>> HOMEpage

Proclamatieboek Franeker 1608-1616

Aanvulling transcriptie: John de Jong (Excell)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2014, herzien februari 2020


foliokoper: voornaamkoper: achternaam/patroniemberoep, vrouw, woonplaats, enz.objectliggingzuidoostwestnoordverkoperprijsdatum
1Men laet [= veiling]Jacob Sijtzesz als curator over Doede Doedesz halve huijsinghe en schuijreCoudal ZZJan PeterszGerben Tades erffgenamen cum socijs [18-11-1608]ten huijse van Lijsbeth Take Meynerts weduwe herbergierse inde Vergulden Valck
1 versoJanEevertszbrouwer en Lijntgen Willemsdreen huijs ende loodse Noorder moolenstrate OZ van het DiepteF. TakesCleijenburchdie stadtswall en poort Thonis Cornelis en IJsbrandtsdr[1608]belast aen de rechte armen binnen Franeker
2LijeuweJansz. ende Jan Egbertsz.schoenmaeckers burgershuijs en loodseop de GreideHendrick LijeuwesHenrick Crolle erffgenamenRinske Fopkez te Workum [1608]
2 versoAbbeFransz.olde burgemr. binnen Franeker en Wybie Woutersdrhuijs op de Greide Reijner wever en Allert SickesTijaerdemastrateEepe Foppes, bij consent van erfgenaemen van z Meuis Fransz backer[1608]belast aen Hectoria van Hoxwier en aen Wijtze van Beijma
3Men laet [= veiling]Jan Scheltez schoenmaecker binnen Franeker volmacht van Reijner Kype raedtsheer binnen Embden aen ende over van z Jan Harmens naegelaeten sone en erffgenaemen ten overstaene van burgemr Wijbrandt Hendrix als ertoe bijden gerechtehalff huijs en schuijreSchoolsteeg ZZJan Wouters snijder naest behuijst [1608]ten huijse van Gerrijt Clasen herbergier in die stadt van Soest
3 versoCornelisJoannesz.backer en Barbar Jouwesdr vande eene helfte Tiete Thomas en Trijnke Jansdr voor d'andere helftehuijs en schuijre t sampt leedige plaatze Hoochstrate bij de butterbrugge ter suijdersijde van het diepteDouwe HoeijtesHobbe Jelles oude burgemr[1608]belast aen juffe Susanna van Meckmans
4RienckJansz.en Eelck Martensdr elhalff huijs en schuijre deurgaens metter steige aen die oostersijde van genoemde halve huijsinge gelegen Schilbancq, ZZ van het dieptede kopers zelffsGerrijt Harmens weduwe Hendrick Hansz en Anna Jansdr el[1608]belast aende weeshuijse binnen Franeker
4 versoAugustinusAdamaMed. Dr. prof. en Aartghen Semmenhuijs met twee kamers ten oosten een twee kamers ten westen, mettet hoff leedighe plaetze en tuijnSchilcampen bij de holten brugghehet bolwerckschoenmaeckersperckMarten korffmaecker met Peter van BuijtenTrijntge Hemmedr echtehuijsfrou van Eilas Ens, secretaris van Franekeradeel, mette zelven in deesen gesterckt als moeder en legitima tutrix over haer dochter Trijntge bij z Rompcke Sijuerdtsz getochen [1608]belast aen t weeshuijs alhier binnen Franeker
5JeroenimusWillemsz.kistenmaecker en Anna Joostedr el burgers binnen Franekerhuijs en schruijre Schilbancq, ZZ van het diepteKunier Romckes weduweproclamanten zelfsWijbe Wopkesz en Agnes Clasedr el[1608]belast aen d' armevoochden deezer stede
5 versoHendrickAriansz.ende Anthe Woutersdr el burgers binnen Sneeckhuijs en hoffop t Fliet buyten Franeker, aen de westersijde van het diepteLuijtghen SimonsJelle SibrandtsHidde Jansen op t Fliet[1608]belast aen Sytze Joannis
6Adrianus, Dr.Metiusprof. math. en Jetske Andriesdr el huijs en schuijre Hoochstrate ZZ Tijaerdt kangieters wedu en erffenHessel SijtzesAntie Juckema eh van Andries Roorda [1608]belast aen rechte armen
6 versoHenrickHenrixz.en Mies Lucasdr el kamerkleyne steegh WZWobbel Wijbrandts erffgenamenWybren Jouckezin wandelinge verkreghen van Jacob Douwesz en Griet Annedr eensgelijc el burgers binnen Franeker[20-01-1609]belast aen Sijtze Joannesz Werstins
7JacobDouwesz.en Griet Annedr el en burgers der stede FranekerhuijsPietercelystrate, NZ van het dieptevan FervouAnnege Philips EpesHenrick Henrickx en Mies Lucas[1609]belast aen de erffgenaemen van Wilhelm Ghemmenich
7 versoRienckJansz.en Eelck Martensdr el, burgers binnen FranekerhuijsSchilbancq, WZ van het diepteWytze van BeymaPhilips Philipsz schuitmaecker achterhuisinghe Peter Lolleszburgemr Hero Jansz en Richt Willemsdr el [1609]belast aen vrou van Hoxwier noch op een schuijre achter genoemde Philips achterhuisinge staende, mettet hoff ter westen en halve schuijre leggende in gelijcke wegen
8JacobAndriesz.brouwer en burger, t sampt Wytzke Sybedr elhuijs en schuijre Noorder MolenstrateLijuwe Ulckez tot Doccum[1609]belast aen Helena van Bunau t sampt het achterlandt tusschen huijs en schuijre leggende, mitsgaders het achterlandts achter Peter Tzallinghs schuijre
8 versoYsbrandtJonghesz.en Henrickgie Bouwens el burgers binnen Franekerachterkamer metter ledighe plaetze streckende achterwaerts tot aen staekettinge en metter mede gebruijck van steegh ten oosten gelegen SchilcampenIJsbrandt LambertsJan Frans WellensJan Fransz Wellens en Grietghe Boldewijns el[1609]belast aen Hectoria van Hoxwier
9Men laet [= veiling]Lambert Tijaerdtsz en Peter Jacobszn. als curatoren over Marij en Grietie z Heercke Lieuwesdr naegelatene weeskinderenhuisingheFliet OZEepe Joachims d erffgenaemen van Tiete Slachter[1609]ten huijse van Johannes Piersz Tania herbergier inde Prins van Orangen
9 versoMen laet [= veiling]Jan Wolters snijder als curator over Welmoedt z Jacob Jansz naegelatene weeskindt bij Eelckedr getogen een derdepart van z Jan Cocys huijsinge gelijc mede de andere twee derdeparten alsdan verkocht zullen worden Noorder molenstrate[1609]
10ThomasBoetiusburgemr. binnen Franeker als bouwmr der stede Franekerhuijsinge en schuijre, mette steegh ten westen van het voorhuijs leggende Hoochstrate ZZPeter RullTijaerdt Lolckes weduwe ende erfgenaemenjuncker Tzallingh van Bothnija hoffs muijre ten noorden van de schuijre westwaerts efter des vs. Tijaerdts en Epe Jucke schuijre ende erve tot aen den slooth erffgenamen van z Peter Tijssen[1609]belast aen de rechte armen alhier
10 versoJacobClaesz. ende Griet Jansdr eltwee kamers groote steeghThonis Peters op GodsackerClaes Dirxz stadts roeper en Lijsbeth Huijbertsdr el binnen Franeker[1609]belast aen Rochus Baernsz. Rordmers
11MarcusLycklama a NijholtJ.U. Doctor prof. en Perck van Goslingha elhuijs en hoffop de dijck ofte nieuwe straete NZThijs PouwelszPeter WijbeszHermanno Doman secretaris van universiteit en Impck Hoeijtedr el [1609]belast aen ontfanger geestelijke goederen
11 versoJanJansz.en Sytz Gerrijtsdr el binnen Franekervierdepart deurgaens van een huijs, schuijre, hofke en leedighe plaetze Coudal, NZ van het dieptRincke TijepckeWopke Rijuerdtsz Schelte Cornelisz kopslager en Gerrijthe Dirxdr eensgelijx el en burgers binnen Franeker[1609]
12ReynWybez.burgemr. ende Jeske Mevisdr el drie vierdeparten van een huijs en schuijre met het achterlandt en erff ertoe behorende waeraff de proclamanten zelffe de resterende vierdepart competeert Noorder molensteeg, ten ZZ van het dieptehet kerckhoffwedu en erffgenamen van Taecke Taeckes Jan Petersz met Jan Scheltes Jeske Tieckedr echte huijsfrou van Eeb Dircxz bij advys en consent van den zelven haer man[1609]belast aen pastor ofte geestelijke ontfanger
12 versoClaesJacobsz.smidt en Barber Tijaerdtsdr el burgers binnen FranekerhuijsSchilbancq, ten ZZ van het diepteHieronimus Willems kistemakerSybolt Claesz smidts weduHieronimus Willems cu[1609]
13HenrickMeynertsz.en Trijn Pouwels Butenpostdr el wonende tot Doccumhuijs metten leedighe plaatze daer achter leggende, streckende van die plaatze tot aen Rocchus Beerns hoffNoorder Muellensteegh WZHenrick EgbertsAleff OckesLijsbeth Jansdr weduwe van z Albert Hansz burgemr binnen Franeker[1609]belast aen juff Sipck ?dr
13 versoTieteTomasz.ende Trijn Jansdr el huijs, schuijre met een ledighe plaatze bij de brolbruggeWytze van BeymaCornelis JennisJucke Claesen burger en biersteecker binnen Franeker[1609]
14HeynJansz.en Adriaen Clasedr kamerDijckstrate NZDirck Jansz kistemaeckerde kopers selfsAnna Harmensdr echtehuijsvrouwe van Jelle Tiaerdtsz tot Belcum[1609]belast aen mr Joannes Sibrandi Menaldum
14 versoGerryt Claesz.Ensen Antie Aggedr Feddingha el halff huijs ende schuire met twee steghen aen beijde sijden leggende, t sampt ledihe plaetze t. butterbrugge ende het readthuys, WZ van het diepte Peter Charles erffgenamenhet raedthuijs met Beern Jansz erffgenaemenJeske Dircsdr bij advijs van Sioerdt Jans haer man[1609]
15HeerckeIdtsz.woende opt Vliet buiten Franekerhuijs metter leedige plaetze en vrije steegh ten suijdenVliet, WZ van het diepteJan SchellingwouIdt Claese wedu erffgenamen van z Marij Jansdr voor d' eene helfte en een gelijx vande erffgenaemn van Reijtze Rommerts voor d'andere helfte[1609]belast aen juff Catharina van Decama erven
15 versoReynWybesburgemr. binnen Franeker en IJske Meuisdr elde helfte van een stuck boulandt waeraff de kopers zelffe d andere helfte toecompt, t geheele stuck landts 3 pm leggende thoe Lutke Kee t.o. Lockraeckvan zalighe Jan Hendrix erffgenaemen in coope hebben vercreghen sijnde, in cope vercreghen van Idts Petersz koopman en Pier Rienckedr el en burgemr binnen Franeker[1609]
16Lollius, Dr.Adamaprof. en Tethie Hoeijtedr elhuijsNoorder molensteegh OZd copers zelfeWillem AlbertszThijnus Hobbez en Doedt Bartledr[1609]belast aen erffgeneaemen van mr Wilhelm Ghemmenich
16 versoGerbenGerbensz.en Impck Gerrijtsdr el burgers binnen Franekerhuijs en hofke ofte ledige plaetze Godsacker OZGeert Thomas Epes weduwe Peter PetersDieuw Jansdr weduwe van Seerx Sierdts[1609]
17JanEevertsz.brouwer en Lijutghe Willemsdr el burgers binnen Franekerhuijs ende schuijre t sampt brouwerije en gereetschappen Coudall ZZHans WoltersPeter PeterszNiclaes Barnts postulant binnen Franeker en Getske Petersdr el[1609]
17 versoGerryt, Mr.Jansz.en Maeijcke Jansdr el en burgemr binnen Franekerhuijs en schruijre GodsackerSaekle EevertsAntoon Thonnes erffgenaemen Roeleff Hendricxz en Adrianes Harmensdr op Westerborch el[1609]
18JacobHendricxz.en Ydt Gerrijts el kamer met die gerechticheit van plaetz ertoe behorende bij de Leeuwerder pijp, ZZ van het dieptehet stadts bolwerckBaucke Allertsdie verkoper zelffeLamker Claesz schoenlapper en Neel Jansdr el [1609]
18 versoMichelJanssenen Antie Willemsdr el burgers binnen FranekerkamerHockaerdtHammekenopJan Wybes weduweEelcke Hansz in levene korffmaker alhier[1609]belast aen Willem Douwes
19HenrickHansz. van Evervelten Ulrichie Petersdr el burgers binnen Franekerhuijse ende schuijre met de gerechte helfte van steeghe ten westen van huijsinge geleegen op de Dijck NZLolcke Sickes weduwe en erffgenaemen Hans Johannesz deurwaerder Hoff van FrieslandtFokel Eevertsdr weduwe van w Sijbren Andriesz burger binnen Franeker[1609]belast aen Sijoucke Rijuerdtsz Bants burgemr binnen Franeker en aen pastorije
19 versoClaesClaesz.en Griet Willemsdr el burgers binnen Franekerkamer, streckende van voren aff tot aen middelmuijre, met het mede gebruick van steegh ten suijden en met seekere achterlandt ten noorden van Peter Cornelijsz schuijre leggende, met noch een vrije deurganck van genoemde camer naer het achterlandtMolensteegh WZLijsbeth Albertsz weduwe Ambrosius Folkerts met Anneke Jorisdr Jacob Meijnertsz snijder ende Saeck Lolcke dr. e.l. tot Beetgum, en van Trijn Meijnertsdr met Hessel Cornelijsz el [1609]belast aen erffgenaemen van z mr Wilhelm Ghemmenich
20ReynerJansz.en Lijsbeth Petersdr el binnen Franekerhuis met een hoff Flie WZ buyten die Westerpoort, den wz van die vaertLuijtgen Thimens Jelle SibrandtsHenrick Ariansz en Antie Woutersdr el[1609]belast aen Sijtze Joannisz cu
20 versoWybrantJouckez.en Aelte Hendrixdr elachtertste deel van Jacob Smidts huisingheNoorder molenstrateJan Corqs erffgenaemenGerrijt Lieuwein wandelinge vercreghen van Merck Peters en Eest Lambertsdr el[1609]
21MerckPetersz.en Eest Lambertsdr elop de wandelinge van een huis en loodtske cleine steegh WZHenrick HenrichJellis Gerrijtsin wandelinge vercreghen van Wijbrant Jouckz en Aelte Hendricxdr el[1609]belast aen Sytze Joanne Werstins
21 versoGerbrandtHenricxz.en Aacht Gerbensdr el te Leeuwardendwarshuis metter hoff en ledighe plaatze Fliet OZEvert Henrichs erffgenaemenDirck OutgesSeverijn Dirckhs en Henrickhen Willemsdr el[1609]belast aen Catharina van Dekama erffgenaemen
