>> HOMEpage

Hypotheekboeken Dokkum 1627-1642 e.a.

Bron: Indices hypotheekboeken Nedergerecht Dokkum 1627-1642, Tresoar toegang 13-10, achterin inv.nrs. 225 (1627-1633), 226 (1633-1637), 227 (1637-1642), 230 (1648-1655) en 231 (1663-1670)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2020

Hypotheekboeken bevatten registraties van schuldbekentenissen (obligaties). Wanneer een schuldenaar (debiteur) aantoonde dat hij de schuld had voldaan, werd de inschrijving doorgehaald, waarbij ook in de index flink werd gekrast. Het vaakst ging het om leningen, maar ook huurcontracten en wat al niet (zie Pieter Nieuwland, Friezen gezocht, Gids voor stamboomonderzoek in Friesland, Leeuwarden 2005, blz. 117-119). Het waren meestal bloedverwanten die geld uitleenden of borg stonden voor leningen.
Het onderscheid tussen 4 en 9 is niet altijd duidelijk in de indices! Men raadplege de scans op AlleFriezen.nl (hypotheekboeken Dokkum + inventarisnr.), maar let op: de nummering van de digitale pagina's komt niet altijd overeen met de genoemde bladzijden in de indices en helaas zijn er scans uitgevallen, namelijk de digitale pagina's
16, 38, 61, 81, 106, 128, 149, 171, 190, 214, 235, 257, 278, 299, 319, 341 en 359 van inv.nr. 225: uittreksels hieronder aan de hand van de microfiches
225-16
den 31en 8bris 1627 geregistreert - den eersten Maij 1621 - Aent[?] Jan Ysbrants [ende] Geertke Ete dr. - [schuldig aan] Jije Wickes ende Auck Minne docht. - 400 goutgls.
den 2en 9bris 1627 geregistreert - Rienick Jellis z. wijnheer ende Trijntie Tania - [aan dr. Nicolaus Dionysius medicus] - 300 glns.
225-38
den 2en Aprilis 1628 geregistreert - Meyle Lourens z. ende Trijn Jans dr. - schuldich [aan] Lyckle Pyters ende .ytske Haeble dr. e.l. wonende tot Aelsum - 75 gglns. ten 100 6 - onderpant huysinge in de Conincstraete - den eersten Mey 1619
225 - 106
den 24en Februari 1629 geregistreert - Lieuwe Bottes holtcoper ende Jetscker Henric dr. - [aan} Mr. Hayo Vallinc ende Betscke Claese dr. - 500 car.gl. - den sesten Novembris 1625
225 - 128
den 22en Junij 1629 geregistreert - Jan Jansen Wederspan comfoimr. op de haven van Maccum ter eenre Wibrant Wibrants comfoimr. in de Boertange ter andere zijde - comfoimeystersampt gecedeert, getransporteert ende overgedragen
225 - 149
den 13en Novemberis 1629 geregistreert - Jan Henrics schoenmaker ende Maycke Jans dr. - [aan] Antie Willems dr. wedue van Wolter Jansen wonende in de Feenwolden - 260 gglns. - den 10en Decembris 1627
den 14en Novembris 1629 geregistreert - Keimpe Engberts z. ende Styn Tiete dr. - [aan] Antie Wigers dr. - 100 golt gulden
225 - 171
den 27en Aprilis 1630 geregistreert - Gabbe Jacobs ende Wobbel Jans dr. - [aan] Bauck Wobbe dr. nagelatene wedue van Sioerd Hermens - 50 gout guldens
225-190
den 22en Julij 1630 geregistreert - Wytze Innes z. Metsma biersteker verhuyrder ter eenre ende Sybe Atses ende Jancke Tijls dr. harbargiers huyrders ter andere zijden - contract van huyringe
225-214
den 29en Novembris 1630 geregistreert - Mr. Jan Roeleffs Bantam ende Maertyntie Rijx dr. - gecedeert ende in eigendom opgedragen - [aan] Jacques de Mol taeffelholder - een gerechte seste part van de gehele huisinge neffens over de Wyne - Brant. Roo ten O, Wybrant Wybrants ten W, het diept ten Z ende d'Oosterstraet ten N - voor den summe van twe hondert Carls. guldens - van welcke coopsumme voorn. Mol 150 Car. glns. heeft betaelt aen den ontfanger Bootsma van sekere achterstallige pacht
225-235
den 7en Martij 1632 geregistreert - Henrick Andris z. schipper ende Geescke Jans dr. - [aan] Pyter Jansz. Pottie ende Trijn Baucke dr.
225 - 257
den 11en Junij 1631 geregistreert - Rienick Jelles ende Trijntie Tanie/Tanya - aan Jan Piters Delft wijncoper tot Amsteldamme - 350 carolus gln. heercomende van geleverde wijnen ende brandewijnen - desen 8en Meij 1631
den 28en Junij 1631 geregistreert - Gerryt Simens schoenmr. ende mijn kinderen bij w. Antie Pyters dr. - [aan] Dri Nicolao Dionysio [Lomars] medico ende Dina Oliviers echtln. - 200 gout glns.
225-278
den 14en Decemb. 1631 geregistreert - Dirck Jansen ende Atke Eebele[?] dr. - [aan] Henrico Dionysio secretaris der stadt Dockum - 772 Carels gls. - heercomende van verscheydene goederen in diverse boelgoederen gecoft
225 - 299
den 24. Januarij 1632 [geregistreert] - Douwe Kempes coopman tot Harlingen ter eenre ende [debiteurs] Sije Sijes ende Auck Tiercx dr. echteln.
225 - 319
Melle Wytses z. ende Marij Tymens dr. - [aan] Teunis Jans z. ende Frouck Cornelis dr. - 100 golt guldens - den 4 Maej 1630 - geregistreert opten 11en Junyus 1632
225 - 341
Lourens Willems burgerfaendrich ende Tzietske Wytses - [aan] Ritske Broers ende Graets Claeses dr. echtel. toe Aengum - 500 goude gls. -Actum Aengium den 21 Maij 1632
Op huyden den 5 octob. 1632 exhibeerde Dirck Dircxz. backer binnen Collum alhier in de secretarie [van Dokkum] versoeckende [registratie] - Wyger Dijes z. schipper
225 - 359
den 8 9bris 1632 geregistreert - Johannes Tomas holtcoper ende Lysbet Carels dr. - [aan] Here Jansen ende Ense[?] Pytter dr. - 300 carls.gls. - actum Doccum den 6 Februari 1632


