verso Men laet [= veiling] Antghie Atedr weduwe laest van wijlen Sijbout Tzallinghz als moeder en legittima tutrix van Tzalingh haer soon vierdepart van zekere huijs en plaetze Noordermolenstrate, bij burgemr Jan Jansz bewoont N O W Z 1620
90 Epe Gieldertsz. executeur van Baerderadeel en Jeeske Wijbrensdr el toe Jorwert huijs en ledighe plaetse Coudall op de Nhoeck van de Schoolsteegh N Wijbe Jacobsz burgemr O W Z genoemde steegh Trijn Fransedr weduwe Cornelis Petersz gesterckt met Sape Sybes haer swager en van Sytze Joannes en Locke Jellez als curatoren over genoemde Trijn kinderen bij vernoemde Cornelis getogen 2275 gg 1620
91 Frans Gerrytsz. Eelck Jansdr, el, burgers en herbergiers huijs en loodse tsampt ledige plaetze erachter vrije steegh ten noorden Fijverstraet N juncker Juckema O W Z Claes Peters Ulcke Ulckesz gesworen gemeentsman en Antie Douwedr el 1040 gg 1620 belast aen vrou Hoxwiers erven
91 verso Joachim Douwez. Rinck Joannisdr el, tsampt Jan Sybesz en Trijn Johannesdr insgelijx el burgers gerechte helfte deurgaens van een huijs en schuijre metter ledighe plaetze ertoe behorende Noordermolenstrate N O Zijaardtsz erven W Johannes Petersz kuiper Z Tiede Douwez en Joannus broeder 500 gg 14 st 1620
92 Meinardus Salvarda Sijuerdtie Willems Rijsselaarder el burgers bijden kramers binnen Franeker huijs en schuijre en tsampt ledige plaetze Hoochstrate ter NZ van het diepte N O Jan Fockes Beijma W mr Jan Lamberts Z jr Jarich van Lijauckema, residerdende op Lijaukema huijs tot Sexbierum 1605 gg 1620
92 verso Poppe Lambertsz. ende Ytge Sybedr Baerdt el toe Salverda huijs, schuijre en achterlandt mette gerechte helfte van steegh ten oosten gelegen Dijckstrate ZZ N O Reijntghen Claesdr W s[ecretar]is Gemmenich Z in wandelinghe verkregen van Jan Heres en Sijjouck Minnedr. el 1620
93 Sipcke Tyercksz. en Harmen Cornelisdr el opt old tichelwerck buijten Franeker huijs wezende het achterste eindt, metter ledige plaetze erachter gelegen Zevenhuysen, op de N Focke Oenes als eigenaer van 't vooreind O W Z Lou Rompckens en Ied Jansdr el op Conincksbuijren bij Harlingen 58 gg 1620
93 verso Jan Herez. en Sijouck Minnedr el burgers huijs metter ledighe plaetz ertoe behorende Hockaerd N O W Z Poppe Lamberts en Ydske Sybedr Baerdt in wandelinge verkregen 1620
94 Jan Jansz. burgemr. [vader van de schilder Jan Jansz. de Stomme] en Sijtske Buckez el vierdepart huijsinge en plaetze Noordermolenstrate, bij hem zelfs althans bewoont N O W Z Anthe Atedr weduwe van Sijbolt Tzallingh 310 gg 1620
94 verso Willem IJsbrandts ende Barbar Mercksdr el tsampt Jochum Uldricxz ende Neeltie Gerrijtsdr, el huijs Molensteegh OZ N Lambert Staackmans erven O W Z dr Adama erffgenamen Merck Petersz ende Eeff Lambertsdr el tot Franeker 170 gg 1620
95 Everke Ghemmenich weduwe van burgemr Lambart Staeckmans burgers huijs ende schuijre tsampt ledighe plaetze tusschen beijden Stadtplaetse OZ, kerckhoff ten N N O Pauli Ghemmenich haer broeders erve W Z deszelfes huijsinge Focke Jurians en Altsiens ende Fedtke Ielartsdr el woonende tot Belckum 1000 gg 1620 belast ten profijt van st martens kerk
95 verso Trijn Mintzedr. weduwe van Willem Claesz burgerse in Franeker d'gerechte helfte ongedeelt van seeckere huijs en kamer Olymolensteegh OZ N Heercke Heerckes O W Z Jan Oentsz Kantie Nieske Canstedr wed van Beernt Beerntsz 125 gg 1620
96 Joannes, Dr. Menaldum advocât en Maijcke Ulbedr el huijs, schuire en achterlant Coornmerckt ter NZ van het diepte N O Everke Staackmans W Z Gerardo Piers burger en coopman binnen Deventer voor hem zelve en mede onder hypotheek sijnder goederen voor Steefenia Knorinx weduwe van z Lubberth Passius sijn moeder 950 gg gereet gelt 1620 belast aen de armevoogden
96 verso Thimen Dircxz. burger huijs ende achterlandt metter steeegh ten noorden eraenleggende Vliet aen de OZ van het diepte N Sybren Dircxz O W Z Sijouck Alberts weduwe Baucke Douwes ende Geertie Clasedr el op het Vliet 139 gg 14 st 1620 belast aen Sytse Joannes Werstius
97 Syuerdt Hendricxz. burger ende coopman twaelftepart van twee kamers Grote steegh N O W Z Reijn Freercxz linnenwewer 21 gg 1620
97 verso dienaren des Goddelijcken Woordts, de mitsgaders de ouderlingen en diakonen der gemeente Jesu Christi dwershuijs met loodse achterlandt ,item het mede gebruijck vande steegh ten oosten Schilbancq N O Sijuerdt Sijuerdts W Jelte Joannes Z Jelte Joannes IJsbrandt Jonges en Hendrickien Bouuensdr el --- 1620
98 Geert Andriesdr. weduwe van z Eybert IJsbrandt gerechte helfte deurgaens van een huijs schuijre ende achterlandt streckende tot aen 't bolwerck toe Godsacker ter OZ van het diept N Claes Claesz kuiper O W Z Jan Pouuels Peter Jansz tsampt Sijke Jansdr beijde t'Amsterdam woonachtich 565 gg 1620 metter vrijen steegh voor helfte ten noorden gelegen
98 verso Men laat een yder weeten [= veiling]
99 Frans Hansz. slachter en Trijn Jacobsdr burgers huijs schuijre ende achterlandt butterbrugge, bij de, staende 't eene bij Franks Hansz slachter bewoont wordende, het andere bij Marithje Joost hofinghe bewoont wordende N O Dr Metius W Anne Wybrens Z Eetske Hanija gesterckt met Jeronimus Abbama haer man 1882 gg 1620
99 verso Hendrick Anez. tot Ytens huijs, hoff ende loodse Greide N O Jan Buuis W Neeltge Peters Z Epe Juckema erffgenamen Tijerck Gerrijtsz cs 550 gg 1620 belast aen vrou Hoxwiers erven
100 Jan Meinerts ende Mintz Sijbrensdr el en burgers huijs met den loodse tsampt ledige plaetze Coornmerckt NZ N O Gosse Willems W Dr Adema erffgen. Z Revio cu 505 gg 1620
100 verso Huyge Petersz. ende Elske Arentsdr el ledige plaetse ter westen van dekema huijs ende ten oosten van der proclamanten huijsinge Dekemahuys, ledige plaetse ten W van N O de proclamanten huijsinge aen de stadtsplaetze leggende W Z jr Jarich ende juffrou Hijlck van Ockinga in leevene el 300 gg 1620 belast aen geestelijcke goederen
101 Claas Cornelis en Aelcke Douwedr el huijs ende lege plaetse metter mede gebruijck van de put tusschen beide erven Syaerdemastrate N Johannes Piersz O Epo Juckema erven W Z de vercopers Hinne Dircxz ende Bote Jetsedr el 475 gg 1620
101 verso Men laat [= veiling] d'kinderen ende erffgenamen van z Sibbel Poppe Nannis weduwe hun zalige moeders huijsinge Coudall ter NZ van het diepte N O Gerrit Taeckes W Ebel Rinckes Z 1620 ten huijse van Hans Wouters en van Steenkist herbergier in vergulden hooft
102 Men laat [= veiling] huijsinge ende windtmolen bij Jan Sipkckez en molenaer naegelaeten, also het peerd ende karre met alle verdere gereetschappen Bolwerck, Nsijde v.d. stadt aen 't: N O W Z 1620 ten huijse van Wijbren Martins herbergier inde heeringhuijs
102 verso Men laat [= veiling] bij Severijn Dircks en cum upore op ende tegens Marij Peters dochter voor haar einde als erffgename van haar soontie bij z Rompcke Doijma getogen gesterckt met Jan Laurinck haar man huijs Fijverstrate N Oedts Campes O W Z Peter Tziallings 1620 ten huijse van Nieske Jan Sijmens herbergierse
103 Men laet [= veiling] d'kinderen en erffgenamen van z doctor Hendricus Schotanus in levende professor primarius z vaders huijse ende schuijre metter hoffke Schilbancq NZ N O Dirck Martens W Barendt Jansz erven Z 1620
103 verso Heercke Harmensz. ende Sijouck Joukesdr el tot Sevenhijsen ende Sicke Heerckes der selvers soon met Brecht Jansdr el huijs met het backhuijs en plaetse Oostermolenstraet op de westerhoeck N Marten Feijckez cuiper op Franeecker O Andries Andriesz cu W d'algemene straet en het diepte Z d'algemene straet ende het diepte Hotse Aggez molenaer ende Trijn Heerckes el der proclamanten respectieve swager en dochter 1160 gg 1620 belast aen Jantjes Heijnsdr., met centjes ontfangde uijt Sas Ariansdr weduwe van z Cornelis Scheltezn twee huijsen, Lou Tomasz huijs, uijt Bauke Piersz huijs ende plaetse, Sij Jansdr huijs
verso ? Men laat [= veiling] z Jan Haijes pottebackers huijsinge en schuijre Vischmerckt N O Jeroen Walings W Gerlts Johannes erffgenamen Z 1620
104 Men laet [= veiling] wijlen Toenis Toenissen in leven schipper op Harlingen een huijs Schilbancq ter ZZ van het diepte, waar ut deze Toenis deezer werelt is overleden N O W Z 1620
105 Peter Kinghma secretaris Franekeradeel ende Tijeetske Sybe Wijaarda, el huijs en somerkeuken tsampt ledige plaetse ende hoffke mitsgaders een vrije steegh ten westen Coornmerckt ter ZZ van het diepte N O Peter Everts Langwoldt ontfanger van Franekeradeel W Adama erfgenaemen Z juffrou Luts van Kamminga weduwe van w d'heere Van Bourmania 1400 gg 1620 belast aen de erggenaemen van z jr. Tziallingh van Botnija
105 verso Heyn Sybez. ende Ytie Jansdr. el huijs met een loodse tsampt ledige plaetse achterwaerts aan de sloot streckende Vischmerckt ter ZZ van het diepte N O dr Raphaels weduwe W Douwe Douwes Z Claes Cornelis wagenaer ende burger 1205 gg 26-01-1621 belast aan 't weeshijs
106 Gerben Jacobsz. ende Rints Jansdr el kamer met een loodse metten vrije waterlossinge tusschen kamer en de loods aen 't diepte toe Godsacker N Wijbrich Peter Jellis weduwe O W Z d'arme kamers nu Sijuert Slotmaecker Jacob Hossixz burgemr, d'welcke ex officio de genoemde kamer vercoft heeft ten proffijte van de kinders en erffgenaemen van w Jelle Reins 240 gg 1621 belast aen Siercke Eelckes erven
107 verso Atze Foeckes en Atie Jansdr el, wonende op Pier Foeckes tichelwerck twee huijsen aen melcanders opt old tichelwerck bij z Dirck Peters naegelaeten hebbende N O een seekere sloot W Pieter Beerns Z Hem Harckedr weduwe van Dirck Peters gesterckt mettter burgemr Jan Jansz als commissaris 300 gg 1621 belast aen de vicarie
108 Hero van, Jr. Intima secretaris universiteyt ende juffrou Maria van Galema el kamer metter plaetse ter westen eraen gelegen waarover Hobbe Jellisz oldeburgem een deurganck heeft Hoffstrate ter NZ van het diepte N een seeckere sloot O Claes Jansz W d'heere Vervou hoff Z d'gemene straete Tzamme Dircxz en Trijn Sybedr el 180 gg 1621