22JanClaesz.en Trijn Jeltedr el huijs, sampt die winkele inde huijsingheVijverstrate WZheer Eepe Jouckes Juckema met Claes Jansz Kanke Ricxt ReijnersAnthonius [Thonys, DTB] BaengerIsaack Dircxz el en Wijtz Douwedr el [1609]belast aen juffrouw Pierck Roorda
22 versoAllertSickesz.en Jetz Hesselsdr el burgers binnen Franekerhuijs met het achterlandt en twee begrensde achterplaetsen tot onzer sloots toe streckendebuijten Franeker opt Flieth OZEepe EeppesSijouck AlbertsPijtter Jansz wedu op t Fliet[1609]belast aen Sijtze Jannes Werstins
23Gerrit Claesz.Ensen Antie Aggedr Feddingha el halve huijsinghe en schuijre t. butterbrugh ende raedthuysPeter Charles erffgenamenBeern Jans erffgenaemen met het raedthuysDouwe Seerps en Trijntie Gossedr[1609]
23 versoJanWoltersz.snijder en Grietie Lucasdr el burgers binnen Franekerhalve huijsinghe deurgaens met kamers, schuijre alwaer de twee hammen uutsteecken ten W, streckende achterwaerts tot aen kerckhoff toeTijerck MellesTijerck MellesSijmke Cornelisdr bij advijs en consent van Joanne respacio harer eighen man[1609]belast aen Tijerck Rijuerdts Bants
24MartenLambertsz.en Frouck Rutgersdr el op t vliethuijs en plaetze Vliet, WZ van het diepteHeercke IdtszRijuerdt TijebbesRienck Andlesz cum socijs[1609]belast aen weeshuijse binnen Franeker
24 versoPyterAndriesz.schipper ende Trijn Ankedr el ende burgers binnen Franekerhuijs ende schuiere Nieuwe hoffstrate, ZZ van het dieptvercopers selved' straat ofe steegh int bolwerck responderendeAnne Meinertsdr wedu van z Sixto Ripperti[1609]belast aen jr Tiallingh van Bothnia
25RienckJansz.en Eelck Martensdr el burgers binnen Franekerachterhuijs ofte schuere Schilbanck, achter het wit leeukeAert AnskesPhilips Philips schutemakerDirck Martens de proclamantenTrijntie Thonijsdr bij advijs ende consent van Albert Thomasz haerer echte man[1609]
25 versoReinWybesz.burgemr als diaken van den armen der gereformeerde gemeente aldaer, begeerte ten profijte vande selven armen van nijaerkoop op een camer wesende het achterste deel alhierCleyenburgh, waeraff de genoemde armen het voorste deel toekompt Andries AdriaensThonis Cornelisbij Outger Remptsz ende Jantgen Luijtgens el in cope vercregen van Pede Sijbez voor de ene, ende van Sijbrich Sijbedr voor d andere helfte [1609]
26ThomasBottesende Doeckle Rijuerdtsz burgemr als last hebbende ? ten profijte van deeser stadt schuijre ende van een part van een ledige plaatseGoeyenga dien aengaende affgepaelt, mitsgaders van het achterste deel van Ockingha hoff gelegen achter het groothuijs mede in voegen t selve gevoegt ende affegepaelt is naerder blijkende bijden Caarte eraff zijnde bij de proclamanten in hun qualiteijt in cope vercreghen van jr Jarich van Ockinga ende j. Hijlck van Ockingh el residerende binnen Franeker[1609]
26 versoReinWybesz.burgemr. als diaken vanden armen der gereformeerde gemeente aldaer, begeert ten proffijtte van den selven armen camer, metten ledige plaetsop den dijck ZZdie vercopers moeders camers nu deselve armen competerendeSuarte Dircks kamer Trijn Jansdr weduwe van z Feddrick Jarichsz tho Harlingen[1609]belast aen die wees vooghden
27RienckRyuerdtsz.ende Antije Jacobsdr el ende burgers binnen Franekerkamer metter ledige plaetse achterwaerts aen de sloot streckende in Jr. Tzallingh van Botnya hoffPaulus Gehemminich secretaris der steede Jacob Claesz Oedts Wijbesz ende Jets Pijbedr [1609]belast aen jr Tzallingh van Botnia
27 versoReinWatzesz.ende Brecht Jelledr el tho Dongium, voor een dardepart Marten, ende Dierck Martens zoonen insgelijcx voor een dardepart, ende d' erffgenaemen van wijlen Fopppe Tiercxz voor d'resterende dardeparthuijs en schuijreOoster molenstrateJan SchellinghwouJan ScheltesWijbe Joannesz koopman ende burger binnen Franeker[1609]belast aen juf Hectoria van Hoxwiers erffgenaemen
28IsackDircksz.ende Wijts Douwedr el ende burgers binnen Franekerhuijs metten ledigen plaetse Cleyenburghadministratoren vanden rechte armen der steedegereformeerde diaconieAndries Adriaens, wonende tot Haerlum, de rato caveert hebbende voor Catharina vande Bergh zijn echte huijsvrouwe[1609]belast aen jr Carolo van Steernse
28 versoSusannaUlckedr.naegelatene weduwe van wijlen Douwe Wopckes Tallum, burgerse binnen Franekerhuijs met een halve steegh ten suijden van den huijsinge leggendeVijverstrateCornelis Dominicus wachtmr vercopers selvesEepe Juckema ende Lolck Feddingha el, residerende binnen Franeker[1609]
29UlckeUlckesz.ende Antie Douwedr el burgers binnen Franekerhuijs met een kamer ende hoffke ofte ledige plaetse, mette helfte van de steegh ten noorden Ooster MeullenstrateJurian PijbesDouwe HenrixzDouwe Henricxz ende Ymck Douwedr el[1609]belast aen burgemr Rein Pijbes
29 versoPyter Evertsz.Langhwoltende Rintske Johannesdr el ende burgers binnen Franekerhuijs, schuijre ende loodse sampt hoffke ende ledige plaetse tussen huijs ende schuijre Coornmarckt, ten ZZ van het diepteHans JorisDoctor EnsGerrijt Claesz Ens ende Antie Aggedr Feddingha el ende burgers binnen Franeker[1609]belast aen jr Tiallingh van Bothnia
30Pybe van, Jr.Eminghaende juff Parck van Roorda el stuck greijdlandt, groot omtrent 2 pmopt suijd vanden Heeren Vaertd'selve vaertLambart Jansz ende Anne Sippedr eensgelijcx el ende burgers binnen Franeker[1609]
30 versoCornelisClaesz.ende Griet Martensdr el burgers ende bierstekers deeser steede Franekertwee nieuwe huijsen in malcander beclempt, het ene bij den proclamanten selffe ende het ander bij Sander Sandersz gebruijckt ende bewoont wordendehoeck Vijverstraete aen de Westerpoortestadtspoortehet stadtsbolwerckClaes Pijters calckbranderSijtse Joannesz ende Magdalena Eelckedr el ende burgers binnen Franeker[1609]belast aen de rentemr vande stadts domeinen
31Men laet [= veiling]Douwe Jansz Wringer als curator over Dirck Harmensz weeskindt, gesterckt met Heijn Jansz ende Heercke Harmens, t kints oomeneen huijs, waer uijth z Dirck Harmens is versturvenop de Zeevenhuysen[1609]
31 versoUlckeUlckesz.ende Antie Douwedr el burgers binnen Franekervierdehalve carolus gulden enighe ientegaende jaerlijcx utte huijsinghe bij Joannes Piers bewoont wordendehoeck van den greydeWytze van Beyma ende Fedtke Doeckedr Lammingha el [1609]
jaerlicxe grondpacht utte huijsinghe bij Nieke Jan Sijmens bewoont wordende, waeraff Douwe Jansz eigenaer isSchilbancq, ten noorderzijde van het diepteWytze BeimaWybe Mollenaers erven
32FreerckGoslinghsz.ende Dieucke Sippedr el burgers binnen Franekerhuijs ende schuijre Noorder MoellenstraeteAdolff LieuwesPeter TziallinghsHendrick GerrijtsJacob Andriesz brouwer ende Wytske Sybedr el[1609]met noch een schuijre achter Peter Tziallinghs huijsinghe
32 versoGerbenMellesz.ende Trijntie Pybedr el ende burgers binnen Franekertwee camerslutke steegh OZdie druckerd'copers slevenAbbe Fransz oude burgemr ende Wybrich Martensdr el[1609]
33UulckeUulckesz.ende Antie Douwedr el burgers binnen Franeker, als eigenaeren van sekere vierdehlave carolus guldens enige renthen gaende jaerlijxe utten huijsinghe ende plaetse, bij Joannes Piersz bewoonthuijsinghe op den hoeck van den greydebij Peter Tijallinghsz cu in cope vercregen van Abbe Fransz oude burgemr ende Wybrich Martensdr el[1609]
33 versoDierck Sybez.Banghawaechmr. ende Wobbel Sybedr el ende burgers binnen Franekergerechte helfte van een huijs ende schuijre, t sampt ledige plaetse Vismarckt, aen den ZZ van het diepteJan Petersz smidtAnsck dr Raphaels weduweJacob Andriesz ende Wytske Sybedr el[1609]
34JorijsJansz.ende Yd Claesedr el burgers binnen Franekerhuijs ende loodtse op de dijck ofte nieuwe straete ZZJarich MichielsHeerke[?] FeddesLysbeth Douwedr weduwe van z Jacob Luythen Jacobsz wonende tho S.[1609]belast aen juff Eduar van Hoxwier
34 versoHendrickAeriaensz.ende Anna Woutersdr el opt Fliethuijs ende hoffopt Fliet buyten Franeker, aende westersijde van de vaerteReiner Janssenvercopers selvesJelle Sybrantsz schuitmaker ende Jantgen Aebedr el ende opt Fliet wonachtig[1609]
35Men laet [= veiling]Jan Woutersz snijder als geauthoriseerde curator over Auck Petersdr oldt omtrent 24 jaeren echtehuijsvrouwe van Jan Jansz met den selfden haeren man gesterckt vierdepart der camers bij Geert Jelles weduwe ende Jacob Anthonis bewoont wordende groote steegh WZ[1609], 13 Novembristen huyse van Frans Hansz. Herbergier int houten wambois
35 versoEpeJoachimsz.ende Geert Hendricxdr el wonachtig opt Fliet buijtten d westerpoort huijsSchilbanqen, ten ZZ van het diepteArian Bilmandieselver steeghMarten Schuijtmakers weduwe Epe Hansz ende Engel Gerbensdr el wonende tho Burchum ende dorpe Cubaerdt[1609]belast aen Willem Petersz burger binnen Franeker
36Men laet [= veiling]Bauck Jan Frans weduwe voer haer ende als moeder en legitima tutrix over haer kinders bij die vernoemde Jan getogen huijsinge ende ledighe plaatzealwaer de halve maen utsteckt ende Jan Fransz versturven is bij de brolbruggeDouwe SeerpsMinne Mellema erffgenaemn[1609]ten huijse van Lambert Wybesz Ens herbergier in den Granaet Appel
36 versoBerber van, JuffrouBourmanniaweduwe van z Jan van Bourmanniadwershuijs, metter erff ende achterlandt Kerckstrate WZFock Andrijs Adriaen Cuijcq vercopers huijsinge en tuinWillemke Harmkendr weduwe van wijlen Luyten Pytersz over haer kinders en bij consent van de gerechte van deser stede[1609]belast aen de erffgenamen van juff Amelia van Grombach weduwe van Fervou
37Men laet [= veiling]Jeske Wybrandtsdr versterckt met Epeo Tellij hare echte man huijsHooghstrate, NZ van het diepteIds Petersjuff Lijauckema[1609]ten huijse van Tierck Sijbesz Bange inde Braadtpoth
37 versoMen laet [= veiling]Elisabeth Lolkedr van Adehuus weduwe van wijlen Regnerus Pijbes als moeder ende wettige voorstande van haer kinderen bij den genoemde Regnerus getochenhuijsCoudall, ten ZZ van het diepteJan Schellinghwoud' burgemr Doeckle Rijuerdtsz [1609]
38Hendrick deVenomagnificus rector ende prof ende Moederke Knoops elhuijs met een hoffke streckende achterwaerts tot aenden sloot toenieuwe hoffstrate ten NZ van het diepteAndries Joachims weduwe ende erffgenaemen Idske JarichsAdriaen van Cuijcq olde burgemr binnen Franeker[1609]
38 versoSaepeSybesz.halff huijs Nhoeck SyaerdemastrateUlcke Ulckesz ende Antie Douwedr el[1609]belast aen Vrouw Hectoria van Hoxwier
39TiesseTiercxsz.ende Trijnthe Claesedr el huijs ende schuijre dijck ofte nieuwe straete NZde strate nae godsacker respronderendeJan AbbesThijmen Dircxz[1609]
39 versoDirckObbesz.ende Griet Jansdr elhuijsSchilbancq ZZAerian Bilmandoele steeghMarten Schuijtmakers weduwe Epe Joachimsz ende Geert Hendricqdr el binnen Franeker[1609]belast aen Willem Peters
40TiaerdTiaerdtsz.ende Welmoed Bastiaensdr el wonende opt suid van Harlinghen op Tiaerd Lous tichelwerck21 pm landts, al nu bij Simon Jansz opt fliet gebruijckt wordendeleggende tho Lutke KijeJurrian Pijbes ende Minne Mellema ervenjr Fredrich van Fervouheere vaert nae HitsumDouwe Douwesz Foppersbij henluiden gekocht van Sijoucke Rijuerdtsz Bants burgemr der stede Franeker ende Bauck Wopckedr Wigara el[19-01-1610]
40 versoBuweFetzez.ende Soeijck Foppedr el ende burgers binnen Franekerhuijs ende schuiere, sampt ledige plaets, staende achterwaerts tot aende sloot toeNoorder muellenstraet, ter NZ van het diepteCornelis Scheltes weduwe ende erffgenemenJacob Reinersz smidt Nieske Jansdr weduwe van Lijeuwe Tammes haer kindere oom ende curator[1610]belast aen de rechte armen
41RyuerdtTiebbesz.ende Lijsbeth Jansdr el op t Fliethuijs met het medegebruijck van steegh ten noorden eraen leggende, mits d'selve voor d'helfte onderholden soo verre d'huijsinge strecktSchilbancq, ten WZ van het diepteGhijsbart Fransz EnsRienck JanszWytze van Beyma ende Feeijcx Duckedr Lammingha el [1610]belast aen juff Hoxwiers erven
41 versoBauckeAllertsz.schoenmaker ende Greeth Tiercxdr el ende burgershuijs ende loodse, t sampt t achterlandt ertoe behorende, achterwaerts tot aenden sloot streckende staende ende geleghen Nieuwe hoffstraete, ten ZZ van het diepteWytze van Beijmaburgemr Sijoucke Rijuerts Bants ledige plaetseClaes Dircxs stadt roeper ende Lijsbeth Huibertsdr el[1610]belast aen jr Tzallingh van Bothnija
