>> HOMEpage

Veiling bibliotheek Paulus Busius prof. iur., Franeker 1618

Uitgave en toelichting: M.H.H. Engels, september 2010

Nedergerecht Franeker, Tresoar toegang 13-13 inv.nr. 131, fol. 459r
16o Martii 1618
Commissaris Heixan

Arent Buis burgemr. binnen Swoll ende Harmen Rutgersz. mede tot Swoll woonachtich als curatores over Trijntie ende Grietie, z. Doctoris Pauli Busii ende z. Willemke Rutgersdrs. weeskinderen, presenteren d'naevolgende boecken ende huysraden bij de vs. echtel. naegelaten te vercopen, op Pinxteren dach te betalen met een halve str. van yder Car. Gld. van opgelt ende stellen daervooren datel. des versocht genouchsame borge, bij faulte dies zal men d'goederen ende boecken bij nyeuwe auctie doen vercopen ten profijte van 't sterffhuys. Onder verbant specialijcken van de gekofte goederen ende voorts generalijcken van alle d'kopers goederen ende dat men dzelve cooppenn. bij deser stede zall moghen innen sonder enighe wijdere figuir van rechte daertoe
[459v] te behoeven ofte verwachten, tot welcke fine oock alle kopers ende borgen den gerechte alhier desen aengaende justiciabel ende executabel zullen wesen.

457r [= voorzijde omslag]
Gerardus Engberti 29--..--..
d'burgemr. Arent Buis 13--9--8
vrou Alberts voor haer ende Tomas Dinxlaken 83--6--8
vrou Sonsbeeck 19--2--12
vrou Alberts ende vercopers tsamen voor d'weeskinderen 71--4--..
216--2--12
Tomas Dinxlaken daern. noch in Harmen Jansz. auctie met het opgelt ..--10--4
in Hardenberghs auctie 2--3--..
Gerardus Engberti dn. in Harmen Jansz., Dr. Busius borge 4--13--4
d'salarissen voor d'commissaris [Heixan] en de secretaris [Ghemmenich],
K[empo] J[acobi] D[uynterp], oproeper ende tromslager mettet opleveren der boecken
bedraacht tesamen 105-12-..

[achterzijde omslag]
Solvi: Claes roeper 3--11--..
M. Segers voor een geheele weeck 8--8--..
d'commissaris Heixan 15--..--..
aen Jantien Rochus 21--6--..
aen burgemr. Heixan 114 L--9--..
aen Duvcke Cor[nelis] bij quitan. 25 L--..--..
Peter Lolles bij quitan. 34--5--..
H. Wouters 20--12--..
Mr. Tyaerd 13--8--..
K[empo] J[acobi] D[uynterp] 1--10--..


458r
Daerboven ges. 3 porchelen vercofte boecken
competeren Regnerus Sneberghen
affgetogen het opgelt 17--17--4
Blijft voor d'vercoper 16--10--4
Hiertegens dz. in Dr. Adama v[erkoping]e 5--18--10
in Marij R. Doyma 9--..--6
solvi aen den secretaris den 12den 9br. 1618 14--19--..
dz. h. salaris ..--6--..
15--5--..
Dzelve vijftien plus vijf sts. affgetogen blijft over voor d'vercoper 1--5--4
Tijs Pouwelsz. als schoonvader van
Regnerus Sneberghen heeft daerboven ges.
vijffentwintich sts. ende een oortjen van K.J. Duinterp
ontfangen den 30en Xbris 1618

[handtekening:] tijs pouwelsz.

Voorwaarden veiling Joannes Pietersz., predikant Dronrijp, 1600
Tresoar, toegang 13-13, inventarisnr. 191
40r
8o 7br. 1600
Articulen ende conditien waeroppe Joannes Petri dienaer des Goddelijcken Woordts in den dorpe Dronrijp den meestbiedenden presenteeren te verkopen alderhande boecken
Eerstlick dat diegheene alhier eets geraeckt te kopen ofte borghe te worden metterdaet hun personen ende goederen aengaende dzelve kope borchtochte ende betalinghe susmitteren ende dragen, justiciabel onder den gerechte deeser stede Franeker, niettegenstaende dzelve nu ofte naemaels buyten den jurisdictie van dien geseten ofte gelegen mochte zijn.
Dat d'kopers belooffde cooppen. bethalen ende in handen van P. Ghemmenich secretaris desser stede opbrengen zullen tho Lichtmis naestkomende anno 1601 doch ten lanxten ende voir alle diene tho Petri ad cathedram daeraen volgende wel bet. Waervooren niet alleene d'gekofte boecken maer oock alle 't vordere zowel die kopers als borgen presente ende toecomende goederen gheen exempt expresselijcken gehypotheecqeert ende verbonden zullen zijn ende blijven.
Item dat een iegelijk eenige boecken alhier kopende gehouden zall wesen nu datelijcken voor de belooffde cooppen. te stellen genouchsame borghe tot contentemente van de secretaris vs. d'welcke borghe met versegginge van de beneficie van discussie dzelve pen. bethalen zall als sijn proprie figuir, ende dat onder hypothecatie ende in manier als vooren, ofte anders dat bij faulte van dien d'koper geholden zall wesen d'belooffde cooppen. metten costen datelijcken met gereet gelt te bethalen voir ende alleer hij t'gemijnde porcheel ofte porchelen tot hem zall mogen neemen.
Item dat d'kopers tot verfallinghe van de oncosten op de [40v] verkopinge metten aencleeff vandien te vallene geholden sullen wesen te bethalen van yder Car. gln. een halve str. ende van minder ende meerder somme naer advenant.

Auctie van boeken was [in 1661] voorbehouden aan de secretaris van de academie [Telting, Register archief Franeker, 1108]; de magistraat bevestigt maart 1678 dat de secretaris van de academie alle auctien van boeken houdt, ook van boeken van burgers en inwoners niet onder de academie behorende, en de ontvanger alle boelgoeden van huisraad, ook van professoren en academische suppoosten [Telting 1330].
