>> HOMEpage


De uitvaart van Ernst Casimir
Leeuwarden, 3/13 januari 1633


Internetbewerking: M.H.H. Engels, januari 2012

_ _ _

1 dood, graftombe, garde - 2 ceremoniemeester, hofhouding - 3 trompetters, banieren -
4 banieren - 5 vaandels - 6 kwartierwapens - 7 paard, hofmeester, hellebardiers -
8 de lijkkist, hellebardiers - 9 Hendrik van Nassau, Willem Frederik van Nassau - 10 gezanten - 11 Staten Generaal; Raden van State; Staten van Friesland: Oostergo -
12 Staten: Oostergo (vervolg), Westergo - 13 Staten: Westergo (vervolg), Zevenwouden -
14 Staten: Steden - 15 Gedeputeerde Staten van Friesland - 16 Raden Hof van Friesland -
17 Raden van de Admiraliteit - 18 magistraat Leeuwarden - 19 professoren Franeker - 20 colofon


Uut-Vaerts Beschrijvinghe,
ERNESTI CASIMYRI.

Op den 3. Januarij 1633 oude stijl [= 13 januari nieuwe stijl], zijnde den dach deser Statelijcke Begraeffenisse, (tegens welcke veele Heeren en Bloedt-Maghen, van verscheyden Plaetsen, soo selfs, als door Ghesanten, beneffens menichte van Volck uyt alle om-legghende Quartieren van Frieslant, Groeningen, etc. tot Leeuwarden aen-gecomen waren) begost de Borgerye, ende 't Krijgs-Garnisoen 'smorgens te seven uyren in 't Geweer te comen, al d'Officieren in den Rou, ende swarte Veldt-teyckens, zijnde oock meest al de Borgerye in 't swart gecleedt; ende marcheerden vervolgens in seer goeden Ordre, met om-gekeerde Pertuysanen, toe-gewonden Vaendelen, swart overdecte Trommelen, sleypende Piecken, en averechtsche Musquetten, nae de Merckt omtrent de Wage, alwaer se haer eerst cierlijck in Battalie stelden, vandaer trock yder Compagnie na haer gedestineerde Plaetse, besettende met haer Piecken en Musquetten (de Borgers an d'eene, ende de Soldaten aen d'ander zijde) alle de Straten, van Sijn Genade Hoff aff, tot aen de deure van de Jacobijner Kercke, om 't ghedrangh van 't Volck, ende disordre, te beletten, opdat het Lijck met alle de Stacy, daerdoor gemackelijck, ende on-verhindert, mochte passeren.
De Borgherye bestont in thien goede Compagnien, daer de volgende Hopluyden ende Vaendrichs, diestijts over commandeerden.
HOPLUYDEN
- Jan Melchers Oosterveld
- Watze Hendricx
- Doytse Dircks
- Sierdt Claeszen
- Gatze Tyercks
- Mr. Jarich Franszen
- Willem Janszen
- Sioerd Hendricks
- Otto Swalue, absent
- Hermen Harckes

VAENDRICHS
- Douwe Douwes
- Dr. Meynardus Nyenhuys
- Louw Gerrits
- Tyaerdt Rutgers
- Warner Everts
- Dr. Gerrit Blanckema
- Pieter Lamberts
- Sijbe Tyercks
- Bartel Hendricx Mamminga
- Tyallingh Runia
Ondertusschen vervoegden haer nae 't Hoff van w. sijn Genade alle de Bloedt-Vrienden, en derselver Gesanten, sampt de Collegien van alle Staten van Heeren, voor-naemste Officieren, ende Edellieden, daertoe ghenoodicht; om dien over-braven Krijghs-Heldt, (die sijne ijverighe ende ghetrouwe Diensten, aen dese Landen, met sijn Graeflijck Bloedt, tot in den Doot, CONSTANT heeft bewesen, ende den Na-comelingen tot sijn eeuwige memorie, bekent gemaeckt,) nu de laeste Eere aen te doen, die seer veele in getal waren.

⇑ [afbeelding 1] Doen nu alles ghereet was, begost de Guarde van w. Sijn Genade, die in den rou waer, met om-gekeert ende sleypende Geweer, heel langhsaem ende truyrich te marcheren; wordende geleydet door Jr. Dames van Loo, sijnen Capiteyn Lieutenant; daer, onder anderen, d'ontwondene Rou-Vaendel van swart Armozijn, (die door den Vaendrich Jr. Evert van Haren, langs de Aerde heel droevich door de slijck gesleypt wierde) menige Aenschouwers de Tranen uyt d'Ooghen dede barsten.