108 verso Jan Jansz. Wringer ende Jetske Feddricxdr Andla el burgers hoffke N O W Z Hilbrandt Dircxz en Joannes Jansz als gecommitteerden van creditoren van Gerrijt Ens ende Antie Aggedr el 270 gg 1621
109 Jelte Ritskes snijder huijsinge Molensteegh aende westersijde N Sijbren Tijaerdtsz erven O W Z Cornelis Dircx erffgenamen Jacob Pijbesz wachtmr en wijlen Mari Jansdr el 207[?] gg 14 st 1621 belast aen de heere Georgen Swartsenberch en aen de armen alhier
109 verso Joachim, Heer Andre Raadt ordinaris ende juffrou Ansk van Burmania el wonende tot Leeuwarden huijsinge ende plaetse Nieuhoffstrate ter noordersijde van het diepte N O Jeldert Jarichs W d'erfgenamen van z Ghijsbart Fransz Ens Z Jan van Buijten 700 gg 1621 belast aen d'erffgenaemen van heer Ruijs
110 Antie Tijssedr. weduwe van Sijuerdt Emes huijsinge schuijre ende achterlant Jr. Tziallingh van Bothnia verpachte hoff ter ZZ van het diepte N O Lijuedts Abrahams weduwe W Peter Andries Z in wandelinge becomen van Pibe Jacobsz ende Antie Dircxdr el 1621
110 verso Cathalina Adama burgerse d'gerechte vierdepart ongedeelt over hooch en de leegh deurgaens van twee huijsen, een loods met het achterlandt met twee huijsen, het eene Noordermolenstraat, op de oosterhoeck van de Molensteegh N O Jan Meijnerts W Molensteegh Z d'heerestraat Jieske Adama haer suster gesterckt met Abraham Jacobsz haar man mede burgers 275 gg 1621 ende het ander huijs waaraff hier d'vierdepart vercost wordt ten noorden naest
111 Paulus Ghemmenich administrator proevenhuys huijs ende hoff op de Schilcampen N O Epe Juckema erven ende dr Verhel W 't proevenhuijs Z 't boshuijs [= bushuis, wapendepôt] ende 't bolwerck 515 gg 1621 bij Bauck Reinersdr weduwe van Cornelis Yesbrandtsz in kope verkregen van Dirck Jansz van Buijten voor een zelven voor een negende parte, item van Agge Eelcke voor twee negendeparten tsampt van Peter Beernsz voor drie negende parten voor henzelven ende occupeerende voor Rienck van Buijtens twee jongste kinderen bij Trijn Lolckedr getogen voor anderhaelf negende part
111 verso Freerck Uldricxz. ende Seth Robertsdr el huijs ende hoffke erachter gelegen streckende tot aande sloot Dijckstrate N O Peter Evertsz Langwolt in zijn qualiteijt W de vercoper selfs Z Hero Jansz olde burgemr 740 gg 1621 belast aan de arme voogden alhier
112 Meinardus, D'heere Aetsma secretaris Admiraliteyt ende Trijncke Epe Juckemadr el tot Doccum 24 halve pm landt vrij van huijsinge N dr Dyrck Scheltingha en dr Metius O der vercopers plaetse op sijn tichelwerck ende huijsinge staet W de Slachte dijck Z jr. Duco van Bothnija ende den proclamanten selfs Jacob Thomas ticchelaer tot Lanckum, voor hem ende sijn wijff als ervoor de rato onder verbandt sijnder goederen gecaneert hebbende 2400 gg 1621
112 verso Eetske Meyledr. weduwe van Tomas Bottis in leven burgemr ende Pier Doedes met Bauck Tomasdr el d'gerechte vierdepart van seeckere huijsinge Snobsteegh, op de hoeck van de, streckende achterwarts tot aen het kerckhoff N O de steijgh W Lambert Jansz Z kerckhoff Lijsbet Thomasdr met Jacob van Medenblijck haeren man 500 Car glns 1621
113 Hans Holl ende Tube Lamberts jr achterkamer met die vierdepart van het achterplaetske ende meede gebruijck van de put ende steegh ten suijden gelegen Hockaardt N Hendrick Holmer O W Z Sijjoucke Rijuerdts Bants erven Tomas Laurens ende Eets Lijewedr el 100 gg mei 1621
113 verso Laucke Epesz. leertouwer ende Antie Aleffsdr el burgers gerechte derdendeel van Amama hoff 1/3 Amama hoff N Focke Sijbrens O de gemene sloot W Jelle Daniels Z Sijmen Meijnerts dr. Amama 183 gg - 4 1621
114 Wopcke Lollesz. pottebacker ende Lena Jansdr el uutertijt wonende opt Fliet huijs ende hoff, streckende achterwaerts tot aen de laan toe Vliet aen de WZ van de vaert N Doede Lolles huijsinge O W Z Abbe cum socijs Claes Peters kalckbrander opt Vliet 200 gg 1621
114 verso Cornelis Heinsz. en Hijlck Joannisdr el kamer en loods metter ledighe plaetse ertoe behorende Hockaerdt N Tijs Peters O W Z Foppe Douwes Jacob Claesz en Trijn IJsbrandtsdr el 110 gg 1621
115 Marten Feykesz. holdtcoper en Geeske Lucasdr el huijs Franeecker ZZ N vercopers O W Z proclamant Ariansdr weduwe van Cornelis Scheltes 920 gg 1621
115 verso Foske Koops weduwe van Jacob Borryts voor d'eene helfte , Adrianes Tamme, Borryt Berben en Jacobus, z Jacob Borryts kinderen voor d'andere helfte d'gerechte deurgaens van seeckere huijsinghe Schilbancq NZ N O Jan Cornelis W Meuis Stijns Z Jacob Pijbez wachtmr 262½ gg 1621
116 Syuerdt Saskersz. burger en Jelte Lijuwedz tot Lollum gerechte dardeparten van de selfte, van zeeckere hoff ofte tuijn Dongiumerpijp, bij N Lauke Epes O gemene sloot W Lolcke Jelles Z gemene sloot Foeke Sijbrens mitsgaders van dr Amama 183 gg 1621
116 verso Peter Gerbensz. en Duijff Nannedr el tot Oostrum op Mellema state d'gerechte dardepart ongedeelt van seekere huijsinghe en schuijre Vliet WZ N Abbe Dircks O W Z Hendrick Jelles schuijtmacker Jacob Jansz gortmaker en Anna Petersdr en echtel op Vliet 600 gg 1621
117 Jan Fockez. Beyma ende Geertie Andriesdr el d'gerechte vijfdepart van 't huijs schuijre ende loodse tsampt hovinge, daer die kopers althans inne wonen Oostermolenstrate N d'burgemr Andries Doedes met Ypke Jurians O W Z Hijlck Hommes Eelck Andriesdr el frouue van Seerp Sijbrensz bij advijs ende expres content vander zelve mijner man 570 £ 1621
117 verso Jan Fockez. Beyma ende Geertie Andriesdr el, burgers d'gerechte vijftepart van 't huijs, schuijre ende loodse tsampt hovinge, althans bij de copers bewoont Oostermolenstraete N d'burgemr Andries Doedes met Ypke Jurians O W Z Hijlck Hommes Jan Andriesz wonende tot Menaldum, Tijerck Baukez toe Wielsrijp ende Seerp Sijbrensz tot Harlingen als broeder en respertine behuwde broeders van Andries Andriesz 570 £ 1621
118 Men laet [= veiling] huijs Coudall NZ N Ebel Rinckes O Gerrijt Takes W Ebel Rinckes Z 1621 belast aen Hotze Luckesz
Men laet [= veiling] huijs en loodse, metter ledige plaetse, ertoe behorende Nieuwe Hoffstraete NZ N O Albert Timmerman W dr. Abelus Isbrandi Z 1621 belast aen 't weeshuijs
Men laet [= veiling] huiijs met een een verffwinckel Nieuwe Hoffstraete OZ N Meinert Bens O W Z Sijtz Joannis Joris z Trijntie Toenisdr in levene echtehuijsfrou van Albart Tomesz sijdenwercker 1621 belast aen 't weeshuijs
119 Men laat [= veiling] gedenckt te vercopen Hans Wouters van Steenkists huijsinghe, schuijre en achterhuijs metter ledige plaetze tsampt vrije steegh naer achteren, aen kerckhoff verbonden Coudall ZZ 't vergulden hooft genaempt N O Tomas Cornelis W Jan Everts Z 1621 belast aen wijlen Saaff Hendrix erven
119 verso Men laat [= veiling] Hetzke Claes Bouwens weduwe haer huijsinghe Grote steegh N O W Z 1621
120 Lyuwe Hettes en Maijke Hettedr el d'helfte sijnde d'suijder sijde van seeckere huijsinge Godsacker ter WZ van het diepte N Heijn Jansz, mettet mede gebruick van de steegh ten noorden gelegen O W Z Claes Bauckes Hette Jansz en Hil Epedr el 750 gg 1621
120 verso Evert Sipckes ende Sijouck Hesselsdr el huijs, schuijre en plaetse Hockaardt aen bolwerck N bolwerck O W bolwerck Z Oege Sackedragers Jan Heeresz ende Sijouck Minnedr el 500 gg 1621
121 Simen Petersz. backer ende Jell Reijnersdr el huijs, schuijre ende halve steegh ten oosten Schilbanck ten NZ van het diept N O Claeske Martens kinderen W Lijeuwe Lolckes Z Ulbe Ulbesz 1166 gg 1621
121 verso Jacob Hettez. ende Sijtz Ennedr el helfte deurgaens van 't huijs ende schuijre metter leedige plaetse Godsacker ter WZ van het diepte N Claes Foppis O W Z Willem Rijuerdts Hette Jansz en Hil Epedr el burgers 750 gg 1621
122 Ids Petersz. en Iees Rienxdr el burgers huijsinghe bestaende in twee kamers Schilbancq ter ZZ van het diepte N O IJsbrandt Lambers W wijlen Rienck Jansz erfgenamen Z Abbe Dircksz cu 625 gg 1621 belast aen Claes Meinterts
122 verso Peter Andriesz. en Trijn Yntedr el burgers huijs Schilbancq ter NZ van het diepte N O W IJsbrandt Gossix Z Dirck en Tijmen Obbezonen 1300 gg 1621 belast van convente van Cruisebroeders
123 Sybren Jansz. en Betien Andriesdr el burgers huijs metten hoffke, streckende achterwaerts tot aen sloote toe Vliet OZ N Obbe Obbes O W Z Sijouck Meijer Jouwerke Bants echte huisfrou van jr Laeas Glins 420 gg 1621 belast aen Sijtze en Johannes Werstius
123 verso Willem Warmondt brouwer tot Haarlem huijs en achter woninghe toe tsampt hovinge tot behorende Oostermolenstrate N olde burgemr Douwe Henrix O W Z burgemr Andries Doedes met Ypcke Jurians Ulcke Ulckesz en Antie Douwedr el bij middele van accoordt 18-01-1622
124 Jarich Jacobsz. ende Maijke Simonsdr el tsampt Hans Simons en Antge Jacobsdr mede el burgers huijs ende schuijre metter ledige plaetsen tusschen beijden tsampt hoff erachter gelegen Hoochstrate ZZ bij de butterbrugge N O Frans Hansz slachter W Frans Petersz apotheecquer Z Anne Sijbrandts Doijhem burger 3078 gg 1622 belast aen de erfgenamen van w juffrou helena van Bunaus
124 verso Douwe Siercxz. mede gedeputeerde der vijffdeele dijcken buytendijx, en Trijntie Harings dr el 1 pm landts in een stuck van 12 pm alhier buijten Franeker bijt Hoochholt waaraf Jan Jansz Schellinghwou de 11 pm N O W Z Wijbe Ansma cs 101½ gg 1622
125 Wybe Reynsz. ende Trijntie Riencxdr el gerechte helfte deurgaens van seekere huijs Coudal aen de noortsijde van het diepte bij Douwe Agges brugge N O W Sibolt Sibolts Z Sicke Pijbes en Griet Rompckedr el tot Winsum 825 gg 1622
125 verso Lysbet Aerentsdr. weduwe van z Nicolaus Joannis in leevene pastoor tot Bellekum huijsinge en schuijre tsampt achterlant Noordermolenstraete N O Peter Tijallingh W Aaff Aliffs Z Abelus Curiander gewaldige provoost en Agneta Drusij el, mitsgaders van genoemde Curiander als last hebbende van Abraham Valck 1200 gg 1622
126 Men laet [= veiling] eerstelick Janitien Rocchus huijs metter ledige plaetse Hoochstrate, ter NZ van het diepte op de westerhoeck van de groote steegh staande N O W Z 1622