In september 1617 is Busius nog benoemd tot hoogleraar te Leiden. Op dinsdag de 23ste is hij echter plotseling overleden, terwijl hij de vrijdag daaraan voorafgaand nog fleurig was, toen hij om negen uur 's morgens met Sixtinus Amama, de hoogleraar Hebreeuws, naar de collegzalen wandelend uitvoerig sprak over Oldenbarnevelt; Vriemoet p. 143 naar een [helaas niet bewaard gebleven] handschrift van Amama. Busius was een volbloed republikein; S.J. Fockema Andreae, Paulus Buis (Busius) c. 1565-1617, in: Maandblad van de inrichting voor gemeente-administratie, Alphen aan den Rijn, februari 1947. Na de begrafenis hield Joachim Andreae, toen naast Faber en Busius de derde hoogleraar rechten, een herdenkingsrede. De dag daarop volgde om acht uur 's morgens ongetwijfeld in een openbare les een rede van Johannes Maccovius, de hoogleraar godgeleerdheid. Op de dinsdag van Busius' overlijden is door de Zwollenaar [Arnold van] Hel[l, student theologie] om 1 uur 's middags een lijkrede op zijn stadgenoot gehouden. Rector Maccovius heeft in een [ook niet overgeleverde] gedrukte bekendmaking Busius een zeer geleerd, integer en vroom man genoemd.
In toegang 13-13 inventarisnummer 191 worden boekenveilingen beschreven vanaf 1600. Als verkoopleider komt men daarbij in dorpen predikanten tegen (bijverdienste), een hoogleraar (professor Metius: die kende Latijn en kon rekenen) en reizende boekverkopers.
De eerste gedrukte catalogus van een boekenveiling in Friesland stamt uit 1616: de bibliotheek van Johannes Drusius, hoogleraar Hebreeuws. Tot dan toe en bij kleinere collecties werden alleen handgeschreven boekenlijsten opgesteld. Omdat klerken per bladzijde betaald moesten worden, achtten de verkopers (erven) een gedetailleerde beschrijving onnodig kostbaar. Afschriften werden waarschijnlijk in beperkte mate per bode verspreid. In het geval van de veiling Busius zal in Leeuwarden een exemplaar aangeplakt of opgeprikt zijn; mededelingenborden in de hal van het stadhuis, de grote zaal van de kanselarij en het portaal van de grote kerk kwamen daarvoor in aanmerking. Men vergelijke het gebruik dat de pedel van dienst de titels van dissertaties te Franeker moest aanplakken aan de academie, de grote kerk en de burse; Boeles I, 303/304.
Over het aanplakken is weinig opgetekend. Twee voorbeelden: een "plakkaat was op 17 juni 1607 aan het stadhuis van Weert aangeplakt" (J.F.A. Wassink, Van stad en buitenie ... rechtspraak ... 2005); Amsterdam 1696: "woensdagmorgen vroeg waren deze plakkaten, die dinsdag al op het stadhuis voorgelezen waren, overal aangeplakt" (Wat wonders, wat nieuws! De zeventiende eeuw in pamfletten. ... 2002).
Daarnaast kan per brief vanuit Franeker op de aanstaande veiling geattendeerd zijn, zoals Marcus Lycklama vanuit Den Haag op zaterdag 30 september 1617 aan Johannes Saeckma te Leeuwarden schreef: "Die bibliotheeck van Canter sal toecomende weeck te Leyden vercocht worden".
Het opgeld bedroeg een halve stuiver van iedere Carolusgulden. Die 2,5 % geeft ook Bert van Selm aan op blz. 17 van Een menighte treffelijcke boecken: Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw, Utrecht 1987.
De beschrijvingen van de boeken op de lijst Busius zijn kort, zeer kort: een auteursnaam en een, twee, zelden meer woorden uit de titel; geen plaats of jaar van druk. Voor de toenmalige (geleerde) boekenbezitter was dat wellicht voldoende om te weten om welk boek het ging en om in commissie een bod te laten doen, zoals raadsheer Johannes Saeckma deed bij Antonii Gomesii Commentaria. In de bibliotheek van diens zoon Theodorus, eveneens raadsheer, vindt men onder nummer 109 van de juridische werken in folio: Ant. Gomezii Resolut. iuris; Item ad leges Tauri - Antv. 1615. Soms is er in een beschrijving sprake van "cum sociis": dit betrof een zogenaamde kavel van twee of meer boeken, waarvan alleen het belangrijkste met titel genoemd werd.
De veiling Busius is geïnitieerd door Arent Buis, broer van de overledene en burgemeester van Zwolle, en Harmen Rutgers, zwager van de overledene, ten behoeve van de weeskinderen Trijntje en Grietje Buis. De verkoop bij opbod van de boeken werd onder toezicht van een commissaris, burgemeester Jan Alharts Heixan, gehouden door notaris Keimpe Jacobs Duynterp. Stadssecretaris Willem Ghemmenich zorgde voor de financiële afwikkeling. De kosten van de veiling van boeken en overige inboedel bedroegen 105 gulden en 12 stuivers: behalve de salarissen voor de commissaris, de secretaris en de notaris, werden daarvan ook de oproeper en de tromslager betaald. De oproeper (veilingmeester) Marten Segers ontving 8 gulden en 8 stuivers voor zijn werk van de hele week: verkoop van de boeken maandag 16 maart 1618 tot en met woensdag, het overige huisraad de rest van de week. De boeken brachten 367--11--12 op, de overige goederen 862--19--8. De totale opbrengst van de veiling bedroeg 1230--11--4.
De klerk [Mr. Tyaerd?] noteerde abusievelijk Loci communes Malnorati terwijl de veilingmeester Loci communes Marlorati had geroepen; zo kwamen er meer "hoorfouten" voor. Gezien de spelling was de klerk niet doorkneed in het Latijn van de auteursnamen en boektitels.

[nr.]fol.
koperidentificatieauteurtitelprijstotaal
1459v
Pifron, Dr.Georgius Piphron, advocaat 1607Wesenbecii [, Matth.]Institutiones [Commentarius in Institut.] 1--10--..
2459v
Campegius, Eidopredikant PietersburumPlatinae [Bartolomeo de'Sacchi detto Battista Platina]Historia [de vitis pontificum Romanorum]..--18--..
3459v
Engberti, Gerardus, int vercoophuysASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Symmachi [, Quint. Aurel.]Epist...--13--..
4459v
Engberti, Gerardus, int vercoophuysASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Sulpicii [Sever.]Historia [sacra]..--13--..
5459v
Engberti, Gerardus, int vercoophuysASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.
Biblia1--5--..
6459vsol.Vedel, Gerardus, met d'Lombart? Wedel; ? Mr. Jan Lamberts, 1621 West 2Vaudii [Joan., IC]Variae questiones [Variarum quaestionum libri duo; Genae 1585, in-4]..--15--..
7459v
Wiarda, Hero, pastor toe Peinspredikant PeinsMalnorati [Augustin Malnorat, 1506-1562]Loci communes [Propheticae ... Scripturae thesaurus in locos communes digestus, Londini 1573]2--2--..