⇑ [afbeelding 2] Daerna quam uyt het Hof heel statig ende rouwig, voor uyt treden, Jr. Pieter van Harincxma, Edelman van w. Sijn Genade, met een swarte Stock in de hant, hebbende den Voor-gang deser gedenckweerdige Uut-vaert.
Nae hem volghde terstont het gantsche Hoff-Ghesin, alle in den Rou, in volghende ordre.
- Vreemder Heeren Jongers
- De Koetsiers
- Acht Lackeyen
- Vier Kocken
- Jean Pechon, Sael-Knecht
- Hendrick Leeuwen
- Vier Pagen
- Joost Theunisz
- Aegidius Wolff, Camerlingh van Sijn Gen. Gr. Hendrick
- Gilles des Marets
- Jan Jacob Snabelius, gewesen Praecept der Jonge Heren
- Thomas Michels, Picquer
- Mr. Jan Jacobs, Cleer-maker
- Mr. Gerrit Noot, Chirurgijn

- Mr. Isaac Knoop, Dispensier
- Mr. Leeuwen Hend. Bottel[ier]
- Dr. Abel Isbrandi, Hof Med.
- Hend. Muntinck, Apotheker
- Bertrand Gachet, Renthe-Meester van hare Vorst. Gen.
- Gosewijn Wijdefeldt, Camerlingh ende Onder-Secretaris van w. Sijn Genade
- Dr. Jacob van der Burg, Gewesene Secret. van w. S. G.
- Jacob Pau, Bailliff van Liesv[elt]
- Ernst Klenck, Rente-Meester
- Dr. Johan-Wilhelm Sohnius , Raedt ende Secretaris van wijlen Sijn Genade

⇑ [afbeelding 3] Nae 't Hoff-gesin volghden acht Trompetters, met Rouw-Rocken, ende swarte Banderollen aen haer Trompetten, cierlijck beschildert met de Wapens van w. sijn Genade; dese gingen vier en vier, in twee gheleden, blasende gestadig, by poosen, dan 'teen dan 'tander gelidt, soo soet ende truyrich, dat al d'Aen-hoorders daerdoor tot droefheyt wierden bewoghen.
Doen volghden ses Paerden in den Rouw, zijnde an 't Rou-kleedt op yder zijde een wapen gehecht, ende nae yder Peerdt sijn Baniere, die gheleydt ende ghedraghen wierden by de volghende Edellieden:
I. Peerdt, mettet Wapen van Liesfeldt, gheleydt door Joncker Zeino Joachim van Welefeld, ende Joncker Maurits van Ripperda
I. Baniere met hetselfde Wapen, ghedraghen by Joncker Jan van Echten
II. Peerdt, mettet Wapen van Spiegel-Bergh, door Joncker Wigbolt Ripperda van Peyse, ende Joncker Orichius Doyem


⇑ [afbeelding 4] II. Baniere, met hetselfde Wapen, ghedraghen by Joncker Haringh Onna van Sijthiema
III. Peerdt, met het Wapen van Dietz, geleydet door Joncker Sijds van Emingha, ende Joncker Ulbe van Aylva
III. Baniere, met hetselfde Wapen, ghedragen by Joncker Douwe Roorda, de Burg-Greve
IV. Peerdt, met het Wapen van Vyanden, door Joncker Gerrold van Juckema, ende Joncker Sicko van Groustins
IV. Baniere, met hetselfde Wapen, ghedraghen by Joncker Homme van Camstra

⇑ [afbeelding 5] V. Peerdt, met het Wapen Catzenellenbogen, door Joncker Watze F. van Camminga, ende Joncker Douwe van Aylva
V. Baniere, met hetselfde Wapen, ghedraghen by Joncker Douwe van Ockinga
VI. Peerdt, met het Wapen van Nassauw, door Joncker Epo van Douma, ende Joncker Julius van Harincxma
VI. Baniere, met hetselfde Wapen, gheleydet by Joncker Tyallingh van Eysinga
Hiernae werde gedragen het eerste Guidon ofte Standaert, van wit Damast, vertoonende in een Ovael van Orangie-Tacken, een ghewapende Arm, houdende een bloot Sweerdt in de Vuyst, met dese Spreucke: PRO ARMIS ET FOCIS, door Joncker Schelto van Aebingha
Doen volghde het tweede Guidon ofte Standaert, van blaeu Damast, vertonende in een Lauren Crans, een groote Rotze, midden in de Zee, wordende van alle vier Winden heftich bestormt, ende boven de Rotze dese Sin-Spreucke, CONSTANT, gedragen door Joncker Laes van Glins