Men laet [= veiling] ten tweede Eelcke Martens huijsinge schuijre en backhuijs metter ledige plaetse Coudal N Sijuerd Saskers O W Z burgemr Wybe Jacobs 1622
Men laet [= veiling] ten derde Bientze Tzebbe huijsinge en schuijre op Godsacker WZ N Agge Eelckes O W Z Jacob Gerrijtsz slachter 1622
126 verso Harmen Wybez. ende Anna Douwedr el schuire ofte achterwooninge Noordermolenstraate N sloot O Bauue Fetses W Gerrijt Lijeuwes Z Hijlck IJsbrandts Fenne Willemsdr weduwe van IJsbrandt Peters voor haer ende vanweege haer kinderen bijde IJsbrandt getogen ende in deezen gesterckt met Sijuerdt Hendrixz residerende armevoocht 135 gg 1622
127 Hieronimus Willemsz. burgemr binnen Franeker, en Antie Joostedr el huijs Schilcampen N O Douwe Simens W d'copers Z Thomis Jansz tot Norden in Embderlandt 300 dalers 1622
127 verso Gerbrandt ende Jacob Claes zonen gebroeders tot Amsterdam huijs Coornmarckt ZZ van het diepte N O dr Pruijske W d'groote steegh Z Joachim Allerts wedu Jan Alhartz Heixan en burger 1550 gg 1622 belast aen Sijouck van Cammingha
128 Douwe Sapisz. smidt ende Trijn Nannedr el voorcamer met een winckel en heerd Noordermolenstrate N O Buwe Fetses W Gerrijt Lijuwes Z Hijlcke Petersdr laest weduwe van zaligen Dirck Fransz 475 gg 1622
128 verso Eede Sybes burger kamer ofte huisje Noordermolensteegh N Sipcke Molnars erven O W Z d'armevoogden Wybe Jacobs en Lijuwe Jansz als administrateuren armevoogden 55 gg 1622
129 Jan Pytersz. tot Hichtum kamer Nyeuhoff, int N O Claas Jansz schoenmacker W Vervous hoff Z Tamme Dirxz ende Trijn Sybedr el binnen Franeker 235 gg 1622 belast aen de frou van Vervou
129 verso Olphert Botes ende Hijlck Pietersdr el t'Mackum huijs Syaardamastrate N O W Z Tiaardt Duerts ende Geertie Petersdr 195 gg 1622
130 Lambert Hendrixz. boendermaker en Sara Jansdr el burgers kamer Groote steegh WZ N Ghemmenich O W Z Aucke Rempten Paulo Ghemmenich ende Saske Lentz el binnen Franeker 450 gg 1622 belast aen vrouw Hoxwiers erven
130 verso Ryurdt, Mr. Yntesz. chirurghijn en Ytge Anedr el burgers tuijn ofte ledige plaetze aen 't Nbolwerck N 't bolwerck O Focke Sijbrens W Z Lanke Epes Focke Sijbrens 80 gg 1622
131 Men laet [= veiling] Eelcke Martensz en sijn kinderen huijsinghe schuijre en bachuijs metter ledige plaetze Coudall WZ N Sijurdt Saskers O W Z burgemr Wybe Jacobs 1622
131 verso Tyerck Martensz. en Bauck Wytzedr el toe Jelsum negende part van huijs en schuijre tsampt ledige plaetze Oostermolenstrate N Jan Scheltes weduwe O W Z Jan Schellinghwou Gerlte Tijerxdr weduwe van Rienck Sytz --- 1622
132 Men laat [= veiling] huijsinge end schuijre, bij hem selven [Tierck Clemens] althans bewoont hebbende Schilbancq bij de Westerpoorte N O IJsbrandt Goslix W Ritzke Rienx Z 1622 ten huijse van Nieske Jan Simens herbergierse int vergulden cruijs
132 verso Broer Eetesz. snijder ende Geeske Harmensdr el deurgaende halff huijs, schuijre ende ledige plaatzen Coudall ter OZ van het diepte N Maijcke Frans Fransz weduwe O W Z Harmen Harmen olde burgemr Sibbeltie Dirxdr huijsfrou van Benedictus Rijuerdts Tijmert zelve in desen gesterckt 500 gg 1622
133 Rijck Claessen ende Trijntie Gerrijtsdr el burgers gerechte helfte deurgaans schuijre en achterloodts Vischmerckt, t.o. N O Albert Ghijsberts Ens W Jeroen Walings Z wijlen Agge Claessen der voorn Rijcks broeder ofte erna bij desselven versterckt van Sijuck Sijbrandts als curator ende bestevader over desselven wijlen Agge Claessen kinderen 500 gg 1622 belast aende weeshuijse ende aen secretaris Ghemmenich
133 verso Wytze Jacobsz. snijder ende Antie Jelledr el gerechte helfte deurgaans kamer Fijverstrate, achter de huijsinge Claas Petersz kalckbrander toebehorende N Frans Gerrijts O Claas Peters W het bolwerck Z de gemene steegh Ulcke Uclkez ende Antie Douwedr el 73 gg 1622
134 Jan ende Wybrandt Sybe zonen gebroeders huijs, schuijre ende loodse metter vrijen steegh Dijckstraate NZ N O Jacob Harmens W Rinnert Rinnerts erven Z Trijn Hero Andries wedu 615 gg 1622
134 verso Sybe Sybez. Baard ende Dijen Douwesdr el huijs schuijre ende loodse tsampt vrije steegh ten oosten, bij althans bewoont Dijck NZ N O Jacob Harmens W Rinnert Rinnerts erven Z Jan en Wijbrandt Sijbezonen gebroeders 585 gg 1622
135 Men laet [= veiling] huijs metter ledige plaetze Vliet OZ, bij de voornoemde Baucke Douwe althans bewoont N Jacob Severijns Jans O W Z Hijlcke Sijurdtsz wedu 1622
135 verso Albert Aedez. ende Marij IJsbrandtsdr el huijs met een schuijre Schoolsteegh ZZ N O Juw Joannis W mr Jelte chirurghijn Z Joannes Juw wonende tot Beetgum cum socijs 490 gg 1622 belast aen deszelve Ju Joannes
136 Yghe Hoytez. metzelaer ende Trintie Hendrixdr el thiendepart van een huijs waeraff de proclamant die resterende thiende part Leeuwarder pijp ter NZ van het diept N O Aalcke Wybe Waatzes W Jan Harmens Z weduwe ende erffgenamen van Hoyte Yghez 1200 gg 1622 belast de gehele huijsinge ende plaatze aen Jouwerke Bants
136 verso Wytze Jacobsz. snijder ende Antie Jelledr el gerechte helfte deurgaens van seeckere kamer, achter de huijsinge Claas Peters toebehorende Fijverstraat N Frans Gerrijts O Claas Peters W de stadsvesten Z de gemene steegh Ulcke Ulckez ende Antie Douwedr --- 1622
137 Men laat [= veiling] Eelcke Martensz huijsinge end backhuijs Coudall ter WZ van het diept N burgemr Wybe Jacobs O W Z 1622 koper gebeleven dr Verhel
137 verso Joannes Tyesses Tytsma en Trijntie Lamberts dr el huijs en schuijre tsampt hovinge en ledige plaetze ertoe behorend Hoochstrate ZZ N O mij vrou Vervou W Gerben Feijckes huijsinghe met d'huijsinghe achter d'oeconomie staende Z mij vrou Vervou Sybren Aggesz en Ietse Jorrijtsdr el 2450 1622
138 Men laet [= veiling] Piet Jans smidts voor haer en vanwege hare minderjarige kinderen huijs en schuijre Vischmarckt bij haer zelffe althans bewoont N O Hans Douwesz Stapert W Tymen Sybes erven Z 1622 ten huijse van Focke Fockez herbergier in Valck
138 verso Joannes Tyesses Tytsma en Trijntie Lambertsdr el huijs, schuijre en hoff Nyeuwe hoffstrate N O Vervou W Z Sybren Aggesz enTiedtie Jorrijtsdr el 2450 17-01-1623
139 Willem Egbertsz. coopman tot Amsterdam huijs ende schuijre metter ledige plaatze ertoe behoorende streckende achterwarts tot aen de sloot toe Nyeuwe hoffstraat ZZ N O kopers eijgen huijsinge W Hero Frijsij erven Z Jelle Breutix ende Rintske Poppedr el 800 gg 1623 belast aen erve van joncker Tzallingh van Bothnija
139 verso Willem Egbertsz. poorter ende coopman binnen Amsterdam huijsinge loodse en ledigep laatse ofte hoffke, streckende achterwaarts tot aen bolwerck toe Godsacker OZ N Sierck Peters O W Z Geert Thomas erven Jelle Breutix ende Rintske Poppedr el, Alle Jansz wagenmaker enne Lubberts met Rinske Jochumsdr el burgers binnen Franeker 600 gg 1623 belast aen ste nicolaes vicarie
140 Peter Beernsz. schuytmaker ende Saeck Piersdr el opt oldt tichelwerck huijsinge metter ledige plaats Tichelwerck, opt oldt N O Simon Peters W de sloot Z Marten Claasz Sioerdt Hendrix des administrerende armevoocht ende Idse Peters administreuren armevoochdt 112 gg 1623 belast aende armevoochden
140 verso Men laat [= veiling] Piet Jan smidts huijsinge schuijre end hovinge Vischmerckt N O W Z 1161 gg 1623 koper geblevene is Peter Jansz
Men laat [= veiling] Baucke Douwes huijsinge, bij de copers bewoont wordende opt Vliet OZ N O W Z 80 gg waeraff Tijmen Dircz bij 't utgaen van brandende keerse koper gebleven is
141 Men laat [= veiling] Perijntie Antoen Adamsdr voor haer ende van wegen haere kinderen bij z Tiaarden Claasz getogen huijsinge Leuwarder pijp ten NZ van het diept N O Dirc Yntzes erven W Hidde Douwes Z 1623 belast aen Hotze Jacobs erven
141 verso Men laat [= veiling] wijlen Jan Lammerincks ende Marij Petersdr [Pyters Dowma in DTB] huijsinge Fijverstraate N olde campen O W Z 1623
142 Schelte Cornelis gesworen gemeentsman en Gerrijtie Dirxdr el huijs, schuijre en ledige plaets Coudall ter NZ van het diepte N O proclamanten huijsinge W Sijoerdt Hendrix Z Bouumes Tiepcke Hendrix ende Ansje Clasesdr el 2430 gg 1623
142 verso Jacob Peters ende Marij Gijsbertsdr el huijs, schuijre ende ledige plaats Noordermolenstraat N O d[octo]ris Drusii erven W Cornelis Scheltes erven Z Aaff Joannisdr el weduwe van Aleff Laasz mitsgaders Laases ende Griet Aleffsdr 1100 gg 1623
143 Jelle Jellesz. snijder ende Antie Heinsdr el burgers camer, achtercamer tsampt loodsinge tusschen beijden, metter medegebruick van de steegh ten westen gelegen Schilbancq NZ N O Beerndt Jansz olde W Jan Andries Z Bauck Clasendr el van Jelte Joannis 450 gg 1623 belast aen ontfanger der geestelicke goederen ende aen Douwe Jansz Wringer
143 verso Joannis Pieters ende Geeltie Delkedr el, crudeniers ende burgers huijs, schure ende plaatze Coudall ter NZ van het diept N O Haije Jacobs ende Meile Obbes W Tiepcke Hendrix Bouwes huijs Z Schelte Cornelisz gesworden gemeentsman ende Gerrijtie Dirxdr el 2050 gg 1623
144 Ryurdt Ryurdtsz. backer ende Aacht Jacobsdr el burgers huijs, schuijre end ledige plaatze tsampt loodse Dijckstraat ZZ N O Jacob Feijckes W Alle Jansz Z Jan Meinerts ende Mintz Sijbrensdr el 600 gg 1623 belast aen de rechte armen
144 verso Hendrick Atzez. ende Griet Siboldtsdr el gerechte helft van huijsinge ende loodtse Coornmarckt ter ZZ van het diepte N O W Z Baartghen Geurts - onzen moeder 460 gg 1623 waeraff mij Griet als met mijn moeder de gehele huijsinge, van Rinnert Rinnerts ende Jantien Jacobs jr gecocht hebbende de ander eerste toecomt
145 Cornelis Innesz. backer ende Barbar el een huijs, plaets, loodse en twee kamers tsampt hovinge Coudall ten NZ van het diepte bij de brollbrugge N Lieuwe Mellema O Lieuwe Mellema W de copers Z de copers Wijtze Beima en juff Hilck van Aijlva el 2500 gg 1623 streckende achterwarts ten westen tot aende gasthuijssteegh toe, ende slooth ofte Ansck dr Ens hovinge ten noorden
