Ostergoe

Die stadt Leuwarden; beginnende d'gestelijcke personen van den Erw. Heer den Bischop

# + [Dominus] Doctor Cunerus *Petri de Brouvershaven, primus Phrisiae Occidentalis Epischopus vel ut dicitur Leovardiensis, obiit exul Coloniae anno 1580 et ibi honorabiliter sepultus B1: van Brouwershaven, overl. 15 febr., begr. in de Dom bij het altaar van de Drie Koningen, wapenspreuk Amor meus Crucifixus (Mijn liefde is de Gekruisigde)
# [Dominus] Doctor Dominicus *Benedictus [Benedixius] archidiaconus ejusdem epischopatus [canonicus et pastor Leoverdiensis in antiqua parochia] B2: Oldehoofster parochie, overl. als pastoor van Ratingen 14 jan. 1586
# Dominus M. Gendulphus *Pamel, canonicus Leoverdiensis B3: secretaris van Cunerus Petri
# Dominus M. Anthonius *Trajectensis, canonicus Leoverdiensis B4
# Dominus M. Lambertus *Grol[lensis], canonicus Leoverdiensis B5
# + Dominus M. Thomas *Groningensis, canonicus Leoverdiensis, obiit anno '81 Groningae B6
# + Dominus Uipco *Laxemius, pastor Leoverdiensis in nova parochia, obiit Tuck [Tuijck] prope Stenwick [Stenvicum], anno '80 et est Deveren honorabiliter in templo sepultus duodecimo die Decembris B7: Nijehoofster parochie, overl. Tuk bij Steenwijk, begr. Diever
# Dominus M. Serapius *Suffridi, vicarius Leoverdiensis in parochia Sanctae Cathrinae, et nunc [in exilio] capellanus ad St. Martinum Groningae; [deinde commiss. in Loppersum B8
# + Dominus *Barnerdus, vice-pater Leoverdiensis ad Sanctam Annam, ipse obiit anno millesimo quingentesimo octagesimo primo Groningae et ibi sepultus B9: Sint Anna is het begijnenklooster

Predicatores Leoverdiens[e]s

# Dominus [Henricus *Tongerensis], prior Leoverdiensis ad predicatores
# Dominus *Vencentius, conventualis sacerdos Leoverdiensis ad predicatores
# + Dominus Cesar *Grief [Grieff], conventualis sacerdos Leoverdiensis ad predicatores, ipse obiit Groningae anno '81 et ibi sepultus

Minoritae

# Dominus Joannes *Landensis, guardianus Leoverdiensis ad minoritas
# Dominus *Vilhelmus minorita
# Frater Petrus d'*Boer [Buer], Lovaniensis [minorita Leoverdiensis]
# Dominus Petrus *Vivercellius minorita [sacerdos Leoverdiensis apud minoritas]
# + Dominus *Matheus praeses minoritarum Leoverdiensium, ipse obiit Broijl [Broyl] et ibi sepultus anno '81
# + Dominus Gerardus *Collum [sacerdos Leoverdiensis ad minoritas] minorita Leoverdiensis et postea capellanus capitanei Johannis Momber, obiit Oldenziel [Oldenzeel] anno 1580 et ibi sepultus
# + Frater Johannes *Cock minorita Leoverdiensis obiit anno '80 Coloniae

Jam sequitur Aula Phrisiae [= Hof van Friesland]

# + Den Edellen ende Gestrengen Heer Caspar de *Robles, Vrij# ende Bannerheer [Banrehere] van Billy etc. Ridder ende vanwegen Co. Mat. Stadholder ende Gubernatoer [Gubernator] over 't Landt van Vrieslandt etc. obiit miserabiliter prope vel ante Antverpiam anno 1585
# + Dr. Igraem van *Achlen, Co. Mats. wetlicke geordonnerde president in den Hove van Vrieslant, cum uxore [Hoykema] et familia B10/11: overl. 28 okt. 1604, Clementia (Mints) van Hoytema
# + Doctor Pieter [Petrus] *Fritema, Raed ordinaris des Hoffs voors. [in den Hove van Vrieslant] cum uxore [Syaerda] et familia B12/13: Mary Syaerda
# + M. [Magister] Julius a *Deeckema [Dekema], Raed ord[i]naris in den Hove vors., cum uxore [Haersma] et familia; ende die heer was oeck mede capitain ende hopman onder d'Billyschen regimente ende is bennen [binnen] Colen gestorven anno 1580 ende daer bigraven, [wyens zyel god genadich sij, Amen,] unde in syn plaetze is gecomen hopman Pieter Boymar
# Mr. [Magister] Anthonius *Delvaille [Delvaylle], Raed ordinaris in den Hove vors.; denselven heer heft veel geleden van de rebellen des Mats., cujus uxor [Nicolay] obiit ante aliquot annos B14: Genoveva Everards Nicolai
# Mr. [Magister] Focko *Rommarts, Raed ordinaris van den Hove vorsz., cujus prima uxor [Temple] obiit Leoverdiae anno '79 et secundam [Berol?] duxit Emricae in exilio anno '81 B15/16/17: Johanna van den Tempele, Beatrix Bercx
# Doctor Wijbrandus *Aytta, Raed ordinaris van 't Hoff vors. [reversus in patriam ut dicitur; x Rorda]
# Dr. Georgius *Westendorp, Raed ordinarius in de Hove vors. cum uxore [Greving/Grevinga] et familia; postea rentmeester Cons. des Hofs vors. vel de Frisia B18/19: rentmeester-generaal, x 1. Evert Grevinga 2. Gerbrich Brants
# + Mr. [Magister] Jan [Joannes] *Dimmer, Raed ordinaris ende procureur generael in den Hove vors. cum uxore [Sychem] et familia; ipse obiit anno '85 [Groningae] et ad predicatores sepultus B20/21: geb. in Schotland
# Doctor Nicolaus *Nicolaij, Raed ordinaris in den Hove vors. B22: ongehuwd
# Peter van *Emskerck, Con. Mats. griffier van den Hove van Vrieslant vors., cujus uxor [Schomborg] obiit ante aliquot annos B23/24: later griffier te Groningen, Anna van Schonenborch

Hier in 't anderde bladt sullen volgen vier Doerwaerders van 't Hoff vorscreven

# + Wilhem [Willem] van den *Broeck, erste doerwarder [dorwarder] van 't Hof vors., obiit cum familia sua anno '81 Groningae et sepultus ad fratres minores
# Benedictus *Francet [Franchet], tviede doerwaerder [tuede dorwarder] van 't Hof vors., cum uxore & familia B25: x Atken Wybrantsdr.
# + Mr. Niclaes [Nicolaus] *Stellingwerff, darde doerwaerder [dorwarder] van 't Hof vors., obiit Groningae anno '81, cum uxore et ibi sepultus B26: x Rints Tzommesdr.
# + Hector d'*Paew, vierde doerwarder [dorwarder] van den Hove vors. Ipse est interfectus de latronibus prope S. Vitum anno '80 B27: vermoord door rovers bij de St. Vituskerk (Oldehove), x Pytrick Jaspersdr., geen kinderen

Hier volgen 4 advocaten

# Mr. Mecko *Takema, advocatus ejusdem Aulae et postea secretarius in Dockum, cujus uxor obiit Groningae anno '82 et sepulta ad minores B28
# + Doctor Theodoricus *Arum, advocatus, obiit Groningae anno '82 et sepultus ad predicatores B29: Dirck van Arum x Magdalena van Boymer
# + Mr. Henricus *Nobel, alias *Bensma, advocatus, obiit Oldemarckt anno '80 et ibi in templo [honorabil.] sepultus B30: Jantye Henricsdr.
# Mr. Ocko *Broersma, advocatus est profectus Luyck cum familia et ibi habitat B31: Luik, later teruggekeerd

Hier sullen nu volgen eenige scrivers in den Cancelerye [Cancelerie] mit een heren bode [herensbode] ende vorts oeck notarissen ende clercken ofte dienars van enige Raetsheren &c.

# Wijbrant [Vibrant] van *Schoten, clerck ende scriver van mijnhere griffier [cum familia et in exilio scriever van hopman Hans Pyrast]
# + Mathias *Heymans, secretarius van mijnheer griffier [ipse obiit Groningae anno '84 et sepultus ad predicatores]
# + Crispyn [Crispinus] d'*Herensbode soldat, obiit Groningae anno '81
# + Mr. *Franciscus, publicus notarius van den Hove vorscreven, obiit Groningae anno '81
# + Hans *Tiebbis, scriver in den cancelerye, est in Frisia interfectus cum aliis [cum sociis] anno '81
# Mr. Anthonius *Joestz, publicus notarius ejusdem Aulae, cum familia
# Mr. *Albertus, procroer ofte postelant [postulant] van Leuwerden, cum familia
# Joannes *Breda, clerck [ofte dienar] van mynheer d'president et deinde secretarius in Stenwyck [cujus uxor obiit Stenvicy anno '86 et ipso anno secumdam Stenvicy etiam]
# Reninck *Hiddis, clerck [dienar] van mijnheer Vastarts ende nu [in exilio] scriever van hopman Claerhout [Clarhout]

Finis Aulae

Hier sullen nu vorts volgen al den ballingen uut der stadt Leuwerden &c.

Nobiles Leoverdienses

# Hette van *Deeckema, hovelinck to Leuuerden [x Camstra]
# + Sirck van *Doenia [Donea], d'Olde, obiit Groningae anno '81 et ibi sepultus [x Haersma?] B32: x Auck van Donia
# Doctor Johan van *Rorda, cujus uxor est in Frisia, postea Raed ordinaris in den Hove van Vrieslant [obiit anno '86; x Loo] B33: Machtel van Loo
# Tette [Tete] van *Camminga [Kammingha], Con. Mats. hopman onder den Billijschen regemente, cujus uxor [Juff. Frans Rorda] obiit anno '80 Rees cum prole
# Frans van *Dekema, cujus uxor est in patria [cum uxore Hemmema] B34: x 1. Gerlant Hemmema, 2. Tjaerdtcke Epes Douma
# J. [Juffrou] Cathrina van *Dekema olde drostinne van Harlingen, cum familia
# Wijthie [Withie] van *Camminga [Kammingha], hovelinck te [to] Leverden [x Hottinga]
# Schelto van *Aebbinga [Ebbinga], filius Hectoris Aebbinga [x Kamminga?] B35: Schelto Aebinga, kleinzoon van Hector (Hette) en Hylck Camminga, x Gerlant Scheltes van Liauckama
# Albert van *Dekema, faendrich [fandrich] van hopman Dekema, sijnen broeder [x Loo]
# + Haijo van *Gel, adelbors [adelman] ofte edelman onder 't fandel van hopman Camminga [Kamminga], obiit Zutphaniae anno '84 et ibi in templo honorabiliter sepultus [moeder: Foppinga] B36/37: Hayo van Gel, xoon van dr. Alexius, raadsheer in het Hof, en Bauck Ofkes Foppinga
# Tiepcko [Tiepco] van *Sircxma, adelman onder 't fandel van h[opman] Dekema, obiit anno '84 [x Loo]
# Abbe van *Sickinga, adelman van heer [hopman] Camminga [x Temple] B38
# Doctor Wigglius [Vigglius] *Sickinga cum uxore et fratre Oeggone [Ogone] est reversus in patriam ut dicitur [x Aelva] B39
# Abbe van *Aesgema, aedelman van h[opman] Tyardt Heerma [x Buma] B39/40: S. Buma
# Arent van der *Haule, aedelman van h[opman] Boijmar [Boymar] B41
# + Wijbe *Garrits [Jelgera], adelman van h[opman] Suartien van Stellingwerff. Ipse erat filius consulis Gerardi Wibrandi [Vibrandi], Leoverdiae et obiit anno '81 Delfzyl et Farmsii [in templo honorabil.] sepultus [moeder: Yayema] B42/43: Wybe Gerrits Jelgerhuys, Phy Douwes Jayema
# + Hopman Hans *Pyrast, cujus uxor J. [Juffrou] Richt Hoytema [Hoythema] obiit anno '84 Reyde [Reydde] et Groningae ad predicatores in choro templi honorabiliter sepulta. Ipse obiit Reydae [Reydde] et sepultus apud uxorem in choro templi predicatorum anno 1585 B44: x 3. Rixt van Hoytema
# + Hopman Wijbe [Vibe] *Cruijs [Cruis] cum uxore et ipse est interfectus ab inimicis anno '81 et Groningae honorabiliter in templo predicatorum sepultus B45: Cruys