8459v
KalffASF 1581 (1616) Jacobus Calf, Alckmaro-Batavus, phil.; Jacob Ree-Calff, deurwaarder Hof van FrieslandCostelii [Costalius, Petrus]Adversaria1--10--..
9459v
Lubberti, Dr. Sib.Sibrandus Lubberti, hoogleraar godgeleerdheidGellii [, Aul.]Noctes Atticae..--9--..9--15--..
10460
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Decius [, Philippus][Enarratio in tit. ff.] de regulis juris..--13--8
11460
Wiarda, Heropredikant PeinsIrinaeus [Irenaeus Lugdunensis]adversus haereses [libri quinque]1--8--..
12460
Maccovius, Dr.Johannes Maccovius, hoogleraar godgeleerdheid
Vindiciae contra tirannos..--6--..
13460
Maccovius, Dr.Johannes Maccovius, hoogleraar godgeleerdheidAeliani [, Claud.]variae historiae libri 14..--5--..
14460
Maccovius, Dr.Johannes Maccovius, hoogleraar godgeleerdheidJustini [, M. Junian.]ex Trogi Pompeii externis historii[s]..--3--..
15460sol.Sibrandt, Mr., chirurghijn tot Harlingen chirurgijn HarlingenCelsus, Cornelius
..--9--8
16460
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Orosius [, Paulus]Adversus paganos historiarum libri septem ?]..--10--..
17460sol.Faius, Jacobusvgl. matrikel Heidelberg: Francofurtensis 12. Nov. 1584; matrikel Bazel: Jacobus du Fay Francofurtensis 1646Valla, Laurentius
..--3--..
18460
Campegius, Eidopredikant PietersburumTacitus [, Corn.]
..--16--..
19460
KalffASF 1581 (1616) Jacobus Calf, Alckmaro-Batavus, phil.; Jacob Ree-Calff, deurwaarder Hof van FrieslandLactantius [Firmianus, Luc. Coel.]
..--10--..
20460
Pifron, Dr.Georgius Piphron, advocaat 1608
Mercator juris peritus2--1--..7--5--..
21460v
Pifron, Dr.Georgius Piphron, advocaat 1609
Decisiones rotae1--13--..
22460v
Andreas, Dr., professorAndreas Roorda, hoogleraar logicaTypotius, Jacobus
..--10--8
23460v
Starter, Joannesdichter te LeeuwardenSoarez [a Ribeira, Eman.]Thesaurus [receptarum sententiarum]..--16--..
24460v
Dalius, GodefridusASF 1568 (1615) Ultraiectinus, iur.
Corpus canonicum3--5--..
25460v
Winsemius, Dr. Pieriushoogleraar geschiedenisR[h]enani [, Beat.]Germaniae [Rerum Germanicarum libri tres]..--6--..
26460v
Winsemius, Dr. Pieriushoogleraar geschiedenis
Cronicon Urspargensis..--17--8
27460v
Menaldum, Sibrandus [Joannis]ASF 1519 (1614) Franequerensis, lit. et iur.Gaguinus [, Robertus]Rerum Gallicarum annales]..12--..
28460v
Joannis, Ludolphus, M. Segers borgeASF 1660 (1617) Zutphaniensis, phil. et iur.; Marten Segers kreeg als oproeper der boelgoeden in 1608 assistentie (Tresoar toeg. 319 inv. 2228)Bodinus [, Joh.]de re publica1--17--..
29460v
Lamrinck, Jandrukker
Adagia germanica..--6--..
30460v
Lamrinck, JandrukkerBaldi [de Ubaldis]Opera -- in 2 stucken20--5--..
31460v
Andreas, Dr., professorAndreas Roorda, hoogleraar logicaBartoli [de Saxoferrato]Opera -- in 4 stucken7--5--..
32460v
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Comineus [, Philippus]de rebus gestis Lodovici [Ludovici XI] ..--6--837--19--8
33461
Amama, JacobusASF 1641 (1617) Jacobus Ammema, Embdanus, iur.Livius, Titus
2--12--..
34461
Lamrinck, JandrukkerSaliceti [, Barth.]Opera [in Cod., Dig. vet.]9--5--..
35461
Andreas, Dr.Joachim van Andreae, hoogleraar rechten
Decisiones rotae1--5--8
36461sol.Adriani, Jaspar, met Peter SimonsASF 1683 (1617) Casparus Adrianides, Selandus, phil. et theol.Valerius Maximus
..--6--..
37461
Sibrandt, Mr., chirurghijn tot Harlingenchirurgijn HarlingenCalepinus [, Ambrosius, Dictionarium]
..--11--8
38461
Verhel, Dr. ArnoldusArnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerteGoccleniiDisputationes [physicae]..--6--..
39461
Swartzenbergh, JoannesASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroMynsingeri [, Joachim.]Observationes2--12--..
40461sol.Heer, TimannusASF 1624 (1616) Timannus Heraeus, Narda-Batavus, theol.Danaei, [Lambert.; Lambert Daneau]Politica..--4--..
41461
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Patricius, FranciscusDe institutione reipublicae]..--12--..
42461
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baro
Friesche ordonnantie..--12--..
43461
Doman, Dr. [Horatius]1615 dr. iur., 1621 burgemeester 1621, woonde toen in Oost 9
Decisiones Neapolitanae1--..--..
44461
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroBaronis [Eguinar.]Opera11--2--830--8--8
45461v
Menaldum, Sib.ASF 1519 (1614) Franequerensis, lit. et iur.
Imagines doctorum virorum2--..--..
46461v
Jacobi, Ciriacus, voer Gerryt Ulbes? ASF 1416 (1613) Ciprianus Jacobi Ylstanus, phil. dein. theol.; Gerrit Ulbes woonde 1621 in Oost 8Treutleri [, Hier.]Disputationes1--0--..
47461v
Amama, d'professorSixtinus Amama, hoogleraar HebreeuwsStephanus [, Henricus]de lingua Attica3--2--8
48461v
Pifron, Dr.Georgius Piphron, advocaat 1610Everardi, NicolaiConsilia sive responsa1--10--..
49461v
Serapii, D., nomine Dr. Nijstenwoonde 1621 Noord 5; ? Scheltinga *1603
Syntagma sententiarum juris15--10--..
50461v
Hanya, Dr., d'secretaris, nomine dh. JongstallBroer Hania, academiesecretarisCalvini [, Joh.]Lexicon [juridicum]5--15--..