42Men laet [= veiling]bij Mathijs van Mijden vendrich onder den hopman Jan van Esingh voir hem en mede van weghen Jelcke Tiaerdtsdr sijn overledene huijsfrouwe halve huijsingebij de Harlinger poorte[1610]
42 versoMartenHeynsz.schipper ende Anna Oldthoff el en burgers binnen Franekercamer met een loodskeSchoolesteegh NZKoen Hendrick mesmakerburgemr Sijoucke Rijuerdtsz BantsHector Foltmaers en Anna Jansdr eensgelijcx echteluiden en burgers binnen Franeker[1610]belast aen de ontfanger der geestelijcke goederen t Franeker
43JanReinersz.ende Yd Rintsedr el wonende op t Fliet buijtten Franekerhuijs met het halve achterlandt, t sampt het mede gebruijck van een put opt achterlandt staende, mitsgaders het vrije mede gebruijck van den steegh ten suiden van de huisinge gelegenHockaerdtburgemr Syoucke Ryuerdts BantsAte MartensWillem Hannesz en Syts Bottedr eensgelijcx el [1610]belast aen jr Julio van Bothnija
43 versoCornelisRiencxz.ende Dieucke Jansdr el wonachtig opt Fliet voor d ene helfte, ende Peter Syuerdtsz voor d andere helfte huijsFliet WZ, buijtten d' westerpoorte opt FlietMarten LambertsRinck Idtsz ervenRyuerdt Tiebbesz ende Lysbeth Jansdr el[1610]belast aen den weesmeisters binnen Franeker
44SymonJansz.ende Rintz Wybedr el wonende opt Fliet buiten Franekerses camers, staende twee ende twee achter malcanderenHockaerdtWillem NannesWillem NannesPeter Reinersz ende Atke Martensdr eensgelijcx echteluiden wonachtich binnen Harlingen[1610]
44 versoMen laet [= veiling]Wytze van Beyem als curator over Jacob Pilgramsz ende mede als last hebbende van Frans Meuwisz die curator is over Harmen huijsNoorder molenstrate op de houck van den strate nae de Noorder meullen responderendeClaes Symensz ervengenoemde straetClaes Symensz erven[1610]belast aen vrou Hoxwiers erven
45ReileffJansende Wab Symonsdr el, wonende tho Harlinghen kamer met ledige plaetse, item met het mede gebruijck van een steigh ten westen van den kamer ende Wijts Claeses huijsinge leggende opt old tichelwerck ten oostenAbbe FranszUilcke ThijssenClaes EnnesWytz ClaesesJan Ryuerdtsz ende Waal Jacobdr el wonende opt oost van Harlingen op de spijcker[1610]
45 versoWilckeJoannisen Tryn Claesedr el burgers binnen Franekerhuijs ende schuijre metter plaatse Hoochstraete ten ZZ vh Diepted'oude burgemr Hobbe Jellesdr Sibrandus Luberti prof theologiae Meinert Peters hoosmaker ende Lysbeth Aebelsdr el[1610]belast aen juff Susanna van Meckema
46GerrytLyeuwesz.metselaer en Jannes Joannesdr el ende burgers binnen Franeker, voor d ene helfte ende Claes Petersz kalckbrander met d'naeme ende van weeghen Hijlck Jetsedr sijn huijsvrouwen moeder voor d ander helftehuijs schuijre en loodtse met een hoffCoornmarckt, ten ZZ van het diepteSybrant schuijtmakers erven ende Dirck Piers ervenFoppe Lyeuwes en Idt Peters Gielis van den RadeGhijsbert Fransz Ens olde burgemr[1610]belast aen frou Hectoria van Hoxwier
46 versoPeter Petersz.Siccamaende Doutzes Feyckedr el huijs ende schuijreNieuwe hoffstraetePeter Andriessekere steegh nae t bolwwerck responderendePeter Andriesz ende Trijntie Yntedr el [1610]belast aen jr Tzallingh van Bottinga
47SeverijnDircxz.ende Hendrickien Willemsdr el wonende opt fliet buijtten Franekerhuijs ende loodse FijverstraeteClaes Petersz kalckbranderOedts Sickesz CampenJan Blocq maior binnen fortresse Delfzijl raverende voor Claerke Siekedr sijn wijff [1610]
47 versoJacobCarstesz.boeckvercoper ende Jel Harmensdr el voor d'eene helfte ende Lambert Claesz schoenlapper ende Neel Jansdr eensgelijcx el burgers binnen Franeker voor d andere helfte huijs ende hoffkebij de Leeuwerder pijp, ten ZZ van het diepteLambert Claeszsekere slootBaucke Allertsz ende Greeth Tiercxdr el[1610]belast aen de rechte armen binnen Franeker
48LambertJansz.ende Aelcke Jansdr el burgers binnen Franekerhuijsingegrote steeghmr Jan LambertsJoachim EilertsHette Jansz backer voor hunselven ende van Frouck Jansdr mede voor haer selven[1610]belast aen Jan Petersz Walta
48 versoRienckJansz.ende Eelck Martensdr el burgers binnen Franekertwee schuijren, waeraff d eene kopers helft hebben ten westen ende noorden naestop de Schilbacq achter het wit leeucke, staende d andere schuire achter Lolcke Vischers erffgenamen huijsinge ten oosten, hebbende de copers selffe ten suijdenDirck Philippusz als zone van Philippus Philippus, Jacob Goslicx, als swager van den voornoemde Philippus[1610]belast aen den erffgenaemen van z Lolcke Vischer
49JarichBenedictusende Rienne Wopckedr el wonende opt fliet buijtten Franekerhuijs met een luttick huijs hoffke ofte achterlandt streckende ten oosten ende suijden tot aende slootFliet, OZ van het diepteHylcke RyuerdtsJacob GerrytsJacob Claesz ende Foeck Jansdr eensgelijcx el ende opt Fliet wonachtich[1610]belast aen Georgien van Burmania ende juff Lutz van Deeckama el
49 versoAlbert Jurriansz.ende Aeffke Jansdr el wonende tot Hitzum10 pm landts, leggende in 90 pm tot Tzaluert bij Sijtze Hackesz gebruijckt wordende TzaluertOedts Epesz Campen voor hem, ende als last hebbende van zijn vader[1610]
50SaeckleEvertsz.ende Trijnhe Gerbrandtsdr el burgers binnen Franekergerechte derdendeel van een huijs ende schuijreGodsacker, WZ van het diepteClaes Hillebrants erffgenamenmr Gerryt Jansz Thomas Evertsz schoenmaecker ende Ansk Wijbrandtsdr eensgelijcx el ende binnen der stede wonachtich[1610]belast aen st nicolaas kerk
50 versoEpe Jacobsz.Juckemaoedelinge, en Foppe Cornelis diaken begeren ten profijte van de armen van de gereformeerde gemeente deeser steede Franeker huijs ofte wooninghe mette ledighe plaatz Hoffstraete ZZstadtshuijsingheJan Tysjr. Frederick van Vervou als last hebbende van Syouck Simonsdr weduwe van zalige Joannes Foekesz, mitsgaders van Foccone Joannes dienaer des godtlijcken woordes thoe Ferwert voor hem selven ende de rato caverende voor Anne Joannisz ende Anna Joannisdr zijn broeder[1610]belast aen vercoper
51RippertLyuwesz.en Eelck Sybrensdr el burgers binnen Franekerhalffe huijs en schuijre t sampt achterlandt Noorder moloenstrateReyner HendrixAnneke AmbrosyThymen Hobbez en Doed Bartledr el[1610]belast aen Peter Ens
51 versoAnnekenJorijsdr.echtehuisfrou van Ambrosius Folckertsz mede advys en consent van zelvehalf huijs en schuijre t sampt achterlant Noorder moolenstrate Reyner Henrixproclamanten zelfsThijmen Hobbez en Doed Barledr el[1610]belast aen Peter Ems
52LambertStaeckmansburgemr. ende rentemr t sampt Wytze van Beyem gezworen gemeentsman binnen Franekertwee stukken landsten suiden van de stadt aen den stadtsgracht leggende geestelijke landengeestelijke landenJuff Luts van Dekema echtehuijsfrou van Georgien van Bourmaniade grachtdoctor Sicke van Dekama[1610]
52 versoFeddeDouwez.ende Trijn Jansdr el burgers binnen Franekerhuijs ende schuijrke, streckende achterwaerts to aent bolwerck mette vrije uijtganck aent bolwerckin de Ooster ravelijnTrijntie PetersHero AndriesRintze Claesz ende Reynsie Jelmersdr el [1610]
53WibrenHendricksolde burgemr.huijsHoochstraete, ten ZZ van het diepteburgemr Heyn Wybesde burgemr Heyn WybesHans DouwesHendrick Wybrandts ende Styntie Jurriaensdr [1610]belast aen de weesvoochden
53 versoToenisEgbertsz.ende Frouck Hiddedr el burgers binnen Franekerhuijs metten leedighe plaetze Coudall bij de brolbrugge, ten NZ van het diepteDouwe SeerpsMinne Mellema erffgenaemnDouwe SeerpsDouwe Wigelez ende Acke Annedr [1610]belast aen Bauck Jan Franses weduwe
54TyerckMinckesz. borger binnen Leuwardenhuijs ende lootze t sampt het gebruijck vanden steegh Coornmarckt, ten ZZ van het diepted'erffgenaemen vanLysbet LuuwesJoannes Wilckesz ende Hendrick Rutgersz Maeijcke Meinckesdr weduwe van wijlen Claes Jellesz en sijn leeven borger binnen Franeker[1610]belast aen de erffgenaemen van z vrou Eedwar van Hoxwier
54 versoHesselSytzesz. burger binnen Franeker4 voet van wall inde breedte achter sijn koopers huijsinghe, thans leggende over de sloot bij de butterbruggeGhijsbert Fransz Ens olde burgemr[1610]
55JouckeHanckesz.ende Anna Jansdr Cocq elhuijs ende eijdtshuijs, hoffke ofte achterlandt, streckende ten oosten ende suijden tot aende sloot, met een steegh ten noorden van het huijs hebbendeFliet, aen de OZ van het diepteHylcke SyuerdtsJacob SeverijnsJarich Benedix ende Syuerdt Epkedr[1610]belast aen junckheer Georgien van Burmania ende juffrouw Luts van Dekama el
55 versoLambertStaeckmansburgemr ende rentemr deeser steede Franeker ende Everke Ghemmenich el huijs ende schuijre t sampt leedige plaetze ende erveHoochstrate bij de butterbrugge, ten ZZ van het diepteDouwe HoijtesHobbe JellesLambrecht van Erp ende Constantine Coijmans el burgers binnen Haerlem[1610]belast aen juffrouw Susanna van Meckmans weduwe van Horion
56JanHenricxz.ende Lysbeth Toenisdr el burgers binnen Franekerhuijs ende leedighe plaetse daer achter gelegenJoannes Joris ten WJan TijssenJoannes JorisWellem Ryuerdtsz ende Maycke Jansdr el[1610]belast aen juffrouw Amelia van Grombach
56 versoJacobAnthonisz.ende Houck Jorrijtsdr el burgers binnen Franekertwee leedige plaetse achter en voor Aacht Jacobs huijsingeSchilbancq ZZvernoemde Aacht sijn moeder[1610]
57Jacobus ChristianiBuitenpostende Jell Harmendr el burgers binnen Franekerhuijs ende leedighe plaetse daer achter gelegen, streckende aen Joucke Ockama muijr staende ende gelegen inde nijeuwe hoffstraete ten oostersijde Jeppe RompskenMarij [achternaam open gelaten] met haer susterWijbrandt Henrixz burgemr binnen Franeker[1610]belast aen joncheer Fervou
verso 57v GeertPetersdr.burger binnen Franeker3 pm landts op het suijd van Franekerpastorije landenMinno van Cammingha ervenjuf Taeckedr echte wijff van Hes Dircxz haer man[1610]
58MarcusLycklama a NijeholtI.U.D. grietman Stellingwerff Oostende, ende juff Perck van Goslingha el camer met een loodskeop den dijck NZde vercoopersde proclamanten selffsThijs Pouwelsz kistemaecker ende Tiall Ryencksdr[1610]belast aen t weeshuijs
58 versoMarcusLycklama a Nijeholtende juffrouwe Perck van Goslingasteegh ende ledige plaetze op den dijck NZ, tusschen der proclamanten ende vercoopers huijsingePeter Wybesz slotsmaecker ende Fels Jacobsdr el binnen Franeker [1610]
59CornelisDominicuswachtmr en Antie Tijssedr el huijsbij de butterbruggeAnne DircksHans Peters weduwePeter Claeses ervenin wandelinge vercreghen van Sijoerdt Jansz en Els Sickedr erven[1610]
59 versoPeterAlbertsz.en Antie Ryuerdtsdr el binnen Franekerhuijs met vier kamersop te Greide op de Oosterhouck van den kleyne steegGieles van RadeGieles van Radede kleyne steegin wandelinge vercreghen van Gerben Mellesz en Trijntie Pijbedr el[1610]belast aen vrou Hoxwiers erven
60JanRutgersz.en Maij Gerrijts dr elhuijsbij de brolbrugge ter WZ van het diepte, bij het raedthuijsGerrijt EnsGerrijt Ensraedthuijsde kinderen van z Berrij Jan Florijsz en Anna Sijmensdr[1610]belast aen Doed Meuis
60 versoGerrytTaeckesen Trijn Tyaerdtsdr el burgers binnen Franekerhuijs, somerhuijs t sampt achterlandtCoudall, ten NZ van het diepteHenrick JansFoppe Pelsers weduweHenrick Jans[1610]belast aen Henrick Jans
61JelleClaesz.en Jancke Schotanus el burgers binnen Franekerhuijs en loodse Coornmarckt ten ZZ van het diepteClaes Jelles ervenRuiert RuiertsToenis Egbertsz en Frouck Hiddedr el[1610]belast aen jurffrouw Syouck Cammingha
61 versoHeynJansz.snijder en Fokel Petersdr el burgers binnen Franekerhuijs en schuijre Hoochstrate bij de butterbrugge, ten NZ van het diepteHessel SytzesPeter CharlesTyerck Ryuerdtsz Bants en Fokel Douwedr el[1610]belast aen de rechte armen deser stede
62Men laet [= veiling]Eelck Sibrandtsdr weduwe van w Rippert Lyeuwesz voir haer zelven end als moeder ende legittima tutrix over haer kinders bij Rippertde gerechte helfte van een huijs ende schuijre Coornmerckt, ten NZ van het diepteReiner Henrixz ende Janneken VerkindertJacob Jansz weduwe ende erfgenaemen[1610]ten huijse van Hans Wolters herbergier ende wijnheer int gulden hooft
62 versoMen laet [= veiling]Hieronimus Hoenderbringa, dienaer des godlijkes woordts thoe Oosterlietens als curator over Lijeuwe Rijuerdtsz ende Reinne Benedictusdr, naegelaetene goederenhuijs ende schuijreCoudall, ten ZZ van het diepteSyuerdt ObbeszGeert Thomas[1610]ten huijse van Hans Wolters herbergier ende wijnheer int gulden hooft