⇑ [afbeelding 6] Daernae volghden de vier Wapen-Quartieren
I. Quartier van Brandenburgh, gedraghen door Joncker Rempt Rengers ten Post
II. Quartier van Luchtenburch, door Joncker Charles de Unia
III. Quartier van Stolberg, door Joncker Siuck van Wijnia
IV. Quartier van Nassauw, door Joncker Jurgien van Burmania
Daernae 't groot Blasoen, ghedraghen door Joncker Julius van Eyssinga
De Gantelets, ofte Wapen-Handtschoenen, door Joncker Abbe van Bootzma, Capiteyn
Het Casquet, ofte Helmet, door Joncker Ate van Hittinga, Capiteyn
De Spooren, ghedraghen door Joncker Bojocko van der Wenghen, Ridt-meester
't Rappier in de Schede, mettet Gevest omhoog, door De Heere Jaques van Oenama, Lieutenant Collonel
De Wapen-Rock, ghedraghen door De Heere Schelto van Aysma, Lieutenant Collonel

⇑ [afbeelding 7] 't Lijff off Rou-Peert in swart Fluweel, geleydt door Wilhelm, Vry-Heer van Schwartzenbergh ende Hogen-Landts-Berch, &c. Ridt-meester, ende Joncker Bernhardt Entens, Ridt-meester
Het bloote Swaert, met de punt omhooghe, door Joncker Iacob van Roussel, Collonel
De Graeflijcke Croone, ghedraghen door De Heere GEORG, Vry-Heer van Schwartzenbergh, en Hogen-Landts-Berch, &c. out 87 Jaren
Hiernae volghde met een lange swarte Stock, de Hoff-meester van Sijn Genade:
Joncker Poppo van Burmania, Capiteyn
Hem volghden acht Hellebardiers van w. Sijn Genade, met langhe Rouw-Mantels ende gedeckten Hoofde, draghende hare Hellebaerden met de punt omleegh, in volghende maniere:
- Steven Chevet [&] Jacob Franssen.
- Elias Janssens [&] Jurrien Lautenschlager.

- Aloze le Gentil [&] Jan Jansz van Rosendal.
- Pauwel Schuber [&] Dirck Echterman, Smit.

⇑ [afbeelding 8] Doe volghde het Graeflijck Lijck, wordende ghedraghen door Krijchs-Officieren van de provincien van Frieslandt, Groeninghen, Ommelanden; ende Drenthe, etc. zijnde overdeckt met een swart Fluweelen Kleedt, rontsom ter Aerden hanghende, ende acht cierlijck-geborduyrde Wapenen van w. sijn Genade daeraen gehecht.
De vier hoecken van 't voorsz. Kleedt, wierden ghedraghen door de vier volgende Colonellen:
Aen de rechter zijde neffens 't Hooft, door
Joncker Casper van Eussum, Heer toe Nyen-Oordt, Noortwijck ende Fredewoldt; Drost van Coeverden, en der Landschap Drenthe, &c. Collonel over 't Groeninger Regiment
Aen de slincker zijde neffens 't Hooft, door
Jr. Idzardt van Eminga, Collonel des Friesschen Regiments
Aen de rechter zijde neffens de Voeten, door
De Heere Overste Georg van Lyauckema
Aen de slincker zijde neffens de Voeten, door
De Heere Thomas Ferents, Collonel.
d'Officieren die 't Lijck droeghen, waren 36, die malckander somtijts verpoosden, dragende onder de Bare 18 sterck t'effens, ende waren dese:
Capiteyns onder de Friessche Repartitie
- Ludolff Potter, Capiteyn, ende Sergeant Majoor
- Adriaen Slijp
- Michiel Potter
- Hessel van Aysma
- Jr. Frederick van Inthiema
- Jr. Jan van Idzarda
- Jr. Bonifacius v. Scheltema
- Jr. Baerte van Idzarda
- Jr. Tiallingh van Eyssinga
- Jr. Charles de St. Martin

- Heer Georg Frederick, Vry-Heer van Schwartzenbergh ende Hogen-Landts-Berch
- Jr. Hessel Meckema v. Aylva
- Jr. Wybrandt van Roorda
- Jan Gerckens Hoptilla
- Jr. Sybrandt van Walta
- Jr. Hero van Ockinga
- Jr. Dominicus ab Andringa
- Hessel Gerritsma
- Jr. Foppe van Groustins
Capiteyns onder de Groeninger Repartitie
- Jr. Apko Tiaerda van Starckenborch, Capiteyn, ende Sergeant Majoor
- Joncker Jan Polman
- Jocker Jan van Eussum