51461v
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroBusii [, Paul.]Theses Colloniensium pandectas cum meditationibus3--15--..
52461vsol.Adriani, Jaspar, bij Peter SimonsASF 1683 (1617) Casparus Adrianides, Selandus, phil. et theol.GoccleniiObservationes Latinae [linguae]1--1--..
53461v
Hanya, Dr., d'secretarisBroer Hania, academiesecretarisPosseliiCalligraphia [oratoria linguae Graecae]1--10--..
54461v
Munserus, Conradus, bij Duco Cor[nelis]ASF 1596 (1616) Conradus Munster, Winterswicensis, iur.Alciatus [, Andr.]
1--12--..36--15--8
55462
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.
Authores de lingua Latina2--17--..
56462
Hanya, Dr.? de academiesecretarisHottomannus [, Francisc.]
..--3--8
57462
Campegius, Eidopredikant PietersburumClaudianus {Mamertus]de anima [De statu animae]..--3--..
58462
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroGotof[redi, Dionys.]Corpus juris cum notis14--10--..
59462
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerte
Chronicon ducum Brabantiae..--5--..
60462
Kalff]/CalffASF 1581 (1616) Jacobus Calf, Alckmaro-Batavus, phil.; Jacob Ree-Calff, deurwaarder Hof van FrieslandFachineiControversiae4--..--..
61462
Campegius, Eidopredikant PietersburumScapulae [, Joh.]Lexicon [graeco-latinus]2--10--..
62462
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerte
Corpus juris glossat. Vol. 618--..--..
63462
Hanya, Dr., secretarisBroer Hania, academiesecretarisJosephi [, Flav.]Historia2--4--..
64462
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroVulteii, Hermannus
1--11--..
65462
Sibrandt, Mr., chirurghijn tot Harlingenchirurgijn HarlingenSenecae [, Luc. Ann.]Opera1--15--..
66462
Artopeus, R[udolphus]ASF 843 (1604) Emdanus, ecclesiae Franekerensis pastor
Mysterium iniquitatis1--18--..49--16--8
67462v
Juckema, JoannesASF 1480 (1614) Franekerensis, phil.
Antiquitates variae..--14--..
68462v
Hels, Arnoldus abASF 1584 (1616) ab Hell, van Hell, Hellius, Svollanus, theol.Daneus [, Lambertus; Lambert Daneau]Anti-Osiander ...] de [... Jesu Christi] coena [, Genevae 1581]..--8--..
69462v
Queso, TheodorusASL 6-5-1620 Henricus Quese, Swollanus, 21 LDonellus [, Hugo]enucleatus5--15--..
70462v
Hel, Arnoldus abASF 1584 (1616) ab Hell, van Hell, Hellius, Svollanus, theol.AugustiniEnchiridium..--8--..
71462v
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroFabri [, Anton.; Antoine Favre]Coniecturae3--10--..
72462v
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Duareni [, Francisc., IC]Opera6--15--..
73462v
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Scriboni[i, Gulielm. Adolph.; Wilhelm Adolf]Philosophica] et[h]ica..--9--..
74462v
Amama, Dr., professorSixtinus Amama, hoogleraar HebreeuwsVarronis [, Marc. Terent.]Fragmenta..--4--..
75462v
Hel, Arnoldus abASF 1584 (1616) ab Hell, van Hell, Hellius, Svollanus, theol.Arnobii [Afer]disputationes1--..--..
76462v
Busius, Aarnt, mede venditorburgemeester Zwolle, broer van Paulus
De consequenda valitudine..--13--..
77462v
Campegius, Eidopredikant PietersburumGualterus [, Rodolphus]de syllabarum & carminum ratione..--2--..
78462v
Campegius, Eidopredikant Pietersburum
Catachismus..--4--..20--2--..
79463
Campegius, Eidopredikant PietersburumCicero, M[arc].T[ull].
..--2--8
80463
Joannis, Joannes, Tummarus? studentMileus, Abrahamusde lingua Belgica1--6--..
81463
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Curtius [, Franciscus]
..--6--..Actum den 16den Martii 1618 - Bij continuatie den 17den
82463sol.Geldorpii, Wibrandus, met Jacob PybesASF 1681 (1617) Frisius, iur.Busius [, Paulus]ad Institutiones..--2--..
83463
BellanusBeilanus/Bellanus, Hend. pastor FranekerensisBusii [, Paul.]Subtilitates..--2--..
84463
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeertePacii [, Jul.]Centuria[e legum conciliatarum]..--7--..
85463
BellanusBeilanus/Bellanus, Hend. pastor FranekerensisCarionis [, Joh.]Chronicon ..--19--..
86463
BellanusBeilanus/Bellanus, Hend. pastor FranekerensisTerentius [Afer]
..--8--8
87463
BellanusBeilanus/Bellanus, Hend. pastor FranekerensisMorn[a]eus [Philippe du Plessis-Mornay]
..--12--..
88463
Hanya, Dr., d'secretarisBroer Hania, academiesecretaris
Analiis juris pontificii..--9--..
89463
Andreas, Dr.Joachim van Andreae, hoogleraar rechtenRebuffii [, Petr.]Tractatus [varii]1--11--..
90463
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroMynsingerus [, Joachimus]
1--1--..8--3--..
91463v
Joannis, Joannesmr. hypodidasculus of praeceptor (ondermeester Latijnse school) 1618-1622Florus, AnnaeusHistoriae Romanae epitomae, Lugd. Bat. 1615, in-16]..--3--8
92463v
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Vulcani[i, Bonaventura]Thesaurus [utriusque linguae]1--11--..
93463v
BellanusBeilanus/Bellanus, Hend. pastor FranekerensisBasilii [Magn.]Opera..--10--..
94463v
BellanusBeilanus/Bellanus, Hend. pastor FranekerensisCiceronis [, Marc. Tullii]Orationes..--1--..
95463v
Aetzma, LeoASF 1658 (1617) Doccumanus, art. et ling.
Methodus juris civilis..--12--8
96463v
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroSpiegelii [Spiegel, Jacob]Lexicon juris [civilis]2--4--..
97463v
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Eras. Roterdamusin Suetonium1--11--..
98463v
Joannis, Joannesmr. hypodidasculus of praeceptor (ondermeester Latijnse school) 1618-1623Besae [Beza, Theod.]Testa[mentum]..--6--..
99463v
Andreas, Dr.Joachim van Andreae, hoogleraar rechten
Oeconomia juris1--3--..