Hic sequuntur cives Leoverdienses

# + Lyckle *Pijers [Pyersz.], wachtmeister van Leverden, obiit anno '81 Groningae
# + Dominicus *Gossis, borger van Leverden ende wagenmeester bij den crych [crijgh], obiit Groningae anno '81
# + Pieter [Peter] *Sijbrants [Sibrants], borger van Leverden ende wagenmeester bij den crych, obiit anno '81 Groningae
# + Mr. Claes [Nicolaus] *Breda, schoelmeester [borger] van Leverden, obiit anno '81 Groningae, apud predicatores sepultus; cum filio Romberto Breda, obiit Stenvicy anno '84
# + Tijaerdt [Tiardt] *Takes [Takis], glasemaker ende borger van Leverden, obiit Groningae anno 1589, 7 Augusti ad predicatores sepultus
# Peter Simens *Recalf [borger] van Leuwarden B46
# + Aucke [Aucko] *Ames cum uxore, civis Leoverdiensis; ipse obiit Groningae anno '81 et honorabiliter sepultus ad minores in templo; et uxor sua duxit secundum maritum [virum (sic)] Hans Reijnties [Reynthiens] Stellingwerff &c.
# + Jelle *Jans [Jansz.] goltsmidt, borger van Leverden, obiit anno '81 Groningae et ad minores [minoritas] sepultus
# + Poulus *Janzoon [Jansz.], glaesmaker ende borger [van Leverden], obiit Groningae anno '81 cum uxore [Meynu]
# + Harmen *Claeszoon [Claesz.], borger van Leverden, [carbyn onder 't vandel van hopman Ockinga d'olde,] obiit anno '81 et Groningae sepultus
# Hotze *Alberts van Leverden, duxit uxorem Groninganam in exilio Groningae
# Jan *Fock, borger van Leverden, [soldat]
# Mr. *Lambert, trompetter van Leverden
# + Job *Janszoon, wasdraijer borger [borger ende wasdraijer] van Leuerden, obiit anno '81
# Mr. Arenít *Quirijnszoon [Quirinsz.], schoelmeester van Leverden ende sangmeester to Nyenhove, cum uxore
# Alle *Wopckis [Vopckis], borger van Leverden, cum familia
# *Gedeon timmerman, soldat van 't Blockhuis t'Leverden, cujus uxor obiit Groningae anno '81
# + Andreas *Svartesluys, borger t' [van] Leverden, obiit Ouderdum anno '81
# + Gowert *Enthezoon [Entesz.], borger t' [van] Leverden ende soldat obiit anno '81 Groningae
# Foecke [Foeck] *Andreas, die stiefzoon van Poulus glasemaker, obiit Groningae anno '81
# + Thomas *Jans [Jansz.] snijder [borger ende snider van Leverden], obiit Groningae '81
# Dirck *Fenck, borger [ende harbergier] van Leuwarden [soldat], cujus uxor obiit Leoverdiae [in Frisia], in sua absentia anno '83 et ipse natus Embrice
# + Gale [Galo] *Tijardtszoon [Tyardtsz.], soldat van h[opman] Boijmar [Boymar], obiit anno '80, op Hardenbergerheyde et Hardenberg[ii] sepultus in semiterio [cemiterio]
# Hendrick [Henrick] *Rijcx van Leverden, luijtenant [luytenant] van h[opman] Tyardt Herma
# Robart [Robert] d'*Haen, [snider ende] soldat van 't Blockhuis t' [tho] Leverden cum familia
# + Jan *Janszoon [Jansz.] kistemaker van Leverden cum uxore et ipse obiit Groningae anno '85 secundo die Juny
# Jan *Symenszoon [Simensz.] van Leverden
# Jan *Hendricxzon [Henricxz. van Leverden]
# + Roelif *Schoeff, carbyn, obiit anno '81 Groningae et ibi sepultus
# Jacob *Cornelis, soldat van h[opman] [T.] Herma
# + Peter *Cornelis, soldat, obiit Groningae anno '81 et ibi sepultus
# Michiel *Cornelis, soldat van h[opman] Boymar
# Gosse *Huberts, soldat van h[opman] Boymar [cum uxore]
# Hans van den *Bos, portier van 't Blockhuis t' [thoe] Leverden
# *Jancke scholapper [schoelapper] van Levarden [Leverden]
# Ysbrandt Simens *Recalf [Recalff] van Leverden
# Adriaen *Potter, castelein [casteleyn] van 't Blockhuis to Leverden cum familia
# Steven *Reencx [Renincx], hofmeester van h[opman] Dekema
# Willem *Jacobs [Jacobsz.], pyper van hopman Camminga [Kammingha] [cum uxore]
# *Harmen, hopman Boymar's marcketenter
# Haring *Pybeszoon [Pybes van Leverden]
# + Jan van *Almenen, obiit Groningae '81 [cum uxore]
# *Frans brandewijnbrander, [soldat van hopman Boymar], cum familia
# Marten *Garrits uut [tot] Leverden van Gemmingen
# *Jan Her Peters [Luythen] van Britzum, carbyn
# + Sirck *Cornelis landmeterszon [landmetersz.], soldat van h[opman] Lauckema, est navigando submersus anno '84 prope Zutphaniam [Oldenzeel]
# Mr. Nicolaus Wilhelmi [Vilhelmi] de *Triest, chirurgin [chirurgyn] van Leverden
# Meester Petrus *Cristiani, organist van Jacobinen ende Niehof, nu organist bij den drossart to Coverden anno 1585 den 12 Juny cum uxore et sex proles ipsa habuit unde ... proles[?] [organista ad predicatores et etiam in nova parochia, in exilio miles, cum uxore et familia]
# Luythien *Fridtsz. borger van Leverden

Leverderadeel

# + Dominus *Engelbartus [Engelbertus] pastor in Huisum [Huyssum], obiit anno '81 Groningae
# + Dominus Petrus Joannis *Luythen, pastor in Britzum, obiit anno '81 Groningae
# + Dominus Johannes *Popckis pastor in [van] Wirdum, obiit anno '81 Groningae et sepultus ad minores [minoritas]
# + Dominus *Dominicus, pastor in Dolegoutum [geen + bij Solckema]
# Dominus *Hyeronimus, pastor in Swichum [Suichum] et nunc [postea in exilio] capelanus ad St. Martinum Groningae
# Dominus *Anthonius, pastor van Heym [Hyem]
# Dominus [*N.] kelder van Gennaerdt [Gennardt]
# Dominus Bocko *Donea junior, pastor van [in] Steens [Stens]
# + Dominus *Eysso, vicarius van Steens, obiit anno '80 Harderbergerheyde [Hardenbergii] et ibi sepultus
# Dominus *Franciscus prebendarius in Dolegoutum, ipse obiit Groningae anno '81
# Dominus *Petrus, vicarius in Britzum
# *Petrus, organista et ludimagister in Steens [Nes]
# + *Petrus, organista et ludimagister in Wirdum, obiit Groningae anno '81
# *Popcko [Popco] Her Joannis van Wirdum, soldat
# Wopcko [Vopco] *Coninck, rechter [richter] van Jelsum, soldat et postea reversus in patriam ut dicitur [sine venia]
# *Garryt [Garrit] Her Willems van Fintzum [Fentzum], soldat
# Peter *Barrahuijs [Barrahuis] van Steins [Steens], soldat
# + Homme *Douves [Douuis], soldat, obiit Stenwyck [Stenvicy] anno '82
# *Foecke [Foecko] alias *Bloem van Wirdum
# + Rentze *Sackis van Wirdum, soldat, obiit Groningae anno '81; ipse est interfectus [ab inimicis] prope Selvert [Selverdt]
# Lieuwe [Lieuue] *Douves [Douuis] van Wirdum, soldat
# Sacko [Sacke] *Andreas, soldat, oeck van Wirdum
# Dominus Bonifacius *Corvinus pro tempore prebenda[ri]us in Loppersum
# Garrijt [Garrit] *Brabander van Wirdum, soldat
# + Gosse *Gossis van Wirdum, soldat, obiit anno '82 Stenwyk [Stenvicy]
# + Laes *Hoittis [Hoyttis] van Wirdum, soldat obiit anno '82 Stenwyck [Stenvicy]
# *Sirck heer Pieters [Peters], pastorszoon van Britzum, soldat
# + *Hendrick heer Peters p.zon [pastorsz.] soldat [van Britzum], obiit anno '82 ['81]
# + *Taecko heer Peters, vicarii van Britzum zon, soldat van [hopman] Clarhout, obiit Delden anno '82
# Frans *Claeszoon van Leckum duxit uxorem Groninganam in exilio [et habitat in Wensum]
-# + Syurdt [Siurdt] *Takis [van] Leckum, soldat, decollatus Leoverdiae anno '85, ut dicitur
# Matheus *Wolter [Volters] cruideniers zon [crudenirsz.] van Leverden, soldat [van hopman T. Herma deinde nequam]
# Peter *Polstera, soldat cum familia

Fervirderadeel

# Dominus *Fetzo, pastor in Wamswerdt [Warnswirdt]
# Dominus *Christophorus, pastor in Hallum
# Dominus *Laurentius, pastor in Ferwird [Ferwirdt], reconciliatus ut dicitur
# + Dominus Gerlacus de *Holdt, vicarius in Hallum, obiit anni '80 [Hardenbergii et ibi etiam sepultus] Hardenbergerheide et sepultus Hardenberg
# Dominus *Petrus, capelanus prelati de Foswert [Foswirdt]
# Dominus *Gelis conventualis de Foswart
# + Alof van *Alva [Aelva], grietman van Ferverderadeel [Ferwirderadeel], obiit anno '82 [Grollis ibique sepultus], et sepultus Grol [moeder: Sickema] B47/48
# Sibolt van *Aelua [Alua], [cujus prima uxor obiit in Frisia anno '82] reversus in patriam ut dicitur, et ibi duxit secundam uxorem [x Goslinga] B47/48: x 1. Frouck Goslinga 2. Isk Popma 3. Maaike Steernse [Sternsee]
# Rolant [Rolandt] van *Achlen cum uxore uut Ferwird [Ferwirdt] [x Mockema] B49: Womk Mockema
# Foppe *Gabbis, secretarius van Fervirderadeel, cum tota sua familia, cujus duae uxores obierunt ante aliquot annos B50/51/52
# [Gabbe *Foppii, filius predicti secretarii]
# Jurgien *Fockis [Fockisz.] uut Ferwirderadeel [Ferwirdt ipse duxit uxorem Groninganam in exilio]