145 verso Men laat [= veiling] van Jan Lammerinx en Marij Petersdr huijsinge Fijverstraat N O W Z 476 gg 1623 koper gebleven zijn Jochum Andriesz ende Carst Clasen ervooren geboden hebbende
146 Evert Sybrensz. glaesmaker en Foeck Caartsdr el achtereind huijsen waeraff Douwe Sapis smid het vooreind competeer Noordermolenstrate N O Buwe Fetzes W Z Dijeuwke Juwes 175 gg 1623
146 verso Sydts Duckis burger huijs, schuijre ende twee kamers tusschen huijs ende schuijre metter vrijen steegh ten noorden Godtsacker ten OZ van het diept, streckend achterwarts tot aende sloot toe N Hidde Douwes O W Z Sicke Heerckis weduwe en erffgenamen van z Wijbe Pabis in leven bij sitter gerechts van Barradeel 1095 gg 1623 belast aen st Nicolaus vicarie en aen Trijntie Aijsma erffgen
147 Douwe Pietersz. ende Aagt Doeckedr el tot Wielsrijp huijs en schuijre tsampt twee kamers tusschen beiden end een vrijen steegh ten noorden vandien, streckende achterwardts aanden sloot toe Godtsacker ter OZ van het diepte N Hidde Douwes O W Z Sicke Heerens Sydts Durcksz burger 1200 gg 1623 belast aen st Nicolaus vicarie ende aen Trijntie Aijsma erven
147 verso Dirck Martensz. korffmaecker ende Anna Simonsdr el burgers huijs Zyaardemastrate N Peter Uldrix O W Z Jan Schellinghwou Idts Petersz lakencoper 268 gg 1623 belast aen vrou Hoxwiers erven
148 Dirck Jansz van Buiten ende Trijntie Beurixdr el gerechte helfte deurgaens van een huijs en hoff tsampt twee loodtsen Hoochstraat ter ZZ van het diept, waeraff de vercoper de vierdepart aen Wobbeltie Tijaardtsdr N O Jan Claasz W Adrianus Metius Z Botnija hoff Jan Jansz Bouus ende IJtie Tiaardtsdr el 849 gg 1623 belast aen armevoogden
148 verso Hessel van, Jr. Hermana huijs, schuijre ende hovinge Coornmarckt ter ZZ van het diepte N O Hendricum Jodoci Bronsernium en Hiske Foppedr W de erffgenamen van w Aegidius Radeus Z Lyeuwe Lyeuwesz en Welmoed Hendrixdr el 1055 gg 1623 belast aen vrouu Hoxwiers erven
149 Mintze Rompckez. ende Griel Tiebbedr burgers camer, item noch van twee ledige plaatzen achter en voor dezes camer leggende Fijverstraat op Juffve. Parck van Roorda grondt N O W secretaris Ghemmenich Z Michiel Willems luijder Thijmen Jansz Wieringer wonende tot Hoorn 248 1623 belast aen juffrou Paerck Roorda
149 verso Cornelis Jennez. backer en Barbar Jacobsdr el burgers huijs, plaetze, loodse, twee kamers tsampt hovinghe brollbrugge NZ, bij de, streckende achterwarts van westen tot aen Gasthuijssteegh N huijsing Lijuwe Mellema O huijsing Lijuwe Mellema W proclamanten Z Wybe van Beijma wonende inde dorpe Tzommarum 2500 gg 1623
150 verso Adrianus, Dr. Metius en Jetske Andriesdr el achtereindt huijs, bestaende uit een rechtercamer en een spijscamer Nieuwe hoffstrate N Lambert Bauckes wedu O de proclamanten eigen huijsinge en plaatze W de vercopers als eigenaers vant voorste eindt huijsinge Z de proclamanten eigen huijsinge en plaatze Georgis Dirxz scheedmaker end Anna Jansdr el 97½ 1623
151 Peter IJsbrandtsz. end Hill Cornelisdr el burgers huijsinge schuijre en vrije steegh ten westen Schilbancq ZZ N O burgemr Dirk Obbes W Marten Andries Z erffgenamen van w Tzam Martens 1000 gg ende 5 Rijckxedalers 1623 belast aen erffgenamen van Margreta en Helena van Buuar
151 verso IJsbrandt Petersz. ende Antie Wijbedr tsampt Feijcke Gerrijtsz en Lijoets Heerckedr el burgers halve huijsing, schuijre, hoijberch, hovinge N Heercke Harmens O W Z w Foeke Beijma erffgenamen Andries Andriesz backer en Antien Petersdr 750 gg 1623 belast aen Jan Evertsz brouwer
152 verso Goslick Jacobs en Trijntie Bauckedr el huijs, schuijre en vrije steegh ten westen Schilbancq op de ZZ van het diepte N O burgemr Dirck Obbisz W Marten Andriesz Z Peter IJsbrandtz ende Hill Cornelisdr el 1000 gg end 5 Rijcksedalers 1623
153 Ydtie Dirxdr. weduwe van z Peter Jansz tot Harlingen dardepart van een kamer en loodtske Godtsacker N O Folckert Willems erven W Sijbren Tietes Z Engell Engels en Wijbrich Sijtzedr el ter Herbaijum en Midlum 47 gg 1623
153 verso Eduwardt Jacobsz. brouwer binnen Haarlem gerechte achtepart van een huijs, waeraff Dirck Jansz van Buijten d'vier achteparten, ende Wobbell Tijaardtsdr drie achteparten Hoochstraat N O W dr. Adrianus Metius prof Z IJdtie Tijaardtsdr weduwe van Jan Jansz Bouus 213 gg 1623
154 Olphardus, Mr. Nicolai chirurgus ende Foeckien Edzardt Ens dr, el burgers huijs, schuijre ende loodtske tsampt hofke mettet medegebruijck van de steegh achterwardts, responderende tusschen Jacob Knoopmaker ende Claas Peters Potie huijsinge tot aen Coornmerckt toe Hoochstraat NZ, recht neffens de butterbrugh N O Antie Jeldert Wybes W Z Ewerdtie Willems 1994 gg 1623
154 verso jr Hessel van, Juncker van Hermana huijs, schuijre ende ledighe plaatze tsampt hovinge achter de schuijre gelegen, mitsgaders de vrijen steegh ten oosten Coornmarckt ZZ N Lijuwe Jansz O de coper selfs W Lijuwe Jansz Z Sass Jelmers dr Vibrandus Revius ende Tanneken Radei el 700 gg 1623
155 Baucke Bauckez. kuiper ende Reinsck Jelledr., el en burgers huijsinge ofte camer Coudall WZ N O W Z Poppe Lamberts Sijurdt Saskers cu 433 gg 1623 belast aen Adriaentie mr Martenswedu
155 verso Harmen Hanskes en Barber Thobias el burgers huijsinghe en schuijre metter ledige plaatse eertoe behorende Godtsacker ten OZ van het diept N Isaack Jacobs O W Z Joucke Rienx Peter Hanskes cs 830 gg 1623 belast aen st Nicolaes vicarie
156 Peter Petersz. snijder en Tets Fransendr el, burgers huijsinge, metter loodtse enne ledige plaatse streckende met het achterlandt tot aen het schuijrke bij Jelte Johannes onlanghs gebouwt hebbende Schilcampen N O Sijoerdt Sijoerdtes, metter medegebruick van steegh ten oosten gelegen W Jeltes huijsinge Z 't zelver schuijrke dienaren ouderlinge en diaconen van gemeente Jesu Christi 540 gg 1623 belast aen vrou Hectoria van Hoxwiers erven
156 verso Abraham de le Motte coopman tot Calis in Franckrijck huijsinge Koornmerckt ten ZZ van het diepte N O Fredericum Heinsium tipographum W Geeske Foppe Lieuwes Z Jelle Breutix en Rins Poppedr el 1715 £ 1623
157 Reyner Fransz. Timplar burger binnen Harlingen huijs, schuijre ende ledige plaatzke Hoffstrate ter ZZ hebbende den steegh N O 't bolwerck W Willem Egberts Z Jelle Breutix en Rinske Poppes 750 £ all boven zekere waren 1623 belast Tziallinga van Bothnija erven
157 verso Baucke Sierxz. tichelaer bij Harlinghen huijs en ledige plaetze Oostermolenstraat N rentemr Douwe Hendrix ten noordwesten O W Z burgem Andries Doedes met IJpke Jurians ten suijdoosten Willem Jacobs Warmondt van Haarlem 1250 gg 1623
158 Men laat [= veiling] huijs ende ledige plaatze Vliet ter ZZ van het diept bij Dirck Lous naegelaten N O W Z 1623
158 verso Men laat [= veiling] huijsinge en hovinge Graftswal opt suyd v.f. stadt, met noch een huijske op schoenmakersperck staend, thans bij Tijerck Sijbes Bange naegelaten N O W Z 1623 ten huijse van Seecke Martensz herbergier op de Vischmerckt
159 Men laat [= veiling] huijse Noordermolenstraat, bij Joannes Peters kuiper althans bewoont N O W Z 1623
159 verso Ryurdt Nannes en Trijntie Eelkesdr el vooreijnd huijsinge, waeraff Evert Sijbrensz glaesmaker het achtereijndt Noordermolenstraat N O Buwe Fetzes W Gerrijt Lijeuwes erven Z Douwe Sapes smid en Trijntie Nannesdr el 450 gg 1623 belast aen de erffgenamen van jurffou Helena van Bunans
160 Dieucke Femmedr. weduwe laast van Wijbrandt Lyeuwes gerechte vierdepart van twee dardendelen huijsinge, camers, loodsinge, tuin, als bij wijlen Tamme Lieuwesz nagelaten Coornmarckt N O Lyeuues Jans W Grietie Lijewes weedu Z z Rintzke Poppedr des proclamanten dochter bij advijs en consent van Jelle Breutix en haer man 250 gg 1623
160 verso Tyerck Bauckez. ende Seerp Sijbrens met Eelck Andriesdr el tot Harlingen 3 pm landts, vrij van huisinge noordwest dezer stadt N dr Faber O de Heerevaart W Douwe Fopperts Z Hotze Bleeckes Jan Andriesz en Marijn Brandtsdr el wonende in dorpe Menaldum --- 1623
161 Peter Gerbens gortmaker ende Trijn Huijbertsdr el huijs met het achterlandt Franeecker, WZ diepte N Lambert Epes O W Z Gerrijt Jobs cum socijs Jacob Dirxz en Auck Aggedr el 700 gg 1623 belast aen Tijaardema
161 verso Claas Laasz. en Jaes Jellesdr el huijs schuijre en ledige plaatze Dijckstraat ZZ N O Alle Jansz W Peter Everts erven Z Sijdts Doeckesz burger 520 gg 16-01-1624] belast aen rechte armen [= armen volgens de wet
162 Men laet [= veiling] huijsinge en hovinge bij z Hempck Taeckes naegelaten Vliet , OZ Diept N Lijuwe Meijer O W Z Cornelis besemmakers erven 1624 belast aen Sytze Joannis erven en Magdalena Eelckesdr
162 verso Men laet [= veiling] Henne Minnez backer als curator over z Jan Hendrix weduwe Lysbetie Tomisdr naegelatene weeskind huijs metter ledige plaetze Nyeuwe hoffstrate ter NZ van het diepte N O Claas Petersz W Peter Cornelis Z 1624 belast aen juffrou Amelia van Grombachs erven
163 Men laet [= veiling] Neels Lambert Claesz weduwe en Jan Heijnsz snijder als curator over dezen Neels Kinderen bij z Lambert getogen huijs Nyeuwe hoffstrate ter NZ van het diepte N O W Dijucke Hanses Z 1624
163 verso Men laet [= veiling] Johannes Peters huijsinge Noordermolenstrate N O W Z 1624 koper gebleven Tijaerdt Buwez backer
164 Sybrandt Agges en Tietke Jorrijtsdr el huijs en schuijre tsampt hoff Oostermolenstrate N Jan Scheltes weduwe O W Z Jan Schellinghwou ter suijdoosten derdeparten van Tijerck Martens en de eene derdepart van Brecht Reijn Watzes wedu 2475 1624
164 verso Tyerck Petersz. knoopmaker en Doedtie Jansdr el tsampt Jan Simensz kuiper en Tetie Jansdr mede el burgers binnen Franeker huijs, schuijre, loodse en hoffke metter medegebruijck van vrije steegh aen de Coornmarckt Hoochstrate bij de butterbrugge N O Antie Jeldert Wijbes W Z mr Olphart Claesz chirurghijn en Jetske Ensdr el 2100 gg 1624