63Men laet [= veiling]de gemene erfgenaemen van Peter Petersz huijs ende schuijre Coudall, ten ZZ van het diepteJan Eevertsz brouwerTyerck Melles[1610]ten huijse van Hans Wolters herbergier ende wijnheer int gulden hooft
63 versoMen laet [= veiling]Mayke Willemsdr Bants voor haer selve gesterckt met Jacob haer sone ende voorts soo veel het haer minder jarige kinderen aengaat ter overstaene van burgemr Syoucke Ryuerdtsz Bants huijs ende loodse Claes Agges weduwe en erffgenaemenJan Heerces pottebackerSibrandt Vischers erfgenamen[1610]ten huijse van Hans Woltersz en van Steenkist herbergier ende wijnheer int gulden hooft
64TyepckeHendrixz.en Ansck Clasedr el huijs en schuijre t sampt achterlandt over de sloothCoudall NZWybren SimonsHenrick Jansz en Sas Sipkedr el [1610]
64 versoTyaerdtTyebbesen Ansck Lyommedr el burgers binnen Franekerhuijs, schuijre en achterlantdijck ZZLyuwe LyuweszJoris JanszJarich Michielsz en Impck Juckedr el[1610]
65SyuerdtObbesen Tetke Reynsdr el burgers binnen Franekerhuijs en schuijreCoudall, ten ZZ van het diepteJan Schellinghwou ten suijdoostenDoeckle RyuerdtsJelle Douwez en Auck Wybedr el[1610]
65 versoAbrahamTyaerdtsz.en Lijoerdts Sipkedr el burgers binnen Franekerhuijs en schuijre dijck NZHero AndriesWybe LambertsGeert Thomas Epes wedu[1610]belast aen pastorije alhier
66Pybe van, Jr.Eminghaen juff Parck van Roorda el toe Rodenburch 2 pm greidlandts, wesende uijtgewezene landtleggende thoe Luke Lollum, inde sate en landen bij Hero Reynersz gebruijckt wordendevercopers landenvercopers landenThymen Hobbesz tot Harlingen[1610]
66 versoSimonDouwez.en Hylck Minnedr el burgers binnen Franekerhuijs ende ledighe plaetse, daer achter gelegenSchilbancq, ten WZ van het diepteJan CornelisWytze BeymaGhijsbart Fransz Ens oldeburgemr[18-01-1611]
67JoannesFetzesende Sydts Syuerdtsdr el burgers binnen Franekerhuijs ende hoffke bij de Leeuwarder pijp, ten ZZ van het diepteLambert Claesz ende Neel Jansdr kalkslootsLambert ende Neel voor de eene helfte, t sampt Jacob Carsken ende Jel Harmensdr voor de andere helfte[1611]belast aen rechte armen
67 versoHetteJanz.ende Hil Epedr huijs ende schuijre Godsacker, ten OZ van het diepteGerrijt GerbenszTenis PetersEpe Sickesz[1611]belast aen st niclaes vicarie
68IdtsPetersz.ende Jees Riencksdr el 20 st jaerlixe grondtpacht gaende uijthe huijsinge ofte twee kamersgrote steegh WZJacob ClaeszJoucke CamstraDirck JoachimsSicke Lutzes[1611]
68 versoIdtsPetersz.ende Jees Riencksdr el huijs ofte hoffke, met het medegebruijck mede van steegh nae het bolwerck streckende achter Peter Tzallinghs erff, naest aen w Sipke Molenaers thuijsRocchus Baensz ende Jantien Clasedr [1611]
69IdtsPetersz.ende Jees Riencksdr el 8 st jaerlixe enige renten gaende van de huijse bij IJsbrand Goslixz bewoont wordende Obbe DirxzTierck ClemensIJsbrandt Goslixz[1611]
69 versoLyuwe Luywesz.ende Welmoed Henricksdr el burgers binnen Franekerhuijs ende schuijre Hoochstraatte NZ oosterhoeck groote steeghClaes Alberts groote steeghWillem Ryuerdts cu voor d eene helfte en mr Jan Lambertsz eensgelijck cu voor d andere helfte [1611]belast aen Augustinus Ens erven
70Eesse ende TaecklePieckes soonenmet hun respective huijsvrouwenhuijs ende schuijredijck NZde straete responderende nae de GodsackerJan Abbesrechte armen deeser stedeTyecke Tyecks z ende Trijntie Clasedr[1611]belast aen de pastorije
70 versoTaeckleDoedesende Ees Joannisdr el halff huijs ende schruijre Godsacker, ten WZ van het diepte, metten halven steegh ten NClaes FoppenJuw JoannisJan Watzesz ende Jets Brochsdr[1611]
71RyuerdtFockez.ende Auck Hendricksdr el en burgers binnen Franekerhuijs PaterceliestrateTyeets Watzesd coopersd slootAlbert Thomas ende Trijntie Toenisdr[1611]belast aen Gijsbart Fransz Ens
71 versoJarichMichielsz.ende Ympcke Juckedr el burgershuijsin de Ooster ravelijnJan Kremerhet bolwerckTrijncke Clasendr [1611]
72HesselSytzesende Aers Jansdr burgers binnen Franekerhuijs, schuijre t sampt ledige plaetse, streckende achterwaerts tot den slooth toe mette helfte vande steech ten oosten van selve huijsinge leggendedijck ZZReyntghen ClaesJarich MichielsLyuwe Lyuwez ende Welmoed Hendrixdr[1611]belast aen Rechten Armen dezeer stede
72 versoAggeEelckez.kuyper ende Antie Eeskedr elhuijs, schuijre tsampt een leedighe plaetse soo wel tusschen huijs en schuijre als achter d schuijre gelegenGodsacker ten WZ van het diepte, metten halven steegh ten NBientze TebbesEeske Taeckez ende Antie Tiercksdr[1611]belast aen st nicolaes vicarie
73Jan, Mr.Lambertsz.ende Trijncke Jansdr el huijs ende hoffke t sampt een nyeuwe camer ter oostersijdedijck NZDirck Jansz kistmaekerd'weeshuisHeyn Jansz snijder[1611]belast aen pastorie en aen Joannes Menaldum
73 versoSytze JoannisWerstinsen Magdalena Eelckedr el20 pm landts, bij Claes Gerleffs gebruyckt wordendetot Lutke Lollumjr Adam Paffenroode ende juff Impck Lyauckema[1611]
74JanScheltez.ende Eebel Abbedr el burgers binnen Franekeracht negende parten van een huijs, schuyre en hoffOoster molenstrated huijsinge bij Dirck Folckerts achtergelaten ten suijdoostenSippe Rieskes ten noordwestenSchelte Jansz voor de eene helfte en Trijn Jansdr voor de andere helfte[1611]belast aen de rechte armen
74 versoDirckSyuerdtsz.leydecker en Trijn Jacobsdr el huijs, loodse t sampt ledige plaetsenyeuwe hoffstrate, ten ZZ van het dieptede Rechte ArmenSchelte WybesDouwe Gerbensz en Gerlandt Femmedr[1611]belast aen jr Tzallingh van Bothnija
75JacobClaessenen Petrick Thijssedr el huijs en hoff aen des stadts bolwerck opt noordteynde v.d. gasthuyssteegh aen de westersijde gelegensloothgasthuyssteeghjr Julium van Bothnijade stadts vestenRinnert Rinnertsz en Janthe Jacobsdr[1611]belast aen rechte armen deezer steede
75 versoJanHeinsz.snijder en Yd Albertsdr el kamerGodsacker, ten WZ van het diepte Trijn SiboldtsFolckert SchipperClaes BauckesTaeckle Doedez[1611]belast aen de st niclaes vicarie
76SibrandusVomeliusende Nan Andriesdr eldwershuijs, mettet erff en achterlandtKerckstraate WZFock AndriesAdriaen Cuijcq Willemke Harmensjuff Barbara van Bourmanija[1611]belast aen de erffgenaemen van juff van Fervou
76 versoPeterClaesz.moutmaecker burger binnen Franekerhuijs, schuijre en mouterijeOotser molenstrate, streckende achterwaerts tot aen het bolwerck metter ledige plaets en steech achter van de schuijre aff naede Leuwarder pijp respondersAbbe FranszOedts WybesJanneke Jacobsdr vrouw van Lolcke Jellez[1611]belast aen Cumera van Douma weduwe van Bourmanija competers
77LipckeGeorgiensz.ende Dirck Jansdr el kamer metten ledige plaetse achterwaerts tot aen slooth toeint nyenhoffOedts Wybessekere ledige plaetsJacob Claesz ende Petrick Petersdr el [1611]belast aen Joucke Tzallingh van Botnija
77 versoToenisStoffelsz.en Eeske Jelledr el burgers en brouwers tot Sneeckgreijd landt en saedtlandt, althans bij Mechiel Henricxz gebruyckttot Lutke LollumThymen Hobbez en Doed Bartkedr el tot Harlingen[1611]belast aen genoemde Michiel
78JanHeresz.en Syouck Minnedr el gerechte helfte deurgaens van een huijs en hoffke dijck ZZburgemr Hero JanszRintze Claesz ende Reynsck Jelmersdr el[1611]
78 versoTonisCornelisz.ende Anneke Isbrandtsdr el huijs metten ledigen plaetsVliet WZHarmen PeterszHeerke IdtszJacob Petersz en Hill Halbedr[1611]belast aen weeshuijs
79MeinteMeintez.ende Tyeeds Sytzesdr el huijsFraneecker ZZCornelis Scheltez weduweJetze HiddesJan Ryuerdt Wybe zonen[1611]belast aen vercopers
79 versoBarbara vanBourmanyaweduwe van z Jan van Bourmannia, in leven hopman over een faandel soldaten huijs en de helfte van een schuijre achterdeselve huijse ten oostenweesmrs. ten W, Epe Jacobsz. Juckema ten N en OHidde Epesz en Mary Bottedr[1611]
80SioerdPetersz.slothmaecker ende Syouck Roelefsdr en elhuijs met een hoffke dijck NZHans Jansz deurwaerdermr Jan Lambertsz chirurghijnDirck Jansz kistemaecker ende trijn Hendricksdr[1611]belast aen verscheidene personen
80 versoTiaerdJoannesz.pannebacker ende Trijn Hendricksdr el huijs Vliet ten WZ van het dieptePeter Wybrandtsd kopersAntge Tietedr[1611]belast aen het weeshuijs binnen Franeker
81JacobClaesz.ende Petrick Petersdr el koop ende wandeling van een kamer wezende de middelste van den vijff kamers op Kleijenborch in einde aen melcanders,,, waeraff Rempcke Meijts de twee voorste ende Wybe Thonis die twee achterste toebehoren, t sampt het drie medegebruijck van de steech ter westenKleyenberghAnne Pybes ervenHarmen Harmensin cope wandeling vercregen van Sipke Jurians cu[1611]
81 versoAntieJansdr.weduwe van Jetze HiddeshuijsNoorder molensteeg WZSyben Tiaerdtsz Willem WillemzPhilips Jansz[1611]belast aen heer Swartzenburc
82AntieJansdr.weduwe van z Jetze Hiddeshuijs Cornelis Scheltes weduwe ende erffgenemenMeinke Meinkesz cu[1611]belast aen Ruerdt en Jan Wybes sonen
82 versoPeterLollesz.scoenmaecker ende Griet Cornelisdr el vierdepart van een huijs, ledige plaetse en steech Schilbancq, ten WZ van het diepteWytze van Beyma als geauthoriseerde curatoren over Eeske Wybes Tiete Lolkes naegelaetene weeskindt[1611]
83BruetickJansz.ende Jouck Jelledr elhuijs ende schuijredijckstrate NZstraet responderende nae den GodsackerJan Abbesachter armenweesstedeEeske Pieckez ende Geert Wopkedr[1611]
83 versoEpe JacobsJuckema< doorgehaald[1611]
84WillemDircksz.en Atke Haijedr el huijsbuyten Oosterpoort t.o. old tichelwerckDirck Douwesz ende Jets Jansdr[1611]belast aen Rioerd van Juckema
84 versoClaesPetersz.calckbrander ende Hilcke Petersdr eltwee kamers metten leedige plaetse na vooren aen straet streckende Fijverstrate metten vrijen steech aen de NZEpe Jacobsz JuckemaBangierRixt Wybedr [1611]belast aen juff Paeck van Roorda
85HendrickMeinertsz.ende Trijn Sytzedr elhuijs, schuijre t sampt ledighe plaetsSyaerdemaDirck PetersHuyghe JuwsAbraham Tyaerdtsz en Lyuets Sipckedr [1611]belast aen Wopke Ryuerdtsz Bante
85 versoEpe JacobsJuckemaende Lolck Merxdr Feddingha el huiijs, loodse ofte schuijreHoochstrate NZde proclamantenHidde Epesgrietman Waltingha[1611]belast aen proclamanten
86TyerckClemensz.ende Grietke Cornelisdr elhuijs ende schuijre Schilbancq, ten NZ van het diepteYsbrandt Goslix Dirck Piers ervenWytze van Beyem en Fedke Duwkedr Laningha[1611]belast aen de ontfanger der geestelijke goederen alhier
86 versoJanThomasz.stoeldraeier ende Trijn Dircksdr elhuijs CoornmercktPeter BartelsTamme Lyuwes ervenLyuwe Tammez en Grietke Jans[1611]belast aen dr Dirck Luwes
87JanHarmensz.sadelmaecker ende Sijntien Pleunsdrhuijs dijck ZZ Hendrick Jansz PlenckenOene Abbasz herbergierAleff Riurtsz en Magdalena Thonisdr el[1611]belast aen rechten armen deeser stede
87 versoFransSimonsz.ende Sijbrch Ockedr el huijs met een loodse Schilbancq, ten ZZ van het diepteAacht CoppensToenis ToenisPeter Douwez en L. Ockedr[1611]belast aen t weeshuijs
88Gillis, Mr.Jacobsz.veldtscheerder en Grieke Engelbertsdr el huijs, schuijre en ledighe plaatse erachterschoolsteegh ZZJuw Joannisz cuiperTobias ThomaszJan Woutersz[1611]belast aen kerckvoochden alhier
88 versoJurianAnskesz.en Agh Jeltedr el huijs en achterlandt streckende achterwaerts tot aen slooth toeVliet, ten OZ van het diepteburgemr BantsCornelis AllertsSeverijn Dircksz en Hendrickhus Willemsdr[1611]
89SipckeJacobsz.timmerman en Geert Tyaerdtsdr elhuijs, loodse t sampt het medegebruijck vande steegh ten westenCoornmerckt, ten ZZ van het diepteHenrick GerrijtsJelle ClaeszTyerck Mincus[1611]belast aen erffgenaemen van vrou Eduar van Hoxwier
89 versoPeterCornelisz.en Jantgen Bootedr el halff huijs en weeffwinckelHoffstraate oosterhoeck KerckstraateWillem RijuerdtskerckstraetAle Jarich[1611]belast aen erfgenaemen van juff van Vervou
90AriaenMartensz.ende Trijn Gauckesdr elkamerNoorder muellensteegh WZHenrick MeinertsAmbrosius Folkerts Aleff Laes en Aeff Joannisdr[1611]belast aen erffgenaemen van z Willem Ghemmenich
90 versoClaesDircksz.stadts roeper ende Lijsbeth Huijbertsdr elhuijsPatercelyestraateClaes van Campen weduweFrans KeijsarWytze van Beyem[1611]belast aen Willem Peters