Westersijde der Paese

# + Dominus *Theodoricus, pastor in Holwert [Holwerdt], obiit anno '81 Groningae
# Dominus *Optatius, pastor op de Joure in Dongerdeel
# Dominus *Joannes, pastor te Bornwert [Bornwirdt]
# [D. Bonefatius in exilio sacrista in Lopperssum prope Groningam; al elders genoemd]
# + Poulus *Brecker, Con. Mats. grietman van Westerende [Westerside] der Pase [Paze], obiit Groningae anno '81; cujus uxor [J. Bauck Montzma] obiit in Frisia B53
# Jan Poulus *Brecker, filius predicti gretemanni, [miles sub signo cap. Boymar] obiit anno '82 Groningae; soldat van h[opman] Boymar
# + Andreas, filius Pouli *Brecker praedicti gretemanni, miles est interfectus de inimicis ante Oterdum anno '83
# *Oppius, dorprechter [in oft] van Nes
# [*N.] ludimagister de Nes, sed ignoro nomen suum

Oostersijde der Paese

# + Dominus *Johannes, kelder [= hofmeester] van [in] Syon
# Dominus *Petrus, pastor van [in] Wetzens
# Dominus *Hyeronimus, vicarius t' [in] Anjum [Anium]
# Dominus *Cyprianus, pastor van [in] Nyekerck [Nyekercke]
# Dominus *Theodoricus
# + Eelcko van *Mockema to Metzelavier, cum uxore [Herma; ipse] obiit [Groningae '80] B54/49: Auk Heerma
# Lieuwe [Leo] van *Wijtzma [Wytzma] ter Ee [Aee], cum uxore [Eminga] et familia B55: overl. Leuven 4 dec. 1619; Teth Eminga
# Jelmer *Syurdts [Siurdts], dorprechter tot Anjum
# Thomas *Rijckes [Ritsches], dorprechter ter Ee [Aee]
# + Sijthie [Sythie] *Rentzez. te Ee [Aee], soldat, obiit anno '81 [Groningae ibique] et Groningae sepultus

Collummerlandt

# + Dominus Bocko *Donea, pastor van [in] Collum, obiit Groningae anno '81
# Dominus Paulus *Barnier, kelder [= voorradenbeheerster of penningmeesteres] van Vrouuencloester [Vrouuencloster] cum familia [cum conventualibus sororibus] B56
# Teets *Buersma, cellaria B56
# Stijne *Vrericks, suppriorissa B56
# Hilla *Jansen, conversa [= lekenzuster] B56
# + Dominus *Rodolphus, pastor in Lutckewolde, obiit anno '81 Groningae
# Dominus *Joannes, pastor op d'Swaeg [Swaegh]
# Dominus *Bernardus [Barnerdus], pastor in Wigeest alias Westergeest [op die Wijgaest et in exilio pastor op den Ham prope Groningam]
# Dominus *Anthonius, vicarius in Collum
# Dominus *Theodoricus, prebendarius in Collum, sed reversus in patriam
# Dominus *Dominicus prebendarius [etiam] in Collum, sed de illo dubito
# Renick [Reninck] van *Dekema, Co. Mats. gretman van Collumerlant [Collumerlandt] ende hopman over een vandel Duitsche soldaten onder den regemente van den G[enadigen] heer van Billy cum familia [cum uxore Arenberg] B57: G[estrengen]; Margareta van der Merk, natuurlijke dochter van de graaf van Arenberg, stadhouder van Friesland
# + Mr. Syurdt [Siurdt] *Saeckema [Sackema], substituant van den gretman Dekema, ipse obiit [Oldenzeel] anno '81 [x Rinia] B58/59: Fedt van Rinia; zoon Johannes was raadsheer in het Hof van Friesland en curator van de universiteit van Franeker
# + Jacob van *Horn, cum uxore [Boetzema] et familia, ipse obiit anno '81 [Groningae] B60: His Siercks van Bootsma, weduwe Pybe Feddes van Haarda
# Fedde [Feddo] van *Haerda [Harda], reversus in patriam ut dicitur [x Boetzema?] B61/62: Fedde Pybes v. H. x 2? Auk Donya
# Meynt [Meijnt] *Phaesma, aedelman [adelman] van h[opman] Tyard Herma [moeder ?] B63/64
# Tyerck *Phaesma, aedelman [adelman] van hopman Hans Pyrast B63/64
# + Meynt *Byonsma, obiit Groningae anno '81 et ibi sepultus [x ?] B65/66 [vrouwenwapen van echtgenote of moeder?]
# Ritzcke [Ritsche] *Folckerts, van Collum alias Juma cujus uxor est in patria B67
# Franchoys van der *Laek [Laeck], assessoer [assessor] to [van] Collum [Collummerlandt] cum uxore [Nerden], ipse obiit anno '81 Groningae et est honorabiliter sepultus in templo ter A B68/69: assessor van Collumerlandt to Collum; Neerden, Naarden, Noorden
# Hermen [Harmen] *Moezelar [Moezel], van Collum, cum familia B70/71: x Griet Eysens, ook Eysma, Eysinghe of Eysinga
# Tyaedt [Tiardt] van *Alma, adelman van hopman Henrick Delden et ipse obiit Groningae vulneratus de inimicis anno '84 B72
# Peter *Eppis van Collum, cum familia
# Henrick *Brecker, Con. Mats. excysmeester van Collum
# Albert *Alberts, van Collum
# Johan *Hoeffkens cum familia
# Geert *Aeblis, van Collum, provoest [provost] van hopman Clarhout [cum familia]
# + *Syurdt backer, van Collum [obiit Groningae anno '81]
# Jan *Meynzes [Meynsis] , van Collummerlant [Collummerlandt]
# Henrick *Wybrants [Vibrants Oldendorp]
# + Bruyn *Jeldts, obiit ad Nordum
# + Eppe *Wygers [Vigers], van Collum, obiit cum uxore anno '81
# Jan *Ywes, van Burum [Buyrum], duxit uxorem Almeloe in Twentia [Tuintia]
# Wilhelmus [Vilhelmus] *Jans [Jansz.] van Collummerswaeg [Collummerswaegh], soldat

Dantummadeel

# + Dominus *Theodoricus, pastor in Rodekerck [Rodekercke]
# Dominus *Rodolphus, pastor in Ackerwolt
# + Dominus Beotius [Barnerdus] *Tarquinii, pastor in Biddard [Biddardt], obiit anno '81 Groningae
# Dominus *Mauritius [Cornelii], vicarius op Rensmergeest [Rensmageest]
# [D. *Theodoricus Dockumensis conventualis sacerdos in Clarocampo]
# Dominus *Joannes Snecanus, conventualis [etiam] in Clarocampo [miles sub signo cap. Boymar]
# Dominus Theodoricus *Dockum, conventualis in Clarocampo
# Onno *Wytzma [Wijtzma], Con. Mats. grietman over Dantumadeel, cum uxore [Donea] et familia
# + Egbert van *Ballem, cujus uxor [Juff. Syts Aggema] est in patria B73/74
# + Marten *Boutsma cujus uxor [Schoten] obiit Groningae anno '84, et ad predicatores [in templo honorabil.] sepulta et ipse obiit anno '85 et apud uxorem sepultus B75/76
# Lucas Lucaszoon *Jarges, cum uxore et familia [x ?]
# + *Jongerhelt, van Rensmageest [Rensmagaest], soldat van hopman Camminga, obiit anno '80 op de Leck [d'Leeck]
# + *Tierck, van Rensmagest [Rensmagaest], soldat van hopman Camminga, obiit anno '83
# Peter *Thomas [Thomasz.], van Dantummerwoldt [Dantumawoldt], soldat
# + *Jongbloet, van Rensmagest [Rensmageest], soldat van hopman Camminga, obiit Sutphaniae [Zutphaniae] anno '84
# + Cornelis *Lieuwes [Lieuues] alias Falin'tgoet, obiit Groningae cum uxore anno '81 et ad predicatores [in templo] sepultus
# Jelte *Wijgers [Vigers], van Feenwold [Feenwoldt], soldat
# *Sirck schroer [scroer], van Rensmagest [Rensmagaest], soldat van hopman Camminga

Tzetzercksteradeel

# Dominus Wilhelmus [Vilhelmus] *Broeckens [Broeckum], pater in Sygerswold [Sygerswoldt] B77: Wilhelmus Johannis a Broeckum, ook rector van Thabor
# Dominus *Rodolphus [Vilhelmi], pastor van Geetzercke [Gietzercke]
# + Dominus *Henricus, pastor van Oldekerck [Oldtzercke], obiit Groningae anno '81
# [+] Dominus *Thomas, pastor in Garyp [Garijp] obiit Groningae anno '81
# + Dominus Hilbrandus *Prijs, pastor to [in] Sumar, miles sub signo capitanii Clarhout
# Mr. Adriaen *Cronenborch [Cronenborg], secretarius van denselve gretenye [Tzetzercksteradeel] cum [uxore et familia] 2 filiis [x ?] B78/79: x Anna dr. van Lucas Gerbrantsz.
# + *Lucas Mr. Ariens [Adriaens] Cronenborch [Cronenborgsz.], obiit anno '82 Groningae
# Feddrick *Fyngie cum uxore Cronenborch, de suager van de secretarius vorscreven B80: Fijngië of Finia, Maycke van Cronenburch; suager = schoonzoon
# Oedts *Arentszoon, van Bergum, cum uxore B81: O.A. Haersma x 1. Auck Hettinga 2. Luts Reitsma van Hoitsma
# Atte *Brijochts [Briochts], van Bergum, de [die] wyfs [wifs] broder van Oedts [Oeds] voorschreven
# + *Jan Her Hendricx, t' [van] Oldekercke, obiit anno '81 Groningae
# + Jonge *Knoop, van Bergum, soldat van h[opman] Boymar, obiit anno '81

Smallingerlandt

# Dominus Joannes *Eeckert [Eeckerdt], prior van [in] Smallingne, obiit anno '83 Groningae et ad predicatores in choro sepultus B82
# Juffer *Cathrina, priorissa ibidem [in Smallingnae] B83
# Juffer *Anscka [Anscke], conventualis soror ibidem [in Smallingnae] B83

Achtkarspelen

# Dominus *Reiquinius [Requinius], abbas in Hierusalem [Hyerusalem al. Gerckescloster] cum conventalibus et familia
# Dominus Rodolphus *Deveren[sis], prior [in Gerckiscloster vel Hyerusalem]
# Dominus *Bitterus, Sutphaniensis, supprior [subprior ibidem]
# Dominus *Woltherus [Voltherus], Doetynchem, sacerd[os] [pastor in Gerckiscloster vel Hyerusalem et in exilio vicarius ter A Groningae]
# Dominus Albertus *Hakinck [Haltinck Borckensis conventualis], sacer[dos in Hyerusalem]
# Arnoldus *Marsclar, diaconus
# Dominus *Nicolaus, pastor in Augustinisga, ipse nunc habitat Mydum
# Dominus *Petrus, pastor van [in] Surhusum
# + Dominus *Andreas, vicarius in Optwijssel [Optuisel], obiit anno '81 Groningae
# [+] Lyuwo [Lieuue] van *Jelgersma, Con. Mats. grietman aldaer [van Achtkarspelen], obiit anno '81 Groningae et ad minores [minoritas honorabil.] sepultus; cujus uxor [Jensma] obiit in Frisia ante aliquot annos B84: Rins Fockes Jensma
# Hector [van] *Jelgersma, filius predicti defuncti gretemanni [corstemanni?], aedelman [adelman] van Heer [hopman] Lauckema [moeder: Jensma] B84/85
# + Here [Hero van] *Rouckema, obiit anno '80 ['81] Groningae B86
# Sythie van *Rouckema, duxit uxorem [Boeles] (ut dicitur) in Twentia et ibi habitat B86/87: Sijthje; Frouw Boelis
# Franciscus [Sije van] *Harckema, van Butenpost B88
# Ronbartus [Rombartus] *Ytzema, van [d']Augustinisga [van Optuisel], cum fratre Barnerdo B89: Rompt Gerardi IJtzema
# Ids *Andreas [van Optuisel], soldat
# Arent *Andreas [van Optiusel], soldat, frat[er predicti]