- Dato Alberts v. Bonnema
- Jr. Philips de Nassau
- Jr. Sweer Georg v. Welevelt
- Jr. Wigbolt v. Iselmuyden
- Sygismund van Cral


Friessche Lieutenants:
- Jr. Jarich van Hottinga
- Jr. Poppo van Burmania
- Jr. Douwe van Burmania
- Jr. Lodewijck v. Harinxma
- Jr. Arent van Loo

Groeningher Lieutenant:
- Jr. Reynt Schatter
Friessche Vaendrichs:
- Jr. Douwe van Heerma
- Jr. Ruerd van Feytzma
Groeninher Vaendrich:
- Daniel van der Merwen
Soo voor als achter 't Graeflijck Lijck, ginghen oock twee Ceremony-Meesters, die overal d'op-sicht hielden over de geheele Stacy, ende waren
- Joncker Jan Baptista Knoppert, Capiteyn
- Jr. Dirck Alberda, Capiteyn, en Hoff-Joncker van w. S. G.
Achter 't Lijck volghden d'andere acht Hellebardiers, met onghedeckte hoofden, ende waren dese:
- Jurrien Wellinckhoff [&] David Liddel
- Jurrien Fijtz [&] Jan Hanssens Botter-weg

- Philips Bacx [&] Isaac Wolff
- Sytse Johannis [&] Jan Annes

⇑ [afbeelding 9] Naer het Graeflijck Lijck, werde ghedraghen het scheut-vrij volle Wapen van Sijn Genade, hoochloflijcker Ghedachtenis, door
Jan Michels, Picquer ende Rust-meester, hebbende den voor-gangh van de gheheele Rouw-Statie
Hem volghden heel droevich en statich:
- Sijne Genade Graeff HENDRICK van Nassau, &c. Gouverneur ende Capiteyn Generael van Frieslandt, Stadt Groeninghen, Omlanden, ende Drenthe, &c. gheleydet by
- Jr. Pieter van Eysinga, Grietman van Rauwerderahem, en
- Jr. Julius van Meckema, op Tammingaburch, tot Hoornhuysen, en Cloosterbuyren in de Marne, Joncker en Hovelinck
De Sleep van Sijn Genade, wierd gedragen, door
- Jr. Achatius Hohenfeld, Stal-meester van haer Vorstl. G.
- Graeff WILHELM FREDERICK van Nassau, gheleydet by
Joncker Ruerd van Iuckema, ende Jr. Johan Sickinge, toe Warfumborch, tie Warfum, Usquert, Suydwolde, Joncker ende Hovelinck
De Sleep van Sijn Genade, wierd ghedraghen, door
- Joncker Duyrt van Berum, Hoff-Joncker van w. Sijn Gen.
- Sijn Genade Graeff Hendrick van Nassauw, &c.
Ghesante van Graeff Johan Lodewich van Nassau, &c.
- Joncker Bartelt van Starckenborch, Ridt-meester, &c.
Gesante van Graeff Wilhelm van Nassau &c.
- De Heere Rudolff Polman, Overste Lieutenant


⇑ [afbeelding 10] Gesante van Gr. Lodewich Henrich van Nassau, &c.
- Jr. Arent van Loo, Heer van Hoden-Pijl
Ghesante van Sijn Excellentie FREDERICK HENDRICK, Prince van Orangien, &c.
- Joncker Wilhelm van Haren, Ridt-meester
Gesante van Sijn Excell. Graef Hendrick van den Berg
- Joncker Sixtus van Aldringha, toe Glimmen, &c.
Ges. van S. Vorst. Gen. den Hertog van Brunswijk
- Joncker Frans van Emingha, te Goutum
Ghesante van den Coninck van Denemercken:
- Hayo van Ringia, Grietman over Collummer-Landt
Ghesante van den Hertoch van Holsteyn:
- Joncker Gerrold van Herema
Ghesante van den Hertoch van Lunenborch:
- Joncker Kempo van Donia
Ghesante van Sijn Ghenade van Brederode
- De Heere Pieter van Zijl, Capiteyn, ende Sergeant Major
Ghesante van Sijn Ghenade de Graeff van Culenborch
- Joncker Tyaerd van Walta
Ghesante van de Graeff van Oldenborch
- Joncker Matthias van Woltzogen
Ghesante van de Graeff van Oost-Frieslandt
- Joncker Boele Ripperda, tot Petkum, Hoff-Richter
Ghesante van Graeff Jurrien Ernst van Styrum
- Joncker Johan toe Bocop, Sluytende de Rouw.