100463v
Aetzma, LeoASF 1658 (1617) Doccumanus, art. et ling.Aytta,] Viglius Zuichemus [ab]Comm. in decem titulos Institut.]..--15--..
101463v
Dinxlaken, Lubbertus, met Heinsius de druckerASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.; Heyns, Feddrick, werkzaam 1616-1636Pa[n]vini[i, Onuphr.]Respublica[e] Romana[e commentariarum libri tres]..--14--..9--11--..
102464
Joannis, Joannesmr. hypodidasculus of praeceptor (ondermeester Latijnse school) 1618-1621Gregorii [Magni]Moralia Sancti..--3--..
103464sol.Gein, Bernardus, met Vinsemio? studentPtolem[a]eus
1--2--..
104464
Doman, Dr. [Horatius]burgemeester 1621, woonde 1621 in Oost 9 Boerii [, Nic.]Decisiones3--12--8
105464
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.
Academia Leidensis1--6--..
106464
Theodori, Theodorus, met Ryet HerckesASF 1666 (1617) Frisius, iur.
Corpus juris6--2--8
107464
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.
De curandis venenis..--4--..
108464
Aetzma, LeoASF 1658 (1617) Doccumanus, art. et ling.Nonnus [Panopolitanus]
..--4--8
109464
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Schneidevinus [, Joh.]
3--10--..
110464
Ghemmenich, G[uilhelmus]ASF 3350 (1637) Vilhelmus, rei publicae Franekerensis a secretis (filius?), ling. lat. cand. et 24 Maii creatus est iuris utriusque DoctorPlautus [, Tit. Macc.]
..--18--..
111464
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.Mudaei [, Gabr.]Commentaria1--6--..
112464
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerte
Antiquitates inferioris Germaniae1--5--..
113464
Aetzma, LeoASF 1658 (1617) Doccumanus, art. et ling.Clessius, Joannes]Elenchus unius seculi..--13--820--9--..
114464v
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechtenTheodosi[i]Codex..--6--8
115464v
Hannya, Dr., secretarisBroer Hania, academiesecretaris
Paratitla juris canonici1--16--..
116464v
Klinghbijl, JoannesASF 1688 (1617) theol.Bucchuna[n]usin psalmos..--10--..
117464v
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroConnani [Franciscus Conanus]Commentaria [iuris civilis]2--13--..
118464v
Serapii, D.woonde 1621 Noord 5; ? Scheltinga *1600
De regno administrando contra Machiavellum..--13--..
119464v
Serapii, D.woonde 1621 Noord 5; ? Scheltinga *1601
Retorica variorum autorum..--16--..
120464v
Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroCoverru[v]ias, DidaciOpera8--..--..
121464v
Andreae, Dr.Joachim van Andreae, hoogleraar rechtenVergilii, Polidori [Polydorus Vergilius]Historia Anglica1--5--..
122464v
Saacama, dheer, K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomine raadsheer Hof van FrieslandGommesii, AntoniiCommentaria [bibliotheek Saeckma: If 109 Gomezii Ant. Resolut. iuris; Item ad leges Tauri - Antv. 1615]3--5--..
123464v
Hisken, C., K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomineASF 908 (1606) Ciriacus Hisconis, Ostfrisius, iur.; 1614 lid Ständen Ostfriesland, later administrator, secretaris, Geduputeerde graafschapFabrianusCodex7--5--..26--9--8
124465
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Beka, Joannes deChronicon, Franequerae, Romb. Doyema, 1611, in-4]..--12--8
125465
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Godeus [Goeddaeus, Johannes]de verborum significationibus2--..--..
126465
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Coccii [Marcus Antonius Coccius Sabellicus]Exempla..--14--..
127465
Andreas, Dr.Joachim van Andreae, hoogleraar rechtenPlinii [, Caec. Sec. Gaii]Opera..--19--..
128465
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerteVesembecii [, Matth.]Paratitla..--18--..
129465
Artopeus, R[udolphus]ASF 843 (1604) Emdanus, ecclesiae Franekerensis pastor
Corpus juris in 2 vol.3--10--..
130465
Siccama, Dr. ende secretaris, K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomineSibrandus Siccama, secretaris BolswardMolleri, Danielis Semestria [Semestrium libri quique]1--2--..
131465
Nijsten, Dr., Dr. Serapii nomineJohannes Petri Nysten, advocaat Hof van Friesland 1609Bella Pertica, Petri deQuestiones1--10--..
132465
Buis consul, Arentburgemeester Zwolle, broer van PaulusSleidanus [, Joh.]
2--16--..
133465sol.Sonsbeeck, Petrus, int vercoophuysASF 2027 (1623) Swollanus, med.Galenusde morborum deferentiis..--3--..
134465
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechtenCassiodorus, Aurelius
1--1--..
135465sol.Vede, EverardusASF 1616 (1616) Everhardus de Wede, Ultrajectinus, iur. et phil.Busius [, Paulus]ad instituta cum socio..--7--..15--12--8
136465v
KalffASF 1581 (1616) Jacobus Calf, Alckmaro-Batavus, phil.; Jacob Ree-Calff, deurwaarder Hof van FrieslandFaber [Antonius; Antoine Favre]de erroribus pragmaticorum9--..--..
137465v
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.Lud[o]vici, JosephusDecisiones2--6--..
138465v
Serapius nomine Dris Nystenwoonde 1621 Noord 5; ? Scheltinga *1607Peccius [, Petrus]de testamentis coniugum1--7--..
139465v
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Carboni, Nicolaipractica..--15--..
140465v
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.Lud[o]vici, JosephusConclusiones..--11--..
141465v
Dalius, GodofridusASF 1568 (1615) Ultraiectinus, iur.
Methodus de feudis..--8--..Actum voor noen [den 17den Martii] - Bij continuatie nae noen
142465v
Queso, TheodorusASL 6-5-1620 Henricus Quese, Swollanus, 21 L
Formulier Duits..--6--..
143465v
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Mureti [Marc Antoine Muret]Himni [Hymni sacri]..--2--814--15--8
144466
Amama, JacobusASF 1641 (1617) Jacobus Ammema, Embdanus, iur.Busius [, Paulus]ad instituta cum sociis..--12--8
145466
Gein/]Geyn, Bernardus? studentPedianus [Asconius Paedianus, Quintus]Commentarii in orationes Ciceronis]..--3--8
146466
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerteJustinus [, M. Junianus]
..--1--8
147466
Joannis, Joannesmr. hypodidasculus of praeceptor (ondermeester Latijnse school) 1618-1624
De Francoysche morgenwecker..--7--..