Ydaerderadeel

# + Dominus *Aggeus, pastor in Ydaerdt [Ydardt], obiit Groningae anno '81
# Dominus *Sixtus, pastor in Warrega
# Dominus *Nicolaus [Vibrandi], pastor in Grow
# Dominus *Ulricus [Andreae], pastor in Aegum
# Dominus *Cornelius [Vibrandi], vicarius in Grow
# + Wijbbe [Vibe] *Wijbbis [Vibesz.], alias *Wybrant [Vibrant] van Goutum, Con. Mats. grietman van 't zelfde deel ofte gretenie [Ydaerderadeel] en Con. Mats. hopman over 't vandel Duitsche soldaten; ipse obiit ante Oterdum anno '84 et ter A cum uxore [Hellema; obiit '81] sepultus
# Popcke [Popco] *Popckis [Pockisz. (sic)] van Wartne [Wartna]
# Jacob *Benckis, alias *Jonckhart [Jongerholt] van Grow, soldat van hopman Camminga
# [+ Sibrandt *Jouema (Jousma?) adelbors van hopman Ockinga d'olde est ante S. Joanniscampum vulneratus et postea obiit anno '81]
# [Dodo *Blasius van Grow]

Rawarderahem

# Dominus Joannes *Olanus, pastor in Rawerd [Rauwerdt]
# Dominus Dodoneus *Joannis, pastor in Derssum [Deerssum]
# + Dominus *Cornelius, vicarius in Deerssum [Derssum], obiit anno '81 Groningae et ibi sepultus
# Dominus Jelmerus *Meynema [Meynnema], vicarius in Rawerd [Rauwerdt]
# Hette [Hetto] van *Albada, Con. Mats. grietman van 't self deel ofte gretenye, cum filio Pieter van *Albada, adelman van hopman Claerhout [Clarhout] [mater Hettonis fuit Froucka a Rorda ex Genum, cuius insignia sunt caput mauri cum rosa, trabe divisa] B90: overl. Steenwijk 17 febr. 1587; x Tjets/Dorothea van Roorda of Tjets Jelles van Roorda; moeder: Frouck Wybrandts Roorda
# + Aedo van *Heringa, hovelinck van Raward [t'Rauuerdt] cum familia, obiit anno '86 Emdae cum uxore [Rorda?]
# Eelco van *Heringa, filius predicti Aedonis Heringa
# Botto *Jarichs, van Terzoel, soldat
# + Menne *Schroer [scroer], alias *Bloem van Rauwart [Rauwert], veltweyffel van hopman Camminga, obiit anno '82

Die stadt van Dockum

# + Dominus Henricus *Kessel, abbas in Dockum, obiit anno '85, 7 die Martii [et Groningae ad predicatores sepultus] B91
# + Dominus Nicolaus *Bly, conventualis [sacerdos in Dockum], obiit '81 Groningae
# + Dominus *Wilhelmus, pastor in Fintzum, alias Dockum, obiit Schilwolde
# Dominus *Joannes Dockumensis, [olim] conventualis [pastor in Dockum] et nunc [in exilio] habitans [vicarius in] Lopperssum, prope Groningam
# + Dominus *Nicolaus Bolsverdiensis, conventualis sacerdos in Dockum, obiit Groningae anno 1581
# Willem *Boon, Con. Mats. excysmeester van Dockum B92
# + *Henrick, Her Joannis van Dockum zoon, soldat, obiit anno '82
# *Eysso, crudenier, van Dockum, cum familia
# Joannes *Henrici, van Dockum, cum familia
# Petrus *Medenblyck, cum familia
# Jan *Ediszoon, onder den clockslach van Dockum
# Olphart *Garrijtszon [Garritsz.]
# Atte *Syouckeszon [Siouckisz. van Dockum]
# Willem [Villem] *Dwael [d'Wael] cum uxore
# *Ytze [Itze van Dockum] capitain te water, obiit anno '81 [Groningae]
# Claes *Claes [Claesz.], Bolswerdiensis, van Dockum
# + *Vliger [Vlieger] van Dockum, soldat van h[opman] Camminga, obiit Zutphaniae anno '84

Westergoe

De stadt Sneeck

# Dominus *Jellius Ilstanus, commendator d'hospitael prope Snecam vel Snecae B93
# Dominus *Joannes [...mensis], pastor Snecensis [Snecanus], conventualis [sacerdos] d'hospitael
# Dominus Petrus *Tongerloe, senior, conventualis [sacerdos] d'hospitael
# + Dominus *Martinus, conventualis [sacerdos] d'hospitael et in exilio fuit lutenant [luitenandus] de capitaneo Hans Pyrast, et de [ab] inimicis ante Oterdum interfectus et viriliter obiit anno 1584 et Groningae ad predicatores honorabiliter sepultus
# Dominus *Everardus [Traiectensis], conventualis sacerdos d'hospitael
# Dominus Gwinandus a *Schevichaven, prior in Sneck
# Dominus *Joannes Groningensis, olim prior in [conventu] Schermer et postea subprior et conventualis sacerdos Snecae ad cr[u]ciferos
# Douvo [Douuo] van *Rorda, hovelinck to Sneeck, cum uxore et familia, cujus uxor J[uff. Catrina] Cathrina Lauckema obiit anno '81 Oldenzel [Oldenzeel], et anno '80 obiit filia sua J[uffr.] Frans Rorda, uxor capitanei [capitanii] Tity [Titi] ab [a] Camminga, et postea [anno] '82 obiit ejus unicus filius [filiolus et haeres] Sicko Rorda et apud matrem Oldenzeel sepulti [sepultus]; et deinde duxit secundam uxorem in exilio
# + Mr. Sacke *Stanpert, consul Snecanus, obiit Emricae cum uxore Albada anno '80
# Tjalcko [Tjalco] *Sickinga, cum uxore Sircxma et postea signifer cap. Boy[mar]
# Mr. Joannes [Jan] *Follega cum uxore Reen, advocatus Snecae [Snecanus, cujus uxor obiit anno '86] B94/95
# Sicke Sircxzon [Sircxzoon] *Adama, borger van Sneeck, cum uxore B96
# Hayo *Stanpert, alias *Cromwael
# Wijbe [Vibe] *Janszoon, borger van Sneeck, (sed reversus in patriam ut dicitur)
# Anne *Edis van Sneeck, adelbors van hopman Hans Pyrast
# + Watze [Vatze] *Dircx [Dirckx] van Sneeck, ipse est interfectus Groningae vel prope Groningam
# Joannes *Ockis, borger van Sneeck, soldat
# Dirck *Dircks [Dircksz. die jonge], van Sneeck, heeft zijn eerste huysvrouwe in exilio verloren
# Dirck *Reyners [Reinners], alias grote *Dirck, van Sneeck, soldat onder [van] hopman Hendrick van Delden
# Obbe *Jellis, van Sneeck, duxit uxorem [Groninganam] in exilio Groningae
# *Dirck beeldsnyder [beeldsnider], van Sneeck
# Sibrandt *Hanckis, gemene weyffel van hopman Pyrast
# Berent *Schroer [scroer], borger van Sneeck
# Grote *Oenno [Onno d'grote], alias *Halfwassen, van Sneeck, fuerder van hopman Boymar [cum familia]
# Albert Jetzeszoon, van Sneeck cum familia, mene [gemene] weyffel van hopman Hans Pirast [Pyrast]
# Tijmen [Timen] *Janszoon van Sneeck, die [de] svager van den gretman van Gesterlant
# + Jan *Egberts, [borger] van Sneeck, duxit [in exilio] uxorem Groninganam et Groningae obiit anno '81 et ibi sepultus
# Obbe *Hankeszoon van Sneeck, soldat onder Hans Pera[s]t, begraeven in Otterdum
# Wijb *Tzioerdeszoon van Sneeck, adelbors onder hoepman Hans Pera[s]t
# Joannes *Abbeszoon

>> HOMEpage

Hotzo Aecxma [& Regnerus/Rennert van Solckema]
Conscriptio exulum Frisiae 1580[-1587]


Bewerking van Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht XVI (1888) 321-371
met tussen teksthaken aanvullingen en varianten uit het handschrift van Regnerus/Rennert van Solckema
(familie-archief Eysinga - Vegelin van Claerbergen, Tresoar toegang 323-01 inv.nr. 791j)

door M.H.H. Engels, januari 2007
N.B. Dit is een voorlopige, nog niet doorzoekbare internetbewerking van de gedrukte A5-brochure

Enkele gegevens zijn, achter B-nummer(s), overgenomen uit It Beaken 31 (1969), 151-190: Wapens út de Conscriptio exulum (1584),
waarin 178 familiewapens in zwartwit met kleurcodering zijn nagetekend en de bijbehorende namen van vluchtelingen van commentaar voorzien; de inleiding behandelt de verschillende handschriften die zijn overgeleverd. N.B. Alleen die wapens zijn in It Beaken afgebeeld die niet in Rietstaps Armorial Général of in het Stamboek van den Frieschen adel voorkomen of daarvan afwijken.

Bij ongeveer de helft van de bijna 650 notities in de Conscriptio exulum is geen wapen getekend; bij alliantiewapens gaat het om de wapens van man en vrouw of vader en moeder; bij geestelijken is veelal een kelk met hostie, tussen een water- en een wijnkan, als wapen afgebeeld.
Latijn: duxit uxorem = trouwde, familia = huishouding, huishoudelijk personeel, interfectus = gedood, minorita = Minderbroeder, obiit = overleed, sepultus = begraven, uxor = echtgenote, vulneratus = gewond.
Men late zich niet verwarren door de soms onlogische zinsopbouw en de oude spelling van de Conscriptio exulum [= Lijst van ballingen].

Inhoud: - Oostergo * Leeuwarden 3 * Leeuwarderadeel 8 * Ferwerderadeel 9 * Westdongeradeel 10 * Oostdongeradeel 10 * Kollumerland 11 * Dantumadeel 12 * Tietjerksteradeel 13 * Smallingerland 13 * Achtkarspelen 13 * Idaarderadeel 14 * Rauwerderhem 14 * Dokkum 15 - Westergo * Sneek 15 * Wimbritseradeel 16 * Stavoren 17 * Workum 18 * Hemelumer Oldefert 18 * Bolsward 18 * Wonseradeel 21 * Harlingen 21 * Barradeel 22 * Hindelopen 22 * Sloten 22 * Franeker 22 * Franikeradeel 23 * Hennaarderadeel 24 * Baarderadeel 24 * Menaldumadeel 25 - Zevenwouden * Gaasterland 25 * Lemsterland 26 * Doniawerstal 26 * Haskerland 28 * Aengwirden 28 * Schoterland 28 * Opsterland 29 * Ooststellingwerf 29 * Weststellingwerf 29


Dit boeck is genoemt Conscriptio Exulum Frisiae, concipierende allen den namen van den uutgewekenen van Vrieslant; die om den Catol., Appostol. ende Romscher Religie en mede om den obedientie ende getrouvicheyt van Conl. Majt. van Hispanien, onsen erfllijcken Here van Vrieslandt, sijn uut hoer vaderslant, (van Sijner Mats. rebellen ende adversanten) verdreven, verjaecht, gebannen ende mede gevluchtet: unde sich ontholdende mit Abraham in vremden landen, so wel in steden als in dorpen, oeck mede bij den crijch ende andersins &c. Geconscribert ende mit groten arbeit ende neersticheit gecollectert van den Eerwardigen ende geleerden Heren Heer Hotzo Aecxma, pastor van Wolsum ende Deecken over Bolswerderae Sindstoel, ende dat tot een evige memorie ende tot lof, prijs ende ere van den vromen ende volstandigen [= volhardende, standvastige] ballingen ende vluchtigen Vriessen vorscreven &c.
Item men sal weten dat dengeningen, daer een root cruis bij horen naem hebben, sijn in den ballingschap (so bij den crijch, so in steden ende in dorpen) gestorven ende bigraven &c.
Item erst sal men Ostergoe van der stadt Leuwarden bigennen ende so vorts van Gretenie tot Gretenie, gelijck als men in den volgende bladen can sien ende lesen &c.