⇑ [afbeelding 11] De Ghecommitteerde der Hoog. M. Heeren Staten Generael der Ver-eenigde Nederlanden
- De Heere Pieter Oly-Can, oudt Burgemeester der Stadt Haerlem: Vanwegen Hollandt
- De Heere Herman de Hubert, Licentiaet in beyde Rechten, Raedt, en Secretaris te Zierickzee: Vanwegen Zeelandt
- Joncker Homme van Harinxma, toe Sloten, [twaalfde] Raedt Ordinaris in den Hove van Frieslandt: Vanweghen Frieslandt
- Joncker Johan Huninga van Oost-Woldt, op Hissema, tot Garf-husen, ende Spijck, Joncker ende Hovelinck, Borgemeester in Groeninghen: Vanwegen Stadt en Om-landen

De Gecommitterde der Hoog. Mog. Heeren Raden van State der Ver-eenigde Nederlanden
- Mr. Nicolaes le Februre, der Medecijnen Doctor, oudt Burgemeester der Stede Haerlem: Vanweghen Hollandt
- Mr. Simon Schotte, der Rechten Doctor, oudt Raedt ende Secretaris der Stadt Middelborch: Vanweghen Zeelandt
- Gulielmus Staackmans, oud Burgemeester der Stad Franeker: Vanweghen Frieslandt

De Gecommitteerde der Edele Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Frieslandt
- Mr. Jacob de Wit, Ontfanger van de Gemeene Middelen, ende Schepen der Stede Dordrecht
- Mr. Gerardt Schaep, Raedt en oude Schepen t'Amsterdam
- Adriaen Dircksen, de Jonghe, Burgemeester t'Alckmaer

De Edele Moghende Heeren STATEN van Frieslandt
Voor haer Edele Moghentheden ginghen,
- Pieter Geerts, ende Claes Ygrams, Camer-Boden
- Arent Obbes, en Douwe Lamberts, Lopende-Boden
Vanweghen OOSTER-GOO
Leeuwarderdeel
- Joncker Ernst Harinxma, van Donia, Grietman [&] Dr. Joannes van Velsen, Secretaris
Ferwerderadeel
- Jr. Rienck v. Burmania, Grietman, absent [&] Dr. Focke van Aysma, Secretaris
West-Dongerdeel
- Jr. Douwe van Aylva, Grietman, absent [&] Dr. Cornelis Vermees, Secretaris
Oost-Dongerdeel
- Johannes Onuphrius, Vrij-Heer van Schwartzenbergh ende Hoghen Lands-bergh, &c. Grietman [&] Gabbe Wyghers Botma, Dijck-Graeff


⇑ [afbeelding 12] Collummerlandt
- Joncker Ritske van Eysinga [&] Jacob Jelders Rosema
Acht-Carspelen
- Pieter Boelens [&] Dr. Suffridus Riemersma, Secretarius
Dantuma-Deel
- Dr. Suffridus Saeckma, Grietman [&] Dirck Meens, Dorp-Rechter
Tietzercksteradeel
- Joncker Frans van Eysinga, Grietman [&] Dr. Jacobus Buttinga, Secretaris
Smallingherlandt
- Arent Haersma, Grietman, absent [&] Gregorius Fockens, Secretaris
Ydaerderadeel
- Jr. Sybrandt van Burmania, Holt-Fester [&] Abraham Roorda, Grietman, absent
Rauwerderahem
- Joncker Ede van Eysinga [&] Hylcke Johaens, Mede-Rechter
Vanweghen WESTER-GOO
Menaldumadeel
- Joncker Tierck van Heerma, Grietman [&] Dr. Frederick Hillema
Franekeradeel
- Douwe Sicxma van Andla, Grietman [&] Doct. Anchises Andla, absent
Barradeel
- Joncker Dominicus van Hottinga, Grietman ende Dijck-Graeff [&] Dirck Rienicx Hania, Dorp-Rechter
Baerderadeel
- Jr. Hobbe van Aylva, Grietman, absent [&] Pieter Lieuwes Remmersma
Hennaerderadeel
- Joncker Duco van Jongema, Grietman [&] Hermen Frans van Bockama
Wonseradeel
- Joncker Tiaerd van Aylva, Grietman, ende Dijck-Graeff [&] Funger Laquert [&] Baucke Hayes Geroltsma

