>> HOMEpage

Protocol Cleuting
 index (d.i. register van namen) 

Bron: Het protocol van Nicolaus Judoci Cleuting (Nicolaes Joostzoon), notaris te Leeuwarden van 1554-1585, gedeeltelijk uitgegeven door P.Th. Zwart, Leeuwarden 1970.
Internetuitgave foto's in lage resolutie / OCR: M.H.H. Engels, dec. 2016 / mei 2017
Voor de aktenummers raadplege men de foto's van de index via de links hieronder, voor de tekst van de akten natuurlijk het boek zelf, dat (nog) niet gedigitaliseerd is door Google books!
Vgl. de eerder al door A.L. Heerma van Voss in handschrift samengestelde "Regesten van notariële acten uit het protocol 1554-1571 van N.J. Cleuting, notaris te Leeuwarden": Tresoar, toegang 348 (Kopieën elders) inv.nr. 6021.a (= 6021.1)


Wapen Nicolaas Cleuting, notaris te Leeuwarden, 1579: gekanteeld doorsneden. Helmteken (niet afgebeeld): twee knoestige takken.
Genealogysk jierboek 2014, p. 306.

Cleuting heeft enige tijd kantoor gehouden in de Toren van Babel
(St. Jacobsstraat).

>> begin

A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * L * M * N * O * P * R * S * T * U * V * W * Y * Z

Abbaà Sickyngha
AbbeDouwezn., m.v. Marie
---Hilbrants
---Jeppezn., m.v. Syn Folckertsdr., Triemen
---Tyarckszn., Bolsward
---Udezn. (Uudezn., Uutezn.), m.v. Thiets
Adamvan den Kiessel, Mr., Schepen, Breda
---Schotelmans
AdamusHerckama
---Joannis, Leeuwarden
AdelerVormen, zie Jacob
AdriaenAertszn., m.v. Pietergien, glasmaker, Leeuwarden
---Corneliszn.
---van Impegim, m.v. Dieuwer Hesselsdr., Leeuwarden
---Michielszn.
---Pieterszn., bierbrouwer, Leeuwarden
---Vastaerts, Mr., raad in Hof
AdrianusNicolay, prebendaris Oldehove (Lwd.)
---Rosendael, pastoor, Westergeest
AdyeLambertszn. (Lambrechtszn.), m.v. Lena
---Evertsdr., Leeuwarden
AdzertBouwema, m.v. Jkvr. Gerlandt Foppinga
AebeUupckezn., Ternaard
Aechtvr.v. Willem Hendricxzn., Dronrijp
AeckeUupckezn.
AedeHerezn., m.v. Tziempck Bottedr.
---(Schroetsma?)
Aeffwed. v. Dirck
---vr.v. Pier Hilbrantszn., Bilgaard
---Claesdr. vr.v. Gerbrant Janszn.
---Gerritsdr.
---Pietersdr.
---Pieter Janszoonsdr., wed. Hillebrant, Barrahuis
Aelcke(Alydt) Adyedr.
---Foppinga, Jkvr.
---Symonsdr., vr.v. Jouw Rinnertszn., Schingen
AeltgienBeernts
AeneCorneliszn. Pyrssen
---Douwezn., Wartena
---Heynezn., zie Anne
---Jouckezn., Berlikum
---Menckezn., Hardegarijp
---Reynertszn.
320
AeneRintszn., Wommels
---Ysbrantszn.
AerentEgbertszn., Leeuwarden
Aernsmazie Christophel, Ghijsbert
Aernt(Aerndt, Arent) Albertszn. Harderwijck, notaris, Leeuwarden
---Beerntszn., Leeuwarden
---Dircxzn. van den Bosch, Grouw
---Evertszn., kistenmaker, Leeuwarden
---Gerbrenszn., Leeuwarden
---Ghenen, m.v. Judith Goedenhiegen, grietman van Weststellingwerf
---Hardenbergh (= Harderwijck?), notaris
---Janszn. (Janssen), wachtmeester, Leeuwarden
---Spoelder, Leeuwarden
---Symonszn. van Jutfaes, Mr., "surgijn", Leeuwarden
---Tylius, koopman, Antwerpen
---Willemszn., Leeuwarden
---Willemszn., m.v. Doed, Hallum
Aernumvan, zie Jan
AertJacobszn., Leeuwarden
AesgeBottezn.
---Deddezn., Anjum
Aesgemazie Catherina, Rintzie, Syurdt
AggeAlbada, Mr., raad in Hof
---Wopckezn., m.v. Rinck Syurdt Jansdr.
---Wybezn., Leeuwarden
Aggemazie Aleff
Alaspiezie Johan
Albadazie Agge, Wopcke, Wybrant
AlbertClaeszn., m.v. Jel, Terzool
---Eedezn., Harlingen
---Franszn., m.v. Theet
---Gerritszn., Leeuwarden
---Hesselszn., pastoor, Midlum, v/h Idaard
---Jacobsen (Jacobszn.), m.v. Frouck, goudsmid, burgemeester, Leeuwarden
---Janssen, Mr., Leeuwarden
---Janszn., m.v. Bauck Jansdr., bakker, Leeuwarden
---Janszn., m.v. Claes Cornelisdr., Stiens
---Janszn. Ruys
---Symonszn., Leeuwarden
---Wolterszn., Leeuwarden
AleffAggema
---Aluwa
---Claeszn. Oldersum
Alexiusvan Gel, Dr., raad in Hof, Leeuwarden
---Martenszn., Leeuwarden
Algarazie Augustinus
Alkmaaronroerend goed
321
AlleGysbertszn.
---Teyezn., politiemeester, rentmeester, schepen, Leeuwarden
---Tyepckezn., m.v. Doed Tyarcxdr., Marrum
AllertGerritszn.
---Hornye
---Syrcxma (Syrixma, Scyrxma), burgemeester
---van Het Bildt, grietman van Leeuwarderadeel
Altenvan, zie Jan
Aluwazie Aleff
Aluwezie Syurd
---van, zie Epe, Johan, Uulbe
AlijdtClaesdr., wed. Geert Janszn., vr.v. Jan
---Thoniszn., Leeuwarden
---Gaettzie Broersmadr., vr.v. Jan Albertszn., Leeuwarden
AlydtAdyedr., zie Aelcke
---Hendricxdr., vr.v. Jacob Pieterszn., Leeuwarden
---Pietersdr. †, g.g.m. Heert Claeszn. †
AlijtHiddes, Britsum
AmbrosiusBouwezn. Menaldum
AmelinckSnitker, geb. te Bremen
Amersfoortvan, zie Victor
Amsterdamvan, zie Marie
---onroerend goed
Anckerint, zie Jochum
Andlazie Douwe
AndleAebezn.
AndreasMirica, Dr.
AndriesClaeszn., Huizum
---Dirckszn.
---Dircxzn., Leeuwarden
---Egbertszn., Leeuwarden
---Gryph, grietman van Utingeradeel
---Janssen, gezw. loper Hof
---Janszn., schoenmaker, Leeuwarden
---van Lambroeck †
---Pieterszn. (Walta), m.v. Cunera Dircxdr., Leeuwarden
---Sytszn. †
---Thoniszn., Leeuwarden
---Waltinga †, g.g.m. Catharina Glins
Andringavan, zie Jouw
Angepierzie Pieter
Anjumonroerend goed
Annavr. v. Asmus Melchiorzn.
---vr.v. Benedictus Gerbrantszn., Leeuwarden
---vr.v. Gerrit Gerritszn., Leeuwarden
---vr.v. Hans Wybrenszn., Beetgum
---vr.v. Jan Govaertszn., Leeuwarden
---vr.v. Jan van Wirdum
---wed. Lyeuwe Fons, Jorwerd(?)
---vr.v. Meynte Hottziezn.
322
Anna†, g.g.m. Pieter Benningh
---wed. van Ritske
---vr.v. Dr. Seerp Hanye
---vr.v. Thomas Gerritszn., Leeuwarden
---dr.v. Tyalcke Scheltezn. †
---vr.v. Wybrant Wybrantszn., Leeuwarden
---Anthonisdr., wed. Jan Ritskes
---Ariaenszn., vr.v. Claes Tyaertszn.
---Bauma, vr.v. Hero Doeckezn. Wyerda
---Bauwema, Kollum
---Benedictus, Leeuwarden
---Claesdr., vr.v. Cornelis Hermanszn., Hollum (A.)
---Claesdr., wed. Hessel Tyarckszn., Leeuwarden
---Claesdr., vr.v. Mr. Johan Absalonszn., Leeuwarden
---Claesdr. †, g.g.m. Pieter Symonszn. †
---Gerckedr.
---Gerckedr., vr.v. Reyner Annezn., Bolsward
---Gerritsdr., vr.v. Caspar Stoltz, Leeuwarden
---Herckedr. †, g.g.m. Jarich Wopckezn., Leeuwarden
---Herodr., vr.v. Hayo Sybrantszn., Franeker
---Hilbrantsdr.
---Janckedr.
---Jansdr.
---Jansdr., wed. Lyeuwe Lyeuwezn.
---Lauwerensdr., vr.v. Cornelis Pieterszn. van
---Roy, St. Annaparochie
---Luytgiensdr., vr.v. Marten Hermanszn., Bilgaard
---Meynaertsdr. vr.v. Beernt Roelofszn.
---Ritskes, Leeuwarden
---Sickedr., vr.v. Lauwerens Wyttziezn., Leeuwarden
---Symonsdr., wed. Claes Claeszn. Firdgum, Sneek
---Syttiedr., vr.v. Thys Tyarckszn., Nijland
---bij Leeuwarden
---Tabbedr., vr.v. Sybrant Bottezn.
---Uulbedr., vr.v. Johannes Ypezn.
---Wattziedr., vr.v. Jan Claeszn., Leeuwarden
---Wybrants
AnnakanJacobsdr. God Gaff, vr.v. Jan Luytthiezn.
AnneClaeszn., Harlingen
---(Aene) Heynezn.
---Janszn., Britsum
---Janszn., Leeuwarden
---Reynerszn., Leeuwarden
---Reynertszn., schipper
---Symonszn., schipper
---Uulbetszn., Leeuwarden
Annocquezie Cornelis
AnsckGerritsdr., wed. Buwe Wybrantszn.
323
AnthBauma(†), vr.v. Lenaert Haen
AnthonetteLievensdr. Huberts van Syrckzee, Jkvr.
AnthonisHermanszn., Leeuwarden
---(Janssen) van (de) Westerhoff, secretaris
---van Het Bildt
---de Metz †, g.g.m. Elisabeth Rattaller
---de Neefde, koopman, Antwerpen
---Symonssen, m.v. Catharina van Loo
Anthoniusvan Hees
---del Vaille (Vallie), Mr., raad in Hof
AnthonnisPhrysius, soldenier, Leeuwarden
Appolaniavr.v. Mr. Gercke Uutezn., Leeuwarden
AppoloniaTeackedr. †, g.g.m. Merck Wopckezn.
Arenberghvan Ligne, graaf van, zie Johan
ArentAlbertszn. Harderwijck, zie Aernt
Ariaen†, g.g.m. Griet Duijrtsdr., timmerman, Leeuwarden
---Ariaenszn. (van Doorn?)
---Cornelis
---Cornelis Wittezn.
---van Doorn †, g.g.m. Wilcke Cornelisdr.
---Govaertszn., Leeuwarden
---Hancx
---Hendricxzn., Leeuwarden
---Hermanszn., Leeuwarden
---Hesselszn.
---Janssen, gezw. loper Hof
---Meynerszn., m.v. Met, Leeuwarden
---Michielszn.
---Pieterszn., m.v. Adriana, Goutum
---Pieterszn., Leeuwarden
---Potter, Leeuwarden
---Thomaszn.
Artusvan den Hove
ArtzienGerritsdr., vr. v. Lambert Feddezn., Engelum
Arumonroerend goed
---van, zie Dirck, Jan
Aryssenzie Jacob
AsmusMelchiorzn., m.v. Anna, Leeuwarden
Asschevan, zie Jenningh, Johan
AthBauma, vr.v. Lenaert Ariaenszn. Haen
---Wybrants, vr.v. Benedictus Franchet, Leeuwarden
AtkeJarichsdr.
---Lolckedr.
---Sybrantsdr., wed. Joris Gerritszn., Leeuwarden
AtteClaeszn., Boxum
---(van) Fernya, m.v. Trynke, Minnertsga
---Seerpszn., m.v. Sibbel Albertsdr., Wirdum
324
Auckwed. Bocke Donye, g.g.m. Ydts Jacobszn.
---Blauwkerck †, Leeuwarden
---wed. Hans Douwezn.
---vr.v. Michiel Claeszn.
---vr.v. Wopcke Claeszn., Loënga
---Alledr., vr.v. Nanninck Albertszn.
---Andriesdr. (a.s.) vr.v. Syttzie Hayes
---Bottedr. (Schroetsma?)
---Janckedr., vr.v. Botte Binnertszn., Hallum
AuckeAesgezn., Leeuwarden
---Amiszn., kruidenier
---Auckezn., smid, Leeuwarden
---Feyezn., m.v. Griet Albertsdr., Ferwerd
---Gerbrenszn.
---Pieterszn.
AugustinusAlgara, Mr.
---Follegae, Mr., advocaat Hof
---Joostzn., Leeuwarden
---van Wirdum, Leeuwarden
Augustynde Waersegger, tresorier van de H. Geest, Leuven
Aysmazie Hessel
---(van), zie Hessel
Aytta(Ayte), zie Rintzie
Baerdtzie Folpert >> alfabet
Baertzie Hobbe
Baetwed. Focke Uunya, Leeuwarden
Ballumvan, zie Dirck
BaltazarFranck. soldenier, Leeuwarden
Bangazie Sybe
BanneBennertszn., Leeuwarden
BarbaraLeeuwarden
---wed. Sappe Tyarckszn., vr.v. Lubbert
---Lycklezn.
---vr.v. Tyarck Janssen, weesmeester, Leeuwarden
---Aerntsdr., wed. Pieter Symonszn. van
---Harlingen, Leeuwarden
---Brueticksdr., vr.v. Haringh Epezn., Marssum
---Claesdr.
---Dircxdr., vr.v. Ryurdt Eebezn., Leeuwarden
---Douwedr., wed. Reyner Syouckezn., Leeuwarden
---Fransedr., Goutum
---Jeltedr.
BartelEnthes
---Janssen, Leeuwarden
BartellEgberts, Groningen
Barthe(Bartho) Ydzaerda, Dr., m.v. Magdalena
---Rommerts (wed. Jacob Franszn.), advocaat Hof Leeuwarden
325
BartholomeusClaeszn., veenmeester
---Dircxzn., m.v. Lucia, Oudkerk
---Janszn. (Janssen), Mr., m.v. Gies, deurwaarder rentmeesterschap voor Friesland
---(Bartol) de Jonge, Mr., raad in Hof, Leeuwarden
Bauckwed. Claes Janszn.
---Albertsdr., vr.v. Engelbert Boeymer, Leeuwarden
---Bouwedr. †, g.g.m. Cornelis Kempis
---Claesdr.
---Jansdr., wed. Thonis Corneliszn., vr.v.
---Albert Janszn., bakker, Leeuwarden
---Meyntedr.
---Pietersdr., vr.v. Henne Pierszn.
---Renicxdr., vr.v. Douwe Andla, Doyum
---Rompckedr., vr.v. Melchior Chaerlszn., Leeuwarden
---Sippedr., vr.v. Jarich Wygerszn., Leeuwarden
---Tetedr.
---Tyarcxdr., Finkum
BauckeAesgezn., Anjum
---Beentziezn., m.v. Jacob Jansdr. (wed. Claes Janszn.)
---Francken
---Inttziezn., Huizum
---Rommerta. Pingjum
Baumazie Anna, Anth
Bauwemazie Anna
Bauwerszie Jochym
Baverenvan. zie Jan
Beatrix†, g.g.m. Epe van Aluwe †
Bechelzie Jeronimus
Beerzie Hendrick
Beeren(Beren) van, zie Pieter
BeerntBeerntszn.
---Dircxzn., Leeuwarden
---Janssen, schepen, Leeuwarden
---Janszn., Oosterend
---Pheltezn., Leeuwarden
---(Bernt) Roelofszn., m.v. Anna Meynaertsdr., Leeuwarden
---Willemszn. †, g.g.m. Griet Pietersdr. †
Beersonroerend goed
BeerteynHesselszn.