2, 22, 43, 76, 85, 110, 131, 156, 176, 200, 220, 241, 266, 286, 315, 331, 351, 371, 396, 415, 435 en 460 van inv.nr. 226: uittreksels hieronder aan de hand van de microfiches
226 - 2
den 25en Jan[uar]i 1633 geregistreert - Jophannes Tomas holtcoper - [aan] Taeco Alberts holtcoper in Harlingen - 350 carol. - den 21en Maeje 1632
226 - 22
den 5 April 1633 geregistreert - Jacob Jarichs ende Aeuckien Lammerts dr. cooplujden - [aan] Hartman Thomas toe Spie..s wonende - 400 ggl. - intressen tot ses gelijcke gls. ten hondert
226 - 43
den 22 Mej 1633 geregistreert - Geert Romckes olde burgemr. ende Grietie Jans dr. - [aan] dr. Joannem Renemans advocaet fiscael ende Frouckien Wiardj - 800 car. gls.
226 - 76
Geert Romckes olde burgemr. ende Grytie Jans dr. - [aan] Talke Cornelis dr. wed. van hopman Pyter Lourens - 125 car.gls. - heercomende van gehaelde waren
226 - 85
Jan Wobbes ende Tzamke Seerps dr. - [aan] Andrjes Jophannes mede assesseur van Oostdongerdeel ende Lieuck Pyters dr. - 100 goltgls. - den 18[?] April 1632 - geregistreert den 21 9b. 1633
Romcke Jentzes z. voormomber over Fetke Lentze dr. - [aan] Jan Beernts z. ende Lutske Boele dr. laeckencoopers - 50 carolus gls. - comende van gehaelde ende gecofte laeckenwaeren ende verschooten penningen
226 - 110
Jan Jansen mr. lijnslager - aen den eersamen Bruyn Gysberts Gersma ende Hillegond du Gardyn echteluyden wonende tot Harlingen - 39 lb. 12 st. 12 pen. - tegen seven ten hondert - Actum den 13en Jan[ua'ri [16]34 - geregistreert den 9 April 1634
Wopke Jansen cuyper ende Claeske Claeses
226 - 131
Jan[?] Minnolts z. wonende in Ackerwolde - [aan] Feddric Jacobs z. ende Antie Pouwels dr. echtel. wonende tot Sibrandahuys - 100 goltg.
226 - 156
Otte van Hobbema captejn ter Admiraliteyt in Fryslandt ende Margriete Boymer - [aan] Neeltie ende Nieske Jans dren. kinderen ende erfgenamen van w. Tettie Reyners in leven lakencopersche - 556 lb. ter c[ause] van geleverde waeren
226 - 176
Ate Reyners ende Dieuke Sygers dr. - [aan] Feyte Sakes wonende tot Aelsum voormondt over Antie Sygers mijn Dieuckes suster - 300 gol. gls. - den 12 Juli 1633 - geregistreert den 18 7b. 1634
Ate Reyners coopman ende Dieuke Sygers - [aan] Lourens Pytters wonende tot Holwert als curator over Willemoet ende Bartke[?] Pyters dr. sijn susters - 1000 gol. gl.
226 - 200
Tonis Jansen zn. ende Antie Goveerts dr. cleynreders - [aan] Aesseke Folckerts dr. naegelaetene wedue van w. Mr. Claes Jansen - 300 Carolis gl.
226 - 220
Cornelis Claessen cramer ende Hiltie Hendricks dr. - [aan'Taecke Cornelis wed. van hop[man] Pyter Lous - 66 Carolis gln. - den 15em 9bris 1635
226 - 241
Cornelis Heermans olt burhemr. ende Eetske Hannia - [aan] Abhram Willems schildener ende Japke Cleys dr. - acht hond[er]t vier ende d..rtich gout gl. - heercomende van de coop van seeckeren huis, plaets ende schuire cum annexis in de Lange Oosterstraete hebbende Jan Willems slachter ten O ende Douwe Dioerdts ten W
226 - 266
Sibe Hessels z. coopman ende Aefke Gerbens dr. - vercoft [aan] Jan Jarichs z. - huysinge cum annexis in de Oosterstraete hebbende Olphert Pieters ten O ende Jan Piters coopman ten W - voor 420 g.g. - geregistreert den 25 Mey 1635
Cornelis Claes z. ende Hylck Hindricx dr. - vercoft aen Pieter Roeloffs z. ende Dieucke Hermens dr. - huis ende schuire in de Cleyne Oosterstraet
226 - 280
Dioerdt Aedes ende Aeltie Tijsse dr. - [aan] Feye Cierx apoteecquer ende Foockeltie Idse dr. - 218 carolis gl., 14 strs., 8 pen. - heercomende van de coop... ende allerhande verven ende goudt - geregistreert den 31 Julij 1635
Dyucke van Beyma echte huysvre. van Petrus Baardt medicinae doctor - aen den eersamen Haye Thomas z. ende Auckien Jelles dr. laeckencoopers binnen Leeuwarden - 1260 carolis gl. 15 strs. 8 penn. - ter cause van laecken ende andere waeren tot kledinge gebruickt gecoft
226 - 315
Minne Douwes z. schipper ende Aeltie Claes dr. - [aan] Tamme Thoenis ende Pieter Pieters dr. - 86 carolis gl. 18 strs. 12 pen. - heercomende van gehaelde laeckenen enede andere waeren - desen 19en Xbris 1635 - geregistreert den 21 Decembris 1635
Aete Reiners coopman ende Dieuck Siegers dr. - [aan] Thomas Cornelis ende Ipcke Tecke[?] dr. woonende onder de clocqslach Boer... in Collumerland - 700 carolis gl.
226 - 331
Mr. Berent Crabbe chirurgin ende Jeltie Jelke dr. - verhuirt aen Johannes Oenes z. timmerman ende Tiecke Harmens dr. - nieuwe huysinge cum annexis staende op het blocqhuys bij de stienen dam voor de tijt van vijftehalff jaar - voor de jaerlixe huier ter summa van 37 golt gls.
226 - 351
Ritske Sibes stadtsbode - [aan] Piter Dionysius laeckencooper - 70 carolis gul.
226 - 371
Gaetse Gelckes[?] z. schipper ende Rintske Jans - [aan] Sybe Hessels ende Aeffke Gerbens dr. coopluyden - 200 carolis g. - comende van coop ende leverantie van kees, bij ons int vooriaar op Meye laestleeden gecoft
226 - 396
Jacob Wymerens zn. snijder ende Dieuck Berents dr. - [aan] Siouck Wygers dr. weduwe van Egbert Boeyes - 50 golt gls. - geregistreert den 17en[?] October 1636
Marten Wiemerens ende Jelcke[?]
226 - 415
Jan Piters soutsieder ende Trijntie Steffens - [aan] Maeicke Piters dr. weduwe van Jelke[?] Piters - 647 carolis gls.
226 - 435
Taede Tietses raedemr. ende Claeske Luberts - [aan] Henricus Dionysius olde secretaris - 50 golt gls.