⇑ [afbeelding 13] Wimbritseradeel
- Joncker Siuck van Burmania, Grietman
Hemelummer-Olphert
- Sioerd van Aylva, Grietman [&] Annius Jacobi Haersma, Secretaris
Het Bildt
absent
Vanweghen de SEVEN-WOLDEN
Uuttingeradeel
- Hessel van Smynia [&] Heert Bartes Bornaeus
Aenghwierden
- A. Hans van Wyckel, Grietman
Doniawerstal
- Joncker Syds van Osinga, Grietman [&] Tarquinius v. Swaga, Mede-rechter
Hasker-Landt
- Hobbe van Baardt, Grietman, Reken-Meester, ende Dijck-Graeff van seven Grietenyen, ende der Stadt Sloten [&] Abbe Jenckema, Mede-Rechter
Schoter-Landt
- Amelius van Oenama, Grietman [&] Wybe Pieters, Bouw-man
Opster-Landt
- Saecke Fockens, Grietman [&] Saecke Teyens, Secretaris
Gaester-Landt
- Piecko van Wyckel
Lemster-Landt
- Cyprianus Oosterzee [&] Gerardus Galeni, Secretaris
Stellinghwerff-Oost-eynde
- Joncker Aggaeus van Lycklema, te Nyenholdt, Substituyt-Grietman [&] Suffridus Lycklema, v. Nyholt, Secret.
Stellinghwerff-West-eynde
- Rincko van Lycklama, Grietman [&] Nicolaus Gerardi, Procureur-Postulant


⇑ [afbeelding 14] Vanweghen de STEDEN
Leeuwarden
- Theunis Riemers, Borgemeester [&] Doct. Joannes Hoptilla, Gemeens-man
Bolswart
- Gerrit Voghel-sangh, Borgemeester
Franeker
- Jacob Juckema, Borgemeester [&] Wybe Jacobsz, Gemeens-man
Sneeck
- Dr. Matthias van Viersen, Borgemeester [&] Augustijn Verbeeck, Borgemeester
Doccum
- Luytjen Cornelis, Borgemeester [&] Marcus van Aitsema, Borgemeester [&] Cornelis Heermans, Gemeens-man
Harlinghen
- Fedde Feddes van Bonnema, Borgem. [&] Jelle Jaspers Bennema, Borgemeester [&] Doct. Jacobus Hillebrandts
Stavoren
- Douwe Hendricx, Borgemeester [&] Gerrit Saeckles, Borgemeester
Sloten
- Feyte Riencx, Borgemeester
Worckum
- Joncker Reynold v. Inthiema, Borgem. [&] Eelcke Fettjes, Borgemeester
Jan Claessen Vollenhove
IJlst
- Yte Wybes, Borgemeester [&] Joannes Paalses, Gemeens-Man
Hindelopen
- Pier Dircks, Borgemeester
[en naast deze:] Doct. Theodorus van Marssum, Secretaris der E.M. Heeren Staten voorsz.
- [apart, als laatste van de groep:] Jacob Beyma, Clercq van haer Ed. Mogentheden

De Ed. M. Gecommitteerde Heeren Staten van Stadt Groeninghen en Omme-Landen
Vanweghen Stadt Groeningen
- Hugo van Nijeveen, I.U.D. [&] Henrick Schonenborch, Borghemeesters in Groeningen

⇑ [afbeelding 15] - Tyasso Tyassens, op Enselense, tot Loppersum, cum annexis, Hovelingh ende Raedts-Heer in Groeninghen
- Albert Wiffrinck, tot Letterbert Joncker ende Hovelinck, Raedts-Heer in Groeninghen
Vanweghen d'OMME-LANDEN
- Joncker Onne Tamminga, tot Billingweer, in Obbega, Marne, ende Halve-Ampt, Joncker ende Hovelinck
- Joncker Lambert Tiaerda van Starckenborch, op Verhildersum, in de Marne, Joncker ende Hovelinck
- Gerbrandt Tymens Brandt, Grietman van Rugewaert
- Doecke van Luninghusen, Borghemeester in Appingadam

De Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Frieslandt
- Dirck Jelmers, Hendrick Meyer, Cornelis Sybema, Deur-waerders van hare E. Mog.; Tetardus H. Agricola absent
Ooster-Goo
- Joncker Frans van Donia
- Tarquinius Boelens, Grietman over Acht-Carsp.
Wester-Goo
- Hobbe v. Aylva, Grietman over Baerderadeel
- Martinus Gravius, I.U.D.
VII Wolden
- Martinus Fockens
- Tyberius van Oenama, Grietman over Uuttingera-Deel
Steden
- Feye Tyercks, oudt Bouw-Meester ende Raedt der Stadt Leeuwarden
- Hanso Mol, oudste Borgemeester in Sneeck
- Tetardus Gauma, Borgemeester in Doccum
[daarachter:] Lambertus Beyma, I.U.D. Secretarius
- Dr. Hero à Wyarda, Daniel Claix [&] Feyco Dominici, Hugo Dekemans, Clercquen van Hare E. Moghentheden
- Roeleff Claessens, Jelle Hanenburgh, Camer-Boden van Hare E. Mogentheden⇑ [afbeelding 16] De Ed. M. Gecommitteerde H. Gedeputeerde Staten van Stadt Groeninghen en Omlanden
- Joannes Petri Vertier
- Pieter Folckerts