91JoannesJorisz.en Sydze Cornelisdr elhalff huijs ende weeffwinckel oostwaertsHoffstraet oosterhouck KerckstraetWillem RijuedtskerckstraetAle Jarichs[1611]belast aen erffgenaemen van Juff van Vervou
91 versoDoedeJansz.en Tetke Cornelisdr el, wonende tot Achlumgerechte helfte van 12 pm landtsin de dorpe Achlum bij den proclamanten zelffe gebruijck, wesende vrij van huijsde patroonJoucke Steernset'convent Achlumt'convent AchlumWillem Cornelisz en Ditze Lyuwedr el[6-9-1611]
92SibrandtTyaerdtsz.glaesmaecker en Lysbet Willemsdr el burgers binnen Franeker33 st jaerlixe grondtpacht, gaende uut der proclamanten huijsingheNoorder molenstrateGerrit LuywesDouwe Joachims ervenJoucke Jarich van Ockingha[1611]
92 versoPeterClaesz.moutmaecker burger binnen Franekergerechte helfte deurgaens van een huijs, schuijre ende molterije, streckende achterwaerts tot aen t bolwerck mettte helfte van de leedighe plaetze en steech, streckende van de schuijre aff nae de Leeuwarder pijp responderende Ooster molenstraateAbbe FranszOedsen WybrenJantgen Jacob Keertedr als moeder en legitima tutrix over Maijcke Dircks haer dochter[1611]belast aen Cuniera van Douma weduwe van Bourmania
93Pieter vanCoellenlijndraeyer ende Antie Tyaerdtsdr elhuijsNoorder molenstraate, op de westerhouckClaes Bleeckers ervende straet nae de noorderpoort responderende Geergtie LasesSytze Scheltez ende Griet Jacobsdr el[1611]belast aen vrou Hoxwiers erven
93 versoCornelisJennesende Barbar Jacobsdr el huijs, schuijre t sampt leedighe plaetse bij de brolbruggeWytze Beymacopers selffTieke Thomasz ende Trijn Jansdr[1611]
94CornelisCornelisz.ende Taets Ynnedr elhuijs met een backhuijsop de hoeck v.d. FraneeckerPeter Aernsz Pelserheere straetAntie Jansdr weduwe van Here Hiddesz[1611]belast aen Douwe Agges erffgenaemen
94 versoHiddeDouwez.backer en Trijntie Petersdr elderdepart van een huijs, schuijre, somerhuijs t sampt hoff, streckende achterwaerts tot aende slooth toe, met een derdepart van de vrije steech ten noordersijde vande huijsinge leggende Wybe PakesSybe WybrensCornelis Faber[1611]belast aen de ontfanger van de geestelijke goederen
95AnneHoeytez.schoenlapper ende Digna Jansdr eltwee camersgroote steeg WZToenis Peters ervenClaes PetersJacob Claessen ende Griet Jansdr[1611]belast aen Rocchus Baernsz Roedmers [in DTB Rootmars]
95 versoJacobClaesz.schoenlapper ende Griet Jansdr elhuijs metten ledigen plaetze, streckende achterwaerts tot aen seekere laenVliet, ten WZ van het dieptJelle DoedezJelger BackerHendrick Lyuwesz holtsager ende Syus Claesedr[1611]belast aen Sytze Joannis
96Haio vanScheltema wonende tot Sexbierumende juff Tyeers van Scheltema residerende tot Bolsuertgerechte helfte ongedeelt deurgaens sate en landen genaempt Wittens, belast van de halve huijsen, plantagie ende melioratienWittens, leggende in Franeker uijtebuijren bij Epe Ritskensz als meijer bewoont en gebruijcktdoctoren Haio ende Taco van Rinie gebroeders[1611]jaerlixe renthe tot prouffijte van Sint Martens kerck
96 versoSyouckThymensdr.huijsfr van Jelle Ritskeskamergroote steech WZjr Tzallingh van Camstra steechHobbe Jansz SchroorDirck Joachimsz ende Ympck Geerts[1611]belast aen juff Hectoria van Hoxwier
97DominicusSerapiiende Trijntie Gossesdr eljaerlicxe rente gaende uijt d huijsinge Coudall, ten NZ vh diepte, al waer de Halve Maen uttstreckt Abbe ende Willem Jans zonen[1611]
97 versoWybrichMartensdr.d gemene erffgenaemen van z Abbe Fransz bij levene burgemr binnen Franekerhuijsinge, schuijre en hoffkeNoorder molenstraate, steegh ten NPeter ClaesCornelis Hommes ervenOedts Wybez ende Jetz Pybedr[1611]belast aen Peter Ens
98BauckeDouwesz.ende Geert Clasedr el opt Vliethuijs ende loodse t sampt achterlandt Vliet OZTrijn TieuesJurjen Anskesburgemr Syoucke Ryuerdtsz Bant en de Bauck Aefkedr Wygara[1611]belast aen Sytze Joannes
98 versoWillemSyuerdtsz.wieldraeyer ende Maeicke Jansdr el gerechte helfte deurgaens van een huijs ende schuijre t sampt ledighe plaatse Godsackert, ten WZ van het diepteEeske TaeckesHette JanszClaes Feddesz[1611]
99SickeSimpkesz.ende Trijntge Juwesdr elhuijs ende vrije mede gebruijck van een steech Schilbancq, ten ZZ van het diepteYsbrandt LambertsRienck JanszHeyn Jansz ende Fokel Petersdr[1611]belast aen Claes Meinertsz
99 versoMen laet [= veiling]de weduwe en erffgenaemen van z Poppe Nannesz Pelser een huijsCoudall, ten NZ van het diepteFeycke Kuyper Griet Harmenz weduwe[1611]ten huijse van Hans Wouters van Steenkist int vergulden hooft
100Men laet [= veiling]Dyeucke Hans Peters weduwe huijs en schuijre bij de butterbrugge NZEnne DirxzWillem Petersz.[1611]ten huijse van Lysbeth Takes inde vergulde Valck
100 versoHesselSytzesende Aeff Jansdr elhuijs, schuijre, t sampt ledighe plaatzedijck ZZproclamanten zelfsJoris JanszTiaerd Eyelke ende Auck Lyommedr[24-01-1612]
101Tiesse Hebbez.Tiessemaende Engel Joannesdr el tho Menaldumdrie pm landts, waeraff Jan Schellingwou d achter competerendeopt suijd der stede Franekerjr Vervoude vaertWopke Gerbens[1612]
101 versoFeyckeMartensz.kuypervierdepart van een huijs Coudall, ten NZ van het dieptesteene pijpFoppe Pelsers weduweDouwe Agges[1612]
102Syoucke Ryuerdtsz.Bantsburgemr. als administraterende vande Rechte Armen incompeterende binnen Franekerjaerlixe grondtpacht, gaende uijt Tiaert Tiebbes huijsinge en stededijck ZZHessel SijtzesJoris JanszJarich Micchielsz[1612]
102 versoTiaerdClaesz.schoenmaecker ende Pirijncke Antoensdr el burgers binnen FranekerhuijsCoudall WZmr Martens weduweLyuwe JanszSyuerdt Saskersz kuijper[1612]belast aen rechte armen deeser stede en aen Oedts Sickes t sampt Feijte Orckt
103HendrickJansz.ende Sas Sipkedr eljaerlixe grondtpacht, gaende uijt Lisk Claes Schelten naegelatene huijsingeCoudall, ten NZ van het diepteWibrandt Simonsde proclamanten selffsJantienz Claesdr naegelatene weduwe van z Rocchus Beernsz Rodmaer[1612]
103 versoJan Petersz.Waltha wonende tho Werals nabloedt van z Marten Fransz korffmaecker kinderen huijs ende leedighe plaetzeCoornmarckt NZTamme Lyuwes weduwe ende Grietie Jansdr el[1612]
104SchelteCornelisz.en Gerritge Dircksdr elhuijs met een schuijre t sampt leedige plaetze tusschen huijs en schuijre Griet Harmen Peters weduweTyepke HendrixWybren Simonsz ende Anna Freercksdr[1612]
104 versoPoppeLambertsz.ende Jidtke Sijbedr elwandeling van een huijs, schuijre metten halve steech ten noorden vande huijsingeCoudall, ten WZ van het diepteClaes BauckesClaes Hilbrandts erffgenaemenin wandelinge vercregen van Tieske Hebbesz ende Engel Joannisdr[1612]belast aen ontfanger geestelijke goederen
105JanHenrixz.soutloper ende Trijn Syouckedr elhuijs Schilbancq, ten NZ van het diepteJan CornelisRienck JanszAnna en Griet Joostendr gesterckt met hun respective mannen[1612]
105 versoJanHenrixz.slotmaecker ende Jouck Sickedr eljaerlixe grondpacht gaende uijthe huijsen bij de kopers van Agge Pierkez cu in cope vercregenSchilbanck, ter WZ van het diepteFeycke Martens[1612]
106JanJansz.snijder ende Ydsen Tiaerdtsdr elvierdepart huijsen, luttickhuijs ende achterlandtt.o. Minne Cammingha huys op de HoochstraeteBotnia hoff de erffgenaemen van z Peter Thijssendr Adrianus MetiusHaentien Tiaerdtsdr[1612]belast aen armevoochden
106 versoGerbenHaertsz.ende Jipmck Gabbedr elderdepart deurgaens vande huijsinghe ende hoijschuijre, t sampt ledighe plaatze noorderhouck v.d. schoolsteegh, streckende achterwaerts to aen huijsinghe bij Peter Jansz wieldraeijer bewoont wordendeschoolsteeghWybe JacobsHidde Douwe cu ende andere erffgenaemen vande voorgenoemde derdepart huijsinghe[1612]
107FolckyenHendrixdr.weduwe van Wybe Sydtsz camerbij de Noorder poorteClaes Simons zoons erffgenaemenAeltge Harmensdr weduwe van z Henrick Petersz[1612]belast aen Dirck Piers erffgenaemen
107 versoClaesRienxz.ende Rintz Douwedr elhuijs en schuijre, metter vrije steegh ten westen van den huijsingheCoornmarckt, ten NZ van het diepteEngel CremersGerryt WalinghWillem Jans en Jetz Poppedr el[1612]belast aen de armen binnen Franeker
108PybeJacobsz.schipper ende Antge Dirxdr elhuijs metten ledighe plaetze nyuwe hoffstrate, ten ZZ van het diepteAbraham Tyaerdtsz weduwePeter AndriesClaes Rienxz cu[1612]belast aen jr Tzallings van Bothnia
108 versoAnsk van, Juffr.Bourmaniahuijs en leedige plaetze, streckende achterwaerts tot aen slooth Hoffstraate NZJarich Fransz ervenGijsbart Fransz EnsJan Gerrytsz schipper cu[1612]belast aen kinders van mijn heer Ruijs
109LyuweLyuwesende Welmoedt Henrixdr elhuijs en schuijre t sampt achterlandt ertoe behoorende tusschen huijs en schuijre gelegen, mitsgaders het hoff achter d schuijre leggendeHoochstrate ZZ bij de butterbruggeHessel SytzesSimon MeinertsDirck Romckesz[1612]belast aen j Helena van Bunau
109 versoEnneDircksz.ende Griet Jansdr elhuijs en schuijreHoochstraate, ten NZ van het diepte, op de oosterhouck van grooten steechClaes Albertszgroote steeghLyuwe Lyuwez ende Welmoed Henrixdr el[1612]belast aen Augustinus Ens
110ClaesPietersz.calckbrander ende Hylcken Jetzedrhuijs en schuijre binnen FranekerCoornmarckt ZZJacob knoopmaeckers huijsingheTyerck MyncusHenrik Gerrydtsz[1612]belast aen vrouw Hoxwiers erven
110 versoDoedDouwedr.weduwe van z Meeus Sybez burgerse binnen Franekerjaerlixe renthe gaende uuijth Engel Cramers huijsingheoude molenstrate, ten NZ van het diepteburgem Lambert StaeckmansClaes RiencksFeycke Martens cuyper[1612]
111JanAndriesz.ende Syouck Tyaerdtsdr elhuijs ende achterlandt nyuwe hoffstrate WZjuffr van Vervous erffgenaemenSibrandus VomeliusFock Wybedr weduwe van z Andries Jansz[1612]
111 versoTieteThomasz.ende Trijn Jansdr elhuijs Hoochstrate t. butterbrugge ende brollCornelis wachtmr weduweGerryt Enszdr Nys [1612]belast aen armenvoochden
112TyaerdtJoannisz.pannebacker en Trijn Henrixdr elpanwerck metter behuijsingheFliet, ten WZ van het diepteGerryt KetelaerHeercke IdsezJan Jansz Schellingwou[1612]belast aen weeshuis alhier
112 versoSyoucke Ryuerdtsz.Bantsburgemr. Ende Bauck Wopkedr Wygara eljaerlixe grondtpacyht, waeraff uuijtgaende huijsinghe van Idts Peters HoochstrateSusanna van Meckmans[1612]
113JoannesFetzez.ende Sydts Syuerdtsdr el burgers binnen Franekerhuijs ende leedighe plaatzenyuewe hoffstrate OZMennert BensJacob CarstenJeppe Rompckez cu[1612]belast aen heer Ruys
113 versoSytze Joannesz.Werstinsende Magdaleen Eelckedr elgrondpachtejn geande uuijth verscheidene huijstede opt vliet buijten FranekerVliet OZjr Lucia van Dekama gesterckt met Georgien van Bourmania haere echte man[1612]
114LambertClaesz.ende Neel Jansdr el kamerKerckstrate OZJacob CarstenJacob CarstenMarten pottebackerLambert Buurkes cu[1612]belast aen juff Amelia van Grombach weduwe van Vervou
114 versoHenrickJanszburger binnen Franekerjaerlixe grondpacht, gaende uuijthe huijsinge Coudall, ten NZ van het dieptede proclamantenSibbe Poppes weduweIda Sybedr Bange[1612]
115HesselSybrandtsz.schoenlapper, burger binnen Franekerkamer metten leedighe plaatze achterwaerts tot aen sloothin jr Tzallingh van Bothnia hofflijnbaanOedts WybesPaulo Ghemmenich secretaris binnen Franeker[1612]belast aen Bothnia
115 versoJanHeynsz.ende Wim Petersdr achterkamer en loodse metten plaatze t sampte een vrije deurganck deur de steech opt west van het huijs, waeraff Wytz Clasedr wedu het vooreijnde toebhoordopt old tichelwerck opt Oost bij FranekerPieter Barentz schuijtmaeckerRyuerdt JoachimsRoelof Jansz ende Wab Simonsdr[1612]
116GraetzTyercksdr.weduwe van Baucke Alfertszhuijsbij de Leeuwarder pijp, ten ZZ van het diepteproclamanten ten suijdwestenhet wachthuijsLambert Claesez en Neel Jansdr[1612]
116 versoMeinertBentsz. tot Achlum wonende twee gerechte dardeparte van huijsinghe, loodse thuijn ofte plaetze, streckende van voorgenoemde straet, tot achteren aen jr Jarich van Ockingha hoffnyuwe kerckstraete OZAndries JoachimsJeppe RomckezHessel van Bootsma ontfanger generael van Frieslandt[1612]
117AbrahamBonert[?] ende Anna Passchier te Pres e.l.burgers der stede Groningenhuijs en loodseDijckstraate NZJan AbbezSyuerdt PeterszBreuticx Jans ende Jouck Jelledr[1612]belast aen Niclaes Ens secretaris in levene van Franekeradeel