53, 69, 90, 113, 136, 158, 177, 197, 219, 236, 251, 276, 295, 315, 334, 345, 381, 401, 421 en 442 van inv.nr. 227: uittreksels hieronder aan de hand van de microfiches
227 - 53
Roncke Aedes ende Saecke Douwe dr.
227 - 69
Aene Hessels woonende tot Collum ende Foeck Timens dr. - [aan] Bastiaen Broijs contrarolleur ende Grietie Jans dr. - 100 car. guld. - Actum Doccum den 21en April 16.3
227 - 90
Ballingh Jansen schuitevoerder - [aan} Aeffke Folckerts dr. naegelaetene weduwe van w. mr. Claes Janssen - 100 golt gulden
227 - 113
Douwe Tijs zn. ende Jetske Reniers mullenaers - aen Joost Rinia ende Antie Hendricks dr. - anderhalve hondert golt guldens
227 - 136
Bauck van Arum weduwe van Willem van Heeteren in leven confoeymeister van de heeren ter Admiraliteyt in Frieslandt - [aan] Luitien Cornelis z. meede burgemeester ende Maeycke Dionysius - 100 golt gul.
227 - 158
Sybren Bockes ende Geertie Fetse dr. - [aan] Dirck Abbes ende Romck Anne dr. - 1220 golt gulden - heercomende van coop van seeckeren halff huys, meulen ende carre cum annexis - te voldoen ende betaelen, op termijnen, te weeten Meij toecomende 1633 gereedt 200 golt gulden, ende voorts alle daeraen volgende Meije t'elckens 100 golt gulden
227 - 177
Foppe Jansen Harlinger schipper ende Liuedts Jans dr. - [aan] den eersamen Meye Janssen brouwer - 100 car. gulden - den 23en Meij 1634
227 - 197
Jan Gerryt timmerman ende Auck Minne dr. - [aan] Tsierck Steffens rogmeeter ende Sjouck Pyters dr. - 75 golt [guldens] - den 4en Meij 1639 - was verteeckent Jan Gerryts [ende] L. Bodenzee
227 - 219
T..... L..... ende T..... ..... dr. - den 9en Julij 1639
227 - 236
Jetse Jans z. woonende tot Leeuwarden - gecocht van den E. heere Terquinio Boelens den impost van de ingebrouwene bieren over de grietenie Collum. ende Achtkarspelen - voor de summa van 325 Car. gul. - Luitien Meynerts ende .... Jacobs beyde woonende tot Doccum borgen gestelt
227 - 251
Reyner Franssen cuyper ende Trijntie Bouwe dr. - aen Martien Hendricks dr. naegelatene wed. van Jan Folckerts - 100 golt gulden - Actum desen 1en Augusti 1637 - geregistreert desen 22en Januarij 1649
227 - 276
Douwe Tijssen meullenaer - gepacht het Bestiael vervallende binnen de stadt Doccum ende bijhebbende grytenien Oost, West-dongeradeel ende Dantumadeeel - een geheel jaar voor de somma van 7690 car. gulden - Claes Dircks ende Claes Egberts mede meullenaers binnen Doccum voor de gemelte pachter borge - den 21en Aprilis 1640
227 - 295
Minne Piters z. ende Barber Jans dr. schoenmakers - [aan] Gerryt Symens schoenmaker - 381 golt gul. - heercomende van coop van seeckere huysinge op de hoeck van de neiuwe straet - Actum den 13en Maij 1636 - den 8en[?] Junij 1640
227 - 315
Harmen Jacobs schipper ende Jancke Aebles dr. - [aan] Liuwe Minnes z., Liuwe Wybes in Boerum ende Collumerlandt respectivel. woonende - 438 Caroli gulden - heercomende van coop ende overleveringe van seeckeren groote schuyte met zijn annexen ende tegene tegenwoordich van seyl, treyl ende andersins daerbij is ende ten deele bij Meynert schuytemr. in bewaringe ofte depositie heeft gehadt
227 - 334
Eecke Aebes zn. ende Hylck Pyters dr. - aen Wopcke Bartholomeus zn. ende Geeske hendricx woonende onder de clockslach van Wetsens - 46 car. gn. - Actum desen 29en Maij 1639 - den 23en Januarij 1641
227 - 345
Menne Ritskes zn. apotheecker ende Trijntie Jans schoutes dr. - [aan] Jan Piters z.n. coopman ende Geertien v. Echten - 283 car. gul. - den 2en April 1641
227 - 381
[loterij:] Het prijs die voor de op een nae hochste inleyt int perttyculier 56 - 0 - 0
227 - 401
[namen doorgehaald] - den 6en 8bris 1640
Ontfangen bij mij ondergeschrevenen uut handen van den E. coopman Jan Pyters - 25 car. guld. - den 2en Septemb. 1636 - verteeckent S. Sioerdts - den 6en Jannuarij 1642
Freerck Hendricx ende Aeltie Geerts - ontfangen van Hendrick Claesen - 300 Car.gul. - geroyeert den 9en Aprilis 1644
227 - 421
Thomas Rintses zn. ende Tziepk Reyners dr. - [aan] Claes Dircx zn. coopman ende Antie Jacobi dr. - 50 golde gulden - heercomende van uut oorssake van gecofte rogge