165 Men laet [= veiling] Sybren Sybrensz als curator over z Sybren Dircksz gewoont hebbende op 't Vliet naegelatene weeskindt huijs, loodse en hoff metter halve steegh ten suijden vandien Vliet ter OZ van het diept N Joannes Heris O W Z Claes 1624 belast aen Sijtze Johannes erven en Magadaleen Eelckedr el
165 verso Men laet [= veiling] Freerck Gerbensz tot Tzum als curator over de ses onmondighe kinderen van w H Thomasz bij Thel Romckedr in echte van dardehalf pm landts bij Miedum N O W Z 1624
166 Anne Wybrandtsz. Doyhem burger en coopman huijs metter vrije steegh schuijre, loodse, tsampt ledighe plaetze Hoochstrate ten NZ van het diepte N O Sijurdtie Willems W Montse Doedis Z mr Jan Lamberts chirurgijn en Trijntie Jansdr el 1400 gg 1624
166 verso Thomas Lambertsz. burger en coopman huijs en hoffke met het medegebruijck van steegh ten oosten Noordermolenstraat N O Freerck Claesz brouwer W Claes Jansz Z Peter Tzallingh 1110 gg 1624 belast aen Jacob Popta
167 Peter Andriesz. schipper ende Trijntie Yntedr el burgers binnen Franeker huijs Schilbanck, ten oosten van huijsinge met tsampt loodske en plaetze, onlangs bij Dijen Baernsdr aen Lijuwe Lijuwes cum uxore vercost N O W Z 102 gg 1624
167 verso Jacob Petersz. metzelaer en Jantien Martensdr el z Jelte Ritskes achtergelatene huijsinge Molensteegh N Sijbrant Tijaerdsz erven O W Z Cornelis Dirxz erven Hobbe Jelles olde burgemr als administrerende armevoocht en Nicolai notaris publijcq als last en procuratie hebbende van Christopphel van Nijenhuijs corporael onder hopman Schelte van Scheltema als man en voocht van Sepcke Jeltedr 161 gg 1624 belast aen heer George vrijheer toe Swartzenbergh
168 Peter Cornelisz. Rijckert burger en linnenwever schuijre ofte achterwoninghe Noordermolenstrate, achter Rijuerd Nannes huis N O Buwe Jetzes W Gerrijt Lijuwes erven ofte Harmen Cornelis Z Gerrijt Douwes en Ydtie Aebedr el 120 gg 1624
168 verso Harmen Cornelisz. en Antie Bengher el burgers binnen Sneeck huijs en ledijge plaetse Noordermolenstrate N O Rijuerd Nannes W Evert Sijbrants Z Johannes Gerrijtsz schilderer cs 900 gg 1624 belast aen erffgenaemen van jr Anthonis van Egmont
169 Sytze Andriesz. vrijgesel tot Cubaard wonende gerechte dardepart over hooch gelegen deurgaens van seekere huijsing, olijmolen, hoff en plaetse en steegh, waerdoor Louiks Epes een vrije deurgaenck heeft Dongiummer pijp aen de WZ van het diepte, bij de, achter Fraeanecker N Laucke Epes, bij Sijmon Meijnerts olijslager althans bewoont en gebruijkt wordende O Sijuerd Hendrix hoff ende sloote W Daniel Everts weduwe en erven Z d'sloote achter sijten Jan Haxinghs Jelte Lijuwes tot Lollum 525 £ 1624
169 verso Johannes Hachtingius prof. logices huijs, schuijre, loodse ende hoff Schilkampen N O Pijter Pijters W Douwe Simens Z Jelte Johannisz timmerman ende Bauck Claeszdr el 1015 gg 1624 belast aen d'erfgenamen van Hoxwier
170 Auck Johannesdr. weduwe van Wobbe Jansz 28 st jaerlixe grondtpacht gaende uit haer eijgen huijsinge Patercelyestraete N O W Z Simen Pauli Ens tot Bolswert 20 £ 1624
170 verso Dirck Obbes burgemr. silveren croes van een mengelen N O W Z ten profijte van Sijtske Jan Haringsdr als triumphante --- 1624
171 Joris Andriesz. van Steenkiste ende Freerckien Atedr el tot Balck achtepart huijsinge schuijre en ledighe plaetze Coornmarckt, bij de weduwe van z Hans Joorisz althans bewoont N O Jan Jansz Wringer W erfgenaemen van Peter Syertsz Langwoldt Z Andries Andries van Steenkiste ende Orsel van Loon el tot Leeuwarden 100 £ gereed gelt 1624
171 verso Simen Pietersz. kistmaecker ende Rinck Hinnedr el huijsinge, loodse tuijn en plaetze Nyeuwen hoffstrate N Sijts Johannis wedu O W Z Andries Jochims erven Meijnert Bens tot Achlum 530 gg 1624 belast aende erfgeanemn van juffrou Amelia van Grombach
172 Peter Claesz. moutmaecker ende Marij Folckerts el burgers binnen Franeker huijs Oosterpijp ter NZ van het diepte, bij de N O de stadtswall W Epe Bauckes Z Peter Peters ende Teth Fransedr el --- 1624 beswaert sijnde met Hotze Molenaers erven
172 verso Epe Claesz. en Jell Oenedr el twee dardeparten min van achtepart van seekere huijsinge Dijck ZZ N O Harmen Jansz W Jacob Feijckes erven Z Oene Rintses in sijn qualiteit 475 gg 1624
173 Men laet [= veiling] Neel Joachim Uldricx huijsinge Molensteegh N O W Z 179 gg 1624 koper gebleven is Lodewijck Jansz
173 verso Brechtie Jelledr. Heringa weduwe van z Reijn Watses voor haer ende haer kinderen haelffte van seeckere nijuwe huijsinge ende halve steegh Schilbancq t.o. d'Peterceliestrate N d'witte leeu O W Z Hijlck Sijmen Douwes wedu Jan Claesz ende Eelck Hotzedr el burgers binnen Franeker 815 £ 1624 belast aen vrou Hoxwiers erven
174 Lambert Heyns ende Trijn Watzedr el burgers d'gerechte helffte deurgaens van een huijs ende schuijre metter ledigen plaetze Coudall ter ZZ van het diepte N O Jan Ewerts W Tzumme Doeckes, waeraff d'proclamanten selffs d'andere helffte toecompt Z Sijdts Gaatses backer en Lena Aleffsdr el 725 gg 1624
174 verso Syds Gatzesz. backer en Lena Aleffsdr el burgers binnen Franeker huijs en loodse tsampt ledige plaetze Godtsacker ter WZ van het diepte N Schoolsteech O W Z Tijs Dircksz Juw Joannesz kuiper en burger binnen Franeker 1004 gg 1624
175 Dirck Jansz. van Buyten burger hopman en Trijntie Hendrixdr el vier achteparten deurgaens van zeker huijsinghe en hoffke met twee loodsen Hoochstrate N O Jan Claesz W dr Adrianus Metius Z voor drieachte parten van Ydtie Tijaerdts dr el van Douwe Douweszdr voor een achtepart van Eduwart Jacobs brouwer tot Haerlem 625 gg 200 gg 1624
175 verso Enne Dircksz. en Griet Jansdr el huijs en loodse tsampt ledighe plaetse Schilbancq ter WZ van het diepte N Elke Peters O W Z Joannis Jurijjen Hendrixz cs 850 gg 1624
176 Men laet [= veiling] Peter Jansz van Coellens lijndraijers huijsinge Noordermolenstraate op de Whoeck, bij Jan Lockraeck bewoont N O W Z 1624
176 verso Men laet [= veiling] kamer Hockaerdtt N O W Z 1624 naest Hamken bij Jantien Jan Wijbes naegelaeten
Men laet [= veiling] wijlen Aene Pletzers huijsinge buyten d'Oosterpoort int kaatsers velt N O W Z 1624 d'welcke huijsinge aldaer tot believen van raedt tot de affbreeck staet
177 Men laet [= veiling] d'burgemr Peter Abbez voor hem en als last hebbende van Hieronymus Hoenderbringha ende mede als curator over Willem Haertsz tsampt Obbe Keimpers voor kindt d'gerechte helfte deurgaens van een huijs, schuijre en hoffke Oostermolenstrate, streckende van vooren tot achter aen het bolwerck N Hijlck Hommes O W Z Peter Claesz moutmaecker 1624 ten huise van Ansck Tijepckens in 't vergulden hooft
177 verso Men laet [= veiling] Jantien Jan Wijbes kamer Hockaerd N O W Z 21-01-1625
Men laet [= veiling] Ane Claesz schuijtebrauwers huijsinge int kaatsers velt N O W Z
178 Tiete Albartsz. en Sijke Cornelisdr el tsampt Oene Sijdzesz en Lijsbet Tietedr huijs Ooster ravelijn bij de poort, in de N Monsen Feckes O W Z oostermolensteeg Neel Botedr el 350 gg 1625
178 verso Jan Gerrydtsz. en Lolck Watzedr el burgers huijs en schuijr tsampt ledige plaetze tusschen beijden gelegen Hoochstraet ter NZ van het diepte N O Ids Peters W Sijurdtie Willemsdr Z Fockez Beima en Geertie Andriesdr el burgers 1600 gg 1625 belast aen de arme voogden
179 Huybert Cornelisz. drie vijfteparten van de huijsinge schuijre en hovinge mitsgaders zate en landen Uytbuyren, Franeker, bij Jan Petersz Waltaz Jelcke Cornelisdr voormaels bewoont N O W Z Claes Simonz en Peter Cornelisz yder po. 131 gg 1625
179 verso Simon Cornelisz. Weijn gesworen gemeentsman ende stadts bouwmr. tsampt Idske Pieckedr el achtepart huijsinghe Coudall ter ZZ van het diepte N O Dirck Heijns W d'kerckesteegh Z Piecke Cornelisz en Claaske Sippedr el 250 gg 1625
180 Sytze Harkez. burger en biersteecker binnen Franeker huijs en schuijre metter halve steegh Fischmarckt, t.o. N O Jeroen Walings W door Sijtze Harkes bewoonde huijsinge Z z Jan Haijes pottebackers zonen cum socijs 486 ggl 1625
180 verso Jan Jansz. Wringer en Jetske Feddrixdr Andla el huijsinge en schuijr metter steegh ten westen Coornmarckt ter ZZ van het diepte N O de kopers bewoonde huijsinge W d'eigenaeren van Maijcke Hans Joris huijsinge Z Auck Joannisdr wed van zalige Peter Augustinusz Ens in levene burgemr binnen Franeker 613 gg 1625
181 Pier Sydsez. en Doed Wijbedr el, burgers huijse schuijre en loodse Schilbancq ter ZZ van het diepte N O Hendrick Peters W Geertruid Everts Z Frederic Heinsio tsampt Ybel Heinsdr gesterckt met Julio Atsonis dienaer des godelijckes woorts tot Oenzerck en Geertie Heins gesterckt met Hermanno Petri dienaer des goddlijckes woorts tot Rijperkerck 417 gg 17½ st 1625
181 verso Men laet [= veiling] Hein Jansz en Heercke Harmensz beide curatoren over Harmen Dircksz huijske Zevenhuysen, op de N O W Z 1625
182 Men laet [= veiling] huijsinge, bij de voornoemde Elske Sicke naegelaeten Fijverstrate N O W Z 1625
182 verso Jacob Claesz. ende Trijn Fockedr el twee kamers en een schuijre Hockaerd, achter de huisinge van Marten Gerrijt ketelaers wedu N O W Z Jan Martenz en Pijbe Pijbes zonen tsampt Feijck Pijbedr 100 dalers 1625 belast aen Willem Nannes
183 Men laet [= veiling] Pier Hendricksz tot Oostermeer ende Baecke Hern inde Feenwaadden als curatoren over wijlen Dirck Outgers ende Antie Petersdr el nagelatene weeskinderen huisinge Flieth aen de OZ van 't diepte N Sierck Wijbrens O W Z Sierck Wijbrens 1625
183 verso Tyaerd Buwez. backer, burger woninge oft voorkamer der schuijre ofte drie kameren met het andere achterlandt tusschen huijs ende schuijre, tsampt het vrije medegebruijck van de steegh ten suijden staende ende gelegen d'zelve kamer binnen Franeker Hockaerd, achter de huisinge van Tomas Flamingh N Johannis Metzelaers wedu O W Z Doed Jan Reijner Potkes wedu Leene Hansedr weduwe van Tomes Hamkenop in haer qualiteit 81 gg 1625 belast aen d'erven van z Julius van Botnija
