>> HOMEpage

Boeken bij goudsmid Fonger Foppes Inthiema, Bolsward 1665

M.H.H. Engels, mei 2012
Bron: Nedergerecht Bolsward, inv.nr. 140 (Tresoar microfiche 761/1 en 761/2), fol. 22r – 45r: boedelinventaris Fonger Foppes Inthiema (1634-1664), goudsmid 1658
1. 1656 x Mayke Douwes Eysma (1633-1658)
2. 1659 x Siouckien Jans dr.
Begin inventarisatie 10 maart 1665

25r
Boecken
- Een Bijbel in folio
- Huysboeck door Henricum Bullingerum in folio
25v
- Wercken van Mr. Ambrosius Paré in folio
- Flavii Josephi door Everhardum Bommelium in folio
- [5] Historie van Frieslandt door Pierium Winsemium in folio
- Toneel der keyseren en koningen van Christenrijck door v.d. B.[?] in folio [Lambert van den Bos?]
- Het Nieuw Testament in quarto met een psalmboeck daerachter
- Noch een Testament en psalmboeck in sexto
- Onderwijsinge der Christel. Religie door Joannem Calvinum in quarto
- [10] Reysboeck over de gantsche H. Schriftur door M. Hendrick Buntingh in quarto
- Engelsche Boetpraedicatien door Nollius Haionides in quarto
- Gebruyck en misbruick der tijtl. Gaven [van tijdlicke have] door D.V. Cornat [= D.V. Coornhert], in quarto
- Generale Listen van de 7 Vroeden van Roomen
- [15] Gulden Annotatie van Franciscus Heerman in octavo
26r
- Het geestel. Leven door Theodorus Gerardi in octavo
- De secreten van Alexis Piemonto in octavo
- Hemelsche Cruyswagen door Adamum Westermannum [Amstelredam 1634, in-12]
- Lusthoff van wonderl. geschiedenissen door J[oannes] B[alde] in octavo [Den Lusthof van de wonderlijke Gheschiedenissen ende Avontueren des Weerelts: inhoudende hondert ende tien Wtghelesen historien, Rotterdam 1603]
- [20] Onderrechtinge [onderrichtinge] van de poincten [puncten] des Christel. gelooffs [Christen geloofs] door Joan. Anastasio Veluano in octavo [J.A. Veluanus, pseud. van Jan Gerritsz. Versteghe]
- Distileerboeck door M. Philippi Hermanni in pctavo
- Psalmen Davidis door N. Steenwijck in sexto
- Ovidius Naso in octavo door P.C. Hooft
- Vierhondert historiën door Joannes Blasius in octavo
- [25] Selfstrijd door J. Cats, in 16
- Zegesangen door Jan van der Veen in 16
- Corte Sententien van Hypocrates in octavo
- Sedige wercken van Plutarchus door R[einier] T[elle] in duo-decima [forma; Eenighe morale of zedige werken; o.a. Van d’opvoedingh der kinderen – Amsterdam 1634, in-12, 477 pp.]
- Meditatie van het lijden Christi
26v
- [30] Sinnebeelden door J. Cats, in 16
- Anti Barbarus door Petrum Moulineum [Pierre du Moulin] in octavo
- Noch negen cleyne slechte boecken
26v
Int voorhuys ende gang
Vijff schilderijen
Drie vogelscorven
35r
Int cleen silverkaske
36v
Gereedschap in de winckel
38v
Bryven ende instrumenten
… huysinge, hovinge, schuyr ende plaets cum annexis staende binnen Bolswart op d’grote Dijlacker
44r
Vercochte huisinge ende kuyppen op Hoccaerd heeft opgebracht 262 goltguldens facit aen Caroli guldens 366 ll. 16