>> begin

225 1627-1633

Aeltze Hiddes 16
Aesge Hommes 34, 35
Arent Josephs 39
Ansck Harmens 50
Attie Jochum Jetzes 64
Aucke Wabbes 104
Aeff Tiaerts 146
Abraham Willems cum uxore 147
Arnoldus Rapenburch 140, 183, 203
Anne Pytters cum uxore 199
Ate Jans 258, 287, 315, 330, 338
Antie Willems 282
Andries Oelmans 317

Beits Jans 3
Bruin Friese als borge 12, 84, 108, 116, 117, 176, 242, 243, 267, 301, 305, 334
Beits Hessel Sybolts wed. 65, 143
Buwe Wibrents cum uxore 21, 22
Binnert Pytters 149
Botte Gerryts 184
Belij Coenders
Bote Jans schipper cum uxore
Bartel Broers
Buwe Tiebbes cum ux.
Brecht Wickes
Bauck Abbes

Coert Wessels als borge
Claes Symens als borge
Claes Liuwes
Cornelius Heermans
Claes Dirx cum ux.
Mr. Cornelis Harmens
Coert Luities cum uxore
Claes Habbema
Claes Ritskes

Douwe Bockes Fennema
Dirck Claesz olde burgemr.
Douwe Jelles
Dirck Egberts
Dirck Boeles
Dirck Jans borge
Dirck Martens
Dioerd Eedes
Douwe Douwes
Douwe Pytters snijder
Dirck Jans utdrager cum uxore
Dirck Johannes ende His sijn wijf
Douwe Tyercks
Dirck Symens

Egbert Jansen 7, 112
Evert Johannes kannegieter 51, 126, 177, 178, 195
Eelke Aebes 30, 88
Eling Sapes 188, 194
Eelke Symens 304
Epeus Adama 308
Eynte Rienx 312

Freerck Daniels 5
Foppe Oentzes 92
Frouck Poules 94
Dr. Feyo Gabbema 148
Frans Sjoerds cum uxore 150, 151
Feite Jansz 181
Freerck Claesz 206
Feycke Heeres 227, 233
Frans Claesen cum uxore 236, 249
Fries Jans 363
Fopcke Syds 91