- Jr. Haye Leeuwe, tot Meyma
- Jr. Wilhelm Ubbena
Ludolphus Henrici, I.U.D. Secretarius
De Edele Moghende Heeren Raden Provinciael van den Hove van Frieslandt
- Iacob Ree-Calff, ende Richaeus Radijs, 'sHoffs Deurwaerders, gaende voor haer E. M.
- Dr. Joannes Saeckma, Dr. Johan van den Sande
- Jr. Frans van Jongema, Jr. Orck van Doyem
- Dr. Gellius Jonghstal, Dr. Joachim Andreé
- Dr. Everdus Boner, Dr. Joannes Nijs

- Dr. Matthias van Viersen, Dr. Hector Bouricius
- Dr. Cornelius Kinnema; Dr. Joannes Scheltinga, Procureur Generael; Dr. Sebastiaen van Pruyssen, Greffier
- Gerrit Radijs, Substituyt, ende Joannes Petri, Onder-Greffier, Gaende nae Haer Ed. Mogenth.


⇑ [afbeelding 17] De Edele Moghende Heeren Ghedeputeerde Staten van Drenthe
- Joncker Jan van Welevelde, ter Klencke,
- Jr. Rutger van den Boetzelaer, tot Toutenborg, en Batinge
- Jr. Reynoldt de Vos, toe Anloo, ende Johan Butinck.
- Iacob Schickhart, Land-Schrijver [&] Johan Struyck, Secretaris, der Landschap Drenthe

De Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt in Frieslandt
- De Heere Steven Stevensz Lakerveldt, Vroetschap en oudt Schepen te Schoonhoven: Vanweghen Hollandt
- Joncker Willem van Zuylen, van Nyeveldt, Heere van den Enghe, &c.: Vanweghen de Provincie van Utrecht
- De Heere Abraham Roorda, Grietman over Ydaerderadeel: Vanweghen Frieslandt, absent
Jr. Syds van Osinga, Grietman over Doniawerstal, absent
De Heere Wybrandt Jongstal, Borgemeester ende Volmacht der Stede Stavoren: Vanweghen Frieslandt, absent
- Joncker Rudolph Wicheringhe, Oudt Borghemeester, in Groeninghen: weghen Stadt Groeninghen
Jr. Albert Christoffel van Arntsma: wegen d'Ommelanden
Dr. Johannes Reneman, Mede-Raedt en Advocaet Fiscael
Schelto Aitsema, Secretarius
Jacob Jacobs, Ontfanger Generael der Convoyen en Licenten
Feycke Claeszens, Camer-Bode, Gaende achter Haer E. M.

De E. M. Reken-Meesters van Frieslandt
- Arent van Haersma
- Dr. Anchises Andla

- Frans van Riemersma
- Dr. Livius Scheltinga, Secret.

De Reken-Meesters van Stadt en Lande
- Reyner Eysinghe, Borgher Hopman in Groeninghen
- Willem Dreuws, Borger Luytenant in Groeninghen

- Jr. Hilbrandt Gruys, te Wirdum, Hovelinck, tot Loppersum, ende Wirdum
- De Heere Heyne Pauwels


⇑ [afbeelding 18] De E. Magistraet der Stadt Leeuwarden
- Hermen Dircks, Borge-m.
- Sybe Sybes, Borge-meest.
- Joris Gerrits Camp, Borgem.
- Wybrandt Noorden-Bos
- Rommert Johaens
- Symen Erasmus

- Hendrick van Marssum
- Jurrien Hendricks
- Otto Swalue
- Alle van Burum, Bou-meest.
- Jan Hendricksz., Bou-meest.
- Joachimus Lamberti, Secret.