TIME DEUM TUUM; HONORA REGEM TUUM
PHILIPPUS VAN OSTENRIJCK VAN GODTS GENADEN
CONINCK VAN HISPANIEN &C. ERFFHERE VAN DEN LANDE
VAN WESTVRIESLANT &C.

Op losse bladen in exemplaar Solckema:

1.
Gecopieert, gecollt. en accordt. met de twee exemplaren, thans berustende bij den HoogWelGeb. Heere Jr. Ulbo van Burmania, grietman van Leeuwarderadeel &c. &c.
Gekogt in de auctie van wijlen Monsr. Andreas Dykstra, anno 1780, welke gezegt word uit een oud Roomsch adelijk geslagt gesproten te zijn.
Nicolaas Epkema
2.
Stampert - moet weezen Staapert, van Wommels oorspronkelijk.
Dit is genobiliteert (so meen[t] een staak volgens Suffr. Petri de Script. Fris.; [aant. E.M. van Burmania]) door keijzer Karel de Vde volgens diploma daaraf nogh voorhanden - schrijven zich of worden immers ook wel genoemd Stalpert, waarvan nogh de Roomsgezinde branche Stalpert of Stapert van der Wielen waarvan een Heer thans woonagtig in de Meyerij van den Bosch. (Zijn 2 verscheidene familien, die van Stalpert is Roomsch cathol., die van Stapert is van hervormde godsdienst; [aant. E.M. van Burmania]). Ook nogh dan gereformeerd de advocaat Stapert te Harlingen - insgelijks is het bedenkelijk of hiertoe niet behoort ... Stapert, burger en tromslager (tamboer) - gereformeerd.
Dan eene andere branche van dit geslagte heeft den naam van Wommelius behouden gehad welke terstond na de Spoaansche troublen en gedurende de vorige eeuw een aantal adelijke praedicanten heeft uitgeleevert.
U.v.B.
3.
Nota: Dit geslagte van Wijtsma en dat van Abbinga moet zig zedert in de Ommelanden ternedergezet hebben, zynde bezitters geweest van het huis Renzema nevens daaraanhorige jurisdictie; dan zonder uitoeffening van daar behorende regten, als zijnde Roomsgezind gebleven. - N.B. Dit volgens berigt van den tegenwoordigen Heer van Renzema Jr. Onno Tamminga van Alberda an. 1802. -
Het adelyk geslagt van Wijtzma moet nog in aanweezen geweest zijn (teminsten tot ongeveer an. 1651 à 54 hebbende ik daarvan nog wapenborden in de kerk te Ee gezien en (elders) aangetekend, even voor de generale amotie in 1796. U.v.B.

Aantekeningen in exemplaar Solckema:

# titelblad:
1595 an N. van Adelen geschonken
[andere hand:]
van Eysinga / vE

# [1] recto
[alliantiewapen] Solckema - Hoythema
Dit sijn de wapens van Rennert van Solckema ende van Juffrou Gerck van Hoythema sijn erste huisvrou. Ipse obiit Snecae anno 1578 die 22 Aprilis et sub saxo Hoythema Bolsverdiae in templo honorabil. sepulta; requiescat in pace, Amen.

# [2] recto
Hic liber est Regneri a Solckema Regiae Mats. gretemanni de Stellingvervio Orientali
Memorare novissima tua ut in aeternum non portabis
1584
RAS

# bij Vigglius Sickinga:
Nota: de naam van de vrouw is Gerland van Aylva; zij was reeds weduwe ann. 1600 en woonagtig destijds te Sneek. Haar man was zoon van Idsard Sickinga - zie bij Ferwerda in de genealogie van Aylva generatie 7, pag. 13
U.v.B.
1802

# bij Rolandt van Achlen:
Nota: Nevenstaande behooren tot de voorouderen van wijlen mijn moeder! - Zie bij Ferwerda in de genealogie van Unia gen. 8
U.v.B.

# laatste beschreven blad
recto:
Sum Regneri a Solckema Regiae Mats. p. gretemanni de Stellingvervio Orientali
[alliantiewapen] Solckema - Wyffringa
Dit syn d'wapens van Rennert van Solckema ende Juffrou Lamme van Wijffringa syn tuede huysvrou 1585 den 3den Juny
verso:
Rennert van Solckema heft dit boeck geschoncken den E. Erentvesten Hans van Rorda syn goeden vrundt [Hans van Rorda doorgehaald en vervangen door:] Andreas van Albada

>> beginWymbritzeradeel

# Dominus Hotzo *Aecxma deken over Bolswardera [Bolsverderae] Sindstoel et pastor in Wolsum [Volsum] et nunc in exilio pastor in Nordyck, prope Groningam, cujus familia obiit Nordyck: author hujus libri [ut dicitur] B97: hs. A: famula [= huishoudster]
# + Dominus *Joannes Groningensis, prior in Nyencloster [Nieucloester] prope Snecam, obiit Groningae anno '81
# Dominus Hesselus *Hilbrandi, pastor in Abbega
# Dominus Petrus *Joachimi, conventualis [sacerdos] d'hospitael et pastor in Ysbrechtum
# + Dominus *Bentho, pastor in Folsgara et conventualis [sacerdos] d'hospitael, [miles sub signo cap. Boymar] obiit anno '81 et ad minores Groningae sepultus
# Dominus *Barnerdus, conventualis [sacerdos] d'hospitael et pastor in Uuttwallingerga [Wtvallingerga]
# Dominus *Petrus, pastor in Tzijallehuissum [Tzyallehusum]
# + Dominus Joannes *Boreas, pastor in Loynge [Lyongie], adelbors van h[opman] Arent van Genum, et ille est interfectus de [ab] Hieronymo Stellingwerf [Stellingvervio] et obiit [op de] Joure anno '81
# + Dominus *Cornelius, conventualis [sacerdos] de Thabor, obiit anno '81 Groningae
# Dominus *Gelis [Egidius], conventualis [sacerdos] d'Thabor
# Frater Intze *Herckis [sacerdos] de Thabor, ipse est ad huc in vita
# + Sicke Aesgis van *Albada, dijckgrave [dyckgrave], obiit cum uxore anno '80 [Emricae] et Em[r]icae sepultus [x ?] B98/99: x Mary Idses, niet 1. Jouwer Wopckes Andringa 2. Anna
# + Ids Sickis [van] *Albada cum uxore, sed postea profectus in Hollandiam et ibi obiit B98/99: x Tietcke Hessels Aysma
# + Gatze [Gatzo] van *Pijersma [Pyrsma adelman van hopman Boymar et deinde] capitaneus, cum uxore Doema et ipse est anno '82 captus Swollis [Svollis] et ibi decollatus B100/101: Pyersma alias Oennama
# + Onno van *Pyersma, adelman van den droste tho Coverden, obiit anno '82, et ibi in templo honorabiliter sepultus
# Nolcke *Willems, van Uutvallingerga, soldat van hopman Camminga
# Syurdt *Willems, van Uutvallingerga, oeck soldat van hopman Camminga
# [+] Anne *Tiammis uut Heeg [Haegh], soldat van hopman Camminga [obiit anno '87]
# [Pibo *Pibonis van 't Nyelandt soldat]

Die stadt Staveren

# Dominus Nicolaus *Landensis, abbas Stauriae in Hemelis
# Dominus *Fredricus, pastor in Stauria, conventualis [sacerdos] in Hemelis B102
# Douve [Douuo] *Wygerszoon [Vigers], borgemeester van Staveren [duxit uxorem anno '87 in exiliam filiam Gerardi Botterman]
# Scholte *Casperszoon, borger van Staveren, cum tota familia; ipse habitat nunc Stenwicy [Stenvicii]
# [+ Mr. Garrit *Olphardts consul Stauriae obiit Stenvicii anno '87]

De stadt Workum

# + Dominus Saulus *Scheltonis, prebendarius Worckomiae [in Worckum] miles, obiit Oldenzyel [Oldenzeel] anno '81
# Seger *Garrijts [Garrits], cum uxore Englema, consul Worckomiae [Vorcomiae] et exul, reversus in patriam ut dicitur B103/104

Hemmelummer Oldphardt

# Dominus *Thado [Thadeus], pastor in Eyllahuissum
# Dominus *Lollius, pastor in de Kolderwolde [Colderwolde] et miles sub [signo] capitaneo [cap.] Camminga
# Dominus *Fredricus [Fredericus], pastor in Oldega in den Nordtwolt [de Nordwolde]; ipse est reversus in patriam ut dicitur
# Pijer [Pier] *Jaeckliszon [Jecklisz.], van Coldam [Coldum]
# + Lubbertus *Joannis, ludimagister in Niega [Nijeg], soldat van hopman Hendric van Delden, obiit anno '82