verso 117v EevertJansz.schroor en Elske Andriesdr elkamerSchilbancq, ten ZZ van het dieptehet bolwerckFeijck Jacobsz Hubert schippers weduwObbe DirckxzFedde Cornelis backer en Sibbel Joannesdr[1612]belast aen rechte armen
118RintzeClaesz.ende Reynck Jelmersdr elhuijs ende loodskePatercelyestraateAucke Sierx ervenTyeets WatzesSybren Jansdr[1612]belast aen Gijsbart Ens
118 versoJanHenrickxz.roermaecker ende Jouck Sickedr elhuijs met loodse Schilbancq, ten WZ van het diepteDries JohannesEtke LambertsdrAgge Pieckez ende Neeltge Ryuerdtsdr[1612]belast aen Feycke Cuyper
119HendrickYntez.en Rinck Epedr elhuijs, backhuijsFraeneecker, op de hoeck vanPeter Aernsz Pelserd herestrateCornelis Cornelisz[1612]belast aen Douwe Agges erffgenaemen
119 versoFoppeCornelisz.en Antie Petersdr el burgers binnen Franekerhuijs met een hoffke Dijck NZHans Johannesmr Jan Lamberts Syuerdt Petersz slotmaeker en Syouck Roeleffsdr el[1612]
120LieuweJansz.ende Hiecke Reynsdr el burgers binnen Franekerhuijs met vier camers, aen zalighe Wybe Jacobsz timmerman d selve heeft naegelaetenGreide, op de Oosterhouck van de kleyne steechGielis vande RadeGielis vande Radede voorgenoemde steechPeter Albertsz en Antie Ryuerdtsdr el[1612]
120 versoSybrenJansz.burger binnen Franekerhuijs met een loodse Fijverstrate WZCornelis ClaeszThimon RoeleffsClaes Petersz ende Hilcke Petersdr Mollema el[1612]
121Gysbert Fransz., d'kinderen van z.Ensolde burgemr.grondtpacht d welcke jaerlix plaeste weesen gaende uuijth des voorgenoemde Ens hoff juff Lucia van Dekama bij advys en content van jr Georgen van Burmania haer echte man[1612]
121 versoSyouckeGerryt Cramersdr.camerSchilbancq ZZTrijn HeynsEevert Jansz schroor Martien Jansdr[1612]
122MargaretaHieronymusdr.weduwe van zalighe Jan Philipsz wonende binnen Franekerhuys met een loodse t sampt leedighe plaetse Nyeuwehoffstraete, ten ZZ van het dieptede Rechte ArmenSchelte WybesDirck Syuerdtsz leijdecker ende Trijn Jacobsdr[1612]belast aen jrTzallingh van Botnija
122 versoBaertgenCoertsende Griet Syboldtshuijs ende loodse Coornmarckt ZZClaes AlbertsJelle ClaesesRuuert Ruuertsz ende Jantgen Jacobsdr[1612]belast aen juff Syouck van Lyauckema
123SybrenUlbesende Geert Petersdr elhuijs ende schuijreNyeuwehoffstraete, ten ZZ van het diepteTyaerd DirckszWytze BeymaAlbert ende Jan Ulbe zoonene t sampt van Aelcke Jantzdr ende Lijsbet Ulbedr[1612]belast aen jr Tzallingh van Bothnija
123 versoUlckeUlckesz.en Antie Douwedr el burgers binnen Franekerhuijs en schuijre Oosterravelijn, in deHendrick Peter mollenaersGeert Dircks Douwe Douwez en Hendrick Hendrixdr el[1612]
124HendrickRutgersz.en Mintz Freercksdr el opt FlietVliet WZYnte MartensJelte DoedesFreerck Taeckez en Trijn Annedr el[1612]belast aen Sytze Johannes
124 versoMen laet [= veiling]de kinderen en erffgenaemen van zalighe Jarich Fransz en Idske Jeldertsdr in levene el presenteeren te verkopen voir zo wel de minderjarighe huijs en schuijretegenst t'raedthuys over [resp.] Hoffstrate NZ [resp.] molterije bij de Noorder poorte aen t'Bolwerck op HockaerdDirck Petersz Claes Ens erven[1612]
125Men laet [= veiling]Harmen Harmensdr el huijssche van Lambert Tyaerdtsz metten zelve in deese gesterckt voir haer zelven voor d' eene helfte en haer kinderen Sicke en Harmen Lolcke zonen voorde andere helfteeen nijen huijs en schuijre, bij Sicke Yntzes althans bewoont Dijck NZt weeshuijsHendrick van Overfelt[1612]ten huijse van Nanne Jansz herbergier op de Dijck
125 versoMen laet [= veiling]Trijn Jansdr weduwe van wijlen Anne Pybesz en Simon Cornelisz als curator over Pybe en Trijn desselve Anne Pybes kinderen huijsKleyenburch[1612]ten huijse van Hans Ludusborn herbergier, in de trompet
126WillemNannesende Sytz Bottedr elkamer met het achterlandtHockaerdtFoppe DouwezproclamantenMarten MartenzPeter Ysbrandtsz ende Hill Cornelisz[1612]belast aen coopers
126 versoHarmenDouwez.ende Gaatsche Watsesdr elhuijs en loodseNoorderpoorte, bij de, aen de Oostzijde van het dieptHottse Auckez bleeckerJan JuwckePeter Jansz lijndraeijer ende Antie Tyaerdtsdr[1612]belast aen d' erffgenaemen van w Jan Claesz
127TobiasThomasz.ende Jantien Jansdr elkamerSchoolsteegh NWhouckAnna mr ThomaskerckhoffSyoucke Ryuerdtsz Bants burgemr cu[15-01-1613]belast aen ontfanger geestelijke goederen
127 versoPaulusGhemmenichsecretaris der stad ende eetske Lentdr el10 pm landts bij Lutke Keejr Julius van Bothniajr Julius van BothniaMinne Mellema erffgenaemenPybe, Albert, Thonis, Focke ende Eepke Jurians zonen, t sampt Trijncke Juriansdr gesterckt met Andries Doedes haer man[1613]
128Men laet [= veiling]ten profijte van wijlen Jan Haeyes in leveene backer ende burger deeser stede ende van Antge Syboldtsdr sijn naegelaeten weduwe creditorenkamer met een backhuijsSchilbanck NZBeern OldeTied Dirck Mauris[1613]
128 versoMen laet [= veiling]Maycke Thonisdr gesterckt met Aucke Jansz haer man seste part van de huijsinghe, bij Sybrandtsz ende Ydke Epedr bewoont, ende de derdepart van de kamer ten suijden aen selve huijsinghe als mede de derdepart van de leedighe plaets, ende van het pothuijs daer achterFraeneecker[1613]
129AnskHayedr. wed. dr. Raphael Clinghbijl6 pm landts aen Zijllroedewall ten sijden, ende suijden van FranekerHaye Laesz stadts boode ende burgher binnen Harlinghen[1613]
129 versoHidde Douwez.en Trijntie Petersdr elvan vierdepart ernae noch en seevende part met d helfte van een seevende part daertoe noch een sestepart, van een seevende part van een huijs Leeuwarderpijp, bij de, NZCornelis Toske erffgenaemenWybe WatzesMaycke Wybrensdr gesterckt met Peter Jacobs haer man[1613]
130JacobThomasz.tichlaer ende Tets Thomasdr el toe Wielsrijphuijs, metten schuijre t sampt leedighe plaetzeGodsacker OZClaes Hilbrandts erffgenaemenWybe PabesFedde Simonsz timmerman[1613]belast aen st niclaes vicarie
130 versoHarckeJelzensz.ende Geert Jansdr elkamer met het achterlandtGreydeNeeltie PetersLuytien RinnertsPeter ende Freerck Uldrix zonen[1613]
131JanOepesz.stadts timmermantwaleftepart van de huijsinghe ende schuijre, t sampt lasten van grondtpacht Eepe Jildertsz[1613]
131 versoJinteMartensz.ende Yd Lyuwedr el opt Vliethuijs met het achterlandt streckende tot aen laen toe metten vrijen steeh ten suijden Vliet WZJelte DoedesHendrick RutgersSymen Jansz en Rixt Tyebbedr el[1613]belast aen Sytze Joannes
132Pier Oedtsz.Campenende Trijn Wopckedr elhuijs FijverstrateClaes Peters Severijn linnenweverThymon Roeleffs[1613]belast aen Claes Petersz calckbrander
132 versoPeter Petersz.Rullende Proontie Anthonisdr elhuijs met een loodse Noordermolensteech op de Westerhouckd selve steechFoppe BottesCornelis DircksHylck Petersdr weduwe van z Ysbrandt Peters[1613]belast aen heer Swarzenburgh
133Albartus, Dr.Munchuysals broeders van Claes Albertsz huijsinge en schuijre, bij vernoemde Claes ende Rommert Rommertsz en Sybrich Lyuwedr Hoochstrate, ten NZ van het dieptePeter Charles ervenEnne Dircksz [1613]
133 versoPierWalinghsz.koperslager en Brecht Martendrgerechte helfte deurgaens van een huijs en brouwerije, metten steegh en schuijre t sampt ledighe plaetze, streckende achterwaerts tot aen slooth toeCoudall, ten NZ van het diepteWopcke Ryuerdtsz BanteJan Haringhsdoctore Sixto Amama Sindico van weggen den staat der eigenerffen in oostvrieslandt voir hem zelve en van wegen sijn broeder Pybe Amama [1613]
134ClaesMeynertsz.brouwer en Ytke Dircksdr elgerechte helfte deurgaens van een huijs en brouwerije metten steech en schuijre t sampt ledighe plaetze, streckende achterwaerts tot aen slooth toeCoudall, ten NZ van het diepteWopcke Ryuerdtsz BanteJan Haringhsdoctore Sixto Amama Sindico van weggen den staat der eigenerffen in oostvrieslandt voir hem zelve en van wegen sijn broeder Pybe Amama [1613]
134 versoSusannaUlckedr.weduwe van z Douwe Wopckez. Poortsmakamer FijverstrateEpe Juckema en Lolck Feddingha el[1613]belast aen juff Paerck van Roorda
135ClaesJansenschoenlapper en Hylck Clasedr elkamer Nyeuwehoffstrate NZproclamanten zelffsjr Vervou ledige plaetzeRintz Jansdr[1613]
135 versoClaesClaesz. wonende tot Berlecumals oudste sone van Claes Albertsz sijnen vaderhuijsinge, schuijre achterlandt, steijch althans bij Joucke Menaldum en Oedts Campen bewoondt wordendeHoochstratedr NijsEnne Dirx [1613]
136JoukeSyoerdtsz.en Sanna Saarkedr elhuijs en loodse met het medegebruijck van steech ten noordenDijckstrate NZJan AbbesSyouck PetersAbraham Bonaert burger binnen Groningen[1613]belast aen erffgenaemen van Claes Ens
136 versoAdrianus, Mr.Andriesz. burger binnen Bolswerthuijs ende plaetze, bij Jacob Claessen herbergier bewoont wordendeFlyet, WZ van het diepteSyouck Meyedr weduweObbe TichlerLambert Claessen schoenlapper[1613]belast aen Sytze Joannes
137weeshuys, D'regenten van 'thuijs, metten achterlandt tot aen slooth streckende meeten vrijen steech ten suijden vanden huijsinghe leggende Fliet OZEelck Fedde Goeyties ervende stadt [1613]belast aen Sytze Verstins
137 versoBuweSickez. burger binnen Embdenderdendeel huijsinge DijckPeter Taeckes tichelerhet weeshuijsAuck Clasedr echtewijff van Tyepcke Henricx vaendrich bij consent van haeren man[1613]belast aen ontfanger den geestelijke goederen
138LyuweJansz.ende Hiltie Reynsdr elhuijs met het hoffke achter d huijsinghe gelegenbij de Leeuwarder pijpvoet des stadtsvestenseekere huijsinghe Lambert Claasz sloothJoannes Fetzes en Sydts Syuerdtsdr[1613]
138 versoMeinertBentsz. tot Achlumderdepart huijsinghNyeuwe kerckstraateAndries JoachimsJeppe Rompkesjuff Jetz van Feytsma[1613]belast aen erffgenaemen van juff Amelia van Grombach
139LauckeEpesende Antghe Alephsdr elgerechte helfte deurgaens van een huijs, schuijre ende plaatze Frââneecker bij de Dongiummer pijpLobbrich AggesOlphart brouwerEpe Lauckes en Trijn Ulbesdr huijsfr, vader en moeder[1613]belast aen Syaardema leen
139 versoJacobJuckez.ende Antge Syuerdtsdr elhuijs met een hoffke Dijck NZdeurwaerder Hans JohanszDoecke Cornelisz schroorFoppe Cornelisz ende Antge Petersdr[1613]belast aen verscheidene personen
140JanMeinertsz.ende Mintz Sybrensdr elhuijs ende schuijre Jacob FeyckesAlle JanssenThijs Henrickx s boode[1613]belast aen rechte armen
140 versoFeickeCormelisz.ende Grets Petersdr elgerechte helfte deurgaens van een dwerskamer ende een schuijrke GreideUlrich Jochims ervenJoannes Piers huijsingheLuytgen Reynertz thoe Mackum[1613]
141LyuweGerrydtsz.metselaer tot Haerlemsestepart van een huijs ende schuijreHoochstraate ten NZ van het dieptjuff Lutz van LyauckemaPeter AbbesJelle Sybrandtsz Schuytema[1613]belast aen Jan Acherts Heyn
141 versoLieuweGerrydtsz.metselaergerechte sestepart van een huijs ende schuijre Hoochstrate, ten NZ van het dieptejuff Lutz van LyauckemaPeter AbbesEelcke Sybrens weduwe[1613]belast aen Jan Feyen
142RudolphusArtopoeusdienaer des heyligen Godlijcken woordts ende Barbar Peters elhuijs en hoff Schilbancq after de vergulden molenTrijn Wybedr weduwe van Sybrandt Rompkes[1613]
142 versoAelzeSaeckes tho Baertjaerlijxe eeuwighe renthe Tyaard Claesz huijs Wijdediept, optTrijn Feytedr bij consent van Simon Henrixs[1613]
143Men laet [= veiling]Jurian Anskesz ende Jacob Sickesz als curatoren over Jelger Joannis weeskinderen huijs metten ledighe plaatze t sampt backgereedtschappenFliet WZJacob ClaaszJacob Sickesz[1613]belast aen Sytze Joannes
143 versoClaes. Mr.Bouwensz.cheyrurghijn en Jetske Douwedr eltwee kamers Grooten steech WZThonis Peters ervenClaes PeterszAenne Hoeytez cu[1613]
144EpeJuckemaschuijre met die leedighe plaatze t sampt het medegebruijck van den steech ten westen van het voorhuijsGreide after Reyner Wybrandts huysingheJoannes PierszFeycke Cornelis Doytze Hommesz voor hem zelve ende de rato geradeert hebbende voor sijn kinderen bij Lolck Danielsdr [1613]
144 versoLauckeEpesz.ende Antie Alephsdr elhalve ongedeelde huijsinghe en schuijre FraneeckerLobbrich Agges weduweOlphart brouwerTrijn Allesdr weduwe van Eepe Laucke en haar moeder[1613]belast aen beneficiant van Syaardema leen
145JurianDircksz.en Antge Jansdr elhalff huijs weesend het voorste eindt staenNyuwehoffstraateJacob CarstenLambert Baukes loodseLuitz Petersdr bij consent van Jarich Jarichdr haare man[1613]belast aen jr Vervou