184 Eme Egbertsz. ende Hiem Sydzdr el wonende int langhuijs op oost bij Franeker huijs ende hiem met de tuijn Sevenhuysen, t.o. d' N O Willem Dircks W d'stadt Franeker Z Antge Sijbrensdr in haer qualiteit 100 gg 1625 belast aen juncker Sijuerd van Juckema
184 verso Men laet [= veiling] Jeronijmus Willemsz olde burgemr en Gerben Feijckes als tutores over z Tomas Cornelis naegelatene weeskinderen vierdepart van de huijsinge Godsacker ter OZ van het diepte, bij Jan ende Wijbrandt Sijbezonen althans bewoont ende gebruijckt N O W Z 1625
185 Meyle Claesz. burger en coopman gerechte helffte doorgaens van de huijsinge Oosterpijp, bij de N O Aalcke Wybes wedu W d'wesen van wijlen Jan Harmens Z Ygse Hoytesz 435 gg 1625
185 verso Men laet [= veiling] kinderen van z doctor Ens in levene secretaris van Franekeradeell een huijs ende schuijre alwaer uijt z dr Ens is versturven Coudall OZ recht neffens stadtshuys, bij Jacob Pijbes althans bewoont N stadsbolwerck O Jan Jansz Wringer W d'gasthuissteegh Z de sloot 1625
186 Men laet [= veiling] vierdepart huijsinge schuijre en loodse, wijlen Tomas Cornelis Engels toebehoort hebbende waeraf Jan en Wybren Sybe zonen de drievierdeparten competeeren Godsacker OZ, Nhoeck N O W Z 451 gg 1625 koper gebleven is Poppe Lambertsz
Men laet [= veiling] verhoginge van Elske Ryuurdts huijsinge Fijverstraet N O W Z 770 gg, 7 st waeraf eerste koper geworden is dr Revius
186 verso mitsgaders d'verhoginge huijs op Zeven huijsen, Heercke Harmensz en Hein Jansz als curatores over Harmen Dircksz N O W Z 95 gg 1625
188 Jan Jacques Gerbijn en Maijke van Foort el burgers huijs, loodse erff en achterlandt met de hovinge ofte ledige plaetz op de Stadtsplaetse aende suijdtsijde N O W Z Huygen Petersz en Elske Arentsdr el 2300 gg 1625
188 Agge Eelckes d'helfte deurgaens van een huijs en schuijre, waeraf Willem Ryurdts cu d'andere helfte competeren op Godsacker, WZ van het diepte N Jacob Hettis O W Z vercopers genoemde Willemz cu 558 gg 1625
190 Peter Cornelis Rijckertsz. en mr commissaris Claesz als curatoren over Jan Claes huijs Fraeneecker OZ N vercopers O W Z Heercke Harmens Feijkes en Geeske Lucasd 375 gg 1625
190 verso Bruyn Gysbartsz. tot Harlinghen sestepart bedragenden 15 pm van Erckenstra sate bij Peter Rintzes gebruijckt Erckenstra State N O W Z Everd Eco Boner yder po. 126 gg 1625
191 Claes Eelkesz. en Sijtske Huijbertsdr el, kleinreders en burgers huijs en schuijre mette halve steegh ten suijden gelegen Schilbancq WZ N Jan Hendrix roermakers huijse O W Z Jetze Joans Dries Johannesz en Reijner Lambertsdr el 950 gg 1625
191 verso Baern Jansz. schipper, en Dirckgien Petersdr el burgers huijs en schuijre tsampt twee kamers metter vrije steeg ten noorden vandien Godtsacker OZ N Hidde Douwes O W Z Sicke Heerckens Douwe Petersz en Ange Doeckedr el 1303 gg 1625
192 Wybe Johannes burger jaerlixe grontpacht van z Auck Peter Augustinus huije nu Jan Jansz Wringer Coornmerckt ZZ N O W Z Rein Geerckez Deen burger binnen Leeuwarden 24 gg 1625
192 verso Hylckien Petersdr. kamer Zyaerdemastraet N Haije Waghtmr O Jacob Juchema W Z Dirck Troubodder Olphart Betien en Hilcke Petersdr el tot Marken 175 gg 1625
193 Eelcke Rompckez. brouwer camer Cleine steegh WZ N Jacob Pijters O W de proclamanten Z Tiete Ernstes Hendrick Hendricksz, als tutor over Hendrick sijn soone bij z Nies Lucas getoogen 225 gg 1625
193 verso Tomas Dircks en Rommert Dircksz tsampt Tuenis Tieertsz bij Douwe Tieerts als oomen van de naegelatene weeskinderen van zalige Jacob Dircksz schipper op Doccum en Habell Doeckedr in levene el twee camers Schilbanck N O dr Verhell professor W Z dr Verhell professor dr Meijnerdus Aetsma secretaris aender admiraliteijt in Frislant en Trijncke Juckema el tot Doccum 200 gg 1625
194 Hero Wyaarda pastor tot Peins ende Sweyns, tsampt Beijtzke Heredr el huijs metter ledige plaetze toe behorend Dijckstrate N O W Hero Jansz olde burgemr Z Freerck Uldrix en Trijntie Robertsdr el 457 gg 1625
194 verso Dirck Dircksz. en Grietie Jansdr el huijsinghe, loodse en ledighe plaetze Godtsacker N Sierck Peters O W Z Evert Tomas erven Willem Egbartsz burger binnen Amsterdam 425 gg 1625
195 Dirck Jansz. en Jed Harmensdr el huijs Leuwarder pijp ZZ N O Jarich Michiels W Hilbrant Peters corffmaecker Z Beernt Petersz en Anna Hobbedr el 405½ gg 1625
195 verso K.J. Duinterp cu huijs Coornmarckt ZZ N O W Z Jacob en Gerbrant Clasezonen 1000 gg 1625
196 Men laet [= veiling] z Jacob Dirxz in levene schipper op Doccum twee kamers Schilkampen N O dr. Verhell W Z dr. Verhell 1625
196 verso Men laet [= veiling] Aalske Martensdr van z Sijbren Sijurken pannebacker opt Vliet alhier, voor haer en Sijurck Sybrens als bestevader en curator over Sybrens kinderen hun huijsinghe met het panwerck opt Vliet Vliet: huysinghe met het panwerck N O W Z 1625
197 Men laet [= veiling] Gerrijt en Jan Beerns zonen wonende binnen Franeker, Sara Petersdr toe Norden gesterckt met Taede Jansz haer man, alle voor een zelven en van weghen Betie Baerns haer suster tot Amsteredam, ervooren de rato sauverende mitsgaders voor Magdalena Petersdr kindt Peter Jelmersdr genaempt, tsampt voor Anna Peters 2 naegelatene weeskinderen d'eene Jan genaempt bij Boelske Pieters z getogen en d'andere Hendrick genaempt bij Hendrick Hendricks getogen, item de rato sauverende voor Pieter Beernsz hun oldste broeder aner Polen gewist zijnde twee schuijreen kamers met een weefwinckel en loodse met ledighen plaetzen van dartiende halff holt met van de schuijre aff ane vooren toe met oock d'cruidtuin en ledighe plaetze nae Douwe Jempt Sijmens op dertiendehalf met nae met d'helfte van de steegh ten oosten Schilkampen N Hieronymus Willems olde buirgemr O Douwe Iempt Sijmens W Hieronymus Willems olde burgemr Z 1625
197 verso Men laet [= veiling] Jelte Johannisz en Baucke Clasendr huijsinghe en sc huijre Schilbanck NZ, bij de Westerpoort, bij Sijurdt Dirxz smidt althans bewoont N O IJsbrandt Goslixz W Ritske Rienx Z 1625
198 IJsbrandt Ulckez. brouwer en Tiedtie Jansdr el huijs, brouwerije en mouterije, metter medegebruick van steegh met noch een schuijr, staende achter Tomas Lamberts huijs Noordermolenstrate N O W Z Freerck Claesz brouwer, gesterckt met sijn creditoren 1260 gg 1625
198 verso verhoginge van z Jacob Dirxz schipper op Doccum en Habel Ducodr huijs metten ledighe plaetze Schilkampen naest Doctor Verhels N O W Z 50 gg 1625 koper gebleven is Lijuwe Joukes
199 Men laet [= veiling] Beern Beerns huijs Schilcampen, tusschen burgemr Hieronimus Willems en Douwe Ruurdt Simens huis N O W Z 205 gg 1625 koper gebleven is Gerrijt Jansz
199 verso Men laet [= veiling] curatoren van Simen Petersz, als bestevader van Lisck Sijmensdr bij Rinck sijn dochter getogen huijs metter ledige plaetze streckende achterwarts tot aen Dekema hoff Nyeuwe kerckstrate OZ N Sijtz Johannes Fetzes O W Z Andries Joachims 1625 ter huijse van Ansck Tijepckesz herbergierse int vergulden hooft
200 Men laet [= veiling] Peter Uldrixz voor hem en van wegen sijn kinderen bij z Antie Jansdr in echte getogen huijs metter ledighe plaetze ertoe behorende Syaardemastrate N O W Z 1625 ter huijse van Joachim Claesz herbergier inde Prins van Orangien
200 verso Men laet [= veiling] curator van Jan Juckema weeskinderen z Jan Juwckema huising Noorderpoorte, bij de N Tyaerdt Buwes O W Z Harmen Douwes 1625
201 Men laet [= veiling] huijs bij Jan Meintens en Meintes Sybrensdr el naegelaten Coornmerckt [resp.] t.o. Vischmerckt N O W Z 1625 ertoe twee kamers eraen op de hoochstrate aen noordtsijde van het diepte, achter Walings huijsinghe tegen over Vischmaerckteertijds bij Sijbren bewoont
201 verso Men laet [= veiling] Wybe Hans Pricks huijsinghe, met noch een kamer op Kleijenborch staende Molensteegh [resp.] op Kleyenborch N O W Z 1625
202 Men laet [= veiling] Goslick Jacobsz als curator over Joannes Hectorisz een vooreindt huijsinghe, bij Antie Hectoris naegelaten Kerckstrate OZ N O W Z 1625
202 verso Men laet [= veiling] Jacob Goslixz oldt burgemr als last hebbende van tusschen de curator van z Jan Petersz tot Hichtum bij een huijske Hoffstrate WZ N O W Z 1625, t.h.v. In de Olifant
203 Men laet [= veiling] Gosse Willemsz en Rompcke Jansdr als curatoren over d'onmondighe kinderen van Cornelis van Minnaem, met d'andere erffgenamen Meulensteegh WZ N O W Z 1625
203 verso Men laet [= veiling] d'erfgenamen van z Sytze Johannes Werstins en Magdalena Eelckedr el aen Douwe Hendrix te vercopen Sytze Johannes huiise en schuijre Coudall ZZ N O Lambert Jansz wedu W Jeldert Wijbes Z 1625 ten huijse van Jacob Pijbez Saageman olde wachtmr en herbergier int swart muriaens hooft
204 Men laet [= veiling] haar [ Saara Joukedr] huijsinghe en schuijre alhier, bij haer althans bewoont Dijck ofte Nyeuwe strate NZ N O Jan Abbbis W Sijurdt Slotmaker Z 1625
204 verso Men laet [= veiling] Geeske Jansdr voor haer zelve en Simon Cornelisz Weijn curator over Oene Joachimsz twee kamers, onderkamer bij Joachim Rilardts naegelaten, Grote steegh OZ N O W Z 1625
205 Lolle van, Juncker Epema erfgenamen van z Eelck van Epema z sijn broeder Jucker Fedde van Epemadr bij z juffrouw Auck van Andringha getogen d'gerechte vierdepart van twee huijsen, daeraf het eene bij Jacob Benedicti en 't ander bij Eelcke Martens als huijrders worden bewoont Waegh, achter d', op Jr. Martens strate N O W Z bij genoemde juffrou Auck Andringa in wandelinge verkregen van Sijurdt Lubberts en Jetske Dircksdr el getaxeert op 400 gg 27-01-1626
205 verso Griet Cornelisdr. el van burgem Peter Lollez in deeze, metter zelve hare man huijs en schuijre Coudall ten suijdwestersijde van het diepte N Aucke Heinema ten noordwesten O W Z Gerleff Hendrix ten suijdoosten 1500 gg 1626
206 Peter Cornelis Beernsz. schoenmaecker en Trijn Jacobsdr el burgers gerechte helfte deurgaens van een huijs en schuijre Coudall ZZ N O Jantien Jan Peters W Simon Cornelis de Weijn Z Dirck Heinsz goldtsmidt 885 gg 1626
206 verso Men laet [= veiling] gedaachende huijsinge Hoffstrate, Whoeck Kerckstrate, bij deselve Albert met haar soon bewoont N O W Z 1626