148466
Joannis, Joannesmr. hypodidasculus of praeceptor (ondermeester Latijnse school) 1618-1625Morus, ThomasUtopia van..--4--..
149466
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Geil, Andreas [Gaill, Geyl]Practicarum observationum libri duo]2--..--..
150466
Dinxlaken, LubbertusASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.Busius [, Paulus]ad instituta..--9--..
151466
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.Busii [, Paul.]Opuscula2--..--..
152466
KalffASF 1581 (1616) Jacobus Calf, Alckmaro-Batavus, phil.; Jacob Ree-Calff, deurwaarder Hof van FrieslandStatius [, Publ. Papinius]
..--2--..
153466
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechten
Scientie varie..--4--8
154466
Doman, Dr. [Horatius]burgemeester 1621, woonde 1621 in Oost 9
Harmonia titulorum juris..--5--86--9--8
155466v
KalffASF 1581 (1616) Jacobus Calf, Alckmaro-Batavus, phil.; Jacob Ree-Calff, deurwaarder Hof van FrieslandIsocrates
..--9--..
156466v
Queso, TheodorusASL 6-5-1620 Henricus Quese, Swollanus, 21 LHottomannus [, Francisc.]
1--1--..
157466v
Hel, Arnoldus ab met Mr. ClaaskeASF 1584 (1616) ab Hell, van Hell, Hellius, Svollanus, theol.
Codex canonum1--8--..
158466v
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.
Historie judice1--..--..
159466v
Buis consul, Arentburgemeester Zwolle, broer van PaulusErasmiApophtegmata ..--10--..
160466v
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.
Theologia naturalis..--1--8
161466vsol.Rutgers, Harmen, met den vercoperzwager van Paulus BusiusCiceronis [, Marc. Tullii]Copia..--5--..
162466v
KalffASF 1581 (1616) Jacobus Calf, Alckmaro-Batavus, phil.; Jacob Ree-Calff, deurwaarder Hof van FrieslandDonellus [, Hugo]de actionibus..--14--..
163466v
Serapii, D[ominicus]woonde 1621 Noord 5; ? Scheltinga *1606Drusii [, Johan.]Delineatio vitae..--2--8
164466v
Pifron, Dr.Georgius Piphron, advocaat 1611Masueri [, Joan.]Practica forensis..--13--..
165466v
Siccama, D., K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomineSibrandus Siccama, secretaris BolswardPinellus, AriusAd constitutiones Cod.] de bonis maternis1--3--..7--7--..
166467
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.Herbaius, ThomasRerum quotidianarum liber singualris, Leovardiae 164, in-8]..--17--..
167467
KalffASF 1581 (1616) Jacobus Calf, Alckmaro-Batavus, phil.; Jacob Ree-Calff, deurwaarder Hof van FrieslandLiclama [Lycklama, Marcus]Membrana..--16--..
168467
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerteSchone[r]i [Johannes Schöner]Astrologia [Opusculum astrologicum]..--5--..
169467
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechtenDamhouderi [, Jodoc.]Sententiae selectae..--15--..
170467
Amama, JacobusASF 1641 (1617) Jacobus Ammema, Embdanus, iur.Busii [, Paul.]Commenatria ad pandectas2--12--..
171467
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Sachariae [Zacharias Chrysopolitanus]Concordia [Concordantia evangelistarum]..--4--..
172467
Buis consul, Arntburgemeester Zwolle, broer van PaulusRavisii Textoris [Joannes Ravius Textor]Officina [vel potius naturae historia]..--13--..
173467
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechtenSixtinus [, Regner.]Tractatus] de regalibus..--19--..
174467
Dinxlaken, Lubbertus, van SwollASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.Cassii, DionisHistoria1--..--..
175467
Dinxlaken, Lubbertus, van SwollASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.Busius [, Paulus]in pandectas2--9--..
176467
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechtenChokier [de Surlet], Joannes a [, Thesaurus politicorum aphorismorum, Moguntiae 1613, in-4]
1--1--..11--11--..
177467v
Hisken, C., K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomineASF 908 (1606) Ciriacus Hisconis, Ostfrisius, iur.; 1614 lid Ständen Ostfriesland, later administrator, secretaris, Geduputeerde graafschapArumaei [, Dominic.]Decisiones1--4--..
178467v
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.
Res Brabanticae..--17--..
179467v
filii q., K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomineASF 1609 (1616) Jacobus Duinterpius, Franequeranus, phil. et iur.Curasius [Corasius Tolosanus IC, Joannes; Jean de Coras]
1--17--..
180467v
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Tursani [, Fancisc.]Communes opiniones..--14--..
181467v
Siccama, D., K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomineSibrandus Siccama, secretaris BolswardArii, Pinelliide rescinda vend.1--16--..
182467v
Busius, Arnt, consulburgemeester Zwolle, broer van PaulusMunsteri [, Sebast.]Cosmographiae2--2--..Actum den 17den Martii 1618 - [Continuatie den 18den Martii]
183467v
Queso, TheodorusASL 6-5-1620 Henricus Quese, Swollanus, 21 LBrunchorst [Everardus Bronchorst]ad regulas juris..--11--..
184467v
Amama, Dr.? de hoogleraar HebreeuwsMacrobius [, Ambr.]
..--8--..
185467vsol.Gein, Bernardus? studentPlinii [, Caec. Sec. Gaii]Epistolae..--4--..
186467v
Buis, Arentburgemeester Zwolle, broer van PaulusSalustius [Crispus, Gaius]cum sociis..--8--..10--1--..
187468
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerteBudeus [Budaeus, Guil.]in pandectas juris..--7--..
188468
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerte
Ars notarius..--3--8
189468sol.Dinxlaken, LubbertusASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.Placentinus [, Petrus]ad instituta..--2--..
190468
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Macrobius [, Ambr.]
..--4--..
191468
Hanya, Dr., secretarisBroer Hania, academiesecretarisEmberti [Imberti; Jean Imbert]Institutiones forensis..--9--8
192468
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerteFer[r]arius [Montanus], Joannis [Joannes]
..--3--..
193468
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.Augustinusde legibus..--10--..
194468sol.Brande, Joannes van denASF 1495 (1614) Flissinganus, phil. et med.Cypriani [, Caecil.]Opera..--10--..
195468
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerteRuardus, Jacobus
..--6--..
196468
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerteQuintilianus [, Marc. Fab.]cum socio..--6--..
197468
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.
de jure emphyteutico..--11--..