Gerben Wybets 29
Mr. Gerryt Dirx 102, 106, 110, 129
Gerben Foppes cum uxore 156
Gerryt Auckes cum uxore 163
Gabe Jacobs 167
Gosse Rintses 172
Gerloff Romckes 198
Geeske Claesses 247
Gerryt Symens 254, 266, 273, 324
Gatse Gellies 347
Geert Romkes 348, 361
Geert Jans smit 366

Hans Hendrix 17
Harmen Lucas 19, 20, 66
Hendrick Arents 42, 322
Heere Jansens 61
Hans Harmens 6., 84, 116, 117, 166, 175, 240
Hendryck Hendrix puistermr. [= blaasbalgmaker] 71
Haring Cornelis 72, 134
Hendrick Lammerts 74, 165, 202, 214
Hendrick Lous cum uxore 82, 191
Hendrick Feyes 92
Hendrick Laesz 103
Hendryck Tymens borge 261
Heere Gabbes 127
Harmen Hendrix 135
Hidde Gerloffs cum uxore 143, 144
Hendrick Feyckes 155
Harke Jeppes 161, 205, 206
Harmen Ennes 179
Henryck Rienx cum uxore 208
Heine Reimerts 210
Hendryck Andrys 234, 238
Hiltie Jacobs 250
Hans Jans wagenmr. 278, 309, 310

Jans Beerns smit 2, 4
Jets Eelkes dr. 5
Mr. Jan Bantam 11, 13, 61, 84, 107, 207, 211, 242, 243, 267, 301
Jan Rommerts 13
Jan Lenerts 14, 164
Jan Isbrants 14, 57
Jelis Pytters 27, 138
Johannes Unia 27, 33, 35, 36
Johannes Veltriel 30, 34
Itien Tadema 33, 75
Jan Jansen brouwer 51
Jan Cornelis timmerman 59
Jan Pouwels 94
Jan Jansen d'jonge 115
Jame James borge 116, 117
Jan Hendrix cum uxore 118, 144, 341
Joannes Buwes cum uxore 120
Jan Isbrants 14, 57, 127, 191, 192, 239, 241, 244, 245, 246
Jacob Alberts cum uxore 134, 165, 261
Jacob Pytters Marswal 138, 170
Jelis Pytters 138
Jan Hendrix schoemr. 144
Johannes Rodengenis 153
Jan Minkes cum uxore 162, 279, 280
Jan Lenerts 164
Isack Arents cum uxore 169
Jan Willems ende Ansck Eete dr. 173, 238
Jacob Pybes Sageman 175
Imme Dirx 191
Jan Hans 196
Jan Douwes 196, 222
Jan Fockes 197
Jan Casant 203
Inse Douwes [geen blz. aangegeven]
Jacob Folkerts 217, 219
Jan Jansen lakencoper cum uxore 224, 225, 281
Jan Claesz 235
Jan Willems snijder 238
Johannes Jouckes 241
Jan Gabbes schoenmr. 248
Japke Cleise 253
Jacob Lupkes 254
Jacob Jarichs 256
Jan Andries Schaeff 257
Jan Claesz cum uxore 257
Jan van Mieden 260
Jochum Minnes 271
Joannes Liuwes cum uxore 283
Jeltze Andries 325, 326, 327, 328
Jan Wobbes brouwer 329
Jan van Cuelen 284, 285
Jacob Dirx backer 331
Jan Pieters 399
Johannes Thomas 349 [vv]
Jeldert Douwes 221

Koert Wessels 25
Keimpe Egberts 67, 101, 145
Keimpe Keimpes 69

Lupke Buwes borge 13
Liuwe Bottes 104
Lourens Willems 125, 329, 330, 332, 335, 339, 342, 353, 356, 357, 358, 364
Liuwe Etis 141
Liuwe Sioerts 130

Meile Lourens 32, 38
Mr. Marten Claesz .8[?]
Meynert Jous 132
Meinse Dijes 152
Minne Sydts 222
Meinu Haenkes dr. 226
Minne Jellis 227
Melle Wytses cum uxore 311
[einde; rest alfabet ontbreekt]

>> begin

226: 1633-1637

Attie Eebles huysvr. van Dirc Jans utdra[agster] 19
Aeltie Egberts 70
Aefke Upke dr. 82, 178, 180, 250, 256, 293, 347
Abram Willems 91, 96, 292, 311
Aetke Folkerts 108
Antie Broers wed. van Douwe Binnes 137
Ate Reyners 152 [vv]
Aetke Upke dr. 175, 180
Arent Josephs 200
Antie Jacobs 249
Ayske Sytes 276
Antie Romckes 321
Aesge Hommes 340
Aefke Jans 352, 361
Andris Andries 347
Aucke Wabbes 378
Andele Sioerts meister timmerman 399, 502
Aelcke Douwes 423
Antie Sybrants 444
Andries Jans Schaeff 500, 501

Bruyn Frieses 25, 26, 27, 80, 319, 425
Buwe Tjebbes 68
Bonifaes van Scheltema 72, 78
Beernt Ipkes 219, 336, 342
Bruyn Eetes laecken scherier 235, 323
Broer Huges 306
Berent Tymens 313, 314, 336, 338
Beyts Jans 352
Bartel Wytses faendrich 460