207 Theodorus Smit pedel en Jetske Binnerts van Hallum el burgers huijs Fijverstrate N O W Z Sybren Jansz ervem burgemr Douwe Hendrix 400 gg 1626 belast aen Claes Peters kalckbrander
207 verso Men laet [= veiling] verhoging Simen Peters kistmaeckers huijs Nyeuwe hoffstrate N O W Z 388 gg 1626 koop gebleven van Henne Hettez geboden
208 Simon Cornelisz. D' Weyn stads boumr. en gezworen gemeentsman en Harmen Hanskes stadtsmr metselaer huijs Godtsacker, achter Folkert Willemsz huijsinge op de slootswall met het medegebruick van steegh en wall N Claes Baukes O Griet Sijdzes W de sloot Z de sloot Sybren Tietes en Nies Harmensdr el 164 gg 1626 belast aen st Niclaes vicarie
208 verso Ruardus Harconis en Antge Taeckedr el burgers d'gerechte helft van een huijs schuijre en ledige plaetse tusschen beijden gelegen Coudall op 't ZZ van het diept N O Rommert Rommerts W Taecke Taeckes Z het kerckhoff Thomas Lambertsz 990 gg 1626 waeraf de de proclamanten d'andere gerechte helfte in eigendom toebehoordt en bewoondt
209 Hemckien Rommartsdr. Hanninga el van schrijver Dirck van Aarssen, metter zelven in dezen gesterckt huijs metter ledighe plaetze toebehorende exempt de drie kuipen op de achterplaets Nyeuwe hoffstrate naest aen t'schoenmaeckers perck N O W Z Metien Jansdr vrou van Gerrijt Ulbesz schoenmaecker gesterckt met d'burgemr Peter Lollez 767 gg 1626 belast aen juncker Tzallingh van Botnija
210 Eelcke, Mr. Claesz. chirurghijn ende Griet Bauckedr burgers binnen Franeker huijs met een schuijre en ledige plaetz, mette halve steegh Dijck oft Nyeuwe steegh NZ N O wees voogden W Hans Hansz wedu Z d'erfgenamen van Maritghe Hendricksdr 603 gg 16 st 1626 belast aen z burgemr Syeuke Ryuerdtsz
210 verso Albart Aedes en Marrij Isbrandtsdr el huijs schuijre en mouterije en vrije steegh Godsacker N Hercke Harmens O W Z Claes Claesz kuiper Fedde Simens 1350 gg 1626
211 Paulus Ghemenich secretaris, in levene, en Jetske Lentz el gerechte helfte van huijsinge en schuijre bij Marten Segers althans als huijrman bewoont metter medegebruijck van steegh ten westen Coornmarckt ZZ N O het stadtboshuijs [= bushuis, wapendepôt] W Claes Peters Z Trijn Clasesdr wonende tot Doccum en Metie Beernsdr wonende tot Leeuwarden, gesterckt met Gabbe Jansz en Jasper Cornelisz hun echte mannen 600 gg 1626
211 verso Thijs Dircksz. en Griet Wijbrandtsdr el burgers gerechte helfte deurgaens van een huijs en schuijre tsampt halve steegh Godsacker WZ N Syds Gatzes O W Z Claes Foppez Hidde Douwes en Trijncke Petersdr el 500 gg 1626 grondtpacht aen wijlen Gemmenich erven
212 Jan Lambertsz. en Syouck Jentiedr el huijs en en schuijr metter ledighe plaetze ertoe behorend zo wel tusschen huijs en schuijr als achterschuijr gelegen Dijck ofte Nyeuwe straete mette steegh ten westen gelegen N O Hero Mijnerda pastoor tot Peins W Reiniyer Claesz Z Antge Heresdr gesterckt met Jieldert Wybez en haer man 800 gg 1626
212 verso Syouck Gerrytsdr. weduwe van z Keimpt Tietckes kuiper tot Oosterbierum huijs en loodse metter ledighe plaetze Hoffstrate ter NZ van het diepte, naest het hoeckhuys v.d. lijnbaen N O W Z Syurdt Saskersz en IJd Jentiedr el tsampt van Jelle Jenties 425 gg 1626
213 Lysbeth Doytzedr. weduwe van z Jacob Hotzes kamer met een schuijrke Greide N O Ulrix Joachims erven W Joanis Piers Z Syurdt Saskers en Yd Jenties el tsampt Jelle Jenties 231 gg 1626
213 verso Jacob Tomasz. tichelaer sijn tichelwerck, metter huijs ter suijdwesten sijde van stadt tot Lanckum N O W Z --- 1626 ten profijte sijnder creditoren
214 Men laet [= veiling] creditoren van Reijntghen Claesz Reijntgehen Claesz huijs, d'hogen Simens Dijck NZ, Whoeck Godsacker N O W Z 1626
214 verso Peter Martensz. pottebacker ende Geertie Doededr el burgers huijs Donjumer pijp ter OZ van het diepte N de stadtswall O W Z slooth Griet en Tied Ryuerdsdr gesterckt met hun echte mannen 350 gg 1626
215 Jetze Tyaerdtsz. wonende tot Wielsrijp jaerlixe grondpacht uijt Gerleff Hendrix backers huijsinge Coudall N O W Z Hette Gerckesz wonende tot Lutkewierum 46 gg 2 st 1626
215 verso Douwe Douwes Happerts en Lolck Peijma el burgers huijs en schuijre metter ledige plaetze Hoochstrate NZ, Whoeck Kleyne steegh N O W Z in wandelcope becomen van Peter Jansz en Trijn Idtsdr el 800 gg 1626
216 Hemkien Rommertsdr. Hanninga echtehuisfrou van Dirck van Aarsen ledige plaetze ofte achterlandt leggende achter het rusthuijsinge en erff Hoffstrate N O W Z Jeltie Bauck Tijerpdr 20 gg 1626
216 verso Peter Jansz. en Trijn Idzedr el wonende op Tijaerdt winckels tichelwerck omtrent 30 pm landt zijnde vrij van huis ZW van Franeker N O W Z in wandelinge verkregen van Douwe Douwes Happerts en Lolck Peijma el geestimeert op 2500 gg 1626
217 Antie Sippedr. weduwe van w Lambert Jansz burger jaerlixe grondtpacht gaende uijt der proclamanten huijsinghe Coudall ter ZZ van het diept N O W Z Atke Jelledr huijsfrouwe van Sijbe Peijma in haer qualiteit 26 gg 1626
217 verso Men laet [= veiling] Jan Gijsbartsz Ens pastoir tot Wielrijp en Dirck Gerrijts van Vreden als curatoren over Wijbe Albart Gijsbarts Ens en Fedtie Gerbensdr naegelatene weeskinderen z Albartz Fedties huijs, schuijre, tsampt woningh met 't hoffke en vrije steegh ten oosten van 't huijs leggende Hoochstrate NZ N O Joannes Wilckes W Rijck Claes Agges Z 1626
218 Men laet [= veiling] huijsinghe Vischmerckt, t.o., bij de Triumpharnts huijs N O W Z 1626 ten huijse van Eelcke Martensz herbergier wonende te Franeker achter butterwaegh
218 verso Men laet [= veiling] IJsbrandt Ulckesz en Tied Jansdr verlaetene huijsinge ende brouwerije en mouterije metter brougereedschappen Noordermolenstrate N O Salleken Adolffs W Tomas Lamberts Z 1626 op wijlen Hendrick Gerrijts snijder geevel tot d'copers believen te mogen bouwen, met oock het medegebruijck van de fijver buijten d'noorder poorte alhier en mede het merck op de vaten gebruijckt wordende
219 Men laet [= veiling] huijsinge Schilbancq, bji haer zelven [Etke Lambertsdr weduwe van Peter Jacobs en met vrije will te profijte haere crediteuren] althans bewoont N O W Z 1626 ten huijse van Eelcke Martensz herbergier
219 verso Men laet [= veiling] Peter Lolkez als mede curator over Antie Tonis Ysaacs weeskinderen twee huijsen Schilbancq, bij Douwe Jarichs bewoont, d'andre op Martens straet achter waegh N O W Z 1626 ten huijse van Eelcke Martensz herbergier
220 Men laet [= veiling] Willemke Harmensdr weduwe van Peter Harckes bij goedwillige vercoping ten profijte haerer creditoren huijsinge, bij haer zelven althans bewoont Vliet WZ N O W Z 1626
220 verso Men laet [= veiling] Aaff Petersdr burger binnen Leuwarden met Peter Albertsz haer man gesterck haer kamer Godsacker, naest Focke Obbes en Claes Jansz Schellinghwoude mijen gebouden huijs N O W Z 1626 te huijse van Joachim Claesz herbergier
221 Ulcke Bauckesz. en Trijn Jansz el huijs en schuijr Dijckstrate ZZ N O Claes Laes W Claes Molnaers huijsinge Z 't stadts bolwerck Rintz Johannis cs 440 gg 1626
221 verso Men laet [= veiling] verschillende huijsen Eeke Lamberts huijsinge op de Schilbanck, in cope gebleven is d'burgemr Peter Lolkes met soma 563 gg, Antie Toemis huijinge op de Schilbanck, bij Douwe Jarichs bewoont, in kope gebleven de burgemr Meues Heijns soma van 555 gg, Item van Antie Toemis huijsinge achter d waerop dr. Martens staet, in kope geblevene Wybren Jannez koopman metter soma van 520 gg, mitsgaders van Rijck Claes Agges huijsinge tegen over Vischmerckt staende, koper gebleven is Wouter Gerrijtsz metter soma van 815 gg, tsampt van Hans Pricks huijsing inde moelensteegh staande waeraff Claes Eelckesz brouwer cus socijs bij het yijtgaen van brandende keerse koper gebleven is metter soma van 242 gg, Item van Willemke, Peter Harckes huijsinge opt Vliet staende, koper gebleven is Auke Heinema metter soma van 151 gg Schilbancq [resp.] Schilb. [resp.] achter d'waech op Sr. Martens straet [resp.] t.o. Vischmerckt [resp.] Molensteegh [resp.] Vliet N O W Z 1626
222 Oock van de huysinghe achter Vliet bij Peter Tzallingh naegelaten Aaff Petersdr huijsinge Godsacker N O W Z 151 gg 02-02-1627 koper gebeleven is Tijepcke Jenckes
222 verso Johannes Tyessesz. Tyesma ende Sibbel Jacobsdr el burgers huijsinghe met de achterwooninghe, tsampt hovinghe met een vrije achter uijtgange aent bolwerck tsampt 't gemack aldaer in Douwe Hendrixz schuijre Oostermeulenstraet, met den halve steegh ten noorden N Douwe Hendricx O W Z burgemr Andries Doedes cum socijs Jelcke Taeckesdr cum socijs 2250 gg 1627 belast aen de erffgenamen van Heijn Wybez
223 Men laet [= veiling] Rins Douwedr weduwe van Claes Rienx voor haer en als moeder ter legittima tutrix over haer kinderen bij genoemde Claes getoggen, ten profijte haerer en haerer z mans creditoren te vercopen haer huijs, schuijre en erve, bij haer althans bewoont Coornmerckt NZ N O W Z 1627
223 verso Dirck, Doctor Vogelsangh geadmitteerde advocât, en secretaris van Franekeradeel, met Ibeltie Douwedr el huijs, schuijre, somerkoecken, tsampt hovinghe, vrije steegh Coornmarckt ZZ N O Rintske Peter Everts W de erffgenaemn van dr Aemilius Adama Z 2200 £ 1627 belast aen de erffgenamen van jr Tzallingh van Bothnija
224 Tyaerdt Feddrixz., Mr. Molsuert chirurghijn en Sybrich Sybedr el burgers huijs met een achterkamer en ledige plaetzke Oostermolenstrate, op de Zhoeck, bij de twee holten bruggen N Epe Bauckes O Meile Claes W Z d'erffgenamen van z Hill Jan Harmens 1120 gg 1627
224 verso Men laet [= veiling] Tijaerdt Buwez backer voor hem en als vader en legittimme tutor over sijn kinderen bij Trijnke getogen huijsinge, bij hemselfs althans bewoont met oock een kamer op Kleijnborch staen Noorderpoorte, bij de N O W Z 1627
225 Jacob Eukez. ende Hill Folkertsdr. e.l. een kamer met een loods Godsacker N Foeke Obbes O W Z Epe Claesz Sijoert Peters en Sijouck Roeleffs 200 gg 1627