198468
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerte
de privilegiis creditorum..--4--83--16--8
199468v
Queso, TheodorusASL 6-5-1620 Henricus Quese, Swollanus, 21 LTheophili [Antecessor.]Institutiones [iuris civilis]..--7--..
200468v
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechtenAymarus [, Rivallius]Civilis historiae juris ... libri quinque]..--4--8
201468v
Buis, Arentburgemeester Zwolle, broer van Paulus
Grammatica graeca..--3--..
202468v
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Busius [, Paulus]de annuis reditibus..--11--8
203468v
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.Mynsingeri [, Joachim.]Observationes..--5--..
204468v
Amama, Dr.? de hoogleraar HebreeuwsQuintilis, Scipio
..--6--8
205468v
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechtenCurtius [, Franciscus]de feudis..--3--8
206468v
Queso, TheodorusASL 6-5-1620 Henricus Quese, Swollanus, 21 L
Constitutio van Gulick, Berck..--4--8
207468v
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechten
Commenatrius de divinationibus..--6--..
208468v
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechtenSalazarde usu consuetudine..--5--8
209468v
Hanya, Dr., nomine dh. JongstalBroer Hania, academiesecretarisMolin[a]eus, Carolus [Charles du Moulin]
1--16--..
210468v
Hel, Arnoldus abASF 1584 (1616) ab Hell, van Hell, Hellius, Svollanus, theol.
Belijdenisse van de kercke in Switzerlant..--2--84--15--8
211469
Aetzma, LeoASF 1658 (1617) Doccumanus, art. et ling.Busii [, Paul.]Subtilitates..--3--..
212469
Siccama, D., K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomineSibrandus Siccama, secretaris Bolsward
Consuetudines Burgundiae2--16--..
213469
Dinxlaken, LubbertusASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.Fer[r]arius [Montanus, Joannes]de regulis juris..--5--..
214469
Aetzma, LeoASF 1658 (1617) Doccumanus, art. et ling.Juliani [imperator.]Edictum..--13--8
215469
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.
Cynosura juris..--7--..
216469
Amama, JacobusASF 1641 (1617) Jacobus Ammema, Embdanus, iur.Busii [, Paul.]Subtilitates..--2--8
217469
Buis, Arentburgemeester Zwolle, broer van PaulusSeneca [, Luc. Ann.]cum sociis..--13--..
218469
Aetzma, LeoASF 1658 (1617) Doccumanus, art. et ling.Roberti [Aurelianens.], Joannis [et Iacobi Cuiacii Bituricensis]Controversia juris [libri IX, Marpurgi, in-8]1--10--..
219469
Amama, Dr.? de hoogleraar HebreeuwsSiccama [, Sibrand.]Lex Frisionum, Franekerae 1617, in-4] cum socio..--2--..
220469
Serapii, D.woonde 1621 Noord 5; ? Scheltinga *1602Minutii [Paulus Manutius]Antiquitates [Antiquitatum Romanarum liber de legibus]1--5--..
221469
Aetzma, LeoASF 1658 (1617) Doccumanus, art. et ling.Cuiacii [, Jacob.]Opera in 7 stucken2--18--..10--15--..
222469vsol.Rutgers, Harmenzwager van Paulus Busius
Dictionarium trium linguarum cum sociis..--8--..
223469v
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Emilii [, Paul.]Decisiones..--12--..
224469v
Amama, Dr.? de hoogleraar HebreeuwsPriscianus [Caesariensis]
..--13--..
225469v
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.
Tractatus [duo] de ar[r]esto & privilegiis [propositi in Lipsiensium academia]..--10--..
226469v
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Ens, Casp.[Scholae] politica[e classes duae, Coloniae 1615, in-8]..--13--..
227469v
Steenkist, GualterusASF 1181 (1610) Franekerensis, phil.ErasmiEnchiridiom militis Christiani cum sociis..--5--..
228469v
Dinxlaken, LubbertusASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.Pacii [, Jul.]Centuria[e legum conciliatarum]..--13--..
229469v
Staackmans, GuilhelmusASF 1365 (1612) Franekerensis, lit. et deinde iur.Cabalrinus [Gaspar Caballinus] de commerciis..--15--..
230469v
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.
Corpus canonicum glossatum1--14--..
231469v
Doman, Dr. [Horatius]burgemeester 1621, woonde 1621 in Oost 9 Obrechtus [, Georgius]de litis contestatione..--10--..
232469v
Serapii, D., nomine Dr. Nijstenwoonde 1621 Noord 5; ? Scheltinga *1604Ancharani [, Petr. Ioan., IC Regiensis; Pietro Giovanni d'Ancarano]Questiones [Familiarum iuris quaestionum ...]1--7--..8--..--..
233470
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.
Simphonia juris..--16--..
234470
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.
Corpus juris1--9--..
235470
Faber, Dr.Timaeus Faber, hoogleraar rechtenTiraquellus [, Andreas]
..--10--..
236470
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Lullus, Raimunduscum socio..--10--..
237470
Serapii, D., nomine Dr. Nijstenwoonde 1621 Noord 5; ? Scheltinga *1605Bellei, Aegidius [? Aegidius de Bellamera, Decisiones]
..--5--..
238470sol.Heer, TimannusASF 1624 (1616) Timannus Heraeus, Narda-Batavus, theol.Schapei [Johannes Scharbius]Postilla sive] Conciones [super totius anni evangelia dominicalia; Ingolstadii 1604] cum socio..--2--..
239470
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Ptolem[a]eus
..--17--..Actum voor noen [den 18den Martii; continuatie nae noen]
240470sol.Queso, TheodorusASL 6-5-1620 Henricus Quese, Swollanus, 21 LAlciatus [, Andr.]de verborum significationibus..--2--4
241470
K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomine proprioKempo Jacobi Duynterp, not. ende postulant binnen FranekerMarant[a]e, RobertusPraxis sive de ordine iudiciorum tractatus]..--18--..
242470
Andla, AnchisiadesASF1610 (1616) Anchises van Andla, Achlumaeus, med.Pedemontani [Alexius Pedemontanus, pseud. van Hieronymus Ruscellius, Girolamo Ruscelli]Kunstboeck [Kunstbuch von mancherleyen nutzlichen und bewerten Secreten oder Künsten; geheimen ... remedien teghen ... cranckheden ... met de manieren van distilleren, confitueren maken, te verwen, coleuren ende gieten]..--1--8
243470
Joannis, Joannesmr. hypodidasculus of praeceptor (ondermeester Latijnse school) 1618-1626
Historie van Don Jan van Oostenrijck..--3--..5--13--..