Die stadt Bolswardt

# Dominus Joannis [Joannes] *Hanckis [Hanckonis], primus pastor Bolswerdiae [Bolsverdiae et conventualis sacerdos d'hospitael et in exilio pastor in Engelbert prope Groningam] B105: overl. 1615 als pastoor te Megen (Brabant)
# Dominus Martinus *Phoppii, secundus pastor Bolswerdiae [Bolsverdiae et nunc in exilio sacerdos Monasteriensis] B106: priester van (het bisdom?) Munster [Westfalen]
# Dominus Franciscus *Heidema [Hoedema], tertius pastor Bolsverdiae B107
# Remmert *Hendricx[z.] , borger ende coster tho [to] Bolsvert [Bolsverdt cujus uxor est in patria] B108
# Tiaerdt [Tiardt van] *Heerma [Herma], adelman van hopman Camminga, deinde duxit uxorem in exilio, filiam consulis Groningani Joachimi Obbema, et postea successit Wibrando [Vibrando] Goutum in offitio capitaneo B109/110: Obbena/Ubbena
# + Iwo [Ivo] van *Heerma, adelman van hopman Camminga, obiit Zutphaniae anno '84 et ibi in templo honorabiliter sepultus [moeder: Fritema] B109/110
# Johan van *Heerma, adelman van hopman Tyerdt Herma, sijn broeder [moeder: Fritema] B109/110
# Dirck [van] *Hannema, cum uxore, habitat Emricae [x ?] B111/112: x Jacoba Reiners
# Tiepcko [Tiepco van] ab *Hoytema {Hoyttema], adelman van h[opman] Boymar, reversus in patriam per apprehensionem [moeder: Bruynia] B113/114: waarschijnlijk zoon van Wytse en Jacoba Brunia
# Jw van *Andringa, adelman van hopman Camminga [moeder: Oennama] B115: zoon van Haring Juws en Catharina Uulckes (Douma van) Oenema
# Barnardus [Barnerdus] Romckiszoon *Eelckema [Elckema], consul Bolsverdiae, cujus uxor [Anna Rispens] obiit anno '84 in patria B116/117: x 1. Rinck Fransdr. (Eysma?) 2. Anna Uulbes Rispens
# Gerbrant Barnardi [Barnerdus] *Elckema, borger van Bolsvert, cum filio Gerardo [x 1. Copens 2. Mershorne] B176/177: x 1. Lopens [naar Lopenser sate te Kubaard] 2. Rinck Gerryts Meershorna
# Joannes Barnardi [Barnerdus] *Eelckema [Elckema], cum uxore [Croecken] et familia et est signifer de capitaneo Camminga [Cammingha] B178
# + Dirk *Janzon backer, borgemeister t'Bolsverdt [consul Bolsverdiae]; ipse obiit anno '80 et Groningae Ter A [in templo honorabil.] sepultus cum filia [obiit Groningae anno '81]
# Garryt/Gherit [Garrit] Claesz. *Botterman, Co. Mats. excijsmeister to [van] Bolswart [Bolswert], cum uxore [Everdinus] et familia, cujus filius obiit anno '85 et ad minores sepultus ende Mari zijn wijf B118/119: Mary/Marij Everding/Van Everdingen
# + Mente *Ambrosius, secretarius Bolsverdiae, obiit Groningae, cum filio et filia anno '82 ad minores sepultus B120/121: Meynte, x ?
# Asge [Aesge] Sickis [van] *Albada cum familia [x ?] B122
# Andreas *Tziessens [Tzijessens organista Bolsverdiae] cujus secunda uxor obiit Groningae anno '82 et tertiam Groningae duxit in exilio [x Brecker] B123: Mr. Andreas Tzjessens
# Mr. *Barnardus [Barnerdus], rector Bolsverdiae [Bolsverdiensis] B124
# + Mr. Jan *Lichtervelt [Lichtervelde] cum uxore [Scholtema], ipse obiit anno '81 Northorn et uxor sua obiit anno predicto Groningae B125/126
# Rencke *Cornelis, borger van Bolswart [Bolsverdt] cum uxore [familia]
# Coert [Cort] *Janzon [Jansz.], borger [van Bolsvert] cum familia
# Harmen *Janzen [Jansz.], duxit secundam uxorem in exilio
# + Dirck *Claesz., soldat, obiit Groningae [Helpen prope Groningam] anno 1580
# [+] Mr. Sipcke *Symens [Simensz.], alias *Halfpaep van Bolswart [Bolsverdt], luijtenant van hopman Boijmar [Boymar], obiit Groningae anno '81
# + Jan *Franszon [Fransz.], soldat van hopman Boymar, obiit Tuck [Tuyck] prope Stenwyck [Stenvicum] et sepultus in semiterio de Stenwijckerwolt [Stenvickerwoldt], anno '80 [die] 13 Decembris
# Fonger *Dircx [al. Fonck d'Vries], scriever van h[opman] Boymar [Boijmar], obiit anno '84 Oldenziel [Oldenzeel]
# Jan *Tijmens, borger van Bolswert [Bolsverdt cum familia]
# Jan *Dircx, borger van Bolswart [Bolsverdt]
# + Wijbrant [Vibrandt] *Garryts [Garrits] schroer [van Bolsverdt], obiit Emdae cum uxore anno '82
# Harmen *Juriens [Jurgiens], soldat [van hopman Delden]
# Douwe *Jurjiens [Jurgiens] [Harmens broer], soldat [van hopman Delden]
# Feycke *Reijnners, van Bolswert, soldat van hopman T. Herma.
# + Wilco *Intezoon [Intzes], borger van Bolswart [Bolsverdt], cujus uxor obiit anno '81 Groningae et ipse etiam
# + *Reyner [Reynner] keesdrager [van Bolsverdt], soldat [van hopman Boymar], obiit ante Stenwijck [Stenvicum] anno '81 et ibi [...?] sepultus
# + Taecko [Tako] *Takis, soldat obiit ante Stenwyck [Stenvicum] anno '81
# Symen *Reyners [Reynners] van Bolswert [Bolsverdt], gemene weyvel [weyffel] van hopman Boymar, cujus tertia uxor obiit Groningae anno '81 et quartam duxit in terra Emdana
-+ Dominicus *Hendricx, borger van Bolswert [Bolsverdt], obiit anno '80 t'Helpen [prope Groningam]
# Pieter [Peter] Gerrijts [Gerrits] *Smetzer [Smetser soldat van hopman Boymar]
# + Matheus Lieuvis *Pijersma [soldat], obiit anno '80 Groningae
# Douue [Douuo] Abbes [Abbis] *Sydtsma [Sytsma], van Bolswert, soldat [van hopman Boymar]
# + Steven *Andreas, soldat, obiit Groningae anno '81
# Peter *Feddis [van Bolsverdt], soldat, obiit prope Limburgum anno '80
# + Tyalcke [Tialco] *Tyalckis [Tialckis], soldat, obiit Groningae anno '81
# *Jan [Jansz.] bargedoder van Bolsverdt], cum familia
# [Jan *Jansz. bargedoder d'jonge soldat van hopman Clarhout]
# Philip de *Wael, cujus uxor obiit anno '81 Groningae [et secundam duxit Groninganam]
# + Cornelius [Cornelis] *Wathies [Watzes], alias *Meyvogel, van Bolswart [Bolsverdt], interfectus in Frisia cum aliis [sociis] anno '82
# Jan *Wathies [Watzes], alias *Gronewolt [Gronewoldt], van Bolswart [Bolsverdt soldat van hopman Boymar], interfectus [vulneratus in capite ante] Oldenzeel anno '80 et ibi in semiterio [cemiterio] Lazari sepultus
# Jan *Hendricx [Henricxz.], van Bolswart [Bolsverdt]
# Reiner [Reinner] *Welmers [Velmers], borger ende snijder [snider] van Bolswert [Bolsverdt] reversus in patriam
# + Tyalcke [Tialco] *Rochis, soldat, obiit anno '80 [apud] Oldenziel [Oldenzeel]
# + Tijerck [Tierck] *Claeszon [Claesz.] van Bolswart [Bolsverdt soldat], obiit anno '80 Helpen prope Groningam
# Peter *Tomas [van Bolsverdt], soldat van [hopman] Boymar, reversus [in patriam] sine venia
# Hoyte [Hoytto] *Lucas [Lucasz. slotmaker], soldat van hopman Boymar, etiam [reversus in patriam] sine venia decessit et obiit in Frisia
# Hoytte [Hoytto] *Laeszoon [Laesz.], borger van Bolswart [Bolsverdt], cum uxore [familia]
# *Sijmen [Simen] Mr. Sipckis, van Bolswert [Bolsverdt soldat van hopman Herma]
# Cornelis *Sipckis, Bolsverdiensis [borger van Bolsverdt]
# Hessel [*Tiardtsz.] cuyper [borger] van Bolswert [Bolsverdt]
# Aedger *Ryorts [Ryordts] van Bolswert [Bolsverdt]


Wonseradeel

# Reijner [Reinner van] *Fritema, Co. Mats. grietman over Wonseradeel [Wonsseradeel] cum uxore [Camminga] et familia
# + Ivo [van] *Fritema, filius predicti gretemanni, adelman van hopman Ockinga [d'olde] olt vandel, obiit anno '82 op Uutmedum [Uutmiedum]
# Dominus *Thomas, Groningensis, abbas in Floridicampo [Floridocampo] B127: abt van Oudeklooster (= Bloemkamp)
# + Dominus *Sybrandus [Sibrandus], pastor in Arum, obiit Groningae anno '81
# Dominus *Paulus, pastor in Allingwier
# Dominus *Regnerus, pastor in Mackum, reversus in patriam
# Dominus *Petrus, pastor in Woons [Wons], decanus Graendenorum [cum filio qui obiit]
# + Dominus *Hermannus, pastor in Hartwirt [Hardtwirdt], obiit anno '81, Groningae
# + Dominus *Hyeremias, pastor in Engwier, obiit cum familia Groningae anno '81
# Dominus Joannes *Schapsted [Schaepstedt], prebendarius in Tzerckwirdt
# Dominus Joannes *Jacles [Jaeckles], vicarius in Arum [soldat van hopman Camminga]
# Dominus Meinardus [Meinnardus] *Andreas [Andreae], pastor in Pyaem
# Jurgien Liewis [Lieuuis] *Syerdsma [Sierdsma] van Ferwolde [cum familia], obiit anno '86 27 die Aprilis [et in templo minoritarum honorabil sepultus] B128
# + Lieuwe Jurgiens *Syerdsma van Ferwolde et erat filius predicti Georgii. Ipse obiit Groningae anno '81 et [apud patrem] ad minores sepultus in templo
# Marten *Abbis van Rugelollum, soldat van hopman Arent van Genum, et decessit sine venia
# Jacob *Hommis, van Arum, soldat [duxit uxorem Groninganam]
# Botte *Hommis, van Arum, soldat [duxit uxorem Groninganam in exilio]
# + Sythie [Sijthie] *Gossis van Ferwolde, soldat, obiit in de Merne [Marne]
# Mr. Jan *Valckenborgh [Valckenborg] cum uxore
# + Jonge Aloff [Alof] van *Aelva, adelman van hopman Camminga, obiit anno '82 ['83 Stenvick] et Stenvicy [in templo honorabil.] est sepultus [x Tiardsma]

D'stad Harlingen B129

# Mr. Gerbrant *Walckema [van Harlingen]
# Harmen *Jans [Jansz.], conteloer [= controleur?] van Harlingen [adelbors van hopman Hans Pyrast] B130
# Dirck *Willems [Villems], borger van Harlingen
# Jan *Ydes [Edis], borger van Harlingen cum familia
# Ede [Edo] *Willems [borger] van Harlingen

Barradeel

# [+] Dominus Aggeus *Regneri, sacerdos conventualis in Lidlum ordinis premonstratensis, obiit Groningae '81

Die stadt Hindelopen

# Dominus Johannes *Gelmudensis, abbas in Lidlum cum conventalibus B131: Geelmuyden
# Dominus [Henricus ter *Molen/Termoellen] prior van [in] Munckebayum [Munckebaijum]
# Dominus *Petrus, prebendarius in Sexbierum
# Jarich van *Lauckema Co. Mats. hopman onder den Billyschen regemente ende hovelinck to Sexbierum, ipse duxit in exilio J[uff]. Syouck [Siouck] Camminga uxorem B132: Jarich (Georgius) van Liauckama/Leaukema overl. 24 aug. 1642 oud 82 jaar; Sjouk over. 8 juli 1620
# Hobbe [Hobbo] van *Hermana, van Minnertsga [d'Minnersga fandrich van hopman Lauckema] [moeder: Rorda] B133: Hylck van Roorda (met de baar)