225 verso Hans Douwez. Stapert oldt burgemr. huijs, schuijre en achterlandt met het erff over de slooth suijdwarts Butterbrugge ZZ, bij de N O Frans Peters apotheker met sijn hoff en erff W Z Frans Peters apotheker met sijn hoff en erff Douwe Hoytez 1250 gg met 5 provinciale Rijders ende 5 Rijxedaler 1627 belast aen erffgenamen van wijlen Juffrou Camstra van Martna en aen Jan Willems schotmaekster cu
227 Dyeu Florisdr. huijs Uytbuyren, bij 't lange huijs N O W Z Marij Bauckedr weduwe van wijlen Rein Ennez 67 gg 1627
227 verso Antie Cornelis Dominici weduwe derdepart van huijsinghe Butterbrugge, bij de N Tiete Toomas O W Z Enne Dircxz wedu Pyter Claesz en Ids Fockes in haer qualiteit 362½ gg 1627
228 Doecke Cornelisz. en Mettije Hendricxdr, el, burgers huijs en loodse Dijckstrate NZ N O Marten Riencx W de conrector Z Janz Wybrant Sybes zonen gebroeders 327 gg 1627
228 verso Minne Sybez. smid tot Ferwert huijs en schuijre Godsacker OZ N Jouke Rienx O z Abbe Fransz huijsinge W Z van sijn mede erffgenamen van z Gerrijt Gerbensz smidt sijn proclamanten huijssen 867 gg 1627
229 Pieter Rinses schoenmaecker en Geert Feijckedr el burgers helft van het huijs, mitsgaders 't achterlant en twee kuipen en een kalcktobbe mette plaetz, waeraff Hendrick Wybrens d'andere helfte competeert, te weten, d'huijsinge en plaetze Godsacker N Peter Popma O W Z Dirck Dirckz Aalcke Heinsdr weduwe van Sierck Petersz 278 gg 1627 belast aen st nicolaes vicarie
229 verso Hylck Fransedr. weduwe van Sijoerdt Hieroens kistmaecker huijs en schuijre metter ledige plaetze tsampt put en back, metter mede gebruijck van steegh ten noorden Schilbancq ter WZ van het diepte N Itsze Johannes O W Z burgemr Peter Lolles Reiner Lambertsdr eh van Dirc Johannesz, metter zelven gesterckt en oock gesterckt met Hans Douwez Stapert en Wilhelmo Staeckmans als volmachten van de crediteuren 1330 gg 1627 belast aen weesvoogden
230 Willem Jansz. burger binnen Bolswert en Taecke Eelkez burger binnen Franeker in haer qualt mitsgaders Yd Jansdr tegenwoordighe echtehuijsvrouwe van Eege Meijes en mede burger binnen Bolswert negende part van twee stukken fennelands, het ene stuck 8pm, het andere stuck 3 pm bij de Noorderpoort N O het eerste: de erffgenamen van jr. Carolus van Steernzs, het tweede Jan Foeckes wedu W het eerste: Epe Ritskens gebruijckende landen, het tweede: de heerendijck Z het eerste: Geertie Jan Foekes weduwe , het tweede: d'stadts gracht Cornelus Hotzez burger 143 gg 1627
230 verso Meinardus, Dr. Aetsma secr. van der admiraliteit tot Dockum, voor hem en als man en voogd van Trijnke Juckema sijn echtehuijsfrouwe eigendom van 't halve blau-huijs Vischmarckt t.o., ten noorden van het diepte N O naegelatene huijsingen van w Petro Harlingo in leven dienaer des godtlen woorts tot Doccum bewoont ten oosten bij den proclamant W de huijsinghe bij Jacob Pyters snijder althans bewoont en des proclamanten in eigendomme toebehoorend Z Jacob Juckema --- 1627
231 Petrus Bants procureur postulant half huijs en schuijre metter hoffke, waeraff Rinske Peters weedu d'andere helfte gerechte helfte peleert Coornmerckt ZZ N O Maijcke Hans Joris W dr Vogelsangh Z d'erffgenamen van z Peter Eversz Langwolt 601 gg 1627
231 verso Trijntie Johannesdr. weduwe van Jan Egberts in leven burger en schoenmaecker binnen Franeker derdepart en een vierdepart vande huijsinghe, schuijr, plaetse, nu eijgendom der steede Coudal ZZ N O W Z Geert Egbertsdr met consent van Gerben Feijckesz haer man 600 1627
232 Arnoldus Verhel I.U. Doctor ende prof. philos. ende juffrou Riemcke Gravius el camer ofte wooninghe Kamp, op de N O d'Roode Camers W de coopers selfs Z Machteltine Adama gesterckt met Jacob Jansz van Gameren haer voocht 123 gg 1627
232 verso Men laet [= veiling] Griet Jan Schellinghwous kinderen, de gedoemden huijsinghe en brouwerije , en bij henzelve althans bewoont, alles op der triumphanten achterwezen met costen, schade en interessen Coudall, achter de huysinge van Aucke Heinema N O W Z 1627
233 Wybe Rompckesz. Tzeppenboer, Epke Meijes en Sijtsses Tijesma 5 pm landts Uytbuyren bij Wielsrijp N O W Z bij hem in wandelinghe verkregen van Peter Tijaerdtsz dijckgraeff wonende tot Bolswert 1627
233 verso Lyuwe Wybes bij Leeuwarden Rintze Taeckes toe Tzummarum, voor een derdepart, tsampt Janz Sijtzke z Lijuwe Tammies sone en dochter oock voor een derdepart, also tsamentlick voor twee derdeparten huijs, hoffke met de steegh ten oosten Coornmarckt ter NZ van het diept N O W Z Femme Poppez en Anthe Poppedr vanwege hun broeders 800 gg 18-01-1628
234 Johannes Hemmesz. Id Doededr Tanija el huijs met twee loodse, bij Hendrick Holmer naegelaten Hockaard N O W Z Hendrick Hendrixz en burgemr Peter Lolles als last hebbende, van IJmpck Hendrick Holmersdr. 158 gg 1628
234 verso Men laet [= veiling] curatoren over Jacob Sipcke Douwe zonen vanwegen tzelve kinderen z Elske Douwe IJsbrandts en Reinc Sipcke dochters huijsinghe en molen Westerpoorte, buyten d', tusschen de twee falbruggen N O W Z 1628 belast aen juffe Catharina van Dekema erven
235 verso Men laet [= veiling] Frans Gerrijtsz als curator over Jan Gerrijts weeskinderen, en als curator over Harmen Gerrijts weeskinderen huijsinghe en hoffke Schilbancq ter ZZ van het diepte, bij z Harmen Gerrijts Kloecke laast bewoont N O W Z 1628
236 Men laet [= veiling] creditoren van z Marten Lamberts Marten Lamberts huijsinghe en ledige plaetzke offt achterlant streckende tot aen Claes Peters Vliet WZ N O W Z 1628 ten huijse van Frans Gerrijtsz herbergier
236 verso Men laet [= veiling] Hans Dircksz gortmaecker opt Vliet als curator over Frouck Wyyze Jacob Jansz gortmaeckers weeskinden huijs metter hoffke daerachter gelegen ter westsijde, bij henzelve althans bewoont Vliet WZ N O W Z 1628
237 Claes Jansz. Heixan ende Frouck Andriesdr el burger huijs, schuijre ende ledighe plaetze tusschen beiden en het medegebruick van den steegh ten noorden Coudal t.o. het Raad-huyse N O W Z mr Olferdo Nicolai chirurgijn en Folkert Idzardi Ens 1795 gg 1628, Dr. Hector Bouricius curator w. Dr. Hillema kinderen protesteert
237 verso Jan Dionisius en Doedtie Idsedr el huijs en schuijre tsampt loodse met het hoffke offt achterlandt mitsgaders 't medegebruijck van steegh achter d'huijse leggende Hoochstrate ZZ bij de butterbrugge N O hopman Dirck van Buiten W Frans Hansz slachter Z dr Adriano Metio professor 2444 gg 1628
238 Fonger Daemsz. Schellinghwou stadtsbode en Anna Tijerxdr el huijs en schuijr Nyeuwe hoffstrate N O Reiner Fransen W Hero Frisens Z Willem Egberts 480 gg 3½ 1628 belast aen Tzallingh Botnija erven
238 verso Dirck Ulckesz. en Eelck Harmensdr el vooreind huijs , waeraff Euke Sijbrens d'andere helfte toecomende Noordermolenstrate N O Buwe Fetzes W Antie Harmens Cornelis Z Rijurd Nannesz en Trijntie Eelckedr el 626 gg, daeraff 100 gg ... blijff 526 gg 1628
239 Tyaerd Reynersz. glaesmaecker en Antie Willedr el huijs metter ledige plaetze, staende achterwarts tot aen Dekama hoff Nyeuwe hoffstrate OZ N Sytz Johannes O W Z Thomis Andries Hinne Hettes 500 gg 1628
239 verso Lou Tomasz. stoeldrayer en Aaff Melchiorsdr el huijs en schuijr Dongiummer pijp, bij de N Jan Gerbens O W Z Antie Epes Lolle Olpharts landschapstimmerman in Delffzijll 540 gg 7 st 1628
240 Men laet [= veiling] Hans Dircksz gortmaeckers in sijn qualiteit huijse en ledige plaetze Vliet WZ N O W Z 800 gg 1628 Tijerck Sarses voorts gebodene hebbende
240 verso Men laet [= veiling] z. Wybe Lamberts slotmaeckers en Sepck Jacobsdr el huijs en schuijre Dijck ofte Nyeuwe straete NZ bij de Oosterpoorte N O W Z 1628
241 Syurd ende Jacob Tyebbe zonen Popta huijs Kleine steich N Atte Backer O W Jan Peters Walta Z Eelcke Romckes Jacob Peters deventer schipper 350 gg 1628
241 verso Wopcke Rijcksz. en Corneliske Jansdr el huijs, schuijre en mouterije Hoochstrate NZ metten vrijen steich ten westen tsampt ledighe plaetze N O W Z d'creditoren van Anne Wybrens Doyhen 2470 gg 1628
242 Peter Lollis burgemr. kamer Godsacker N O W Z Hans Douwes Stapert als administrerende armvoogd 25 gg 1628
242 verso Jan Heeresz. burger, voor hem en als vader en legitimus tutor over Bintzke sijn dochter bij z Sijouck Minnedr sijn w huijsfrouwe el huijsinge Dijck NZ N O Claes Jansen timmerman W Rinnert Rinnerts smids erven Z in wandelinge becomen van Sybe Sybesz Baard cu geaccordeert op 300 gg 1628
243 Claes Jansz. en Ricxtie Aeltzensdr el wonende t'Lutke Kie 21 pm landts t'Lutke Kie N d'Harlinger Vaart O d'Bolswerder vaart W Heijn Riencx Z Pyter Jansz Ticcheler Suffrido Orino en Paulo Orino 3738 gg 1628
243 verso Petronella van, Juffr. Roorda 20 pm landts tot Lollum, in de zathe bij Douwe Claesz als meijer gebruijckt N O W Z jr Adam van Paffenrode 1500 gg 1628
244 Abbe Oenis en Griet Oedsedr el wonende op Zeevenhuijsen huijs en plaetz Zevenhuysen, op de N O Claes Abbes W Peter Haanties Z Oene Rintzes ticchelaer 165 gg 1628
244 verso Joost Poppes en Neeltie Thomasdr el burgers huijsinge en thuijn Dongiumer pijp, bij de N d'stadtswal O Feije Foekes W mr Rijuerd Yntes Kingma tuijn Z Godtsvriend Tijaerdtsz hovinge Focke Sijbrants en Ariaenthe Jans el 184 gg 1628
245 Men laet [= veiling] Noordermolenstrate op de Whoeck: Coumans huysinge, volgende des vs. Coumans uytwijsinge van dato den 21en July 1628 N O W Z 1628 secretaris Coumans als koper van Peter van Collens huijsinge
245 verso Griet Jansdr. Schellingwou laest weduwe van z. Cornelis Pouwelsz achterhuijsinghe, brouwerije, mouterije en halve loodsinge Coudall WZ N d'erffgenamen van z Sijoerd Obbes O W Z Jan Lijuwes cum socio Dirck Dircs brouwer en Jansdr Schellingwou 900 gg 1628
246 Tiete Seerpsz. en Trijntie Cornelisdr el burgers huijs en schuijr metter ledige plaetz tusschen beijden Godtsacker ter OZ van het diepte, bij Johannes Doytzes bewoont N Pier Sierx O W Z Pybe Annis timmerman Lutz Stinnerts erffgenamen 910 gg 1628
246 verso N O W Z

>>begin