>> HOMEpage

De blauwe huik, 1577
spreekwoorden verbeeld

Bron: vier prenten door Johannes van Doetechum
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2016
Afbeelding kan vergroot worden via rechtsklik (openen in nieuw tabblad)!

[Blad 1]

De Blauwe Huijcke, is dith meest ghenaemt,
maer des Werelts Idel sprocken, hem beeter betaemt

Een Ider huijs zijn cruijs / Dese beschit de galghe
Twee Sotten in een huijs is te veel / Dese beraet hem met den duvel under de galghe / De eerst comt, de eerst maelt
Dese heeft de hoven [= oven] doer steecken / D'een heft de Son mede, d'ander tegen
De Such gaet daer om den heert
Beeter een voegel in de hant, als 100 in de locht / De man howt dat huijs, dat wijff gaet lopen
Met vogel vangt men voegelen / Dese pijnt, dat de sonn int water schijnt / Veel honden is der haze doet
Hier is een narr op eijer geset / Dese vist al achter dat neth / Met unwilge hondt is quaet hazen vangen
Dese vult den put, alst Calff verdroncken es / Oude honde sijn quaet bandich te maken
Hij braet den haerinck om de huidt / Dese staet met den eenen voet op d'aerdt en d'ander int graff
Desen siet op dat Aeij en laet de henne loepen

[Blad 2]

Dese ruijrt den duijm / Dese fluijt op den bessem
Dese loppt met dat hooft tegen de muer
Dese siet doer IX masier gaten / Hij vacht zijn gatt an de poort / De den duvel geschept heft, de moet hem over vueren / De Simme blieft een simme, al hadde sij gulden cleeder aen
Hem roeckt niet, wiens hues dat brent als hij hem bij de calen wwermen mach / Dese vanget den palinc bij den stert
Dese slaen den anderen den ball tho / Dese besiet dat water in een holten clomp / Dese hanget de catte de belle aen
Dith is een pilaer bieter / De Crane heft den voss ghenoet / De wolff ett well een ghetelt schaep
Dese beschitt de geheele werrelt
Geen so schieven pott, daer comt een decksell to / Dese draget den dach met manden uuth
Dese stroijt de roezen voer de verrken
Dith is een oerblaser / Dese sith tusschen twe stoelen in de asse

[Blad 3]

De trouwe is lichter als een pluijm / Wacht u voor de katzen, de voer lecken en achter kratzen / Dese scheert den geck
Hier rijden de Esels op mulen / Ten bijnt niet al guedt Cocken, de veel messen draeghen
Dese wert met dat speet ghesmeeten, en heft van dat gebraet niet ghegeeten / Judas Kusse geven
De hoonich will eeten, moet lijden dat hem de bijen steeken / De twe schieten doer een gatt
De kruuck wert so lange te water gedragen, dat si ans breeckt / Dese clowt den aep / Den hont sitt up zijn tasse / Hier noet de voss de craene
T'will all muissen watt van Catten comt / Hier treckt de Such den tap uuth
Dat Bier is voer de ganzen niet ghebrouwen / Ick moet mij crommen zal ick doer de werrelt commen
Dese will al heel up met rechtverdicheit doer de werrelt commen / Dese draeget de doet in sijnnen boesem
Dese draget dat fuer in d'eene hant, 't water in d'ander hant / Dese siet doer de vingeren / Frowkens de geernn hier ende daer den offer ontfanghen, moeten haer mans de blaw huijcke omhanghen / Dat sluijt gelijck een tanghe up een verrken

[Blad 4]

Dese pist tegen de mane / Dese waijt met alle wijnden / Dese hanget de huijcke na den wijnt
Dese wantt de pluijmen in de wijnt / Dese steeckt de duvel een keerse ann
Dese vint de hont in den pott / Hier vechten Seven wijven om een mans brouck
Dese climt van den oss up den essell / Dese gapet tegen den hoven [= oven]
Dese heft den sack voll / Twe honden over een been, comen selden overeen
D'een scheert de scaepe, d'ander de verrken / Dese can van dat eene broet an dat ander niet gheraecken / D'een rockent, dat d'ander spint
Wie weet waeromme de ganzen bervoets gaen
Dese clowt, daer't hem niet en iockt / Dat is een gheleert man / Dith is een pluijmstriecker / Dese draijt de werrelt zijn duijmken
De Eexter can haer huppelen niet laeten
Dese heft twe witte voeten
Dese spreckt uuth twe monden / Hier is de liefde up de siede, daer de tasse hanget

Ioannes à Doetinckum excudit a[nn]o 1577, 12. Novemb.

>> begin