145 versoMargareta van, JuffrouweBothnyaweduwe [doorgehaald] van Camminghahuijs met een loodse t sampt hoffke, metten vrije steech, aen Pijck van Oostrums huijs ofte sijdmuijr Coornmerckt, t ZZ van het dieptePeter Eevertsz LangwoltLyck van Oostrumdr Edsardus Ens secretaris van Franekeradeel en Auck Aggedr Feddingha[1613]belast aen jr Tzallingh van Bothnija
146SijkeWillemsdr.weduwe van Arien Peterszhuijs DoelesteechPeter Claasz moltmaecker[1613]
146 versoTyerckMartensneegendepart huijsinghe, bij Gerrijt Jacobsz wedu bewoontCoornmerckt, op den oldenJan Jansz SchellingwouJan SchelteszTyerck Bauckes tot Wielsrijp[1613]
147SeerpHannyaburger binnen Franekerhuijs met een loodseCoudall, ten ZZ van het diepted heere Reyn WybesJan Petersz burgemr Gerryt Taeckesz ende Trijn Tyaardtsdr[1613]belast aen de kerck voochden
147 versoAllertSickez.ende Jetz Hesselsdr el woonende opt Flietachtepart huijsesOlymolensteech OosterhouckJan CornelisClaas Smidts weduwegenoemde steechSimon Cornelisz voor hem en als last hebbende van de andere gemeene erffgenaemen van Fokel Petersz [1613]
148AllertSickeende Jetz Hesselsdr el woonende opt Flietachtepart van een huijsOlymolensteech op den OoosterhouckJan CornelisClaas Smidts weduweAllert Petersz t Achlum[1613]
148 versoMargareta van, JuffrouweBothnyaweduwe van Camminghahuijs met een loodse t sampt hoffke Coornmerckt, ten ZZ van het dieptedr Edsardus Ens secretaris van Franekeradeel en Auck Aggedr Feddingha[1613]belast aen Tzallingh van Bothnija
149PybeAnnestimmerman ende Rints Thomasdr elhuijs ende schuijre t sampt somerkeuken hoffke mitsgaders achterlandt after die schuijre Godsacker, ten OZ van het diepteIsaak JacobszLutz Gerbens weduweHeyn Andriesz timmerman[1613]belast aen niclaes vicarie
149 versoHeroJansz.burgemr.halff huijs en gerechte helfte van een hoffke, waaraff Jan Heeresz vander helfte toecomptDijck ZZHarmen Albertsz leertouwerproclamantenDirckien Jacobsdr weduwe van Doecke Wopkez[1613]
150SyuerdtHenrixz.ende Trijntie Freerckedr el burgers binnen Franekerhuijs ende schuijre t sampt leedige plaatze tusschen huijs en schuijre, mitsgaders vrije steech Coornmarckt, ten NZ van het diepteRippert Lyuwes weduweJan Jansz WringerRobert Jacobsz Honoret ende Henrick Aertzen Durcs in hun qualiteyt[1613]belast aen juff Margareta en Helena van Bunauw
150 versoDirckObbesende Griet Jansdr eltwee kamers Doelsteech WZstadt bolwerckdie proclamantenSycke Willemsdr weduwe van Adriaen Petersz[1613]
151DucoCornelisz.snijder ende Metien Hendricksdr elhuijs met een dwerscamer t sampt hoffke ende achterlandtDijck NZFoppe Cornelisde weesmrmr Jan Lambertsz ende Trijntie Jansdr[1613]
151 versoJelleBreuticqsz.burger binnen Franekerhalff huijs deurgaens Jr. Tzallingh van Bothnya verpachte hoff aen den ZZ van het dieptde stadtsvested steech nae het bolwerckTyaardt DirckszJelrije Meijntedr met content van Gerrijt Harlix haar man[1613]belast aen jr Tzallingh van Bothnija
152GerleffHenrixz.ende Ytke Douwedr el burgers en backers binnen Franekerhuijs en schuijre Godsacker WZClaes FoppesJuw JoannesTaeckle Doedez en Eef Jansdr voor de eene helfte en van Tied Wybedr voor de andere helfte[1613]
153MartenFeyckez.cuyper en Geeske Lucasdr elhuijsDongiummer pijp, bij deheuckhuijs bij Jan Watzesz bewoontCornelis Scheltes weduweGerrijt Jansz ende Antge Jansdr el[28-01-1614]
153 versoThymonDirxz.burger binnen Franekercamer ende schuijreSchilbanckhet bolwerckFeyck Jacobs Obbe Dirx Eevert Jansz schroor[1614]belast aen de rechte armen
154ThonisIsaaxz.hoedmaecker ende Antge Petersdr elhuijs ende loodse St. Martens, opd heere Dirck Hilbrandtsd heer Reyn WybrensJeldert Jarichz ende Geert Feddedr[1614]belast aen Reyn Wybrens
154 versoReynWybez.olde burgemr. ende Jeske Meuis elsestepart van 21 pm landts, zij s vrij van huijsinge tho Lutke KeeJacob, Frans, Albert, Reijner ende Jan Ghijsbarts zoonen t sampt andere erffgenaemen van z Ghijsbart Fransz[1614]
155JacobPietersz.ende Geert Gerrytsdr el burgers binnen FranekerhuijsOosterpoorte, naest d'OosterpoortJan Rutgershet bolwerckJacob Harmensz ende Geert Jacobsdr[1614]
155 versoAdamJansz.ende Janneken Jansdr elhuijs met een dwerscamer Coornmerckt, ten ZZ van het diepteEbbe IntzesJeske Fopppe LyuwesGerryt, Jeroen ende Pier Walinghs zoonen[1614]
156ThymonDirxz.althans woonend opt Fliet buijten Franekertwee stucken landts het eene d overgangh ende t andere Obbe Fenne genaempt leggende beijde stucken onder die clockslach der stede, op suijdt over Hitsummer Hooghholt d patroon van Hitsumdr Sicke van Dekemade vercopersFredrich van Vervou en juff Jell van Oostheijm[1614]
156 versoWillemNannesende Sydts Bottedr elhuijs en loodse Molensteech OZburgemr StaackmansTzallingh gortmaeckerJan Meynerts ende Mintz Sybrensdr el[1614]belast aen secretaris Ghemmenich
157TiedOedsedr.weduwe van Gerryt Freercxz slachterhuijs, metten hoff tot aen slooth toe, ende boomen die het hoff over die slooth gelegen NyeuwehoffstraateJoachimum AndreOedtse Oedtseszd erfgenaemen van z Ghijsbert Ens[1614]
157 versoJacobClaesz.ende Griet Jansdr el opt fliethuijs metten steech ten noorden eraen gelegen t sampt het achterlandt ertoe behoorende Fliet WZHarmen PeterszYnze Martensin cope en wandelinge vercregen van Jelte Doedes en Lisk Tyaardtsdr [1614]belast aen Sytze Johanness Werstins
158AebeYntzesen Wopke Jelledr elhuijs met een loodse t sampt leedighe plaatze Coornmerckt ZZRijck doctorisAdam JansGerrijt, Jeroen ende Pier Walinghs zoonen[1614]
158 versoAntieIJsbrandtsdr.weduwe van Thonis Corneliszhuijs ende somerkoecken [= zomerkeuken]Molensteech WZSybren Tyaardtsz ervenWillem WillemsAntie Jansdr bij consent van Gerrijt Jansz haer man[1614]belast aen Georgien van Swartzenburch
159HansPricken Jancke Claesdr elkamer KleyenburchAnne smidHarmen HarmenzRemcke Meilz en Tyeerd Hiddedr[1614]belast aen armen
159 versoSybrenJansz. burger binnen Franekerhuijs en schuijreNoorderpoorte, bij de, naest aent bolwerck, ten OZ van het diepteJan Evertsz en Lijsbet Willemsdr el[1614]
160GoeyckReyns weduwe van Hoytze Upkes tot Harlinghenhuijs en schuijre en achterlandtGodsacker OZPeter PeterszPeter AbbesLucia Alledr, weduwe van Lambert Saskens[1614]
160 versoSioerdHenricksen Trijntie Freerxdr el35 st jaarlixe grontpacht gaende uijte Jouwke Wybes huijsinghe CoornmercktLyuwe TammesproclamantenEelck Sybrensdr[1614]
161ReynWatzez.en Brecht Jelledr als erffgenaemen van Jelle Janszhuijs en hoff Vliet op de WZ van de faarteReyner JanszJelle Sybrens ervenHenrick Arians en Anna Wouters[1614]belast aen Sytze Johannes
161 versoJanGerrytsz.schipper en Eve Petersdr elhuijs, schuijr en achterlandtNyeuwehoffstrateTyaerdt Dirckszburgemr BeymaSybren Ulbez en Geert Petersdr el[1614]belast aen jr Tzallingh van Bothnija
162OutgerGerrytsen Lies Abbedr elhuijsZevenhuysen, op deGerryt DoecklesDirck HarmensGerryt Coenesz en Bauck Ulbedr[1614]
162 versoJacobGerrytsz.slachter en Cathalina Luthzenius, burgers binnen Franeker, t sampt Claes Jeppesz tot LeeuwardenGodsacker ten WZ van het dieptemr Gerryt JanszBientze TzebbezPirrijnthe Anthonisdr gesterckt met Tyaerdt Claesz schoenmaecker haer man[1614]
163ClaesClaesz.snijder en Sya Jansdr elkamer, streckende van vooren aff tot aen middel muijr toe, mettet medegebruijck van steech en achterlandt Molensteech WZClaes Claesz korffmacker en Griet Willemsdr[1614]
163 versoGerrytJansz.wever en Maycke Cornelisdr el burgers binnen Franekertwee kamersGrote steech OZEnne Dircksz Joachim EllertsLambert Jansz en Aelcke Johannesdr el[1614]
164AbbeDircksz.ende Neel Gerrytsdr el burgers binnen Franekertwee kamersSchilbancq malcanderenYsbrandt LambertsRienck Jansz weduweSicke Sempckez en Trijn Juwsdr voorde eene en van Foppe Cornelis en Lyuwe Lyuwesdr diaconen van de gerformeerde gemeente binnen Franeker voorde andere helfte[1614]belast aen Claes Meinerts
164 versoPeterAbbez.brouwer, gesworen gemeensman binnen Franeker en Eelske Reijnsdr el28 st jaerlixe grondpacht, gaende uite der proclamanten huijsinghe en brouwerije bij hem bewoont wordende Willem Petersz en Rixt Clasedr erven[1614]
165CaarlFransez.en Ebel Sickedr elhuijsNoordermolensteegh WZClaas Claaszde molens wierAnneken Jorysdr weduwe van Ambrosio Folckers [1614]belast aen d secretaris Ghemmenich
165 versoEbelRyuerdtsdr.van z Foeke Idsz huijs met een loodsePatercelyestraatDoecke Fullems boenderTyeets WatzesRintz Claasz en Reinsck Jelmersdr el[1614]belast aen de erffgenaemen van Gysbart Fransz
166Men laet [= veiling]Frans Paulez en Hotz Pauledr beijde diaiores voir hen zelven en His Lambertsdr weduwe van wijlen Paulus Fransz Ens van wegehen Lambeter Reiner en Simon haar minder jarighe kinderen bij de genoemde Paulus in echte getogen4,5 pm landtsleggende ongedeelt in zekere andere landen toe Lutke Kee[1614]
166 versoGoeyckRegnerusdr.weduwe van Hoytze Upkeshuijs en een dubbelde schuijr Godsacker WZSakle EvertsJacob Gerrijtsz slachterin wandelinghe verkreghen van mr Gerryt Jansz en Mayke Jansdr [1614]belast aen st niclaas vicarie
167TyeetsAuckedr.weduwe van Jan Petersz herbergier binnen Franekerhuijs en schuijreOosterravelijn, in deHendrick en Peter t samen mollenaarsGeert DirxUlcke Ulckez en Antie Menxdr el[1614]
167 versoSybrenJansz huijs en schuijreNyeuwehoffstrated stadtClaas Petersdiaconen van gerformeerde gemeente binnen Franeker[1614]
168Syoucke Ryuerdtsz.Bantsen Bauck Wopckedr Wygama el30 st jaarlixe grontpacht, gaaende uth Hoeyte Egesz metzelaers huijsingheOosterpijp, bij deAalcke Jansdr weduwe van z Wopcke Ryuerdtsz Bants van Heyltie genoemde Wopkesdr[1614]jaerlixe grontpacht gaande uijthe huijsinghe voirmaals Abraham Tyaardtsz toebehoort hebbende, staande op Syaardemastraat
168 versoSyuerdtSaskerskuiperhuijsinghe ofte camere bij z mr Marten naegelaten metten loodse en kleijn plaatskeCoudall WZAdriaantge Clasedr wonende toe Worcum voir haar en als moeder en legittima tutrix over Marten haer sone bij zalige mr Marten getoghen[1614]
169EmeJansz.en Tyerck Tyercksdr el wonende opt vliethuijs, schuijre en ledighe plaatze tussen beiden metten halve steech ten noorden leggendePatercelyestrateMarten MartenzAndries Joachims ervenTyerck Ryuerdtsz Bants en Fokel Douwedr [1614]belast aen juff Helena van Bunau
169 versoJouckeRienxz.en Aaffke Haringhxdr el binnen Franekerhuijs en schuijre Godtsacker OZGerryt Gerbens smidHarmen HanskesHette Jansz en Hill Epedr[1614]
170PeterPetersz.backer en Trijn Hettedr el burgers binnen Franekerhuijs metten ledighe plaatze Godsacker OZproclamanten Abbe Fransdr ervenmr Gerryt Jans en Mayke Jansdr Vermoudt el[1614]
170 versoHarckeJetzez.en Geertie Jansdr el burgers binnen Franekerleedighe plaatze erff en aendeel van 3 kamersGreidede ringmuijr Epe Juckema toebehorendeproclamanten met Neeltie PetersSape Sybes met Ulcke UlckesFeycke CornelisSape Sybesz en Ulcke Ulckesz[1614]
171PouwelsClaesz.en Gerbrich Tyepckedr elhuijs en hoffke ofte achterlantVliet WZDirck LousHeercke IdsesAntie Isbrantsdr weduwe van z Thonis Cornelis van Sinck[1614]
171 versoJanJansz.en Pytke Buwkedr elhuijs en schuijre, metten achterlant, waaraff Siboldt Tzallingh d andere helfte competteertCoormerckt, ten NZ van het diepteReiner HenrixAnneken JorysAnneken Jorys [1614]belast aen Peter Ens
172Men laat [= veiling]Hette Jansdr als curator over Jan en Antie wijlen Symen Janstwee huijsenHockaard [resp.] Vliet bij de genoemde Simon Jansz naegelaten[1614]ten huijse van Nieske Jan Simons weduwe
172 versoMen laat [= veiling]jr Carolus van Stensee en Paulus Ghemmerich secretaris voir dezene jare d administratie van de incompsten der Rechte armen deezer stedehuijsinghe Syaardemastrate, bij Johannes Jansz bewoont metten kamer ten suijden [1614]
173Men laat [= veiling]Oene Rintzes en Luitien Timensz hun als erffgenaemen van Hylck Rintzedr in levene huisfr van Jacob Gerrijtsz hollander in dier qualiteit voir ? Jacob Gerrijtsz HollanderJacob Gerrijtsz en Hylck Rintzedr huijsinghe en schuijre Coudall ZZ[1614]belast aen Peter Peters erven, ten huijse van Hans Woutersz van Steenkist
173 versoMen laat [= veiling]crediteuren van Wessel BogemanWessel Bogemans huisingheMolensteech OZdr Adema[1614]