Chronologische lijst van Bolswarder zilversmeden

Op koperen gildeplaat I van voor 1558 komen voor:
• Simon; Gisbert; Wybrant en Ambrosius.
Op koperen gildeplaat II na 1558 komen voor:
• Jan Ottis 1564; Christoffel Gheritz; Intie Pitters, deze koopt 13 Nov. 1588 met zijn vrouw Griet een huis op de „Merckstraat" (Procl. b. VI Bw); Marten Jacobs; Jarych Siuerdts; Jan Stoffels; Mevis Jacops;
• Lucas Cock op pl. III na 1584.
• Douwe Mentes op pl. III 1587.
• Heerke Heerkes op pl. III geb. 1576 gest. 1643. Tekent in 1608 in het gildeboek. Komt ook voor op het koperen Bolswarder gildeplaatje. Zijn vrouw was Tryncke Jeltedochter (Rechterl. Arch. Henn. deel K. 10).
• Paulis A. V. op pl. III.
• Reiner Simens op pl. III 1593.
• Claes Wopkes op pl. III 1593.
• Meye Poppes op pl. III 1595. Komt ook voor op het koperen Bolswarder gildeplaatje. Tekent van 1608-1623 in het gildeboek.
• Gerrit Hendricks op pl. III 1597. Alsvoren. Tekent van 1608-1622 in het gildeboek.
• Fecke W. op pl. III 1598.
• Siurt Holkes op pl. III 1598.
• Holke Syuerdts, tekent in 1608 in het gildeboek.
• Douwe Pytters, tekent in 1608 in het gildeboek.
• Sitse Tiaerdts, komt voor op het Bolswarder gildeplaatje. Op de gildeplaat III komt hij voor in 1595 onder Staveren.
• Jan Sioertsz, tekent in 1608 in het gildeboek.
• Pitter Inties, tekent in 1608 in het gildeboek. Komt voor op het Bolswarder gildeplaatje. Koopt in 1636 met zijn vrouw Judith Dircxdr. een huis te Franeker als burgers binnen Franeker. (Rechterl. Arch. Franeker K.K.3 Procl. b. 1628-1648).
• Epke Hoites, komt voor op het Bolswarder gildeplaatje.
• Taeke Lolles, komt voor op het Bolswarder gildeplaatje.
• Botte Sendts, komt voor op het Bolswarder gildeplaatje.
• Pyter Jans (Poelgeest), tekent in 1610 in het gildeboek. Zijn vrouw was Elizabeth Heemstra. Hij komt in 1679 nog voor. (Rechterl. Arch. Henn. deel K.12). Folkert Rochus, 1616.
• Jarich Jarychs, 1616.
• Frans Aryans (Riemersma), 1620. Toegeschr. merk Voet no. 319.
• Lolle Jeltis, 1624. In 1661 komt hij nog voor. Zijn vrouw heette Jantien Wybrensdr.
• J. Riemersma, 1623.
• Jacob Tobias, 1623.
• Anne Heerckes, 1627.
• Frans Riencks (Baerdt), 1628.
• Jacob Bouckes (Abbema), 1649. Zijn vrouw was in 1658 Richtie Ennedr. Lieuckema.
• Arian (Franses) Riemersma, 1653. Toegeschr. merk Voet no. 310a.
• Jan Annes (Jorna), 1654. Hij wordt in 1695 nog genoemd (Rechterl. Arch. Wonseradeel Y. 16.)
• Claes Fransen Baerdt, 1654. Zoon van Frans Riencks Baardt en vader van Harcke.
• Fonger Foppes (Inthiema), 1658.
• Jan Jacobs Munnickhuys(en), 1663. Treedt 1709 uit het gilde. Hij was ook lid van de vroedschap.
• Idts Douwes (Rispens), 1665. Gest. 17 Oct. 1692, oud 54 jr. In 1692 was zijn vrouw Tietsche Siuckesdr.
• Epke Meyes, 1667.
• Rienck Baard(a), 1667.
• Jan Jansen Olthof, 1668. Trouwde 1669 Siouckjen Dircx Siaarda jdr. van Oosterend. In 1686 was zijn vrouw Marijke Johannes wed. Ds Sjouke Balck.
• Cleys (Claes) Jansen (Hoorn), 1677. In 1690 is hij burger vaandrig en heet zijn vrouw Hittie Johannes Heeringa. (Rechterl. Arch. Bw. V 8). Toegeschr. merk Voet no. 332.
• Claes Claesen Balck, 1678.
• Harcke Baerdt, vóór 1684.
• Meye Epkes Enga, 1688.
• S. Rolwaegen, 1693.
• Pytter Pytters Horrius, 1693. Trouwde 1698 Anna Maria Deekencamp. Hij is dan tevens burger vaandrig. (Inv. O.B.S. Bw. I, 3).
• Gerrit Willems Pierkens, 1694. Geboren in 1670.
• Marten Martens Aggema, 1695. Treedt in 1710 uit het gilde. Toegeschr. merk Voet no. 330a.
• Frans Lous Machet, 1697. Trouwde 27 Dec. 1696 Antie Goris Buma. Hij is 3 Mrt. 1760 begraven.
• Tobias van Velsen, 1698.
• Egbertus Teeklenburg, 1721.
• Ypeus Siccama, 1731.
• Jacob Doedes, 1740. Geboren in 1709. Is later meester te Harlingen.
• Harmen Lieuwes Fokkens, 1742. Gest. 8 Oct. 1785.
• Gerrit van Velsen, 1742.
• Lauwerens Jacobs (Ringnalda), 1744. In 1759 en 1765 lid van de vroedschap en is zijn vrouw Sibbeltje Sjoerds.
• Evert Wiarda, 1747. Is later te Harlingen.
• Folkert van der Burg, 1751. Geboren in 1715.
• Djurre Jans Westerbaan, 1766. Geboren 25-2-1741. Tr. 24 Mei 1767 Wytske v. Hettinga.
• Ate (Dirks) Jorritsma, 1773. Geboren in 1741. Hij was gehuwd met Trijntje Rientzes.
• Bernardus Eerdmans, 1755. Geboren in 1755 en gestorven in 1838.
• Taede van Manen, 1787. Gestorven 1818.
• Foppe Zoutman, 1789.
• Jan Wijger Swerms, 1791.
• Dirk W. Brouwer, 1798.
• Sytse (Djurres) Westerbaan, plm. 1798.
• Albert Eerdmans. Vertrok 8 Mei 1818 naar Harlingen. Staakte zijn beroep in 1830. In 1826 was zijn merk A.E., er onder 60.
• G. van Manen, 1813.
• Romke de Jong, 1815. Overl. voor 20 Dec. 1827. Merk DJ, oer onder. Zaak wordt door de wed. voortgezet tot 1835. Als merk R. I, 71 er boven.
• C. Keil(e)man, na 1815 is zijn merk K met 4 kruisjes.
• W(ijger) Swerms, 1817. Merken: WS en zandloper en W.S., 19 er onder. Staakte zijn beroep in 1849. Hij was gehuwd met Geertje Antoni Antonides.
• B. T. van Manen, plm. 1818. Merk: VM, 2 er onder.
• Jan Piers Fennema, 1837. Merk: J.F., 67 er onder. Hij was de opvolger van de zaak van Sytse Westerbaan, hij was met een dochter van deze getrouwd. Gest. 26 Oct. 1848.
• Henricus Eerdmans, 1838. Merk: H E, 132 er onder. Gest. Sept. 1859.
• Lolke Feyes Wartna, 1838. Merk: L W, 130 er onder.
• Rintje Sloterdijk, 1845. Merk: R S, 165 er onder. Gest. 1863.

>> begin