Die stadt van Ilst

Die stadt van Sloten

# Everdt *Janszoon, borger van Sloten et postea [in exilio adelbors] soldat van hopman Camminga [cum familia]

Die stadt Franiker

# Dominus [N.], prior tot den Crucebroers [ad Cruciferos] in Franiker [Franickeria]. Ipse nominatur Nicolaus *Valckenborch [Valckenborg].
# Dominus *Hermannus, conventualis sacerdos ibi[dem]
# + Jarich van *Botnya [Bornia], olde drost van Coverden, obiit Groningae anno '83 et sepultus ad predicatores [honorabil. in templo praedicatorum] [x Stenstera = Stania] B134: x 1. Luts/Luits Jeppes Stania, overl. 1559 2. N. Stenstera
# Tzaling van *Botnia, filius predicti drostani
# Doctor [Dominus] Peter [a] *Boymar, Con. Mats. olderman van den stadt Franiker ende grietman van Franickeradeel ende Con. Mats. hopman onder den Billijschen regimente, cujus uxor Rees obiit anno '80 et anno '82 duxit Groningae secundam [Harsolta]; [cujus prima uxor Nerden obiit anno '80 Emricae] B135: overl. Osnabrueck 26 april 1606, x 1. Machtelt van Naerden 2. Elisabeth van Haersolte
# + Lollo van *Ockinga [d'olde] cum familia, Con. Mats. hopman onder den Billyschen regemente, ipse erat vulneratus ante St. Joannis campum et postea obiit Groningae anno '81 et ad predicatores [in choro templi praedicatorum] sepultus [x Camminga]
# Doctor Hemcko [Emilius] *Adama [van Franiker] et in exilio consiliarius ducatus Gelriae cum familia; [obiit '86]
# Peter *Claessen [Claesz.], borgemeister der stadt Franiker [van Franicker] B136: overl. vóór 1603
# Mr. *Wilhelmus [Vilhelmus], secretarius van Franicker [in Franickeria] B137
# + Mr. *Marten, chirurgijn der stadt Franiker, obiit Groningae anno '81 [cum familia] B138
# Sijbrant [Sibrandt] *Reyners [Reynnars], Con. Mats. excysmeester van Franiker [Franicker], adelbors van hopman Boymar et deinde mene [postea gemene] weyffel [= sergeant] [cum familia] B139
# Peter Sybesz. [Sibisz.] *Banga, van Franiker [Franicker], adelbors van hopman Ockinga, die olde B140
# Jancke *Jeltis [Sierdsma], stadtbod to [van] Franiker [Franicker], postea in exilio veltweyffel [= hoogste (oudste) onderofficier] van hopman Boijmar [Boymar] B141
# Cornelis *Schomaker, borger van Franiker [Franicker]
# + Dirck Hendricx *Fos [Vos], soldat van hopman Boymar, obiit anno '81 et Groningae ad minores sepultus [vulneratus ante Stenvicum]
# Jan *Harmens, glasemaker
# + Jacob *Attis, soldat obiit anno '81 ante Stenwyck [Stenvicum]
# + Albert *Hanschens [Hantschens], obiit ante Stenwyck [Stenvicum] anno '81
# Fransch [Frans] *Hanschens [Hantschens] van Franiker [Franicker]
# + Cornelis *Schomaker, d'broder van d'proost [proust] van [t'] Cuysmar [Cousmar], obiit anno '82 Groningae
# + Watthie [Watze] *Claeszoon [Claesz.], obiit Emricae anno '80
# + Claes *Janszoon [Jansz. van Franicker], obiit [anno '81]
# Regnerus *Pibeszoon [Pibes], van Franiker [Franicker]
# Gosse [Gosso] *Watzeszoon [Watzesz.] van Franiker [Franicker], soldat van hopman Henrick van Delden
# Mr. Rodolphus *Epicopius, [postea] notarius in Franicker, in exilio scriever van hopman Lauckema

Franickeradeel

# Doctor Peter *Boymar, gretman van Franikeradel, is al genomt hiervoren in de stad Franiker
# + Dominus Sixtus *Tzalingius, pastor in Tzum, obiit Groningae anno '85 et in templo St. Martini honorabiliter sepultus
# Dominus *Petrus, pastor in Doyngum
# [+] Dominus Lambertus, pastor in Sweyns [obiit anno '86
# Dominus *Jacobus, pastor in Peyns
# + Dominus Julius *Poppius, pastor in Reyd, obiit Groningae anno '81
# Dominus *Hermannus, sacerdos conventualis in Anjum [Anium ut mihi videtur obiit aano '82]
# + Sybrandt van *Rorda, cujus uxor erat in patria, ipse obiit anno '81 Groningae et Ter A in templo honorabiliter sepultus B142: x Tet Goslinga

Hinnarderadeel [Hennarderadeel]

# + Dominus *Dominicus, pastor in Ostereyndt, obiit Groningae anno '81
# Dominus *Everardus, pastor in IJttens [Yttens]
# Dominus *Joannes Groningensis, pastor in Hydaerdt et postea prior van Nyencloster [Nijencloster] B143
# Dominus [Mr.] *Dominicus, pastor te Lutckewierrum [Lutckewirum]
# + Dominus Arnoldus Dominici [*Birg], vicarius in Cubardt, obiit anno '81
# Hans van *Rorda, cujus uxor [Gerbranda] obiit Emdae anno '82. et ibi sepulta
# Hotzo van *Donia [Donea], adelman onder [van] hopman Suartiens vandel in Delfzijl [Suartien van Stellingverff], cum uxore [x ?]
# + Uupcko [Upco] Douuis *Tallum, Con. Mats. grietman van Hennarderadeel, luitenant [luyttenant] van hopman [Suartien et postea van hopman] Dekema, interfectus ante Zutphaniam anno '84 et ipse habuit tres uxores [Reen, Gerits, Sickema] B144/145: x 1. Hack Hettes Rheen 2. N. Sickema 3. N. Garryts Jelgerhuys
# + Wijbe [Vibe] Peters [Petersz.] *Birg [van Cubardt fuerrierder], foerkierder van hopman Wybrant van Goutum, ille obiit anno '83 B146
# Arent Peters *Birg, successit fratri in offitio [capitaneo]
# Jacob van der *Geest [Gaest], van Cubart, adelman [adelbors] van hopman [Vibrant van Goutum postea van hopman T.] Herma B147: genaamd naar de boerderij 'opper Gaest' onder Kubaard
# + Watze Douues [Douuis *Birg], van Cubart, soldat van hopman Lauckema, est interfectus anno '83
# Jacob *Iges [Igis], van Osterendt [Ostereyndt], soldat
# Jonge *Frismoet [Frismoedt] van Cubart [Cubardt], soldat
# Obbe *Gerbrants, van Wommels
# *Gerbrant, van Cubart [Cubardt], soldat van hopman Arent van Genum, est reversus in patriam sine venia [capitanii] et frater obiit Stenvick [Stenvicii] anno '80 in apprehensione

Barderadeel

# + Mr. Dominus Annius *Hotzes [Horatii], pastor in Jorwirt [Jorwirdt] obiit Groningae anno '81 et ad minores [minoritas] in choro [templi honorabil.] sepultus
# Dominus *Regnerus, pastor in Boessum
# Dominus *Dominicus, pastor in Osterliettens [Osterletens]
# + Dominus *Joannes, pastor in Weydum [Weyddum], obiit anno '81 Groningae et ibi [ad minoritas] sepultus
# + Dominus *Regnerus, pastor in Jellum, obiit Ouderdum
# Dominus *Joucko, pastor in Mantgum, cum familia
# Dominus Mr. Valerius *Hotzes [Horatii], vicarius in Jorwert [Jorwirdt]
# + Dominus Tijo *Tyardts, vicarius van Beers, obiit Oldenzeel anno '81
# Dominus *Jacobus, vicarius in Wijvert [Wivert]
# + Dominus Henno *Ulpitii, vicarius in Osterletens, obiit anno '82 Emdae
# Dominus *Tetardus, pastor in Deynum [Deynnum]
# + Dominus *Tetardus, pastor in Blessum, ipse obiit Oterdum anno '83
# Eelcko [Elco] van *Heringa, de Wensum, cum uxore [familia] [x Rorda]
# Douve [Douvo] van *Walta, cujus uxor [Botnya] obiit Emdae anno '82 et ibi honorabiliter sepulta
# + Ryordt [Riordt] van *Walta, faendrich [fandrich] van h[opman] Boymar, obiit ante Lochum anno '82 et sepultus Grol [honorabiliter Grollis in templo] [moeder: Donea]
# Doecko van *Fons, cum uxore [Hannema], van [de] Jorwirdt B148: woont te Emmerik
# + *Sybout [Sibout] Mr. Annis, van Jorwirt [Jorwirdt], obiit soldat Groningae anno '82 [et sepultus]
# [Dodo *Hotzes van Jorwirdt soldat]
# Doedde H. *Meijnnertszon, van Oesterwierrum cum fratre, qui obiit
# [*Jacob Her Meinnertsz. van Osterwierum cum fratre qui obiit]
# Mr. *Jan van Beers, scholmeister [cum uxore et familia]
# * Syurdt *Jochims, van Hylard, soldat van hopman Camminga

Menaldemadeel [Menaldumadeel]

# Dominus Paulus *Stonenbrenck, pastor in Englum
# Dominus Barnerdus *Nicolay, pastor in Marssum
# Dominus *Cornelius, pastor in Slappeterp
# + Hobbe [Hobbo] van *Ockinga, prebendarius in Dronryp [Dronrip], adelman van h[opman] Ockinga [d'olde], obiit ante Visvliet anno '81
# Jonge Lolle [Lollo] van *Ockinga, Con. Mats. grietman van den gretenye vorscreven, ende lutenant [luyttenant] van mijnheer van Billys vandel [duxit secundam uxorem in exilio] [x 1. Delvaylle 2. Heringa]
# + Tiepcke [Tiepco] van *Gerbranda cum uxore [Popma], cujus filia obiit anno '81 Groningae et ipse obiit [cum altera filia] Emdae anno '82 B149/150: x Eesck (of Jisk/Ysck) van Popma (van Terschelling); dochters: Margareta en Tjiets
# + Kempo van *Donea geverde Tiepckone Gerbranda, cujus uxor [Gerbranda] cum prole obiit Emdae anno '82
# Mr. Cyprianus [Ciprianus] *Dronryp [Dronrijp] cum uxore [et familia] B151/152: in 1581 procureur te Groningen, x ?

De Sevenwolden B153

Geesterlant [Gesterlandt]

# Dominus Gepco *Suffridi, pastor in Sindel [Sondel]
# Saeckle *Syurts [Siurdts], Con. Mats. grietman van Geesterlant, cujus uxor Jel Hettema est in patria et ipse decessit et nemo scit ubi manserit B154
# + Joucko *Jouckis, alias Jonge *Joucke van Sindel [Sondel], ipse obiit anno 1585 [Stenvicii] decimo nono die July [et in templo sepultus] B155
# + Sybrant [Sibrandt] *Syerx [Sierxz.] van Nijemardum [Niemardum], soldat, obiit anno '80 [t'] Osterze in Frisia et sepultus Nyemardum [Niemardum]
# Bonte *Peters, van Merns
# *Wybe [Vibe] Her Bawes [Bauwes], van Harich, soldat, interfectus de [ab] latronibus sed nescio ubi[nam]

Lemstersga [Lemstervijfga]

# Dominus Sibrandus *Aggeus, pastor in Follega
# Dominus *Nicolaus, pastor in Echtna
# + Sybrant [Sybrandt] *Benckis, Con. Mats. grietman van Lemstersga [Lemstervijfga], obiit Groningae anno '82 et honorabiliter ad minores [minoritas] sepultus B94
# [Benco *Benckis den broder van den gretman vs.]
# Marten *Hamckes, Con. Mats. excijsmeester in Follega cum familia et uxore ab Holcken [Holckema] B156: Martinus Hamconius, woonde 1607 te Lingen, x Benna ab Holckema; wapenspreuk: Ik loop om 't eind van 't kruis
# + Nanno *Nollis uut [ut] Follega, soldat van h[opman] Camminga, obiit anno '81 et ad minores [minoritas in templo] honorabiliter sepultus
# + Cyprianus *Martini, adelbors van 't huis to Blyenbeeck, obiit anno '80 et ibi sepultus
# + *Andrees [Andreas] uut [van] Esterga, herbergier ende soldat van hopman Arent van Genum, obiit Grote Adewert in Groningerlant et ibi anno '81 sepultus
# + Thomas *Sybrants [Sibrandts] van Esterga, soldat van hopman Boymar, obiit anno '81 [Groningae]
# Rijckne [Rycku] *Tyardts [Tiardts], van Esterga
# Baucko *Onnis, van Esterga
# Joucke *Heris van Follega, soldat van hopman Boymar
# Peecke *Heris, van Follega
# + Tibbe *Herris [Heris] van Follega, soldat obiit in Gelria anno '80
# Anne *Ariens van Esterga, soldat van [hopman] Arent van Genum
# *Riordt Her Idszon van Echtna, soldat van hopman Camminga
# + [Betze *Riordtsz. al.] *Blaeukerk van Echtne, de sone van Ryordt Her Ids. vors. soldat van hopman Camminga, obiit Stenwyck [Stenvicii] anno '86