Beestvan, zie Dirck
Beetgumonroerend goed
Benedictuszie Anna
---Franchet, m.v. Ath Wybrants, deurwaarder
---Hof
---Gerbrantszn., m.v. Anna, Leeuwarden
---(Bundictus) Wybezn., Leeuwarden
---Ydsaertszn., Leeuwarden
Benninghzie Joost Pieterszn., Pieter
326
Berenvan, zie Pieter
Bergevan den, zie Jan
Bergumconvent
Berinvelzie Johan
Berlikumonroerend goed
BernardusInttziezn.
---(Pieterszn.) Latzema (fan) Latsma), Berlikum
---Scyrxma, m.v. Jantchien Pietersdr.
---van Zwolle, prior convent Bergum
BernardijnGerloffszn., Amsterdam
BerntRoelofszn., zie Beernt
BerthoutSymonszn., burgemeester, Alkmaar
BestAlberts
---Wybedr., wed. Symon Hilbrantszn., Leeuwarden
Betsvr.v. Feycke Sybezn., Oude Leije(?)
Beyemazie Jeldert, Johan Juckezn., Joucke, Pieter, Thomas
---(Beyma) (van), zie Syurdt (Gerbrenszn.)
Beyermanzie Dirck
BeytsClaesdr.
---Edzedr., Leeuwarden
---Oedzedr., vr.v. Gerrit Pieter (s) Smits
---Tzalingsdr., vr.v. Jelle Abbezn., Oosterlittens
BietleHeever landen
BildtHet, onroerend goed
Biltvant, zie Claes Martenszn.
Blauwkerckzie Joost Idszn., Joost Ydtszn., Ydts
Blessumvan, zie Eelcke Pieterszn.
Blockzie Jacques
Blijaonroerend goed
BockeDonye, pastoor, Harlingen
---Donye †, g.g.m. Auck (wed. Ydts Jacobszn. Blauwkerck)
---Eelckezn.
---Pierszn., m.v. Jets
Boelemazie Ritske
Boeymerzie Engelbert, Frederick
Boldewijnpastoor, Akkrum
---van Loo, raad, rentmeester generaal, m.v.
---Jkvr. Jacomijnen van Kerkwerve, Leeuwarden
Bolswardonroerend goed
BonifaesGodschalckzn. (Goslicxzn.), barbier, Leeuwarden
Bonningazie Haringh
Bontde, zie Symone
Boonzie Mathijs
Boornvan, zie Pieter
Bootsmavan, zie Eepe
Borchvan der, zie Ermgaerdt, Marie
Borgenvan. zie Jacob
BorsteynTeyes
327
Boszie Lucas
Boschvan den, zie Aernt Dircxzn, Herman Dircxzn.
Bosmanzie Thonis
Bosschevan den, zie Rombaut
BotteBinnertszn., m.v. Auck Janckedr. Hallum
---Bottezn, Schroetsma
---Broerszn. †, g.g.m. Hill Reinsdr., Dokkum(?)
---Hommezn.
---Oegezn., Oudkerk
Bottingazie Jarich, Jel
Bourmanniavan, zie Claes, Joost. Renick, Reynolt
---(van), zie Tyaerdt
BouweMr.
---Schipper, Kollum
---Goffezn., Leeuwarden
---Manninga, Mr., advocaat Hof
---Sybezn., Lekkum
Bouwemazie Adzert
Boxumonroerend goed
Boymer(Boeymer), zie Engelbert. Frederick
Bozumonroerend goed
Brazie Otto
BrechtCroessen, Leeuwarden
---Florisdr., Leeuwarden
---Jacobsdr., wed. Hans Croes, Leeuwarden
---Jans
Brecker(Breecker), zie Pauwels
Bredaschepenen
---van, zie Jasper
Britsumonroerend goed
Broeckvan den, zie Gherit
Broekemazie Feycke Janszn.
BroerBottezn., secretaris Oostdongeradeel
---Gerbrenszn., m.v. Lyckel Jochumsdr.
Broersmazie Alijdt Gaettzie, Clara, Douwe, Jelck, Jets
---Jonge Gaettzie, Lyeuwe
Brouwerzie Gielis
Brunckhoffzie Rutger
BryuchtAttezn., procureur, Leeuwarden
Budazie Claes
BundictusWybezn., zie Benedictus
Burmanniazie Thet
BuweFoppezn.
---Wybrantszn. †, g.g.m. Ansck Gerritsdr.
Buwemazie Hoyte
Buyrenvan, zie Lackey
---(Duym) van, zie Willem
Buytenvan, zie Willem
Bysaryzie Johan
Caerlvan Sternzee >> alfabet
Calamerzie Raes
Calverszie Gamaliel
328
Cammingazie Doed
---van, zie Frans, Renick, Wattzie
Campenzie Nanne
---van, zie Jochum
Camstrazie Reynsck
Canterzie Frans
Carrierszie Marijke
CarstiaenAnthoniszn., m.v. Loll
Caspar(Casper) Claeszn. Stoltz, Mr., m.v. Anna
---Gerritsdr., "surgijn", Leeuwarden
---van Teeckelenburg, soldenier, Leeuwarden
CatharinaGlins. wed. Andries Waltinga
---van Loo, vr.v. Anthonis Symonssen
---van Lyauckema, vr.v. Douwe van Roorda
---Obbedr., vr.v. Joost Corneliszn.
Catherinavan Aesgema, wed. Renick van Gratinga
Cathrijnvan Roorda, vr.v. Marten van Nytszem, Leeuwarden
---Jacobsdr.
CeciliaDoyttziedr., Oosterend
CensiusJanckezn.
CentTyepraa
Centiustimmerman
Charleszie Jan
ChristophelAernsma, Dr.
---(Stoffel) van Roorda
Christophervan Sternzee †, drost, Harlingen
ChrystoforusSchenifurster, kanunnik, Bamberg
Claercampabt van
ClaesAlbertszn., Alkmaar
---Arysdr., vr.v. Hayo Renicxzn., Kollum
---Attiezn., metselaar, Leeuwarden
---Auckezn., Huizum
---Beerntszn., Leeuwarden
---van Bourmannia, Jkhr.
---Bruynszn., Leeuwarden
---Buda, Leeuwarden
---Claeszn., bierbrouwer, Leeuwarden
---Claeszn., vicaris, Nijenhove (Leeuwarden)
---Claeszn., Vrouwenparochie
---Claeszn. Firdgum †, g.g.m. Anna Symonsdr., Sneek
---Claeszn. Hollander, Metslawier
---Cornelisdr., vr.v. Albert Janszn., Stiens
---Dirckszn., vleeshouwer
---Eskezn.
---van der Geest, Dr. †, g.g.m. Marij Gerritsdr.
---Gerritszn. Manninga
---Heertszn., 's-Gravenland
---Jacobszn.
---Janckes
---Janssen, Leeuwarden
329
ClaesJanszn. †, g.g.m. Jacob Jansdr.
---Janszn., m.v. Jantthien Sickedr., Hallum
---Janszn., Hantumhuizen
---Janszn.(†), g.g.m. Trijn †, Tzyets Claeses &dagger, m.v. Bauck. Jelsum (?)
---Jouckezn.
---Laeszn., prebendaris Nijenhove (Leeuwarden)
---Lyommezn.
---Martenszn. vant Bilt, Berlikum
---Modder, timmerman, Leeuwarden
---Olphertszn., Sneek
---Pieterszn., Leeuwarden
---Pieterszn. Wittert, schipper. Harlingen
---Roeloffszn., Veenhuizen
---van Stellingwerff. deurwaarder Hof
---Symonszn.
---Syurdtsdr., vr.v. Noe Thymonszn., Leeuwarden
---Taeckezn., m.v. Marij Cornelisdr., smid, Leeuwarden
---Tael, Leeuwarden
---Tode †, schipper
---Tyaertszn., m.v. Anna Ariaensdr.
---Willemszn. †, g.g.m. Marytgen
---Willemszn., schoenmaker, Leeuwarden
ClaeskeClaesedr., vr.v. Schelte Bottezn., Leeuwarden
ClaraAlbertsdr., vr.v. Symon Pieterszn., Leeuwarden
---Broersma, vr.v. Jan Albertszn., Leeuwarden
Claverblattzie Gerbrant
Cleutingzie Nicolaes
Cleyenburgzie Syurdt
Closzie Gysbert
Cnodderde, zie Gommer
Cockzie Dirck
Cockszie Jacob Pieter
Coelbernerzie Cornelius
Coenerszie Jan, Luloff
CoepGerritszn., Leeuwarden
CoertGeltboeck †
CommerVan Lambroeck †
Conisiuszie Jacob
Conventvan Bergum
---Genezareth, Hallum
---Jacobijnen
---Oldeklooster
---der predicaren, Leeuwarden
---van Stavoren
Coolwijckzie Jacob
Coppelszie Hubrecht
Coquillanzie Wouter
Cornelis
---†, g.g.m. Janne
---Aedgerszn., Leeuwarden
330
CornelisAnnocque
---Ariaenszn. (van Doorn)
---Attezn.
---Beerntszn †, g.g.m. Trynke Machielsdr. †, Leeuwarden
---Claeszn., Leeuwarden
---Dirckszn., Leeuwarden
---Ens, Mr.
---Floriszn., Leeuwarden
---Fonck, Leeuwarden
---Frericxzn., Leeuwarden
---Gelderman
---Hermanszn., m.v. Anna Claesdr., Hollum (A.)
---Hubertszn.
---Janssen, Gerkesklooster
---Janssen, Leeuwarden
---Jellezn., Britsum
---Jellezn. (Jellis), Leeuwarden
---Jelmers m.v. Griet, Leeuwarden
---Kempis, g.g.m. Bauck Bouwedr. †, redger
---van Uithuizen en Kantens
---Lebbezn. †
---Martenszn., Deinum
---Martenszn., Leeuwarden
---Mesmaecker, Leeuwarden
---Ottezn.
---Pieterszn. van Roy, m.v. Anna
---Lauwerensdr., St. Annaparochie
---Rochus (Rocks), Mr. procureur, gezw.
---postulant, Leeuwarden
---van Sevenbergen
---Sipckezn., timmerman, Leeuwarden
CorneliusCoelberner Willemszn., priester, Leeuwarden
Corputvan den, zie Hendrick (Lambrechtszn.), Lambrechts
Covordenvan, zie Johan
Cremerzie Jacob
Croeszie Hans
Croessenzie Brecht
Cromhoudt(Medenblick), zie Reyner
Cromwaldzie Syurdt
CrijnEernstzn., Berlikum
---Wyttziezn., glasmaker, Leeuwarden
Cryspianus(Crispijn), vicaris, Beers
Cunerawed. Pieter Tzalingszn., Leeuwarden
---Dircxdr., vr.v. 1 Andries Pieterszn. (Walta) (†), 2 Jarich Wopckezn., Leeuwarden
331
Damocuszie Johannes >> alfabet
DanielAnthoniszn.
Davontuervan, zie Jan Corneliszn.
DeddeYdszn., procureur, Leeuwarden
Deinumonroerend goed
Dekemazie Jarich
---van, zie Pieter, Sicke
Deurnagel(de), zie Romeyn
---de, zie Romeyn
Deventeronroerend goed
Diestvan, zie Henrick
Dieuwt
---Pietersdr.
Dieuwer(Dyeuwer) Florisdr. (Verdonck), Leeuwarden
---Hesselsdr., vr.v. Adriaen van Impegim, Leeuwarden
---Ottedr.
DionysiusRommertszn. van Wyngie, zie Dyonlsius
Dirckgoudsmid, Oldenburg
---†, g.g.m. Aeff
---van Arum, Dr., advocaat Hof, Leeuwarden
---van Ballum, Groningen
---van Beest
---Beyerman, Mr., Leeuwarden
---Claeszn.
---Cock. Mr., Leeuwarden
---Corneliszn. Droge, soldenier, Leeuwarden
---Corneliszn. van der Gouw, soldenier, Leeuwarden
---Dircksen, olderman, Dokkum
---Dircxzn., Britsum
---Douwezn.
---Gerbrantszn. (Gerbrenszn.), Leeuwarden
---Govaertszn., apotheker, Leeuwarden
---Haringszn., m.v. Marij
---Huygezn.
---van Impegim
---Jacobsen
---Janssen, bierbrouwer, Leeuwarden
---Janssen (Janszn.), Leeuwarden
---Janszn. van Haarlem
---Pieterszn., Boxum
---Rymraertszn., m.v. Rints
---Sassen, Britsum
---Taeckezn.
---Willemszn. †, g.g.m. Freerckgien †
---Ysbrantszn., Leeuwarden
---Ysbrantszn. |, Vrouwenparochie
332
Dockumvan, zie Jorgen, Jurgien, Sybrant, Syurdt
DoeckeEninga (Eningha), Mr., advocaat Hof
---Fons, Jorwerd(?)
---(van) Martena, olderman, Leeuwarden
---Pieterszn., Hijum
---Teetlum, Mr., advocaat Hof, Leeuwarden
Doedvr.v. Aernt Willemszn., Hallum
---Albertsdr., wed. Geert Hilbrantszn., Oenkerk
---Camminga, wed. Georgien van Roorda
---Fransdr., vr.v. Gerloff Sipckezn., Leeuwarden
---Tyarcxdr., vr.v. Alle Tyepckezn., Marrum
DoedeSyouckezn.
Doenyavan, zie Kempo
Doesburghvan, zie Geertien
Dokkumonroerend goed
DominicusDommezn., m.v. Lambertyen Lambert
---Breuckensdr., Amersfoort
---Francken, Leeuwarden
---Gossezn.
---van Oosterzee, Mr., advocaat Hof, Leeuwarden
Donyavan, zie Syrck
Donyezie Bocke
Doornvan, zie Adriaen, Cornelis Ariaenszn.
Dorothea†, g.g.m. Gerrydt Wysma †
---Dircksdr.
Doubletzie Jan
Douwamazie Idzart
Douwebakker, Leeuwarden
---Aebezn., Stiens
---Aerntszn. †
---Aerntszn., Franeker
---Andla, m.v. Bauck Renicxdr., Doyum
---Benthezn., Deinum
---Broersma, licentiaat
---Claeszn., Kimswerd
---Douwezn.
---Hendricxzn. Rompta, m.v. Neel Jansdr., Edam
---Jeltezn., m.v. Wyts, Wirdum
---Jeppezn., tijdelijk Leeuwarden
---Lambertszn., Leeuwarden
---Lyeuwezn., Wieuwerd
---Martenszn. †, g.g.m. Taets, Herbaijum
---Minnezn.
---Pierszn.
---Pybezn.
---Reinszn. Tallum (Talles), m.v. Margriet
---Dircxdr., Leeuwarden
---van Roorda, m.v. Catharina van Lyauckema
333
DouweSyouckezn.
---Thomaszn., m.v. Lots Vitusdr., Leeuwarden
---Thymenszn., Leeuwarden
---Tolsum, Leeuwarden
---Tyalckezn., vicaris, Goutum
Douwemazie Eepo
---(van), zie Ydsaert
DoyaRommertszn., Leeuwarden
DoyeDouwezn., m.v. Wobbel, Oudkerk
DoyttzieWyaerda, prebendaris
Driesschevan den, zie Jacob
Driesumonroerend goed
Drogezie Dirck Corneliszn.
Drolshagenâ, zie Hendricus
Dronrijponroerend goed
Druystzie Meynaert
DuetgummJanssen van, zie Hendrick
Duppel
Duvenéevan, zie Govaert
Duym(van Buyren), zie Willem
Duyringzie Pawel
---van, zie Pauwels
Dijcxstravan, zie Ritske
DyeuwAlbertsdr., Leeuwarden
---Jacobsdr., vr.v. Pieter Widmerszn., Leeuwarden
DyeuwckeArysdr., vr.v. Georgien Thijszn.
---Gerckedr., vr.v. Mr. Jan Valckenburgh
Dyeuwervr.v. Hilbrant Ottezn., Wartena
---vr.v. Joachim Janssen. Boxum
---Florisdr. (Verdonck), zie Dieuwer
---Pietersdr., vr.v. Symon Jellezn., St. Annaparochie
---Ritskedr., vr.v. Friese Gossezn., Leeuwarden
Dyonisius(Dionysius) Rommertszn. (van) Wyngie
---(Wynge) notaris, Leeuwarden
Dyonysvan den Tymple, Jkhr., Leuven
DyorreHauckezn., timmerman, Leeuwarden
---Tabbezn.
DytthieFeyckezn.