Claes Sytses 2
Claes Gerrits 29
Claes Ritskes 70
Cornelis Johannes 105
Ciritius Drogenham 118, 119
Claes Bockes 196, 489, 503
Cornelis Folckerts 235
Cornelis Clasens 290
Cornelis Heerman 267, 309, 310
Cornelis Claesez 293
Coert Luitiens 371
Catharina Hansen Bruynsma 414

Dyoerd Aedis 21
Dirck Jans 27, 330
Dirck Egberts 53
Dirck Alberts tot Ackerwolde 59, 314
Douwe Buwes 63
Dirck Symens meulenaer 82, 87, 97
Dirck Everts 106
Dirck Ales 115
Dirck Abeles mull[enaer] 124, 266, 382, 403
Douwe Cornelis 15, 135
Claes Bockes 196
Dirck Johannes 201
Diuert Aedis 219, 316
Dirck Jansen 232, 334
Doede Tierx 249
Dyeuke van Beyma 287, 317
Douwe Dioerts 362, 392, 434, 471, 472
Dirck Syckes 366
Douwe Tysssens 381
d'capet[eyn] Dirck Roo 389
Douwe Piters backer 393
Maeicke Tiaerds als borge 510
Dirck Hessels 437
Douwe Bockes Jennema
Dieucke Siegers

Eelke Symens cuyper
Eebel Hendrix wed. van Willem Sterkenburg 112, 258
Eco Abes
Eeme Dircx schipper
Eevert Geerts
Enne Ennes
Evert Jansen
Egbert Alberts
Eynte Offkes 444
[einde; rest alfabet ontbreekt]

>> begin

227: 1637-1642

[A, B en C ontbreken; hier slechts incidenteel de verwijzingen naar pagina's getranscribeerd: men raadplege daarvoor de index (het register) aan het eind van de gescande uitgave van dit hypotheekboek op de site allefriezen.nl]

Douwe Bockes
Douwe Piters backer
Douwe Tijssen mullener
Dirck Jansen uutdra[ger]
Dirck Jansen
Douwe Piters backer borge
Dirck Ables
Dirck Meinaerts slagter borge
Douwe Janssen stadtsbode als borge
Dirck Roode capitain te water 236
Douwe Douwes, 242[?]
Douwe Dioerts
Douwe Juckes
Dirck Alberts
Douwe Pyters ende Jancke Symons
Dieucke Doecke dr.

Eelcke Johannes gortemaecker
Eeme Dircks
Eme Wibrandts Doyem 114
Eecke Abes
Eevert Jans
Aesge Hommes [o.a.] 446
Eeuke Jans
Ete Andries boeckweytmaker 508 509
Eelse Swerts

Feddrick Wopckes
Freerck Claese dr.
Freerck Daniels
Foppe Jansen
Folckert Romckes brouwer 195, 272, 303
Foecke Hendricks
Feycke Retsis herbergier
Fopcke Syds
Juffr. Frouck Gosslinga
Focke Romckes schipper
Freerck Hendricx houtcooper

Gabinius Hanckema 58, 228
Geert Romckes
Gerloff Reiners
Gerrytt Agges Bruinia capitein 136, 141
Gerloff Romckes
Geertie Fetse dr. 163, 268
Gysbert Alberts
Gerryt Dircks organist
Grietie Alberts huysvr. van Hans Harmens 329
Gerryt Romkes

Hemme Warners
Haeye Eelckes
Haie Haies geweldighe provoost
Hessel Riencks
Hendrick Gerrits
Hendrick Jans
Hendrick Gerbens
Harmen Hendricks backer
Harmen Douwes backer
Harmen Jacobs schipper
Heere Sioerdts
Hans Wendt

Jan Sybrandts backer
Jan Fransen herbergier
Jeppe Sioerts
Itte Claesen brouwer
Dr. Johannes Veltdriel
Jan Jansen Wederspan herbergier 68
Jan Symens coopman
Jelger Hiddes
Johannes Harmens Altena
Jan Gerryts timmerman
Jilcke Jans weduwe van w. Jan Fransen
Jacob Arents
Johannes Cornelis timmerman
Jan Hendricks schoenmr.
Jantien Pyters
w. ontfanger Jacob Jacobs cum uxore
Jaques de Mol taeffelholder
Jakle Anis schoenmr.
Jurrien Jans C.p
Jent Jenties wed. van w. cap. Gerryt Agges
Jan Wobbes herbergier 247
Jacob Douwes
Jacob Janssen schipper 266, 317
Jacob Tjaards
Jan Hiddes brouwer cum uxore
Jetse Jans
Jan Pyters
Jasper Alis
Jeppe Gerryts tot Aelsum
Jucke Johannis als borge
Jan Andries Schaeff capit[ein] te water 347
Jacob Feyes tot Collum borge 349, 417
Jan Thomas
Jacob Wybrants
Jantien Pyters wed. van Anne Jelles
Johannis Lieuwes mr. snijder 463
Jetse Wybes als borge 415, 469, 470, 548
Jacob Jans als borge
Jan Heersman 468[?]
Jan Jurriens tot Collum 468
Jancke v. Arum
Jan Jansen flascooper
Jr. Bonifacius Scheltema
Johannis Freercx
Jan Lubberts schoenmr.
Jacob Jansen
Jan Pieters herbergier