Donieverstal

# Dominus Sibrandus *Sibrandi, pastor in Doniega
# + Dominus *Vitus [sacerdos] conventualis Floridicampi et pastor in Dijcken [Dycken], obiit Groningae anno '81 B83
# Dominus *Joannes, pastor in tNijega
# Dominus *Martinus, pastor in Tzarckgaest
# + Dominus Dominicus Onis [Onnis] *Holckema, pastor van Goyngrip, obiit anno '86 Stenvici B175
# Dominus *Nicolaus Hollandinus, pastor in St. Nicolasga [Nicolaesga]
# Rennert van *Solckema, van der Oella, cujus prima uxor J[uf]. Gerck Hoytema [Hoyttema] obiit anno '78, die 22 Aprilis [Snecae] et [post mortem est] sub saxo Hoytema [in templo honorabiliter] sepulta Bolsverdiae, et deinde fuit ipse miles sub signo capitanei [capitanii] Boymar et postea duxit in exilio secundam uxorem J. Lamme Wijffringa filiam consulis Groningensis [Groningani], Harmanni Wyffrinck [sic] [Wriffringa] et duae eius filiae obierunt Groningae anno '81 et ter A in templo honorabiliter sepultae, et [denique] filiolus [ipsius] unicus est tunc temporis Bolswerdiae submersus [x 1. Hoijttema 2. Wijffringa] B157/158
# + Joest *Vastarts, Con. Mats. grietman van Donjewerstal [Donieverstal] et ipse obiit Groningae anno '82, et ad minores [minoritas] in templo sepultus; [x ?]; cujus uxor est reversa in patriam et duxit Goysianum virum [maritum] [= een protestantse man:] B159: Tjaerdt Claesz. Siccama
# + Gerlof *Sipckes [Sipckis], secretarius van Doniewerstal, et erat pater uxoris Jodoci Vastarts et ipse obiit in Phrisia [Frisia] anno '82 B160
# + Ige *Onnis, van Donyega [Doniega], carbyn, obiit Northorn anno '81 et ibi interfectus et sepultus
# Hotze [Hotzo] Janckis *Meynema [Meinnema], soldat van h[opman] Camminga [cum familia] B161
# Dedde Jenckis *Meynema [Meinnema], soldat van hopman Camminga [duxit uxorem in exilio] B161
# Albert *Hyllis, van Tzarckgaest, [soldat van hopman Vibrant van Goutum] reversus in patriam sed fidelis
# + Dirck [&] Seerp [Serp] *Hyllys [Hijlli] zons fratres et milites, obierunt ante Helpen prope Groningam anno '80 [ibique etiam sepulti]
# Ede [Edo] *Sybrants [Sibrandts], soldat van hopman Snater
# + Capiteyn Dodo *Garrits, van [uut] Donyega [Doniega], obiit anno '82
# Wijbrant [Vibrandt] adelman van hopman T. Heerma, Idzard [Idzardt paye van hopman Prenger &] Ulrich van *Solckema fratres et filii Tarquinii A.S. [moeder: Waltinga]
# *Lambert, uut de Legemeer, soldat
# Nolle *Jetzes, alias *Moersionxt van Tzargaest [Tzarckgaest], soldat van hopman Boymar
# + Ige *Feddis van Isckenhusen, reversus in patriam [sed fidelis est] et decollatus [ab goysiis] Leoverdiae ut dicitur anno '86
# Syeck [Sieck] *Tenckis van de dorpe St. Niclaesga, soldat van hopman [T.] Herma
# Meynart *Tenckis, van S. Niclaesga, soldat van hopman Herma
# Intze *Cornelis [Cornelisz.] van der Haule, alias *Wederspan [van de Haule], soldat van hopman Camminga
# Tierck A. van *Solckema, van [de] Tzarckgaest, is anno 1586 balling geworden; cujus prima uxor J. Both Waltinga obiit ante aliquot annos et secunda J. Lyoets [Luyts] Tetema est in patria [et ipse est cum duobus filiis reversus in patriam ipso anno] B162/163: Tjerck leefde nog in 1590; Tietema weduwe Hans Hollis van Gaasterland
Hascker Vijfga

# + Dominus *Joannes, pastor in Westermeer, obiit Fries in Drentia anno '81
# + Hoytto [van] *Oenninga [Oningha], Co. Mats. grietman van Haskersga [Haskervijfga] cum familia, cujus uxor J. Wick [Vick] Gerbranda obiit Groningae anno '81 et honorabiliter [in templo] Ter A sepulta, et ipse est profectus Emdam et continuo ibi decessit vel obiit anno '82 B164: met zijn zoon overleden te Emden
# + Baucke *Brorckis, dorprechter [dorprichter] van Westermeer, obiit Reyde [Reydde] anno '81
# Jelcke *Brorckis van Oldehascke, reversus in patriam sed fidelis et deinde obiit anno '84 Stenvicy
# Wolter [Volter] *Wever van de Joure, soldat cum filio
# + Baucke [Baucko] *Minnes [Mennis] van de Joure, cum duobus fratribus et unus frater est reversus in patriam, sed Baucke [Baucko] est in Frisia interfectus cum aliis [sociis] anno '82
# Capiteyn *Jelcke, van de Joure, cum familia
# + Ette *Minnes [Minnis], van de Joure, soldat, obiit Groningae anno '82

Aengwirden [Aenwirden]

# [+ D. Vitus Tammes pastor in Lyongiebirdt obiit Groningae anno '81]

Uuttingeradeel

# + Dominus *Nicolaus conventualis sacerdos de conventu Nes et pastor in Oldeboorn [Oldeborn], obiit anno '81 ut mihi videtur sed non scio pro certis
# + Ofcko [Ofco] van *Grieff [Grief], regiae [Reg.] Mats. gretemannus d'Uuttingeradeel, filius senioris Andree [Andreae] Grieff [Grief] obiit anno '80 Hardenbergiae et ibi sepultus in semiterio [cemiterio] cum ceteris [moeder: Foppinga] B165: overl. te Hardenbergerheide en te Hardenberg op het kerkhof begraven; ook Grieph (niet Grijp), zoon van Andries en Frouck Offckes Foppinga; x Jets Peters
# *Vroem van Ackrum, soldat van hopman Pyrast

Schoterlant [Schoterlandt]

# Dominus *Antonius [Anthonius], pastor in Oldeschoten
# Dominus Galemius *Petri, pastor op d'Haule [Rosterhaule]
# Dominus *Wilhelmus [Vilhelmus], pastor in Delfsterhuyssen [Delfsterhusen]
# + Dominus Jacobus *Wigeri [Vigeri], pastor in Catlick [Catlyck], obiit anno '81 Groningae
# + Dominus *Rodolphus, vicarius in Oldeschoten et captus in Frisia e[s]t decollatus ab Goyssys Leoverdiae [in Frisia]
# + Sybrant [Sibrandt] *Hottinga, Con. Mats. grietman van Schoterlant [Schoterlandt] cum uxore [Juf. Maycke] Neerden [Nerden]; ipse obiit Groningae anno '84 et in templo Ter A honorabiliter sepultus B166: Maria van N. overl. 12 sept. 1600
# + Hans *Jellis, secretarius aldaer [van Schoterlant], obiit in carcere Swartesluys anno '83 et ibi etiam sepultus B167
# Gerryt [Garrit] *Jans [Jansz.], herbegier [harbergier] van Oldeschoten cum familia
# Philippus [Philips] *Jasperus [Jasperi], Con. Mats. excysmeester van Slyckenborch [Slyckenborg] ofte Schoterzyel B168

Opsterlandt

# + Dominus Jacobus *Joannis, pastor in Wynijeterp [Wijngieterp]; ipse obiit anno '81 Groningae et ibi etiam sepultus; ipse fuit unicus exul de greetnia [gretenia] Opsterlandt [Opsterlant]

Stellingwerff Ostende

# Dominus *Joachimus, pastor in Elslo, reversus in patriam, sed fidelis
# Dominus Lubbertus *Alberti, pastor van Doncke[r]broeck reversus in patriam, sed fidelis
# Dominus Paulus *Andree [Andreae], pastor in [op de] Haule
# Dominus Daniel *Gretinge [Gretingae], vicarius in Osterwolde
# + Rommart *Friesma, Con. Mats. grietman van Stellingwerf Ostende et ipse obiit Groningae anno '81 [cujus uxor obiit ante aliquot annos] B169/170: x ?, overl. in Friesland enige jaren geleden
# + *Jan van Arum, secretarius van Stellingwerf Ostende, ipse obiit Groningae anno '81
# + Egbert *Janzon [Jansz.] van de Haule, obiit Groningae anno '81
# + Willem [Villem] *Claeszon [Claesz.], schomaker van Osterwolde, obiit anno '81 Groningae
# Luythien *Martenszoon cum familia

Westende Stellingverff

# Dominus Stephanus *Joannis, Trajectensis, pastor in [de] Nijetrijne [Nyetrine], obiit Groningae anno '81
# Dominus Mr. Nicolaus *Volteri, pastor in Oldeholdpade [Oldeholpade]
# + Dominus Meynardus [Meinnardus] *Petri, pastor in Nijeholdpade [Nieholpade], obiit anno '86 Stenvicii
# Dominus Andreas *Johannis, pastor in Oldelemmer
# Dominus *Joachimus, pastor in Peperga
# Dominus Joannes *Barnerdi [Bernardi], pastor in Munckeburen [Munckeburum]
# Dominus Everardus *Joachimi, pastor in [de] Nijelemmer [Nielemmer]
# Dominus Joannes *Henrici, pastor in Scharpenzeel
# Dominus Joannes Jacobi *Gelder, pastor in d'Spangia
# + Arent van *Genum Con. Mats. grietman van Westende Stellingwerf ende luytenant [luijtenant] ende capitayn van mynhere van Billys vandel mit oeck 't hopmanschap hebbende van en nije vandel, ipse est vulneratus ante Swartesluys [Suartesluijs] et postea obiit [Goningae ibique sepultus] anno '81. Cum uxore fuit exul. [x ?] B171/172: x Judith van Haersolte van Sloetenhagen
# Gerwart [Gerwert] *Braels, van Peperga, substituit van den gretenia vorscreven [cum uxore] B173: in 1580 uit Friesland verbannen
# + Uupcko [Upco] *Reynthies [Reijnthiens], secretarius der vorscreven grietenije, ipse obiit anno '80 B26
# Hans [Johan] *Reynthies [Reynthiens] luittenant [luytenant] van h[opman] Arent van Genums nije [nie] vandel et deinde adelbors van [hopman] Rennevelt [Renneveldt] et postea duxit uxorem in exilio filiam consulis Bolsverdiensis [Bolsverdiani]
# + Jacob *Reynties [Reyntiens soldat] obiit anno 1580
# + Claes *Reynties [Reyntiens], obiit anno '83, et ipse est interfectus clava [= met een knuppel] de [ab] juvene quodam et Osterwolde sepultus
# Gerwert *Peters, van Oldeholtpade [Oldeholpade cujus uxor est in patria] B174
# Peter *Peters, van der Idsardt [Idzardt]
# Jan *Claeszoon, van Oldeholtpade [Oldeholpade]
# Bartle [Bartele] *Meynnes [Meynnis]
# Heeble [Habele] Jan *Peeters [Peters]
# Roelif [Rolif] *Corneliszoon
# Jan *Hendricxzoon [Henricxz.]
# Luythien *Rolifszoon {Roelifsz.]
# + Marten *Janszoon obiit anno '80
# Peter *Aals [Aalsz.]
# Anne *Rommarts, van der Idzard [Idzardt], adelbors van hopman Arent van Genum, obiit anno '81
# Jelle *Luythies [Luythiens], obiit anno '81
# + Peter *Alberts, obiit anno '81
# + Goythien *Joannis [Joannes] van Buynschoten, obiit Groningae anno '81
# Johannes *Petersz.

Finis