EdoFeyta, Mr., advocaat Hof, Leeuwarden >> alfabet
Eeonroerend goed
EebYdszn., procureur, Leeuwarden
EebeDouwezn., Leeuwarden
---Woltzn., Leeuwarden
EedeAlbertszn., Lekkum
Eedovan Heringa
EelandtWatthiedr.
EelckUulckedr., vr.v. Ysbrant Nannezn.
EelckeDyorrezn., Lutkewierum
334
Eelckevan der Haule, Mr., advocaat Hof, Leeuwarden
---Hendrickszn. †, g.g.m. Uulck
---Jetziezn., Leeuwarden
---Luloffszn.
---Lyeuwezn. Mellema, Antwerpen
---Pieterszn., Warga
---Pieterszn. van Blessum, Leeuwarden
---Sickezn., m.v. Hilgondt Gerbrensdr.
---Uuttiezn., Goënga
---Watthiezn., Leeuwarden
EelinghWyttzlezn., zie Eelsingh
EelisDr., pastoor St. Martenskerk, Groningen
---Franszn., zie Elis
Eelsingh(Eelingh) Wyttziezn., Leeuwarden
Eemden(Embden) Kuyper van, zie Gijsbert
Eemerenvan, zie Herman
Eemskerckvan, zie Pieter
EeneJanssen, Leeuwarden
---Jarichszn., bierbrouwer
Eepevan Aluwe, zie Epe
---van Bootsma, m.v. Rintzie van Aesgema
---Janszn., Leeuwarden
EepoDouwema
EernstLyeuwezn., m.v. Hylck Rommertsdr., Berlikum
---Reydtszn., Franeker
EesGouter Hermans †
EeuwJansdr., 1 wed. Reyner Dircxzn., 2 vr.v. Jarich
---Syurdtszn., "Boornderhuysum", bij Dokkum
Egbertbakker, Leeuwarden
---Annezn., Leeuwarden
---Egbertszn., Leeuwarden
---Janszn., Kollumerzwaag
---Nyeman, Bremen
---Ottezn., Achlum
EiseHilbrantszn.
Elis(Eelis) Franszn.
ElisabethRattaller, wed. Anthonis de Metz
---van Roiselaer van Perweys, vr.v. Thomas Schotelmans
Elotanuszie Erasmus
ElsHendricksdr., vr.v. Jouw Mockema
---Jacobsdr., vr.v. Nolle Thijszn., Leeuwarden
Elsewed. Hilbrant, vr.v. Juw Tyaerdtszn. Mockema
Embden(Eembden) Kuyper van, zie Gysbert
Emerentia
EmpckeObbezn., Leeuwarden
Endelingszie Welmoet
EngelHermansdr. vr.v. Jacob Janssen Uuterwijck
---Jansdr., vr.v. Mr. Jacob Pastouw, Leeuwarden
---Lyeuwedr., Fautum
335
EngelbertBoeymer (Boymer), m.v. Bauck Albertsdr., subst. procureur generaal, Leeuwarden
Eningazie Syuck, Yds
---(Eningha), zie Doecke
Enszie Cornelis
EntheJacobszn., Leeuwarden
Epevan Aluwe †, g.g.m. Beatrix †
---(Eepe) van Aluwe (Aluwa)
Eppinghzie Jan
ErasmusElotanus, pastoor, later vicaris, Akkrum
---Melchiorzn., wijnhandelaar, olderman, Leeuwarden
---Ottezn., m.v. Lysbeth Dominicusdr. Oostfriesland
Ermgaerdtvan der Borch
EustachiusSchwanhausen, kanunnik, Bamberg
Everaerdtzie Lewyn
EvertBartolszn., Leeuwarden
---Corneliszn., Leeuwarden
---Janssen (Janszn.). gezw. bode Hof, Leeuwarden
---Lauwsdr.
---Louwzn., Leeuwarden
---Schouwe, Leeuwarden
Exmorraonroerend goed
EylckeDyorrezn., Lutkewierum
EylertJanszn., gezw. bode Hof
Eysingavan, zie Focke, Frans, Ritske, Tzaling
EytePierszn.
FeckeHesselszn. >> alfabet
---Rala, Mr., advocaat Hof
Fedvr.v. Gercke Jorritszn.
FeddeEvertszn., Leeuwarden
---Tyaerdtszn., Leeuwarden
FedderickOffenhuysen
Fernya(van), zie Atte
Ferwerdonroerend goed
FeyckHansdr., vr.v. Ydsaert van Hettinga
---Sinnedr., vr.v. Outger Gerbezn.
FeyckeDytthiezn., m.v. 1 Hil Keimpedr., 2 Thonis
---Jansdr., Leeuwarden
---Feyckezn., Leeuwarden
---Fridsma, Franeker
---Hesselinge, Hijum
---Janszn.
---Janszn. Broekema
---Ritskezn.
---Sybezn., m.v. Bets, Oude Leije, later Leeuwarden
---Wyttziezn.
Feyevan Mockema
---Tyaerdtszn., Leeuwarden
336
FeyeTyarckszn.
Feytazie Edo
Feytsmazie Syoucke, Syurdt
---van, zie Jelger
Finkumonroerend goed
---van, zie Jacob
Firdgumzie Claes Claeszn.
Fleddersumonroerend goed
FlorisPybezn., Leeuwarden
FockeBonnezn., timmerman, Leeuwarden
---van Eysinga
---Renicxzn., dorprechter Warga en Warstiens !
---Syboutszn. (Syboltszn.)
---Uunya †, g.g.m. Baet, Leeuwarden
FockoRommarts, Mr.t m.v. Johanna van den
---Tymple, licentiaat in beide rechten, raad in
---Hof, Leeuwarden
FoeckAebedr., vr.v. Sybrant Pieterszn. Van Dokkum, Leeuwarden
FoeckeRompckezn., Leeuwarden
Foeckelwed. Oene (Pierszn.?)
---Lyeuwedr.
FolckertBeerntszn., Leeuwarden
---Claeszn., Leeuwarden
---Feckezn.
---Gerbazn., Wirdum
---Rommartszn., Berlikum
---Thoniszn., schipper, Harlingen
FolkuuVerboeckhorst, Bergum
Follegaezie Augustinus
FolpertTietezn. Baerdt, Arum
FolquertSickezn.
Fonckzie Cornelis
FongerJacobszn., Popma, Hiaure
Fonszie Anna, Doecke, Hottzie, Lyeuwe
FoppeBouwezn., Leeuwarden
---Dircxzn.
---Hayezn., Idaard
---Wybezn., m.v. Rints, Dijksterhuizen
Foppinga(kinderen van)
---zie Aelcke, Gerlandt
Foudgumonroerend goed
FouwelHoldinga
FoxVries, Leeuwarden
Franchetzie Benedictus
Franckzie Baltazar
Franckenzie Baucke, Dominicus, Gielis, Wyts
FransAuckes, Mr., procureur postulant, Leeuwarden
---Auckes (Janssen), Leeuwarden
---van Camminga (†), Leeuwarden
---Dircxzn., Leeuwarden
---van Eysinga, Mr.
337
FransFeyckezn., notaris
---Folckertszn., procureur postulant, Amsterdam
---Gerloffszn., gezw. bode stad, Leeuwarden
---Gerritszn., Leeuwarden
---Hayezn. (Hayes), exchysmeester, Leeuwarden
---Hemmes, Mr., advocaat Hof
---Jacobssen, "vicarius perpetuus", Dokkum
---Jacobszn. Canter
---Janssen, Leeuwarden
---Janszn., Leeuwarden
---Janszn., metselaar, Leeuwarden
---Korfmaker
---Menthezn.
---Pieterszn., Leeuwarden
---Rembrantszn., pastoor, Leeuwarden
---Rompckezn.
---Tetezn., m.v. Trijn, Leeuwarden
---Tyaerdtszn., Leeuwarden
FrederickAriaenszn., vicaris, Nijenhove (Leeuwarden)
---(Frerick) Boeymer (Boymer), Mr., advocaat Hof
Fredericusvan Schwarzenburgh, baron, geestelijke
Freerck(Frerick) Hiddezn., Leeuwarden
Freerckgien†, g.g.m. Dirck Willemszn. †
FrerickBoeymer, zie Frederick
---HiddeZfl., Zie Freerck
---Pieterszn., Leeuwarden
---Syurdtszn.
Fridsmazie Feycke
FrieseGossezn., m.v. Dyeuwer Ritskedr., timmerman
---Syurdtszn.
Fritsmazie Louw
Frouckvr.v. Albert Jacobsen (Jacobszn.), Leeuwarden
---wed. Johannes, Leeuwarden
---vr.v. Pauwels Janszn., Leeuwarden
---†, g.g.m. Rommert Popkema
---Wytzma, non St. Annaklooster, Leeuwarden
Fryesemazie Gerrit
FungeSyrcxma, Mr., schepen, Bolsward
Fijnaartonroerend goed
GabbeJanssen, Hogeleintum >> alfabet
---Janszn.
---Jarinxzn., Welsrijp
---Rintziezn., Hollum
---Rompckezn., m.v. Lolck Aebedr.
---(van) Selsama (Selsma de Jonge), Leeuwarden
338
GaetsTabbedr.
Galemazie Hartman
---van, zie Hans, Otto, Taecke
GamalielCalvers, zie Hans, (Dmk.)
GauckeGauckezn., Britsum
---Gerbezn., Oldeboorn
Geel(Gheel) Thomas †, Herbaijum
Geele(Geel) van, zie Julius
GeertMr.
---vr.v. Claes Jacobszn.
---vr.v. Jacob Dircxzn., Oudkerk
---Attedr.
---Beerntsdr. †, g.g.m. Hendrick Rompta †
---Dircksdr., vr.v. Pieter Jacobszn., Tjummarum
---(Geertrui) Eritsdr., vr.v. Johannes
---Renicxzn., Leeuwarden
---Hilbrantszn. †, m.v. Doed Albertsdr., Oenkerk
---Hullemaker, m.v. Joost Lubbertsdr., Danzig
---Janszn. †, g.g.m. Alijdt Claesdr.
---Molder †, g.g.m. Geesel †, Oldenburg
---van Nooring
---Roelofsdr., vr.v. Pieter Hendricxzn., Leeuwarden
---Wiggersdr. †
---Willemsdr., Leeuwarden (?)
---van Wouwe, klokgieter, Leeuwarden
Geertienvr.v. Inthe Jacobszn.
---(Gerritgen) Jansdr. van Doesburgh
GeertruiEritsdr., zie Geert
Geertruytvr.v. Jan Bartelszn., Driesum
---Gommerslach, vr.v. Pieter van Bronckhorst, Leeuwarden
Geesel†, g.g.m. Geert Molder †, Oldenburg
Geestvan der, zie Claes
Gelvan, zie Alexius
Geldermanzie Cornelis
Gellevicaris, Jelsum
GelmerLeffertszn. (Leffersen)
Geltbroeckzie Coert
Gemeenedyckgenocten van geheel Westergoe
---Vijf deelen Buitendijcx, die stadt Harlingen etc.
GeorgConfirmirter der Ertz und Stiffte Bremen etc.
Georgienbarbier, Deventer
---Godefridi, Mr., advocaat Hof
---(Jurgien) Hanszn. Rap(pet) Swier(?), kuiper, Leeuwarden
---van Roorda †, g.g.m. Doed Camminga
---Thomaszn., Herbaijum
---Thijszn., m.v. Dyeuwcke Arysdr., gezw. bode, Kollum
---van Westendorp, Dr.
Gerardusvan Zutphen, abt van Claercamp
339
GerbeFeddezn., Hallum
GerbrandusBentezn., pastoor, Beers
GerbrantClaeszn. †, g.g.m. Syts Dyorredr.
---Claverblatt
---Hertmanszn., m.v. Saep
---Hoyttezn.
---Janszn., m.v. Aeff Claesdr.
---Saeckezn.
GerbrenGerritszn., m.v. Jets Fransedr., Leeuwarden
GerckeJorritszn. †
---Oedtszn., m.v. Thiets Keimpedr.
---Uutezn., Mr., m.v. Appolonia, Leeuwarden
GerlandtFoppinga, Jkvr., vr.v. Adzert Bouwema
GerloffAenezn., Kimswerd
---Feyckezn.
---Outgerszn.
---Pieterszn., Kimswerd
---Rompckezn., Leeuwarden
---Sipckezn., m.v. Doed Fransdr., Leeuwarden
Gerltsvr.v. Jan Pieterszn., Cornjum
GerritMr.
---Bouwezn., g.g.m. Maey †
---Claeszn.
---Floriszn., g.g.m. Margriet Jansdr.,
---Leeuwarden
---Gerritszn., m.v. Anna, Leeuwarden
---van Hattum, schout IJsselhamme( Ov.)
---Hermanszn., Britsum(?)
---Hettezn. Fryesama, dorprechter, Goutum
---te Hoonte, koster, Neede (Ov.)
---Huygis, Leeuwarden
---Jacobszn.
---Janszn., procureur, Leeuwarden
---Lambertszn., kuiper, Leeuwarden
---Olphertszn. van Staveren, suppoost Hof
---Pieterszn., Leeuwarden
---Pieter(s) Smits, m.v. Beyts Oedzedr., Leeuwarden
---Tabbezn.
---Vliermael. Mr., secretaris Blokhuis, Leeuwarden
---Wernerszn., koster, Beers
---Willemszn., Leeuwarden
---Wybezn., m.v. Suffia Douwe Yayemadr., schepen, Leeuwarden
GerritgenJansdr. van Doesburgh, zie Geertien
Gerritsmazie Wybe
GerrydtWysma †, g.g.m. Dorothea
GheelThomas, zie Geel
Ghenenzie Aernt
Ghentvan den Broeck, schepen, Breda
GhijsJansdr., wed. Merck Wopckezn., vr.v. Jan Heynszn.
340
GhijsPiersdr.
GhijsbertAernsma, Dr., advocaat Hof, Leeuwarden
---Willemszn. †, soldenier
GideomDominicuszn., timmerman
---van Oosthem, Stughort (Wittenburgh)
GielisBrouwer
---Francken, Leeuwarden
---Jacobszn., Leeuwarden
---Lenaertszn.
---Merckszn.
---Pieterszn., o/d Kollum
GierckeMerckszn.
Giesvr.v. Bartholomeus Janszn. (Janssen)
Glinszie Catharina, Haringh, Laes
Godefridizie Georgien
God Gafzie Annaken
Godschalckvan Wesel, soldenier, Leeuwarden
Goedenhiegenzie Judith
Goëngaonroerend goed
GoertKan (Kanne), m.v. Griet Pietersdr., Leeuwarden
GoessenStyps
GoffePierszn., secretaris Utingeradeel
Goingevan. zie Sybolt
Gommerde Cnodder. soldenier, Leeuwarden
Gommerslachzie Geertruyt
GoossenHubrechtszn., "clerck" bisdom Utrecht
GoslickGaeledr., wed. Johan Juckezn. Beyema
Goslingazie Sipt
GosseBottezn. Schroetsma, Leeuwarden
---Franszn., geb. te Sneek
---Heerckezn.
GottertWiglezn. †, g.g.m. Jets
Goutumonroerend goed
Gouwvan der, zie Dirck Corneliszn.
GovaertAertszn., (m.v.) Luyttzie Frericxdr., balmaker, Amsterdam
---van Duvenée, Mr., griffier Hof
---Ysbrantszn., kleermaker
Goyckwed. Mr. Tyepcke, Leeuwarden
GoyttzieFeyckezn., m.v. Jantthien Uulbetsdr., Wieuwerd
Graetinga(Graetnya) van, zie Sicke
---(Graetnya, Gratinga) van, zie Kempo
Graetnyazie Popck
---van, zie Sicke
---van, zie Kempo
GraetsHoldinga †
Gratemazie Mentzie
GartieWysseringa [Wyfferinga]
Gratinga(Graetnya, Graetinga) van. zie Kempo
---van, zie Renick, Yde
Gravede, zie Piercken
341
Graviuszie Jheronimus
Grietvr.v. Cornelis Jelmers, Leeuwarden
---vr.v. Mintthie Claeszn., Stiens
---Albertsdr., vr.v. Aucke Feyezn., Ferwerd
---Claesdr.
---Douwedr. †, g.g.m. Pieter Jan Hendricxzn.
---Duijrtsdr., wed. Ariaen
---Evertsdr., mater St. Annaklooster, Leeuwarden
---Goyttziedr., vr.v. Pieter van Kempen, Leeuwarden
---Hilbrants
---Jansdr.