174Men laat [= veiling]Sytze Joannesz Werstins als curator over Claas Luitiens kinderen huijs en schuijre t sampt ledige plaatze Hoochstrate, ten NZ van het dieptekleine steechTyerts Eernsz weduwe[1614]
176Men laat [= veiling]Peter Gerrijtsz tot Lanckum als curator over Epke Eepes en Griet Ysbrantsdr haere naegelatene weeskinderenhuijs met een hoffkeVliet, alwaar den kinderen olders zijn versturven[1614]ten huijse van Jacob Claes herbergier opt vliet
176 versoMen laat [= veiling]Egbert Ysbrantsz als curator over Wybe, zalige Jurian Andries en Jetz Isbrandtsdr naegelatene weeskindt huijsVliet OZ, alwaar Jetz Ysbrandts versturven is[1614]ten huijse van Jacob Claes herbergier opt Vliet
177AndriesDoedeszen Trijntie Juriansdr el burgers binnen Franekergerechte helfe van een huijs, schuijre en hovingheOostermolenstrateJan Fockes BeymaUlcke UlckesFocke Juriansz Althien en Fedske Jeldertsdr el[1614]
177 versoEpkeJuriansz.en Trijntie Jansdr el burgers binnen Franekergerechte helfe van een huijs schuijre en hovingheOostermolenstrateJan Fockes BeymaUlcke UlckesFoeke Jurians Althien en Fedske Jelderts[1614]
178Adrianus, Dr.Metiusprof. math. huijsNyeuwehoffstrate OZjr Ockmajr OckmaHuyghe PeterszHuyghe Petersz en Elske Arents[20-01-1615]
verso 178v ObbeObbez.en Naenck Jansdr el op vliethuijs met het achtererff en vrije steech ten noordenVliet OZLambert Claasz schoenlapperEvert HenrixSyrck Wybrensz en Antie Gerrijtsdr el[1615]belast aen juff Catharina van Dekama
179Men laat [= veiling]van Jan Johannes wijlen Neel Petersdr crediteurenz Ites Abbedr huijsingheDongummer Pijp[1615]
180GosseLycklez.kuiperSchilbancq op de Oosterhoeck van de OlymolensteechAlbert Sickez en Jetz Hesselsdr el[1615]
180 versoGerrytLyuwez.stadts metselaar en Jantghen Joannisdr elgerechte helfte deurgaens van een huijs, schuijre en loodseCoornmarckt ZZ, staende met d helfte van t hoff erachter gelegen, waeraff d proclamanten zelfs d andere helfe toecomptClaas Peters kalckbrander opt vliet[1615]
181SyuerdtHendrixz.en Trijntie Freerxdr el burgers binnen Franekerhuijs, schuijre en hovingheCoudall NZ, bij Hendrick Jansz en Sas Sipckedr el althans bewoontcrediteuren gelastigden van genoemde Hendrick en Sass[1615]
181 versoTimeus, Dr.Faberprofessor en Tzietke Adgiesdr elhuijs en schuijr t sampt vrije steech ten oostenKoornmerckt NZslootSytz Wybe weduweJan Jansz hovingerBothnija hoff Syuerdt Henrixz en Trijntie Freerxdr [1615]belast aen de erffgenaemen van juff Helena van Bunau
182JoukeWybez.en Grietchen Jansdr el burgers binnen Franeker35 st jaerlixe grontpacht gaande uitt huijsinghe, steede en erve toebhorende Syts Juwckedr weduwe van z Wybe Cornelis des genoemde Juwckes moederCoornmarckt, ten NZ van het diepteLyuwe Tammes weduweSyuerdt Henrixz en Trijntie Freerxdr[1615]
182 versoRommertRommertsen Sibrich Lyuwedr elhuys schuyr en plaatzCoudall, ten ZZ van het diepteTzeerck Melles Jan Woutersz[1615]belast aen Tyerck Ryuerdtsz Bants
183FoccoAlthiemprocureur postulant binnen Franeker en Fedske Jeldertsdrhuijs en schuijrestadtsplaetze ten Z ende naesten vant kerckhoffHuijghe Peters en Elske Arents[1615]belast aen profijte van st martens kerck
183 versoJurianSimensdr.weduwe van Cornelis Huijberts4 pm landts Sybe Sybesz wonende toe Hynlopen[1615]
184AebeYntzesz.en Wabke Jelledr elwandelinghe van een huijske en loodse Coornmerckt NZGosse Willemsdoctor Adamain wandelinghe verkregen van Geertge Jansdr weduwe van z mr Idzardus Nicolaj[1615]
184 versoWytze vanBeyhemolde burgemr. binnen Franeker en juff Hiltie van Aylva elkamer Patercelyestraatd arme camersstadts huijsJacob Claas herbergier opt vliet[1615]
185RyuerdtHarckez.en Antie Taackedr el burgers binnen Franekerhelfte deurgaens van een huijs en schuijre t sampt ledighe plaatze tusschen beiden gelegenCoudal, tenl ZZ van het diepteJan WoutersTrijncke TaackesOlphart Beernsz binnen Hoorn als last en prucatie hebbende van Claes Jansz Bruuinck toe Amsterdam[1615]
185 versoClaasJansz.kuiperhuijs met een hoffkeLeeuwarderpijp, bij de, ten ZZ van het dieptede voet van stadtsbolwerckLambert Claesz Lyuwe Jans en Hiltie Reinsdr el[1615]
186CornelisSimensz.schipper en Atke Dircksdr elhet voorste deel van huijsinghe te weten: het voorhuijs metten voorkamer en de voorsolder eraff Sierck Juwckes kinderen het achterste deel toecomptPatercelyestraatHendrick Croll erffgenaemenAbel FockesAuwck Joukedr toe Oldeboorn[1615]
186 versoGeertghenJansdr.weduwe van z mr Idzarda Nicolai huijs en loodse Coornmerckt ZZD[octo]ris Aemilij Adama erffgenaemenAdam Jansin wandeling verkregen van Aebe Yntzes en Wabke Jelledr el[1615]belast aen jr Tzallingh van Bothnija erven
187ClaasHeinsz.en Martze Ulckedr elkamer met een schuijre t sampt hoffke en achterlandtGreydeEpe Jacobs ringmuijreNeeltie PetersFeycke CornelisHarcke Jetzesz en Geert Jansdr el[1615]belast aen Schelte Lyeukema erffgenaemen
187 versoUlckeUlckez.en Antie Douwedr el huijs met een schuijre t sampt ledige plaatze SyaardemastrateDirck PetersHuyghe JuwsHendrick Meinerts wonende in Jeverlandt in de dorpe Zettens voir hem en als vader van Sytze int sesde jaar oldt bij Trijn Sytzedr getogen [1615]
188GerrytWalinghsz.kistmaecker en Frouck Jacobsdr el voir twee derdeparten en Jan Egbersz met Trijn Joannesdr el voir een derdeparthuijs en schuijreDijck NZSyerdt slotmaackerBuwe SickesWatze Petersz[1615]
188 versoTomas Lambertsz.Salvardagerechte helfte van een huijs en schuijre t sampt ledige plaatze tusschen beyde gelegenCoudal, ten ZZ van het diepteOlphart Beernsz binnen Hoorn als last en prucatie hebbende van Claes Jansz Bruuinck toe Amsterdam[1615]
189TomasLourensende Jetz Lyuwedr el burgers binnen Franekerhuijs met d helfte van het afterplaatzke en put, waaraff hamken op, Antie Micchiels en Jantien Jan Wybe t sampt d andere helftee competeren, item met het mede gebruick van steech ten suijden HockaardtJan Reiners hiedspinner [hemdspinner? Burgerboek Franeker geeft 23 december 1590 Jan Reyners, snijder; bewonerslijst 1621 (West 4, Hockaard) Jan Reiners. Heeft de kleermaker zich gespecialiseerd als hemdenmaker?][1615]
189 versoSypckeSybedr.weduwe van z Engelbertus Stillenius in leven dienaer des godlijckes woorts tot Hantumhuijsinghe en loodse met het achterlandtHoffstrated heere vaarteJeldert Jarichs Ghijsbart Fransz Ens ervenslootDr. Joachimus Andreae professor [1615]belast aen kinderen van Ruijs
190BruerckClaasz.brouwer ende Aaffke Ghysbartsdr. e.l.huijs en schuijre NoordermolenstrateAdolph LiewensPeter TzallinghsHendrick Gerrijts ervenFreerck Goslixz en Dyuke Sippedr el[1615]belast aen erffgenamen van z Helena van Bunau
190 versoTyeetzJansdr.weduwe van wijlen Reyn Syuerdtsdr huijs en erffke, streckende achterwaarts tot aen Sytze Johannes erff toePatercelyestraatjr VervouAnna PhilipsJacob Douwes en Griet Annedr [1615]belast aen secretaris Ghemmenich
191HetteJansz.en Hill Epedr elhuijs en schuijre Godtsacker WZClaas BaukesClaas Baukes erffgenaemenAge Tyessen[1615]belast aen ontfanger van de stede
191 versoPaulusGhemmenichsecretaris en Jetske Lentz elkamerGrote steech WZCampstraHobbe Jansz SchroorJelte Nieskez en Syouck Tymensdr el[1615]belast aen de juff Hectoria van Hoxwier
192PaulusGhemmenichsecretaris en Jetske Lentz eltwee kamersHockaardt, achter aant bolwerck metten ledige plaatzkeHendrick Holmer[1615]belast aen de eigenar van voorhuijs
192 versoHarckeJetzeszen Geertie Jansdr el huijs, mettet medegebruijck van steech ten oosten leggende t sampt metten erff van de middelmuijr ten oosten streckende westwaarts tot aen rugmuijr van Epe Jacobs JuckemaGreide, op de WesterhoeckSape Sybes en Ulcke Ulckes[1615]belast aen vrou Hoxwier
193Hans DouwesStapertburgemr binnen Franeker en Antie Jansdr el huijs en schuijreHoochstrate t. butterbrugh ende broll, met twee vrije steechen aen beijde sijden gelegenTiete Tomas geswooren gemeentsmanJan RutgersGerrit Ens en Antie Aggedr Feddingha el[1615]
193 versoEpe vanJuckematwee kamersSchilcampend stadt vesteMarten AndriesAbe DirckszYsbrandt LambertsMarten Freerxz schipper en Aeff Petersdr el[1615]
194AulusHeinemaprocureur postulant binnen Franeker en Auck Dircksdr elhuis met een schuire t sampt hoff tusschen huijs en schuijre gelegenGreided erffgenaemen van z Hardenbergio[1615]
194 versoMen laat [= veiling]Peter Hesselsz en Lou Tomasz als curatoren over het sterfhuis van z Jan Tomas stoeldraijer en Trijn Dirxdr sijn overledene huijsfr Jan Tomas en Trijn Dirx huijsinge Coornmerckt NZPeter Bartels ervenTamme Lyuwes erven[1615]belast aen d heer procureur generaal dr Scheltingha
195LyuweLolckeshuijsSchilbanck NZJouke Hanses met Aaff Anskes ervenDirck MartensDirck MartensReyn Wybes en Ids Peters van wegen Peter Simens creditoren[19-01-1616]
195 versoJacobPetersz.en Mary Gijsbertsdr el huijs met een loodse Kleyne steech WZHenrick Henricks en Eelcke RomckesClaas DirckszMerck Petersz en Eeff Lambertsdr el[1616]belast aen Sytze Johannes Werstins
196PaulusGhemmenichsecretaris en Jetzke Lentz elhuijs met een loodske Dijck ZZjr JuwckemaMarten MartensJelte Riskes en Syouck Tymens el[1616]belast aen Cornelis Scheltes weduwe
196 versoMen laat [= veiling]Trijn en Geert z burgemr Jan Peters dochters gesterckt met Claes Ysbrants en Epes Adolphi dienaer des godtlen woordt tot Hilaardt hun respective echte mannen t samen voir een derde part t sampt Jacob Feikes als curator over z Joannis Gerbrands sijn overledene huisfr Griet Peters hun naegelatene drie weeskinderen voir 2 derdeparthuijs en schuijreDijckstrate ZZ, bij z Jantgen Peters Berunts naegelaten en althans bij Jacob Feykes bewoont[1616]ten huijse van Epe Leeuwes herbergier in Haerlem
197 versoTiedOedsedr.weduwe van Gerrijt Freerx Martena Groot poorthuijsHoochstrate ten O van Martenahuysjr Fredrick Vervou[1616]belast aen jr Vervou
198Frans GhysbartsEnsen Lyutie Clasedr elkleijn poorthuijs bij Jan Hendrix schoenmaker althans bewoont jr Fredrick van Vervou[1616]belast aen jr Vervou
198 versoMen laat [= veiling] / Abelus Isbrandi medicinae doctor Jantgen Peter Berferts huysinge [resp.] Coornmerckt NZ/ Gosse Willems/ Gosse Willems/ Aebe Yntzes ende Wobcke Jelle dr[1616]koper geworden es Claas Isbrants / belast aen de heer Swartzenburgh
199Men laat [= veiling]huys ende kleyn hoffke opt / kamer / huysVliet, bij Jacob Claesz. herbergier bewoont [resp.] Hockaardt NZ [resp.] Patercelye straat[1616]
199 versoMen laat [= veiling]Frans Keysers huys[1616]
200JanIJsbrandtsz.en Gerrijtie Dirxdr el burgers binnen Franekerhuijs en schuijre t sampt het medegebruijck van steech ten westen Schilbancq ZZOrsel Gerrijts weduWybe EresEngel Pauli weduwe[1616]belast aen d armenvoochten
200 versoDriesJoannisen Rijner Lambertsdr elsestepart huijs en schuijre t sampt selfe van een steech ten noorden SchilbancqPeter LollensJetske JohannesEtke Lamberts[1616]belast aen het weeshuijs
1HemPoppez. wonende toe DongiumCoornmerckt[1616]
1 versoJetzeJetzez.Vliet WZ[1616]
2ClaasPetersz.kalckbranderFijverstrate[1616]
2 versoGosseLycklez.kuiperSchilbanck Oosterhoeck v.d. Olymolensteech[1616]
3AlleJansz.Godsacker OZ[1616]
3 versoJan Jansz.SchellinghwouGreide[1616]
4Enne ende RommertJelle zonenachterhuysinghe belast aen Syaerdemaleen[1616]
4 versoMen laat [= veiling]Hoochstrate NZ[1616]
5UlbeUlbesz.schoenmaeckerSchilbanck NZ[1616]
5 versoWybeBeernstichelwerck, opt oldt[1616]
6JanHeinsz.Godsacker[1616]
6 versoGerleffHendrixz.Oosterpijp NZ, bij de[1616]
7ThijsDirxz.schipperGodsacker WZ[1616]
7 versoEvertJansz.Schilbancq ZZ[1616]
8SymenCornelisz.koperslagerCoudall ZZ[1616]
8 versoSchelteCornelisz.Vischmarckt[1616]
9HeynSybez.Vischmarckt[1616]
9 versoClaasPetersz.kalckbranderFijverstrate[1616]
10HarmenFeddrixz.Noordermolenstraat[1616]
10 versoGatzeJobsz.kuiperFraeneecker[1616]
11SaaffHendricxz.burgemr.Coudall alwaer 't vergulden hooft utsteeckt[1616]
11 versoWopckeSybesz.Oosterpoort, bij de, in de ravelijn[1616]
12DouweDouwesz.Vischmerckt ZZ[1616]
12 versoCornelis Reynsz.mederechter over Franekeradeelgreydlandt[1616]
13PeterAlbertsz.Coornmarckt ZZ[1616]
13 versoHotzeAggez.backerOostermolenstrate Nhouck[1616]
14Thymen Jansz.WyringhenFijverstrate[1616]

>>begin