Keympe Keympes backer

Luitien Meinerts
Lolcke Jans lijndrayer
Laes Coenders
Liuwe Douwes
Lieuwe Piers
Laes Bientses
Leentie de wed. van Ruyrdt Symens

Mintie Harckes weduwe van Sytse Folckerts
Mertus Aitsma
Martien Piters
Melis Geenen 152
Marten Wessels schoenmr. 180
Martien Hees 213, 214
Minne Pieters schoenmr.
Maycke Wygers
Marten Jansz
Minne Ritskes
Michil Hans saelmaecker

Nicolaus Habbema

Oentse Alis
Oetse Fockes
Oene Jacobs
Oege Oeges

Piter Sickes
Piter Jans Altena
Piter Beerns brouwer
Pier Piters
Pieter Willems 190, 191, 287, 371
Pytter Geerts boeckebinder
Pyter Harmens
Poppe Janssen rentemr.
Pouwels Hansen 499

Ritske Jansen brouwer 11, 239
Ritske Jansen bide drie piepen
Romcke Aedes
Rienck Jelles herbergier 56, 161, 203, als borge 263, 311, 339, 351
Ritske Freercks als borge
Ritske Pieters smidt
R.... tot Hoogebeintum[?] [zeer vaag]
Romcke Gerryts wever
Reyner Franssen
Romck Anne dr.
Ritske Sioerds
Rinnert Oenes turffmeeter 399, 414
Ruerdt Symens boeckvercooper 434
Rieme Dircx
Romt Bockes
Rieme Pouwels
Rempke Wytses

Syds Meinerts
Sijke Aucke dr. weduwe van w. Hendrick Tymens Doncker
Symen Sioerds Schroeff luitenandt
Sytse Gerbens
Sicke Beernts
Scipio Wijngarden
Sije Douwes coopman 186, 336, 337, 393, 395, 397, 398, 403
Sweger Ales 197
Sytse Jacob
Reyner Riencks van buyten
Saecke Wytses
Sybren Bockes meullenaer
Sioerdt Sipckes
Sicke Hendricks
Saecke Siercx
Sirck Feykes
Symen Sioerts
Stoffel Paebes
Sytske Bartels
Sipke Anis
Schelte Ubles

Taecke Eyntes
Tomas Rintses backer
Tiaard Gauma
Taecke Cornelis
Theodorus Boymer gewaldige
Taecke Fopckes als borgh
Tymen Hendricks Doncker
Tierck Pouwels backer
Teunis Jacobs wever
Tede Tietses wagenmaecker
Tiallingh Rintses 147
Teth Jacobs wed. van Henne Ubles
Jr. Tyete van Peyma
Tzierck Willems schippersknecht
Tietscke Hendricks wed. van Luytien Glaesema
Tiaard Frieses
Trijntie Hanses Bruynsma
Trijntie Harmens

Wiger Dijes
Wopcke Wybes als borge
Willem Lourens burgemr.
Willem Willems
Wytse Jelles
Willem Ariens 114
Uble Andris rademr.
Uble Remckes wieldrayer
Wytske Bartels
Willem Janssen schipper
Willem Freercks
Willem Uulckes
Wighman Wolberts
Viglius Hania 524
Vincentius Jacobi Hempenius
Wyger Jelts
[einde]

228 1642-1643

zwaar gehavend, slechts 27 scans, geen index

229 1644-1647

bovenaan waterschade, 280 scans, geen index

>> begin

230 1648-1655

bovenaan waterschade waardoor paginanummers veelal onleesbaar zijn geworden
[A, B, C en D ontbreken]

Evert Coops wield[raaier] 49, 116, 429, 452, 507
E... Wybrens Doyem 90
E... Abis 228
E... .yters tot Angium 238[?]
Evert Jans borg 397, 453
Evert Coops slachter 423, 583
E... Taeckes old b[urgemeeste]r 431
E... 561, 562

Foppe Jeimes[?] 10
Freerck Hendrick holtcooper 20 [vv]
Feddrick Wopkes 114
Fopcke Syds 174, 560, 580
Frans Johannes 228
Feycke Tzeetses[?] borge 230
Fetse[?] Willems 264
Feddrick Wopkes 274
Frans Jansen 320, 327, 328, 329, 331, 332
Freerck Gerryts 384, ..., ..., 586
Focke Romckes 592
Freerck Gerckis[?] 614
Foppe Jansz 646, 64.

Gerryt Romckes 4, 11, 13[?], 20, 21, 95
Gaucke ...ues 7
Geert Jans smidt ...
Geert Feickes 79, 121, 123, 128, 129
Gerryt Hendricks lijns[lager] 88, 128
Geert Stevens 94, 153, 196, 298, 461
Gerryt Jans ..3
Gerryt Hinnes 230
Gabe Jacobs 246, 369
Geert Hendrix 379
Geert ...u..es 434V Gerlof Romckes 448
Geert Wygers 494
G... ...es molen[aer] 627