---Pietersdr. †, g.g.m. Beernt Willemszn. †
---Pietersdr., vr.v. Goert Kan, Leeuwarden
---Uuricks, Harlingen
---Verfster †, Dokkum
Griete"goltsmits", Oldenburg
Grietgien(Grietken) Uulbes, Leeuwarden
Grieuwingazie Joucke
Grollvan. zie Jan
Grouwestinsvan. zie Ydsaert
Grouwstrazie Yd
GryetFransedr., vr.v. Jochum Symonszn., Leeuwarden
Gryphzie Andries
GualteRotty
GysbertClos, Leeuwarden
---Kuyper van Eemden (Embden)
Haeckzie Hans, Harm >> alfabet
Haenzie Lennaert
Haerlantvan. zie Thomas
Haersmazie Sybolt, Sybrant
---(van), zie Jouw
HalbeMartenszn.
Hallumonroerend goed
Hans†. g.g.m. Trijn
---goudsmid, Oldenburg
---Croes †, g.g.m. Brecht Jacobsdr.
---Douwezn. †, g.g.m. Auck
---van Galema
---Goffes, Leeuwarden
---Haeck, soldenier, Leeuwarden
---Hanszn., klerk bij Cleuting(?), Leeuwarden
---Janssen, waard Blokhuis, Leeuwarden
---Jarichszn., m.v. Sybren Eeuwedr., Wirdum
---Jelles
---Lens
---Lense †, g.g.m. Trijn
---Moller van Leeuwarden, soldenier, Harlingen
---van Oosthem
342
HansPyll, koopman, wijnhandelaar, Sneek
---Sipckes
---Snitker, Leeuwarden
---Syrcxzn., Leeuwarden
---Syurdtszn.
---Tetema, Mr., advocaat Hof
---Tyarckszn., Leeuwarden
---Wybrenszn., m.v. Anna, Leeuwarden
HanskenAlbertszn., kleermaker, Leeuwarden
HanttzieRommertszn., m.v. Hill Eededr., Dijksterhuizen
Hanyezie Jeronimus, Seerp
---van, zie Watthie
Hardegarijponroerend goed
Hardenberghzie Aernt
Harderwijckzie Aernt Albertszn.
---van, zie Ysbrant
HarinckHauckezn.
Haring(Haringh), pastoor, Finkum
---(Haringh) Heringa, Hijum
---Syttziama
HaringhAlbertszn. Bonninga
---Epezn., m.v. Barbara Brueticksdr., Marssum
---Feyckezn., Spannum
---(Haring) Glins
---Lolckezn.
Harlingenvan, zie Hendrick Sybrantszn., Pieter
HarmHaeck, soldenier, Leeuwarden
Harman(Herman) Obbezn.
HarmenLambertszn. †
---Pheltezn., schepen, Leeuwarden
HartmanGalema
Hattumvan, zie Gerrit, Lubbert
Haulevan der, zie Eelcke
Hayovan Holdinga, Leeuwarden
---Jacobszn., St. Annaparochie
---Martenszn., Mr.
---Monttziezn.
---Renicxzn., Mr., m.v. Claes Arysdr., secretaris, Kollum
---Sybrantszn., m.v. Anna Herodr.
---Ydema, Westergeest
HebbeElingszn., ., terwant" van de keizer
HectorPetreus, Mr.
Hed†, g.g.m. Syurdt Janszn. †
Heempstrazie Wiek
Heemstra(van), zie Joannis
HeerckeLolckezn., Finkum
---Pieterszn., Britsum
---Ryurdtszn., m.v. Yedts, Finkum
Heereszie Tyaerdt
HeertClaeszn. †, g.g.m. Alydt Pietersdr. †
Heesvan, zie Anthonius
343
HeinEernstszn.
HemmaOddazn.
Hemmema(van), zie Hette
Hemmeszie Frans
Hendrickpriester, notaris
---meester, koster, Boxum
---Albertszn., Leeuwarden
---Auckezn., Wartena(?)
---Beer, Bremen
---Claeszn., tn.v. Monck Dircxdr., Leeuwarden
---(Gerritszn.) van der Leye, soldenier.
---Leeuwarden
---Gerritszn. Persijn, Leeuwarden
---Hendrickszn. van Rossum
---Hendrioczn., Leeuwarden
---Herckezn., Leeuwarden
---Janssen van Duetgum, Leeuwarden
---Janszn., Leeuwarden
---Jarichszn., Leeuwarden
---(Lambrechtszn.) van den Corput. m.v. Loll
---van Lambroeck
---de Pauw. exchysmeester, Makkum
---van Raephorst, g.g.m. Ympck Roorda †
---int Rat. apotheker, Mechelen
---Rompta † (vermeld als Douwe), g.g.m. Geert
---Beerntsdr.
---Sybrantszn. van Harlingen
---Tyarckszn., Leeuwarden
---Tymonsdr., vr.v. Pieter van Ketswijck, Leeuwarden
---Widmerszn. (Wedmerszn.), m.v. Jel.
---Leeuwarden
---a Drolshagen, vicaris, Oldehove (Leeuwarden)
---Janssen van Vischvliet, gezw. postulant, Dokkum
---Nobel, Leeuwarden
---van Steenwijk, abt convent Oldeklooster
---de Tungris, subprior, Leeuwarden
HennePierszn., m.v. Bauck Pietersdr.
Henrickvan Diest, Dr. med., Amsterdam
HensckTiebbedr.
Herbaijumonroerend goed
Herbayuszie Jacob
Herckamazie Adamus
Herckemazie Syurdt
Heremazie Johan
---van, zie Wigle
Hereszie Jacob
Heringazie Haring
---van, zie Eedo
344
HermanAlbertszn., Leeuwarden
---Claeszn.(?)
---Coraeliszn.
---Dircxzn., m.v. Yeft, wever, Leeuwarden
---Dircxzn. van den Bosch, Grouw
---van Eenieren. Utrecht
---Gerritszn., Harlingen
---Janssen, Gramsbergen
---Janssen, kleermaker, Leeuwarden
---Jellezn., schipper, Harlingen
---de Jonge, "Davontuer"
---Juckezn., Oenkerk
---Louwszn., m.v. Yde
---Lubbertszn., Hardegarijp
---Meyer, Leeuwarden
---Nijehoff (Nijenhove), Mr., schepen en
---bouwmeester, Leeuwarden
---Obbezn.
---Otszn., schepen. Amsterdam
---Pheltezn., weesmeester, Leeuwarden
---Pierszn., g.g.m. Lydia Cornelisdr., Vrouwenparochie
---van Teeckelenburg, soldenier, Leeuwarden
---Wener
Hermana(van), zie Hessel
---van, zie His, Taecke
HermannusZwollensis. prior convent Bergum
HeroDoeckezn. Wyerda, m.v. Anna Bauma
---Foppezn.
---Hottinga de Jonge
HesselAysma, Dr.
---(van) Aysma
---Feckezn.
---(van) Hermana
---Hylckezn.
---Lyeuwezn., Leeuwarden
---(van) Mockema
---Pieterszn. †, g.g.m. Janneken van
---Oudewater †
---Tyaerckszn. (†), m.v. Anna Claesdr., Leeuwarden
Hesselingezie Feycke
HetteFeddezn. †, Oosterwierum
---Hanszn., glazenmaker, Leeuwarden
---(van) Hemmema
---Hettezn.
---Lolckezn.
---Sickezn., Leeuwarden
---Wybezn.
Hettingavan, zie Homme
Heulvan der, zie Jan
Heijlvr.v. Intho Evertszn., Leeuwarden
Hichtumonroerend goed
345
Hidwed. v. Nanne
HiddeRyuerdtszn.
---Syurdtszn. Ydema
Hiddemazie Uulbe
HilHilbrants †
---Keimpedr., Ie vr.v. Feycke Dytthiezn., Leeuwarden
---Thonisdr., Leeuwarden
Hilbrant†, g.g.m. Else
---Abbezn. †
---Enthes (Entens van Menthada)
---Frans»., Leeuwarden
---Frans Guertszn., Leeuwarden
---Ottezn., m.v. Dyeuwer, Wartena
---van Teeckelenburg, soldenier, Leeuwarden
HilgondtGerbrensdr., vr.v. Eelcke Sickezn.
Hillvr.v. Jacob Vormen Adeler, Hempens
---wed. Tabbe Gerritszn.
---Eededr., vr.v. Hanttzie Rommertszn., Dijksterhuizen
---Reinsdr., wed. Botte Broerszn., Dokkum(?)
Hillamazie Meynert
HilleGerbrenszn.
---Wytthiezn., m.v. Jantthie Jansdr., Leeuwarden
Hillebrant†, g.g.m. Aeff Pieter Janszoondr., Barrahuis
HisHansdr.
---van Hermana, vr.v. Schelto
---van Tzyaerda
---Wybedr.
Hitzumonroerend goed
HobbeBaert. Mr.
---van Ockinga. prebendaris, Dronrijp
---Smine Sipckezn., Legemeer
Hobbemazie Pieter
Hobijnzie Jan
Hoegiezie Reynt
Holdingazie Fouwel, Graets, Tyaerdt. Wilcke
---van. zie Hayo
Hollanderzie Claes Claeszn.
Hollum (Ameland)onroerend goed
HommeBottezn., Arum
---Eeuwezn.
---van Hettinga
Hoontete, zie Gerrit
Hoornvan. zie Pieter Pieterszn.
Hopzie Johan
Hornyezie Allert
Hottingazie Jarich
---(de Jonge), zie Hero
HottzieFockezn., Huizum
---Fons (†), Jorwerd(?)
---Gerbrenszn.
---Jorritszn.
---Sybezn., Wons
346
Hovevan den, zie Artus
HoyteBuwema, Leeuwarden
---Douwezn., g.g.m. Jouwck Hilbrantsdr. †
---(Huyte) Meynsma, Mr., advocaat Hof
HoytteAlbertszn., m.v. Jell Mintziedr., Leeuwarden
---Janszn., Oppenhuizen
Hubertsvan Syrckzee, zie Anthonette
HubertusSchoof, commandeur Godshuis, Nes
Hubrecht
---Coppels
---Jacobszn., Mechelen
---Stockman, deurwaarder
Huinsonroerend goed
Huizumonroerend goed
Hullemakerzie Geert
HuychTielemanszn., deurwaarder Hof, Leeuwarden
Huygenszie Syttzie
Huygiszie Gerrit
HuygoDircxzn., Harlingen
HuyteMeynsma, zie Hoyte
HylckClaesdr., Dieucksdr., vr.v. Pieter Pieterszn., Leeuwarden
---Gerbrensdr.
---Jetziedr.
---Piersdr., vr.v. Lolle Juckezn.
---Pybedr., vr.v. Sybrant Sybrantszn., Leeuwarden
---Reynersdr., wed. Jelle Jeltezn., Leeuwarden
---Rommertsdr., vr.v. Eernst Lyeuwezn., Berlikum
HylckeAbbezn.
---Dyorrezn., Lutkewierum
HyleDouwezn., Leeuwarden
HypolitusPersijn, Mr., president Hof, Leeuwarden
Idevan Liesvelt >> alfabet
IdtsRintszn., Finkum
Idzarda Sickyngha. Mr., m.v. Maria van den Tymple, raad in Hof, Leeuwarden
IdzardtRingers
IdzartDouwama
IemeRyoerdtszn., m.v. Tyers Willemsdr., Leeuwarden
Impegimvan, zie Adriaen, Dirck, Janneken, Lenaert, Sara
ImptzieJansdr., vr.v. Tiebbe
IntgienWybedr., Bolsward
IntheJacobszn., m.v. Geertien
---Syurdtszn., postulant, Leeuwarden
InthoEvertszn., m.v. Heijl, Leeuwarden
Itensonroerend goed
347
JacleFongerszn., m.v. Uulck >> alfabet
JacobFinkum
---Albertszn.
---Andlazn., "roeper", Leeuwarden
---Aryssen
---van Borgen, hoedenmaker, Groningen
---Bouwezn., Amsterdam
---Claeszn., Leeuwarden
---Conisius
---Coolwijck
---Cremer, Leeuwarden
---Dircxzn., burgemeester, Alkmaar
---Dircxzn., m.v. Geert, Oudkerk
---van den Driessche, Leeuwarden
---Enthes †, g.g.m. Thiet
---van Finkum
---Franszn. †, g.g.m. Magdalena Rommerts
---Franszn. Sluys(?)
---Franszn. Taelman, Leiden
---Gerckezn.
---Gerritszn.
---Gerritszn., bierbrouwer, Leeuwarden
---Gieleszn. (†), g.g.m. Thiet Wolter Sygersdr., burgemeester, Leeuwarden
---Hayezn., burgemeester, Harlingen
---Hendricxzn. †, Hint bij Emden
---Herbayus, Mr., procureur postulant.
---Leeuwarden
---Heres. gezw. landmeter, Leeuwarden
---Hermanszn., Leeuwarden (?)
---Hermanszn., Nijland bij Leeuwarden
---Hilbrantszn., m.v. Lisch, zadelmaker, Leeuwarden
---Jacobszn., Cambuur o/d Leeuwarden
---Jansdr., wed. Glaes Janszn., vr.v. Baucke
---Beentziezn.
---Janssen. ., slootmaecker", Leeuwarden
---Janssen, m.v. Wikke Cornelisdr., wed.
---Ariaen van Doorn
---Janssen Uuterwijck, m.v. Engel Hermansdr.
---Janszn.
---Janszn., Britsum
---Janszn., Cambuur o./d. Leeuwarden
---Janszn., Danzig
---Janszn., m.v. Marij Arysdr., metselaar, Leeuwarden
---Louwes
---Nootke, Leeuwarden
---Pastouw, Mr., m.v. 1 Lots, 2 Engel Jansdr., "medicijn', landmeter, Leeuwarden
348
JacobPieter Cocks, Leeuwarden
---Pieterszn., balmaker, Amsterdam
---Pieterszn., Britsum
---Pieterszn., m.v. Alydt Hendricxzn., Leeuwarden
---Reeseauw (Rousseau), Mr., raad in Hof
---Reynerszn., Leeuwarden
---Sickezn.
---Sybrantszn., burgemeester, politiemeester, Leeuwarden
---Symonszn.
---Sytthiezn., Leeuwarden
---Vliermael
---Vormen Adeler, m.v. Hill, Hempens
---Wyntthiezn., m.v. Moercke, Wirdum
Jacobsenzie Dirck, Jelbe
---(Jacobszn.), zie Albert
Jacobssenzie Frans, Jelcke, Sebastiaen, Thijs
Jacomijnenvan Kerkwerfven, vr.v. Boldewijn van Loo
Jacques(Jaques) de Block, m.v. Marie van der Borch, klerk Hof
JadHesselsdr., vr.v. Syttzie Pieterszn. Polstra
JaeyttieAgezn., Dokkum(?)
JanAbsolonszn., schoolmeester, Leeuwarden
---Adamszn., Leeuwarden
---Adriaenszn., notaris, Alkmaar
---van Aernum, vicaris, Winsum
---Albertszn., Leeuwarden
---Albertszn., m.v. Alijdt Gaettzie Broersmadr., Leeuwarden
---Albertszn., m.v. Clara Broersma, Leeuwarden
---Allertszn.
---van Alten, waard Blokhuis, Leeuwarden
---Andrieszn., Hempens
---van Arum, Mr., advocaat Hof, Leeuwarden
---Bartelszn., m.v. Geertruyt, Driesum
---van Baveren, m.v. Suffia Symonsdr., Leeuwarden
---Beerntszn., Leeuwarden
---Beerntszn., exchysmeester, Sloten
---van den Berge, schepen, Breda
---Boriszn., de wed v.
---Charles, Mr., procureur raad in Hof
---Claes Oegezn., Leeuwarden
---Claeszn.
---Claeszn., alias Lichthert, m.v. Anna
---Wattziedr., Leeuwarden
---Coeners, Groningen
---Corneliszn., Leeuwarden
---Corneliszn. van Davontuer, m.v. Swaen
---Evertsdr., Leeuwarden
349
JanDaselszn., Leeuwarden
---Dircxzn.
---Dircxzn., Irnsum
---Doublet, procureur postulant Hof van
---Holland
---Ebezn. (Eebezn.), Leeuwarden
---Egbertszn.
---Eppingh, hoedenmaker, Groningen
---Feyckezn.
---Floriszn.
---Franszn., Leeuwarden
---Frericxzn., Britsum
---Gerbrenszn.