244470v
Salvarda, M.woonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.
Institutiones juris canonici..--3--..
245470v
Buis, Arentburgemeester Zwolle, broer van PaulusBusius [, Paulus]in pandectas..--2--..
246470v
Buis, Arentburgemeester Zwolle, broer van PaulusValerii [Maxim.]In universam bene dicendi rationem] tabula cum sociis..--1--8
247470v
Dinxlaken, LubbertusASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.Betii [Betsius, Nicolaus]Tractatus [nomicopoliticus] de statutis..--8--..
248470v
Andla, AnchisiadesASF1610 (1616) Anchises van Andla, Achlumaeus, med.
Elogium doctorum virorum..--2--4
249470v
Hanya, Dr.? de academiesecretaris
Novelle constitutiones..--1--..
250470v
Salvarda, M.woonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Vulte[i]us [, Herm.]de feudis..--3--..
251470v
Salvarda, M.woonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.
Statuta Colloniensia cum socio..--3--..
252470v
Doman, Dr. [Horatius]burgemeester 1621, woonde 1621 in Oost 9
Teutscher proces..--1--..
253470v
Amama, Dr.? de hoogleraar HebreeuwsHomeriOpera..--8--..
254470v
Hania, Dr.? de academiesecretaris
Antiqui glossator in Novell?..--16--..2--8--12
255471
Amama, Dr.? de hoogleraar Hebreeuws
Peregrinatio in Egipten..--6--..
256471
Dinxlaken, L.ASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.Busius [, Paulus]de re publica..--7--..
257471sol.Queso, TheodorusASL 6-5-1620 Henricus Quese, Swollanus, 21 LHarmenopulus [, Constantinus]Promptuarium juris (Gr. et Lat.)]..--3--..
258471
Hanya, Dr.? de academiesecretarisMenochius [, Jacobus]2 vol...--13--..
259471
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Busii [, Paul.]Subtilitates..--2--..
260471sol.Sluisken, bij d'secretaris Dr. EnsASF 16180 (1617) Paulus Sluysken, Geldrus, iur.Hottomannus [, Francisc.]de feudis..--5--..
261471
Nannius, S[imon]ASF 1473 (1614) Franekerensis, phil.Brant [, Seb.]
..--6--8
262471
Salvarda, M.woonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Philo Jud[a]eus
..--5--..
263471
Amama, Dr.? de hoogleraar HebreeuwsPindarus
..--1--8
264471sol.Geldorpius, WibrandusASF 1681 (1617) Frisius, iur.Proclusde sphera..--2--..
265471
Salvarda, M.woonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Ravennatus [Petrus de Ravenna]de feudis [In consuetudines feudorum compendium]; Postilla [Johannis] Maioris cum socio..--2--82--13--8
266471v
Hanya, Dr.? de academiesecretarisJeronimi [? Girolamo Gabrielli]Tractatus de feudis [? Consilia feudalia]..--2--8
267471vsol.Sluisken [, Paulus]ASF 16180 (1617) Paulus Sluysken, Geldrus, iur.Agrippa [, Henr. Corn.]de vanitate scientiarum..--10--8
268471vsol.Wybes, Joukedoopsgezinde?
D'nyeuwe landtrechten van d'Omlanden tusschen Eems [...], cum sociis..--3--8
269471v
Salvarda, M.woonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Cuiacii [, Jacob.]Paratitla cum socio..--3--..
270471v
Andla, AnchisiadesASF1610 (1616) Anchises van Andla, Achlumaeus, med.
Epitome juris civilis..--2--4
271471vsol.Bastiaens, Jasperoverl. vóór 21-7-1682
Aritmetica cum sociis..--3--8
272471v
Siccama, D., K[empo] J[acobi] D[uynterp] nomineSibrandus Siccama, secretaris Bolsward
Jus orientale grece..--4--..
273471v
Amama, Dr.? de hoogleraar Hebreeuws
Lexicon..--7--..
274471vsol.Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baroPontanus [Isacius Joannis]Disceptationeschorographicae ]de divortiis R[h]eni..--6--8
275471v
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.Vulte[i]us [, Herm.]de feudis..--7--..2--7--12
276472sol.Geldorpii, WibrandusASF 1681 (1617) Frisius, iur.Faber [, Johannes]in [Justiniani] Codicem [, Lugd. 1600, in-2]..--4--..
277472sol.Willems, Janinwoner Franeker; ? x Sexbierum 25-3-1629 Susanna Bartholdi Schuringa
enige olde fodden..--3--..
278472sol.Swartzenbergh, J.ASF 1689 (1617) Joannes Onuphrius baro
Loci argumentorum..--4--..
279472sol.Willems, Janinwoner Franeker; ? x Sexbierum 25-3-1629 Susanna Bartholdi Schuringa
enige fodden..--2--..
280472
Hanya, Dr., per filium? de academiesecretaris
een pultrum..--4--..
281472
Amama, JacobusASF 1641 (1617) Jacobus Ammema, Embdanus, iur.
een pultrum..--5--..
282472
Engberti, GerardusASF 1621 (1616) Swolla-Transisulanus, iur.
een pultrum..--8--..
283472
Verhel, Dr.Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerte
een paar boeckkassen2--..--..
284472sol.Geldorpius, WibrandusASF 1681 (1617) Frisius, iur.Busius [, Paulus]de re publica..--3--..
285472sol.Queso, TheodorusASL 6-5-1620 Henricus Quese, Swollanus, 21 LColumella [, Lucius Julius Moderatus]de re rustica..--1--..
286472sol.Dinxlaken, Lub.ASF 1661 (1617) Dinkstlaius, Svollanus, iur.
1 rapier..--13--..
287472
Aetzma, LeoASF 1658 (1617) Doccumanus, art. et ling.Busii [, Paul.]Politica..--3--..4--10--..
367--11--12
Actum naer noen den 18den Martii 1618
288458
Salvarda, Meinarduswoonde 1621 West 2; overl. 18-9-1623, 34 j.Vig[e]lii, Nicolaiopera in 9 voluminibus10--15--..
289458
Theodori, TheodorusASF 1666 (1617) Frisius, iur.Castro, Paulus dein 4 stucken3--10--..
290458
Hanya, Dr., secretarisBroer Hania, academiesecretarisTolosaniSyntagma [opinionum communium; ? Guillielmus Calonna, De jure accrescendi syntagma, Tolosae 1546]3--2--817--7--8

>> begin