Ghecommitteerde Magistraten uyt andere Steden
Bolswart
- Jan van Marssum [&] Jan Gerbens, Borgemeesters
Franeker
- Dr. Johannes Klinghbijl [&] Hoyte Meynsma, Borgemeesters
Harlingen
- Hillebrant Dirkcks [&] Gerrit Dircks Keth, Borgemeesters
IJlst
- Sioerdt Pieters [&] Sybrandt van Bockam, Borgemeesters
- De Heer Wolter Schonenborch, Drost van ’t Old-Ampt
- Jr. Edzard Rengers ten Post, in Gardelsweer, en Zandt, Jr. en Hovelinck, Drost van Wedde en Wester-woldinger-Landt

De Heeren Professoren van d'Academie tot Franeker in Frieslandt
Theodorus Sebastiani Smit [&] Jacobus Tabbecatius, Pedellen
⇑ [afbeelding 19] - Dr. Adrianus Metius, Mathes. Professor, & p.t. Acad. Rector,
Dr. Johannes Makousky, SS. Theologiae Professor
- Dr. Bernhardus Schotanus, Iuris Professor,
Dr. Martinus Wybyngha, Iuris Professor Ordinarius
- Dr. Menelaus Winsemius, Medicinae Professor,
Dr. Arnoldus Verhel, Philosophiae Professor
- Mr. Georgius Pasor, Graecae linguae Professor,
Bernhardus Fullenius, Hebraeae linguae Professor
- Dr. Daniel Dammius, Logicae Professor,
Hesselus Coumans, Academiae Secretarius

De E. E. Ghecommitteerde Heeren Professoren der Academie van Groeninghen
- Johannes Freitag, Med. Doct., Profess. & Rect. Acad. Groning.
- Henricus Alting, S. Theolog. Doct. & Professor
- Hendrick Kruydner, Pedel

De Predicanten der Stadt Leeuwarden
- Hermannus Kolde,
- Bernhardus Fullenius

- Tobias Tegneius,
- Meynardus Schotanus
- Rippertus Sixtus, absent

De Ed. Krijghs-Raedt van Frieslandt
- Joncker Andries van Sytsma, Gerichts-Scholtes, absent
- Dr. Martinus Boelema [&] Dr. Vibrandus Geldorpius, Assessores
- Dr. Focco Feyckens, Secretarius
- Fokkert Plumioen, Ghewaldighe

De Krijghs-Raedt der Stadt Groeninghen
- Guilielmus Mackdowell, Gerichts-Scholtes
- Hidde de Mepsche, Assessor
- Philips Solbach, Secretaris


⇑ [afbeelding 20] De E. Gecommitteerde Hopluyden des Borgerlijcken Regiments der Stadt Groeningen
- Rudolph Bavinck, Collonel, ende Lucas Hylckes
- Tye van Heeck, Lubbert Birza, ende
- Otto van Fermpsum, Secretaris van 't Gericht, ende Burgerlijcke Regiment der Stadt Groeninghen

Geswooren Gemeente der Stadt Leeuwarden
- Dr. Johan van Beyma
- Willem Andriesz.
- Simon Hayes
- Aucke Broersen
- Dr. Johannes de Veno
- Jan Janszoon Post

- Frans Dircks, Hemert
- Leeuwe Bouwes
- Gerrit Willemsz.
- Dr. Assuerus van Vierssen
- Dr. Suffridus Nijenhuys
- Sybe Piers Mellema
Hierop volghden vele voorname oude Borghers ende Inwoonders der Stadt Leeuwarden, in tamelijcken ghetalle, alle in den Rou.
De gheheele Stacy zijnde gecomen in de Jacobijner Kercke, tot de Graff-Stede, is 't Lijck gheset in de Kelder, neffens sijnen Broeder, ende desselfs Gemalinne zal. en hooghl. ged. onder de Tombe van deselve Princesse: Wordende de Banieren, Standaerden, Wapenen, Handtschoenen, Helm, Spooren, Deghen, Wapen-Rock, en Graeflijcke Croon, neffens de Statue, Wapens ende Banieren desselven wel-ghem. Broeders, opghehanghen. Ende naedat de Guarde van wijlen Sijn Genade, die op 't Kerck-hoff in battaillie stonden, drie salven met hare Musquetten hadden gheschoten, is hiermede de gantsche Treyn te rugghe gekeert, in ghelijcke ordinantie, nae sijn Hoff, latende het aff-gheleyde Lichaem van dien overleden vermaerden Krijghs-Heldt, des Grafs ende der Aerden bewaernis bevolen tot op de al-gemeene Verrijsenis, Waer Godt hem ende alle vroome Voor-standers van 't Vaderlandt, ende de Kercke Jesu Christi, met een eeuwich Kroon ende Scepter beschencken sal.
Dese Godt, groot van machten, wille het Vaderlandt ende sijn Kudde, met de Voester-Heeren vandien, overal, ende alle tijdt, ghenadich zijn.
AMEN

>> begin