---Gerritszn., Leeuwarden
---Govaertszn., m.v. Anna, wever, Leeuwarden
---Goyttziezn., Leeuwarden
---van Groll †, g.g.m. Trijntien, kleermaker, Leeuwarden
---Harmenszn., Leeuwarden
---Hayezn., Leeuwarden
---Hendricxzn., lakenkoper, Leeuwarden
---van Herema
---Hermanszn., Leeuwarden
---Hermanszn., bakker, Leeuwarden
---van der Heul, m.v. Marie Matheusdr.
---Heynszn., m.v. Ghijs Jansdr. (wed. Merck
---Wopckezn.), Kuinre
---Hillebrantszn.
---Hittezn.
---Hobijn, procureur postulant Hof van Holland
---Hubertszn., Mr. m.v. Trijn Hendricx
---Huych Andrieszn., schepen, Leiden
---Jacobszn., Huizum
---Jacobszn., Leeuwarden
---Janssen, m.v. Neel Adriaensdr., Hogebeintum
---Janssen, bierbrouwer, Leeuwarden
---Janssen van Marsum, Leeuwarden
---Janszn., Jorwerd
---Janszn., (a.s.) m.v. Lysbeth Thysdr., Leeuwarden
---Janszn. van Tongeren, Amsterdam
---Kluysener, Leeuwarden
---Knodder, Leeuwarden
---Knossens
---Lambertszn., barbier, Leeuwarden
---Lambertszn. de Jonge, Leeuwarden
---Lambertszn. Meerhout
---van Lambroeck †
---van Ligne, zie Johan
---Luytthiezn. (Luytthiens zn.), m.v. Annaken
---Jacobsdr. God Gaff, zwaardveger, soldenier, Leeuwarden
---van Marsum (Mersum), Leeuwarden
350
JanMartenszn., Mr. †
---Martenszn., Herbaijum
---Martenszn., Leeuwarden
---Mathijszn., Edam
---Merckszn.
---Meynszn. (Meynses), Leeuwarden
---Meyntezn., Leeuwarden
---Ottezn., Utrecht
---Oyerszn., gerecht Blankenham
---Petreus, zie Johan
---Pieterszn., m.v. Gerits, Cornjum
---Pieterszn., Hempens
---Pieterszn., Leeuwarden
---Pieterszn., Steenwijk
---Poppezn.
---Reynerszn.
---Ritskes †, g.g.m. Anna Anthonisdr.
---Ritskezn., Leeuwarden
---Rommarts, zie Johan
---Rucols, Leeuwarden
---Ryurdtszn.
---Schroor †, Goor
---Stevens, schepen, Breda
---Sybethzn.
---Sybrenszn., Leeuwarden
---Symonszn.
---Symonszn., Britsum
---van Thiel
---Thoniszn., Leeuwarden
---Thoniszn., m.v. Alijdt Claesdr. (wed.
---Geert Janszn.), Leeuwarden
---Tyebbezn., Dokkum
---Valckenburgh, Mr., m.v. Dyeuwcke
---Gerkedr., Harlingen
---Verreycken, Mr., landmeter, gezw. bode Hof
---Versteveren, Mr., advocaat Hof, Leeuwarden
---van de Wall, procureur postulant
---Willemszn., (sr. en jr.), Leeuwarden
---van Wirdum, m.v. Anna
---van den Wouwer, schepen, Breda
---Wybezn., m.v. Welmoet Endelings
---van Ysselt, Mr., medicus, Leeuwarden
jancke†, dr. v. Marij Cornelisdr.
Jannewed. Cornelis
Jannekenvan Impegim
---van Oudewater †, g.g.m. Hessel Pieterszn.
Janssenzie Aernt, Albert. Andries, Ariaen, Bartel, Beernt, Claes, Cornelis, Dirck, Eene, Evert, Frans, Frans Auckes, Gabbe, Hans, Herman, Jacob, Jan, Jelle, Joachim, Joost, Lambert, Marten, Mathijs, Reyner, Sippe, Symon, Tyaerdt, Tyarck, Wolter, Wycher
---van Duetgum, zie Hendrick
---van Marsum, zie Jan
351
Janssenvan Vischvliet, zie Hendricus
---Uuterwijck, zie Jacob
---van (de) Westerhoff, zie Anthonis
Jantthie†, g.g.m. Uulbe Douwezn. †
---Jansdr., vr.v. Hille Wytthiezn., Leeuwarden
Jantthienvr.v. Pieter Pierszn.
---vr. v. Tyebbe Pieterszn., Stiens
---Hendricxdr., wed. Joannis (van)
---Heemstra, Oudkerk
---Hermansdr., vr.v. Ysbrant Claeszn., Beetgumermolen
---van Marckel. wed. Syurdt
---(Jantthie) Pietersdr., vr.v. Bernardus Scyrxma
---Sickedr., vr.v. Claes Janszn., Hallum
---Uulbetsdr., vr.v. Goyttzie Feyckezn., Wieuwerd
Janttiamazie Jorrit
Jaquesde Block. zie Jacques
JarichBottezn., Terzool
---van Bottinga, Leeuwarden
---Dekema, Mr.
---Dryoeszn., Berlikum
---Hayttziezn., Wirdum
---Hottinga, Leeuwarden
---Ritskezn., Leeuwarden
---Sipckezn., Britsum
---Syurdtszn., m.v. Eeuw Jansdr. (wed. Reyner
---Dircxzn.), "Boornderhuysum' bij Dokkum
---alias Tyarck Sappezn. †
---Tyepma, rentmeester
---Wopckezn., g.g.m. Anna Herckedr. †.
---m.v. Cuncra Dircxdr. (wed. Andries
---Pieterszn.), Leeuwarden
---Wygerszn., m.v. Bauck Sippedr., Leeuwarden
Jaspervan Breda
---Janszn.
---Reinerszn., Leeuwarden
---ter Schuijre, tijdelijk Leeuwarden
---Tuback Huvetter, g.g.m. Paulijnef.
---Mechelen
Jelvr.v. Albert Claeszn., Terzool
---vr.v. Hendrick Widmerszn.
---vr.v. Willem Aenezn.
---Bottinga, vr.v. Syurdt (van) Beyema
---Tyarcksdr., wed. Romeyn Bastaert
---de Deurnagel, Leeuwarden
JelbeJacobszn. (Jacobsen), apotheker, Leeuwarden
JelckBroersma
---Marij Broersma. vr.v. Sybet Sappema
352
JelckeGabbezn.
---Hennezn.
---Jacobssen
---Jellezn.
---Minckezn., Vrouwenparochie
JeldertBeyema
---Uulckezn.
Jelgervan Feytsma, Hallum
Jelgersmazie Syttzie Hettezn., Tyaerdt Hettczn.
Jellvr.v. Syurdt Tyaerdtszn. Cromwald, Bolsward
---Mintziedr., vr.v. Hoytte Albertszn., Leeuwarden
JellePastoor. Witmarsum
---Abbezn., m.v. Beyts Tzalingsdr., Oosterlittens
---Bruetickszn., Leeuwarden
---Hesselszn., Leeuwarden
---Janssen, Leeuwarden
---Janszn.
---Tyarckszn., Tzum
---Wopckezn.
JelmerWybrantszn., bierbrouwer, Leeuwarden
Jelmerszie Cornelis
JelteHennezn., Leeuwarden
---Janszn.
---Jeltezn. †, g.g.m. Hylck Reynersdr., Leeuwarden
Jenninghvan Assche, schrijver Blokhuis, Leeuwarden
JeppeMinnezn., Foudgum
JeronimusBechell, burgemeester, Leeuwarden
---Hanye, Mr., advocaat
---van Oldenziel
Jetsvr.v. Bocke Pierszn.
---wed. Gottert Wiglezn.
---Broersma
---Fransedr., vr.v. Gerbren Gerritszn., Leeuwarden
---Jochumsdr., vr.v. Ryurdt Ydtszn., Hichtum
---Sybedr., wed. Seerp Lyeuwes, "cockmeyt", Finkum
---Woutersdr., Leeuwarden
---Wybedr., vr.v. Jucke Douwezn., Leeuwarden
JetzieGerckezn.
JheronimusGravius, Mr., advocaat Hof
JildertBinnezn., Firdgum
JoachimJanssen, m.v. Dyeuwer, Boxum
---Sticker, gevangene in Blokhuis, Leeuwarden
Joannis(Johannes) (van) Heemstra †, g.g.m.
---Jantthien Hendricxdr., Oudkerk
JobJanszn., Berlikum
Jochumschipper
353
Jochumint Ancker, Leeuwarden
---van Campen, Leeuwarden
---Claeszn., Leeuwarden
---Dircxzn., Leeuwarden
---Janszn., Boxum
---Pauser, hopman
---Pieterszn. Wittbroot, gezw. bode stad, Leeuwarden
---Symonszn.
---Symonszn., m.v. Gryet Fransedr., Leeuwarden
---Symonszn., m.v. Tete Fransdr., gezw.
---postulant, Leeuwarden
---Teyezn., m.v. Wyts Gottertdr.
JochymBauwers
JoerisGerritszn., Leeuwarden
JohanAbsolonszn., Mr., m.v. Anna Claesdr., Leeuwarden
---Alarpie †, pastoor, Oldeboorn
---van Aluwe
---van Assche
---Berinvel, m.v. Yts Meynertsdr., soldenier, Garijp (?)
---Bysary, Groningen
---van Coevorden, Mr.
---Geerszn.
---Hendricxzn., m.v. Lolck Keimpedr.
---Herema
---Hop, m.v. Trijn Hansedr., Leeuwarden
---Juckezn. Beyema †, g.g.m. Goslick Gaeledr.
---(Jan) van Ligne, graaf van Arenbergh, stadhouder-generaal
---van Moroot
---(Jan) Petreus, notaris, Leeuwarden
---Rattaller †
---Rattaller, grietman van Tietjerksteradeel
---Rommarts, Mr., raad in Hof
---Schypman
---van den Tymple †, g.g.m. Johanna †, Leuven
---van Wermelo, hopman, Diepenheim
Johanna†, g.g.m. Johan van den Tymple †, Leuven
---van den Tymple, vr.v. Focko Rommarts, Leeuwarden
Johannes†, g.g.m. Frouck, goudsmid, Leeuwarden
---Claeszn. (?)
---Damocus, prior, Leeuwarden
---Gerckezn.
---Gerritszn., Leeuwarden
---Godschalckzn., Tjalhuizum
---van Heemstra, zie Joannis
---Joannis, pastoor, Cornjum
---Jorritszn. †
---Jouwszn., Leeuwarden
---Julius (July) senior convent Jacobijnen, Leeuwarden
354
JohannesNijehoff, vicaris, Oldehove (Leeuwarden)
---Oedtszn. van Jutfaes, Leeuwarden
---Renicxzn. (Renixzn.), m.v. Geert Eritsdr., juwelier, Leeuwarden
---Ritskezn.
---Roeloffszn., vicaris, Ferwoude
---Seyler, vicaris, Bamberg
---Stormb, Jkhr.
---Tuchscherer, vicaris, Wërzburg
---Tyarra, advocaat
---Wopckezn., grietman van Dantumadeel
---Ypezn., m.v. Anna Uulbedr.
JongeGaettzie Broersma †
---Jacob Janszn., Britsum
---Jan Vries, Groningen
---de, zie Bartholomeus, Bartol. Herman.
---Jan Lambertszn.
Joostpater, Leeuwarden
---Anthonisdr., vr.v. Willem van Lambroeck, Leeuwarden
---Anthoniuszn. van Steenberge, m.v. Marijke
---Gielisdr. Carriers, Leeuwarden
---Ariaenszn., gezw. bode Hof, 's-Gravenhage
---van Bourmannia †, grietman van
---Leeuwarderadeel
---Claeszn., m.v. Trijn, Vrouwenparochie
---Feyckezn.
---Franszn., "wasdraeyer"
---Hendricxdr., Harlingen
---Hendricxzn., procureur postulant Hof van Holland
---Idszn. Blauwkerck
---Janssen, Leeuwarden
---Lubbertsdr., vr.v. Geert Hullemaker, Danzig
---Pieterszn., bakker, Leiden
---Pieterszn. Benningh
---Vastaerts, Leeuwarden
---Ydtszn. Blauwkerck
JorgenJorgenszn. van Dockum, Leeuwarden
JorgiensHanszn., Sneek
---Willemszn., Britsum
Joris(Jorrit) Bockezn. Tyercksma, Leeuwarden
---Gerritszn. †, g.g.m. Atke Sybrantsdr., kleermaker, Leeuwarden
JorritHottziezn.
---Janttiama †
Jorwerdonroerend goed
JouckeBastiaens, Leeuwarden
---Grieuwinga, Mr., advocaat Hof, Leeuwarden
---Johanszn. Beyema, Mr.
---Mellezn.
355
JouckePierszn.
---Sickezn., Leeuwarden
---Tetezn., , Wolsum
---Thomaszn., Leeuwarden
Jouwvan Andringa
---(Juw) Dekema
---(Jow) Haersma (van), Rauwerd
---(van) Mockema (Meckema), m.v. Els
---Hendricxdr., Leeuwarden
---Mockema, wed., Dokkum
---Rinnertszn., m.v. Aelcke Symonsdr., Schingen
---Wybezn.
JouwckHilbrantsdr. †, g.g.m. Hoyte Douwezn.
JuckeDouwezn., m.v. Jets Wybedr., Leeuwarden
JudithGoedenhiegen, vr.v. Aernt Ghenen
Juliuszie Johannes
---van Geele (Geel) procureur-generaal Hof
JurgienAdamszn., Harlingen
---Jurgienszn. van Dockum, waard, Leeuwarden
---Hanszn. Rap(pet) Swier(?), zie Georgien
Jutfaesvan. zie Aernt Symonszn., Johannes Oedtszn.
JuwDekema, zie Jouw
---Tyaerdtszn. Mockema, m.v. Else (wed. Hilbrant)
Kan(ne)zie Goert >> alfabet
Kanterzie Willem
Karolopastoor, Rottum
KarstiaenAnthoniszn.
KempeJeltezn.
Kempenvan, zie Pieter
Kempiszie Cornelis
Kempovan Doenya
---(Kempe) van Graetnya (Gra(e)tinga)
---(Kempe) Nicolai, procureur postulant, later notaris, Leeuwarden
KerkwerfvenJacomijnen van, vr.v. Boldewijn van Loo
Kerstienvan Teeckelenburg, soldenier, Leeuwarden
Ketswijckvan, zie Pieter
Keyserdie, zie Pieter
Kiesselvan den, zie Adam
Kimswerdonroerend goed
KinsckMaria van Sternzee
Kluysenerzie Jan
Knodderzie Jan
Knossenszie Jan
356
Kollumonroerend goed
Korfmakerzie Frans
KrijnCorneliszn. †
---Eernstszn., Leeuwarden
Kubaardonroerend goed
KynskRopta. wed. Taecke van Hermana
Lackeyvan Buyren, hopman, Leeuwarden >> alfabet
Laeszn.v. Bauck Claesdr.
---Glins. m.v. Wilsch, grietman van
---Menaldumadeel
---Uupckezn., m.v. Wipck, Eewal bij Claercamp
LambertAriaenszn.
---Feddezn., m.v. Artzien Gerritsdr., Engelum
---Janssen, Leeuwarden
---van Oldenziel, Groningen
---Styps
---Sydszn., Leeuwarden
---Wesselinge, Groningen
LambertyenLambert Breuckensdr., vr.v. Dominicus Dommezn., Amersfoort
Lambrechtsvan den Corput †, g.g.m. Symone de Bont
Lambroeckzie Commer
---van, zie Andries, Hendrick. Jan, Willem
LammertRommertszn.
Latzemazie Bernardus (Pieterszn.)
Laurens(Lauwerens) Janszn., gezw. bode Hof
LauwLauwszn.
LauwerensFeyckezn., "glaesmaecker", Leeuwarden
---van der Veen
---Wyttziezn., m.v. Anna Sickedr., Leeuwarden
Leeuwardenonroerend goed
Leffersenzie Gelmer
Lensvr.v. Jacob Sybrantszn., burgemeester, Leeuwarden
---Evertsdr., vr.v. Adye Lambertszn., Leeuwarden
LenaertAriaenszn. (Haen), m.v. Ath Bauma (†), Leeuwarden
357
LenaertHendricxzn., g.g.m. Thyets Uulbedr. †, kistenmaker, Leeuwarden
---van Impegim, assayeur, Antwerpen
---Vries van Leeuwarden, soldenier, Harlingen
Lenszie Hans, Trijn Hans
Lensezie Hans
---Jacobszn., Elsloo
LeoMellezn., zie Lyeuwe
Levereyzie Pieter
LewynEveraedt, Mr., lid Raad van Mechelen
Leyevan der, zie Hendrick Gerritszn.