Here Sioerts 9, 111, 157, 158, 222, 424, 473, ..., 479, 550
Hendrick Ba.... 23
Huyge Reyns 46, 208, 213, ...
Hubert Pouwels 51[?], 157, 158, ..., 475
Hendrick Jacobs schipper 138, 167, 323, 324, 334, 335
Hessel Takes 163
Hylck Douwes Hopperus 166
Here Hanssen 171
Hille Auckes 189
Hemme Warners 207, 23.
Hendrick Gramburg
Hendrick Jurriens 217
Harmen Symens 252, 263, 531, 573
Hartman Fockes 237, 310[?]
Harmen Lucas 24., 307
Hepke Wybes 251, 299, 317, 515, 562
Hendrick Jansen 292
Hendrick Jelckes 308
Hillebrant Lieuwes ... 556

[I en volgende ontbreken]

>> begin

231 1663-1670

[A t/m O ontbreken]

Pyter Alberts 11
Pyter Dionysius burgemr. 26, 30 et verso, 348, 435 et verso
Piecke Nieuhuis 30
Pyter Jeppes schipper 35, 39, 172, 191, 192
Pyter Jansen Mockema brouwer 47, 75v, 130[?], 197, 210
Pytter Jacobs mr. snijder 53
Pytter Minnes Crab 68
Paye Payes mr. schoenmr. 77, 77v, 80, 81v
Pyter Eedis schroor 98
Pytie Feyckes dr. 141, 165, 289, 290
Pytter Jansen smidt 147
Pybe Ubeles cum uxore 266
Piter Piters backer 342, 343
Pyter Jansen stoeldrayer 415
Pyter Jipes Adama 419 et verso, 420
Pyter Kinghma 475
Pyter Aerns van Meurs schoemr. 486 et verso

Ritske Freercx 4, 54, 55v, 56, 57v, 76, 347
Rinse Pyters 15
Rienck Pyters coopman 44
Rinscke Edes wed. van w. Wyger Wybets 65v
Reyn Meynerts schoemr. 83, 205, 325, 331, 332, 336
Romcke Fockes molenaer 99
Reynu Wederspan 138
Reyner Jacobs 154, 305, 449
Ritscke Ripama 186, 187
Ruurdt Bockes 268
Ritscke Classen schoenmaker 306
Reinucke Isbrant Hilles bleeckers vweduwe 344 Romcke Fockes molenaer 99, 384 et verso, 387
Reynuke Tijssen wed. van Aernt van Meuws 438, 440
Ritske Feytis 451v
Reyner Harmen Idema 466, 475
Rinse Rinses Adama 467, 485v
Reyner Jansen coopman 473
Ritske Fockes Niehuys 479


Sioerd Ulbis 7
Sipke Auckis laeckenkooper 12, 18, 34, 47
Saecke Hessels hutkoper 28, 298, 304, 308, 310, 332
Sicke Folkerts brouwer 51, 137[?], 201, 252, 422
Siouck Pouwels wed. van Cornelis Jansen metselaer 101[?]
Sioerdt Jacobs 124
Sicco Brants commiss 127
Saeck Jacklis als borge 215
Sicke Classen 259 siet hier booven, 288
Sioerd Willems schipper 286
Sytse Everts 307
Sytsse Alis tot Raet 320
Sybren Sioerts filemortcremer 329
Saeckien Clases wed. van Tiaert Siuckes 341
Sierck Feickes smit 363, 365, 367
Sybrant Pyters 367
Sibren Eeltses 389
Sijke Pyters 372
Schelte Poulus 409
Sioert Binnerts schipper 413
Sjoertje Rinnerts 440, 441
Saepe Doytses brouwer 454, 455, 483[?]
Sioerdt Claessen 465
Schipio Halbetsma I.U.D. 465

Toenis Claessen 8, 9
Toenis Claessen brouwer 14
Tiaerd Siucks 17
Tiets Eylerts Claes Hobbes wed. 19
Tiepke Jansen Hillema alias Spoor 29
Tierck Tierc Groninger schipper ....., 470 et verso
Toenis Feddis onderwachtmr. 42, 189, 279, 280
Trijntie Lucas Gerryts weduwe 50
Trijntie Alberts weduwe van Jan Claessen 49
Taentje Meinders 144

Tialling Gerryts 146
Toenis Jansen 162, 182, 184, 243, 322, 323, 337, 349, 353, 394, 417
Tiemcke Johannes 207
Trijn Pouwels weduwe van Jacob Jansen 265
Trijntie Tiercx dr. 272
Trijntie Jackles dr. 281, 282
Teecke Liuwes estrickbacker 295
Trijntie Jans wed. van Wytse hendricx 331
Tieert Piters boeckweit of goof[?] maker 338
Tijs Sybolts 344
Trochel[?] Roelofs 365, 381, 421
Taecke Pyters 370
Tiert Sioerts 384
Trijntie Everts huisvrou van Dirck Jansen 389
Tiallingh Meinses 412, 446
Taecke Lieuwes 370

Ubele Gerryts 407, 409, 410

Wopke Gerryts 845[?]
Wytse Hendrix cuyper 31
Wyger Wygers meullener 53
Wessel Harmens koeckebacker 61, 200, 233, 244, 449, 452
Wytse Ubles hinxteman 79, 80v, 81, 83, 142
Willem Jansen metsel[ae]r 140, 251
Wybren Jacobs schoenmaecker 162, 273, 274, 275, 278
Wytse Siucks tot Wirdum 224, 228
Willemcke Idema 238, 253, 255, 292
Wopcke Gerryts 248
Willem Douwes pachter 357
Wopke Rouckema chirurgus 408, 411

>> begin