Lichthertzie Jan Claeszn.
---van Teeckelenburg, soldenier, Leeuwarden
---van Vreckenhorst, soldenier, Leeuwarden
Liesveltvan, zie Ide
LievenJacobszn.
Lignegraaf van Arenbergh, zie Johan
Lindenvan der, zie Willem
Lischvr.v. Jacob Hilbrantszn., Leeuwarden
LodewijkRattaller
Loëngaonroerend goed
Lolck†, g.g.m. Ryurdt Obbezn.
---Aebedr., vr.v. Gabbe Rompckezn.
---Keimpedr., vr.v. Johan Hendricxzn.
---Taeckedr.
LolckeSyttziezn. †, g.g.m. Trijn
Lollvr.v. Carstiaen Anthoniszn.
---vr.v. Hendrick (Lambrechtszn.) van den
---Corput
LolleDeddezn., m.v. Syouw Gerloffsdr., Boxum
---Evertszn.
---Juckezn., m.v. Hylck Piersdr.
---Wybezn., Leeuwarden
Loovan, zie Boldewijn, Catharina
LotsDouwes †, g.g.m. Jacob Pastouw, Leeuwarden
---Vitusdr., vr.v. Douwe Thomaszn., Leeuwarden
LouwFritsma
LubbeWolters. Deventer
Lubbertzn.v. Trijn
---van Hattum. deurwaarder Hof
---Lycklezn., m.v. Barbara
LucasCorneliszn. Bos, Leeuwarden
---Gerbrantszn., Leeuwarden
Luciavr.v. Bartholomeus Dircxzn., Oudkerk
---Thomasdr., Leeuwarden
LudowicusRattaller
LuloffCoeners, Groningen
LummeStyps, vr.v. Jan Hermanszn., Leeuwarden
Lutjepostonroerend goed
Lutkelollumonroerend goed
Lutkewierumonroerend goed
Lutsvan Lyauckema, wed. van Sicko van Dekama
358
LuyckTabbedr.
LuytenPetrus, zie Petrus
Luytkenpoortsluiter, Leeuwarden
Luytthienbierbrouwer, Mariëngaerde (Hallum)
---Franszn., Leeuwarden
---Gerritszn., Boxum
---Roelofszn., Leeuwarden
Luytzzie(Luytthie(n)) Frericxdr., (vr.v.) Govaert
---Aertszn., Amsterdam, later Leeuwarden
Lyauckemavan, zie Catharina, Luts, Schelte
LyckelJochumsdr., vr.v. Broer Gerbrenszn.
LyclePierszn., Leeuwarden
LydiaCornelisdr. †, g.g.m. Herman Pierszn., Vrouwenparochie
LyeuwckHermansdr., wed. Rompcke Foeckezn., Leeuwarden
---g.g.m. Tyarck Janssen, Leeuwarden
Lyeuwezn.v. Broersma
---Dircxzn., kistenmaker, Leeuwarden
---Fons †, g.g.m. Anna, Jorwerd(?)
---Jacklezn., Franeker
---Lyeuwezn. †, m.v. Anna Jansdr.
---(Leo) Mellezn., m.v. Syrt Hendricxdr., wed. v. Ritske Boelema, secretaris, Dokkum
---Sybema, Kollum
---Taeckezn.
---Tetezn.
---Tyaerdtzn.
---Tyallezn., Leeuwarden
LyoetsRitskedr.
Lyomme†, g.g.m. Trijn Dircksdr., Nijland bij Leeuwarden
LysbethDominicusdr., vr.v. Erasmus Ottezn., Oostfriesland
---Thysdr., bruid van Jan Janszn.
Maey†, g.g.m. Gerrit Bouwezn. >> alfabet
MagdalenaRommerts, wed. Jacob Franszn., later vr.v. Dr. Barthe Ydzaerda, advocaat Hof
Manningazie Bouwe, Claes Gerritszn.
MarcelisMunters
---Mr., pastoor. Antwerpen
Marckelvan, zie Jantthien
MarckMinnezn.
MargrietDircxdr., vr.v. Douwe Reinszn. Talles
---Jansdr. †, g.g.m. Gerrit Floriszn.
MargrietaLucasdr., vr.v. Reyner Adriaenszn.
---van Medenblick, Alkmaar
MariClaesdr., wed. Coert Geltboeck
---Jansdr., vr.v. Willem Janszn.
359
Maria(Marije) van den Tymple, vr.v. Idzard
---a Sickyngha, Leeuwarden
Marievr.v. Abbe Douwezn.
---van der Borch, vr.v. Jaqes de Block
---Gerbrantsdr. van Amsterdam
---Matheusdr., vr.v. Jan van der Heul
---van den Tymple, Leuven
Marnein Groningerland, zie Merne
Marssumonroerend goed
Marsumvan, zie Jan, Jan Janssen
MartenClaeszn., kistenmaker, Leeuwarden
---Dircxzn., Leeuwarden
---(Martijn) Gerritszn., kistenmaker, Leeuwarden
---Hermanszn., m.v. Anna Luytgiendr., Bilgaard
---Janssen
---Meynaertszn., Amsterdam
---van Nytszem, m.v. Cathrijn van Roorda, Leeuwarden
---Reytzenis(?), zie Martinus
---Rinckezn., Hichtum
Martena(van), zie Doecke
MartinusAlbertszn. †, ontvanger keizerlijke belastingen
---Reytzenis(?), Mr., notaris, Jelsum
MartijnGerritszn., zie Marten
Marijvr.v. Dirck Haringszn.
---Arysdr., vr.v. Jacob Janszn., Leeuwarden
---Cornelisdr., vr.v. Claes Taeckezn., Leeuwarden
---Gerritsdr., wed. Dr. Claes van der Geest
---Jansdr., Leeuwarden
MaryPoortgies
MarijkeGielisdr. Carriers, vr.v. Joost Anthoniuszn. van Steenberge
Marytgenwed. Claes Willemszn.
MatheusFranszn. Sluys, Leeuwarden
MathijsBoon, kastelein, Leeuwarden
---Boon, maarschalk Blokhuis, Leeuwarden
---Engelbrechtszn., tingieter, Leiden
---Janssen, Mr. †
---Joostzn. (Joosten)
---Ort, rentmeester
Mat(t)hijsRommarts, Mr., m.v. Taets Buwedr. (Bouwedr.), advocaat Hof, secretaris, Leeuwarden
Medenblickvan, zie Petrus, Reyner Adriaenszn., Ytgien Reynersdr.
MeelHendricxzn., Leeuwarden
Meerhoutzie Jan Lambertszn.
MelchiorChaerlszn., Mr., m.v. Bauck Rompckedr., "surgijn", Leeuwarden
MelisMeynertszn.
360
MelleJanszn.
---Lyeuwezn., Leeuwarden
Mellemazie Eelcke Lyeuwezn.
van, zie Hilbrant Entens
Mentzie(Mense ) Gratema, Sappema Tille
Merckvan Schoten, Mr.
---Wopckezn. (†), g.g.m. Appolonia
---Taeckedr. †, m.v. Ghijs Jansdr.
Merne(Marne) in Groningerland, onroerend goed
Mersu, (Marsum) van, zie Jan
Metvr.v. Ariaen Meynerszn., Leeuwarden
Metzde, zie Anthonis
MeyeLuloffszn., Mr., advocaat, Leeuwarden
---Nijenhuis, Mr., procureur, Leeuwarden
Meyerzie Herman
MeylePhilippuszn.
Meynaert(Meyne(rt)) Martenszn. (Mertenszn.)
---Druyst, weesmeester, Leeuwarden
MeynertHeynszn., Oudkerk
---Hillama, Hallum
---Sybrantszn., Nijkerk
MeynsJarichs
Meynsmazie Hoyte
MeynteHottziezn., m.v. Anna, Lekkum
Michaelis(Michiel) Andreas, vicaris, Lekkum
MichielClaeszn., m.v. Auck
---Meliszn., Leeuwarden
---Symonszn., Leeuwarden
MinnerJacobszn., Bolsward
---Jan Galtszn., Opeinde (Sm.)
---Ritskezn., Stiens
---Scheltezn., m.v. Neel Doeckedr., Kollumerterp
---Taeckezn.
Minnemazie Tyaert Gossezn.
Minnertsgaonroerend goed
Mints
MintthieClaeszn., m.v. Griet, Stiens
Miricazie Andreas
Mockemazie Jouw, Juw Tyaerdtszn.
---(van), zie Hessel, Jouw
---van, zie Feye, Sippe
Modderzie Claes
Moerckevr.v. Jacob Wyntthiezn., Wirdum
Molderzie Geert
Mollemazie Syrck Dyorrezn.
MonckDircxdr., vr.v. Hendrick Claeszn., Leeuwarden
---zie Willem
MonteAbbezn., m.v. Wob Jan Roysdr., Kollum
---Janszn., Kollum
Morootvan, zie Johan
361
Mulaerthopman
Munterszie Marcelis
Nanne†, g.g.m. Hid >> alfabet
---Aesgezn.
---Egbertszn., Cornjum
---Franszn., Leeuwarden
---Janszn. van Campen, Leeuwarden
NanninckAlbertszn., ra.v. Auck Alledr.
Neefdede, zie Anthonius
NeelAdriaensdr., vr.v. Jan Janssen, Hogebeintum
---Doeckedr., vr.v. Minne Scheltezn., Kollumerterp
---Jansdr., vr.v. Douwe Hendricxzn. Rompta, Edam
NicolaesJoostzn. Cleuting
Nicolaizie Kempo
Nicolayzie Adrianus
---zie Steven
Nobelzie Hendricus
NoeThymonszn., m.v. Claes Syurdtsdr.
NolleThijszn., m.v. Els Jacobsdr., Leeuwarden
Nooringvan, zie Geert
Nootkezie Jacob
NyelsSyornszn., Aalburg (Dmk.)
Nijehoff(Nijenhove), zie Herman
---zie Johannes
Nyemanzie Egbert
Nijenhuiszie Meye
Nijkerkonroerend goed
Nytszemvan, zie Marten
ObbeHermanszn., m.v. Ryncke Andriesdr. >> alfabet
---Herozn., Franeker
OrckLicledr., vr.v. Sible Hammezn.
Ockingazie Watzie
---van, zie Hobbe
Ocko(Occo) pastoor, Britsum
OdulphusSeller, Leeuwarden
OedtsFolckertszn.
---Pieterszn., Oosterlittens
---Zydtszn. (Sydtszn.), Beckum
Oedtsmazie Wytzie
OegeJorritszn., Wartena(?)
OegheSickyngha, Mr.
OeneGieltzn., Oldeboorn
---Pierszn. † (nagelaten kinderen)
Oenemazie Tiepcke
OenttzieSybrantszn., Leeuwarden
OentziePieterszn., Wijns
362
Offenhuysenzie Fedderick
Oldenzielvan, zie Jeroniraus, Lambert
Oliviervan den Tymple, Jkr., Leuven
OlphertOlphertszn., bierbrouwer, Leeuwarden
Oosterendonroerend goed
Oosterlittensonroerend goed
Oosterzeevan, zie Dominicus
Oosthemvan, zie Gideon, Hans
Opeinde (Sm.)onroerend goed
OrckSybezn.
Ortzie Mathijs
OtteJellezn., Wirdum
OttoBra, Aalburg (Dmk.)
---van Galema
Oudewatervan, zie Janneken
Oudkerkonroerend goed
OutgerGerbezn., vr. Feyck Sinnedr.
Papinghzie Roeloff >> alfabet
Pastouwzie Jacob
Paulijnef. g.g.ra. Jasper Tuback Huvetter
Pauwde, zie Hendrick
Pauwels(Pouwels) Brecker (Breecker), Leeuwarden
---van Duyring, exchysmeester, Leeuwarden
---Hendricxzn., gezw. stadsbode, Leeuwarden
---Janszn., m.v. Frouck, Leeuwarden
---Jelles
---Roelof(†)szn., Leeuwarden
PawelDuyring, Leeuwarden
Pepergaonroerend goed
Persijnzie Hendrick Gerritszn., Hypolitus
Perweysvan Roiselaer van, zie Elisabeth
PeterClaeszn. de jonge
---Janszn.
Petershenvan
Petreuszie Hector, Johan
PetrusJohannes, klerk, Leeuwarden
---Luyten, vicaris. Beetgum
---van Medenblick, pater, Achlum
Philippuswielmaker
---Philippusdr., Haarlem
Phrysiuszie Anthonnis
PieckeSymonszn., Dronrijp
PierHilbrantszn., m.v. Aeff. Bilgaard
---Jouckezn., Warga
---Pierszn.
---Syttziezn., Lutjepost
---Tyessezn., Leeuwarden
---Watthies, Warga
363
Pierckemde Grave, gezw. bode
Pieterexchysmeester
---., wees", verzorgd door Jacob Pieterszn., Britsum
---Angepier
---Aryszn., Leeuwarden
---van Be (e) ren. wijntapper, Leeuwarden
---Benningh, g.g.m. Anna †, Noordhorn
---Beyema
---Bonnezn., Leeuwarden
---van Boorn (alias die Vries). Antwerpen
---Bouwenszn., Leeuwarden
---(van) Bronckhorst, Mr., Leeuwarden
---Claeszn., Jelsum
---Claeszn., bierbrouwer, Leeuwarden
---Claeszn., Leeuwarden
---Claeszn., Nijland bij Leeuwarden
---Corneliszn.
---van Dekema. ridder, raad in Hof
---Dircxzn., Boxum
---Dircxzn., Leeuwarden
---Dircxzn., m.v. Reynsck Gerbrensdr.
---Dirckszn., Tjummarum(?)
---van Eemskerck, griffier Hof
---Eiskezn.
---Foppezn., m.v. Pieter Yepedr., Bolsward
---Franszn.
---Freerckszn.
---Georgienszn., kistenmaker, Leeuwarden
---Gerritszn., Britsum
---Gossezn., Franeker
---Haertszn.
---Hanszn., m.v. Pietrick Obbedr., gezw.
---stadsbode, Leeuwarden
---van Harlingen, Mr., advocaat Hof, Leeuwarden
---Heertszn., m.v. Anna, Vrouwenparochie
---Hendricxzn., m.v. Geert Roelofsdr., Leeuwarden
---Herckezn., Britsum
---Hermanszn., kuiper, Leeuwarden
---Hessels (zn.), Leeuwarden
---Heyezn., Leeuwarden
---Hillebrantszn.
---Hobbema
---Huertszn.
---Jacobszn.
364
PieterJacobszn., m.v. Geert Dircksdr., Tjummarum
---Jan Hendricxzn., g.g.m. Griet Douwedr. †
---Janssen, gezw. stadsbode, Leeuwarden
---Janszn., Nijland bij Leeuwarden
---Janszn., pastoor, Britsum
---Janszn., Finkum
---Jarichszn.
---Johanszn., Bremen
---van Kempen, m.v. Griet Goyttziedr., Leeuwarden
---van Ketswijck. m.v. Hendrick Tymonsdr., Leeuwarden
---die Keyser, koopman, Antwerpen
---Leverey, Vrouwenparochie
---Obbedr., zie Pietrick
---Pierszn., m.v. Jantthien
---Pieterszn., boekbinder, Leeuwarden
---Pieterszn. (van Hoorn?), Leeuwarden
---Pieterszn., m.v. Hylck Dieucksdr., metselaar.
---Dokkum
---Reynerszn., Sexbierum
---Rippertszn., Bozum
---Sinnezn. †
---Sybrantszn.
---Symonszn. †, g.g.m. Anna Claesdr. †
---Symonszn. (van Harlingen), Mr. (†), advocaat Hof, Leeuwarden
---Theuszn.
---Tzalingszn. †, g.g.m. Cunera, Leeuwarden
---Tyaerckszn.
---van Walta
---Widmerszn., m.v. Dyeuw Jacobsdr., Leeuwarden
---Wouterszn. (Wolterszn.)
---Ydsaertszn., Leeuwarden
---Yepedr., vr.v. Pieter Foppezn., Bolsward
Pietertgenvr.v. Adriaen Aertszn., glasmaker, Leeuwarden
Pietrick(Pieter) Obbedr., vr.v. Pieter Hanszn., Leeuwarden
---Watziedr., Berlikum
Pingjumonroerend goed
PiterVloitzn., secretaris, notaris. Amsterdam
PlaccaetPhilippus, koning van Engeland, enz.
Polmanzie Symon
Polstrazie Syttzie Pieterszn.
Poortgieszie Mary
PopckGraetnya
---Lolckedr., dienstmaagd, Leeuwarden
PopckeEyezn., Leeuwarden
Popkemazie Rommertf, Ryurdt, Saecke, Theet
Popmazie Fonger Jacobszn.
Potterzie Ariaen
365
PouwelsBrecker, zie Pauwels
Procureurgeneraal van de keizer in Friesland
PyllHans, zie Hans
Pyrssenzie Aene Corneliszn.
Raephorstvan, zie Hendrick >> alfabet
RaesCalamer
Ralazie Fecke
Ratint, zie Hendrick
Rattallerzie Elisabcth, Johan, Lodewijk, Ludowicus
Reeseauwzie Jacob
ReinerSyouckezn., zie Reyner
Reitsumonroerend goed
Renesvan, zie Willem
RenickAnskezn., Leeuwarden
---van Bourmannia, Dr., grietman van
---Leeuwarderadeel
---van Camminga
---Gerloffszn.
---van Gratinga, Dr. (†), m.v. Catherina van
---Aesgema
---Jeltezn.
---Syttziezn., m.v. Uulck Wopckedr., Finkum
ReynPieterszn., Terzooi
Reynerbakker
---Adriaenszn. van Medenblick, alias
---Cromhoudt, m.v. Margrieta Lucasdr., Alkmaar
---Annezn., Leeuwarden
---Annezn., m.v. Anna Gerckedr., burgemeester, Bolsward
---Bartholomeuszn., Tietjerk
---Dircxzn., †, g.g.m. Eeuw Jansdr.
---Janssen †, g.g.m. Thonis Beerntsdr.
---Philippuszn., Leeuwarden
---(Reiner) Syouckezn. (t), g.g.m. Barbara
---Douwedr., Leeuwarden
---Willemszn., Leeuwarden
reynolt(Reynolts) van Bourmannia †, ridder, drost van Coevorden
ReynsckCamstra
---Gerbrensdr., vr.v. Pieter Dircxzn.
ReyntHoegie, Groningen
Reyntzeniszie Martinus
RiemerAbbezn.
---Tzommezn.
Riemersmazie Tzaling
Rietsveltvan, zie Willem
RinckFeyckezn.
366
RinckObbes(zn.)
---Ryurdtsdr., Schraard
---Syurdt Jansdr., vr.v. Agge Wopckezn.
RindtsHesselszn., klerk
Ringerszie Idzardt
Rinicuszie Tyallius
RintsFeyckedr.
---vr.v. Dirck Rymmertszn.
---vr.v. Foppe Wybezn., Dijksterhuizen
Rintzievan Aesgema, vr.v. Eepe van Bootsma
---Albertszn., Hollum (A.)
---Bottezn., Boxum
---Folckertszn. Aytta, g.g.m. Yd Tyaerdsdr. †, grietman van Oostdongeradeel
---Sijema †
RitskeBoelema †, g.g.m. Syrt Hendricxdr.
---van Dijcxsta
---van Eysinga
---Feyckezn.
---Hayttziezn., Leeuwarden
---Jeltezn., Stiens
---Syurdtszn., Leeuwarden
---Tabbezn.
---Taedezn., Leeuwarden
---Verjelsma
Rochus(Rocks), zie Cornelis
RoeloffGeertszn., Fleddersum
---Gribbezn., m.v. Saepck Tyaerdtsdr., Hallum
---Papingh, hoedenmaker, Groningen
---Willemszn., m.v. Tyalck Tyarcksdr., Leeuwarden
Roiselaervan Perweys, van, zie Elisabeth
RoleffLuytyezn.
Rombautvan den Bossche, poorter, Mechelen
RomeynB(astaert) (de) Deurnagel †, g.g.m. Jel
---Tyarcksdr., Leeuwarden
---de Deurnagel, Jkhr. †, Bergen, Sinte Wynocx
Rommartszie Focko, Johan, Mathijs
RommertFranszn., "schroer", Leeuwarden
---Popkema †, g.g.m. Frouck
Rommertszie Baucke
RompckeAllertszn., m.v. Saes Jelledr., Kollum
---Feyes, Vrouwenparochie
---Foeckezn. †, m.v. Lyeuwck Hennansdr., Leeuwarden
---Janszn., Dokkum
---Thoniszn., Oude Leije
Romptszie Douwe Hendricxzn., Hendrick
367
Roordazie Thiet, Wybrant, Ympck
---(van), zie Ryoerdt
---van, zie Cathrijn, Christophel, Douwe, Georgien
Roordahuizumonroerend goed
Roptazie Kynsck
Roptazijlsluis
Rosendaelzie Adrianus
Rossumvan, zie Hendrick Hendrickszn.
Rottyzie Gualte
Rousseau(Reeseauw), zie Jacob
Royvan, zie Cornelis Pieterszn.
Rucolszie Jan
RutgerBrunckhoff
---Engbertszn., Leeuwarden
Ruyszie Albert Janszn.
RynckeAndriesdr., vr.v. Obbe Hermanszn.
---(Rincke) Obbedr. †
RyoerdtClaeszn., Franeker
---Obbezn., zie Ryurdt
---(Ryurdt) (van) Roorda
Rijperkerkonroerend goed
RyurdtAnnezn., metselaar, Leeuwarden
---Eebezn., m.v. Barbara Dircxdr., Leeuwarden
---Eeblezn., Leeuwarden
---Lolckezn.
---(Ryoerdt) Obbezn., g.g.m. Lolck †
---Popkema
---van Roorda, zie Ryoerdt
---Ryurdtszn., Beers
---Tyaerdtszn., Grouw
---Ydtszn., m.v. Jets Jochumsdr., Hichtum
S.Gerrytszn., gezw. stadsbode, Leeuwarden >> alfabet
SacleGerbrenszn., Friens
---Wybrantszn.
SaeckBottedr. (Schroetsma?), vr. v. Syrt Uulckezn.
---Tyaerdtsdr., †, g.g.m. Syne Sipckezn. †
SaeckeHalbetszn., Stiens
---Ottezn.
---Popkema
SaeckleTymonszn., Amsterdam
Saepvr.v. Gerbrant Hertmanszn.
SaepckTyaerdtsdr., vr.v. Roeloff Gribbezn., Hallum
SaesJelledr., vr.v. Rompcke Allertszn., Kollum
SanderHermanszn.
SappeAesfezn., rechter, Westergeest
---Feddezn., waard, Leeuwarden
---Tyerckszn. †, g.g.m. Barbara
Sappemazie Sybet
Saravan Impegim
368
SasHermanszn. †
SaskerAndrieszn.
Sassenzie Dirck
SchelteBottezn., m.v. Claeske Claesedr., Leeuwarden
---van Lyauckema
---Martenszn., Cornjum
---Sickezn., Leeuwarden
---Wybrantszn., Leeuwarden
Scheltemazie Sybe
Scheltovan Tzyaerda, m.v. His van Hermana
Scholtemazie Aencke
Schoofzie Hubertus
Schotelmanszie Adam, Thomas
Schotenzie Merck
Schouwezie Evert
Schroetsmazie Auck, Botte Bottezn., Gosse Bottezn., Saeck, Thiets, Tyesse, Tziempck
Schroorzie Jan, Thomas
Schuijreter, zie Jasper
Schwanhausenzie Eustachius
Schwarzenburghvan, zie Fredericus
Schwenifursterzie Chrystoforus
Schypmanzie Johan
Scyrcxma(Syrcxma), zie Allert
---zie Bernardus
sebastiaenJacobssen
---Wattziezn., Leeuwarden
SeerpHanye, Dr., m.v. Anna, burgemeester, Leeuwarden
---Lyeuwes †, g.g.m., Jets Sybedr.
Sellerzie Odulphus
Selsama(van), zie Gabbe
SentiusHettezn.
Sevenbergenvan. zie Cornelis
Seylerzie Johannes
Sibbel
---Albertsdr., vr.v. Atte Seerpszn., Wirdum
---Rompckedr.
---Wopckedr.
SibleHammezn., m.v. Ock Licledr.
Sickevan Dekama (†), g.g.m. Luts van Lyauckema, ridder, raad in Hof
---Doyezn., Rijperkerk
---Graetnya, (Graetinga) van †
---Foppezn., Sexbierum
---Hesselszn., Mr., advocaat
---Symonszn., sacrista, Stiens
---Tzalings, Aegum
---Uulckezn.
Sickunghazie Oeghe
---à, zie Abba, Idzard
SiegerGerritszn., geboren Amersfoort
SionConvent van
SipckeAbbezn. (Aebezn.), Leeuwarden
---Janszn., Haskerdijken
369
SipckeSaskenszn., dijkgraaf
---Sinnezn.
---Syurdtszn., Leeuwarden
---Thomaszn., Stiens
SippeJanssen, bierbrouwer, Leeuwarden
---Janszn., "schroer", Leeuwarden
---Wyttziezn.
---van Mockema
SiptGoslinga
---Janszn., exchysmeester, Kollum
Slotensiszie Ysbrandus
Sluyszie Jacob Franszn., Matheus Franszn.
Smine(Sminia?), zie Hobbe Sipckezn.
Smitszie Gerrit Pieter(s)
Smitkerzie Amelinck, Hans
Spoelderzie Aernt
Stanyezie Syouck
Staverenvan, zie Gerrit Olphertszn.
Stedemvan Friesland, volmachten
Steenbergevan, zie Joost Anthoniuszn.
SteffenSylvius, zie Stephen
Stellingwerffvan, zie Claes
StephanusSybrandi, pastoor, Oldehove (Leeuwarden)
Stephen(Steffen) Sylvius, pastoor, Leeuwarden
---Vos, zie Steven
Sternzeezie Christopher
---van, zie Caerl, Kinsck Maria
StevenBouwenszn., gezw. rogdrager, Amsterdam
---Claeszn.
---Nicolay, secretaris Hof
---Reynertszn., bierbrouwer, Leeuwarden
---(Stephen) Vos, Mr., advocaat Hof
---Welingh, Leeuwarden
Stevenszie Jan
StickerJoachim (Jochum). zie Joachim
Stiensonroerend goed
StinnertOenezn., Marrum
Stockmanzie Hubrecht
StoffelHanskes, Leeuwarden
---van Roorda, zie Christophel
Stoltzzie Caspar
StormbJhr., zie Johannes
StynFrericxdr. (†), wed. Syurdt Wyttziezn., Leeuwarden
Stypszie Goessen, Lambert, Lumme
SuffiaDouwe Yayemadr., vr.v. Gerrit Wybezn., Leeuwarden
---Symonsdr., vr.v. Jan van Baveren, Leeuwarden
SwaenEvertsdr., vr.v. Jan Corneliszn. van Davontuer, Leeuwarden
Swier(?)Rap(pet), zie Georgien
SybeAndrieszn., dorprechter, Finkum
370
SybeBanga, Leeuwarden
---Claeszn.
---Inttziezn.
---Scheltema
---Wybezn., Wartena(?)
Sybemazie Lyeuwe
SybetSappema, m.v. Jelck Marij Broersma
SyboldtHaersma
---Jouwszn. van Goinge, Achlum
Sybrandtzie Stephanus
SybrantBottezn., m.v. Anna Tabbedr.
---Feyezn. †
---Haersma, Beers
---Hommezn., Leeuwarden
---Lyeuwezn.
---Pieterszn.
---Pieterszn., smid, Leeuwarden
---Pieterszn. van Dockum, m.v. Foeck Aebedr., Leeuwarden
---Sybrantszn., m.v. Hylck Pybedr., Leeuwarden
---Sydtszn., Vrouwenparochie
---Wybranda
SybrenEeuwedr., vr.v. Hans Jarichszn., Wirdum
---Leeuwarden
---Meyntezn.
---Pieterszn.
SybrichDouwedr., Arum
SydsPieterszn.
---Tzyaerda, Mr., Leeuwarden
Sijemazie Rintzie
Sylviuszie Stephen
Symon†, "surgijn", Leeuwarden
---Claeszn., schipper, Leeuwarden
---Gerreliszn.
---Gerritszn.
---Gcrroltszn., Harlingen
---Hanszn., Mr., Leeuwarden
---Hayezn., Leeuwarden
---Hilbrantszn. †, g.g.m. Best Wybedr., Leeuwarden
---Iemezn.
---Janszn., Britsum
---Janszn. (Janssen), Leeuwarden
---Jellezn., m.v. Dyeuwer Pietersdr., St. Annaparochie
---01phaerts(zn.)
---Pieterszn., m.v. Clara Albertsdr., schipper, Leeuwarden
371
SymonPolman, Dr., advocaat Hof
---Reynerszn., Mr., advocaat
---Symonszn., (a.s.) m.v. Syts Tzalinghsdr.
---Syurdtszn.
---Tyaerdtszn., Leeuwarden
---Wayezn., Leeuwarden
Symonede Bont, wed. Lambrechts van den Corput
Symonssenzie Anthonis
---SyneSipckezn. †, g.g.m. Saeck Tyaerdtsdr. †
SyouckStanye, Jkvr., wed. Tyaerdt van
---Bourmannia, Leeuwarden
---Gerroltszn. †, g.g.m. Yebel Tyarcksdr., Winsum
---Sybrantsdr.
SyouckeDoeckezn., Leeuwarden
---(Syuck) Feytsma, vicaris, Boxum
---Gerbrenszn.
---Pieterszn.
---Reynerszn., Leeuwarden
---Yemezn.
SyouwGerloffsdr., vr.v. Lolle Deddezn., Boxum
Syrckvan Donya
---Dyorrezn. (Mollema), Leeuwarden, v/h
---Idaard
SyrczeeHuberts van, zie Anthonette
Syrcxmazie Allert, Funge
SyrtHendricxdr., wed. Ritske Boelema, vr.v.
---Lyeuwe Mellezn., Dokkum
---Taeckezn.
---Uulckezn., m.v. Saeck Bottedr.
---(Schroetsma?)
Sytswed. Syurd Aluwe
---Dyorredr., wed. Gerbrant Claeszn.
---Taeckedr.
---Tzalinghsdr., (a.s.) vr.v. Symon Symonszn.
Syttziamazie Haring
SyttzieAuckezn., Britsum
---Doyttiezn.
---Epezn., Leeuwarden
---Govaertszn., Leeuwarden
---Hayes, (a.s.) m.v. Auck Andriesdr.
---Hettczn. Jelgersma
---Huygens
---Pieterszn. Polstra, m.v. Jad Hesselsdr., Hallum
---Syrdts, m.v. Willemtgien Lucasdr., bakker
---Blokhuis, Leeuwarden
---Wybezn.
---Ymezn., slotmaker, Leeuwarden
SyuckEninga
---Feytsma, zie Syoucke
---Pieterszn.
SyuckeBottezn., metselaar, Leeuwarden
SyurdAluwe †, g.g m. Syts
372
Syurdt†, g.g.m. Jantthien van Marckel
---Aesgema, Mr., advocaat, Leeuwarden
---Andrieszn.
---van Dockum, subprior convent Jacobijnen, Leeuwarden
---Evertszn.
---Feyezn.
---Feytsma, Deinum
---(Gerbrenszn.) Beyema (Beyma).
---m.v. Jel Bottinga
---Goffezn., "wagenaer", Leeuwarden
---Hendricxzn., Mr.
---van Herckema
---Janszn. †, g.g.m. Hed
---Monttziezn.
---Pieterszn., Leeuwarden
---Syurdtszn., Leeuwarden
---Tietezn., bijzitter gerecht Menaldumadeel
---Tyaerdtszn. Cromwald, m.v. Jell, Bolsward
---Tzomme Cleyenburg, Leeuwarden
---Wybezn.
---Wyttziezn. †, g.g.m. Styn Frericxdr. †.
---Leeuwarden
---Ydema, Driesum
---Yemes, secretaris Leeuwarderadeel
SywFolckertsdr., vr.v. Abbe Jeppezn., Triemen
TabbeGerritszn. †, g.g.m. Hill >> alfabet
Taeckevan Galema
---van Hermana(†), m.v. Kynsck Ropta, Grietman van Baarderadeel
TaedeSyrcxzn., Leeuwarden
Taelzie Claes
Taelmanzie Jacob Franszn.
Taetswed. Douwe Martenszn., Herbaijum
---Buwedr. (Bouwedr.), vr.v. Mathijs
---Rommarts, Leeuwarden
---Juckedr.
Tallumzie Douwe Reinszn.
TautenburghHeer van
Teecklenburgvan, zie Caspar, Herman, Hilbrant, Kerstien, Lichthert, Weltevreden
TeetPopkema. zie Theet
Teetlumzie Doecke, Tyarck. Tzaling
Terzoolonroerend goed
TeteFransdr., vr.v. Jochum Symonszn., Leeuwarden
Tetemazie Hans
TeyeAbbezn., Wirdum
---Jetziezn., m.v. Theet Popkema
Theetvr.v. Albert Franszn.
---(Teet) Popkema, vr.v. Teye Jetziezn.
373
TheodorusLeovardie, abt van Claercamp
Thetvan Burmannia
---Evertsdr., vr.v. Frans Janszn., Leeuwarden
---Fongersdr., Leeuwarden
---Nannes, Berlikura
Thielvan, zie Jan
Thietwed. Jacob Enthes, Leeuwarden
---(Thiedt) vr.v. Ysbrant Claeszn., Cornjum
---Mercksdr.
---Roorda
---Tyaerdtsdr. †, g.g.m. Vitus Auckezn. †, Leeuwarden
---Vitusdr., vr.v. Vitus Oegezn., Leeuwarden
---Wolt Sygersdr., wed. Jacob Gieleszn., Leeuwarden
Thietsvr.v. Abbe Udezn., Leeuwarden
---Bottedr. (Schroetsma?)
---Keimpedr., vr.v. Gercke Oedtszn.
---Syttziedr., Leeuwarden
---Tabbedr.
---Wybrantsdr., vr.v. Thijs Evertszn.
Thomas†, bakker, Leeuwarden
---Gerritszn., m.v. Anna, Leeuwarden
---van Haerlent
---Johanszn. Beyema
---Jouckezn.
---Schotelmans, m.v. Elisabeth van Roiselaer
---van Perweys
---Schroor †, g.g.m. Trijn, Dokkum
---Willemszn., Leeuwarden
---zie Geel
Thoniswielmaker, Leeuwarden
---Beerntsdr., wed. Reyner Janssen, Peperga
---Binnertszn., Hallum
---Bosman, Leeuwarden
---Corneliszn. †, g.g.m. Bauck Jansdr.
---Hendricxzn., bakker, Leeuwarden
---Hermpnszn., schoenmaker, Leeuwarden
---Jansdr., 2e vr.v. Feycke Dytthiezn., Leeuwarden
---Janszn.
---Jurguenszn., Leeuwarden
---Lyeuwezn., "schroer", Leeuwarden
---Reynerszn., kistenmaker, Leeuwarden
374
ThonisThomaszn., Leeuwarden
Thrijnwed. Hans Lense, zie Trijn
TheytsUulbedr. †, g.g.m. Lenaert Hendricxzn., Leeuwarden
ThijsBockezn., Leeuwarden
---Claeszn., Britsum
ThysEvertszn., m.v. Thiets Wybrantsdr.
ThijsEvertszn., m.v. Tiecke, Dijksterhuizen
---Jacobssen, Leeuwarden
ThysJanszn., Leeuwarden
---Martenszn.
ThijsPieterszn., Leeuwarden
ThysTyarckszn., m.v. Anna Sytthiedr., Nijland bij Leeuwarden
Tiebbem.v. Imptzie Jansdr.
Tiepcke(Tjepke) Oenema, Mr., advocaat Hof
TierckJanszn.
TietsWopckedr., non convent Genezareth, Hallum
Titemazie Hans
TjepkeOenema, zie Tiepcke
Todezie Claes
Tolsumzie Douwe
Tongerenvan. zie Jan Janszn.
Trijn
---Britsum
---vr.v. Atte (van) Fernya, zie Trynke
---t. g.g.m. Claes Janszn. †
---vr.v. Frans Tetezn., Leeuwarden
---wed. Hans
---wed. Hans Lense, Leeuwarden
---vr.v. Joost Claeszn., Vrouwenparochie
---wed. Lolcke Syttziezn.
---wed. Thomas Schroor, Dokkum
---vr.v. Willem Hendricxzn., Leeuwarden
---Ariaensdr., wed. Hessel Pieterszn.
---Dircksdr., wed. Lyomme, Nijland bij Leeuwarden
---Hansedr., vr.v. Johan Hop, Leeuwarden
---Hans Lens, Leeuwarden
---Hendricx, vr.v. Jan Hubertszn.
---Hermansdr. †
---Jansdr., Leeuwarden
---Jetzedr., wed. Wybe Fopckezn., Leeuwarden
---Obbedr.
---Roeloffs, Groningen
---Tetedr.
---Thonisdr.
TrynUulckedr.
TrijnUulckes, Leeuwarden
---Willems, Britsum
---Ysbrantsdr., Leeuwarden
Trynkevr.v. Atte (van) Fernya
---Machielsdr †, g.g.m. CorneHs Beerntszn. †.
---Leeuwarden
375
Trintienwed. Jan Groll, Leeuwarden
TubackHuvetter, zie Jasper
Tuchschererzie Johannes
Tungrisde, zie Hendricus
TyaerdtBonnezn., Leeuwarden
---(van) Bourmannia, Jkhr. (†), ra.v. Syouck
---Stanye, Leeuwarden
---Bouwezn.
---Heeres, gezw. klerk stad, Leeuwarden
---Hettezn. Jelgersma
---van Holdinga
---Janssen (Janszn.), pastoor, Finkum
---Tabbedr.
---Wybezn., Leeuwarden
---Ysbrantszn., Leeuwarden
TyaertGossezn. Minnema, Leeuwarden
TyalckTyarcksdr., vr.v. Roeloff Willemszn., Leeuwarden
TyalckeScheltezn. (†), Leeuwarden
TyalleSipckezn., Leeuwarden
TyalliusRynicus, Leeuwarden
Tyamdr.v. Bauck Claesdr.
TyarckCorneliszn.
---Feyckezn., Engelum
---Janssen, m.v. 1 Lyeuwck. 2 Barbara, weesmeester, Leeuwarden
---Jildertszn.
---Sappczn., zie Jacob
---Teetlum, gezw. bode Hof
---Waltes, Leeuwarden
Tyarrazie Johannes
TyebbeBouwezn., Leeuwarden
---Pieterszn., ra.v. Jantthien, Stiens
TyepckeMr., Kollum
---Mr. †, g.g.m. Goyck, Leeuwarden
---Oedtszn., Leeuwarden
---Syurdtszn., m.v. Tziets
Tyepmazie Cent, Jarich
Tyercksmazie Joris Bockezn.
TyesckGerrits, Huizum
TyesseBottezn. (Schroetsma?)
TyetsWillemsdr., vr.v. Ieme Ryoerdtszn., Leeuwarden
TyetzieKemponedr., Sneek
Tyliuszie Aernnt
TymenFrerickszn.
Tymplevan den, zie Dyonys, Johan, Johanna, Marie, Olivier
Tzalingvan Eysinga, Dr.
---Riemersma, Mr., advocaat
376
TzalingTeetlum
Tzalingh
TziaerdtClaeszn.
TziempckBottedr. (Schroetsma?), vr.v. Aede Herezn.
Tzietsvr.v. Tyepcke Syurdtszn.
TzommeAryszn., Leeuwarden
Tzyaerdazie Syds
---van, zie Schelto
TzyetsClaeses †, g.g.m. Claes Janszn. †
Uuble(Uble) Geelszn. >> alfabet
UudeAbbezn.
Uulbevan Aluwe
---Douwezn. †, g.g.m. Jantthie †
---Hennezn., Leeuwarden
---Hiddema
---Pieterszn., Jorwerd
Uulckwed. Eelcke Hendrickszn.
---vr.v. Jacle Fongerszn.
---Wopckedr., vr.v. Renick Syttziezn., Firdgum
UulckeRompckezn. †
---Taeckezn.
---Tyepckezn.
UuldrichAdriaenszn., deurwaarder Hof van Holland
---Diedericxzn. (Dietericxzn.), wijntapper, Leeuwarden
Uunyazie Focke
UupckeGerckezn., Leeuwarden
---Hanttziezn., Hitzum
UuptSipckezn. †, Britsum
Uuterwijckzie Jacob Janssen
UweYdema †
Vailledel, zie Anthonius >> alfabet
Valckenburghzie Jan
ValentijnUuldricxzn., Kollum
Vallie(Vaille) del, zie Anthonius
Vastaertszie Adriaen, Joost
Veenvan der, zie Lauwerens
Verboeckhorstzie Folkuu
Verdonckzie Dieuwer Florisdr.
Verfsterzie Griet
Verjelsmazie Ritske
Verreyckenzie Jan
Versteverenzie Jan
Victorvan Amersfoort, prior van Muncke Bayum
VincentLouwezn., Leeuwarden
---Lucaszn., Leeuwarden
377
VincentiusClaeszn.
Vischvlietvan, zie Hendricus Janssen
VitusAuckezn. †, g.g.m. Thiet Tyaerdtsdr., Leeuwarden
---Jacobszn., Leeuwarden
---Oegezn., m.v. Thiet Vitusdr., Leeuwarden
Vliermaelzie Gerrit, Jacob
VormenAdeler, zie Jacob
Voszie Steven
Vosselaervan, pastoor
Vreckenhorstvan, zie Lichthert
Vrieszie Fox, Jonge Jan
---van Leeuwarden, zie Lenaert
Waerseggerde, zie Augustijn >> alfabet
Wallvan de, zie Jan
WallePieterszn.
Waltazie Andries Pieterszn.
---van, zie Pieter
Waltingazie Andries
Wanswerdonroerend goed
Wargaonroerend goed
Wartenaonroerend goed
Watthievan Hanye
---Hendricxzn., Leeuwarden
Wattzievan Camminga
WatzieOckinga, Mr., raad in Hof
Weidumonroerend goed
Welinghzie Steven
WelmoetEndelings, vr.v. Jan Wybezn.
Weltevredenvan Teeckelenburg, soldenier, Leeuwarden
WenSymons, wed., Oudkerk
Wenerzie Herman
Wermelovan, zie Johan
WernerWcrnerszn., Leeuwarden
---Willemszn.
WerpBruetickszn.
Weselvan, zie Godschalck
Wesselingezie Lambert
Westendorpzie Georgien
Westergeestonroerend goed
Westerhoffvan (de), zie Anthonis Janssen
Wicher(Wyger) Gerritszn., gezw. stadsbode, Leeuwarden
---(Wycher) Janszn., goudsmid, Leeuwarden
---(Wyger) Symonszn., Leeuwarden
---Willemszn., Leeuwarden
WickHeempstra, wed. Yds Eninga, Goutum
Wiglevan Herema
WilboertPieterszn., Nijland bij Leeuwarden
WilckeCornelisdr., wed. Ariaen van Doorn, vr.v.
---Jacob Janssen
---Holdinga
378
WilhelmusGerardi, pastoor, deken Jorwerder Sintstoel, Jellum
WillemAelbrechtszn., schepen, Leiden
---Aenezn., m.v. Jel
---Aerntszn., Leeuwarden
---Ariaenszn.
---Beerntszn., Leeuwarden
---Claeszn.
---alias Duym van Buijren
---Eewoutszn., apotheker, Leeuwarden
---Gieleszn. van Buyten, (notaris), Leeuwarden
---Hendricxzn., m.v. Aecht, Dronrijp
---Hendricxzn., m.v. Trijn, bierbrouwer, Leeuwarden
---Hissezn., Mr.
---Janszn., Kollum
---Janszn., m.v. Mari Jansdr.
---Kanter, Dr.
---van Lambroeck, m.v. Joost Anthonisdr., Leeuwarden
---van der Linden, Mr. Dr., raad in Hof
---Lubbertszn., notaris, Amsterdam
---Monck, koopman, Amsterdam
---Pieterszn., Leeuwarden
---van Renes, Leeuwarden
---van Rietsvelt, notaris
---Rutgerszn., schoenmaker, Leeuwarden
WillemtgienLucasdr., vr.v. Syttzie Syrdts, Leeuwarden
Wilschvr.v. Laes Glins
Wipckvr.v. Laes Uupckezn., Eewal bij Claercamp
Wirdumonroerend goed
---van, zie Augustinus, Jan
Wittbrootzie Jochum Pieterszn.
Wittertzie Claes Pieterszn.
WobJan Roysdr., vr.v. Monte Abbezn., Kollum
Wobbelvr.v. Doye Douwezn., Oudkerk
WolterJanssen, Leeuwarden
---Uulckezn. (Wilckezn.), Leeuwarden
Wolterszie Lubbe
Wopcke(Wopcko) Albada, prebendaris, Bozum
---Aleffszn., Leeuwarden
---Claeszn., m.v. Auck, Loënga
---Hempckezn., Finkum
---Merckszn.
---Syurdtszn., Leeuwarden
---Uulckezn., prebendaris, Lutkewierum
Workumonroerend goed
WouterCoquillan, notaris, Leeuwarden
Wouwevan, zie Geert
Wouwervan den, zie Jan
379
Wyaerdazie Doyttzie
WybeAndrieszn., rector, Leeuwarden
---Gerritsma
---Gerritszn.
---Hobbezn., Warga
---Hottziezn.
---Popckezn. †, g.g.m. Trijn Jetzedr., Leeuwarden
---Reinszn., Franeker
---Seerpszn.
---Syurdtszn.
---Taeckezn.
Wybrandazie Sybrant
WybrantAedezn., pastoor, Idaard
---Albada. Mr., pastoor. Rauwerd
---Eelckezn., Leeuwarden
---Roorda, Genum
---Wybrantszn., m.v. Anna, Leeuwarden
Wybren†, Minnertsga
---Andrieszn., Sneek
WybrentUulckezn., Leeuwarden
WybrichJansdr., Vrouwenparochie
WycherJanssen, gezw. bode Hof
---Janszn., zie Wicher
Wyerdazie Hero Doeckezn.
WygerGerritszn., zie Wicher
---Jellezn., Oude Leije
---Symonszn., zie Wicher
Wyngievan. zie Dionysius
Wysmazie Gerrydt
Wysseringa [Wyfferinga]zie Gratie
Wytsmoeder v. Adye Lamberts
---vr.v. Douwe Jeltezn., Wirdum
---Francken
---Gottertsdr., vr.v. Jochum Teyezn.
WytthieSickezn., Leeuwarden
WytzieOedtsma, Deinum
Wytzmazie Frouck
YdGrouwstra. non convent Sion >> alfabet
---Tyaerdtsdr. †, g.g.m. Rintzie Folckertszn. Aytta
Ydevr.v. Herman Louwszn.
---van Gratinga (Graetnya), Leeuwarden
Ydemazie Hayo, Hidde Syurdtszn., Syurdt, Uwe
YdsEninga †, g.g.m. Wiek Heempstra
Ydsaert(Ydsert) (van) Douwema
---van Grouwestins
---(Ydsert) van Hettinga, m.v. Feyck Hansdr.
YdtsJacobszn. Blauwkerck (†), m.v. Auck, (wed.
---Bocke Donye), Leeuwarden
Ydzaerdazie Barthe
380
YebelTyarcksdr. †, g.g.m. Syouck Gerroltszn. †, Winsum
Yedts
Yedtsvr.v. Heercke Ryurdtszn., Finkum
Yeftvr.v. Herman Dircxzn., Leeuwarden
YemeHayezn. (Heyezn.), Harlingen
YepckSickedr., Franeker
YepckeOedtszn., Leeuwarden
YepeUulbetszn. (Uulbezn.), Leeuwarden
YmpckRoorda †, g.g.m. Hendrick van Raephorst
YpckeLyeuwezn., Oosterlittens
YpeOosterend
YsbrandusSlotensis, prior, Anjum
YsbrantAndrieszn.
---Claeszn., m.v. Jantthien Hermansdr., Beetgumermolen
---(Ysbrand) Claeszn., m.v. Thiet, Cornjum
---Dircxzn., Anjum
---Hainmezn., roggemeter, Leeuwarden
---van Harderwijck, abt, Lidlum
---Jacobszn.
---Nannezn., Oldegaleyen o/d Leeuwarden
---Nannezn., m.v. Eelck Uulckedr.
---Pruyt, Leeuwarden
Yseltvan, zie Jan
YtgienReynersdr. van Medenblick
YtsMeynertsdr., vr.v. Johan Berinvel, Garijp(?)
YvoJoannis. pastoor. Oldehove (Leeuwarden)
381
ZegerMichielszn., Leeuwarden >> alfabet
Zutphenvan, zie Gerardus
Zwollezie Bernardus
Zwollensiszie Hermannus

>> begin